Hallitusti uuteen nousuun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitusti uuteen nousuun."

Transkriptio

1 Hallitusti uuteen nousuun. vuosikertomus 2012

2 sisältö Liiketoimintakatsaus... 2 Talvivaara lyhyesti... 4 Vuosi 2012 lyhyesti... 6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 8 Toimitusjohtajan katsaus Strategia Markkinakatsaus Malminetsintä ja mineraalivarannot Liiketoiminnan kehitys Kestävä kehitys Johdanto Saavutukset ja hankkeet Kestävän kehityksen avainluvut Ympäristövastuu Turvallisuus Lähialue- ja sidosryhmäyhteistyö Henkilöstö Varmennuslausunto Tilinpäätös Tilinpäätöksen sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus Konsernin tunnusluvut Konsernitilinpäätös Emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilintarkastuskertomus Hallinnointi Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Hallitus Johtoryhmä Riskienhallinta ja merkittävimmät riskit Johdon palkitseminen Osakkeet ja osakkeenomistajat

3 talvivaara vuosikertomus

4 2 talvivaara vuosikertomus 2012

5 liiketoimintakatsaus Poikkeuksellinen vesitilanne asetti tuotantoosastomme aiempaa suurempien haasteiden eteen. Koko yhtiön tasolla on nyt hahmotettu vesitaseen merkitys tuotannon ja ympäristövaikutusten kannalta. Jatkuvan parantamisen toteutuminen kaikilla organisaatiomme tasoilla on välttämätöntä yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi. Annika Hämäläinen, Osastopäällikkö, Bioliuotus- ja vesienhallinta talvivaara vuosikertomus

6 liiketoimintakatsaus talvivaara lyhyesti talvivaara lyhyesti Yhtiön esittely Kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, joka keskittyy nikkelin ja sinkin tuotantoon Listattu Lontoon pörssin päälistalle ja Nasdaq OMX Helsinkiin Suunniteltu vuotuinen tuotanto täydessä mittakaavassa nikkeli tonnia/vuosi sinkki tonnia/vuosi kupari tonnia/vuosi koboltti tonnia/vuosi uraani 350 tonnia/vuosi Henkilöstömäärä (joulukuu 2012): 588 tuotantoprosessi 1. louhinta Suuri avolouhos, jota louhitaan poraus- ja panostusmenetelmillä Arvioitu sivukivi-malmisuhde kaivoksen toimintaaikana 1:1 2. materiaalinkäsittely Nelivaiheinen murskaus, jonka jälkeen 80 % materiaalista on raekooltaan enintään 8 mm Malmin agglomerointi rikkihapolla pienempien ja karkeampien hiukkasten yhdistämiseksi Murskatun ja agglomeroidun malmin kasaus aumaksi biokasaliuotusta varten 3. biokasaliuotus Mahdollistaa nikkelin erottamisen matalapitoisestakin malmista taloudellisesti Hyödyntää alueen kotoperäistä bakteerikantaa Prosessin päävaiheet ovat malmin murskaus, agglomerointi ja kasaus sekä kasojen kastelu liuoksella ja niiden ilmastus hapen saamiseksi bakteereille 4. metallien talteenotto Metallisulfidien saostaminen rikkivedyn avulla biokasaliuotuksen tuloksena saadusta liuoksesta Tuottaa kiinteitä metallisulfideja myytäväksi jalostamoille 4 talvivaara vuosikertomus 2012

7 talvivaara lyhyesti liiketoimintakatsaus Historia lyhyesti Q Yhtiö perustetaan Q Kaivososikeudet hankitaan Q Bioliuotuskoe kaivosalueella käynnistyy Q Ympäristölupa myönnetään ja rakentaminen alkaa Q Listautuminen Lontoon pörssiin Q Ensimmäiset metallit saostetaan Q Ensimmäiset metallien myynnit Q Listautuminen Nasdaq OMX Helsinkiin Q Merkittävä lisäys mineraalivarantoihin Suomi ja kaivostoiminta Poliittisesti vakaa ja suotuisa ympäristö kaivostoiminnalle Hyvä ja kattava infrastruktuuri Pätevää työvoimaa Geologisia tietokantoja saatavilla Tutkimus ja teknologia pitkälle kehittynyttä Varannot Kuusilammen ja Kolmisopen monimetalliesiintymät Sotkamossa Mineraalivarannot Mt, josta Mt (64 %) todettuja ja todennäköisiä Tuotannon laajentamista suunniteltua suuremmaksi arvioidaan Keskimääräinen metallipitoisuus (nikkelin rajapitoisuus 0,07 %) Nikkeli 0,22 % Sinkki 0,50 % Kupari 0,13 % Koboltti 0,02 % Uraani 0,0017 % Avolouhos louhinnan kannalta helppo ja kustannustehokas Erittäin vähän irtomaata yhtiön rakenne Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (TALV:LN) Outokumpu 84 % 16 % Talvivaara Sotkamo Oy talvivaara vuosikertomus

8 liiketoimintakatsaus vuosi 2012 lyhyesti vuosi 2012 lyhyesti Q1 Taloudellisen aseman vahvistaminen Suunnattu osakeanti ja 110 miljoonan euron joukkovelkakirjan liikkeellelasku Uraanin talteenoton luvitus eteni Euroopan komissiolta positiivinen kanta uraanin talteenottoprosessista Euratomin perustamissopimuksen mukaisesti Valtioneuvoston lupa uraanin talteenottamiseksi sivutuotteena Henkilömuutoksia Yhtiön johdossa Harri Natunen toimitusjohtajaksi Saila Miettinen-Lähde varatoimitusjohtajaksi Pekka Perä päätoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen jälkeen Q2 & Q3 Runsaiden sateiden vaikutus näkyy kiertoliuoksen laimenemisena ja kaivoksen vesitaseen haasteina Yhtiö investoi yli 13 miljoonaa euroa ympäristötekniikkaan Avainluvut 2012 Milj. euroa Liikevaihto 142,9 Liiketappio 83,6 Tilikauden tappio 103,9 Investoinnit 97,5 Korolliset nettovelat 563,8 Rahavarat vuoden lopussa 36,1 Henkilöstö vuoden lopussa (hlöä) 588 Maailmantalouden näkymät vaikuttivat nikkelin markkinahintaan Maailmantalouden epävarmat kasvunäkymät heijastuivat sekä nikkelin että muiden perusmetallien markkinahintoihin. Nikkelin hinta putosi Yhdysvaltain dollarista tonnilta vuoden 2012 alussa noin Yhdysvaltain dollariin tonnilta elokuussa, mikä oli alin taso sitten vuoden 2009 puolivälin. Hinnan laskuun vaikuttivat euroalueen paheneva talouskriisi ja hyödykkeiden kysynnän alentuneet kasvunäkymät etenkin Kiinassa. Vaikka nikkelin hinta palasi noin Yhdysvaltain dollariin tonnilta vuoden lopulla, sen hintakehitys oli koko perusmetallisektorin heikoin vuonna talvivaara vuosikertomus 2012

9 vuosi 2012 lyhyesti Liiketoimintakatsaus Q2 & Q3 Ympäristöluvan pävitys ja uraanin talteenoton ympäristölupaprosessit yhdistetään Metallien talteenottolaitoksen toiminta tasaista huhtikuusta lähtien Malmin louhinta keskeytetään väliaikaisesti haastavan vesitilanteen vuoksi Q4 Vuoto kipsisakka-altaassa Q4 Hallitus käynnistää selvityksen kipsisakka-altaan vuotoon johtaneista olosuhteista ja syistä Henkilömuutokset Yhtiön johdossa Pekka Perä toimitusjohtajaksi Tapani Järvinen hallituksen puheenjohtajaksi Harri Natunen tuotantojohtajaksi nikkelin tuotanto (tonnia) nikkelin markkinahinta (usd/tonni) tammikuu 2012 maaliskuu 2013 talvivaara vuosikertomus

10 liiketoimintakatsaus hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Vuosi 2012 oli Talvivaaralle erittäin raskas. Tuotannon vajaus yhdistettynä nikkelin heikkoon hintakehitykseen rasittivat Talvivaaran maksuvalmiutta, jota pyritään oleellisesti parantamaan tätä kirjoitettaessa meneillään olevalla osakeannilla. Tilanne on erityisen harmillinen, sillä talvivaara on jo osoittanut, että sillä olisi tuotantoprosessinsa puolesta hyvät edellytykset siirtyä projektiorganisaatiosta prosessiorganisaatioksi. Vuoden 2012 alkupuoliskolle asti myös ympäristöasiat kehittyivät Talvivaarassa myönteiseen suuntaan, kunnes vesitaseen ongelmat ja marraskuinen kipsisakka-altaan vuoto aiheuttivat kovan takaiskun hyvin alkaneelle tuotannon ja ympäristöasioiden kehitystyölle. Talvivaaran kohtaamat haasteet ovat korostaneet tarvetta keskittyä edelleen tuotantoprosessien vakauttamiseen ja parantamiseen. Vain näin voidaan palata tuotannon kestävään ylösajoon ja edetä nikkelin tuotannossa kohti tavoiteltua tonnin täyttä vuosikapasiteettia. Talvivaara onkin ryhtynyt useisiin toimenpiteisiin lyhyen aikavälin tuotannollisten haasteiden ratkaisemiseksi. Näiden toimenpiteiden täyden vaikutuksen toteutuminen kestää kuitenkin vielä pitkään. Pidämme hallituksessa tärkeänä, että Talvivaara vahvistaa maksuvalmiuttaan riittävän käyttöpääoman ja lainojen takaisinmaksun varmistamiseksi. Uskomme, että Talvivaaran vuoden 2013 helmikuussa julkistamalla osakeannilla voidaan turvata resurssit, joilla varmistetaan Talvivaaran edellytykset toteuttaa pitkän tähtäimen suunnitelmansa. Talvivaara on määritellyt strategiassaan pyrkivänsä vastuullisen kaivostoiminnan edelläkävijäksi. Talvivaaran johto on jo saavuttanut useita tämän päämäärän saavuttamisen edellyttämiä välitavoitteita, mutta paljon työtä on vielä tehtävä. Hallitus asetti toimikunnan selvittämään kipsisakka-altaan vuotoon johtaneita syitä ja olosuhteita, jotta Talvivaaran työ- ja ympäristöturvallisuustietoisuus saadaan tasolle, jolla organisaatiossa osataan ennakoida jopa poikkeuksellisten sääolosuhteiden aiheuttamat ongelmatilanteet. Samalla toimikunta pyrki varmistamaan, että toimenpiteet, joihin ryhdytään, ovat kaikissa olosuhteissa riittäviä ja tarkoituksenmukaisia. Talvivaara on jo aloittanut tekniset ja organisaatiota vahvistavat toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi ja yhtiö aikoo myös tehdä investointeja turvallisuusriskien minimoimiseksi. Kiinnitämme hallituksessa erityishuomiota näiden toimenpiteiden toteuttamiseen ja seurantaan. Pekka Perä ilmoitti eroavansa toimitusjohtajan tehtävästä lokakuussa 2011, mutta palasi vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä hallituksen puheenjohtajan paikalta takaisin toimitusjohtajaksi. Pidän tätä myönteisenä osoituksena Talvivaaran ylimmän johdon halusta kantaa vastuutaan vaikeiden tapahtumien jälkeen. Pekka Perä ja hallitus katsoivat muutoksen tarpeelliseksi, jotta kaivoksen johtoon saadaan kaikki mahdollinen Talvivaaraa koskeva operatiivinen kokemus ja tieto ympäristö- ja prosessiongelmien ratkaisemiseksi kestävällä tavalla. Talvivaaran henkilöstön joustavuus ja esimerkillisen ahkera toiminta kriisitilanteessa osoitti myös poikkeuksellisen suurta sitoutumista, mikä ansaitsee hallitukselta suuren kiitoksen. Vuoden 2012 haasteista huolimatta suhtaudumme hallituksessa edelleen luottavaisesti Talvivaaran mahdollisuuksiin menestyä ja nousta kansainvälisesti johtavaksi kaivosalan osaajaksi. Merkittävän kokoiset sulfidiset nikkelivarannot, täyden tuotannon tasolla kustannustehokas biokasaliuotusteknologia ja nikkeliteollisuuden pitkän tähtäimen nousujohteiset kehitysnäkymät ovat vahvuuksia, joita vaikeudet eivät ole muuttaneet. Talvivaaran toimivalla johdolla on toiminnassaan hallituksen täysi tuki, ja hallitus pyrkii tukemaan johtoa yhtiön strategian toteuttamisessa kaikin mahdollisin keinoin. Haluan vielä lopuksi välittää mitä suurimmat kiitokseni Talvivaaran henkilöstölle sitoutumisesta ja valtavasta työpanoksesta vaikeuksien voittamiseksi ja yhtiön kehittämiseksi. Yhtä suuri kiitos kuuluu myös osakkeenomistajille, joiden tuki ja luottamus Talvivaaraa kohtaan on ollut äärimmäisen tärkeää poikkeuksellisen raskaan vuoden aikana. Tapani Järvinen Hallituksen puheenjohtaja 8 talvivaara vuosikertomus 2012

11 hallituksen puheenjohtajan katsaus Liiketoimintakatsaus talvivaara vuosikertomus

12 liiketoimintakatsaus toimitusjohtajan katsaus toimitusjohtajan katsaus Asetimme suuria tavoitteita vuodelle Edellisinä vuosina tehdyt merkittävät parannukset olivat parantaneet oleellisesti prosessien luotettavuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Niin ikään koko henkilöstö oli siirtynyt oppimiskäyrällä nopeasti ylöspäin. Talvivaaran oli henkisesti aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Investoinnit oli tehty ja projekti oli tältä erää valmis. Kuluneesta vuodesta tuli kuitenkin Talvivaaran historian vaikein. Ulkoisista olosuhteista ja omista virhearvioistamme johtuen vuoden lopulla olimme tilanteessa, jossa lisärahoituksen hankkimisesta tuli välttämättömyys. Aivan erityisesti vuodesta 2012 tullaan muistamaan marraskuussa tapahtunut kipsisakka-altaan vuoto, jonka seurauksena yhtiön haasteet kasvoivat niin taloudellisessa, tuotannollisessa kuin ympäristöllisessä mielessä. Toisaalta vuoto jätti varjoonsa monilla osa-aleilla saavutetut parannukset. Vuosi paljasti myös Talvivaaran vahvuudet. Vaikeissa tilanteissa talvivaaralaiset pystyivät lähes uskomattomiin suorituksiin. Huolimatta taloudellisen tilanteen ja tiedotusvälineiden aiheuttamasta valtavasta paineesta, tilanne saatiin hallintaan ja normalisoitumaan. Vaikka tuotannon ja talouden numerot eivät sitä suoraan kerro, merkittävää parannusta saavutettiin kaikilla osa-alueilla. Louhinta ja malminkäsittely olivat selvässä nousujohteessa, mutta ennen kaikkea metallien talteenottoprosessin toiminta oli paljon luotettavampaa kuin aikaisempina vuosina. Tämä hyvä kehitys on jatkunut kuluvana vuotena. Ympäristöasioissa kehitys oli erityisen hyvää. Marraskuuhun asti alapuolisten vesistöjen tila parantui suunnitelmien mukaisesti, hajuhaitat ovat lähes poistuneet ja pölyhaitat ovat oleellisesti vähentyneet. Suunnitelmallinen, pitkään jatkunut työ on alkanut kantaa hedelmää. Tavoitteisiin on päästy niin lisäinvestoinneilla kuin prosessiparannuksilla. Tämä työ jatkuu edelleen. Vuoden aikana organisaatio muutettiin vastaamaan yhtiön muuttunutta tilannetta: siirtymistä projektiorganisaatiosta prosessiorganisaatioon. Muutos on tuonut mukanaan paljon hyvää, mutta työtä pitää vielä jatkaa, jotta siitä saadaan kaikki hyöty irti. Julkisuus on aiheuttanut paljon paineita työtekijöille, mutta toisaalta se on nostanut Talvivaarahenkeä ja sitä kautta suoritustasoa. Tätä kirjoittaessani olemme tilanteessa, jossa merkintäetuoikeusosakeanti on vielä kesken. Useat osakkeenomistajat ja rahoittajat ovat jo osoittaneet Talvivaaralle tukensa. Viime vuoden ongelmien syyt on tunnistettu ja vaadittaviin toimenpiteisiin ryhdytty, jotta vastaavaa ei enää tapahtuisi. Täytyy pitää kuitenkin kirkkaana mielessä, että Talvivaaran mineraalivarannot ovat maailman suurimpien joukossa, ja jo tuotetut yli tonnia nikkeliä osoittavat, että teknologiat toimivat. Kaikki merkittävät investoinnit ovat valmiit. Nyt on aika lunastaa lupaukset. Ja kuten aina, mutta tällä kertaa erityisen painokkaasti, haluan lopuksi kiittää kaikkia työntekijöitämme ja neuvonantajiamme uskomattoman kovasta työstä kohtaamiemme haasteiden voittamiseksi. Kiitokset kuuluvat myös omistajillemme, jotka ovat jaksaneet tukea yhtiötä ja uskoa tulevaisuuteen myös vaikeina aikoina. Pekka Perä Toimitusjohtaja 10 talvivaara vuosikertomus 2012

13 toimitusjohtajan katsaus Liiketoimintakatsaus talvivaara vuosikertomus

14 Liiketoimintakatsaus strategia Täsmennetyllä strategialla kaivosalan edelläkävijäksi Talvivaaran pitkän tähtäimen tavoite on olla yksi maailman johtavista alhaisten tuotantokustannusten nikkelin tuottajista. Yhtiön strategian ytimessä ovat ainutlaatuisen teknologian ja täyden tuotantokapasiteetin hyödyntäminen, vahva kassavirta ja osingonmaksukyky, osaava ja sitoutunut henkilöstö sekä avoin ja vastuullinen toimintakulttuuri. Kuluneena vuonna käynnistimme Talvivaarassa strategiatyön, jonka tarkoituksena on täsmentää näkemystämme siitä, miten talvivaara voi varmistaa kustannuskilpailukyvyn ja toiminnan laadun siirtyessään ylösajosta prosessivaiheeseen. Pitkällä tähtäimellä haluamme kehittyä yhdeksi maailman johtavista nikkelin tuottajista ja varmistaa malmin tehokas hyödyntäminen biokasaliuotusteknologian avulla. Strategiamme perustan muodostavat ainutlaatuinen ja kustannustehokas teknologia, korkealaatuiset tuotteet sekä pyrkimys edelläkävijyyteen. Tarkastelimme strategista tavoitetilaamme noin viiden vuoden aikajänteellä ja loimme erilliset alastrategiat kokonaisstrategiamme jalkauttamiseksi toimintamme kannalta kriittisille osa-alueille, muun muassa tuotantoon, teknologiaan, henkilöstöjohtamiseen, vastuullisuuteen ja sidosryhmä- sekä kumppanuussuhteisiin. Vahva kustannuskilpailukyky ja täyden tuotantokapasiteetin hyödyntäminen Talvivaaran operaatioiden ja teknologioiden alastrategioissa määrittelimme tavoitteeksemme kehittää nykyisestä tuotannostamme yksi maailman kustannustehokkaimmista kaivosprosesseista. Pyrimme myös varmistamaan Talvivaaran kassavirran ja osingonmaksukyvyn operatiivisella tehokkuudella, korkealla metallien saannilla ja huolehtimalla tuotannon alhaisista yksikkökustannuksista. Strategiamme mahdollistaa sen, että Talvivaara voi altistua täysin tai lähes täysin nikkelin hinnan muutoksille, sillä kaivos voi täydessä mittakaavassa toimiessaan tuottaa metalleja kannattavasti alhaistenkin hyödykehintojen kausina. Haluttu, turvallinen työnantaja Korkeatasoisen henkilöstöjohtamisen merkitys korostuu entisestään tuotannon ylösajon edetessä, joten tarkensimme strategiaamme myös henkilöstöjohtamisen ja työnantajakuvan osalta. Tavoitteenamme on olla haluttu työnantaja, jonka henkilöstön motivoituneisuus, osaaminen ja sitoutuminen ovat Suomen kärkipäätä. Tähän tavoitteeseen pyrimme muun muassa strategialähtöisellä osaamisen kehittämisellä, henkilöstön kehittymismahdollisuuksien ylläpitämisellä, avoimuudella ja hyvällä esimiestyöllä sekä selkeillä henkilöstöjohtamisen prosesseilla. Tavoitteenamme on myös kehittää Talvivaaran turvallisuuskulttuuria kohti kaivosalan kärkeä. Vastuullinen suunnannäyttäjä Talvivaaran toimintaedellytysten kannalta on olennaista ansaita sidosryhmien ja kumppaneiden arvostus sekä toimia aktiivisesti osana suomalaista yhteiskuntaa. Siksi Talvivaaran sidosryhmä- ja kumppanuussuhteiden strategiassa korostuvat avoin ja tehokas viestintä sekä vuorovaikutuksen kehittäminen erityisesti kaivoksen lähialueilla. Tavoitteenamme on hoitaa esimerkillisesti viestintää, työturvallisuutta ja ympäristöasioita sekä hyödyntää teknologioitamme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteenamme on olla yksi maailman johtavista alhaisten tuotantokustannusten nikkelin tuottajista. Talvivaaran strateginen tavoitetila Kasvu yhdeksi maailman johtavista nikkelintuottajista Täyden tuotantokapasiteetin hyödyntäminen Vahva kassavirta ja hyvä osingonmaksukyky Haluttu työnantaja, jonka henkilöstön motivoituneisuus, osaaminen ja sitoutuminen ovat Suomen kärkipäätä Esimerkkiyritys yhteiskuntasuhteiden, viestinnän, työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hoitamisessa 12 talvivaara vuosikertomus 2012

15 markkinakatsaus Liiketoimintakatsaus Maailmantalouden epävarmuus heijastui hintoihin Maailmantalouden epävarmat kasvunäkymät ja Kiinan hyödykemarkkinoiden hiipuminen heijastuivat vuoden aikana nikkelin markkinahintaan. Epäsuotuisa hintakehitys ja kohonnut kustannustaso asettivat ahtaalle useat nikkelin tuottajat, myös Talvivaaran. Pitkällä aikavälillä uskomme silti nikkelin hintakehityksen nousujohteisuuteen ja näemme alan kasvavan kustannustason kääntyvän viime kädessä Talvivaaran kaltaisten alhaisempien tuotantokustannusten kaivosyhtiöiden eduksi. Nikkelin maailmanmarkkinahinnan kehitys oli epäsuotuisa koko vuoden ajan. Alimmillaan hinta oli elokuussa, jolloin se putosi alkuvuoden Yhdysvaltain dollarista alle dollariin tonnia kohden, mikä oli alin taso sitten vuoden 2009 puolivälin ja maailmanlaajuisen finanssikriisin. Nikkelin markkinahintaan vaikuttivat pääasiassa maailmantalouden epävarmat kasvunäkymät, euroalueen pahentunut talouskriisi ja hyödykkeiden kysynnän alenevat kasvunäkymät etenkin Kiinassa. Vaikka nikkelin hinta palasi vuoden lopulla noin Yhdysvaltain dollariin tonnilta, sen hintakehitys oli vuonna 2012 koko perusmetallisektorin heikoin. Kiinan kysyntä hidastui Nikkelillä on lujuutta sekä kosteuden- ja lämmönsietokykyä parantavien ominaisuuksiensa ansiosta lukuisia eri käyttökohteita kehittyneissä yhteiskunnissa, teollisuudessa ja rakentamisessa. Noin kaksi kolmasosaa maailman nikkelistä käytetään ruostumattoman teräksen valmistukseen. Tästä syystä yleinen maailmanmarkkinatilanne ja Kiinan ruostumattoman teräksen kysyntä ovat nikkelin hintaan eniten vaikuttavia tekijöitä. Kiina tuottaa omiin tarpeisiinsa runsaita määriä matalalaatuista ja tuotantokustannuksiltaan kallista nikkelipitoista raakarautaa, NPI:tä (Nickel Pig Iron), minkä lisäksi Kiina tuo muualta suuria määriä korkealaatuista nikkeliä oman teollisuutensa tarpeisiin. Kiinan vuodesta 2000 jatkunut tasainen nikkelin kulutuksen kasvu hidastui vuoden aikana maan talouskasvun jäätyä jälkeen ennusteista. Kiinalle tärkeä USA:n vientimarkkina ei myöskään vetänyt toivotulla tavalla, mikä näkyi Kiinassa tuontinikkelin kysynnän pienenemisenä. Kiina oli kuitenkin edelleen merkittävä nikkelin tuontimaa, ja Kiinan kulutus ylitti tarjonnan noin 0,31 miljoonalla tonnilla. Lähitulevaisuudessa keskeisimmät nikkelin maailmanmarkkinahinnan kehitykseen vaikuttavat muuttujat ovat Euroalueen talouskriisin ja USA:n velkakriisin ratkeaminen sekä nikkelin kysynnän kasvu kehittyvillä markkinoilla. Tulevaisuudessa Kiina on edelleen pääroolissa nikkelin maailmanlaajuisen kysynnän ohjaamisessa, mutta imua on odotettavissa myös muun muassa Intiasta. Todennäköistä on, että kehittyvien markkinoiden kysyntä jatkuu nousujohteisena parin hiljaisemman vuoden jälkeen rakenteellisen kysynnän ansiosta. Odotettavissa on nikkelin markkinahinta (usd/tonni) tammi helmi maalis huhti 2012 touko 2012 kesä 2012 heinä 2012 elo 2012 edelleen suuria hinnanvaihteluita, arviolta noin dollarin tonnihinnan tuntumassa, mutta dramaattisimmat heilahtelut ovat todennäköisesti jääneet jo historiaan. Kustannustason nousu edelleen tuottajien rasitteena Kaivosalan kustannustaso on noussut tasaisesti pääasiassa öljyn ja öljyn kautta hinnoiteltavien raaka-aineiden hintojen nousun takia. Niin Talvivaara, kuten monet muutkin kaivokset, joutuivat vuoden aikana kamppailemaan alhaisen hintatason ja toisaalta alan nousevien tuotantokustannusten kanssa. Nikkelin pidemmän aikavälin markkinanäkymät ovat kuitenkin Talvivaaran kannalta myönteiset. Erittäin epäsuotuisasta hintakehityksestä huolimatta viime vuosina nähdyt hinnat ovat jääneet alhaisimmillaankin kauas historiallisista, jopa alle dollarin syys loka marras 2012 joulu 2012 tammi 2013 helmi 2013 maalis 2013 talvivaara vuosikertomus

16 Liiketoimintakatsaus MARKKINAKATSAUS pohjalukemista, mikä voidaan tulkita signaaliksi siitä, että nikkelin tuotannon kustannustason nousu on vähitellen pystytty sisällyttämään nikkelin hintaan. Pitkällä aikavälillä nykyinen hintataso viivästyttää edelleen uusien nikkeliprojektien käynnistymistä, sillä investointipäätösten edellyttämiä kannattavuustasoja on entistä vaikeampi saavuttaa. Monia suuria nikkeliprojekteja on suunnitteilla eri puolilla maailmaa, mutta niiden kohtuullisen suuret yksikkökohtaiset kustannukset nikkelin lähiaikojen hintakehitysennusteen kanssa aiheuttavat todennäköisesti sen, ettei uusia merkittäviä investointipäätöksiä ole luvassa lähitulevaisuudessa. Talvivaara kuuluu täydellä kapasiteetilla toimiessaan tuotantokustannuksiltaan nikkelikaivosten alhaisimpaan tai toiseksi alhaisimpaan neljännekseen ja yhtiön vahvuutena on sulfidinen malmi, jota on pääsääntöisesti kustannustehokkaampaa jalostaa rikasteeksi CASE Nikkeliprojektien tulevaisuus: sulfidi vai lateriitti? Runsaita nikkeliesiintymiä löytyy eri puolilta maailmaa, pääasiassa Australiasta, Kanadasta, Uudesta-Kaledoniasta, Filippiineiltä, Indonesiasta, Venäjältä ja Suomesta. Nikkeliesiintymät jaetaan malmityypin perusteella kahteen ryhmään, sulfidisiin ja lateriittisiin esiintymiin. Sulfidinen nikkeli syntyy tuliperäisessä tai kosteassa maaperässä ja se sisältää usein kuparia ja kobolttia sekä joskus myös muita arvokkaita metalleja, kuten kultaa, platinaa ja palladiumia. Lateriittiset malmit taas syntyvät lähellä maan pintaa ja niitä esiintyy runsaasti kuivilla alueilla ja trooppisessa ilmastossa päiväntasaajan lähettyvillä. 60 prosenttia maailman tunnetuista nikkeliesiintymistä ovat lateriittisia ja 40 prosenttia sulfidisia. Suurin osa tuotetusta nikkelistä on peräisin sulfidisista esiintymistä, sillä niistä on helpompi prosessoida metalleja perinteisellä sulatus- ja jalostusmenetelmällä. Lateriittista malmia prosessoidaan tyypillisesti korkeapaineisella (high pressure acid leaching, HPAL) tai atmosfäärisellä happoliuotuksella, jotka kuluttavat sulfidisen nikkelin prosessointiin verrattuna enemmän energiaa ja kemikaaleja. Korkeiden tuotantokustannusten takia metallien matalat hinnat ovat perinteisesti iskeneet pahiten juuri lateriittiseen malmiin perustuvaan nikkelin tuotantoon. Monilla lateriittiprojekteilla on ollut myös teknisiä vaikeuksia saavuttaa suunniteltua tuotannon tasoa. Haasteista huolimatta nikkelin tuotanto on siirtymässä vähitellen sulfidisista lateriittisiin esiintymiin. Maailmalla on suunnitteilla ja rakenteilla suuria lateriittiprojekteja, kuten Goro ja Koniambo Uudessa-Kaledoniassa, Ravensthorpe Australiassa ja Soroako Indonesiassa. Kustannustehokkaita vaihtoehtoja nykyisille käytössä oleville teknologioille ja prosesseille on toistaiseksi olemassa vain vähän, joten Talvivaaralla on sulfidimalmin ja kustannustehokkaan bioliuotusprosessin ansiosta hyvä asema kasvaa maailmanlaajuisesti merkittäväksi nikkelin tuottajaksi. Kustannustehokkaita vaihtoehtoja nykyisille käytössä oleville tuotantomenetelmille on toistaiseksi olemassa vain vähän. 14 talvivaara vuosikertomus 2012

17 markkinakatsaus Liiketoimintakatsaus kuin nykyisin yhä useampien nikkelin tuottajien varannoista löytyvä lateriittimalmi. Kuluneen vuoden hintataso oli Talvivaaralle haasteellinen toiminnan ylösajovaiheessa, mutta täydessä tonnin vuositason tuotannossa Talvivaaralla on edellytykset pärjätä melko alhaisillakin hinnoilla ja altistua kokonaan tai lähes kokonaan nikkelin hinnan vaihteluille. Sinkki seuraa nikkelin syklejä Sinkin suurin käyttökohde on galvanointi, eli ruosteenesto, jolle on runsaasti tarvetta esimerkiksi autoteollisuudessa. Sinkin hintakehityksen trendi on ollut samansuuntainen nikkelin kanssa, joskin sinkin hinnanvaihtelu on ollut nikkeliä vähäisempää. Tammikuussa 2012 hinta liikkui noin dollarin tasolla tonnia kohden. Alimmillaan sinkin hinta oli elokuussa, jolloin hinta laski noin dollarin tietämille. Sinkillä on takanaan pitkä kroonisen ylitarjonnan kausi, ja maailmalla on edelleen useita tunnettuja sinkkiesiintymiä, joita ei tällä hetkellä hyödynnetä nykyisen alhaisen hintatason ja kohonneen kustannustason takia. Talvivaarassa uskotaan, että korkea kustannustaso tulee pitkällä aikavälillä näkymään sinkin maailmanmarkkinahinnan nousemisena. Kysyntä ylittää uraanin tarjonnan Uraanin hinta on ollut rajussa nousussa vuodesta 2007 lähtien ja uraanin pitkän tähtäimen markkinanäkymät ovat hyvät. Uraanin tarve on ylittänyt tuotannon 1990-luvun alusta lähtien ja erotusta on jouduttu kuromaan umpeen hyödyntämällä sekundäärisiä lähteitä kuten varastoja, laimennettua aseuraania ja uudelleen käsiteltyä ydinpolttoainetta. Tulevaisuudessa uraanin hintatasoon vaikuttavat eniten uudet ydinvoimalaprojektit. Tarjonnan ja kysynnän välinen ero on viime vuosina kaventunut ja Fukushiman ydinonnettomuuden jälkeen kriittisyys ydinenergiaa kohtaan on lisääntynyt varsinkin Euroopassa. Esimerkiksi Aasiassa panostetaan kuitenkin edelleen vahvasti ydinvoiman lisärakentamiseen. Merkittävin vaikutus ydinvoiman tarpeeseen tuleekin kehittyviltä talouksilta, ennen kaikkea Kiinasta, joka yksistään suunnittelee 50 ydinvoimalan lisärakentamista. Uutta ydinvoimakapasiteettia rakennetaan myös Venäjällä, Intiassa, Brasiliassa ja Etelä-Koreassa. Jos kaikki suunnitellut ydinvoimalaprojektit toteutuvat, on todennäköistä, että uraanin hinnan nousu tulee edelleen jatkumaan ja uraanista tulee olemaan pulaa seuraavina vuosikymmeninä. Nikkelikaivosten arvioitu täyden mittakaavan mukainen tuotanto ( 000t nikkeliä) Lateriittinen esiintymä Sulfidinen esiintymä turnagain 45 TALVIVAARA Kevitsa kola taimyr 124 cerro matoso fenix Barro Alto Santa Rita Ambatovy soroako weda bay Onca Puma Goro Koniambo Ravensthorpe murrin murrin sln Lähde: Julkiset tiedot ja arviot talvivaara vuosikertomus

18 Liiketoimintakatsaus Malminetsintä ja mineraalivarannot Kasvanut varantoarvio vahvisti tuotannon kasvupotentiaalin Talvivaaran mineraalivarantoarvio päivitettiin marraskuussa Varantoarvion kasvu varmisti Talvivaaran malmiesiintymän riittävyyden erittäin pitkäaikaiseen kaivostoimintaan. Talvivaaran malmion tutkimuskairaukset etenivät kuluneena vuonna suunnitelmien mukaan Kolmisopen esiintymällä. Päivitimme myös kokonaismineraalivarantoja koskevan arviomme marraskuussa Varannot on raportoitu JORC-luokittelun mukaisesti kolmeen eri luotettavuusluokkaan. Talvivaaran kokonaismineraalivarantoarviot kasvoivat päivityksen jälkeen 32 prosentilla miljoonaan tonniin lokakuussa 2010 ilmoitetuista miljoonasta tonnista. Kasvaneet varannot sisältävät 4,5 miljoonaa tonnia nikkeliä ja 10,3 miljoonaa tonnia sinkkiä verrattuna vuonna 2010 julkistettuihin 3,4 miljoonaan tonniin nikkeliä ja 7,6 miljoonaan tonniin sinkkiä. Todetut ja todennäköiset mineraalivarannot sisältävät noin 3,0 miljoonaa tonnia nikkeliä ja 6,6 miljoonaa tonnia sinkkiä. Mineraalivarantojen lisäys vahvistaa Talvivaaran esiintymien riittävyyden erittäin pitkäaikaiseen kaivostoimintaan ja tuotantokapasiteetin kasvattamiseen. Talvivaaralla on edelleen merkittävää malminetsintäpotentiaalia nykyisen tunnetun malmion ympärillä. Vuoden 2013 kairauksissa aiomme keskittyä Kolmisopen esiintymän etelä- ja pohjoispään täydennyskairauksiin sekä Kuusilammen ja Kolmisopen esiintymien väliin jäävän alueen kairauksiin. Talvivaaran mineraalivarannot 2012 Milj. t Ni% Co% Cu% Zn% U% Kuusilampi Todetut 315,7 0,23 0,02 0,13 0,5 0,0018 Todennäköiset 585,9 0,23 0,02 0,13 0,51 0,0017 Todetut ja todennäköiset 901,6 0,23 0,02 0,13 0,5 0,0017 Mahdolliset 131,2 0,16 0,01 0,1 0,45 0,0017 Yhteensä 1 032,8 0,22 0,02 0,13 0,5 0,0017 Kolmisoppi Todetut 188,3 0,23 0,02 0,13 0,49 0,0018 Todennäköiset 214,6 0,24 0,02 0,14 0,51 0,0017 Todetut ja todennäköiset 402,9 0,24 0,02 0,13 0,50 0,0017 Mahdolliset 617,1 0,22 0,02 0,13 0,49 0,0018 Yhteensä 1 020,0 0,23 0,02 0,13 0,50 0,0017 Yhteensä Todetut 504,0 0,23 0,02 0,13 0,50 0,0017 Todennäköiset 800,5 0,23 0,02 0,13 0,51 0,0017 Todetut ja todennäköiset 1 304,5 0,23 0,02 0,13 0,50 0,0017 Mahdolliset 748,3 0,21 0,02 0,12 0,49 0,0018 Yhteensä 2 052,8 0,22 0,02 0,13 0,50 0, talvivaara vuosikertomus 2012

19 LIIKETOIMINNAN KEHITYS Liiketoimintakatsaus Prosessin hallinnalla parempiin tuloksiin Talvivaara tekee tutkimus- ja kehitystyötä bioliuotuksen ja metallien talteenottoteknologioiden sekä niiden ympäristötehokkuuden jatkuvaksi parantamiseksi. Kuluneena vuonna kehitimme erityisesti prosessien hallintaa päästäksemme parempiin liuotustuloksiin. Prosessikehitys ja tutkimustyö tukevat myös liiketoiminnan kehityshankkeita, joissa selvitämme mahdollisuuksia hyödyntää teknologioitamme muun muassa tuotantokapasiteetin kasvattamisessa. Talvivaarassa on käytössä uutta teknologiaa ja teemme siksi jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä prosessimme kaikilla osa-alueilla. Selvitämme myös uusia mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaamme ja hyödyntää tuotantomenetelmiämme muun muassa tuotantokapasiteetin laajentamisessa ja uraanin talteenottamisessa. Talvivaaran nykytilanteessa tutkimus- ja kehitystyö palvelee erityisesti siirtymistä ylösajovaiheesta tasaiseen tuotantoon, jolloin teknologian ja prosessien kehityksessä korostuvat prosessin tasaisen ajon, käyttövarmuuden ja liuotuskapasiteetin lisääminen sekä ympäristövaikutusten pienentäminen. Vuonna 2012 keskityimme pääasiallisesti vesienhallintaan ja biokasaliuotuksen tehostamiseen sekä metallien talteenottotoiminnan kehitykseen. Talvivaaralla on pieni tutkimus- ja kehitysosasto sekä oma tutkimus- ja analyysilaboratorio. Kehitystyöhön osallistuvat myös Talvivaaran tuotanto-osastot, joiden panos on avainasemassa etenkin tuotantoprosessin tehostamisessa. Tärkeä osa tutkimus- ja kehitystyötä on myös osallistuminen kaivostoimintaa koskeviin kehityshankkeisiin korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden yritysten kanssa. Prosessin toiminta ja kehitys vuonna 2012 Prosessien hallinnan parantamisella kohti tasaisempaa tuotantoa Kuluneena vuonna panostimme liuotusprosessin toiminnan tehostamiseen ja teimme prosessiimme useita parannuksia varmistaaksemme tasaiset ja paremmat liuotustulokset. Lisäksi aloitimme toimenpiteet kestävän vesitaseen saavuttamiseksi ja päästäksemme tuotantoprosessissa suljettuun vesikiertoon. Lähitulevaisuudessa pyrimme varmistamaan muun muassa primääriliuotuskasan tehokkaan ilmastuksen ja kiinnitämme huomiota malmin agglomerointiin, eli rakeistamiseen, sekä kasteluliuoksen laatuun ja tasaiseen jakautumiseen. Jatkamme myös nykyisten primäärikasojen purkamista ja uudelleenkasaamista, jotta liuotuksessa oleva nikkeli saadaan otettua tehokkaasti talteen. Myönteinen kehitys jatkui vuoden aikana metallien talteenoton laitteistojen käytettävyydessä ja käyttöasteissa. Paransimme metallien talteenoton ajon tasaisuutta ja talteenottolaitoksen käyttöastetta rauhallisemmalla ajofilosofialla ja parantamalla prosessin hallintaa esimerkiksi automaattisten säätöjen avulla. Edistimme myös rikkivetytuotannon vakautta rikkivetykehittimien ajoparametrien kehittämisellä ja tehokkaammalla laadunvalvonnalla. Tehostetun prosessinvalvonnan ansiosta onnistuimme vähentämään hajupäästöjä, ja hajuhaittoja havaitaan enää ainoastaan prosessihäiriöiden sekä tuotantoseisokkeihin liittyvien käynnistys- ja pysäytysvaiheiden yhteydessä. Haastava vesitilanne vaikutti tuotantoon ja kehitystarpeisiin Runsaat sateet ja nopea lumien sulaminen keväällä heikensivät Talvivaaran vesitasetilannetta ja vaikuttivat tuotantoon koko vuoden ajan. Jouduimme varastoimaan kaivosalueelle kertynyttä ylimääräistä vettä avolouhokseen ja keskeyttämään syyskuussa uuden malmin tuotannon. Ylimääräinen vesi laimensi osaltaan kiertoliuoksen metallipitoisuuksia ja heikensi kasojen liuotustehoa, joten ryhdyimme etsimään uusia ratkaisuja liuotuksen tehostamiseksi muun muassa parantamalla liuotuskasojen ilmastusta ja salaojitusta. Marraskuun alussa havaitsimme vuodon kaivoksen kipsisakka-altaassa. Vuoto saatiin kokonaan tyrehdytettyä marraskuun puolivälissä. Pystyimme pitämään valtaosan vuoto- talvivaara vuosikertomus

20 Liiketoimintakatsaus LIIKETOIMINNAN KEHITYS vesistä kaivosalueella turvapatojen avulla ja korottamalla kolmatta turvapatoa. Jouduimme kuitenkin juoksuttamaan jonkin verran vettä ympäristöön kolmannen turvapadon korotustöiden aikana ja keskeytimme metallien talteenottolaitoksen toiminnan varotoimenpiteenä väliseksi ajaksi. Onnistuneen uudelleenkäynnistämisen jälkeen laitos toimi loppuvuoden tyydyttävällä tasolla ja sen toiminta vakiintui edelleen vuoden 2013 alussa. Ratkaisuja vesitaseen parantamiseksi Talvivaarassa toteutettiin vuoden aikana lukuisia toimenpiteitä vesitaseen hallinnan parantamiseksi. Vuoden alussa asensimme metallien talteenottoon uuden prosessiveden kierrätysjärjestelmän. Päätimme myös investoida sulfaattipitoisten vesien puhdistamisessa käytettävään käänteisosmoositeknologiaan, jonka avulla päästään tehostamaan prosessiveden kierrätystä ja vähentämään merkittävästi raakaveden ottoa. Kaksi käänteisosmoosiyksikköä oli vuoden lopulla käyttöönottovalmiudessa ja kolmas tuotantolinja asennetaan vuoden 2013 keväällä. Kipsisakka-altaan vuodon jälkeen perustimme Saukko-nimisen projektin, jossa suunniteltiin allasvuodon jälkihoidon toimenpiteitä ja ryhdyttiin kehittämään Talvivaaran pitkän tähtäimen vesitaseen hallintaa. Hankkeessa tarkastellaan muun muassa metallitehtaan prosessien ajon vaikutusta vesien kokonaishallintaan ja suunnitellaan ratkaisuja sade- ja sulamisvesien erottelemiseksi metallipitoisista liuoksista. Liiketoiminnan kehityshankkeet Talvivaarassa on käynnissä hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää Talvivaaran liiketoimintaa pitkällä aikavälillä ja selvittää uusia mahdollisuuksia hyödyntää Talvivaaran biokasaliuotusteknologiaa sekä yhtiön mittavia mineraalivarantoja. Tuotannon laajentaminen Operation Overlord Pitkän tähtäimen tavoitteenamme on laajentaa Talvivaaran nikkelin vuosituotantoa yli tonniin. Tavoitetta varten olemme perustaneet tuotantokapasiteetin laajentamiseen tähtäävän hankkeen (Operation Overlord), johon liittyvät alustavat tekniset selvitykset perustuvat nikkelin vuosituotannon asteittaiseen kasvattamiseen jopa tonniin asti. Vuoden 2012 aikana keskityimme hankkeen ympäristövaikutusten arviointiprosessiin ja luvitukseen. Hankkeen projektiryhmä on myös kartoittanut laajennuksen eri prosessivaihtoehtoja. Viimeisimpien selvitysten valossa näyttää jokseenkin todennäköiseltä, että merkittävä osa laajennetusta tuotannosta olisi LME-laatuista nikkelimetallia, eli nykyisen nikkelituotteen jatkojalostus tulisi osaksi Talvivaaran tuotantoprosessia. Tuotannon laajentamiseen liittyviä investointipäätöksiä ei ole vielä tehty. Uraanin talteenotto Talvivaaran malmissa esiintyy pieninä pitoisuuksina uraania, joka liukenee malmista prosessiliuokseen. Pääosa uraanista poistetaan liuoksesta osaksi jätealueelle varastoitavaa kipsisakkaa, mutta osa uraanista kertyy nikkelituotteeseen epäpuhtautena. Siitä syystä valmistelemme uraanin talteenottoa nykyisen toimintamme sivutuotteena. Arvioimme uraanin tuotantomääräksi noin 350 tonnia, mikä vastaa noin 410 tonnia uraanirikastetta vuodessa. Kaikki Talvivaaran tuottama uraani myydään pitkäaikaisen sopimuksen mukaisesti asiakkaallemme ja yhteistyökumppanillemme Cameco Corporationille, joka rikastaa sen edelleen ydinvoimaloiden polttoaineeksi. Uraanin talteenottolaitoksen rakentaminen eteni suunnitellusti vuoden aikana, ja saatoimme rakennustyöt lähes valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Laitoksen käyttöönottoon olisi tekninen valmius vuoden 2013 puoliväliin mennessä, mutta tuotannon käynnistämiseen tarvitaan vielä ympäristölupa ja kemikaaliviranomaisten hyväksyntä, joista odotamme viranomaisten päätöstä vuoden 2013 aikana. Vuonna 2013 aiomme käynnistää uraanin talteenoton pilottihankkeen, jossa simuloidaan uraanin talteenottoprosessin toimintaa varsinaista prosessia pienemmässä mittakaavassa. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa uraanin talteenotossa työskenteleviä henkilöitä prosessin oikeaan ja tehokkaaseen hallintaan. Teknologian kehitys Liuotuskasojen seuranta Vuonna 2012 teimme bioliuotuskasoilla intensiivistä tutkimustyötä saadaksemme lisää ymmärrystä kasojen käyttäytymisestä erilaisissa olosuhteissa. Kasojen seurantaa tehdessämme avasimme niitä muutamista kohdista liukenemisen etenemisen tarkastelemiseksi. Osassa avatuista kohdista liuotustulokset olivat hyviä, mutta löysimme myös useita kohtia, jotka eivät olleet saaneet riittävästi ilmaa ja joista malmi ei ollut liuennut riittävästi. Pyrimme korjaamaan kasan huokoisuutta ja sitä kautta kasan ilman läpäisevyyttä. Bioliuotuskasojen seurannan perusteella mineraali liukenee hyvin kun kasojen ilmastus, liukenemisolosuhteet ja muoto saadaan sopiviksi. Tämän ymmärryksen avulla voimme edistää kasojen hallintaa ja nostaa kapasiteettia nykyisestä. Olemme jo lisänneet ilmastusputkia primäärikasalle ja lähitulevaisuudessa tulemme kiinnittämään enemmän huomiota myös kasojen lämpötilan hallintaan. Kasattavien malmirakeiden vesipitoisuus ja kestävyys ovat keskeisiä tekijöitä metallien liukenemisajan ja metallien saannin kannalta, joten Talvivaarassa on käynnistetty kehitystyö myös malmin agglomeroinnin, eli rakeistamisen parantamiseksi. 18 talvivaara vuosikertomus 2012

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET 30.9.2014 1. H1 2014 lyhyesti 2. Tuotantopäivitys 3. Vesien hallinta 4. Luvitus ja oikeudelliset prosessit 5. Toiminnalliset ja markkinanäkymät

Lisätiedot

Talvivaaran merkintäoikeusanti 18. 3. 5. 4. 2013

Talvivaaran merkintäoikeusanti 18. 3. 5. 4. 2013 Talvivaaran merkintäoikeusanti 18. 3. 5. 4. 2013 www.talvivaara.com /anti2013 Toimintaohjeet Yleiskuvaus Merkintäoikeusannissa yhdellä (1) vanhalla Talvivaaran osakkeella saa merkitä kuusi (6) uutta Talvivaaran

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Uraani talteen Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Talvivaaran alueella esiintyy luonnonuraania pieninä pitoisuuksina Luonnonuraani ei säteile merkittävästi - alueen taustasäteily ei poikkea

Lisätiedot

»Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen toimitusjohtaja

»Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen toimitusjohtaja »Osavuosikatsaus Q3 2017 Joni Lukkaroinen toimitusjohtaja 25.10.2017 Nikkeli Koboltti Sinkki Jatkojalostajat Valmistajat »Metallien kysyntä kasvaa modernissa yhteiskunnassa Energian tuotanto ja varastointi

Lisätiedot

Tuotantopäivitys 07.4.2011

Tuotantopäivitys 07.4.2011 Tuotantopäivitys 07.4.2011 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking statements (as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995).

Lisätiedot

» TERRAFAME OY OSAVUOSIKATSAUS Q4 2017

» TERRAFAME OY OSAVUOSIKATSAUS Q4 2017 » TERRAFAME OY OSAVUOSIKATSAUS Q4 2017 Terrafame Oy, +358 20 7130 800 Talvivaarantie 66, 88120 Tuhkakylä, Finland Domicile: Sotkamo, Reg. No 2695013-5 2 (6) Terrafamen liikevaihto yli kaksinkertaistui

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT

KAIVOSTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT Ennen kaikkea kaivos KAIVOSTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT 2 Kaivostoiminnan näkymät q Hintojen pudotus ohi, metallien ja mineraalien hintataso vakiintuneella tasolla, ja hienoista kasvua näkyvissä. q Tuotanto ja

Lisätiedot

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus 2017 Q3 tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2017 Detection Technology Q3: Lääketieteen sovellukset kasvuajurina Heinä-syyskuu 2017 lyhyesti

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Tuotanto YVA:n yleisötilaisuus. Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy

Tuotanto YVA:n yleisötilaisuus. Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy Tuotanto YVA:n yleisötilaisuus Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy »Markkinat ja myynti 2 25.11.2016 Dokumentin nimi 2 »Terrafamen tuotantoketju tavallista lyhyempi Energiatehokkaan prosessin

Lisätiedot

SIJOITUS INVEST 2012 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ. Saila Miettinen-Lähde Varatoimitusjohtaja & rahoitus- ja talousjohtaja

SIJOITUS INVEST 2012 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ. Saila Miettinen-Lähde Varatoimitusjohtaja & rahoitus- ja talousjohtaja SIJOITUS INVEST 2012 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ Saila Miettinen-Lähde Varatoimitusjohtaja & rahoitus- ja talousjohtaja DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/05

Osavuosikatsaus II/05 Osavuosikatsaus II/05 26.7.2005 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa. Toimitusmäärät laskivat, mutta tuotevalikoima ja myynnin

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 2.5.2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Taloudellinen katsaus 2. Operatiivinen katsaus 3. Vesienhallinta 4. Uusi alku Talvivaara tulevaisuudessa

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q4 2016 Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja nikkeli sinkki koboltti Jatkojalostajat Valmistajat 2 »Pääkohdat Q4:llä LOKA MARRAS JOULU Primäärialueen 3. lohkon kasaaminen valmistuu

Lisätiedot

Ajankohtaista Rautaruukista

Ajankohtaista Rautaruukista Ajankohtaista Rautaruukista Sakari Tamminen, toimitusjohtaja Sijoitus-Invest 2005 Wanha Satama, Helsinki 16.11.2005 www.ruukki.com Sakari Tamminen Ruukki lyhyesti Strategia etenee Avainlukuja Lähiajan

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 2011 28.4. 2011

Varsinainen yhtiökokous 2011 28.4. 2011 Varsinainen yhtiökokous 2011 28.4. 2011 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking statements (as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform

Lisätiedot

kovia haasteita. suuria parannuksia.

kovia haasteita. suuria parannuksia. kovia haasteita. suuria parannuksia. vuosikertomus 2011 big Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj on kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, joka keskittyy ensisijaisesti nikkelin ja sinkin tuotantoon

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

2013 /VUOSIKATSAUS. 2013 /KESTÄVÄ KEHITYS www.talvivaara.com/files/ar2013/talvivaara_kk_2013.pdf

2013 /VUOSIKATSAUS. 2013 /KESTÄVÄ KEHITYS www.talvivaara.com/files/ar2013/talvivaara_kk_2013.pdf 2013 /VUOSIKATSAUS VUOSIKATSAUS Talvivaara lyhyesti... 1 Talvivaaran vuosi 2013... 2 Hallituksen puheen johtajan katsaus.... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Markkinakatsaus... 6 Strategia.... 7 Kestävä

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2012 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2012 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA 1(14) Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2012 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA TALVIVAARAN TOIMINTAKATSAUS Maailmantalouden näkymät vaikuttivat nikkelin markkinahintaan

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

Talvivaaran Hallintojohtaja Tapio Ikonen. Kaivososakeyhtiö Oyj

Talvivaaran Hallintojohtaja Tapio Ikonen. Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaaran Hallintojohtaja Tapio Ikonen Kaivososakeyhtiö Oyj Kaivosteollisuudesta elinvoimaa Kainuuseen Toukokuu 2009 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking

Lisätiedot

Tilinpäätös Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Tilinpäätös Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Tilinpäätös 28 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 12.2.29 Vuosi 28 Liikevaihto kasvoi 2 %:lla vertailuvuodesta ja oli 54, milj. euroa (421,9 milj. e) Liiketulos 28,3 milj. euroa (1,6 milj. e) Ilman

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/04. Myönteinen markkinakehitys jatkui huhti-kesäkuussa

Osavuosikatsaus II/04. Myönteinen markkinakehitys jatkui huhti-kesäkuussa Osavuosikatsaus II/4 5.8.24 Jyrki Juusela, toimitusjohtaja stainless copper technology Myönteinen markkinakehitys jatkui huhti-kesäkuussa Ruostumattoman teräksen ja kuparituotteiden kysyntä pysyi hyvänä

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy. 12.3.2014 Annika Hämäläinen. Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: 2584153-5 puh. +358 40 7234008 info@teollisuustaito.

Teollisuustaito Oy. 12.3.2014 Annika Hämäläinen. Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: 2584153-5 puh. +358 40 7234008 info@teollisuustaito. Teollisuustaito Oy 12.3.2014 Annika Hämäläinen Teollisuustaidon toimialat Kaivosteollisuus ja metallinjalostus Malminkäsittely Murskaus, jauhatus ja materiaalin käsittely Hydrometallurgia - Metallien talteenotto

Lisätiedot

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemuksen täydennys Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

LowCFinland 2050 platform hankkeen skenaariot

LowCFinland 2050 platform hankkeen skenaariot LowCFinland 2050 platform hankkeen skenaariot Kaivannaisteollisuus: Metallikaivostoiminta Low Carbon Finland 2050 -platform workshop 2.12.2013 2.12.2013 1 LowCFinland 2050 platform hankkeen skenaariot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja Outotec lyhyesti Liikevaihto 1,9 mrd. euroa vuonna 2013 Toimituksia yli 80 maahan

Lisätiedot

»Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja

»Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja »Osavuosikatsaus Q2 217 Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja 28.7.217 Nikkeli Koboltti Sinkki Jatkojalostajat Valmistajat »Q2 pähkinänkuoressa Avainkohdat Primääriliuotusalueen pinta-ala kokonaan tuotantokäyttöön.

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus Q3 2010 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Heinä-syyskuu 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto 18,7 (15,9) M, kasvua 17,3 % Jatkuvien

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo I TÄNÄÄN JA HUOMENNA Talvivaara lyhyesti...8 Vuosi 2010 lyhyesti...10 Puheenjohtajan katsaus...12 Toimitusjohtajan katsaus...14 Strategia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Glaston tammi-joulukuu 2016

Glaston tammi-joulukuu 2016 Glaston tammi-joulukuu 2016 10.2.2017 Glaston Oyj Abp Q4 lyhyesti Saadut tilaukset: 33,6 milj. euroa, +39 % Liikevaihto: 35,1 milj. euroa, +8 % Vertailukelpoinen liiketulos: 2,7 milj. euroa, +384% Tilauskanta:

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010. Toimitusjohtaja Harri Takanen

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010. Toimitusjohtaja Harri Takanen VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010 Toimitusjohtaja Harri Takanen Vuosi 2009 Scanfil Oyj Scanfil EMS Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 30.9.2009 päätti 65 milj. euron pääoman palautuksesta emoyhtiö Scanfil Oyj:lle.

Lisätiedot

KONE Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2009. 21. heinäkuuta 2009 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONE Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2009. 21. heinäkuuta 2009 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONE Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2009 21. heinäkuuta 2009 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2009: Hyvä kasvu liikevoitossa ja rahavirrassa Q2/2009 Q2/2008 Historiallinen muutos 1-12/2008 Saadut tilaukset

Lisätiedot

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS 24.11.2016 KLO 18-20 SOTKAMO HANKKEEN TAUSTA Tämä YVA-menettely koskee Terrafame Oy:n kaivostoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus III/2006

Osavuosikatsaus III/2006 Osavuosikatsaus III/2006 23.10.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Kolmas neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Kolmannen neljänneksen tulos Tulosnäkymät 2 23.10.2006 Juha

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009

Lisätiedot

Kaivostoiminta. Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.-6.5.2010, Rovaniemi. Esityksessä

Kaivostoiminta. Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.-6.5.2010, Rovaniemi. Esityksessä Kaivostoiminta Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.-6.5.2010, Rovaniemi 5.5.2010/Maija Uusisuo Esityksessä Globaali toimintaympäristö Suomen kansainvälinen kilpailukyky Ajankohtaisia kaivoshankkeita

Lisätiedot

Talvivaara yksi maailman suurimmista nikkelikaivoksista

Talvivaara yksi maailman suurimmista nikkelikaivoksista Talvivaara yksi maailman suurimmista nikkelikaivoksista Sijoitus-Invest 17.11.2010 Saila Miettinen-Lähde CFO DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj Tammi maaliskuu 2007 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj 2 Uusi nimi sama osaaminen Uusi nimi Outotec otettiin käyttöön 24.4.2007 Hyvä maine ja imago asiakkaiden

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 23.10.2008

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 23.10.2008 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 23.10. 2 Hyvä liiketoiminnan tulos ja vahva bruttokate heinä-syyskuussa Milj. EUR 2007 Muutos-% Liikevaihto 318,1 245,9 + 29,4 Bruttokate,

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

Green Mining. Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011 2016

Green Mining. Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011 2016 Green Mining Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011 2016 Mineraalialan kehitys Suomessa Suomi on vastuullisen kaivostoiminnan tunnustettu osaaja joka vie asiantuntemustaan maailmalle Tekesin Green Mining -ohjelma

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Teollinen kaivostoiminta

Teollinen kaivostoiminta Teollinen kaivostoiminta Jouni Pakarinen Kuva: Talvivaara 2007 -esite Johdanto Lähes kaikki käyttämämme tavarat tai energia on tavalla tai toisella sijainnut maan alla! Mineraali = on luonnossa esiintyvä,

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009. Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009

Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009. Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009 Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009 H1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 67,3 (136,8) miljoonaa euroa Tilauskanta 30.6.2009 oli 37,1 (100,3) miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011

Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011 Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat 2 2011 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua 8,7 prosenttia

Lisätiedot

Digia Oyj. Osavuosikatsaus 10-12/2008 Ja Tilinpäätös 2008. Juha Varelius Toimitusjohtaja 3.2.2009

Digia Oyj. Osavuosikatsaus 10-12/2008 Ja Tilinpäätös 2008. Juha Varelius Toimitusjohtaja 3.2.2009 Digia Oyj Osavuosikatsaus 10-12/2008 Ja Tilinpäätös 2008 3.2.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat 2008 ja Q4/2008 2 2008 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat 2008 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS

METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS Document name: METALLITASE, Version: 1 KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS Creation time: Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. Date: Virhe.

Lisätiedot

HAASTEIDEN EDESSÄ, SIDOSRYHMIEN SILMISSÄ MITÄ TEKEE TALOUSJOHTAJA? CFO Forum 2012 22.5.2012

HAASTEIDEN EDESSÄ, SIDOSRYHMIEN SILMISSÄ MITÄ TEKEE TALOUSJOHTAJA? CFO Forum 2012 22.5.2012 HAASTEIDEN EDESSÄ, SIDOSRYHMIEN SILMISSÄ MITÄ TEKEE TALOUSJOHTAJA? CFO Forum 2012 22.5.2012 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking statements (as defined

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy

Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy 1 Johtava toimija valituissa liiketoiminnoissa Keskitymme tuotteisiin ja palveluihin, joissa meillä on vahvaa osaamista ja kilpailuetua ja joiden

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2015 Markkinakatsaus 1-3/2015 Vuosi 2015 käynnistyi joulun lomakauden jälkeen hitaasti. Suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin

Lisätiedot

Oriola-KD The Channel for Health

Oriola-KD The Channel for Health Oriola-KD The Channel for Health Sijoitus Invest 14 12.-13.11.2014 Oriola-KD tänään Liikevaihto 2013 2,6 miljardia euroa Ruotsi 50 % Venäjä 33 % Suomi ja Baltia 17 % Henkilöstö 4700 työntekijää Venäjä

Lisätiedot

Miksi ruoan hinta on noussut?

Miksi ruoan hinta on noussut? Miksi ruoan hinta on noussut? Veli-Matti Mattila Toimistopäällikkö Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 21.10.2008 1 Tuote Syyskuu 2007 Syyskuu 2008 Muutos Vehnäjauhot, 2 kg 0,84 1,21 44 % Sekahiivaleipä,

Lisätiedot

Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj

Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009 Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Sisältö Taloudellinen kehitys 1-6/2009 Markkinakehitys KONEen kehittämisohjelmat Johtaminen haastavassa

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

Metsä Board. Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu. Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014. Metsä Board

Metsä Board. Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu. Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014. Metsä Board Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014 lyhyesti Liikevaihto noin 2 miljardia euroa vuodessa. Henkilöstömäärä noin 3 200 Euroopan suurin taivekartongissa.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Roeland Baan

Toimitusjohtajan katsaus. Roeland Baan Toimitusjohtajan katsaus Roeland Baan Olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntaunut ja tehokas. 1. Asiakkaat 2. Osakkeenomistajat 3.

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus maaliskuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

Taloudellinen katsaus maaliskuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Taloudellinen katsaus 2009 1. maaliskuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Sisältö 1. KONEen kilpailukyvyn kehittäminen 2. Taloudellinen kehitys 3. Markkinakehitys 4. Kehitysohjelmat 5. Markkinanäkymät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 6.11.2014 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 21 26.1.21 Toimitusjohtaja Jan Lång Talousjohtaja Seppo Parvi 1 Heinä-syyskuu 21 lyhyesti Liikevaihdon kasvu yli 2 % Vahva liiketoiminnan rahavirta Shandong Puri

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 (pörssitiedote 21.10.2014)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 (pörssitiedote 21.10.2014) Innofactor Investor Newsletter 11.11.2014 Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 (pörssitiedote 21.10.2014) Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus Vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä Innofactor

Lisätiedot

Talvivaara lyhyesti. Euroopan suurimmat sulfidiset nikkeliesiintymät. 340 Mt mineraalivaranto. Tuotannon arvo MEUR 6 700 (@ USD 4/lb)

Talvivaara lyhyesti. Euroopan suurimmat sulfidiset nikkeliesiintymät. 340 Mt mineraalivaranto. Tuotannon arvo MEUR 6 700 (@ USD 4/lb) Talvivaaran kaivoshanke Vesa Kainulainen Vuorimiespäivät 24.3.2006 2 Sisältö Talvivaara lyhyesti Nikkelimarkkinat Talvivaara maailman luokan esiintymä Tuotannollinen toiminta Koetoiminta Kaivos- ja metalliteollisuusklusteri

Lisätiedot

PAREMPI TERÄS PAREMPI TULEVAISUUS. Yritysesittely 2015

PAREMPI TERÄS PAREMPI TULEVAISUUS. Yritysesittely 2015 PAREMPI TERÄS PAREMPI TULEVAISUUS Yritysesittely 2015 Saanko esitellä: Ovako Kehittää teknologisesti korkeatasoisia koneenrakennusteräksiä Asiakkaina maailmanlaajuisesti johtavia laakeri-, konepaja- ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011 1.11.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinat Liiketoimintaympäristö: Alkuvuoden aikana koettu vanerin kysynnän elpyminen tasaantunut viime kuukausina ja muutamilla

Lisätiedot

Talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj konsernitilinpäätös 31.12.2012. sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus... 71

Talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj konsernitilinpäätös 31.12.2012. sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus... 71 Talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj konsernitilinpäätös 31.12.2012 sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus... 71 Konsernitase... 83 Konsernin tuloslaskelma... 84 Konsernin laaja tuloslaskelma... 85

Lisätiedot

SIJOITUSMESSUT 2012 27.3.2012

SIJOITUSMESSUT 2012 27.3.2012 SIJOITUSMESSUT 2012 27.3.2012 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking statements (as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/

Osavuosikatsaus 1-9/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-9/2008 28.10.2008 Juha Varelius Toimitusjohtaja 1-9/2008 Pääkohdat 2 2008 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat 1-9/2008 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Liikevaihto 90,4 miljoonaa

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2015 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti

Lisätiedot

Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum

Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum Etenemme strategian mukaisesti Missio Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 22. lokakuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE pitää matkustajat liikkeessä liukuporrasinnovaatioilla. KONEen viimeisin liukuporrasinnovaatio, KONE

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Yhtiökokous 15. Huhtikuuta 2010

Yhtiökokous 15. Huhtikuuta 2010 Yhtiökokous 15. Huhtikuuta 2010 2009 tärkeimmät tapahtumat Ensimmäinen nikkelituotetoimitus Norilsk Nickel Harjavalta Oy:lle helmikuussa Sivulistaus Helsingin pörssiin toukokuussa Menestyksellinen 82.7m

Lisätiedot