OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA"

Transkriptio

1 tarkastusversio OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA

2 Oppilashuolto ja koulunkäynnin tuki Limingassa Hyväksytty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty 2

3 ESIPUHE Laki perusopetuslain muuttamisesta (642/2010) on annettu Lakiin tehdyillä muutoksilla on täydennetty oppilashuoltoa, oppilaiden henkilötietojen käsittelyä, salassapitoa ja luovuttamista koskevia säännöksiä. Lakiin tehdyillä muutoksilla myös vahvistetaan oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen, varhaiseen ja ennalta ehkäisevään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Opetushallitus valmistelee lain edellyttämiä muutoksia esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin. Näiden mukaiset opetussuunnitelmat on otettava käyttöön viimeistään Oppilashuoltoa sekä henkilötietojen salassapitoa ja käsittelyä sekä tietojensaantioikeutta koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin jo alkaen. Kunnilla tulee perusopetuslain mukaan olla opetussuunnitelma. Osana paikallisia opetussuunnitelmia ovat myös oppilashuollon suunnitelmat. Oppilashuollon suunnitelmissa tulee kuvata 1) oppilashuollon yhteistyön järjestämisen yleiset periaatteet ja rakenteet sekä yleiset toimintaohjeet 2) toimintaohjeet väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi sekä 3) kriisisuunnitelma äkillisten kriisien ja uhka- ja vaaratilanteiden ja muiden varalta. Tämä oppilashuollon suunnitelma Oppilashuolto ja koulunkäynnin tuki Limingassa on laadittu Limingan kunnan perusopetusta antavien koulujen yhteiseksi oppilashuollon suunnitelmaksi. Tätä suunnitelmaa on tarkoitus käyttää käsikirjana koulujen oppilashuollon järjestämisessä sekä oppilaiden oppilashuollollisessa tukemisessa. Oppilashuollon palveluihin kuuluvaan koulunkäynnin tukemiseen tulee uudistuneen perusopetuslain myötä merkittäviä muutoksia muun muassa tuen järjestämisen perusperiaatteiden ja käytänteiden sekä nivelvaiheiden ohjauksen osalta. Edellä mainittuja muutoksia on pyritty selventämään ja antamaan niihin toimintamalleja, mutta vasta käytännön työ tulee osoittamaan, kuinka uuden lain henkeä voidaan parhaiten ja joustavimmin oppilashuollollisesti toteuttaa. Suunnitelmaa on tarkoitus täydentää ja muokata tarpeen mukaan. Puuttuvat liitteet laitetaan mukaan vähitellen, kun niitä saadaan tehtyä valmiiksi. Tekstissä viittaukset liitelomakkeisiin on korostettu alleviivauksilla. Suunnitelma tulee tarkistaa ja päivittää vuosittain. Erityisesti tulee tarkistaa suunnitelmassa mainitut yhteystiedot psykologeille, koulukuraattorille sekä kouluterveydenhuollon henkilöstölle. 3

4 Limingan koulujen oppilashuollon suunnitelmaa ovat työstäneet erityisopettaja Auli Ollila- Saarela ja erityisluokanopettaja Saara Silver. Työryhmään ovat kuuluneet myös oppilaanohjauksen lehtori Arja Vesa, opinto-ohjaaja Anne Pekkala sekä erityisluokanopettaja Leena Askeli. Tekstin tarkistuksiin ja joidenkin osuuksien laatimiseen on saatu apua muilta oppilashuollon työntekijöiltä, opetushenkilöstöltä ja muilta yhteistyötahoilta. Nivelvaiheiden yhteistyö kappaleen ovat työstäneet Hannu Krankan koulun opinto-ohjaajat. Psykologit ja koulukuraattori ovat laatineet tekstiä omasta toiminnastaan kertoviin lukuihin. Sosiaalityöntekijät ovat listanneet omia vastuu ja tehtäväalueitaan oppilashuoltotyössä. Poissaolokaaviot, kaavio kiusaamisasioiden ja ristiriitatilanteiden käsittelystä sekä koulun päihdetyöhön kuuluvat kaaviot on saatu Hannu Krankan koulun lukuvuositiedotteesta. Suunnitelmassa käytetyt lähteet on mainittu suunnitelman lopussa ja lisäksi vinkkejä suunnitelman laatimiseen ja rakenteelliseen sisältöön on saatu muutamien muiden kuntien oppilashuollon suunnitelmista. 4

5 SISÄLTÖ 1 OPPILASHUOLTO Oppilashuollon tavoitteet ja keskeiset periaatteet Oikea-aikaisen puuttumisen toimintamalli Salassapito ja tietojen luovuttaminen Oppilashuoltoryhmän toiminta Oppilashuoltotyöntekijöiden keskeiset vastuualueet ja tehtävät Opinto-ohjaaja Psykologit ja psykiatrinen sairaanhoitaja Koulukuraattori Kouluterveydenhuolto Ennaltaehkäisevä oppilashuoltotyö Yhteistyö kodin ja koulun välillä Oppimistulosten ja työskentelyn seuranta sekä opintojen ohjaus Poissaolojen seuranta Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Kerhotoiminta OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEMINEN Opetuksen järjestämisen periaatteita ja oppimisen tuki Yleinen tuki Tehostettu tuki Pedagoginen arvio Erityinen tuki Pedagoginen selvitys ja erityisen tuen päätös Esiopetuksen järjestäminen erityistä tukea tarvitseville lapsille Opetuksen poikkeava aloittamisajankohta Tukiopetus

6 2.5 Opetuksen eriyttäminen Osa-aikainen erityisopetus Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestäminen Limingan kouluilla Oppimissuunnitelma Erityisen tuen päätös Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS Erityisen tuen päätökseen perustuva opetus Erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden opetusryhmien koot Erityisen tuen päätökseen perustuvan opetuksen pienryhmät Limingassa Pidennetty oppivelvollisuus Koulunkäyntiavustajapalvelut Opinnoissa eteneminen Joustava perusopetus, JOPO Lisäopetus NIVELVAIHEIDEN YHTEISTYÖ Oppilaan siirtyminen päivähoidosta / esiopetuksesta perusopetukseen Oppilaan siirtyminen seitsemännelle luokalle Päättöohjaus ja oppilaan siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle MUU OPPILASHUOLTO Kouluruokailu Koulumatkakuljetukset OPPILASHUOLLON ERITYISKYSYMYKSIÄ JA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS Koulukiusaaminen Koulun päihdetyö Kurinpitorangaistukset Varautuminen ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteisiin

7 LÄHTEET JA VIITTAUKSET Taulukko- ja kuvioluettelo: TAULUKKO 1. Luokka-asteittain järjestettävien terveystarkastusten aikataulu KUVIO 1. Huolen herääminen oppilaasta ja koulun oppilashuollon järjestäminen KUVIO 2. Toimintamalli sairauspoissaoloissa KUVIO 3. Toimintamalli epäselvissä sairauspoissaoloissa KUVIO 4. Toimintamalli luvallisissa poissaoloissa KUVIO 5. Toimintamalli luvattomissa poissaoloissa KUVIO 6. Siirtyminen opetuksen tuen tasosta toiseen KUVIO 7. Kiusaamisasioiden ja ristiriitatilanteiden käsittely KUVIO 8. Toimintamalli tupakointiin puuttumisessa KUVIO 9. Toimintamalli, jos oppilas on alkoholin vaikutuksen alaisena Liiteluettelo: LIITE 1: Tiedonsiirtolupa LIITE 2: Oppiainekohtaiset tiedot oppilaan siirtyessä toiseen kouluun kesken lukuvuoden LIITE 3: Oppilashuoltotyön kirjaamislomake LIITE 4: Oppilaan tukitoimien seuranta LIITE 5: Luokan oppilaiden tuen tarpeen kartoitus / Tiedonsiirto oppilaiden siirtyessä alakoulusta yläkouluun LIITE 6: Oppilaan tuen tarpeen kartoitus LIITE 7: Palautepyyntö / Opettajan antama palaute oppilaasta LIITE 8: Taustatietoja oppilaan koulutyöskentelystä psykologin tutkimuksia varten LIITE 9: Huoltajan kieltäytyminen ehdotetuista tukitoimista LIITE 10: Hannu Krankan koulun toimintaohjeet oppilaiden poissaoloihin LIITE 11: Poissaoloanomus 7

8 LIITE 12: Koululykkäysanomus LIITE 13: Lapsen kuntoutussuunnitelma / HOJKS LIITE 14: Huoltajan suostumuslomake erityisen tuen päätöksen tekemiseen (tulee myöhemmin) LIITE 15: Erityisen tuen esitys- ja päätöslomake LIITE 16: Pedagoginen arvio lomake LIITE 17: Oppimissuunnitelma lomake LIITE 18: Pedagoginen selvitys lomake LIITE 19: HOJKS lomake LIITE 20: Siirto-HOJKS -lomake LIITE 21: Kodin lomake HOJKS:n laatimista varten (tulee myöhemmin) (tulee myöhemmin) (tulee myöhemmin) (tulee myöhemmin) (tulee myöhemmin) (tulee myöhemmin) (tulee myöhemmin) LIITE 22a: Tiedote oppilaan huoltajalle mahdollisesti tulevista hylätyistä suorituksista LIITE 22b: Tiedote rehtorille ja opinto-ohjaajille oppilaista, joiden huoltajille on annettu tieto tulevista hylätyistä suorituksista LIITE 23: Hakemuslomake JOPO-toimintaan (tulee myöhemmin) LIITE 24: Kouluvalmiuden arvioimisen havainnointilomake / Tiedonsiirto esiopetuksesta kouluun (tulee myöhemmin) LIITE 25: Tiedonsiirto oppilaan siirtyessä alakoulusta yläkouluun LIITE 26: Kurinpito perusopetuksessa -taulukko LIITE 27: Ilmoitus huoltajalle oppilaan käyttäytymisestä / Jälki-istuntoilmoitus (yläkoulu) LIITE 28: Ilmoitus huoltajalle oppilaan käyttäytymisestä / Jälki-istuntoilmoitus (alakoulu) 8

9 1 OPPILASHUOLTO 1.1 Oppilashuollon tavoitteet ja keskeiset periaatteet Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. (POL 31 a ). Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Oppilashuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista ja tervettä kasvua ja kehitystä. Oppilashuollon avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita ongelmia riittävän ajoissa ja puuttumaan niihin. Oppilashuoltoon sisältyvät: Opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto: Opetuksen järjestäjän tulee määrätä opetussuunnitelman perusteiden mukaisen oppilashuollon järjestämistavasta. (Perusopetuslaki 642/ a, Esiopetuksen opsperusteiden muutos 42/011/2003 Esiopetuksen oppilashuolto, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 1/011/ uudet perusteet (muutokset), Oppilashuolto). Oppilashuollon palvelut: o Koulunkäynnin tukeminen. Riittävä tuki ja ohjaus sekä muut toimet koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. (Lastensuojelulaki 417/ ). o Kouluterveydenhuolto. Terveydellisten olojen valvonta, oppilaiden terveydenhuolto, suun terveydenhuolto, terveydentilan toteamista varten tarpeellinen erikoistutkimus. (Kansanterveyslaki 626/ kohta, Kouluterveydenhuollon laatusuositus 2004). 9

10 Oppilashuoltotyötä ohjaavia periaatteita ovat: oikea-aikainen tunnistaminen ja puuttuminen luottamuksellisuus moniammatillinen asiantuntijaverkosto, jossa on sovittu keskinäisistä toimintatavoista ja vastuualueista lapsen, nuoren ja huoltajan kunnioittaminen ja osallisuuden tukeminen sekä vuorovaikutus oppilaiden ja huoltajien kanssa oppilashuollon riittävä saatavuus sekä uusien toiminta- ja ratkaisumallien kehittäminen. Oppilashuollon tavoitteita ja tehtäviä ovat: hyvinvointia tukevan kouluyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen, seuraaminen ja arvioiminen koulun yhteisöllisen toimintatavan vahvistaminen edistämällä oppilaan ja huoltajan osallisuutta kouluyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä myönteisen vuorovaikutuksen ja keskinäisen huolenpidon ilmapiirin edistäminen sekä tarvittaessa ongelmiin puuttuminen terveen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön luominen toimenpiteet sekä työn- ja vastuunjako ongelma- ja kriisitilanteiden ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi tai hoitamiseksi: - mielenterveyden suojaaminen - syrjäytymisen ehkäiseminen - kiusaaminen, väkivalta ja häirintä - poissaolojen seuranta - tupakointi ja päihteiden käyttö - erilaiset tapaturmat, onnettomuudet ja kuolemantapaukset oppilaan yksilöllisen kasvuun, kehitykseen ja terveyteen liittyvien tarpeiden huomioiminen koulun arjessa 10

11 oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain sekä jokaisen oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin seuraaminen ja tarvittaessa oppilaan tukeminen sekä hyvinvoinnissa tapahtuviin muutoksiin puuttuminen yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilashuoltotyötä suunniteltaessa sovitaan erikseen sekä yhteisölliseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen että oppilaan tukemiseen ja hänen asioidensa käsittelyyn liittyvät periaatteet ja toimintatavat. Kouluyhteisön yleistä terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa voidaan kehittää moniammatillisessa yhteistyössä. Tällöin oppilashuollon yhteistyöhön voi osallistua eri toimijoita salassapidon estämättä. Oppilashuollon yhteistyössä sovitaan menettelytavoista ehkäisevän lastensuojelutyön ja kouluterveydenhuoltoon kuuluvan erityisen tuen toteuttamisessa. Yhteistyössä ja toimintaohjeissa tulee ottaa huomioon oppilaan kasvun ja kehityksen mahdollinen vaarantuminen kasvuympäristössä olevien riskitekijöiden johdosta sekä lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus lastensuojelutarpeen selvittämiseksi. Yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa sovitaan yhteistyön yleisistä periaatteista ja rakenteista, käytännön toiminnan järjestämisestä, keskinäisestä työnjaosta ja vastuista. Yhteistyön järjestämisessä otetaan huomioon myös muiden viranomaisten kuten poliisin ja pelastustoimen tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. 1.2 Oikea-aikaisen puuttumisen toimintamalli Oikea-aikaisella puuttumisella tarkoitetaan tuen tarjoamista lapsen varhaisvuosina tai ongelmien ilmaannuttua mahdollisimman nopeasti missä vaiheessa lapsen tai nuoren koulupolkua tahansa. Tukitoimet perustuvat kehitysriskien tuntemiseen, kehityksen tarkkaan havainnointiin ja arviointiin. Puuttuminen perustuu usein lasta tai nuorta lähellä olevien henkilöiden huoleen. 11

12 Tuen tarpeen varhainen havaitseminen ja oikea-aikainen tuki ovat keskeisiä ehkäistäessä ongelmien syvenemistä ja pitkäaikaisvaikutuksia. Varhaisessa vaiheessa käytettävissä on yleensä vielä useita vaihtoehtoja. Esiopetuksessa henkilöstön yhteistyö ja erityisopettajan tai erityislastentarhanopettajan tuki lisää mahdollisuuksia tuen tarpeen havaitsemiseen. Siltä pohjalta voidaan miettiä joustavia tukitoimia ja tilanteen mukaisten ryhmittelyjen käyttöä. Perusopetuksessa voidaan ottaa käyttöön opettajien yhteistyöhön perustuvia ja oppilaiden erilaisia tarpeita tukevia pedagogisia menetelmiä ja työskentelytapoja, esimerkiksi samanaikais- ja tiimiopetusta. Erityisopettajan konsultoivalle työlle voidaan luoda käytännön mahdollisuudet ja siten tukea luokan- tai aineenopettajan työtä ja edellytyksiä oikea-aikaiseen puuttumiseen. Ongelmiin puuttuminen ja tukitoimet suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisesti ja yhteistyössä huoltajien kanssa. Kouluyhteisössä yhteisöllisyys tukee niin opettajia, oppilaita kuin oppilaiden perheitäkin. Oppimista ja kasvua tuetaan sekä ehkäistään oppilaan oppimiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen tai kehitykseen liittyvien ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista. Opetuksessa on olennaista vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa, tervettä itsetuntoa ja pitää huoli tasavertaisesta jäsenyydestä ryhmässä. Opetusjärjestelyjen tulee olla joustavia ja ne koostuvat monimuotoisesta eriyttämisestä, tiimi- ja samanaikaisopetuksesta ryhmäjakoineen, tukiopetuksesta ja erityisopetuksesta. 1.3 Salassapito ja tietojen luovuttaminen Oppilashuoltotyössä käsitellään monia oppilasta ja hänen perhettään koskevia tietoja, jotka ovat lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä. Salassapidolla tarkoitetaan sekä asiakirjan pitämistä salassa että kieltoa ilmaista tietoa tieto suullisesti eli vaitiolovelvollisuutta. Salassapito tarkoittaa myös kieltoa käyttää salaista tietoa omaksi eduksi tai toisen vahingoksi. Salassa pidettäviä ovat mm. tiedot oppilaiden ja heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista, kuten elintavoista, vapaa-ajan harrastuksista, perhe-elämästä, poliittisesta vakaumuksesta, yksityiselämän piirissä esitetyistä mielipiteistä ja osallistumisesta yhdistystoimintaan, sekä tiedot taloudellisesta asemasta, terveydentilasta ja vammaisuudesta. (POL 40 ). 12

13 Salassa pidettäviä ovat myös tiedot tehostetun ja erityisen tuen antamisesta, opetuksesta vapauttamisesta sekä oppilashuoltoa koskevat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot. Salassa pidettäviä ovat myös tiedot oppilaalle suoritetusta psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta sekä oppilaan koesuoritukset. Oppilaalle annettavat todistukset ovat julkisia lukuun ottamatta todistuksiin poikkeuksellisesti sisältyvää oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia, joka on salassa pidettävä tieto. Salassapitovelvollisia ovat rehtori, opettajat, opetusharjoittelijat, koulunkäyntiavustajat, kouluterveydenhuollon edustajat, koulukuraattorit, koulupsykologit sekä opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet. Myöskään muut opetuksen järjestäjän palveluksessa olevat henkilöt eivät saa sivullisille ilmaista tietoonsa saamia salassa pidettäviä tietoja eivätkä luovuttaa salassa pidettäviä tietoja sisältäviä asiakirjoja. Oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle ja perusopetuslain mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Tiedon luovuttamista arvioitaessa joudutaan harkitsemaan muun muassa, onko kysymys sellaisesta tiedosta, joka on välttämätön oppilaan tai muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutettava tieto voi koskea esimerkiksi sellaista oppilaan sairautta, joka tulee ottaa opetustilanteissa huomioon. Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyön ja luottamuksen rakentamiseksi ja turvaamiseksi on syytä pyrkiä aina ensisijaisesti hankkimaan huoltajan suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen. Huoltajan suostumus tiedon luovuttamiseen pyydetään liitteen 1 tiedonsiirtolupalomakkeella. Huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja pyytää myös muilta tahoilta. Opetuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada maksutta oppilaan opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta, muulta sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajalta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä. Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän perusopetuslain mukaisesti järjestämään opetukseen tai aamu- tai iltapäivätoimintaan, aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen järjestämisen 13

14 kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle. Uudella opetuksen järjestäjällä on myös pyynnöstä oikeus saada vastaavat tiedot. Salassa pidettäviä tietoja ei voida, ilman huoltajan suostumusta, antaa oppilaan siirtyessä muuhun kuin perusopetuslain mukaiseen opetukseen, esimerkiksi lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. Oppilaan siirtyessä toiseen kouluun kesken lukuvuoden voidaan oppiainekohtaisten käytännön tietojen välittämiseen käyttää liitteen 2 lomaketta. 1.4 Oppilashuoltoryhmän toiminta Oppilashuoltoa voidaan koordinoida ja kehittää moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Oppilashuollon yhteistyön kannalta on tarkoituksenmukaista, että koulussa toimii oppilashuoltoryhmä, jonka toimintaa koskevat periaatteet on kirjattu Limingan kunnan opetussuunnitelmaan. Limingassa koulujen oppilashuoltoryhmiin kuuluvat rehtori, erityisopettaja/-opettajat, opinto-ohjaaja/-ohjaajat (yläkouluissa), kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, terveyskeskuspsykologi, koululääkäri ja kunnan sosiaalityöntekijä. Oppilashuoltoryhmät kokoontuvat Hannu Krankan koulussa, Linnukan koulussa ja Tupoksen koulussa säännöllisesti kerran viikossa. Psykologi, koululääkäri ja sosiaalityöntekijä ovat mukana kerran kuukaudessa mahdollisuuksien mukaan. Luokanopettaja tai luokanohjaaja ja oppilaan muut opettajat sekä huoltajat kutsutaan ryhmään mukaan tarvittaessa. Ketunmaan, Lakeuden ja Rantakylän kouluissa oppilashuoltoryhmät kokooontuvat tarvittaessa. Oppilashuoltoryhmä tekee toimintasuunnitelman lukuvuosittain ja arvioi sen toteutumista keväisin. Oppilashuoltoryhmä asiantuntijaryhmänä koordinoi oppilashuollon tavoitteisiin liittyvää toimintaa. Oppilashuoltoryhmä toimii asiantuntijana terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön kehittämisessä ja seurannassa. Oppilashuoltoryhmässä arvioidaan myös sekä yksittäisen oppilaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen tuen tarvetta että koulun ja luokan tasolla yhteisöllisen tuen tarvetta. Oppilashuoltoryhmän työskentelyssä tulee erottaa toisistaan yleiset hyvinvointiin ja opetuksen tukeen liittyvät asiat sekä yksittäistä oppilasta koskevat oppilashuollolliset kysymykset, joiden käsittelyä rajoittavat salassapitoon velvoittavat säädökset. Koulun oppilashuoltotyöstä ja sen menettelytavoista tulee antaa tietoa oppilaalle ja huoltajalle. Huoltajalle tulee antaa tietoa siitä, miten oppilasta koskevan oppilashuollollisen 14

15 asian vireillepano ja valmistelu tapahtuu. Kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa, asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu (POL 31 a ). Oppilaan huoltajan kirjallisella suostumuksella oppilaan asian käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia tahoja. Käsiteltäessä yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa oppilashuoltotyössä kirjataan asian vireillepanija, aihe, päätetyt jatkotoimenpiteet ja niiden perustelut, asian käsittelyyn osallistuneet sekä se, mitä tietoja ja kenelle oppilaasta on annettu. Oppilashuoltotyössä käytetään seuraavanlaisia lomakkeita: liite 3: Oppilashuoltotyön kirjaamislomake - tätä lomaketta voidaan käyttää asioiden kirjaamiseen oppilashuoltoryhmän kokouksissa liite 4: Oppilaan tukitoimien seuranta - oppilaan opettaja voi käyttää tätä lomaketta avuksi oppilaan koulunkäynnin tukemisen suunnitteluun siinä vaiheessa, kun oppilaasta herää huoli liite 5: Luokan oppilaiden tuen tarpeen kartoitus / Tiedonsiirto oppilaan siirtyessä alakoulusta yläkouluun - opettaja täyttää tämän lomakkeen etukäteen ennen oppilashuoltoryhmän kokousta, jossa käsitellään kyseisen luokan asioita - voidaan käyttää myös tiedonsiirrossa oppilaan siirtyessä alakoulusta yläkouluun liite 6: Oppilaan tuen tarpeen kartoitus - tätä lomaketta opettaja voi käyttää, kun oppilaan asia viedään oppilashuoltoryhmään käsiteltäväksi - lomake täytetään etukäteen ennen oppilashuoltoryhmän kokousta 15

16 liite 7: Palautepyyntö / Opettajan antama palaute oppilaasta - tätä lomaketta käytetään, kun oppilashuoltotyöhön tarvitaan oppilaasta opettajien antamaa palautetta liite 8: Taustatietoja oppilaan koulutyöskentelystä psykologin tutkimuksia varten - tätä lomaketta käytetään siirrettäessä oppilaan koulunkäynnistä tietoa psykologille - vaihtoehtoisesti voidaan vastaavat tiedot kirjoittaa vapaamuotoisesti liite 9: Huoltajan kieltäytyminen ehdotetuista tukitoimista - tätä lomaketta käytetään, jos oppilaan huoltaja haluaa kieltäytyä oppilaalle ehdotetuista tukitoimista. Kuviossa 1 kuvataan koulun oppilashuollon tukitoimien etenemistä ja järjestämistä lähtien siitä, kun oppilaasta herää huoli ja aletaan pohtia mahdollisten tukitoimien tarvetta. 16

17 HUOLI / EPÄILY Yhteistyö kodin kanssa OPPILAS puheeksiotto, keskustelu (tarvittaessa kuraattori mukana) ohjaus tukiopetus eriyttäminen muut tukitoimet huolen jakaminen Lastensuojeluilmoitus Yhteys kotiin Yhteistyö erityisopettajan, kuraattorin ja/tai rehtorin kanssa Yhteistapaaminen huolen jakaminen huoltajien kanssa - oppimisen ongelma - opetuksen ongelma - oppilashuollollinen tarve - lisääntynyt tuen tarve koulun sisäiset keinot mm.: - osa-aikainen erityisopetus - oppimissuunnitelma - opetuksen yksilöllistäminen -> HOJKS kodin tuki OPPILASHUOLTORYHMÄ (rehtori, erityisopettaja, opintoohjaaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori, psykologi, sosiaalityöntekijä, lääkäri) Ohjaus eteenpäin / Yhteistyöhön mukaan tulevat tahot - OYS - terveydenhuolto - lääkinnällinen kuntoutus (mm. puhe- ja toimintaterapia), terapiat, jatkotutkimukset - sosiaalityö - lastensuojelu - muut mahdolliset tahot KUVIO 1. Huolen herääminen oppilaasta ja koulun oppilashuollon järjestäminen. 17

18 1.5 Oppilashuoltotyöntekijöiden keskeiset vastuualueet ja tehtävät Rehtori: yhteydenpito oppilashuollon eri osapuolten kanssa ja vastaaminen oppilashuoltoryhmän toiminnasta oppilashuoltoryhmän kokouksiin osallistuminen viikoittain tuki opettajille oppilashuollollisissa kysymyksissä oppilashuoltotyön seurannasta ja arvioinnista huolehtiminen yhdessä oppilashuoltoryhmän kanssa vastuu koulun toiminnasta oppilashuollollisissa kysymyksissä äkillisissä kriisi-, onnettomuus- ja kuolemantapauksissa oppilashuollollisten toimenpiteiden välitön käynnistäminen (esim. kriisiryhmän koollekutsuminen) luokan kertaamisesta sekä vuosiluokan ylihyppäämisestä päättäminen luokanopettajan / aineenopettajan ja erityisopettajan sekä huoltajien kanssa tehostetun tuen antamisesta ja tuen antamisen lopettamisesta päättäminen (pedagogiseen arvioon perustuen) yhdessä muiden oppilashuoltoryhmän jäsenten kanssa hallinnollista päätöstä vaativien tukitoimenpiteiden valmistelu, (pedagoginen selvitys: erityisen tuen päätös, erityisen tuen jatkaminen, erityisen tuen lopettaminen) yhdessä luokanopettajan / aineenopettajan / luokanohjaajan ja erityisopettajan kanssa päätös kurinpidollisista rangaistuksista (POL 36 ) oppilashuollon palveluiden järjestämisestä vastaaminen kurinpidollisen rangaistuksen saaneelle oppilaalle (POL 36 a ) opetuksen erityisten järjestelyiden valmistelu (POL 18 ) niitä tarvitseville oppilaille resurssien käytön priorisointi 18

19 Erityisopettaja: oppilashuoltoryhmään kuuluvien erityisopettajien osallistuminen oppilashuoltoryhmän kokouksiin viikoittain, muut erityisopettajat osallistuvat tarvittaessa lapsen tilanteen kartoitus yhteistyössä opettajien, huoltajien ja rehtorin kanssa erilaisten keinojen, menetelmien ja ratkaisujen etsiminen, kokeileminen ja seuranta yhdessä opettajien, koulunkäyntiavustajien ja huoltajien kanssa oppilaan koulunkäynnin tukemisen suunnitteluun osallistuminen oppilashuollon tarpeen arviointi ja tarvittavien toimenpiteiden käynnistäminen oppilaskohtaisten oppilashuollollisten asioiden kirjaaminen, yhteenvetojen tekeminen, seuranta ja arviointi yhteydet oppilaiden huoltajiin ja/tai yhteydenpidosta sopiminen ja tehtävien jakaminen muiden oppilashuollon henkilöiden kanssa tehostetun tuen antamisesta ja tuen antamisen lopettamisesta päättäminen (pedagogiseen arvioon perustuen) yhdessä muiden oppilashuoltoryhmän jäsenten kanssa pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman laatimiseen sekä pedagogisen selvityksen tekemiseen ja HOJKS:n laatimiseen osallistuminen luokan kertaamisesta sekä vuosiluokan ylihyppäämisestä päättäminen yhdessä rehtorin ja luokanopettajan / aineenopettajan sekä huoltajien kanssa tarvittaessa mukana kiusaamistilanteiden selvittelyssä luokkakohtaisesti (KiVakoulu) yhteistyö eri tahojen kanssa tiedonsiirto koulutuksen nivelvaiheissa (kokoukset, lomakkeet) Luokanopettaja / aineenopettaja / luokanohjaaja: oppilashuoltoryhmän kokouksiin osallistuminen tarvittaessa oppilaan hyvinvoinnin seuraaminen oppimisen ja työskentelyn jatkuva arviointi (tuntiosallistuminen, kokeet) 19

20 luokan ryhmädynamiikan havainnointi (mm. kiusaaminen) runsaisiin poissaoloihin puuttuminen oppilaan koulunkäynnin tukemisen suunnitteluun osallistuminen oppilashuollon tarpeen arviointi ja tarvittavien toimenpiteiden käynnistäminen oppilaskohtaisten oppilashuollollisten asioiden kirjaaminen, yhteenvetojen tekeminen, seuranta ja arviointi yhteydet oppilaiden huoltajiin ja/tai yhteydenpidosta sopiminen ja tehtävien jakaminen muiden oppilashuollon henkilöiden kanssa pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman laatimiseen sekä pedagogisen selvityksen tekemiseen ja HOJKS:n laatimiseen osallistuminen luokan kertaamisesta sekä vuosiluokan ylihyppäämisestä päättäminen yhdessä rehtorin ja erityisopettajan sekä huoltajien kanssa kiusaamistilanteiden selvittely luokkakohtaisesti (KiVa-koulu) yhteistyö eri tahojen kanssa tiedonsiirto koulutuksen nivelvaiheissa (kokoukset, lomakkeet) Opinto-ohjaaja: osallistuminen oppilashuoltoryhmän kokouksiin viikoittain oppilaan kasvun ja kehityksen tukemiseen liittyvä ohjaus sekä muu opinto-ohjaajan työhön liittyvä ohjaus oppilaan koulunkäynnin tukemisen suunnitteluun osallistuminen oppilashuollon tarpeen arviointi ja tarvittavien toimenpiteiden käynnistäminen tehostetun tuen antamisesta ja tuen antamisen lopettamisesta päättäminen (pedagogiseen arvioon perustuen) yhdessä muiden oppilashuoltoryhmän jäsenten kanssa pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman laatimiseen sekä pedagogisen selvityksen tekemiseen ja HOJKS:n laatimiseen osallistuminen tarvittaessa yhteydet oppilaiden huoltajiin ja/tai yhteydenpidosta sopiminen ja tehtävien jakaminen muiden oppilashuollon henkilöiden kanssa 20

21 ohjauksellinen tiedottaminen yhteistyö toisen asteen oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa tiedonsiirto koulutuksen nivelvaiheissa (kokoukset, lomakkeet, muu nivelvaiheyhteistyö) Koulukuraattori: osallistuminen oppilashuoltoryhmän kokouksiin viikoittain oppilashuollon tarpeen arviointi ja tarvittavien toimenpiteiden käynnistäminen yhteydet oppilaiden huoltajiin ja/tai yhteydenpidosta sopiminen ja tehtävien jakaminen muiden oppilashuollon henkilöiden kanssa lasten ja vanhempien kanssa tehtävä työ lapsen kohdatessa vaikeuksia koulussa (esim. kaverisuhteet) tai kotona (esim. ristiriidat perheenjäsenten kesken tai kavereiden kanssa) tai elämäntilanteen ollessa vaikea (esim. kiusaaminen, vanhempien ero, perhettä koskevat kriisitilanteet) tilanteen selvittely, ohjaus ja tuki, neuvonta ja ohjaaminen mahdollisiin jatkopalveluihin (esim. lastensuojelu, mielenterveysneuvola, perheneuvola, kouluterveydenhuolto) yhteistyö opettajan kanssa: ohjaus, oppilaan ja perheen tukeminen kiusaamis- tai kriisitilanteissa jatkotyöskentely tarpeen mukaan opettajan tekemän selvittelytyön jälkeen psykoedukatiivinen työ oppilaiden parissa / luokissa tiedonsiirto koulutuksen nivelvaiheissa (kokoukset, lomakkeet) Psykologi: osallistuminen oppilashuoltoryhmän kokouksiin psykologiset tutkimukset ja arviointi oppimisvaikeuksien tutkimus ja kuntoutuksen suunnittelu lapsen ja nuoren psyykkisen kehityksen tukeminen ja hoidon tarpeen arviointi terapia / kuntoutus: lapsi, nuori ja perhe 21

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA ESIPUHE Laki perusopetuslain muuttamisesta (642/2010) on annettu 24.6.2010. Lakiin tehdyillä muutoksilla on täydennetty oppilashuoltoa, oppilaiden henkilötietojen

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä 30.11.2011 Helsinki, Paasitorni Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilashuollon määritelmä perusopetuslaissa Perusopetuslaki (628/1998) 31 a 1 ja 2 mom.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan 14.12.2010 Muilta osin aiemmin hyväksytyt opetussuunnitelmat on voimassa 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Koulut toimivat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Korkeakosken koulun opetussuunnitelman täydennysosa (2010 perusteiden mukaan) Muilta osin opetussuunnitelma on hyväksytty 30.11.2010 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Oppilas elää samanaikaisesti

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu Opiskeluhuolto ja erityisopetus 6.3.2017 Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu www.pollev.com/aapohalonen066 (Aineen)opettajan työtä

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Oppilashuollon palvelurakenne ja sen kehittäminen

Oppilashuollon palvelurakenne ja sen kehittäminen Oppilashuollon palvelurakenne ja sen kehittäminen Kehitysjohtaja Markku Rimpelä 24.10.2007 Osaamisen ja sivistyksen asialla Kunta- ja palvelurakenneuudistus Laki kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta 9.2.2007/169,

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Oppilashuolto muuttuvissa perusteissa

Oppilashuolto muuttuvissa perusteissa Oppilashuolto muuttuvissa perusteissa Heidi Peltonen, opetusneuvos Opetushallitus Heidi Peltonen PJ/SIOP Heidi.Peltonen@oph.fi +358403487271 Muutoksia Vn 380/2009 http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1488784

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma on lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Tuen kolmiportaisuus

Tuen kolmiportaisuus Tuen kolmiportaisuus Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho & Katja Räisänen 13.4.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 61 lähtökohtana sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis-

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen OPPILASHUOLTO Savonlinnan normaalikoulu 26.5.2014 / 12.4.2017 Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen SNOR - Oppilashuoltokäytännöt uudistuvat ENNEN / OPS 2012 Oppilashuollolla tarkoitetaan Oppilaan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset

Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2012 27.4.2012 Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Esi- ja perusopetuksen oppilaan tukea koskevaan uudistukseen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki yhden lainsäädännön piirissä nyt hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa, henkilötietojen käsittelyä, kirjaamista, rekisteröimistä

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 Tämä opetussuunnitelman päivitys sisältää Opetushallituksen tekemän perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksen

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 1 Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Nastolassa esiopetuksen oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä sivistystoimen ja sosiaali

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen oppilashuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen

Lisätiedot

JOUSTAVA PERUSOPETUS

JOUSTAVA PERUSOPETUS JOUSTAVA PERUSOPETUS Sisältö 1 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN... 2 1.1 Muu opetus ja toiminta... 2 1.2 Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteet ja sisältö... 2 1.3 Oppilaan ottaminen joustavan

Lisätiedot

Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelma, perusopetus

Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelma, perusopetus Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelma, perusopetus YLEISTÄ Koulujen oppilashuoltotyö koostuu yhteisöllisestä oppilashuollosta ja yksilökohtaisesta oppilashuollosta. Oppilashuoltotyö järjestetään Iitissä

Lisätiedot

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Oppilashuolto Huittisissa Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 1.11.2017 Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Tuen ja oppilashuollon selvitystyö Huittisissa käynnistettiin keväällä

Lisätiedot

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa 30.11.2011 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Moniammatillisuus oppilashuollossa Lakisääteistä

Lisätiedot