Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen. sopimus Tiken tulostavoitteista.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen. sopimus Tiken tulostavoitteista."

Transkriptio

1 Dnro 158/061/2005 Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen sopimus Tiken tulostavoitteista vuodelle 2005

2 Sisällysluettelo 1. Vuosien strategiset tavoitteet Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Tiken strategiset päämäärät Vuoden 2005 tulostavoitteet Koko laitosta koskevat tavoitteet... 4 a) Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain (liite 3/1)... 4 b) Tuotokset ja niiden kehitys... 5 c) Laadunhallinta ja sen kehitys (liite 3/1)... 5 d) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-alueittain (liite 3/1)... 5 e) Tietovarantojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys (liite 3/1) Keskeiset kehittämistavoitteet sekä tuottavuus- ja investointihankkeet Merkittävät tulosalue-, tehtäväalue- tai prosessitasoiset tavoitteet ja tehtävät Taloudelliset voimavarat Seuranta ja raportointi... 7 Liite 3/1 Tuloksellisuuden tunnusluvut... 8 Liite 3/2 Taloudelliset voimavarat

3 1. Vuosien strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset EU:n maatalouspolitiikan muutokset vaikuttavat Suomen maataloushallinnon ja sitä kautta myös Tiken toimintaan. CAP-uudistuksen sisältö ja aikataulu ovat pääosin tiedossa, sitä vastoin maaseudun kehittämisasetus ja sen rahoitus tulevalla ohjelmakaudella ovat vielä avoinna. Tilastointimahdollisuuksiin saattaa vaikuttaa se, että hallinnollisten rekistereiden tietosisältö muuttuu. EU:n tilasto-ohjelma päättyy 2007 ja uuden tilasto-ohjelman myötä saattaa tarve tilastojen tietosisällön päivittämiseen kasvaa huomattavasti normaalia suuremmaksi ja samalla tarve tilastojärjestelmien uudistamiseen kasvaa. Tilastojärjestelmille painetta luo myös Eurostatin kasvanut tarve ennakollisille tilastotiedoille. Koska Eurostat pyrkii määrätietoisesti siirtämään tilastotuotannon ohjausta "herrasmiessopimuksista" direktiivipohjaisiksi, on kansallinen liikkumavara tiedon tuottamisessa usein melko pieni. Elintarviketalouden hallinto muuttuu, kun EELA, EVI ja KTTK sekä osa ministeriön elintarvikeja terveysosaston operatiivisista tehtävistä yhdistetään vuonna 2006 uudeksi keskusvirastoksi. EU:n ja kansallisen elintarvikehygieniaa koskevan lainsäädännön uudistaminen aiheuttaa myös uusia tietojärjestelmätarpeita. Valtion keskushallintoa kehitetään kokoamalla tukitehtävien hoitoa palvelukeskuksiin. Tike on aikanaan perustettu ministeriön ja eräiden hallinnonalan muiden yksiköiden palvelukeskukseksi. Vuonna 2006 toimintansa aloittavan elintarvikehallinnon uuden keskusviraston tukipalvelut tullaan järjestämään palvelukeskusperiaatteen mukaisesti. Valtiokonttori on osaltaan sitoutunut tukemaan Tiken kehittämistä palvelukeskukseksi. Maa- ja metsätalousministeriö päätti eräistä hallinnon kehittämisen ja toimintojen alueellistamisen tavoitteista ja toimenpiteistä, jotka tulevat vaikuttamaan myös Tiken organisaatioon ja tehtäviin. Ministeriön päätöksen mukaan maatalous- ja maaseutuhallinnon keskushallintotason toimeenpanotehtäviä varten perustetaan uusi virasto, johon siirretään tehtäviä sekä ministeriöstä että Tikestä. Samalla ministeriö päätti hallinnonalan tukitehtävien kehittämisestä palvelukeskusmallin mukaisesti sekä maataloutta, maaseutua sekä elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua koskevan tilastotoimen kehittämisselvityksestä. 1.2.Tiken strategiset päämäärät Tiken strategiset päämäärät täsmennetään vuoden 2005 aikana ministeriön tekemän päätöksen edellyttämän valmistelutyön yhteydessä. 3

4 2. Vuoden 2005 tulostavoitteet Tike tuottaa tietotekniikka-, taloushallinto- ja virastopalveluita maa- ja metsätalousministeriölle (ml. maatilatalouden kehittämisrahasti ja maatalouden interventiorahasto), Kasvintuotannon tarkastuskeskukselle ja Geodeettiselle laitokselle. Tämän ohella Tike toimii tilastoviranomaisena ja tuottaa maataloutta ja maaseutua koskevia virallisia tilastoja Koko laitosta koskevat tavoitteet Tike toteuttaa maatalouspolitiikan muutoksista johtuvat tietojärjestelmähankkeet ministeriön kanssa yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti ja siten, ettei nykyisten järjestelmien ylläpito vaarannu. Tike parantaa valmiuksiaan tukipalvelujen palvelukeskuksena. Erityisesti Tike valmistautuu tarjoamaan palveluja vuonna 2006 toimintansa aloittavalle elintarviketurvallisuusvirastolle. Tike osallistuu tehdyn päätöksen edellyttämään kehittämis- ja selvitystyöhön siten kuin tästä ministeriön kanssa erikseen sovitaan. a) Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain (liite 3/1) Taloudellisuus ja tuottavuus Tiken henkilötyövuosien enimmäismäärä on maa- ja metsätalousministeriön tekemän päätöksen mukaisesti 256, minkä lisäksi Tike voi palkata maksulliseen toimintaan MMM:n tehtäviä varten lisähenkilöitä siten kuin ministeriön kanssa etukäteen kirjallisesti sovitaan. Tietotekniikkapalvelut Tiken voimavarojen lisäystä kohdennetaan tietotekniikkapalveluihin. Taloushallintopalvelut Taloushallintopalveluiden kustannukset ja htv-määrä säilyvät vuoden 2004 arvioidulla tasolla. Tilasto- ja tietopalvelut Tike kehittää organisaatiorakennettaan vuonna 2005 järjestämällä tilasto- ja tietopalvelut saman palveluryhmän alaisuuteen. Järjestelyn tavoitteena on parantaa ja yhtenäistää asiakaspalvelua sekä lisätä raportointipalvelun substanssiasiantuntemusta. LUCAS-hanke siirtyy vuodelle Sita vastaavat menot ja tulot euroa vähennetään vuoden 2005 summista. Virastopalvelut Virastopalveluiden voimavarat pysyvät vuoden 2004 arvioidulla tasolla. Tavoitteena vuodelle 2005 on kehittää edelleen palvelutuotantoa ja tuotteita niin, että ne vastaavat asiakkaiden tarpeita ja laatuvaatimuksia sekä lisätä palvelujen tunnettuutta. Prosessinomistajien roolia palvelutuotteen kehittämisessä vahvistetaan. Virastopalveluihin kuuluvia henkilöstöhallintopalveluja kehitetään parantamalla tuotantoprosesseja, tuotteistamista ja raportointimenetelmiä. Maksullinen toiminta Vuonna 2005 maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuden arvioidaan olevan 100%. Tiken maksupolitiikka tarkistetaan yhteistyössä ministeriön kanssa vuoden 2005 syksyyn 4

5 mennessä. MAKERA-suoritteiden maksullisuus selvitetään kuitenkin vuoden 2006 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen jo helmikuun loppuun mennessä. Tulorahoituksella arvioidaan katettavan menoista noin 30,9 %. Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan osuus on siitä noin runsas puolet. Maksullisen toiminnan tuloina on talousarviossa arvioitu kertyvän vuonna euroa, tarkistettu arvio on euroa. Maksuperustelain tarkoittamista julkisoikeudellista suoritteista arvioidaan kertyvän vuonna 2005 noin euroa, mikä on euroa vähemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Ero aiheutuu Makeralaskutuksesta. Tike saa laskuttaa Makeran taloushallintotehtävien hoidosta vuonna 2005 enintään euroa arvonlisä-veroineen, mistä Tike saa tuloina enintään euroa. Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavien tuotteiden ja palvelujen tulokertymäksi on arvioitu vuonna euroa. Muut tulot Muina tuloina on talousarviossa arvioitu vuonna 2005 kertyvän euroa EU:lta saatavina tuloina sekä euroa lähinnä CAP:n uudistuksen toimeenpanoon liittyvien kehittämis- ja muiden hankkeiden tuloina. Tilastopalveluista kuitenkin Lucas hanke siirtyy seuraavalle vuodelle, jonka vuoksi vuonna 2005 saatavien tulojen tarkistettu arvio 0n euroa. b) Tuotokset ja niiden kehitys Tuotokset ja niiden kehitys on esitetty liitetaulukossa. c) Laadunhallinta ja sen kehitys (liite 3/1) Tiken toiminnan laatua mitataan asiakastyytyväisyystutkimuksella. Asiakastyytyväisyyden peruskartoitus tehtiin 2003 ja ensimmäinen vertailukelpoinen seurantatutkimus Tulokset kokonaistasolla ovat pysyneet samalla tasolla, mutta yksittäisten asioiden kohdalla muutosta on tapahtunut enemmän positiiviseen kuin negatiiviseen suuntaan. Tiken seuraa toimintansa laatua vuosittaisilla EFQM -itsearvioinneilla. Järjestelmien ylläpitoprosessin tehokkuuden parantamiseksi otettiin käyttöön Renki -sovellustyökalu vuoden 2004 aikana. Renkiin rekisteröityjä, loppuunkäsiteltyjä toimenpiteitä oli vuoden 2004 marraskuun puoliväliin mennessä on yhteensä kpl. Tiken Tietotekniikkatoimintojen laatua ja tietoturvallisuutta kehitetään BS7799 -standardin mukaisesti. BS7799 -standardin käyttöönotto tapahtuu vuoden 2005 aikana. d) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-alueittain (liite 3/1) Tikessä tehdään vuosittain osaamiskartoitus, jota hyödynnetään henkilöstön kehittämisessä. Tiken henkilöstön koulutustasoindeksi vuonna 2004 on 4,6, kun se edellisenä vuonna oli 4,4. Muodolliseen koulutustasoon perustuvaa osaamisen tasoa pyritään edelleen kohottamaan. Kyselyn perusteella Tiken työtyytyväisyys vuonna 2003 oli valtionhallinnon keskitasoa (kokonaiskeskiarvo 3,3). Vuonna 2004 työtyytyväisyys on samalla tasolla. Tavoitteena vuodelle 2005 on ylläpitää vähintään nykyinen taso. Työtyytyväisyyttä parannetaan henkilöresurssien monipuolisemmalla ja tehokkaammalla käytöllä ja vastuunjaon selkeyttämisellä. Lyhyiden sairauspoissaolojen määrä oli vuonna ,0 pv/htv, miä vastaa edellisen vuoden tasoa. Pitkien sairauspoissaolojen määrä ylitti vuoden 2003 tason.tavoitteena on vähentää lyhyitä sairauspoissaoloja mm. työtyytyväisyyteen vaikuttavien tekijöiden avulla. 5

6 Tiken palvelukseen on tullut 43 henkilöä ja palveluksesta eronnut 16 henkilöä. Tällöin vaihtuvuusprosentti on 9,6. Tavoite vuodelle 2005 on se, että vaihtuvuus pysyy hallittuna ja tukee Tiken osaamisen kehittymistä. e) Tietovarantojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys (liite 3/1) Tike hyödyntää maataloushallinnon tietovarantoja laajasti tilastojen ja raporttien tuotannossa. Pääosa maatilojen rakennetta sekä peltokasvi- ja kotieläintuotannon laajuutta koskevien tilastojen tiedoista hankitaan hallinnollista rekistereistä. Erityisesti tietojen ajantasaisuuteen kohdistuvat tarpeet ovat lisääntynyt ja edellyttävät Tiken tietopalvelun, raportoinnin ja tilastotuotannon kehittämistä. Tiken vuonna 2003 aloittama tietovarastointihanke liittyy tähän Keskeiset kehittämistavoitteet sekä tuottavuus- ja investointihankkeet Laskenta -ja seurantajärjestelmän uusiminen ja kustannuslaskennan kehittäminen johtamisen, ohjaamisen ja suunnittelun tueksi. Tike asettaa laskentatoimen kehittämiseksi työryhmän, johon kutsutaan ministeriön edustus. Internet-sivujen uudistamisprojekti, valmistuu helmikuussa 2005 Asiakkuus- ja palvelustrategian sekä palvelukeskusmallin kehittäminen; palveluiden kuvaaminen ja hinnoittelu, asiakasvastuuhenkilöiden nimeäminen BS7799 -standardin käyttöönotto Tike laatii tuottavuusohjelman ja esittää sen ministeriön hyväksyttäväksi Merkittävät tulosalue-, tehtäväalue- tai prosessitasoiset tavoitteet ja tehtävät Tilastolain ja henkilörekisterilain uudistamisen vuoksi Tiken tilastotoimintaa ohjaavan erityislain (Laki maaseutuelinkeinotilastoista) uudelleentarkastelu on ajankohtainen. Myös Euroopan unionin tasolta on odotettavissa tilastosäädöksiin vaikuttavia muutoksia. Asia selvitetään yhdessä ministeriön kanssa. Taloushallintopalveluiden osalta tavoitteena vuodelle 2005 on edistää edelleen paperittomaan kirjanpitoon siirtymistä ja kehittää siihen liittyvien prosessien hallintaa sekä selkeyttää omaa toimittajan roolia tulevan palvelukeskuksen suunnittelua silmällä pitäen. Virastopalveluiden osalta tavoitteena vuodelle 2005 on kehittää edelleen palvelutuotantoa ja tuotteita niin, että ne vastaavat asiakkaiden tarpeita ja laatuvaatimuksia sekä lisätä palvelujen tunnettuutta. Asiakirjahallinnan osalta tavoitteena on vuoden 2005 loppuun mennessä käyttöönottaa Tikessä sähköisen asiakirjahallinnan järjestelmä. 6

7 3. Taloudelliset voimavarat Vuodelle 2005 Tiken toimintamenomomentille ( ) on myönnetty nettomäärärahaa 14,505 milj.euroa. Tarkistetun arvion mukaan vuoden 2005 menot ovat 20, 730 milj. euroa ja tulot 6,217 milj. euroa. Menojen ja tulojen erotus on 14,563 milj. euroa, mikä suunnilleen vastaa nettomenoihin budjetoitua määrärahaa.tilastopalveluista Lucas hanke siirtyy seuraavalle vuodelle. Vuonna 2005 Tiken käytettävissä on vuodelta 2004 siirtyvä erä, jonka suuruudeksi arvioidaan 2, 039 milj. euroa. Vastaavasti vuodelta 2003 siirtyi vuodelle ,785 milj. euroa. 4. Seuranta ja raportointi Tike raportoi kustannuksista, menoista ja tuloista kolmennesvuosittin. Tulosohjaajalle tuotettavien raporttien sisältöä tarkistetaan niin, että ne vastaavat tulosohjaajan asettamia vaatimuksia. Tavoitteiden sekä liitteen 3 tunnuslukujen toteutumisesta raportoidaan toimintakertomuksessa sekä väliraportissa, jonkatike laatii 2005 mennessä. Tiken toimintaa koskevat tunnusluvut on koottu liitteseen 3/1. Helsingissä päivänä maaliskuuta 2005 Juha Korkeaoja Maa- ja metsätalousministeri Jarmo Vaittinen Kansliapäällikkö Seppo Heinonen Ylijohtaja 7

8 LIITE 3/1Tuloksellisuuden tunnusluvut Vaikuttavuuden tunnusluvut A) Toiminnallinen tehokkuus Toteuma 2003 Arvio 2004 Tavoite 2005 Muutos 04/05 TP 2004 TA 2005 TAE Seuranta 2005 Taloudellisuus Toiminnan kustannukset, yhteensä Tilastopalvelut Taloushallintopalvelut Tietotekniikkapalvelut Hallinto- ja virastopalvelut Tiken hallinto Tuottavuus Julkaisut kpl/htv 3,33 3,46 3,5 Raportit kpl/htv 105,9 129,5 Tilastoalueet kpl/htv 0,75 0,85 0,88 Tilivirastopalvelut tositteet kpl / htv Viljelijätukijärjestelmien ylläpito (7 kpl) htv 29 30,5 josta IACS htv 24,8 24,4 Markkinatukijärjestelmien ylläpito (6 kpl) htv 2,2 3,3 Työasemien määrä/htv Taloushallintojärjestelmien ylläpito htv 2,5 5,7 Infra htv 26,2 26,7 Rekisterit ja koodistot htv (hallinnolliset) 11,9 14,9 Postipalvelut htv Henkilökuljetuspalvelut htv 1,9 1,8 1,8 Tiedontuotantopalvelut htv 5 4,2 Henkilöstöhallintopalvelut htv 2,2 2,5 3,1 8

9 Maksullinen toiminta, 1000 Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -84-0, ,5 Kustannusvastaavuus, % Yhteisrahoitteinen toiminta, 1000 Tuotot yhteensä, josta: muilta valtion virastoilta saatava rahoitus EU:lta saatava rahoitus muu valtiontalouden ulkop. rahoitus Kokonaiskustannukset Tuotot - kustannukset (=oma rahoitus) Kustannusvastaavuus, % B-C) Tuotokset ja laadunhallinta Tietotekniikkapalvelut YP-järjestelmien versiomuutokset kpl Aloitetut kehitysprojektit kpl Päättyneet kehitysprojektit kpl Taloushallintopalvelut Palkan- ja palkkionsaajien lkm 4165 Tositteet kpl Maksutapahtumat kpl (MMM) (arvio) Tilasto- ja tietopalvelut Julkaisut kpl Tiedotteet kpl Tilastoalueita kpl Tilausraportit kpl Raporttien toimitusaika vrk 12 6,5 Hallinto- ja virastopalvelut Kuljetukset kpl / km 2652 / / /

10 Suoritteiden laatu ja organisaation palvelukyky (Asiakastyytyväisyystutkimus, asteikko 1-5) Tiken kokonaisarvio Hyödyt yhteistyöstä Tiken imago Asiakassuhteiden hoitaminen Tiken viestintä ja kotisivut Tuotteet ja palvelut yleistaso Tietotekniset palvelut Järjestelmien ylläpitopalvelut Tietojärjestelmäprojektien toteuttaminen Taloushallintopalvelut Henkilöstöhallintopalvelut Hankintapalvelut Tilastopalvelut Virastopalvelut EFQM Itsearvioinnin tulokset D) Henkisten voimavarojen hallinta Henkilöstömäärä, htv, yhteensä (toteuma/arvio) 250, Henkilöstömäärä, htv, yhteensä (raamit) 246, x) Tiken hallinto Taloushallintopalvelut Tietotekniikkapalvelut 126, Virastopalvelut 35,9 37,8 38 Tilastopalvelut 31,5 32,4 32 Tilasto- ja tietopalvelut Erillisyksiköt 1,7 Henkilöstömenojen % -osuus kokonaiskuluista 55,7 Henkilöstön hyvinvointi Työtyytyväisyysindeksi (painotettu ka) 3,35 3,4 3,5 sairauspoissaolopvät/htv; 8,9 11,7 10

11 luonnollinen poistuma-% henkilöstöstä] 5,1 Osaaminen koulutustasoindeksi; 4,4 koulutukseen osallistuneiden %-osuus hlöstöstä; 57,8 koulutuspäivät/htv; 2,00 2 henkilöstö, jolle tehty osaamiskartoitus,%- osuus] E) Tietotekniikan käyttö ja investoinnit 100 Tietotekniikan käyttökulut [esim. %-osuus toimintamenoista; kulut/ työasema] Tietotekniikkainvestoinnit x) MMM 5782/119/200: Lisäksi Tike voi palkata maksulliseen toimintaan MMM:n tehtäviä varten lisähenkilöitä siten kuin MMM:n kanssa erikseen etukäteen kirjallisesti sovitaan Liite 3/2 Taloudelliset voimavarat Tilinpäätös 2003 Ennuste 2004 TA 2005 Tulosbudj 2005 Seuranta 2005 TOIMINNAN TULOT JA MENOT, 1000 Tulot yhteensä maksullinen toiminta yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muut tulot Menot yhteensä henkilöstömenot toimitilavuokrat palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta) - muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.) TOIMINNAN RAHOITUS, toimintamenomomentille budj. tulot toimintamenomomentille budj. menot Toimintamenorahoitus, netto josta: - siirtynyt /siirtyy seur. vuodelle talousarvio (TA+LTA) Muilta momenteilta tuleva rahoitus yhteensä - momentin numerotunnus + nimike - -" - - muu erittelemätön talousarviorahoitus 11

Dnro 123/110/2010. Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön. tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen

Dnro 123/110/2010. Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön. tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen Dnro 123/110/ Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen sopimus Tiken tulostavoitteista vuodelle 1.4. TIKE-#49122-v7-Tulossopimus_ 1. VUOSIEN

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätös 99550 126/321/2013 1 (36) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ 1 Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 73685 2 (31) TIKEN TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ 1 Johdon katsaus... 3 2 Toiminnan vaikuttavuus... 4 3 Toiminnallinen tehokkuus... 6 3.1 Toiminnan tuottavuus... 6 3.2 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet... 1 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit... 1 1.2. Vaikuttaminen

Lisätiedot

Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014

Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 Helsinki Marraskuu 2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Helsinki Marraskuu 2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

MML 729/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2013

MML 729/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2013 MML 729/02 00 02/201 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 201 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös Sisällys: 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 1.2.1.

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 3966 11.3.2008 411/023/2008 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 Maaseutuvirasto Landsbygdsverket Finnish Agency for Rural Affairs PL 256, 00101 Helsinki PB 256, 00101 Helsingfors PO

Lisätiedot

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:7 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 15.11.2005 työryhmän selvittämään taloushallinnon järjestämistä.

Lisätiedot

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:6 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja päätti 13.9.2005 esittää perustettavan Maaseutuviraston

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Strategiset

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2013

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2013 Sisäasiainministeriö 1 (13) 24.1.201 3 SMDno/2012/1501 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2013 Postioso~e ' PL 26 00023 Val tioneuvosto Käyntiosoitteet:

Lisätiedot

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014 MML 5280/02 00 02/ Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 2015 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus... 5

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007. Sisältö. Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

VUOSIKERTOMUS 2007. Sisältö. Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö Etusivu Tiken kurkiaura 2 Tiken toiminnan painopisteet 3 Tiken toiminta-alueet 4 Ylijohtajan katsaus 5 Tulostavoitteiden

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2010 SMDno/2009/2722 25.1.2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010 1 YLEISTÄ Hätäkeskuslaitos on

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003: 20. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio

Työryhmämuistio MMM 2003: 20. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio Työryhmämuistio MMM 2003: 20 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 14.6.2002

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus...1 2. Vaikuttavuus...3 3.

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Helsinki 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. VAIKUTTAVUUS...4 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...7 1.3.1 Toiminnallinen

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2011

Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2011 Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2011 MAANMITTAUSLAITOS 2011 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI SISÄLLYS 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 1 1.1 Perustehtäviin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Lääkehoidon kehittämiskeskuksen tulossopimus kaudelle 2004-2007; tarkistusvuosi 2007

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Lääkehoidon kehittämiskeskuksen tulossopimus kaudelle 2004-2007; tarkistusvuosi 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Lääkehoidon kehittämiskeskuksen tulossopimus kaudelle 2004-2007; tarkistusvuosi 2007 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006 1 Sisällysluettelo 1 MINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Helsinki Lokakuu 2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

SISAASIAINMINISTERION JA PELASTUSOPISTON VALINEN TULOSSOPIMUS 2012

SISAASIAINMINISTERION JA PELASTUSOPISTON VALINEN TULOSSOPIMUS 2012 Sisäasiainministeriö Tulossopimus id7001707 6.2.2012 02.02 SMDno/2011/1169 1 (20)...... SISAASIAINMINISTERION JA PELASTUSOPISTON VALINEN TULOSSOPIMUS 2012 Postiosoite: PL26 00023 Valtioneuvosto Käyntiosoitteet:

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1(14) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella 2011-2014 Suurin toimintaympäristön muutos koskee

Lisätiedot

70/035/2011. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010

70/035/2011. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010 70/035/2011 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010 14.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus...2 1.1. Johdon katsaus...2 1.2. Vaikuttavuus...5 1.2.1. Tutkimus...5

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Helsinki 2012 Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy, Helsinki 2012 Sisällys 1 Toimintakertomus.................................

Lisätiedot