Liiketoimintaa turvallisesti. Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoimintaa turvallisesti. Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi"

Transkriptio

1 Liiketoimintaa turvallisesti Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi Vuosiraportti 2013

2 Sisäasiainministeriö Raportti 2 (10) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö Sisällys 1 Johdanto Strategian toimeenpanon ja vaikuttavuuden arviointi Toimenpiteet ja niiden toimeenpano Henkilöriskit Yritysten asema oikeuspolitiikassa ja turvallisuusjohtamisen edellytysten turvaaminen Vastapuoliriskit ja kilpailua vääristävät riskit Omaisuusriskit Yritysten tietopääomaan kohdistuvat riskit Yritysten omatoiminen varautuminen Johdanto Valtioneuvoston periaatepäätökseen kolmannesta sisäisen turvallisuuden ohjelmasta liittyvä kansallinen yritysturvallisuusstrategia hyväksyttiin elokuussa Yritysturvallisuusstrategia valmisteltiin asiantuntijatyöryhmässä ja valmistelun ohjausryhmänä toimi sisäasiainministeriön asettama poikkihallinnollinen yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä. Lisäksi ne strategian toimenpiteet, jotka sisältyvät sisäisen turvallisuuden ohjelmaan, on käsitelty sisäisen turvallisuuden ohjelman ohjausryhmässä ja hyväksytty valtioneuvostossa. Tässä raportissa on esitettynä yritysturvallisuusstrategian toimenpiteiden toimeenpanotilanne raportin laatimishetkellä. Tämä strategia on järjestyksessään toinen elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia yritysten turvallisuuden parantamiseksi. Ensimmäinen strategia toimeenpantiin vuosina ja sen tavoitteena oli yrityksiin kohdistuvan rikollisuuden ja väärinkäytösten torjuminen. Toisessa yritysturvallisuusstrategiassa on tarkasteltu yritysturvallisuuden riskejä ja turvallisuustoimenpiteitä kuuden osa-alueen näkökulmasta: henkilöriskit, yritysten asema oikeuspolitiikassa ja turvallisuusjohtaminen, vastapuoliriskit ja kilpailua vääristävät riskit, omaisuusriskit, tietopääomaan kohdistuvat riskit sekä yritysten omatoiminen varautuminen. 2 Strategian toimeenpanon ja vaikuttavuuden arviointi Yritysturvallisuusstrategiassa on 28 toimenpidettä, joista 17 sisältyy valtioneuvoston periaatepäätökseen sisäisen turvallisuuden ohjelmasta. Suurin osa toimenpiteistä edellyttää usean toimijan yhteistyötä toimenpiteen tavoitteeseen pääsemiseksi. Tässä raportissa esitetyt toimeenpanotiedot perustuvat toimenpiteiden vastuutahojen ja yritysturvallisuuden kansallisen yhteistyöryhmän jäsenorganisaatioiden toimittamiin tietoihin. Seuraavat neljä strategian toimenpidettä on toimeenpantu: vastuuhenkilöitä koskevan tiedon luovuttamista kaupparekisteristä koskeva säädösvalmistelu (toimenpide 2) Postiosoite: Käyntiosoitteet: Puhelin: Virkasähköpostiosoite: PL 26 Kirkkokatu 12 Vaihde kirjaamo(at)intermin.fi Valtioneuvosto Helsinki Faksi: Sähköpostiosoite: Vuorikatu etunimi.sukunimi(at)intermin.fi

3 Sisäasiainministeriö id (10) ohje yrityksiin kohdistuvasta vilpillisestä ja harhaanjohtavasta markkinoinnista (toimenpide 13) rangaistusjärjestelmäuudistuksen kiirehtiminen mm. näpistysrikollisuuteen liittyen (toimenpide 18) tietoturvauhkista ja vakoilusta tiedottaminen yrityksille (toimenpide 22). Kaupparekisterissä olevien henkilötietojen luovuttamisen rajoittaminen on omiaan vähentämään yritysten avainhenkilöihin kohdistuvia uhkailuja ja heidän koteihinsa kohdistuvaa mahdollista muuta häirintää. Helsingin seudun kauppakamarin ja Keskuskauppakamarin yritysten rikosturvallisuusselvitysten mukaan yritysten avainhenkilöiden uhkailu on lisääntynyt 2000-luvun aikana, erityisesti suurissa yrityksissä. Säädösmuutos poistaa myös eri julkisten henkilörekisterien välisen ristiriidan, kun aiemmin väestötietojärjestelmään tehty osoitteenluovutuskielto tai turvakielto ei ole rajoittanut kaupparekisteristä saatavien tietojen julkisuutta. Vilpillinen ja harhaanjohtava markkinointi on koko Euroopan tasolla laajamittainen ja hankala ongelma. Valelaskutus tai muu vastaavanlainen toiminta yksi yleisimpiä syitä yrityksen ottaessa yhteyttä Suomen Yrittäjien jäsenpalveluihin. Suomen Yrittäjien ja tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeen avulla on lisätty pienten ja keskisuurten yritysten tietoisuutta ja mahdollisuuksia estää taloudelliset tappiot sellaisessa tilanteessa, joissa vilpillisen laskun perusteena olevan sopimuksen väitetään syntyneen puhelinkeskustelun aikana ja puhelinkeskustelu on nauhoitettu. Myymälöihin kohdistuneet varkaus- ja näpistysrikokset ovat kasvaneet 2000-luvun alusta yli 20 % ja niiden osuus kaikista poliisin tietoon tulleista varkausrikoksista ja niiden yrityksistä on samana aikana noussut 20 prosentista 40 prosenttiin. On esitetty, että osa kasvusta johtuu seuraamusjärjestelmään vuonna 2008 tehdystä muutoksesta, jonka perusteella omaisuusrikoksista annettuja sakkorangaistuksia muunnetaan merkittävästi aiempaa vähemmän vankeusrangaistukseksi. Oikeusministeriössä on parhaillaan käynnissä lainvalmistelu, jossa uudelleentarkastellaan sakkorangaistuksen vaikuttavuutta mm. tämän kysymyksen näkökulmasta. Yritysten keskeinen pääoma on tieto, jota säilytetään ja suojellaan suomalaisyrityksissä vaihtelevasti. Strategian toimenpide 8 nojalla perustettu yritysturvallisuusportaali on väline, jolla asian kannalta keskeiset viranomaiset voivat tuottaa yrityksille tietoa siitä, millaisia tietoturvauhkia yrityksiin kohdistuu aina tietomurroista muulla tavoin toteutettuun yritysvakoiluun. Yritysturvallisuusportaali on pilottivaiheessa ja se on huoltovarmuuskriittisten yritysten käytettävissä. Suojelupoliisi ja Viestintävirasto tuottavat portaaliin säännöllisesti tietoa tällaisista uhkista ja siitä, miten ne voidaan torjua. Toiminnan vaikuttavuus lisääntynee, kun portaalin käyttö laajenee kattamaan myös muita yrityksiä. Yhteensä 10 toimenpiteen toimeenpano ei ole käynnistynyt lainkaan. Näistä neljä on sellaisia, jotka eivät vielä ole ajankohtaisia. Muiden toimenpiteiden toimeenpano on käynnissä. 3 Toimenpiteet ja niiden toimeenpano Alla on kuvattu strategian toimeenpanon tilanne toimenpiteittäin. Kunkin toimenpiteen selitetekstien vieressä on liikennevalo, jolla ilmaistaan, missä vaiheessa toimeenpano on. Punainen liikennevalo - toimeenpanoa ei ole käynnistetty Keltainen liikennevalo - toimeenpano on käynnissä

4 Sisäasiainministeriö id (10) Vihreä liikennevalo - toimeenpano on valmis tai toimeenpano on ajantasaista (pysyvää toimintaa olevassa toimenpiteessä) 3.1 Henkilöriskit Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan sisältyvät toimenpiteet on esitetty sinisellä värillä vahvennettuna. 1. Selvitetään mahdollisuus saattaa laiton uhkaus virallisen syyttäjän alaiseksi rikokseksi. Vastuu: OM, aikataulu: 2013 Oikeusministeriö on käynnistänyt asian selvittämisen. Selvityksen arvioitu valmistusaika on vuoden 2013 lopussa. 2. Rajoitetaan tiedon antoa kaupparekisteristä siten, että vastuuhenkilöiden henkilötunnuksen loppuosa annetaan vain perustellusta syystä ja kotiosoite kertarekisteröintiperiaatteen mukaisesti VTJ:stä. Vastuu: TEM, aikataulu: 2013 TEM:n valmistelema hallituksen esitys (59/2013) on annettu eduskunnalle ja asiaa käsitellään parhaillaan. 3. Varmistetaan, että esitutkinta- ja julkisuuslainsäädäntö määrittävät esitutkintapöytäkirjoihin ja tuomioistuinten pöytäkirjoihin sekä niiden liitteisiin kirjatut asianosaisten ja näiden edustajien henkilötunnukset ja kotiosoitteet salassa pidettäviksi muutoin kuin viranomaiskäytössä. Vastuu: OM, aikataulu: 2013 Oikeusministeriö on selvittänyt asiaa ja katsoo siinä seuraavasti: Voimassa oleva lainsäädäntö antaa jo nykyisin takeet osoitetietojen suojaamiseksi henkilökohtaisen turvallisuuden perusteella. Henkilötunnuksen salassa pidettäväksi säätäminen tiettyjen viranomaisten tietyissä asiakirjoissa ei ole asianmukaista lainsäädännön yhden- ja johdonmukaisuuden kannalta. Henkilötunnuksen yleisen salassapidon tarvetta ja henkilötunnuksen käsittelyä koskevaa sääntelyä voidaan tarvittaessa arvioida EU:ssa vireillä olevan henkilötietojen käsittelyä koskevan sääntelyn uudistuksen kansallisen täytäntöönpanon valmistelussa. Rikosasian asianosaisten osoitetietojen ja henkilötunnuksen suojaa voitaneen tehostaa ilman lainsäädäntötoimia viranomaisten asianhallintajärjestelmien avulla ja muilla käytännön menettelyä koskevin toimenpitein, mikä edellyttää oikeushallintoviranomaisten ja esitutkintaviranomaisten yhteistyötä. Asianosaisten informoimista turvakieltomahdollisuudesta voitaisiin myös tehostaa. Poliisi on keväällä 2012 antanut sisäisen määräyksen ja tehnyt tarvittavat tekniset muutokset, jotta rikosilmoitusjäljennöksistä ei tarpeettomasti ilmene asianosaisten henkilötunnusten loppuosaa. Tuomioistuinlaitoksessa on käynnistymässä asianhallintajärjestelmäuudistus, jossa oikeusministeriön ilmoituksen mukaan tullaan huomioimaan toimenpiteessä esille nostetut tarpeet. 4. Selvitetään keinot koko työpaikan henkilöstön suojaamiseksi toistuvilta saman tekijän aiheuttamilta rikoksilta ja häiriöiltä esimerkiksi lähestymiskiellon tyyppisellä menettelyllä. Vastuu: OM, aikataulu: 2013 Oikeusministeriö selvittää asiaa.

5 Sisäasiainministeriö id (10) 5. Lisätään poliisin ja suurimpien kauppakeskusten välistä yhteistyötä näiden turvallisuuden hallinnassa huomioiden kauppakeskusten turvallisuusmalli. Vastuu: Poliisi, pelastustoimi, kauppakeskukset ja niistä vastuussa olevat yhtiöt, kaupungit ja kunnat, aikataulu: pysyvää toimintaa Poliisihallitus on ohjeistanut poliisiyksiköitä toimimaan entistä aktiivisemmin yhteistyössä kauppakeskusten kanssa. Kauppakamarit ovat edistäneet kauppakeskusten turvallisuusmallin käyttöönottoa. Turvallisuusmalli on 15 suurimmasta kauppakeskuksesta käytössä Espoon Sellon ja Iso Omenan kauppakeskusten lisäksi Myyrmannissa (2013 alkaen). Tavoitteena on ulottaa toimintamalli seuraavaksi Jumbon kauppakeskukseen (2014). 3.2 Yritysten asema oikeuspolitiikassa ja turvallisuusjohtamisen edellytysten turvaaminen 6. Laaditaan selvitys työturvallisuuslain 10 (työn uhkatilanteiden ja vaarojen arviointi) mukaisen työnantajan arviointi- ja selvitysvelvoitteen toteutumisesta yrityksissä työssä kohdatun väkivallan ja sen uhkan osalta. Selvityksen osoittaman tarpeen perusteella kohdistetaan työsuojelun valvontatoimenpiteitä velvoitteen täyttymisen valvontaan. Elinkeinoelämä edistää velvoitteen täyttymistä tiedotuskampanjalla. Vastuu: STM, elinkeinoelämä, aikataulu: käynnistetään 2013, arviointi 2014 STM selvittää Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen mahdollisuudet laatia selvitys. Selvitys voidaan ensi vaiheessa laatia pilottialueesta. 7. Huomioidaan turvallisuuskoulutuksen mahdolliset lisäys- ja päivitystarpeet kaupan ja eri palvelualojen peruskoulutuksen tutkintovaatimuksia ja koulutusohjelmia uudistettaessa. Vastuu: Opetushallitus, ammattiliitot ja työnantajajärjestöt Opetushallitus on syksyllä 2012 ilmoittanut, että he toivovat tutkintojen sisältöihin liittyviä esityksiä tutkintotoimikuntien jäseniltä. Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Kaupan liitto ovat edustettuna toimeenpanon kannalta keskeisissä ammatillisissa tutkintotoimikunnissa ja ne osallistuvat siten toimeenpanoon. 8. Laaditaan HUOVI-portaalin tekniselle alustalle ensi vaiheessa huoltovarmuuden piiriin kuuluville ja myöhemmässä vaiheessa pilottivaiheen tulosten perusteella mahdollisesti kaikille yrityksille avoin vahvalla tunnistamisella kirjautumissuojattu tilannekuvaportaali, jonne viranomaiset ja vertaisyritykset voivat tuottaa operatiivista turvallisuustilannetietoa. Vastuu: Huoltovarmuuskeskus teknisen alusta osalta, useita viranomaisia, elinkeinoelämä, aikataulu: 2012 alkaen Huoltovarmuuskeskus on saattanut yritysturvallisuusportaalin pilottikäyttöön loppuvuodesta 2012, jonka jälkeen portaalia on kehitetty yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa työpajatyöskentelyssä. Tavoitteena on toiminnan vakinaistaminen sekä portaalin teknisen käyttöliittymän saattaminen sellaiseksi, että se vastaa erilaisten käyttäjien tarpeita. Yritysturvallisuusportaalista on laadittu myös alueellinen pilottiprojekti Pirkanmaan turvallisuustiedon välitysverkostolle (TTVV). Verkostoon kuuluu Pirkanmaan poliisilaitoksen lisäksi kaupan alan toimijoita sekä yksityisen turva-alan toimijoita. HUOVI-portaalin teknisellä alustalla toimivassa viestiverkossa välitetään toimijoiden välillä ajantasaista tietoa Pirkanmaan alueella kulloinkin olevista vähittäiskaupan turvallisuusuhkista.

6 Sisäasiainministeriö id (10) 9. Tilastokeskuksen julkaisemia (poliisin tietoon tulleita) rikoksia koskeva tilastointijärjestelmä uusitaan siten, että niistä ilmenee nykyistä paremmin ja helpommin yrityksiin kohdistuva rikollisuus. Vastuu: SM, Tilastokeskus, aikataulu: 2013 Toimenpiteen toimeenpano tehdään kaksivaiheisesti siten, että ensi vaiheessa Tilastokeskus erittelee ja tilastoi poliisin toimittamista rikosilmoitustiedoista oikeushenkilöihin kohdistuneet rikokset, alkaen vuoden 2012 rikosilmoitustilastoista. Toisessa vaiheessa poliisin VITJA-järjestelmäuudistuksen yhteydessä rikosasioiden oikeushenkilö-kenttä määritellään sellaiseksi, että rikostiedoista on jatkossa helpommin selvitettävissä yrityksiin kohdistuvat rikokset. Poliisihallituksen vastuuhenkilö on ollut mukana määrittelemässä VITJA:n oikeushenkilö-kenttiä Poliisihallituksen tekniikan yksikön ja palveluntarjoajan kanssa. Määrittelytyö jatkuu ja VITJA-järjestelmän käyttöönotto etenee asteittain. 10. Luodaan vuonna 2010 toteutetun yritysuhritutkimuksen perusteella säännöllisesti toteutettava yrityksiin kohdistuvaa rikollisuutta mittaava osoitinjärjestelmä. Vastuu: OM, SM, STM, TEM, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, aikataulu: seuraava tutkimus 2015, tämän jälkeen säännöllisesti neljän vuoden välein Toimeenpano käynnistyy vuoden 2015 talousarvion laadinnan yhteydessä. 3.3 Vastapuoliriskit ja kilpailua vääristävät riskit 11. Päivitetään Keskuskauppakamarin julkaiseman korruption torjunnan ohje sekä muut vastapuoliriskejä koskevat ohjeet ja oppaat, ml. Keskusrikospoliisin ylläpitämä yritysten rikostorjunnan toimintamalli. Varmistetaan näiden jakelu erityisesti toimintansa aloittavien yritysten parissa. Vastuu: Keskuskauppakamari, Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskusrikospoliisi, ELY-keskukset, yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä, uusyrityskeskukset KRP:n sivuilla julkaistu rikostorjunnan toimintamalli on päivitetty keväällä 2013 yritysturvallisuusstrategian valmistelutyöryhmässä olleiden tahojen yhteistyönä. Korruption torjunnan ohjeen päivittäminen on kesken. 12. Selvitetään mahdollisuudet muuttaa lainsäädäntöä siten, että eritoten pienyrittäjiä voidaan nopeasti ja tehokkaasti suojata vilpillistä ja harhaanjohtavaa markkinointia harjoittavalta toimijalta esimerkiksi laajentamalla etämyynnin peruuttamisoikeutta tai mahdollistamalla viranomaisen hakema väliaikainen markkinointikielto. Vastuu: OM, TEM, aikataulu: 2013 Oikeusministeriö on selvittänyt mahdollisuuksia lainsäädäntömuutoksiin ja neuvotellut Suomen Yrittäjien kanssa erityisesti peruuttamisoikeudesta. Keskusteluissa oikeusministeriö on todennut, että ongelmiin on hyvin vaikea tarkoituksenmukaisesti ja oikeasuhtaisesti puuttua lainsäädäntömuutoksin. Euroopan komissiossa on valmisteilla jäsenvaltioita velvoittavaa sääntelyä asian osalta ja tämä tullee vaikuttamaan kansalliseen lainsäädäntöön.

7 Sisäasiainministeriö id (10) 13. Varmistetaan yrittäjien tietoisuus sekä soveltamiskäytännön yhtenäisyys liittyen henkilötietolain 26 (tarkastusoikeus), kun sopimusvelvoitteen syntymistä pyritään osoittamaan vetoamalla ääninauhoitteeseen todisteena tehdystä tilauksesta. Laaditaan tarvittaessa soveltamisohje. Vastuu: elinkeinoelämä yhteistyössä tietosuojavaltuutetun kanssa Suomen Yrittäjät on yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa toukokuussa 2013 laatinut soveltamisohjeen yrittäjille ja levittänyt soveltamisohjetta jäsenistölleen. 14. Esitutkintaviranomaiset tiedottavat aktiivisesti ajankohtaisista ilmiöistä, jotka liittyvät yritysten rikosturvallisuuteen. Vastuu: Poliisihallitus, poliisilaitokset, Keskusrikospoliisi, aikataulu: pysyvää toimintaa Poliisihallituksen rikostorjuntayksikkö ja viestintä kartoittavat yritysten rikosturvallisuutta koskevan tiedottamisen lisäohjaustarpeen ja Poliisihallitus antaa tarvittavan lisäohjeistuksen. Poliisihallitus on laatinut vuonna 2011 poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirjan, missä on huomioitu myös ennalta estävä tiedottaminen. Poliisi julkaisi vuonna 2012 yli tiedotetta, joista osassa käsiteltiin myös yritysten turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä. Poliisihallitus tarkensi vuonna 2013 kirjeellään kauppojen ryöstöihin liittyvän tiedottamisen periaatteita ja tiedotteiden sisältöä. Tämän toimenpiteen toimeenpanoon liittyy toimenpiteen 8 yhteydessä mainittu Pirkanmaan turvallisuusklusterin turvallisuustiedon välitysverkosto -pilottihanke, jossa poliisi ja keskeiset kaupan ja yksityisen turvallisuusalan toimijat ovat vaihtaneet keskenään tietoa HUOVIalustalla toimivassa kanavassa. 15. Laaditaan menettelytavat selvästi virheellisen tai rikoksella aiheutetun kaupparekisterimerkinnän oikaisemiseksi ja tehdään tarvittaessa toimenpiteen edellyttämät säädösmuutokset. Vastuu: TEM, aikataulu: 2013 TEM on heinäkuussa 2013 asettanut työryhmän valmistelemaan toimenpiteen toimeenpanoa. Työryhmässä on edustettuna OM, SM, PRH, KRP, EK, Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät. 16. Lisätään kaupparekisterin luotettavuutta varmistamalla muutostietoja pyytävän henkilöllisyyden todentaminen esimerkiksi vahvalla sähköisellä tunnistamisella sekä tekemällä esitys asiaan liittyvistä mahdollisista säädösmuutostarpeista. Vastuu: TEM, aikataulu: 2013 TEM on heinäkuussa 2013 asettanut työryhmän valmistelemaan toimenpiteen toimeenpanoa. Työryhmässä on edustettuna OM, SM, PRH, KRP, EK, Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät. 17. Laaditaan luokittelukriteerit ja indikaattorit kaupparekisteritietojen muutosilmoitusten osalta siten, että kriteerien mukaisissa epäilyttävissä muutoksissa tehdään lisätarkistus muutoksen oikeellisuuden varmistamiseksi. Vastuu: Patentti- ja rekisterihallitus Toimenpiteen toimeenpanon tarpeellisuus on riippuvainen siitä, millaisiin ratkaisuihin toimenpiteiden 16 ja 17 pohjalta tehtävissä esityksissä päädytään. Toimenpidettä ja sen toi-

8 Sisäasiainministeriö id (10) 3.4 Omaisuusriskit meenpanoa voitaneen täten arvioida edellä mainittuja toimenpiteitä valmistelevan työryhmän työskentelyssä. 18. Kiirehditään yhdyskuntaseuraamustoimikunnan esityksen sakkopalvelusta toimeenpanoa eritoten toistuvien myymälävarkauksista määrättävien sakkojen maksamatta jättämisen seurauksena. Vastuu: OM, aikataulu: 2013 Yhdyskuntaseuraamustoimikunta antoi mietintönsä oikeusministerille keväällä 2012 ja asiaan liittyvä lainvalmistelu on käynnissä siten, että hallituksen esitys annetaan vuoden 2014 alussa. 19. Toteutetaan alueellinen pilotointihanke nopeutetusta menettelystä muiden kuin rangaistusvaatimusmenettelyssä käsiteltävien myymälävarkauksien osalta. Vastuu: Poliisihallitus yhteistyössä syyttäjän- ja tuomioistuinlaitosten kanssa, aikataulu: 2013 Poliisihallitus on käynnistänyt toimeenpanon vuoden 2013 aikana siten, että se on kartoittanut ensi vaiheessa Valtakunnansyyttäjänviraston kanssa mahdollisuudet pilottihankkeeseen. Toimenpiteen toteutuminen edellyttää itsenäisesti toimivien syyttäjänlaitoksen ja tuomioistuimen myönteistä kantaa. Pilotointi ei ole saanut varauksetonta kannatusta Valtakunnansyyttäjänvirastossa. Toimeenpanossa on huomioitava oikeusministeriössä vireillä oleva lainsäädäntövalmistelu (tp 18), jonka yhtenä kohteena on myös muiden kuin tuomioistuimen määräämien sakkojen muuntomahdollisuuden palauttaminen. Lainsäädäntömuutos korjaisi toteutuessaan merkittävästi kyseisen toimenpiteen perusteeksi nähtyjä turvallisuusongelmia. 20. Tehdään pohjoismainen vertailututkimus myymälävarkauksien ja rangaistusjärjestelmän suhteesta tehokkaimman puuttumiskeinon kartoittamiseksi. Vastuu: oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Toimeenpanosta on kansallisessa yhteistyöryhmässä päätetty, että OM pyytää OPTULAlta olemassa olevan aineiston perusteella laaditun muistion muissa Pohjoismaissa käytössä olevista menetelmistä ja muusta kysymyksen arviointiin vaikuttavasta aineistosta. Muistio on laadittu ja se tullaan toimittamaan yritysturvallisuuden kansallisen yhteistyöryhmän käyttöön. 21. Polttoainetta myyvillä asemilla otetaan käyttöön tarvittavat tekniset suojautumiskeinot. Vastuu: öljyalan keskusliitto, bensiinikauppiaiden liitto Toimeenpanoa ei ole käynnistetty strategian valmistelun aikaisten neuvottelujen jälkeen. Kansallinen yhteistyöryhmä on kokouksessaan päättänyt, että toimenpiteen toimeenpanoa ei enää seurata, koska sen toteutumista on pidettävä epätodennäköisenä.

9 Sisäasiainministeriö id (10) 3.5 Yritysten tietopääomaan kohdistuvat riskit 22. Yrityksille raportoidaan säännöllisesti tietoturvauhkista ja yritysvakoilun uhkista perustettavan turvallisuusportaalin kautta. Vastuu: Viestintävirasto (CERT-FI), Suojelupoliisi, Keskusrikospoliisi, TIVAt Suojelupoliisi ja Viestintävirasto tuottavat säännöllisesti yritysturvallisuusportaaliin raportteja aiheeseen liittyen. 23. Selvitetään säännöllisesti yritysten tietopääomaan kohdistuneiden rikosten laatua, määrää ja muita tekijöitä osana laadittavaa yritysten rikosturvallisuuden osoitinjärjestelmää. Vastuu: oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Varmistetaan toimenpiteen toteutuminen osana toimenpiteen 10 toimeenpanoa. 24. Liitetään startup-yritysten julkisrahoitukseen kannustin tietoturvan kehittämiseksi heti toiminnan alkuvaiheessa. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi lisäämällä standardoidun kaupallisen tietoturvapaketin tai KATAKRI-auditoinnin edellytys korotetun starttirahoituksen saamiseksi. Lisäksi nostetaan yritysten tietoturvan parantamisen edellytyksiä laatimalla asiasta suositukset ja mallilausekkeet yritysten jatkuvuudenhallintaa tukevan SOPIVA-hankkeen puitteissa. Varmistetaan tiedon kattava jakelu. Vastuu: TEM, Huoltovarmuuskeskus, Viestintävirasto ja elinkeinoelämä, aikataulu: toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen 2013, käytössä valtakunnallisesti 2014, jonka jälkeen pysyvää toimintaa. Kansallisen yhteistyöryhmän sihteeristö on sopinut tapaamisesta syksyllä 2013 TEM:n vastuuyksikön kanssa. Asiaa koskevassa lähetekeskustelussa TEM:n virkamiehet ovat tuoneet esiin, että toimenpide ei ole esimerkiksi TEKES-rahoituksen tavoitteiden mukaista ja toimeenpano tämän vuoksi on hankalaa. 3.6 Yritysten omatoiminen varautuminen 25. Edistetään yritysten omatoimista varautumista kehittämällä -sivustoa ja varmistamalla erityisesti uusien yritysten tiedonsaanti riskienhallintaan liittyen. Vastuu: Suomen Riskienhallintayhdistys Ry (sivuston ylläpidon ja kehittämisen osalta), Keskuskauppakamari, ELYkeskukset sekä uusyrityskeskukset (tiedon levittämisen osalta) Suomen Riskienhallintayhdistys on käynnistänyt valmistelun yhteistyössä useiden tahojen kanssa. Riskienhallintayhdistys pyrkii edistämään toiminnalla edistämään ISO standardin käyttöönottoa suomalaisissa yrityksissä. Valmistelu toteutetaan workshoptyyppisissä sidosryhmätilaisuuksissa. Toimenpiteeseen liittyen Keskuskauppakamarin "Uuden yrityksen perustajan opas" on luovutettu avoimeen jakeluun wiki-alustalle. Opas sisältää mm. yrityksen riskienhallintaan liittyviä tietoja.

10 Sisäasiainministeriö id (10) 26. Laaditaan yritysten omatoimisen varautumisen tueksi pelastussuunnittelukriteeristö ja - suunnitteluohje, joka tukee pelastuslaitosten yhdenmukaista riskien arviointiin perustuvaa valvontasuunnittelua. Selvitetään kriteeristön soveltuvuus liitettäväksi kansalliseen turvallisuusauditointikriteeristöön ja sovellettavaksi tarkastustoiminnassa. Lisätään pelastussuunnittelua koskeva osuus auditointikriteeristöä päivitettäessä, mikäli edellytykset täyttyvät. Vastuu: Sisäasiainministeriö, SPEK, aluepelastuslaitokset, Suomen Palopäällystöliitto Kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön päivitystä valmistelevan neuvoa-antavan työryhmän kokoonpanossa ja työssä on huomioitu mahdollinen yhteys pelastusturvallisuuskriteeristöön. Pelastusalan lainsäädännöstä ja valtakunnallisesta ohjeistuksesta vastaava sisäasiainministeriön pelastusosasto on päättänyt, että mikäli pelastussuunnittelukriteeristö toteutetaan, se laaditaan erillisenä hankkeena. Kansallinen yhteistyöryhmä on kokouksessaan päättänyt, että toimenpiteen toimeenpanoa ei enää seurata, koska sen toteutumista on pidettävä epätodennäköisenä. 27. Selvitetään yrityksiin kohdistuvien suurpalojen tutkintaan liittyvä viranomaisten ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö siten, että tutkintaprosessien tulokset kehittyvät ja päällekkäiset toiminnot minimoidaan. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet laajentaa PRONTO-järjestelmästä saatavien tietojen julkisuutta siten, että se on nykyistä paremmin omiaan edistämään palojen ja onnettomuuksien torjuntaa. Laaditaan yhteistyön laajentamisesta sekä tietojärjestelmän julkisuudesta tarvittavat säädösmuutokset. Vastuu: Poliisihallitus, SM, aluepelastuslaitokset, Finanssialan keskusliitto, aikataulu: 2014 PRONTO on teknisesti vanhentunut järjestelmä, jossa esim. henkilötietojen eriyttäminen on hankalaa. PRONTO on tarkoitus korvata uudella teknisesti kehittyneemmällä järjestelmällä, jonka kehittämistä varten on käynnistynyt VARANTO-hanke. Uusi järjestelmä on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuonna On aikataulullisesti ja taloudellisista syistä perusteltua, että tietojen käsittelyyn ja niiden saatavuuteen liittyvät tekijät otetaan huomioon VA- RANTO-hankkeen yhteydessä. 28. Laaditaan suositus monitoimitilojen poistumisharjoituksista ja kauppakeskusten turvallisuustoimintamallista. Vastuu: Kaupan liitto, Finanssialan keskusliitto, MARA, SPEK, työntekijäjärjestöt sekä sisäasiainministeriö Sisäisen turvallisuuden ohjelman hyvien käytäntöjen julkaisussa "Tie turvallisempaan huomiseen" on esitelty kauppakeskusten turvallisuustoimintamallia. Julkaisu on saatavilla ilmaiseksi verkosta. Kansallinen yhteistyöryhmä on kokouksessaan päättänyt, että toimenpiteen toimeenpano ja seuranta tehdään jatkossa osana toimenpidettä 5.

Pilivipalavelut 2012 -seminaari PSK-aikuisopisto 29.11.2012. Yritysturvallisuus ja EK Yritysturvallisuusstrategiasta 2012

Pilivipalavelut 2012 -seminaari PSK-aikuisopisto 29.11.2012. Yritysturvallisuus ja EK Yritysturvallisuusstrategiasta 2012 Pilivipalavelut 2012 -seminaari PSK-aikuisopisto Jukka-Pekka Kivioja EK Oulu Yritysturvallisuus ja EK Yritysturvallisuusstrategiasta 2012 Yritysturvallisuus ja EK VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖKSET JA ELINKEINOELÄMÄN

Lisätiedot

Yritysturvallisuusstrategia 2012

Yritysturvallisuusstrategia 2012 Yritysturvallisuusstrategia 2012 Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi TURVALLISEMPI HUOMINEN Valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

5.9.2011. Paikka Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, kokoushuone 229.

5.9.2011. Paikka Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, kokoushuone 229. 5.9.2011 YRITYSTURVALLISUUDEN KANSALLINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika 15.8.2011 klo 14.00 15.30 Paikka Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, kokoushuone 229. Läsnä Ritva Viljanen, SM, puheenjohtaja Hollmén Jyrki,

Lisätiedot

Mankkinen Tarja, SM, sihteeri. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Mankkinen Tarja, SM, sihteeri. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 19.4.2011 YRITYSTURVALLISUUDEN KANSALLINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika 18.4.2011 klo 14.00 16.00 Paikka Merimiehenkatu 11, kokoushuone 204. Läsnä Ritva Viljanen, SM, puheenjohtaja Hollmén Jyrki, EK Koivukoski

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ. Jakelussa mainitut JÄSENEN NIMEÄMINEN ALUEELLISEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN TOIMINTAMALLIA LAATIVAAN TYÖRYHMÄÄN

SISÄASIAINMINISTERIÖ. Jakelussa mainitut JÄSENEN NIMEÄMINEN ALUEELLISEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN TOIMINTAMALLIA LAATIVAAN TYÖRYHMÄÄN SISÄASIAINMINISTERIÖ 25.10.2010 SM050:00/2010 Jakelussa mainitut JÄSENEN NIMEÄMINEN ALUEELLISEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN TOIMINTAMALLIA LAATIVAAN TYÖRYHMÄÄN Saatekirje jäsenen nimeäminen 26.10.2010 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Pentti Mäkinen 4.10.2007

Pentti Mäkinen 4.10.2007 Pentti Mäkinen 4.10.2007 Keskuskauppakamari kansallisen yhteistyöfoorumin puheenjohtajana Viranomaisten ja elinkeinoelämän muodostama kansallinen yhteistyöryhmä edistää suomalaisten yritysten turvallisuutta

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Syksy 2007 Keskusrikospoliisi Tuija Hietaniemi 4.10.2007 2006 - Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia yrityksiin kohdistuvien

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö Pöytäkirja id (3) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö

Sisäasiainministeriö Pöytäkirja id (3) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö Ote pöytäkirjasta Sisäasiainministeriö Pöytäkirja id7741694 1 (3) Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä Aika 15.2.2013 klo 14.15 15.15 18.2.2013 Paikka Jäsenet Eduskunta, hallituksen iso huone Nimi Läsnä

Lisätiedot

Pöytäkirja id (5) Elinkeinoelämän keskusliitto, auditorio, Eteläranta 10, Helsinki

Pöytäkirja id (5) Elinkeinoelämän keskusliitto, auditorio, Eteläranta 10, Helsinki Pöytäkirja id0999601 1 (5) Yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä Aika 13.2.2014 kello 10 12 Paikka Jäsenet Elinkeinoelämän keskusliitto, auditorio, Eteläranta 10, Helsinki Nimi Läsnä Poissa Jyrki

Lisätiedot

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Lausuntopyyntö 07.11.2017 OM 21/41/2016 Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Johdanto Euroopan

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö id8712487 1 (6) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö

Sisäasiainministeriö id8712487 1 (6) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö Sisäasiainministeriö id8712487 1 (6) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö 24.10.2012 Päätöksen perhe- ja lastensurmien ennalta ehkäisemiseksi toimeenpano Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä päätti 12.9.2012

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen Turvallisempi huominen III sisäisen turvallisuuden ohjelma ja kunnat Valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaari 22-23.1.2013, Hyvinkää Kansliapäällikkö Päivi Nerg Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Liiketoimintaa turvallisesti

Liiketoimintaa turvallisesti Liiketoimintaa turvallisesti Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi Helsinki 2012 30/2012 Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 21.8.2012 Tekijät: (toimielimestä

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän päätös perhe- ja lastensurmien ennalta ehkäisemiseksi

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän päätös perhe- ja lastensurmien ennalta ehkäisemiseksi Sisäasiainministeriö id8712487 1 (9) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö 23.4.2013 Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän päätös perhe- ja lastensurmien ennalta ehkäisemiseksi 12.9.2012 Toimeenpanoraportti,

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana

Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana Ari Evwaraye Sisäministeriö Alueiden uudistumisen neuvottelukunta 17.11.2017 (Valtioneuvoston periaatepäätös 5.10.2107) 10.11.2017 2 Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa. Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen

Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa. Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen Kansallinen ihmiskaupparaportoija Vähemmistövaltuutettu on toiminut kansallisena ihmiskaupparaportoijana vuoden 2009

Lisätiedot

Vastaus Oikeusministeriön lausuntopyyntöön maahantulokiellon kriminalisointia koskevasta hallituksen esityksestä rikostorjunnan näkökulmasta

Vastaus Oikeusministeriön lausuntopyyntöön maahantulokiellon kriminalisointia koskevasta hallituksen esityksestä rikostorjunnan näkökulmasta Lausunto ID-1791956 1 (5) 05.05.2017 POL-2017-5972 Oikeusministeriö Vastaus Oikeusministeriön lausuntopyyntöön maahantulokiellon kriminalisointia koskevasta hallituksen esityksestä rikostorjunnan näkökulmasta

Lisätiedot

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa?

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Valtakunnallinen harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaari Mikkeli 29.1.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 29.1.2013 Sisäisen

Lisätiedot

SIR ~ OIKEUSMINISTERiÖ

SIR ~ OIKEUSMINISTERiÖ SIR ~ OIKEUSMINISTERiÖ 23.10.2015 OM 5/69/2015 Jakelussa mainituille JÄSENEN NIMEÄMINEN KORRUPTIONVASTAISEEN YHTEISTYÖVERKOSTOON Oikeusministeriön asettamana on toiminut korruptionvastainen yhteistyö verkosto,

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Luonnos 18.1.2015 OM1/41/2016 HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Asettaminen Oikeusministeriö on päättänyt asettaa työryhmän selvittämään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen

Lisätiedot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin tehtävä Poliisilaki, 1 Poliisin tehtävä. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen

Lisätiedot

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 24.9.2012 TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Arvoisa vastaanottaja Vuoden 2013 valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

Taloyhtiö 2013. Turvallisuus taloyhtiössä Helsingin Messukeskus 10.4.2013. Jaana Sallmén vanhempi lakimies, varatuomari. Suomen Kiinteistöliitto ry

Taloyhtiö 2013. Turvallisuus taloyhtiössä Helsingin Messukeskus 10.4.2013. Jaana Sallmén vanhempi lakimies, varatuomari. Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiö 2013 Turvallisuus taloyhtiössä Helsingin Messukeskus 10.4.2013 Jaana Sallmén vanhempi lakimies, varatuomari Miksi pelastussuunnitelma? Pelastussuunnitelman tarkoituksena parantaa arjen turvallisuutta

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta Minna Piispa 1

Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta Minna Piispa 1 Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta 2003-2012 Minna Piispa 1 Selvityksen tavoitteet: Tuottaa tietoa, olisiko viranomaisilla tai muilla toimijoilla ollut mahdollisuutta ennalta ehkäistä

Lisätiedot

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia HE 160/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pelastuslain 69 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että pelastustoimen toimenpiderekisterin

Lisätiedot

16.1.2015. haasteet ja toimintaymp. Pelastustoimen

16.1.2015. haasteet ja toimintaymp. Pelastustoimen Tiina Männikkö&Jouni Pousi Hankesuunnitelma 16.1.2015 LUONNOS 1 (7) SM044: 00/2014 SMDno-2014-2718 PELASTUSTOIMEN STRATEGIA VUOTEEN 2025 -HANKE 1. Pelastustoimen strategiahankkeen ja tehtävä Sisäministeriö

Lisätiedot

Toteumatilanne 15.8.2013 on kirjattu punaisella. Toteumatilanne 20.8. 2014 turkoosilla ( tässä koosteessa vain kansalliset avia koskevat toimet)

Toteumatilanne 15.8.2013 on kirjattu punaisella. Toteumatilanne 20.8. 2014 turkoosilla ( tässä koosteessa vain kansalliset avia koskevat toimet) Tämä toimenpidesalkku on alueellisen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategian 2012 2015 toimenpidesalkku. Toimenpidesalkussa yhdistyvät kansalliset ja alueelliset toimenpiteet

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta 1 / 7 18.3.2011 19:49 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 174/2008 174/2008 Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä

Lisätiedot

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja turvallisuustyö Lapin maaseutufoorumi 21.2.2012 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 22.2.2012 1 Ensimmäisestä ohjelmasta kolmanteen Arjen turvaa

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

Matkailun turvallisuus - katsaus yhteistyösopimuksen tavoitteisiin. MTI 10.4.2013 Eija Raasakka, projektipäällikkö

Matkailun turvallisuus - katsaus yhteistyösopimuksen tavoitteisiin. MTI 10.4.2013 Eija Raasakka, projektipäällikkö Matkailun turvallisuus - katsaus yhteistyösopimuksen tavoitteisiin MTI 10.4.2013 Eija Raasakka, projektipäällikkö Yhteistyösopimus Allekirjoitettiin 15.6.2010 Rovaniemellä MTI:n ja syksyllä 2010 Santasportin

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö Dnro 2135/03/2016 '15.8.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi aikuistenperusopetus@minedu.fi Lausuntopyyntö ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 :n muuttamisesta Pyysitte

Lisätiedot

Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan kehittämistarpeita. Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Vantaa

Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan kehittämistarpeita. Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Vantaa Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan kehittämistarpeita Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Vantaa 8.11.2017 Pelastuslain uudistaminen www.intermin.fi Pelastuslakia uudistetaan osissa maakuntauudistus

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA - KOMMENTTIPUHEENVUORO

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA - KOMMENTTIPUHEENVUORO YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA - KOMMENTTIPUHEENVUORO Ari-Pekka Meuronen Turvallisuuspäällikkö Lappeenrannan kaupunki L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I 19.10.2011 1 PUHEENVUORON SISÄLTÖ Miksi

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelman rakentuminen

Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelman rakentuminen Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti Valtuustokaudelle 2013 2016 Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelman rakentuminen Hankkeen työ- ja ohjausryhmän työskentely Asukas- ja järjestötapaamiset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Pelastuslaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Pelastuslaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 12 ten sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön koulutusjärjestelmän kehittäminen, lausunto koulutuksen kehittämistyöryhmän esityksestä HEL 2016-004710 T 01 03 00 00

Lisätiedot

Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyö miten lisää PPP:tä

Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyö miten lisää PPP:tä Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyö miten lisää PPP:tä FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia. Edustamme

Lisätiedot

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet Anna-Leena Reinikainen 6.5.2009 Vaikuttavia säädöksiä Arkistolaki (831/1994) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 17.12.2013, päivitetty 26.4.2017 1. Rekisterin nimi Optima verkko-oppimisympäristö 2. Rekisterinpitäjä Jyväskylän

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden keskinäisriippuvuus - SM:n strateginen tutkimushanke

Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden keskinäisriippuvuus - SM:n strateginen tutkimushanke keskinäisriippuvuus - SM:n strateginen tutkimushanke Kansainvälisen turvallisuusympäristön nopea ja jatkuva muutos sekä maailman-laajuiset turvallisuusongelmat (mm. terrorismi ja laajamittainen maahanmuutto)

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun Kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta Hankkeen toimikausi jakautuu kahteen osaan: 20.1.2015-31.3.2015,

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä

Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä FINAS-päivä 22.1.2013 Helsingin Messukeskus Laura Kiviharju Viestintävirasto Viestintäviraston

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022 - toimeenpano Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 23.4.2015 24.4.2015 1 Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 24.4.2015 2 Tausta IPCC II,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma annettiin 18. lokakuuta 2017 samalla kun komissio julkaisi 11. täytäntöönpanoraportin turvallisuusunionista,

Toimintasuunnitelma annettiin 18. lokakuuta 2017 samalla kun komissio julkaisi 11. täytäntöönpanoraportin turvallisuusunionista, Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM2017-00410 PO Taavila Hannele 08.12.2017 Asia Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta varautumisen tehostamisesta kemiallisista aineista, biologisista taudinaiheuttajista,

Lisätiedot

Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet

Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet YLEINEN OHJE VKS:2013:4 12.6.2013 Voimassa 1.1.2014 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:2 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Vihreän ICT:n toimintaohjelman tavoitteet ja toimenpidealueet mediasektorin näkökulmasta. Mirka Meres-Wuori, Internetpalvelut -yksikkö

Vihreän ICT:n toimintaohjelman tavoitteet ja toimenpidealueet mediasektorin näkökulmasta. Mirka Meres-Wuori, Internetpalvelut -yksikkö Vihreän ICT:n toimintaohjelman tavoitteet ja toimenpidealueet mediasektorin näkökulmasta Mirka Meres-Wuori, Internetpalvelut -yksikkö Esityksen kulku 1. LVM ja vihreä ICT 2. Toimintaohjelman valmistelu

Lisätiedot

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Tarkistettu 2.1.2013 TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Arvoisa vastaanottaja Vuoden 2013 valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta Fintech Breakfast 17.3.2017, Technopolis, Oulu Agenda I II Maksupalveludirektiivi (PSD2) mitä uutta? Yleinen tietosuoja-asetus PSD2 3 Maksupalveludirektiivi

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus

Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS VAKAVIEN ONNETTOMUUKSIEN JA NIIDEN VAARATILANTEIDEN

Lisätiedot

Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi

Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi - Tieteellisen tutkimuksen näkökulma 12.12.2017 Kristiina Hovi Arkistopäällikkö, tietosuojavastaava EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR= General Data

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 219. 219 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvien rekisterien rekisterinpitäjä ja vastuuhenkilöt

Espoon kaupunki Pöytäkirja 219. 219 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvien rekisterien rekisterinpitäjä ja vastuuhenkilöt 19.11.2014 Sivu 1 / 1 4590/07.01.01/2014 219 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvien rekisterien rekisterinpitäjä ja vastuuhenkilöt Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET Joensuu 17.2.2011 AIHEET Hallituksen linjaukset toimintakykyhankkeen osalta Pelastustoimen kehittäminen 2 HALLITUKSEN ILTAKOULU Iltakoulukäsittely 19.5.2010 Hallituksen

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

MARAK- parisuhdeväkivallan riskin arviointimenetelmä

MARAK- parisuhdeväkivallan riskin arviointimenetelmä MARAK- parisuhdeväkivallan riskin arviointimenetelmä Pilottihanke 2009-2012 Mia Tuominen 1 Mikä on MARAK? Moniammatillinen riskienarviointikokous Tarkoitus on tunnistaa niitä parisuhdeväkivallan tapauksia,

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvat rikosuhkat. 16.11.2010 Erikoistutkija Tuija Hietaniemi, Keskusrikospoliisi

Yrityksiin kohdistuvat rikosuhkat. 16.11.2010 Erikoistutkija Tuija Hietaniemi, Keskusrikospoliisi Yrityksiin kohdistuvat rikosuhkat 16.11.2010 Erikoistutkija Tuija Hietaniemi, Keskusrikospoliisi Rikollisuus on nopeaa ja liikkuvaa ammattirikolliset toimivat valtakunnallisesti, kansainvälisesti ja globaalisti

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunnan huomiointi liiketalouden koulutuksessa. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 30.1.

Harmaan talouden torjunnan huomiointi liiketalouden koulutuksessa. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 30.1. Harmaan talouden torjunnan huomiointi liiketalouden koulutuksessa Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 30.1.2013 Valtakunnallinen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntakampanja

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

/ RA

/ RA raimo.aarnio@turku.fi 050-5662555 TURVALLISUUSSUUNNITELMIEN TARKISTUSTYÖN KÄYNNISTÄMINEN Paikallisella tasolla on laadittava turvallisuussuunnittelun prosessikuvaus. Turvallisuussuunnitteluprosessi kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM PO Waismaa Marjo Eduskunta] Suuri valiokunta

Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM PO Waismaa Marjo Eduskunta] Suuri valiokunta Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM2009-00202 PO Waismaa Marjo 20.05.2009 Eduskunta] Suuri valiokunta Viite Asia Luonnos Europolin ja Ukrainan yhteistyötä koskevaksi strategiseksi sopimukseksi U/E-tunnus:

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 127 Lausunto rikoksentorjuntaneuvostolle kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta HEL 2016-007862 T 09 00 00 Päätös Lausunnonantajan saate Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Arviomuistio laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista lainsäädännön muutostarpeista

Arviomuistio laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista lainsäädännön muutostarpeista Lausuntopyyntö 06.06.2017 OM 23/41/2016 Arviomuistio laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista lainsäädännön muutostarpeista Johdanto Maahanmuuton ministerityöryhmän

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen. Vesa-Pekka Tervo

Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen. Vesa-Pekka Tervo Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen Vesa-Pekka Tervo Valmius- ja varautumistehtävien organisoinnin valmisteluryhmä Tehtävät:» laatia ehdotukset yhteiskunnan

Lisätiedot

SPEKin rooli ja mahdollisuudet alueellisen ja paikallisen turvallisuusverkoston aktivoijana

SPEKin rooli ja mahdollisuudet alueellisen ja paikallisen turvallisuusverkoston aktivoijana Turvalliseen huomiseen SPEKin rooli ja mahdollisuudet alueellisen ja paikallisen turvallisuusverkoston aktivoijana Veli-Pekka Nurmi Valtuuston puheenjohtaja, dosentti Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilastolain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilastolakia. Henkilötietolain mukaan ammatinharjoittajia koskevia tietoja pidetään henkilötietoina.

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2013-00035 STO Närhi Ulla(STM) 30.01.2013 Eduskunta Viite Asia EU; terveys; komission täytäntööpanodirektiivi 2012/52/EU toimenpiteistä toisessa jäsenvaltiossa

Lisätiedot

Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa

Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa Kuntamarkkinat Jorma Suonio Tuotantojohtaja, toisen asteen koulutus 10.9.2014 Jorma Suonio 16 vuotiaiden väestöennuste Tampere + naapurikunnat

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 11.5 2016 Päivi Nurminen, VNK Esityksen agenda: Taustaa: Miksi uusi hanketietopalvelu? Tavoitteet Mikä tulee muuttumaan?

Lisätiedot

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuus Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuuskeskuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuuus Kansallinen CERT-toiminto; ohjeet, tiedotteet, haavoittuvuuskoordinaatio

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden kokonaiskuvan rakentaminen Valtakunnallinen turvallisuusseminaari , Järvenpää

Sisäisen turvallisuuden kokonaiskuvan rakentaminen Valtakunnallinen turvallisuusseminaari , Järvenpää Sisäisen turvallisuuden kokonaiskuvan rakentaminen Valtakunnallinen turvallisuusseminaari 25.1.2018, Järvenpää Erityisasiantuntija Lauri Holmström Esityksen sisältö Sisäisen turvallisuuden strategia Ennakointi

Lisätiedot

MITEN YMPÄRISTÖRIKOSTEN TORJUNTASTRATEGIAN JALKAUTTAMINEN ETENEE? KIS LEILA SUVANTOLA YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJOIDEN LAMMIN PÄIVÄT

MITEN YMPÄRISTÖRIKOSTEN TORJUNTASTRATEGIAN JALKAUTTAMINEN ETENEE? KIS LEILA SUVANTOLA YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJOIDEN LAMMIN PÄIVÄT MITEN YMPÄRISTÖRIKOSTEN TORJUNTASTRATEGIAN JALKAUTTAMINEN ETENEE? KIS LEILA SUVANTOLA 6.10.2016 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJOIDEN LAMMIN PÄIVÄT YMPÄRISTÖRIKOSTORJUNNAN TYÖRYHMÄ Ympäristöministeri (Grahn-Laasonen)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Luottamusta lisäämässä

Luottamusta lisäämässä Luottamusta lisäämässä Kyberturvallisuuskeskus Kyberturvallisuuskeskus aloitti toimintansa osana Viestintävirastoa 1.1.2014. Se vahvistaa Viestintäviraston jo vuodesta 2001 lähtien hoitamia tietoturvatehtäviä.

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot