Yleiset jätehuoltomääräykset. Lakeuden jätelautakunta. Voimassa alkaen toistaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiset jätehuoltomääräykset. Lakeuden jätelautakunta. Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi."

Transkriptio

1 Yleiset jätehuoltomääräykset Lakeuden jätelautakunta Voimassa alkaen toistaiseksi.

2 Voimassa alkaen toistaiseksi.

3 Yleiset jätehuoltomääräykset 3 Sisällysluettelo Yleiset jätehuoltomääräykset alkaen Lakeuden jätelautakunnan alueella Yleistä 1 Soveltamisala Määritelmät... 6 Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely kiinteistöllä 3 Kompostointi Jätteen polttaminen Jätteen hautaaminen... 9 Jätteiden keräys 6 Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Jätteiden keräysvälineet Vapaa-ajan asuntojen jäteastiat Kiinteistöjen yhteiset jäteastiat Jäteastian ja sen lähiympäristön huolto Jäteastian käyttö Aluekeräyspisteiden, ekopisteiden ja jäteasemien käyttö Yleisötilaisuuksien jätehuolto Hyödynnettävien jätteiden keräys 14 Jätelajien keräysperusteet Asuinkiinteistöillä kerättävät jätelajit Muut yhdyskuntajätteiden tuottajat Keräyspaikkojen jätelajit Rakennusjätteiden erilliskeräys Vaarallisten jätteiden keräys 19 Erilläänpitovelvoite Kiinteistökohtainen vaarallisen jätteen keräys Nestemäinen vaarallinen jäte Vaarallisen jätteen keräyspaikat... 13

4 4 Yleiset jätehuoltomääräykset Jätteiden kuljetus 23 Kiinteistökohtaiset jäteastioiden tyhjennysvälit Jäteastioiden tyhjentämistä koskevat poikkeukset Vapaa-ajan asuntojen jäteastioiden tyhjennysvälit Jäteastian tyhjennyksen keskeytys Kiinteistön hygieenistä haittaa aiheuttavat jätteet Jäteastian soveltuvuus jätteenkuljetukseen Jäteastioiden reititysperusteet Jätteiden kuormaaminen ja kuljetus kiinteistöllä Asumislietteet ja muut kiinteistöltä tyhjennettävät jätevesien käsittelyjärjestelmät 31 Tyhjennysvälit Asumislietteiden ja erotuskaivolietteiden omatoiminen käsittely Asumislietteiden reititysperusteet Jätteiden toimittaminen hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi 34 Vaaralliset jätteet Asumisessa syntyvät jätteet Muut jätteet Lakeuden Etappi Oy:n jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikat 37 Turvallisuusohjeet jätteiden vastaanottopaikoilla Pilaantuneet maat Muut määräykset 39 Kiinteistön haltijan tiedotusvastuu lajittelusta Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä Rangaistusseuraamukset Voimaantulo 42 Voimaantulo Liite 1. Jäteastioita, keräyspaikkoja ja -tiloja koskevat tekniset perusvaatimukset järjestetyssä jätteenkuljetuksessa Liite 2. Poikkeamat Kihniön kunnan alueella Liite 3. Jätehuoltomääräyksistä poikkeamiset sekä ilmoituksenvaraiset asiat.21

5 Yleiset jätehuoltomääräykset 5 Yleiset jätehuoltomääräykset alkaen Lakeuden jätelautakunnan alueella Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa Lakeuden jätelautakunnan alueella. Lakeuden jätelautakunta toimii jätehuoltoviranomaisena kunnalle kuuluvissa lain mukaisissa tehtävissä. Käytännön jätehuollon alueella toteuttaa kuntien omistama jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy. Lapua Ilmajoki Seinäjoki Kuortane Kurikka Alavus Ähtäri Jalasjärvi Kihniö Lakeuden jätelautakunnan toimialue. Jätehuoltomääräykset antavat paikallisia määräyksiä jätelain (646/2011) mukaiselle toiminnalle. Määräykset koskevat kunnan vastuulla olevaa jätehuoltoa sisältäen myös yleisiä määräyksiä ympäristön pilaantumisen ja terveysvaarojen ehkäisemiseksi. Kunnan järjestämä jätehuolto jätelain 32 mukaan koskee vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asumisessa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sekä yhdyskuntajätettä mm. liikehuoneistoissa ja sosiaali ja terveyspalveluissa sekä valtion, kuntien ja seurakuntien hallinto ja palvelutoiminnassa syntyvää jätettä. Tuottajavastuun alaiset jätteet ovat osaksi kunnan järjestelmissä mukana, jonka vuoksi myös niitä käsitellään jätehuoltomääräyksissä. Lakeuden jätelautakunta hyväksyy yleiset jätehuoltomääräykset ja käsittelee niihin liittyvät poikkeamishakemukset. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat jätelain ja näiden jätehuoltomääräyksien noudattamista.

6 6 Yleiset jätehuoltomääräykset Yleistä 1 Soveltamisala Jätehuoltomääräysten tavoitteena on ehkäistä jätteiden syntyä ja ohjata jätehuoltoa jätelain 8 :n velvoittaman etusijaisjärjestyksen mukaisesti. Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, noudatettava näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä. Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n nojalla. Näitä määräyksiä sovelletaan Alavuden, Kurikan (Lakeuden Etappi Oy:n osalta), Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin kaupungeissa sekä Ilmajoen, Jalasjärven, Kihniön ja Kuortaneen kunnissa, mikäli kuntaliitosten yhteydessä ei muuta sovita. Kihniön kunnan alueella poiketaan näistä määräyksistä liitteen 2 mukaisesti. Jätelain 93 :n tarkoittama jäteneuvonta, tiedotus ja valistus on annettu jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:n tehtäväksi. 2 Määritelmät Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan: Aluekeräyspisteellä loma- ja vapaa-ajan asunnoille ja osassa Kihniön kuntaa sekä Ähtärin Moksunniemessä ympärivuotisesti asutuille kiinteistöille tarkoitettua poltettavan jätteen keräyspistettä, jonka käyttöoikeus on vuosi- tai kausimaksun maksaneilla; Asumisessa syntyvillä lietteillä saostussäiliöiden, pienpuhdistamoiden tms. jätevesien käsittelyjärjestelmien lietteitä sekä umpisäiliöiden lietteitä; biojätteellä ruoan valmistuksen tai tarjoilun yhteydessä käyttämättä jääneitä ruoka-aineksia ja elintarvikkeita sekä ruoan tähteitä samoin kuin elintarvikkeiden ja rehujen valmistuksessa sekä elintarvikkeiden kaupassa syntyvää biojätettä; ekopisteellä tiettyjen hyötyjätteiden pienerien vastaanottopaikkaa; energiajakeella syntypaikalla voimassaolevien lajitteluohjeiden mukaisesti eroteltua polttokelpoista muovia, paperia, pahvia, puuta ja muuta palavaa jätettä, jonka polttamisesta ei aiheudu haittaa ympäristölle ja terveydelle; erityisjätteellä jätteitä, jotka vaativat erityistoimia kuljetuksen tai käsittelyn aikana, kuten jätteen välitöntä peittämistä kaatopaikalla, mutta jotka eivät ole vaarallista jätettä (esim. pistävät ja viiltävät jätteet); erotuskaivolietteillä öljyn-, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteitä sekä fosforinerotuskaivojen jätteitä; haja-asutusalueella asemakaava-alueen ulkopuolisia alueita sekä ranta-asemakaava-alueita; harmaalla vedellä pesuvesistä koostuvaa jätevettä, joka ei sisällä lainkaan WC-vesiä;

7 Yleiset jätehuoltomääräykset 7 jäteasemalla valvottua hyödynnettävien-, kierrätettävien-, poltettavan- ja kaatopaikkajätteen sekä vaarallisen jätteen vastaanotto- ja välivarastointipaikkaa; jätehuoltokeskuksella Lakeuden Etappi Oy:n toimipaikkaa Ilmajoella, jossa sijaitsee Ilmajoen jäteasema, hyödynnettävien ja kierrätettävien jätteiden lajittelu- ja varastointialue, tavanomaisen ja vaarallisen jätteen loppusijoitusalue, vaarallisen jätteen terminaali ja biokaasulaitos; kaatopaikkajätteellä kierrätykseen ja hyödyntämiseen soveltumatonta tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sijoitettavaksi sallittuja jätteitä; kaava-alueella kaavoitettua aluetta, jolla tarkoitetaan asemakaavoitettuja alueita pois lukien loma-asutusta varten laaditut ranta-asemakaava-alueet; keräyskartongilla ja -pahvilla puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua kartonkia ja pahvia, joka täyttää hyötykäytön asettamat laatuvaatimukset; kompostoinnilla biojätteen ja puutarhajätteen yhteen kokoamista, sekoittamista ja muita toimenpiteitä, joilla edistetään sen luonnollista hajoamista hapellisissa olosuhteissa; kunnan jätehuoltoviranomaisella useamman kunnan yhteistä toimielintä, joka hoitaa jätelain määräämiä viranomaistehtäviä. Jätehuoltoviranomainen on siirtänyt osan toimivallastaan viranhaltijalle (jäteasiamies); kunnan terveydensuojeluviranomaisella viranomaista, joka hoitaa mm terveydensuojelulain valvontatehtäviä; kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella viranomaista, joka hoitaa mm. jätelain valvontatehtäviä; lasilla käytöstä poistettuja tyhjiä lasipakkauksia tai muuta, käytöstä poistettua lasia, joka täyttää hyötykäytön asettamat laatuvaatimukset; ongelmajäte on nimetty jätelaissa uudelleen, kts. vaarallinen jäte; paperilla puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua paperia, joka täyttää hyötykäytön asettamat laatuvaatimukset; pienmetallilla käytöstä poistettua pienikokoista pakkausmetallia ja muuta pienikokoista metallijätettä, joka täyttää hyötykäytön asettamat laatuvaatimukset ja kokonsa ja painonsa puolesta soveltuu jäteastiaan laitettavaksi; poltettavalla jätteellä kierrätyskelvotonta lajiteltua yhdyskuntajätettä, joka hyödynnetään energiana jätevoimalassa. Lajittelussa poltettavan jätteen seasta on poistettu kierrätettävät jätteet; puutarhajätteellä risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja muuta niihin verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuvaa jätettä; rakennusjätteellä rakennus- ja purkutoiminnan yhteydessä syntyvää jätettä, joka ei ole tavanomaista asumisessa syntyvää jätettä;

8 8 Yleiset jätehuoltomääräykset vaarallisella jätteellä jätettä, joka on vaarallinen terveydelle tai ympäristölle. Jäte saattaa olla palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, kemiallisesti vaarallinen tai muulla tapaa vaaralliseksi luokiteltava; vapaa-ajan asunnolla muuta kuin vakituiseen asumiseen tarkoitettua kiinteästi sijaintipaikalleen rakennettua asuinrakennusta, jota käytetään loma- tai vapaa-ajan asumiseen; yhdyskuntajätteellä asumisessa syntynyttä jätettä sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntynyttä jätettä, ei kuitenkaan vaarallista jätettä; Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely kiinteistöllä Jäljempänä 3-5 :ien määräyksiä noudatetaan siltä osin, kun asioista ei ole säädetty mahdollisissa kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä tai terveydensuojelujärjestyksessä. 3 Kompostointi Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä ja puutarhajätettä. Biojätteen ympärivuotisen kompostoinnin tulee tapahtua lämpöeristetyssä kompostorissa. Kompostiin ei saa sijoittaa jätteitä, jotka haittaavat kompostoitumista tai kompostituotteen käyttöä. Komposti on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin, etteivät haittaeläimet pääse siihen ja ettei siitä aiheudu roskaantumista, vesien pilaantumista tai muuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kompostoria ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi kaivoa tai vesistöä eikä ilman naapurin suostumusta 5 metriä lähemmäksi tontin rajaa, ellei kyseessä ole kaavaan merkitty jätehuollolle varattu tila. Kompostoituneiden jätteiden tulee olla selvästi kompostoituneita ennen niiden poistamista säiliöstä. Ennen asumislietteen, erotuskaivolietteen tai käymäläjätteen kompostoinnin aloittamista kaava-alueella tulee ympäristönsuojeluviranomaiselta varmistaa asian luvanvaraisuus. Valumavesien pääsy ympäristöön on estettävä asumislietettä, erotuskaivolietettä tai käymäläjätteitä kompostoitaessa. Valmiin kompostoituneen tuotteen on oltava vähintään vuoden jälkikompostoinnissa, mikäli komposti on sisältänyt ihmisperäistä asumislietettä tai käymäläjätettä. Omakotitalojen yhteisestä kompostorista on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle, mikäli yhteiskompostorin nojalla haetaan jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä (liite 3). Yhteiskompostorilla on oltava nimettynä kompostoinnista vastaava henkilö, jonka yhteystiedot ilmoitetaan jätehuoltoviranomaiselle. Puutarhajäte, jota ei kompostoida tai muuten hyödynnetä kiinteistöllä, on toimitettava jäteasemille risut ja haravointijätteet erikseen lajiteltuna. Nämä määräykset eivät koske kompostointia, johon on saatu ympäristönsuojelulain mukainen lupa. 4 Jätteen polttaminen Roskien ja jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa tai muissa tulipesissä saa kuitenkin polttaa paine- ja pin-

9 Yleiset jätehuoltomääräykset 9 takäsittelemätöntä, puhdasta ja kuivaa puutavaraa, risuja ja oksia sekä sytykkeenä pieniä määriä puhdasta paperia ja keräyskartonkia. Kaava-alueen ulkopuolella saa omalla kiinteistöllä polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja, oksia, olkia, ruokoja ja kaisloja sekä paine- ja pintakäsittelemätöntä puutavaraa. Polttaminen tapahtuu polttajan omalla vastuulla ja aiheuttamatta savu-, noki ym. haittaa naapurustolle. Rakennusten hävittäminen polttamalla on kielletty. Vain poikkeamapäätöksellä ehtojen täyttyessä tämä on sallittua (liite 3). Tämä määräys ei koske jätteen polttoa, johon on saatu ympäristölupa tai eläintautilain mukainen lupa. 5 Jätteen hautaaminen Jätteen hautaaminen maahan on kielletty. Kuolleiden lemmikki- ja tuotantoeläinten ja eläinjätteiden hävittämisestä on säädetty erikseen. Tarkempia ohjeita antavat kuntien terveydensuojeluviranomaiset. Jätteiden keräys 6 Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Järjestetty jätteenkuljetus toteutetaan jätelain 36 : tarkoittamalla tavalla kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena ja siinä kuljetetaan ko. lain 32 :ssä mainitut jätteet. Asumisessa syntyvien lietteiden osalta siirrytään vaiheittain kunnan kilpailuttamaan kuljetusjärjestelmään. Kun alueella astuu voimaan kunnan kilpailuttama kuljetusjärjestelmä, korvaa se sopimusperusteisen kuljetusjärjestelmän. 7 Jätteiden keräysvälineet Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jäteastioita. Jäteastia tulee sijoittaa jätteenkuljetuskalustolle soveltuvan kulkuväylän varrelle. Jätteiden keräyspaikkojen ja -tilojen sekä jäteastioiden tulee täyttää liitteessä 1 esitetyt tekniset perusvaatimukset. Jätteiden keräyspaikkojen ja -tilojen sekä jäteastioiden tulee olla säilyttämiseen, kuormaukseen ja kuljetukseen sopivia eikä niistä saa aiheutua roskaantumista, haittaa tai vaaraa terveydelle, vesistöille tai muulle ympäristölle. 8 Vapaa-ajan asuntojen jäteastiat Mikäli vapaa-ajan asunnolla ei ole kiinteistökohtaista jäteastiaa tai jäljempänä 9 :ssä tarkoitettua yhteistä jäteastiaa, on jätelautakunnan erikseen määräämillä alueilla sijaitsevien vapaa-ajan asuntojen yhdyskuntajätteet toimitettava aluekeräyspisteeseen siltä osin, kuin ne kokonsa ja laatunsa puolesta soveltuvat aluekeräyspisteen astiaan laitettavaksi. Aluekeräyspisteet ovat käytettävissä pääsääntöisesti välisen ajan. 9 Kiinteistöjen yhteiset jäteastiat Vierekkäiset kiinteistöt ja lähinaapurit voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää samoja jäteastioita (ns. kimppajäteastia). Kaava-alueella samaa jäteastiaa käyttävät kiinteistöt voivat sijaita enintään yhden (1) kilometrin etäisyydellä ja haja-asutusalueella enintään kolmen (3) kilometrin etäisyydellä toisistaan. Yhteisen jäteastian käytöstä ja siitä luopumisesta on haltijan tehtävä etukä-

10 10 Yleiset jätehuoltomääräykset teen kirjallinen ilmoitus Lakeuden Etappi Oy:lle. Lakeuden jätelautakunta voi kieltää yhteisen jäteastian käytön, mikäli siitä aiheutuu haittaa ympäristölle. Kiinteistöjen yhteistä kompostointia käsitellään pykälässä Jäteastian ja sen lähiympäristön huolto Kiinteistön haltijan tai jäteastian omistajan on huolehdittava jäteastian ja sen ympäristön, mahdollisen jätekatoksen, sekä kiinteistöllä olevan jäteastialle johtavan kulkuväylän huollosta, kunnossapidosta ja puhtaanapidosta. Jäteastiat on pestävä tarvittaessa. Biojäteastiat on pestävä vähintään kerran vuodessa. Mikäli kiinteistölle johtavalla tiellä on kelirikko, tulee tästä ilmoittaa viipymättä jäteyhtiölle. Jäteastia voidaan tällöin väliaikaisesti siirtää jäteastian haltijan toimesta kiinteistön tien päähän, jotta jäteastian tyhjennys on mahdollista. Tapauksissa, joissa jäteastian siirtäminen ei ole mahdollista ja kelirikko kestää yli 4 viikkoa, tulee asukkaan toimittaa kelirikon ajan poltettavat jätteet jäteasemalle. 11 Jäteastian käyttö Jätteet, joita ei hyödynnetä tai käsitellä kiinteistöllä, tulee sijoittaa niille varattuihin jäteastioihin. Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voida panna jäteastiaan, se voidaan tilapäisesti sijoittaa jäteastian välittömään läheisyyteen jätteelle varattuun paikkaan. Tällöin irtojätteet on pakattava jätesäkkiin tai muutoin merkittävä selkeästi jätteeksi. Poltettavan jätteen jäteastiaan ei saa laittaa: 1) palo- tai räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä; 2) nestemäisiä jätteitä; 3) vaarallisia jätteitä; 4) käymäläjätettä; 5) erityisjätettä; 6) hiekoitushiekkaa tai maa-aineksia; 7) aineita tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojille, jäteastioiden käsittelijöille tai jätteen käsittelyyn osallistuville henkilöille; 8) esineitä tai aineita, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat vahingoittaa jäteastiaa tai kuljetuskalustoa taikka vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormausta tai purkamista; 9 ) jätteitä, jotka eivät laadultaan ja ominaisuuksiltaan vastaa ko. keräysvälineeseen kerättävää jätelajia (esimerkiksi lasi ja metalli) Jäähtynyttä tuhkaa ja nokea saa laittaa poltettavan jätteen jäteastiaan ja toimittaa edelleen vastaanottopaikkaan täysin jäähtyneenä tai sammutettuna vain tiiviissä ja kestävässä pakkauksessa. Silloinkin tuhkan on oltava kauttaaltaan kytemätöntä ja jäähtynyttä. 12 Aluekeräyspisteiden, ekopisteiden ja jäteasemien käyttö Yhteiset jäteastiat on pidettävä siistinä ja niihin on toimitettava vain siihen kuuluvaa jätettä. Jätehuoltoviranomaisella on oikeus määrätä väärinkäyttömaksu tapauksissa, joissa aluekeräyspisteelle, ekopisteelle tai jäteasemalle on tuotu sellaista jätettä, jota jäteastialla ei kerätä tai jäteastioiden ulkopuolelle on hylätty jätettä. Väärinkäyttömaksu määrätään voimassa olevan taksan mukaan.

11 Yleiset jätehuoltomääräykset Yleisötilaisuuksien jätehuolto Kaikissa yleisötapahtumissa, joissa yleisölle tarjotaan elintarvikkeita, tulee muusta yhdyskuntajätteestä erotella ainakin seuraavat hyötykäyttöön soveltuvat jätteet: 1) keräyspahvi ja muu keräyskartonki, jos sitä syntyy yli 50 kiloa tapahtumassa, 2) biojäte, jos sitä syntyy yli 50 kiloa tapahtumassa Yleisötapahtuman järjestäjä on vastuussa hyötyjätteiden erottelua koskevasta ohjauksesta ja neuvonnasta. Näiden määräysten lisäksi on huomioitava mitä säädetään jätelaissa, terveyssuojelulaissa (763/1994) ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta (405/2009). Hyödynnettävien jätteiden keräys 14 Jätelajien keräysperusteet Alempana mainitut jätteet sekä 15 jätteet huoneistolukumääräosoituksen mukaisesti on pidettävä erillään muista jätteistä. Ne on sijoitettava niille varattuihin jäteastioihin. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa biojätteen keräyksessä on käytettävä Lakeuden Etappi Oy:n jäteastiaa. Biojäteastiassa on käytettävä sisäsäkkiä. Seuraavat jätelajit, joille ei ole kiinteistöllä omaa jäteastiaa, on kerättävä ja säilytettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä, ja toimitettava käsittelyä ja kuljetusta varten ko. tuottajayhteisön järjestämiin keräyspaikkoihin. Jätelaji Ajoneuvojen renkaat Romuajoneuvot Sähkö- ja elektroniikkalaitteet Paperi Paristot Akut 15 Asuinkiinteistöillä kerättävät jätelajit Asuinkiinteistöllä tulee olla sen huoneistojen lukumäärän perusteella jäteastioita seuraavasti: Jätelaji Poltettava jäte Paperi Biojäte Lasi Pienmetalli Kartonki/Pahvi Asuinkiinteistö huoneistojen lukum. 1 tai enemmän 5 tai enemmän 10 tai enemmän 21 tai enemmän 21 tai enemmän vapaaehtoinen

12 12 Yleiset jätehuoltomääräykset 16 Muut yhdyskuntajätteiden tuottajat Muita yhdyskuntajätteen tuottajia ovat jätelain 32 mukaan mm. virastot, oppilaitokset, liikehuoneistot, sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat sekä seurakunnat. Jäteastioita tulee olla kiinteistöillä syntyvän jätteen määrän mukaisesti vähintään seuraavasti: Jätelaji Poltettava jäte Biojäte Kartonki/Pahvi Paperi Lasi Pienmetalli jätteen määrä kaikilla 50 kg viikossa 50 kg kuukaudessa 50 kg kuukaudessa 100 kg vuodessa 100 kg vuodessa 17 Keräyspaikkojen jätelajit Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa alempana mainitut jätteet, joille ei ole kiinteistöllä omaa jäteastiaa, on pidettävä erillään muista jätteistä ja toimitettava lajiteltuna keräyspaikkoihin. Jätelaji Lasi Metalli Kartonki/Pahvi Keräyspaikka ekopisteet, jätehuoltokeskus, jäteasemat enintään 2 m 3 :n erinä ekopisteet, jätehuoltokeskus, jäteasemat ekopisteet, jätehuoltokeskus, jäteasemat enintään 2 m 3 :n erinä 18 Rakennusjätteiden erilliskeräys Kunnan järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvalla yksityisellä rakennustyömaalla purkamisesta, remontoinnista, uudisrakentamisesta tai muusta toiminnasta syntyvät jätteet on lajiteltava valtioneuvoston asetuksen jätteistä 179/2012 :ien 15, 16 ja 19 mukaisesti. Lisäksi seuraavat jätelajit tulee erilliskerätä: Jätelaji Kaatopaikkajäte Poltettava jäte SER-jätteet erityistoimenpiteet, lajitteluohjeet PVC-muovi,mineraalivillat,muovimatot, kattohuovat, vesivahinkosaneerausjätteet Yhdyskuntajäte sekä puukuitueristeet, rakennusten siivousjäte Käytöstä poistetut kodinkoneet Jätteet on toimitettava lajiteltuna niille tarkoitettuihin keräyspaikkoihin luvun 8 mukaisesti, ellei kiinteistöllä ole kyseisen jätelajin jäteastiaa. Vaarallisten jätteiden keräys 19 Erilläänpitovelvoite Erilaatuiset vaaralliset jätteet on kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa toisiinsa tai muihin jätteisiin, ellei jätelain 17 kohdasta muuta johdu. 20 Kiinteistökohtainen vaarallisen jätteen keräys Mikäli kiinteistön haltija on järjestänyt vaarallisiin jätteisiin kuuluvalle jätelajille keräyksen, tulee näin kerättäviä vaarallisia jätteitä varten olla erillinen lukittava tai valvottu tila tai sellaiset kaapit ja astiat, josta jätettä ei voi vapaasti poistaa (keräyspiste). Kutakin keräyspisteeseen toimitettavaa vaarallista jätelajia varten tulee olla erillinen selvästi merkitty keräysväline.

13 Yleiset jätehuoltomääräykset 13 Kiinteistön haltijan on asetettava keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat hyvin kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Kiinteistönhaltijan on lisäksi tiedotettava keräyspisteen käyttäjille siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä, ja toimittaminen vastaanottopaikkoihin on järjestetty. 21 Nestemäinen vaarallinen jäte Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa ja tiivispohjaiselle alustalle sijoitetuissa astioissa. Keräykseen saa käyttää vain hyväksyttyjä, tiiviitä kannellisia säiliöitä, joissa on sisällöstä ilmoittava teksti. 22 Vaarallisen jätteen keräyspaikat Alempana mainittujen asumisessa ja maa- ja metsätaloudessa syntyneiden vaarallisten jätteiden pienerät, enintään 100 litran tai 100 kg, on toimitettava seuraaviin yhteisiin keräyspaikkoihin niiden aukioloaikoina: Vaarallinen jäte Lääkejätteet, kuumemittarit Loisteputket, kylmäkoneet, Kyllästetty puutavara Akut Asbesti Muut vaaralliset jätteet keräyspaikka Apteekit Tuottajayhteisön järjestämä keräyspaikka esim. jäteasemat Jäteasemat, kestopuun keräyslavat Tuottajayhteisön järjestämä keräyspaikka esim. jäteasemat Jätehuoltokeskus, jäteasemat enintään 20 kg:n erinä Jätehuoltokeskus, jäteasemat Asbestijätteen, josta voi vapautua pölyä, varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä tiiviisti suljettuja lujia pakkauksia tai säiliöitä. Ne on merkittävä selvästi tekstillä Asbestijätteeksi. Pakkauksia ja säiliöitä on rikkoontumisen ehkäisemiseksi käsiteltävä erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen. Suurempia (yli 100 l tai 100 kg) vaarallisten jätteiden erien vastaanotosta on sovittava erikseen Lakeuden Etappi Oy:n kanssa. Jätteiden kuljetus 23 Kiinteistökohtaiset jäteastioiden tyhjennysvälit Jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat jäteastioihin, ja jäteastiat voidaan aina sulkea, ja että jäteastia ei ylitä painoltaan liitteessä 1 asetettuja enimmäispainoja. Eri jätelajien jäteastiat on tyhjennettävä vähintään seuraavin määrävälein: Jätelaji Poltettava jäte, kaava-alue Poltettava jäte, haja-asutusalue Biojäte Energiajae Keräyskartonki ja pahvi Paperi Lasi Pienmetalli pisin tyhjennysväli 2 viikkoa 4 viikkoa 1 viikko 8 viikkoa 8 viikkoa 8 viikkoa 24 viikkoa 24 viikkoa

14 14 Yleiset jätehuoltomääräykset Voimassaolevat kaava-alueet ovat nähtävillä kunnanvirastoissa. Poltettavan jätteen jäteastiaan sijoitetaan myös biojätettä, mikäli biojätettä ei käsitellä kiinteistöllä kompostoimalla (3 ) tai biojätteelle ei ole omaa jäteastiaa. Poltettavan jätteen keräysvälineenä käytettävät tarkoitukseen soveltuvat puristimet on tyhjennettävä vähintään kahden (2) viikon välein. Mikäli biojätteen erilliskeräys on järjestetty, on puristimet tyhjennettävä vähintään neljän viikon välein. Syväkeräyssäiliöt on tyhjennettävä vähintään seuraavin määrävälein: Jätelaji Poltettava jäte (biojätteen erilliskeräys järjestetty) Poltettava jäte (sis. biojäte) Biojäte Pisin tyhjennysväli 4 viikkoa 2 viikkoa 2 viikkoa 24 Jäteastioiden tyhjentämistä koskevat poikkeukset Mikäli kiinteistön poltettavan jätteen jäteastiaan ei sijoiteta biojätettä, on mahdollista anoa liitteen 3 mukaan jäteastian pidennettyä tyhjennysväliä jätehuoltoviranomaiselta välisenä aikana biojätekertymän ollessa poikkeuksellisen pieni, biojätteen jäteastian tyhjennysväli voidaan harventaa 2 viikon välein tapahtuvaksi edellyttäen, että tyhjennysvälin pidentämisestä ei aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle, ja että biojätteet eivät jäädy jäteastiaan kiinni, eikä jäteastian paino ylitä liitteen 1 mukaisia enimmäispainoja. Asiasta tehdään ilmoitus Lakeuden Etappi Oy:lle. 25 Vapaa-ajan asuntojen jäteastioiden tyhjennysvälit Vapaa-ajan asunnon kiinteistökohtainen poltettavan jätteen jäteastia tyhjennetään vähintään neljän (4) viikon välein. Vapaa-ajan asunnon osalta tämä määräys on voimassa vähintään välisen ajan, ellei asunnon tosiasiallinen käyttö edellytä pidempää keräyskautta. 26 Jäteastian tyhjennyksen keskeytys Jäteastian tyhjennykseen voi saada tilapäisen keskeytyksen (pyydettäessä vähintään 2 viikkoa ennen keskeytyksen alkamista). Jäteastian tyhjennyksen keskeytyksen voi saada vain vakituisesti asutulle kiinteistölle. Asuinkiinteistön jätehuollon voi keskeyttää ilmoituksella enintään kolmen (3) kuukauden ajaksi yhden kalenterivuoden aikana. Keskeytyksen aikana kiinteistöä ei saa käyttää asumiseen, tai muun kiinteistön tai laitoksen osalta toiminnan tulee olla keskeytyneenä, ellei kyseessä ole kelirikon vuoksi tehtävä väliaikainen keskeytys. Keskeytystä koskevat ilmoitukset tehdään Lakeuden Etappi Oy:n asiakaspalveluun ja asuinkiinteistön yli kolmen kuukauden keskeytykset anotaan kirjallisesti jätelautakunnalta (liite 3). 27 Kiinteistön hygieenistä haittaa aiheuttavat jätteet Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa hygieenistä tai muuta terveydellistä haittaa, on kuljetettava viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn. 28 Jäteastian soveltuvuus jätteenkuljetukseen Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetetaan vain ne kiinteistöjen jätteet, joille on järjestetty näiden määräysten mukainen jäteastia. Jäteastiaan ei saa laittaa lain tai näiden jätehuoltomääräysten vastaisesti muita jätelajeja. Jäteastian on täytettävä liitteessä 1 asetetut vaatimukset.

15 Yleiset jätehuoltomääräykset 15 Muiden jätteiden, samoin kuin poikkeuksellisten suurten jäteastiaan kokonsa, painonsa tai määränsä suhteen sopimattomien jätteiden, kuljetuksen järjestämisestä näiden määräysten mukaiseen keräyspaikkaan, ja siitä mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista, vastaa jätteenhaltija. 29 Jäteastioiden reititysperusteet Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa noudatetaan säännöllistä keräysreittiä, jolloin jäteastioiden tyhjennys hoidetaan yhden, kahden tai neljän viikon välein toistuvalla reitillä. Mikäli kiinteistön jäteastian tyhjennysväli poikkeaa kiinteistön sijaintialueen normaalin tyhjennysreitin mukaisesta tyhjennysvälistä siten, että se aiheuttaa kohtuuttomia lisäkustannuksia tai ympäristökuormituksen huomattavaa lisääntymistä, voi jätelautakunta velvoittaa jätteen haltijan käyttämään normaalin reitin mukaista jäteastian tyhjennysväliä. 30 Jätteiden kuormaaminen ja kuljetus kiinteistöllä Jäteastioiden tyhjentäminen sekä jätteiden kuormaaminen kaava-alueella sekä sen lähiympäristössä on kielletty klo välisenä aikana. Tästä voidaan poiketa vain erityisissä tilanteissa, kuten onnettomuustilanteet tai poikkeavat keliolosuhteet. Asumislietteet ja muut kiinteistöltä tyhjennettävät jätevesien käsittelyjärjestelmät 31 Tyhjennysvälit Hiekanerotuskaivot, saostussäiliön lietetilat ja pienpuhdistamojen lietetilat on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään seuraavasti: - hiekanerotuskaivo 1 kertaa vuodessa; - asumiseen käytettävien kiinteistöjen saostussäiliöt ja pienpuhdistamojen lietetilat tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Jätevesien käsittelyjärjestelmän häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi kiinteistön haltijan on huolehdittava siitä, että tyhjennystiheys on suunnittelijan / valmistajan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukainen. Kiinteistön haltijan on ilmoitettava Lakeuden Etappi Oy:lle tiheämmästä tyhjennystarpeesta. Kiinteistön haltija vastaa kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmiensä tyhjennyksen jälkeisestä toimivuudesta (esimerkiksi saostussäiliöiden ja pienpuhdistamoiden vedellä täyttämisestä jne.). Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa. Ne on kuitenkin kiinteistön haltijan toimesta tarkistettava käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti. Tyhjennystarpeesta on ilmoitettava riittävän ajoissa ja vakituisessa käytössä olevien kiinteistön osalta suositellaan säännönmukaista tyhjennysväliä järjestelmän ja tyhjennysreitityksen toimivuuden varmistamiseksi sekä ylitäyttymisvaaran välttämiseksi. Umpisäiliöön sijoitettava täyttymishälytin estää mahdolliset ylivuototilanteet. Rasva- ja öljynerotuskaivot sekä fosforinpoistokaivo on tarkastettava vähintään kerran vuodessa ja tyhjennettävä riittävän usein. Jätehuoltoviranomainen voi myöntää asumislietteiden tyhjentämiseen pidennetyn tyhjennysvälin liitteen 3 mukaisesti. Pidennetty tyhjennysväli vaatii joko hyvin vähäistä käyttöä tai pelkkien harmaiden vesien käsittelyä saostussäiliössä.

16 16 Yleiset jätehuoltomääräykset 32 Asumislietteiden ja erotuskaivolietteiden omatoiminen käsittely Asumisessa syntyvien kalkkistabiloimalla tai muulla hyväksytyllä tavalla hygienisoitujen lietteiden levittäminen omalle pellolle on sallittua, mikäli maatalouskiinteistön ja asunnon haltija on yksi ja sama sekä maataloutta harjoittava. Tällaiseen asumisessa syntyvän lietteen omatoimiseen käsittelyyn siirtymisestä ja siitä luopumisesta on asunnon haltijan tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle, liite 3. Jätehuoltoviranomainen voi kieltää asumisessa syntyneen lietteen omatoimisen käsittelyn, mikäli se ei ole ollut asianmukaista. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös pellolle levitettävää muuta asumislietteeseen verrattavissa olevaa ainetta, esimerkiksi käytettyjä fosforinpoistokaivojen massoja ja maapuhdistamoiden hiekkoja. Jos lupaa ko. lietteiden omatoimiseen käsittelyyn hakee joku muu kuin maataloutta harjoittava, asia käsitellään poikkeuksena jätehuoltomääräyksistä. Tällaisessa tapauksessa jätehuoltoviranomainen pyytää kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta lausunnon jätteen hyödyntämisen asianmukaisuudesta. Fosforinpoistokaivojen massojen ja lietepussiin tai suodatinmateriaaliin sitoutuneen kuivan ylijäämälietteen käsittely voidaan suorittaa kiinteistöllä ilmoittamalla asiasta jätehuoltoviranomaiselle, liite 3. Käsittely on suoritettava kompostoimalla jätehuoltomääräysten 3 mukaan. 33 Asumislietteiden reititysperusteet Asumislietteet tyhjennetään kerran vuodessa, jolloin tyhjennysväliksi muodostuu pääsääntöisesti 52 viikkoa, ellei asiakkaan pyynnöstä tyhjennyskertoja ole lisätty. Tyhjennykset suoritetaan laaditun reitityksen mukaisesti, jonka vuoksi tyhjennysajankohdan muuttamisesta aiheutuneista ylimääräisistä kilometreistä peritään korvaus voimassaolevan taksan mukaisesti. Halutut muutokset reititykseen tulee ilmoittaa viimeistään kahta viikkoa ennen tyhjennysajankohtaa. Jätteiden toimittaminen hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi 34 Vaaralliset jätteet Vaaralliset jätteet on toimitettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, asianmukaisesti hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi. Keräyspaikat ovat lueteltu kohdassa 22. Lisätietoa vaarallisista jätteistä on saatavilla valtakunnallisilla kotisivuilla: 35 Asumisessa syntyvät jätteet Seuraavat asumisessa syntyneet jätteet sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan julkisessa toiminnassa ja asuinkiinteistöissä sijaitsevissa liikehuoneistoissa syntyneet jätteet tulee toimittaa alla lueteltuihin vastaanottopaikkoihin. Tämä määräys toimittaa jätteet kiinteistöltä vastaanottopaikkoihin ei koske vaarallista jätettä tai jätettä, joka kuljetetaan edellisten määräysten perusteella kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa tai jätettä, joka hyödynnetään tai käsitellään kiinteistöllä näiden määräysten mukaisesti. Asumisessa syntyvä liete ja umpisäiliöliete on toimitettava jätevedenpuhdistamolle tai Lakeuden Etapin osoittamaan muuhun vastaanottopaikkaan. Yhdyskuntajäte, rakennusjäte, puutavara, tiili- ja betonijäte, puutarhajäte, pahvi, pienmetalli ja lasi on toimitettava jätehuoltokeskukseen tai jäteasemalle enintään 2 m 3 pienerinä.

17 Yleiset jätehuoltomääräykset 17 Rasvanerotuskaivoliete on toimitettava Lakeuden Etappi Oy:n biokaasulaitokseen. Hiekanerotuskaivoliete on toimitettava jätehuoltokeskukseen. Septitankkijäte sekä muut kemiallisten käymälöiden jätevedet on toimitettava jätevedenpuhdistamolle. Fosforinpoistokaivojen käytetyt massat on toimitettava jätehuoltokeskukseen tai muuhun vastaanottopaikkaan, jolla on ympäristölupa kyseiseen toimintaan. Maapuhdistamoista poistetut käytetyt maa-ainekset ovat rakennusjätettä. Ne voidaan toimittaa esimerkiksi jätehuoltokeskukseen, jolloin maa-aines sijoitetaan kaatopaikalle, mikäli ei ole syytä epäillä hiekan sisältävän ympäristölle vaarallisia aineita. Erityisjäte on toimitettava jätehuoltokeskukseen tai jäteasemalle enintään 20 l/kg:n pieneränä tiiviisti pussiin tai säkkiin pakattuna. 36 Muut jätteet Muutkin jätteet, joita ei ympäristöluvan tai jätelain ja näiden määräysten mukaisesti hyödynnetä tai käsitellä kiinteistöllä, on toimitettava asianmukaisesti hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi. Lakeuden Etappi Oy:n jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikat 37 Turvallisuusohjeet jätteiden vastaanottopaikoilla Liikuttaessa jätteiden hyödyntämis- tai vastaanottopaikalla on noudatettava siellä olevia ohjeita sekä noudatettava riittävää varovaisuutta. Asiaton oleskelu ekopisteillä, aluekeräyspisteillä, jäteasemilla sekä jätehuoltokeskuksessa on kielletty. Jäteasemalla ja Lakeuden Etapin jätteenkäsittelyalueella liikkuminen edellyttää vastaanottohenkilökunnan lupaa. Jätteet on sijoitettava niille määriteltyihin paikkoihin vastaanottopaikan henkilökunnan ohjeiden mukaisesti. 38 Pilaantuneet maat Pilaantuneiden maiden ja haudattavan erityisjätteen toimittamisesta on sovittava vastaanottopaikan henkilökunnan kanssa etukäteen. Muut määräykset 39 Kiinteistön haltijan tiedotusvastuu lajittelusta Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä. 40 Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä Jätehuoltoviranomainen voi harkintansa perusteella yksittäistapauksessa perustellusta hakemuksesta myöntää poikkeuksen näistä määräyksistä esim. 3 ja 32 :ssä tarkoitetun omatoimisen jätteiden käsittelyn, kiinteistön tosiasiallisen käytön tms. seikan perusteella. Poikkeaminen ei saa johtaa jätelain 32 nojalla kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden toimittamiseen muihin käsittelypaikkoihin, eikä näiden määräysten mukaisten jätteiden lajitteluvelvoitteiden taikka kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liittymisvelvollisuuden täyttämättä jättämiseen.

18 18 Yleiset jätehuoltomääräykset Poikkeamista ei voida myöntää siten, että se johtaisi liitteen 1. vaatimusten täyttymättä jäämiseen. Poikkeaminen ei voi koskea lakisääteisistä velvoitteista vapauttamista. Poikkeamispäätökset eivät saa asettaa kuntalaisia tai Lakeuden Etappi Oy:n osakaskuntien kuntalaisia keskenään eriarvoiseen asemaan. Poikkeamaperusteet on esitetty liitteessä Rangaistusseuraamukset Näiden määräysten rikkomisen tai laiminlyönnin mahdollisesta rangaistusseuraamuksesta säädetään jäte- ja rikoslaissa. Voimaantulo 42 Voimaantulo Nämä yleiset jätehuoltomääräykset on hyväksytty Lakeuden jätelautakunnassa ja ne tulevat voimaan toimialueen kunnissa alkaen ja korvaavat voimaantullessaan aiemmat jätehuoltomääräykset.

19 Yleiset jätehuoltomääräykset 19 Liite 1. Jäteastioita, keräyspaikkoja ja -tiloja koskevat tekniset perusvaatimukset järjestetyssä jätteenkuljetuksessa 1. Jäteastiat on pidettävä asianmukaisessa kunnossa siten, että ne ovat jatkuvasti tiiviitä, kuormauskäsittelyn ja jätesäkkejä lukuun ottamatta myös kuumapesun kestäviä, eivätkä aiheuta terveydellistä haittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Asumisessa syntyneiden lietteiden käsittelyjärjestelmät ja umpisäiliöt tulee olla määräysten mukaisia ja sellaisessa kunnossa, että tyhjennys voidaan suorittaa turvallisesti. 2. Yhdyskuntajätteen jäteastioina saadaan vaihtoehtoisesti käyttää: 1) käsin siirrettävissä olevia enintään 700 litran kannellisia, pyörin (yli 500 l litran astioissa tulee olla neljä kääntyvää pyörää) ja tartuntakahvoin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen; 2) kannellisia jätekontteja, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen; 3) maahan upotettavia jätesäiliöitä eli syväkeräyssäiliöitä tai vastaavalla tavalla tyhjennettäviä sisäsäkillisiä jäteastioita, jotka soveltuvat nostolaitteella varustetun puristinjäteauton koneelliseen kuormaukseen (muunlaisella kalustolla ja/tai muilla alueilla erillisellä sopimuksella Lakeuden Etappi Oy:n kanssa) - koko Lakeuden Etappi Oy:n alueella hyödynnettävien jätteiden osalta. - säiliöiden maksimikoko: biojäte 1.3 m 3 lasi 3 m 3 muiden osalta 5m 3 ; Lisäksi muualla kuin kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa: 4) puristinkontteja, joissa jätteet kuljetetaan käsittelypaikalle; 5) poikkeuksellisten jäte-esineiden tai erittäin suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen muita tarkoitukseen soveltuvia keräysvälineitä. 3. Eri jätelajien jäteastiat erotetaan toisistaan merkitsemällä ne jätettä osoittavin tekstein/ tarroin. 4. Jäteastian viereen tilapäisesti jätetyt ylimääräiset jätesäkit saavat täysinä painaa enintään 20 kg sekä muut käsin siirrettävät keräysvälineet enintään 60 kg. 5. Jäteautolla on oltava esteetön pääsy alkaen vähintään 10 metrin päähän jätesäkeistä ja jäteastioista. Yli 10 metrin etäisyydellä olevien jätesäkkien ja jäteastioiden siirron kustannuksista vastaa kiinteistönhaltija tai se, jonka velvollisuutena on suorittaa ko. kiinteistön osalta kunnan jätemaksu. Muut jäteastiat, jotka eivät ole käsin siirrettävissä ja pyörin varustettuja, on sijoitettava siten, että kuormaus jätteenkuljetusajoneuvoon voidaan suorittaa suoraan sijaintipaikalta. Loka-autolla tai muulla tyhjennyskulkuneuvolla on oltava esteetön pääsy vähintään 20 metrin päähän tyhjennettävistä jätevesien käsittelyjärjestelmistä. Kiinteistön haltijan tulee välittää tyhjentäjälle tarvittavat ohjeet tyhjentämisestä. Tarvittaessa jätevesien käsittelyjärjestelmien paikat tulee olla merkittynä ja mahdolliset tyhjennystoimintaa haittaavat esteet poistettuna (esim. lumipeitteet/kinokset). Kiinteistön haltijan on lisäksi annettava tarvittavat ohjeet jätevesien käsittelyjärjestelmän tyhjennyksen suorittamiseksi. 6. Jäteastiat voidaan sijoittaa myös erilliseen jätehuoneeseen tai jätekatokseen. Tilaan on oltava sisäänkäynti ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jätetilat on mitoitettava riittävän väljäksi siten, että jäteastiat voidaan ottaa tyhjennettäväksi siirtämättä muita keräysvälineitä. Ovissa on oltava laitteet, joilla ovet saadaan pysymään auki. Jos jätehuone, jätekatos, jäteastia tai jäteastioiden siirtoreitillä olevat ovet tai portit halutaan lukita, on lukituksessa käytettävä kaksoispesällistä lukkoa niin, että toiseen pesään sopii Lakeuden Etappi Oy:n yleisavain. Mikäli kaksoispesälukon käyttö on asennusteknisesti mahdotonta, voidaan käyttää seinään upotettavaa ava insäiliötä (sijaittava lukon välittömässä läheisyydessä), jo-

20 20 Yleiset jätehuoltomääräykset hon sopii Lakeuden Etappi Oy:n yleisavain ja jonka sisälle sijoitetaan jätetilan avain tai jätetilaan johtavalla reitillä tarvittava avain tai avaimet. Mikäli jätesäiliöiden lukitukseen käytetään riippulukkoa, tulee säiliöiden lukot olla sarjoitettuna Lakeuden Etappi Oy:n yleisavainsarjaan. Kiinteistön oman jätesäiliön avain tulee sarjoittaa Etapin yleisavaimen alasarjaan, joka on kiinteistökohtainen. Lukituksesta on aina sovittava Lakeuden Etappi Oy:n kanssa. Etapin kanssa voi sopia muustakin teknisestä ratkaisusta oven lukituksessa. Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta. Kiinteistön haltijan on huolehdittava jätehuoneen tai -katoksen puhtaanapidosta. Jätehuoneessa tulee olla riittävä ilmanvaihto, valaistus sekä mahdollisuuksien mukaan vesijohto ja viemäri. Mikäli jätehuoneessa kompostoidaan, tulee tila varustaa vesijohdolla ja lattiakaivollisella viemärillä sekä riittävällä muusta ilmanvaihdosta erotetulla ilmanvaihdolla. Jätekatoksen sijoittamisessa on otettava huomioon rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisen antamat ohjeet ja määräykset. Turvaetäisyyksien rakennusten räystäslinjasta tulisi olla seuraavat: alle 660 litraisissa jäteastioissa 4 m, useamman astian rivistöissä 6 m sekä jätekatosten ja avolavojen kohdalla 8 m, ellei jätehuollolle ole osoitettu erikseen paikkaa kaavassa. 7. Alueiden ja väylien, joilla jäteastioita siirretään jätteiden kuormausta ja kuljetusta varten, on oltava riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Aitausten, istutusten ja katosten sekä alueiden ja väylien on lisäksi oltava sellaisia, että jäteastiaa voidaan joustavasti ja esteettömästi siirtää. Alueet ja väylät eivät saa olla liukkaita. Niiden kaltevuuden on, mikäli mahdollista, oltava alle 1: Kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastialle sekä jätevesien käsittelyjärjestelmälle johtavan kulkuväylän sekä jäteastioiden sijoituspaikkojen soveltuvuudesta käytössä olevalle jätteidenkeräyskalustolle ja niiden kunnossa - ja puhtaanapidosta, mukaan lukien liukkauden torjunnan siten, että tyhjennystapahtuma voidaan hoitaa esteettä. 9. Kiinteistön haltijan on huolehdittava koti- ja lemmikkieläinten kiinnipidosta sitten, etteivät ne aiheuta haittaa jäteastian tyhjennyksen suorittamiselle. Liite 2. Poikkeamat Kihniön kunnan alueella Näitä määräyksiä sovelletaan Kihniön kunnan alueella seuraavin poikkeuksin 1. Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennyksessä ei sovelleta näitä jätehuoltomääräyksiä. Saostussäiliöt on tyhjennettävä aikaisemmin hyväksyttyjen määräysten mukaisesti tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. 3. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa voidaan käyttää poltettavan jätteen aluekeräyspisteitä sekä vakituisessa että vapaa-ajan asumisessa syntyville poltettavalle jätteille. 2. Biojätettä ei erilliskerätä.

21 Yleiset jätehuoltomääräykset 21 Liite 3. Jätehuoltomääräyksistä poikkeamiset sekä ilmoituksenvaraiset asiat Jätelain 91 mukaisesti Lakeuden jätelautakunnan jäteasiamies voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeaman jätehuoltomääräyksen noudattamisesta tässä liitteissä mainituin perustein. Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen Toimintaohjeet ja perustelut 4 Rakennuksen hävittäminen polttamalla Vaatii hakemusta jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta Lakeuden jätelautakunnalle. Asiasta tehdään jätelautakunnalla päätös yhteistyössä kyseisen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen sekä pelastusviranomaisen kanssa. Myönteinen jätehuoltomääräyksistä poikkeamispäätös edellyttää kaikkien kolmen viranomaistahon hyväksynnän. Kohde on hävitettävä tulipalon sammuttamisen harjoituskohteena. Perustelut: Lakeuden jätelautakunta Lakeuden jätelautakunta Jätelaki 646/ Ympäristönsuojelulaki 86/ Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen Jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä tulee hakea poikkeamana jätehuoltomääräyksistä Lakeuden jätelautakunnalta. - kaava-alueen poltettavan jätteen jäteastia voidaan tyhjentää 4 viikon välein, mikäli biojätettä ei sijoiteta jäteastiaan - haja-asutusalueen poltettavan jätteen jäteastia voidaan tyhjentää 8 viikon välein, mikäli biojätettä ei sijoiteta jäteastiaan - biojätteen vaihtoehtoiset sijoituspaikat : lämpöeristetty kompostori, biojäteastia, biojätekimppa-astia tai asiakas käyttää ateriapalvelua kotihoidon tukipalveluna. Perustelut: Lakeuden jätelautakunta Lakeuden jätelautakunta Jätelaki 646/

22 22 Yleiset jätehuoltomääräykset Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen Toimintaohjeet ja perustelut 26 Jäteastian tyhjennyksen keskeytys Yli 3 kuukautta kestävä jäteastian tyhjennyksen keskeytys on haettava jätelautakunnalta poikkeamana jätehuoltomääräyksistä. Keskeytyspäätöstä ei voi tehdä vapaa-ajan asunnoille. Kiinteistön on oltava käyttämätön keskeytyksen aikana. Lyhyemmät kuin 3 kk jäteastian tyhjennyksen keskeyttämiset voidaan sopia suoraan jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:n kanssa. Perustelut: Jätelaki 646/ Asumislietteiden ja erotuskaivolietteiden omatoiminen käsittely eli omien asumislietteiden hygienisointi peltolevistystä varten Vaatii ilmoituksen tekemisen Lakeuden jätelautakunnalle toiminnan aloittamisesta sekä lopettamisesta. - hakijan tulee olla aktiiviviljelijä - liete levitetään hakijan hallinnoimalle pellolle - käsitellään vain omat lietteet esimerkiksi kalkkistabiloimalla - käytössä asianmukainen kalusto - lietteen ph tarkistetaan asianmukaisesti käsittelyn yhteydessä - ei levitystä pohjavesialueille - ei levitystä nurmelle Tarkemmat ohjeet hygienisoinnista ja peltojen soveltuvuudesta MMM asetus 12/12 sekä levityskaudesta VNA 931/2000 Jätelain 6 ja 32 :ien mukaan asumisessa syntyvä liete on kunnan vastuulla olevaa jätettä. Jos esim. viljelijä aikoo ryhtyä käsittelemään ja levittämään muiden lietteitä, hän tarvitsee sopimuksen kunnan jätelaitoksen kanssa kunnan vastuulle kuuluvan jätteen hyödyntämispalvelun tuottamisesta. Tämän lisäksi tulee tarkistaa toiminnan luvanvaraisuus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä Eviran hyväksyntä toiminnalle. Perustelut: Maa- ja metsätalousministeriön asetus 12/12 Lannoitevalmisteista annetun maa ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Jätelaki 646/ ja 91 Lakeuden jätelautakunta

23 Yleiset jätehuoltomääräykset 23 Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen Toimintaohjeet ja perustelut 32 Kuivatun asumis- ja erotuskaivolietteen käsittely omalla kiinteistöllä Asiasta tulee tehdä ilmoitus Lakeuden jätelautakunnalle. Mikäli kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä perustuu esimerkiksi laitepuhdistamoon, jossa ylijäämäliete poistetaan järjestelmästä muulla tavoin kuin loka-autolla (suodattimet, lietepussit), tulee liete käsitellä jätehuoltomääräysten 3 mukaan. Lakeuden jätelautakunta voi kieltää lietteen omatoimisen käsittelyn, mikäli asiassa on toimittu jätehuoltomääräysten tai ympäristönsuojelulain vastaisesti. Perustelut: Jätelaki 646/ ja 91 Lakeuden jätelautakunta Asumislietteiden tyhjennysvälin pidentäminen Vaati hakemusta Lakeuden jätelautakunnalle, jossa asiasta tehdään päätös jätehuoltomääräyksistä poikkeamisena. Poikkeamia jätehuoltomääräyksistä voidaan myöntää lietteen tyhjennyksien kohdalla seuraavasti: 1. Kiinteistöt, joilla on käytössä ns. kaksoisviemäröinti tai vaihtoehtoinen käymälä (esim kuivakäymälä) ja joissa asutaan ympärivuotisesti, tyhjennysväli harmaavesijärjestelmälle 24 kk 2. Vapaa-ajan kiinteistöt pienellä käytöllä (tyhjennysväli 24 kk mikäli vesikäymälä sekä 36 kk mikäli jätevesien käsittelyjärjestelmässä käsitellään vain harmaat vedet). Perustelut: Jätelaki 646/ ja 91 Ympäristönsuojelulaki 86/ VNA 209/2011 talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, liite 1 Lakeuden jätelautakunta Lakeuden jätelautakunta Asumislietteiden tyhjennyksen keskeytys Vaati hakemusta Lakeuden jätelautakunnalle, jossa asiasta tehdään päätös jätehuoltomääräyksistä poikkeamisena. Keskeytyksen aikana kiinteistöllä ei ole sallittua asua tai viettää aikaa. Kiinteistön on oltava asumaton vähintään vuoden ajan. Perustelut: Jätelaki 646/

24 Kuntien yhteinen jätelautakunta: Lakeuden jätelautakunta Ilmajoen kunta Lakeuden jätelautakunta PL 20 / Ilkantie ILMAJOKI (06) , Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15, Pojanluoma Puh. (06) , Kuntien yhteystiedot: Alavus PL Alavus p. (06) Jalasjärvi Kirkkotie Jalasjärvi p. (06) Kuortane Keskustie Kuortane p. (06) Lapua Valtuustotie Lapua p. (06) Ähtäri Ostolantie Ähtäri p. (06) Ilmajoki PL Ilmajoki p. (06) Kihniö Kihniöntie Kihniö p. (03) Kurikka PL Kurikka p. (06) Seinäjoki PL Seinäjoki p. (06)

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo 1.6.2007 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset

Yleiset jätehuoltomääräykset Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin ja Närpiön kaupunkien sekä Isojoen, Jurvan, Karijoen ja Teuvan kuntien yhteinen jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset Hyväksytty: 13.8.2003 Voimaantulo:

Lisätiedot

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Yleiset, jätelain 17 nojalla annetut jätehuoltomääräykset 1 Sen lisäksi, mitä on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... Rovaniemen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 31.03.2006 Sivu 0/10 ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 YLEISET, JÄTELAIN 17 NOJALLA ANNETUT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 1 Sen lisäksi,

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. PADASJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. 1 LUKU Soveltamismääräykset 1 Määräysten pääsisältö

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 tekn. ltk 5.6.2012 35 Liite 35.2 JÄMIJÄRVEN KUNTA Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1.LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 2 Tavoitteet 3 Määritelmiä 2.LUKU JÄTTEIDEN

Lisätiedot

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Savo-Pielisen jätelautakunta Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 13.11.2015 Sisällys Yleistä jätehuoltomääräyksistä... 2 Jätehuoltoon liittyminen... 3 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä...

Lisätiedot

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008.

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. Jätehuoltomääräykset Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. I YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Yleistä Jätehuollon järjestämisestä, jätteistä

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 Sisällysluettelo... 1 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon tavoitteet...

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ANNETTU Jätelain 17 :n nojalla Raahen ympäristölautakunnan päätös 11.12.2007 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2010 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET N:o Kv Säännön nimi 3/2010 6.9.2010 Jätehuoltomääräykset HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset. Siikajoki. Taustatietoa jätehuoltomääräyksille. Tekninen lautakunta 26.4.2016 25

Jätehuoltomääräykset. Siikajoki. Taustatietoa jätehuoltomääräyksille. Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 Jätehuoltomääräykset Siikajoki Taustatietoa jätehuoltomääräyksille Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 sivu 1 Lisätietoja Suomen lainsäädäntö on sähköisesti luettavissa Finlex-palvelussa osoitteessa www.finlex.fi

Lisätiedot

i SISÄLLYSLUETTELO JATEHJAO, 3.9.2013 15:00, Pöytäkirja 36 Jätehuoltomääräysten hyväksyminen... 1 Pykälän liite: Liite 2 Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet... 2 Pykälän liite: Liite 3 Uusi Rovaniemen

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014

JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014 JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014 1. JOHDANTO Tässä palvelutasomäärittelyssä esitetään Lakeuden Etappi Oy:n tarjoamat palvelut kuntalaisille. Tarkoituksena on määrittää ne yleiset periaatteet

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN SEKÄ PELLON LON KUNTIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 25.4.2013 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

ROVANIEMEN KAUPUNGIN SEKÄ PELLON LON KUNTIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 25.4.2013 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 0 2013 ROVANIEMEN KAUPUNGIN SEKÄ SEKÄ RANUAN RANUAN JA PEL JA PELLON LON KUNTIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 25.4.2013 [Kirjoita asiakirjan tiivistelmä tähän. Tiivistelmä on yleensä

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa 4.2.2016, 4

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa 4.2.2016, 4 Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Määräyksien soveltamisalue: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki, Turku Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN JA KUHMOISTEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET VOIMAAN 1.1.2016

JÄMSÄN KAUPUNGIN JA KUHMOISTEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET VOIMAAN 1.1.2016 JÄMSÄN KAUPUNGIN JA KUHMOISTEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET VOIMAAN 1.1.2016 Jämsän Jätehuolto ja Jämsän Vesi liikelaitosten johtokunta Hyväksytty 11.11.2015 43 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISET VELVOITTEET JA

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio. Perämeren jätelautakunta

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio. Perämeren jätelautakunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio Perämeren jätelautakunta Sisällys 1 KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 3 1 luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 3 1 Soveltamisala 3

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Johdanto 2 1 Soveltamisala 2 2 Jätehuollon tavoitteet 2 Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen 3 3 Velvollisuus

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa xx.xx.2014 xx

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa xx.xx.2014 xx Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset (Luonnos 15.9.2014) Määräyksien soveltamisalue: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki,

Lisätiedot

LUONNOS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUONNOS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa XX.XX. 2013 Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa,

Lisätiedot

Ylä-Savon jätehuoltomääräysten perustelumuistio

Ylä-Savon jätehuoltomääräysten perustelumuistio Ylä-Savon jätehuoltomääräysten perustelumuistio Ylä-Savon jätehuoltolautakunta Hyväksytty 16.12.2015 27 0 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa xx.xx.2014, xx. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa 1.1.2015

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNAN TOIMIALU- EEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNAN TOIMIALU- EEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNAN TOIMIALU- EEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo Sisältö 1 Yleinen osa... 4 1.1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?... 4 1.2 Etusijajärjestys... 4 1.3 Kunnan

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset SAVO -PIELI S EN JÄTEL AU TA K UNTA

Kunnalliset jätehuoltomääräykset SAVO -PIELI S EN JÄTEL AU TA K UNTA Kunnalliset jätehuoltomääräykset SAVO -PIELI S EN JÄTEL AU TA K UNTA Hyv. 24.11.2015 25 Voimaantulo 1.1.2016 Savo-Pielisen jätelautakunta 2016 Sisältö 1. YLEINEN OSA 8 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä

Lisätiedot

PALVELUTASOMÄÄRITYS 2016

PALVELUTASOMÄÄRITYS 2016 Lakeuden Etappi Oy:n ja Lakeuden jätelautakunnan yhteistoiminta-alueen PALVELUTASOMÄÄRITYS 2016 etapp lakeuden i etappi.com Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. POLTETTAVAN JÄTTEEN HYÖDYNTÄMINEN ENERGIANA... 3

Lisätiedot

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräysten perustelut

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräysten perustelut Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräysten perustelut Sisällys 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Jätehuollon tavoitteet... 1 2 Luku

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015

Jätehuoltomääräykset 2015 Kangasniemen K kunnan Jätehuoltomääräykset 2015 1 Yleinen osa 2 Kunnalliset jätehuoltomääräykset 2 1.Yleinen osa 2 1. Yleinen osa... 4 1.1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?... 4 1.1

Lisätiedot

Ylä-Savon jätehuoltomääräykset

Ylä-Savon jätehuoltomääräykset Ylä-Savon jätehuoltomääräykset Ylä-Savon jätehuoltolautakunta Hyväksytty16.12.201527 Voimaantulo1.2.2016 Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1. Yleinenosa... 1.1 Yleistäjätehuoltomääräyksistäjaniidenmerkityksestä...

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon tavoitteet... 4 2 Luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI

Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI sivu 1 Johdanto Osassa 1 kerrotaan jätelainsäädäntöön ja jätehuollon järjestämiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Siikajoen jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Tyhjennysmaksulla kiinteistöltä kerättävän jätteen jäteastiakohtaista tyhjennysmaksua

Tyhjennysmaksulla kiinteistöltä kerättävän jätteen jäteastiakohtaista tyhjennysmaksua Mäntyharjun jätetaksa 2013 1 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa osakaskuntiensa lukuun jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisen. Jätemaksut suoritetaan Kymenlaakson Jäte

Lisätiedot

EHDOTUS KUNNALLISIKSI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

EHDOTUS KUNNALLISIKSI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA 1/(15) Kunnalliset jätehuoltomääräykset EHDOTUS KUNNALLISIKSI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA YLEISET PERUSTELUT Kunnallisia jätehuoltomääräyksiä uudistetaan ja ajanmukaistetaan

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1 HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista

Lisätiedot

Ylä-Savon jätehuoltomääräykset

Ylä-Savon jätehuoltomääräykset Ylä-Savon jätehuoltomääräykset Ylä-Savon jätehuoltolautakunta LUONNOS pp.kk.vvvv 1 Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1. Yleinenosa...4 1.1 Yleistäjätehuoltomääräyksistäjaniidenmerkityksestä... 1.2 Etusijajärjestys...

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU

OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU Teijo Myllylä Syväsuontie 10 46800 Myllykoski Kymen jätelautakunta Valtakatu 33 45700 Kuusankoski OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla

Joensuun alueellisen jätelautakunnan JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Joensuun alueellisen jätelautakunnan JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Määräykset on hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 10.12.2015 49 Kuulutettu 17.12.2015 Voimaantulo

Lisätiedot

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto Neuvoja Miia Jylhä 31.102014 Turun Seudun Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät

Lisätiedot

EKOMAKSUT 01.05.2013. Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1

EKOMAKSUT 01.05.2013. Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 EKOMAKSUT Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten perustelumuistio määräysten perustelut ja muutokset 1.9.2012 hyväksyttyihin määräyksiin

Jätehuoltomääräysten perustelumuistio määräysten perustelut ja muutokset 1.9.2012 hyväksyttyihin määräyksiin Jätehuoltomääräysten perustelumuistio määräysten perustelut ja muutokset 1.9.2012 hyväksyttyihin määräyksiin Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 10.12.2015 49. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila

Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Yleinen osa Yleisessä osassa kerrotaan jätehuoltomääräysten taustalla olevista

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2013 alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2013 alkaen Sivu 1 / 19 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2013 alkaen Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 22.11.2012 113. - Taulukko 6 korjattu Joensuun alueellisen jätelautakunnan päätöksen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Ravintola Uppalan kartano, Seinäjoki

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Ravintola Uppalan kartano, Seinäjoki ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika 9.1.2013, kello 18.00 20.30 Kokouspaikka Ravintola Uppalan kartano, Seinäjoki Saapuvilla olleet jäsenet Ilmajoki: Alavus:

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 2.5.2016

LAIHIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 2.5.2016 LAIHIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kunnanvaltuustossa 2.5.2016 SISÄLLYSLUETTELO OSA 1 Jätehuoltomääräysten yleinen osa... 4 1.1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?... 4

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

KUUSAMON KAUPUNKI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET KUUSAMON KAUPUNKI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.4.2012 57 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.11.2012 185 muutettu pykälät: 3,5/8,6,14,15,24,34,35,37,39,46 ja voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008 KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 2/22.11.2007 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008 Jätetaksa V u o s i 2008 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Ilmajoen Kestikartano, Kartanontie 5, Ilmajoki

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Ilmajoen Kestikartano, Kartanontie 5, Ilmajoki ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika 16.2.2011, kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Ilmajoen Kestikartano, Kartanontie 5, Ilmajoki Saapuvilla olleet jäsenet Poissa:

Lisätiedot

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019 Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019 Jätehuollon vastuut Jätelain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluu ympäristöministeriölle ELY-keskus ohjaa ja edistää jätelaissa ja sen

Lisätiedot

Vastineet kuntien ja viranomaisten lausuntoihin

Vastineet kuntien ja viranomaisten lausuntoihin Sivu 1 / 17 Vastineet kuntien ja viranomaisten lausuntoihin Hattulan kunta Tekninen lautakunta Hattulan kunnalla ei ole huomautettavaa ehdotuksesta. Hausjärven kunta Tekninen lautakunta Hausjärven kunta

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 17.2.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka VNA kaatopaikoista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt vuoden 2016 jätetaksan 15.12.2015 sekä määrännyt sen tulemaan voimaan 1.1.2016 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

Jätelautakunta voi antaa täydentäviä ohjeita lajittelusta, keräyksestä ja kuljetuksesta.

Jätelautakunta voi antaa täydentäviä ohjeita lajittelusta, keräyksestä ja kuljetuksesta. Jätehuoltomääräykset SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty

Lisätiedot

TAMPEREEN TIEDOTE 1(2) ALUEPELASTUSLAITOS Onnettomuuksien ehkäisy / Pir 27.6.2011

TAMPEREEN TIEDOTE 1(2) ALUEPELASTUSLAITOS Onnettomuuksien ehkäisy / Pir 27.6.2011 TAMPEREEN TIEDOTE 1(2) ALUEPELASTUSLAITOS Onnettomuuksien ehkäisy / Pir 27.6.2011 AVOTULEN TEKOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1.7.2011 ALKAEN Uudessa pelastuslaissa (379/2011) tarkennetaan joiltain osin avotulen

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio. Kannonkoski, Karstula, Kinnula Kivijärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Uurainen

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio. Kannonkoski, Karstula, Kinnula Kivijärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Uurainen Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio Kannonkoski, Karstula, Kinnula Kivijärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Uurainen Hyväksytty Sydän-Suomen jätelautakunta 1.3.2016 2 1 YLEISET PERUSTELUT

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

JÄTEMAKSUTAKSA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 1/ 13 JÄTEMAKSUTAKSA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Käsittely: Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Hyväksyminen: Voimaantulo: 1.1.2013 1 YLEISTÄ 1 Soveltamisalue Tätä taksaa sovelletaan Lappeenrannan kaupungissa

Lisätiedot

JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat 2 1. Johdanto Alueellisena jätehuoltoviranomaisena toimiva Tampereen kaupungin

Lisätiedot

SEURANTARAPORTTI 7/2015 RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

SEURANTARAPORTTI 7/2015 RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS SEURANTARAPORTTI 7/2015 RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS Rakennuslautakunta Rakennuslautakunnan tehtävänä on, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle:

Lisätiedot

Jätehuolto tärkeä tehtävä

Jätehuolto tärkeä tehtävä Jätehuolto tärkeä tehtävä Sabina Lindström ympäristökouluttaja Rosk n Roll -jätehuoltopalvelu 2018 Luennon sisältö Luennolla käydään läpi jätteisiin ja kierrätykseen liittyviä asioita Jätehuollon tärkeys

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 alkaen I YLEISTÄ... 2 1 Soveltamisalue... 2 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus... 2 3 Määritelmät... 2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT... 3 4 Kunnan järjestämän

Lisätiedot

Pientalon jätehuolto. Maija Palomäki

Pientalon jätehuolto. Maija Palomäki Pientalon jätehuolto Maija Palomäki 14.3.2018 Sisältö Omakotiasujan jätehuoltopalvelut Jäteastian yhteiskäyttö Kompostointi Risujen käsittely Monilokeroinen jäteastia Lisätietoa jäteasioista Omakotiasujan

Lisätiedot

Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin

Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin Hajajäteseminaari 13.3.2017 Satu Ala-Könni Jätehuoltokoordinaattori Jätelautakunta Kolmenkierto Jätehuoltoviranomainen ja lietteet Asumisessa

Lisätiedot

JÄTTEIDEN POLTTO ERI KUNTIEN ALUEELLA / JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTTEIDEN POLTTO ERI KUNTIEN ALUEELLA / JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTTEIDEN POLTTO ERI KUNTIEN ALUEELLA / JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunta Jätehuoltomääräys Avopoltto määräyksissä 1 Hankasalmi Pieniä määriä keräyspaperiksi soveltumatonta puhdasta jätepaperia, -pahvia ja -kartonkia

Lisätiedot

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet 1 Jätehuollon ajurit kohti kierrätysyhteiskuntaa Vahvimmat muutosajurit Uusi jätelaki ja siihen liittyvät asetukset Biohajoavan jätteen kaatopaikkaamiskielto Markkinatalouden

Lisätiedot

]ATEHUoLToMAARAYKSET. JoKILAAKSoJEN ]ATELAUTAKUNTA

]ATEHUoLToMAARAYKSET. JoKILAAKSoJEN ]ATELAUTAKUNTA ]ATEHUoLToMAARAYKSET Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kannus, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Sievi, Siikalatva, Toholampi, ylivieska JoKILAAKSoJEN ]ATELAUTAKUNTA

Lisätiedot

JATE H Uo LToMAARAyTS TT : YLEINEN OSA

JATE H Uo LToMAARAyTS TT : YLEINEN OSA JATE H Uo LToMAARAyTS TT : YLEINEN OSA Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kannus, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Sievi, Siikalafua, Toholampi, Ylivieska

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Kaskisten kalarantapäivät / Merja Rosendal

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Kaskisten kalarantapäivät / Merja Rosendal Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Kaskisten kalarantapäivät 30.6.2018 / Merja Rosendal TIETOA YHTIÖSTÄ Kahdeksan kunnan vuonna 1996 perustama jätelaitos Jurva liitetty Kurikkaan 2009 Pinta-ala 4825 km 2

Lisätiedot

JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE. Pohjanmaan jätelautakunta

JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE. Pohjanmaan jätelautakunta JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE Pohjanmaan jätelautakunta Elokuu 2015 1. Johdanto Tämä kalkkistabilointiohje perustuu ProAgrian julkaisuun Sakokaivolietteen kalkkistabilointiohje, jätelakiin sekä

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2013 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2013 alkaen Jätetaksa 1.1.2013 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Hyväksytty

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 6 LIIKETOIMI HARJAVALLAN KAUPUNGIN YLEISET 2011 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu) jätelain 17 :n nojalla Hyväksytty kaupunginvaltuusto 27.9.2010/48 Voimaantulo

Lisätiedot

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija.

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija. Mäntyharjun jätetaksa 2016 LIITE 1 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin

Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin Ympäristöministeriö MUISTIO Ympäristönsuojeluosasto 5.4.2013 Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin jätelaki (646/2011) 6 1 mom. 10 kohta, 100 valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012),

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti:

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti: Palveluhinnasto 2013 voimassa 1.6.2013 alkaen Yleistä Lakeuden Etappi perii tämän hinnaston mukaisesti jätemaksut järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Jätteen tuottaja, kiinteistön

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

Biojätteellä eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä.

Biojätteellä eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä. 1 SIIKAISTEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto15.11.2007 65 Voimaantulo 1.1.2008 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ Tekninen lautakunta hyväksynyt 12.3.2002 Voimaantulopäivä 15.3.2002 Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädännölliset vaatimukset... 1 3. Poikkeushakemuksen vireillepano

Lisätiedot

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Venesatamasäännöt koskevat kaikkia Saimaan Satamat Oy:n ylläpitämiä ja hallinnoimia venepaikkoja, niiden talvisäilytysalueita sekä kalastusvälinevajoja.

Lisätiedot

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon TIEDOTE 30.12.2015 Vapaa julkaistavaksi Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon Kaatopaikkakielto ei vaikuta asukkaan lajitteluun Biohajoavan eli orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan

Lisätiedot

AVOTULEN TEKOA KOSKEVIA OHJEITA. 1. Avotulella tarkoitetaan. 2. Avotulen tekoa koskevia säädöksiä ovat. TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS Riskienhallinta

AVOTULEN TEKOA KOSKEVIA OHJEITA. 1. Avotulella tarkoitetaan. 2. Avotulen tekoa koskevia säädöksiä ovat. TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS Riskienhallinta TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS Riskienhallinta AVOTULEN TEKOA KOSKEVIA OHJEITA 1. Avotulella tarkoitetaan Tulta, joka voi levitä ympäristöön. Avotulta on esimerkiksi nuotio, risujen poltto, juhannuskokko

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot