Liiketoimintaa turvallisesti. Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoimintaa turvallisesti. Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi"

Transkriptio

1 Liiketoimintaa turvallisesti Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi Vuosiraportti 2013

2 Sisäasiainministeriö Raportti 2 (10) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö Sisällys 1 Johdanto Strategian toimeenpanon ja vaikuttavuuden arviointi Toimenpiteet ja niiden toimeenpano Henkilöriskit Yritysten asema oikeuspolitiikassa ja turvallisuusjohtamisen edellytysten turvaaminen Vastapuoliriskit ja kilpailua vääristävät riskit Omaisuusriskit Yritysten tietopääomaan kohdistuvat riskit Yritysten omatoiminen varautuminen Johdanto Valtioneuvoston periaatepäätökseen kolmannesta sisäisen turvallisuuden ohjelmasta liittyvä kansallinen yritysturvallisuusstrategia hyväksyttiin elokuussa Yritysturvallisuusstrategia valmisteltiin asiantuntijatyöryhmässä ja valmistelun ohjausryhmänä toimi sisäasiainministeriön asettama poikkihallinnollinen yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä. Lisäksi ne strategian toimenpiteet, jotka sisältyvät sisäisen turvallisuuden ohjelmaan, on käsitelty sisäisen turvallisuuden ohjelman ohjausryhmässä ja hyväksytty valtioneuvostossa. Tässä raportissa on esitettynä yritysturvallisuusstrategian toimenpiteiden toimeenpanotilanne raportin laatimishetkellä. Tämä strategia on järjestyksessään toinen elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia yritysten turvallisuuden parantamiseksi. Ensimmäinen strategia toimeenpantiin vuosina ja sen tavoitteena oli yrityksiin kohdistuvan rikollisuuden ja väärinkäytösten torjuminen. Toisessa yritysturvallisuusstrategiassa on tarkasteltu yritysturvallisuuden riskejä ja turvallisuustoimenpiteitä kuuden osa-alueen näkökulmasta: henkilöriskit, yritysten asema oikeuspolitiikassa ja turvallisuusjohtaminen, vastapuoliriskit ja kilpailua vääristävät riskit, omaisuusriskit, tietopääomaan kohdistuvat riskit sekä yritysten omatoiminen varautuminen. 2 Strategian toimeenpanon ja vaikuttavuuden arviointi Yritysturvallisuusstrategiassa on 28 toimenpidettä, joista 17 sisältyy valtioneuvoston periaatepäätökseen sisäisen turvallisuuden ohjelmasta. Suurin osa toimenpiteistä edellyttää usean toimijan yhteistyötä toimenpiteen tavoitteeseen pääsemiseksi. Tässä raportissa esitetyt toimeenpanotiedot perustuvat toimenpiteiden vastuutahojen ja yritysturvallisuuden kansallisen yhteistyöryhmän jäsenorganisaatioiden toimittamiin tietoihin. Seuraavat neljä strategian toimenpidettä on toimeenpantu: vastuuhenkilöitä koskevan tiedon luovuttamista kaupparekisteristä koskeva säädösvalmistelu (toimenpide 2) Postiosoite: Käyntiosoitteet: Puhelin: Virkasähköpostiosoite: PL 26 Kirkkokatu 12 Vaihde kirjaamo(at)intermin.fi Valtioneuvosto Helsinki Faksi: Sähköpostiosoite: Vuorikatu etunimi.sukunimi(at)intermin.fi

3 Sisäasiainministeriö id (10) ohje yrityksiin kohdistuvasta vilpillisestä ja harhaanjohtavasta markkinoinnista (toimenpide 13) rangaistusjärjestelmäuudistuksen kiirehtiminen mm. näpistysrikollisuuteen liittyen (toimenpide 18) tietoturvauhkista ja vakoilusta tiedottaminen yrityksille (toimenpide 22). Kaupparekisterissä olevien henkilötietojen luovuttamisen rajoittaminen on omiaan vähentämään yritysten avainhenkilöihin kohdistuvia uhkailuja ja heidän koteihinsa kohdistuvaa mahdollista muuta häirintää. Helsingin seudun kauppakamarin ja Keskuskauppakamarin yritysten rikosturvallisuusselvitysten mukaan yritysten avainhenkilöiden uhkailu on lisääntynyt 2000-luvun aikana, erityisesti suurissa yrityksissä. Säädösmuutos poistaa myös eri julkisten henkilörekisterien välisen ristiriidan, kun aiemmin väestötietojärjestelmään tehty osoitteenluovutuskielto tai turvakielto ei ole rajoittanut kaupparekisteristä saatavien tietojen julkisuutta. Vilpillinen ja harhaanjohtava markkinointi on koko Euroopan tasolla laajamittainen ja hankala ongelma. Valelaskutus tai muu vastaavanlainen toiminta yksi yleisimpiä syitä yrityksen ottaessa yhteyttä Suomen Yrittäjien jäsenpalveluihin. Suomen Yrittäjien ja tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeen avulla on lisätty pienten ja keskisuurten yritysten tietoisuutta ja mahdollisuuksia estää taloudelliset tappiot sellaisessa tilanteessa, joissa vilpillisen laskun perusteena olevan sopimuksen väitetään syntyneen puhelinkeskustelun aikana ja puhelinkeskustelu on nauhoitettu. Myymälöihin kohdistuneet varkaus- ja näpistysrikokset ovat kasvaneet 2000-luvun alusta yli 20 % ja niiden osuus kaikista poliisin tietoon tulleista varkausrikoksista ja niiden yrityksistä on samana aikana noussut 20 prosentista 40 prosenttiin. On esitetty, että osa kasvusta johtuu seuraamusjärjestelmään vuonna 2008 tehdystä muutoksesta, jonka perusteella omaisuusrikoksista annettuja sakkorangaistuksia muunnetaan merkittävästi aiempaa vähemmän vankeusrangaistukseksi. Oikeusministeriössä on parhaillaan käynnissä lainvalmistelu, jossa uudelleentarkastellaan sakkorangaistuksen vaikuttavuutta mm. tämän kysymyksen näkökulmasta. Yritysten keskeinen pääoma on tieto, jota säilytetään ja suojellaan suomalaisyrityksissä vaihtelevasti. Strategian toimenpide 8 nojalla perustettu yritysturvallisuusportaali on väline, jolla asian kannalta keskeiset viranomaiset voivat tuottaa yrityksille tietoa siitä, millaisia tietoturvauhkia yrityksiin kohdistuu aina tietomurroista muulla tavoin toteutettuun yritysvakoiluun. Yritysturvallisuusportaali on pilottivaiheessa ja se on huoltovarmuuskriittisten yritysten käytettävissä. Suojelupoliisi ja Viestintävirasto tuottavat portaaliin säännöllisesti tietoa tällaisista uhkista ja siitä, miten ne voidaan torjua. Toiminnan vaikuttavuus lisääntynee, kun portaalin käyttö laajenee kattamaan myös muita yrityksiä. Yhteensä 10 toimenpiteen toimeenpano ei ole käynnistynyt lainkaan. Näistä neljä on sellaisia, jotka eivät vielä ole ajankohtaisia. Muiden toimenpiteiden toimeenpano on käynnissä. 3 Toimenpiteet ja niiden toimeenpano Alla on kuvattu strategian toimeenpanon tilanne toimenpiteittäin. Kunkin toimenpiteen selitetekstien vieressä on liikennevalo, jolla ilmaistaan, missä vaiheessa toimeenpano on. Punainen liikennevalo - toimeenpanoa ei ole käynnistetty Keltainen liikennevalo - toimeenpano on käynnissä

4 Sisäasiainministeriö id (10) Vihreä liikennevalo - toimeenpano on valmis tai toimeenpano on ajantasaista (pysyvää toimintaa olevassa toimenpiteessä) 3.1 Henkilöriskit Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan sisältyvät toimenpiteet on esitetty sinisellä värillä vahvennettuna. 1. Selvitetään mahdollisuus saattaa laiton uhkaus virallisen syyttäjän alaiseksi rikokseksi. Vastuu: OM, aikataulu: 2013 Oikeusministeriö on käynnistänyt asian selvittämisen. Selvityksen arvioitu valmistusaika on vuoden 2013 lopussa. 2. Rajoitetaan tiedon antoa kaupparekisteristä siten, että vastuuhenkilöiden henkilötunnuksen loppuosa annetaan vain perustellusta syystä ja kotiosoite kertarekisteröintiperiaatteen mukaisesti VTJ:stä. Vastuu: TEM, aikataulu: 2013 TEM:n valmistelema hallituksen esitys (59/2013) on annettu eduskunnalle ja asiaa käsitellään parhaillaan. 3. Varmistetaan, että esitutkinta- ja julkisuuslainsäädäntö määrittävät esitutkintapöytäkirjoihin ja tuomioistuinten pöytäkirjoihin sekä niiden liitteisiin kirjatut asianosaisten ja näiden edustajien henkilötunnukset ja kotiosoitteet salassa pidettäviksi muutoin kuin viranomaiskäytössä. Vastuu: OM, aikataulu: 2013 Oikeusministeriö on selvittänyt asiaa ja katsoo siinä seuraavasti: Voimassa oleva lainsäädäntö antaa jo nykyisin takeet osoitetietojen suojaamiseksi henkilökohtaisen turvallisuuden perusteella. Henkilötunnuksen salassa pidettäväksi säätäminen tiettyjen viranomaisten tietyissä asiakirjoissa ei ole asianmukaista lainsäädännön yhden- ja johdonmukaisuuden kannalta. Henkilötunnuksen yleisen salassapidon tarvetta ja henkilötunnuksen käsittelyä koskevaa sääntelyä voidaan tarvittaessa arvioida EU:ssa vireillä olevan henkilötietojen käsittelyä koskevan sääntelyn uudistuksen kansallisen täytäntöönpanon valmistelussa. Rikosasian asianosaisten osoitetietojen ja henkilötunnuksen suojaa voitaneen tehostaa ilman lainsäädäntötoimia viranomaisten asianhallintajärjestelmien avulla ja muilla käytännön menettelyä koskevin toimenpitein, mikä edellyttää oikeushallintoviranomaisten ja esitutkintaviranomaisten yhteistyötä. Asianosaisten informoimista turvakieltomahdollisuudesta voitaisiin myös tehostaa. Poliisi on keväällä 2012 antanut sisäisen määräyksen ja tehnyt tarvittavat tekniset muutokset, jotta rikosilmoitusjäljennöksistä ei tarpeettomasti ilmene asianosaisten henkilötunnusten loppuosaa. Tuomioistuinlaitoksessa on käynnistymässä asianhallintajärjestelmäuudistus, jossa oikeusministeriön ilmoituksen mukaan tullaan huomioimaan toimenpiteessä esille nostetut tarpeet. 4. Selvitetään keinot koko työpaikan henkilöstön suojaamiseksi toistuvilta saman tekijän aiheuttamilta rikoksilta ja häiriöiltä esimerkiksi lähestymiskiellon tyyppisellä menettelyllä. Vastuu: OM, aikataulu: 2013 Oikeusministeriö selvittää asiaa.

5 Sisäasiainministeriö id (10) 5. Lisätään poliisin ja suurimpien kauppakeskusten välistä yhteistyötä näiden turvallisuuden hallinnassa huomioiden kauppakeskusten turvallisuusmalli. Vastuu: Poliisi, pelastustoimi, kauppakeskukset ja niistä vastuussa olevat yhtiöt, kaupungit ja kunnat, aikataulu: pysyvää toimintaa Poliisihallitus on ohjeistanut poliisiyksiköitä toimimaan entistä aktiivisemmin yhteistyössä kauppakeskusten kanssa. Kauppakamarit ovat edistäneet kauppakeskusten turvallisuusmallin käyttöönottoa. Turvallisuusmalli on 15 suurimmasta kauppakeskuksesta käytössä Espoon Sellon ja Iso Omenan kauppakeskusten lisäksi Myyrmannissa (2013 alkaen). Tavoitteena on ulottaa toimintamalli seuraavaksi Jumbon kauppakeskukseen (2014). 3.2 Yritysten asema oikeuspolitiikassa ja turvallisuusjohtamisen edellytysten turvaaminen 6. Laaditaan selvitys työturvallisuuslain 10 (työn uhkatilanteiden ja vaarojen arviointi) mukaisen työnantajan arviointi- ja selvitysvelvoitteen toteutumisesta yrityksissä työssä kohdatun väkivallan ja sen uhkan osalta. Selvityksen osoittaman tarpeen perusteella kohdistetaan työsuojelun valvontatoimenpiteitä velvoitteen täyttymisen valvontaan. Elinkeinoelämä edistää velvoitteen täyttymistä tiedotuskampanjalla. Vastuu: STM, elinkeinoelämä, aikataulu: käynnistetään 2013, arviointi 2014 STM selvittää Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen mahdollisuudet laatia selvitys. Selvitys voidaan ensi vaiheessa laatia pilottialueesta. 7. Huomioidaan turvallisuuskoulutuksen mahdolliset lisäys- ja päivitystarpeet kaupan ja eri palvelualojen peruskoulutuksen tutkintovaatimuksia ja koulutusohjelmia uudistettaessa. Vastuu: Opetushallitus, ammattiliitot ja työnantajajärjestöt Opetushallitus on syksyllä 2012 ilmoittanut, että he toivovat tutkintojen sisältöihin liittyviä esityksiä tutkintotoimikuntien jäseniltä. Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Kaupan liitto ovat edustettuna toimeenpanon kannalta keskeisissä ammatillisissa tutkintotoimikunnissa ja ne osallistuvat siten toimeenpanoon. 8. Laaditaan HUOVI-portaalin tekniselle alustalle ensi vaiheessa huoltovarmuuden piiriin kuuluville ja myöhemmässä vaiheessa pilottivaiheen tulosten perusteella mahdollisesti kaikille yrityksille avoin vahvalla tunnistamisella kirjautumissuojattu tilannekuvaportaali, jonne viranomaiset ja vertaisyritykset voivat tuottaa operatiivista turvallisuustilannetietoa. Vastuu: Huoltovarmuuskeskus teknisen alusta osalta, useita viranomaisia, elinkeinoelämä, aikataulu: 2012 alkaen Huoltovarmuuskeskus on saattanut yritysturvallisuusportaalin pilottikäyttöön loppuvuodesta 2012, jonka jälkeen portaalia on kehitetty yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa työpajatyöskentelyssä. Tavoitteena on toiminnan vakinaistaminen sekä portaalin teknisen käyttöliittymän saattaminen sellaiseksi, että se vastaa erilaisten käyttäjien tarpeita. Yritysturvallisuusportaalista on laadittu myös alueellinen pilottiprojekti Pirkanmaan turvallisuustiedon välitysverkostolle (TTVV). Verkostoon kuuluu Pirkanmaan poliisilaitoksen lisäksi kaupan alan toimijoita sekä yksityisen turva-alan toimijoita. HUOVI-portaalin teknisellä alustalla toimivassa viestiverkossa välitetään toimijoiden välillä ajantasaista tietoa Pirkanmaan alueella kulloinkin olevista vähittäiskaupan turvallisuusuhkista.

6 Sisäasiainministeriö id (10) 9. Tilastokeskuksen julkaisemia (poliisin tietoon tulleita) rikoksia koskeva tilastointijärjestelmä uusitaan siten, että niistä ilmenee nykyistä paremmin ja helpommin yrityksiin kohdistuva rikollisuus. Vastuu: SM, Tilastokeskus, aikataulu: 2013 Toimenpiteen toimeenpano tehdään kaksivaiheisesti siten, että ensi vaiheessa Tilastokeskus erittelee ja tilastoi poliisin toimittamista rikosilmoitustiedoista oikeushenkilöihin kohdistuneet rikokset, alkaen vuoden 2012 rikosilmoitustilastoista. Toisessa vaiheessa poliisin VITJA-järjestelmäuudistuksen yhteydessä rikosasioiden oikeushenkilö-kenttä määritellään sellaiseksi, että rikostiedoista on jatkossa helpommin selvitettävissä yrityksiin kohdistuvat rikokset. Poliisihallituksen vastuuhenkilö on ollut mukana määrittelemässä VITJA:n oikeushenkilö-kenttiä Poliisihallituksen tekniikan yksikön ja palveluntarjoajan kanssa. Määrittelytyö jatkuu ja VITJA-järjestelmän käyttöönotto etenee asteittain. 10. Luodaan vuonna 2010 toteutetun yritysuhritutkimuksen perusteella säännöllisesti toteutettava yrityksiin kohdistuvaa rikollisuutta mittaava osoitinjärjestelmä. Vastuu: OM, SM, STM, TEM, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, aikataulu: seuraava tutkimus 2015, tämän jälkeen säännöllisesti neljän vuoden välein Toimeenpano käynnistyy vuoden 2015 talousarvion laadinnan yhteydessä. 3.3 Vastapuoliriskit ja kilpailua vääristävät riskit 11. Päivitetään Keskuskauppakamarin julkaiseman korruption torjunnan ohje sekä muut vastapuoliriskejä koskevat ohjeet ja oppaat, ml. Keskusrikospoliisin ylläpitämä yritysten rikostorjunnan toimintamalli. Varmistetaan näiden jakelu erityisesti toimintansa aloittavien yritysten parissa. Vastuu: Keskuskauppakamari, Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskusrikospoliisi, ELY-keskukset, yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä, uusyrityskeskukset KRP:n sivuilla julkaistu rikostorjunnan toimintamalli on päivitetty keväällä 2013 yritysturvallisuusstrategian valmistelutyöryhmässä olleiden tahojen yhteistyönä. Korruption torjunnan ohjeen päivittäminen on kesken. 12. Selvitetään mahdollisuudet muuttaa lainsäädäntöä siten, että eritoten pienyrittäjiä voidaan nopeasti ja tehokkaasti suojata vilpillistä ja harhaanjohtavaa markkinointia harjoittavalta toimijalta esimerkiksi laajentamalla etämyynnin peruuttamisoikeutta tai mahdollistamalla viranomaisen hakema väliaikainen markkinointikielto. Vastuu: OM, TEM, aikataulu: 2013 Oikeusministeriö on selvittänyt mahdollisuuksia lainsäädäntömuutoksiin ja neuvotellut Suomen Yrittäjien kanssa erityisesti peruuttamisoikeudesta. Keskusteluissa oikeusministeriö on todennut, että ongelmiin on hyvin vaikea tarkoituksenmukaisesti ja oikeasuhtaisesti puuttua lainsäädäntömuutoksin. Euroopan komissiossa on valmisteilla jäsenvaltioita velvoittavaa sääntelyä asian osalta ja tämä tullee vaikuttamaan kansalliseen lainsäädäntöön.

7 Sisäasiainministeriö id (10) 13. Varmistetaan yrittäjien tietoisuus sekä soveltamiskäytännön yhtenäisyys liittyen henkilötietolain 26 (tarkastusoikeus), kun sopimusvelvoitteen syntymistä pyritään osoittamaan vetoamalla ääninauhoitteeseen todisteena tehdystä tilauksesta. Laaditaan tarvittaessa soveltamisohje. Vastuu: elinkeinoelämä yhteistyössä tietosuojavaltuutetun kanssa Suomen Yrittäjät on yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa toukokuussa 2013 laatinut soveltamisohjeen yrittäjille ja levittänyt soveltamisohjetta jäsenistölleen. 14. Esitutkintaviranomaiset tiedottavat aktiivisesti ajankohtaisista ilmiöistä, jotka liittyvät yritysten rikosturvallisuuteen. Vastuu: Poliisihallitus, poliisilaitokset, Keskusrikospoliisi, aikataulu: pysyvää toimintaa Poliisihallituksen rikostorjuntayksikkö ja viestintä kartoittavat yritysten rikosturvallisuutta koskevan tiedottamisen lisäohjaustarpeen ja Poliisihallitus antaa tarvittavan lisäohjeistuksen. Poliisihallitus on laatinut vuonna 2011 poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirjan, missä on huomioitu myös ennalta estävä tiedottaminen. Poliisi julkaisi vuonna 2012 yli tiedotetta, joista osassa käsiteltiin myös yritysten turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä. Poliisihallitus tarkensi vuonna 2013 kirjeellään kauppojen ryöstöihin liittyvän tiedottamisen periaatteita ja tiedotteiden sisältöä. Tämän toimenpiteen toimeenpanoon liittyy toimenpiteen 8 yhteydessä mainittu Pirkanmaan turvallisuusklusterin turvallisuustiedon välitysverkosto -pilottihanke, jossa poliisi ja keskeiset kaupan ja yksityisen turvallisuusalan toimijat ovat vaihtaneet keskenään tietoa HUOVIalustalla toimivassa kanavassa. 15. Laaditaan menettelytavat selvästi virheellisen tai rikoksella aiheutetun kaupparekisterimerkinnän oikaisemiseksi ja tehdään tarvittaessa toimenpiteen edellyttämät säädösmuutokset. Vastuu: TEM, aikataulu: 2013 TEM on heinäkuussa 2013 asettanut työryhmän valmistelemaan toimenpiteen toimeenpanoa. Työryhmässä on edustettuna OM, SM, PRH, KRP, EK, Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät. 16. Lisätään kaupparekisterin luotettavuutta varmistamalla muutostietoja pyytävän henkilöllisyyden todentaminen esimerkiksi vahvalla sähköisellä tunnistamisella sekä tekemällä esitys asiaan liittyvistä mahdollisista säädösmuutostarpeista. Vastuu: TEM, aikataulu: 2013 TEM on heinäkuussa 2013 asettanut työryhmän valmistelemaan toimenpiteen toimeenpanoa. Työryhmässä on edustettuna OM, SM, PRH, KRP, EK, Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät. 17. Laaditaan luokittelukriteerit ja indikaattorit kaupparekisteritietojen muutosilmoitusten osalta siten, että kriteerien mukaisissa epäilyttävissä muutoksissa tehdään lisätarkistus muutoksen oikeellisuuden varmistamiseksi. Vastuu: Patentti- ja rekisterihallitus Toimenpiteen toimeenpanon tarpeellisuus on riippuvainen siitä, millaisiin ratkaisuihin toimenpiteiden 16 ja 17 pohjalta tehtävissä esityksissä päädytään. Toimenpidettä ja sen toi-

8 Sisäasiainministeriö id (10) 3.4 Omaisuusriskit meenpanoa voitaneen täten arvioida edellä mainittuja toimenpiteitä valmistelevan työryhmän työskentelyssä. 18. Kiirehditään yhdyskuntaseuraamustoimikunnan esityksen sakkopalvelusta toimeenpanoa eritoten toistuvien myymälävarkauksista määrättävien sakkojen maksamatta jättämisen seurauksena. Vastuu: OM, aikataulu: 2013 Yhdyskuntaseuraamustoimikunta antoi mietintönsä oikeusministerille keväällä 2012 ja asiaan liittyvä lainvalmistelu on käynnissä siten, että hallituksen esitys annetaan vuoden 2014 alussa. 19. Toteutetaan alueellinen pilotointihanke nopeutetusta menettelystä muiden kuin rangaistusvaatimusmenettelyssä käsiteltävien myymälävarkauksien osalta. Vastuu: Poliisihallitus yhteistyössä syyttäjän- ja tuomioistuinlaitosten kanssa, aikataulu: 2013 Poliisihallitus on käynnistänyt toimeenpanon vuoden 2013 aikana siten, että se on kartoittanut ensi vaiheessa Valtakunnansyyttäjänviraston kanssa mahdollisuudet pilottihankkeeseen. Toimenpiteen toteutuminen edellyttää itsenäisesti toimivien syyttäjänlaitoksen ja tuomioistuimen myönteistä kantaa. Pilotointi ei ole saanut varauksetonta kannatusta Valtakunnansyyttäjänvirastossa. Toimeenpanossa on huomioitava oikeusministeriössä vireillä oleva lainsäädäntövalmistelu (tp 18), jonka yhtenä kohteena on myös muiden kuin tuomioistuimen määräämien sakkojen muuntomahdollisuuden palauttaminen. Lainsäädäntömuutos korjaisi toteutuessaan merkittävästi kyseisen toimenpiteen perusteeksi nähtyjä turvallisuusongelmia. 20. Tehdään pohjoismainen vertailututkimus myymälävarkauksien ja rangaistusjärjestelmän suhteesta tehokkaimman puuttumiskeinon kartoittamiseksi. Vastuu: oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Toimeenpanosta on kansallisessa yhteistyöryhmässä päätetty, että OM pyytää OPTULAlta olemassa olevan aineiston perusteella laaditun muistion muissa Pohjoismaissa käytössä olevista menetelmistä ja muusta kysymyksen arviointiin vaikuttavasta aineistosta. Muistio on laadittu ja se tullaan toimittamaan yritysturvallisuuden kansallisen yhteistyöryhmän käyttöön. 21. Polttoainetta myyvillä asemilla otetaan käyttöön tarvittavat tekniset suojautumiskeinot. Vastuu: öljyalan keskusliitto, bensiinikauppiaiden liitto Toimeenpanoa ei ole käynnistetty strategian valmistelun aikaisten neuvottelujen jälkeen. Kansallinen yhteistyöryhmä on kokouksessaan päättänyt, että toimenpiteen toimeenpanoa ei enää seurata, koska sen toteutumista on pidettävä epätodennäköisenä.

9 Sisäasiainministeriö id (10) 3.5 Yritysten tietopääomaan kohdistuvat riskit 22. Yrityksille raportoidaan säännöllisesti tietoturvauhkista ja yritysvakoilun uhkista perustettavan turvallisuusportaalin kautta. Vastuu: Viestintävirasto (CERT-FI), Suojelupoliisi, Keskusrikospoliisi, TIVAt Suojelupoliisi ja Viestintävirasto tuottavat säännöllisesti yritysturvallisuusportaaliin raportteja aiheeseen liittyen. 23. Selvitetään säännöllisesti yritysten tietopääomaan kohdistuneiden rikosten laatua, määrää ja muita tekijöitä osana laadittavaa yritysten rikosturvallisuuden osoitinjärjestelmää. Vastuu: oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Varmistetaan toimenpiteen toteutuminen osana toimenpiteen 10 toimeenpanoa. 24. Liitetään startup-yritysten julkisrahoitukseen kannustin tietoturvan kehittämiseksi heti toiminnan alkuvaiheessa. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi lisäämällä standardoidun kaupallisen tietoturvapaketin tai KATAKRI-auditoinnin edellytys korotetun starttirahoituksen saamiseksi. Lisäksi nostetaan yritysten tietoturvan parantamisen edellytyksiä laatimalla asiasta suositukset ja mallilausekkeet yritysten jatkuvuudenhallintaa tukevan SOPIVA-hankkeen puitteissa. Varmistetaan tiedon kattava jakelu. Vastuu: TEM, Huoltovarmuuskeskus, Viestintävirasto ja elinkeinoelämä, aikataulu: toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen 2013, käytössä valtakunnallisesti 2014, jonka jälkeen pysyvää toimintaa. Kansallisen yhteistyöryhmän sihteeristö on sopinut tapaamisesta syksyllä 2013 TEM:n vastuuyksikön kanssa. Asiaa koskevassa lähetekeskustelussa TEM:n virkamiehet ovat tuoneet esiin, että toimenpide ei ole esimerkiksi TEKES-rahoituksen tavoitteiden mukaista ja toimeenpano tämän vuoksi on hankalaa. 3.6 Yritysten omatoiminen varautuminen 25. Edistetään yritysten omatoimista varautumista kehittämällä -sivustoa ja varmistamalla erityisesti uusien yritysten tiedonsaanti riskienhallintaan liittyen. Vastuu: Suomen Riskienhallintayhdistys Ry (sivuston ylläpidon ja kehittämisen osalta), Keskuskauppakamari, ELYkeskukset sekä uusyrityskeskukset (tiedon levittämisen osalta) Suomen Riskienhallintayhdistys on käynnistänyt valmistelun yhteistyössä useiden tahojen kanssa. Riskienhallintayhdistys pyrkii edistämään toiminnalla edistämään ISO standardin käyttöönottoa suomalaisissa yrityksissä. Valmistelu toteutetaan workshoptyyppisissä sidosryhmätilaisuuksissa. Toimenpiteeseen liittyen Keskuskauppakamarin "Uuden yrityksen perustajan opas" on luovutettu avoimeen jakeluun wiki-alustalle. Opas sisältää mm. yrityksen riskienhallintaan liittyviä tietoja.

10 Sisäasiainministeriö id (10) 26. Laaditaan yritysten omatoimisen varautumisen tueksi pelastussuunnittelukriteeristö ja - suunnitteluohje, joka tukee pelastuslaitosten yhdenmukaista riskien arviointiin perustuvaa valvontasuunnittelua. Selvitetään kriteeristön soveltuvuus liitettäväksi kansalliseen turvallisuusauditointikriteeristöön ja sovellettavaksi tarkastustoiminnassa. Lisätään pelastussuunnittelua koskeva osuus auditointikriteeristöä päivitettäessä, mikäli edellytykset täyttyvät. Vastuu: Sisäasiainministeriö, SPEK, aluepelastuslaitokset, Suomen Palopäällystöliitto Kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön päivitystä valmistelevan neuvoa-antavan työryhmän kokoonpanossa ja työssä on huomioitu mahdollinen yhteys pelastusturvallisuuskriteeristöön. Pelastusalan lainsäädännöstä ja valtakunnallisesta ohjeistuksesta vastaava sisäasiainministeriön pelastusosasto on päättänyt, että mikäli pelastussuunnittelukriteeristö toteutetaan, se laaditaan erillisenä hankkeena. Kansallinen yhteistyöryhmä on kokouksessaan päättänyt, että toimenpiteen toimeenpanoa ei enää seurata, koska sen toteutumista on pidettävä epätodennäköisenä. 27. Selvitetään yrityksiin kohdistuvien suurpalojen tutkintaan liittyvä viranomaisten ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö siten, että tutkintaprosessien tulokset kehittyvät ja päällekkäiset toiminnot minimoidaan. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet laajentaa PRONTO-järjestelmästä saatavien tietojen julkisuutta siten, että se on nykyistä paremmin omiaan edistämään palojen ja onnettomuuksien torjuntaa. Laaditaan yhteistyön laajentamisesta sekä tietojärjestelmän julkisuudesta tarvittavat säädösmuutokset. Vastuu: Poliisihallitus, SM, aluepelastuslaitokset, Finanssialan keskusliitto, aikataulu: 2014 PRONTO on teknisesti vanhentunut järjestelmä, jossa esim. henkilötietojen eriyttäminen on hankalaa. PRONTO on tarkoitus korvata uudella teknisesti kehittyneemmällä järjestelmällä, jonka kehittämistä varten on käynnistynyt VARANTO-hanke. Uusi järjestelmä on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuonna On aikataulullisesti ja taloudellisista syistä perusteltua, että tietojen käsittelyyn ja niiden saatavuuteen liittyvät tekijät otetaan huomioon VA- RANTO-hankkeen yhteydessä. 28. Laaditaan suositus monitoimitilojen poistumisharjoituksista ja kauppakeskusten turvallisuustoimintamallista. Vastuu: Kaupan liitto, Finanssialan keskusliitto, MARA, SPEK, työntekijäjärjestöt sekä sisäasiainministeriö Sisäisen turvallisuuden ohjelman hyvien käytäntöjen julkaisussa "Tie turvallisempaan huomiseen" on esitelty kauppakeskusten turvallisuustoimintamallia. Julkaisu on saatavilla ilmaiseksi verkosta. Kansallinen yhteistyöryhmä on kokouksessaan päättänyt, että toimenpiteen toimeenpano ja seuranta tehdään jatkossa osana toimenpidettä 5.

Sisäasiainministeriö id8712487 1 (6) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö

Sisäasiainministeriö id8712487 1 (6) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö Sisäasiainministeriö id8712487 1 (6) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö 24.10.2012 Päätöksen perhe- ja lastensurmien ennalta ehkäisemiseksi toimeenpano Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä päätti 12.9.2012

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Pöytäkirja id (5) Elinkeinoelämän keskusliitto, auditorio, Eteläranta 10, Helsinki

Pöytäkirja id (5) Elinkeinoelämän keskusliitto, auditorio, Eteläranta 10, Helsinki Pöytäkirja id0999601 1 (5) Yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä Aika 13.2.2014 kello 10 12 Paikka Jäsenet Elinkeinoelämän keskusliitto, auditorio, Eteläranta 10, Helsinki Nimi Läsnä Poissa Jyrki

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen Turvallisempi huominen III sisäisen turvallisuuden ohjelma ja kunnat Valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaari 22-23.1.2013, Hyvinkää Kansliapäällikkö Päivi Nerg Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Luonnos 18.1.2015 OM1/41/2016 HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Asettaminen Oikeusministeriö on päättänyt asettaa työryhmän selvittämään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin tehtävä Poliisilaki, 1 Poliisin tehtävä. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022 - toimeenpano Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 23.4.2015 24.4.2015 1 Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 24.4.2015 2 Tausta IPCC II,

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja turvallisuustyö Lapin maaseutufoorumi 21.2.2012 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 22.2.2012 1 Ensimmäisestä ohjelmasta kolmanteen Arjen turvaa

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus

Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS VAKAVIEN ONNETTOMUUKSIEN JA NIIDEN VAARATILANTEIDEN

Lisätiedot

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta Fintech Breakfast 17.3.2017, Technopolis, Oulu Agenda I II Maksupalveludirektiivi (PSD2) mitä uutta? Yleinen tietosuoja-asetus PSD2 3 Maksupalveludirektiivi

Lisätiedot

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet Anna-Leena Reinikainen 6.5.2009 Vaikuttavia säädöksiä Arkistolaki (831/1994) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyö miten lisää PPP:tä

Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyö miten lisää PPP:tä Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyö miten lisää PPP:tä FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia. Edustamme

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta 1 / 7 18.3.2011 19:49 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 174/2008 174/2008 Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä

Lisätiedot

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 11.5 2016 Päivi Nurminen, VNK Esityksen agenda: Taustaa: Miksi uusi hanketietopalvelu? Tavoitteet Mikä tulee muuttumaan?

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Tarkistettu 2.1.2013 TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Arvoisa vastaanottaja Vuoden 2013 valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA. Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö

LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA. Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö 2.6.2016 1 25.5.2018 Onko tietosuojaviranomainen valmiina? 2 TSV:N SIIRTYMÄAJAN PROJEKTI 2016-2017 TSAU

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

/ RA

/ RA raimo.aarnio@turku.fi 050-5662555 TURVALLISUUSSUUNNITELMIEN TARKISTUSTYÖN KÄYNNISTÄMINEN Paikallisella tasolla on laadittava turvallisuussuunnittelun prosessikuvaus. Turvallisuussuunnitteluprosessi kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2013-00035 STO Närhi Ulla(STM) 30.01.2013 Eduskunta Viite Asia EU; terveys; komission täytäntööpanodirektiivi 2012/52/EU toimenpiteistä toisessa jäsenvaltiossa

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 9.2.2005 STM/316/2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN PÄÄTÖS ERÄIDEN RAUTATIELIIKEN- TEESSÄ TYÖSKENTELEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖPAIKKOJEN TYÖSUOJELU- VALVONNAN SIIRTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Ajankohtaista Biopankkilaista

Ajankohtaista Biopankkilaista Ajankohtaista Biopankkilaista Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 29.10.2012 Lain tarkoitus Tarkoituksena on tukea tutkimusta, jossa hyödynnetään ihmisperäisiä näytteitä, edistää näytteiden käytön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla)

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) MAR-asetukseen liittyvät tulkinnat ja kannanotot MAR on asetuksena suoraan sovellettavaa

Lisätiedot

SPEKin rooli ja mahdollisuudet alueellisen ja paikallisen turvallisuusverkoston aktivoijana

SPEKin rooli ja mahdollisuudet alueellisen ja paikallisen turvallisuusverkoston aktivoijana Turvalliseen huomiseen SPEKin rooli ja mahdollisuudet alueellisen ja paikallisen turvallisuusverkoston aktivoijana Veli-Pekka Nurmi Valtuuston puheenjohtaja, dosentti Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Lisätiedot

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Teemaryhmä: Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes 27.3.2014 Kuntatalo, Helsinki Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Kansallinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

Turvallisuus sähköisessä hyvinvointikertomuksessa. Espoo Ari Evwaraye

Turvallisuus sähköisessä hyvinvointikertomuksessa. Espoo Ari Evwaraye Turvallisuus sähköisessä hyvinvointikertomuksessa Espoo 28.1.2015 Ari Evwaraye Tausta Sähköinen hyvinvointikertomus Terveydenhuoltolaki 12 - hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa, kuntalaisten terveyden

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto

Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto 28.10.2015 Toteutuneet tarkastukset toisen asteen oppilaitoksissa Milloin oppilaitoksessa

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistus Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistaminen Pelastustoimen uudistaminen tehdään, jotta edelleen tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa asiakkaan turvallisuustaso

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvio Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvio

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvio Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvio Viiteaineistoa kaupunginhallituksen esityslistaan 22.8.2016 asiaan 4686/2016. Pohjois-Savon pelastuslaitos Ote 1 (2) Tehtävä 02.02.00 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen hallinto Asianro 4686/2016 Kirsti Tarvainen

Lisätiedot

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta,

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun

Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun YLEINEN OHJE Dnro 28/31/15 29.2.2016 Voimassa 1.3.2016 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 A PL

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja standardit. Pekka Niemi JHS-projektipäällikkö Valtiovarainministeriö, KuntaIT-yksikkö

JHS-järjestelmä ja standardit. Pekka Niemi JHS-projektipäällikkö Valtiovarainministeriö, KuntaIT-yksikkö JHS-järjestelmä ja standardit Pekka Niemi JHS-projektipäällikkö Valtiovarainministeriö, KuntaIT-yksikkö 9.6.2010 1 JHS-järjestelmän historiaa Valtioneuvosto päätti valtionhallinnon sisäisistä standardeista

Lisätiedot

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA VARAUTUMISSEMINAARI 4.12.2008 VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA Pelastusylijohtaja Pentti Partanen VARAUTUMINEN Tarkoitetaan kaikkia niitä hallinnon ja elinkeinoelämän, tai jopa yksittäisen

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Lasten ja nuorten turvallisuutta edistävät toimintatavat 2016

Lasten ja nuorten turvallisuutta edistävät toimintatavat 2016 Lasten ja nuorten turvallisuutta edistävät toimintatavat 2016 Yleistä Lainsäädäntö velvoittaa Suomessa selvittämään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan työ- ja virkasuhteisten osalta aina (504/2002)

Lisätiedot

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 VIE/TUO TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Avoimuus ja selkeys Taloudellisten ulkosuhteiden viestinnässä, kuten kaikessa viestinnässä, noudatetaan ulkoministeriön yleisiä viestintäkäytäntöjä.

Lisätiedot

ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS?

ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS? ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS? UHKA 25.9.2012 2 MAHDOLLISUUS! 25.9.2012 3 Aluehallinnon yhteisen sisäisen turvallisuuden sihteeristön asettaminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksien ehkäisy 2012, Espoo 7.2.2012 Johtaja, dosentti Direktör, docent Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Olycksutredningscentralen Uutisointia:

Lisätiedot

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohta Työ- elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Haikko 15.3.2011 Lakiuudistuksen (Laki alueiden kehittämisestä 1651/2009)

Lisätiedot

Yritysturvallisuusselvitys ja Pääesikunnan kokemukset niistä

Yritysturvallisuusselvitys ja Pääesikunnan kokemukset niistä Yritysturvallisuusselvitys ja Pääesikunnan kokemukset niistä 25.10.2016 m/s Silja Serenade Insevl Pekka Ylitalo Nimi Työ Osasto Roadmap since 90's Mikä on yritysturvallisuusselvitys Uudistetun turvallisuusselvityslain

Lisätiedot