Dnro 123/110/2010. Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön. tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dnro 123/110/2010. Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön. tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen"

Transkriptio

1 Dnro 123/110/ Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen sopimus Tiken tulostavoitteista vuodelle 1.4. TIKE-#49122-v7-Tulossopimus_

2 1. VUOSIEN STRATEGISET TAVOITTEET 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annettu laki (1200/1992), tilastolaki (280/2004) ja laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä ( 284/2008) säätävät Tiken tehtäviksi tilastoviranomaistehtävät sekä maaseutuelinkeinorekisterin ylläpidon ja tietohallinnon asiantuntijapalvelut maaja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Tiken tehtäviin ovat viime vuosina merkittävimmin vaikuttaneet valtionhallinnon yleiset sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla toteutetut organisaatioiden ja tehtävien uudistukset. Muutosten johdosta Tiken palvelutehtävät keskittyvät yhä selkeämmin ydinpalveluihin. Tike kehittää IT -palvelujaan tilaaja- tuottajamallin mukaisesti. Asiakasvirastojen IT -palvelutuotantoon tarvittavat varat siirretään vuoden alusta asiakasvirastoille. Mavin alueellistamisen johdosta Maville tuotetut hallinto- ja virastopalvelut päättyvät vuoden alusta. Henkilöstön sopeuttamiseksi on Tikessä toteutettu muutosturvatoimenpiteitä. Tästä huolimatta on päädytty vuonna ytmenettelyn kautta viiden virkasuhteen päättämiseen. Tike tuottaa virastopalveluja vielä toistaiseksi MMM:lle. Tarkempi aikataulutus TTS-kaudelle sovitaan myöhemmin. Tiken tulevaan toimintaan vaikuttaa valtion kehittyvä tietohallinto-ohjaus, jota MMM:n hallinnonalalla toteuttaa ministeriö. Tietohallinnon ohjaustoiminnot edellyttävät uudenlaisia tehtäviä ja osaamista myös Tikessä. Jatkossa panostetaan arkkitehtuurityöhön, tietojärjestelmähankkeiden kustannusten ja hyötyjen ennakkoarviointiin ja hankehallinnointiin. Näiden lisäksi entistä tärkeämmäksi nousee yhteentoimivuuden kehittäminen ja hallinta. Maailmantalouden taantuma on heijastunut talouteen myös Suomen valtionhallinnossa ja Tikessä. Niukat taloudelliset resurssit ja tuottavuusohjelma, jonka puitteissa Tiken henkilöresurssit vähenevät lähes 20 % TTS-kauden aikana, edellyttävät toimintojen tehostamista ja karsimista, kehittämishankkeiden priorisointia ja keskittymistä ydintehtäviin Keskeiset päämäärät, toimintalinjat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Strateginen päämäärä Tiken laadukkailla palveluilla ja tilastotoiminnalla tuotetaan lisäarvoa asiakkaille ja edesautetaan heidän strategisten tavoitteiden saavuttamista. Asiakkaiden strategisten tavoitteiden saavuttaminen on palvelutoiminnan ohjauksen, mittaamisen ja arvioinnin perustana. Palvelutuotanto perustuu tuotteistettuihin palveluihin, selkeästi määriteltyihin tehtäviin ja rooleihin sekä tehokkaisiin tuotantoprosesseihin. Tike tukee hallinnonalan toiminnallisia tavoitteita sekä yhtenäistää ja yhteensovittaa sovellus-, tieto- ja teknologiarakenteita valtionhallinnon yhteisen arkkitehtuurin pohjalta. Tietohallinnon resurssien painopistettä siirretään strategisten tietotekniikkapalvelujen kehittämisen ja toteuttamisen ohjaamiseen sekä kokonaisuuksien hallintaan. Tike toimii jatkossa ministeriön strategisen tietohallinnon ohjauksen tukena julkishallinnon tietohallintolain periaatteiden mukaisesti. 2

3 Sähköisiä asiointipalveluja kehitetään ja käytetään toiminnassa enenevässä määrin. Valtionhallinnon tuottavuusohjelman tavoitteet saavutetaan hyödyntämällä tehokkaita toimintaprosesseja ja kasvattamalla palvelujen hankintaa hallitusti. Tiken palvelukokonaisuuden hallinnassa henkilöstön merkitys on suuri. Toiminnan ja palvelujen kehittymisen kannalta on keskeistä huolehtia työntekijöiden osaamisesta ja työssä jaksamisesta. Tike tuottaa jatkossakin laadukkaita tietoja ICT-palveluita ja tukee siten osaltaan valtionhallinnon tavoitteita tehostaa toimintaprosesseja ja uudistaa hallinnon rakenteita. Toimintalinjat Tike tuottaa luotettavaa ja ajankohtaista tietoa maatalouden, maaseudun ja maaseutuympäristön tilasta ja muutoksista ja tarjoaa hallinnon käyttöön tehokkaita ja luotettavia tietojärjestelmäpalveluita. Tike tuottaa tietotekniikkapalveluita pääosin Maaseutuvirastolle, Elintarviketurvallisuusvirastolle ja maa- ja metsätalousministeriölle. MMM:lle tietohallinnon ohjauksen tukemiseksi ja yhteentoimivuuden edistämiseksi tuotetaan asiantuntijapalveluita. Tike toimii tilastoviranomaisena ja tuottaa maataloutta, maaseutua ja elintarvikeketjuja koskevia tilastoja ja niihin perustuvia tietopalveluita. Tike tuottaa maataloustuotteiden EU-hintaseurantaa palveluna ministeriölle. Tike tuottaa MMM:lle virastopalveluita sovittujen resurssien puitteissa. TULOSTAVOITTEET 2.1. Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimenpiteet Tike tukee toimialansa virastojen tavoitteita tuottamalla päätöksenteon tueksi luotettavaa ja ajantasaista tilastotietoa maaseutuelinkeinoista ja elintarvikeketjusta. Tiken tarjoamat IT-palvelut varmistavat asiakkaiden tietojärjestelmien häiriöttömän toiminnan ja korkean tietoturvatason sekä tukevat niiden kehittämistä asiakkaiden tavoitteiden ja yleisten arkkitehtuurivaatimusten mukaisesti. Tiken tarjoamat tietotekniset järjestelmät ja ratkaisut ovat yhteentoimivia ja kustannustehokkaita. Ne edistävät maa- ja metsätalousministeriön, Eviran ja Mavin hallinnon tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä tukevat asiakaslähtöisen sähköisen asioinnin kehittämistä. Maaseudun kehittäminen Tike tuottaa tietojärjestelmiä maaseudun kehittämisohjelmien toimeenpanoa ja seurantaa varten ja edesauttaa maaseudun monipuolisen elinkeinotoiminnan kehittymistä. 3

4 Tiken tilastotuotanto palvelee kansallista ja EU-tason tietotarpeita maataloudesta ja maaseudusta. Tike tuottaa soveltuvaa tilastotietoa tietovarannoistaan maaseudun kehittämisohjeman seurannan tietotarpeisiin. Maatalous Lähivuosina uudistuvat EU:n ja kansalliset tukijärjestelmät asettavat suuria vaatimuksia maa- ja metsätalousministeriön toimialan hallinnolle. Valmistautuminen uudistuksiin sekä tavoitteiden mukainen vaikuttaminen Euroopan unionissa korostavat tietovarantojen ja niitä hyödyntävien tietojärjestelmien ja tilastojen merkitystä. Tike kehittää ja ylläpitää maataloushallinnon järjestelmiä, joiden avulla maksetaan ja hallinnoidaan maataloustuet. Tike tuottaa tilastotietoa Suomen kantojen muodostamiseksi ja vaikuttamiseksi EU:n maatalouspolitiikan kokonaisuudistukseen, jotta maataloustuotantoa voidaan jatkaa koko Suomessa. Kotimaisen elintarvikeketjun toimenpideohjelman toteutumista edistetään IThankkeiden kautta. Maataloustuotannon ravinnekuormituksen ja maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi Tike tuottaa ja kokoaa muiden tiedontuottajien tiedoista indikaattoritietoa maatalouden ympäristövaikutuksista ja vastaa niiden kansallisista tiedontoimituksista Eurostatille ja OECD:lle. Tike kehittää maatalouden ympäristövaikutusten indikaattorien kansallista julkistamista. Maatalousperäisen bioenergiatuotannon seuraamiseksi Tike kehittää ja tuottaa maatalouden energiatilastoja. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu Bio- ja luonnonvaratalouden strategisen merkityksen korostuessa tiedon keruun ja jakelun nopeus ja käytettävyys korostuvat. Toimialan elinkeinojen kannattavuuden ja kilpailukyvyn turvaaminen edellyttää koko elintarvikeketjun tietovarantojen luotettavuutta, ajantasaisuutta ja yhteentoimivuutta. Tike kehittää ja ylläpitää tietojärjestelmiä ja rekistereitä jotka edistävät elintarvikeketjun toimijoiden ja viranomaisten toimintaa ja siten tukevat hyvää elintarviketurvallisuutta sekä eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia. Tike kehittää raportointiratkaisuja ja tiedon analysointivälineitä niin, että asiantuntijat saavat tiedon käyttöönsä helposti ja tiedon käyttö elintarvikeketjun valvonnan ohjauksessa, mahdollisten kriisitilanteiden hoidossa ja päätöksenteon tukena toimii. Raportointi- ja julkaisuratkaisujen avulla parannetaan kuluttajien tiedonsaantia elintarvikkeiden turvallisuudesta. Kala-, riista- ja porotalous Kala- ja riistakantojen kestävän ja monipuolisen hyödyntämisen sekä suojelun edistämiseksi Tike kehittää ja ylläpitää tietojärjestelmiä, joilla tuetaan MMM/KRO:n vastuulla olevaa toimintaa (KAKE, E-logbook -projekti, Kaveri ja uutena tuleva riistavahinkorekisteri ja LIS -projekti). 4

5 Toiminnalliset tavoitteet hallinnonalalla Julkisen hallinnon ja tuensaajien hallinnollisen työn vähentämiseksi Tike on kehittänyt ja edelleen kehittää sähköistä tukihakua ja viljelijöiden sähköistä asiointia luomalla siihen tarvittavan tekniikan. Lisäksi Tike parantaa asiakaspalvelua kehittämällä mm. palvelun tilaustekniikkaa. Tilastotiedon kerääminen sähköisen menetelmän avulla helpottaa tiedonantajien hallinnollista työtä sekä tehostaa Tiken tiedontuotantoa. Tike on tehostanut tilankäyttöä ja muuttanut vuoden alussa uusiin valtion toimitilastrategian mukaisesti tilankäytöltään tehokkaampiin toimitiloihin. Tikessä vältetään turhaa matkustamista ja pidetään yhteyttä video- ym. teknologian avulla. Tike jatkaa yhteistyötä ja tuottaa palveluja Maaseutuvirastolle palvelusuunnitelmien mukaisesti tukien näin Maaseutuviraston häiriötöntä toimintaa. Tike osallistuu aktiivisesti toiminnalliseen LYNET tilastoyhteistyöhön. Tike on saavuttanut tuottavuustavoitteensa ja tuottavuuden kehittämiseen kiinnitetään edelleen huomiota. Tike on siirtynyt talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen osalta Palkeiden asiakkaaksi vuosien aikana. Kieku-järjestelmä otetaan käyttöön hallinnonalan suunnitelmien mukaisesti vuoden 2013 aikana. VIPin tarjoamia konsernipalveluita otetaan käyttöön yhteisten suunnitelmien mukaisesti siten kuin palvelujen valmiusaste, tarjonta ja palvelujen yhteensovitus sen mahdollistaa Virastoa koskevat toiminnalliset tavoitteet Tike laatii toteuttamissuunnitelman resurssiensa uudelleenkohdentamiseksi ja henkilöstönsä asiantuntemuksen syventämiseksi toimiakseen MMM:n konserniohjauksen tukena ja hallinnonalan ICT- palvelukeskuksena. Tike ottaa toiminnassaan huomioon valtion tietohallinnon ohjauksesta annetut linjaukset sekä julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta annettavan, vuoden alkupuolella voimaan tulevan lain. Tike keskittää ja kohdentaa palvelukokonaisuuttaan hallinnonalan yhteisten palvelujen mm. tietovarastoinnin, yhteiskäyttöisyyden ja integrointipalvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tike kehittää yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön tietohallinnon kanssa yhtenäisen toimintamallin VIPin palvelujen käyttöönottoon ja hallintaan. Tiken palvelukokonaisuuden ja palvelujen laadun kehittämiseksi ja parhaiden käytäntöjen omaksumiseksi Tike laatii suunnitelman IT -palvelujen sertifioimiseksi ISO standardin mukaisesti TTS -kaudella. Tike pyrkii saavuttamaan sille asetetut tuottavuustavoitteet lisäämällä sähköisten palvelujen hyödyntämistä mm. tilasto- ja tiedontuotannossa sekä hallinnossa. Tiken tehtäviä ja tuotettavia palveluita priorisoidaan, osaamista kehitetään ja valtion palvelukeskuspalveluiden hyödyntämistä lisätään. Tike sopii tuotettavista palveluista palvelusopimuksissa maa- ja metsätalousministeriön sekä muiden asiakkaina olevien virastojen ja laitosten kanssa. 5

6 Vuosina - toteutetaan Maatalouslaskenta tiedonkeruun osalta. Tilasto pohjautuu EU rakennetutkimuslainsäädäntöön (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1166/2008). Tilaston tiedot toimitetaan Eurostatiin vuonna Tiedonkeruussa käytetään sähköisiä menetelmiä ja jo käytössä olevia ratkaisuja. Tike kehittää ja tarjoaa asiantuntemustaan hanke- ja projektihallinnon johtamiseen ja sen menetelmien yhtenäistämiseen ja siten osaltaan tukee koko hallinnonalan IT-hankkeiden strategista suunnittelua ja arkkitehtuurien määrittelyä. Palvelun tuottamisesta sovitaan MMM:n ja Tiken välisessä palvelusopimuksessa. Tike laatii kustannusvastaavuuslaskelmat palvelukartan mukaisista palvelutuotteistaan. a) Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain (liite 1) Taloudellisuus ja tuottavuus Tike ja sen palveluja käyttävät/ostavat virastot laativat toiminta- ja taloussuunnitelmansa ja talousarvioehdotuksensa yhteistyössä. Tiken palveluja ostavat virastot sisällyttävät arviot määrärahatarpeista vastaamaan Tikeltä ostettavia palvelutarpeita omiin toiminta- ja taloussuunnitelmiinsa ja talousarvioehdotuksiinsa. Tike järjestää muutoin kehystensä puitteissa ja yhteistyössä asiakasvirastojen kanssa palvelunsa laadultaan ja määrältään vastaamaan välttämätöntä tarvetta. Tietotekniikkapalveluissa keskeistä on ylläpito- ja kehittämispalveluiden tuottaminen palvelusopimuksissa sovitulla tavalla. Tike tarjoaa META-yhteistyöhön asiantuntijaresursseja (Maataloushallinnon ja elintarvikehallinnon yhteisen tietohallinnon ohjausryhmän asettamispäätös MMM033:00/2007). Tilasto- ja tietopalveluissa jatketaan sähköisen asioinnin kehittämistä tiedonkeruussa ja jakelussa edistäen tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Maksullinen toiminta ja kannattavuus Liitteen 1 taulukossa A on esitetty maksullisen toiminnan kehitystä sekä kustannusvastaavuutta. Muut tulot Muut tulot muodostuvat pääosin virastoille tehtävistä IT palveluista liitteen 2 mukaan. Tietovarantojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys Sähköisen tiedon tarjontaa laajennetaan, vähennetään paperilla tapahtuvaa julkistamista sekä suunnataan tiedontuotantoa vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Tilastotuotantoa ja tietopalvelua tehostetaan selkeyttämällä tuotanto- ja jakeluprosesseja sekä kehittämällä tietojärjestelmiä ja tietovarantoja. b) Tuotokset ja niiden kehitys Liitteen 1 taulukossa B-C on esitetty tuotoksien kehittymistä. 6

7 c) Laadunhallinta ja toiminnan kehittäminen Tiken toiminnan laatua mitataan vuosittain ulkopuolisen tahon suorittamalla asiakastyytyväisyystutkimuksella. Lisäksi Tike seuraa toimintaansa EFQM mallin tai vastaavan mukaisilla itsearvioinneilla. Tietohallinnon laatua mitataan Cobitin Governance -itsearvioinnilla. ISO/IEC standardin mukaan sertifioidun tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän jatkuvaa parantamista seurataan kaksi kertaa vuodessa tapahtuvilla ulkopuolisilla auditoinneilla. Toimintaa kehitetään tulosprismaan pohjautuvan tuloskortin mukaisesti. Tike ylläpitää ja kehittää tietoturvaa ja tietotekniikkatoimintojen varautumista ottaen huomioon koko valtionhallintoa koskevat tavoitteet ja toimenpiteet tällä alueella. d) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-alueittain Tike suorittaa vuosittain koko henkilöstöään koskevan työtyytyväisyystutkimuksen, jonka tulos esitetään työtyytyväisyysindeksillä. Henkisten voimavarojen hallinta perustuu Tiken henkilöstöstrategiaan sekä vuosittain päivitettävään henkilöstösuunnitelmaan. Painopisteinä ovat johtamisen ja henkilöstön kehittäminen sekä työhyvinvoinnin edistäminen. Keinoina ovat osaamiskartoitukset, työyhteisövalmennukset, koulutus, henkilöstökierto, henkilöstön osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä toiminnan itsearviointi. Henkilöstötilinpäätös laaditaan vuosittain Keskeiset tuottavuus- ja kehittämistavoitteet sekä investointihankkeet HTVvähennykset 2008 kiintiö Tike tehostaa ja kehittää toimintaansa tämän sopimuksen ja tuottavuusohjelmansa mukaisesti. Tike ylläpitää ajantasaista suunnitelmaa tuottavuustavoitteiden toteuttamiseksi. Tike jatkaa vuoden aikana sekä hallinnon että ydinprosessien kehittämistä. Tike sovittaa tehtävänsä ja palvelunsa sille laissa määrättyihin tilasto- ja tietohallintotehtäviin vähentäen muita tehtäviä ja palveluita toteuma kiintiö toteuma kiintiö arvio kiintiö Yhteensä Tike tukee tuottavuusohjelman toimeenpanoa aktiivisella henkilöstöpolitiikalla ja siihen sisältyvillä muutosturvatoimenpiteillä yhteistyössä ministeriön kanssa. Tike ylläpitää ja kehittää 5-vuotista tilasto-ohjelmaansa. 3. TALOUDELLISET VOIMAVARAT Vuoden talousarviossa Tiken toimintamenomomentille on myönnetty nettomäärärahaa 5,848 milj. euroa, missä bruttomenoja on 13,373 milj. euroa ja bruttotuloja 7,525 milj. euroa. Siltä osin kuin palvelut katetaan maksuin, palveluihin perustuvat menot voivat joko nousta tai laskea talousarviossa arvioituun verrattuna. 7

8 4. SEURANTA JA RAPORTOINTI Tike raportoi kustannuksista, menoista ja tuloista ja tulostavoitteiden toteutumisesta kaksi kertaa vuodessa ja muutoin asiakasvirastojen tarpeen mukaan. Raporteissa arvioidaan myös koko vuoden kehitys. Tulosohjaajalle tuotettavien raporttien sisältöä tarkistetaan tarvittaessa. Kokonaisuutena tulostavoitteiden ja liitteen 1 tunnuslukujen toteutumisesta raportoidaan toimintakertomuksessa. Helsingissä 23. helmikuuta Sirkka-Liisa Anttila Maa- ja metsätalousministeri Jarmo Vaittinen Kansliapäällikkö Marjo Bruun Ylijohtaja 8

9 LIITE 1: Tuloksellisuuden tunnusluvut Vaikuttavuuden tunnusluvut A) Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus Toiminnan kustannukset jaettuna Tiken palvelutuotantoon, viranomaispalveluihin ja Tiken hallintoon, 1000 : MENOT (milj. ) (sisältävät välilliset kulut ja osan yleiskuluista, jotka eivät sisälly puhtaasti hallinnon riville = Tiken virastotalous) Arvio Maksuttomat palvelut yhteensä: 2,831 4,143 2,200 1,435 virastopalvelut 1,127 1,100 1,100 0,500 tilasto- ja tiedontuotantopalvelut 0,733 0,700 0,700 0,600 muut asiantuntijatehtävät 0,971 0,695 0,400 0,335 Tilastoviranomaistoiminta 1,873 2,814 2,340 1,925 Tiken virastotalous (hallinnon osuus koko toiminnasta, jota ei ole vyörytetty palveluille) 2,837 1,892 2,530 2,488 Maksuttomat palvelut yhteensä Maksullisen toiminnan erillismenot (maksuasetuksen mukainen) 2,927 2,725 0,100 0,200 Hallinnonalan sisäiset (maksulliset alkaen) palvelut yhteensä IT -palvelut 8,716 7,000 9,241 7,325 muut IT-asiantuntijapalvelut MENOT yhteensä 19,184 18,574 16,411 13,373 TULOT (milj. ) -julkisoikeudelliset suoritteet 2,568 2,425 -markkinasuoritteet 0,387 0,300 0,500 0,200 -muut tulot 1,428 7,325 TULOT yhteensä 4,383 2,725 0,500 7,525 NETTOMENOT(* 14,801 15,849 15,911 5,848 *)Mahdollinen kehyksen ylittävä osuus voidaan rahoittaa vuodelta siirtyneestä erästä Tietotekniikan käyttökulut, % -osuus toimintamenoista 6,4 7 7 Tietotekniikkapalvelut Palveluihin kohdistuva henkilöresurssi HTV MMM 15,0 Mavi 44,0 Evira 18,5 Muut asiakkaat 5 Tilastoviranomainen 6,5 Tike 7,5 Välillinen palvelutuotanto 18,5 Yhteensä 115,0 9

10 Tuottavuus Yksikkökustannukset Kustannukset /raportti HTP/ raportti rekisterien hyödyntäminen tiedonkeruussa, % tietomäärästä Ennuste 101, ,53 0,5 0,5 0,48 64 % 25 % 55 % *) 60 % sähköisen tiedonkeruun hyödyntäminen viljelijätiedonkeruissa, % tiedonantajista 45 % *) 35 % IT -ylläpidon toimenpidepyynnöt kpl/htp (*)uusi mittari, ei tavoitelukua) IT jatkuvan kehittämisen toimenpidepyynnöt kpl/htp (*)uusi mittari, ei tavoitelukua) * Maatalouslaskenta ja Tuotantomenetelmätutkimus vaikuttavat merkittävästi tiedonkeruun tuloksiin vuosina -. Tiken työmäärä htp tietojärjestelmien kehittämispalveluihin, kehysluvut. Mavi Evira KRO + MMM Mavi Evira KRO +MMM Tiken työmäärä htp ylläpidettävät tietojärjestelmät Tiken hallinnon osuus % kokonaiskustannuksista Tiken kehittämisen osuus % kokonaiskustannuksista 14,9 % 13,5 % 16,5 % 16 % 0,99 % 1,5 % 1,0 % 1,5 % Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 1000 Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Ennuste Arvio Kustannusvastaavuus, %

11 B-C) Tuotokset ja laadunhallinta Tuotokset palvelukokonaisuuksittain: Tietotekniikkapalvelut Ennuste Kehittämisprojektit, kpl Evira Onnistumisarvio (1-5) *)uusi arviointimenetelmä Mavi Onnistumisarvio (1-5) KRO Onnistumisarvio (1-5) Tuotantoon viennit eli julkaisut (Release management) Sovellukset ja tietokantamuutokset kpl Toteutuneiden tuotantoonvientien (sovellukset, tietokantamuutokset jne.) osuus suunnitelluista julkaisuista % 75 % 73 % 83 % 85 % Ylläpidettävät kohteet, kpl Evira Onnistumisarvio (1-5) Mavi Onnistumisarvio (1-5) KRO Onnistumisarvio (1-5) Tietojärjestelmäpalveluiden toimenpidemäärät, kpl TA Ennuste Ylläpito Kehittäminen Tilasto- ja tietopalvelu Tilastojulkaisujen levikki, kpl Sähköisten tilastojulkaisujen levikki, lataukset Raporttien kokonaismäärä, kpl (tilasto- ja tietopalvelu) Tiedontuotannon vaikuttavuus verkossa, jakelukanavien latausten määrä* Tiedontuotannon vaikuttavuus verkossa, käyntien lukumäärä * Ent. Matilda.fi sivuston sivulatausmäärä, sisältää myös Maataloustilastot.fi-kamppanjasivuston, Puutarhatilastotkampanjasivusto, Maatilarekisterin tietokantataulukoiden julkaisemisen Matildassa ja MTT:n Taloustohtorissa 11

12 Suoritteiden laatu ja organisaation palvelukyky (Asiakastyytyväisyystutkimus, asteikko 1-5) Vuoden tulokset sisältävät vain tilastotuotannon asiakastyytyväisyysmittaukset Tiken kokonaisarvio Arvio 3,47 3,30 3,26 3,35 Hyödyt yhteistyöstä Tiken imago Asiakassuhteiden hoitaminen Itsearviointi EFQM Itsearvioinnin tulokset Cobitin itsearviointi (tietohallinnon laatua koskeva mittari) * on pidemmällä aikavälillä. D) Henkisten voimavarojen hallinta 3,61 3,50 3,62 3,55 3,78 3,60 3,75 3,65 3,40 3,40 3,29 3, ,69 3,4 3,4*) Arvio Henkilöstömäärä, htv, yhteensä (kehykset) Henkilöstömäärä palveluryhmittäin, htv, yhteensä (toteuma/arvio) 208, Tilastoviranomaistoiminta Palvelutuotanto 152, Tiken hallinto Henkilöstömenojen % -osuus kokonaiskuluista 56,3 % 62 % 76 % Henkilöstön hyvinvointi Työtyytyväisyysindeksi (painotettu ka) Arvio 3,4 3,5 3,26 3,5 sairauspoissaolopäivät/htv 11,3 9 9,21 8 luonnollinen poistuma -% henkilöstöstä 3, Osaaminen Koulutustasoindeksi; Koulutukseen osallistuneiden % -osuus henkilöstöstä Koulutuspäivät/htv Koulutuskustannukset /htv Esimiesarvioinnin tulokset Arvio 5,3 5,2 5,1 5,2 50, ,4 5 2, , ,5 3,5 3,37 3,5 12

13 LIITE 2: Taloudelliset voimavarat Tuotto- ja kululaskelma Tilinpäätös Ennuste TAE Tulossopimus TOIMINNAN TUOTOT , Maksullisen toiminnan tuotot , Muut toiminnan tuotot ,88 TOIMINNAN KULUT , Ostot tilikauden aikana , Henkilöstökulut , Vuokra , Palvelujen ostot , Muut kulut , Valmistus omaan käyttöön (-) ,55 Poistot , Sisäiset kulut ,72 JÄÄMÄ I , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -98, Verot ja veronluonteiset maksut , TILIKAUDEN KULUJÄÄMÄ , TOIMINNAN RAHOITUS, m Tilinpäätös Ennuste TAE TA - toimintamenomomentin bruttotulot - toimintamenomomentin bruttomenot Toimintamenorahoitus, netto TA+LTA - edelliseltä vuodelta siirtynyt - siirtyy seuraavalle vuodelle 4,383 0,500 2,725 7,525 19,185 16,400 18,574 13,373 14,801 15,900 15,849 5,848 15, ,360 1,316 1,316 1,375 13

14 Muiden suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma Kustannukset, tuhatta euroa 2008 toteuma toteuma arvio tavoite tavoite muut palvelut IT-palvelut TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset -aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 0 -henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista -tukitoimintojen kustannukset -poistot korot muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä Ylijäämä (+)tai Alijäämä (-) Kustannusvastaavuus % 100,

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätös 99550 126/321/2013 1 (36) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ 1 Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2014-2017 Hyväksytty hallitus 4.10.2012 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2014-2017 Hyväksytty hallitus 4.10.2012 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Sisältö 1. VUOSIEN 2014-2017 STRATEGISET TAVOITTEET... 2 1.1. PERUSTEHTÄVÄÄN VAIKUTTAVAT TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTRENDIT... 2 1.2. VAIKUTTAMINEN

Lisätiedot

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2013-2016 Hallitus 5.10.2011 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2013-2016 Hallitus 5.10.2011 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Sisältö 1. VUOSIEN 2013-2016 STRATEGISET TAVOITTEET... 2 1.1. PERUSTEHTÄVÄÄN VAIKUTTAVAT TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTRENDIT... 2 1.2. VAIKUTTAMINEN

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Helsinki 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. VAIKUTTAVUUS...4 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...7 1.3.1 Toiminnallinen

Lisätiedot

1(15) 1.10.2010. Helsinki 1.10.2010. Nro TK-21-837-10. Viite VM /1307/02.02.01/2010/21.6.2010

1(15) 1.10.2010. Helsinki 1.10.2010. Nro TK-21-837-10. Viite VM /1307/02.02.01/2010/21.6.2010 1(15) Helsinki Nro TK-21-837-10 Viite VM /1307/020201/2010/2162010 Asia Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2012-2015 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi Tilastokeskus lähettää oheisena

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1(14) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella 2011-2014 Suurin toimintaympäristön muutos koskee

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013 14.3.2014 1(40) TK-21-736-12 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(40) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014

Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 Helsinki Marraskuu 2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2011

Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2011 Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2011 MAANMITTAUSLAITOS 2011 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI SISÄLLYS 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 1 1.1 Perustehtäviin

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 3966 11.3.2008 411/023/2008 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 Maaseutuvirasto Landsbygdsverket Finnish Agency for Rural Affairs PL 256, 00101 Helsinki PB 256, 00101 Helsingfors PO

Lisätiedot

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014 MML 5280/02 00 02/ Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 2015 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus... 5

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus...1 2. Vaikuttavuus...3 3.

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksistä Kesäkuu 2015 2 SISÄLTÖ LIIKENNEVIRASTO 4 LIIKENTEEN

Lisätiedot

VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Helsinki 2006 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VATT:n tutkimuksen suuntaaminen ydintehtäviin Suunnitelmakaudella

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

HALTIK. Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK strategia

HALTIK. Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK strategia HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK strategia 2010 2015 Sisältö 1 Perusteet... 4 2 Toimintaympäristö ja siinä ennakoidut muutokset... 6 3 Missio, visio ja arvot... 8 3.1 Missio...8 3.2 Visio

Lisätiedot

15.3.2007 TK-20-396-07

15.3.2007 TK-20-396-07 15.3.2007 TK-20-396-07 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 9 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta...

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Edita Prima Oy Helsinki 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 388/02/2011 Valtiontalouden

Lisätiedot

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005 15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. - 31.12. Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan...1 2 Tuloksellisuuden kuvaus...2 2.1 Toiminnan vaikuttavuus...2 2.2 Toiminnallinen

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 31.3.2005 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3

Lisätiedot

Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen

Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 18 2008 Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman hanke Loppuraportti YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA SUOMEN RIISTAKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSIKSI 2013-2015

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA SUOMEN RIISTAKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSIKSI 2013-2015 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA SUOMEN RIISTAKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSIKSI 2013-2015 1. VUOSIEN 2013 2017 STRATEGISET TAVOITTEET 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 15/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Helsinki

Lisätiedot