ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tark Asemakaavaluonnos nähtävänä MRL 62, MRA Kaupunkikehityslautakunta nro Asemakaavaehdotus julkisesti nähtävänä MRL 65 ja MRA 27 pvm Kaupunkikehityslautakunta hyväksynyt pvm Kaupunginhallitus hyväksynyt pvm Kaupunginvaltuusto hyväksynyt pvm

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Holvikiven alue Asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus Asemakaavan muutos koskee: 21. eli Ristinummen kaupunginosan korttelin 2122 asuinpientalojen korttelialuetta, korttelin 2124 asumista palvelevien huoltorakennusten korttelialuetta, Erkinpuistoa ja katualueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu: 21. eli Ristinummen kaupunginosan kortteliin 2122 asuinpientalojen korttelialuetta ja erillispientalojen korttelialuetta, kortteliin 2124 erillispientalojen korttelialue sekä Erkinpuisto ja katualueita. Laatija: Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys, Kaavoitus ja liikenne Yhteyshenkilö: Åsa Graeffe. Seutulantie 12, JÄRVENPÄÄ, puhelin , sähköposti 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Ristinummen kaupunginosassa pääradan länsipuolella noin 3 kilometrin päässä Järvenpään keskustasta. Alue rajautuu pohjoisessa Ristinummentiehen, itä- ja eteläpuolella rakennettuun omakotialueeseen ja lännessä Tuomalantiehen ja Tuomonpolkuun. Muutosalueen muodostuu pääosin Kalloimäen kiinteistöstä Ristinummella ja koskee kortteleita 2122 ja 2122 sekä Erkinpuistoa ja kortteleihin rajoittuvia katualueita. Kuva: Kaava-alueen likimääräinen sijainti opaskartassa. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavahanke kulkee nimellä Holvikiven alue. Alueella voimassa oleva asemakaava on vanhentunut ja alue on vielä rakentamatta. Asemakaavasuunnittelun tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia Holvikiven huvilan säilyttämiseen ja alueelle soveltuvaan täydennysrakentamiseen. Kortteliin 2122 suunnitellaan rakennettavan yhtiömuotoisia, kytkettyjä pientaloja. Erkinkujan ja Tuomalantien kulmassa oleva pieni kortteli 2124 on tarkoitus muuttaa omakotitontiksi. Puistoalueen käyttötarkoitus ei muutu. Suunnittelun yhteydessä tutkitaan Erkinkujan kääntöpaikan tarve ja katualueen rajausta alustavien katusuunnitelmien mukaan. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin11 hehtaaria. Hanke kuuluu vuoden 2014 kaavoitusohjelmaan (kh ). Alue suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena, jolle tonttijako laaditaan erikseen kun asemakaavamuutos on hyväksytty. Sivu 2

3 1.4 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun tarve ja käynnistäminen sekä sitä koskevat päätökset Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset liikenteeseen Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja -määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttamisen ajoitus Toteutuksen seuranta Sivu 3

4 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Poistuva asemakaava 2. Asemakaavakartta ja määräykset 3. Havainnekuva ja leikkaukset, Arkkitehtitoimisto AJAK Oy ( ) 4. Lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet (liitetään myöhemmin) 5. Asemakaavan seurantalomake 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Uudenmaan maakuntakaava ( ) Järvenpään yleiskaava 2020 (kv ) Voimassa oleva asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ( , tark ) Järvenpään kaavoituskatsaus 2014 ja -suunnitelma (kh ) Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma (kv ) Järvenpään hulevesisuunnitelma ( ) Järvenpään maisemaselvitys (MA-arkkitehdit, Marja Mikkola, 2001) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tark Asemakaavaluonnos nähtävänä MRL 62, MRA Kaupunkikehityslautakunta nro Asemakaavaehdotus julkisesti nähtävänä MRL 65 ja MRA 27 pvm Kaupunkikehityslautakunta hyväksynyt pvm Kaupunginhallitus hyväksynyt pvm Kaupunginvaltuusto hyväksynyt pvm 2.2 Asemakaava Suunnittelualue on rakentamaton lukuun ottamatta korttelin 2122 itäosassa olevaa vanhaa puolitoistakerroksista Holvikiven huvilaa. Huvila suojellaan asemakaavassa (sr-5) ja sille osoitetaan erillinen erillispientalojen tontti (AO-42), jolle lisäksi voi toteuttaa uusi asuinrakennus. AO - tontilla on rakennusoikeutta 105 k-m 2 suojellulla rakennusalalla ja lisäksi uudisrakennusalalla 195 k-m 2, sekä talousrakennusoikeutta 100 k-m 2. Korttelin länsiosa osoitetaan asuinpientalojen tontiksi (AP-20). Tontille saa rakentaa kytkettyjä ja erillisiä pientaloja yhtenäisen suunnitelman mukaan. Korttelin 2122 asuinrakennusoikeus nousee e=0,2:sta e=0,3:een, eli noin 600 k-m 2. Talousrakennusoikeus säilyy voimassa olevan kaavan mukaisesti te=0,1:nä. Erkinkujan ja Tuomalantien kulmassa oleva pieni rakentamaton asumista palvelevien ja huoltorakennusten AH-4 - kortteli 2124 muutetaan erillispientalojen tontiksi (AO-42). Tontille osoitetaan asuinrakennusoikeutta 195 k-m 2 talousrakennusoikeutta 65 k-m 2. Erkinkujan ja Tuomonpolun katualueet tarkistetaan alustavan kadun yleissuunnitelman mukaan. Erkinkujan päässä oleva kääntöpaikka-alue laajenee, ja Tuomonpolun ja Erkinkujan risteysaluetta levennetään näkymäalueilla. Erkinpuistossa oleva puistomuuntamo osoitetaan kaavassa. Asemakaavan korttelialueille tulee laatia erillinen tonttijako asemakaavan hyväksymisen jälkeen. Sivu 4

5 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Suunnittelualueen rakentaminen on mahdollista aloittaa sen jälkeen kun asemakaava on hyväksytty, saanut lainvoiman ja kiinteistötekniset toimenpiteet suoritettu. Erkinkujan ja Tuomonpolun katusuunnitelmat laaditaan arviolta vuoden 2015 aikana. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Pääosin rakentamaton suunnittelualue muodostuu Holvikiven perikunnan Kalliomäen kiinteistöstä ja kuuluu Ristinummen asemanseudun huvilakyläalueeseen. Alueen ympärillä ja lähiympäristössä on hyvin eri-ikäistä ja kokoista omakotiasutusta Luonnonympäristö Suunnittelualue on korttelissa 2122 olevaa vanhaa Holvikiven huvilaa ja joitakin vanhoja piharakennuksia lukuun ottamatta rakentamaton ja pääosin metsittynyt. Vanha huvila sijaitsee kumpareella alueen itäreunassa. Kumpare (+51.6 mpy) laskee loivasti ympäröiviin alueisiin nähden. Etelässä Erkinpuiston luoteiskulma sijaitsee + 45 metriä merenpinnan yläpuolella. Erkinkujan eteläpuolella kortteli 2124 ja Erkinpuisto ovat rakentamattomia ja metsittyneitä. Kuvat: Näkymät Erkinkujan ja Tuomonpolun risteyksestä sekä Erkinkujalta pohjoiseen Sivu 5

6 3.1.3 Rakennettu ympäristö Alue on osa Ristinummen asemaseudun kyläasutusta, jolla on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä muodostaen pienen puutarhakaupungin hoidettuine puutarhapihoineen Ristinummella. Suunnittelualueella sijaitseva puurakenteinen, vuonna 1920 valmistunut Holvikiven huvila on osoitettu Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmaan kohteeksi , jonka säilyttämistä Järvenpään kaupunki edistää neuvonnalla ja kaavoitus- tai rakennushankkeisiin liittyvillä ratkaisuilla (toimenpideluokka 3). Kuva: Holvikiven huvila Erkinkujalta Ristinummen asemanseudulla, suunnittelualueen ympäristössä sijaitsevat Mäkelän hirsirakenteinen huvila, Erkinkujan eteläpuolella sijaitseva Villa Lehtorinne (entinen Korten talo), Peltolan talo, Pietilän huvila ja entinen Ollinmaan talo (Tyynelä) edustavat kaikki luvun alkupuolella Ristinummelle syntynyttä huvila-asutusta. Rakennuksilla on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä ja sisältyvät kohteina Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmaan. Alkuperäiset suuret vanhat puutarhatontit on ollut mahdollista jakaa pienempiin tontteihin ja alue on hiljalleen tiivistynyt eri-ikäisillä rakennuksilla. Kuva: Ote Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmasta, Kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaat kohteet Asuminen Alueella ei ole vakituista asutusta, Holvikiven huvila on kesäkäytössä. Sivu 6

7 Palvelut ja työpaikat Suunnittelualueella ei ole kaupallisia palveluita eikä työpaikkoja. Keskustan julkiset ja kaupalliset palvelut sijaitsevat noin kolme kilometriä alueelta pohjoiseen. Lähimmät päiväkodit sijaitsevat Kyrölässä reilun kahden kilometrin päässä ja peruskoulun ala-aste Kyrölässä, noin puolentoista kilometrin päässä. Alueen länsipuolella Tuomonpolun ja Erkinkujan kulmassa olevassa asuinrakennuksessa toimii vanhusten hoivakoti Milja. Virkistys Suunnittelualue sijaitsee maisemallisesti merkittävällä Ristinummen pientalovaltaisessa kulttuuriympäristössä. Vehreät kadunvarret ja isot hyvin hoidetut puutarhapihat muodostavat alueella yhtenäisen puutarhamiljöön. Suunnittelualueen Erkinpuisto hoidetaan luonnonmetsänä. Pientaloaluetta ympäröivät laajat peltoaukeamat. Ristinummen leikkipuisto sijaitsee radan itäpuolella Perttiläntiellä. Kyrölän Orvokkipuisto ja Tanhuniityn leikkipaikka ovat pohjoisessa noin kahden kilometrin päässä. Liikenne Alueella on toimiva katuverkosto. Ristinummen alueen pääväylänä toimii itä - länsisuuntainen Ristinummentie. Liikenne suunnittelualueelle kulkee Ristinummentieltä Ernonkadun kautta Erkinkujalle. Alue on joukkoliikenteen piirissä. Linja-autoreitti keskustaan kulkee alueeseen rajoittuvaa Ristinummentietä. Tuomonpolku toimii kevyen liikenteen väylänä alueen läpi etelä- pohjoissuunnassa. Tuomonpolulta tontille ajo on sallittu kadun länsipuolisille kiinteistöille Ernonkadun kautta. Tuomonpolulta ei ole ajoyhteyttä suoraan Ristinummentielle. Suunnittelualueen tonteille liitytään Erkinkujalta. Tekninen huolto Suunnittelualueella on rakennettu kunnallistekniikka. Alue kuuluu Tuusulanjärven valumaalueeseen. Erkinkujan pohjoispuolella korttelin 2122 sadevedet valuvat länteen Räikilänojan kautta Tuusulanjärveen ja Erkinkujan eteläpuolella sadevedet valuvat etelään Pelinojan kautta järveen. Kuva: Kunnallistekninen verkosto (vesi=sininen, jätevesi=punainen, sadevesi=vihreä) Ympäristönsuojelu, ympäristöhäiriöt Suunnittelualue sijaitsee pääradan melualueella ja rautatieliikenne saattaa aiheuttaa melu- ja tärinähäiriöitä alueelle. Päivämelun ohjearvot ylittyvät korttelin 2122 osalla db (Syke 2007). Sivu 7

8 3.1.4 Maanomistus Kiinteistö on Toini Holvikiven perikunnan omistuksessa. Kaupunki omistaa osia katualueista. Kuva: Alueen maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Maakuntakaava Alue on Uudenmaan maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta (vahvistettu Ympäristöministeriössä vuonna 2006, lainvoima ). Yleiskaava Alue on Järvenpään yleiskaavassa 2020 (kv ) merkitty AP-merkinnällä pientalovaltaiseksi asuinalueeksi. Suositus alueen tonttitehokkuudeksi on e= 0,25-0,4. Osa alueesta on rajattu merkinnällä kh/m, joka tarkoittaa, että alue on maakunnallinen kulttuuriympäristöalue, jonka arvokkaat piirteet tulee säilyttää asemakaavoituksella tai muilla toimenpiteillä. Laajempi rajaus ja merkintä kh/ii tarkoittaa, että alue on paikallinen kulttuuriympäristöalue, jonka arvokkaat piirteen tulee säilyttää asemakaavoituksella tai muilla toimenpiteillä. Alueella oleva vanha päärakennus on osoitettu paikalliseksi kulttuurikohteeksi, joka on tarkoitettu säilytettäväksi asemakaavoituksella tai muilla toimenpiteillä. Kuva: Ote Järvenpään yleiskaavasta 2020 (kv ). Kaava-alue rajattu turkoosilla katkoviivalla. Asemakaava Alueella on voimassa vuonna 1987 vahvistettu asemakaava (21/2). Kortteli 2122 on asemakaavassa asuinpientalojen korttelialuetta (AP-4), jolle on osoitettu asuinrakennusoikeutta e=0,2 ja talousrakennusoikeutta te =0,1. Rakennusoikeudesta saa tontilla asuva käyttää 25% liike-, myymälä-, työ-, yms- palvelutiloiksi. Kortteli 2124 on asumista palvelevien huoltorakennusten korttelialue (AH-3), jolle voi toteuttaa liike-, myymälä-, kerho-, kokoontumis- ja yhteispalvelutiloja. AH -korttelin rakennusoikeus on 300 k-m 2, josta 60 k-m 2 saa olla liike- ja myymälätiloja. Kortteli rajautuu idässä ja etelässä Erkinpuistoon. Poistuva asemakaava, liitteenä 1. Sivu 8

9 Kuva: Voimassa oleva asemakaava. Kaava-alue punaisella rajattuna. Rakennusjärjestys Järvenpään kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Tonttijako ja kiinteistörekisteri Kiinteistölle ei ole tehty tonttijakoa, eikä merkitty kaupungin tonttirekisteriin. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 asettamat vaatimukset. Pohjakarttaa päivittää Järvenpään kaupungin maankäyttö- ja karttapalvelut. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun tarve ja käynnistäminen sekä sitä koskevat päätökset Insinööritoimisto Poutanen Oy on maanomistajien, Holvikiven perikunnan valtuuttamana anonut ja neuvotellut asemakaavan muutoksesta perikunnan omistamalle Kalliomäen tilalle , josta muodostuvat asemakaavan mukaiset AP-4 ja AH-3 korttelialueet sekä Erkinkujan ja Tuomonpolun katualueita ja Erkinpuisto. Kaupunginhallitus on hyväksynyt maanomistajan kanssa laaditun puitesopimuksen asemakaavan muuttamisen periaatteista. Ennen asemakaavan hyväksymistä laaditaan maankäyttöä ja vanhan rakennuksen suojelua koskevat sopimukset kaavan toteuttamiseen liittyvistä oikeuksista ja velvoitteista. Kaupunki perii puolet asemakaavan muutoksesta maanomistajalle koituvasta hyödystä, josta sovitaan maankäyttösopimuksessa tarkemmin. Maankäyttösopimus laaditaan asemakaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen ja viedään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ennen asemakaavan hyväksymistä. Hanke sisällytettiin vuoden 2012 kaavoitusohjelmaan (kh ). Sivu 9

10 4.1.1 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaupunkikehityslautakunta Kaupunginhallitus pvm Kaupunginvaltuusto pvm 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaava-alueen maanomistajat Naapuritonttien/-tilojen omistajat, haltijat ja asukkaat Lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät, sekä asukasyhdistykset Viranomaiset - Uudenmaan ELY-keskus - Keski-Uudenmaan maakuntamuseo - Liikennevirasto Kaupungin asiantuntijaviranomaiset - Järvenpää, rakennusvalvonta - Järvenpää, kaupunkitekniikan suunnittelu - Järvenpään Vesi Muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Osallisia voivat olla myös kaikki kuntalaiset, joita alueen kehittäminen kiinnostaa Vireilletulo Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella Viikkouutisissa sekä Järvenpään kaupungin internetsivuilla ja ilmoitustaululla Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja vuorovaikutustavat on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on ollut nähtävillä koko kaavasuunnittelun ajan teknisessä palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin kaksi lausuntoa. Fortum Power and Heat Oy lausui, ettei tule laajentamaan kaukolämpöverkkoa etelään pientaloalueelle. Fortum Sähkönsiirto esitti lausunnossaan, että Erkinpuiston puistomuuntamo tulisi osoittaa kaavassa ja haluaa antaa ennakkolausunnon asemakaavaluonnoksesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta sekä kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet ovat liitteessä 4. Valmisteluvaihe Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävänä välisen ajan teknisessä palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Aineistoa on ollut esillä myös Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Asiasta on ilmoitettu kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla, Viikkouutisissa ja kaupungin internet-sivuilla sekä lähettämällä kirje naapurikiinteistöjen omistajille. Nähtävilläoloaikana osallisilla oli mahdollisuus jättää mielipide kaavaluonnoksesta. Luonnoksesta ei ole esitetty mielipiteitä, siitä on saatu yksi lausunto Fortum Sähkönsiirto Oy:ltä. Ennakkolausuntopyyntö lähetettiin Ristinummen asukasyhdistys ry Kaupunkitekniikka Rakennusvalvonta Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Vesilaitos Pelastuslaitos Sivu 10

11 Fortum sähkönsiirto Oy/ Etelä-Suomi Elisa Networks Oy Valmisteluvaihe täydennetään myöhemmin Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävänä pvm teknisessä palvelupisteessä, Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Kaavaehdotuksesta saatiin x lausuntoa ja x kirjallista mielipidettä. Hyväksymisvaihe täydennetään myöhemmin Viranomaisyhteistyö Pientaloalueen rakennusoikeuden nostamisesta ei ole katsottu olevan tarpeen pitää erillistä viranomaisneuvottelua, Uudenmaan ELY-keskukselta on pyydetty lausunto. Suunnittelu on tehty yhteistyössä kaupungin viranomaisten kesken. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston tavoitteet Kaavamuutoksen päätavoitteena on mahdollistaa täydennysrakentamista kortteliin ja säilyttää korttelissa oleva Holvikiven huvila. Kortteliin suunnitellaan yhtiömuotoisia kytkettyjä pientaloja. Holvikiven Huvilalle osoitetaan erillinen tontti. Erkinkujan ja Tuomalantien kulmassa oleva toteuttamaton pieni AH -kortteli 2124 muutetaan omakotitontiksi. Kaavan mukainen, edelleen Kalliomäen kiinteistöön kuuluva Erkinpuisto säilytetään puistona. Kaupunginhallitus on hyväksynyt maanomistajan kanssa laaditun puitesopimuksen asemakaavan muuttamisen periaatteista Prosessin aikana syntyneet tavoitteet Korttelin itäosa suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena ja alueen rakennusoikeus tehostetaan. Korttelin rakennusoikeus nostetaan tehokkuudesta e= 0,2 Ristinummen huvila-alueelle soveltuvaan tehokkuuteen e= 0,3. Tonttitehokkuuden nostamista e=0,35:een tutkittiin myös, mutta pidettiin liian tiiviinä puutarhamaiseen huvilaympäristöön. Tontille voi rakentaa ympäristöön sopeutuvia erikokoisia kytkettyjä ja erillisiä pientaloja yhtenäisen suunnitelman mukaan. Hulevedet tulee käsitellä ja viivyttää tontilla ennen niiden johtamista kaupungin hulevesiverkkoon. Asemakaavasuunnittelussa huomioidaan katualueena alustavan yleissuunnitelman aluevaraukset. Erkinkujan eteläpuolella muodostettavalla omakotitontilla huomioidaan katualueen vaatimat näkymäalueet ja tontti muotoillaan katusuunnitelmien mukaan toteuttamiskelpoiseksi rakennuspaikaksi. Tontille osoitetaan rakennusoikeutta tehokkuusluvun e=0,3mukaan. Pyöräilylle ja jalankululle osoitetulle Tuomonpolulle ei sallita uusia tonttiliittymiä vaan suunnittelualueen tonteille liitytään Erkinkujalta. Erkinkujan ja Tuomonpolun katusuunnittelu tehdään asemakaavan jälkeen. 4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Asemakaavan muutos on laadittu tiiviissä yhteistyössä maanomistajien kanssa, siitä ei ole laadittu erillisiä vaihtoehtoja. Suunnittelualueen asuinkorttelit toteutetaan ympäristöön soveltuvalla keskimäärin e=0,3 tehokkuudella. Erkinkujan pohjoispuoleinen kortteli 2122 säilyy pääosin asuinpientaloalueena ja toteutetaan yhtenä pientalotonttina, jolle osoitetaan väljä rakennusala varmistamaan muodoltaan ja kooltaan toteuttamiskelpoisten ja ympäristöön soveltuvien pientalojen syntymistä. Korttelin itäosassa Holvikiven huvila osoitetaan säilytettäväksi asemakaavassa ja sille osoitetaan oma erillispientalojen tontti. Säilytettävälle huvilalle osoitetaan oma rakennusala 105 Sivu 11

12 k-m 2 :n rakennusoikeudella, joka mahdollistaa myös rakennuksen ullakon käyttöönottoa asuinkäyttöön. Tontin eteläosaan voidaan lisäksi rakentaa erillinen uudisrakennus. Suunnittelutyön yhteydessä on laadittu maankäyttösuunnitelma, jonka mukaan asuinpientalokortteliin esitetään kuusi kytkettyä pientaloparia yhteiselle tontille. Rakentamisessa tulee suojautua rautatieliikenteen aiheuttamalta melulta ja lisäksi ottaa huomioon mahdollinen raideliikenteen aiheuttama tärinä. Korttelin piha-alueet tulee suojata idästä tulevalta melulta rakennuksilla tai suojarakennelmilla. Asemakaavan valmisteluvaiheen vuorovaikutuksessa ei esitetty yhtään mielipidettä. Muutosluonnoksesta saatiin yksi ennakkolausunto, jossa Fortum Sähkönsiirto Oy toteaa, että asemakaavakartassa on huomioitu Erkinpuistossa oleva sähkömuuntamo ja Ristinummen asukasyhdistys ilmoitti suullisesti hyväksyvänsä luonnoksen. Asemakaavan muutosluonnos tarkennettiin asemakaavaehdotukseksi ja valmisteluvaiheen maankäyttösuunnitelmat tarkistettiin kortteli- ja katualueiden osalta asemakaavaehdotukseen. Havainnekuva liitteessä Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaupunkikehityslautakunnan päätös asemakaavaehdotuksen nähtäville panosta, Kaupunkikehityslautakunnan hyväksyminen Kaupunginhallitus hyväksyminen Kaupunginvaltuusto, asemakaavan hyväksyminen 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Suunnittelualue koostuu kortteliin 2122 muodostettavista asuinpientalo- ja erillispientalotonteista sekä korttelin 2124 erillispientalojen tontista ja siihen rajoittuvasta Erkinpuistosta sekä kortteleihin rajoittuvista Erkinkujan ja Tuomonpolun katualueista. Vanha Holvikiven huvila korttelin 2122 erillispientalotontilla suojellaan eikä sitä tai sen osaa saa purkaa. Erkinpuistoon on varattu ohjeellinen rakennusala puistomuuntamolle Mitoitus Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin m 2, josta asuinpientalojen korttelialuetta (AP- 20) on noin 5450 m 2, erillispientalojen korttelialuetta (AO-42) yhteensä noin 1650 m 2, puistoaluetta noin 1640 m 2 ja katualuetta noin 2550 m 2. Korttelin 2122 asuinpientalojen korttelialueen (AP) rakennusoikeus korotetaan tehokkuudesta e=0,2 tehokkuuteen e=0,3. AP-tontilla on rakennusoikeutta noin1635 k-m 2 ja lisäksi talousrakennusoikeutta noin 545 k-m 2 (te=0,1). Korttelin itäosaan muodostetaan erillinen erillispientalojen tontti (AO-42), jolla vanha rakennus säilytetään. Säilytettävällä rakennuksella on omalla rakennusalalla 105 k-m 2 rakennusoikeutta ja tontin eteläosassa on lisäksi uudisrakennusala, jolla on rakennusoikeutta 195 k- m 2. AO -tontilla on talousrakennusoikeutta 100 k- m 2. Korttelin 2124 erillispientalojen tontilla (AO-42) on rakennusoikeutta 195 k- m 2 ja talousrakennusoikeutta 65 k- m 2. Korttelin rakennusoikeus vastaa tehokkuuslukua e=0,3. Laskelman 1 asunto/ 3 asukasta mukaan alueelle tulisi noin 45 asukasta. Yksittäisiä työpaikkoja alueelle voi syntyä asumisen yhteyteen mahdollisesti perustettavasta liiketoiminnasta Palvelut Alueelle ei tule uusia julkisia palveluja. Ristinummi tukeutuu pääosin keskustan palveluihin. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asemakaava tukee valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden toteutumista ja edistää olevan Ristinummen kyläyhteisörakenteen täydentämistä ja alueen luvun alun kulttuuriympäristön säilymistä. Vanha Holvikiven huvila osoitetaan säilytettäväksi. Rakennusta tai sen osia ei saa Sivu 12

13 purkaa ja sen historiallisesti arvokas luonne Ristinummen puutarhamiljöössä tulee säilyttää. Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa kulttuuriympäristöön. Rakentamisessa tulee huomioida pääradan läheisyys ja raideliikenteen aiheuttama melu sekä mahdollinen tärinä. Erkinpuisto säilyy luonnonmukaisena puistona alueella. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Asuinpientalojen korttelialue (AP-20) Korttelialue käsittää suunnittelualueen korttelia 2122 lukuun ottamatta sen kaakkoiskulmaa. Asuinpientalojen tontille voidaan rakentaa kytkettyjä ja erillisiä pientaloja yhtenäisen suunnitelman mukaan. Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa ympäristöön kattomuodon, julkisivumateriaalien ja värityksen suhteen. Rakennukset tulee olla puuverhoiltuja ja harjakattoisia. Neljäsosa rakennusoikeudesta voi käyttää liike-, työ- tai palvelutiloiksi. Piha-alueet tulee rakennuksilla tai suojarakenteilla suojata rautatieliikenteen aiheuttamasta melusta ja rakentamisessa tulee huomioida mahdollinen rautatieliikenteen aiheuttama tärinä. Tontille on erillispientaloille varattava 2 autopaikkaa asuntoa kohti ja kytketyille pientaloille 1,5 autopaikkaa asuntoa kohti. Lisäksi tontille on varattava vieraspaikkoja 1 autopaikka/ 4 asuntoa. Korttelialueen hulevedet tulee käsitellä tonteilla hulevesiä viivyttämällä ennen niiden johtamista hulevesiverkkoon. Erillispientalojen korttelialue (AO-42) Korttelialue käsittää säilytettävän Holvikiven huvilan tonttia pihaympäristöineen, korttelissa Tontin eteläosaan voidaan huvilan lisäksi toteuttaa 1 ja 2/3 -kerroksinen uudisrakennus Erkinkujan varteen. Korttelin rakennusten itäpuoleiset ulkoseinät ja ikkunat tulee rakentaa ääneneristettyinä rautatieliikenteen aiheuttamaa melua vastaan. Erkinkujan eteläpuolella korttelialue käsittää lisäksi korttelin 2124 tonttia, jonka rakennusalalle voidaan toteuttaa kaksikerroksinen yksi- tai kaksiasuntoinen pientalo. Korttelialueen terävä pohjoiskulma on liitetty katualueeseen ja pientä korttelia on laajennettu länteen noin 3 metriä puistoalueeseen. Uudisrakentaminen AO -kortteleissa tulee sopeuttaa ympäristöön kattomuodon, julkisivumateriaalien ja värityksen suhteen. Rakennukset tulee olla puuverhoiltuja ja harjakattoisia. Autopaikkoja kortteleihin on varattava vähintään 2 autopaikkaa asuntoa kohti Muut alueet Puisto (VP) Erkinpuisto säilytetään puistona. Puiston länsiraja erillispientaloalueeseen tarkistetaan noin kolme metriä länteen ja puiston lounaisosaan osoitetaan ohjeellinen rakennusala alueen puistomuuntamolle Tuomalantien varteen. Katualueet Erkinkujan ja Tuomonpolun katualueet tarkistetaan asemakaavassa alustavan kadun yleissuunnitelman mukaisesti. Erkinkujan päässä katualue levenee ajoliikenteen kääntöpaikaksi ja Tuomonpolun ja Erkinkujan risteysalue laajenee näkymäalueilla. Tuomonkujan pohjoispäässä Ristinummentien kulmassa suoristetaan katualueen itäreunaa. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, luontoon ja luonnonympäristöön Ristinummen asemanseudun pientaloalue täydentyy uusilla pientaloilla rakentamattomalla tontilla Ristinummentien eteläpuolella Erkinkujan ja Tuomonpolun varressa. Alueella oleva Holvikiven huvila säilytetään ja sille osoitetaan oma tontti Erkinkujan itäpäähän. Tontin eteläosaan on lisäksi mahdollista rakentaa uudisrakennus. Ristinummen puutarhakaupunkimiljöö säilytetään ja uudisrakennukset toteutetaan yhtenäisen suunnitelman mukaan sovittamalla ne asemanseudun huvilaympäristöön. Erkinpuisto säilyy luonnonmukaisena puistoalueena. Sivu 13

14 5.4.2 Vaikutukset liikenteeseen Rakentamattomien pientalotonttien rakentaminen tuo hieman lisää liikennettä Ernontien ja Erkinkujan tonttikaduille. Rakentamattoman korttelin toteuttaminen Ristinummentien varteen tukee joukkoliikenteen kannattavuutta alueella. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Kortteleiden sijainti pääradan läheisyydessä tulee huomioida alueen rakentamisessa. Alueelle kulkeutuu melua rautatieliikenteestä, myös rautatieliikenteen aiheuttamaan mahdolliseen tärinään tulee varautua. 5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty liitteessä 2. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Kortteleiden toteuttamiselle on kaavan yhteydessä laadittu alueelle maankäyttösuunnitelma. Korttelin 2122 AP -tontille rakennetaan kuusi kytkettyä pientaloa yhtenäisen tontinkäyttösuunnitelman mukaan. Tontille liitytään etelästä, Erkinkujalta. Holvikiven huvila suojellaan omalla AO - tontilla Erkinkujan päässä, jolle huvilan lisäksi voidaan toteuttaa erillinen uudisrakennus Erkinkujan varteen. Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa kulttuuriympäristöön ja ympäröivään rakennuskantaan kattomuodon, julkisivumateriaalien ja värityksen suhteen. Havainne- ja leikkauskuvia liitteessä Toteuttamisen ajoitus Asemakaavan voi toteuttaa, kun asemakaava on hyväksytty, saanut lainvoiman ja kiinteistötekniset toimenpiteet suoritettu. Arvioitu ajankohta alueen katusuunnitelman laatimiselle ja rakentamisen aloittamiselle on vuoden 2015 aikana. 6.3 Toteutuksen seuranta Seurattavia asioita ovat muun muassa asukasmäärän kehittyminen, melutason kehittyminen, luonnon kestokyky ja mahdolliset ympäristöhäiriöt, liikennemäärät, asukkaiden ja käyttäjien palaute ja rakennusten elinkaaren ja kunnon seuranta. Järvenpäässä Terttu-Elina Wainio Asemakaava-arkkitehti Åsa Graeffe Kaavoitusinsinööri Sivu 14

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Järvenpään mestariasunnot, Sauvakatu 6 ja 8, asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro KESKUSHAL: 1143/2010 Kaavatunnus: 070050 Tarkistettu 14.11.2011 edellinen 2.5.2011 MITEN VOI VAIKUTTAA

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Tupalantien kulma (tontit 137-16, 24 ja 25), asemakaavan muutos 7.3.2012 tark. 5.4.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro TEKNINEN 2067/2011, kaava U.10.02.03 Kaavatunnus 010096 MITEN VOI VAIKUTTAA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS L O V I I S A ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: ANTINKYLÄNTIE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 22.6.2016 Kuva: Hannu Vallas (2015) Kaava-alueen nimi Vanha mattotehdas Dnro JARVENPAA 1049/2016 Kaavatunnus 060061 Aloite tai hakija

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Invalidiliiton koulutuskeskus ja Tapiolapuisto

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Invalidiliiton koulutuskeskus ja Tapiolapuisto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Invalidiliiton koulutuskeskus ja Tapiolapuisto 27.1.2014 Asemakaavan muutos Diaarinumero KAUKE 2320/2013 Kaavatunnus 010093 Kuva: Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy Vireilletulosta

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO KAAVATUNNUS 33:010 KAAVAN PÄIVÄYS 25.1.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.2.2012 33:010 /

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Pääradan lisäraide/ Takopuisto Asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Pääradan lisäraide/ Takopuisto Asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Pääradan lisäraide/ Takopuisto Asemakaavan muutos 4.9.2014 täydennetty 13.11.2014 Diaarinumero KAUKE 498/2014 Kaavatunnus 090038 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 19.3.2014 Osallistumis-

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kivipuiston monipalvelukeskuksen laajennus. Asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kivipuiston monipalvelukeskuksen laajennus. Asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kivipuiston monipalvelukeskuksen laajennus 1.2.2017 Asemakaavan muutos Dnro JARVENPAA 436/2016 Kaavatunnus 080022 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 23.11.2016 Osallistumis- ja

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

NIEMI-2626-6, VÄHÄNIEMENKATU 12, TONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN, KARTTA NRO 8237.

NIEMI-2626-6, VÄHÄNIEMENKATU 12, TONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN, KARTTA NRO 8237. NIEMI-2626-6, VÄHÄNIEMENKATU 12, TONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN, KARTTA NRO 8237. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 17. päivänä lokakuuta 2007 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. päivänä elokuuta 2011 päivättyä ja 5.1.2012

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS ASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HEIKKILÄNTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 15.3.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 772 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KORTTELIT 1302 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

KOIVISTONKYLÄ-5362-7, JOKIPOHJANTIE 38. TONTIN JAKAMINEN JA POHJOISRAJAN TARKISTAMINEN SEKÄ PUISTOJEN NIMEÄMINEN, KAAVA NRO 8235.

KOIVISTONKYLÄ-5362-7, JOKIPOHJANTIE 38. TONTIN JAKAMINEN JA POHJOISRAJAN TARKISTAMINEN SEKÄ PUISTOJEN NIMEÄMINEN, KAAVA NRO 8235. KOIVISTONKYLÄ-5362-7, JOKIPOHJANTIE 38. TONTIN JAKAMINEN JA POHJOISRAJAN TARKISTAMINEN SEKÄ PUISTOJEN NIMEÄMINEN, KAAVA NRO 8235. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 17. päivänä lokakuuta 2007

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

KOIVISTONKYLÄ , KAUKOLANKATU 4, PIENTALOTONTIN RAKENNUSOIKEU- DEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8567

KOIVISTONKYLÄ , KAUKOLANKATU 4, PIENTALOTONTIN RAKENNUSOIKEU- DEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8567 KOIVISTONKYLÄ 5375-13, KAUKOLANKATU 4, PIENTALOTONTIN RAKENNUSOIKEU- DEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8567 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 26. päivänä tammikuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12097/10.02.01/2016 Asemakaavan muutos koskee Kaupunginosan 52, Koria korttelia 624 sekä puisto- ja katualuetta Selostus liittyy 2.9.2016 päivättyyn kaavakarttaan. Asemakaavan nro 52/005 TERÄSTIE ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Asemanmäki Asemakaavan muutos

Asemanmäki Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Asemanmäki Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä?... 2 2 Mitä on suunnitteilla?... 3 3 Suunnittelun lähtötiedot... 3 4 Osalliset... 7 5 Miten

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN Naantalin kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sivu 1 (6) ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.0.02.20.2010 NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN KAUPAN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Korttelit 724 ja 762 sekä puistoalueet, Välskärinkatu Asemakaavan muutos

Korttelit 724 ja 762 sekä puistoalueet, Välskärinkatu Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1582/2015 Kaavatunnus 070053 22.9.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Korttelit 724 ja 762 sekä puistoalueet, Välskärinkatu Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä?

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Järvenpään kaupunki Tekninen toimi PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ Asemakaavan muutos MAAHISENPUISTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot