Liiketoimintaa turvallisesti. Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoimintaa turvallisesti. Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi"

Transkriptio

1 Liiketoimintaa turvallisesti Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi Vuosiraportti 2013

2 Sisäasiainministeriö Raportti 2 (10) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö Sisällys 1 Johdanto Strategian toimeenpanon ja vaikuttavuuden arviointi Toimenpiteet ja niiden toimeenpano Henkilöriskit Yritysten asema oikeuspolitiikassa ja turvallisuusjohtamisen edellytysten turvaaminen Vastapuoliriskit ja kilpailua vääristävät riskit Omaisuusriskit Yritysten tietopääomaan kohdistuvat riskit Yritysten omatoiminen varautuminen Johdanto Valtioneuvoston periaatepäätökseen kolmannesta sisäisen turvallisuuden ohjelmasta liittyvä kansallinen yritysturvallisuusstrategia hyväksyttiin elokuussa Yritysturvallisuusstrategia valmisteltiin asiantuntijatyöryhmässä ja valmistelun ohjausryhmänä toimi sisäasiainministeriön asettama poikkihallinnollinen yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä. Lisäksi ne strategian toimenpiteet, jotka sisältyvät sisäisen turvallisuuden ohjelmaan, on käsitelty sisäisen turvallisuuden ohjelman ohjausryhmässä ja hyväksytty valtioneuvostossa. Tässä raportissa on esitettynä yritysturvallisuusstrategian toimenpiteiden toimeenpanotilanne raportin laatimishetkellä. Tämä strategia on järjestyksessään toinen elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia yritysten turvallisuuden parantamiseksi. Ensimmäinen strategia toimeenpantiin vuosina ja sen tavoitteena oli yrityksiin kohdistuvan rikollisuuden ja väärinkäytösten torjuminen. Toisessa yritysturvallisuusstrategiassa on tarkasteltu yritysturvallisuuden riskejä ja turvallisuustoimenpiteitä kuuden osa-alueen näkökulmasta: henkilöriskit, yritysten asema oikeuspolitiikassa ja turvallisuusjohtaminen, vastapuoliriskit ja kilpailua vääristävät riskit, omaisuusriskit, tietopääomaan kohdistuvat riskit sekä yritysten omatoiminen varautuminen. 2 Strategian toimeenpanon ja vaikuttavuuden arviointi Yritysturvallisuusstrategiassa on 28 toimenpidettä, joista 17 sisältyy valtioneuvoston periaatepäätökseen sisäisen turvallisuuden ohjelmasta. Suurin osa toimenpiteistä edellyttää usean toimijan yhteistyötä toimenpiteen tavoitteeseen pääsemiseksi. Tässä raportissa esitetyt toimeenpanotiedot perustuvat toimenpiteiden vastuutahojen ja yritysturvallisuuden kansallisen yhteistyöryhmän jäsenorganisaatioiden toimittamiin tietoihin. Seuraavat neljä strategian toimenpidettä on toimeenpantu: vastuuhenkilöitä koskevan tiedon luovuttamista kaupparekisteristä koskeva säädösvalmistelu (toimenpide 2) Postiosoite: Käyntiosoitteet: Puhelin: Virkasähköpostiosoite: PL 26 Kirkkokatu 12 Vaihde kirjaamo(at)intermin.fi Valtioneuvosto Helsinki Faksi: Sähköpostiosoite: Vuorikatu etunimi.sukunimi(at)intermin.fi

3 Sisäasiainministeriö id (10) ohje yrityksiin kohdistuvasta vilpillisestä ja harhaanjohtavasta markkinoinnista (toimenpide 13) rangaistusjärjestelmäuudistuksen kiirehtiminen mm. näpistysrikollisuuteen liittyen (toimenpide 18) tietoturvauhkista ja vakoilusta tiedottaminen yrityksille (toimenpide 22). Kaupparekisterissä olevien henkilötietojen luovuttamisen rajoittaminen on omiaan vähentämään yritysten avainhenkilöihin kohdistuvia uhkailuja ja heidän koteihinsa kohdistuvaa mahdollista muuta häirintää. Helsingin seudun kauppakamarin ja Keskuskauppakamarin yritysten rikosturvallisuusselvitysten mukaan yritysten avainhenkilöiden uhkailu on lisääntynyt 2000-luvun aikana, erityisesti suurissa yrityksissä. Säädösmuutos poistaa myös eri julkisten henkilörekisterien välisen ristiriidan, kun aiemmin väestötietojärjestelmään tehty osoitteenluovutuskielto tai turvakielto ei ole rajoittanut kaupparekisteristä saatavien tietojen julkisuutta. Vilpillinen ja harhaanjohtava markkinointi on koko Euroopan tasolla laajamittainen ja hankala ongelma. Valelaskutus tai muu vastaavanlainen toiminta yksi yleisimpiä syitä yrityksen ottaessa yhteyttä Suomen Yrittäjien jäsenpalveluihin. Suomen Yrittäjien ja tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeen avulla on lisätty pienten ja keskisuurten yritysten tietoisuutta ja mahdollisuuksia estää taloudelliset tappiot sellaisessa tilanteessa, joissa vilpillisen laskun perusteena olevan sopimuksen väitetään syntyneen puhelinkeskustelun aikana ja puhelinkeskustelu on nauhoitettu. Myymälöihin kohdistuneet varkaus- ja näpistysrikokset ovat kasvaneet 2000-luvun alusta yli 20 % ja niiden osuus kaikista poliisin tietoon tulleista varkausrikoksista ja niiden yrityksistä on samana aikana noussut 20 prosentista 40 prosenttiin. On esitetty, että osa kasvusta johtuu seuraamusjärjestelmään vuonna 2008 tehdystä muutoksesta, jonka perusteella omaisuusrikoksista annettuja sakkorangaistuksia muunnetaan merkittävästi aiempaa vähemmän vankeusrangaistukseksi. Oikeusministeriössä on parhaillaan käynnissä lainvalmistelu, jossa uudelleentarkastellaan sakkorangaistuksen vaikuttavuutta mm. tämän kysymyksen näkökulmasta. Yritysten keskeinen pääoma on tieto, jota säilytetään ja suojellaan suomalaisyrityksissä vaihtelevasti. Strategian toimenpide 8 nojalla perustettu yritysturvallisuusportaali on väline, jolla asian kannalta keskeiset viranomaiset voivat tuottaa yrityksille tietoa siitä, millaisia tietoturvauhkia yrityksiin kohdistuu aina tietomurroista muulla tavoin toteutettuun yritysvakoiluun. Yritysturvallisuusportaali on pilottivaiheessa ja se on huoltovarmuuskriittisten yritysten käytettävissä. Suojelupoliisi ja Viestintävirasto tuottavat portaaliin säännöllisesti tietoa tällaisista uhkista ja siitä, miten ne voidaan torjua. Toiminnan vaikuttavuus lisääntynee, kun portaalin käyttö laajenee kattamaan myös muita yrityksiä. Yhteensä 10 toimenpiteen toimeenpano ei ole käynnistynyt lainkaan. Näistä neljä on sellaisia, jotka eivät vielä ole ajankohtaisia. Muiden toimenpiteiden toimeenpano on käynnissä. 3 Toimenpiteet ja niiden toimeenpano Alla on kuvattu strategian toimeenpanon tilanne toimenpiteittäin. Kunkin toimenpiteen selitetekstien vieressä on liikennevalo, jolla ilmaistaan, missä vaiheessa toimeenpano on. Punainen liikennevalo - toimeenpanoa ei ole käynnistetty Keltainen liikennevalo - toimeenpano on käynnissä

4 Sisäasiainministeriö id (10) Vihreä liikennevalo - toimeenpano on valmis tai toimeenpano on ajantasaista (pysyvää toimintaa olevassa toimenpiteessä) 3.1 Henkilöriskit Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan sisältyvät toimenpiteet on esitetty sinisellä värillä vahvennettuna. 1. Selvitetään mahdollisuus saattaa laiton uhkaus virallisen syyttäjän alaiseksi rikokseksi. Vastuu: OM, aikataulu: 2013 Oikeusministeriö on käynnistänyt asian selvittämisen. Selvityksen arvioitu valmistusaika on vuoden 2013 lopussa. 2. Rajoitetaan tiedon antoa kaupparekisteristä siten, että vastuuhenkilöiden henkilötunnuksen loppuosa annetaan vain perustellusta syystä ja kotiosoite kertarekisteröintiperiaatteen mukaisesti VTJ:stä. Vastuu: TEM, aikataulu: 2013 TEM:n valmistelema hallituksen esitys (59/2013) on annettu eduskunnalle ja asiaa käsitellään parhaillaan. 3. Varmistetaan, että esitutkinta- ja julkisuuslainsäädäntö määrittävät esitutkintapöytäkirjoihin ja tuomioistuinten pöytäkirjoihin sekä niiden liitteisiin kirjatut asianosaisten ja näiden edustajien henkilötunnukset ja kotiosoitteet salassa pidettäviksi muutoin kuin viranomaiskäytössä. Vastuu: OM, aikataulu: 2013 Oikeusministeriö on selvittänyt asiaa ja katsoo siinä seuraavasti: Voimassa oleva lainsäädäntö antaa jo nykyisin takeet osoitetietojen suojaamiseksi henkilökohtaisen turvallisuuden perusteella. Henkilötunnuksen salassa pidettäväksi säätäminen tiettyjen viranomaisten tietyissä asiakirjoissa ei ole asianmukaista lainsäädännön yhden- ja johdonmukaisuuden kannalta. Henkilötunnuksen yleisen salassapidon tarvetta ja henkilötunnuksen käsittelyä koskevaa sääntelyä voidaan tarvittaessa arvioida EU:ssa vireillä olevan henkilötietojen käsittelyä koskevan sääntelyn uudistuksen kansallisen täytäntöönpanon valmistelussa. Rikosasian asianosaisten osoitetietojen ja henkilötunnuksen suojaa voitaneen tehostaa ilman lainsäädäntötoimia viranomaisten asianhallintajärjestelmien avulla ja muilla käytännön menettelyä koskevin toimenpitein, mikä edellyttää oikeushallintoviranomaisten ja esitutkintaviranomaisten yhteistyötä. Asianosaisten informoimista turvakieltomahdollisuudesta voitaisiin myös tehostaa. Poliisi on keväällä 2012 antanut sisäisen määräyksen ja tehnyt tarvittavat tekniset muutokset, jotta rikosilmoitusjäljennöksistä ei tarpeettomasti ilmene asianosaisten henkilötunnusten loppuosaa. Tuomioistuinlaitoksessa on käynnistymässä asianhallintajärjestelmäuudistus, jossa oikeusministeriön ilmoituksen mukaan tullaan huomioimaan toimenpiteessä esille nostetut tarpeet. 4. Selvitetään keinot koko työpaikan henkilöstön suojaamiseksi toistuvilta saman tekijän aiheuttamilta rikoksilta ja häiriöiltä esimerkiksi lähestymiskiellon tyyppisellä menettelyllä. Vastuu: OM, aikataulu: 2013 Oikeusministeriö selvittää asiaa.

5 Sisäasiainministeriö id (10) 5. Lisätään poliisin ja suurimpien kauppakeskusten välistä yhteistyötä näiden turvallisuuden hallinnassa huomioiden kauppakeskusten turvallisuusmalli. Vastuu: Poliisi, pelastustoimi, kauppakeskukset ja niistä vastuussa olevat yhtiöt, kaupungit ja kunnat, aikataulu: pysyvää toimintaa Poliisihallitus on ohjeistanut poliisiyksiköitä toimimaan entistä aktiivisemmin yhteistyössä kauppakeskusten kanssa. Kauppakamarit ovat edistäneet kauppakeskusten turvallisuusmallin käyttöönottoa. Turvallisuusmalli on 15 suurimmasta kauppakeskuksesta käytössä Espoon Sellon ja Iso Omenan kauppakeskusten lisäksi Myyrmannissa (2013 alkaen). Tavoitteena on ulottaa toimintamalli seuraavaksi Jumbon kauppakeskukseen (2014). 3.2 Yritysten asema oikeuspolitiikassa ja turvallisuusjohtamisen edellytysten turvaaminen 6. Laaditaan selvitys työturvallisuuslain 10 (työn uhkatilanteiden ja vaarojen arviointi) mukaisen työnantajan arviointi- ja selvitysvelvoitteen toteutumisesta yrityksissä työssä kohdatun väkivallan ja sen uhkan osalta. Selvityksen osoittaman tarpeen perusteella kohdistetaan työsuojelun valvontatoimenpiteitä velvoitteen täyttymisen valvontaan. Elinkeinoelämä edistää velvoitteen täyttymistä tiedotuskampanjalla. Vastuu: STM, elinkeinoelämä, aikataulu: käynnistetään 2013, arviointi 2014 STM selvittää Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen mahdollisuudet laatia selvitys. Selvitys voidaan ensi vaiheessa laatia pilottialueesta. 7. Huomioidaan turvallisuuskoulutuksen mahdolliset lisäys- ja päivitystarpeet kaupan ja eri palvelualojen peruskoulutuksen tutkintovaatimuksia ja koulutusohjelmia uudistettaessa. Vastuu: Opetushallitus, ammattiliitot ja työnantajajärjestöt Opetushallitus on syksyllä 2012 ilmoittanut, että he toivovat tutkintojen sisältöihin liittyviä esityksiä tutkintotoimikuntien jäseniltä. Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Kaupan liitto ovat edustettuna toimeenpanon kannalta keskeisissä ammatillisissa tutkintotoimikunnissa ja ne osallistuvat siten toimeenpanoon. 8. Laaditaan HUOVI-portaalin tekniselle alustalle ensi vaiheessa huoltovarmuuden piiriin kuuluville ja myöhemmässä vaiheessa pilottivaiheen tulosten perusteella mahdollisesti kaikille yrityksille avoin vahvalla tunnistamisella kirjautumissuojattu tilannekuvaportaali, jonne viranomaiset ja vertaisyritykset voivat tuottaa operatiivista turvallisuustilannetietoa. Vastuu: Huoltovarmuuskeskus teknisen alusta osalta, useita viranomaisia, elinkeinoelämä, aikataulu: 2012 alkaen Huoltovarmuuskeskus on saattanut yritysturvallisuusportaalin pilottikäyttöön loppuvuodesta 2012, jonka jälkeen portaalia on kehitetty yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa työpajatyöskentelyssä. Tavoitteena on toiminnan vakinaistaminen sekä portaalin teknisen käyttöliittymän saattaminen sellaiseksi, että se vastaa erilaisten käyttäjien tarpeita. Yritysturvallisuusportaalista on laadittu myös alueellinen pilottiprojekti Pirkanmaan turvallisuustiedon välitysverkostolle (TTVV). Verkostoon kuuluu Pirkanmaan poliisilaitoksen lisäksi kaupan alan toimijoita sekä yksityisen turva-alan toimijoita. HUOVI-portaalin teknisellä alustalla toimivassa viestiverkossa välitetään toimijoiden välillä ajantasaista tietoa Pirkanmaan alueella kulloinkin olevista vähittäiskaupan turvallisuusuhkista.

6 Sisäasiainministeriö id (10) 9. Tilastokeskuksen julkaisemia (poliisin tietoon tulleita) rikoksia koskeva tilastointijärjestelmä uusitaan siten, että niistä ilmenee nykyistä paremmin ja helpommin yrityksiin kohdistuva rikollisuus. Vastuu: SM, Tilastokeskus, aikataulu: 2013 Toimenpiteen toimeenpano tehdään kaksivaiheisesti siten, että ensi vaiheessa Tilastokeskus erittelee ja tilastoi poliisin toimittamista rikosilmoitustiedoista oikeushenkilöihin kohdistuneet rikokset, alkaen vuoden 2012 rikosilmoitustilastoista. Toisessa vaiheessa poliisin VITJA-järjestelmäuudistuksen yhteydessä rikosasioiden oikeushenkilö-kenttä määritellään sellaiseksi, että rikostiedoista on jatkossa helpommin selvitettävissä yrityksiin kohdistuvat rikokset. Poliisihallituksen vastuuhenkilö on ollut mukana määrittelemässä VITJA:n oikeushenkilö-kenttiä Poliisihallituksen tekniikan yksikön ja palveluntarjoajan kanssa. Määrittelytyö jatkuu ja VITJA-järjestelmän käyttöönotto etenee asteittain. 10. Luodaan vuonna 2010 toteutetun yritysuhritutkimuksen perusteella säännöllisesti toteutettava yrityksiin kohdistuvaa rikollisuutta mittaava osoitinjärjestelmä. Vastuu: OM, SM, STM, TEM, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, aikataulu: seuraava tutkimus 2015, tämän jälkeen säännöllisesti neljän vuoden välein Toimeenpano käynnistyy vuoden 2015 talousarvion laadinnan yhteydessä. 3.3 Vastapuoliriskit ja kilpailua vääristävät riskit 11. Päivitetään Keskuskauppakamarin julkaiseman korruption torjunnan ohje sekä muut vastapuoliriskejä koskevat ohjeet ja oppaat, ml. Keskusrikospoliisin ylläpitämä yritysten rikostorjunnan toimintamalli. Varmistetaan näiden jakelu erityisesti toimintansa aloittavien yritysten parissa. Vastuu: Keskuskauppakamari, Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskusrikospoliisi, ELY-keskukset, yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä, uusyrityskeskukset KRP:n sivuilla julkaistu rikostorjunnan toimintamalli on päivitetty keväällä 2013 yritysturvallisuusstrategian valmistelutyöryhmässä olleiden tahojen yhteistyönä. Korruption torjunnan ohjeen päivittäminen on kesken. 12. Selvitetään mahdollisuudet muuttaa lainsäädäntöä siten, että eritoten pienyrittäjiä voidaan nopeasti ja tehokkaasti suojata vilpillistä ja harhaanjohtavaa markkinointia harjoittavalta toimijalta esimerkiksi laajentamalla etämyynnin peruuttamisoikeutta tai mahdollistamalla viranomaisen hakema väliaikainen markkinointikielto. Vastuu: OM, TEM, aikataulu: 2013 Oikeusministeriö on selvittänyt mahdollisuuksia lainsäädäntömuutoksiin ja neuvotellut Suomen Yrittäjien kanssa erityisesti peruuttamisoikeudesta. Keskusteluissa oikeusministeriö on todennut, että ongelmiin on hyvin vaikea tarkoituksenmukaisesti ja oikeasuhtaisesti puuttua lainsäädäntömuutoksin. Euroopan komissiossa on valmisteilla jäsenvaltioita velvoittavaa sääntelyä asian osalta ja tämä tullee vaikuttamaan kansalliseen lainsäädäntöön.

7 Sisäasiainministeriö id (10) 13. Varmistetaan yrittäjien tietoisuus sekä soveltamiskäytännön yhtenäisyys liittyen henkilötietolain 26 (tarkastusoikeus), kun sopimusvelvoitteen syntymistä pyritään osoittamaan vetoamalla ääninauhoitteeseen todisteena tehdystä tilauksesta. Laaditaan tarvittaessa soveltamisohje. Vastuu: elinkeinoelämä yhteistyössä tietosuojavaltuutetun kanssa Suomen Yrittäjät on yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa toukokuussa 2013 laatinut soveltamisohjeen yrittäjille ja levittänyt soveltamisohjetta jäsenistölleen. 14. Esitutkintaviranomaiset tiedottavat aktiivisesti ajankohtaisista ilmiöistä, jotka liittyvät yritysten rikosturvallisuuteen. Vastuu: Poliisihallitus, poliisilaitokset, Keskusrikospoliisi, aikataulu: pysyvää toimintaa Poliisihallituksen rikostorjuntayksikkö ja viestintä kartoittavat yritysten rikosturvallisuutta koskevan tiedottamisen lisäohjaustarpeen ja Poliisihallitus antaa tarvittavan lisäohjeistuksen. Poliisihallitus on laatinut vuonna 2011 poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirjan, missä on huomioitu myös ennalta estävä tiedottaminen. Poliisi julkaisi vuonna 2012 yli tiedotetta, joista osassa käsiteltiin myös yritysten turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä. Poliisihallitus tarkensi vuonna 2013 kirjeellään kauppojen ryöstöihin liittyvän tiedottamisen periaatteita ja tiedotteiden sisältöä. Tämän toimenpiteen toimeenpanoon liittyy toimenpiteen 8 yhteydessä mainittu Pirkanmaan turvallisuusklusterin turvallisuustiedon välitysverkosto -pilottihanke, jossa poliisi ja keskeiset kaupan ja yksityisen turvallisuusalan toimijat ovat vaihtaneet keskenään tietoa HUOVIalustalla toimivassa kanavassa. 15. Laaditaan menettelytavat selvästi virheellisen tai rikoksella aiheutetun kaupparekisterimerkinnän oikaisemiseksi ja tehdään tarvittaessa toimenpiteen edellyttämät säädösmuutokset. Vastuu: TEM, aikataulu: 2013 TEM on heinäkuussa 2013 asettanut työryhmän valmistelemaan toimenpiteen toimeenpanoa. Työryhmässä on edustettuna OM, SM, PRH, KRP, EK, Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät. 16. Lisätään kaupparekisterin luotettavuutta varmistamalla muutostietoja pyytävän henkilöllisyyden todentaminen esimerkiksi vahvalla sähköisellä tunnistamisella sekä tekemällä esitys asiaan liittyvistä mahdollisista säädösmuutostarpeista. Vastuu: TEM, aikataulu: 2013 TEM on heinäkuussa 2013 asettanut työryhmän valmistelemaan toimenpiteen toimeenpanoa. Työryhmässä on edustettuna OM, SM, PRH, KRP, EK, Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät. 17. Laaditaan luokittelukriteerit ja indikaattorit kaupparekisteritietojen muutosilmoitusten osalta siten, että kriteerien mukaisissa epäilyttävissä muutoksissa tehdään lisätarkistus muutoksen oikeellisuuden varmistamiseksi. Vastuu: Patentti- ja rekisterihallitus Toimenpiteen toimeenpanon tarpeellisuus on riippuvainen siitä, millaisiin ratkaisuihin toimenpiteiden 16 ja 17 pohjalta tehtävissä esityksissä päädytään. Toimenpidettä ja sen toi-

8 Sisäasiainministeriö id (10) 3.4 Omaisuusriskit meenpanoa voitaneen täten arvioida edellä mainittuja toimenpiteitä valmistelevan työryhmän työskentelyssä. 18. Kiirehditään yhdyskuntaseuraamustoimikunnan esityksen sakkopalvelusta toimeenpanoa eritoten toistuvien myymälävarkauksista määrättävien sakkojen maksamatta jättämisen seurauksena. Vastuu: OM, aikataulu: 2013 Yhdyskuntaseuraamustoimikunta antoi mietintönsä oikeusministerille keväällä 2012 ja asiaan liittyvä lainvalmistelu on käynnissä siten, että hallituksen esitys annetaan vuoden 2014 alussa. 19. Toteutetaan alueellinen pilotointihanke nopeutetusta menettelystä muiden kuin rangaistusvaatimusmenettelyssä käsiteltävien myymälävarkauksien osalta. Vastuu: Poliisihallitus yhteistyössä syyttäjän- ja tuomioistuinlaitosten kanssa, aikataulu: 2013 Poliisihallitus on käynnistänyt toimeenpanon vuoden 2013 aikana siten, että se on kartoittanut ensi vaiheessa Valtakunnansyyttäjänviraston kanssa mahdollisuudet pilottihankkeeseen. Toimenpiteen toteutuminen edellyttää itsenäisesti toimivien syyttäjänlaitoksen ja tuomioistuimen myönteistä kantaa. Pilotointi ei ole saanut varauksetonta kannatusta Valtakunnansyyttäjänvirastossa. Toimeenpanossa on huomioitava oikeusministeriössä vireillä oleva lainsäädäntövalmistelu (tp 18), jonka yhtenä kohteena on myös muiden kuin tuomioistuimen määräämien sakkojen muuntomahdollisuuden palauttaminen. Lainsäädäntömuutos korjaisi toteutuessaan merkittävästi kyseisen toimenpiteen perusteeksi nähtyjä turvallisuusongelmia. 20. Tehdään pohjoismainen vertailututkimus myymälävarkauksien ja rangaistusjärjestelmän suhteesta tehokkaimman puuttumiskeinon kartoittamiseksi. Vastuu: oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Toimeenpanosta on kansallisessa yhteistyöryhmässä päätetty, että OM pyytää OPTULAlta olemassa olevan aineiston perusteella laaditun muistion muissa Pohjoismaissa käytössä olevista menetelmistä ja muusta kysymyksen arviointiin vaikuttavasta aineistosta. Muistio on laadittu ja se tullaan toimittamaan yritysturvallisuuden kansallisen yhteistyöryhmän käyttöön. 21. Polttoainetta myyvillä asemilla otetaan käyttöön tarvittavat tekniset suojautumiskeinot. Vastuu: öljyalan keskusliitto, bensiinikauppiaiden liitto Toimeenpanoa ei ole käynnistetty strategian valmistelun aikaisten neuvottelujen jälkeen. Kansallinen yhteistyöryhmä on kokouksessaan päättänyt, että toimenpiteen toimeenpanoa ei enää seurata, koska sen toteutumista on pidettävä epätodennäköisenä.

9 Sisäasiainministeriö id (10) 3.5 Yritysten tietopääomaan kohdistuvat riskit 22. Yrityksille raportoidaan säännöllisesti tietoturvauhkista ja yritysvakoilun uhkista perustettavan turvallisuusportaalin kautta. Vastuu: Viestintävirasto (CERT-FI), Suojelupoliisi, Keskusrikospoliisi, TIVAt Suojelupoliisi ja Viestintävirasto tuottavat säännöllisesti yritysturvallisuusportaaliin raportteja aiheeseen liittyen. 23. Selvitetään säännöllisesti yritysten tietopääomaan kohdistuneiden rikosten laatua, määrää ja muita tekijöitä osana laadittavaa yritysten rikosturvallisuuden osoitinjärjestelmää. Vastuu: oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Varmistetaan toimenpiteen toteutuminen osana toimenpiteen 10 toimeenpanoa. 24. Liitetään startup-yritysten julkisrahoitukseen kannustin tietoturvan kehittämiseksi heti toiminnan alkuvaiheessa. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi lisäämällä standardoidun kaupallisen tietoturvapaketin tai KATAKRI-auditoinnin edellytys korotetun starttirahoituksen saamiseksi. Lisäksi nostetaan yritysten tietoturvan parantamisen edellytyksiä laatimalla asiasta suositukset ja mallilausekkeet yritysten jatkuvuudenhallintaa tukevan SOPIVA-hankkeen puitteissa. Varmistetaan tiedon kattava jakelu. Vastuu: TEM, Huoltovarmuuskeskus, Viestintävirasto ja elinkeinoelämä, aikataulu: toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen 2013, käytössä valtakunnallisesti 2014, jonka jälkeen pysyvää toimintaa. Kansallisen yhteistyöryhmän sihteeristö on sopinut tapaamisesta syksyllä 2013 TEM:n vastuuyksikön kanssa. Asiaa koskevassa lähetekeskustelussa TEM:n virkamiehet ovat tuoneet esiin, että toimenpide ei ole esimerkiksi TEKES-rahoituksen tavoitteiden mukaista ja toimeenpano tämän vuoksi on hankalaa. 3.6 Yritysten omatoiminen varautuminen 25. Edistetään yritysten omatoimista varautumista kehittämällä -sivustoa ja varmistamalla erityisesti uusien yritysten tiedonsaanti riskienhallintaan liittyen. Vastuu: Suomen Riskienhallintayhdistys Ry (sivuston ylläpidon ja kehittämisen osalta), Keskuskauppakamari, ELYkeskukset sekä uusyrityskeskukset (tiedon levittämisen osalta) Suomen Riskienhallintayhdistys on käynnistänyt valmistelun yhteistyössä useiden tahojen kanssa. Riskienhallintayhdistys pyrkii edistämään toiminnalla edistämään ISO standardin käyttöönottoa suomalaisissa yrityksissä. Valmistelu toteutetaan workshoptyyppisissä sidosryhmätilaisuuksissa. Toimenpiteeseen liittyen Keskuskauppakamarin "Uuden yrityksen perustajan opas" on luovutettu avoimeen jakeluun wiki-alustalle. Opas sisältää mm. yrityksen riskienhallintaan liittyviä tietoja.

10 Sisäasiainministeriö id (10) 26. Laaditaan yritysten omatoimisen varautumisen tueksi pelastussuunnittelukriteeristö ja - suunnitteluohje, joka tukee pelastuslaitosten yhdenmukaista riskien arviointiin perustuvaa valvontasuunnittelua. Selvitetään kriteeristön soveltuvuus liitettäväksi kansalliseen turvallisuusauditointikriteeristöön ja sovellettavaksi tarkastustoiminnassa. Lisätään pelastussuunnittelua koskeva osuus auditointikriteeristöä päivitettäessä, mikäli edellytykset täyttyvät. Vastuu: Sisäasiainministeriö, SPEK, aluepelastuslaitokset, Suomen Palopäällystöliitto Kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön päivitystä valmistelevan neuvoa-antavan työryhmän kokoonpanossa ja työssä on huomioitu mahdollinen yhteys pelastusturvallisuuskriteeristöön. Pelastusalan lainsäädännöstä ja valtakunnallisesta ohjeistuksesta vastaava sisäasiainministeriön pelastusosasto on päättänyt, että mikäli pelastussuunnittelukriteeristö toteutetaan, se laaditaan erillisenä hankkeena. Kansallinen yhteistyöryhmä on kokouksessaan päättänyt, että toimenpiteen toimeenpanoa ei enää seurata, koska sen toteutumista on pidettävä epätodennäköisenä. 27. Selvitetään yrityksiin kohdistuvien suurpalojen tutkintaan liittyvä viranomaisten ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö siten, että tutkintaprosessien tulokset kehittyvät ja päällekkäiset toiminnot minimoidaan. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet laajentaa PRONTO-järjestelmästä saatavien tietojen julkisuutta siten, että se on nykyistä paremmin omiaan edistämään palojen ja onnettomuuksien torjuntaa. Laaditaan yhteistyön laajentamisesta sekä tietojärjestelmän julkisuudesta tarvittavat säädösmuutokset. Vastuu: Poliisihallitus, SM, aluepelastuslaitokset, Finanssialan keskusliitto, aikataulu: 2014 PRONTO on teknisesti vanhentunut järjestelmä, jossa esim. henkilötietojen eriyttäminen on hankalaa. PRONTO on tarkoitus korvata uudella teknisesti kehittyneemmällä järjestelmällä, jonka kehittämistä varten on käynnistynyt VARANTO-hanke. Uusi järjestelmä on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuonna On aikataulullisesti ja taloudellisista syistä perusteltua, että tietojen käsittelyyn ja niiden saatavuuteen liittyvät tekijät otetaan huomioon VA- RANTO-hankkeen yhteydessä. 28. Laaditaan suositus monitoimitilojen poistumisharjoituksista ja kauppakeskusten turvallisuustoimintamallista. Vastuu: Kaupan liitto, Finanssialan keskusliitto, MARA, SPEK, työntekijäjärjestöt sekä sisäasiainministeriö Sisäisen turvallisuuden ohjelman hyvien käytäntöjen julkaisussa "Tie turvallisempaan huomiseen" on esitelty kauppakeskusten turvallisuustoimintamallia. Julkaisu on saatavilla ilmaiseksi verkosta. Kansallinen yhteistyöryhmä on kokouksessaan päättänyt, että toimenpiteen toimeenpano ja seuranta tehdään jatkossa osana toimenpidettä 5.

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Keskusrikospoliisi KRP 2400/2012/1456 1 (30) Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Syksy 2012 Sisältö Sisältö...1 Syksyn 2012 tilannekuvan keskeisimmät havainnot...2 1 Johdatus

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Keskusrikospoliisi KRP 2400/2011/1469 1 (29) Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Syksy 2011 Sisältö Syksyn 2011 tilannekuvan keskeisimmät havainnot... 2 1 Johdatus tilannekuvaan...

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Syksy 2008 Syksyn 2008 tilannekuvan keskeisimmät havainnot... 2 1 Johdatus tilannekuvaan... 2 1 Johdatus tilannekuvaan... 3 1.1 Mitä

Lisätiedot

Luonnos 1 (21) KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 1 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 2 1.2

Lisätiedot

Monitoimitilojen turvallisuuden parantaminen. Työryhmäraportti. Sisäinen turvallisuus

Monitoimitilojen turvallisuuden parantaminen. Työryhmäraportti. Sisäinen turvallisuus Monitoimitilojen turvallisuuden parantaminen Työryhmäraportti Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2011 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 13.4.2011 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 125/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköisen

Lisätiedot

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA 1 (60) 11.3.2014 KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 2 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 3 1.2

Lisätiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2008 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2008 2. Tietosuojan vuosi 2008 2.1. Sidosryhmäyhteistyötä tehostamalla lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta 2.2 Aktiivista

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

Toteutuvatko turvallisuustalkoot?

Toteutuvatko turvallisuustalkoot? LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:1 Toteutuvatko turvallisuustalkoot? Seurantaraportti kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toteutuksesta LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:1 Toteutuvatko turvallisuustalkoot?

Lisätiedot

Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari YRITYSTEN RIKOSTURVALLISUUS 2012: Riskit ja niiden hallinta

Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari YRITYSTEN RIKOSTURVALLISUUS 2012: Riskit ja niiden hallinta Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari YRITYSTEN RIKOSTURVALLISUUS 2012: Riskit ja niiden hallinta Julkaistavissa 9.5.2012 klo 12.30 KESKUSKAUPPAKAMARI JA HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI YRITYSTEN

Lisätiedot

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen,

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen, SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU - TEKNIIKKA, KUOPIO Koulutusohjelma Palopäällystön koulutusohjelma Tekijä Joona Övermark Työn nimi Pelastuslaitoksen osallistuminen paikalliseen turvallisuussuunnitteluun Työn

Lisätiedot

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2009

Lisätiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2007 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2007 2. Tietosuojan vuosi 2007 2.1. Sidosryhmäyhteistyöllä edistimme tietosuojan integrointia yhteiskuntaan 2.2 Kansainvälinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Ehdotuksella

Lisätiedot

Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä

Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 14/2009 Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä Työryhmämuistio Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki todistajansuojeluohjelmasta.

Lisätiedot

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2006. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2006

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2006. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2006 Sisällysluettelo: Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2006 Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2006 Oikeushallinto-osaston tulostavoiteasiakirja 2006 Kriminaalipoliittisen osaston tulostavoiteasiakirja

Lisätiedot

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 18/2012 441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 KUVAILULEHTI 31.1.2012 Julkaisun nimi Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

HE 26/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin, tullin, ja rajavartiolaitoksen (myöhemmin

HE 26/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin, tullin, ja rajavartiolaitoksen (myöhemmin Hallituksen esitys laiksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin,

Lisätiedot

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirasto PL 5, 00531 Helsinki Puhelin

Lisätiedot

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 Helsinki 2007 Ulkoasu ja taitto: Innocorp

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Joulukuu 2010 Hare: SM053:01/2008 1 JOHDANTO... 3 2 YHTEENVETO... 4 3 TYÖVOIMAN MAAHANMUUTON TILANNEKATSAUS... 6 3.1 MAAHANMUUTON MERKITYS TYÖVOIMAN

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot