Hallitusti uuteen nousuun.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitusti uuteen nousuun."

Transkriptio

1 Hallitusti uuteen nousuun. vuosikertomus 2012

2 sisältö Liiketoimintakatsaus... 2 Talvivaara lyhyesti... 4 Vuosi 2012 lyhyesti... 6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 8 Toimitusjohtajan katsaus Strategia Markkinakatsaus Malminetsintä ja mineraalivarannot Liiketoiminnan kehitys Kestävä kehitys Johdanto Saavutukset ja hankkeet Kestävän kehityksen avainluvut Ympäristövastuu Turvallisuus Lähialue- ja sidosryhmäyhteistyö Henkilöstö Varmennuslausunto Tilinpäätös Tilinpäätöksen sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus Konsernin tunnusluvut Konsernitilinpäätös Emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilintarkastuskertomus Hallinnointi Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Hallitus Johtoryhmä Riskienhallinta ja merkittävimmät riskit Johdon palkitseminen Osakkeet ja osakkeenomistajat

3 talvivaara vuosikertomus

4 2 talvivaara vuosikertomus 2012

5 liiketoimintakatsaus Poikkeuksellinen vesitilanne asetti tuotantoosastomme aiempaa suurempien haasteiden eteen. Koko yhtiön tasolla on nyt hahmotettu vesitaseen merkitys tuotannon ja ympäristövaikutusten kannalta. Jatkuvan parantamisen toteutuminen kaikilla organisaatiomme tasoilla on välttämätöntä yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi. Annika Hämäläinen, Osastopäällikkö, Bioliuotus- ja vesienhallinta talvivaara vuosikertomus

6 liiketoimintakatsaus talvivaara lyhyesti talvivaara lyhyesti Yhtiön esittely Kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, joka keskittyy nikkelin ja sinkin tuotantoon Listattu Lontoon pörssin päälistalle ja Nasdaq OMX Helsinkiin Suunniteltu vuotuinen tuotanto täydessä mittakaavassa nikkeli tonnia/vuosi sinkki tonnia/vuosi kupari tonnia/vuosi koboltti tonnia/vuosi uraani 350 tonnia/vuosi Henkilöstömäärä (joulukuu 2012): 588 tuotantoprosessi 1. louhinta Suuri avolouhos, jota louhitaan poraus- ja panostusmenetelmillä Arvioitu sivukivi-malmisuhde kaivoksen toimintaaikana 1:1 2. materiaalinkäsittely Nelivaiheinen murskaus, jonka jälkeen 80 % materiaalista on raekooltaan enintään 8 mm Malmin agglomerointi rikkihapolla pienempien ja karkeampien hiukkasten yhdistämiseksi Murskatun ja agglomeroidun malmin kasaus aumaksi biokasaliuotusta varten 3. biokasaliuotus Mahdollistaa nikkelin erottamisen matalapitoisestakin malmista taloudellisesti Hyödyntää alueen kotoperäistä bakteerikantaa Prosessin päävaiheet ovat malmin murskaus, agglomerointi ja kasaus sekä kasojen kastelu liuoksella ja niiden ilmastus hapen saamiseksi bakteereille 4. metallien talteenotto Metallisulfidien saostaminen rikkivedyn avulla biokasaliuotuksen tuloksena saadusta liuoksesta Tuottaa kiinteitä metallisulfideja myytäväksi jalostamoille 4 talvivaara vuosikertomus 2012

7 talvivaara lyhyesti liiketoimintakatsaus Historia lyhyesti Q Yhtiö perustetaan Q Kaivososikeudet hankitaan Q Bioliuotuskoe kaivosalueella käynnistyy Q Ympäristölupa myönnetään ja rakentaminen alkaa Q Listautuminen Lontoon pörssiin Q Ensimmäiset metallit saostetaan Q Ensimmäiset metallien myynnit Q Listautuminen Nasdaq OMX Helsinkiin Q Merkittävä lisäys mineraalivarantoihin Suomi ja kaivostoiminta Poliittisesti vakaa ja suotuisa ympäristö kaivostoiminnalle Hyvä ja kattava infrastruktuuri Pätevää työvoimaa Geologisia tietokantoja saatavilla Tutkimus ja teknologia pitkälle kehittynyttä Varannot Kuusilammen ja Kolmisopen monimetalliesiintymät Sotkamossa Mineraalivarannot Mt, josta Mt (64 %) todettuja ja todennäköisiä Tuotannon laajentamista suunniteltua suuremmaksi arvioidaan Keskimääräinen metallipitoisuus (nikkelin rajapitoisuus 0,07 %) Nikkeli 0,22 % Sinkki 0,50 % Kupari 0,13 % Koboltti 0,02 % Uraani 0,0017 % Avolouhos louhinnan kannalta helppo ja kustannustehokas Erittäin vähän irtomaata yhtiön rakenne Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (TALV:LN) Outokumpu 84 % 16 % Talvivaara Sotkamo Oy talvivaara vuosikertomus

8 liiketoimintakatsaus vuosi 2012 lyhyesti vuosi 2012 lyhyesti Q1 Taloudellisen aseman vahvistaminen Suunnattu osakeanti ja 110 miljoonan euron joukkovelkakirjan liikkeellelasku Uraanin talteenoton luvitus eteni Euroopan komissiolta positiivinen kanta uraanin talteenottoprosessista Euratomin perustamissopimuksen mukaisesti Valtioneuvoston lupa uraanin talteenottamiseksi sivutuotteena Henkilömuutoksia Yhtiön johdossa Harri Natunen toimitusjohtajaksi Saila Miettinen-Lähde varatoimitusjohtajaksi Pekka Perä päätoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen jälkeen Q2 & Q3 Runsaiden sateiden vaikutus näkyy kiertoliuoksen laimenemisena ja kaivoksen vesitaseen haasteina Yhtiö investoi yli 13 miljoonaa euroa ympäristötekniikkaan Avainluvut 2012 Milj. euroa Liikevaihto 142,9 Liiketappio 83,6 Tilikauden tappio 103,9 Investoinnit 97,5 Korolliset nettovelat 563,8 Rahavarat vuoden lopussa 36,1 Henkilöstö vuoden lopussa (hlöä) 588 Maailmantalouden näkymät vaikuttivat nikkelin markkinahintaan Maailmantalouden epävarmat kasvunäkymät heijastuivat sekä nikkelin että muiden perusmetallien markkinahintoihin. Nikkelin hinta putosi Yhdysvaltain dollarista tonnilta vuoden 2012 alussa noin Yhdysvaltain dollariin tonnilta elokuussa, mikä oli alin taso sitten vuoden 2009 puolivälin. Hinnan laskuun vaikuttivat euroalueen paheneva talouskriisi ja hyödykkeiden kysynnän alentuneet kasvunäkymät etenkin Kiinassa. Vaikka nikkelin hinta palasi noin Yhdysvaltain dollariin tonnilta vuoden lopulla, sen hintakehitys oli koko perusmetallisektorin heikoin vuonna talvivaara vuosikertomus 2012

9 vuosi 2012 lyhyesti Liiketoimintakatsaus Q2 & Q3 Ympäristöluvan pävitys ja uraanin talteenoton ympäristölupaprosessit yhdistetään Metallien talteenottolaitoksen toiminta tasaista huhtikuusta lähtien Malmin louhinta keskeytetään väliaikaisesti haastavan vesitilanteen vuoksi Q4 Vuoto kipsisakka-altaassa Q4 Hallitus käynnistää selvityksen kipsisakka-altaan vuotoon johtaneista olosuhteista ja syistä Henkilömuutokset Yhtiön johdossa Pekka Perä toimitusjohtajaksi Tapani Järvinen hallituksen puheenjohtajaksi Harri Natunen tuotantojohtajaksi nikkelin tuotanto (tonnia) nikkelin markkinahinta (usd/tonni) tammikuu 2012 maaliskuu 2013 talvivaara vuosikertomus

10 liiketoimintakatsaus hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Vuosi 2012 oli Talvivaaralle erittäin raskas. Tuotannon vajaus yhdistettynä nikkelin heikkoon hintakehitykseen rasittivat Talvivaaran maksuvalmiutta, jota pyritään oleellisesti parantamaan tätä kirjoitettaessa meneillään olevalla osakeannilla. Tilanne on erityisen harmillinen, sillä talvivaara on jo osoittanut, että sillä olisi tuotantoprosessinsa puolesta hyvät edellytykset siirtyä projektiorganisaatiosta prosessiorganisaatioksi. Vuoden 2012 alkupuoliskolle asti myös ympäristöasiat kehittyivät Talvivaarassa myönteiseen suuntaan, kunnes vesitaseen ongelmat ja marraskuinen kipsisakka-altaan vuoto aiheuttivat kovan takaiskun hyvin alkaneelle tuotannon ja ympäristöasioiden kehitystyölle. Talvivaaran kohtaamat haasteet ovat korostaneet tarvetta keskittyä edelleen tuotantoprosessien vakauttamiseen ja parantamiseen. Vain näin voidaan palata tuotannon kestävään ylösajoon ja edetä nikkelin tuotannossa kohti tavoiteltua tonnin täyttä vuosikapasiteettia. Talvivaara onkin ryhtynyt useisiin toimenpiteisiin lyhyen aikavälin tuotannollisten haasteiden ratkaisemiseksi. Näiden toimenpiteiden täyden vaikutuksen toteutuminen kestää kuitenkin vielä pitkään. Pidämme hallituksessa tärkeänä, että Talvivaara vahvistaa maksuvalmiuttaan riittävän käyttöpääoman ja lainojen takaisinmaksun varmistamiseksi. Uskomme, että Talvivaaran vuoden 2013 helmikuussa julkistamalla osakeannilla voidaan turvata resurssit, joilla varmistetaan Talvivaaran edellytykset toteuttaa pitkän tähtäimen suunnitelmansa. Talvivaara on määritellyt strategiassaan pyrkivänsä vastuullisen kaivostoiminnan edelläkävijäksi. Talvivaaran johto on jo saavuttanut useita tämän päämäärän saavuttamisen edellyttämiä välitavoitteita, mutta paljon työtä on vielä tehtävä. Hallitus asetti toimikunnan selvittämään kipsisakka-altaan vuotoon johtaneita syitä ja olosuhteita, jotta Talvivaaran työ- ja ympäristöturvallisuustietoisuus saadaan tasolle, jolla organisaatiossa osataan ennakoida jopa poikkeuksellisten sääolosuhteiden aiheuttamat ongelmatilanteet. Samalla toimikunta pyrki varmistamaan, että toimenpiteet, joihin ryhdytään, ovat kaikissa olosuhteissa riittäviä ja tarkoituksenmukaisia. Talvivaara on jo aloittanut tekniset ja organisaatiota vahvistavat toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi ja yhtiö aikoo myös tehdä investointeja turvallisuusriskien minimoimiseksi. Kiinnitämme hallituksessa erityishuomiota näiden toimenpiteiden toteuttamiseen ja seurantaan. Pekka Perä ilmoitti eroavansa toimitusjohtajan tehtävästä lokakuussa 2011, mutta palasi vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä hallituksen puheenjohtajan paikalta takaisin toimitusjohtajaksi. Pidän tätä myönteisenä osoituksena Talvivaaran ylimmän johdon halusta kantaa vastuutaan vaikeiden tapahtumien jälkeen. Pekka Perä ja hallitus katsoivat muutoksen tarpeelliseksi, jotta kaivoksen johtoon saadaan kaikki mahdollinen Talvivaaraa koskeva operatiivinen kokemus ja tieto ympäristö- ja prosessiongelmien ratkaisemiseksi kestävällä tavalla. Talvivaaran henkilöstön joustavuus ja esimerkillisen ahkera toiminta kriisitilanteessa osoitti myös poikkeuksellisen suurta sitoutumista, mikä ansaitsee hallitukselta suuren kiitoksen. Vuoden 2012 haasteista huolimatta suhtaudumme hallituksessa edelleen luottavaisesti Talvivaaran mahdollisuuksiin menestyä ja nousta kansainvälisesti johtavaksi kaivosalan osaajaksi. Merkittävän kokoiset sulfidiset nikkelivarannot, täyden tuotannon tasolla kustannustehokas biokasaliuotusteknologia ja nikkeliteollisuuden pitkän tähtäimen nousujohteiset kehitysnäkymät ovat vahvuuksia, joita vaikeudet eivät ole muuttaneet. Talvivaaran toimivalla johdolla on toiminnassaan hallituksen täysi tuki, ja hallitus pyrkii tukemaan johtoa yhtiön strategian toteuttamisessa kaikin mahdollisin keinoin. Haluan vielä lopuksi välittää mitä suurimmat kiitokseni Talvivaaran henkilöstölle sitoutumisesta ja valtavasta työpanoksesta vaikeuksien voittamiseksi ja yhtiön kehittämiseksi. Yhtä suuri kiitos kuuluu myös osakkeenomistajille, joiden tuki ja luottamus Talvivaaraa kohtaan on ollut äärimmäisen tärkeää poikkeuksellisen raskaan vuoden aikana. Tapani Järvinen Hallituksen puheenjohtaja 8 talvivaara vuosikertomus 2012

11 hallituksen puheenjohtajan katsaus Liiketoimintakatsaus talvivaara vuosikertomus

12 liiketoimintakatsaus toimitusjohtajan katsaus toimitusjohtajan katsaus Asetimme suuria tavoitteita vuodelle Edellisinä vuosina tehdyt merkittävät parannukset olivat parantaneet oleellisesti prosessien luotettavuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Niin ikään koko henkilöstö oli siirtynyt oppimiskäyrällä nopeasti ylöspäin. Talvivaaran oli henkisesti aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Investoinnit oli tehty ja projekti oli tältä erää valmis. Kuluneesta vuodesta tuli kuitenkin Talvivaaran historian vaikein. Ulkoisista olosuhteista ja omista virhearvioistamme johtuen vuoden lopulla olimme tilanteessa, jossa lisärahoituksen hankkimisesta tuli välttämättömyys. Aivan erityisesti vuodesta 2012 tullaan muistamaan marraskuussa tapahtunut kipsisakka-altaan vuoto, jonka seurauksena yhtiön haasteet kasvoivat niin taloudellisessa, tuotannollisessa kuin ympäristöllisessä mielessä. Toisaalta vuoto jätti varjoonsa monilla osa-aleilla saavutetut parannukset. Vuosi paljasti myös Talvivaaran vahvuudet. Vaikeissa tilanteissa talvivaaralaiset pystyivät lähes uskomattomiin suorituksiin. Huolimatta taloudellisen tilanteen ja tiedotusvälineiden aiheuttamasta valtavasta paineesta, tilanne saatiin hallintaan ja normalisoitumaan. Vaikka tuotannon ja talouden numerot eivät sitä suoraan kerro, merkittävää parannusta saavutettiin kaikilla osa-alueilla. Louhinta ja malminkäsittely olivat selvässä nousujohteessa, mutta ennen kaikkea metallien talteenottoprosessin toiminta oli paljon luotettavampaa kuin aikaisempina vuosina. Tämä hyvä kehitys on jatkunut kuluvana vuotena. Ympäristöasioissa kehitys oli erityisen hyvää. Marraskuuhun asti alapuolisten vesistöjen tila parantui suunnitelmien mukaisesti, hajuhaitat ovat lähes poistuneet ja pölyhaitat ovat oleellisesti vähentyneet. Suunnitelmallinen, pitkään jatkunut työ on alkanut kantaa hedelmää. Tavoitteisiin on päästy niin lisäinvestoinneilla kuin prosessiparannuksilla. Tämä työ jatkuu edelleen. Vuoden aikana organisaatio muutettiin vastaamaan yhtiön muuttunutta tilannetta: siirtymistä projektiorganisaatiosta prosessiorganisaatioon. Muutos on tuonut mukanaan paljon hyvää, mutta työtä pitää vielä jatkaa, jotta siitä saadaan kaikki hyöty irti. Julkisuus on aiheuttanut paljon paineita työtekijöille, mutta toisaalta se on nostanut Talvivaarahenkeä ja sitä kautta suoritustasoa. Tätä kirjoittaessani olemme tilanteessa, jossa merkintäetuoikeusosakeanti on vielä kesken. Useat osakkeenomistajat ja rahoittajat ovat jo osoittaneet Talvivaaralle tukensa. Viime vuoden ongelmien syyt on tunnistettu ja vaadittaviin toimenpiteisiin ryhdytty, jotta vastaavaa ei enää tapahtuisi. Täytyy pitää kuitenkin kirkkaana mielessä, että Talvivaaran mineraalivarannot ovat maailman suurimpien joukossa, ja jo tuotetut yli tonnia nikkeliä osoittavat, että teknologiat toimivat. Kaikki merkittävät investoinnit ovat valmiit. Nyt on aika lunastaa lupaukset. Ja kuten aina, mutta tällä kertaa erityisen painokkaasti, haluan lopuksi kiittää kaikkia työntekijöitämme ja neuvonantajiamme uskomattoman kovasta työstä kohtaamiemme haasteiden voittamiseksi. Kiitokset kuuluvat myös omistajillemme, jotka ovat jaksaneet tukea yhtiötä ja uskoa tulevaisuuteen myös vaikeina aikoina. Pekka Perä Toimitusjohtaja 10 talvivaara vuosikertomus 2012

13 toimitusjohtajan katsaus Liiketoimintakatsaus talvivaara vuosikertomus

14 Liiketoimintakatsaus strategia Täsmennetyllä strategialla kaivosalan edelläkävijäksi Talvivaaran pitkän tähtäimen tavoite on olla yksi maailman johtavista alhaisten tuotantokustannusten nikkelin tuottajista. Yhtiön strategian ytimessä ovat ainutlaatuisen teknologian ja täyden tuotantokapasiteetin hyödyntäminen, vahva kassavirta ja osingonmaksukyky, osaava ja sitoutunut henkilöstö sekä avoin ja vastuullinen toimintakulttuuri. Kuluneena vuonna käynnistimme Talvivaarassa strategiatyön, jonka tarkoituksena on täsmentää näkemystämme siitä, miten talvivaara voi varmistaa kustannuskilpailukyvyn ja toiminnan laadun siirtyessään ylösajosta prosessivaiheeseen. Pitkällä tähtäimellä haluamme kehittyä yhdeksi maailman johtavista nikkelin tuottajista ja varmistaa malmin tehokas hyödyntäminen biokasaliuotusteknologian avulla. Strategiamme perustan muodostavat ainutlaatuinen ja kustannustehokas teknologia, korkealaatuiset tuotteet sekä pyrkimys edelläkävijyyteen. Tarkastelimme strategista tavoitetilaamme noin viiden vuoden aikajänteellä ja loimme erilliset alastrategiat kokonaisstrategiamme jalkauttamiseksi toimintamme kannalta kriittisille osa-alueille, muun muassa tuotantoon, teknologiaan, henkilöstöjohtamiseen, vastuullisuuteen ja sidosryhmä- sekä kumppanuussuhteisiin. Vahva kustannuskilpailukyky ja täyden tuotantokapasiteetin hyödyntäminen Talvivaaran operaatioiden ja teknologioiden alastrategioissa määrittelimme tavoitteeksemme kehittää nykyisestä tuotannostamme yksi maailman kustannustehokkaimmista kaivosprosesseista. Pyrimme myös varmistamaan Talvivaaran kassavirran ja osingonmaksukyvyn operatiivisella tehokkuudella, korkealla metallien saannilla ja huolehtimalla tuotannon alhaisista yksikkökustannuksista. Strategiamme mahdollistaa sen, että Talvivaara voi altistua täysin tai lähes täysin nikkelin hinnan muutoksille, sillä kaivos voi täydessä mittakaavassa toimiessaan tuottaa metalleja kannattavasti alhaistenkin hyödykehintojen kausina. Haluttu, turvallinen työnantaja Korkeatasoisen henkilöstöjohtamisen merkitys korostuu entisestään tuotannon ylösajon edetessä, joten tarkensimme strategiaamme myös henkilöstöjohtamisen ja työnantajakuvan osalta. Tavoitteenamme on olla haluttu työnantaja, jonka henkilöstön motivoituneisuus, osaaminen ja sitoutuminen ovat Suomen kärkipäätä. Tähän tavoitteeseen pyrimme muun muassa strategialähtöisellä osaamisen kehittämisellä, henkilöstön kehittymismahdollisuuksien ylläpitämisellä, avoimuudella ja hyvällä esimiestyöllä sekä selkeillä henkilöstöjohtamisen prosesseilla. Tavoitteenamme on myös kehittää Talvivaaran turvallisuuskulttuuria kohti kaivosalan kärkeä. Vastuullinen suunnannäyttäjä Talvivaaran toimintaedellytysten kannalta on olennaista ansaita sidosryhmien ja kumppaneiden arvostus sekä toimia aktiivisesti osana suomalaista yhteiskuntaa. Siksi Talvivaaran sidosryhmä- ja kumppanuussuhteiden strategiassa korostuvat avoin ja tehokas viestintä sekä vuorovaikutuksen kehittäminen erityisesti kaivoksen lähialueilla. Tavoitteenamme on hoitaa esimerkillisesti viestintää, työturvallisuutta ja ympäristöasioita sekä hyödyntää teknologioitamme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteenamme on olla yksi maailman johtavista alhaisten tuotantokustannusten nikkelin tuottajista. Talvivaaran strateginen tavoitetila Kasvu yhdeksi maailman johtavista nikkelintuottajista Täyden tuotantokapasiteetin hyödyntäminen Vahva kassavirta ja hyvä osingonmaksukyky Haluttu työnantaja, jonka henkilöstön motivoituneisuus, osaaminen ja sitoutuminen ovat Suomen kärkipäätä Esimerkkiyritys yhteiskuntasuhteiden, viestinnän, työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hoitamisessa 12 talvivaara vuosikertomus 2012

15 markkinakatsaus Liiketoimintakatsaus Maailmantalouden epävarmuus heijastui hintoihin Maailmantalouden epävarmat kasvunäkymät ja Kiinan hyödykemarkkinoiden hiipuminen heijastuivat vuoden aikana nikkelin markkinahintaan. Epäsuotuisa hintakehitys ja kohonnut kustannustaso asettivat ahtaalle useat nikkelin tuottajat, myös Talvivaaran. Pitkällä aikavälillä uskomme silti nikkelin hintakehityksen nousujohteisuuteen ja näemme alan kasvavan kustannustason kääntyvän viime kädessä Talvivaaran kaltaisten alhaisempien tuotantokustannusten kaivosyhtiöiden eduksi. Nikkelin maailmanmarkkinahinnan kehitys oli epäsuotuisa koko vuoden ajan. Alimmillaan hinta oli elokuussa, jolloin se putosi alkuvuoden Yhdysvaltain dollarista alle dollariin tonnia kohden, mikä oli alin taso sitten vuoden 2009 puolivälin ja maailmanlaajuisen finanssikriisin. Nikkelin markkinahintaan vaikuttivat pääasiassa maailmantalouden epävarmat kasvunäkymät, euroalueen pahentunut talouskriisi ja hyödykkeiden kysynnän alenevat kasvunäkymät etenkin Kiinassa. Vaikka nikkelin hinta palasi vuoden lopulla noin Yhdysvaltain dollariin tonnilta, sen hintakehitys oli vuonna 2012 koko perusmetallisektorin heikoin. Kiinan kysyntä hidastui Nikkelillä on lujuutta sekä kosteuden- ja lämmönsietokykyä parantavien ominaisuuksiensa ansiosta lukuisia eri käyttökohteita kehittyneissä yhteiskunnissa, teollisuudessa ja rakentamisessa. Noin kaksi kolmasosaa maailman nikkelistä käytetään ruostumattoman teräksen valmistukseen. Tästä syystä yleinen maailmanmarkkinatilanne ja Kiinan ruostumattoman teräksen kysyntä ovat nikkelin hintaan eniten vaikuttavia tekijöitä. Kiina tuottaa omiin tarpeisiinsa runsaita määriä matalalaatuista ja tuotantokustannuksiltaan kallista nikkelipitoista raakarautaa, NPI:tä (Nickel Pig Iron), minkä lisäksi Kiina tuo muualta suuria määriä korkealaatuista nikkeliä oman teollisuutensa tarpeisiin. Kiinan vuodesta 2000 jatkunut tasainen nikkelin kulutuksen kasvu hidastui vuoden aikana maan talouskasvun jäätyä jälkeen ennusteista. Kiinalle tärkeä USA:n vientimarkkina ei myöskään vetänyt toivotulla tavalla, mikä näkyi Kiinassa tuontinikkelin kysynnän pienenemisenä. Kiina oli kuitenkin edelleen merkittävä nikkelin tuontimaa, ja Kiinan kulutus ylitti tarjonnan noin 0,31 miljoonalla tonnilla. Lähitulevaisuudessa keskeisimmät nikkelin maailmanmarkkinahinnan kehitykseen vaikuttavat muuttujat ovat Euroalueen talouskriisin ja USA:n velkakriisin ratkeaminen sekä nikkelin kysynnän kasvu kehittyvillä markkinoilla. Tulevaisuudessa Kiina on edelleen pääroolissa nikkelin maailmanlaajuisen kysynnän ohjaamisessa, mutta imua on odotettavissa myös muun muassa Intiasta. Todennäköistä on, että kehittyvien markkinoiden kysyntä jatkuu nousujohteisena parin hiljaisemman vuoden jälkeen rakenteellisen kysynnän ansiosta. Odotettavissa on nikkelin markkinahinta (usd/tonni) tammi helmi maalis huhti 2012 touko 2012 kesä 2012 heinä 2012 elo 2012 edelleen suuria hinnanvaihteluita, arviolta noin dollarin tonnihinnan tuntumassa, mutta dramaattisimmat heilahtelut ovat todennäköisesti jääneet jo historiaan. Kustannustason nousu edelleen tuottajien rasitteena Kaivosalan kustannustaso on noussut tasaisesti pääasiassa öljyn ja öljyn kautta hinnoiteltavien raaka-aineiden hintojen nousun takia. Niin Talvivaara, kuten monet muutkin kaivokset, joutuivat vuoden aikana kamppailemaan alhaisen hintatason ja toisaalta alan nousevien tuotantokustannusten kanssa. Nikkelin pidemmän aikavälin markkinanäkymät ovat kuitenkin Talvivaaran kannalta myönteiset. Erittäin epäsuotuisasta hintakehityksestä huolimatta viime vuosina nähdyt hinnat ovat jääneet alhaisimmillaankin kauas historiallisista, jopa alle dollarin syys loka marras 2012 joulu 2012 tammi 2013 helmi 2013 maalis 2013 talvivaara vuosikertomus

16 Liiketoimintakatsaus MARKKINAKATSAUS pohjalukemista, mikä voidaan tulkita signaaliksi siitä, että nikkelin tuotannon kustannustason nousu on vähitellen pystytty sisällyttämään nikkelin hintaan. Pitkällä aikavälillä nykyinen hintataso viivästyttää edelleen uusien nikkeliprojektien käynnistymistä, sillä investointipäätösten edellyttämiä kannattavuustasoja on entistä vaikeampi saavuttaa. Monia suuria nikkeliprojekteja on suunnitteilla eri puolilla maailmaa, mutta niiden kohtuullisen suuret yksikkökohtaiset kustannukset nikkelin lähiaikojen hintakehitysennusteen kanssa aiheuttavat todennäköisesti sen, ettei uusia merkittäviä investointipäätöksiä ole luvassa lähitulevaisuudessa. Talvivaara kuuluu täydellä kapasiteetilla toimiessaan tuotantokustannuksiltaan nikkelikaivosten alhaisimpaan tai toiseksi alhaisimpaan neljännekseen ja yhtiön vahvuutena on sulfidinen malmi, jota on pääsääntöisesti kustannustehokkaampaa jalostaa rikasteeksi CASE Nikkeliprojektien tulevaisuus: sulfidi vai lateriitti? Runsaita nikkeliesiintymiä löytyy eri puolilta maailmaa, pääasiassa Australiasta, Kanadasta, Uudesta-Kaledoniasta, Filippiineiltä, Indonesiasta, Venäjältä ja Suomesta. Nikkeliesiintymät jaetaan malmityypin perusteella kahteen ryhmään, sulfidisiin ja lateriittisiin esiintymiin. Sulfidinen nikkeli syntyy tuliperäisessä tai kosteassa maaperässä ja se sisältää usein kuparia ja kobolttia sekä joskus myös muita arvokkaita metalleja, kuten kultaa, platinaa ja palladiumia. Lateriittiset malmit taas syntyvät lähellä maan pintaa ja niitä esiintyy runsaasti kuivilla alueilla ja trooppisessa ilmastossa päiväntasaajan lähettyvillä. 60 prosenttia maailman tunnetuista nikkeliesiintymistä ovat lateriittisia ja 40 prosenttia sulfidisia. Suurin osa tuotetusta nikkelistä on peräisin sulfidisista esiintymistä, sillä niistä on helpompi prosessoida metalleja perinteisellä sulatus- ja jalostusmenetelmällä. Lateriittista malmia prosessoidaan tyypillisesti korkeapaineisella (high pressure acid leaching, HPAL) tai atmosfäärisellä happoliuotuksella, jotka kuluttavat sulfidisen nikkelin prosessointiin verrattuna enemmän energiaa ja kemikaaleja. Korkeiden tuotantokustannusten takia metallien matalat hinnat ovat perinteisesti iskeneet pahiten juuri lateriittiseen malmiin perustuvaan nikkelin tuotantoon. Monilla lateriittiprojekteilla on ollut myös teknisiä vaikeuksia saavuttaa suunniteltua tuotannon tasoa. Haasteista huolimatta nikkelin tuotanto on siirtymässä vähitellen sulfidisista lateriittisiin esiintymiin. Maailmalla on suunnitteilla ja rakenteilla suuria lateriittiprojekteja, kuten Goro ja Koniambo Uudessa-Kaledoniassa, Ravensthorpe Australiassa ja Soroako Indonesiassa. Kustannustehokkaita vaihtoehtoja nykyisille käytössä oleville teknologioille ja prosesseille on toistaiseksi olemassa vain vähän, joten Talvivaaralla on sulfidimalmin ja kustannustehokkaan bioliuotusprosessin ansiosta hyvä asema kasvaa maailmanlaajuisesti merkittäväksi nikkelin tuottajaksi. Kustannustehokkaita vaihtoehtoja nykyisille käytössä oleville tuotantomenetelmille on toistaiseksi olemassa vain vähän. 14 talvivaara vuosikertomus 2012

17 markkinakatsaus Liiketoimintakatsaus kuin nykyisin yhä useampien nikkelin tuottajien varannoista löytyvä lateriittimalmi. Kuluneen vuoden hintataso oli Talvivaaralle haasteellinen toiminnan ylösajovaiheessa, mutta täydessä tonnin vuositason tuotannossa Talvivaaralla on edellytykset pärjätä melko alhaisillakin hinnoilla ja altistua kokonaan tai lähes kokonaan nikkelin hinnan vaihteluille. Sinkki seuraa nikkelin syklejä Sinkin suurin käyttökohde on galvanointi, eli ruosteenesto, jolle on runsaasti tarvetta esimerkiksi autoteollisuudessa. Sinkin hintakehityksen trendi on ollut samansuuntainen nikkelin kanssa, joskin sinkin hinnanvaihtelu on ollut nikkeliä vähäisempää. Tammikuussa 2012 hinta liikkui noin dollarin tasolla tonnia kohden. Alimmillaan sinkin hinta oli elokuussa, jolloin hinta laski noin dollarin tietämille. Sinkillä on takanaan pitkä kroonisen ylitarjonnan kausi, ja maailmalla on edelleen useita tunnettuja sinkkiesiintymiä, joita ei tällä hetkellä hyödynnetä nykyisen alhaisen hintatason ja kohonneen kustannustason takia. Talvivaarassa uskotaan, että korkea kustannustaso tulee pitkällä aikavälillä näkymään sinkin maailmanmarkkinahinnan nousemisena. Kysyntä ylittää uraanin tarjonnan Uraanin hinta on ollut rajussa nousussa vuodesta 2007 lähtien ja uraanin pitkän tähtäimen markkinanäkymät ovat hyvät. Uraanin tarve on ylittänyt tuotannon 1990-luvun alusta lähtien ja erotusta on jouduttu kuromaan umpeen hyödyntämällä sekundäärisiä lähteitä kuten varastoja, laimennettua aseuraania ja uudelleen käsiteltyä ydinpolttoainetta. Tulevaisuudessa uraanin hintatasoon vaikuttavat eniten uudet ydinvoimalaprojektit. Tarjonnan ja kysynnän välinen ero on viime vuosina kaventunut ja Fukushiman ydinonnettomuuden jälkeen kriittisyys ydinenergiaa kohtaan on lisääntynyt varsinkin Euroopassa. Esimerkiksi Aasiassa panostetaan kuitenkin edelleen vahvasti ydinvoiman lisärakentamiseen. Merkittävin vaikutus ydinvoiman tarpeeseen tuleekin kehittyviltä talouksilta, ennen kaikkea Kiinasta, joka yksistään suunnittelee 50 ydinvoimalan lisärakentamista. Uutta ydinvoimakapasiteettia rakennetaan myös Venäjällä, Intiassa, Brasiliassa ja Etelä-Koreassa. Jos kaikki suunnitellut ydinvoimalaprojektit toteutuvat, on todennäköistä, että uraanin hinnan nousu tulee edelleen jatkumaan ja uraanista tulee olemaan pulaa seuraavina vuosikymmeninä. Nikkelikaivosten arvioitu täyden mittakaavan mukainen tuotanto ( 000t nikkeliä) Lateriittinen esiintymä Sulfidinen esiintymä turnagain 45 TALVIVAARA Kevitsa kola taimyr 124 cerro matoso fenix Barro Alto Santa Rita Ambatovy soroako weda bay Onca Puma Goro Koniambo Ravensthorpe murrin murrin sln Lähde: Julkiset tiedot ja arviot talvivaara vuosikertomus

18 Liiketoimintakatsaus Malminetsintä ja mineraalivarannot Kasvanut varantoarvio vahvisti tuotannon kasvupotentiaalin Talvivaaran mineraalivarantoarvio päivitettiin marraskuussa Varantoarvion kasvu varmisti Talvivaaran malmiesiintymän riittävyyden erittäin pitkäaikaiseen kaivostoimintaan. Talvivaaran malmion tutkimuskairaukset etenivät kuluneena vuonna suunnitelmien mukaan Kolmisopen esiintymällä. Päivitimme myös kokonaismineraalivarantoja koskevan arviomme marraskuussa Varannot on raportoitu JORC-luokittelun mukaisesti kolmeen eri luotettavuusluokkaan. Talvivaaran kokonaismineraalivarantoarviot kasvoivat päivityksen jälkeen 32 prosentilla miljoonaan tonniin lokakuussa 2010 ilmoitetuista miljoonasta tonnista. Kasvaneet varannot sisältävät 4,5 miljoonaa tonnia nikkeliä ja 10,3 miljoonaa tonnia sinkkiä verrattuna vuonna 2010 julkistettuihin 3,4 miljoonaan tonniin nikkeliä ja 7,6 miljoonaan tonniin sinkkiä. Todetut ja todennäköiset mineraalivarannot sisältävät noin 3,0 miljoonaa tonnia nikkeliä ja 6,6 miljoonaa tonnia sinkkiä. Mineraalivarantojen lisäys vahvistaa Talvivaaran esiintymien riittävyyden erittäin pitkäaikaiseen kaivostoimintaan ja tuotantokapasiteetin kasvattamiseen. Talvivaaralla on edelleen merkittävää malminetsintäpotentiaalia nykyisen tunnetun malmion ympärillä. Vuoden 2013 kairauksissa aiomme keskittyä Kolmisopen esiintymän etelä- ja pohjoispään täydennyskairauksiin sekä Kuusilammen ja Kolmisopen esiintymien väliin jäävän alueen kairauksiin. Talvivaaran mineraalivarannot 2012 Milj. t Ni% Co% Cu% Zn% U% Kuusilampi Todetut 315,7 0,23 0,02 0,13 0,5 0,0018 Todennäköiset 585,9 0,23 0,02 0,13 0,51 0,0017 Todetut ja todennäköiset 901,6 0,23 0,02 0,13 0,5 0,0017 Mahdolliset 131,2 0,16 0,01 0,1 0,45 0,0017 Yhteensä 1 032,8 0,22 0,02 0,13 0,5 0,0017 Kolmisoppi Todetut 188,3 0,23 0,02 0,13 0,49 0,0018 Todennäköiset 214,6 0,24 0,02 0,14 0,51 0,0017 Todetut ja todennäköiset 402,9 0,24 0,02 0,13 0,50 0,0017 Mahdolliset 617,1 0,22 0,02 0,13 0,49 0,0018 Yhteensä 1 020,0 0,23 0,02 0,13 0,50 0,0017 Yhteensä Todetut 504,0 0,23 0,02 0,13 0,50 0,0017 Todennäköiset 800,5 0,23 0,02 0,13 0,51 0,0017 Todetut ja todennäköiset 1 304,5 0,23 0,02 0,13 0,50 0,0017 Mahdolliset 748,3 0,21 0,02 0,12 0,49 0,0018 Yhteensä 2 052,8 0,22 0,02 0,13 0,50 0, talvivaara vuosikertomus 2012

19 LIIKETOIMINNAN KEHITYS Liiketoimintakatsaus Prosessin hallinnalla parempiin tuloksiin Talvivaara tekee tutkimus- ja kehitystyötä bioliuotuksen ja metallien talteenottoteknologioiden sekä niiden ympäristötehokkuuden jatkuvaksi parantamiseksi. Kuluneena vuonna kehitimme erityisesti prosessien hallintaa päästäksemme parempiin liuotustuloksiin. Prosessikehitys ja tutkimustyö tukevat myös liiketoiminnan kehityshankkeita, joissa selvitämme mahdollisuuksia hyödyntää teknologioitamme muun muassa tuotantokapasiteetin kasvattamisessa. Talvivaarassa on käytössä uutta teknologiaa ja teemme siksi jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä prosessimme kaikilla osa-alueilla. Selvitämme myös uusia mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaamme ja hyödyntää tuotantomenetelmiämme muun muassa tuotantokapasiteetin laajentamisessa ja uraanin talteenottamisessa. Talvivaaran nykytilanteessa tutkimus- ja kehitystyö palvelee erityisesti siirtymistä ylösajovaiheesta tasaiseen tuotantoon, jolloin teknologian ja prosessien kehityksessä korostuvat prosessin tasaisen ajon, käyttövarmuuden ja liuotuskapasiteetin lisääminen sekä ympäristövaikutusten pienentäminen. Vuonna 2012 keskityimme pääasiallisesti vesienhallintaan ja biokasaliuotuksen tehostamiseen sekä metallien talteenottotoiminnan kehitykseen. Talvivaaralla on pieni tutkimus- ja kehitysosasto sekä oma tutkimus- ja analyysilaboratorio. Kehitystyöhön osallistuvat myös Talvivaaran tuotanto-osastot, joiden panos on avainasemassa etenkin tuotantoprosessin tehostamisessa. Tärkeä osa tutkimus- ja kehitystyötä on myös osallistuminen kaivostoimintaa koskeviin kehityshankkeisiin korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden yritysten kanssa. Prosessin toiminta ja kehitys vuonna 2012 Prosessien hallinnan parantamisella kohti tasaisempaa tuotantoa Kuluneena vuonna panostimme liuotusprosessin toiminnan tehostamiseen ja teimme prosessiimme useita parannuksia varmistaaksemme tasaiset ja paremmat liuotustulokset. Lisäksi aloitimme toimenpiteet kestävän vesitaseen saavuttamiseksi ja päästäksemme tuotantoprosessissa suljettuun vesikiertoon. Lähitulevaisuudessa pyrimme varmistamaan muun muassa primääriliuotuskasan tehokkaan ilmastuksen ja kiinnitämme huomiota malmin agglomerointiin, eli rakeistamiseen, sekä kasteluliuoksen laatuun ja tasaiseen jakautumiseen. Jatkamme myös nykyisten primäärikasojen purkamista ja uudelleenkasaamista, jotta liuotuksessa oleva nikkeli saadaan otettua tehokkaasti talteen. Myönteinen kehitys jatkui vuoden aikana metallien talteenoton laitteistojen käytettävyydessä ja käyttöasteissa. Paransimme metallien talteenoton ajon tasaisuutta ja talteenottolaitoksen käyttöastetta rauhallisemmalla ajofilosofialla ja parantamalla prosessin hallintaa esimerkiksi automaattisten säätöjen avulla. Edistimme myös rikkivetytuotannon vakautta rikkivetykehittimien ajoparametrien kehittämisellä ja tehokkaammalla laadunvalvonnalla. Tehostetun prosessinvalvonnan ansiosta onnistuimme vähentämään hajupäästöjä, ja hajuhaittoja havaitaan enää ainoastaan prosessihäiriöiden sekä tuotantoseisokkeihin liittyvien käynnistys- ja pysäytysvaiheiden yhteydessä. Haastava vesitilanne vaikutti tuotantoon ja kehitystarpeisiin Runsaat sateet ja nopea lumien sulaminen keväällä heikensivät Talvivaaran vesitasetilannetta ja vaikuttivat tuotantoon koko vuoden ajan. Jouduimme varastoimaan kaivosalueelle kertynyttä ylimääräistä vettä avolouhokseen ja keskeyttämään syyskuussa uuden malmin tuotannon. Ylimääräinen vesi laimensi osaltaan kiertoliuoksen metallipitoisuuksia ja heikensi kasojen liuotustehoa, joten ryhdyimme etsimään uusia ratkaisuja liuotuksen tehostamiseksi muun muassa parantamalla liuotuskasojen ilmastusta ja salaojitusta. Marraskuun alussa havaitsimme vuodon kaivoksen kipsisakka-altaassa. Vuoto saatiin kokonaan tyrehdytettyä marraskuun puolivälissä. Pystyimme pitämään valtaosan vuoto- talvivaara vuosikertomus

20 Liiketoimintakatsaus LIIKETOIMINNAN KEHITYS vesistä kaivosalueella turvapatojen avulla ja korottamalla kolmatta turvapatoa. Jouduimme kuitenkin juoksuttamaan jonkin verran vettä ympäristöön kolmannen turvapadon korotustöiden aikana ja keskeytimme metallien talteenottolaitoksen toiminnan varotoimenpiteenä väliseksi ajaksi. Onnistuneen uudelleenkäynnistämisen jälkeen laitos toimi loppuvuoden tyydyttävällä tasolla ja sen toiminta vakiintui edelleen vuoden 2013 alussa. Ratkaisuja vesitaseen parantamiseksi Talvivaarassa toteutettiin vuoden aikana lukuisia toimenpiteitä vesitaseen hallinnan parantamiseksi. Vuoden alussa asensimme metallien talteenottoon uuden prosessiveden kierrätysjärjestelmän. Päätimme myös investoida sulfaattipitoisten vesien puhdistamisessa käytettävään käänteisosmoositeknologiaan, jonka avulla päästään tehostamaan prosessiveden kierrätystä ja vähentämään merkittävästi raakaveden ottoa. Kaksi käänteisosmoosiyksikköä oli vuoden lopulla käyttöönottovalmiudessa ja kolmas tuotantolinja asennetaan vuoden 2013 keväällä. Kipsisakka-altaan vuodon jälkeen perustimme Saukko-nimisen projektin, jossa suunniteltiin allasvuodon jälkihoidon toimenpiteitä ja ryhdyttiin kehittämään Talvivaaran pitkän tähtäimen vesitaseen hallintaa. Hankkeessa tarkastellaan muun muassa metallitehtaan prosessien ajon vaikutusta vesien kokonaishallintaan ja suunnitellaan ratkaisuja sade- ja sulamisvesien erottelemiseksi metallipitoisista liuoksista. Liiketoiminnan kehityshankkeet Talvivaarassa on käynnissä hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää Talvivaaran liiketoimintaa pitkällä aikavälillä ja selvittää uusia mahdollisuuksia hyödyntää Talvivaaran biokasaliuotusteknologiaa sekä yhtiön mittavia mineraalivarantoja. Tuotannon laajentaminen Operation Overlord Pitkän tähtäimen tavoitteenamme on laajentaa Talvivaaran nikkelin vuosituotantoa yli tonniin. Tavoitetta varten olemme perustaneet tuotantokapasiteetin laajentamiseen tähtäävän hankkeen (Operation Overlord), johon liittyvät alustavat tekniset selvitykset perustuvat nikkelin vuosituotannon asteittaiseen kasvattamiseen jopa tonniin asti. Vuoden 2012 aikana keskityimme hankkeen ympäristövaikutusten arviointiprosessiin ja luvitukseen. Hankkeen projektiryhmä on myös kartoittanut laajennuksen eri prosessivaihtoehtoja. Viimeisimpien selvitysten valossa näyttää jokseenkin todennäköiseltä, että merkittävä osa laajennetusta tuotannosta olisi LME-laatuista nikkelimetallia, eli nykyisen nikkelituotteen jatkojalostus tulisi osaksi Talvivaaran tuotantoprosessia. Tuotannon laajentamiseen liittyviä investointipäätöksiä ei ole vielä tehty. Uraanin talteenotto Talvivaaran malmissa esiintyy pieninä pitoisuuksina uraania, joka liukenee malmista prosessiliuokseen. Pääosa uraanista poistetaan liuoksesta osaksi jätealueelle varastoitavaa kipsisakkaa, mutta osa uraanista kertyy nikkelituotteeseen epäpuhtautena. Siitä syystä valmistelemme uraanin talteenottoa nykyisen toimintamme sivutuotteena. Arvioimme uraanin tuotantomääräksi noin 350 tonnia, mikä vastaa noin 410 tonnia uraanirikastetta vuodessa. Kaikki Talvivaaran tuottama uraani myydään pitkäaikaisen sopimuksen mukaisesti asiakkaallemme ja yhteistyökumppanillemme Cameco Corporationille, joka rikastaa sen edelleen ydinvoimaloiden polttoaineeksi. Uraanin talteenottolaitoksen rakentaminen eteni suunnitellusti vuoden aikana, ja saatoimme rakennustyöt lähes valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Laitoksen käyttöönottoon olisi tekninen valmius vuoden 2013 puoliväliin mennessä, mutta tuotannon käynnistämiseen tarvitaan vielä ympäristölupa ja kemikaaliviranomaisten hyväksyntä, joista odotamme viranomaisten päätöstä vuoden 2013 aikana. Vuonna 2013 aiomme käynnistää uraanin talteenoton pilottihankkeen, jossa simuloidaan uraanin talteenottoprosessin toimintaa varsinaista prosessia pienemmässä mittakaavassa. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa uraanin talteenotossa työskenteleviä henkilöitä prosessin oikeaan ja tehokkaaseen hallintaan. Teknologian kehitys Liuotuskasojen seuranta Vuonna 2012 teimme bioliuotuskasoilla intensiivistä tutkimustyötä saadaksemme lisää ymmärrystä kasojen käyttäytymisestä erilaisissa olosuhteissa. Kasojen seurantaa tehdessämme avasimme niitä muutamista kohdista liukenemisen etenemisen tarkastelemiseksi. Osassa avatuista kohdista liuotustulokset olivat hyviä, mutta löysimme myös useita kohtia, jotka eivät olleet saaneet riittävästi ilmaa ja joista malmi ei ollut liuennut riittävästi. Pyrimme korjaamaan kasan huokoisuutta ja sitä kautta kasan ilman läpäisevyyttä. Bioliuotuskasojen seurannan perusteella mineraali liukenee hyvin kun kasojen ilmastus, liukenemisolosuhteet ja muoto saadaan sopiviksi. Tämän ymmärryksen avulla voimme edistää kasojen hallintaa ja nostaa kapasiteettia nykyisestä. Olemme jo lisänneet ilmastusputkia primäärikasalle ja lähitulevaisuudessa tulemme kiinnittämään enemmän huomiota myös kasojen lämpötilan hallintaan. Kasattavien malmirakeiden vesipitoisuus ja kestävyys ovat keskeisiä tekijöitä metallien liukenemisajan ja metallien saannin kannalta, joten Talvivaarassa on käynnistetty kehitystyö myös malmin agglomeroinnin, eli rakeistamisen parantamiseksi. 18 talvivaara vuosikertomus 2012

Talvivaaran merkintäoikeusanti 18. 3. 5. 4. 2013

Talvivaaran merkintäoikeusanti 18. 3. 5. 4. 2013 Talvivaaran merkintäoikeusanti 18. 3. 5. 4. 2013 www.talvivaara.com /anti2013 Toimintaohjeet Yleiskuvaus Merkintäoikeusannissa yhdellä (1) vanhalla Talvivaaran osakkeella saa merkitä kuusi (6) uutta Talvivaaran

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Tuotantopäivitys 07.4.2011

Tuotantopäivitys 07.4.2011 Tuotantopäivitys 07.4.2011 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking statements (as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995).

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q4 2016 Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja nikkeli sinkki koboltti Jatkojalostajat Valmistajat 2 »Pääkohdat Q4:llä LOKA MARRAS JOULU Primäärialueen 3. lohkon kasaaminen valmistuu

Lisätiedot

Tuotanto YVA:n yleisötilaisuus. Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy

Tuotanto YVA:n yleisötilaisuus. Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy Tuotanto YVA:n yleisötilaisuus Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy »Markkinat ja myynti 2 25.11.2016 Dokumentin nimi 2 »Terrafamen tuotantoketju tavallista lyhyempi Energiatehokkaan prosessin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/04. Myönteinen markkinakehitys jatkui huhti-kesäkuussa

Osavuosikatsaus II/04. Myönteinen markkinakehitys jatkui huhti-kesäkuussa Osavuosikatsaus II/4 5.8.24 Jyrki Juusela, toimitusjohtaja stainless copper technology Myönteinen markkinakehitys jatkui huhti-kesäkuussa Ruostumattoman teräksen ja kuparituotteiden kysyntä pysyi hyvänä

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemuksen täydennys Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2012 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2012 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA 1(14) Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2012 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA TALVIVAARAN TOIMINTAKATSAUS Maailmantalouden näkymät vaikuttivat nikkelin markkinahintaan

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 22. lokakuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE pitää matkustajat liikkeessä liukuporrasinnovaatioilla. KONEen viimeisin liukuporrasinnovaatio, KONE

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Talvivaaran Hallintojohtaja Tapio Ikonen. Kaivososakeyhtiö Oyj

Talvivaaran Hallintojohtaja Tapio Ikonen. Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaaran Hallintojohtaja Tapio Ikonen Kaivososakeyhtiö Oyj Kaivosteollisuudesta elinvoimaa Kainuuseen Toukokuu 2009 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

M-real. Tilannekatsaus. Juha Laine. Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sijoitus-Invest 2008

M-real. Tilannekatsaus. Juha Laine. Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sijoitus-Invest 2008 M-real Tilannekatsaus Juha Laine Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja 12.-13.11.2008 Sijoitus-Invest 2008 Esityksen sisältö 1. Yleistä 2. Liiketoimintaympäristö 3. M-realin strateginen tarkastelu 4. Tuloskehitys,

Lisätiedot

M-real Osavuosikatsaus 3Q 2010

M-real Osavuosikatsaus 3Q 2010 1 M-real Osavuosikatsaus 3Q 21 Merkittävintä kolmannella neljänneksellä 21 Hyvä kannattavuuskehitys jatkui Vahva kysyntä kaikissa päälajeissa M-real jatkoi hintojen korottamista Simpeleen ja Kemin investoinneista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 20. heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2010: Kokonaisuudessaan vahvaa kehitystä Q2/2010 Q2/2009 Historiallinen muutos 2009 Saadut tilaukset Me

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Kaivostoiminta. Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.-6.5.2010, Rovaniemi. Esityksessä

Kaivostoiminta. Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.-6.5.2010, Rovaniemi. Esityksessä Kaivostoiminta Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.-6.5.2010, Rovaniemi 5.5.2010/Maija Uusisuo Esityksessä Globaali toimintaympäristö Suomen kansainvälinen kilpailukyky Ajankohtaisia kaivoshankkeita

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Mikko Helander toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 13. maaliskuuta 2007 Esityksen sisältö 1. Liiketoimintaympäristö 2. Strateginen tarkastelu ja tulosparannustoimet 3. Vuoden

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

KONEen Tilinpäätös tammikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta

KONEen Tilinpäätös tammikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta KONEen Tilinpäätös 2008 23. tammikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta Q4 2008: Liikevaihdon ja liikevoiton hyvä kehitys jatkui Q4/2008 Q4/2007 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset

Lisätiedot

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 Tilikausi 2008 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 2 Hyvä neljäs kvarttaali milj. EUR Q4 2008 Q4 2007 Muutos- % Liikevaihto 398,8 315,5 +26,4 Bruttokate, % 22,8 20,6 +10,7 Liikevoitto 47,5 33,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 2 Kannattava kasvu jatkui tammi-kesäkuussa milj. EUR Q1-/ Q1-/2006 Muutos-% Liikevaihto 438,8 320,9 + 37 Liikevoitto 37,1 14,1

Lisätiedot

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2013

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2013 Osavuosikatsaus 1Q 213 Merkittävimmät tapahtumat vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä Taivekartongin markkinatilanne parani edelliseen vuosineljännekseen verrattuna in laajennettujen taivekartonkikoneiden

Lisätiedot

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS 24.11.2016 KLO 18-20 SOTKAMO HANKKEEN TAUSTA Tämä YVA-menettely koskee Terrafame Oy:n kaivostoiminnan

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2012 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2013-2 - Vuosi 2012 oli haasteellinen

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet korkealle 3 PÄÄKIRJOITUS Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009 6.8.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 61,9 miljoonaa euroa, laskua

Lisätiedot

Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 29 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 4.8.29 Raisio-konserni Q2/29 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 97,8 milj. euroa (111,6 milj. e) Liiketulos ilman kertaeriä

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Petri Rolig toimitusjohtaja 4.8.2011 4.8.2011 1 Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Suominen on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008 M-real Osavuosikatsaus 1-3Q 28 Päivitetty raportointirakenne Raportointirakennetta on muutettu syyskuussa 28 julkistetun Graphic Papers-kaupan seurauksena Kauppaan kuuluvat yksiköt on raportoitu lopetetuissa

Lisätiedot

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA 31.3.2011 ou11 Yhtiökokou11 Y ou11 Yhtiö JAPANIN LUONNONKATASTROFI Toipuminen maan historian suurimmasta maanjäristyksestä ja hyökyaallosta kestää kauan Fukushiman

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 11.2.2009 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 Tapani Kiiski toimitusjohtaja Markkinatilanne jatkuu vaikeana Vaneriteollisuuden markkinatilanne heikentyi voimakkaasti toisella vuosipuoliskolla Markkinatilanne oli Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Puheenjohtajan avauspuheenvuoro -AKL:n suhdannebarometri esittely

Puheenjohtajan avauspuheenvuoro -AKL:n suhdannebarometri esittely Puheenjohtajan avauspuheenvuoro -AKL:n suhdannebarometri esittely Puheenjohtaja Pekka Helander Autoalan Keskusliitto ry 26.3.2010 Hilton Helsinki Kalastajatorppa AKL:n EETTINEN VASTUU Autoalan Keskusliitto

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Vuonna 2013 Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi 6,8 prosenttia edellisvuoteen

Lisätiedot

Kemira Tammi - kesäkuu Harri Kerminen, toimitusjohtaja

Kemira Tammi - kesäkuu Harri Kerminen, toimitusjohtaja Kemira Tammi - kesäkuu 2011 Harri Kerminen, toimitusjohtaja 28.7.2011 HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2011 11.8.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto laski 3,1 prosenttia Liikevaihto 65,7 (67,8) miljoonaa euroa Liikevoitto kertaeristä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen Toimitusjohtajan katsaus Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, 27.3.2006 Toimitusjohtaja Heikki Takanen 2 1 Lähtökohdat vuodelle 2005 Tavoite Toiminnallisen tuloksen parantaminen lupausten

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

Talvivaara yksi maailman suurimmista nikkelikaivoksista

Talvivaara yksi maailman suurimmista nikkelikaivoksista Talvivaara yksi maailman suurimmista nikkelikaivoksista Sijoitus-Invest 17.11.2010 Saila Miettinen-Lähde CFO DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking

Lisätiedot

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Positiivisella asenteella eteenpäin 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Sisältö Liiketoiminnan kehitys tammi syyskuussa 2012 Uusi globaali hissituoteperhe Globaalit markkinat 2011 ja KONEen

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Kemiran yhtiökokous 2011. Yhtiökokous 22.3.2011 Harri Kerminen

Kemiran yhtiökokous 2011. Yhtiökokous 22.3.2011 Harri Kerminen Kemiran yhtiökokous 2011 Yhtiökokous 22.3.2011 Harri Kerminen HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin

Lisätiedot

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016 Metsä Board Tulos loka joulukuu ja Olennaista vuoden 216 viimeisellä neljänneksellä 2 Liikevaihto laski hiukan, ja vertailukelpoinen liiketulos pysyi jokseenkin samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari 22.8.2013 Agenda 1. Neste Oil Oyj ja Porvoon jalostamo 2. Neste Oilin energian käyttö ja energian käyttö

Lisätiedot

Glaston tammi-syyskuu 2016

Glaston tammi-syyskuu 2016 Glaston tammi-syyskuu 216 31.1.216 Q3 lyhyesti Markkinat neljänneksen alussa hiljaiset mutta vilkastuivat katsauskauden loppupuolella Saadut tilaukset olivat 25,6 (28,2) miljoonaa euroa Machines tilaukset

Lisätiedot

Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa. Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus

Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa. Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus 10.11.2014 1 Työryhmä GTK Laura Lauri Susanna Kihlman Mari Kivinen Saku Vuori VTT Tiina Koljonen

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS

METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS Document name: METALLITASE, Version: 1 KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS Creation time: Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. Date: Virhe.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot