TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 73685

2 2 (31) TIKEN TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ 1 Johdon katsaus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus... 7 Toiminnan kokonaismenot... 7 Toiminnan menot kustannuslajeittain... 8 Toiminnan kustannukset palvelukokonaisuuksittain... 9 Tulot Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden laatu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstön rakenne Työhyvinvointi Osaaminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Tike Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Postiosoite PL 310, Valtioneuvosto Vaihde Faksi [xxx] Toimipisteet Mariankatu 23, Helsinki, Kruununhaka Malminkatu 16, Helsinki, Kamppi Lapinlahdenkatu 1 B, Helsinki, Kamppi Y-tunnus

3 3 (31) 1 Johdon katsaus Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annettu laki (1200/1992), tilastolaki (280/2004) ja laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä (284/2008) säätävät Tiken tehtäviksi tilastoviranomaistehtävät sekä maaseutuelinkeinorekisterin ylläpidon ja tietohallinnon asiantuntijapalvelut maaja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Vuoden toimintaan ovat merkittävästi vaikuttaneet Tiken rahoitusmallin muutos, kesällä voimaan tullut tietohallintolaki sekä tilastotuotannon osalta maatalouslaskenta Rahoitusmallin muutoksessa, joka toteutettiin vuoden alusta, siirrettiin ITpalveluiden rahoitus osittain Tiken asiakasvirastojen budjettiin. Uudistus on vaatinut toimintatapojen kehittämistä niin Tikessä kuin asiakasvirastoissa, jotta tilaaja-tuottajamalli toteutuu. Palveluiden mitoitus ja suunnittelu sekä niihin liittyvä laskutus ja raportointi ovat parantaneet ennakointia ja läpinäkyvyyttä, mutta vaatineet merkittävästi resursseja Tikessä. Tilastotoiminnassa vuoden mittaan on työstetty maatalouslaskennan tuloksia ja julkaistu tietoa monipuolisesti hyödyntäen useita sähköisen julkaisemisen välineitä ja kanavia. Myös tietojenkeruun sähköisiä palveluita on edelleen kehitetty. Saatu palaute asiakkaiden ja yhteistyökumppanien taholta on ollut erinomaista. Kesäkuussa voimaan tullut tietohallintolaki on huomioitu Tiken toiminnassa monipuolisesti. Asiantuntijat ovat osallistuneet MMM:n hallinnonalan ja kohdealueiden arkkitehtuurien kuvaamiseen yhteistyössä eri virastojen edustajien kanssa. Tikessä on myös koko henkilöstölle avattu kokonaisarkkitehtuurin saloja tietoiskuilla ja koulutuksilla. Hankehallinnan ja -arvioinnin kehittämiseen on osallistuttu ja tarjottu asiantuntija-apua. Tiken palvelukartta uudistettiin vuoden alusta. Näkyvimpänä muutoksena oli tietojärjestelmien ylläpitopalveluiden jakautuminen ylläpitoon ja jatkuvaan kehittämiseen. Uudistus on parantanut palvelusopimusten sisällöllistä suunnittelua ja toteuman seurantaa ja sillä on myös vaikutusta toimintakertomuksen raportointiin. Asiakasyhteistyössä on jatkettu yhteisen suunnittelun tiivistämistä sekä TTSkauden mittaista pitkän aikavälin että vuosittaista palvelusopimussuunnittelua. Myös laaja-alaisesti vaikuttavaan yhteiseen arkkitehtuurisuunnitteluun on panostettu tavoitteena ennakoida tarpeita toiminnassa ja teknologiassa. Asiakastyytyväisyys tutkimuksen perusteella asiakkaamme ovat antaneet Tiken toiminnalle erittäin hyvän yleisarvion. Tike koetaan luotettavaksi ja palveluja kehittäväksi yhteistyökumppaniksi. Tike muutti uusiin toimitiloihin Vallilaan. Toimitilakustannukset laskivat ja sisäilmalaatuongelmista aiheutuneet terveysongelmat ovat vähentyneet merkittävästi. Henkilöstökehyksen osalta Tike saavutti sille asetetut tuottavuustavoitteet vuoden aikana. 3

4 4 (31) 2 Toiminnan vaikuttavuus Tike ja ministeriö ovat vuoden tulossopimuksessa sopineet virastoa koskevista tulostavoitteista. Tulostavoitteet ja niiden toteutuminen on kuvattu ohessa. Tulostavoitteiden toteumista on arvioitu myös arvosanoin, joiden merkitykset ovat: 1 Heikko (= toimenpidettä ei aloitettu tai ei toteutunut lainkaan) 2 Välttävä 3 Tyydyttävä 4 Hyvä (= toimenpide toteutui asetetun tavoitteen mukaisesti) 5 Erinomainen (= toimenpide toteutui asetettua tavoitetta selvästi paremmin) 1 Tike laatii toteuttamissuunnitelman resurssiensa uudelleenkohdentamiseksi ja henkilöstönsä asiantuntemuksen syventämiseksi toimiakseen MMM:n konserniohjauksen tukena ja hallinnonalan ICT- palvelukeskuksena. Tike ottaa toiminnassaan huomioon valtion tietohallinnon ohjauksesta annetut linjaukset sekä julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta annettavan, vuoden alkupuolella voimaan tulevan lain. Arvio/selitys: Tike on kehittänyt IT-lain mukaisesti yhteentoimivuuspalveluita sekä kartoittanut mahdollisuuksiaan lisätä IT-asiantuntijuuden tarjontaa konserniohjauksen tueksi. Palvelukarttaa laatiessaan Tike on huomioinut JulkICT:n toimialariippumattomien palveluiden linjaukset. Arvosana: 3,5 2 Tike keskittää ja kohdentaa palvelukokonaisuuttaan hallinnonalan yhteisten palvelujen mm. tietovarastoinnin, yhteiskäyttöisyyden ja integrointipalvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tike kehittää yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön tietohallinnon kanssa yhtenäisen toimintamallin VIPin palvelujen käyttöönottoon ja hallintaan. Arvio/selitys: Tike on julkistamissaan tietohallintopalveluissa huomioinut kokonais- ja tietoarkkitehtuurin sekä toimittajahallinnan asiakastarpeet. Tike on osallistunut VIPin palveluiden kehittämiseen ja käyttöönottoon asiakasvirastoille. Arvosana: 3 3 Tiken palvelukokonaisuuden ja palvelujen laadun kehittämiseksi ja parhaiden käytäntöjen omaksumiseksi Tike laatii suunnitelman IT -palvelujen sertifioimiseksi ISO standardin mukaisesti TTS -kaudella. Arvio/selitys: Tike on selvittänyt nykytilaa ja laatinut etenemissuunnitelman, jonka tavoitteena on soveltuvin osin sertifikaatin mukaisuus. Arvosana: 2,5 4

5 5 (31) 4 Tike pyrkii saavuttamaan sille asetetut tuottavuustavoitteet lisäämällä sähköisten palvelujen hyödyntämistä muun muassa tilasto- ja tiedontuotannossa sekä hallinnossa. Tiken tehtäviä ja tuotettavia palveluita priorisoidaan, osaamista kehitetään ja valtion palvelukeskuspalveluiden hyödyntämistä lisätään. Arvio/selitys: Tike tuotti sähköisen vastaamisvaihtoehdon kaikkiin vuoden viljelijätiedonkeruihin ja kehitti ilmaisen Tilastolaari-verkkopalvelun, jossa käyttäjät voivat räätälöidä tilastotaulukoita, kuvioita ja karttoja. Arvosana: 4 5 Tike sopii tuotettavista palveluista palvelusopimuksissa maa- ja metsätalousministeriön sekä muiden asiakkaina olevien virastojen ja laitosten kanssa. Arvio/selitys: Tike on solminut palvelusopimukset asiakasvirastojen kanssa. Vuoden aikana on erityisesti panostettu palvelusopimusten toteutumien monipuoliseen raportointiin sekä palvelutarpeen ennakointiin. Arvosana: 4 6 Vuosina toteutetaan Maatalouslaskenta 2010 tiedonkeruun osalta. Tilasto pohjautuu EU rakennetutkimuslainsäädäntöön (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1166/2008). Tilaston tiedot toimitetaan Eurostatiin vuonna Tiedonkeruussa käytetään sähköisiä menetelmiä ja jo käytössä olevia ratkaisuja. Arvio/selitys: Maatalouslaskennan sähköisessä tiedonkeruussa onnistuttiin erinomaisesti ja tietojenkäsittelyssä hyvin. Arvosana: 4,5 7 Tike kehittää ja tarjoaa asiantuntemustaan hanke- ja projektihallinnon johtamiseen ja sen menetelmien yhtenäistämiseen ja siten osaltaan tukee koko hallinnonalan IT-hankkeiden strategista suunnittelua ja arkkitehtuurien määrittelyä. Palvelun tuottamisesta sovitaan MMM:n ja Tiken välisessä palvelusopimuksessa. Arvio/selitys: Hankehallinnan menetelmiä on kehitetty mutta hankesalkun toteutus on kesken. Tike on kehittänyt hankehallinnan ja -arvioinnin käytäntöjä ja osallistunut valtionhallinnon yhteisen hankehallintavälineen hankintaan. Projektinhallinnan menetelmien ja projektisalkun hallinnan osalta on edistytty hyvin. Arvosana: 3 8 Tike laatii kustannusvastaavuuslaskelmat palvelukartan mukaisista palvelutuotteistaan. Arvio/selitys: Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti. Arvosana: 3,5 5

6 6 (31) 3 Toiminnallinen tehokkuus 3.1 Toiminnan tuottavuus Vuoden tulossopimuksessa esitetyt tavoiteluvut ja vastaava toteuma on esitetty alla olevassa taulukossa. Tuottavuus 2009 toteuma 2010 toteuma Tavoite HTP/ raportti 0,53 0,54 0,48 0,47 Tilastorekisterien hyödyntäminen tiedonkeruussa,% tietomäärästä 66 % 67 % 60 % 69 % Tiken htp tietojärjestelmien kehittämispalveluihin (kohteet, joissa asiakkaat Mavi, Evira, MMM, KRO, Yhteiset) Mavi Evira KRO ja MMM Yhteiset Konsulttiostot ylläpidettäviin järjestelmiin 1000 (asiakkaat Mavi, Evira, MMM, KRO, Yhteiset) Tiken htp tietojärjestelmien ylläpitopalveluihin (kohteet, joissa asiakkaat Mavi, Evira, MMM, KRO, Yhteiset) Mavi Evira KRO ja MMM Yhteiset Tiken sisäisen kehittämisen osuus % kokonaiskustannuksista (ei sisällä henkilöstön kehittämistä) 0,99 % 1 % 1,5 % 1 % Raportoinnin tuottavuustavoite on saavutettu vaikkakin hiukan laskenut edellisvuodesta. Tilastorekisterien hyödyntämisen tavoitetaso tiedonkeruussa on ollut korkea ja se on ylitetty kirkkaasti. Taso on myös noussut edellisvuoteen nähden. Tikessä on otettu käyttöön uusi palvelukartta, jonka mukaan tietojärjestelmäpalvelut jakautuvat eri tavoin kuin aiempina vuosina; projekteihin, jatkuvaan kehittämiseen, ylläpitoon, yhteentoimivuuspalveluihin sekä teknologiaalustapalveluihin. Palvelukartta on kuvattu kappaleessa 4. Edellä esitetyssä taulukossa tietojärjestelmien kehittämispalveluihin sisältyvät sekä projektit että jatkuva kehittäminen. Asiakkaille on tuotettu jonkin verran edellisvuotta enemmän tietojärjestelmäpalveluita. Resurssien kasvu on pääosin aiheutunut Kala- ja riistaosaston liiketoiminnan kehittämistarpeista. Kehittämispalveluiden työn kasvu selittyy osittain uudella jatkuvan kehittämisen palvelulla, joka on vastaavasti pienentänyt ylläpidon lukuja. Luvut eivät ole näin täysin vertailukelpoisia edellisiin vuosiin. Kehit- 6

7 7 (31) tämis- ja ylläpitopalveluita on tuotettu mainituille asiakkaille vajaat htp:ää. Näiden lisäksi on tuotettu yhteentoimivuuspalveluita noin 1300 htp:ää. Tike ei vuoden rahoitusmuutosten myötä rahoittanut asiakkaiden ylläpidettävien tietojärjestelmien ostoja. Tikelle osoitettuja tuottavuusrahoja on käytetty yhteentoimivuuspalveluiden ostopalveluiden rahoittamiseen noin euroa. Tiken sisäisen kehittämisen osuus kokonaiskustannuksista on pysynyt viime vuoden tasolla. Seuraavassa taulukossa esitetään palveluille kohdistuva työaika asiakkaittain (HTV), kun välillinen työaika, Tiken hallinto ja toimitilakulut on vyörytetty palveluille. Tikelle kohdistuneet palvelut on tämän jälkeen vielä jaettu asiakkaille työajan suhteessa. HTV Käyttö Muut Evira Maksullinen Mavi MMM Tilastoviranomainen Yhteensä Osuus palvelutuotannosta Tietohallintopalvelut 0,3 1,9 0,6 1,6 2,3 0,7 7,4 4 % Tietojärjestelmäpalvelut 6,5 25,8 7,7 64,3 17,7 1,2 123,2 63 % Tilasto- ja tietopalvelut 1,4 0,1 1,2 2,0 9,3 36,6 50,7 26 % Virastopalvelut 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 14,3 7 % Yhteensä 8,2 27,8 9,6 67,9 43,5 38,4 195,5 Osuus palvelutuotannosta 4 % 14 % 5 % 35 % 22 % 20 % 3.2 Toiminnan taloudellisuus Työaikatiedot kerätään työajanseurantajärjestelmällä, joita käytetään hyödyksi kustannusten laskennassa. Tehdyn työn määräksi kertyy yhteensä 195,5 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosia Tikessä on henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän Tahdin mukaan 192,3. Edellä mainittujen lukujen erotus kertoo toteutuneen työssäoloajan, joka on 3,2 htv:n verran suurempi johtuen muun muassa ylitöistä, harjoittelijoiden ja siviilipalvelusmiesten työpanoksesta. Palvelutuotannosta suurinta osaa edustaa tietojärjestelmäpalvelut. Eniten palveluita tuotetaan Maaseutuvirastolle. Toiminnan kokonaismenot Alla olevassa taulukossa esitetään Tiken toiminnan kokonaismenot toteuma toteuma toteuma TA toteuma Toiminnan menot Toiminnan tuotot Netto Tiken toiminnan kokonaismenot ovat laskeneet. Lasku johtuu pääosin ITpalveluiden rahoitusmallin muutoksesta. Tikeltä siirrettiin asiakasvirastoille noin 1,6 milj euroa kattamaan järjestelmien, niiden alustojen ja tietoliikennepalvelui- 7

8 8 (31) den, sekä 0,4 milj euroa työasema- ja virastopalveluiden ostoja. Maatalouslaskennan vuosittaiset menomuutokset näkyvät erona vuosien välillä. Myös tuottavuustoimenpiteiden vaikutukset näkyvät muutoksena Toiminnan tuotot ovat kasvaneet rahoitusmallin muutoksesta johtuen. Tulot on eritelty palveluittain sivulla 10. Seuraavassa taulukossa esitetään Tiken kustannukset asiakkaittain välillisten kustannusten vyöryttämisen jälkeen. Tiken hallinnon osuus on 2,8 miljoonaa euroa ja sillä katetaan henkilöstöhallinto, talous, toiminnan kehittäminen, sisäinen tarkastus, viestintä ja ylin johto. Tietohallintopalvelut sisältävät erillisenä asiantuntijatyönä tehtäviä tietohallinnon konsultointityyppisiä tehtäviä. Taulukosta on nähtävissä rahoitusmallin muutoksesta johtuvia vaikutuksia. Muut Evira Maksullinen Mavi MMM Tike Tilasto- Yhteensä viranomainen Asiakkuus ICT-arkkitehtuurit Muut asiantuntijapalvelut Tietohallintopalvelut Jatkuva kehittäminen Projektit Teknologia-alustat Yhteentoimivuus Ylläpito Tietojärjestelmäpalvelut Hallintotoimialueen yht Sisäinen kehittäminen Yleishallinto Tiken hallinto Maataloustuotteiden EUhintaseuranta Tietopalvelu Tilastoviranomaistoiminta Tilasto- ja tietopalvelu Kuljetuspalvelu Materiaalipalvelu Monistamopalvelu Postipalvelu Toimitilapalvelu Virastopalvelut Menetelmät Välillinen palvelutuotanto Yhteensä Yhteensä Toiminnan menot kustannuslajeittain Seuraava taulukko havainnollistaa menojen toteumaa kululajeittain vuosina Mukana ovat tilikauden investoinnit mutta ei poistoja. 8

9 9 (31) Euroa Arvio toteuma Käyttöomaisuuden ostot Ostot tilikauden aikana Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Tuotot yhteensä Kulut yhteensä Netto Käyttöomaisuuden ostoja on kertynyt vajaa euroa vuonna. Palveluiden ostot ovat pienentyneet viime vuodesta rahoitusmallin muutosten mukaisten määrärahansiirtojen vuoksi. Toiminnan kustannukset palvelukokonaisuuksittain Alla oleva taulukko kuvaa Tiken toiminnan kustannuksia palvelukokonaisuuksittain. Kustannukset, TA Tilastoviranomaistoiminta Hallinnonalalle tuotettavat palvelut Tietotekniikkapalvelut, ylläpito Tietotekniikkapalvelut, kehittäminen Tiedontuotantopalvelut Korvamerkkien osuus Virastopalvelut Asiantuntijapalvelut Tiken hallinto YHTEENSÄ Taulukossa välilliset kulut, (kuten toimitilakulut, henkilöstön välilliset työaikakulut, välitön esimiestyö, tuotannon suunnittelu) on kohdistettu palveluille. Hallinnon osuus näkyy omana osuutenaan ja on pysynyt edellisvuoden tasolla. Tilastoviranomaistoiminnassa näkyy maatalouslaskennan osuus kuluja kasvattavana tekijänä, kuitenkin pienempänä kuin vuonna Tietotekniikkapalveluiden kulut ovat pienentyneet edellisvuodesta rahoitusmallin muutoksen vuoksi. Tiedontuotannon kulut ovat edellisvuoden tasolla. Virastopalveluiden kulut ovat pienentyneet toiminnan supistamisen vuoksi. Seuraavassa taulukossa esitetään raportoinnin yksikkökustannukset. Kustannukset ovat hieman laskeneet. 9

10 10 (31) Yksikkökustannukset Tavoite /raportti 101,76 110, ,96 Alla olevassa taulukossa kuvataan ICT-palveluille kohdistuva henkilötyöjakauma asiakkaittain. on tavoitteen mukainen. Tulot Tavoite MMM 15 13,5 Mavi 44 47,3 Evira 18,5 19,7 Muut asiakkaat 5 7,3 Tilastoviranomainen 6,5 7,7 Tike 7,5 10,0 Välillinen palvelutuotanto 18,5 10,3 Yhteensä ,7 Tiken tulot ovat jakautuneet seuraavan taulukon mukaisesti. EURO Maksullisen toiminnan tuotot Muut tuotot Yhteensä Tietohallintopalvelut ICT-arkkitehtuurit Muut asiantuntijapalvelut Tietohallintopalvelut Tietojärjestelmäpalvelut Jatkuva kehittäminen Projektit Teknologia-alustat Yhteentoimivuus Ylläpito Tietojärjestelmäpalvelut Tiken hallinto Tiken hallinto Tilasto- ja tietopalvelu Maataloustuotteiden EUhintaseuranta Tietopalvelu Tilastoviranomaistoiminta Tilasto- ja tietopalvelu Virastopalvelut Virastopalvelut Yhteensä Palveluiden jaottelun ja rahoitusmallin muutoksesta johtuen vertailua edellisiin vuosiin ei ole tehty. Tiken hallinnon tuotot muodostuvat pääosin komission maksamista matkakorvauksista (lentoliput). 10

11 11 (31) 3.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAI- SISTA MUISTA SUORITTEISTA (1000 euroa) Arvio TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset -aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat -palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista -tukitoimintojen kustannukset -poistot korot muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä Ylijäämä (+)tai Alijäämä (-) Kustannusvastaavuus % Tiken maksullisen toiminnan tuotot ovat merkittävästi viime vuosia suuremmat muuttuneen rahoitusmallin vuoksi. 11

12 12 (31) 4 Tuotokset ja laadunhallinta Vuonna Tikessä otettiin käyttöön uusi palvelukartta, joka on esitetty alla. Tiken palvelukartan uudistuksessa palvelut jaettiin tietojärjestelmä-, tietohallintoja tilasto- sekä tietopalveluihin. Keskeisenä tavoitteena oli vastata paremmin asiakkaiden lainsäädäntöä tukevien tietojärjestelmien kehittämis- ja ylläpito tarpeisiin, sekä toisaalta erottaa tietohallintopalveluiksi sellaiset palvelut, jotka muodostavat menetelmiä ja ohjeistoja varsinaisille tietojärjestelmäpalveluille. Palvelukartan uudistuksen tavoitteena oli myös yhdenmukaistaa palveluiden tuotanto ja palveluraportointi. Yhteentoimivuuspalvelut on palvelukokonaisuus, jonka sisältämät palvelut tukevat IT-lain edellyttämää yhteentoimivuutta tarjoamalla valmiit puitteet yhtenäisten tietojärjestelmien ja raportointipalveluiden toteuttamiselle sekä niissä olevien tietojen hallinnoinnille. Projektipalvelulla kehitetään uusi tietojärjestelmä tai tehdään muutoksia jo olemassa olevaa tietojärjestelmään systemaattisilla menetelmillä. Uudeksi palveluksi määriteltiin jatkuvan kehittämisen palvelu olemassa olevan tietojärjestelmän jatkokehitykseen. Uudistetuksi ylläpitopalveluksi eriytettiin jo olemassa olevan tietojärjestelmän toimivuuden ja käytettävyyden varmistaminen. Teknologiaalustapalvelut koostuvat käyttö-, infra- ja tietoliikennepalveluista. Tietohallintopalveluissa asiakkaiden käytössä on Tiken henkilöstön kokemus ja asiantuntemus tietohallinnon kehittämisen ja organisoinnin eri osa-alueilta. Palvelut sisältävät seuraavat osa-alueet: ICT- arkkitehtuurit, Menetelmät, Hankehallinta ja -arviointi ja Hankinta- ja toimittajahallinta. Tilasto- ja tietopalvelutuotteet koostuvat tietopalvelusta, maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tilastoista ja tilastopalvelutuotteista, raportointipalveluista 12

13 13 (31) Tietojärjestelmäpalvelut sekä tieto- ja tiedonhankintapalveluista. Tietopalvelu on maaseutu- ja elintarvikehallinnon tietojärjestelmistä sekä muista tietolähteistä tehtävien tilausraporttien ja selvityspyyntöjen hoitamista sekä tietomateriaalien hankintaa, verkkotietopalvelujen ylläpitoa ja tiedon jakelua. Hintaseurannassa Suomen toimivaltainen viranomainen on maa- ja metsätalousministeriö. Tike tukee MMM:ä tuottamalla hintaseurantaan osapalveluja. Vuodelle 2012 palvelukarttaa päivitettiin muuttamalla Tietojärjestelmäpalvelut ITkehittämis- ja ylläpitopalveluiksi. Yhteentoimivuuspalvelut Vuonna käynnistettiin laajempi työstö yhteisen arkkitehtuurin kuvaamiseksi kokonaisarkkitehtuurimenetelmin. Nykytilan kuvaukset saatiin monelta osin valmiiksi vuoden aikana. Työtä jatketaan vielä vuonna 2012, jolloin myös aloitetaan kuvaamaan menetelmän mukaisia tavoitetilan kuvauksia. Vuoden merkittäviä askeleita yhteentoimivuuspalveluiden osalta oli mm. Uuden käyttövaltuusjärjestelmän kehittäminen aloitettiin käynnistämällä IAMprojekti. Uusi käyttövaltuusjärjestelmä otetaan käyttöön vuonna Viranomaistoimijatietojärjestelmää kehitettiin edelleen käynnistämällä Yhteiset osat projekti, jonka tavoitteena on paremmin tunnistaa järjestelmän yhteiset osat. Projekti jatkuu vielä vuonna Onnistuneita tietovarastoratkaisuja otettiin käyttöön muutamissa tietojärjestelmissä. Mm. Tilasto-toimialueella alettiin ensimmäisenä toteuttaa hankitun BO Edgen päälle julkisia raportteja. Yksikkötestauksen hallinta on helpottunut jatkuvan integraation palvelin Hudsonin käyttöönoton myötä. Sovelluskehys-Tiiraa kehitettiin myös edelleen. Vuonna 2010 aloitetut monitorointi- ja raportointityökalut otettiin käyttöön. Palvelun saatavuustietojen näyttämisen kehittäminen aloitettiin Palsaprojektissa. Projektin tavoitteena on ollut tuottaa käyttäjälle tiedot sovelluksen saatavuudesta. Ensimmäisenä palvelu toteutettiin Eviran eläinsovellukselle, jonka on määrä mennä tuotantoon alkuvuodesta Projektit Projektitoiminta oli alkuvuonna vähäisempää kuin loppuvuonna. Lukumääräisesti (ks. 4.1) eniten projekteja tehtiin Eviralle mutta henkilötyövuosien käytön mukaan mitattuna suurin volyymi tehtiin Mavin projekteissa (ks. 3.1). KRO:lle tehtyjen projektien osuus kaikista projekteista nousi merkittävästi kertomusvuonna. Järjestelmiä on kehitetty myös Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolle. Uutena asiakkaana projektitoimintaa laajennettiin Metlalle. Hallinnonalan ulkopuolella projekteja tehtiin ympäristöterveydenhuollon projekteissa STM:n ja TEM:n kanssa. Suurimmat asiakasvirastoille tuotetut projektit olivat 13

14 14 (31) Mavin maksatusjärjestelmän (Sampo) uusimisprojekti. Sampojärjestelmä otettiin tuotantoon kesällä ja projekti päätettiin vuoden lopussa. Tukisovelluksen kehittämisprojekti aloitettiin esiselvityksen jälkeen syksyllä. etukihaun muutokset toteutettiin keväällä tehtävään sähköiseen tukihakuun Hanke2007 raportointia edistettiin tietovarastoratkaisujen avulla kahdessa eri projektissa Eviran Eläinlääkintähallinnan tietojärjestelmän (Elite) määrittelyprojekti aloitettiin Sikarekisteri liitettiin osaksi Eläintietojärjestelmää Elsi-projektissa Korvamerkkien tilausjärjestelmä uusittiin Elintarvikevalvonnan keskitetyn tietojärjestelmän tiedonkeräystä ja raportointia kehitettiin KUTI-projektissa ja valvontatietoja pilotoitiin onnistuneesti Oiva-palvelussa Kalataloushallinnon vapaa-ajankalatalouteen liittyvä tietojärjestelmä siirrettiin ylläpitoon Kaveri-projektissa. Kaveri sisältää mm. velvoite-, istutus- ja vesiviljelyrekisterit. Sähköisen kalastuspäiväkirjan ELogbookin kehittämistä jatkettiin edelleen Käyttövaltuuksien hallinnan parantamiseen tähtäävä IAM-projekti aloitettiin Viranomaistoimijatietojärjestelmä VTO:n laajennus otettiin käyttöön sekä aloitettiin järjestelmän laajennus muiden hallinnonalan virastojen käyttöön Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolle aloitettiin sähköistä asiointia kehittävä TAMI-projekti alkuvuodesta Jatkuva kehittäminen Vuoden alussa erotettiin palvelukartassa jatkuvan kehittämisen palvelu ylläpitopalvelusta. Tarkoituksena jatkuvan kehittämisen ja ylläpidon erottamisella on kyetä seuraamaan olemassa olevien tietojärjestelmien kehittämiseen kokonaisuudessaan meneviä kustannuksia ja vastaavasti rajaamaan ylläpitopalveluun vain järjestelmien toiminnan kannalta välttämättömät tehtävät. Samalla toimintaa on voitu tehostaa, koska pieniä kehittämistarpeita ei ole ollut välttämätöntä projektoida, vaan ne on voitu sisällyttää jatkuvan kehittämisen palvelukokonaisuuteen. Jatkuvan kehittämisen palvelun toteutunut kokonaistyömäärä on ollut hyvin lähellä palvelusopimuksissa arvioitua kokonaistyömäärää. Jatkuvan kehittämisen palvelu on resurssikäytöltään suurin tietojärjestelmäpalveluiden osa. 14

15 15 (31) Tikessä on onnistuttu jatkokehittämään aktiivisesti 25 tuotannossa olevan tai tuotantokäyttöön otettua tietojärjestelmää Asiakkaiden liiketoiminnassa tapahtuvista muutos- ja parannustarpeista johtuen. Jatkuvan kehittämisen haasteena on ollut hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti yhteentoimivuuspalveluiden ja yhteisten osien tarjoamat ratkaisuvaihtoehdot. Tietojärjestelmien toimintaperiaatetta on pystytty yhtenäistämään, mikä parantaa käytettävyyttä ja helpottaa myös jatkossa ylläpitoa sekä parantaa loppuasiakkaiden käyttäjätyytyväisyyttä. Tikessä on onnistuttu toimimaan Asiakkaiden tukena vahvassa tuntemuksessa hallinnonalan loppuasiakkaan tarpeista, säädöksistä, toimintatavoista sekä toimialan ja hallinnon prosesseista tietojärjestelmien jatkuvan kehittämisen yhteydessä. Ylläpito Tike on tuottanut ylläpitopalvelua tuotannossa olevalle tai tuotantokäyttöön otetulle tietojärjestelmälle. Ylläpitopalvelun toteutunut kokonaistyömäärä on ollut hyvin lähellä palvelusopimuksissa arvioitua kokonaistyömäärää. Tarkasteluvuonna Tike takasi ylläpidettävissä järjestelmissä järjestelmien hyvän palvelevuuden ja mahdollisimman häiriöttömän käytön kriittisinä hetkinä esimerkiksi hakemusten tallennusajankohtina, tukien maksatusajankohtina, valvontojen ajankohtina sekä jatkuvan rekisterien päivittymisen ja raportoinnin aikana. Ylläpitopalveluissa on pyritty järjestelmien mahdollisimman kustannustehokkaaseen ja helppoon ylläpitoon. Järjestelmien ja rekistereiden kasvun yhteydessä on siirretty ylläpitoon lisääntyvässä määrin rajapintapalveluita molemmin suuntaiseen tiedonvälitykseen niin eri virastojen kuin yksityisten toimijoidenkin tarpeisiin. Yhteentoimivuuspalveluiden kehittyminen on tuonut lisähaasteita kehittää suunnitelmallisesti ylläpitopalveluita vastaamaan yhteiskäyttöisyyden haasteisiin. Teknologia-alustapalvelut Vuoden aikana valmisteltiin Oracle tietokantapalveluiden osalta uuden kantaversion käyttöönottoa normaalina palvelun elinkaaripäivityksenä. Edellisen Oracle -version tuki on vähitellen päättymässä ja päivityksellä halutaan taata tuellisen version käyttö. Samaan aikaa testi- ja kehitysympäristöjen osalta on valmisteltu alustapalveluiden siirtymistä Windows server 2008 version käyttöön. Kapasiteettipalveluiden osalta entistä enemmän kapasiteettia on siirretty virtuaalialustoille. Tietoliikennepalveluiden osalta Tike liittyi VY-verkkoon (Valtion yhteinen tietoliikenneratkaisu) toimittajaliittymällä. Näin ollen virastoilla on mahdollisuus siirtää tietoliikennepalvelunsa VY-verkkoon, jossa Tiken palvelut ovat saatavilla. Vuoden aikana on valmisteltu Tiken kehi- ja testiympäristön siirtämistä uuteen konesaliin. Valmisteluiden aikana on tehty vertailulaskelmat vaihtoehtoisista tuottamistavoista. Laskelmat esitettiin asiakaskunnalle ja päädyttiin edelleen oman konesalin malliin. 15

16 16 (31) Tietohallintopalvelut Tilasto- ja tietopalvelut Kertomusvuonna otettiin käyttöön hallinnonalan yhteisten ympäristöjen kustannustenjakomalli ja siihen liittyvät laskutusmenettelyt. Mallista on sovittu Tiedon käyttöpalveluiden puitesopimuksessa. Malli on ulotettu myös omaan konesaliin. Kustannusjakomalli päivitetään 2. kertaa vuodessa ja Tiken teknologiaalustapalveluiden laskutus perustuu tähän malliin. Kustannusjakomallia hallinnoivan CAB-ryhmän eli muutosten johtoryhmän toiminta on jatkunut normaalisti vuonna. Tike toimii ryhmässä integraattoriroolissa. Ryhmälle on esitetty vuoden ICT-käyttösuunnitelma, jossa kerrotaan hankintojen ja palvelunostojen kohdennuksesta ja asiakaskohtaisesta osuudesta sekä toimintasuunnitelma, joka kuvaa Tiken töiden kohdentumisen ja asiakaskohtaisen kustannusarvion. Suunnitelmien ja vuoden sisällä tehtävien hankintojen käsittely CABryhmässä on lisännyt toiminnan läpinäkyvyyttä. Tike on tuottanut ministeriölle palveluita tietohallinnon ohjaamisen tueksi, erityisesti tietohallintolain edellyttämien tehtävien osalta. Keskeisimpänä tehtävänä on ollut hallinnonalan kokonaisarkkitehtuurityöhön osallistuminen, sekä arkkitehtuurimenetelmän sovittamisen että kuvausten laatimisen osalta. Tike on myös tarjonnut asiantuntijatukea muiden virastojen arkkitehtuurityölle. Tike on kehittänyt hankehallinnan ja -arvioinnin käytäntöjä ja osallistunut valtionhallinnon yhteisen hankehallintavälineen hankintaan. Tietohallintopalveluiden tuotteistaminen on edennyt myös toimittajanohjauspalveluiden ja menetelmäkonsultoinnin osalta. Tietopalvelu Tietopalveluissa rekisteröitiin 1184 raporttipyyntöä vuonna eli noin sata enemmän kuin edellisenä vuonna. Hallinnonalan ulkopuolelle tehtiin noin 260 maksullista raporttia. Eniten kysyttiin viljelijöiden ja tilojen yhteystietoja sekä viljelyaloja ja eläinmäärätietoja. Asiakasvirastoista eniten raportteja tehtiin Maville 41 %, MMM:lle, ELYkeskuksille ja kunnille tehtiin yhteensä 24 %:a raporteista sekä Eviralle 7 %. Tuottajajärjestöille, ETT:lle sekä MTT:lle tehtiin kyselyistä yhteensä 10 %, ja muiden maksavien asiakkaiden osuus raporteista oli 15 %:a. Tilastoviranomaisten raporttien osuus oli 3 %. Raporttipyynnöt kohdistuivat pääosin IACSiin (66 %), eläinrekistereihin (14 %) sekä Rahtu- ja Hanke-rekistereihin (13 %). MMM:lle ja Maville tehtiin seurantavuonna tietomateriaalihankintoja, tiedonseurantaa sekä muita tietopalvelun asiantuntijapalveluita yhteensä 387 htp. Erillispalveluna tehtiin MMM:lle asiakirjahallinnon palveluita 130 htp. Tilastopalvelut Vuonna Tiken tilastotuotantoa on digitalisoitu merkittävästi. Tiken perustilastotuotanto on ollut vakaata ja laadukasta, ja asiakkaiden tiedonkäyttö on lisääntynyt. Perustilastotuotanto on pääosin toteutunut Tilasto-ohjelman ja palvelusopimusten mukaisesti. Tike toteuttaa vuosittain noin 30 eri tilastointialueen tiedonkeruuta, joihin on lakisääteinen velvollisuus vastata. 16

17 17 (31) Tikessä panostettiin sähköisen tiedonkeruun kehittämiseen. Kaikkiin suuriin viljelijäkyselyihin kehitettiin sähköinen vastaamisvaihtoehto maatalouslaskennassa saatujen hyvien kokemusten siivittämänä. Vuoden 2010 Maatalouslaskennan tiedonkeruu päättyi ja sen ensimmäiset tulokset julkaistiin toukokuussa. Maatalouslaskennan tietoja on julkaistu kansallisesti ja viiden eri teemakokonaisuuden osalta toiminnallisissa verkkojulkaisuissa, jotka ovat saaneet paljon kiitosta lukijoilta. Perinteisistä tilastojulkaisuista vuonna ilmestyi Pellolta pöytään, Puutarhatilastot sekä Maatilatilastollisen vuosikirja. Sähköinen tiedonkäyttö verkossa on lisääntynyt. Erityisesti maatilarekisterin tietokantataulukoiden käyttö yli kaksinkertaistui vuodesta Joulukuussa julkaistiin Tilastolaari, Matildaan integroitu tietokantapalvelu. Tilastolaari on toteutettu hallinnonalan yhteisen arkkitehtuurin mukaisesti ja pyrkii tuomaan maataloustilastot saataville monimuotoisesti. Tilastoyhteistyö ja tilastoviranomaistoiminta Vuonna kansallisessa tilastoyhteistyössä päättyi monta vuotta kestänyt tilastotoimen selvitysten jakso, jossa selvitettiin ympäristö-, luonnonvara- ja energiatilastojen tuotantoa Suomessa. Valtiovarainministeriön asettama työryhmä ei löytänyt perusteita organisaatioiden työnjaon muutoksille, jotka olisivat liittyneet Tikeen tai yleisesti maatalouden tilastointiin. Työryhmä totesi työnjaon ja yhteistyön toimivan erittäin hyvin ja suositti yhteistyön syventämistä edelleen. Tike osallistui tilastoviranomaisena Valtiovarainministeriön elokuussa 2010 asettaman työryhmään, joka selvitti tilastolain ja muun valtion tilastojen tuotantoa ja käyttöä koskevan lainsäädännön muutostarpeita sekä valmisteli tarvittavat uudistusehdotukset lainsäädäntöön. Tiken asiantuntijat ovat olleet aktiivisesti mukana kansallisissa ja kansainvälisissä tilastoyhteistyöryhmissä. Toiminnallista tilastoyhteistyötä tehdään LYNETin Stat-tilastoryhmässä, TK-MMM tilastoryhmässä sekä sen jaoksissa, sekä SVT- Neuvottelukunnan koordinoimana. TK-MMM tilastoryhmässä on selvitetty organisaatioiden sähköisen asioinnin strategioita ja kokemuksia sähköisestä tiedonkeruusta ja tiedon jakelusta. Elintarviketurvallisuustilastoja on kehitetty siihen keskittyvässä jaoksessa. Maatalouden ympäristövaikutuksien tilastointiin on perustettu AEI-jaos. Tike edustaa Suomea Komission maataloustilastojen pysyvässä komiteassa (CPSA). Suomen kannat muodostetaan valmistelukokouksessa CPSA:n alaisten Eurostatin työryhmien Suomen edustajien kanssa. Eurostatin pysyvän maataloustilastokomitean kokouksia valmistelee suppea CPSA Partnership Group. Tike osallistui vuonna Partnership Groupin toimintaan. Maataloustilastoinnin pohjoismaisessa yhteistyössä Tike osallistui vuoden Oslossa pidetyn Nordic-seminaarin järjestelyihin ja ensimmäisen yhteisseminaarin järjestämiseen Nordiska Jordbruks Föreningenin (NJF) kanssa. Tike luovutti Nordic-seminaarin puheenjohtajuuden vuonna Norjalle. Tike toimii maataloustilastojen Baltic-Nordic yhteistyön puheenjohtajana, jonka vuoden 2012 Helsingissä pidettävän seminaarin valmistelut ovat alkaneet. 17

18 18 (31) Hallinto- ja virastopalvelut Virastopalveluja on tuotettu vain ministeriölle, 1500 henkilötyöpäivää, joka ylittää vajaalla 300 henkilötyöpäivällä palvelusopimuksessa arvioidun. Ministeriön osalta vuosi oli viimeinen nykyisen laajuisella palvelukokonaisuudella. Palvelut ovat koostuneet kuljetuspalveluista, monistuksesta, lähettämöstä irtaimistorekistereistä, postinkäsittelystä, valvonnasta, turvallisuus ja kiinteistöpalveluista sekä hankintapalveluista Hallinnon tukipalvelujen muutostukea jatkettiin vuonna. Tiken muutti uusiin toimitiloihin vuodenvaihteessa Muutto työllisti Tiken hallintoa ja muuta henkilöstöä ja aiheutti kustannusten kasvua myös muuttoon käytettyjen ostopalveluiden vuoksi. Kehittämishankkeina hallinnossa on toteutettu kertomusvuonna uuden matkanhallintajärjestelmän M2 sekä tilaustenhallintajärjestelmän Tilhan käyttöönottoa sekä asiakirjahallintajärjestelmän Makasiinin versionvaihdosprojektia. Maatilahallituksen arkistomateriaalin siirtoa kansallisarkistoon jatkettiin. Hallintoa työllisti vuoden aikana ministeriön kirjanpitoyksikön purku, jonka seurauksena Tikestä muodostettiin oma kirjanpitoyksikkö vuoden 2012 alusta. Henkilöstön kehittämisessä on ollut neljä päälinjaa A) henkilöstön kaikkinaisen työkyvyn turvaaminen, B) kehityskeskustelujen tarkempi hyödyntäminen strategisen johtamisen ja työn ohjaamisen välineenä, C) ammattiosaamisen tason pitämisen korkealla tasolla ja D) asiakaspalveluun, vuorovaikutukseen panostaminen. Tuottavuussäästöjä hallinnossa haettiin toimitilakustannussäästöjen ohella prosesseja kehittämällä, hankintoihin liittyviä puitejärjestelyjä hyödyntämällä sekä tietojärjestelmien kehittämisellä. 4.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Alla olevassa taulukossa on kuvattuna Tiken tuottamien tietojärjestelmäpalveluiden suoritteiden määriä. Taulukossa ei ole uuden palvelukuvaston mukaisia jatkuvan kehittämisen palvelun lukumääriä. Arvio Tietojärjestelmäpalvelut Kehittämisprojektit, kpl Evira Mavi MMM +yhteiset Muut 5 Ylläpidettävät kohteet, kpl Evira Mavi MMM Muut 6 * vuoden arvio MMM+yhteiset sisältää vain KRO:n projektit 18

19 19 (31) Tarkastelujakson aikana Tikellä on ollut käynnissä Eviralle 14 tietojärjestelmäprojektia. Vuoden alusta käynnissä oli 8 projektia, vuoden aikana käynnistyi 5 projektia ja päätettiin 3. Vuoden aikana ylläpidettiin 17 järjestelmää, joista kaksi otettiin ylläpitoon kauden aikana. Maville tehtiin vuoden aikana 12 projektia. Vuoden alussa käynnissä oli 6 ja vuoden aikana käynnistyi 6 uutta projektia. Tarkasteluvuonna päätettiin 6 projektia. Maville ylläpidettiin 20 järjestelmää. Ministeriölle tehtiin kolmea projektia, joista kahta myös Maville. KRO:n projekteja tehtiin vuoden aikana 3. Näiden lisäksi yhteisiin palveluihin (yhteentoimivuuspalvelut) tuotettiin lisäarvoa 4 projektilla. Ministeriön kala-ja riistaosastolle ylläpidettiin 4 järjestelmää ja ministeriölle kahta Mavin kanssa yhteistä järjestelmää. Ylläpito- ja kehittämiskohteita on tehty lähes suunnitelmien mukaisesti. Seuraavassa taulukossa on kuvattu järjestelmien tuotantoon vientien määriä. Tuotantoon vientejä on ollut merkittävästi enemmän kuin on ennakoitu. Osin julkaisujen suuri määrä johtuu muutaman suurimman järjestelmän julkaisujen lisätarpeesta sekä siitä, että toiminnassa on julkaisujen sisään sisällytetty aiempaa enemmän asioita. Tuotantoon viennit eli julkaisut Arvio Sovellukset ja tietokantamuutokset kpl Toteutuneiden tuotantoonvientien (sovellukset, tietokantamuutokset) osuus suunnitelluista julkaisuista % 75 % 83,50 % 85 % 95 % Tietojärjestelmätien toimenpidepyyntöjen määrä on hieman viime vuonna vähäisempää. Alla olevasta taulukosta nähdään, että työasema- ja tuotannon tukipalveluiden määrä on pienentynyt edellisvuodesta. Tähän sisältyvä neuvonnan määrä on edellisvuoden tapaan kasvanut. Ylläpito- ja kehittämispalveluiden toimenpidepyynnöt ovat pienentyneet. Samassa linjassa myös IT-ylläpidon ja - kehittämisen toimenpidemäärät ovat hiukan pienentyneet. Lukujen tuottamiseen on käytetty kahta eri järjestelmää, eivätkä ne sisällä järjestelmien ulkopuolelle jääviä IT-toimenpiteitä. Tietojärjestelmäpalveluiden toimenpidepyynnöt, kpl Työasema- ja tuotannon tukipalvelut Ylläpito- ja kehittämispalvelut yhteensä IT -ylläpito, toimenpidemäärät kpl IT -kehittäminen, toimenpidemäärät kpl Tilasto- ja tiedontuotantopalveluiden levikki on tavoitetasoa korkeampi. Kuitenkin julkaisuja hyödynnetään yhä enemmän sähköisiä kanavien kautta. Raportttien määrä on kasvanut entisestään. Myös Matilda.fi -sivuston sivulatausmäärä on kasvanut merkittävästi. 19

20 20 (31) Tilasto- ja tiedontuotantopalvelut Arvio Painettujen tilastojulkaisujen levikki, kpl Sähköisten tilastojulkaisujen levikki, lataukset Raporttien kokonaismäärä, kpl (tilasto- ja tietopalvelu) Tiedontuotannon vaikuttavuus verkossa, pääjakelukanavien latausten määrä * * Sisältää Matilda.fi sivulatausmäärän sekä Maatilarekisterin tietokantataulukoiden lataukset Matildassa ja MTT:n Taloustohtorissa 4.2 Palvelukyky sekä suoritteiden laatu Tietojärjestelmäpalvelut Tiken tuottamien palveluiden laatu on ollut yleisesti ottaen korkealla tasolla. Palveluiden ansiosta tuet on maksettu ajallaan, valvontojen ja raportoinnin tiedot on saatu järjestelmistä oikea-aikaisesti ja tilastot on tuotettu tilastojulkaisukalenterin mukaisesti. Suunnittelemattomien teknisten katkojen määrä vuonna kasvoi selvästi aiemmista vuosista. Lisäksi järjestelmien toiminnassa esiintyi käyttöä haittaavaa hitautta. Tike pyrki omalla toiminnallaan löytämään ratkaisun ongelmiin, mutta toimittajien palvelujen laadun heikkeneminen aiheutti ongelmia sekä asiakasvirastoille että Tikelle. Kaikkia ongelmia ei kyetty ratkaisemaan vuoden aikana, mutta tilanne parani vuoden loppupuolella. Tikessä jo aiemmin käytössä ollutta palvelusalkun seurantaprosessia selkeytettiin ja palveluiden hallintaa vahvistettiin. Projekteissa noudatetaan Tikessä käytössä olevaa Projektinhallintamallia sekä toteutuksessa Ohjelmistotuotantomallia. Projektityön seurantaa ja raportointia kehitettiin edelleen ja projekteja seurataan säännöllisesti asiakkaiden kanssa käytävissä Operatiivisissa ohjausryhmissä Tiken ICT-palvelusalkkua hyödyntäen. Ketteriä menetelmiä hyödynnettiin muutamassa siihen soveltuvassa projektissa. Resurssien seuranta ja hallinnan kehittäminen on jatkuvan kehittämisen alla. Ylläpidettävien järjestelmien dokumentaatiota on parannettu yhtenäistämällä järjestelmäkohtaisten ylläpitosuunnitelmien rakennetta. Palvelusopimusten liitteenä olevalla Ylläpitoryhmien toimintaohjeella on ryhmien toiminta entisestään yhdenmukaistunut ja ylläpidettävien kohteiden hallinta selkiytynyt. Elinkaarien hallinnan kannalta on tarkennettu järjestelmäkohtaisia elinkaarisuunnitelmia järjestelmien hyvän palvelevuuden turvaamiseksi ja tuomaan teknisiä uudistustarpeita vaativat asiat esille riittävän ajoissa. Elinkaarenhallinnan kautta on onnistuttu suunnitelmallisesti pitämään kaikkien järjestelmien ylläpidossa vaadittu tekniikka ajantasaisena. 20

Dnro 123/110/2010. Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön. tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen

Dnro 123/110/2010. Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön. tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen Dnro 123/110/ Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen sopimus Tiken tulostavoitteista vuodelle 1.4. TIKE-#49122-v7-Tulossopimus_ 1. VUOSIEN

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014 MMM DNRO 160/01/2014 TIKE DNRO 25/110/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014 1. Vuosien

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätös 99550 126/321/2013 1 (36) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ 1 Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Linja 4, Ratkaisu- ja tavoitearkkitehtuuri, kokonaisarkkitehtuurityö

Linja 4, Ratkaisu- ja tavoitearkkitehtuuri, kokonaisarkkitehtuurityö Linja 4, Ratkaisu- ja tavoitearkkitehtuuri, kokonaisarkkitehtuurityö Luken tilastojen kokonaisarkkitehtuurityö Tavoitteena kokonaisarkkitehtuurityön edistäminen Luken tilastotuotannon osalta. Nykytilan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS 2013

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS 2013 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS 123500 114/321/2014 1 (38) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ 1 Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Merkittävä merkillinen kysymys. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen / VTV

Merkittävä merkillinen kysymys. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen / VTV Merkittävä merkillinen kysymys Ylijohtaja Marjatta Kimmonen / VTV 6.5.2015 Valtion taloudenhoidossa aina kyse myös valtion taloudenhoidon laillisuudesta ja talousarvion noudattamisesta oikeiden ja riittävien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS TILINTARKASTAJAN SILMIN. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV

TIETOTILINPÄÄTÖS TILINTARKASTAJAN SILMIN. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV TIETOTILINPÄÄTÖS TILINTARKASTAJAN SILMIN Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV 28.1.2010 TILINPÄÄTÖS TIEDETÄÄN MUTTA MISTÄ TILAUS TIETOTILINPÄÄTÖKSELLE? Viraston ja laitoksen tulee antaa tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

Palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset. Vimana Oy. Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen

Palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset. Vimana Oy. Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen Palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset Vimana Oy Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen 7.9.2017 1 31.1.2017 Ministerivaliokunnan linjaukset ICTpalvelukeskuksista Toimijoiden vastuut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto Raportti VM125:00/2007 07.10.2010 Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto Taustaa Ohjausryhmän työskentelyn päättäminen Valtioneuvosto teki yleisistunnossaan 15.6.2006 periaatepäätöksen

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

Kuntien ICT tuki - suunnitelma - JUHTA Tommi Oikarinen

Kuntien ICT tuki - suunnitelma - JUHTA Tommi Oikarinen Kuntien ICT tuki - suunnitelma - JUHTA 14.4.2015 Tommi Oikarinen Suunnittelun lähtökohdat Sote-uudistuksessa tapahtuneet muutokset vaatineet muutoksia uudelleen suunnitteluun Uudelleen suunnitellut toimenpiteet

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä ELY-keskusten ja TEtoimistojen yhteinen kehittämisja hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä Aluehallinto käännekohdassa 10.9.2014

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

<> Palvelukuvaus versio x.x

<<PALVELUN NIMI>> Palvelukuvaus versio x.x JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 5 Palvelukuvaus pohja Palvelukuvaus versio x.x 1/5 Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Termit ja lyhenteet...3

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen. sopimus Tiken tulostavoitteista.

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen. sopimus Tiken tulostavoitteista. Dnro 158/061/2005 Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen sopimus Tiken tulostavoitteista vuodelle 2005 Sisällysluettelo 1. Vuosien 2005-2009

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 20.8.2013 Juha Haataja ICT-asiat korkeakoulujen strategioissa Korkeakoulujen tietohallintotoimintojen strategisen

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Leena Kononen 25.10.2013 1 Yhteentoimivuustyö EU:ssa ja Suomessa Tavoitteena

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 28.1.2014 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Asiantunti, lainsäädäntöasiat Antti Ristimäki Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto-

Lisätiedot

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset Vuosikatsaus 2013 Muutosten vuosi 2013 Johtajan terveiset HALTIKin kuudes toimintavuosi oli työntäyteinen. Muun muassa hallinnon turvallisuusverkkohanke (TUVE) saatiin onnistuneesti maaliin ja samalla

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017 19.9.2016 MMM / Ohjaus- ja talousyksikkö MMM:n määrärahaehdotus 2017 yhteensä 2 545 m (2 560 m /2016) 2 MMM:n määrärahaehdotus 2017 Hallinnonalalle

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen 12.9.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue Aiheita Muistio tietohallinnon kehittämisestä RAKETTI-hankkeen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto PALVELUHINNASTO 1 (9) Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) hinnasto PALVELUHINNASTO 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnoittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Palvelukeskusvalmistelun tilanne

Palvelukeskusvalmistelun tilanne Palvelukeskusvalmistelun tilanne Sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta 23.2.2017 Urpo Karjalainen 1 13.12.2016 ICT palvelukeskus maakunnille 2 13.12.2016 Lähtökohdat ja tavoitteet Palvelukeskusten perustamisella

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

Viraston toimintaympäristön muutokset

Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Valtio Expo Lasse Skog, Valtiokonttori Pirjo Pöyhiä, Palkeet Taustaa Tavoitteet Kieku-hankkeelle Toiminnan tehostamisen keinovalikoima

Lisätiedot

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet JulkICT-toiminto

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet JulkICT-toiminto Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet 2012 11.06.2013 Valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmähankkeet KuntaIT-yksikön kehittäjäverkostotoiminnasta 2007-2008 ja kuntien

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta

Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta Tilanne 30.9.2015 Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Muutoksesta tavoitteisiin

Muutoksesta tavoitteisiin Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 1.4.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Lähtötilanne Kuntien rooli kohde-alueille liittyvien palveluiden järjestäjinä ja tuottajina vaihtelee huomattavasti Kaikkia kohde-alueeseen

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Organisaation

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 10.12.2013 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Tietohallintolain tulokset. Hannele Kerola, Jari Kallela

Tietohallintolain tulokset. Hannele Kerola, Jari Kallela Tietohallintolain tulokset Hannele Kerola, Jari Kallela EK:n lausuma 331/2010 Eduskunta edellyttää hallituksen seuraavan lainsäädännön tavoitteiden, kuten tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ja kustannustehokkuuden,

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/03 10.5.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 Valtiontalouden

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016 Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016 Miten neuvottelukunta on onnistunut tehtävissään (1=heikosti... 6=erinomaisesti) seurata kansallisen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot