ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tark Asemakaavaluonnos nähtävänä MRL 62, MRA Kaupunkikehityslautakunta nro Asemakaavaehdotus julkisesti nähtävänä MRL 65 ja MRA 27 pvm Kaupunkikehityslautakunta hyväksynyt pvm Kaupunginhallitus hyväksynyt pvm Kaupunginvaltuusto hyväksynyt pvm

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Holvikiven alue Asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus Asemakaavan muutos koskee: 21. eli Ristinummen kaupunginosan korttelin 2122 asuinpientalojen korttelialuetta, korttelin 2124 asumista palvelevien huoltorakennusten korttelialuetta, Erkinpuistoa ja katualueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu: 21. eli Ristinummen kaupunginosan kortteliin 2122 asuinpientalojen korttelialuetta ja erillispientalojen korttelialuetta, kortteliin 2124 erillispientalojen korttelialue sekä Erkinpuisto ja katualueita. Laatija: Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys, Kaavoitus ja liikenne Yhteyshenkilö: Åsa Graeffe. Seutulantie 12, JÄRVENPÄÄ, puhelin , sähköposti 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Ristinummen kaupunginosassa pääradan länsipuolella noin 3 kilometrin päässä Järvenpään keskustasta. Alue rajautuu pohjoisessa Ristinummentiehen, itä- ja eteläpuolella rakennettuun omakotialueeseen ja lännessä Tuomalantiehen ja Tuomonpolkuun. Muutosalueen muodostuu pääosin Kalloimäen kiinteistöstä Ristinummella ja koskee kortteleita 2122 ja 2122 sekä Erkinpuistoa ja kortteleihin rajoittuvia katualueita. Kuva: Kaava-alueen likimääräinen sijainti opaskartassa. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavahanke kulkee nimellä Holvikiven alue. Alueella voimassa oleva asemakaava on vanhentunut ja alue on vielä rakentamatta. Asemakaavasuunnittelun tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia Holvikiven huvilan säilyttämiseen ja alueelle soveltuvaan täydennysrakentamiseen. Kortteliin 2122 suunnitellaan rakennettavan yhtiömuotoisia, kytkettyjä pientaloja. Erkinkujan ja Tuomalantien kulmassa oleva pieni kortteli 2124 on tarkoitus muuttaa omakotitontiksi. Puistoalueen käyttötarkoitus ei muutu. Suunnittelun yhteydessä tutkitaan Erkinkujan kääntöpaikan tarve ja katualueen rajausta alustavien katusuunnitelmien mukaan. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin11 hehtaaria. Hanke kuuluu vuoden 2014 kaavoitusohjelmaan (kh ). Alue suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena, jolle tonttijako laaditaan erikseen kun asemakaavamuutos on hyväksytty. Sivu 2

3 1.4 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun tarve ja käynnistäminen sekä sitä koskevat päätökset Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset liikenteeseen Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja -määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttamisen ajoitus Toteutuksen seuranta Sivu 3

4 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Poistuva asemakaava 2. Asemakaavakartta ja määräykset 3. Havainnekuva ja leikkaukset, Arkkitehtitoimisto AJAK Oy ( ) 4. Lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet (liitetään myöhemmin) 5. Asemakaavan seurantalomake 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Uudenmaan maakuntakaava ( ) Järvenpään yleiskaava 2020 (kv ) Voimassa oleva asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ( , tark ) Järvenpään kaavoituskatsaus 2014 ja -suunnitelma (kh ) Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma (kv ) Järvenpään hulevesisuunnitelma ( ) Järvenpään maisemaselvitys (MA-arkkitehdit, Marja Mikkola, 2001) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tark Asemakaavaluonnos nähtävänä MRL 62, MRA Kaupunkikehityslautakunta nro Asemakaavaehdotus julkisesti nähtävänä MRL 65 ja MRA 27 pvm Kaupunkikehityslautakunta hyväksynyt pvm Kaupunginhallitus hyväksynyt pvm Kaupunginvaltuusto hyväksynyt pvm 2.2 Asemakaava Suunnittelualue on rakentamaton lukuun ottamatta korttelin 2122 itäosassa olevaa vanhaa puolitoistakerroksista Holvikiven huvilaa. Huvila suojellaan asemakaavassa (sr-5) ja sille osoitetaan erillinen erillispientalojen tontti (AO-42), jolle lisäksi voi toteuttaa uusi asuinrakennus. AO - tontilla on rakennusoikeutta 105 k-m 2 suojellulla rakennusalalla ja lisäksi uudisrakennusalalla 195 k-m 2, sekä talousrakennusoikeutta 100 k-m 2. Korttelin länsiosa osoitetaan asuinpientalojen tontiksi (AP-20). Tontille saa rakentaa kytkettyjä ja erillisiä pientaloja yhtenäisen suunnitelman mukaan. Korttelin 2122 asuinrakennusoikeus nousee e=0,2:sta e=0,3:een, eli noin 600 k-m 2. Talousrakennusoikeus säilyy voimassa olevan kaavan mukaisesti te=0,1:nä. Erkinkujan ja Tuomalantien kulmassa oleva pieni rakentamaton asumista palvelevien ja huoltorakennusten AH-4 - kortteli 2124 muutetaan erillispientalojen tontiksi (AO-42). Tontille osoitetaan asuinrakennusoikeutta 195 k-m 2 talousrakennusoikeutta 65 k-m 2. Erkinkujan ja Tuomonpolun katualueet tarkistetaan alustavan kadun yleissuunnitelman mukaan. Erkinkujan päässä oleva kääntöpaikka-alue laajenee, ja Tuomonpolun ja Erkinkujan risteysaluetta levennetään näkymäalueilla. Erkinpuistossa oleva puistomuuntamo osoitetaan kaavassa. Asemakaavan korttelialueille tulee laatia erillinen tonttijako asemakaavan hyväksymisen jälkeen. Sivu 4

5 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Suunnittelualueen rakentaminen on mahdollista aloittaa sen jälkeen kun asemakaava on hyväksytty, saanut lainvoiman ja kiinteistötekniset toimenpiteet suoritettu. Erkinkujan ja Tuomonpolun katusuunnitelmat laaditaan arviolta vuoden 2015 aikana. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Pääosin rakentamaton suunnittelualue muodostuu Holvikiven perikunnan Kalliomäen kiinteistöstä ja kuuluu Ristinummen asemanseudun huvilakyläalueeseen. Alueen ympärillä ja lähiympäristössä on hyvin eri-ikäistä ja kokoista omakotiasutusta Luonnonympäristö Suunnittelualue on korttelissa 2122 olevaa vanhaa Holvikiven huvilaa ja joitakin vanhoja piharakennuksia lukuun ottamatta rakentamaton ja pääosin metsittynyt. Vanha huvila sijaitsee kumpareella alueen itäreunassa. Kumpare (+51.6 mpy) laskee loivasti ympäröiviin alueisiin nähden. Etelässä Erkinpuiston luoteiskulma sijaitsee + 45 metriä merenpinnan yläpuolella. Erkinkujan eteläpuolella kortteli 2124 ja Erkinpuisto ovat rakentamattomia ja metsittyneitä. Kuvat: Näkymät Erkinkujan ja Tuomonpolun risteyksestä sekä Erkinkujalta pohjoiseen Sivu 5

6 3.1.3 Rakennettu ympäristö Alue on osa Ristinummen asemaseudun kyläasutusta, jolla on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä muodostaen pienen puutarhakaupungin hoidettuine puutarhapihoineen Ristinummella. Suunnittelualueella sijaitseva puurakenteinen, vuonna 1920 valmistunut Holvikiven huvila on osoitettu Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmaan kohteeksi , jonka säilyttämistä Järvenpään kaupunki edistää neuvonnalla ja kaavoitus- tai rakennushankkeisiin liittyvillä ratkaisuilla (toimenpideluokka 3). Kuva: Holvikiven huvila Erkinkujalta Ristinummen asemanseudulla, suunnittelualueen ympäristössä sijaitsevat Mäkelän hirsirakenteinen huvila, Erkinkujan eteläpuolella sijaitseva Villa Lehtorinne (entinen Korten talo), Peltolan talo, Pietilän huvila ja entinen Ollinmaan talo (Tyynelä) edustavat kaikki luvun alkupuolella Ristinummelle syntynyttä huvila-asutusta. Rakennuksilla on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä ja sisältyvät kohteina Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmaan. Alkuperäiset suuret vanhat puutarhatontit on ollut mahdollista jakaa pienempiin tontteihin ja alue on hiljalleen tiivistynyt eri-ikäisillä rakennuksilla. Kuva: Ote Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmasta, Kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaat kohteet Asuminen Alueella ei ole vakituista asutusta, Holvikiven huvila on kesäkäytössä. Sivu 6

7 Palvelut ja työpaikat Suunnittelualueella ei ole kaupallisia palveluita eikä työpaikkoja. Keskustan julkiset ja kaupalliset palvelut sijaitsevat noin kolme kilometriä alueelta pohjoiseen. Lähimmät päiväkodit sijaitsevat Kyrölässä reilun kahden kilometrin päässä ja peruskoulun ala-aste Kyrölässä, noin puolentoista kilometrin päässä. Alueen länsipuolella Tuomonpolun ja Erkinkujan kulmassa olevassa asuinrakennuksessa toimii vanhusten hoivakoti Milja. Virkistys Suunnittelualue sijaitsee maisemallisesti merkittävällä Ristinummen pientalovaltaisessa kulttuuriympäristössä. Vehreät kadunvarret ja isot hyvin hoidetut puutarhapihat muodostavat alueella yhtenäisen puutarhamiljöön. Suunnittelualueen Erkinpuisto hoidetaan luonnonmetsänä. Pientaloaluetta ympäröivät laajat peltoaukeamat. Ristinummen leikkipuisto sijaitsee radan itäpuolella Perttiläntiellä. Kyrölän Orvokkipuisto ja Tanhuniityn leikkipaikka ovat pohjoisessa noin kahden kilometrin päässä. Liikenne Alueella on toimiva katuverkosto. Ristinummen alueen pääväylänä toimii itä - länsisuuntainen Ristinummentie. Liikenne suunnittelualueelle kulkee Ristinummentieltä Ernonkadun kautta Erkinkujalle. Alue on joukkoliikenteen piirissä. Linja-autoreitti keskustaan kulkee alueeseen rajoittuvaa Ristinummentietä. Tuomonpolku toimii kevyen liikenteen väylänä alueen läpi etelä- pohjoissuunnassa. Tuomonpolulta tontille ajo on sallittu kadun länsipuolisille kiinteistöille Ernonkadun kautta. Tuomonpolulta ei ole ajoyhteyttä suoraan Ristinummentielle. Suunnittelualueen tonteille liitytään Erkinkujalta. Tekninen huolto Suunnittelualueella on rakennettu kunnallistekniikka. Alue kuuluu Tuusulanjärven valumaalueeseen. Erkinkujan pohjoispuolella korttelin 2122 sadevedet valuvat länteen Räikilänojan kautta Tuusulanjärveen ja Erkinkujan eteläpuolella sadevedet valuvat etelään Pelinojan kautta järveen. Kuva: Kunnallistekninen verkosto (vesi=sininen, jätevesi=punainen, sadevesi=vihreä) Ympäristönsuojelu, ympäristöhäiriöt Suunnittelualue sijaitsee pääradan melualueella ja rautatieliikenne saattaa aiheuttaa melu- ja tärinähäiriöitä alueelle. Päivämelun ohjearvot ylittyvät korttelin 2122 osalla db (Syke 2007). Sivu 7

8 3.1.4 Maanomistus Kiinteistö on Toini Holvikiven perikunnan omistuksessa. Kaupunki omistaa osia katualueista. Kuva: Alueen maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Maakuntakaava Alue on Uudenmaan maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta (vahvistettu Ympäristöministeriössä vuonna 2006, lainvoima ). Yleiskaava Alue on Järvenpään yleiskaavassa 2020 (kv ) merkitty AP-merkinnällä pientalovaltaiseksi asuinalueeksi. Suositus alueen tonttitehokkuudeksi on e= 0,25-0,4. Osa alueesta on rajattu merkinnällä kh/m, joka tarkoittaa, että alue on maakunnallinen kulttuuriympäristöalue, jonka arvokkaat piirteet tulee säilyttää asemakaavoituksella tai muilla toimenpiteillä. Laajempi rajaus ja merkintä kh/ii tarkoittaa, että alue on paikallinen kulttuuriympäristöalue, jonka arvokkaat piirteen tulee säilyttää asemakaavoituksella tai muilla toimenpiteillä. Alueella oleva vanha päärakennus on osoitettu paikalliseksi kulttuurikohteeksi, joka on tarkoitettu säilytettäväksi asemakaavoituksella tai muilla toimenpiteillä. Kuva: Ote Järvenpään yleiskaavasta 2020 (kv ). Kaava-alue rajattu turkoosilla katkoviivalla. Asemakaava Alueella on voimassa vuonna 1987 vahvistettu asemakaava (21/2). Kortteli 2122 on asemakaavassa asuinpientalojen korttelialuetta (AP-4), jolle on osoitettu asuinrakennusoikeutta e=0,2 ja talousrakennusoikeutta te =0,1. Rakennusoikeudesta saa tontilla asuva käyttää 25% liike-, myymälä-, työ-, yms- palvelutiloiksi. Kortteli 2124 on asumista palvelevien huoltorakennusten korttelialue (AH-3), jolle voi toteuttaa liike-, myymälä-, kerho-, kokoontumis- ja yhteispalvelutiloja. AH -korttelin rakennusoikeus on 300 k-m 2, josta 60 k-m 2 saa olla liike- ja myymälätiloja. Kortteli rajautuu idässä ja etelässä Erkinpuistoon. Poistuva asemakaava, liitteenä 1. Sivu 8

9 Kuva: Voimassa oleva asemakaava. Kaava-alue punaisella rajattuna. Rakennusjärjestys Järvenpään kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Tonttijako ja kiinteistörekisteri Kiinteistölle ei ole tehty tonttijakoa, eikä merkitty kaupungin tonttirekisteriin. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 asettamat vaatimukset. Pohjakarttaa päivittää Järvenpään kaupungin maankäyttö- ja karttapalvelut. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun tarve ja käynnistäminen sekä sitä koskevat päätökset Insinööritoimisto Poutanen Oy on maanomistajien, Holvikiven perikunnan valtuuttamana anonut ja neuvotellut asemakaavan muutoksesta perikunnan omistamalle Kalliomäen tilalle , josta muodostuvat asemakaavan mukaiset AP-4 ja AH-3 korttelialueet sekä Erkinkujan ja Tuomonpolun katualueita ja Erkinpuisto. Kaupunginhallitus on hyväksynyt maanomistajan kanssa laaditun puitesopimuksen asemakaavan muuttamisen periaatteista. Ennen asemakaavan hyväksymistä laaditaan maankäyttöä ja vanhan rakennuksen suojelua koskevat sopimukset kaavan toteuttamiseen liittyvistä oikeuksista ja velvoitteista. Kaupunki perii puolet asemakaavan muutoksesta maanomistajalle koituvasta hyödystä, josta sovitaan maankäyttösopimuksessa tarkemmin. Maankäyttösopimus laaditaan asemakaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen ja viedään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ennen asemakaavan hyväksymistä. Hanke sisällytettiin vuoden 2012 kaavoitusohjelmaan (kh ). Sivu 9

10 4.1.1 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaupunkikehityslautakunta Kaupunginhallitus pvm Kaupunginvaltuusto pvm 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaava-alueen maanomistajat Naapuritonttien/-tilojen omistajat, haltijat ja asukkaat Lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät, sekä asukasyhdistykset Viranomaiset - Uudenmaan ELY-keskus - Keski-Uudenmaan maakuntamuseo - Liikennevirasto Kaupungin asiantuntijaviranomaiset - Järvenpää, rakennusvalvonta - Järvenpää, kaupunkitekniikan suunnittelu - Järvenpään Vesi Muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Osallisia voivat olla myös kaikki kuntalaiset, joita alueen kehittäminen kiinnostaa Vireilletulo Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella Viikkouutisissa sekä Järvenpään kaupungin internetsivuilla ja ilmoitustaululla Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja vuorovaikutustavat on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on ollut nähtävillä koko kaavasuunnittelun ajan teknisessä palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin kaksi lausuntoa. Fortum Power and Heat Oy lausui, ettei tule laajentamaan kaukolämpöverkkoa etelään pientaloalueelle. Fortum Sähkönsiirto esitti lausunnossaan, että Erkinpuiston puistomuuntamo tulisi osoittaa kaavassa ja haluaa antaa ennakkolausunnon asemakaavaluonnoksesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta sekä kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet ovat liitteessä 4. Valmisteluvaihe Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävänä välisen ajan teknisessä palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Aineistoa on ollut esillä myös Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Asiasta on ilmoitettu kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla, Viikkouutisissa ja kaupungin internet-sivuilla sekä lähettämällä kirje naapurikiinteistöjen omistajille. Nähtävilläoloaikana osallisilla oli mahdollisuus jättää mielipide kaavaluonnoksesta. Luonnoksesta ei ole esitetty mielipiteitä, siitä on saatu yksi lausunto Fortum Sähkönsiirto Oy:ltä. Ennakkolausuntopyyntö lähetettiin Ristinummen asukasyhdistys ry Kaupunkitekniikka Rakennusvalvonta Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Vesilaitos Pelastuslaitos Sivu 10

11 Fortum sähkönsiirto Oy/ Etelä-Suomi Elisa Networks Oy Valmisteluvaihe täydennetään myöhemmin Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävänä pvm teknisessä palvelupisteessä, Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Kaavaehdotuksesta saatiin x lausuntoa ja x kirjallista mielipidettä. Hyväksymisvaihe täydennetään myöhemmin Viranomaisyhteistyö Pientaloalueen rakennusoikeuden nostamisesta ei ole katsottu olevan tarpeen pitää erillistä viranomaisneuvottelua, Uudenmaan ELY-keskukselta on pyydetty lausunto. Suunnittelu on tehty yhteistyössä kaupungin viranomaisten kesken. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston tavoitteet Kaavamuutoksen päätavoitteena on mahdollistaa täydennysrakentamista kortteliin ja säilyttää korttelissa oleva Holvikiven huvila. Kortteliin suunnitellaan yhtiömuotoisia kytkettyjä pientaloja. Holvikiven Huvilalle osoitetaan erillinen tontti. Erkinkujan ja Tuomalantien kulmassa oleva toteuttamaton pieni AH -kortteli 2124 muutetaan omakotitontiksi. Kaavan mukainen, edelleen Kalliomäen kiinteistöön kuuluva Erkinpuisto säilytetään puistona. Kaupunginhallitus on hyväksynyt maanomistajan kanssa laaditun puitesopimuksen asemakaavan muuttamisen periaatteista Prosessin aikana syntyneet tavoitteet Korttelin itäosa suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena ja alueen rakennusoikeus tehostetaan. Korttelin rakennusoikeus nostetaan tehokkuudesta e= 0,2 Ristinummen huvila-alueelle soveltuvaan tehokkuuteen e= 0,3. Tonttitehokkuuden nostamista e=0,35:een tutkittiin myös, mutta pidettiin liian tiiviinä puutarhamaiseen huvilaympäristöön. Tontille voi rakentaa ympäristöön sopeutuvia erikokoisia kytkettyjä ja erillisiä pientaloja yhtenäisen suunnitelman mukaan. Hulevedet tulee käsitellä ja viivyttää tontilla ennen niiden johtamista kaupungin hulevesiverkkoon. Asemakaavasuunnittelussa huomioidaan katualueena alustavan yleissuunnitelman aluevaraukset. Erkinkujan eteläpuolella muodostettavalla omakotitontilla huomioidaan katualueen vaatimat näkymäalueet ja tontti muotoillaan katusuunnitelmien mukaan toteuttamiskelpoiseksi rakennuspaikaksi. Tontille osoitetaan rakennusoikeutta tehokkuusluvun e=0,3mukaan. Pyöräilylle ja jalankululle osoitetulle Tuomonpolulle ei sallita uusia tonttiliittymiä vaan suunnittelualueen tonteille liitytään Erkinkujalta. Erkinkujan ja Tuomonpolun katusuunnittelu tehdään asemakaavan jälkeen. 4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Asemakaavan muutos on laadittu tiiviissä yhteistyössä maanomistajien kanssa, siitä ei ole laadittu erillisiä vaihtoehtoja. Suunnittelualueen asuinkorttelit toteutetaan ympäristöön soveltuvalla keskimäärin e=0,3 tehokkuudella. Erkinkujan pohjoispuoleinen kortteli 2122 säilyy pääosin asuinpientaloalueena ja toteutetaan yhtenä pientalotonttina, jolle osoitetaan väljä rakennusala varmistamaan muodoltaan ja kooltaan toteuttamiskelpoisten ja ympäristöön soveltuvien pientalojen syntymistä. Korttelin itäosassa Holvikiven huvila osoitetaan säilytettäväksi asemakaavassa ja sille osoitetaan oma erillispientalojen tontti. Säilytettävälle huvilalle osoitetaan oma rakennusala 105 Sivu 11

12 k-m 2 :n rakennusoikeudella, joka mahdollistaa myös rakennuksen ullakon käyttöönottoa asuinkäyttöön. Tontin eteläosaan voidaan lisäksi rakentaa erillinen uudisrakennus. Suunnittelutyön yhteydessä on laadittu maankäyttösuunnitelma, jonka mukaan asuinpientalokortteliin esitetään kuusi kytkettyä pientaloparia yhteiselle tontille. Rakentamisessa tulee suojautua rautatieliikenteen aiheuttamalta melulta ja lisäksi ottaa huomioon mahdollinen raideliikenteen aiheuttama tärinä. Korttelin piha-alueet tulee suojata idästä tulevalta melulta rakennuksilla tai suojarakennelmilla. Asemakaavan valmisteluvaiheen vuorovaikutuksessa ei esitetty yhtään mielipidettä. Muutosluonnoksesta saatiin yksi ennakkolausunto, jossa Fortum Sähkönsiirto Oy toteaa, että asemakaavakartassa on huomioitu Erkinpuistossa oleva sähkömuuntamo ja Ristinummen asukasyhdistys ilmoitti suullisesti hyväksyvänsä luonnoksen. Asemakaavan muutosluonnos tarkennettiin asemakaavaehdotukseksi ja valmisteluvaiheen maankäyttösuunnitelmat tarkistettiin kortteli- ja katualueiden osalta asemakaavaehdotukseen. Havainnekuva liitteessä Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaupunkikehityslautakunnan päätös asemakaavaehdotuksen nähtäville panosta, Kaupunkikehityslautakunnan hyväksyminen Kaupunginhallitus hyväksyminen Kaupunginvaltuusto, asemakaavan hyväksyminen 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Suunnittelualue koostuu kortteliin 2122 muodostettavista asuinpientalo- ja erillispientalotonteista sekä korttelin 2124 erillispientalojen tontista ja siihen rajoittuvasta Erkinpuistosta sekä kortteleihin rajoittuvista Erkinkujan ja Tuomonpolun katualueista. Vanha Holvikiven huvila korttelin 2122 erillispientalotontilla suojellaan eikä sitä tai sen osaa saa purkaa. Erkinpuistoon on varattu ohjeellinen rakennusala puistomuuntamolle Mitoitus Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin m 2, josta asuinpientalojen korttelialuetta (AP- 20) on noin 5450 m 2, erillispientalojen korttelialuetta (AO-42) yhteensä noin 1650 m 2, puistoaluetta noin 1640 m 2 ja katualuetta noin 2550 m 2. Korttelin 2122 asuinpientalojen korttelialueen (AP) rakennusoikeus korotetaan tehokkuudesta e=0,2 tehokkuuteen e=0,3. AP-tontilla on rakennusoikeutta noin1635 k-m 2 ja lisäksi talousrakennusoikeutta noin 545 k-m 2 (te=0,1). Korttelin itäosaan muodostetaan erillinen erillispientalojen tontti (AO-42), jolla vanha rakennus säilytetään. Säilytettävällä rakennuksella on omalla rakennusalalla 105 k-m 2 rakennusoikeutta ja tontin eteläosassa on lisäksi uudisrakennusala, jolla on rakennusoikeutta 195 k- m 2. AO -tontilla on talousrakennusoikeutta 100 k- m 2. Korttelin 2124 erillispientalojen tontilla (AO-42) on rakennusoikeutta 195 k- m 2 ja talousrakennusoikeutta 65 k- m 2. Korttelin rakennusoikeus vastaa tehokkuuslukua e=0,3. Laskelman 1 asunto/ 3 asukasta mukaan alueelle tulisi noin 45 asukasta. Yksittäisiä työpaikkoja alueelle voi syntyä asumisen yhteyteen mahdollisesti perustettavasta liiketoiminnasta Palvelut Alueelle ei tule uusia julkisia palveluja. Ristinummi tukeutuu pääosin keskustan palveluihin. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asemakaava tukee valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden toteutumista ja edistää olevan Ristinummen kyläyhteisörakenteen täydentämistä ja alueen luvun alun kulttuuriympäristön säilymistä. Vanha Holvikiven huvila osoitetaan säilytettäväksi. Rakennusta tai sen osia ei saa Sivu 12

13 purkaa ja sen historiallisesti arvokas luonne Ristinummen puutarhamiljöössä tulee säilyttää. Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa kulttuuriympäristöön. Rakentamisessa tulee huomioida pääradan läheisyys ja raideliikenteen aiheuttama melu sekä mahdollinen tärinä. Erkinpuisto säilyy luonnonmukaisena puistona alueella. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Asuinpientalojen korttelialue (AP-20) Korttelialue käsittää suunnittelualueen korttelia 2122 lukuun ottamatta sen kaakkoiskulmaa. Asuinpientalojen tontille voidaan rakentaa kytkettyjä ja erillisiä pientaloja yhtenäisen suunnitelman mukaan. Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa ympäristöön kattomuodon, julkisivumateriaalien ja värityksen suhteen. Rakennukset tulee olla puuverhoiltuja ja harjakattoisia. Neljäsosa rakennusoikeudesta voi käyttää liike-, työ- tai palvelutiloiksi. Piha-alueet tulee rakennuksilla tai suojarakenteilla suojata rautatieliikenteen aiheuttamasta melusta ja rakentamisessa tulee huomioida mahdollinen rautatieliikenteen aiheuttama tärinä. Tontille on erillispientaloille varattava 2 autopaikkaa asuntoa kohti ja kytketyille pientaloille 1,5 autopaikkaa asuntoa kohti. Lisäksi tontille on varattava vieraspaikkoja 1 autopaikka/ 4 asuntoa. Korttelialueen hulevedet tulee käsitellä tonteilla hulevesiä viivyttämällä ennen niiden johtamista hulevesiverkkoon. Erillispientalojen korttelialue (AO-42) Korttelialue käsittää säilytettävän Holvikiven huvilan tonttia pihaympäristöineen, korttelissa Tontin eteläosaan voidaan huvilan lisäksi toteuttaa 1 ja 2/3 -kerroksinen uudisrakennus Erkinkujan varteen. Korttelin rakennusten itäpuoleiset ulkoseinät ja ikkunat tulee rakentaa ääneneristettyinä rautatieliikenteen aiheuttamaa melua vastaan. Erkinkujan eteläpuolella korttelialue käsittää lisäksi korttelin 2124 tonttia, jonka rakennusalalle voidaan toteuttaa kaksikerroksinen yksi- tai kaksiasuntoinen pientalo. Korttelialueen terävä pohjoiskulma on liitetty katualueeseen ja pientä korttelia on laajennettu länteen noin 3 metriä puistoalueeseen. Uudisrakentaminen AO -kortteleissa tulee sopeuttaa ympäristöön kattomuodon, julkisivumateriaalien ja värityksen suhteen. Rakennukset tulee olla puuverhoiltuja ja harjakattoisia. Autopaikkoja kortteleihin on varattava vähintään 2 autopaikkaa asuntoa kohti Muut alueet Puisto (VP) Erkinpuisto säilytetään puistona. Puiston länsiraja erillispientaloalueeseen tarkistetaan noin kolme metriä länteen ja puiston lounaisosaan osoitetaan ohjeellinen rakennusala alueen puistomuuntamolle Tuomalantien varteen. Katualueet Erkinkujan ja Tuomonpolun katualueet tarkistetaan asemakaavassa alustavan kadun yleissuunnitelman mukaisesti. Erkinkujan päässä katualue levenee ajoliikenteen kääntöpaikaksi ja Tuomonpolun ja Erkinkujan risteysalue laajenee näkymäalueilla. Tuomonkujan pohjoispäässä Ristinummentien kulmassa suoristetaan katualueen itäreunaa. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, luontoon ja luonnonympäristöön Ristinummen asemanseudun pientaloalue täydentyy uusilla pientaloilla rakentamattomalla tontilla Ristinummentien eteläpuolella Erkinkujan ja Tuomonpolun varressa. Alueella oleva Holvikiven huvila säilytetään ja sille osoitetaan oma tontti Erkinkujan itäpäähän. Tontin eteläosaan on lisäksi mahdollista rakentaa uudisrakennus. Ristinummen puutarhakaupunkimiljöö säilytetään ja uudisrakennukset toteutetaan yhtenäisen suunnitelman mukaan sovittamalla ne asemanseudun huvilaympäristöön. Erkinpuisto säilyy luonnonmukaisena puistoalueena. Sivu 13

14 5.4.2 Vaikutukset liikenteeseen Rakentamattomien pientalotonttien rakentaminen tuo hieman lisää liikennettä Ernontien ja Erkinkujan tonttikaduille. Rakentamattoman korttelin toteuttaminen Ristinummentien varteen tukee joukkoliikenteen kannattavuutta alueella. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Kortteleiden sijainti pääradan läheisyydessä tulee huomioida alueen rakentamisessa. Alueelle kulkeutuu melua rautatieliikenteestä, myös rautatieliikenteen aiheuttamaan mahdolliseen tärinään tulee varautua. 5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty liitteessä 2. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Kortteleiden toteuttamiselle on kaavan yhteydessä laadittu alueelle maankäyttösuunnitelma. Korttelin 2122 AP -tontille rakennetaan kuusi kytkettyä pientaloa yhtenäisen tontinkäyttösuunnitelman mukaan. Tontille liitytään etelästä, Erkinkujalta. Holvikiven huvila suojellaan omalla AO - tontilla Erkinkujan päässä, jolle huvilan lisäksi voidaan toteuttaa erillinen uudisrakennus Erkinkujan varteen. Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa kulttuuriympäristöön ja ympäröivään rakennuskantaan kattomuodon, julkisivumateriaalien ja värityksen suhteen. Havainne- ja leikkauskuvia liitteessä Toteuttamisen ajoitus Asemakaavan voi toteuttaa, kun asemakaava on hyväksytty, saanut lainvoiman ja kiinteistötekniset toimenpiteet suoritettu. Arvioitu ajankohta alueen katusuunnitelman laatimiselle ja rakentamisen aloittamiselle on vuoden 2015 aikana. 6.3 Toteutuksen seuranta Seurattavia asioita ovat muun muassa asukasmäärän kehittyminen, melutason kehittyminen, luonnon kestokyky ja mahdolliset ympäristöhäiriöt, liikennemäärät, asukkaiden ja käyttäjien palaute ja rakennusten elinkaaren ja kunnon seuranta. Järvenpäässä Terttu-Elina Wainio Asemakaava-arkkitehti Åsa Graeffe Kaavoitusinsinööri Sivu 14

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

Palosaaren Salmen alue

Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVA NRO 1000 Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee Vaasan kaupungin 15. kaupunginosan puisto-, vesi- ja katualueita sekä 17. kaupunginosan,

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka 9-132 Joutsen 9-134 Kuikka 9-135 Kaakkuri 9-136 Sotkalampi 9-137 Kaavaehdotus 2.3.2015 Kaavamuutosalueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SALIMÄKI, KORTTELIT 15, 18 ja 29 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEET asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kalajoen kaupunki Maankäyttöpalvelut Kaavoitus KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.12.2014 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNKATU 11-13 F 6 FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 SUUNNITTELUKESKUS OY Multian kunta 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...5 1.1 SUUNNITTELUALUE...5 1.2 KAAVAPROSESSIN

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA NUUTIN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Kyröskoski läntinen, korttelit 6-9 ja 302) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 24.10.2011 versio: 10.10.2011

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot