Tekstiviesteillä tukea päihdeongelmiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekstiviesteillä tukea päihdeongelmiin"

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2008:6 Tekstiviesteillä tukea päihdeongelmiin Oma-apuun, vertais- ja ammattilaistukeen perustuvan Voimapiiritekstiviestipalvelun pilottihanke vuosina Anu Jäppinen, Mari Aalto, Annina Aaltonen, Leena Alho Teuvo Peltoniemi ja Päivi Smeds

2 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI SOCIAL SERVICES DEPARTMENT KUVAILULEHTI PRESENTATIONSBLAD PRESENTATION Tekijä(t) - Författare - Author(s) Anu Jäppinen, Mari Aalto, Annina Aaltonen, Leena Alho, Teuvo Peltoniemi ja Päivi Smeds Julkaisun nimi Publikationens titel Title of the Publication Tekstiviesteillä tukea päihdeongelmiin. Oma-apuun, vertais- ja ammattilaistukeen perustuvan Voimapiiri-tekstiviestipalvelun pilottihanke vuosina Julkaisija Utgivare Publisher Helsingin kaupungin sosiaalivirasto Sarja - Serie Series Helsingin sosiaalivirasto. Selvityksiä. ISSN ISBN paperi papper paper Julkaisuaika - Publikationsdatum Published 2009 ISBN pdf Sivumäärä, liitteet - Sidoantal, bilagor Pages, appendixes 49 s. Osanumero - Del nummer Part number 2008:6 Kieli - Språk - Language suomi Tiivistelmä - Referat - Abstract Tämä loppuraportti on Voimapiiri-hankkeen projektiryhmän tuottama artikkelikokoelma. Siinä kuvataan Voimapiirin kehittäminen ideasta toimivaksi palveluksi. Raportissa tarkastellaan projektin suunnittelu-, toteutus- ja käyttöönottooprosesseihin liittyneitä vaiheita, valintoja, ratkaisuja ja ongelmia. Raportin toivotaan antavan tietoa niille, jotka ovat kehittämässä vastaavanlaista palvelumallia. Tietoa voivat hyödyntää Voimapiiri-palvelun käyttöönottajat, mutta myös tekstiviestipalveluiden suunnittelijat, toteuttajat ja soveltajat tulevaisuudessa. Hankeen päämääränä oli tieto- ja viestintäteknologian käytön edistäminen Helsingin sosiaaliviraston päihdepalveluissa sekä uudenlaisen vertaistukeen perustuvan palvelumallin luominen.tavoitteena oli myös juurruttaa ja integroida tekstiviestipalvelut osaksi sosiaaliviraston päihdehuollon toimintatapaa. Raportti sisältää kahdeksan lukua. Ensimmäisessä luvussa kuvataan hankkeen kohderyhmät, toimijat, tavoitteet ja tiivistelmä tuloksista. Toisessa esitetään hankkeen eteneminen suunnittelusta pilotointiin. Kolmannessä luvussa avataan tarjouskilpailu- ja toteutusvaihe. Neljäs luku sisältää työntekijöiden näkemyksiä palveluiden pilotointivaiheessa sekä pohdintaa palveluuun liittyvistä eettisistä haasteista. Viidennessä luvussa arvioidaan Voimapiirin vahvuuksia ja heikkouksia. Luvut kuusi ja seitsemän keskittyvät palvelun ylläpitoon ja hankkeen viestintään. Kahdeksas luku käsittelee arviointia, laatua, kustannuksia ja palvelun edelleen kehittämistä. Yhteenvetona voidaan todeta, että viesteistä ja kyselyvastauksista saadun palautteen perusteella palvelu on täyttänyt käyttäjien odotukset kannustuksen ja tuen saamisen osalta. Voimapiiri on avannut monille käyttäjille uusia mahdollisuuksia ja auttanut hallitsemaan päihteiden käyttöään. Voimapiiri on myös vähentänyt osallistujien arkielämän päihdekeskeisyyttä. Lisäksi osallistujien on ollut helpompi osallistua ryhmien ulkopuoliseen sosiaaliseen kanssakäymiseen keskusteltuaan ongelmistaan, ajatuksistaan ja tunteistaan vertaistensa kanssa Voimapiirissä. Asiakasosallisuudessa Voimapiiri-hanke sai hyvät pisteet. Kehittämistä tarvitaan vielä käytäntöjen selkiyttämisessä käyttäjäorganisaatioiden tasolla. Lisäksi Voimapiiri-palvelun muut sisällölliset ja toiminnalliset kehittämisajatukset sekä idea valtakunnallisesta Voimapiiristä odottavat toteutumistaan. Voimapiiri kehitettiin Helsingin sosiaaliviraston ja A-klinikkasäätiön yhteistyöhankkeena vuosina Hanke nivoutui osaksi valtakunnallista sosiaalialan tietoteknologiahanketta, jonka päärahoittajana toimi sosiaali- ja terveyministeriö. Vuoden 2009 alusta palvelu on osa Helsingin sosiaaliviraston ehkäisevän päihdetyön perustoimintaa doc Avainsanat - Nyckelord - Key words voimapiiri; tekstiviestipalvelu; matkapuhelin; internet; vertaistuki; verkkoauttaminen; päihteet; alkoholi; huumeet; läheiset; Hinta Pris Price Julkaisun myynti ja jakelu: Sosiaali- ja terveydenhuollon tietopalvelu PL 7010, HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin: Telekopio: Tiimiposti: Sosv Kirjasto Hki/Sosv Julkaisumuoto Publikationsform paperi Publishing form Distribution och försäljning: Social- och hälsovårdens informationstjänst PB 7010, HELSINGFORS STAD Telefon: Telefax: E-post: Teampost: Sosv Kirjasto Hki/Sosv Distribution and sales: Social and Health Care Information Services PB 7010, Helsingin kaupunki Telephone: Telefax: Teampost: Sosv Kirjasto Hki/Sosv

3 1 Sisällys SISÄLLYS...1 SAATESANAT...3 Pitkä tie ideasta Voimapiiriksi...3 Hidas ammatillinen hyväksyntä...3 Varhaisia malleja...3 Rahoitusta saadaan...4 Helsinki mukaan kumppaniksi...4 Toistakymmentä vuotta...5 Lopussa kiitos seisoo JOHDANTO...7 Kohderyhmä ja toimijat...7 Tavoitteet...8 Tiivistelmä tuloksista SUUNNITELMASTA PILOTOINTIIN...11 Aikataulu ja työvoimaresurssit...11 Projektisuunnitelmasta toimintaan...11 Palvelun määrittely ja sisällöntuotanto...12 Pilotointi...12 Ryhmien säännöt ja Voimapiirin etiikka...13 Ongelmat TARJOUSKILPAILUSTA TOTEUTUKSEEN...14 Taustaa...14 Teknisen toteuttajan valinta...14 Toteutuksen valvonta ja testaus...15 Tulokset...15 Ongelmat...17 Palvelun toteuttamisen kustannukset TESTAUKSESTA KÄYTÄNTÖIHIN...18 Työntekijän rooli Voimapiiri-ryhmien kokoamisessa...18 Päihdetyöntekijöiden rooli Voimapiirissä ohjattujen ryhmien kokeilut...19 Voimapiirin rooli osana päihdepalvelujärjestelmää...19 Anonyymin palvelun eettisten haasteiden pohdintaa...20 Voimapiirin tulevaisuus työntekijän näkökulmasta KÄYTÄNNÖISTÄ OSALLISTUMISEEN...22 Kokemuksia selviytymiskeinoista ja -resursseista sekä Voimapiiristä...22 Voimapiirin rooli suhteessa muihin avun lähteisiin...23 Voimapiirin vahvuuksia...24 Voimapiirin heikkouksia OSALLISTUMISESTA KEHITTÄMISEEN...27 Ylläpitäjän tehtävät...27 Ongelmia ja ratkaisuja KEHITTÄMISESTÄ LEVITTÄMISEEN...30 Projektiviestintä kehittämistyön välineenä...30 Projektiviestinnän toteuttaminen...30 Viestintäsuunnitelma konkretisoi markkinointiviestinnän...31 Kampanjalla lisää osallistujia...31 Onnistumisia ja epäonnistumisia...31 Viestinnän tulevaisuus LEVITTÄMISESTÄ ARVIOINTIIN...33

4 Arvioinnin kohde...33 Arvioinnin keskeiset kysymykset ja sidosryhmät...33 Arvioinnin menetelmät...34 Arvioinnin tuloksia...34 Käytettävyys, tekninen laatu ja saavutettavuus...34 Funktionaalinen laatu ja vaikuttavuus osallistujien kokemana...35 Kehittämisehdotuksia osallistujilta...37 Kustannukset...38 Yhteenveto...38 LIITTEET...39 Liite 1. Tavoitteisiin liittyviä arviointikriteerejä...39 Liite 2. Voimapiiri-ryhmien teemat ja osallistujat...44 Liite 3. Käyttöehdot...45 Liite 4. Viestimäärät ja kustannukset...45 Liite 5. Ryhmien säännöt...46 Liite 6. Arviointikysymykset tavoitteisiin liittyen...46 Liite 7. Yhteenveto Voimapiirin arvioinnissa tuotetuista aineistoista

5 Saatesanat 3 Pitkä tie ideasta Voimapiiriksi Lähetin ensimmäisen tekstiviestini vasta 1990-luvun puolivälissä. Avautui uusi maailma, jonka oli helppo ajatella sopivan myös päihdetyöhön. Aikaa näiden ajatusten laajempaan käytännön toteutukseen meni kuitenkin toistakymmentä vuotta. Voi olla opiksi tarkastella, millainen prosessi tarvittiin, ennen kuin Voimapiiri oli valmis arkikäyttöön. Puhelin- ja verkkopalveluiden rakentamisesta itselläni oli varhaista kokemusta jo Helsingin kaupungin raittiustoimistosta, jonne rakensimme vuonna 1984 nauhapohjaisen Päihdepuhelimen sekä modeemiverkkoihin pohjautuvan Päihderuutu-palvelun. A-klinikkasäätiössä taas aloimme rakentaa 1990-luvun alusta lähtien eri välineillä käytettävää Päihdelinkkiä, joka avattiin vuonna Mainittakoon, että sen suunnittelu aloitettiin jo vuosia ennen internetin yleistymistä, mikä valmiissa tuotteessa muodostui pääväyläksi. Puhelin on vanhin ja laajimmalle levinnyt kommunikaatioteknologian väline. Kännykän nopea yleistyminen ennusti sille samaa roolia. Ei ollut vaikea kuvitella, että Päihdelinkin puhelin-, faksi- ja internet-toimintoja voisi välittää myös tekstiviestien avulla. Hahmottelimme silloin mm. seuraavia toimintoja hoidettavaksi tekstiviestein oma-apu- ja vertaisryhmäpalveluissa sekä ammattilaisten apuna. Itsearviointitestit ja -palvelut Juomispäiväkirjan pitäminen ja sen avulla automaattisesti lähtevät tukiviestit Vertaisryhmäpalvelut Palveluiden neuvonta ja ajanvaraus Automaattiset paikannukseen perustuvat varoitusviestit ja tukipyynnöt Traditionaaliseen hoitoon integroitu esi-, väli- ja jälkiseuranta sekä hoito Ammattilaisten omat varoitus- ja tukipalvelut Anonyymipalvelut/rekisteröityjen käyttäjien palvelut Ilmaiset/maksulliset palvelut Hidas ammatillinen hyväksyntä Eurooppalaisen Prevnet-verkoston puheenjohtajana minulla on ollut vuosia mahdollisuus esitellä myös kännykkäviestipalveluiden mahdollisuuksia Suomessa ja ulkomailla. Mm. Prevnetin järjestämässä eurooppalaisessa tietoteknologia-avusteisten päihdepalveluiden konferenssissa Ateenassa jo vuonna 2002 pidettiin useita tekstiviesteihin liittyviä esitelmiä, mukana Nokiankin esitys paikantamispalveluista. Oli kiinnostavaa huomata, että vaikka internetpohjaiset järjestelmät yleistyivät Euroopassa nopeasti, niin kännykkäviestipalveluita pidettiin kyllä jännittävinä, mutta silti vain tulevaisuuden asioina. Näin siitä huolimatta, että itse tekstiviestitekniikka oli jo olemassa ja useimmilla yksityiskäytössäkin. Varhaisia malleja Laajoista suunnitelmista huolimatta jouduimme aloittamaan melko yksinkertaisella Promillepalvelulla, jonka koekäyttö alkoi vuonna Palvelussa saa arvion veren alkoholipitoisuudesta tekstiviestin avulla. Promillesta tuli suosittu, jopa kopioitu palvelu, ja se on laajentunut muihinkin maihin, viimeksi syksyllä 2008 Slovakiaan.

6 4 Toinen tärkeä varhaisvaiheen palvelu on vuonna 2001 Lahden seurakuntien aloittama Textari- Helppi, jossa vapaaehtoisasiantuntijat vastaavat nuorten kysymyksiin henkilökohtaisin tekstiviestein. Palvelu on levinnyt myöhemmin muuallekin Suomeen. Myöhemmin myös Elämä On Parasta Huumetta ry on aloittanut tekstiviestipalveluita yhteistyössä eri järjestöjen ja yritysten kanssa. Itselleni tärkeä oli opintomatka Japaniin vuonna Siellä tekstiviestit olivat enimmäkseen 3G-huumorin mukaisesti sanottuna: Girls, Games and Gambling. Yleishyödyllisiä sosiaali- tai terveyspalveluita ei tullut esille lukuun ottamatta hyvin kiinnostavaa tupakoinnin lopettamiseen tähtäävää Quit Smoking Marathon -ohjelmaa, jossa käytettiin välineenä myös tekstiviestejä. Rahoitusta saadaan Yksityisten tekstiviestien käyttö laajeni Suomessa hurjaa vauhtia. Kaupallisia tekstiviestipalveluita syntyi, mutta ilmeisesti ei yhtään sosiaalialan palvelua edellä mainittuja lukuun ottamatta. A-klinikka-säätiö haki tekstiviestisuunnitelmilleen rahoitusta sekä kotimaasta että EU:lta Prevnet Network:n kautta. Odotteleva suhtautuminen näkyi rahoittajien näkemyksissä ja myös oman organisaation priorisoinneissa. Ensimmäinen jatkorahoitus juuri tähän tarkoitukseen saatiin vasta vuonna 2005, jolloin RAY myönsi tukea Vertaisverkko-hankkeen suunnitteluun. Tällä rahalla aloitettiin tarkempi projektin pilotin suunnittelu ja organisointi alkuperäisten suuntaviivojen pohjalta. Pilottihankkeen suunnitteluun ja koordinointiin osallistui Aino Majava ja muu viestintäosaston henkilöstö. Hanke kulki silloin työnimellä Vertaisverkko. Myöhemmin pilottihanketta ryhdyttiin kutsumaan Voima-piiriksi. Koska RAY:n rahoitus oli kuitenkin alimitoitettua, tarvittiin laajempaa kokeilua varten lisärahoitusta. Kiinnitimme toivomme STM:n tietoteknologiarahoihin, joiden turvin olimme aikaisemmin kehittäneet ammattilaispalvelun pilotin Lahdessa. Tekstiviestihankkeemme perusteet olivat ministeriölle tuttuja, koska olin informoinut heitä aika ajoin suunnitelmista mm. sosiaalialan tietotekniikkahankkeen johtoryhmässä. Koska määrärahat oli tarkoitettu alueellisiin hankkeisiin, niin hakijana ja yhteistyökumppanina täytyi olla jokin kaupunki, mikä määritteli hankkeelle reunaehdot. Helsinki mukaan kumppaniksi Vuonna 2005 alustavissa keskusteluissa useat eri puolella maata sijaitsevat kaupungit ilmoittautuivat kiinnostuneiksi pilottihankkeesta. Tarjokkaista A-klinikkasäätiö valitsi kumppaniksi Helsingin kaupungin sosiaaliviraston. Sieltä keskustelukumppanina oli etsintävaiheessa johtaja Helinä Hulkkonen, jolle esittelin hanketta risteilylaivalla Sosiaali- ja terveysturvan päivien yhteydessä Jyväskylässä elokuussa Myöhemmin jatkoin keskusteluja erityisesti toimistopäällikkö Seppo Saineen ja edelleen johtaja Mari Aallon kanssa. Helsinki valittiin yhteishankkeen kumppaniksi, jolta arvioitiin saatavan mukaan riittävästi koeryhmiä. Toimintaa voitiin siten mielekkäästi kokeilla alueellisena, vaikka tekstiviestipalvelut yleisluonteeltaan tietysti ovat ensisijaisesti valtakunnallisia. Helsingin sosiaalivirasto kiinnostui yhteistyötarjouksesta, koska se erittäin osuvasti sopi kaupungin tavoitteeseen siirtää painopistettä enemmän ehkäisevään työhön, asukkaiden oma-apuun ja keskinäiseen vertaistukeen. Anonyymin asioinnin mahdollisuus, helppo käyttö ja saatavuus sekä toiminnan edullisuus yhdistyivät kaupungin arvion mukaan hienosti suunnitellussa palvelussa.

7 A-klinikkasäätiön suunnittelema pilottihanke sopi yhteishankkeeksi Helsingin kaupungille hyvin myös sen vuoksi, että kaupungin sosiaaliviraston päihdeohjelmassa korostettiin, kuinka päihteiden käyttöön liittyvien ongelmien ratkaisupyrkimyksissä on otettava huomioon ihmisten oma-apu, omatoiminen muutos ja osallisuus, ja että niitä voidaan tukea mm. internet- ja matkapuhelin-palveluiden avulla. Alkoholinkäytön tieto- ja vertaistukipalveluiden tuominen kännykkään nähtiin myös kaupungilla luontevana jatkona jo olemassa oleville verkkopalveluille samalla tavalla kuin A-klinikkasäätiössäkin. Helsingissä hakemukseen oli myös helppo saada kolmanneksi yhteistyökumppaniksi pääkaupunki-seudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca, joka on hallinnollisesti sosiaaliviraston kehittämisosaston alainen. Helsingin kaupunki kykeni myös kiinnittämään resursseja STM:n edellyttämään omavastuuosuuteen sekä irrottamaan sosiaaliviraston muutaman työntekijän työaikaa projektin toimintoihin. Sosiaalivirastosta käytännön yhteistyökumppaneiksi hankkeeseen tulivat kehittämis-yksikön lisäksi ehkäisevän päihdetyön yksikkö ja A-klinikoiden työntekijöitä. A-klinikkasäätiö sijoitti yhteishankkeeseen itse idean, jo tehdyn perussuunnitelman, RAY:n avustuksen ja runsaasti viestintäosaston työntekijöiden työaikaa (omani mukaan luettuna). Näin pilottihankkeelle saatiin riittävä kokonaisrahoitus. Rahan arvioitiin riittävän kahden ja puolen vuoden pilottihankkeeseen, joka alkaisi vuoden 2006 keväällä. Projektin liikkeellelähtöön meni tosin arvioitua kauemmin ja varsinaisen tekstiviestipalvelun rakentamiseen päästiin kunnolla vasta vuoden 2007 puolella. Projekti kuitenkin valmistui kiitettävän hyvin ajallaan. Yllätyksenä tuli pilottiprojektin suuri suosio hyvin toteutetun pääkaupunkiseudun markkinointikampanjan jälkeen. Tekstiviestien määrä ja kustannukset kasvoivat niin paljon, että alkusyksystä 2008 vaihtoehtoina olivat ryhmäviestien rajoittaminen, pilottipalvelun ennenaikainen lopettaminen tai lisärahoituksen hankkiminen. Neuvotteluja STM:n lisäavustuksesta käytiin, mutta ministeriön lupailemaa avustusta ei lopulta saatu, jolloin kokeilu jouduttiin viemään aikataulun mukaiseen loppuun A-klinikkasäätiön omalla kustannuksella. Toistakymmentä vuotta Vertaisverkon alkusuunnitelmista Voimapiiri-palvelun pilotoimiseen kului yli kymmenen vuotta, vaikka sisältösuunnitelma ja tekniikka olivat olemassa koko ajan. Tämä on pitkä aika. Historiaa tarkasteltaessa viiveen syyksi näyttävät paljastuvan lähinnä inhimilliset ja yhteiskunnalliset tekijät. Alussa oli suuri tiedollinen ja asenteellinen epäusko siihen, että tekstiviesteillä voitaisiin tukea ihmisiä. Kännykkä ja tekstiviestit koettiin ilmeisesti liian arkisiksi ja ehkä yksinkertaisiksi asioiksi. Epäusko heijastui tietysti myös rahoituksen saannissa. Vertaisverkolle saatiin rahoitusta vasta, kun tekstiviestien lähettäminen oli muodostunut jo erittäin yleiseksi. Samoin tarvittiin internetaikakauden vakiintuminen ja esimerkiksi Päihdelinkin kasvu todella merkittäväksi päihdesivustoksi. Edes muiden alojen kaupallisten tekstiviestipalveluiden aikaisempi levinneisyys ei näyttänyt suuresti nopeuttavan sosiaalialan vastaavien palveluiden syntyä. Samanlaisia asenteita havaitsin myös monissa muissa maissa, kun luennoin tekstiviestipalveluista. Nämä seikat menevät yksiin niiden kokemusten kanssa, joita muutenkin on tietotekniikan hyväksikäytöstä sosiaalialalla. Se näyttää kulkevan muutaman vuoden jäljessä vaikkapa terveysalaan verrattuna. Näiden kahden sektorin välillä on digitaalinen kuilu. Onneksi monet muut tietotekniikkaan liittyvät kuilut näyttävät olevan tasoittumassa, joten varmaan tämäkin. 5

8 Lopussa kiitos seisoo 6 Voimapiirin pilottikokeilun tulokset ovat erinomaisia. Kuten myöhemmin projektin käytännön työntekijät ja tutkijat osoittavat, palvelu toimii niin kuin oli ajateltukin, vaikka muutamissa valinnoissa käyttäjät osoittivat kaapin paikkaa ammattilaisille. Selvästikin palvelulle on tarvetta ja käyttäjiä. Vuoden 2008 aikana on käyty neuvotteluja palvelun laajentamisesta maantieteellisesti (koko maa, muut kunnat), kielellisesti, temaattisesti (pitkä lista psykososiaalisia tukimuotoja monilla eri terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osa-alueilla) ja toiminnallisesti (tekniikan ja toiminnallisten ominaisuuksien parantaminen). Laajentaminen koko maahan on itsestäänselvä tavoite. Teknisesti palvelualusta sopii monenlaisiin tuki- ja infotarpeisiin monilla hyvinkin erilaisilla aloilla. Edellä lainatussa alkuperäisessä listassa oli jo useita toiminnallisuuksia, joita Promillessa ja Voimapiirissä ei ole voitu vielä tällä resurssitasolla toteuttaa. Jatkoa onkin jo meneillään. Helsingin kaupunki päätti jatkaa omaa palveluaan, koska hanke toteutui suunnitelman mukaisesti ja tavoitti paljon ennakoitua suuremman joukon tuen tarvitsijoita. Voimapiiri on nyt liitetty osaksi Helsingin sosiaaliviraston perustoimintaa. A-klinikkasäätiö on puolestaan rakentamassa Voimapiiriin RAY:n ja Peluurin rahoituksella rahapeli-ongelmia koskevaa osaa, joka tuotetaan vuosina Säätiö pyrkii myös edistämään Voima-piiri-tyyppisten palveluiden laajentumista sekä Suomessa että Euroopassa (mm. Prevnet Networkin kautta). Valtakunnallisten palveluiden kehittämiseen onkin jo löytynyt vahvaa periaatteellista mielenkiintoa monista järjestöistä ja monista kaupungeista. Rahoitus on kuitenkin vielä tässä vaiheessa avoinna. Voimapiirin pilotti on valmistunut ja palvelu toimii hyvin. On syytä kiittää niin Vertaisverkon aikaisia toimijoita kuin sen Voimapiiri-pilottiin osallistuneitakin. Organisaatioista kiitos kuuluu kolmen toteuttajatahon lisäksi tietysti rahoittajille Raha-automaattiyhdistykselle sekä sosiaali- ja terveys-ministeriölle. Uskon voivani sanoa, että riskirahoitus kannatti. Kiitos kuuluu myös Kuulalaakeri-yhtiölle, joka muokkasi teknistä ohjelmaa niiden tavoitteiden ja ohjeiden mukaan, joihin Voimapiirissä päädyttiin. Suurin henkilökohtainen kiitokseni kuuluu projektikoordinaattori Anu Jäppiselle, joka käytännössä toteutti ne suunnitelmat, joita Vertaisverkossa oli laadittu. Kiitos myös hänen tukenaan toimineelle projektiryhmälle, jossa sekä A-klinikkasäätiön viestintäosaston että Helsingin kaupungin sosiaali-viraston työntekijät edistivät palvelun käytännön muotoutumista. Sosiaalivirastossa työpanoksen projektiin antoivat Päivi Smeds, Leena Alho ja Antti Penttinen ja A- klinikkasäätiöstä Kalle Pyykkönen, Tiia Ruokosalo ja Annina Aaltonen. Ja edelleen kiitos Voimapiirin johtoryhmälle, joka mahdollisti hyvän yhteistyön kaikkien kolmen toimijan kesken. Kiitos Helsingin Seppo Saineelle, Mari Aallolle ja Marja-Riitta Kilposelle, Soccan Kirsi Nousiaiselle ja Pirjo Marjamäelle, sekä säätiön Aino Majavalle ja Heikki Bothakselle. Kaikki nämä tahot voivat olla ylpeitä lopputuloksesta. Ennustan Voimapiirin kaltaisille palveluille suurta tulevaisuutta. Helsingissä Teuvo Peltoniemi Voimapiirin johtoryhmän puheenjohtaja

9 1. Johdanto 7 Anu Jäppinen Voimapiiri-tekstiviestipalvelu on tarkoitettu ihmisille, jotka ovat huolissaan omasta tai läheisen päihteiden käytöstä ja haluavat tukea muutokseen mm. ryhmän avulla. Voimapiiri perustuu omaapuun, sekä vertais- ja ammattilaistukeen. Palvelu toimii tavallisilla tekstiviesteillä ja kaikilla tavallisimmilla suomalaisilla liittymillä (myös prepaid-liittymillä). Viestit välitetään nimimerkeillä eikä puhelinnumero näy muille käyttäjille. Viestit voi tilata halutessaan myös vain palvelun internetsivulle. Voimapiirissä voi jakaa kokemuksia ongelmista ja onnistumisista viestiringin välityksellä. Vaihtoehtoisesti voi pelkästään lukea toisten ryhmäläisten kirjoittamia viestejä. Muilta samassa tilanteessa olevilta voi saada konkreettisia vinkkejä, kannustusta ja toivoa, ja muihin ryhmän jäseniin voi olla helppoa samastua. Kohderyhmä ja toimijat A-klinikkasäätiön ja Helsingin kaupungin sosiaaliviraston tarvearviointien pohjalta projektissa määriteltiin kohderyhmäksi kaikki alkoholin suurkuluttajat. Toiseksi haluttiin perustaa myös erityisryhmille, esimerkiksi nuorille, odottaville äideille ja huumeidenkäyttäjille, omia ryhmiä (ks. tarkemmin ryhmät liite 2). Samaan ryhmään yritettiin saada jossain määrin samankaltaisia ihmisiä, joilla olisi samansuuntaisia tavoitteita: esimerkiksi päihteiden käytön lopettaminen tai vähentäminen. Siten ryhmien keskusteluilla olisi yhteisiä lähtökohtia. Myös anonyymiuttä pidettiin tärkeänä lähtökohtana palvelun tuottamisessa. Anonyymiuden tunne saa ihmiset osallistumaan helpommin keskusteluihin, koska heidän tekemisiään ja sanomisiaan ei voida yhdistää heihin henkilökohtaisesti. Voimapiirin käytännön toteuttamisesta vastasi A-klinikkasäätiön viestintäosasto. Pääasiallisena työmuotona oli kuitenkin aktiivisesti kokoontuva yhteinen projektiryhmä, johon osallistuivat myös Helsingin sosiaaliviraston ehkäisevän päihdetyön yksikkö. Projektiryhmään kuuluivat A- klinikkasäätiöstä viestintäosaston kokopäiväinen projektikoordinaattori Anu Jäppinen ja sosiaalivirastosta osa-aikaisina erityissuunnittelija Antti Penttinen sekä tiedottaja Päivi Smeds. Penttisen tilalle hankkeeseen tuli myöhemmin erityissuunnittelija Leena Alho. Lisäksi A- klinikkasäätiöstä projektisuunnittelija Kalle Pyykkönen ja projektikoordinaattori Tiia Ruokosalo sekä sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielman tekijä Annina Aaltonen olivat mukana hankkeessa osa-aikaisesti. Hallinnollisista tehtävistä vastasi sosiaaliviraston kehittämisyksikön projektikoordinaattori Henna Lehto. Voimapiirin arviointi- ja ohjausryhmän puheenjohtajana toimi A- klinikkasäätiön viestintäjohtaja Teuvo Peltoniemi, jonka lisäksi A-klinikkasäätiöstä ryhmään osallistui tiedotuspäällikkö Heikki Bothas. Hankkeen suunnitteluun sekä ohjaus- ja arviointiryhmään osallistui myös viestintäpäällikkö Aino Majava. Helsingin kaupungin sosiaalivirastosta Arviointi- ja ohjausryhmässä toimivat myös sosiaalisen kuntoutuksen päällikkö Seppo Saine, Eteläisen A-klinikan johtaja Mari Aalto ja kehittämispalvelun kehittämiskonsultti Marja-Riitta Kilponen. Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan edustajana ryhmässä oli johtaja Kirsi Nousiainen ja myöhemmin Pirjo Marjamäki. Projektin viestinnän suunnitteluun osallistuivat myös viestintäasiantuntija Pekka Putkinen Intelligem Oy:stä ja sen toteutukseen graafikot Mikko Hiltunen ja Joel Pihlaja sekä projektiassistentti Totti Nykvist.

10 Tavoitteet 8 Hankkeen tavoitteiksi määriteltiin: Vertaistuen sekä tieto- ja viestintäteknologian käytön edistäminen Helsingin päihdepalveluissa sekä myöhemmin laajemmin pääkaupunkiseudulla Päihdeongelmiin liittyvän vertaistuen ja oma-avun mahdollistaminen tekstiviesteillä Ammattilaistuen laajentaminen matkapuhelinympäristöön ja ohjattujen tukiryhmien sekä ammat-tilaisten laatimien tukitekstiviestien kokeileminen Tekstiviestipalvelujen integroiminen osaksi sosiaaliviraston ja erityisesti Helsingin päihdehuollon toimintatapaa Palvelumallista tiedottaminen ja konseptin levittäminen Tekstiviestinä tilattavat, ammattilaisten laatimat viestit haluttiin vakiinnuttaa yhdeksi alkoholin-käyttöönsä muutosta haluavien tukipalveluksi ja muistutusviestit oman alkoholinkäytön tavoitteenasettelun tueksi. Jotkin sarjat suunniteltiin siten, että ne muodostavat ohjelman, jonka avulla voi arvioida omaa tilannetta, asettaa tavoitteen ja toteuttaa muutoksen. Tekstiviesteillä toteutettavaa oma-apua sekä vertais- ja ammattilaistukea voidaan soveltaa monella muullakin riippuvuuden ja elämänhallinnan alueella. Lisäksi erilaisia tiedonhakupalveluita voidaan soveltaa usealla sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla. Näiden mahdollisuuksien toteuttamisessa Voimapiiri-hanke voi toimia tiennäyttäjänä. Tiivistelmä tuloksista Osallistujat Voimapiirin ryhmiin on yhteensä liittynyt lähes henkilöä, joista edelleen on mukana yli 500 henkilöä. Lisäksi työntekijöille tarkoitetuissa tutustumista tai vertaistukea varten perustetuissa ryhmissä on noin 25 henkilöä. Kolme neljännestä osallistujista on naisia ja neljännes miehiä, tosin osalta tieto puuttuu. Nämä henkilöt ovat liittyneet puhelimella, eivätkä ole siis koskaan kirjautuneet palveluun internetin kautta ja täydentäneet omia tietojaan liittymislomakkeelle. Iältään Voimapiirin ryhmiin liittyneet ovat pääasiassa työikäisiä, joista lähes kolme neljännestä on vuotiaita. Alle kolmekymppisiä on lähes neljäsosa ja alle kaksikymppisiä noin joka kahdeskymmenes. Ikätiedot kuitenkin puuttuvat kahdelta kolmasosalta, jotka eivät ole ilmoittaneet ikäänsä palveluun. Osallistujien tavoitteet Lähes kahdella kolmasosalla osallistujista on tavoitteenaan oman alkoholinkäytön vähentäminen tai lopettaminen. Joka seitsemäs on puolestaan asettanut tavoitteekseen huumeidenkäytön vähentämisen tai lopettamisen. Vajaa viidennes kokee ongelmia läheisen päihteiden käytön vuoksi. Noin kahdelta viidennekseltä ei ole saatu tietoa siitä, minkälaisen aihepiirin ryhmään he ovat halunneet, koska kysymys lisättiin liittymislomakkeeseen vasta alkuvuodesta Kuitenkin myös näillä, kuten kaikilla muillakin osallistujilla on ollut kaiken aikaa mahdollisuus vaihtaa ryhmää omien tavoitteidensa mukaan. Ryhmien viestintä Noin vuoden kokeilun aikana ryhmäviestejä lähetettiin noin ja yksityisviestejä noin Tilattavien viestisarjojen viestejä tilattiin noin ja muistutuksia omista tavoitteista noin Yksityis- ja ryhmäviestejä lähetettiin keskimäärin noin kuukaudessa eli 500 viikossa. Niistä noin kolmannes on yksityisviestejä ja noin kaksi kolmannesta ryhmäviestejä. Kaikista jäsenistä hieman yli kymmenen prosenttia kirjoitti viestejä. Kaikissa ryhmissä jokainen ryhmäviestejä kirjoittanut kirjoitti keskimäärin 21 ryhmäviestiä, mutta vaihteluväli on Noin puolet kaikista kirjoittaneista kirjoitti alle 5 viestiä. Pääasiassa viestejä lähetettiin arkisin (kaksi

11 kolmasosaa viesteistä) ja enemmän illalla klo sekä yöllä klo kuin aamulla klo 6 10, päivällä tai iltapäivällä Viestit voi tilata joko sekä puhelimeen että verkkosivuille tai vain verkkosivuille. Palvelimen keräämien lokitietojen mukaan sekä ryhmä- että yksityisviestejä lähettiin enemmän internetin kautta kuin puhelimella. Päiväaikaan lähetettiin viestejä enemmän verkon kautta kuin puhelimella, mutta yöaikaan erot tasoittuvat jonkin verran. Lähetystavan valinta näytti olevan yksilökohtainen eli jotkut lähettivät viestejä vain puhelimella ja toiset vain internetin kautta. Molempia välineitä käyttäviä oli hyvin vähän. Viikonloppuisin lähetettiin enemmän viestejä puhelimella kuin arkisin. Palautekyselyyn vastanneista (N=47) yli puolet lähetti viestejä ryhmälleen kerran tai muutaman kerran viikossa, neljännes päivittäin tai useampia kertoja päivässä. Yli puolet vastaajista lähetti viestejä sekä puhelimesta että internetistä. Yksi seitsemästä vastaajasta lähetti viestejä vain puhelimestaan ja yksi kolmesta vain internetistä. Yksityisviestejä yli puolet lähetti harvemmin kuin kerran viikossa ja muutamat kerran viikossa. Noin neljännes vastaajista ei lähettänyt koskaan yksityisviestejä. Palautekyselyvastausten perusteella viestimäärät olivat vastaajien mielestä sopivia: lähes kaikki olivat sitä mieltä, että viestejä tuli sopiva määrä tai jopa liian vähän viikkoa kohden. Myös viestinnän rytmi oli useimpien mielestä sopiva, mutta muutamat kokivat viestitulvan ajoittain liian suureksi. Tähän Voimapiiristä löytyy kuitenkin ratkaisu, sillä viestit voi tilata ainoastaan palvelun verkkosivuille omaan henkilökohtaiseen viestilaatikkoon. Viestien tulon puhelimeen voi katkaista yhdellä tekstiviestillä. Ryhmien funktiot Palautekyselyn (N=47) tietojen mukaan noin kaksi kolmasosaa vastaajista piti Voimapiirikeskusteluja hyvänä keinona jakaa onnistumisen kokemuksia ja kaksi viidesosaa todellisena apuna sekä tukena vaikeissa tilanteissa. Noin kymmenesosa piti niitä vain mukavana ajanvietteenä, turhauttavana ajanhukkana tai joutavana jutusteluna. Ryhmäviestiaineiston laadullisen analyysin perusteella voidaan sanoa myös, että osallistujat tarjosivat toisilleen esimerkkejä ongelmien ratkaisemisesta ja onnistumisen kokemuksista tekstiviestien välityksellä. Kyselyvastausten ja viesti-aineistojen analyysien perusteella vaikutti myös siltä, että palvelussa mukana olevien päihteiden-käytöstä tuli vähemmän haitallista ja riskialtista. Lähes viidennes palautekyselyn vastaajista koki myös, että keskusteltuaan Voimapiiri-ryhmässä heidän oli helpompi puhua ongelmistaan läheisten kanssa. Kaksi kolmannesta vastaajista koki päässeensä lähemmäksi itselleen asettamiaan tavoitteita, kun taas kymmenesosa koki, että ei ollut päässyt lähemmäs tavoitteitaan Voimapiiriin osallistumisensa jälkeen. Kaksi kolmannesta vastaajista halusi jatkaa Voimapiiri-ryhmänsä keskusteluja tekstiviestein ja vajaa kaksi viidesosaa internetissä. Vajaa kolmannes halusi tilata edelleen viestisarjoja. Viidennes toivoisi voivansa tilata edelleen muistutuksia viesteinä Voimapiiristä ja kymmenesosa haluaisi keskustella toisten ryhmäläisten kanssa mieluummin kasvotusten. Näiden tulosten lisäksi voidaan sanoa, että ryhmien keskustelujen seuraaminen antaa ammattilaisille arvokasta tietoa. Keskusteluista voidaan esimerkiksi havaita, mitkä asiat osallistujia askarruttavat, mitkä asiat nostetaan esille erityisen ongelmallisina, ja miten erilaiset palvelut ja hoidot koetaan. Tällaisen tiedon saaminen voi auttaa kehittämään palveluja ja hoitoja niin, että ne vastaavat paremmin asiakkaiden tai potilaiden tarpeisiin. 9

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri-valtakunnallistamishankkeen 2011 loppuraportti Henna Vuorento, A-klinikkasäätiö Annina Aaltonen, Peluuri 03/2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Loppuraportti Lotta Lehmusvaara (toim.) A-klinikkasäätiö 26.4.2004 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 4 ESIPUHE... 6 1 PÄIHDELINKIN AIKAISEMMAT VERSIOT...

Lisätiedot

Mikä palveluohjauksessa toimi, kenen kohdalla ja missä olosuhteissa?

Mikä palveluohjauksessa toimi, kenen kohdalla ja missä olosuhteissa? Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2004:1 Mikä palveluohjauksessa toimi, kenen kohdalla ja missä olosuhteissa? Keskisen sosiaalikeskuksen palveluohjausprojektin loppuarviointiraportti 11.12.2003

Lisätiedot

Mobiiliapu-hanke, loppuraportti

Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Osa 1 Ulkoinen arviointi Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö, s. 4 Osa 2 Hankeryhmän raportti, s. 24 Osa 3 Kumppaneiden näkemykset,

Lisätiedot

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Helsingin kaupungin sosialivirasto. Selvityksiä 2007:5 Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Riitta Halttunen-Sommardahl HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD

Lisätiedot

Päihdelinkin ekonsultaatio

Päihdelinkin ekonsultaatio Heikki Bothas Päihdelinkin ekonsultaatio Verkkokonsultaatiota ammattilaiselta toiselle A-klinikkasäätiön monistesarja nro 46 A-klinikkasäätiö 2005 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN 1459-5818 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Yhteinen asiakas ja sosiaalinen teknologia Avec-kehittämishankkeessa ja Apua.infossa 2005-2008

Yhteinen asiakas ja sosiaalinen teknologia Avec-kehittämishankkeessa ja Apua.infossa 2005-2008 Yhteinen asiakas ja sosiaalinen teknologia Avec-kehittämishankkeessa ja Apua.infossa 2005-2008 Kirsi Utoslahti (toim.) A-klinikkasäätiön monistesarja nro 63 A-klinikkasäätiö 2009 ISSN 1237-7015 (moniste)

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Selvitys RAY:n avustamista verkkopalveluista

Selvitys RAY:n avustamista verkkopalveluista AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 24 Pirjo Kupila Selvitys RAY:n avustamista verkkopalveluista Tietoa ja tukea Internetissä kansalaisten terveydellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA

Lisätiedot

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Avustustoiminnan raportteja 17 Wennberg Mikko, Oosi Olli, Alavuotunki Kaisa, Soikkeli Markku RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Yleisestä tiedon jakamisesta vuorovaikutukseen ja

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena. Openrisk-hankkeen loppuraportti

Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena. Openrisk-hankkeen loppuraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 3 Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena Openrisk-hankkeen loppuraportti Jouko Heikkilä Asta Bäck Anna-Mari Heikkilä

Lisätiedot

Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu

Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2006:4 Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu Care Keys projektin tutkimuksia Marja Vaarama, Minna-Liisa Luoma, Petteri

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUT VÄLIRAPORTTI

TERVEYSKESKUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUT VÄLIRAPORTTI TERVEYSKESKUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUT VÄLIRAPORTTI 14.2.2012 Tekijä(t) - Författare - Author(s) Annikki Thodén, palvelusetelipilotin ohjausryhmä Julkaisun nimi Publikationens titel Title of the Publication

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

Jokainenhan tietää että litra on

Jokainenhan tietää että litra on [ilmoitus] että 95E bensan hinta vaihteli Suomessa Tiesitkö vuonna 2004 runsaasti? Alimmillaan se oli 0,989 euroa/l ja ylimmillään 1,345 euroa/l. että suurin osa kuluttajista teki ostopäätöksiä Tiesitkö

Lisätiedot

soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon

soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon RAPORTTEJA 23 LOPPURAPORTTI soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen keski-suomessa 2005 2009 PIRKKO UUTTU, TIMO VALLIUS, HANNA JAKONEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan

Lisätiedot

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet 1 Ajanvaraus-esiselvitys 1 Johdanto Esiselvityksen tausta ja tavoitteet Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe 2009-2014) tavoitteeksi on asetettu, että sähköinen asiointi kattaa

Lisätiedot

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta Omahoito- 8 kokeilua terveyden tulevaisuudesta Sitra 2014 ISBN 978-951-563-898-4 (nid.) ISBN 978-951-563-897-7 (PDF) www.sitra.fi http://www.sitra.fi/hyvinvointi/omahoito Erweko, Helsinki 2014 Kuvat: Sitra

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä TAMPEREEN YLIOPISTO Virpi Kaivonen MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Joulukuu 2002 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI PALVELUTUTKIMUS No 1/2008 SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI JOHDANTO...2 Arvioinnin taustat ja tavoitteet...2 Arviointiprosessi ja aineisto...2 Raportin

Lisätiedot

verkkopalveluiden suunnittelussa

verkkopalveluiden suunnittelussa Käyttäjälähtöisyys verkkopalveluiden suunnittelussa 5/2008 Hallinnon kehittäminen Käyttäjälähtöisyys verkkopalveluiden suunnittelussa 5/2008 Hallinnon kehittäminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot