TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 73685

2 2 (31) TIKEN TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ 1 Johdon katsaus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus... 7 Toiminnan kokonaismenot... 7 Toiminnan menot kustannuslajeittain... 8 Toiminnan kustannukset palvelukokonaisuuksittain... 9 Tulot Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden laatu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstön rakenne Työhyvinvointi Osaaminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Tike Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Postiosoite PL 310, Valtioneuvosto Vaihde Faksi [xxx] Toimipisteet Mariankatu 23, Helsinki, Kruununhaka Malminkatu 16, Helsinki, Kamppi Lapinlahdenkatu 1 B, Helsinki, Kamppi Y-tunnus

3 3 (31) 1 Johdon katsaus Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annettu laki (1200/1992), tilastolaki (280/2004) ja laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä (284/2008) säätävät Tiken tehtäviksi tilastoviranomaistehtävät sekä maaseutuelinkeinorekisterin ylläpidon ja tietohallinnon asiantuntijapalvelut maaja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Vuoden toimintaan ovat merkittävästi vaikuttaneet Tiken rahoitusmallin muutos, kesällä voimaan tullut tietohallintolaki sekä tilastotuotannon osalta maatalouslaskenta Rahoitusmallin muutoksessa, joka toteutettiin vuoden alusta, siirrettiin ITpalveluiden rahoitus osittain Tiken asiakasvirastojen budjettiin. Uudistus on vaatinut toimintatapojen kehittämistä niin Tikessä kuin asiakasvirastoissa, jotta tilaaja-tuottajamalli toteutuu. Palveluiden mitoitus ja suunnittelu sekä niihin liittyvä laskutus ja raportointi ovat parantaneet ennakointia ja läpinäkyvyyttä, mutta vaatineet merkittävästi resursseja Tikessä. Tilastotoiminnassa vuoden mittaan on työstetty maatalouslaskennan tuloksia ja julkaistu tietoa monipuolisesti hyödyntäen useita sähköisen julkaisemisen välineitä ja kanavia. Myös tietojenkeruun sähköisiä palveluita on edelleen kehitetty. Saatu palaute asiakkaiden ja yhteistyökumppanien taholta on ollut erinomaista. Kesäkuussa voimaan tullut tietohallintolaki on huomioitu Tiken toiminnassa monipuolisesti. Asiantuntijat ovat osallistuneet MMM:n hallinnonalan ja kohdealueiden arkkitehtuurien kuvaamiseen yhteistyössä eri virastojen edustajien kanssa. Tikessä on myös koko henkilöstölle avattu kokonaisarkkitehtuurin saloja tietoiskuilla ja koulutuksilla. Hankehallinnan ja -arvioinnin kehittämiseen on osallistuttu ja tarjottu asiantuntija-apua. Tiken palvelukartta uudistettiin vuoden alusta. Näkyvimpänä muutoksena oli tietojärjestelmien ylläpitopalveluiden jakautuminen ylläpitoon ja jatkuvaan kehittämiseen. Uudistus on parantanut palvelusopimusten sisällöllistä suunnittelua ja toteuman seurantaa ja sillä on myös vaikutusta toimintakertomuksen raportointiin. Asiakasyhteistyössä on jatkettu yhteisen suunnittelun tiivistämistä sekä TTSkauden mittaista pitkän aikavälin että vuosittaista palvelusopimussuunnittelua. Myös laaja-alaisesti vaikuttavaan yhteiseen arkkitehtuurisuunnitteluun on panostettu tavoitteena ennakoida tarpeita toiminnassa ja teknologiassa. Asiakastyytyväisyys tutkimuksen perusteella asiakkaamme ovat antaneet Tiken toiminnalle erittäin hyvän yleisarvion. Tike koetaan luotettavaksi ja palveluja kehittäväksi yhteistyökumppaniksi. Tike muutti uusiin toimitiloihin Vallilaan. Toimitilakustannukset laskivat ja sisäilmalaatuongelmista aiheutuneet terveysongelmat ovat vähentyneet merkittävästi. Henkilöstökehyksen osalta Tike saavutti sille asetetut tuottavuustavoitteet vuoden aikana. 3

4 4 (31) 2 Toiminnan vaikuttavuus Tike ja ministeriö ovat vuoden tulossopimuksessa sopineet virastoa koskevista tulostavoitteista. Tulostavoitteet ja niiden toteutuminen on kuvattu ohessa. Tulostavoitteiden toteumista on arvioitu myös arvosanoin, joiden merkitykset ovat: 1 Heikko (= toimenpidettä ei aloitettu tai ei toteutunut lainkaan) 2 Välttävä 3 Tyydyttävä 4 Hyvä (= toimenpide toteutui asetetun tavoitteen mukaisesti) 5 Erinomainen (= toimenpide toteutui asetettua tavoitetta selvästi paremmin) 1 Tike laatii toteuttamissuunnitelman resurssiensa uudelleenkohdentamiseksi ja henkilöstönsä asiantuntemuksen syventämiseksi toimiakseen MMM:n konserniohjauksen tukena ja hallinnonalan ICT- palvelukeskuksena. Tike ottaa toiminnassaan huomioon valtion tietohallinnon ohjauksesta annetut linjaukset sekä julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta annettavan, vuoden alkupuolella voimaan tulevan lain. Arvio/selitys: Tike on kehittänyt IT-lain mukaisesti yhteentoimivuuspalveluita sekä kartoittanut mahdollisuuksiaan lisätä IT-asiantuntijuuden tarjontaa konserniohjauksen tueksi. Palvelukarttaa laatiessaan Tike on huomioinut JulkICT:n toimialariippumattomien palveluiden linjaukset. Arvosana: 3,5 2 Tike keskittää ja kohdentaa palvelukokonaisuuttaan hallinnonalan yhteisten palvelujen mm. tietovarastoinnin, yhteiskäyttöisyyden ja integrointipalvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tike kehittää yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön tietohallinnon kanssa yhtenäisen toimintamallin VIPin palvelujen käyttöönottoon ja hallintaan. Arvio/selitys: Tike on julkistamissaan tietohallintopalveluissa huomioinut kokonais- ja tietoarkkitehtuurin sekä toimittajahallinnan asiakastarpeet. Tike on osallistunut VIPin palveluiden kehittämiseen ja käyttöönottoon asiakasvirastoille. Arvosana: 3 3 Tiken palvelukokonaisuuden ja palvelujen laadun kehittämiseksi ja parhaiden käytäntöjen omaksumiseksi Tike laatii suunnitelman IT -palvelujen sertifioimiseksi ISO standardin mukaisesti TTS -kaudella. Arvio/selitys: Tike on selvittänyt nykytilaa ja laatinut etenemissuunnitelman, jonka tavoitteena on soveltuvin osin sertifikaatin mukaisuus. Arvosana: 2,5 4

5 5 (31) 4 Tike pyrkii saavuttamaan sille asetetut tuottavuustavoitteet lisäämällä sähköisten palvelujen hyödyntämistä muun muassa tilasto- ja tiedontuotannossa sekä hallinnossa. Tiken tehtäviä ja tuotettavia palveluita priorisoidaan, osaamista kehitetään ja valtion palvelukeskuspalveluiden hyödyntämistä lisätään. Arvio/selitys: Tike tuotti sähköisen vastaamisvaihtoehdon kaikkiin vuoden viljelijätiedonkeruihin ja kehitti ilmaisen Tilastolaari-verkkopalvelun, jossa käyttäjät voivat räätälöidä tilastotaulukoita, kuvioita ja karttoja. Arvosana: 4 5 Tike sopii tuotettavista palveluista palvelusopimuksissa maa- ja metsätalousministeriön sekä muiden asiakkaina olevien virastojen ja laitosten kanssa. Arvio/selitys: Tike on solminut palvelusopimukset asiakasvirastojen kanssa. Vuoden aikana on erityisesti panostettu palvelusopimusten toteutumien monipuoliseen raportointiin sekä palvelutarpeen ennakointiin. Arvosana: 4 6 Vuosina toteutetaan Maatalouslaskenta 2010 tiedonkeruun osalta. Tilasto pohjautuu EU rakennetutkimuslainsäädäntöön (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1166/2008). Tilaston tiedot toimitetaan Eurostatiin vuonna Tiedonkeruussa käytetään sähköisiä menetelmiä ja jo käytössä olevia ratkaisuja. Arvio/selitys: Maatalouslaskennan sähköisessä tiedonkeruussa onnistuttiin erinomaisesti ja tietojenkäsittelyssä hyvin. Arvosana: 4,5 7 Tike kehittää ja tarjoaa asiantuntemustaan hanke- ja projektihallinnon johtamiseen ja sen menetelmien yhtenäistämiseen ja siten osaltaan tukee koko hallinnonalan IT-hankkeiden strategista suunnittelua ja arkkitehtuurien määrittelyä. Palvelun tuottamisesta sovitaan MMM:n ja Tiken välisessä palvelusopimuksessa. Arvio/selitys: Hankehallinnan menetelmiä on kehitetty mutta hankesalkun toteutus on kesken. Tike on kehittänyt hankehallinnan ja -arvioinnin käytäntöjä ja osallistunut valtionhallinnon yhteisen hankehallintavälineen hankintaan. Projektinhallinnan menetelmien ja projektisalkun hallinnan osalta on edistytty hyvin. Arvosana: 3 8 Tike laatii kustannusvastaavuuslaskelmat palvelukartan mukaisista palvelutuotteistaan. Arvio/selitys: Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti. Arvosana: 3,5 5

6 6 (31) 3 Toiminnallinen tehokkuus 3.1 Toiminnan tuottavuus Vuoden tulossopimuksessa esitetyt tavoiteluvut ja vastaava toteuma on esitetty alla olevassa taulukossa. Tuottavuus 2009 toteuma 2010 toteuma Tavoite HTP/ raportti 0,53 0,54 0,48 0,47 Tilastorekisterien hyödyntäminen tiedonkeruussa,% tietomäärästä 66 % 67 % 60 % 69 % Tiken htp tietojärjestelmien kehittämispalveluihin (kohteet, joissa asiakkaat Mavi, Evira, MMM, KRO, Yhteiset) Mavi Evira KRO ja MMM Yhteiset Konsulttiostot ylläpidettäviin järjestelmiin 1000 (asiakkaat Mavi, Evira, MMM, KRO, Yhteiset) Tiken htp tietojärjestelmien ylläpitopalveluihin (kohteet, joissa asiakkaat Mavi, Evira, MMM, KRO, Yhteiset) Mavi Evira KRO ja MMM Yhteiset Tiken sisäisen kehittämisen osuus % kokonaiskustannuksista (ei sisällä henkilöstön kehittämistä) 0,99 % 1 % 1,5 % 1 % Raportoinnin tuottavuustavoite on saavutettu vaikkakin hiukan laskenut edellisvuodesta. Tilastorekisterien hyödyntämisen tavoitetaso tiedonkeruussa on ollut korkea ja se on ylitetty kirkkaasti. Taso on myös noussut edellisvuoteen nähden. Tikessä on otettu käyttöön uusi palvelukartta, jonka mukaan tietojärjestelmäpalvelut jakautuvat eri tavoin kuin aiempina vuosina; projekteihin, jatkuvaan kehittämiseen, ylläpitoon, yhteentoimivuuspalveluihin sekä teknologiaalustapalveluihin. Palvelukartta on kuvattu kappaleessa 4. Edellä esitetyssä taulukossa tietojärjestelmien kehittämispalveluihin sisältyvät sekä projektit että jatkuva kehittäminen. Asiakkaille on tuotettu jonkin verran edellisvuotta enemmän tietojärjestelmäpalveluita. Resurssien kasvu on pääosin aiheutunut Kala- ja riistaosaston liiketoiminnan kehittämistarpeista. Kehittämispalveluiden työn kasvu selittyy osittain uudella jatkuvan kehittämisen palvelulla, joka on vastaavasti pienentänyt ylläpidon lukuja. Luvut eivät ole näin täysin vertailukelpoisia edellisiin vuosiin. Kehit- 6

7 7 (31) tämis- ja ylläpitopalveluita on tuotettu mainituille asiakkaille vajaat htp:ää. Näiden lisäksi on tuotettu yhteentoimivuuspalveluita noin 1300 htp:ää. Tike ei vuoden rahoitusmuutosten myötä rahoittanut asiakkaiden ylläpidettävien tietojärjestelmien ostoja. Tikelle osoitettuja tuottavuusrahoja on käytetty yhteentoimivuuspalveluiden ostopalveluiden rahoittamiseen noin euroa. Tiken sisäisen kehittämisen osuus kokonaiskustannuksista on pysynyt viime vuoden tasolla. Seuraavassa taulukossa esitetään palveluille kohdistuva työaika asiakkaittain (HTV), kun välillinen työaika, Tiken hallinto ja toimitilakulut on vyörytetty palveluille. Tikelle kohdistuneet palvelut on tämän jälkeen vielä jaettu asiakkaille työajan suhteessa. HTV Käyttö Muut Evira Maksullinen Mavi MMM Tilastoviranomainen Yhteensä Osuus palvelutuotannosta Tietohallintopalvelut 0,3 1,9 0,6 1,6 2,3 0,7 7,4 4 % Tietojärjestelmäpalvelut 6,5 25,8 7,7 64,3 17,7 1,2 123,2 63 % Tilasto- ja tietopalvelut 1,4 0,1 1,2 2,0 9,3 36,6 50,7 26 % Virastopalvelut 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 14,3 7 % Yhteensä 8,2 27,8 9,6 67,9 43,5 38,4 195,5 Osuus palvelutuotannosta 4 % 14 % 5 % 35 % 22 % 20 % 3.2 Toiminnan taloudellisuus Työaikatiedot kerätään työajanseurantajärjestelmällä, joita käytetään hyödyksi kustannusten laskennassa. Tehdyn työn määräksi kertyy yhteensä 195,5 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosia Tikessä on henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän Tahdin mukaan 192,3. Edellä mainittujen lukujen erotus kertoo toteutuneen työssäoloajan, joka on 3,2 htv:n verran suurempi johtuen muun muassa ylitöistä, harjoittelijoiden ja siviilipalvelusmiesten työpanoksesta. Palvelutuotannosta suurinta osaa edustaa tietojärjestelmäpalvelut. Eniten palveluita tuotetaan Maaseutuvirastolle. Toiminnan kokonaismenot Alla olevassa taulukossa esitetään Tiken toiminnan kokonaismenot toteuma toteuma toteuma TA toteuma Toiminnan menot Toiminnan tuotot Netto Tiken toiminnan kokonaismenot ovat laskeneet. Lasku johtuu pääosin ITpalveluiden rahoitusmallin muutoksesta. Tikeltä siirrettiin asiakasvirastoille noin 1,6 milj euroa kattamaan järjestelmien, niiden alustojen ja tietoliikennepalvelui- 7

8 8 (31) den, sekä 0,4 milj euroa työasema- ja virastopalveluiden ostoja. Maatalouslaskennan vuosittaiset menomuutokset näkyvät erona vuosien välillä. Myös tuottavuustoimenpiteiden vaikutukset näkyvät muutoksena Toiminnan tuotot ovat kasvaneet rahoitusmallin muutoksesta johtuen. Tulot on eritelty palveluittain sivulla 10. Seuraavassa taulukossa esitetään Tiken kustannukset asiakkaittain välillisten kustannusten vyöryttämisen jälkeen. Tiken hallinnon osuus on 2,8 miljoonaa euroa ja sillä katetaan henkilöstöhallinto, talous, toiminnan kehittäminen, sisäinen tarkastus, viestintä ja ylin johto. Tietohallintopalvelut sisältävät erillisenä asiantuntijatyönä tehtäviä tietohallinnon konsultointityyppisiä tehtäviä. Taulukosta on nähtävissä rahoitusmallin muutoksesta johtuvia vaikutuksia. Muut Evira Maksullinen Mavi MMM Tike Tilasto- Yhteensä viranomainen Asiakkuus ICT-arkkitehtuurit Muut asiantuntijapalvelut Tietohallintopalvelut Jatkuva kehittäminen Projektit Teknologia-alustat Yhteentoimivuus Ylläpito Tietojärjestelmäpalvelut Hallintotoimialueen yht Sisäinen kehittäminen Yleishallinto Tiken hallinto Maataloustuotteiden EUhintaseuranta Tietopalvelu Tilastoviranomaistoiminta Tilasto- ja tietopalvelu Kuljetuspalvelu Materiaalipalvelu Monistamopalvelu Postipalvelu Toimitilapalvelu Virastopalvelut Menetelmät Välillinen palvelutuotanto Yhteensä Yhteensä Toiminnan menot kustannuslajeittain Seuraava taulukko havainnollistaa menojen toteumaa kululajeittain vuosina Mukana ovat tilikauden investoinnit mutta ei poistoja. 8

9 9 (31) Euroa Arvio toteuma Käyttöomaisuuden ostot Ostot tilikauden aikana Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Tuotot yhteensä Kulut yhteensä Netto Käyttöomaisuuden ostoja on kertynyt vajaa euroa vuonna. Palveluiden ostot ovat pienentyneet viime vuodesta rahoitusmallin muutosten mukaisten määrärahansiirtojen vuoksi. Toiminnan kustannukset palvelukokonaisuuksittain Alla oleva taulukko kuvaa Tiken toiminnan kustannuksia palvelukokonaisuuksittain. Kustannukset, TA Tilastoviranomaistoiminta Hallinnonalalle tuotettavat palvelut Tietotekniikkapalvelut, ylläpito Tietotekniikkapalvelut, kehittäminen Tiedontuotantopalvelut Korvamerkkien osuus Virastopalvelut Asiantuntijapalvelut Tiken hallinto YHTEENSÄ Taulukossa välilliset kulut, (kuten toimitilakulut, henkilöstön välilliset työaikakulut, välitön esimiestyö, tuotannon suunnittelu) on kohdistettu palveluille. Hallinnon osuus näkyy omana osuutenaan ja on pysynyt edellisvuoden tasolla. Tilastoviranomaistoiminnassa näkyy maatalouslaskennan osuus kuluja kasvattavana tekijänä, kuitenkin pienempänä kuin vuonna Tietotekniikkapalveluiden kulut ovat pienentyneet edellisvuodesta rahoitusmallin muutoksen vuoksi. Tiedontuotannon kulut ovat edellisvuoden tasolla. Virastopalveluiden kulut ovat pienentyneet toiminnan supistamisen vuoksi. Seuraavassa taulukossa esitetään raportoinnin yksikkökustannukset. Kustannukset ovat hieman laskeneet. 9

10 10 (31) Yksikkökustannukset Tavoite /raportti 101,76 110, ,96 Alla olevassa taulukossa kuvataan ICT-palveluille kohdistuva henkilötyöjakauma asiakkaittain. on tavoitteen mukainen. Tulot Tavoite MMM 15 13,5 Mavi 44 47,3 Evira 18,5 19,7 Muut asiakkaat 5 7,3 Tilastoviranomainen 6,5 7,7 Tike 7,5 10,0 Välillinen palvelutuotanto 18,5 10,3 Yhteensä ,7 Tiken tulot ovat jakautuneet seuraavan taulukon mukaisesti. EURO Maksullisen toiminnan tuotot Muut tuotot Yhteensä Tietohallintopalvelut ICT-arkkitehtuurit Muut asiantuntijapalvelut Tietohallintopalvelut Tietojärjestelmäpalvelut Jatkuva kehittäminen Projektit Teknologia-alustat Yhteentoimivuus Ylläpito Tietojärjestelmäpalvelut Tiken hallinto Tiken hallinto Tilasto- ja tietopalvelu Maataloustuotteiden EUhintaseuranta Tietopalvelu Tilastoviranomaistoiminta Tilasto- ja tietopalvelu Virastopalvelut Virastopalvelut Yhteensä Palveluiden jaottelun ja rahoitusmallin muutoksesta johtuen vertailua edellisiin vuosiin ei ole tehty. Tiken hallinnon tuotot muodostuvat pääosin komission maksamista matkakorvauksista (lentoliput). 10

11 11 (31) 3.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAI- SISTA MUISTA SUORITTEISTA (1000 euroa) Arvio TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset -aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat -palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista -tukitoimintojen kustannukset -poistot korot muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä Ylijäämä (+)tai Alijäämä (-) Kustannusvastaavuus % Tiken maksullisen toiminnan tuotot ovat merkittävästi viime vuosia suuremmat muuttuneen rahoitusmallin vuoksi. 11

12 12 (31) 4 Tuotokset ja laadunhallinta Vuonna Tikessä otettiin käyttöön uusi palvelukartta, joka on esitetty alla. Tiken palvelukartan uudistuksessa palvelut jaettiin tietojärjestelmä-, tietohallintoja tilasto- sekä tietopalveluihin. Keskeisenä tavoitteena oli vastata paremmin asiakkaiden lainsäädäntöä tukevien tietojärjestelmien kehittämis- ja ylläpito tarpeisiin, sekä toisaalta erottaa tietohallintopalveluiksi sellaiset palvelut, jotka muodostavat menetelmiä ja ohjeistoja varsinaisille tietojärjestelmäpalveluille. Palvelukartan uudistuksen tavoitteena oli myös yhdenmukaistaa palveluiden tuotanto ja palveluraportointi. Yhteentoimivuuspalvelut on palvelukokonaisuus, jonka sisältämät palvelut tukevat IT-lain edellyttämää yhteentoimivuutta tarjoamalla valmiit puitteet yhtenäisten tietojärjestelmien ja raportointipalveluiden toteuttamiselle sekä niissä olevien tietojen hallinnoinnille. Projektipalvelulla kehitetään uusi tietojärjestelmä tai tehdään muutoksia jo olemassa olevaa tietojärjestelmään systemaattisilla menetelmillä. Uudeksi palveluksi määriteltiin jatkuvan kehittämisen palvelu olemassa olevan tietojärjestelmän jatkokehitykseen. Uudistetuksi ylläpitopalveluksi eriytettiin jo olemassa olevan tietojärjestelmän toimivuuden ja käytettävyyden varmistaminen. Teknologiaalustapalvelut koostuvat käyttö-, infra- ja tietoliikennepalveluista. Tietohallintopalveluissa asiakkaiden käytössä on Tiken henkilöstön kokemus ja asiantuntemus tietohallinnon kehittämisen ja organisoinnin eri osa-alueilta. Palvelut sisältävät seuraavat osa-alueet: ICT- arkkitehtuurit, Menetelmät, Hankehallinta ja -arviointi ja Hankinta- ja toimittajahallinta. Tilasto- ja tietopalvelutuotteet koostuvat tietopalvelusta, maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tilastoista ja tilastopalvelutuotteista, raportointipalveluista 12

13 13 (31) Tietojärjestelmäpalvelut sekä tieto- ja tiedonhankintapalveluista. Tietopalvelu on maaseutu- ja elintarvikehallinnon tietojärjestelmistä sekä muista tietolähteistä tehtävien tilausraporttien ja selvityspyyntöjen hoitamista sekä tietomateriaalien hankintaa, verkkotietopalvelujen ylläpitoa ja tiedon jakelua. Hintaseurannassa Suomen toimivaltainen viranomainen on maa- ja metsätalousministeriö. Tike tukee MMM:ä tuottamalla hintaseurantaan osapalveluja. Vuodelle 2012 palvelukarttaa päivitettiin muuttamalla Tietojärjestelmäpalvelut ITkehittämis- ja ylläpitopalveluiksi. Yhteentoimivuuspalvelut Vuonna käynnistettiin laajempi työstö yhteisen arkkitehtuurin kuvaamiseksi kokonaisarkkitehtuurimenetelmin. Nykytilan kuvaukset saatiin monelta osin valmiiksi vuoden aikana. Työtä jatketaan vielä vuonna 2012, jolloin myös aloitetaan kuvaamaan menetelmän mukaisia tavoitetilan kuvauksia. Vuoden merkittäviä askeleita yhteentoimivuuspalveluiden osalta oli mm. Uuden käyttövaltuusjärjestelmän kehittäminen aloitettiin käynnistämällä IAMprojekti. Uusi käyttövaltuusjärjestelmä otetaan käyttöön vuonna Viranomaistoimijatietojärjestelmää kehitettiin edelleen käynnistämällä Yhteiset osat projekti, jonka tavoitteena on paremmin tunnistaa järjestelmän yhteiset osat. Projekti jatkuu vielä vuonna Onnistuneita tietovarastoratkaisuja otettiin käyttöön muutamissa tietojärjestelmissä. Mm. Tilasto-toimialueella alettiin ensimmäisenä toteuttaa hankitun BO Edgen päälle julkisia raportteja. Yksikkötestauksen hallinta on helpottunut jatkuvan integraation palvelin Hudsonin käyttöönoton myötä. Sovelluskehys-Tiiraa kehitettiin myös edelleen. Vuonna 2010 aloitetut monitorointi- ja raportointityökalut otettiin käyttöön. Palvelun saatavuustietojen näyttämisen kehittäminen aloitettiin Palsaprojektissa. Projektin tavoitteena on ollut tuottaa käyttäjälle tiedot sovelluksen saatavuudesta. Ensimmäisenä palvelu toteutettiin Eviran eläinsovellukselle, jonka on määrä mennä tuotantoon alkuvuodesta Projektit Projektitoiminta oli alkuvuonna vähäisempää kuin loppuvuonna. Lukumääräisesti (ks. 4.1) eniten projekteja tehtiin Eviralle mutta henkilötyövuosien käytön mukaan mitattuna suurin volyymi tehtiin Mavin projekteissa (ks. 3.1). KRO:lle tehtyjen projektien osuus kaikista projekteista nousi merkittävästi kertomusvuonna. Järjestelmiä on kehitetty myös Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolle. Uutena asiakkaana projektitoimintaa laajennettiin Metlalle. Hallinnonalan ulkopuolella projekteja tehtiin ympäristöterveydenhuollon projekteissa STM:n ja TEM:n kanssa. Suurimmat asiakasvirastoille tuotetut projektit olivat 13

14 14 (31) Mavin maksatusjärjestelmän (Sampo) uusimisprojekti. Sampojärjestelmä otettiin tuotantoon kesällä ja projekti päätettiin vuoden lopussa. Tukisovelluksen kehittämisprojekti aloitettiin esiselvityksen jälkeen syksyllä. etukihaun muutokset toteutettiin keväällä tehtävään sähköiseen tukihakuun Hanke2007 raportointia edistettiin tietovarastoratkaisujen avulla kahdessa eri projektissa Eviran Eläinlääkintähallinnan tietojärjestelmän (Elite) määrittelyprojekti aloitettiin Sikarekisteri liitettiin osaksi Eläintietojärjestelmää Elsi-projektissa Korvamerkkien tilausjärjestelmä uusittiin Elintarvikevalvonnan keskitetyn tietojärjestelmän tiedonkeräystä ja raportointia kehitettiin KUTI-projektissa ja valvontatietoja pilotoitiin onnistuneesti Oiva-palvelussa Kalataloushallinnon vapaa-ajankalatalouteen liittyvä tietojärjestelmä siirrettiin ylläpitoon Kaveri-projektissa. Kaveri sisältää mm. velvoite-, istutus- ja vesiviljelyrekisterit. Sähköisen kalastuspäiväkirjan ELogbookin kehittämistä jatkettiin edelleen Käyttövaltuuksien hallinnan parantamiseen tähtäävä IAM-projekti aloitettiin Viranomaistoimijatietojärjestelmä VTO:n laajennus otettiin käyttöön sekä aloitettiin järjestelmän laajennus muiden hallinnonalan virastojen käyttöön Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolle aloitettiin sähköistä asiointia kehittävä TAMI-projekti alkuvuodesta Jatkuva kehittäminen Vuoden alussa erotettiin palvelukartassa jatkuvan kehittämisen palvelu ylläpitopalvelusta. Tarkoituksena jatkuvan kehittämisen ja ylläpidon erottamisella on kyetä seuraamaan olemassa olevien tietojärjestelmien kehittämiseen kokonaisuudessaan meneviä kustannuksia ja vastaavasti rajaamaan ylläpitopalveluun vain järjestelmien toiminnan kannalta välttämättömät tehtävät. Samalla toimintaa on voitu tehostaa, koska pieniä kehittämistarpeita ei ole ollut välttämätöntä projektoida, vaan ne on voitu sisällyttää jatkuvan kehittämisen palvelukokonaisuuteen. Jatkuvan kehittämisen palvelun toteutunut kokonaistyömäärä on ollut hyvin lähellä palvelusopimuksissa arvioitua kokonaistyömäärää. Jatkuvan kehittämisen palvelu on resurssikäytöltään suurin tietojärjestelmäpalveluiden osa. 14

15 15 (31) Tikessä on onnistuttu jatkokehittämään aktiivisesti 25 tuotannossa olevan tai tuotantokäyttöön otettua tietojärjestelmää Asiakkaiden liiketoiminnassa tapahtuvista muutos- ja parannustarpeista johtuen. Jatkuvan kehittämisen haasteena on ollut hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti yhteentoimivuuspalveluiden ja yhteisten osien tarjoamat ratkaisuvaihtoehdot. Tietojärjestelmien toimintaperiaatetta on pystytty yhtenäistämään, mikä parantaa käytettävyyttä ja helpottaa myös jatkossa ylläpitoa sekä parantaa loppuasiakkaiden käyttäjätyytyväisyyttä. Tikessä on onnistuttu toimimaan Asiakkaiden tukena vahvassa tuntemuksessa hallinnonalan loppuasiakkaan tarpeista, säädöksistä, toimintatavoista sekä toimialan ja hallinnon prosesseista tietojärjestelmien jatkuvan kehittämisen yhteydessä. Ylläpito Tike on tuottanut ylläpitopalvelua tuotannossa olevalle tai tuotantokäyttöön otetulle tietojärjestelmälle. Ylläpitopalvelun toteutunut kokonaistyömäärä on ollut hyvin lähellä palvelusopimuksissa arvioitua kokonaistyömäärää. Tarkasteluvuonna Tike takasi ylläpidettävissä järjestelmissä järjestelmien hyvän palvelevuuden ja mahdollisimman häiriöttömän käytön kriittisinä hetkinä esimerkiksi hakemusten tallennusajankohtina, tukien maksatusajankohtina, valvontojen ajankohtina sekä jatkuvan rekisterien päivittymisen ja raportoinnin aikana. Ylläpitopalveluissa on pyritty järjestelmien mahdollisimman kustannustehokkaaseen ja helppoon ylläpitoon. Järjestelmien ja rekistereiden kasvun yhteydessä on siirretty ylläpitoon lisääntyvässä määrin rajapintapalveluita molemmin suuntaiseen tiedonvälitykseen niin eri virastojen kuin yksityisten toimijoidenkin tarpeisiin. Yhteentoimivuuspalveluiden kehittyminen on tuonut lisähaasteita kehittää suunnitelmallisesti ylläpitopalveluita vastaamaan yhteiskäyttöisyyden haasteisiin. Teknologia-alustapalvelut Vuoden aikana valmisteltiin Oracle tietokantapalveluiden osalta uuden kantaversion käyttöönottoa normaalina palvelun elinkaaripäivityksenä. Edellisen Oracle -version tuki on vähitellen päättymässä ja päivityksellä halutaan taata tuellisen version käyttö. Samaan aikaa testi- ja kehitysympäristöjen osalta on valmisteltu alustapalveluiden siirtymistä Windows server 2008 version käyttöön. Kapasiteettipalveluiden osalta entistä enemmän kapasiteettia on siirretty virtuaalialustoille. Tietoliikennepalveluiden osalta Tike liittyi VY-verkkoon (Valtion yhteinen tietoliikenneratkaisu) toimittajaliittymällä. Näin ollen virastoilla on mahdollisuus siirtää tietoliikennepalvelunsa VY-verkkoon, jossa Tiken palvelut ovat saatavilla. Vuoden aikana on valmisteltu Tiken kehi- ja testiympäristön siirtämistä uuteen konesaliin. Valmisteluiden aikana on tehty vertailulaskelmat vaihtoehtoisista tuottamistavoista. Laskelmat esitettiin asiakaskunnalle ja päädyttiin edelleen oman konesalin malliin. 15

16 16 (31) Tietohallintopalvelut Tilasto- ja tietopalvelut Kertomusvuonna otettiin käyttöön hallinnonalan yhteisten ympäristöjen kustannustenjakomalli ja siihen liittyvät laskutusmenettelyt. Mallista on sovittu Tiedon käyttöpalveluiden puitesopimuksessa. Malli on ulotettu myös omaan konesaliin. Kustannusjakomalli päivitetään 2. kertaa vuodessa ja Tiken teknologiaalustapalveluiden laskutus perustuu tähän malliin. Kustannusjakomallia hallinnoivan CAB-ryhmän eli muutosten johtoryhmän toiminta on jatkunut normaalisti vuonna. Tike toimii ryhmässä integraattoriroolissa. Ryhmälle on esitetty vuoden ICT-käyttösuunnitelma, jossa kerrotaan hankintojen ja palvelunostojen kohdennuksesta ja asiakaskohtaisesta osuudesta sekä toimintasuunnitelma, joka kuvaa Tiken töiden kohdentumisen ja asiakaskohtaisen kustannusarvion. Suunnitelmien ja vuoden sisällä tehtävien hankintojen käsittely CABryhmässä on lisännyt toiminnan läpinäkyvyyttä. Tike on tuottanut ministeriölle palveluita tietohallinnon ohjaamisen tueksi, erityisesti tietohallintolain edellyttämien tehtävien osalta. Keskeisimpänä tehtävänä on ollut hallinnonalan kokonaisarkkitehtuurityöhön osallistuminen, sekä arkkitehtuurimenetelmän sovittamisen että kuvausten laatimisen osalta. Tike on myös tarjonnut asiantuntijatukea muiden virastojen arkkitehtuurityölle. Tike on kehittänyt hankehallinnan ja -arvioinnin käytäntöjä ja osallistunut valtionhallinnon yhteisen hankehallintavälineen hankintaan. Tietohallintopalveluiden tuotteistaminen on edennyt myös toimittajanohjauspalveluiden ja menetelmäkonsultoinnin osalta. Tietopalvelu Tietopalveluissa rekisteröitiin 1184 raporttipyyntöä vuonna eli noin sata enemmän kuin edellisenä vuonna. Hallinnonalan ulkopuolelle tehtiin noin 260 maksullista raporttia. Eniten kysyttiin viljelijöiden ja tilojen yhteystietoja sekä viljelyaloja ja eläinmäärätietoja. Asiakasvirastoista eniten raportteja tehtiin Maville 41 %, MMM:lle, ELYkeskuksille ja kunnille tehtiin yhteensä 24 %:a raporteista sekä Eviralle 7 %. Tuottajajärjestöille, ETT:lle sekä MTT:lle tehtiin kyselyistä yhteensä 10 %, ja muiden maksavien asiakkaiden osuus raporteista oli 15 %:a. Tilastoviranomaisten raporttien osuus oli 3 %. Raporttipyynnöt kohdistuivat pääosin IACSiin (66 %), eläinrekistereihin (14 %) sekä Rahtu- ja Hanke-rekistereihin (13 %). MMM:lle ja Maville tehtiin seurantavuonna tietomateriaalihankintoja, tiedonseurantaa sekä muita tietopalvelun asiantuntijapalveluita yhteensä 387 htp. Erillispalveluna tehtiin MMM:lle asiakirjahallinnon palveluita 130 htp. Tilastopalvelut Vuonna Tiken tilastotuotantoa on digitalisoitu merkittävästi. Tiken perustilastotuotanto on ollut vakaata ja laadukasta, ja asiakkaiden tiedonkäyttö on lisääntynyt. Perustilastotuotanto on pääosin toteutunut Tilasto-ohjelman ja palvelusopimusten mukaisesti. Tike toteuttaa vuosittain noin 30 eri tilastointialueen tiedonkeruuta, joihin on lakisääteinen velvollisuus vastata. 16

17 17 (31) Tikessä panostettiin sähköisen tiedonkeruun kehittämiseen. Kaikkiin suuriin viljelijäkyselyihin kehitettiin sähköinen vastaamisvaihtoehto maatalouslaskennassa saatujen hyvien kokemusten siivittämänä. Vuoden 2010 Maatalouslaskennan tiedonkeruu päättyi ja sen ensimmäiset tulokset julkaistiin toukokuussa. Maatalouslaskennan tietoja on julkaistu kansallisesti ja viiden eri teemakokonaisuuden osalta toiminnallisissa verkkojulkaisuissa, jotka ovat saaneet paljon kiitosta lukijoilta. Perinteisistä tilastojulkaisuista vuonna ilmestyi Pellolta pöytään, Puutarhatilastot sekä Maatilatilastollisen vuosikirja. Sähköinen tiedonkäyttö verkossa on lisääntynyt. Erityisesti maatilarekisterin tietokantataulukoiden käyttö yli kaksinkertaistui vuodesta Joulukuussa julkaistiin Tilastolaari, Matildaan integroitu tietokantapalvelu. Tilastolaari on toteutettu hallinnonalan yhteisen arkkitehtuurin mukaisesti ja pyrkii tuomaan maataloustilastot saataville monimuotoisesti. Tilastoyhteistyö ja tilastoviranomaistoiminta Vuonna kansallisessa tilastoyhteistyössä päättyi monta vuotta kestänyt tilastotoimen selvitysten jakso, jossa selvitettiin ympäristö-, luonnonvara- ja energiatilastojen tuotantoa Suomessa. Valtiovarainministeriön asettama työryhmä ei löytänyt perusteita organisaatioiden työnjaon muutoksille, jotka olisivat liittyneet Tikeen tai yleisesti maatalouden tilastointiin. Työryhmä totesi työnjaon ja yhteistyön toimivan erittäin hyvin ja suositti yhteistyön syventämistä edelleen. Tike osallistui tilastoviranomaisena Valtiovarainministeriön elokuussa 2010 asettaman työryhmään, joka selvitti tilastolain ja muun valtion tilastojen tuotantoa ja käyttöä koskevan lainsäädännön muutostarpeita sekä valmisteli tarvittavat uudistusehdotukset lainsäädäntöön. Tiken asiantuntijat ovat olleet aktiivisesti mukana kansallisissa ja kansainvälisissä tilastoyhteistyöryhmissä. Toiminnallista tilastoyhteistyötä tehdään LYNETin Stat-tilastoryhmässä, TK-MMM tilastoryhmässä sekä sen jaoksissa, sekä SVT- Neuvottelukunnan koordinoimana. TK-MMM tilastoryhmässä on selvitetty organisaatioiden sähköisen asioinnin strategioita ja kokemuksia sähköisestä tiedonkeruusta ja tiedon jakelusta. Elintarviketurvallisuustilastoja on kehitetty siihen keskittyvässä jaoksessa. Maatalouden ympäristövaikutuksien tilastointiin on perustettu AEI-jaos. Tike edustaa Suomea Komission maataloustilastojen pysyvässä komiteassa (CPSA). Suomen kannat muodostetaan valmistelukokouksessa CPSA:n alaisten Eurostatin työryhmien Suomen edustajien kanssa. Eurostatin pysyvän maataloustilastokomitean kokouksia valmistelee suppea CPSA Partnership Group. Tike osallistui vuonna Partnership Groupin toimintaan. Maataloustilastoinnin pohjoismaisessa yhteistyössä Tike osallistui vuoden Oslossa pidetyn Nordic-seminaarin järjestelyihin ja ensimmäisen yhteisseminaarin järjestämiseen Nordiska Jordbruks Föreningenin (NJF) kanssa. Tike luovutti Nordic-seminaarin puheenjohtajuuden vuonna Norjalle. Tike toimii maataloustilastojen Baltic-Nordic yhteistyön puheenjohtajana, jonka vuoden 2012 Helsingissä pidettävän seminaarin valmistelut ovat alkaneet. 17

18 18 (31) Hallinto- ja virastopalvelut Virastopalveluja on tuotettu vain ministeriölle, 1500 henkilötyöpäivää, joka ylittää vajaalla 300 henkilötyöpäivällä palvelusopimuksessa arvioidun. Ministeriön osalta vuosi oli viimeinen nykyisen laajuisella palvelukokonaisuudella. Palvelut ovat koostuneet kuljetuspalveluista, monistuksesta, lähettämöstä irtaimistorekistereistä, postinkäsittelystä, valvonnasta, turvallisuus ja kiinteistöpalveluista sekä hankintapalveluista Hallinnon tukipalvelujen muutostukea jatkettiin vuonna. Tiken muutti uusiin toimitiloihin vuodenvaihteessa Muutto työllisti Tiken hallintoa ja muuta henkilöstöä ja aiheutti kustannusten kasvua myös muuttoon käytettyjen ostopalveluiden vuoksi. Kehittämishankkeina hallinnossa on toteutettu kertomusvuonna uuden matkanhallintajärjestelmän M2 sekä tilaustenhallintajärjestelmän Tilhan käyttöönottoa sekä asiakirjahallintajärjestelmän Makasiinin versionvaihdosprojektia. Maatilahallituksen arkistomateriaalin siirtoa kansallisarkistoon jatkettiin. Hallintoa työllisti vuoden aikana ministeriön kirjanpitoyksikön purku, jonka seurauksena Tikestä muodostettiin oma kirjanpitoyksikkö vuoden 2012 alusta. Henkilöstön kehittämisessä on ollut neljä päälinjaa A) henkilöstön kaikkinaisen työkyvyn turvaaminen, B) kehityskeskustelujen tarkempi hyödyntäminen strategisen johtamisen ja työn ohjaamisen välineenä, C) ammattiosaamisen tason pitämisen korkealla tasolla ja D) asiakaspalveluun, vuorovaikutukseen panostaminen. Tuottavuussäästöjä hallinnossa haettiin toimitilakustannussäästöjen ohella prosesseja kehittämällä, hankintoihin liittyviä puitejärjestelyjä hyödyntämällä sekä tietojärjestelmien kehittämisellä. 4.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Alla olevassa taulukossa on kuvattuna Tiken tuottamien tietojärjestelmäpalveluiden suoritteiden määriä. Taulukossa ei ole uuden palvelukuvaston mukaisia jatkuvan kehittämisen palvelun lukumääriä. Arvio Tietojärjestelmäpalvelut Kehittämisprojektit, kpl Evira Mavi MMM +yhteiset Muut 5 Ylläpidettävät kohteet, kpl Evira Mavi MMM Muut 6 * vuoden arvio MMM+yhteiset sisältää vain KRO:n projektit 18

19 19 (31) Tarkastelujakson aikana Tikellä on ollut käynnissä Eviralle 14 tietojärjestelmäprojektia. Vuoden alusta käynnissä oli 8 projektia, vuoden aikana käynnistyi 5 projektia ja päätettiin 3. Vuoden aikana ylläpidettiin 17 järjestelmää, joista kaksi otettiin ylläpitoon kauden aikana. Maville tehtiin vuoden aikana 12 projektia. Vuoden alussa käynnissä oli 6 ja vuoden aikana käynnistyi 6 uutta projektia. Tarkasteluvuonna päätettiin 6 projektia. Maville ylläpidettiin 20 järjestelmää. Ministeriölle tehtiin kolmea projektia, joista kahta myös Maville. KRO:n projekteja tehtiin vuoden aikana 3. Näiden lisäksi yhteisiin palveluihin (yhteentoimivuuspalvelut) tuotettiin lisäarvoa 4 projektilla. Ministeriön kala-ja riistaosastolle ylläpidettiin 4 järjestelmää ja ministeriölle kahta Mavin kanssa yhteistä järjestelmää. Ylläpito- ja kehittämiskohteita on tehty lähes suunnitelmien mukaisesti. Seuraavassa taulukossa on kuvattu järjestelmien tuotantoon vientien määriä. Tuotantoon vientejä on ollut merkittävästi enemmän kuin on ennakoitu. Osin julkaisujen suuri määrä johtuu muutaman suurimman järjestelmän julkaisujen lisätarpeesta sekä siitä, että toiminnassa on julkaisujen sisään sisällytetty aiempaa enemmän asioita. Tuotantoon viennit eli julkaisut Arvio Sovellukset ja tietokantamuutokset kpl Toteutuneiden tuotantoonvientien (sovellukset, tietokantamuutokset) osuus suunnitelluista julkaisuista % 75 % 83,50 % 85 % 95 % Tietojärjestelmätien toimenpidepyyntöjen määrä on hieman viime vuonna vähäisempää. Alla olevasta taulukosta nähdään, että työasema- ja tuotannon tukipalveluiden määrä on pienentynyt edellisvuodesta. Tähän sisältyvä neuvonnan määrä on edellisvuoden tapaan kasvanut. Ylläpito- ja kehittämispalveluiden toimenpidepyynnöt ovat pienentyneet. Samassa linjassa myös IT-ylläpidon ja - kehittämisen toimenpidemäärät ovat hiukan pienentyneet. Lukujen tuottamiseen on käytetty kahta eri järjestelmää, eivätkä ne sisällä järjestelmien ulkopuolelle jääviä IT-toimenpiteitä. Tietojärjestelmäpalveluiden toimenpidepyynnöt, kpl Työasema- ja tuotannon tukipalvelut Ylläpito- ja kehittämispalvelut yhteensä IT -ylläpito, toimenpidemäärät kpl IT -kehittäminen, toimenpidemäärät kpl Tilasto- ja tiedontuotantopalveluiden levikki on tavoitetasoa korkeampi. Kuitenkin julkaisuja hyödynnetään yhä enemmän sähköisiä kanavien kautta. Raportttien määrä on kasvanut entisestään. Myös Matilda.fi -sivuston sivulatausmäärä on kasvanut merkittävästi. 19

20 20 (31) Tilasto- ja tiedontuotantopalvelut Arvio Painettujen tilastojulkaisujen levikki, kpl Sähköisten tilastojulkaisujen levikki, lataukset Raporttien kokonaismäärä, kpl (tilasto- ja tietopalvelu) Tiedontuotannon vaikuttavuus verkossa, pääjakelukanavien latausten määrä * * Sisältää Matilda.fi sivulatausmäärän sekä Maatilarekisterin tietokantataulukoiden lataukset Matildassa ja MTT:n Taloustohtorissa 4.2 Palvelukyky sekä suoritteiden laatu Tietojärjestelmäpalvelut Tiken tuottamien palveluiden laatu on ollut yleisesti ottaen korkealla tasolla. Palveluiden ansiosta tuet on maksettu ajallaan, valvontojen ja raportoinnin tiedot on saatu järjestelmistä oikea-aikaisesti ja tilastot on tuotettu tilastojulkaisukalenterin mukaisesti. Suunnittelemattomien teknisten katkojen määrä vuonna kasvoi selvästi aiemmista vuosista. Lisäksi järjestelmien toiminnassa esiintyi käyttöä haittaavaa hitautta. Tike pyrki omalla toiminnallaan löytämään ratkaisun ongelmiin, mutta toimittajien palvelujen laadun heikkeneminen aiheutti ongelmia sekä asiakasvirastoille että Tikelle. Kaikkia ongelmia ei kyetty ratkaisemaan vuoden aikana, mutta tilanne parani vuoden loppupuolella. Tikessä jo aiemmin käytössä ollutta palvelusalkun seurantaprosessia selkeytettiin ja palveluiden hallintaa vahvistettiin. Projekteissa noudatetaan Tikessä käytössä olevaa Projektinhallintamallia sekä toteutuksessa Ohjelmistotuotantomallia. Projektityön seurantaa ja raportointia kehitettiin edelleen ja projekteja seurataan säännöllisesti asiakkaiden kanssa käytävissä Operatiivisissa ohjausryhmissä Tiken ICT-palvelusalkkua hyödyntäen. Ketteriä menetelmiä hyödynnettiin muutamassa siihen soveltuvassa projektissa. Resurssien seuranta ja hallinnan kehittäminen on jatkuvan kehittämisen alla. Ylläpidettävien järjestelmien dokumentaatiota on parannettu yhtenäistämällä järjestelmäkohtaisten ylläpitosuunnitelmien rakennetta. Palvelusopimusten liitteenä olevalla Ylläpitoryhmien toimintaohjeella on ryhmien toiminta entisestään yhdenmukaistunut ja ylläpidettävien kohteiden hallinta selkiytynyt. Elinkaarien hallinnan kannalta on tarkennettu järjestelmäkohtaisia elinkaarisuunnitelmia järjestelmien hyvän palvelevuuden turvaamiseksi ja tuomaan teknisiä uudistustarpeita vaativat asiat esille riittävän ajoissa. Elinkaarenhallinnan kautta on onnistuttu suunnitelmallisesti pitämään kaikkien järjestelmien ylläpidossa vaadittu tekniikka ajantasaisena. 20

Dnro 123/110/2010. Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön. tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen

Dnro 123/110/2010. Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön. tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen Dnro 123/110/ Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen sopimus Tiken tulostavoitteista vuodelle 1.4. TIKE-#49122-v7-Tulossopimus_ 1. VUOSIEN

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014 MMM DNRO 160/01/2014 TIKE DNRO 25/110/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014 1. Vuosien

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätös 99550 126/321/2013 1 (36) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ 1 Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS 2013

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS 2013 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS 123500 114/321/2014 1 (38) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ 1 Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä ELY-keskusten ja TEtoimistojen yhteinen kehittämisja hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä Aluehallinto käännekohdassa 10.9.2014

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen. sopimus Tiken tulostavoitteista.

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen. sopimus Tiken tulostavoitteista. Dnro 158/061/2005 Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen sopimus Tiken tulostavoitteista vuodelle 2005 Sisällysluettelo 1. Vuosien 2005-2009

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset Vuosikatsaus 2013 Muutosten vuosi 2013 Johtajan terveiset HALTIKin kuudes toimintavuosi oli työntäyteinen. Muun muassa hallinnon turvallisuusverkkohanke (TUVE) saatiin onnistuneesti maaliin ja samalla

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto PALVELUHINNASTO 1 (9) Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) hinnasto PALVELUHINNASTO 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnoittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

Muutoksesta tavoitteisiin

Muutoksesta tavoitteisiin Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 1.4.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Organisaation

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan, seminaari 4.10.2012/ Katariina Ryhänen, Kuntien Tiera Oy Sisältö: 1. Kuntien Tiera Oy:n yleisesittely 2.

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 Maaseutuviraston asiakasstrategia MAVI:n asiakkaat ja muut sidosryhmät ASIAKKAAT (keitä varten) Viljelijät Maaseutuyritykset Maaseudun

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013 QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue Leena Kononen 6.3.2013 JulkICT-KA-ympäristön päivitys, kevät 2013 OKM/OPH arkkitehtuurikuvaukset

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Eviran tietojärjestelmähankkeiden nykytilanne Eviran strateginen projektisalkku Evirassa suoritettiin alkuvuonna nykyisen strategian tarkastelu

Eviran tietojärjestelmähankkeiden nykytilanne Eviran strateginen projektisalkku Evirassa suoritettiin alkuvuonna nykyisen strategian tarkastelu Eviran tietojärjestelmähankkeiden nykytilanne Eviran strateginen projektisalkku Evirassa suoritettiin alkuvuonna nykyisen strategian tarkastelu Todettiin, että se on toimiva ja sen päivittäminen riittää

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Kansalaisen yleisneuvontapalvelu hankkeen aloitusseminaari 16.10.2012, Helsinki Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi MIKÄ ON SADE-OHJELMA? 2 1 Julkishallinnon ensimmäinen

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Tietohallinto on palvelu

Tietohallinto on palvelu Tietohallinto on palvelu Jouko Mäkelä Tietohallinnon erityisasiantuntija, TAKK StudentaPluS - projektipäällikkö, AMKE Oy Näkökulmia oppilaitoksen tietohallintoon Julkishallinnon ohjaus Tietohallintolaki

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy 1 2 Mikä on Tampereen Kotitori? Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

01. (30.90 ja 91) Hallinto

01. (30.90 ja 91) Hallinto 01. (30.90 ja 91) Hallinto S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto tukee

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006. Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö

ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006. Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö Valtion IT palvelut ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006 Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö 16.11.2006 1 Valtion IT toiminnan johtamis

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot