]ATEHUoLToMAARAYKSET. JoKILAAKSoJEN ]ATELAUTAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "]ATEHUoLToMAARAYKSET. JoKILAAKSoJEN ]ATELAUTAKUNTA"

Transkriptio

1 ]ATEHUoLToMAARAYKSET Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kannus, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Sievi, Siikalatva, Toholampi, ylivieska JoKILAAKSoJEN ]ATELAUTAKUNTA

2 Sisällys Sltä11ys...,..,....,,.,.., Luku Soveltemlsala ja yl iset ve voitteet...,.,...,...,,..,,.,...,..,..,,...3 f Soveltamisala Määritelmät...,......,..., Jätehuollon tavoltteet......,...,..., Luku Kunnan,ätehuottojärj stelmään liittyminen..,...,.,...,,..., Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään Elinkeinotoiminnan jätehuolto kunnan toissuaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perustee a......j 6 Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenku jetukseen..., Kiinteistökohtainen jäteastia ,...8 I Yhteisen jäteastian perustaminen Korttellkohtaiset jä.jestelmät Kllnteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen lätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat Luku Jätt lden kerääminen kilnteirtöllä...,...,...,...,., Erikseen laliteltavat jäte ajit O 13 Poltettava jäte...,......,,... 1O 14 Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- Ja erilliskeräysvelvoitteet Muilla kiinteistöillä syntyvien hyötyjätteiden lajittetu- ja erilliskeräysvelvoitteet l 16 Muut erikseen kerättävät jätteet..., Luku Omatolminen käsittely ja hyödyntämlnen...,,.,, Kompostointi lätteen polttaminen lätteen hautaaminen......, Jätteen hyödyntäminen omassa maanrakentamisessa Luku lätea3tlat...,.,,.. 1

3 2

4 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet f Soveltamisäla Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä. Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa lokilaaksojen jätelautakunnan toimialueella. Sen lisäksi mitä jätelaissa (646/2OtL) ja sen nojalla on säädetty tai määrätty jätehuollon järjestämisessä, roskaäntumisen ehkäisemisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa noudatetaan näitä jätehuoltomääräyksiä. Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin. Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen. Elinkejnotoiminnassa syntyvää kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumatonta jätettä koskevat seuraavat pykälät ja momentit: ' 3 Jätehuollon tavoitteet. 5 Elinkeinotoiminnan jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella. 15 Muilla kunnallisen yh dysku ntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erllliskeräysvetvoitteet. 17 Kompostointi 1, 3, 4, 5, 7 ja B momentit. 18 Jätteen polttaminen 1 momentti. 19 Jätteen hautaaminen. 21 Jäteastiatyypit 1-5 ja 8 momentit. 23 Jäteastioiden täyttäminen 1-3,6 ia 7 momentit " 24 Kunnossapito ja pesu. 26 Jäteastian suoittamista koskevat määräykset. 28 Alueelliset jätteiden keräyspaikat. 29 Kuormaaminen. 30 Kuljettaminen. 34 Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi 1-6 momentit. 36 Yleisötilaisuuksien jätehuolto. 37 Roskaantumisen ehkälsemlnen yleisillä alueilla. 38 Vaarallisten jätteiden jätehuolto 1, 2, 5 ja 7 momentit. 39 Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä. 40 Erityisjätteet. 41 Terveydenhuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet. 42 Tiedottamisvelvollisuus. 43 lätehuoltomääräysten valvonta 3

5 . 44 Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä. 45 Voimaantulo Elinkeinotoiminnassa syntyvän jätteen käsittelyyn ei sovelleta näiden jätehuoltomääräysten :ää siltä osin kuin jätteen käsittelystä on annettu määräyksiä ympä- ristöluvassa- Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta siltä osin kuin niistä on muua a säädetty tai määrätty erikseen sairaaloiden, terveyskeskusten, taboratorioiden, muiden tutklmusja hoitolaitosten sekä eläinlääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltävän ja pistävän jätteen eikä eläinperäisen jätteen jätehuotlon jäüestämiseen. 2 Määritelmät Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan Aluekeräyspisteellä Vestia Oy:n järjestämää alueellista jätteen keräyspaikkaa, johon kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle jäävät kiinteistöt toimittavat vähintään poltettavan jätteensä. Aluekeräyspisteessä voidaan kerätä muitäkin jätelajeja. Asumisesta syntyvällä iätt6ellä kaikkea vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajanasunnossa, asuntolassa Ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sen lajista, laadusta ja määrästä riippumatta. Bioiätteellä kotitalouksissa, ravintoloissa, ateriapalveluissa ja vähittäisliikkeissä syntyvää biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä, elintarviketuotannossa syntyvää vastaavaa jätettä sekä biologisesti hajoavaa puutarha- ja puistojätettä. Ekopist ellä Vestia Oy:n tai tuottajan järjestämiä alueellisia keräyspaikkoja, joissa kerätään ainakin yhtä kierrätettävää tai hyödynnettävää jätelajia. Ekopasteellä ei kerätä poltettavaa jätettä. Erityisjätt llä jätteitä. joitä ei luokitelta vaarattiseksi jätteeksi, mutta jotka vaativat haitallisuutensa, laatunsa tai määränsä takia erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä keräyksen tai kuljetuksen aikana. Erityisjätteitä ovat esimerkiksi viiltävät, plstävät, haisevat sekä pölyävät jätteet, hygieniariskiä aiheuttavat jätteet (puhdistamojen välppäjäte, viemärien puhdistusjäte) ja ulkomaan laivaliikenteen jätteet. Haja-asutusalueella taaja-asutusalueen ulkopuolista aluetta. Hyötyjätteellä kierrätystä tai muuta hyödyntämistä varten erilliskerättävää jätettä. Hyötyjäteasemalla Vestian ylläpitämää valvottua pääasiassa kierrätettävien ja hyödynnettävien jätteiden tuontipaikkaa, jossa ei ole käsittelytoimintaa. Jätehuoltorekisterillä jätelain 142 :n mukaista aluee isten ELy-keskusten ylläpitämää rekisteriä, johon hyväksytyt ammattimaista jätteen kuljetusta tai jätteen välitystä harjoittavat toiminnanharjoittajat on rekisteröity. lätehuoltoviranomaisella kunnalle kuuluvjsta jätelain mukaisasta viranomaistehtävistä huolehtivaa toimielintä, lokilaaksojen jätelautakuntaä. Jätekeskuksella jätteiden vastaanottopaikkaä, jossa on useita toimintoja ja jätteen käsittelyä sisältäen kierrätystä, hyödyntäm jstä tai loppusijoitustä. 4

6 Keräyskartongilla materiaalihyötykäyttöön soveltuvia kartonki-, paperi- ja nestekärtonkipakkauksia sekä pahvia niiden kiinteistöjen osalta, Joissa sitä ei kerätä er teen omana lajikkeenaan, l(cräyrlasilla tyhjiä lasipakkauksia, jotka soveltuvat tuottajien järjestämään kierrätysjärjestelmään. Keräysmetallilla metallipakkauksia ja muuta metallijätettä, joka soveltuu tuottajien jänestämään kierrätysjärjestelmään. Keräysmuovilla tyhliä, puhtaita ja kuivia muovipakkauksia, jotka soveltuvat tuottajien järjestämään kierrätysjärjestelmään. Keräy3paikalla yhden tai useamman jätelajin keräystä varten muodostettua vastaanottopaikkaa, jossa on yksi tai useampi jäteastia kunkin jätelajin lyhytaikaista varastointia ja kuljetusta varten, Keräyspaperilla kaikkea paperia, kuten sanoma- ja aikakauslehdet, mainosposti, esitteet ja muut vastaavat painotuotteet. puhelin- ja tuoteluettelot, pehmeäkantiset kirjat. kopiopaperit ja tulosteet, piirustus- ja lehtiöpaperit ja kirjekuoret. Kiinteistön haltijalla kiinteistön omistajaa tai vuokralaista. Kiinteistöiftäisellä jätteenkulictuksella kunnan tai kiinteistön haltijan järlestämää jätteenkuljetusta, jossa jätelajit noudetaan kiinteistölle sijoitetusta keräyspisteestä tai kahden tai useamman kiinteistön yhteiskeräyspisteestä. Kiinteistön haltijan,ärjestämällä jätteenkuuetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen hankkimisesta sopimalla asiasta yksityisen jätteenkuljetusyrityksen tai Vestia Oy:n kanssa näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kuljetusjärjestelmäpäätöksellä jätehuoltoviranomaisen tekemää päätöstä tiettyjen jätelajien ja alueiden kuulumisesta kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkutjetuksen piiriin. Kuljetusrekisteriltä kunnan jätehuoltoviranomaisen ylläpitämää jätelain 143 s:n mukaista rekisteriä jätteen kuljetuksista. Rekisteriin merkitään jätteen kuljettajan toimittamat tiedot kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätejakeittain. Kunnan iärjestämällä jätteenkuljctuks.lla kijnteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa kunta tai sen lukuun toimiva jäteyhtiö vastaa jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sekä tilaamisesta noutamaan jätteet kiinteistöiltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kunnan jätehuollon järiestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien asumisessa syntyvä liete, sosiaali- ja terveyspalveluissa. koulutustoiminnassa, julkisoikeudellisten yhteisöjen ja yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte sekä se liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa. 5

7 Kunnan jätehuollon iärjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluvalla Jätteellä elinkelnotolminnan jätettä, jonka hältija on pyytänyt liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi, eikä asianmukaisen jätehuollon jänestäminen terveyden ja ympäristön suojelemiseksj muutoin ole mahdoilista. Pyynnön kohteena oleva jäte on pystyttävä käsittelemään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä. Kunnallisen yhdyskuntaiät huollon piiriin kuuluvillä jättclllä jätteitä, jotka jätelain nojalla kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisu uden pliriin tai jotka käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella. Kunnalllsen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kainteistöillä kiinteistöjä, joilla syntyy kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia jätteitä. Kunnan jätehuoltojärjestelmällä kunnan järjestämän jätehuollon kokonaisuutta, jonka kautta kunta huolehtii kunnallisen yhdyskuntajätehuolon piiriin kuutuvista jätteistä. Kunnan jätehuoltojärjestelmä koostuu keräys- ja vastaanottopisteistä, kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden käsittelystä. Pahvillä tarkoitetaan käytöstä poistettua puhdasta ja kuivaa kierrätyskelpoista ruskeaa pahvia, kuten aaltopahvilaatikot, sekä ruskeaa kartonkia ja voimapaperia. Puutarhajätteellä pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuvaa pienijakeista jätettä, kuten ruohoja, puiden lehtiä, risujä ja oksia. Poltettavalle,ätteellä energiahyödyntämiseen soveltuvaa yhdyskuntajätettä, joka ei sisällä erityisjätettä, vaarallista jätettä eikä merkittävässä määrin muita erilliskerättäviä hyötyjätteitä (biojäte. lasi, metalli). Taaja-asutusalueella kunnan asemakaava-alueita ja yleiskäavassa asumiseen tarkoitettuja alueita. Tuottaiavastuunalaisella jätteellä jätettä, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätelain 6 luvun mukaan käytöstä poistetun tuotteen markkinoille saattanut tuottaja tai tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaat, romuautot, sähkö- Ja elektroniikkaromu, paristot ja akut, keräyspaperi sekä pakkaukset. Vaaralllsella iätteellä (ennen ongelmajäte) jätettä, jo a on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristövaarallinen tai muu vastaava ominaisuus, Yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete, sekä Iäa_ dultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä. Ympäristönsuojeluviranomaisilla valvontaviranomaisia, joita ovat kunfien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-kesku kset). 6

8 3 Jätehuollon tavoitteet lätehuollon tavoitteena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätehuollon tulee aina olla asianmukaistä ja jätteet on kuljetettava sekä käsiteltävä hallitusti. Kaikkien toimijoiden ja jätteen tuottajien on kaikissa toimissaan pyrittävä ensisijaisesti vähentämään muodostuvan jätteen määrää ja sen haitallisuutta. Tolssijaisesti jäte on valmisteltava uudelleen käyttöä varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole mahdolllsta, jäte on pyrittävä hyödyntämään esimerkiksi energiana. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely eli käytännössä sijoittaminen kaatopaikalle. Tätä etusijajärlestystä noudatetaan siten, että saavutetaan kokonaisuuden kannalta Paras lopputulos. 2 Luku Kunnanjätehuoltojärjestelmään liittyminen 4 Velvolli3uus liittyä kunnän,ätehuoltorärjcstclmään Kiinteistön haltijoiden ja muiden jätteen tuottajien on liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan yhdyskuntäjätteen osalta ja noudatettava näitä jätehuoltomääräyksiä, Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu liittymällä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteistön keräyspaikasta 11 :n mukaisiin Vestia Oy : n osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Jätteen haltijan on toimitettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta varten järjestämäänsä keräyspalkkaan tai jäteastiaan. Tuottajavastuunalaiset jätteet toimitetaan tuottajan järjestämiin vastaanottopaikkoihin, ellei niitä ole näiden määräysten mukaisesti kerättävä kiinteistöiltä. Jätehuoltoviranomainen voi päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomaista tarvittaessa kuultuaan, että kiinte,stöittäistä jä$eenkuljetusta ei järjestetä tietyllä alueella. 5 Elinkeinotoiminnan iätehuolto kunnan toissijaisen,ätehuollon järjestämisvclvollisuudcn perust ella Kiinteistön haltija tai muu jätteen tuottaja voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan toissijaisen jätehuollon järlestämisvelvollisuuden perusteella. Toissijaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden osalta Vestia Oy tekee kiinteistön haltijan täi muun jätteen tuottajan kanssa jätelain edellyttämän määräaikaisen sopimuksen liittymisestä kunnan jätehuoltojäiestelmään sekä siitä mitä palveluita kyseinen sopimus koskee- 6 Liittyminenkiinteistöittäiseenjätteenkuljetukseen Liittyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu ilmoittamalla liittymisestä Vestia Oy:lle jä sopimalla jätehuoltomääräysten mukaisen jäteastioiden tyhjentämisestä. 7

9 Liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu ottama a yhteyttä jätehuoltorekisteriin hyväksyttyyn jätteenkuljettajaan ja tekemällä sopimus jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä näiden jätehuottomääräysten mukaisesti. Kiinteistön haltijan vastuulla on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltoreklsteriote/ joka osoittaa kuljettajan otevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin. Muun kuin asumisessa syntyvän kunnan vastuulla olevan yhdyskuntajätteen kuljetus muuttuu kunnan järjestämäksi läte on joka tapauksessa toimitettava Vestia Oy:n osoittamaan paikkaan. 7 Kianteistökohtaincn iäteastia Sovittuaan Iiittymisestä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle jätteiden keräyspaikan sekä hankkii siihen tarvittavat jäteastiat. Kiinteistön haltijan on toimitettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta varten osoitettuun keräyspaikkaan. I Yhtelsen jät asti8n perustaminen Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhtelsen Jäteastian eli kimppa-astiän käytöstä. Yhteisastiaa voadaan käyttää sekä poltettavan jätteen että erilaisten hyötyjätelajien keräämiseen. Muiden kuin lähekkäin sijaitsevien kiinteistöjen yhteisastioiden käyttö edellyttää jätehuoltoviranomaisen myöntämää poikkeamispäätöstä näistä jätehuoltomääräyksistä. Yhteisastian käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti Vestia Oy:lle. Ilmoituksen tulee sisältää ki,ytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkitön yhteystiedot. yhteisastian sijainti ja koko sekä tiedot yhteisastiaa käyttävistä kiinteistöistä. Vastuuhenkilön on ilmoitettava yhteisastian käytössä tapahtuvista muutoksista. Seuraavat tahot voivat sopia yhteisen jäteastian eli yhteisastian (kimppa-astian) käytöstä: - yksittäiset kiinteistöt taajamassa, mikäli kiinteistöt suaitsevat lählnaapureinä. haja-asutusalueella, mikäli kiinteistöt sijaltsevat lähinaapureina tai saman tien varrella - tiehoitokuntaan kuuluvat tahot - pienvenesatama tai pienvenesataman käyttäjät - yhteislaituri tai yhteislaiturin käyttäjät. - saman kainteistönhaltijan vakituinen ja vapaa-ajanasunto, mikäli asuntojen etäisyys on enintään viisi kilometriä. Mikäli poltettavan jätteen yhteisastiaa käyttää yli 5 klinteistöä, tulee keräysvälineen olla tilavuudeltaan vähintään 100 titraa yhtä vakituista asuntoa kohden ja 50 litraa yhtä vapaa-ajan asuntoa kohden. Mikäli pienvenesatama vastaanottaa vakituisen tai vapäa-ajan asunnosta jätettä, tulee sen liittyä kunnan järjestämään jätehuoltoon. Tällöin venesataman ylläpitäjää koskevat edellä mainitut yhteisastiaa koskevat ehdot. B

10 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi kieluiä yhteisastian käytön tai purkaa yhteisastiasopimuksen perustelluista syistä ja määrätä kiinteistöitle toisen liittymismuodon. 9 Kofüelikohtaiset,ärJestelmät Kiinteistöt liittyvät kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään ja kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen lllttymällä kofüelikohtaisen syväkeräysjärjestelmän tai muun vastaavan järjestelmän käyttäjiksi alueilla, joissa tällainen järjestelmä on käytössä. Korttelikohtaiseen syväkeräysjärjestelmään liittyneiden kiinteistöjen jäteastiana toimii yhteinen syväkeräysastia. 10 Kiinteistöittälseen jätteenkulietukseen soveltumattomien jätteiden kulrettämlnen Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu kuljettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, on toimitettava Vestia Oy : n osoittämaan vastaanottopa jkkaan, lätteen haltija vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta itse tai voi tilata kuljetuksen Vestia Oy:ltä tai jätehuoltorekisteriin hyväksytyltä kuljetusyrittäjältä, jonkä on kuitenkin toimitettava kunnan vastuulla oleva jäte Vestia Oy:n osoittamaan paikkaan. Jätteenkuljettaja voi jättää sellaisen jäteastian tyhjentämättä, johon on sijoitettu näistä jätehuoltomääräyksistä poiketen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä. Tällöin kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastian tyhjentämisestä, jätteenkuljetuksen tilaamisesta ja jätteiden kuljettamisesta Vestia Oy:n osoittamaan paikkaan, 11,ätteiden vastaanotto- jä käsirelypaikat Kunnällisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvät jätteet on toimitettava Vestia Oy:n osoittamiin paikkoihin. Vastaanottopaikkoja kunnallisen yhdysku ntajätehuollon piiriin kuuluville jätteille, joita ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuuetuksessa, ovat Vestia Oy:n järjestämät vastaanottopaikat, kuten Ylavieskan jätekeskus, hyötyjäteasemat ja ekopisteet. Tuottajavastuunalaiset jätteet toimitetaan tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Vestia Oy:n on pidettävä yllä ajantasaista listaa järjestämistään ja tuottajien järjestämistä vastaanottopaikoista verkossa. Lista Vestia Oy:n osoittamista vastaanottopaikoista on saatavana osoitteesta: Jätteiden toimittaminen Vestia Oy:n yleisille vastaanotto- ja käslttelypaikoille on sallittu paikan pitäjän antamien ohjeiden mukaisesti ja ilmoitettuina aukioloaikoina. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin. Vastaanotto- ja käsittelypaikkaan saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, joka on vastaanotto tai -käsittelypaikan vastaanottoehtojen mukaista tai joille on varattu vastaanottopaikassa oma jäteastia. Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta sinne soveltumatonta jätettä. 9

11 3 Luku Jätteiden kerääminen kiinteistöllä 12 Erikseen lajiteltavat Jätelajlt Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöiliä syntyvät jätteet on lajiteltava jäljempänä olevien määräysten mukaisesti. Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta. Vestia Oy järjestää pottettavan jätteen, biojätteen ja erilliskerätyn pakkausjätteen keräilyn kiin: teistöiltä. Hyötyjätteet kerätään kyseiselle jätelajille tarkoitettuun kiinteistökohtaiseen jäteastiaan, jos kiintelstö kuuluu kyseisen jätelajin osatta kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin. Kiinteistöjen on hankittava jäteastiat erilliskerättäville hytityjätteille näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Muut hyötyjätteet toimitetaan Vestia Oy:n osoittamiin keräyspisteisiin. Tuottäjavastuunalaiset hyötyjätteet toimitetaan tuottajien järjestämiin keräyspaikkoihin. pakkausjätteet toimitetaan tuottajien iärjestämtin keräyspaikkoihin tai Vestia Oy:n järjestämiin tuottajien keräystä täydentäviin keräyspaikkoihin alkaen. Kiinteistöllä erilliskerättyä hyötyjätettä ei saa luovuttaa tuottajien tai Vestia Oy:n keräyksen lisäksi muille toimijoille tai muuhun paikkaan eivätkä muut toimijat saa ottaa sitä vastaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kitnteistöittä. Tuottajien keräystä on myös sellainen keräys, jossa keräyksen järjestäjä toimii yhteistoiminnassa tuottajan kanssa tuottajan lukuun. 13 Poltettava jäte Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvi a kiinteistöillä tulee olla käytössään poltettavalle jätteelle tarkoitettu jäteastia joko kiinteistön itse jädestämänä tai Vestia Oy:n järjestämänä siten kuin näissä jätehuottomääräyksissä muualla määrätään. Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvä, muu kuin kierrätystä varten lajiteltu erilliskerätty jäte, on laitettava kiinteistön poltettavan jätteen jäteastiäan. Poltettavälle jätteelle tarkoitettuun jäteastiaan ei kuitenkaan saa Iaittaa sinne kuulumattomia jätteitä, kuten vaarallista jätettä tai muuta polttoon soveltumatonta jätettä, kuten metallia, lasia, sähkölaitteita, kiviperäisiä jätteitä yms. Pieniä määriä palamatonta ainetta, kuten hehkulamppuja, posliiniastioiden sirpaleita ja pieniä PVC-esineitä, voi laittaa poltettavan jätteen jäteastiaan. Suuremmat polttoon - kelpaamattomat jätteet ja jäte-erät, kuten suuret määrät pvc-muovia, on toimitettava Vestia Oy:n osoittamaan paikkaän. Kauttaaltaan jäähtynyttä ja kytemätöntä tuhkaa ja nokea saa sijoittaa poltettavan jätteen jäteasflaan tiiviiseen ja kestävään pakkaukseän pakattuna. Biojäte, iota ei erilliskerätä 14 tai 15 :n mukaisesti tai käsite ä omatoimisesti kiinteistöllä, voidäan laittaa poltettavan jätteen astiaan. 10

12 14 Atumis s3a 3yntyvi n hyötyrättgid r larltt6lu- ja ri isk räysv lvoltta t Asumisessa syntyvät keräyskartonki, -metalli, -lasi. -paperi ja biojäte on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiln jäteastioihin silloin, kun kiinteistöllä on yli io huoneistoa. Muualla kuin pientalo- ja haja-asutusalueiden kiinteistöllä on erilliskerättävä myös keräyspaperi. Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, Jollla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä. Taajama-alueilla süaitsevat kiinteistöt, joita edellä mainitut lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet eivät koske, voivat sopia höytyjätteiden kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymisestä Vestia Oy:n kanssa. Paperin keräyksestä on sovittava tuottajan kanssa. Hyötyjätteiden lajittelussa on noudatettava lajitteluohjeita. Kartonki- ja lasipakkausjätteen jäteastioihin kerätään ainoastaan kyseistä materiaalia oleva pakkausjäte. Metallin jäteastiäan kerätään sekä kyseistä materiaalia oleva pakkausjäte että muu pienmetalli. Paperin keräysastiaan saa laittaa vain keräyspäperia. Tuottajien pakkausjätteen lajitteluohjeet löytyvät tuottajien sivuilta ( ). Asumisessa syntyvä kierrätyskelpoinen muovlpakkausjäte on lajiteltava syntypaikalla erikseen ja toimitettava tuottajan vastaanottopaikkaan kierrätystä varten tuottajien antaman erillisen ohjeistuksen mukalsest, silloin kun tuottajayhteisö tarjoama vastaanottopiste on kohtuulllsella etäisyydellä kiinteistöstä. Mikäli tuottajayhteisön tarjoama palvelu ei ole käytettävissä tal kyse on kierrätyskelvottomasta muovijätteestä, jäte on laitettava kiinteistön poltettavan jätteen jäteastiaan. 15 trlullla kllnt l3tölllä 3yntyvicn hyötyrätteldcn t.rtttctu- ra rll 3- kgräy3vglvoitta t Seuraavien toimijoiden kiinteistöillä syntyvät hyötyjätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin yksityiset ja julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä koulutuspalvelut valtio, kunnat, seurakunnat ja muut julkisoikeudelliset yhteisöt. liikehuoneistot, jotka toimittavat jätteensä joko asuinkiinteistön tal em. toimijolden kanssa samoihln jäteastioihin. elinkeinotoiminta, jos sen jätteet toimitetaan Vesfla vastaanottopaikkolhin HyötyiätGhJl ErilllskGrättüvä,,o3 Biojäte Keräyskartonki kiinteistöllä on ruoan valmistusta täi ruokala tai blojätettä syntyy yli 50 kg viikossa jätettä kertyy keskimäärin yll 20 k9 kuukaudessa Keräysmetalli kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 50 kg kuukaudessa 11

13 Keräyslasi kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 50 kg kuukaudessa Pahvi kyseistä jaettä kertyy keskimäärin yli 20 kg kuukaudessa Keräyspaperi Muu hyödyntämiskelpoinen jätelaji kuten jätelain 49 ja 50 määräävät kunnan jätehuoltoviranomainen päättää jätelajin kiinteistöiüätsestä jätteenkutjetu ksesta Taajama-alueilla sijaitsevat kiinteistöt, joita edettä mäinitut lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet eivät koske, voivat sopia höytyjätteiden kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymisestä Vestia Oy:n kanssa. Paperin keräyksestä on sovittava tuottajan kanssa. Hyötyjätteiden lajittelussa on noudatettava lajitteluohjeita. Kartonki- ja lasipakkausjätteen jäteastioihin kerätään ainoastaan kyseistä materiaaliä oleva pakkäusjäte. Metallin jäteastiaan kerätään sekä kyseistä materiaalia oleva pakkausjäte että muu pienmetalli. Paperin keräysastiaan säa laittaa vain keräyspaperia. Tuottajien pakkausjätteen lajitteluohjeet löytyvät tuottajien sivuilta (wrrw.rinkiin.n, tvww.oaoerinkeravs.fi ). 16 Muut erikseen kerättävät jätteet Tuottajavastuunalaiset jätteet (kuten paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkaromu) on kerättävä erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. Pantilliset juomapakkaukset on toimitettava näitä varten järjestettyihin p;lautuspisteisiin. Vaaralliset jätteet ja erityjsjätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava käsitettäväksi nälssä jätehuoltomääräyksissä erikseen luvussa 10 annettujen määräysten mukaisesti. Rlsut la oksat sekä käsittelemätön puujäte, ioita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava Vestia Oy:n tai kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan. Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirin kuuluvissa toiminnoissa, mukaan lukien asu, mlsessa syntyvä rakennus- ja purkujäte lajitellaan jäteasetuksen (VnA L7g/2OlZ) edellyttämällä tavalla. Mikäli kiinteistön omistaja itse huolehtia rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä. Lajitellui rakennus- ja purkujätteet toimitetaan Vestia Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan. suurten jäte-erien ja kiinteistöittäiseen kuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljetuksen voi tilata Vestia Oy:ltä tai jätehuoltorekisteriin hyväksytyltä kuljatusyrittäjältä, jonka on kuitenkin toimitettava kunnan vastuulla oleva jäte Vestia Oy:n osoittamian' paikkaan. t2

14 4 Luku Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen t7s Kompostointi Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Kompostori on sijoitettavä, rakennettava ja ylläpidettävä niin, että sen käytöstä ei aiheudu haiüaa tai vaaraä terveydelle tai ympäristölle. Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista. Kompostiin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä. Kompostori on sijoitettava vähintään viiden (5) metrin päähän naapurin rajasta, ellei naapurin kanssa sovita pienemmästä etäisyydestä. Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Tällöin kompostorille on nimettävä vastuuhenkilö. Elintarvikejätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa lämpöeristetyssä. suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissä, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja näiden määräysten 35 :ssä tarkoitettua pienpuhdistamolietettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsyltä ja jonka valumavesien pääsy maahan on estetty. Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi. Puutarhajätettä säa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa tai kehikossa. Puutarhäjätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille. Puutarhajäte, jota ei kompostoida tai muilla tavoin käsitellä omatoimisesti, on toimitettava Vestia Oy:n osoittamaan paikkaan. Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen kuin jätteet ovat maatuneet. Maatuneen kompostin voi jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta nou dattaen. Jätevesiviemäriin liitetyn jätemyllyn käyttäminen on kielletty. Ylimääräisen rasvan johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty. 18 Jätteen polttaminen lätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Asemakaava-alueiden sekä osayleiskaavojen, ranta-asemakaavojen ja rantaosayleiskaavojen asumiseen osoitettujen alueiden ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä. Kiinteistön tulipesissä saa polttaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia sekä vähäisiä määriä kierrätykseen kelpaamatonta paperia, pahvia ja kartonkia. Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa. IJ

15 re Jätteen hautaaminen Jätteen hautaaminen maahan on kielletty. Kuolleiden eläinten hautaaminen on sallittua Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran antaman ohjeistuksen mukaisesti. Eviran ohjeiden mukaan kuolleet eläimet hävitetään ensisijaisesti hautaamalla tai tuhkaamalla. 20 Jätteen hyödyntäminen omas6a maanrakentamloessa Omassa asumisessa syntyvän puhtaan tiili- ja betonimurskeen pienimuotoinen ja kertaluontoiseksi luokiteltava käyttö omassa maanrakentamisessa on sallittu, Edellytyksenä on, että tiili- ja betonimurskeen käyttö korvaa vastaavaan tarkoitukseen sopivien maa-ainesten käyttöä. Käytettävän tiili- ja betonimurskeen enimmäismäärä on 3OO m:. Hyödyntämisestä on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 5 Luku,äteastiat 21 Jäteastiatyypit Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jäteastioita näiden Jätehuoltomääräysten mukaista jätteiden keräämistä varten. läteästian on sovelluttava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää jätemäärää. läteastiat on mitoitettava siten. että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. Normaalin tyhjennysvälin harventamiseksi ei saa käyttää tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita. Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa keräysvälineinä voidaan käyttää 1. käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun 2. kannellisia jätesäiliöitä (esim. pikakontti), jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä; 3. vaihtolavasäiliöitä ja puristinkontteja, jotka on varustettu koukkutartunnalla, ja joissa jätteet kuljetetaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan; 4. maahan upotettuja jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä; 5. poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen soveltuvia muita jäteastioita Keräysvälineiden on oltäva Suomen Standardoimisliiton SFS ry:n voimassa olevien standardien mukaisia. Pyörättömät jäteastiat on korvattava pyörällisillä 3t.f2.ZOl7 mennessä. lätesäkkejä voj käyttää ainoastaan tilapäisesti lisäjätteen pakkaamiseen. 14

16 Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Vestia Oy voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin jäteastioiden käytön, mikäli ne soveltuvat kuljetusjärjestelmään eikä niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturvallisuuttä. Kiinteistön haltuan järjestämässä jätteenkuljetuksessa sekä elinkeinotoiminnan jätehuollossa jätteenkuljetusyritys vol hyväksyä kiinteistökohtalsesti muidenkin jäteastioiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu vaäraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturvallisuutta. 22 Jäteastian merkitseminen Jäteastiat on varustettava kanteen jaltai etuseinään kiinnitettävällä riittävän suurella, jäteastiaan kerättävän jätelajin ilmoittavalla tekstitarralla. Jätelaji ilmoitetaan käyttämätlä näissä jätehuoltomääräyksissä käytetyjä jätelajinimityksiä. Jäteastiassa tulee olla sen tyhjentämisestä vastaavan yhteisön sekä jätteen käsittelyn järjestävän jätelaitoksen tai tuottajayhteisön yhteystiedot. läteastiaan on lisäksi merkittävä kiinteisttin osoite. Vestia Oy:llä on oikeus lisätä jäteastiaan tunnistemerkintä. 23 Jäteastioiden täyttäminen läteastiaan saa laittaa vain astiaan tarkoitettua jätettä. Käsin siirrettävää jäteastiaa ei saa täyttää siten. että sen tyhjentäminen sijaintipaikan olosuhteiden, jäteastian rakenteen, jätteen painon tai ominaisuuksien vuoksi aiheuttaa tyhjentäjälle työturvallisuusriskin. Käsin siirrettäväksi tarkoitettuihin jäteastioihin saa jätettä laittaa enintään. alle 120 lastiat: 20 k lastiat: 40 kg. 24O I astiat: 60 kg -los jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voi panna jäteastiaan, se voidaan sijoittaa tilapäisesti jätteelle varatun keräyspaikan välittömään läheisyyteen. Tämä koskee ainoastaan kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettavia jätteitä. läte on merkittävä poisvietäväksi. läte tulee pakata siten, että jäteauton kuljettaja saa kuormattua sen turvallisesti. lätepakkäus saa painaa korkeintaan 15 kg. lätteen on tässäkin tapauksessa sovelluttava laatunsa, kokonsa ja määränsä puolesta kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jättee nku ljetu ksessa. Jäteästian läheisyyteen tai jätehuoneeseen ei saa jättää mitään sellaista jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi pois jätteenä. Pilaantuvat, likaantuvat ja pölyävät jätteet on pakattava ennen niiden sijoittamista jäteastiaan niin, ettei niistä aiheudu haittaa terveydelle, ympäristölle tai jäteastian tyhjentäjälle eikä jäteastian likaantumista. Jäteastian ulkopuolelle ei saa kuitenkaan jättää eloperäistä jätettä. Biojätteen pakkaamisessa ja sijoittamisessa jäteastiaan on noudatettava Vestia Oy:n ohjeita. Biojätteen keräämiseen tarkoitettuun jäteastiaan ei saa laittaa nestemäistä biojätettä. 15

17 lätteet on sijoitettava jäteastiaan siten, että koneellinen tyhjennys on aina mahdollista. 24 Kunnossapito Ja pesu Kiinteistön haltijan on pidettävä jäteastiat kunnossa ja puhdistettava ne riittävän usein niin, ettei keräyksestä aiheudu vaaraa tai haittaä terveydelle tai ympäristölle. Jäteastlat on pestävä vähintään kerran vuodessa. Biojäteastia on pestävä tarvittäessa useamminkin, 2s Tyhjennysvälit läteastiat on tyhjennettävä seuraavastii Jätelaii Poltettava jäte, joka sisältää biojätettä Poltettava jäte. jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi Pisin tyhjennysväli touko-syyskuu 4 viikkoa 4 viikkoa Pasin tyhiennysväll loka-huhtikuu 8 viikkoax* 8 viikkoa** Biojäte l viikko 2 viikkoa Biojäte, joka kerätään syväkeräyssäiliöön tai koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säiliöön 2 viikkoa 4 viikkoa Keräyskartonki 16 viikkoa 16 viikkoa Keräysmetalli 26 viikkoä 26 viikkoa Keräyslasi 26 viikkoa 26 viikkoa ** jos kiinteistö haluaa poltettävan jätteen jäteastian tyhjennettäväksi 6 tai 8 viikon välein, on biojätteen kompostoinnista tai erilliskeräyksestä tehtävä kirjallinen ilmoitus Vestia Oy:lle. Ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajankilnteistön jäteastiat on tyhjennettävä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Vain kesäaikana käytössä olevan vapaa-ajanasunnon jäteastiat on tyhjennettävä kesäaikana näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jät huoltoviranomainen voi po ikkeu stapau ksessa hakemuksesta myöntää asunkiinteistölle tyhjennysväiin pidennyksen 10 tai 12 viikkoon. pidennetyn tyhjennysvälin ehdot ovat; - elintarvikejätteet kompostoidaan kiinteistö ä 17 :n mukaisesti - jätettä syntyy erittäin vähän 16

18 - kiinteistöllä ei ole mahdolllsuutta käyttää yhteistä keräysvällnettä vierekkäisten kiinteistöjen / lähinaapureiden kanssa - kertyneet jätteet mahtuvat jäteastiäan - kerätyistä jätteistä ei aiheudu haittaa terveydelle ja ympäristölle Erilliskerättyjen hyötyjätteiden jäteastiat on tyhjennettävä siten, ettei niiden täyttymisen seurauksena aiheudu hyötyjätteiden sijoittamista poltettavan jätteen joukkoon. 6 Luku 25 Jätteen keräyspaikat Jätea3tiän slroittamlstr koskovat määräyket Kiinteistön on järjestettävä jätteiden keräyspaikka siten, etteijäteastioiden tyhjennyksestä aiheudu tarpeetonta vaaraa tai haittaa kiinteistön muulle käytölle, liikenteelle, ympäristölle eikä jäteastian tyhjentäjälle. Keräyspäikka tulee sijoittaa siten, että jäteauto pääsee keräyspaikalle esteettömästi kaikissa olosuhteissa ja pääsee kääntymään keräyspaikan läheisyydessä. Mikäli kiinteistölle ei voida järjestää kääntöpaikkaa, jäteastia on sijoitettava kulkukelpoisen tien varteen. Jos kiinteistönhaltua kuitenkin haluaa, että jäte noudetaan kiinteistöltä ja jäteauto joutuu peruuttamaan keräyspaikalle yli 50 m, peritään tästä jätetaksan mukainen lisämaksu. Kiinteistön haltijan on huolehdittava olosuhteiden mukaisesti keräyspaikalle johtavan kulkuväylän kantavuudesta, kunnosta, aurauksesta ja liukkaudentorunnasta. Jos kiinteistölle ei voida järjestää asiänmukaista kulkuväylää ja kääntöpaikkaa, on keräyspaikka järjestettävä lähimmälle vaatimukset täyttävän väylän varrelle. Jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, joka on saavutettavissa ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. los keräyspaikka on aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa tulee sisäänkäynnin tilaan olla suoraan ulkotiloista. Keräyspaikalle johtava ovi on varustettava laitteella, jolla ovi saadaan pysymään auki. Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestävälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alustalle. Keräyspaikka on mitoitettava siten, että erijätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita. Jäteastian siirtoväylän kaltevuuden ylittäessä 1:5 tai, jos siirtoväylällä on kynnyksiä, portaita tai muita esteitä siten, e$ä ne aiheuttavat tyhjentäjälle työturvallisuusriskin, kiinteistön haltijan on huolehdittava, että tyhjentäjän käytössä on siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet. Keräyspaikka on sijoitettava riittävän kauas rakennuksen ilmanottoaukoista sekä asuntojen ikkunolsta. Keräyspaikalla on oltava riittävä valaistus. Mikälj keräyspaikka sijaitsee jätehuoneessa, on huolehdittava riittävästä ilmastoinnista ja viemäröinnistä. lätteiden keräyspaikkaa ei saa käyttää muuna varastona. Keräyspaikkaan ei saa sijoittaa jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. Käsin siirrettävät jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastioista. los jäteastioiden siirtoetäisyys on tätä pidempi, peritään palvelusta taksan mukainen lisämaksu. Jäteastiat, jotka 17

19 eivät ole käsin siirrettävissä on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettä shjentämään jäteastiat. Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän tulee kantaa tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot. Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltuvaa paikkaa, on se järjestettävä kulkukelpoisen tien varteen. Kiinteistön haltija vastaa keräyspaikan ja jäteastioiden siirtoväylien asianmukaisesta varustuksesta, kunnossapidosta ja siisteydestä. Lumen auraus ja liukkaiden torjunta on hoidettava siten, että jäteastioiden siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista. 27 Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen los kiinteistön haltija on lukinnut jäteastian sijoituspaikalle johtavan reitin/tien, jätekatoksen tai - huoneen, on lukitus järjestettävä siten, että jätteenkuljettajan yleisavain sopii lukkoon. Lukitus on sarjoitettava kuljettajan yleisavaimelle tai lukituksessa on käytettävä kaksoispesälukkoa. los tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää avainsäiliötä, johon jätteenkuljettajan yleisavain sopiija johon sijoitetaan tarvittava avain, Avainsäiliö on sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin tai jätekatoksen välittömään läheisyyteen. Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toim i ntakuntoisu udesta. Uusilla, määräysten voimaantulon jälkeen rakennettavilla kiinteistöillä tulee jätetilojen lukkojen sarjoitus hoitaa heti Vestia Oy:n ohjeiden mukaisesti, ja vanhoilla kiinteistöillä mennessä. 28 Alueelliset jätteiden keräyspaikat Alueellisia jätteiden keräyspaikkoja koskevat määräykset ovat voimassa kuntien, Vestia Oy:n, tuottajien sekä että mahdollisten muiden tahojen järjestämillä alueellisilla keräyspaikoilla, kuten ekopisteil lä ja hyötyjäteasemi lla. Alueelliselle keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten jätepisteellä on jäteastia. lätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle. Mikäli jäteastiat ovat täysiä, jätteet tulee toimittaa toiselle alueelliselle jätteiden keräyspaikalle. lätteiden jättämisestä jäteastioiden ulkopuolelle tai vääriin jäteastioihin peritään jätetaksan mukainen väärinkäyttömaksu, Alueellisesta jätteiden keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava keräyspaikan ylläpidosta, puhdistamisesta ja tyhjentämisestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Keräyspisteestä vastaavalla taholla on velvollisuus pitää keräyspaikka ja sen ympäristö siistinä ja kunnossa, ellei asiasta ole muuta sovittu erillisissä sopimuksissa. Alueellisella jätteiden keräyspaikalla tulee olla siitä vastaavan tahon yhteystiedot. i8

20 7 Luku 29 Jätteenkuljetus Kuofmaaminen lätteiden kuormaaminen on sallittu arkisin klo 6-22 ja lauantaisln Useamman pyhäpäivän sattuessa peräkkäin, on jätteiden kuormaaminen sallittu pyhänä kuten lauantaisin, Jätteenkuljettajan on huolehdittava, että jätettä ei pääse leviämään kuormauksen aikana ympäristöön. Tilapäinen jätteiden kokoaminen suurempaan kuljetusvälineeseen on sallittu, jos kuljetusvälineen tai jäteastian sijoittamiseen saadaan maanomistajan lupa. Kootut jätteet on kuljetettava pois välittömästi keräyksen päätyttyä. Jätteiden kokoamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai ympäristö- tai terveyshaittaa. 30 Kuljettaminen Jätteet saa kuljettaa seuraavin tavoin: 1, puristinlaittein varustetussa jätesäiliössä 2. umpikorisessa kuljetusvälineessä 3. jäteastiana käytettävässä umpinaisessa jätesäiliössä 4. avolavalla, jolloin jätteet tulee peittää tai suojata muulla tavoin Jätteenkuljettaja vastaa siitä, että jätettä ei pääse leviämään ympäristöön kuljetuksen aikana. Erilliskerätyt ja erilaatuiset jätelajat on pidettävä kuljetuksen aikana erillään. Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltäva selvillä siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta kuljetettaessa lietteitä, rakennus- ja purkujätteitä, pilaantuneita maa-aineksia tai vaarallisia jätteitä. Velvollisuus siirtoasiakirjan laatimiseen ja allekirjoittamiseen ei koske kotltalouksia. 3t Kulietusreki3teri ja tietojen toimittaminen Jätteenkuljettäjan on luovutettava jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöittäin ja jätelajeittain eritellyt tyhjennystiedot kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetuista jätteistä. Tiedot on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle vähintään kerran vuodessa tai sen edellyttämän aikataulutuksen mukaisesti. Luovutettavien tietojen sisällöstä määrätään jäteasetuksen 26 :ssä. Tiedot on toimitettava tekstinkäsittely- tai taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa. Tietojen tulee olla muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja. Jätehuoltoviranomainen ylläpitää kuljetusrekisteriä, jonne edellä mainitut tiedot merkitään viipymättä niiden luovuttamisen jälkeen. 1g

21 32 hin Jätteiden kuljettäminen jätteen vastaanotto- ia käsittelypaikkoi- Jätteenkuljettajan on kuljetettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet Vestia Oy: n osoittamiin vastaanottopaikkoihin ja tuottajavastuun alaiset jätteet tuottajien järjestämiin vastaanottopäikkoihin. Jätteiden toimattaminen vastaanotto- ja käsittelypaikoille on satlittu ilmoitettuina aukioloaikoina. lätteiden toimittamisessa on noudatettava vastaanottopaikan pitäjän antamia ohjeita. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin päikkoihin. Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamastä jätettä, mikätijäte ei ole vastaanottopaikan vastaanottoehtojen mukaista taijos paikkaa ei ole hyväksytty kyseisen jätelajin vastaanotto- tai käsattelypaika ksi. Jätteiden vastaanottaminen voidaan keskeyttää poikkeuksellisesti erillisellä päätöksellä, jos jätteiden vastaanottamisen jatkaminen aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai terveydelle. 33 Kiinteistöittäisen jätteenkulietuksen keskeyttäminen Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistön ollessa käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn vuoksi. Jäteastia on tyhjennettävä ennen jätteenkuljettamisen keskeyttämistä, mikäli sitä ei ole tyhjennetty lähraikoina. Määräaikaisen keskeytyksen kestäessä enintään kuusi kuukautta asiasta sovitaan Vestia Oy:n kanssa. Keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistö on käyttämätön. Keskeytyksen kestäessä yli kuusi kuukautta, edellyttää se poikkeamista näistä jätehuoltomääräyksistä. Asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen edellyttää aina poikkeamista jätehuoltomääräyksistä. 8 Luku Asumisessa syntwät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet 34 Tyhjennysvälit ia lietteen tolmittaminen käsltettäväksi Saostuskaivoista, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava tarvlttaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Lieteon poistettava valmistajan antamien ohjeiden mukaan tätä vähimmäisvelvoitetta useammln saostussäiliöistä, joita käytetään käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn. Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa. Hiekane-rotuskaivot, öljynerotuskäivot ja rasvanerotuskäivot on tarkastettava ja tyhjennettävä säännöllisin välein, kuitenkin aina tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettäva säännöllisesti ja pidettävä kunnossa. 20

22 Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforlnpolstokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa. Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistoista. Jätevesilietteen, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle tolmüalle, joka on hwäksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin. Jätevesilietteet umpisäiliöiden jätevedet sekä muut vastaavat lietteet on toimitettava kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan. 3s Lietteiden omatoiminen käsittely Lietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta seuraavia tilanteita. Jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä on aina tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Omassa asumisessa syntyvän lietteen levittäminen käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle pellolle taa omassa hallinnassa olevalle pellolle edellyttää poikkeamista jätehuoltomääräyksistä. Liete on ainä käsiteltävä kalkkistabiloima a tai muulta Eviran ja ympäristönsuojeluviranomaisen sekä kunnan terveydensuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava lannoitevalmistelakia (539/2006), valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja metsätaloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2Ot4) ja maa- ja metsätalousministeriön asetusta lannoitevalmisteista ( , muutettu 12/ 2Of4. Jätteen haltija voi luovuttaa asumisessa syntyvän jätevesilietteen käsiteltäväksi naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä süaitsevalla kijnteistöllä. Jätteen vastaanottaja eli yhteisen käsittelyn harjoittaja voi käsitellä yhteensä enintään neljältä (4) kiinteistöltä asumisessa syntyvän lietteen ja levittää sen peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen. Poikkeamista hakee se, joka vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää lietteen. Poikkeamishakemuksen tulee sisältää käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot sekä tiedot kiinteistöistä, joiden lietteitä hyödynnetään. Jätevesijärjestelmässä syntyvän lietteen voi kompostoida kiinteistöllä, jos kiinteistö ä on käytössään vain kantovesi. lt4ikäli kiinteistöllä on käytössään paineellinen vesi, lietteen kompostointi on mahdollista vain, jos jätehuoltoviranomainen myöntää hakijalle luvan poiketa näistä jätehuoltomääräyksistä. Jätehuoltomääräyksistä voidaan poiketa, jos muodostuvan lietteen määrä on vähäinen eikä sen käsittely kiinteistöllä aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle ja ympäristönsuojeluviranomainen puoltaa luvan myöntämistä, Mikäli pienpuhdistamossa syntyvä ytuäämäliete on kiinteässä muodossa ja määrä on vähäinen, voi sen kompostoida kiinteistöllä 17 :n mukaisesti. Lietteen määrän katsotaan olevan vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 20 litraa tyhjennyskertaa kohden ja vähemmän kuin 50 litraa vuodessa. Kuivakäymäläjätteet tulee kompostoida 17 :n mukaisesti kiinteistöllä. Fosforinpoistokaivojen massat voidaan kompostoida kiinteistöllä 17 :n mukaisesti tai hyödyntää ravinteena pelloilla. 21

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 Sisällysluettelo... 1 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon tavoitteet...

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio. Perämeren jätelautakunta

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio. Perämeren jätelautakunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio Perämeren jätelautakunta Sisällys 1 KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 3 1 luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 3 1 Soveltamisala 3

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNAN TOIMIALU- EEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNAN TOIMIALU- EEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNAN TOIMIALU- EEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo Sisältö 1 Yleinen osa... 4 1.1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?... 4 1.2 Etusijajärjestys... 4 1.3 Kunnan

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa 4.2.2016, 4

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa 4.2.2016, 4 Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Määräyksien soveltamisalue: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki, Turku Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa xx.xx.2014 xx

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa xx.xx.2014 xx Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset (Luonnos 15.9.2014) Määräyksien soveltamisalue: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki,

Lisätiedot

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Savo-Pielisen jätelautakunta Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 13.11.2015 Sisällys Yleistä jätehuoltomääräyksistä... 2 Jätehuoltoon liittyminen... 3 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä...

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa xx.xx.2014, xx. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa 1.1.2015

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015

Jätehuoltomääräykset 2015 Kangasniemen K kunnan Jätehuoltomääräykset 2015 1 Yleinen osa 2 Kunnalliset jätehuoltomääräykset 2 1.Yleinen osa 2 1. Yleinen osa... 4 1.1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?... 4 1.1

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo 1.6.2007 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Johdanto 2 1 Soveltamisala 2 2 Jätehuollon tavoitteet 2 Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen 3 3 Velvollisuus

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset SAVO -PIELI S EN JÄTEL AU TA K UNTA

Kunnalliset jätehuoltomääräykset SAVO -PIELI S EN JÄTEL AU TA K UNTA Kunnalliset jätehuoltomääräykset SAVO -PIELI S EN JÄTEL AU TA K UNTA Hyv. 24.11.2015 25 Voimaantulo 1.1.2016 Savo-Pielisen jätelautakunta 2016 Sisältö 1. YLEINEN OSA 8 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN JA KUHMOISTEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET VOIMAAN 1.1.2016

JÄMSÄN KAUPUNGIN JA KUHMOISTEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET VOIMAAN 1.1.2016 JÄMSÄN KAUPUNGIN JA KUHMOISTEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET VOIMAAN 1.1.2016 Jämsän Jätehuolto ja Jämsän Vesi liikelaitosten johtokunta Hyväksytty 11.11.2015 43 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISET VELVOITTEET JA

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon tavoitteet... 4 2 Luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään

Lisätiedot

SEURANTARAPORTTI 7/2015 RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

SEURANTARAPORTTI 7/2015 RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS SEURANTARAPORTTI 7/2015 RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS Rakennuslautakunta Rakennuslautakunnan tehtävänä on, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle:

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

Ylä-Savon jätehuoltomääräykset

Ylä-Savon jätehuoltomääräykset Ylä-Savon jätehuoltomääräykset Ylä-Savon jätehuoltolautakunta LUONNOS pp.kk.vvvv 1 Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1. Yleinenosa...4 1.1 Yleistäjätehuoltomääräyksistäjaniidenmerkityksestä... 1.2 Etusijajärjestys...

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 2.5.2016

LAIHIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 2.5.2016 LAIHIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kunnanvaltuustossa 2.5.2016 SISÄLLYSLUETTELO OSA 1 Jätehuoltomääräysten yleinen osa... 4 1.1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?... 4

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 tekn. ltk 5.6.2012 35 Liite 35.2 JÄMIJÄRVEN KUNTA Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1.LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 2 Tavoitteet 3 Määritelmiä 2.LUKU JÄTTEIDEN

Lisätiedot

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräysten perustelut

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräysten perustelut Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräysten perustelut Sisällys 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Jätehuollon tavoitteet... 1 2 Luku

Lisätiedot

Ylä-Savon jätehuoltomääräykset

Ylä-Savon jätehuoltomääräykset Ylä-Savon jätehuoltomääräykset Ylä-Savon jätehuoltolautakunta Hyväksytty16.12.201527 Voimaantulo1.2.2016 Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1. Yleinenosa... 1.1 Yleistäjätehuoltomääräyksistäjaniidenmerkityksestä...

Lisätiedot

Ylä-Savon jätehuoltomääräysten perustelumuistio

Ylä-Savon jätehuoltomääräysten perustelumuistio Ylä-Savon jätehuoltomääräysten perustelumuistio Ylä-Savon jätehuoltolautakunta Hyväksytty 16.12.2015 27 0 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset

Yleiset jätehuoltomääräykset Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin ja Närpiön kaupunkien sekä Isojoen, Jurvan, Karijoen ja Teuvan kuntien yhteinen jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset Hyväksytty: 13.8.2003 Voimaantulo:

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. PADASJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. 1 LUKU Soveltamismääräykset 1 Määräysten pääsisältö

Lisätiedot

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008.

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. Jätehuoltomääräykset Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. I YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Yleistä Jätehuollon järjestämisestä, jätteistä

Lisätiedot

JATE H Uo LToMAARAyTS TT : YLEINEN OSA

JATE H Uo LToMAARAyTS TT : YLEINEN OSA JATE H Uo LToMAARAyTS TT : YLEINEN OSA Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kannus, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Sievi, Siikalafua, Toholampi, Ylivieska

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla

Joensuun alueellisen jätelautakunnan JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Joensuun alueellisen jätelautakunnan JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Määräykset on hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 10.12.2015 49 Kuulutettu 17.12.2015 Voimaantulo

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... Rovaniemen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 31.03.2006 Sivu 0/10 ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 YLEISET, JÄTELAIN 17 NOJALLA ANNETUT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 1 Sen lisäksi,

Lisätiedot

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Yleiset, jätelain 17 nojalla annetut jätehuoltomääräykset 1 Sen lisäksi, mitä on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset. Siikajoki. Taustatietoa jätehuoltomääräyksille. Tekninen lautakunta 26.4.2016 25

Jätehuoltomääräykset. Siikajoki. Taustatietoa jätehuoltomääräyksille. Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 Jätehuoltomääräykset Siikajoki Taustatietoa jätehuoltomääräyksille Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 sivu 1 Lisätietoja Suomen lainsäädäntö on sähköisesti luettavissa Finlex-palvelussa osoitteessa www.finlex.fi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI

Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI sivu 1 Johdanto Osassa 1 kerrotaan jätelainsäädäntöön ja jätehuollon järjestämiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Siikajoen jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila

Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Yleinen osa Yleisessä osassa kerrotaan jätehuoltomääräysten taustalla olevista

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2010 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET N:o Kv Säännön nimi 3/2010 6.9.2010 Jätehuoltomääräykset HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ANNETTU Jätelain 17 :n nojalla Raahen ympäristölautakunnan päätös 11.12.2007 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten perustelumuistio määräysten perustelut ja muutokset 1.9.2012 hyväksyttyihin määräyksiin

Jätehuoltomääräysten perustelumuistio määräysten perustelut ja muutokset 1.9.2012 hyväksyttyihin määräyksiin Jätehuoltomääräysten perustelumuistio määräysten perustelut ja muutokset 1.9.2012 hyväksyttyihin määräyksiin Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 10.12.2015 49. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Soveltamisala

Lisätiedot

i SISÄLLYSLUETTELO JATEHJAO, 3.9.2013 15:00, Pöytäkirja 36 Jätehuoltomääräysten hyväksyminen... 1 Pykälän liite: Liite 2 Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet... 2 Pykälän liite: Liite 3 Uusi Rovaniemen

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset. Lakeuden jätelautakunta. Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi.

Yleiset jätehuoltomääräykset. Lakeuden jätelautakunta. Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi. Yleiset jätehuoltomääräykset Lakeuden jätelautakunta Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi. Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi. Yleiset jätehuoltomääräykset 3 Sisällysluettelo Yleiset jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio. Kannonkoski, Karstula, Kinnula Kivijärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Uurainen

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio. Kannonkoski, Karstula, Kinnula Kivijärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Uurainen Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio Kannonkoski, Karstula, Kinnula Kivijärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Uurainen Hyväksytty Sydän-Suomen jätelautakunta 1.3.2016 2 1 YLEISET PERUSTELUT

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN SEKÄ PELLON LON KUNTIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 25.4.2013 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

ROVANIEMEN KAUPUNGIN SEKÄ PELLON LON KUNTIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 25.4.2013 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 0 2013 ROVANIEMEN KAUPUNGIN SEKÄ SEKÄ RANUAN RANUAN JA PEL JA PELLON LON KUNTIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 25.4.2013 [Kirjoita asiakirjan tiivistelmä tähän. Tiivistelmä on yleensä

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

KUUSAMON KAUPUNKI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET KUUSAMON KAUPUNKI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.4.2012 57 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.11.2012 185 muutettu pykälät: 3,5/8,6,14,15,24,34,35,37,39,46 ja voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

EHDOTUS KUNNALLISIKSI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

EHDOTUS KUNNALLISIKSI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA 1/(15) Kunnalliset jätehuoltomääräykset EHDOTUS KUNNALLISIKSI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA YLEISET PERUSTELUT Kunnallisia jätehuoltomääräyksiä uudistetaan ja ajanmukaistetaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt vuoden 2016 jätetaksan 15.12.2015 sekä määrännyt sen tulemaan voimaan 1.1.2016 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto Neuvoja Miia Jylhä 31.102014 Turun Seudun Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät

Lisätiedot

Tyhjennysmaksulla kiinteistöltä kerättävän jätteen jäteastiakohtaista tyhjennysmaksua

Tyhjennysmaksulla kiinteistöltä kerättävän jätteen jäteastiakohtaista tyhjennysmaksua Mäntyharjun jätetaksa 2013 1 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa osakaskuntiensa lukuun jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisen. Jätemaksut suoritetaan Kymenlaakson Jäte

Lisätiedot

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019 Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019 Jätehuollon vastuut Jätelain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluu ympäristöministeriölle ELY-keskus ohjaa ja edistää jätelaissa ja sen

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2013 alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2013 alkaen Sivu 1 / 19 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2013 alkaen Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 22.11.2012 113. - Taulukko 6 korjattu Joensuun alueellisen jätelautakunnan päätöksen

Lisätiedot

Pientalon jätehuolto. Maija Palomäki

Pientalon jätehuolto. Maija Palomäki Pientalon jätehuolto Maija Palomäki 14.3.2018 Sisältö Omakotiasujan jätehuoltopalvelut Jäteastian yhteiskäyttö Kompostointi Risujen käsittely Monilokeroinen jäteastia Lisätietoa jäteasioista Omakotiasujan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU

OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU Teijo Myllylä Syväsuontie 10 46800 Myllykoski Kymen jätelautakunta Valtakatu 33 45700 Kuusankoski OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU

Lisätiedot

LUONNOS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUONNOS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa XX.XX. 2013 Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa,

Lisätiedot

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET pisteet yhteensä / 80 pistettä 1 Valitse oikea väittämä 1 Jätteiden määrää voi vähentää a ostamalla enemmän b ostamalla ulkomailta c ostamalla vähemmän Ympyröi yksi oikea

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2013 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2013 alkaen Jätetaksa 1.1.2013 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Hyväksytty

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008 KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 2/22.11.2007 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008 Jätetaksa V u o s i 2008 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991,

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset

Yleiset jätehuoltomääräykset 0 Yleiset jätehuoltomääräykset Yleiset jätehuoltomääräykset Voimassa 1.6.2016 alkaen toistaiseksi Yleiset jätehuoltomääräykset 1 Hyväksytty Järviseudun jätelautakunnassa 12.5.2016. Voimassa 1.6.2016 alkaen

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Vastineet kuntien ja viranomaisten lausuntoihin

Vastineet kuntien ja viranomaisten lausuntoihin Sivu 1 / 17 Vastineet kuntien ja viranomaisten lausuntoihin Hattulan kunta Tekninen lautakunta Hattulan kunnalla ei ole huomautettavaa ehdotuksesta. Hausjärven kunta Tekninen lautakunta Hausjärven kunta

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERRON ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. 16.6.2015 Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset

JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERRON ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. 16.6.2015 Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERRON ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätela Säännön nimi 16.6.2015 Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset Voimassa 1.9.2015 alkaen Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna,

Lisätiedot

JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014

JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014 JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014 1. JOHDANTO Tässä palvelutasomäärittelyssä esitetään Lakeuden Etappi Oy:n tarjoamat palvelut kuntalaisille. Tarkoituksena on määrittää ne yleiset periaatteet

Lisätiedot

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 28.7.2011 Tampereen kaupunki Satamatoimisto PL 487 33101 TAMPERE 1 Sisällysluettelo 1) Lainsäädäntö ja valvonta... 3 1.1) Lait ja asetukset... 3 1.2) Valvontatoimenpiteet

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1 HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista

Lisätiedot

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon TIEDOTE 30.12.2015 Vapaa julkaistavaksi Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon Kaatopaikkakielto ei vaikuta asukkaan lajitteluun Biohajoavan eli orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan

Lisätiedot

Vaasan seudun jätelautakunta VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2015

Vaasan seudun jätelautakunta VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2015 VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2015 1 SISÄLLYS 1 luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 2 luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen... 5 3 luku Jätteiden kerääminen kiinteistöllä...

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

JÄTEMAKSUTAKSA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 1/ 13 JÄTEMAKSUTAKSA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Käsittely: Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Hyväksyminen: Voimaantulo: 1.1.2013 1 YLEISTÄ 1 Soveltamisalue Tätä taksaa sovelletaan Lappeenrannan kaupungissa

Lisätiedot

JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat 2 1. Johdanto Alueellisena jätehuoltoviranomaisena toimiva Tampereen kaupungin

Lisätiedot

Jätelaki ja jätealan asetusten valmistelu. Kuntamarkkinat 19.9.2011 Ari Seppänen, ympäristöministeriö

Jätelaki ja jätealan asetusten valmistelu. Kuntamarkkinat 19.9.2011 Ari Seppänen, ympäristöministeriö Jätelaki ja jätealan asetusten valmistelu Kuntamarkkinat 19.9.2011 Ari Seppänen, ympäristöministeriö Uusi jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait jätelaki 646/2011 laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

KATSAUS KUNNAN ROOLIIN JÄTEHUOLLON OHJAUKSESSA

KATSAUS KUNNAN ROOLIIN JÄTEHUOLLON OHJAUKSESSA KATSAUS KUNNAN ROOLIIN JÄTEHUOLLON OHJAUKSESSA Circwaste-hankkeen tilaisuus 5.9.2018 Kohti yhdyskuntajätteiden parempaa lajittelua ja hyödyntämistä jätehuoltosuunnittelija Anna Kettunen 5.9.2018 1 JÄTEHUOLLON

Lisätiedot

Porin seudun jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila

Porin seudun jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Porin seudun jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Porin seudun jätelautakunta JLTK 892/2015 Luonnos 12.10.2015 Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä - jätehuoltomääräykset

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä - jätehuoltomääräykset Hallitus 11.11.2014; 54 2015 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä - jätehuoltomääräykset Lapin jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymän yleiset jätehuoltomääräykset 1.4.2015 alkaen 1.4.2015 Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä!

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Nykyaikainen jätehuolto: Uudelleen käyttö! Uusiokäyttö! Energiatuotanto! Loppusijoitus Sama laki kaikilla: erilaisia ratkaisuja esim. lajittelussa 25 Päivämäärä Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Jätelain muutokset Kunnan rooli jätehuollossa. Leena Eränkö Lammi 3.-4.10.2007

Jätelain muutokset Kunnan rooli jätehuollossa. Leena Eränkö Lammi 3.-4.10.2007 Jätelain muutokset Kunnan rooli jätehuollossa Leena Eränkö Lammi 3.-4.10.2007 Kuntatoimijoita Jätelaissa KUNTA Viranomaistehtävissä esim. Valtuusto (taksa, jh-määräykset) tekninen lautakunta, kuntayhtymä,

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto osana hajajätevesiasetuksen täytäntöönpanoa. Lakimies Marko Nurmikolu

Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto osana hajajätevesiasetuksen täytäntöönpanoa. Lakimies Marko Nurmikolu Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto osana hajajätevesiasetuksen täytäntöönpanoa Lakimies Marko Nurmikolu Taustaa: jätelaki 1.5.2012 Jätelain 646/2011 32 :n mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä - jätehuoltomääräykset

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä - jätehuoltomääräykset 2015 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä - jätehuoltomääräykset Lapin jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymän yleiset jätehuoltomääräykset 01.10.2015 alkaen 24.6.2015 Jätehuoltomääräykset Jätehuoltomääräykset...1

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Venesatamasäännöt koskevat kaikkia Saimaan Satamat Oy:n ylläpitämiä ja hallinnoimia venepaikkoja, niiden talvisäilytysalueita sekä kalastusvälinevajoja.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan jätehuoltomääräykset

Nurmijärven kunnan jätehuoltomääräykset Nurmijärven kunnan jätehuoltomääräykset Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Sisältö 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Jätehuollon tavoitteet...

Lisätiedot

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ 1644 N:o 526 11 000-11 099 11 100-11 107 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ Yleistä LUOKKA 1. RÄJÄHTEET

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Kaskisten kalarantapäivät / Merja Rosendal

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Kaskisten kalarantapäivät / Merja Rosendal Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Kaskisten kalarantapäivät 30.6.2018 / Merja Rosendal TIETOA YHTIÖSTÄ Kahdeksan kunnan vuonna 1996 perustama jätelaitos Jurva liitetty Kurikkaan 2009 Pinta-ala 4825 km 2

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERRON ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERRON ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERRON ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätela Säännön nimi xx.x.202x Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset LUONNOS Voimassa xx.xx.202x Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää,

Lisätiedot

Kurikan kaupunginvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella.

Kurikan kaupunginvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella. KURIKAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuuston 14.6.2004 35 hyväksymä. 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Jätehuolto tärkeä tehtävä

Jätehuolto tärkeä tehtävä Jätehuolto tärkeä tehtävä Sabina Lindström ympäristökouluttaja Rosk n Roll -jätehuoltopalvelu 2018 Luennon sisältö Luennolla käydään läpi jätteisiin ja kierrätykseen liittyviä asioita Jätehuollon tärkeys

Lisätiedot

Limingan kunta Muhoksen kunta Tyrnävän kunta Utajärven kunta

Limingan kunta Muhoksen kunta Tyrnävän kunta Utajärven kunta 2019 Limingan kunta Muhoksen kunta Tyrnävän kunta Utajärven kunta Hyväksytty jätehuoltoviranomaisen :n kokouksessa 24.10.2018. Voimassa 1.1.2019 alkaen 2 1 Yleistä jätetaksasta Jätelain 646/2011 78 :n

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräykset

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräykset Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräykset Annettu jätelain (646/2011) 91 nojalla Määräykset on hyväksytty Kankaanpään kaupungin teknisessä lautakunnassa 26.10.2015 Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä Sisällys 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet...

Lisätiedot