Dnro 123/110/2010. Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön. tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dnro 123/110/2010. Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön. tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen"

Transkriptio

1 Dnro 123/110/ Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen sopimus Tiken tulostavoitteista vuodelle 1.4. TIKE-#49122-v7-Tulossopimus_

2 1. VUOSIEN STRATEGISET TAVOITTEET 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annettu laki (1200/1992), tilastolaki (280/2004) ja laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä ( 284/2008) säätävät Tiken tehtäviksi tilastoviranomaistehtävät sekä maaseutuelinkeinorekisterin ylläpidon ja tietohallinnon asiantuntijapalvelut maaja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Tiken tehtäviin ovat viime vuosina merkittävimmin vaikuttaneet valtionhallinnon yleiset sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla toteutetut organisaatioiden ja tehtävien uudistukset. Muutosten johdosta Tiken palvelutehtävät keskittyvät yhä selkeämmin ydinpalveluihin. Tike kehittää IT -palvelujaan tilaaja- tuottajamallin mukaisesti. Asiakasvirastojen IT -palvelutuotantoon tarvittavat varat siirretään vuoden alusta asiakasvirastoille. Mavin alueellistamisen johdosta Maville tuotetut hallinto- ja virastopalvelut päättyvät vuoden alusta. Henkilöstön sopeuttamiseksi on Tikessä toteutettu muutosturvatoimenpiteitä. Tästä huolimatta on päädytty vuonna ytmenettelyn kautta viiden virkasuhteen päättämiseen. Tike tuottaa virastopalveluja vielä toistaiseksi MMM:lle. Tarkempi aikataulutus TTS-kaudelle sovitaan myöhemmin. Tiken tulevaan toimintaan vaikuttaa valtion kehittyvä tietohallinto-ohjaus, jota MMM:n hallinnonalalla toteuttaa ministeriö. Tietohallinnon ohjaustoiminnot edellyttävät uudenlaisia tehtäviä ja osaamista myös Tikessä. Jatkossa panostetaan arkkitehtuurityöhön, tietojärjestelmähankkeiden kustannusten ja hyötyjen ennakkoarviointiin ja hankehallinnointiin. Näiden lisäksi entistä tärkeämmäksi nousee yhteentoimivuuden kehittäminen ja hallinta. Maailmantalouden taantuma on heijastunut talouteen myös Suomen valtionhallinnossa ja Tikessä. Niukat taloudelliset resurssit ja tuottavuusohjelma, jonka puitteissa Tiken henkilöresurssit vähenevät lähes 20 % TTS-kauden aikana, edellyttävät toimintojen tehostamista ja karsimista, kehittämishankkeiden priorisointia ja keskittymistä ydintehtäviin Keskeiset päämäärät, toimintalinjat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Strateginen päämäärä Tiken laadukkailla palveluilla ja tilastotoiminnalla tuotetaan lisäarvoa asiakkaille ja edesautetaan heidän strategisten tavoitteiden saavuttamista. Asiakkaiden strategisten tavoitteiden saavuttaminen on palvelutoiminnan ohjauksen, mittaamisen ja arvioinnin perustana. Palvelutuotanto perustuu tuotteistettuihin palveluihin, selkeästi määriteltyihin tehtäviin ja rooleihin sekä tehokkaisiin tuotantoprosesseihin. Tike tukee hallinnonalan toiminnallisia tavoitteita sekä yhtenäistää ja yhteensovittaa sovellus-, tieto- ja teknologiarakenteita valtionhallinnon yhteisen arkkitehtuurin pohjalta. Tietohallinnon resurssien painopistettä siirretään strategisten tietotekniikkapalvelujen kehittämisen ja toteuttamisen ohjaamiseen sekä kokonaisuuksien hallintaan. Tike toimii jatkossa ministeriön strategisen tietohallinnon ohjauksen tukena julkishallinnon tietohallintolain periaatteiden mukaisesti. 2

3 Sähköisiä asiointipalveluja kehitetään ja käytetään toiminnassa enenevässä määrin. Valtionhallinnon tuottavuusohjelman tavoitteet saavutetaan hyödyntämällä tehokkaita toimintaprosesseja ja kasvattamalla palvelujen hankintaa hallitusti. Tiken palvelukokonaisuuden hallinnassa henkilöstön merkitys on suuri. Toiminnan ja palvelujen kehittymisen kannalta on keskeistä huolehtia työntekijöiden osaamisesta ja työssä jaksamisesta. Tike tuottaa jatkossakin laadukkaita tietoja ICT-palveluita ja tukee siten osaltaan valtionhallinnon tavoitteita tehostaa toimintaprosesseja ja uudistaa hallinnon rakenteita. Toimintalinjat Tike tuottaa luotettavaa ja ajankohtaista tietoa maatalouden, maaseudun ja maaseutuympäristön tilasta ja muutoksista ja tarjoaa hallinnon käyttöön tehokkaita ja luotettavia tietojärjestelmäpalveluita. Tike tuottaa tietotekniikkapalveluita pääosin Maaseutuvirastolle, Elintarviketurvallisuusvirastolle ja maa- ja metsätalousministeriölle. MMM:lle tietohallinnon ohjauksen tukemiseksi ja yhteentoimivuuden edistämiseksi tuotetaan asiantuntijapalveluita. Tike toimii tilastoviranomaisena ja tuottaa maataloutta, maaseutua ja elintarvikeketjuja koskevia tilastoja ja niihin perustuvia tietopalveluita. Tike tuottaa maataloustuotteiden EU-hintaseurantaa palveluna ministeriölle. Tike tuottaa MMM:lle virastopalveluita sovittujen resurssien puitteissa. TULOSTAVOITTEET 2.1. Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimenpiteet Tike tukee toimialansa virastojen tavoitteita tuottamalla päätöksenteon tueksi luotettavaa ja ajantasaista tilastotietoa maaseutuelinkeinoista ja elintarvikeketjusta. Tiken tarjoamat IT-palvelut varmistavat asiakkaiden tietojärjestelmien häiriöttömän toiminnan ja korkean tietoturvatason sekä tukevat niiden kehittämistä asiakkaiden tavoitteiden ja yleisten arkkitehtuurivaatimusten mukaisesti. Tiken tarjoamat tietotekniset järjestelmät ja ratkaisut ovat yhteentoimivia ja kustannustehokkaita. Ne edistävät maa- ja metsätalousministeriön, Eviran ja Mavin hallinnon tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä tukevat asiakaslähtöisen sähköisen asioinnin kehittämistä. Maaseudun kehittäminen Tike tuottaa tietojärjestelmiä maaseudun kehittämisohjelmien toimeenpanoa ja seurantaa varten ja edesauttaa maaseudun monipuolisen elinkeinotoiminnan kehittymistä. 3

4 Tiken tilastotuotanto palvelee kansallista ja EU-tason tietotarpeita maataloudesta ja maaseudusta. Tike tuottaa soveltuvaa tilastotietoa tietovarannoistaan maaseudun kehittämisohjeman seurannan tietotarpeisiin. Maatalous Lähivuosina uudistuvat EU:n ja kansalliset tukijärjestelmät asettavat suuria vaatimuksia maa- ja metsätalousministeriön toimialan hallinnolle. Valmistautuminen uudistuksiin sekä tavoitteiden mukainen vaikuttaminen Euroopan unionissa korostavat tietovarantojen ja niitä hyödyntävien tietojärjestelmien ja tilastojen merkitystä. Tike kehittää ja ylläpitää maataloushallinnon järjestelmiä, joiden avulla maksetaan ja hallinnoidaan maataloustuet. Tike tuottaa tilastotietoa Suomen kantojen muodostamiseksi ja vaikuttamiseksi EU:n maatalouspolitiikan kokonaisuudistukseen, jotta maataloustuotantoa voidaan jatkaa koko Suomessa. Kotimaisen elintarvikeketjun toimenpideohjelman toteutumista edistetään IThankkeiden kautta. Maataloustuotannon ravinnekuormituksen ja maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi Tike tuottaa ja kokoaa muiden tiedontuottajien tiedoista indikaattoritietoa maatalouden ympäristövaikutuksista ja vastaa niiden kansallisista tiedontoimituksista Eurostatille ja OECD:lle. Tike kehittää maatalouden ympäristövaikutusten indikaattorien kansallista julkistamista. Maatalousperäisen bioenergiatuotannon seuraamiseksi Tike kehittää ja tuottaa maatalouden energiatilastoja. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu Bio- ja luonnonvaratalouden strategisen merkityksen korostuessa tiedon keruun ja jakelun nopeus ja käytettävyys korostuvat. Toimialan elinkeinojen kannattavuuden ja kilpailukyvyn turvaaminen edellyttää koko elintarvikeketjun tietovarantojen luotettavuutta, ajantasaisuutta ja yhteentoimivuutta. Tike kehittää ja ylläpitää tietojärjestelmiä ja rekistereitä jotka edistävät elintarvikeketjun toimijoiden ja viranomaisten toimintaa ja siten tukevat hyvää elintarviketurvallisuutta sekä eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia. Tike kehittää raportointiratkaisuja ja tiedon analysointivälineitä niin, että asiantuntijat saavat tiedon käyttöönsä helposti ja tiedon käyttö elintarvikeketjun valvonnan ohjauksessa, mahdollisten kriisitilanteiden hoidossa ja päätöksenteon tukena toimii. Raportointi- ja julkaisuratkaisujen avulla parannetaan kuluttajien tiedonsaantia elintarvikkeiden turvallisuudesta. Kala-, riista- ja porotalous Kala- ja riistakantojen kestävän ja monipuolisen hyödyntämisen sekä suojelun edistämiseksi Tike kehittää ja ylläpitää tietojärjestelmiä, joilla tuetaan MMM/KRO:n vastuulla olevaa toimintaa (KAKE, E-logbook -projekti, Kaveri ja uutena tuleva riistavahinkorekisteri ja LIS -projekti). 4

5 Toiminnalliset tavoitteet hallinnonalalla Julkisen hallinnon ja tuensaajien hallinnollisen työn vähentämiseksi Tike on kehittänyt ja edelleen kehittää sähköistä tukihakua ja viljelijöiden sähköistä asiointia luomalla siihen tarvittavan tekniikan. Lisäksi Tike parantaa asiakaspalvelua kehittämällä mm. palvelun tilaustekniikkaa. Tilastotiedon kerääminen sähköisen menetelmän avulla helpottaa tiedonantajien hallinnollista työtä sekä tehostaa Tiken tiedontuotantoa. Tike on tehostanut tilankäyttöä ja muuttanut vuoden alussa uusiin valtion toimitilastrategian mukaisesti tilankäytöltään tehokkaampiin toimitiloihin. Tikessä vältetään turhaa matkustamista ja pidetään yhteyttä video- ym. teknologian avulla. Tike jatkaa yhteistyötä ja tuottaa palveluja Maaseutuvirastolle palvelusuunnitelmien mukaisesti tukien näin Maaseutuviraston häiriötöntä toimintaa. Tike osallistuu aktiivisesti toiminnalliseen LYNET tilastoyhteistyöhön. Tike on saavuttanut tuottavuustavoitteensa ja tuottavuuden kehittämiseen kiinnitetään edelleen huomiota. Tike on siirtynyt talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen osalta Palkeiden asiakkaaksi vuosien aikana. Kieku-järjestelmä otetaan käyttöön hallinnonalan suunnitelmien mukaisesti vuoden 2013 aikana. VIPin tarjoamia konsernipalveluita otetaan käyttöön yhteisten suunnitelmien mukaisesti siten kuin palvelujen valmiusaste, tarjonta ja palvelujen yhteensovitus sen mahdollistaa Virastoa koskevat toiminnalliset tavoitteet Tike laatii toteuttamissuunnitelman resurssiensa uudelleenkohdentamiseksi ja henkilöstönsä asiantuntemuksen syventämiseksi toimiakseen MMM:n konserniohjauksen tukena ja hallinnonalan ICT- palvelukeskuksena. Tike ottaa toiminnassaan huomioon valtion tietohallinnon ohjauksesta annetut linjaukset sekä julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta annettavan, vuoden alkupuolella voimaan tulevan lain. Tike keskittää ja kohdentaa palvelukokonaisuuttaan hallinnonalan yhteisten palvelujen mm. tietovarastoinnin, yhteiskäyttöisyyden ja integrointipalvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tike kehittää yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön tietohallinnon kanssa yhtenäisen toimintamallin VIPin palvelujen käyttöönottoon ja hallintaan. Tiken palvelukokonaisuuden ja palvelujen laadun kehittämiseksi ja parhaiden käytäntöjen omaksumiseksi Tike laatii suunnitelman IT -palvelujen sertifioimiseksi ISO standardin mukaisesti TTS -kaudella. Tike pyrkii saavuttamaan sille asetetut tuottavuustavoitteet lisäämällä sähköisten palvelujen hyödyntämistä mm. tilasto- ja tiedontuotannossa sekä hallinnossa. Tiken tehtäviä ja tuotettavia palveluita priorisoidaan, osaamista kehitetään ja valtion palvelukeskuspalveluiden hyödyntämistä lisätään. Tike sopii tuotettavista palveluista palvelusopimuksissa maa- ja metsätalousministeriön sekä muiden asiakkaina olevien virastojen ja laitosten kanssa. 5

6 Vuosina - toteutetaan Maatalouslaskenta tiedonkeruun osalta. Tilasto pohjautuu EU rakennetutkimuslainsäädäntöön (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1166/2008). Tilaston tiedot toimitetaan Eurostatiin vuonna Tiedonkeruussa käytetään sähköisiä menetelmiä ja jo käytössä olevia ratkaisuja. Tike kehittää ja tarjoaa asiantuntemustaan hanke- ja projektihallinnon johtamiseen ja sen menetelmien yhtenäistämiseen ja siten osaltaan tukee koko hallinnonalan IT-hankkeiden strategista suunnittelua ja arkkitehtuurien määrittelyä. Palvelun tuottamisesta sovitaan MMM:n ja Tiken välisessä palvelusopimuksessa. Tike laatii kustannusvastaavuuslaskelmat palvelukartan mukaisista palvelutuotteistaan. a) Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain (liite 1) Taloudellisuus ja tuottavuus Tike ja sen palveluja käyttävät/ostavat virastot laativat toiminta- ja taloussuunnitelmansa ja talousarvioehdotuksensa yhteistyössä. Tiken palveluja ostavat virastot sisällyttävät arviot määrärahatarpeista vastaamaan Tikeltä ostettavia palvelutarpeita omiin toiminta- ja taloussuunnitelmiinsa ja talousarvioehdotuksiinsa. Tike järjestää muutoin kehystensä puitteissa ja yhteistyössä asiakasvirastojen kanssa palvelunsa laadultaan ja määrältään vastaamaan välttämätöntä tarvetta. Tietotekniikkapalveluissa keskeistä on ylläpito- ja kehittämispalveluiden tuottaminen palvelusopimuksissa sovitulla tavalla. Tike tarjoaa META-yhteistyöhön asiantuntijaresursseja (Maataloushallinnon ja elintarvikehallinnon yhteisen tietohallinnon ohjausryhmän asettamispäätös MMM033:00/2007). Tilasto- ja tietopalveluissa jatketaan sähköisen asioinnin kehittämistä tiedonkeruussa ja jakelussa edistäen tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Maksullinen toiminta ja kannattavuus Liitteen 1 taulukossa A on esitetty maksullisen toiminnan kehitystä sekä kustannusvastaavuutta. Muut tulot Muut tulot muodostuvat pääosin virastoille tehtävistä IT palveluista liitteen 2 mukaan. Tietovarantojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys Sähköisen tiedon tarjontaa laajennetaan, vähennetään paperilla tapahtuvaa julkistamista sekä suunnataan tiedontuotantoa vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Tilastotuotantoa ja tietopalvelua tehostetaan selkeyttämällä tuotanto- ja jakeluprosesseja sekä kehittämällä tietojärjestelmiä ja tietovarantoja. b) Tuotokset ja niiden kehitys Liitteen 1 taulukossa B-C on esitetty tuotoksien kehittymistä. 6

7 c) Laadunhallinta ja toiminnan kehittäminen Tiken toiminnan laatua mitataan vuosittain ulkopuolisen tahon suorittamalla asiakastyytyväisyystutkimuksella. Lisäksi Tike seuraa toimintaansa EFQM mallin tai vastaavan mukaisilla itsearvioinneilla. Tietohallinnon laatua mitataan Cobitin Governance -itsearvioinnilla. ISO/IEC standardin mukaan sertifioidun tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän jatkuvaa parantamista seurataan kaksi kertaa vuodessa tapahtuvilla ulkopuolisilla auditoinneilla. Toimintaa kehitetään tulosprismaan pohjautuvan tuloskortin mukaisesti. Tike ylläpitää ja kehittää tietoturvaa ja tietotekniikkatoimintojen varautumista ottaen huomioon koko valtionhallintoa koskevat tavoitteet ja toimenpiteet tällä alueella. d) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-alueittain Tike suorittaa vuosittain koko henkilöstöään koskevan työtyytyväisyystutkimuksen, jonka tulos esitetään työtyytyväisyysindeksillä. Henkisten voimavarojen hallinta perustuu Tiken henkilöstöstrategiaan sekä vuosittain päivitettävään henkilöstösuunnitelmaan. Painopisteinä ovat johtamisen ja henkilöstön kehittäminen sekä työhyvinvoinnin edistäminen. Keinoina ovat osaamiskartoitukset, työyhteisövalmennukset, koulutus, henkilöstökierto, henkilöstön osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä toiminnan itsearviointi. Henkilöstötilinpäätös laaditaan vuosittain Keskeiset tuottavuus- ja kehittämistavoitteet sekä investointihankkeet HTVvähennykset 2008 kiintiö Tike tehostaa ja kehittää toimintaansa tämän sopimuksen ja tuottavuusohjelmansa mukaisesti. Tike ylläpitää ajantasaista suunnitelmaa tuottavuustavoitteiden toteuttamiseksi. Tike jatkaa vuoden aikana sekä hallinnon että ydinprosessien kehittämistä. Tike sovittaa tehtävänsä ja palvelunsa sille laissa määrättyihin tilasto- ja tietohallintotehtäviin vähentäen muita tehtäviä ja palveluita toteuma kiintiö toteuma kiintiö arvio kiintiö Yhteensä Tike tukee tuottavuusohjelman toimeenpanoa aktiivisella henkilöstöpolitiikalla ja siihen sisältyvillä muutosturvatoimenpiteillä yhteistyössä ministeriön kanssa. Tike ylläpitää ja kehittää 5-vuotista tilasto-ohjelmaansa. 3. TALOUDELLISET VOIMAVARAT Vuoden talousarviossa Tiken toimintamenomomentille on myönnetty nettomäärärahaa 5,848 milj. euroa, missä bruttomenoja on 13,373 milj. euroa ja bruttotuloja 7,525 milj. euroa. Siltä osin kuin palvelut katetaan maksuin, palveluihin perustuvat menot voivat joko nousta tai laskea talousarviossa arvioituun verrattuna. 7

8 4. SEURANTA JA RAPORTOINTI Tike raportoi kustannuksista, menoista ja tuloista ja tulostavoitteiden toteutumisesta kaksi kertaa vuodessa ja muutoin asiakasvirastojen tarpeen mukaan. Raporteissa arvioidaan myös koko vuoden kehitys. Tulosohjaajalle tuotettavien raporttien sisältöä tarkistetaan tarvittaessa. Kokonaisuutena tulostavoitteiden ja liitteen 1 tunnuslukujen toteutumisesta raportoidaan toimintakertomuksessa. Helsingissä 23. helmikuuta Sirkka-Liisa Anttila Maa- ja metsätalousministeri Jarmo Vaittinen Kansliapäällikkö Marjo Bruun Ylijohtaja 8

9 LIITE 1: Tuloksellisuuden tunnusluvut Vaikuttavuuden tunnusluvut A) Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus Toiminnan kustannukset jaettuna Tiken palvelutuotantoon, viranomaispalveluihin ja Tiken hallintoon, 1000 : MENOT (milj. ) (sisältävät välilliset kulut ja osan yleiskuluista, jotka eivät sisälly puhtaasti hallinnon riville = Tiken virastotalous) Arvio Maksuttomat palvelut yhteensä: 2,831 4,143 2,200 1,435 virastopalvelut 1,127 1,100 1,100 0,500 tilasto- ja tiedontuotantopalvelut 0,733 0,700 0,700 0,600 muut asiantuntijatehtävät 0,971 0,695 0,400 0,335 Tilastoviranomaistoiminta 1,873 2,814 2,340 1,925 Tiken virastotalous (hallinnon osuus koko toiminnasta, jota ei ole vyörytetty palveluille) 2,837 1,892 2,530 2,488 Maksuttomat palvelut yhteensä Maksullisen toiminnan erillismenot (maksuasetuksen mukainen) 2,927 2,725 0,100 0,200 Hallinnonalan sisäiset (maksulliset alkaen) palvelut yhteensä IT -palvelut 8,716 7,000 9,241 7,325 muut IT-asiantuntijapalvelut MENOT yhteensä 19,184 18,574 16,411 13,373 TULOT (milj. ) -julkisoikeudelliset suoritteet 2,568 2,425 -markkinasuoritteet 0,387 0,300 0,500 0,200 -muut tulot 1,428 7,325 TULOT yhteensä 4,383 2,725 0,500 7,525 NETTOMENOT(* 14,801 15,849 15,911 5,848 *)Mahdollinen kehyksen ylittävä osuus voidaan rahoittaa vuodelta siirtyneestä erästä Tietotekniikan käyttökulut, % -osuus toimintamenoista 6,4 7 7 Tietotekniikkapalvelut Palveluihin kohdistuva henkilöresurssi HTV MMM 15,0 Mavi 44,0 Evira 18,5 Muut asiakkaat 5 Tilastoviranomainen 6,5 Tike 7,5 Välillinen palvelutuotanto 18,5 Yhteensä 115,0 9

10 Tuottavuus Yksikkökustannukset Kustannukset /raportti HTP/ raportti rekisterien hyödyntäminen tiedonkeruussa, % tietomäärästä Ennuste 101, ,53 0,5 0,5 0,48 64 % 25 % 55 % *) 60 % sähköisen tiedonkeruun hyödyntäminen viljelijätiedonkeruissa, % tiedonantajista 45 % *) 35 % IT -ylläpidon toimenpidepyynnöt kpl/htp (*)uusi mittari, ei tavoitelukua) IT jatkuvan kehittämisen toimenpidepyynnöt kpl/htp (*)uusi mittari, ei tavoitelukua) * Maatalouslaskenta ja Tuotantomenetelmätutkimus vaikuttavat merkittävästi tiedonkeruun tuloksiin vuosina -. Tiken työmäärä htp tietojärjestelmien kehittämispalveluihin, kehysluvut. Mavi Evira KRO + MMM Mavi Evira KRO +MMM Tiken työmäärä htp ylläpidettävät tietojärjestelmät Tiken hallinnon osuus % kokonaiskustannuksista Tiken kehittämisen osuus % kokonaiskustannuksista 14,9 % 13,5 % 16,5 % 16 % 0,99 % 1,5 % 1,0 % 1,5 % Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 1000 Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Ennuste Arvio Kustannusvastaavuus, %

11 B-C) Tuotokset ja laadunhallinta Tuotokset palvelukokonaisuuksittain: Tietotekniikkapalvelut Ennuste Kehittämisprojektit, kpl Evira Onnistumisarvio (1-5) *)uusi arviointimenetelmä Mavi Onnistumisarvio (1-5) KRO Onnistumisarvio (1-5) Tuotantoon viennit eli julkaisut (Release management) Sovellukset ja tietokantamuutokset kpl Toteutuneiden tuotantoonvientien (sovellukset, tietokantamuutokset jne.) osuus suunnitelluista julkaisuista % 75 % 73 % 83 % 85 % Ylläpidettävät kohteet, kpl Evira Onnistumisarvio (1-5) Mavi Onnistumisarvio (1-5) KRO Onnistumisarvio (1-5) Tietojärjestelmäpalveluiden toimenpidemäärät, kpl TA Ennuste Ylläpito Kehittäminen Tilasto- ja tietopalvelu Tilastojulkaisujen levikki, kpl Sähköisten tilastojulkaisujen levikki, lataukset Raporttien kokonaismäärä, kpl (tilasto- ja tietopalvelu) Tiedontuotannon vaikuttavuus verkossa, jakelukanavien latausten määrä* Tiedontuotannon vaikuttavuus verkossa, käyntien lukumäärä * Ent. Matilda.fi sivuston sivulatausmäärä, sisältää myös Maataloustilastot.fi-kamppanjasivuston, Puutarhatilastotkampanjasivusto, Maatilarekisterin tietokantataulukoiden julkaisemisen Matildassa ja MTT:n Taloustohtorissa 11

12 Suoritteiden laatu ja organisaation palvelukyky (Asiakastyytyväisyystutkimus, asteikko 1-5) Vuoden tulokset sisältävät vain tilastotuotannon asiakastyytyväisyysmittaukset Tiken kokonaisarvio Arvio 3,47 3,30 3,26 3,35 Hyödyt yhteistyöstä Tiken imago Asiakassuhteiden hoitaminen Itsearviointi EFQM Itsearvioinnin tulokset Cobitin itsearviointi (tietohallinnon laatua koskeva mittari) * on pidemmällä aikavälillä. D) Henkisten voimavarojen hallinta 3,61 3,50 3,62 3,55 3,78 3,60 3,75 3,65 3,40 3,40 3,29 3, ,69 3,4 3,4*) Arvio Henkilöstömäärä, htv, yhteensä (kehykset) Henkilöstömäärä palveluryhmittäin, htv, yhteensä (toteuma/arvio) 208, Tilastoviranomaistoiminta Palvelutuotanto 152, Tiken hallinto Henkilöstömenojen % -osuus kokonaiskuluista 56,3 % 62 % 76 % Henkilöstön hyvinvointi Työtyytyväisyysindeksi (painotettu ka) Arvio 3,4 3,5 3,26 3,5 sairauspoissaolopäivät/htv 11,3 9 9,21 8 luonnollinen poistuma -% henkilöstöstä 3, Osaaminen Koulutustasoindeksi; Koulutukseen osallistuneiden % -osuus henkilöstöstä Koulutuspäivät/htv Koulutuskustannukset /htv Esimiesarvioinnin tulokset Arvio 5,3 5,2 5,1 5,2 50, ,4 5 2, , ,5 3,5 3,37 3,5 12

13 LIITE 2: Taloudelliset voimavarat Tuotto- ja kululaskelma Tilinpäätös Ennuste TAE Tulossopimus TOIMINNAN TUOTOT , Maksullisen toiminnan tuotot , Muut toiminnan tuotot ,88 TOIMINNAN KULUT , Ostot tilikauden aikana , Henkilöstökulut , Vuokra , Palvelujen ostot , Muut kulut , Valmistus omaan käyttöön (-) ,55 Poistot , Sisäiset kulut ,72 JÄÄMÄ I , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -98, Verot ja veronluonteiset maksut , TILIKAUDEN KULUJÄÄMÄ , TOIMINNAN RAHOITUS, m Tilinpäätös Ennuste TAE TA - toimintamenomomentin bruttotulot - toimintamenomomentin bruttomenot Toimintamenorahoitus, netto TA+LTA - edelliseltä vuodelta siirtynyt - siirtyy seuraavalle vuodelle 4,383 0,500 2,725 7,525 19,185 16,400 18,574 13,373 14,801 15,900 15,849 5,848 15, ,360 1,316 1,316 1,375 13

14 Muiden suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma Kustannukset, tuhatta euroa 2008 toteuma toteuma arvio tavoite tavoite muut palvelut IT-palvelut TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset -aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 0 -henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista -tukitoimintojen kustannukset -poistot korot muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä Ylijäämä (+)tai Alijäämä (-) Kustannusvastaavuus % 100,

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014 MMM DNRO 160/01/2014 TIKE DNRO 25/110/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014 1. Vuosien

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen. sopimus Tiken tulostavoitteista.

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen. sopimus Tiken tulostavoitteista. Dnro 158/061/2005 Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen sopimus Tiken tulostavoitteista vuodelle 2005 Sisällysluettelo 1. Vuosien 2005-2009

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

01. (30.90 ja 91) Hallinto

01. (30.90 ja 91) Hallinto 01. (30.90 ja 91) Hallinto S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto tukee

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 2 (9) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2006 Tilastokeskuksen vuoden 2006 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017 19.9.2016 MMM / Ohjaus- ja talousyksikkö MMM:n määrärahaehdotus 2017 yhteensä 2 545 m (2 560 m /2016) 2 MMM:n määrärahaehdotus 2017 Hallinnonalalle

Lisätiedot

LIITE 1 Geodeettisen laitoksen tulossopimus 2006 Tuloksellisuuden tunnusluvut (tuhatta euroa) Selite a) Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2004 Ennuste 2005 TAE 2006 Tulossop. 2006 b) Toiminnallinen tehokkuus

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Talousarvioesitys Hallinto

Talousarvioesitys Hallinto 01. Hallinto S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto tukee ja seuraa niiden

Lisätiedot

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018 TAULUKKO 1. KANSALAISVARMETEEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA KANSALAISVARMENNE 2015 2016 2017 2018 TOTEUMA Ennuste Ennuste Ennuste TUOTOT 1 918 716 2 112 000 2 112 000 2 112 000 aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tehtävien ja aseman kehittäminen: Ehdotus kehittämisen tavoitteiksi ja suuntaviivoiksi

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tehtävien ja aseman kehittäminen: Ehdotus kehittämisen tavoitteiksi ja suuntaviivoiksi 27.5.2009 MMM019:00/2009 Marjo Bruun Risto Yrjönen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tehtävien ja aseman kehittäminen: Ehdotus kehittämisen tavoitteiksi ja suuntaviivoiksi Ehdotuksen

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Talousarvio 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto S e l v i t y s o s a : Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIITE 1 KAIKKI MOMENTIT YHTEENSÄ LAPIN POLIISILAITOS Selite 2013 2014 2015 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VERO VEROHALLINTO 3.4. tehdyt VEROHALLINNON TALOUSARVIOEHDOTUS 2 12. ja 28. muut talousarviotilit Kehykset vuodelle (1000 ) 2008 toteuma TAE TAE 12. Sekalaiset tulot 12.28.11 Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

Linja 4, Ratkaisu- ja tavoitearkkitehtuuri, kokonaisarkkitehtuurityö

Linja 4, Ratkaisu- ja tavoitearkkitehtuuri, kokonaisarkkitehtuurityö Linja 4, Ratkaisu- ja tavoitearkkitehtuuri, kokonaisarkkitehtuurityö Luken tilastojen kokonaisarkkitehtuurityö Tavoitteena kokonaisarkkitehtuurityön edistäminen Luken tilastotuotannon osalta. Nykytilan

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 346 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) eläinlääkintävahinkojen

Lisätiedot

Viraston toimintaympäristön muutokset

Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 73685 2 (31) TIKEN TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ 1 Johdon katsaus... 3 2 Toiminnan vaikuttavuus... 4 3 Toiminnallinen tehokkuus... 6 3.1 Toiminnan tuottavuus... 6 3.2 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen

Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen Anne Kauhanen-Simanainen 11.6.2014 Mitä sähköisellä hallinnolla tavoitellaan? tehokkaampia

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen Pasi Valli

Tulosohjausverkoston tapaaminen Pasi Valli MMM:n hallinnonalan tulosohjauksen pilotointi 2013-2014 Hallinnonalan strategian jalkauttaminen tulosohjauksen avulla Tulosohjausverkoston tapaaminen 25.11.2013 Pasi Valli MMM:n hallinnonalan tulosohjauksen

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 Tulossopimus 11.12.2012 TEM/2168/00.03.01.02/2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2010

Talousarvioehdotus vuodelle 2010 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 20. Innovaatipolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen 07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v)

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen Yhdessä olemme vahvempia 12.2.2014 1 Luonnonvarakeskuksen perustamisen taustaa Hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistäminen

Lisätiedot

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelmakeskustelutilaisuus 3.9.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 14.12.2015 1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN SUORIT- TEIDEN MAKSUISTA VUOSINA 2015 JA 2016

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2018

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2018 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2018 MMM/Ohjaus- ja talousyksikkö 25.9.2017 1 MMM:n hallinnonalan määrärahat ja tulot 2018 Määrärahat yht. 2 594 milj. (2 545 M / 2017) Tulot yht. 853 milj.

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Maakuntauudistuksesta sekä muuta ajankohtaista

Maakuntauudistuksesta sekä muuta ajankohtaista Maakuntauudistuksesta sekä muuta ajankohtaista Hanke- ja yritystukien koulutus 7.-8.2.2017 Hannu Linjakumpu Lapin ELY 9.2.2017 Ajankohtaista Ohjelmakausi 2014-20 lähenee puolta väliä Lapissa käänne parempaan

Lisätiedot

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi 2014-2020 EU:n kaikkia rahastoja koskevat strategiset tavoitteet: älykäs, kestävä

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

40. Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus Lähtökohta

MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus Lähtökohta Tulosohjausverkoston tapaaminen 24.2.2015 Pasi Valli, MMM MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus 2015- Lähtökohta MMM:n hallinnonalan strategian jalkauttaminen tulosohjauksen keinoin : tulosohjauksen

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012 TALPOL linjaukset 26.11.2012 TORI-toimenpiteet 19.12.2012 ICT-laitetilojen (konesalien) määrää vähennetään tavoitteena energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantaminen. Otetaan osaksi TORI-suunnittelua

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014

CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014 CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014 Sopimus palvelukokonaisuuksien toimittamisesta OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolle koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja hallinnon tarpeisiin.

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 Maaseutuviraston asiakasstrategia MAVI:n asiakkaat ja muut sidosryhmät ASIAKKAAT (keitä varten) Viljelijät Maaseutuyritykset Maaseudun

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2009

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2009 Työ ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2009 TEM 3646/040/2008 1. Yleistä 1.1. Toimintaajatus, visio ja arvot Kuluttajaviraston tehtävänä on kuluttajan aseman turvaaminen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous

Lisätiedot

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma ----- 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 549 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut,

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot