OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA"

Transkriptio

1 tarkastusversio OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA

2 Oppilashuolto ja koulunkäynnin tuki Limingassa Hyväksytty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty 2

3 ESIPUHE Laki perusopetuslain muuttamisesta (642/2010) on annettu Lakiin tehdyillä muutoksilla on täydennetty oppilashuoltoa, oppilaiden henkilötietojen käsittelyä, salassapitoa ja luovuttamista koskevia säännöksiä. Lakiin tehdyillä muutoksilla myös vahvistetaan oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen, varhaiseen ja ennalta ehkäisevään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Opetushallitus valmistelee lain edellyttämiä muutoksia esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin. Näiden mukaiset opetussuunnitelmat on otettava käyttöön viimeistään Oppilashuoltoa sekä henkilötietojen salassapitoa ja käsittelyä sekä tietojensaantioikeutta koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin jo alkaen. Kunnilla tulee perusopetuslain mukaan olla opetussuunnitelma. Osana paikallisia opetussuunnitelmia ovat myös oppilashuollon suunnitelmat. Oppilashuollon suunnitelmissa tulee kuvata 1) oppilashuollon yhteistyön järjestämisen yleiset periaatteet ja rakenteet sekä yleiset toimintaohjeet 2) toimintaohjeet väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi sekä 3) kriisisuunnitelma äkillisten kriisien ja uhka- ja vaaratilanteiden ja muiden varalta. Tämä oppilashuollon suunnitelma Oppilashuolto ja koulunkäynnin tuki Limingassa on laadittu Limingan kunnan perusopetusta antavien koulujen yhteiseksi oppilashuollon suunnitelmaksi. Tätä suunnitelmaa on tarkoitus käyttää käsikirjana koulujen oppilashuollon järjestämisessä sekä oppilaiden oppilashuollollisessa tukemisessa. Oppilashuollon palveluihin kuuluvaan koulunkäynnin tukemiseen tulee uudistuneen perusopetuslain myötä merkittäviä muutoksia muun muassa tuen järjestämisen perusperiaatteiden ja käytänteiden sekä nivelvaiheiden ohjauksen osalta. Edellä mainittuja muutoksia on pyritty selventämään ja antamaan niihin toimintamalleja, mutta vasta käytännön työ tulee osoittamaan, kuinka uuden lain henkeä voidaan parhaiten ja joustavimmin oppilashuollollisesti toteuttaa. Suunnitelmaa on tarkoitus täydentää ja muokata tarpeen mukaan. Puuttuvat liitteet laitetaan mukaan vähitellen, kun niitä saadaan tehtyä valmiiksi. Tekstissä viittaukset liitelomakkeisiin on korostettu alleviivauksilla. Suunnitelma tulee tarkistaa ja päivittää vuosittain. Erityisesti tulee tarkistaa suunnitelmassa mainitut yhteystiedot psykologeille, koulukuraattorille sekä kouluterveydenhuollon henkilöstölle. 3

4 Limingan koulujen oppilashuollon suunnitelmaa ovat työstäneet erityisopettaja Auli Ollila- Saarela ja erityisluokanopettaja Saara Silver. Työryhmään ovat kuuluneet myös oppilaanohjauksen lehtori Arja Vesa, opinto-ohjaaja Anne Pekkala sekä erityisluokanopettaja Leena Askeli. Tekstin tarkistuksiin ja joidenkin osuuksien laatimiseen on saatu apua muilta oppilashuollon työntekijöiltä, opetushenkilöstöltä ja muilta yhteistyötahoilta. Nivelvaiheiden yhteistyö kappaleen ovat työstäneet Hannu Krankan koulun opinto-ohjaajat. Psykologit ja koulukuraattori ovat laatineet tekstiä omasta toiminnastaan kertoviin lukuihin. Sosiaalityöntekijät ovat listanneet omia vastuu ja tehtäväalueitaan oppilashuoltotyössä. Poissaolokaaviot, kaavio kiusaamisasioiden ja ristiriitatilanteiden käsittelystä sekä koulun päihdetyöhön kuuluvat kaaviot on saatu Hannu Krankan koulun lukuvuositiedotteesta. Suunnitelmassa käytetyt lähteet on mainittu suunnitelman lopussa ja lisäksi vinkkejä suunnitelman laatimiseen ja rakenteelliseen sisältöön on saatu muutamien muiden kuntien oppilashuollon suunnitelmista. 4

5 SISÄLTÖ 1 OPPILASHUOLTO Oppilashuollon tavoitteet ja keskeiset periaatteet Oikea-aikaisen puuttumisen toimintamalli Salassapito ja tietojen luovuttaminen Oppilashuoltoryhmän toiminta Oppilashuoltotyöntekijöiden keskeiset vastuualueet ja tehtävät Opinto-ohjaaja Psykologit ja psykiatrinen sairaanhoitaja Koulukuraattori Kouluterveydenhuolto Ennaltaehkäisevä oppilashuoltotyö Yhteistyö kodin ja koulun välillä Oppimistulosten ja työskentelyn seuranta sekä opintojen ohjaus Poissaolojen seuranta Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Kerhotoiminta OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEMINEN Opetuksen järjestämisen periaatteita ja oppimisen tuki Yleinen tuki Tehostettu tuki Pedagoginen arvio Erityinen tuki Pedagoginen selvitys ja erityisen tuen päätös Esiopetuksen järjestäminen erityistä tukea tarvitseville lapsille Opetuksen poikkeava aloittamisajankohta Tukiopetus

6 2.5 Opetuksen eriyttäminen Osa-aikainen erityisopetus Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestäminen Limingan kouluilla Oppimissuunnitelma Erityisen tuen päätös Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS Erityisen tuen päätökseen perustuva opetus Erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden opetusryhmien koot Erityisen tuen päätökseen perustuvan opetuksen pienryhmät Limingassa Pidennetty oppivelvollisuus Koulunkäyntiavustajapalvelut Opinnoissa eteneminen Joustava perusopetus, JOPO Lisäopetus NIVELVAIHEIDEN YHTEISTYÖ Oppilaan siirtyminen päivähoidosta / esiopetuksesta perusopetukseen Oppilaan siirtyminen seitsemännelle luokalle Päättöohjaus ja oppilaan siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle MUU OPPILASHUOLTO Kouluruokailu Koulumatkakuljetukset OPPILASHUOLLON ERITYISKYSYMYKSIÄ JA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS Koulukiusaaminen Koulun päihdetyö Kurinpitorangaistukset Varautuminen ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteisiin

7 LÄHTEET JA VIITTAUKSET Taulukko- ja kuvioluettelo: TAULUKKO 1. Luokka-asteittain järjestettävien terveystarkastusten aikataulu KUVIO 1. Huolen herääminen oppilaasta ja koulun oppilashuollon järjestäminen KUVIO 2. Toimintamalli sairauspoissaoloissa KUVIO 3. Toimintamalli epäselvissä sairauspoissaoloissa KUVIO 4. Toimintamalli luvallisissa poissaoloissa KUVIO 5. Toimintamalli luvattomissa poissaoloissa KUVIO 6. Siirtyminen opetuksen tuen tasosta toiseen KUVIO 7. Kiusaamisasioiden ja ristiriitatilanteiden käsittely KUVIO 8. Toimintamalli tupakointiin puuttumisessa KUVIO 9. Toimintamalli, jos oppilas on alkoholin vaikutuksen alaisena Liiteluettelo: LIITE 1: Tiedonsiirtolupa LIITE 2: Oppiainekohtaiset tiedot oppilaan siirtyessä toiseen kouluun kesken lukuvuoden LIITE 3: Oppilashuoltotyön kirjaamislomake LIITE 4: Oppilaan tukitoimien seuranta LIITE 5: Luokan oppilaiden tuen tarpeen kartoitus / Tiedonsiirto oppilaiden siirtyessä alakoulusta yläkouluun LIITE 6: Oppilaan tuen tarpeen kartoitus LIITE 7: Palautepyyntö / Opettajan antama palaute oppilaasta LIITE 8: Taustatietoja oppilaan koulutyöskentelystä psykologin tutkimuksia varten LIITE 9: Huoltajan kieltäytyminen ehdotetuista tukitoimista LIITE 10: Hannu Krankan koulun toimintaohjeet oppilaiden poissaoloihin LIITE 11: Poissaoloanomus 7

8 LIITE 12: Koululykkäysanomus LIITE 13: Lapsen kuntoutussuunnitelma / HOJKS LIITE 14: Huoltajan suostumuslomake erityisen tuen päätöksen tekemiseen (tulee myöhemmin) LIITE 15: Erityisen tuen esitys- ja päätöslomake LIITE 16: Pedagoginen arvio lomake LIITE 17: Oppimissuunnitelma lomake LIITE 18: Pedagoginen selvitys lomake LIITE 19: HOJKS lomake LIITE 20: Siirto-HOJKS -lomake LIITE 21: Kodin lomake HOJKS:n laatimista varten (tulee myöhemmin) (tulee myöhemmin) (tulee myöhemmin) (tulee myöhemmin) (tulee myöhemmin) (tulee myöhemmin) (tulee myöhemmin) LIITE 22a: Tiedote oppilaan huoltajalle mahdollisesti tulevista hylätyistä suorituksista LIITE 22b: Tiedote rehtorille ja opinto-ohjaajille oppilaista, joiden huoltajille on annettu tieto tulevista hylätyistä suorituksista LIITE 23: Hakemuslomake JOPO-toimintaan (tulee myöhemmin) LIITE 24: Kouluvalmiuden arvioimisen havainnointilomake / Tiedonsiirto esiopetuksesta kouluun (tulee myöhemmin) LIITE 25: Tiedonsiirto oppilaan siirtyessä alakoulusta yläkouluun LIITE 26: Kurinpito perusopetuksessa -taulukko LIITE 27: Ilmoitus huoltajalle oppilaan käyttäytymisestä / Jälki-istuntoilmoitus (yläkoulu) LIITE 28: Ilmoitus huoltajalle oppilaan käyttäytymisestä / Jälki-istuntoilmoitus (alakoulu) 8

9 1 OPPILASHUOLTO 1.1 Oppilashuollon tavoitteet ja keskeiset periaatteet Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. (POL 31 a ). Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Oppilashuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista ja tervettä kasvua ja kehitystä. Oppilashuollon avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita ongelmia riittävän ajoissa ja puuttumaan niihin. Oppilashuoltoon sisältyvät: Opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto: Opetuksen järjestäjän tulee määrätä opetussuunnitelman perusteiden mukaisen oppilashuollon järjestämistavasta. (Perusopetuslaki 642/ a, Esiopetuksen opsperusteiden muutos 42/011/2003 Esiopetuksen oppilashuolto, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 1/011/ uudet perusteet (muutokset), Oppilashuolto). Oppilashuollon palvelut: o Koulunkäynnin tukeminen. Riittävä tuki ja ohjaus sekä muut toimet koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. (Lastensuojelulaki 417/ ). o Kouluterveydenhuolto. Terveydellisten olojen valvonta, oppilaiden terveydenhuolto, suun terveydenhuolto, terveydentilan toteamista varten tarpeellinen erikoistutkimus. (Kansanterveyslaki 626/ kohta, Kouluterveydenhuollon laatusuositus 2004). 9

10 Oppilashuoltotyötä ohjaavia periaatteita ovat: oikea-aikainen tunnistaminen ja puuttuminen luottamuksellisuus moniammatillinen asiantuntijaverkosto, jossa on sovittu keskinäisistä toimintatavoista ja vastuualueista lapsen, nuoren ja huoltajan kunnioittaminen ja osallisuuden tukeminen sekä vuorovaikutus oppilaiden ja huoltajien kanssa oppilashuollon riittävä saatavuus sekä uusien toiminta- ja ratkaisumallien kehittäminen. Oppilashuollon tavoitteita ja tehtäviä ovat: hyvinvointia tukevan kouluyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen, seuraaminen ja arvioiminen koulun yhteisöllisen toimintatavan vahvistaminen edistämällä oppilaan ja huoltajan osallisuutta kouluyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä myönteisen vuorovaikutuksen ja keskinäisen huolenpidon ilmapiirin edistäminen sekä tarvittaessa ongelmiin puuttuminen terveen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön luominen toimenpiteet sekä työn- ja vastuunjako ongelma- ja kriisitilanteiden ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi tai hoitamiseksi: - mielenterveyden suojaaminen - syrjäytymisen ehkäiseminen - kiusaaminen, väkivalta ja häirintä - poissaolojen seuranta - tupakointi ja päihteiden käyttö - erilaiset tapaturmat, onnettomuudet ja kuolemantapaukset oppilaan yksilöllisen kasvuun, kehitykseen ja terveyteen liittyvien tarpeiden huomioiminen koulun arjessa 10

11 oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain sekä jokaisen oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin seuraaminen ja tarvittaessa oppilaan tukeminen sekä hyvinvoinnissa tapahtuviin muutoksiin puuttuminen yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilashuoltotyötä suunniteltaessa sovitaan erikseen sekä yhteisölliseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen että oppilaan tukemiseen ja hänen asioidensa käsittelyyn liittyvät periaatteet ja toimintatavat. Kouluyhteisön yleistä terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa voidaan kehittää moniammatillisessa yhteistyössä. Tällöin oppilashuollon yhteistyöhön voi osallistua eri toimijoita salassapidon estämättä. Oppilashuollon yhteistyössä sovitaan menettelytavoista ehkäisevän lastensuojelutyön ja kouluterveydenhuoltoon kuuluvan erityisen tuen toteuttamisessa. Yhteistyössä ja toimintaohjeissa tulee ottaa huomioon oppilaan kasvun ja kehityksen mahdollinen vaarantuminen kasvuympäristössä olevien riskitekijöiden johdosta sekä lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus lastensuojelutarpeen selvittämiseksi. Yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa sovitaan yhteistyön yleisistä periaatteista ja rakenteista, käytännön toiminnan järjestämisestä, keskinäisestä työnjaosta ja vastuista. Yhteistyön järjestämisessä otetaan huomioon myös muiden viranomaisten kuten poliisin ja pelastustoimen tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. 1.2 Oikea-aikaisen puuttumisen toimintamalli Oikea-aikaisella puuttumisella tarkoitetaan tuen tarjoamista lapsen varhaisvuosina tai ongelmien ilmaannuttua mahdollisimman nopeasti missä vaiheessa lapsen tai nuoren koulupolkua tahansa. Tukitoimet perustuvat kehitysriskien tuntemiseen, kehityksen tarkkaan havainnointiin ja arviointiin. Puuttuminen perustuu usein lasta tai nuorta lähellä olevien henkilöiden huoleen. 11

12 Tuen tarpeen varhainen havaitseminen ja oikea-aikainen tuki ovat keskeisiä ehkäistäessä ongelmien syvenemistä ja pitkäaikaisvaikutuksia. Varhaisessa vaiheessa käytettävissä on yleensä vielä useita vaihtoehtoja. Esiopetuksessa henkilöstön yhteistyö ja erityisopettajan tai erityislastentarhanopettajan tuki lisää mahdollisuuksia tuen tarpeen havaitsemiseen. Siltä pohjalta voidaan miettiä joustavia tukitoimia ja tilanteen mukaisten ryhmittelyjen käyttöä. Perusopetuksessa voidaan ottaa käyttöön opettajien yhteistyöhön perustuvia ja oppilaiden erilaisia tarpeita tukevia pedagogisia menetelmiä ja työskentelytapoja, esimerkiksi samanaikais- ja tiimiopetusta. Erityisopettajan konsultoivalle työlle voidaan luoda käytännön mahdollisuudet ja siten tukea luokan- tai aineenopettajan työtä ja edellytyksiä oikea-aikaiseen puuttumiseen. Ongelmiin puuttuminen ja tukitoimet suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisesti ja yhteistyössä huoltajien kanssa. Kouluyhteisössä yhteisöllisyys tukee niin opettajia, oppilaita kuin oppilaiden perheitäkin. Oppimista ja kasvua tuetaan sekä ehkäistään oppilaan oppimiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen tai kehitykseen liittyvien ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista. Opetuksessa on olennaista vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa, tervettä itsetuntoa ja pitää huoli tasavertaisesta jäsenyydestä ryhmässä. Opetusjärjestelyjen tulee olla joustavia ja ne koostuvat monimuotoisesta eriyttämisestä, tiimi- ja samanaikaisopetuksesta ryhmäjakoineen, tukiopetuksesta ja erityisopetuksesta. 1.3 Salassapito ja tietojen luovuttaminen Oppilashuoltotyössä käsitellään monia oppilasta ja hänen perhettään koskevia tietoja, jotka ovat lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä. Salassapidolla tarkoitetaan sekä asiakirjan pitämistä salassa että kieltoa ilmaista tietoa tieto suullisesti eli vaitiolovelvollisuutta. Salassapito tarkoittaa myös kieltoa käyttää salaista tietoa omaksi eduksi tai toisen vahingoksi. Salassa pidettäviä ovat mm. tiedot oppilaiden ja heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista, kuten elintavoista, vapaa-ajan harrastuksista, perhe-elämästä, poliittisesta vakaumuksesta, yksityiselämän piirissä esitetyistä mielipiteistä ja osallistumisesta yhdistystoimintaan, sekä tiedot taloudellisesta asemasta, terveydentilasta ja vammaisuudesta. (POL 40 ). 12

13 Salassa pidettäviä ovat myös tiedot tehostetun ja erityisen tuen antamisesta, opetuksesta vapauttamisesta sekä oppilashuoltoa koskevat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot. Salassa pidettäviä ovat myös tiedot oppilaalle suoritetusta psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta sekä oppilaan koesuoritukset. Oppilaalle annettavat todistukset ovat julkisia lukuun ottamatta todistuksiin poikkeuksellisesti sisältyvää oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia, joka on salassa pidettävä tieto. Salassapitovelvollisia ovat rehtori, opettajat, opetusharjoittelijat, koulunkäyntiavustajat, kouluterveydenhuollon edustajat, koulukuraattorit, koulupsykologit sekä opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet. Myöskään muut opetuksen järjestäjän palveluksessa olevat henkilöt eivät saa sivullisille ilmaista tietoonsa saamia salassa pidettäviä tietoja eivätkä luovuttaa salassa pidettäviä tietoja sisältäviä asiakirjoja. Oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle ja perusopetuslain mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Tiedon luovuttamista arvioitaessa joudutaan harkitsemaan muun muassa, onko kysymys sellaisesta tiedosta, joka on välttämätön oppilaan tai muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutettava tieto voi koskea esimerkiksi sellaista oppilaan sairautta, joka tulee ottaa opetustilanteissa huomioon. Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyön ja luottamuksen rakentamiseksi ja turvaamiseksi on syytä pyrkiä aina ensisijaisesti hankkimaan huoltajan suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen. Huoltajan suostumus tiedon luovuttamiseen pyydetään liitteen 1 tiedonsiirtolupalomakkeella. Huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja pyytää myös muilta tahoilta. Opetuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada maksutta oppilaan opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta, muulta sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajalta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä. Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän perusopetuslain mukaisesti järjestämään opetukseen tai aamu- tai iltapäivätoimintaan, aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen järjestämisen 13

14 kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle. Uudella opetuksen järjestäjällä on myös pyynnöstä oikeus saada vastaavat tiedot. Salassa pidettäviä tietoja ei voida, ilman huoltajan suostumusta, antaa oppilaan siirtyessä muuhun kuin perusopetuslain mukaiseen opetukseen, esimerkiksi lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. Oppilaan siirtyessä toiseen kouluun kesken lukuvuoden voidaan oppiainekohtaisten käytännön tietojen välittämiseen käyttää liitteen 2 lomaketta. 1.4 Oppilashuoltoryhmän toiminta Oppilashuoltoa voidaan koordinoida ja kehittää moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Oppilashuollon yhteistyön kannalta on tarkoituksenmukaista, että koulussa toimii oppilashuoltoryhmä, jonka toimintaa koskevat periaatteet on kirjattu Limingan kunnan opetussuunnitelmaan. Limingassa koulujen oppilashuoltoryhmiin kuuluvat rehtori, erityisopettaja/-opettajat, opinto-ohjaaja/-ohjaajat (yläkouluissa), kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, terveyskeskuspsykologi, koululääkäri ja kunnan sosiaalityöntekijä. Oppilashuoltoryhmät kokoontuvat Hannu Krankan koulussa, Linnukan koulussa ja Tupoksen koulussa säännöllisesti kerran viikossa. Psykologi, koululääkäri ja sosiaalityöntekijä ovat mukana kerran kuukaudessa mahdollisuuksien mukaan. Luokanopettaja tai luokanohjaaja ja oppilaan muut opettajat sekä huoltajat kutsutaan ryhmään mukaan tarvittaessa. Ketunmaan, Lakeuden ja Rantakylän kouluissa oppilashuoltoryhmät kokooontuvat tarvittaessa. Oppilashuoltoryhmä tekee toimintasuunnitelman lukuvuosittain ja arvioi sen toteutumista keväisin. Oppilashuoltoryhmä asiantuntijaryhmänä koordinoi oppilashuollon tavoitteisiin liittyvää toimintaa. Oppilashuoltoryhmä toimii asiantuntijana terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön kehittämisessä ja seurannassa. Oppilashuoltoryhmässä arvioidaan myös sekä yksittäisen oppilaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen tuen tarvetta että koulun ja luokan tasolla yhteisöllisen tuen tarvetta. Oppilashuoltoryhmän työskentelyssä tulee erottaa toisistaan yleiset hyvinvointiin ja opetuksen tukeen liittyvät asiat sekä yksittäistä oppilasta koskevat oppilashuollolliset kysymykset, joiden käsittelyä rajoittavat salassapitoon velvoittavat säädökset. Koulun oppilashuoltotyöstä ja sen menettelytavoista tulee antaa tietoa oppilaalle ja huoltajalle. Huoltajalle tulee antaa tietoa siitä, miten oppilasta koskevan oppilashuollollisen 14

15 asian vireillepano ja valmistelu tapahtuu. Kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa, asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu (POL 31 a ). Oppilaan huoltajan kirjallisella suostumuksella oppilaan asian käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia tahoja. Käsiteltäessä yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa oppilashuoltotyössä kirjataan asian vireillepanija, aihe, päätetyt jatkotoimenpiteet ja niiden perustelut, asian käsittelyyn osallistuneet sekä se, mitä tietoja ja kenelle oppilaasta on annettu. Oppilashuoltotyössä käytetään seuraavanlaisia lomakkeita: liite 3: Oppilashuoltotyön kirjaamislomake - tätä lomaketta voidaan käyttää asioiden kirjaamiseen oppilashuoltoryhmän kokouksissa liite 4: Oppilaan tukitoimien seuranta - oppilaan opettaja voi käyttää tätä lomaketta avuksi oppilaan koulunkäynnin tukemisen suunnitteluun siinä vaiheessa, kun oppilaasta herää huoli liite 5: Luokan oppilaiden tuen tarpeen kartoitus / Tiedonsiirto oppilaan siirtyessä alakoulusta yläkouluun - opettaja täyttää tämän lomakkeen etukäteen ennen oppilashuoltoryhmän kokousta, jossa käsitellään kyseisen luokan asioita - voidaan käyttää myös tiedonsiirrossa oppilaan siirtyessä alakoulusta yläkouluun liite 6: Oppilaan tuen tarpeen kartoitus - tätä lomaketta opettaja voi käyttää, kun oppilaan asia viedään oppilashuoltoryhmään käsiteltäväksi - lomake täytetään etukäteen ennen oppilashuoltoryhmän kokousta 15

16 liite 7: Palautepyyntö / Opettajan antama palaute oppilaasta - tätä lomaketta käytetään, kun oppilashuoltotyöhön tarvitaan oppilaasta opettajien antamaa palautetta liite 8: Taustatietoja oppilaan koulutyöskentelystä psykologin tutkimuksia varten - tätä lomaketta käytetään siirrettäessä oppilaan koulunkäynnistä tietoa psykologille - vaihtoehtoisesti voidaan vastaavat tiedot kirjoittaa vapaamuotoisesti liite 9: Huoltajan kieltäytyminen ehdotetuista tukitoimista - tätä lomaketta käytetään, jos oppilaan huoltaja haluaa kieltäytyä oppilaalle ehdotetuista tukitoimista. Kuviossa 1 kuvataan koulun oppilashuollon tukitoimien etenemistä ja järjestämistä lähtien siitä, kun oppilaasta herää huoli ja aletaan pohtia mahdollisten tukitoimien tarvetta. 16

17 HUOLI / EPÄILY Yhteistyö kodin kanssa OPPILAS puheeksiotto, keskustelu (tarvittaessa kuraattori mukana) ohjaus tukiopetus eriyttäminen muut tukitoimet huolen jakaminen Lastensuojeluilmoitus Yhteys kotiin Yhteistyö erityisopettajan, kuraattorin ja/tai rehtorin kanssa Yhteistapaaminen huolen jakaminen huoltajien kanssa - oppimisen ongelma - opetuksen ongelma - oppilashuollollinen tarve - lisääntynyt tuen tarve koulun sisäiset keinot mm.: - osa-aikainen erityisopetus - oppimissuunnitelma - opetuksen yksilöllistäminen -> HOJKS kodin tuki OPPILASHUOLTORYHMÄ (rehtori, erityisopettaja, opintoohjaaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori, psykologi, sosiaalityöntekijä, lääkäri) Ohjaus eteenpäin / Yhteistyöhön mukaan tulevat tahot - OYS - terveydenhuolto - lääkinnällinen kuntoutus (mm. puhe- ja toimintaterapia), terapiat, jatkotutkimukset - sosiaalityö - lastensuojelu - muut mahdolliset tahot KUVIO 1. Huolen herääminen oppilaasta ja koulun oppilashuollon järjestäminen. 17

18 1.5 Oppilashuoltotyöntekijöiden keskeiset vastuualueet ja tehtävät Rehtori: yhteydenpito oppilashuollon eri osapuolten kanssa ja vastaaminen oppilashuoltoryhmän toiminnasta oppilashuoltoryhmän kokouksiin osallistuminen viikoittain tuki opettajille oppilashuollollisissa kysymyksissä oppilashuoltotyön seurannasta ja arvioinnista huolehtiminen yhdessä oppilashuoltoryhmän kanssa vastuu koulun toiminnasta oppilashuollollisissa kysymyksissä äkillisissä kriisi-, onnettomuus- ja kuolemantapauksissa oppilashuollollisten toimenpiteiden välitön käynnistäminen (esim. kriisiryhmän koollekutsuminen) luokan kertaamisesta sekä vuosiluokan ylihyppäämisestä päättäminen luokanopettajan / aineenopettajan ja erityisopettajan sekä huoltajien kanssa tehostetun tuen antamisesta ja tuen antamisen lopettamisesta päättäminen (pedagogiseen arvioon perustuen) yhdessä muiden oppilashuoltoryhmän jäsenten kanssa hallinnollista päätöstä vaativien tukitoimenpiteiden valmistelu, (pedagoginen selvitys: erityisen tuen päätös, erityisen tuen jatkaminen, erityisen tuen lopettaminen) yhdessä luokanopettajan / aineenopettajan / luokanohjaajan ja erityisopettajan kanssa päätös kurinpidollisista rangaistuksista (POL 36 ) oppilashuollon palveluiden järjestämisestä vastaaminen kurinpidollisen rangaistuksen saaneelle oppilaalle (POL 36 a ) opetuksen erityisten järjestelyiden valmistelu (POL 18 ) niitä tarvitseville oppilaille resurssien käytön priorisointi 18

19 Erityisopettaja: oppilashuoltoryhmään kuuluvien erityisopettajien osallistuminen oppilashuoltoryhmän kokouksiin viikoittain, muut erityisopettajat osallistuvat tarvittaessa lapsen tilanteen kartoitus yhteistyössä opettajien, huoltajien ja rehtorin kanssa erilaisten keinojen, menetelmien ja ratkaisujen etsiminen, kokeileminen ja seuranta yhdessä opettajien, koulunkäyntiavustajien ja huoltajien kanssa oppilaan koulunkäynnin tukemisen suunnitteluun osallistuminen oppilashuollon tarpeen arviointi ja tarvittavien toimenpiteiden käynnistäminen oppilaskohtaisten oppilashuollollisten asioiden kirjaaminen, yhteenvetojen tekeminen, seuranta ja arviointi yhteydet oppilaiden huoltajiin ja/tai yhteydenpidosta sopiminen ja tehtävien jakaminen muiden oppilashuollon henkilöiden kanssa tehostetun tuen antamisesta ja tuen antamisen lopettamisesta päättäminen (pedagogiseen arvioon perustuen) yhdessä muiden oppilashuoltoryhmän jäsenten kanssa pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman laatimiseen sekä pedagogisen selvityksen tekemiseen ja HOJKS:n laatimiseen osallistuminen luokan kertaamisesta sekä vuosiluokan ylihyppäämisestä päättäminen yhdessä rehtorin ja luokanopettajan / aineenopettajan sekä huoltajien kanssa tarvittaessa mukana kiusaamistilanteiden selvittelyssä luokkakohtaisesti (KiVakoulu) yhteistyö eri tahojen kanssa tiedonsiirto koulutuksen nivelvaiheissa (kokoukset, lomakkeet) Luokanopettaja / aineenopettaja / luokanohjaaja: oppilashuoltoryhmän kokouksiin osallistuminen tarvittaessa oppilaan hyvinvoinnin seuraaminen oppimisen ja työskentelyn jatkuva arviointi (tuntiosallistuminen, kokeet) 19

20 luokan ryhmädynamiikan havainnointi (mm. kiusaaminen) runsaisiin poissaoloihin puuttuminen oppilaan koulunkäynnin tukemisen suunnitteluun osallistuminen oppilashuollon tarpeen arviointi ja tarvittavien toimenpiteiden käynnistäminen oppilaskohtaisten oppilashuollollisten asioiden kirjaaminen, yhteenvetojen tekeminen, seuranta ja arviointi yhteydet oppilaiden huoltajiin ja/tai yhteydenpidosta sopiminen ja tehtävien jakaminen muiden oppilashuollon henkilöiden kanssa pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman laatimiseen sekä pedagogisen selvityksen tekemiseen ja HOJKS:n laatimiseen osallistuminen luokan kertaamisesta sekä vuosiluokan ylihyppäämisestä päättäminen yhdessä rehtorin ja erityisopettajan sekä huoltajien kanssa kiusaamistilanteiden selvittely luokkakohtaisesti (KiVa-koulu) yhteistyö eri tahojen kanssa tiedonsiirto koulutuksen nivelvaiheissa (kokoukset, lomakkeet) Opinto-ohjaaja: osallistuminen oppilashuoltoryhmän kokouksiin viikoittain oppilaan kasvun ja kehityksen tukemiseen liittyvä ohjaus sekä muu opinto-ohjaajan työhön liittyvä ohjaus oppilaan koulunkäynnin tukemisen suunnitteluun osallistuminen oppilashuollon tarpeen arviointi ja tarvittavien toimenpiteiden käynnistäminen tehostetun tuen antamisesta ja tuen antamisen lopettamisesta päättäminen (pedagogiseen arvioon perustuen) yhdessä muiden oppilashuoltoryhmän jäsenten kanssa pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman laatimiseen sekä pedagogisen selvityksen tekemiseen ja HOJKS:n laatimiseen osallistuminen tarvittaessa yhteydet oppilaiden huoltajiin ja/tai yhteydenpidosta sopiminen ja tehtävien jakaminen muiden oppilashuollon henkilöiden kanssa 20

21 ohjauksellinen tiedottaminen yhteistyö toisen asteen oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa tiedonsiirto koulutuksen nivelvaiheissa (kokoukset, lomakkeet, muu nivelvaiheyhteistyö) Koulukuraattori: osallistuminen oppilashuoltoryhmän kokouksiin viikoittain oppilashuollon tarpeen arviointi ja tarvittavien toimenpiteiden käynnistäminen yhteydet oppilaiden huoltajiin ja/tai yhteydenpidosta sopiminen ja tehtävien jakaminen muiden oppilashuollon henkilöiden kanssa lasten ja vanhempien kanssa tehtävä työ lapsen kohdatessa vaikeuksia koulussa (esim. kaverisuhteet) tai kotona (esim. ristiriidat perheenjäsenten kesken tai kavereiden kanssa) tai elämäntilanteen ollessa vaikea (esim. kiusaaminen, vanhempien ero, perhettä koskevat kriisitilanteet) tilanteen selvittely, ohjaus ja tuki, neuvonta ja ohjaaminen mahdollisiin jatkopalveluihin (esim. lastensuojelu, mielenterveysneuvola, perheneuvola, kouluterveydenhuolto) yhteistyö opettajan kanssa: ohjaus, oppilaan ja perheen tukeminen kiusaamis- tai kriisitilanteissa jatkotyöskentely tarpeen mukaan opettajan tekemän selvittelytyön jälkeen psykoedukatiivinen työ oppilaiden parissa / luokissa tiedonsiirto koulutuksen nivelvaiheissa (kokoukset, lomakkeet) Psykologi: osallistuminen oppilashuoltoryhmän kokouksiin psykologiset tutkimukset ja arviointi oppimisvaikeuksien tutkimus ja kuntoutuksen suunnittelu lapsen ja nuoren psyykkisen kehityksen tukeminen ja hoidon tarpeen arviointi terapia / kuntoutus: lapsi, nuori ja perhe 21

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö Oppilashuoltohenkilöstön opas Päivähoito- ja koulutusvirasto 2011 2 Sisältö 1. Mitä oppilashuolto on?... 5 1.1 Oppilashuoltotyön viisi osaamisalaa...

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Koulutuslautakunta 23.08.2005 16.03.2006 27.04.2006 23.01.2007 14.02.2007

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Opiskelijahuollon suunnitelma

Opiskelijahuollon suunnitelma Saamelaislukion Opiskelijahuollon suunnitelma Utsjoen kunta Saamelaislukion opiskelijahuollon suunnitelma 2011 Opiskelijahuollon suunnitelma on tarkoitettu oppilaille ja heidän huoltajilleen, opettajille

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Uusi oppilashuoltolaki (linkki oppilashuoltolakiin) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287 astuu voimaan 1.8.2014, mikä velvoittaa kuntia

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA LIITE 6/011/2014 Opetushallitus Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot