TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 73685

2 2 (31) TIKEN TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ 1 Johdon katsaus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus... 7 Toiminnan kokonaismenot... 7 Toiminnan menot kustannuslajeittain... 8 Toiminnan kustannukset palvelukokonaisuuksittain... 9 Tulot Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden laatu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstön rakenne Työhyvinvointi Osaaminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Tike Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Postiosoite PL 310, Valtioneuvosto Vaihde Faksi [xxx] Toimipisteet Mariankatu 23, Helsinki, Kruununhaka Malminkatu 16, Helsinki, Kamppi Lapinlahdenkatu 1 B, Helsinki, Kamppi Y-tunnus

3 3 (31) 1 Johdon katsaus Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annettu laki (1200/1992), tilastolaki (280/2004) ja laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä (284/2008) säätävät Tiken tehtäviksi tilastoviranomaistehtävät sekä maaseutuelinkeinorekisterin ylläpidon ja tietohallinnon asiantuntijapalvelut maaja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Vuoden toimintaan ovat merkittävästi vaikuttaneet Tiken rahoitusmallin muutos, kesällä voimaan tullut tietohallintolaki sekä tilastotuotannon osalta maatalouslaskenta Rahoitusmallin muutoksessa, joka toteutettiin vuoden alusta, siirrettiin ITpalveluiden rahoitus osittain Tiken asiakasvirastojen budjettiin. Uudistus on vaatinut toimintatapojen kehittämistä niin Tikessä kuin asiakasvirastoissa, jotta tilaaja-tuottajamalli toteutuu. Palveluiden mitoitus ja suunnittelu sekä niihin liittyvä laskutus ja raportointi ovat parantaneet ennakointia ja läpinäkyvyyttä, mutta vaatineet merkittävästi resursseja Tikessä. Tilastotoiminnassa vuoden mittaan on työstetty maatalouslaskennan tuloksia ja julkaistu tietoa monipuolisesti hyödyntäen useita sähköisen julkaisemisen välineitä ja kanavia. Myös tietojenkeruun sähköisiä palveluita on edelleen kehitetty. Saatu palaute asiakkaiden ja yhteistyökumppanien taholta on ollut erinomaista. Kesäkuussa voimaan tullut tietohallintolaki on huomioitu Tiken toiminnassa monipuolisesti. Asiantuntijat ovat osallistuneet MMM:n hallinnonalan ja kohdealueiden arkkitehtuurien kuvaamiseen yhteistyössä eri virastojen edustajien kanssa. Tikessä on myös koko henkilöstölle avattu kokonaisarkkitehtuurin saloja tietoiskuilla ja koulutuksilla. Hankehallinnan ja -arvioinnin kehittämiseen on osallistuttu ja tarjottu asiantuntija-apua. Tiken palvelukartta uudistettiin vuoden alusta. Näkyvimpänä muutoksena oli tietojärjestelmien ylläpitopalveluiden jakautuminen ylläpitoon ja jatkuvaan kehittämiseen. Uudistus on parantanut palvelusopimusten sisällöllistä suunnittelua ja toteuman seurantaa ja sillä on myös vaikutusta toimintakertomuksen raportointiin. Asiakasyhteistyössä on jatkettu yhteisen suunnittelun tiivistämistä sekä TTSkauden mittaista pitkän aikavälin että vuosittaista palvelusopimussuunnittelua. Myös laaja-alaisesti vaikuttavaan yhteiseen arkkitehtuurisuunnitteluun on panostettu tavoitteena ennakoida tarpeita toiminnassa ja teknologiassa. Asiakastyytyväisyys tutkimuksen perusteella asiakkaamme ovat antaneet Tiken toiminnalle erittäin hyvän yleisarvion. Tike koetaan luotettavaksi ja palveluja kehittäväksi yhteistyökumppaniksi. Tike muutti uusiin toimitiloihin Vallilaan. Toimitilakustannukset laskivat ja sisäilmalaatuongelmista aiheutuneet terveysongelmat ovat vähentyneet merkittävästi. Henkilöstökehyksen osalta Tike saavutti sille asetetut tuottavuustavoitteet vuoden aikana. 3

4 4 (31) 2 Toiminnan vaikuttavuus Tike ja ministeriö ovat vuoden tulossopimuksessa sopineet virastoa koskevista tulostavoitteista. Tulostavoitteet ja niiden toteutuminen on kuvattu ohessa. Tulostavoitteiden toteumista on arvioitu myös arvosanoin, joiden merkitykset ovat: 1 Heikko (= toimenpidettä ei aloitettu tai ei toteutunut lainkaan) 2 Välttävä 3 Tyydyttävä 4 Hyvä (= toimenpide toteutui asetetun tavoitteen mukaisesti) 5 Erinomainen (= toimenpide toteutui asetettua tavoitetta selvästi paremmin) 1 Tike laatii toteuttamissuunnitelman resurssiensa uudelleenkohdentamiseksi ja henkilöstönsä asiantuntemuksen syventämiseksi toimiakseen MMM:n konserniohjauksen tukena ja hallinnonalan ICT- palvelukeskuksena. Tike ottaa toiminnassaan huomioon valtion tietohallinnon ohjauksesta annetut linjaukset sekä julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta annettavan, vuoden alkupuolella voimaan tulevan lain. Arvio/selitys: Tike on kehittänyt IT-lain mukaisesti yhteentoimivuuspalveluita sekä kartoittanut mahdollisuuksiaan lisätä IT-asiantuntijuuden tarjontaa konserniohjauksen tueksi. Palvelukarttaa laatiessaan Tike on huomioinut JulkICT:n toimialariippumattomien palveluiden linjaukset. Arvosana: 3,5 2 Tike keskittää ja kohdentaa palvelukokonaisuuttaan hallinnonalan yhteisten palvelujen mm. tietovarastoinnin, yhteiskäyttöisyyden ja integrointipalvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tike kehittää yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön tietohallinnon kanssa yhtenäisen toimintamallin VIPin palvelujen käyttöönottoon ja hallintaan. Arvio/selitys: Tike on julkistamissaan tietohallintopalveluissa huomioinut kokonais- ja tietoarkkitehtuurin sekä toimittajahallinnan asiakastarpeet. Tike on osallistunut VIPin palveluiden kehittämiseen ja käyttöönottoon asiakasvirastoille. Arvosana: 3 3 Tiken palvelukokonaisuuden ja palvelujen laadun kehittämiseksi ja parhaiden käytäntöjen omaksumiseksi Tike laatii suunnitelman IT -palvelujen sertifioimiseksi ISO standardin mukaisesti TTS -kaudella. Arvio/selitys: Tike on selvittänyt nykytilaa ja laatinut etenemissuunnitelman, jonka tavoitteena on soveltuvin osin sertifikaatin mukaisuus. Arvosana: 2,5 4

5 5 (31) 4 Tike pyrkii saavuttamaan sille asetetut tuottavuustavoitteet lisäämällä sähköisten palvelujen hyödyntämistä muun muassa tilasto- ja tiedontuotannossa sekä hallinnossa. Tiken tehtäviä ja tuotettavia palveluita priorisoidaan, osaamista kehitetään ja valtion palvelukeskuspalveluiden hyödyntämistä lisätään. Arvio/selitys: Tike tuotti sähköisen vastaamisvaihtoehdon kaikkiin vuoden viljelijätiedonkeruihin ja kehitti ilmaisen Tilastolaari-verkkopalvelun, jossa käyttäjät voivat räätälöidä tilastotaulukoita, kuvioita ja karttoja. Arvosana: 4 5 Tike sopii tuotettavista palveluista palvelusopimuksissa maa- ja metsätalousministeriön sekä muiden asiakkaina olevien virastojen ja laitosten kanssa. Arvio/selitys: Tike on solminut palvelusopimukset asiakasvirastojen kanssa. Vuoden aikana on erityisesti panostettu palvelusopimusten toteutumien monipuoliseen raportointiin sekä palvelutarpeen ennakointiin. Arvosana: 4 6 Vuosina toteutetaan Maatalouslaskenta 2010 tiedonkeruun osalta. Tilasto pohjautuu EU rakennetutkimuslainsäädäntöön (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1166/2008). Tilaston tiedot toimitetaan Eurostatiin vuonna Tiedonkeruussa käytetään sähköisiä menetelmiä ja jo käytössä olevia ratkaisuja. Arvio/selitys: Maatalouslaskennan sähköisessä tiedonkeruussa onnistuttiin erinomaisesti ja tietojenkäsittelyssä hyvin. Arvosana: 4,5 7 Tike kehittää ja tarjoaa asiantuntemustaan hanke- ja projektihallinnon johtamiseen ja sen menetelmien yhtenäistämiseen ja siten osaltaan tukee koko hallinnonalan IT-hankkeiden strategista suunnittelua ja arkkitehtuurien määrittelyä. Palvelun tuottamisesta sovitaan MMM:n ja Tiken välisessä palvelusopimuksessa. Arvio/selitys: Hankehallinnan menetelmiä on kehitetty mutta hankesalkun toteutus on kesken. Tike on kehittänyt hankehallinnan ja -arvioinnin käytäntöjä ja osallistunut valtionhallinnon yhteisen hankehallintavälineen hankintaan. Projektinhallinnan menetelmien ja projektisalkun hallinnan osalta on edistytty hyvin. Arvosana: 3 8 Tike laatii kustannusvastaavuuslaskelmat palvelukartan mukaisista palvelutuotteistaan. Arvio/selitys: Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti. Arvosana: 3,5 5

6 6 (31) 3 Toiminnallinen tehokkuus 3.1 Toiminnan tuottavuus Vuoden tulossopimuksessa esitetyt tavoiteluvut ja vastaava toteuma on esitetty alla olevassa taulukossa. Tuottavuus 2009 toteuma 2010 toteuma Tavoite HTP/ raportti 0,53 0,54 0,48 0,47 Tilastorekisterien hyödyntäminen tiedonkeruussa,% tietomäärästä 66 % 67 % 60 % 69 % Tiken htp tietojärjestelmien kehittämispalveluihin (kohteet, joissa asiakkaat Mavi, Evira, MMM, KRO, Yhteiset) Mavi Evira KRO ja MMM Yhteiset Konsulttiostot ylläpidettäviin järjestelmiin 1000 (asiakkaat Mavi, Evira, MMM, KRO, Yhteiset) Tiken htp tietojärjestelmien ylläpitopalveluihin (kohteet, joissa asiakkaat Mavi, Evira, MMM, KRO, Yhteiset) Mavi Evira KRO ja MMM Yhteiset Tiken sisäisen kehittämisen osuus % kokonaiskustannuksista (ei sisällä henkilöstön kehittämistä) 0,99 % 1 % 1,5 % 1 % Raportoinnin tuottavuustavoite on saavutettu vaikkakin hiukan laskenut edellisvuodesta. Tilastorekisterien hyödyntämisen tavoitetaso tiedonkeruussa on ollut korkea ja se on ylitetty kirkkaasti. Taso on myös noussut edellisvuoteen nähden. Tikessä on otettu käyttöön uusi palvelukartta, jonka mukaan tietojärjestelmäpalvelut jakautuvat eri tavoin kuin aiempina vuosina; projekteihin, jatkuvaan kehittämiseen, ylläpitoon, yhteentoimivuuspalveluihin sekä teknologiaalustapalveluihin. Palvelukartta on kuvattu kappaleessa 4. Edellä esitetyssä taulukossa tietojärjestelmien kehittämispalveluihin sisältyvät sekä projektit että jatkuva kehittäminen. Asiakkaille on tuotettu jonkin verran edellisvuotta enemmän tietojärjestelmäpalveluita. Resurssien kasvu on pääosin aiheutunut Kala- ja riistaosaston liiketoiminnan kehittämistarpeista. Kehittämispalveluiden työn kasvu selittyy osittain uudella jatkuvan kehittämisen palvelulla, joka on vastaavasti pienentänyt ylläpidon lukuja. Luvut eivät ole näin täysin vertailukelpoisia edellisiin vuosiin. Kehit- 6

7 7 (31) tämis- ja ylläpitopalveluita on tuotettu mainituille asiakkaille vajaat htp:ää. Näiden lisäksi on tuotettu yhteentoimivuuspalveluita noin 1300 htp:ää. Tike ei vuoden rahoitusmuutosten myötä rahoittanut asiakkaiden ylläpidettävien tietojärjestelmien ostoja. Tikelle osoitettuja tuottavuusrahoja on käytetty yhteentoimivuuspalveluiden ostopalveluiden rahoittamiseen noin euroa. Tiken sisäisen kehittämisen osuus kokonaiskustannuksista on pysynyt viime vuoden tasolla. Seuraavassa taulukossa esitetään palveluille kohdistuva työaika asiakkaittain (HTV), kun välillinen työaika, Tiken hallinto ja toimitilakulut on vyörytetty palveluille. Tikelle kohdistuneet palvelut on tämän jälkeen vielä jaettu asiakkaille työajan suhteessa. HTV Käyttö Muut Evira Maksullinen Mavi MMM Tilastoviranomainen Yhteensä Osuus palvelutuotannosta Tietohallintopalvelut 0,3 1,9 0,6 1,6 2,3 0,7 7,4 4 % Tietojärjestelmäpalvelut 6,5 25,8 7,7 64,3 17,7 1,2 123,2 63 % Tilasto- ja tietopalvelut 1,4 0,1 1,2 2,0 9,3 36,6 50,7 26 % Virastopalvelut 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 14,3 7 % Yhteensä 8,2 27,8 9,6 67,9 43,5 38,4 195,5 Osuus palvelutuotannosta 4 % 14 % 5 % 35 % 22 % 20 % 3.2 Toiminnan taloudellisuus Työaikatiedot kerätään työajanseurantajärjestelmällä, joita käytetään hyödyksi kustannusten laskennassa. Tehdyn työn määräksi kertyy yhteensä 195,5 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosia Tikessä on henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän Tahdin mukaan 192,3. Edellä mainittujen lukujen erotus kertoo toteutuneen työssäoloajan, joka on 3,2 htv:n verran suurempi johtuen muun muassa ylitöistä, harjoittelijoiden ja siviilipalvelusmiesten työpanoksesta. Palvelutuotannosta suurinta osaa edustaa tietojärjestelmäpalvelut. Eniten palveluita tuotetaan Maaseutuvirastolle. Toiminnan kokonaismenot Alla olevassa taulukossa esitetään Tiken toiminnan kokonaismenot toteuma toteuma toteuma TA toteuma Toiminnan menot Toiminnan tuotot Netto Tiken toiminnan kokonaismenot ovat laskeneet. Lasku johtuu pääosin ITpalveluiden rahoitusmallin muutoksesta. Tikeltä siirrettiin asiakasvirastoille noin 1,6 milj euroa kattamaan järjestelmien, niiden alustojen ja tietoliikennepalvelui- 7

8 8 (31) den, sekä 0,4 milj euroa työasema- ja virastopalveluiden ostoja. Maatalouslaskennan vuosittaiset menomuutokset näkyvät erona vuosien välillä. Myös tuottavuustoimenpiteiden vaikutukset näkyvät muutoksena Toiminnan tuotot ovat kasvaneet rahoitusmallin muutoksesta johtuen. Tulot on eritelty palveluittain sivulla 10. Seuraavassa taulukossa esitetään Tiken kustannukset asiakkaittain välillisten kustannusten vyöryttämisen jälkeen. Tiken hallinnon osuus on 2,8 miljoonaa euroa ja sillä katetaan henkilöstöhallinto, talous, toiminnan kehittäminen, sisäinen tarkastus, viestintä ja ylin johto. Tietohallintopalvelut sisältävät erillisenä asiantuntijatyönä tehtäviä tietohallinnon konsultointityyppisiä tehtäviä. Taulukosta on nähtävissä rahoitusmallin muutoksesta johtuvia vaikutuksia. Muut Evira Maksullinen Mavi MMM Tike Tilasto- Yhteensä viranomainen Asiakkuus ICT-arkkitehtuurit Muut asiantuntijapalvelut Tietohallintopalvelut Jatkuva kehittäminen Projektit Teknologia-alustat Yhteentoimivuus Ylläpito Tietojärjestelmäpalvelut Hallintotoimialueen yht Sisäinen kehittäminen Yleishallinto Tiken hallinto Maataloustuotteiden EUhintaseuranta Tietopalvelu Tilastoviranomaistoiminta Tilasto- ja tietopalvelu Kuljetuspalvelu Materiaalipalvelu Monistamopalvelu Postipalvelu Toimitilapalvelu Virastopalvelut Menetelmät Välillinen palvelutuotanto Yhteensä Yhteensä Toiminnan menot kustannuslajeittain Seuraava taulukko havainnollistaa menojen toteumaa kululajeittain vuosina Mukana ovat tilikauden investoinnit mutta ei poistoja. 8

9 9 (31) Euroa Arvio toteuma Käyttöomaisuuden ostot Ostot tilikauden aikana Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Tuotot yhteensä Kulut yhteensä Netto Käyttöomaisuuden ostoja on kertynyt vajaa euroa vuonna. Palveluiden ostot ovat pienentyneet viime vuodesta rahoitusmallin muutosten mukaisten määrärahansiirtojen vuoksi. Toiminnan kustannukset palvelukokonaisuuksittain Alla oleva taulukko kuvaa Tiken toiminnan kustannuksia palvelukokonaisuuksittain. Kustannukset, TA Tilastoviranomaistoiminta Hallinnonalalle tuotettavat palvelut Tietotekniikkapalvelut, ylläpito Tietotekniikkapalvelut, kehittäminen Tiedontuotantopalvelut Korvamerkkien osuus Virastopalvelut Asiantuntijapalvelut Tiken hallinto YHTEENSÄ Taulukossa välilliset kulut, (kuten toimitilakulut, henkilöstön välilliset työaikakulut, välitön esimiestyö, tuotannon suunnittelu) on kohdistettu palveluille. Hallinnon osuus näkyy omana osuutenaan ja on pysynyt edellisvuoden tasolla. Tilastoviranomaistoiminnassa näkyy maatalouslaskennan osuus kuluja kasvattavana tekijänä, kuitenkin pienempänä kuin vuonna Tietotekniikkapalveluiden kulut ovat pienentyneet edellisvuodesta rahoitusmallin muutoksen vuoksi. Tiedontuotannon kulut ovat edellisvuoden tasolla. Virastopalveluiden kulut ovat pienentyneet toiminnan supistamisen vuoksi. Seuraavassa taulukossa esitetään raportoinnin yksikkökustannukset. Kustannukset ovat hieman laskeneet. 9

10 10 (31) Yksikkökustannukset Tavoite /raportti 101,76 110, ,96 Alla olevassa taulukossa kuvataan ICT-palveluille kohdistuva henkilötyöjakauma asiakkaittain. on tavoitteen mukainen. Tulot Tavoite MMM 15 13,5 Mavi 44 47,3 Evira 18,5 19,7 Muut asiakkaat 5 7,3 Tilastoviranomainen 6,5 7,7 Tike 7,5 10,0 Välillinen palvelutuotanto 18,5 10,3 Yhteensä ,7 Tiken tulot ovat jakautuneet seuraavan taulukon mukaisesti. EURO Maksullisen toiminnan tuotot Muut tuotot Yhteensä Tietohallintopalvelut ICT-arkkitehtuurit Muut asiantuntijapalvelut Tietohallintopalvelut Tietojärjestelmäpalvelut Jatkuva kehittäminen Projektit Teknologia-alustat Yhteentoimivuus Ylläpito Tietojärjestelmäpalvelut Tiken hallinto Tiken hallinto Tilasto- ja tietopalvelu Maataloustuotteiden EUhintaseuranta Tietopalvelu Tilastoviranomaistoiminta Tilasto- ja tietopalvelu Virastopalvelut Virastopalvelut Yhteensä Palveluiden jaottelun ja rahoitusmallin muutoksesta johtuen vertailua edellisiin vuosiin ei ole tehty. Tiken hallinnon tuotot muodostuvat pääosin komission maksamista matkakorvauksista (lentoliput). 10

11 11 (31) 3.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAI- SISTA MUISTA SUORITTEISTA (1000 euroa) Arvio TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset -aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat -palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista -tukitoimintojen kustannukset -poistot korot muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä Ylijäämä (+)tai Alijäämä (-) Kustannusvastaavuus % Tiken maksullisen toiminnan tuotot ovat merkittävästi viime vuosia suuremmat muuttuneen rahoitusmallin vuoksi. 11

12 12 (31) 4 Tuotokset ja laadunhallinta Vuonna Tikessä otettiin käyttöön uusi palvelukartta, joka on esitetty alla. Tiken palvelukartan uudistuksessa palvelut jaettiin tietojärjestelmä-, tietohallintoja tilasto- sekä tietopalveluihin. Keskeisenä tavoitteena oli vastata paremmin asiakkaiden lainsäädäntöä tukevien tietojärjestelmien kehittämis- ja ylläpito tarpeisiin, sekä toisaalta erottaa tietohallintopalveluiksi sellaiset palvelut, jotka muodostavat menetelmiä ja ohjeistoja varsinaisille tietojärjestelmäpalveluille. Palvelukartan uudistuksen tavoitteena oli myös yhdenmukaistaa palveluiden tuotanto ja palveluraportointi. Yhteentoimivuuspalvelut on palvelukokonaisuus, jonka sisältämät palvelut tukevat IT-lain edellyttämää yhteentoimivuutta tarjoamalla valmiit puitteet yhtenäisten tietojärjestelmien ja raportointipalveluiden toteuttamiselle sekä niissä olevien tietojen hallinnoinnille. Projektipalvelulla kehitetään uusi tietojärjestelmä tai tehdään muutoksia jo olemassa olevaa tietojärjestelmään systemaattisilla menetelmillä. Uudeksi palveluksi määriteltiin jatkuvan kehittämisen palvelu olemassa olevan tietojärjestelmän jatkokehitykseen. Uudistetuksi ylläpitopalveluksi eriytettiin jo olemassa olevan tietojärjestelmän toimivuuden ja käytettävyyden varmistaminen. Teknologiaalustapalvelut koostuvat käyttö-, infra- ja tietoliikennepalveluista. Tietohallintopalveluissa asiakkaiden käytössä on Tiken henkilöstön kokemus ja asiantuntemus tietohallinnon kehittämisen ja organisoinnin eri osa-alueilta. Palvelut sisältävät seuraavat osa-alueet: ICT- arkkitehtuurit, Menetelmät, Hankehallinta ja -arviointi ja Hankinta- ja toimittajahallinta. Tilasto- ja tietopalvelutuotteet koostuvat tietopalvelusta, maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tilastoista ja tilastopalvelutuotteista, raportointipalveluista 12

13 13 (31) Tietojärjestelmäpalvelut sekä tieto- ja tiedonhankintapalveluista. Tietopalvelu on maaseutu- ja elintarvikehallinnon tietojärjestelmistä sekä muista tietolähteistä tehtävien tilausraporttien ja selvityspyyntöjen hoitamista sekä tietomateriaalien hankintaa, verkkotietopalvelujen ylläpitoa ja tiedon jakelua. Hintaseurannassa Suomen toimivaltainen viranomainen on maa- ja metsätalousministeriö. Tike tukee MMM:ä tuottamalla hintaseurantaan osapalveluja. Vuodelle 2012 palvelukarttaa päivitettiin muuttamalla Tietojärjestelmäpalvelut ITkehittämis- ja ylläpitopalveluiksi. Yhteentoimivuuspalvelut Vuonna käynnistettiin laajempi työstö yhteisen arkkitehtuurin kuvaamiseksi kokonaisarkkitehtuurimenetelmin. Nykytilan kuvaukset saatiin monelta osin valmiiksi vuoden aikana. Työtä jatketaan vielä vuonna 2012, jolloin myös aloitetaan kuvaamaan menetelmän mukaisia tavoitetilan kuvauksia. Vuoden merkittäviä askeleita yhteentoimivuuspalveluiden osalta oli mm. Uuden käyttövaltuusjärjestelmän kehittäminen aloitettiin käynnistämällä IAMprojekti. Uusi käyttövaltuusjärjestelmä otetaan käyttöön vuonna Viranomaistoimijatietojärjestelmää kehitettiin edelleen käynnistämällä Yhteiset osat projekti, jonka tavoitteena on paremmin tunnistaa järjestelmän yhteiset osat. Projekti jatkuu vielä vuonna Onnistuneita tietovarastoratkaisuja otettiin käyttöön muutamissa tietojärjestelmissä. Mm. Tilasto-toimialueella alettiin ensimmäisenä toteuttaa hankitun BO Edgen päälle julkisia raportteja. Yksikkötestauksen hallinta on helpottunut jatkuvan integraation palvelin Hudsonin käyttöönoton myötä. Sovelluskehys-Tiiraa kehitettiin myös edelleen. Vuonna 2010 aloitetut monitorointi- ja raportointityökalut otettiin käyttöön. Palvelun saatavuustietojen näyttämisen kehittäminen aloitettiin Palsaprojektissa. Projektin tavoitteena on ollut tuottaa käyttäjälle tiedot sovelluksen saatavuudesta. Ensimmäisenä palvelu toteutettiin Eviran eläinsovellukselle, jonka on määrä mennä tuotantoon alkuvuodesta Projektit Projektitoiminta oli alkuvuonna vähäisempää kuin loppuvuonna. Lukumääräisesti (ks. 4.1) eniten projekteja tehtiin Eviralle mutta henkilötyövuosien käytön mukaan mitattuna suurin volyymi tehtiin Mavin projekteissa (ks. 3.1). KRO:lle tehtyjen projektien osuus kaikista projekteista nousi merkittävästi kertomusvuonna. Järjestelmiä on kehitetty myös Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolle. Uutena asiakkaana projektitoimintaa laajennettiin Metlalle. Hallinnonalan ulkopuolella projekteja tehtiin ympäristöterveydenhuollon projekteissa STM:n ja TEM:n kanssa. Suurimmat asiakasvirastoille tuotetut projektit olivat 13

14 14 (31) Mavin maksatusjärjestelmän (Sampo) uusimisprojekti. Sampojärjestelmä otettiin tuotantoon kesällä ja projekti päätettiin vuoden lopussa. Tukisovelluksen kehittämisprojekti aloitettiin esiselvityksen jälkeen syksyllä. etukihaun muutokset toteutettiin keväällä tehtävään sähköiseen tukihakuun Hanke2007 raportointia edistettiin tietovarastoratkaisujen avulla kahdessa eri projektissa Eviran Eläinlääkintähallinnan tietojärjestelmän (Elite) määrittelyprojekti aloitettiin Sikarekisteri liitettiin osaksi Eläintietojärjestelmää Elsi-projektissa Korvamerkkien tilausjärjestelmä uusittiin Elintarvikevalvonnan keskitetyn tietojärjestelmän tiedonkeräystä ja raportointia kehitettiin KUTI-projektissa ja valvontatietoja pilotoitiin onnistuneesti Oiva-palvelussa Kalataloushallinnon vapaa-ajankalatalouteen liittyvä tietojärjestelmä siirrettiin ylläpitoon Kaveri-projektissa. Kaveri sisältää mm. velvoite-, istutus- ja vesiviljelyrekisterit. Sähköisen kalastuspäiväkirjan ELogbookin kehittämistä jatkettiin edelleen Käyttövaltuuksien hallinnan parantamiseen tähtäävä IAM-projekti aloitettiin Viranomaistoimijatietojärjestelmä VTO:n laajennus otettiin käyttöön sekä aloitettiin järjestelmän laajennus muiden hallinnonalan virastojen käyttöön Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolle aloitettiin sähköistä asiointia kehittävä TAMI-projekti alkuvuodesta Jatkuva kehittäminen Vuoden alussa erotettiin palvelukartassa jatkuvan kehittämisen palvelu ylläpitopalvelusta. Tarkoituksena jatkuvan kehittämisen ja ylläpidon erottamisella on kyetä seuraamaan olemassa olevien tietojärjestelmien kehittämiseen kokonaisuudessaan meneviä kustannuksia ja vastaavasti rajaamaan ylläpitopalveluun vain järjestelmien toiminnan kannalta välttämättömät tehtävät. Samalla toimintaa on voitu tehostaa, koska pieniä kehittämistarpeita ei ole ollut välttämätöntä projektoida, vaan ne on voitu sisällyttää jatkuvan kehittämisen palvelukokonaisuuteen. Jatkuvan kehittämisen palvelun toteutunut kokonaistyömäärä on ollut hyvin lähellä palvelusopimuksissa arvioitua kokonaistyömäärää. Jatkuvan kehittämisen palvelu on resurssikäytöltään suurin tietojärjestelmäpalveluiden osa. 14

15 15 (31) Tikessä on onnistuttu jatkokehittämään aktiivisesti 25 tuotannossa olevan tai tuotantokäyttöön otettua tietojärjestelmää Asiakkaiden liiketoiminnassa tapahtuvista muutos- ja parannustarpeista johtuen. Jatkuvan kehittämisen haasteena on ollut hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti yhteentoimivuuspalveluiden ja yhteisten osien tarjoamat ratkaisuvaihtoehdot. Tietojärjestelmien toimintaperiaatetta on pystytty yhtenäistämään, mikä parantaa käytettävyyttä ja helpottaa myös jatkossa ylläpitoa sekä parantaa loppuasiakkaiden käyttäjätyytyväisyyttä. Tikessä on onnistuttu toimimaan Asiakkaiden tukena vahvassa tuntemuksessa hallinnonalan loppuasiakkaan tarpeista, säädöksistä, toimintatavoista sekä toimialan ja hallinnon prosesseista tietojärjestelmien jatkuvan kehittämisen yhteydessä. Ylläpito Tike on tuottanut ylläpitopalvelua tuotannossa olevalle tai tuotantokäyttöön otetulle tietojärjestelmälle. Ylläpitopalvelun toteutunut kokonaistyömäärä on ollut hyvin lähellä palvelusopimuksissa arvioitua kokonaistyömäärää. Tarkasteluvuonna Tike takasi ylläpidettävissä järjestelmissä järjestelmien hyvän palvelevuuden ja mahdollisimman häiriöttömän käytön kriittisinä hetkinä esimerkiksi hakemusten tallennusajankohtina, tukien maksatusajankohtina, valvontojen ajankohtina sekä jatkuvan rekisterien päivittymisen ja raportoinnin aikana. Ylläpitopalveluissa on pyritty järjestelmien mahdollisimman kustannustehokkaaseen ja helppoon ylläpitoon. Järjestelmien ja rekistereiden kasvun yhteydessä on siirretty ylläpitoon lisääntyvässä määrin rajapintapalveluita molemmin suuntaiseen tiedonvälitykseen niin eri virastojen kuin yksityisten toimijoidenkin tarpeisiin. Yhteentoimivuuspalveluiden kehittyminen on tuonut lisähaasteita kehittää suunnitelmallisesti ylläpitopalveluita vastaamaan yhteiskäyttöisyyden haasteisiin. Teknologia-alustapalvelut Vuoden aikana valmisteltiin Oracle tietokantapalveluiden osalta uuden kantaversion käyttöönottoa normaalina palvelun elinkaaripäivityksenä. Edellisen Oracle -version tuki on vähitellen päättymässä ja päivityksellä halutaan taata tuellisen version käyttö. Samaan aikaa testi- ja kehitysympäristöjen osalta on valmisteltu alustapalveluiden siirtymistä Windows server 2008 version käyttöön. Kapasiteettipalveluiden osalta entistä enemmän kapasiteettia on siirretty virtuaalialustoille. Tietoliikennepalveluiden osalta Tike liittyi VY-verkkoon (Valtion yhteinen tietoliikenneratkaisu) toimittajaliittymällä. Näin ollen virastoilla on mahdollisuus siirtää tietoliikennepalvelunsa VY-verkkoon, jossa Tiken palvelut ovat saatavilla. Vuoden aikana on valmisteltu Tiken kehi- ja testiympäristön siirtämistä uuteen konesaliin. Valmisteluiden aikana on tehty vertailulaskelmat vaihtoehtoisista tuottamistavoista. Laskelmat esitettiin asiakaskunnalle ja päädyttiin edelleen oman konesalin malliin. 15

16 16 (31) Tietohallintopalvelut Tilasto- ja tietopalvelut Kertomusvuonna otettiin käyttöön hallinnonalan yhteisten ympäristöjen kustannustenjakomalli ja siihen liittyvät laskutusmenettelyt. Mallista on sovittu Tiedon käyttöpalveluiden puitesopimuksessa. Malli on ulotettu myös omaan konesaliin. Kustannusjakomalli päivitetään 2. kertaa vuodessa ja Tiken teknologiaalustapalveluiden laskutus perustuu tähän malliin. Kustannusjakomallia hallinnoivan CAB-ryhmän eli muutosten johtoryhmän toiminta on jatkunut normaalisti vuonna. Tike toimii ryhmässä integraattoriroolissa. Ryhmälle on esitetty vuoden ICT-käyttösuunnitelma, jossa kerrotaan hankintojen ja palvelunostojen kohdennuksesta ja asiakaskohtaisesta osuudesta sekä toimintasuunnitelma, joka kuvaa Tiken töiden kohdentumisen ja asiakaskohtaisen kustannusarvion. Suunnitelmien ja vuoden sisällä tehtävien hankintojen käsittely CABryhmässä on lisännyt toiminnan läpinäkyvyyttä. Tike on tuottanut ministeriölle palveluita tietohallinnon ohjaamisen tueksi, erityisesti tietohallintolain edellyttämien tehtävien osalta. Keskeisimpänä tehtävänä on ollut hallinnonalan kokonaisarkkitehtuurityöhön osallistuminen, sekä arkkitehtuurimenetelmän sovittamisen että kuvausten laatimisen osalta. Tike on myös tarjonnut asiantuntijatukea muiden virastojen arkkitehtuurityölle. Tike on kehittänyt hankehallinnan ja -arvioinnin käytäntöjä ja osallistunut valtionhallinnon yhteisen hankehallintavälineen hankintaan. Tietohallintopalveluiden tuotteistaminen on edennyt myös toimittajanohjauspalveluiden ja menetelmäkonsultoinnin osalta. Tietopalvelu Tietopalveluissa rekisteröitiin 1184 raporttipyyntöä vuonna eli noin sata enemmän kuin edellisenä vuonna. Hallinnonalan ulkopuolelle tehtiin noin 260 maksullista raporttia. Eniten kysyttiin viljelijöiden ja tilojen yhteystietoja sekä viljelyaloja ja eläinmäärätietoja. Asiakasvirastoista eniten raportteja tehtiin Maville 41 %, MMM:lle, ELYkeskuksille ja kunnille tehtiin yhteensä 24 %:a raporteista sekä Eviralle 7 %. Tuottajajärjestöille, ETT:lle sekä MTT:lle tehtiin kyselyistä yhteensä 10 %, ja muiden maksavien asiakkaiden osuus raporteista oli 15 %:a. Tilastoviranomaisten raporttien osuus oli 3 %. Raporttipyynnöt kohdistuivat pääosin IACSiin (66 %), eläinrekistereihin (14 %) sekä Rahtu- ja Hanke-rekistereihin (13 %). MMM:lle ja Maville tehtiin seurantavuonna tietomateriaalihankintoja, tiedonseurantaa sekä muita tietopalvelun asiantuntijapalveluita yhteensä 387 htp. Erillispalveluna tehtiin MMM:lle asiakirjahallinnon palveluita 130 htp. Tilastopalvelut Vuonna Tiken tilastotuotantoa on digitalisoitu merkittävästi. Tiken perustilastotuotanto on ollut vakaata ja laadukasta, ja asiakkaiden tiedonkäyttö on lisääntynyt. Perustilastotuotanto on pääosin toteutunut Tilasto-ohjelman ja palvelusopimusten mukaisesti. Tike toteuttaa vuosittain noin 30 eri tilastointialueen tiedonkeruuta, joihin on lakisääteinen velvollisuus vastata. 16

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätös 99550 126/321/2013 1 (36) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ 1 Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Dnro 123/110/2010. Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön. tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen

Dnro 123/110/2010. Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön. tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen Dnro 123/110/ Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen sopimus Tiken tulostavoitteista vuodelle 1.4. TIKE-#49122-v7-Tulossopimus_ 1. VUOSIEN

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013 14.3.2014 1(40) TK-21-736-12 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(40) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

Toimintakertomus id9498059 2 (43) Hallinnon tietotekniikkakeskus Allekirjoitettu 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013

Toimintakertomus id9498059 2 (43) Hallinnon tietotekniikkakeskus Allekirjoitettu 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 HALTIKin toimintakertomus vuodelta 2012 Toimintakertomus id9498059 2 (43) Allekirjoitettu 00.06.01 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus...1 2. Vaikuttavuus...3 3.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

15.3.2007 TK-20-396-07

15.3.2007 TK-20-396-07 15.3.2007 TK-20-396-07 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 9 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta...

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy Tampere 2013 Sisällys 1 Toimintakertomus.........................................5

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Helsinki 2012 Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy, Helsinki 2012 Sisällys 1 Toimintakertomus.................................

Lisätiedot

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsinki 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 1.2 VAIKUTTAVUUS 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005 15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. - 31.12. Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan...1 2 Tuloksellisuuden kuvaus...2 2.1 Toiminnan vaikuttavuus...2 2.2 Toiminnallinen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2004 31.12.2004

31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2004 31.12.2004 31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2004 31.12.2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2004 31.12.2004 Sisällysluettelo sivu 1. Johdon katsaus toimintaan 1

Lisätiedot

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014 MML 5280/02 00 02/ Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 2015 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus... 5

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 3966 11.3.2008 411/023/2008 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 Maaseutuvirasto Landsbygdsverket Finnish Agency for Rural Affairs PL 256, 00101 Helsinki PB 256, 00101 Helsingfors PO

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 ARKISTOLAITOS 13.3.2015 AL/17279/00.01.00/2014 ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS....1 1.1 JOHDON KATSAUS... 1 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.3

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Helsinki 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. VAIKUTTAVUUS...4 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...7 1.3.1 Toiminnallinen

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Suomenlinnan hoitokunta Dnro 6/02/06/01/2015 2 (27) Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 2 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Tavaroiden ja palveluiden turvallisuuden edistäminen 4 2.2

Lisätiedot

Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005

Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005 1 Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005 115. toimintavuosi Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus 5 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 5 2.2 Toiminnan tuloksellisuus

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

1.1 Johdon katsaus...1 1.1.1 Puolustusministerin katsaus...1 1.1.2 Kansliapäällikön katsaus...2

1.1 Johdon katsaus...1 1.1.1 Puolustusministerin katsaus...1 1.1.2 Kansliapäällikön katsaus...2 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 FI.PLM. 167341 1361/2520/2006 Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta 2006 sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus...1 1.1.1 Puolustusministerin

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2012 RAPORTTI 2(59) Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 3 TERMIT JA LYHENTEET...

Lisätiedot