Vastineet kuntien ja viranomaisten lausuntoihin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastineet kuntien ja viranomaisten lausuntoihin"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 17 Vastineet kuntien ja viranomaisten lausuntoihin Hattulan kunta Tekninen lautakunta Hattulan kunnalla ei ole huomautettavaa ehdotuksesta. Hausjärven kunta Tekninen lautakunta Hausjärven kunta Ympäristölautakunta Hausjärven kunta KH Hausjärven vesilaitoksella ei ole huomautettavaa jätehuoltomääräyksistä. Hausjärven tekninen lautakunta esittää kh:lle, että 28 :n neljännestä kappaleesta poistetaan jätteiden keräyspaikan valaistusvaatimus, koska hajaasutusalueella vaatimus on kohtuuton. Lietteiden terminologiaa tulee selventää. (37 ) Lietteen levitystä koskevasta poikkeamishakemuksesta tulee pyytää aina kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kannanotto. (37 ) Lisäys: Mikäli lietteiden omatoimisesta käsittelystä on määrätty kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä, noudatetaan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. (37 ) Yli 500 henkilön yleisötilaisuuksista ei tarvitse ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (38 ) Hausjärven kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on määritelty taajaan rakennettu alue seuraavasti: alue, jolla tarkoitetaan asemakaavoitettuja tai muita kylämäisiä alueita. Kunnassa ei ole omaa selkeää rajausta alueista, joita lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet koskevat. Hausjärven kunnanhallitus yhtyi Hausjärven kunnan ympäristölautakunnan ja teknisen lautakunnan lausuntoihin. Jäteasetuksen 10 :n mukaan jäteastioiden käytöstä ja tyhjennyksestä ei saa aiheutua loukkaantumisen vaaraa käyttäjälle tai tyhjentäjälle eikä muuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätehuoltomääräysten 28.4 :ssä vaaditaan keräyspaikalle riittävää valaistusta. Määräys liittyy kuljettajan työturvallisuuteen, eikä sitä voi pitää kohtuuttomana. Määräyksessä täsmennetään jäteasetuksen 10 :ää. Asumisessa syntyvän lietteen määritelmä on lisätty 2 :ään. Määräysten 1 :ään on lisätty seuraavaa: Jätehuoltomääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla. Mikäli samasta asiasta määrätään muualla, noudatetaan tiukempaa määräystä. Yli 500 henkilön yleisötilaisuuksista ilmoittaminen on poistettu jätehuoltomääräysten 38 :stä. Ilmoitusvelvollisuus on poistettu, koska uutta yleisötilaisuuksiin liittyvää ilmoitusmenettelyä ei ole haluttu luoda. Yleisötilaisuuksista joudutaan ilmoittamaan poliisille sekä usein terveydensuojeluviranomaisille. Melua aiheuttavista tapahtumista ilmoitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. Jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteita koskevissa määräysten 16 ja 17 :issä sekä polttoon liittyvässä 21 :ssä taaja-asutusalueen määritelmä on tärkeä. Hausjärven kunnan voimassa olevissa jätehuoltomääräyksissä taaja-asutusaluetta ei ole erikseen määritelty. Ympäristönsuojelumääräyksissä esitetty taajaan rakennettu alue vastaa pitkälti jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräyksissä esitettyä taaja-asutusalueen määritelmää. Jätehuoltomääräysten 2 :ssä taaja-asutusalueella tarkoitetaan rakennettuja kunnan asemakaava-alueita ja rakennettuja yleiskaavassa asumiseen tarkoitettuja alueita. Taaja-asutusalueeseen eivät kuulu ranta-asemakaava- ja rantayleiskaava-alueet. Ks. vastineet, jotka on annettu Hausjärven kunnan teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnoista. Hämeen ELY-keskus Hämeenlinnan kaupunki (myös Hattulan kunta) Viranomaispalvelut Juha Lahti, ympäristöjohtaja ja Tuula Pirttimäki, vs. ympäristötarkastaja Hämeen ELY-keskus on ilmoittanut, että se ei anna lausuntoa ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi. Ehdotuksen monien määräysten tarkoitusta ja sisältöä olisi tarpeen selittää tai kuvata esimerkkien avulla. Yhtenäisten määräysten soveltamisessa tarvitaan perustelumuistio, jossa voidaan myös esittää ohjeet ja säädökset, joihin määräyksissä viitataan, kuten kompostin hoito-ohjeet Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta ja hävittämisestä (1192/2011) Kuntien ympäristönsuojeluviranhaltijoiden kanssa on pidetty tilaisuus , jossa lausuntoja käytiin läpi. Tuolloin todettiin, että uusia ohjeita ei ole tarpeen laatia. Jätehuoltomääräysten perustelut on laadittu ja siihen on selvennetty määräysten taustoja ja lainsäädäntöä.

2 Sivu 2 / 17 Hämeenlinnan kaupunki (myös Hattulan kunta) Viranomaispalvelut Juha Lahti, ympäristöjohtaja ja Tuula Pirttimäki, vs. ympäristötarkastaja Eviran määräykset sivutuotteista ja lemmikkien hautaamisesta. Koska Eviran ohjeistuksessa viitataan ympäristön- ja terveydensuojelulainsäädäntöön, olisi jätehuoltomääräyksillä otettava tarkemmin kantaa hautaamiseen. Esimerkiksi minne, mihin vuodenaikaan ja mitä eläimiä voidaan haudata (esimerkiksi onko hevonen lemmikkieläin). Hautaamista ei pitäisi lainkaan sallia pohjavesialueilla eikä kaivojen tai vesistöjen läheisyydessä. Jätehuoltomääräyksillä tulisi määrätä myös hautaamisen vähimmäissyvyys. (21 ) Menetelmät lietteen hygienisoimiseksi. Jätehuoltomääräyksillä sallitaan sakokaivo- ja muiden lietteiden omatoiminen käsittely lannoitteena omilla (taikka lähinaapurin) pelloilla. Omatoimisen käsittelyn edellytyksenä pitää olla, että asumisesta peräisin olevia käymäläjätteitä tai -lietteitä ei levitetä pelloille ilman jonkinlaista hygienisointikäsittelyä (esim. kompostointi). Tätä toimintaa on voitava myös valvoa, samoin kuin lietteiden siirtoja lähinaapuriin. (37 ) Rakennusjärjestyksen määräykset kiinteistön jätehuoltorakenteista ja - laitteista. Määräysehdotuksen mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta siirtyy päätösvaltaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle. On syytä sopia siitä, miten voimassa olevat päätökset jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta, esim. jäteastioiden poikkeavat tyhjennysvälit, ja ilmoitukset yhteisistä jäteastioista. Määräysten rikkomuksen seuraamukset olisi hyvä tuoda esiin (45 ). 19 Kompostointi Etäisyyksien sijasta kompostin sijoittamisesta voitaisiin todeta, että komposti ei saa aiheuttaa epäsiisteyttä tai hajuhaittaa eikä vesien tai pohjaveden pilaantumista. Kuntaliiton määräysten laatimista koskevien ohjeiden mukaan etäisyysvaatimukset kompostorin sijoittamisesta suositellaan annettavan rakennusjärjestyksessä. Taaja-asutusalueen ulkopuolella kompostointi voitaisiin sallia lämpöeristämättömässä kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Puutarhasta ja pellolta tulevia kasvijätteitä on voitava kompostoida myös perinteisesti aumakompostissa. Määräyksestä puuttuu erottelevan käymälän nesteen käsittelyä ja kompostikäymälän suotonesteen käsittelyä koskevat vaatimukset. Määräyksessä kielletään ylimääräisen rasvan johtaminen jätevesiviemäriin. Käsitteen ylimääräinen sijasta on sanottava paistorasvojen ja -öljyjen sekä muun ylimääräisen rasvan. 22 Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa Ehdotus ei ole Kuntaliiton tulkinnan mukaan jätelain mukainen. Määräystä tulisi muuttaa Kuntaliiton mallin mukaiseksi niin, että omalla asuinkiinteistöllä syntyvää tiiltä ja betonia voi käyttää samalla kiinteistöllä esim. tien rakentamiseen tai tontin täyttöön. Rakentamisesta olisi ilmoitettava etukäteen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Hyödynnettävien määrien tulisi olla niin pieniä, että niiden kuljetukseen ja käsittelyyn ei käytetä suuria työkoneita eikä tarvita tulkintaa siitä, onko toiminta ammattimaista tai laitosmaista. Jätelautakunnan johtosäännössä on esitetty seuraavaa: Jätelautakunta huolehtii sopijakunnille kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä jätelain (646/2011) 23 :n mukaisesti. Näitä tehtäviä ovat mm. jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen yksittäisissä tapauksissa (91.3 ). Kuntien voimassa olevissa jätehuoltomääräyksissä poikkeusvalta on annettu kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jätelautakunta on delegoinut jätehuoltomääräyksistä poikkeamiset yksittäisissä tapauksissa jätehuoltokoordinaattorille. Poikkeamiset jätehuoltomääräyksistä on katsottu jätelain 23 :n mukaisiksi jätehuoltoviranomaisen tehtäviksi. Tilanne korjataan näissä määräyksissä. Hämeenlinnan kaupungissa poikkeamisvaltaa ei enää ole delegoitu ympäristönsuojeluviranhaltijalle. Käytännössä jätehuoltokoordinaattori on tehnyt poikkeamispäätöksiä viran perustamisen jälkeen. Jätehuoltomääräysten 45 :ssä on viitattu jätehuoltomääräysten rikkomisen ja laiminlyönnin seuraamuksista ja pakkokeinoista, joista säädetään jätelaissa ja rikoslaissa. Pakkokeinomenettelyn tai rikosprosessin kuvaaminen itse jätehuoltomääräysten tekstissä poikkeaa jätehuoltomääräysten muusta ilmaisutavasta. Asiaa on avattu jätehuoltomääräysten perusteluissa. 19 Kompostointi Kompostointia koskevat etäisyysvaatimukset ovat tarpeen valvonnan kannalta. Ympäristönsuojeluviranhaltijoiden tapaamisessa aiheesta keskusteltiin ja päädyttiin säilyttämään etäisyydet. Määräystä on kuitenkin muutettu siten, että viiden (5) metrin etäisyys rajasta ei koske risujen ja lehtien kompostointia. Muuten ehdotuksessa esitetty määräys etäisyyksien osalta on säilytetty ennallaan. Jätelautakunnan seminaarissa päädyttiin säilyttämään kuntien jätehuoltomääräyksissä oleva velvoite elintarvikejätteen kompostoinnista lämpöeristetyssä kompostorissa. Jätehuoltomääräyksiin lisättiin kuitenkin, että taaja-asutusalueen ulkopuolella vain kesäaikaan kompostoitaessa elintarvikejätettä saa kompostoida myös eristämättömässä kompostorissa. Jätehuoltomääräyksissä sallitaan puutarhajätteen kompostointi aumassa. Siten puutarhasta ja pellolta tulevia kasvijätteitä voidaan kompostoida myös perinteisesti aumakompostissa. Kompostoinnista ei kuitenkaan saa aiheutua haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Kielto ylimääräisen rasvan johtamisessa jätevesiviemäriin muutettiin määräykseen lausunnossa esitetyllä tavalla. 22 Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa Jätehuoltomääräykset koskevat ainoastaan jätelain 32 :n mukaista kunnan yhdyskuntajätehuollon järjestämisvastuun piiriin kuuluvaa jätettä. Siten jätehuoltomääräyksillä ei voida määrätä muusta kuin kiinteistön omasta toiminnasta syntyvän jätteen omatoimisesta käsittelystä. Määräykseen lisättiin Kuntaliiton mallissa oleva teksti, jossa sallitaan omassa asumisessa syntyvän puhtaan tiili- ja betonimurskeen pienimuotoinen ja kertaluontoiseksi luokiteltava käyttö omassa maanrakentamisessa. Määräyksessä kuitenkin säilytettiin ehdotuksessa esitetty teksti. Tiili- ja betonimurskeen hyödyntämisestä tehdään aina ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka tarkastelee ilmoituksessa esitetyn toiminnan ympäristöluvanvaraisuutta, oli kysymyksessä kiinteistön omasta toiminnasta syntyvä jäte tai muualta tuotu jäte kuten betonituotetehtailta tuotu betonimurske. Tekstissä ei suoranaisesti oteta kantaa milloin mineraaliperäisiä jätteitä saa hyödyntää maarakentamisessa. Kysymys on myös valvonnasta.

3 Sivu 3 / 17 Hämeenlinnan kaupunki (myös Hattulan kunta) Viranomaispalvelut Juha Lahti, ympäristöjohtaja ja Tuula Pirttimäki, vs. ympäristötarkastaja Betonin ja tiilen hyödyntäminen voi silti olla mahdollista, jos siihen saadaan poikkeamislupa jätehuoltomääräyksistä Lietteet Lietteen hygienisointia koskeva määräys on tarpeen, minkä lisäksi on noudatettava nitraattiasetuksen määräyksiä, jotta toiminta ei aiheuta ympäristön pilaantumista. Lietteen levittämistä olisi hyvä ohjeistaa niin, että sitä ei suositella levitettäväksi pohjaveden muodostumisalueille. Omassa asumisessa syntyvän lietteen käytöstä ei ole tarpeen tehdä ilmoitusta valvontaa varten. Maatalousyrittäjät voivat tarvittaessa toimittaa kirjanpidostaan tiedot lietteen käytöstä. Sen sijaan jätehuoltoviranomainen saattaa tarvita ilmoituksia kiinteistöittäisessä jätteen kuljetuksessa. Enintään neljän kiinteistön lietteiden yhteiskäsittely voidaan hyväksyä, ja siitä olisi tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle valvontaa varten. Ilmoituksen tulisi sisältää määräyksessä esitettyjen seikkojen lisäksi tiedot siitä, millä kalustolla liete kuljetetaan ja käsitellään, miten hygienisointi tehdään sekä minne ja milloin liete levitetään. Ilmoitus voisi koskea kertaluonteista toimintaa tai jatkuvaa toimintaa esim. 3 5 vuoden ajalle. Toiminnasta olisi pidettävä kirjaa, ja tiedot olisi pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Jätevesijärjestelmiin kuuluvien kaivojen tyhjennyksistä määrätään hajajätevesiasetuksessa (8 7 ; liite 2 B. 1) ja 2) ja 4), eikä niistä ole tarpeen määrätä muutoin. Asetusta ollaan tiettävästi muuttamassa kevään aikana. On syytä pohtia, olisiko asetuksen vastaista myöntää poikkeuksia asetuksessa määrätyistä tyhjennysväleistä. Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjennysväli voi olla vuosi, jos tyhjennys on tarpeen. Jos viemäriin ei johdeta lainkaan jätevesiä tai ei johdeta näitä aineita sisältäviä jätevesiä, kaivon tarkastus vuosittain riittää. Kiinteistön haltija huolehtii lietesäiliön tyhjennyksistä, jos järjestää itse lietteen kuljetuksen, eikä tyhjennysten keskeyttämisestä ole tarpeen ilmoittaa esim. kiinteistön ollessa pitkiä aikoja käyttämättömänä. Sen sijaan jätehuoltoviranomainen saattaa tarvita ilmoituksen kuljetuksen keskeyttämistä varten kiinteistöittäisessä jätteen kuljetuksessa. Määräysten täsmentäminen Kimppa-astia voi olla haja-asutusalueella saman tien varrella olevien kiinteistöjen kesken, vaikka kiinteistöt eivät ole vierekkäin (8 ). Määräykset eivät saa estää etusijajärjestyksen toteuttamista, kuten käytöstä poistettujen tavaroiden kierrättämistä ja ei-ammattimaista hyödyntämistä esimerkiksi yhdistysten kautta (10, 12, 13, 18, 19 :t ). Biojätteen keräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan, mutta ei myös niitä kiinteistöjä, jotka toimittavat biojätteen yhteiskompostiin (16 ). Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa liittyy selkeästi ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen. Mikäli jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa on määrätty kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä, noudatetaan ympäristönsuojelumääräyksiä :t Lietteet Jätehuoltomääräyksissä omatoimisen lietteenkäsittelyn hallinnollista menettelyä on kevennetty ehdotukseen verrattuna siten, että omassa asumisessa syntyvän jätevesilietteen voi käsitellä omalla pellolla ilman poikkeamismenettelyä. Käsittelystä tulee kuitenkin ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle. Jätevesilietteen yhteiskäsittely vaatii aina poikkeamisen jätehuoltomääräyksistä. Poikkeamislupa voidaan myöntää, jos lietteen käsittely kiinteistöllä ei aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen puoltaa luvan myöntämistä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tarkastelee omatoimista lietteen käsittelyä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen kannalta. Saostussäiliöt, pienpuhdistamojen lietetilat ja muut vastaavat säiliöt tulee tarkistaa vuosittain, mutta tyhjennys tehdään tarvittaessa ja lainsäädännön mukaisesti. Eli kohtaan ei määritellä varsinaista tyhjennysväliä. Lausunnossa oleva muutosehdotus otettiin huomioon. (36 ) Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen sekä fosforinpoistokaivojen tyhjennyksiä muutettiin määräyksiin siten, että kaivot on tarkistettava vuosittain ja tyhjennettävä tarvittaessa riittää. Tämä käytäntö vastaa nykyisiä määräyksiä. Asiasta ei määrätä muussa lainsäädännössä. Olennaista on, että kaivojen täyttymistä seurataan säännöllisesti. (36 ) Lietteen kiinteistöittäisen kuljetusten keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistö on käyttämätön. Tästä tulee ilmoittaa kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle. Lietteen kuljetuksen keskeyttäminen on siirretty 36 :ään. Määräysten täsmentäminen 8 :ää täydennetty siten, että lähekkäin sijaitsevien kiinteistöjen lisäksi myös tiekunnat ja erilaiset yhteisöt voivat sopia yhteisen jäteastian eli yhteisastian (kimppa) käytöstä. Em. yhteisen jäteastian käyttö on ilmoituksenvaraista. Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet kuuluvat Kiertokapula Oy:lle ja tuottajavastuun alaiset jätteet tuottajille. Jätelain 32 :ssä on määritetty toiminnat, joiden jätehuolto kunnan tulee järjestää. Kunnan jätehuoltojärjestelmä koostuu keräys- ja vastaanottopisteistä, kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden käsittelystä. Kierrätyskeskustoiminta yms. on edelleen mahdollista. Periaatteessa jätettä ei tuolloin ole vielä syntynyt, vaan esineet ja tavarat toimitetaan uudelleen käytettäviksi. (10, 12, 13, 18, 19 :t)

4 Sivu 4 / 17 Hämeenlinnan kaupunki (myös Hattulan kunta) Viranomaispalvelut Juha Lahti, ympäristöjohtaja ja Tuula Pirttimäki, vs. ympäristötarkastaja Hämeenlinnan kaupunki KH HS-Vesi Oy Virke Kunkin jätelajin jäteastiaan kerätään sekä pakkausjäte että muu samaa materiaalia oleva hyötyjäte ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti: Jäteastioihin kerätään pakkausjätteen lisäksi muu samaa materiaalia oleva hyötyjäte (16 ). Mitkä ovat vähäisiä määriä, joita saa polttaa avopolttona tai lämmityksen yhteydessä? Saako haravoituja lehtiä polttaa? (20 ) Jäteastian tulee olla ehjä ja rakenteeltaan sellainen, että se estää haittaeläinten pääsyn astiaan (27 ). Mitä tarkoittaa tilapäinen jätteiden kokoaminen suurempaan kuljetusvälineeseen? (31 ) Jätteen luovuttajan on, paitsi oltava selvillä siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta, myös laadittava siirtoasiakirja tai pidettävä huolta sen laatimisesta. (32 ) Kunnan jätehuoltoviranomainen voi pyytää jätteenkuljettajilta jätteenkuljetuksia koskevat tiedot jätelain 39 :n mukaisesti vuosittain ja tarvittaessa neljännesvuosittain (33 ). Liete on toimitettava käsiteltäväksi 36 :ssä kerrotulla tavalla, ellei 37 :ssä ole toisin sanottu. Yleisötilaisuuksissa on noudatettava jätehuoltomääräysten lisäksi STM:n asetusta 405/2009 suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta, jonka mukaisesti jätehuolto tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Käymälät ja jäteastiat on tyhjennettävä hygieenisesti ja riittävän usein. (38 ) Kaupunginhallituksella ei ole lisättävää viranomaispalvelujen lausuntoon. Yhteisen jätelautakunnan tulisi nimetä sako- ja umpikaivojen vastaanottopaikat (Paroinen, Hauho, Lammi ja Toijala) Hämeenlinnassa ja Hattulassa eikä delegoida tätä päätösvaltaa Kiertokapula Oy:lle. Asia liittyy kunnallisten yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvien jätteiden (myös sako- ja umpikaivolietteiden) toimittamiseen Kiertokapula Oy:n osoittamiin paikkoihin (12 ja 34 :t). 36 :ssä on mainittu kunnan osoittama vastaanottopaikka. Jätehuoltomääräyksissä tulisi todeta, että sako- ja umpikaivolietteiden joukossa saa olla vain näitä lietteitä. Öljyt ja rasvat on taas toimitettava erikseen niille osoitettuihin keräyspisteisiin. Sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennysväleihin ei ole huomautettavaa. (36 ) Virke Kunkin jätelajin jäteastiaan kerätään sekä pakkausjäte että muu samaa materiaalia oleva hyötyjäte on poistettu kokonaan 16 ja 17 :istä, koska pakkausjäte on tuottajavastuunalaista jätettä, jonka lajitteluohjeet antaa tuottaja. 16 :ää täsmennetään yhteiskompostoinnin osalta. Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä tai yhteiskompostoinnissa jätehuoltomääräysten 19 :n mukaisesti. Haravoidut lehdet ovat jätehuoltomääräysten 20 :ssä tarkoitettuja kasviperäisiä jätteitä, joita voi polttaa kuivina vähäisiä määriä. Polton osalta vähäistä määrää ei ole määritelty. Kysymys on lähinnä siitä, että jätteiden polttaminen ei ole jätteiden hävittämismuoto, jota tulisi suosia. (20 ) Jäteastiatyypit määritellään 23 :ssä. Jäteastioiden rakenteisiin ei ole syytä puuttua 27 :ssä. Jäteastian ehjyys on otettu esiin jätehuoltomääräysten perustelujen 27 :ssä, joka koske kunnossapitoa ja pesua. Tilapäisellä jätteiden kokoamisella suurempaan kuljetusvälineeseen tarkoitetaan esimerkiksi jätteiden kokoamista siirtolavalle. (31 ) Siirtoasiakirjan laatimisvelvoitetta on täsmennetty. Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä ja huolehdittava mahdollisesta siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta. Velvollisuus siirtoasiakirjan laatimiseen tai allekirjoittamiseen ei koske kotitalouksia. (31 ) Jätehuoltomääräysten tarkoituksena ei ole kirjoittaa lakitekstiä sellaisenaan uudelleen. Kuljetusrekisterin tietojen pyytäminen on selvitetty jätehuoltomääräysten perusteluissa. (33 ) Lietteen omatoimista käsittelyä koskeva täsmennys on lisätty 36 :ään. STM:n asetusta 405/2009 koskeva tieto on lisätty perusteluosaan. (38 ). Ks. Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalvelujen lausunnosta annettu vastine. Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat yhdyskuntajätteet sisältävät myös asumisessa syntyvät ja muut lietteet, joita koskevat määräykset on esitetty erikseen luvussa 8, :issä. Asiaa selvennetään kirjaamalla tämä jätehuoltomääräysten soveltamisalaa koskevaan 1 :ään. Siten määräysten 12 ja 34 :issä esitetyt vastaanottopaikat eivät koske asumisessa syntyviä lietteitä. Määräysten 36 :ssä on esitetty, että kunnan vastuulla olevat jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä muut vastaavat lietteet on toimitettava kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan. Jätelautakunta Kolmenkierron alueella kunnan vastuulle kuuluvien jätevesilietteiden vastaanottopaikkoja ei ole erikseen kartoitettu ja osoitettu. Kysymyksessä on kuitenkin asia, joka tulee hoitaa ja selvittää. Tässä vaiheessa on syytä käyttää nimitystä kunnan osoittama vastaanottopaikka. Sako- ja umpikaivolietteiden sekä öljyjen ja rasvojen toimittaminen eri keräyspaikkoihin on esitetty perusteluosassa.

5 Sivu 5 / 17 HS-Vesi Oy Kiinteistön erottimien asianmukaiseen dokumentointiin halutaan parannusta. Dokumentointi tulisi sisältää seuraavat asiat: huollon ja tyhjennyksen ajankohta, tyhjennyksen suorittaja ja lietteiden vastaanottopaikka. Dokumentointi on lisätty 36 :ään. Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa saostus- ja umpikaivojen, pienpuhdistamojen lietetilojen, fosforinpoistokaivojen sekä hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjennyksistä, tarkastuksista ja huolloista. Kirjanpidossa tulee esittää tyhjennysten, tarkastusten ja huoltojen ajankohdat, tyhjennysten suorittajat ja lietteidenvastaanottopaikat. Hyvinkään kaupunki Ympäristölautakunta Lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet Taaja-asutusalue ei sisällä muilla kuin asumiseen tarkoitetulla yleiskaavan alueilla sijaitsevat oppi- ja hoitolaitokset, kurssikeskukset tms., joissa saattaa syntyä merkittäviä määriä biojätettä tai muuta erilliskerättävää ja hyödyntämiskelpoista jätettä. Lisäksi yleiskaavan alueella usean huoneiston asuinkiinteistöt saattavat kaavamerkinnän perusteella joutua lajitteluvelvoitteen osalta eriarvoiseen asemaan. Määräysten 16 ja 17 :ien lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteiden alueet määritellään siten, että em. kohteet kuuluisivat mahdollisimman kattavasti hyötyjätteiden lajitteluun ja erilliskeräyksen piiriin. Muovijätteen keräyksen osalta ehdotetaan, että 16 :n lisätään velvoite toimittaa muovipakkausjäte tuottajan tai kunnan vastaanottopaikkaan. 5 9 asuinhuoneistolle esitetään mahdollisuus keskeyttää biojätteen erilliskeräys kesälomakautena. Muut määräykset Hyvinkään ympäristönsuojelumääräyksissä oleva avopolttoon liittyvä määräys ei ole ristiriidassa 20 :n kanssa. Täsmennettäväksi esitetään ---maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia kasviperäisiä polttokelpoisia jätteitä---. Yleisötilaisuudesta ilmoittaminen (38 ) ei ole ristiriidassa Hyvinkään ympäristönsuojelumääräysten kanssa. Lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet Jätehuoltomääräysten 2 :ssä taaja-asutusalueella tarkoitetaan rakennettuja kunnan asemakaavaalueita ja rakennettuja yleiskaavassa asumiseen tarkoitettuja alueita. Taaja-asutusalueeseen eivät kuulu ranta-asemakaava- ja rantayleiskaava-alueet. Rajaamisella mahdolliset taaja-asutusalueen ulkopuolella sijaitsevat yksittäiset oppi- ja hoitolaitokset, kurssikeskukset tms. jäävät hyötyjätteiden kiinteistöittäisen lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteen ulkopuolelle. Määräysten 16 ja 17 :ien mukaan taaja-asutusalueilla ja keräysreitin varrella sijaitsevat kiinteistöt, joita edellä mainitut lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet eivät koske, voivat sopia höytyjätteiden kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymisestä Kiertokapula Oy:n tai jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Hyötyjätteet tulee kuljettaa Kiertokapula Oy:n tai tuottajan jätehuoltojärjestelmään. Muilla kuin em. kiinteistöillä kiinteistön haltija voi sopia itse jätteenkuljettajan kanssa pakkausjätteiden kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta niin halutessaan (JäteL 41.3 ). On huomattava, että edellä mainittu oikeus koskee ainoastaan pakkausjätteitä, ei muita hyötyjätteitä. Jätehuoltomääräysten 16 :n mukaan asumisessa syntyvä kierrätyskelpoinen muovipakkausjäte on lajiteltava syntypaikalla erikseen ja toimitettava kierrätystä varten tuottajan vastaanottopaikkaan, mikäli sellainen on järjestetty alueelle. Määräystä ei muuteta, koska muovipakkausjäte on tuottajavastuun alaista jätettä ja tuottaja on järjestämässä muovipakkausjätteelle vastaanottopaikkoja jätelautakunta Kolmenkierron alueelle. Suunnitelmissa on noin 60 pistettä muovipakkausjätteelle. Määräysten 35 :n mukaan kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistön ollessa käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn vuoksi. 5 9 huoneistot asuinkiinteistöt ovat kuitenkin harvemmin kokonaan käyttämättömiä. Näissä tapauksissa on suositeltavaa perustaa biojätteen yhteisastia muiden lähellä sijaitsevien kiinteistöjen kanssa tai kompostoida kiinteistöllä syntyvä biojäte. Muut määräykset Jätteen polttoa koskeva 20 on muotoiltu uudelleen. Taaja-asutusalueen ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia kasviperäisiä polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä. Yli 500 henkilön yleisötilaisuuksista ilmoittaminen on poistettu jätehuoltomääräysten 38 :stä. Ilmoitusvelvollisuus on poistettu, koska uutta yleisötilaisuuksiin liittyvää ilmoitusmenettelyä ei ole haluttu luoda. Yleisötilaisuuksista joudutaan ilmoittamaan poliisille sekä usein terveydensuojeluviranomaisille. Melua aiheuttavista tapahtumista ilmoitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. Jätelautakunta Kolmenkierron alueen yksittäisillä kunnilla on mahdollisuus määrätä yleisötilaisuuksista ilmoittamisesta esimerkiksi ympäristönsuojelumääräyksissä tai järjestää muuten tiedonsaanti kunnan sisällä. Jätehuoltosuunnitelman tekeminen (yli 5 000) henkilön yleisötapahtumista säilytettiin jätehuoltomääräyksissä.

6 Sivu 6 / 17 Janakkalan kunta Ympäristölautakunta 1 Soveltamisala on kirjoitettu melko vaikeaselkoisesti, mikä johtunee osin jätelain sisällöstä. 2 Määritelmät: Aluekeräyspisteellä voitanee joissakin tapauksissa, esim. kiinteistön haltijan järjestämän kuljetuksen alueella, tarkoittaa myös jätettä kuljettavan yrityksen tai joidenkin kiinteistöjen yhteisesti järjestämää pistettä. Asumisessa syntyvää lietettä ei ole määritelty. Taaja-asutusalueen määritelmään ei tule sisällyttää yleiskaavassa asumiseen tarkoitettuja alueita. Haja-asutusaluetta ei ole määritelty. 1 Soveltamisalaa on avattu perustelumuistiossa. 2 Määritelmät Yhteisten astioiden perustaminen ja käyttö on vapaaehtoista. Aluekeräyspisteet ovat osa kunnan tai tuottajan järjestämää jätehuoltoa. Kysymyksessä ei ole sama asia. Asumisessa syntyvä liete on lisätty määritelmiin. Taaja-asutusalueen määritelmää täsmennettiin siten, että asemakaava-alueiden ja asumiseen tarkoitettujen yleiskaava-alueiden tulee olla rakennettuja. Yleiskaava-alueilla tarkoitetaan rakennettuja yleiskaava-alueita. Haja-asutusalueen käsitettä ei mainita määräyksissä, joten sitä ei ole määritelty. Hajaasutusalueella kuitenkin tarkoitetaan taaja-asutusalueen ulkopuolisia alueita. Taaja-asutusalue on määritelty. 3 Otsikkona mieluummin jätehuoltomääräysten tavoitteet. Kohta voisi olla heti määräysten alussa, koska on keskeinen osa määräyksiä. Sisältö on liian yleispiirteinen jätehuollon yleisiä tavoitteita kuvaileva. Jätehuoltomääräyksen tavoitteena on mm. järjestää jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista ja käsittelyä niin, että yleiset tavoitteet voivat toteutua, ja jätehuollon kokonaisuus on toimiva sekä jätteen tuottajan, kuljettajan että hyödyntäjän ja loppusijoittajan kannalta. Termit asianmukainen tai hallittu ovat epämääräisiä, kohta kaivannee tarkennusta. 8 Viimeinen kappale tarpeeton, puuttumismahdollisuus selvä ilman määräystä Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi puuttua yhteisastian käyttöön, mikäli käytöstä aiheutuu haittaa terveydelle, ympäristölle tai roskaantumista. 11 Toinen kappale tarpeeton. Korttelikohtaiseen syväkeräysjärjestelmään liittyneiden kiinteistöjen jäteastiana toimii yhteinen syväkeräysastia. 12 Toinen kappale, vrt 11 aluekeräyspiste. Kts määritelmät. 16 Biojätteen ja keräyskartongin osalta rajan muuttaminen kymmenestä viiteen tarpeeton, kertymä lisääntyy vähän, mutta merkitsee kiinteistöille jätekatosten muutoksia ja lisäastioiden hankintoja. Muutoksen toimeenpano vaatii huomattavaa neuvonta- ja valvontaresurssia. 18 toinen kappale, viitataan lukuun 9, väärä luku. (pitäisi olla luku 10). Kappaleet 4 ja 5 vaikeaselkoisia: Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvissa toiminnoissa mukaan lukien asumisessa syntyvä rakennus- ja purkujäte lajitellaan jäteasetuksen mukaisesti. Mikäli kiinteistön omistaja itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä. Lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimitetaan Kiertokapula Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan. 3 Jätehuollon tavoitteet on Kuntaliiton mallin mukaan tarkoituksellisesti esitetty yleispiirteisesti. Määräyksessä korostetaan etusijajärjestyksen toteuttamista siten, että kokonaisuuden kannalta saavutetaan paras lopputulos. Tavoitteita ei ole muutettu. 8 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on puuttumismahdollisuus yhteisen astian käytöstä aiheutuviin haittoihin ilman määräystäkin. Kyseisestä kohdasta ei kuitenkaan ole haittaa ja se on informatiivinen. Esimerkiksi yhteisen jäteastian perustaja tai käyttäjä ei välttämättä tiedä asiaa. Kohtaa ei ole poistettu. 11 Kyseinen kohta ei ole välttämätön, mutta se täsmentää määräystä. Kohtaa ei ole poistettu. 12 :ssä esitetyt vastaanottopaikat on tarkoitettu lähinnä niille jätteille, jotka eivät sovellu kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen eivätkä siten myös sekalaisen jätteen aluekeräyspisteisiin. Määräyksessä vastaanottopaikkojen luettelo ei ole kattava, koska niiden edessä käytetään sanaa kuten. 16 Biojätteen ja kartonkipakkausjätteen erilliskeräys- ja lajitteluvelvoitteen muuttamisella koskemaan myös kiinteistöjä, joissa on 5 9 asuinhuoneistoa, edistetään jätelain 8 :ssä esitetyn etusijajärjestyksen toteutumista. Muutos koskee taaja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä. Velvoitetta ei ole muutettu. 18 :ssä ollut väärä luku on korjattu määräykseen. Perusteluosassa on selvitetty tarkemmin, milloin rakennus- ja purkujäte kuuluu kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin. Rakennus- ja purkujätteelle annetaan jäteasetuksen 16 :ssä tarkat erilliskeräysvelvoitteet, jotka koskevat niin elinkeinotoimintaa kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia kiinteistöjä. Asuinkiinteistöillä syntyvä rakennus- ja purkujäte kuuluu kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin ainoastaan siinä tapauksessa, että se on peräisin kiinteistön haltijan omatoimisesta remontoinnista tai silloin kun kiinteistön haltija vastaa itse rakennus- ja purkujätteen jätehuollosta hankkiessaan palveluita yrityksiltä. Mikäli remontointipalveluita tarjoava yritys vastaa asuinkiinteistöllä syntyvän rakennus- ja purkujätteen jätehuollosta, on se elinkeinotoiminnan jätettä, eikä siitä voida antaa jätehuoltomääräyksissä määräyksiä.

7 Sivu 7 / 17 Janakkalan kunta Ympäristölautakunta 20 Rakennuksien hävittäminen polttamalla olisi syytä erikseen kieltää. Poikkeaminen kiellosta edellyttäisi pelastuslaitoksen ilmoitusta harjoitustarpeesta, ja poikkeamispäätöstä jätehuoltomääräyksistä. 22 Parempi otsikko Jätteen hyödyntäminen yksityisessä maarakentamisessa. Todetaan, että on tehtävä ilmoitus, mutta ei oteta kantaa siihen millä edellytyksillä harkitaan tarvitaanko lupa, vai saako tehdä ilman lupaa. Tulisi selkeästi määritellä, mitä jätettä ja miten voidaan hyödyntää ilman ympäristölupaa, ja mikä edellyttää poikkeamista näistä määräyksistä. Tämä olisi tarpeen viranomaisharkinnan ja käytäntöjen yhtenäistämisen kannalta, ja palvelisi suoraan jätteen haltijaa. Asiaa koskeva pykälä on tarpeellinen määräyksissä, koska käytännön soveltamistapauksia on usein. 23 Kolmas kappale, toinen lause turha. Normaalin tyhjennysvälin harventamiseksi ei saa käyttää tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita. Jäteastioiden standardeja on vaikea valvoa, ja ne saattavat muuttua, joten niiden yksilöinti määräyksissä ei ole tarpeen. 24 Tavanomaisilla pientalokiinteistöillä, joilla on käytössä yksi astia, merkintävelvoite on tarpeeton. 25 Jätteen pakkaaminen on tarpeen ainoastaan biojätteelle tai muulle vastaavalle. Esim.: Biojäte ja jäteastiaa likaava jäte on pakattava. 26 Taulukon otsikko: Jäteastioiden tyhjennysväli. Ensimmäinen kappale on tarpeeton. Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tarvittaessa niin, ettei jäteastiasta aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle, kuitenkin vähintään seuraavasti: Viimeinen kappale on tarpeeton. Hyötyjätteiden jäteastian tyhjennysvälin tulee olla sellainen, ettei hyötyjätteitä sijoiteta sekalaisen yhdyskuntajätteen joukkoon hyötyjätteiden jäteastioiden täyttymisen vuoksi. Taulukossa keräyskartongin tyhjennysväli erilainen talvella ja kesällä, miksi? 6 luku Astioista, niiden sijoittamisesta tms. voisi olla myös erillinen liite tekniset määräykset ja ohjeet, joka lyhentäisi ja selventäisi varsinaisia määräyksiä. 35 Jako 6 kuukautta tai enemmän keinotekoinen, keskeytyksestä sopiminen riittää. 36 Ensimmäisen kappaleen toinen lause epäselvä. Liete on poistettava valmistajan antamien ohjeiden mukaan tätä vähimmäisvelvoitetta useammin saostussäiliöistä, joita käytetään käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn. 20 Rakennus itsessään ei yleensä ole jätettä, joten se ei kuulu jätelain 3 :n soveltamisalan piiriin (HE 199/2010, s. 63). Tästä johtuen määräystekstiin ei ole kirjattu rakennusten polttamisesta mitään. Rakennusten hävittämistä polttamalla ja pelastuslaitoksen harjoituksena on kuitenkin käsitelty perustelumuistiossa. Rakennusten hävittäminen polttamalla soveltuu paremmin ympäristönsuojelumääräyksiin tai asian voi ratkaista ympäristönsuojelulain (527/2014) 180 :n mukaisen yksittäisen määräyksen antamisella pilaantumisen ehkäisemiseksi. 22 Määräykseen lisättiin Kuntaliiton mallissa oleva teksti, jossa sallitaan omassa asumisessa syntyvän puhtaan tiili- ja betonimurskeen pienimuotoinen ja kertaluontoiseksi luokiteltava käyttö omassa maanrakentamisessa. Otsikkotekstiä ei kuitenkaan muutettu. Määräyksessä kuitenkin säilytettiin ehdotuksessa esitetty teksti. Tiili- ja betonimurskeen hyödyntämisestä tehdään aina ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka tarkastelee ilmoituksessa esitetyn toiminnan ympäristöluvanvaraisuutta, oli kysymyksessä kiinteistön omasta toiminnasta syntyvä jäte tai muualta tuotu jäte kuten betonituotetehtailta tuotu betonimurske. Tekstissä ei suoranaisesti oteta kantaa milloin mineraaliperäisiä jätteitä saa hyödyntää maarakentamisessa. Kyse on enemmänkin valvonnasta. Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa liittyy selkeästi ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen. Mikäli jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa on määrätty kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä, noudatetaan ympäristönsuojelumääräyksiä. 23 Jäteastian pidennetystä tyhjennysvälistä joudutaan hakemaan poikkeamista jätehuoltomääräyksistä. Pidennyksen myöntämisen perusteena ei ole se, että kiinteistöllä pidetään tarpeeseen nähden liian suurta jäteastiaa. Siten lause Normaalin tyhjennysvälin harventamiseksi ei saa käyttää tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita ei ole turha. SFS-standardien numerot on poistettu ja korvattu ilmaisulla voimassa olevat SFS-standardit. 24 Jäteastian merkintävelvoite on jäteasetuksen 10 :ssä. 26 Ensimmäinen kappale on säilytetty. Jäteastiat pitää tyhjentää tiheämminkin kuin vähimmäisvaatimukset edellyttävät, mikäli jäteastiasta aiheutuu hajuhaittaa tai muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle. Myös viimeinen kappale on säilytetty, koska hyötyjätteiden pisimmät tyhjennysvälit mahdollistavat harvat tyhjennykset. Kartonkipakkausjätteen pisin tyhjennysväli on muutettu taulukkoon 16 viikoksi myös kesällä. 6 luku on säilytetty tekstiosiossa. Määräysten rakennetta ei ole lähdetty muuttamaan. Kuntien voimassa olevissa määräyksissä keräysvälineitä, -paikkoja ja -tiloja koskevat tekniset perusvaatimukset ovat määräysten liitteenä, mikä on ollut myös toimiva ratkaisu. 35 Yli kuuden (6) kuukauden keskeytyksistä tulee hakea poikkeamista jätehuoltomääräyksistä. Menettelyllä pyritään varmistamaan, että kiinteistö ei ole käytössä ja asia tutkitaan tarkemmin kuin ilmoitusmenettelyssä. Lietteiden osalta poikkeamista ei tarvitse hakea, koska se on keinotekoista erityisesti silloin, kun varsinaista tyhjennysväliä ei ole määritelty. Lietteiden tyhjennysten keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistöä ei käytetä. 36 Valmistajat ovat saattaneet ohjeistaa saostuskaivojen tyhjentämisestä tiheämpiä tyhjennysvälejä kuin jätehuoltomääräyksissä on esitetty vähimmäisvelvoitteena. Valmistajien ohjeistusta tulee noudattaa silloin, kun saostuskaivoihin johdetaan käymäläjätevesiä.

8 Sivu 8 / 17 Janakkalan kunta Ympäristölautakunta Janakkalan kunta KH 37 Lannoitevalmistelakia ei sovelleta ko. lietteisiin, ei viittausta siihen. Oman kiinteistön lietteiden hyödyntämiseen ei tule edellyttää poikkeamispäätöstä. Pienpuhdistamoiden lietepussit voidaan kompostoida ja fosforin poistokaivojen massat levittää pellolle, otettava huomioon, että ne soveltuvat huonosti kuljetettavaksi ja käsiteltäväksi muun jätteen joukossa. Neljän kiinteistön raja lietteen käsittelyssä on keinotekoinen. Kantovesi /paineellinen vesi, raja lietteen käsittelyssä keinotekoinen. 38 Yli 500 henkilön tilaisuuksista ilmoittaminen ei tarpeen jätehuollon kannalta. Janakkalassa ei ole voimassa ympäristönsuojelumääräyksiä. Ympäristölautakunnalle on toimitettu Suomen Kuljetus ja logistiikka SKAL ry:n lausunto ja viesti, jossa toivotaan, että lautakunta voisi huomioida ne lausunnossaan. Lautakunta esitti, että SKAL ry:n lausunto tulee ottaa huomioon jätehuoltomääräyksiä hyväksyttäessä. Kuljetusjärjestelmään ei saa ottaa kantaa jätehuoltomääräyksissä. Kunnanhallitus on hyväksynyt ympäristölautakunnan kannanoton ja antaa sen myös omana lausuntonaan. 37 Kalkkistabiloinnin osalta noudatetaan lannoitevalmistelakia, joten laki on jätetty määräykseen. Jätehuoltomääräyksissä omatoimisen lietteenkäsittelyn hallinnollista menettelyä on kevennetty ehdotukseen verrattuna siten, että omassa asumisessa syntyvän jätevesilietteen voi käsitellä omalla pellolla ilman poikkeamismenettelyä. Käsittelystä tulee kuitenkin ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle. Ehdotuksessa on esitetty, että fosforinpoistokaivojen massat voidaan kompostoida kiinteistöllä 19 :n mukaisesti tai hyödyntää ravinteena pelloilla. Asia on jo otettu huomioon. Lietteen yhteiskäsittelyyn liittyvällä neljän kiinteistön rajalla pyritään estämään laajamuotoinen lietteen yhteiskäsittely. Kantovesi kuvaa vähäistä jätevesimäärää. Kun kiinteistöllä on paineellinen vesi, voidaan olettaa, että jätevesimäärä ei yleensä ole vähäinen. 38 Yli 500 henkilön yleisötilaisuuksista ilmoittaminen ympäristönsuojeluviranomaiselle on poistettu määräyksistä. SKAL ry:n lausuntoon on annettu erikseen vastine. Määräysten soveltamisalaan (1 ) on lisätty seuraavaa: Jätehuoltomääräyksissä ei päätetä jätteenkuljetusjärjestelmistä. Liitteessä 1 on esitetty kuntakohtaisesti voimassa olevat jätteenkuljetusjärjestelmät eri jätejakeiden osalta sekä liittymistavat jätteenkuljetukseen. Liitettä päivitetään tarvittaessa. Ks. Janakkalan kunnan ympäristölautakunnan lausunnosta annettu vastine. Järvenpään kaupunki Tekninen palvelukeskus ei lausuntoa Keravan kaupunki Keravan kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta Kaupunkitekniikka on pyytänyt Kiertokapula Oy:ltä kirjallisen lausunnon jätehuoltomääräyksistä. Johtokunnalla ei ole huomautettavaa jätelautakunnan valmistelemasta ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi. Kiertokapula Oy on Keravalle antamassaan lausunnossa lähinnä selittänyt ehdotuksessa olevia muutoksia voimassa oleviin määräyksiin verrattuna. Lausunnossa ei oteta kantaa määräyksiin.

9 Sivu 9 / 17 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Jätehuoltomääräyksistä tulee laatia perusteluosio, jossa määräykset on perusteltu ja käydä läpi määräyksissä oleva lainsäädäntö ja tarkistaa, että lakiviittaukset ovat oikein. Perusteluissa tulee myös selkeästi kuvata miten ehdotetut jätehuoltomääräykset toteuttavat jätelain etusijajärjestystä sekä edistävät sen toteutumista jätelautakunnan toimialueella. Jätehuoltomääräyksiin tulee lisätä maininta siitä, miten sitä tulee soveltaa suhteessa muihin kunnallisiin määräyksiin. Lähtökohtana täytyy olla, että mikäli kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätään tarkemmin tai tiukemmin jostain jätehuoltomääräyksissä esitetystä asiasta, tulee noudattaa kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. Myös rakennusjärjestykset saattavat sisältää jätehuoltoa koskevia määräyksiä. Määritelmät 2 : Määritelmien tulee olla yksiselitteisiä, esim. biojäte. Pitäisi määritellä erikseen kerättävä biojäte. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta pitää taaja-asutusalueen määrittelyä liian epämääräisenä. Taajaan rakennettu alue tulee pystyä perustelemaan riittävän yksiselitteisesti. Asukkaiden ja viranomaisten on pystyttävä helposti selvittämään kuuluko kiinteistö taaja-asutusalueelle vai ei. Määritelmän tulee myös perustua sen lähtökohtana olevaan jätelain mukaiseen tavoitteeseen. Ympäristölautakunta katsoo, että taaja-asutusalueen määritelmä voisi perustua esimerkiksi Tilastokeskuksen tilastollisen taajaman määrittelyyn, taajamaksi määritellään kaikki vähintään 200 asukkaan rakennusryhmät, joissa rakennusten välinen etäisyys ei yleensä ole 200 metriä suurempi. Taajamien rajauksissa otetaan huomioon asuinrakennusten lisäksi mm. liike-, toimisto- ym. työpaikkoina käytettävät rakennukset. Hallinnollisilla aluejaoilla ei ole vaikutusta taajamien muodostamiseen. 19 Kompostointi Jätehuoltomääräyksissä esitetty viiden metrin etäisyys kompostista tontin rajaan on pienillä tonteilla kohtuuton, jos kompostin käyttötarkoitus on ainoastaan risu- ja haravointijätteiden kompostointi. Ympäristönsuojelumääräyksien 12 :ssä on sanottu, että Viiden metrin etäisyysvaatimus tontin rajasta ei koske kompostia, joka sisältää ainoastaan risuja ja lehtiä. Risu- ja lehtikomposti ei saa tällöin sisältää elintarvikekompostin jälkikompostia tai syötäviä, kuten juureksia, omenoita tai naatteja. Keski- Uudenmaan ympäristölautakunta esittää, että jätehuoltomääräyksiä tältä osin muutetaan, jotta ne eivät olisi ristiriidassa ympäristönsuojelumääräysten kanssa. Lisäksi Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta esittää, että 19 :n 1 momentin etäisyydet koskisivat elintarvikejätettä, käymäläjätteitä, lemmikkieläinten ulosteita ja omatoimista lietteiden kompostointia, eikä puutarhajätteen (risut ja haravointijäte) kompostointia. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta esittää, että 19 :n 4 momenttiin lisättäisiin, että kompostoitaessa käymäläjätteitä, lemmikkieläinten ulosteita sekä puhdistamolietteitä tulisi huolehtia siitä, että komposti saavuttaisi taudinaiheuttajien tuhoamisen kannalta tarvittavan lämpötilan C. Jätehuoltomääräysten perusteet on laadittu. Perusteluosiossa jätelain etusijajärjestys on otettu huomioon. Määräysten soveltamisalaan (1 ) on lisätty seuraavaa: Jätehuoltomääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla. Mikäli samasta asiasta määrätään muualla, noudatetaan tiukempaa määräystä. 2 :ään on määritelty erilliskerättävä biojäte, koska se poikkeaa jätelautakunnan alueella biojätteen tavanomaisesta määritelmästä. Lisäksi määritelmiin lisättiin kompostointi. Jätehuoltomääräysten 2 :ssä taaja-asutusalueella tarkoitetaan rakennettuja kunnan asemakaavaalueita ja rakennettuja yleiskaavassa asumiseen tarkoitettuja alueita. Taaja-asutusalueeseen eivät kuulu ranta-asemakaava- ja rantayleiskaava-alueet. Taaja-asutusalueen määritelmästä keskusteltiin ympäristönsuojeluviranhaltijoiden kanssa ja päädyttiin yksinkertaiseen määritelmään, joka vastaa pitkälti nykyistä käytäntöä. Myös jätelautakunta on seminaareissaan esittänyt kannattavansa yksiselitteistä ja helposti tulkittavaa määritelmää. 19 Kompostointi Määräystä on etäisyyksien osalta muutettu siten, että viiden (5) metrin etäisyys rajasta ei koske risujen ja lehtien kompostointia. Jätehuoltomääräysten perusteluissa on otettu huomioon muita lausunnossa esitettyjä kompostointiin liittyviä asioita.

10 Sivu 10 / 17 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 22 Jätteiden hyödyntäminen omassa maarakentamisessa Koska jätehuoltomääräyksissä ei ole esitetty määräysten perusteluja, on mahdotonta arvioida minkä lainsäädännön perusteella määräys Jätteen hyödyntäminen omassa maarakennuksessa (22 ) on annettu. Kyseisellä määräyksellä estetään mahdollinen ympäristön pilaantuminen ja mahdolliset terveyshaitat, jolloin siitä tulisi määrätä kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla eikä jätehuoltomääräyksissä. Keski- Uudenmaan ympäristölautakunta esittää, että kyseinen määräys poistetaan jätehuoltomääräyksistä Lietteet Jätehuoltomääräyksien :t käsittelevät yhdyskuntajätevesilietteitä. Ympäristölautakunta esittää, että jätehuoltoviranomaisen olisi järkevää merkitä samaan jätehuoltorekisteriin lietteiden omatoimiset käsittelijät ja ne kiinteistöt, jotka luovuttavat lietteen esim. maanviljelijän käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi. Tämä tulisi helpottamaan valvontaa sekä haitta-asioiden käsittelyä, koska jätehuoltoviranomaiselta saataisiin suoraan tieto siitä milloin ja kuinka usein lietteet on tyhjennetty tai kuinka lietteiden omatoiminen yhteiskäsittely on järjestetty. Määräyksen 37 :n 3 momenttiin tulisi lisätä samantyylinen lause kuin saman pykälän 4 momentissa. Ympäristölautakunta esittää, että määräyksen 37 :n 3 momenttiin lisätään seuraava lause: Ennen poikkeamisen myöntämistä, tulee jätehuoltoviranomaisen varmistaa, että lietteiden hyödyntäjällä on tarpeeksi peltopinta-alaa lietteen hyödyntämiseen sekä tarvittava laitteisto lietteiden käsittelyyn sekä stabilointiin. Lietteiden yhteiskäsittelystä ei saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Ympäristönsuojeluviranomaisen tulee puoltaa luvan myöntämistä. Lietteiden levityksessä tulee huomioida kuntakohtaisissa ympäristönsuojelumääräyksissä asetetut rajoituksen lietteen levitykseen. 38 Yleisötilaisuuksien jätehuolto Ympäristölautakunta ei pidä tarpeellisena määräyksen 38 :n 6 momenttia, 500 henkilön yleisötilaisuudesta on ilmoitettava kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle. Yli 5000 henkilön yleisötilaisuudesta on laadittava jätehuoltosuunnitelma ja esitettävä se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa... Ympäristölautakunta esittää, että määräyksen 38 :n 6 momentti tulee poistaa jätehuoltomääräyksistä. Järvenpäässä ja Keravalla on tullut voimaan uudet ympäristönsuojelumääräykset viimeisen puolen vuoden aikana, joten näiden kuntien osalta ko. määräyksiä ei olla uusimassa lähivuosina. Mäntsälässä on voimassa vuonna 2002 voimaantulleet ympäristönsuojelumääräykset. Tuusulassa ei ole ympäristönsuojelumääräyksiä. 22 Jätteiden hyödyntäminen omassa maarakentamisessa Perusteluosiossa on esitetty 22 :ään liittyvää lainsäädäntöä. Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa liittyy selkeästi ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen. Mikäli jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa on määrätty kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä, noudatetaan ympäristönsuojelumääräyksiä. Jätteen hyödyntäminen omassa maanrakentamisessa on lähtökohtaisesti kielletty, ellei sitä jätelain 41.2 :n mukaisesti erikseen sallita jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksissä. Koska kaikilla jätelautakunnan kunnilla ei ole ympäristönsuojelumääräyksiä, jätteiden hyödyntämisestä omassa maarakentamisessa on määräys jätehuoltomääräyksissä Lietteet Lietteiden omatoimisesta levittämisestä omalle pellolle tulee ilmoittaa ja yhteiskäsittelystä hakea poikkeamista jätehuoltoviranomaiselta. Siten tiedot jätteiden omatoimisesta käsittelystä on mahdollista laittaa kuljetusrekisteriin ainakin tältä osin. Lietteiden omatoimisesta kompostoinnista tulee myös tietyissä tapauksissa hakea poikkeamista. Määräykseen 37 on lisätty, että poikkeamishakemuksessa tulee esittää tiedot lietteen kuljetus- ja käsittelykalustosta, lietteen hygienisoinnista sekä levittämispaikan sijainnista ja pinta-alasta. Poikkeamislupa voidaan myöntää, jos lietteen käsittely kiinteistöllä ei aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen puoltaa luvan myöntämistä. Yli 500 henkilön yleisötilaisuuksista ilmoittaminen on poistettu jätehuoltomääräysten 38 :stä. Jätehuoltosuunnitelman tekeminen yli henkilön yleisötapahtumista säilytettiin jätehuoltomääräyksissä. Tällaisesta ratkaisusta sovittiin ympäristönsuojeluviranhaltijoiden palaverissa

11 Sivu 11 / 17 Kiertokapula Oy Määritelmät 2 : Biojätteen määrittelyssä sana keittiöjäte tulee poistaa. Keräyskartongin määritelmissä kannattaisi käyttää ilmaisua tuottajien pakkausjätekeräykseen kelpaavia kartonki- ja pahvipakkauksia. Vastaavasti keräyslasin määritelmässä tuottajien pakkausjätekeräykseen kelpaavia lasipakkauksia. Lisäksi määritelmiin voisi ottaa mukaan keräysmuovin, jonka voisi määritellä tuottajien pakkausjätekeräykseen kelpaavia muovipakkauksia. Molempia käsitteitä kuivajäte ja sekajäte tulee käyttää rinnakkain, esim. 8 yhteisen jäteastian perustaminen ja 14 sekalainen yhdyskuntajäte. Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat: Saattaa olla, että Kiertokapula Oy ei järjestä yhtään hyötyjätepistettä, joten Kiertokapula Oy:n rooli on esitettävä ainoastaan mahdollisena toimijana hyötyjätepisteiden osalta. 12. Vastaanottopaikkoja kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluville jätteille, joita ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, ovat Kiertokapula Oy:n järjestämät vastaanottopaikat, kuten jäteasemat, jätekeskukset ja mahdolliset hyötyjätepisteet. Tuottajavastuunalaiset jätteet toimitetaan tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin tai mahdolliseen Kiertokapula Oy:n järjestämään täydentävään pakkausjätteen keräykseen. 13 Erikseen lajiteltavat jätelajit Samasta syystä seuraavan pykälän 13 :n ensimmäinen lause pitää poistaa. Kiertokapula ei voi osoittaa paikkaa, mihin tuottajien omistamat jätteet kuuluu viedä. Hyötyjätteet toimitetaan Kiertokapula Oy:n osoittamaan hyötyjätepisteeseen. Tuottajavastuunalaiset hyötyjätteet toimitetaan tuottajien järjestämään keräyspaikkaan. Pakkausjätteet toimitetaan tuottajien järjestämään keräyspaikkaan tai mahdolliseen Kiertokapula Oy:n järjestämään tuottajien keräystä täydentävään keräyspaikkaan alkaen. Pykälän 13 :n viimeinen kappale sisältää väärää tietoa, koska koko alueella ei toimi kunnan kilpailuttama pakkausjätteiden kiinteistökohtainen keräys. Viimeinen kappale tulee muotoilla uudelleen esimerkiksi seuraavasti: Kiinteistöllä erilliskerätty hyötyjäte on luovutettava kunnan järjestämään täydentävään keräykseen, jätelautakunnan päätöksen mukaisesti kuntakohtaisesti joko kunnan tai kiinteistön haltijan kilpailuttamalle kuljetusyritykselle, joka puolestaan toimittaa pakkausjätteen tuottajan ilmoittamaan vastaanottopisteeseen. Pakkausjätteen tuottajavastuu vaikuttaa huomattavasti lajitteluohjeisiin. Lauseet 16 ja 17 :issä pitää jättää pois. Kunkin jätelajin jäteastiaan kerätään sekä pakkausjäte että muu samaa materiaalia oleva hyötyjäte. 16 muovipakkausjäte -sanan voisi muuttaa keräysmuoviksi. Erilliskerättävä biojäte on määritelty Kiertokapula Oy:n ohjeistuksen mukaan. Lasi-, metalli- ja kartonkipakkausjätteen määritelmiä on täsmennetty. Lisäksi pahvi- ja muovipakkausjäte sekä kompostointi on lisätty määritelmiin. Määritelmiin on lisätty, että kyseiset pakkausjätteet ovat tuottajavastuunalaista jätettä. Kuivajäte on lisätty 8, 14 ja 25 :iin. Kiertokapula Oy esitetään mahdollisena täydentävän pakkausjätteen keräyksen järjestäjänä 12 ja 13 :issä. 13 :n ensimmäinen lause Hyötyjätteet toimitetaan Kiertokapula Oy:n osoittamaan hyötyjätepisteeseen on poistettu määräyksestä. Ehdotuksen 13 :ää on muutettu ja pyritty selkeyttämään. 13 viimeinen kappale on jätelain 41.3 mukainen. Kiinteistön haltijalla on mahdollisuus erilliskerätyn pakkausjätteen kuljetuksen järjestämiseen kiinteistöltä, jos kunta eikä tuottaja huolehdi pakkausjätteiden täydentävästä kiinteistöittäisestä kuljetuksesta. Tämä tarkoittaa käytännössä kiinteistöjä, jotka eivät sijaitse taaja-asutusalueelle ja keräysreitin varrella. Nämä kiinteistöt voivat sopia pakkausjätteiden kuljetuksista jätteenkuljetusyrityksen kanssa huolimatta siitä, mihin jätteenkuljetusjärjestelmään kyseinen pakkausjäte muuten kuuluu. Kunkin jätelajin jäteastiaan kerätään sekä pakkausjäte että muu samaa materiaalia oleva hyötyjäte. Lause on jätetty pois 16 ja 17 :istä ja lisätty seuraava lause: Pakkausjäte lajitellaan tuottajan antamien ohjeiden mukaisesti. Kysymyksessä on tuottajavastuunalainen jäte, josta käytetään nimitystä muovipakkausjäte. Sanaa ei ole muutettu 16 :ssä. Myös määritelmissä (2 ) käytetään nimitystä muovipakkausjäte.

12 Sivu 12 / 17 Lopen kunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Lopen kunta KH Lietteiden terminologiaa tulee selventää. (37 ) Lietteen levitystä koskevasta poikkeamishakemuksesta tulee pyytää aina kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kannanotto. (37 ) Lisäys: Mikäli lietteiden omatoimisesta käsittelystä on määrätty kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä, noudatetaan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. (37 ) Yli 500 henkilön yleisötilaisuuksista ei tarvitse ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (38 ) Nykyisissä jätehuoltomääräyksissä on yleisötilaisuuksissa määrätty erilliskerättäväksi puhdas, rakenteissa käytetty puutavara, jos sitä syntyy vähintään 50 kg tapahtumassa tai viikossa. Lopen kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on määritelty taajaan rakennettu alue seuraavasti: alue, jolla tarkoitetaan asemakaavoitettuja alueita. Kunnassa ei ole omaa selkeää rajausta alueista, joita lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet koskevat. Lopen kunnan nykyiset jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan Kunnanhallitus yhtyy ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausuntoon todeten lisäksi seuraavaa: Biojätteen ja keräyskartongin osalta tulisi noudattaa samaa huoneistojen lukumäärärajausta kuin keräysmetallin ja keräyslasin kohdalla. (16 ) Keräyskartongin pisin tyhjennysväli voi olla läpi vuoden 16 viikkoa. Kyseisen jätelajin osalta vuodenaikojen vaihtelu ei aiheuta merkittävää jätteen lisääntymistä tai haju- eikä muitakaan haittoja. Asumisessa syntyvä liete on määritelty 2 :ssä. Määräysten soveltamisalaan (1 ) on lisätty seuraavaa: Jätehuoltomääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla. Mikäli samasta asiasta määrätään muualla, noudatetaan tiukempaa määräystä. Tämä koskee myös lietteiden omatoimista käsittelyä. 37 :n mukaan lietteen levitystä koskeva poikkeamislupa voidaan myöntää, jos lietteen käsittely kiinteistöllä ei aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen puoltaa luvan myöntämistä. Yli 500 henkilön yleisötilaisuuksista ilmoittaminen on poistettu jätehuoltomääräysten 38 :stä. Puujäte on lisätty erilliskerättäväksi yleisötilaisuuksissa, jos sitä tilaisuuden aikana kertyy vähintään 50 kg. Jätehuoltomääräysten 2 :ssä taaja-asutusalueella tarkoitetaan rakennettuja kunnan asemakaavaalueita ja rakennettuja yleiskaavassa asumiseen tarkoitettuja alueita. Taaja-asutusalueeseen eivät kuulu ranta-asemakaava- ja rantayleiskaava-alueet. 47 :ään on korjattu Lopen kunnan jätehuoltomääräysten voimaan tuloaika Ks. Lopen ympäristölautakunnan lausunnosta annettu vastine. 16 Biojätteen ja kartonkipakkausjätteen erilliskeräys- ja lajitteluvelvoitteen muuttamisella koskemaan myös kiinteistöjä, joissa on 5 9 asuinhuoneistoa, edistetään jätelain 8 :ssä esitetyn etusijajärjestyksen toteutumista. Muutos koskee taaja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä. Velvoitetta ei ole muutettu. Kartonkipakkausjätteen tyhjennysväli on muutettu 16 viikoksi myös kesällä. Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta Ehdotuksen sisältöön ei ole huomautettavaa. Pirkanmaan ELYkeskus Jätelain 47 :n mukaan tuottajalla on ensisijainen oikeus järjestää vastuulleen kuuluvien käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto. Kunta voi täydentää käytöstä poistettujen tuotteiden kuljetusta ja vastaanottoa siltä osin kuin tuottaja ei sitä järjestä. Jätelain 41 :n mukaan kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava kunnan vastuulle kuuluva jäte kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään alueelliseen vastaanottopaikkaan. Jätelain 32 :n mukainen kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto ei koske jätettä, joka toimitetaan tuottajan järjestämään jätehuoltoon. Jätteen haltija ei ole velvollinen luovuttamaan kunnan järjestelmään tuottajavastuunalaisia jätteitä, mm. pakkausjätteitä.

13 Sivu 13 / 17 Pirkanmaan ELYkeskus Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että ehdotuksen 16 ja 17 :t saattavat johtaa tilanteeseen, joka on ristiriidassa jätelain kanssa. Mikäli kunta kerää tuottajavastuunalaista jätettä jätelain 47 :n nojalla, jäte on toimitettava tuottajan järjestämään jätehuoltoon. Tuottajalla ei ole velvollisuutta ottaa vastaan muuta jätettä, vaikka se olisi samaa materiaalia kuin tuottajavastuun alainen jäte. Tuottajan ja kunnan vastuulla olevan jätteen kerääminen yhdessä on mahdollista, mutta keräyksestä on sovittava tuottajan kanssa. Loppukäyttäjällä tulee olla mahdollisuus palauttaa tuottajavastuun alainen jäte maksutta tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. Kunkin jätelajin jäteastiaan kerätään sekä pakkausjäte että muu samaa materiaalia oleva hyötyjäte. Lause on jätetty pois 16 ja 17 :istä ja lisätty seuraava lause: Pakkausjäte lajitellaan tuottajan antamien ohjeiden mukaisesti. Jätelain 35.1 :n mukaan kunta voi huolehtia jätelain 32 :ssä tarkoitetussa toiminnassa syntyvän erilliskerätyn pakkausjätteen kiinteistöittäisen kuljetuksen järjestämisestä tuottajan järjestämään jätehuoltoon. Tuottaja ei myöskään ole järjestämässä kiinteistöittäistä pakkausjätteen keräystä eli tuottaja ei käytä jätelain 47.1 ensisijaista oikeuttaan pakkausjätteeseen kiinteistöittäisen keräyksen jätehuollon järjestämisessä. Jätehuoltomääräyksissä on mahdollisuus antaa lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteita tuottajavastuunalaiselle jätteelle. Tuottajavastuunalaiset jätteet on kuitenkin toimitettava tuottajalle. Jätehuoltomääräyksissä ei myöskään päätetä pakkausjätteen kuljetukseen liittyvistä kuljetusjärjestelmistä. Riihimäen kaupunki Tekninen lautakunta Ehdotuksen sisältöön ei ole huomautettavaa. Riihimäen kaupunki Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta Esityksessä (36 ) sanotaan, että jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä muut vastaavat lietteet on toimitettava kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan. Riihimäen jätevedenpuhdistamolla käsitellään jätevesiä Riihimäen, Hausjärven ja Lopen viemäröidyiltä alueilta. Jätevedenpuhdistamolla on myös vastaanottoasema jätevesilietteille. Riihimäen jätevedenpuhdistamo pystyy vastaanottamaan asutuksen ja siihen vesihuollon kannalta rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan jätevesilietteitä rajallisen määrän, eikä pysty välttämättä takaamaan em. lietteiden vastaanottoa kaikissa tilanteissa. 9 Otsikon putkikeräysjärjestelmä tulee muuttaa syväkeräysjärjestelmäksi määräystekstin mukaisesti. 14 Määräysehdotusta tulee tarkentaa, sillä se on ristiriitainen :n 25 kanssa, jossa on mainittu, mitä jäteastiaan ei saa laittaa. Sekalaisen yhdyskuntajätteen astiaan ei määräysehdotuksen 14 :n mukaan saa laittaa energiana hyödyntämiseen soveltumatonta jätettä, kuten metallia. Sekalaisen yhdyskuntajätteen astiaan tulee voida laittaa vähäisessä määrin energiana hyödyntämiseen soveltumatonta jätettä, jolle el ole muuta keräystä järjestetty (kuten hehkulamput, rikkinäiset keramiikka-astiat). 17 Puun erilliskeräys tulisi sisällyttää määräykseen, mikäli sitä syntyy esimerkiksi keskimäärin 50 kg kuukaudessa. 19 Elintarvikejätteen ja käymäläjätteen kompostoinnin osalta määrätään, että kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaan. Määräyksissä on syytä määritellä, mitä ohjeita tarkoitetaan. Nykyisin käymäläjätteen kompostoinnissa on jätehuoltomääräysten lisäksi noudatettava terveydensuojeluviranomaisen ohjeita. Kunnalla pitäisi olla osoitettuna riittävä määrä kunnan vastuulle kuuluvien lietteiden vastaanottopaikkoja. Vastaanottopaikat pitäisi selvittää koko jätelautakunnan alueella. 9 Otsikkoa ei ole muutettu, mutta putkikeräysjärjestelmä on lisätty määräystekstiin. Tällöin teksti vastaa otsikkoa. Perustelumuistion 14 :ssä on esitetty, että jäteastioihin voidaan kuitenkin laittaa esimerkiksi hehkulamppuja ja lasijätettä, joka ei sovellu erilliskeräykseen. Määräysten 25 :ssä on esitetty lähinnä työturvallisuuden kannalta, mitä jäteastiaan ei saa laittaa. 17 :ään on lisätty erilliskeräysvelvoite puujätteelle silloin, kun sitä syntyy keskimäärin yli 50 kg kuukaudessa. 19 :stä on poistettu kokonaan ohjeisiin viittaavat kohdat, koska kompostointiin liittyviä ohjeita on monia ja ohjeisiin viittaava ilmaisu on epämääräinen.

14 Sivu 14 / 17 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 20 Rakennusten hävittäminen polttamalla tulisi jatkossa käsitellä rakennusvalvontaviranomaisen ja ympäristönsuojeluviranomaisen päätösten ja ohjeiden mukaisesti eikä enää poikkeamisena jätehuoltomääräyksistä, kuten tähän asti on menetelty. Asiasta voidaan tarvittaessa määrätä ympäristönsuojelumääräyksissä. 21 Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen sallitaan jätehuoltomääräysehdotuksessa Eviran ohjeistuksen mukaisesti. Voirnassa olevissa jätehuoltomääräyksissä oleva määräys Kuolleiden eläinten hautaamisesta ja eläinjätteen käsittelystä on määrätty erikseen ja siitä antaa ohjeita terveydensuojeluviranomainen. olisi parempi, koska siitä ilmenee, miltä viranomaistaholta voi tarvittaessa suoraan kysyä lisäohjeistusta. 22 Määräysehdotus on samansisältöinen kuin nykyisissä jätehuoltomääräyksissä (Jätteen hyödyntäminen omassa maarakentamisessa). Viimeinen lause ympäristönsuojelumääräysten huomioimisesta on hyvä ja tarvittaessa tarpeellinen. 25 Määräysehdotuksessa on lista jätteistä, joita ei saa laittaa sekalaisen yhdyskuntajätteen astiaan. Käymäläjäte tulee lisätä takaisin listaan. 26 Määräysehdotuksen 17 :ssä määrätään pahvi erilliskerättäväksi, mikäli sitä syntyy yli 20 kg kuukaudessa. 26 :ssä ei kuitenkaan ole määrätty pisintä tyhjennysväliä pahvinkeräysastialle, tyhjennysväli tulee Iisätä. Nykyisissä määräyksissä pisin pahviastian tyhjennysväli on kuusi kuukautta. 30 Huomioitava, että alueellisen keräyspaikan perustettaessa jätteen ammattimaisesta keräämisestä on tehtävä jätelain 100 :n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jätehuoltorekisteriin merkitsemistä 31 Määräysehdotuksessa jätteen kuormaaminen on asuinkiinteistöllä tai sen lähistöllä sallittu arkisin klo Riihimäellä on nykyisin jätteen kuormaaminen asuinkiinteistöllä tai sen lähistöllä on kielletty , tämä aikaraja tulee säilyttää. Nykyinen määräys on perustunut melutason ohjearvojen soveltamiseen ja aikarajalla on pyritty takaamaan riittävä yöaikainen lepo. 37 : Nitraattiasetuksen (931/2000) kumoava valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1 250/2014) on annettu Poikkeamismenettelyn on kaikkien poikkeamien osalta oltava riittävän selkeä ja niihin on oltava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen suostumus. Kantoveden ja paineellisen veden järjestelmien kompostointimahdollisuudet on kerrottava selkeästi, vrt. pienpuhdistamojen ylijäämälietteen kompostointi olisi mahdollista ilman poikkeamismenettelyä, mutta usein näillä kiinteistöillä on käytössä paineellinen vesi. 20 Rakennus itsessään ei yleensä ole jätettä, joten se ei kuulu jätelain 3 :n soveltamisalan piiriin (HE 199/2010, s. 63). Tästä johtuen määräystekstiin ei ole kirjattu rakennusten polttamisesta mitään. Rakennusten hävittämistä polttamalla ja pelastuslaitoksen harjoituksena on kuitenkin käsitelty perustelumuistiossa. Rakennusten hävittäminen polttamalla soveltuu paremmin ympäristönsuojelumääräyksiin tai asian voi ratkaista ympäristönsuojelulain (527/2014) 180 :n mukaisen yksittäisen määräyksen antamisella pilaantumisen ehkäisemiseksi. 21 on säilytetty ennallaan ja siinä on viitattu Eviran ohjeisiin. 22 Määräykseen lisättiin Kuntaliiton mallissa oleva teksti, jossa sallitaan omassa asumisessa syntyvän puhtaan tiili- ja betonimurskeen pienimuotoista ja kertaluontoiseksi luokiteltavaa käyttöä omassa maanrakentamisessa. Määräyksessä kuitenkin säilytettiin ehdotuksessa esitetty teksti. Tiili- ja betonimurskeen hyödyntämisestä tehdään aina ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka tarkastelee ilmoituksessa esitetyn toiminnan ympäristöluvanvaraisuutta, oli kysymyksessä kiinteistön omasta toiminnasta syntyvä jäte tai muualta tuotu jäte kuten betonituotetehtailta tuotu betonimurske. Tekstissä ei suoranaisesti oteta kantaa milloin mineraaliperäisiä jätteitä saa hyödyntää maarakentamisessa. Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa liittyy selkeästi ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen. Mikäli jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa on määrätty kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä, noudatetaan ympäristönsuojelumääräyksiä. 25 Käymäläjäte on lisätty kyseiseen kohtaan. Käymäläjätettä ei saa laittaa sekalaisen yhdyskuntajätteen astiaan tai kuivajäteastiaan. 26 Pahvipakkausjätteelle on laitettu kuuden kuukauden tyhjennysväli. 30 Alueellisen keräyspaikan perustamista käsittelevään määräykseen on lisätty: Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta tulee tehdä jätelain 100 :n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten. 31 Kuormausaikoja ei muuteta. Kuormauksesta aiheutuva melu ei yleensä ole sellaista, että melutason ohjearvot ylittyivät. Kuormausajat vastaavat jätelautakunnan alueen kuntien nykyisiä jätehuoltomääräyksiä Riihimäen kaupunkia lukuun ottamatta. Kuormausajat liittyvät työvuoroihin. Mahdollisiin häiriöihin voidaan puuttua reittijärjestelyillä tms. 37 Nitraattiasetuksen numero päivitetään. Poikkeamismenettely koskee lietteen yhteiskäsittelyä. Määräykseen on lisätty, että poikkeamishakemuksessa tulee esittää tiedot lietteen kuljetus- ja käsittelykalustosta, lietteen hygienisoinnista sekä levittämispaikan sijainnista ja pinta-alasta. Poikkeamislupa voidaan myöntää, jos lietteen käsittely kiinteistöllä ei aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen puoltaa luvan myöntämistä.l Lähtökohtaisen poikkeamislupaa tulee hakea, jos kiinteistöllä on paineellinen vesi ja lietteitä aiotaan kompostoida. Lietteitä koskeviin poikkeamislupiin on syytä käytännössä löytää ratkaisulinjat ja perusteet, kuten muissakin jätehuoltomääräyksistä poikkeamisissa.

15 Sivu 15 / 17 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta Tuusulan kunta KH 38 : Yleisötilaisuuksien jätehuollon osalta erilliskerättäviin jätejakeisiin tulee lisätä nykyistenkin määräysten mukaisesti puhdas puutavara, mikäli sitä syntyy tilaisuudessa vähintään 50 kg. Jätehuoltomääräysehdotuksessa on riittävät määräykset tapahtumanjärjestäjille jätehuollonosalta. Määräyksestä on poistettava ilmoitusvelvollisuus ympäristönsuojeluviranomaiselle yli 500 henkilön yleisötilaisuudesta. Yli henkilön yleisötilaisuudesta laadittavan jätehuoltosuunnitelman esittämistä ympäristönsuojeluviranomaiselle ehdotetaan uutena määräyksenä, mikä kuitenkin on hyvä ja tarpeellinen asia. 44 : Tiedottamisvelvoitteeseen on lisättävä kiinteistönhaltijan lisäksi toiminnan järjestäjä. 46 : Poikkeamiset jätehuoltomääräyksistä ovat siirtyneet ympäristön suojeluviranomaiselta jätehuoltoviranomaiselle, kun yhteinen jätehuolto viranomainen on alueelle perustettu. Myös Kuntaliitto suosittelee, että poikkeuksen myöntävä viranomainen on jätehuoltoviranomainen. Määräysten voimaantultua jätehuoltoviranomaisen on huolehdittava tehokkaasta myös kiinteistöille ulottuvasta tiedottamisesta. Vaarallisen jätteen määritelmästä tulee poistaa viittaus ongelmajätteeseen. Jätelajit tulisi esittää seuraavasti: lasi, metalli, kartonki jne. (ei keräyslasi jne.) Eri jätejakeiden astiapainot pitäisi tarkentaa (erityisesti biojäte). Myös uusissa määräyksissä biojätteen ja keräyskartongin erilliskeräyksen rajana tulisi olla 10 huoneistoa tai vaihtoehtoisesti pykälään tulisi liittää poikkeamismahdollisuus perustelluista syistä. Perusteluna on esitetty Tuusulan aluerakenne. Määräyksissä velvoitetaan lajittelemaan asumisessa syntyvä kierrätyskelpoinen muovipakkausjäte, mutta erillistä vastaanottoa ei ole tarjolla. Ei ole tarkoituksenmukaista velvoittaa lajittelemaan mitään sellaista jätettä, jolle ei ole erillistä vastaanottopaikkaa ja hyötykäyttöä. 18 :n mukaan risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä sekä kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirin kuuluvissa toiminnoissa syntyvä rakennus- ja purkujäte on toimitettava Kiertokapula Oy:n tai kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan. Kuitenkin on olemassa liiketoimintaperiaatteella toimivia hyötyjätteiden vastaanottopaikkoja, joiden toimintaa määräysten ei tulisi vaarantaa. Tältä osin määräyksiä tulisi vielä tarkentaa. 38 :ään on lisätty erilliskeräysvelvoite puujätteelle yleisötilaisuuksissa, jos sitä tilaisuuden aikana kertyy vähintään 50 kg. Yli 500 henkilön yleisötilaisuuksista ilmoittaminen on poistettu jätehuoltomääräysten 38 :stä. Jätehuoltosuunnitelman tekeminen yli henkilön yleisötapahtumista säilytettiin jätehuoltomääräyksissä. Viittaus vanhaan ongelmajätteeseen on poistettu 2 :stä. Jätelajit on nimetty pakkausjätteen osalta tuottajien käyttämien nimien mukaan. 25 :ssä esitetyt astiapainot ovat peräisin Kuntaliiton mallista. Astiapainot ovat viitteellisiä, mikä on esitetty perustelumuistiossa. 16 Biojätteen ja kartonkipakkausjätteen erilliskeräys- ja lajitteluvelvoitteen muuttamisella koskemaan myös kiinteistöjä, joissa on 5 9 asuinhuoneistoa, edistetään jätelain 8 :ssä esitetyn etusijajärjestyksen toteutumista. Muutos koskee taaja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä. Velvoitetta ei ole muutettu. Tuottajat perustavat noin 60 muovipakkausjätepistettä jätelautakunta Kolmenkierron alueelle mennessä. Muovipakkausjätteen vastaanottoa on jatkossa tarjolla. 18 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet kuuluvat Kiertokapula Oy:lle ja tuottajavastuun alaiset jätteet tuottajille. Jätelain 32 :ssä on määritetty toiminnat, joiden jätehuolto kunnan tulee järjestää. Mikäli kiinteistön omistaja itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä. Lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimitetaan Kiertokapula Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan. Kysymyksessä on tuolloin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva jäte. Mikäli remontointipalveluita tarjoava yritys vastaa asuinkiinteistöllä syntyvän rakennus- ja purkujätteen jätehuollosta, on se elinkeinotoiminnan jätettä, joka voidaan toimittaa myös muihin kuin Kiertokapula Oy:n järjestämiin luvallisiin vastaanottopaikkoihin. Kunnilla voi olla omia maankaatopaikkoja tai tempauksia, joissa vastaanotetaan puutarhajätteitä. Myös näistä on syytä sopia Kiertokapula Oy:n kanssa.

16 Sivu 16 / 17 Tuusulan kunta KH 25 :n mukaan käsin siirrettävien jäteastioiden enimmäismassat on määritelty huomattavan alhaisiksi, mikä johtaa turhiin tulkintoihin tyhjennysvaiheessa. Koska astiat ovat pyörällisiä sekä konekuormattavia, niin rajat voisi olla nykyisten määräysten mukaisesti, jolloin enimmäismassa on määritelty 60 kg/astia. 26 : Jäteastian tyhjennysvälin muuttaminen vuodenaikojen mukaan tulisi voida tehdä suoraan kuljetusyhtiön asiakaspalvelun kanssa (kuten 6 :n liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen) turhan byrokratian välttämiseksi. Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitsemisessa (29 ) on lukitus järjestettävä niin, että jätteenkuljettajan yleisavain sopii lukkoon. Koska kunnilla on jo käytössä jätehuoneiden kuntakohtainen yleisavainjärjestelmä, niin nykyinen järjestelmä tulisi säilyttää niissä kunnissa missä se on käytössä. 25 :ssä esitetyt astiapainot ovat peräisin Kuntaliiton mallista. Astiapainot ovat viitteellisiä, mikä on esitetty perusteluosassa. 26 Jätehuoltomääräysten mukaisista tyhjennysvälien muutoksista ilmoitetaan Kiertokapula Oy:lle tai kuljetusyrityksille. Byrokratiaa ei pitäisi olla. Määräyksissä esitettyä pidemmistä jäteastian tyhjennysväleistä tulee hakea poikkeusta jätehuoltoviranomaiselta. Kohtaa on täsmennetty. 29 ei estäne jatkamasta esitettyä kuntakohtaista yleisavainjärjestelmää. Uudenmaan ELYkeskus Uudenmaan ELY-keskus on ilmoittanut, että se ei anna lausuntoa ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi. Valkeakosken kaupunki Ympäristöjaosto Jätehuoltomääräyksiin tulevista muutoksista ja siirtymäajoista tulee tiedottaa riittävästi mm. kunnissa ilmestyvissä lehdissä sekä mahdollisesti Kiertokapulan tiedotteissa. 16 :n mukainen biojätteen ja keräyskartongin lajittelu- ja erilliskeräysvelvoite muuttuminen (5 asuinhuoneistoa) on hyvä asia jätelain mukaisen etusijajärjestyksen toteutumiseksi. 38 :n yleisötilaisuuksien ilmoitusvelvollisuus yli 500 henkilön tilaisuuksista sekä yli henkilön yleisötilaisuuksista laadittava jätehuoltosuunnitelma ja sen esittäminen ympäristönsuojeluviranomaisille parantaa valvontaa, koska tilaisuudet tulevat valvontaviranomaisen tietoon entistä paremmin. 20 :n jätteen polttoa koskevan määräyksen lause kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä jää epäselväksi. Mihin hyödyntämiseen/viranomaiseen viitataan? Omatoimisen jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen pykälät ovat riittävät. Jätteen hyödyntäminen omassa maarakentamisesta on monissa ympäristönsuojelumääräyksissä määrätty tarkemmin, joten viittaus niihin on hyvä. 22 :n viittaus valtioneuvoston asetukseen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa, ns. Mara-asetukseen, tulisi avata tekstiin sanallisesti, sillä se on paremmin tunnettu nimellään kuin pelkällä numerolla. 25 :ssä voisi olla selkeyden vuoksi hyvä avata miksi biojätettä ei saa pakata biojätepussiin. Jätehuoltomääräyksistä kuulutetaan kuntien virallisissa lehdissä ja ilmoitustauluilla. Määräyksistä tehdään myös mediatiedote. Yli 500 henkilön yleisötilaisuuksista ilmoittaminen on poistettu jätehuoltomääräysten 38 :stä. Ilmoitusvelvollisuus on poistettu, koska uutta yleisötilaisuuksiin liittyvää ilmoitusmenettelyä ei ole haluttu luoda. Yleisötilaisuuksista joudutaan ilmoittamaan poliisille sekä usein terveydensuojeluviranomaisille. Melua aiheuttavista tapahtumista ilmoitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. Jätelautakunta Kolmenkierron alueen yksittäisillä kunnilla on mahdollisuus määrätä yleisötilaisuuksista ilmoittamisesta esimerkiksi ympäristönsuojelumääräyksissä tai järjestää muuten tiedonsaanti kunnan sisällä. Jätehuoltosuunnitelman tekeminen (yli 5000) henkilön yleisötapahtumista säilytettiin jätehuoltomääräyksissä. 20 Kysymys on poltosta, ei hyödyntämisestä. Määräystä on muutettu. 22 MARA-asetus on kirjoitettu kokonaisuudessaan määräykseen. Jätteiden hyödyntämiseen maarakentamisessa liittyvää lainsäädäntöä on selvitetty perusteluosassa. 25 :ää on selvitetty biojätteen pakkaamisen osalta perusteluosassa. Kiertokapula Oy:n alueella biojätettä ei saa pakata biohajoavaan pussiin, vaan se on pakattava muovipussiin tai paperiin. Biojäte toimitetaan St1 Biofuels Oy:n Bionolix -laitokselle, joka tuottaa biojätteestä bioetanolia liikenteen polttoaineeksi. Biohajoavat pussit aiheuttavat häiriöitä kyseisen laitoksen toiminnalle.

17 Sivu 17 / 17 Valkeakosken kaupunki Ympäristöjaosto 26 :ssä määrätään vähimmäistyhjennysväleistä. Määräyksen mukaan tyhjennysväliä voidaan pidentää ilmoituksen perusteella taulukossa esitetyn mukaiseksi. Määräyksen tarkoitus jää epäselväksi. Mikäli tarkoitetaan, että tyhjennysväli voidaan sellaisilla kiinteistöillä, joilla se on taulukon vähimmäisvaatimusta tiheämpi, pidentää taulukon mukaiseksi, tulisi tämä myös avata tekstissä. Muutoin määräys on ristiriitainen. Lisäksi epäselväksi jää, kenelle/minne ilmoitus tyhjennysvälin pidentämisestä tehdään. Asumisessa syntyvien lietteiden pykälät 36 ja 37 ovat riittävän yksityiskohtaisia. Poikkeamishakemuksessa naapureiden lietteiden käsittelyssä voisi olla hyvä pyytää tiedot myös lietteiden käsittelytekniikasta, varastoinnista sekä levityksestä sekä levityspaikoista. Lietteitä saa levittää peltoon nitraattiasetuksen (931/2000) mukaisesti. Uusi nitraattiasetus on tulossa voimaan vuoden 2015 aikana ja sen ehdotuksen mukaisesti lietteitä saisi levittää peltoon välisenä aikana. 37 :n olisi hyvä tarkentaa vielä sisältyykö 4:n kiinteistöön myös lietteenkäsittelijän oma kiinteistö vai ei. Valkeakoskella ei ole selkeitä rajauksia alueista, joita lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet (16 17 :t) koskevat. Nämä määräykset pysyvät pääosin samansuuntaisina kuin tähänkin asti, eikä niiden käytössä ole ollut ongelmia. Taajaasutusalue -termi on ollut aikaisemminkin käytössä jätehuoltomääräyksissä. Taaja-asutusalueen määritelmä yleiskaavassa tarkoitettuja alueita voi aiheuttaa ongelmia silloin, kun maankäyttö alueella ei ole vielä toteutunut. Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä on tarkoitus päivittää ja niihin tullaan sisällyttämään määräyksiä jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa. Jätteen poltosta on aikaisemmin määrätty ympäristönsuojelumääräyksissä, mutta jatkossa näissä viitattaneen vain jätehuoltomääräyksiin. Kompostoinnista sekä jätteen hautaamisesta ei ole ollut määräyksiä Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä. Kaikki jätehuoltomääräyksien nojalla tehdyt päätökset (myös poikkeamiset jätehuoltomääräyksistä) olisi hyvä laittaa valvontaa varten tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 26 :ää on täsmennetty. Jäteastioiden tyhjennysvälit voidaan pidentää edellä esitetyn taulukon mukaiseksi ilmoituksen perusteella. Ilmoitus tehdään jätehuollon järjestävälle taholle (ks. liite 1). Taulukossa esitettyä pidemmistä jäteastian tyhjennysväleistä tulee hakea poikkeamista jätehuoltomääräyksistä. Poikkeamista haetaan jätehuoltoviranomaiselta. 37 Määräykseen on lisätty, että poikkeamishakemuksessa tulee esittää tiedot lietteen kuljetus- ja käsittelykalustosta, lietteen hygienisoinnista sekä levittämispaikan sijainnista ja pinta-alasta. Lietteenkäsittelijän kiinteistö sisältyy esitettyyn neljään kiinteistöön. Asiaa on selvennetty perusteluosiossa. Taaja-asutusalueet koskevat rakennettuja alueita. Määritelmää on tältä osin tarkennettu. Poikkeamispäätökset jätehuoltomääräyksistä on lähetetty kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille. Tätä ei ole kirjattu määräyksiin, mutta näin on toimittu.

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Savo-Pielisen jätelautakunta Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 13.11.2015 Sisällys Yleistä jätehuoltomääräyksistä... 2 Jätehuoltoon liittyminen... 3 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä...

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset. Siikajoki. Taustatietoa jätehuoltomääräyksille. Tekninen lautakunta 26.4.2016 25

Jätehuoltomääräykset. Siikajoki. Taustatietoa jätehuoltomääräyksille. Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 Jätehuoltomääräykset Siikajoki Taustatietoa jätehuoltomääräyksille Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 sivu 1 Lisätietoja Suomen lainsäädäntö on sähköisesti luettavissa Finlex-palvelussa osoitteessa www.finlex.fi

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräysten perustelut

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräysten perustelut Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräysten perustelut Sisällys 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Jätehuollon tavoitteet... 1 2 Luku

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Johdanto 2 1 Soveltamisala 2 2 Jätehuollon tavoitteet 2 Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen 3 3 Velvollisuus

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 Sisällysluettelo... 1 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon tavoitteet...

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio. Perämeren jätelautakunta

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio. Perämeren jätelautakunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio Perämeren jätelautakunta Sisällys 1 KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 3 1 luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 3 1 Soveltamisala 3

Lisätiedot

Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin

Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin Hajajäteseminaari 13.3.2017 Satu Ala-Könni Jätehuoltokoordinaattori Jätelautakunta Kolmenkierto Jätehuoltoviranomainen ja lietteet Asumisessa

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten perustelumuistio määräysten perustelut ja muutokset 1.9.2012 hyväksyttyihin määräyksiin

Jätehuoltomääräysten perustelumuistio määräysten perustelut ja muutokset 1.9.2012 hyväksyttyihin määräyksiin Jätehuoltomääräysten perustelumuistio määräysten perustelut ja muutokset 1.9.2012 hyväksyttyihin määräyksiin Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 10.12.2015 49. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Ylä-Savon jätehuoltomääräysten perustelumuistio

Ylä-Savon jätehuoltomääräysten perustelumuistio Ylä-Savon jätehuoltomääräysten perustelumuistio Ylä-Savon jätehuoltolautakunta Hyväksytty 16.12.2015 27 0 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2010 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET N:o Kv Säännön nimi 3/2010 6.9.2010 Jätehuoltomääräykset HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1 HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo 1.6.2007 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä

Lisätiedot

JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE. Pohjanmaan jätelautakunta

JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE. Pohjanmaan jätelautakunta JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE Pohjanmaan jätelautakunta Elokuu 2015 1. Johdanto Tämä kalkkistabilointiohje perustuu ProAgrian julkaisuun Sakokaivolietteen kalkkistabilointiohje, jätelakiin sekä

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset SAVO -PIELI S EN JÄTEL AU TA K UNTA

Kunnalliset jätehuoltomääräykset SAVO -PIELI S EN JÄTEL AU TA K UNTA Kunnalliset jätehuoltomääräykset SAVO -PIELI S EN JÄTEL AU TA K UNTA Hyv. 24.11.2015 25 Voimaantulo 1.1.2016 Savo-Pielisen jätelautakunta 2016 Sisältö 1. YLEINEN OSA 8 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon tavoitteet... 4 2 Luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN JA KUHMOISTEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET VOIMAAN 1.1.2016

JÄMSÄN KAUPUNGIN JA KUHMOISTEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET VOIMAAN 1.1.2016 JÄMSÄN KAUPUNGIN JA KUHMOISTEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET VOIMAAN 1.1.2016 Jämsän Jätehuolto ja Jämsän Vesi liikelaitosten johtokunta Hyväksytty 11.11.2015 43 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISET VELVOITTEET JA

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. PADASJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. 1 LUKU Soveltamismääräykset 1 Määräysten pääsisältö

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNAN TOIMIALU- EEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNAN TOIMIALU- EEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNAN TOIMIALU- EEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo Sisältö 1 Yleinen osa... 4 1.1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?... 4 1.2 Etusijajärjestys... 4 1.3 Kunnan

Lisätiedot

Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila

Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Yleinen osa Yleisessä osassa kerrotaan jätehuoltomääräysten taustalla olevista

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015

Jätehuoltomääräykset 2015 Kangasniemen K kunnan Jätehuoltomääräykset 2015 1 Yleinen osa 2 Kunnalliset jätehuoltomääräykset 2 1.Yleinen osa 2 1. Yleinen osa... 4 1.1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?... 4 1.1

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa 4.2.2016, 4

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa 4.2.2016, 4 Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Määräyksien soveltamisalue: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki, Turku Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio. Kannonkoski, Karstula, Kinnula Kivijärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Uurainen

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio. Kannonkoski, Karstula, Kinnula Kivijärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Uurainen Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio Kannonkoski, Karstula, Kinnula Kivijärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Uurainen Hyväksytty Sydän-Suomen jätelautakunta 1.3.2016 2 1 YLEISET PERUSTELUT

Lisätiedot

EHDOTUS KUNNALLISIKSI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

EHDOTUS KUNNALLISIKSI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA 1/(15) Kunnalliset jätehuoltomääräykset EHDOTUS KUNNALLISIKSI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA YLEISET PERUSTELUT Kunnallisia jätehuoltomääräyksiä uudistetaan ja ajanmukaistetaan

Lisätiedot

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008.

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. Jätehuoltomääräykset Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. I YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Yleistä Jätehuollon järjestämisestä, jätteistä

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa xx.xx.2014 xx

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa xx.xx.2014 xx Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset (Luonnos 15.9.2014) Määräyksien soveltamisalue: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki,

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla

Joensuun alueellisen jätelautakunnan JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Joensuun alueellisen jätelautakunnan JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Määräykset on hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 10.12.2015 49 Kuulutettu 17.12.2015 Voimaantulo

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 2.5.2016

LAIHIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 2.5.2016 LAIHIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kunnanvaltuustossa 2.5.2016 SISÄLLYSLUETTELO OSA 1 Jätehuoltomääräysten yleinen osa... 4 1.1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?... 4

Lisätiedot

i SISÄLLYSLUETTELO JATEHJAO, 3.9.2013 15:00, Pöytäkirja 36 Jätehuoltomääräysten hyväksyminen... 1 Pykälän liite: Liite 2 Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet... 2 Pykälän liite: Liite 3 Uusi Rovaniemen

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 tekn. ltk 5.6.2012 35 Liite 35.2 JÄMIJÄRVEN KUNTA Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1.LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 2 Tavoitteet 3 Määritelmiä 2.LUKU JÄTTEIDEN

Lisätiedot

Ylä-Savon jätehuoltomääräykset

Ylä-Savon jätehuoltomääräykset Ylä-Savon jätehuoltomääräykset Ylä-Savon jätehuoltolautakunta LUONNOS pp.kk.vvvv 1 Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1. Yleinenosa...4 1.1 Yleistäjätehuoltomääräyksistäjaniidenmerkityksestä... 1.2 Etusijajärjestys...

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Ehdotus Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja Mikkeli Ote pöytäkirjasta 4/2015 1 (8) Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 28, 12.03.2015 Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 57, 04.06.2015 57 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Einola -tilan asiassa

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN SEKÄ PELLON LON KUNTIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 25.4.2013 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

ROVANIEMEN KAUPUNGIN SEKÄ PELLON LON KUNTIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 25.4.2013 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 0 2013 ROVANIEMEN KAUPUNGIN SEKÄ SEKÄ RANUAN RANUAN JA PEL JA PELLON LON KUNTIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 25.4.2013 [Kirjoita asiakirjan tiivistelmä tähän. Tiivistelmä on yleensä

Lisätiedot

Kurikan kaupunginvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella.

Kurikan kaupunginvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella. KURIKAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuuston 14.6.2004 35 hyväksymä. 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin

Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin Ympäristöministeriö MUISTIO Ympäristönsuojeluosasto 5.4.2013 Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin jätelaki (646/2011) 6 1 mom. 10 kohta, 100 valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012),

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset

Yleiset jätehuoltomääräykset Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin ja Närpiön kaupunkien sekä Isojoen, Jurvan, Karijoen ja Teuvan kuntien yhteinen jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset Hyväksytty: 13.8.2003 Voimaantulo:

Lisätiedot

Vastineet yritysten ja yhteisöjen lausuntoihin

Vastineet yritysten ja yhteisöjen lausuntoihin Vastineet yritysten ja yhteisöjen lausuntoihin Sivu 1 / 8 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Määritelmässä (2, s. 5) kuljetusjärjestelmäpäätös todetaan seuraavasti: Jos päätöstä ei ole, on jätehuoltomääräysten

Lisätiedot

Ylä-Savon jätehuoltomääräykset

Ylä-Savon jätehuoltomääräykset Ylä-Savon jätehuoltomääräykset Ylä-Savon jätehuoltolautakunta Hyväksytty16.12.201527 Voimaantulo1.2.2016 Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1. Yleinenosa... 1.1 Yleistäjätehuoltomääräyksistäjaniidenmerkityksestä...

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI

Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI sivu 1 Johdanto Osassa 1 kerrotaan jätelainsäädäntöön ja jätehuollon järjestämiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Siikajoen jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä.

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. 4 4.1 Yhtiökokous HALLINTO Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Kokoustapa Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa päätökset

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto osana hajajätevesiasetuksen täytäntöönpanoa. Lakimies Marko Nurmikolu

Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto osana hajajätevesiasetuksen täytäntöönpanoa. Lakimies Marko Nurmikolu Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto osana hajajätevesiasetuksen täytäntöönpanoa Lakimies Marko Nurmikolu Taustaa: jätelaki 1.5.2012 Jätelain 646/2011 32 :n mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset. Lakeuden jätelautakunta. Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi.

Yleiset jätehuoltomääräykset. Lakeuden jätelautakunta. Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi. Yleiset jätehuoltomääräykset Lakeuden jätelautakunta Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi. Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi. Yleiset jätehuoltomääräykset 3 Sisällysluettelo Yleiset jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Jätelain muutokset Kunnan rooli jätehuollossa. Leena Eränkö Lammi 3.-4.10.2007

Jätelain muutokset Kunnan rooli jätehuollossa. Leena Eränkö Lammi 3.-4.10.2007 Jätelain muutokset Kunnan rooli jätehuollossa Leena Eränkö Lammi 3.-4.10.2007 Kuntatoimijoita Jätelaissa KUNTA Viranomaistehtävissä esim. Valtuusto (taksa, jh-määräykset) tekninen lautakunta, kuntayhtymä,

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008 KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 2/22.11.2007 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008 Jätetaksa V u o s i 2008 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991,

Lisätiedot

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 28.7.2011 Tampereen kaupunki Satamatoimisto PL 487 33101 TAMPERE 1 Sisällysluettelo 1) Lainsäädäntö ja valvonta... 3 1.1) Lait ja asetukset... 3 1.2) Valvontatoimenpiteet

Lisätiedot

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä!

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Nykyaikainen jätehuolto: Uudelleen käyttö! Uusiokäyttö! Energiatuotanto! Loppusijoitus Sama laki kaikilla: erilaisia ratkaisuja esim. lajittelussa 25 Päivämäärä Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa xx.xx.2014, xx. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa 1.1.2015

Lisätiedot

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020 Jätehuolto -määräykset Hannele Tiitto, jätehuoltosuunnittelija, Forssan kaupungin jätelautakunta Ohjelmatyön tekijät Jätelautakunta

Lisätiedot

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Yleiset, jätelain 17 nojalla annetut jätehuoltomääräykset 1 Sen lisäksi, mitä on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen

Lisätiedot

JATE H Uo LToMAARAyTS TT : YLEINEN OSA

JATE H Uo LToMAARAyTS TT : YLEINEN OSA JATE H Uo LToMAARAyTS TT : YLEINEN OSA Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kannus, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Sievi, Siikalafua, Toholampi, Ylivieska

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... Rovaniemen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 31.03.2006 Sivu 0/10 ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 YLEISET, JÄTELAIN 17 NOJALLA ANNETUT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 1 Sen lisäksi,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Ravintola Uppalan kartano, Seinäjoki

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Ravintola Uppalan kartano, Seinäjoki ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika 9.1.2013, kello 18.00 20.30 Kokouspaikka Ravintola Uppalan kartano, Seinäjoki Saapuvilla olleet jäsenet Ilmajoki: Alavus:

Lisätiedot

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS 2.11.2015 Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna ASIA: VALITUS TAMPEREEN KAUPUNGIN YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOJAOSTON PÄÄTÖKSESTÄ KOSKIEN SAKO- JA UM- PIKAIVOLIETTEENKULJETUSTA

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN LUONNOKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET SEKÄ NIIDEN ARVIOINTI JA VAIKUTUS MÄÄRÄYKSIIN

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN LUONNOKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET SEKÄ NIIDEN ARVIOINTI JA VAIKUTUS MÄÄRÄYKSIIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN LUONNOKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET SEKÄ NIIDEN ARVIOINTI JA VAIKUTUS MÄÄRÄYKSIIN 16.11.2015 Lausunnot ja mielipiteet luonnoksesta Juankosken kaupunki Kaupunginhallitus 19.10.2015

Lisätiedot

JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat 2 1. Johdanto Alueellisena jätehuoltoviranomaisena toimiva Tampereen kaupungin

Lisätiedot

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Kehittämisinsinööri Tuulia Innala Keskkonnafoorum Tallinna 26.3.2014 Kuntaliiton laatima jätehuoltomääräysten malli julkaistu Jätehuoltomääräysten laatiminen - Opas

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

KUUSAMON KAUPUNKI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET KUUSAMON KAUPUNKI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.4.2012 57 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.11.2012 185 muutettu pykälät: 3,5/8,6,14,15,24,34,35,37,39,46 ja voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä. Ympäristölautakunta 46 17.06.2008 Ympäristölautakunta 32 14.04.2009 Ympäristölautakunta 36 12.05.2009 Ympäristölautakunta 53 23.06.2009 Pakkausjätteen keräilyä koskeva kielto 340/11.02.04/2008 YMLA 46

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 Johdanto Ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) 19 :n mukaan kunnilla on mahdollisuus antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia

Lisätiedot

]ATEHUoLToMAARAYKSET. JoKILAAKSoJEN ]ATELAUTAKUNTA

]ATEHUoLToMAARAYKSET. JoKILAAKSoJEN ]ATELAUTAKUNTA ]ATEHUoLToMAARAYKSET Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kannus, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Sievi, Siikalatva, Toholampi, ylivieska JoKILAAKSoJEN ]ATELAUTAKUNTA

Lisätiedot

SEURANTARAPORTTI 7/2015 RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

SEURANTARAPORTTI 7/2015 RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS SEURANTARAPORTTI 7/2015 RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS Rakennuslautakunta Rakennuslautakunnan tehtävänä on, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle:

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ANNETTU Jätelain 17 :n nojalla Raahen ympäristölautakunnan päätös 11.12.2007 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 11/2010 104 Kokousaika Keskiviikko 27.10.2010 klo 18.30 21.25 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittaminen - hallitusohjelman tavoitteet

Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittaminen - hallitusohjelman tavoitteet Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittaminen - hallitusohjelman tavoitteet Täydennysrakentaminen onnistuu! Uudenmaan liiton seminaari 11.11.2015 Matti Vatilo, YM Hallituksen keskeiset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt vuoden 2016 jätetaksan 15.12.2015 sekä määrännyt sen tulemaan voimaan 1.1.2016 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU

OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU Teijo Myllylä Syväsuontie 10 46800 Myllykoski Kymen jätelautakunta Valtakatu 33 45700 Kuusankoski OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.10.2014 64 Voimaan 1.1.2015 1 Sisällysluettelo JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT... 4 LUKU 1 SOVELTAMISALA JA YLEISET VELVOITTEET...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Jätelaki ja jätealan asetusten valmistelu. Kuntamarkkinat 19.9.2011 Ari Seppänen, ympäristöministeriö

Jätelaki ja jätealan asetusten valmistelu. Kuntamarkkinat 19.9.2011 Ari Seppänen, ympäristöministeriö Jätelaki ja jätealan asetusten valmistelu Kuntamarkkinat 19.9.2011 Ari Seppänen, ympäristöministeriö Uusi jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait jätelaki 646/2011 laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 9/2015 88 96

Tekninen lautakunta 9/2015 88 96 SIIKAISTEN KUNTA ESITYSLISTA Tekninen lautakunta 9/2015 88 96 Aika Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää Susanna

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

SUOMEN VESIENSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO RY. FÖRBUNDET FÖR VATTENSKYDDSFÖRENINGARNA I FINLAND RF.

SUOMEN VESIENSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO RY. FÖRBUNDET FÖR VATTENSKYDDSFÖRENINGARNA I FINLAND RF. SUOMEN VESIENSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO RY. FÖRBUNDET FÖR VATTENSKYDDSFÖRENINGARNA I FINLAND RF. Kuntaliitto LAUSUNTO KOMMENTTI 11.10.2013 henna.luukkonen@kuntaliitto.fi LAUSUNTO / KOMMENTTEJA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN

Lisätiedot

LIITE 2 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY

LIITE 2 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY LIITE 2 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädännölliset vaatimukset... 1 3. Poikkeushakemuksen

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädännölliset vaatimukset... 1 3. Poikkeushakemuksen vireillepano

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot