Toteumatilanne on kirjattu punaisella. Toteumatilanne turkoosilla ( tässä koosteessa vain kansalliset avia koskevat toimet)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toteumatilanne 15.8.2013 on kirjattu punaisella. Toteumatilanne 20.8. 2014 turkoosilla ( tässä koosteessa vain kansalliset avia koskevat toimet)"

Transkriptio

1 Tämä toimenpidesalkku on alueellisen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategian toimenpidesalkku. Toimenpidesalkussa yhdistyvät kansalliset ja alueelliset toimenpiteet sekä hankkeet. Tätä toimenpidesalkkua päivitetään ja muokataan tarpeiden mukaisesti. Viimeisin päivitys: Ohjeistus: Alueellisesta kokonaisturvallisuusstrategia nousevat toimenpiteet ovat kirjattu mustalla. Toimenpidenumerointi on otettu alueellisesta Länsi- ja Sisä-Suomen kokonaisturvallisuusstrategiasta. Kansallisesta Sisäisen turvallisuuden ohjelmasta suoraan nousevat toimenpiteet ovat kirjattu sinisellä. Lisäksi toimenpidenumerointi on otettu suoraan sisäisen turvallisuuden ohjelmasta, jolloin tiedon hakeminen alkuperäisestä lähteestä on vaivatonta. Lisäksi toimenpidesalkun loppuosaan on koottu perhe- ja lastensurmien ennalta ehkäisemiseksi tehtävät toimenpiteet. Rahoitusta kuvaavat merkit ja niiden selitykset Erillisiä resursseja ei tarvita. Olemassa oleva rahoitusta kohdennetaan uudelleen. Resurssitilanne selvitetään. Lisäresursseja tarvitaan. Rahoitustarve vähenee ja rahaa säästyy. Toteumatilanne on kirjattu punaisella. Toteumatilanne turkoosilla ( tässä koosteessa vain kansalliset avia koskevat toimet)

2 2 Toimenpiteet Vastuutaho ja päätoimijat Aikataulu/Toteumatilanne Rahoitus Hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilan ohjaus ja arviointi sekä turvallisuustoimien vaikuttavuuden kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen seuranta SM, OM/rikoksentorjuntaneuvosto, STM, YM yhteistyössä alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua tekevien tahojen kanssa 5.1.1/3. Selvitetään keinot lisätä alueellista ja paikallista turvallisuustietoa riskeistä ja uhkista alueellisten ja paikallisten turvallisuussuunnitelmien valmistelun tueksi sekä mahdollisuudet lisätä asukkaiden mukaan ottamista turvallisuusyhteistyöhön pilottihankkeella. Pilottihankkeessa laaditaan verkkosivusto, jonne kerätään paikallisesti tietoa alueella tehdyistä rikoksista, häiriöistä ja onnettomuuksista. Pilotoinnissa hyödynnetään jo olemassa olevia toimintamalleja tiedon keräämisessä ja esittämisessä. Toiminnan vaikutukset arvioidaan alueellisen pilottihankkeen toteuttamisen jälkeen. Otetaan kattavasti käyttöön asuinalueen ja asunnon turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä laaditut tarkistuslistat ja kriteeristöt /7.-9. Kehitetään ennalta ehkäisevän turvallisuustyön tuloksia mittaavia indikaattoreita ja varmistetaan kansallisten kyselytutkimusten säännöllinen toteuttaminen. 7. Varmistetaan tarvittaessa lainsäädännön keinoin kansallisesti tärkeiden turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta seuraavien seuranta- ja osoitinjärjestelmien pysyvyys 8. Luodaan indikaattorikori, jolla seurataan nuorten turvallisuutta 9. Laaditaan nuorten vapaa-ajalla tehtävän nuorisotyön arviointimalli 7/OKM, SM, OM, STM, THL 8/OKM/Nuorisoasiain neuvottelukunta, aluehallintovirastot, THL, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. 9/OKM, nuorisotutkimusverkosto, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry, kunnallinen nuorisotyö,järjestöt ja seurakunnat, nuorten vapaaajan ammattilaisia kouluttavat tahot. Pilotointi , vaikutusten arviointi HUOM! Pilottihankkeen verkkosivusto tulisi toteutuessaan kytkeä avoimen koodin kautta Hyvinvoinnin ja turvallisuuden toiminnanohjausjärjestelmään ( Sähköinen hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus + PATIO), jotta päällekkäiseltä työltä vältytään. Vaasa on pilotoinut vuonna 2013 laajan turvallisuuskyselyn LSSAVIn kokonaisturvallisuuden yhteistoiminnan keskeisenä osana on kansalaisten osallisuuden lisääminen. Keväällä on haettu tutkimusrahoitusta ( LSSAVIN kumppanit VY ja TY) kolmeen hankkeeseen, joiden toteutuessa menetelmätestausalustana toimii kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaverkosto. Osaan on tullut jo päätös ja suunnittelu käynnistynyt Ennaltaehkäisevän turvallisuustyön mittarit viety osaksi sähköisen hyvinvointikertomuksen kehittämistyötä jo syksyllä 2012 LSSAVIn toimesta. Mittarit myös mukana LSSAVIn kokonaisturvallisuusstrategiassa. Kouluterveyskysely on erinomainen

3 3 lähde, joka tulee saattaa maksuttomaksi tietolähteeksi. LSSAVIssa on käynnissä toimialueen hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilan analysointi indikaattorien valossa, valmistuu syyskuussa 2014sekä paikallisen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelun tilan analysointityö, valmistuu marraskuussa LSSAVIn kokonaisturvallisuustrategian toimenpide Välittämisen koodi vahvistaa laadullista seurantaa. Välittämisen koodi -projekti on saanut Tekes-rahoituksen alkuvuodesta 2014, projektin toiminta-aika on Projektia hallinnoi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, toteutus aloitetaan Seinäjoen kaupungista ja levitetään Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintoviraston toimintaalueelle. Projektissa toteutetaan arviointityö, josta saadaan tietoa syrjäytymisen inhimillisistä ja taloudellisista vaikutuksista sekä lasten ja nuorten tavoitettavuudesta Välittämisen koodin keinoin, ja varhaisen vaiheen avun tarjoamisen onnistumisesta. Nuorten vapaa-ajalle tehtävän nuorisotyön arviointimalli: LSSAVIn toimialueella ko. asiakokokonaisuus on

4 4 osa Sinisen kirjan arvoprosessia kyse on vapaa-ajansektorista kasvatuskumppanina. Asia on osa LSSAVIn kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaa Turvallinen lapsuus ja nuoruus verkoston työtä ja luonnollisesti opetus- ja kulttuuri vastuualueen työtä ja sen jälkeen pysyvää toimintaa

5 5 Maahanmuuttajien turvallisuus Työtään tekevien ihmisten turvallisuus Parannetaan maahanmuuttajataustaisen väestön turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta ja lisätään heidän luottamustaan viranomaisiin 5.1.2/4. Käynnistetään yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa kampanja rasististen rikosten ilmoittamiskynnyksen madaltamisesta. 5.5/17. Toteutetaan laaja tiedotuskampanja, jossa levitetään tietoa vuonna 2011 voimaan tulleesta lievää pahoinpitelyä koskevasta lainmuutoksesta ja mahdollisuuksista vähentää työssä kohdattua väkivaltaa sen avulla ottaen huomioon erilaiset työtehtävät ja työympäristöt. SM, maahanmuuttajajärjestöt Aluehallintovirastot yhteistyössä alueellisten sisäisen turvallisuuden yhteistyöryhmien kanssa, työsuojeluviranomaiset ja ammattijärjestöt 2012 ja 2013 jatkuva toiminta Alueella yhteistyö ETNO työryhmien kanssa. Tiivistettävä yhteistyötä. LSSAVI on käynnistänyt osana kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaa maahanmuuton turvallisuus- verkoston toiminnan. Verkosto tulee kokoontumaan säännöllisesti 2-3 kertaa vuodessa. Ryhmässä käsitellään laajemminkin maahantuloon ja maahanmuuttoon liittyviä asioita. Lisäksi LSSAVI on toimialueen kahden ETNOtyöryhmän jäsen Työturvallisuussäännöksiä valmisteleva kolmikantainen neuvottelukunta on asettanut päätöksen mukaan väkivallan uhan hallintaan liittyviä säännöksiä arvioimaan jaoston. Jaosto on valmistellut esitystä työturvallisuuslain perusteella annettavasta asetuksesta väkivallan uhan hallintaan. Työ on edelleen kesken jaostossa. Työturvallisuussäännöksiä valmisteleva neuvottelukunta TTN , Pertti Siiki ASIA: Väkivallan uhan säädösmuutoksia

6 6 selvittävän jaoston asettaminen TTN:n yhteydessä on toiminut kolmikantainen väkivallan uhka-jaosto. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko on ilmoittanut pitävänsä tarpeellisena, että työturvallisuuslakia täydennetään väkivallan uhkaa koskevalla asetuksella ja että asetuksen sisältöä ryhdytään valmistelemaan kolmikantaisesti. Tästä syystä on tarpeen asettaa uusi väkivallan uhka- jaosto. Sen tehtävänä on selvittää työturvallisuuslaissa olevien työväkivallan hallintaan ja torjuntaan liittyvien säännösten kokonaisuuden ajantasaisuus ja riittävyys sekä täydennystarpeet ottaen erityisesti huomioon sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tehtävät sekä asiakkaan kodissa tehtävän työn turvallisuuden varmistamiseen sekä väkivallan uhkatilanteen jälkihoitoon liittyvät kysymykset Jaoston työ pohjautuu aikaisemman jaoston muistioon ja sen jälkeen neuvottelukunnassa esille tulleisiin asiaa koskeviin havaintoihin. Jaosto selvitti muun muassa väkivallan uhkaa koskevien oppaiden saatavuutta ja lainsäädäntöä työturvallisuuslain ulkopuolelta sekä työsuojeluvalvonnan tehostamista. (Liitteenä jaoston muistio ja yhteenvetomuistio ). TTN on päättynyt asettaa väkivallan uhka- jaoston, jonka tehtävänä on: - selvittää työturvallisuuslain väkivallan uhan hallintaan liittyvien säännösten ajantasaisuus, toimivuus ja riittävyys;

7 7 - tehdä perusteltu oikeudellinen arvio siitä, mistä asioista työturvallisuuslaissa olevien valtuutussäännösten mukaan on mahdollista säätää valtioneuvoston asetuksella; - arvioida, mitä etuja ja haittoja sekä kustannusvaikutuksia tai yritysten hallinnollista taakkaa lisääviä vaikutuksia lain täydentämisestä asetustasoisella normilla voisi olla; - tehdä väkivallan uhkaa ja siihen liittyviä työturvallisuussäännöksiä koskeva sukupuolivaikutusten arviointi; - tehdä kansainvälistä vertailua; - selvittää EU-tason työmarkkinaosapuolten häirintää ja väkivaltaa koskevan sopimuksen vaikutukset Suomessa; - selvittää potilaan itsemääräämisoikeushankkeen liittymäkohdat työturvallisuuslainsäädäntöön; - tehdä perusteltu arvio lainsäädännön mahdollisista muutostarpeista. Jaoston tulee saada työnsä valmiiksi mennessä Jaoston kokoonpano: Pertti Siiki, STM, puheenjohtaja

8 8 Jäsenet: Marianne Kivistö, STM, sihteeri 5.5/19. Laaditaan selvitys työturvallisuuslain 10 :n (työn uhkatilanteiden ja vaarojen arviointi) mukaisen työnantajan arviointi- ja selvitysvelvoitteen toteutumisesta yrityksissä työssä kohdatun väkivallan ja sen uhkan osalta Laaditaan selvitys työturvallisuuslain 10 :n (työn uhkatilanteiden ja vaarojen arviointi) mukaisen työnantajan arviointi- ja selvitysvelvoitteen toteutumisesta yrityksissä työssä kohdatun väkivallan ja sen uhkan osalta. Selvityksen osoittaman tarpeen perusteella kohdistetaan työsuojelun valvontatoimenpiteitä velvoitteen täyttymisen valvontaan. Elinkeinoelämä edistää velvoitteen täyttymistä tiedotuskampanjalla. STM, elinkeinoelämä. Käynnistetään 2013, arviointi Laaditaan selvitys työturvallisuuslain 10 selvitysvelvollisuuden toteutumisesta. Tiedotuskampanja on toteutettu Muita toimenpiteitä ei ole käynnistetty työsuojeluhallinnon (STM) toimesta. Rikosten ja väkivallan ehkäisy 5.8.3/27. Varmistetaan käytännön toimin, että sovittelun ohjaajat tai sovittelijat välittävät tietoa erilaisista auttamistahoista ja palveluista, jos niitä sovittelun kuluessa tai sovitteluun halukkuutta tiedusteltaessa nousee esille. Aluehallintovirastot, sovittelutoimistot. Toimenpiteiden arviointi Toteutetaan osittain alueellisilla koulutuspäivillä kesäkuussa 2013, koulutukseen palataan myöhemmin sovittavana aikana syksyllä 2013.Sovittelutoiminnasta vastaa LSSAVIssa erityisasiantuntija. Sovittelutoiminta on LSSAVIn toimialueella edennyt suunnitelmallisesti ja koordinoidusti. Asiasta saa lisäselvityksen pyydettäessä..

9 /29. Kootaan yhteen lapsille ja nuorille netissä suunnattua tietoa seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta ja saatetaan tieto siitä, mistä tietoa on löydettävissä, niille sivuille, joilla nuoret käyvät usein (esimerkiksi YouTube, Facebook, jne.). Perustetaan verkosto, joka koordinoi tiedon levitystä lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta ja sen ehkäisystä nuorille, nuorten vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville. Toteutus tehdään yhteistyössä naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelman toimeenpanon kanssa /39. Jatketaan lähisuhdeväkivallan riskinarviointimallin (MARAK) pilotointia ja otetaan toimintamalli kattavasti käyttöön koko maassa pilotoinnin tulosten perusteella. Luodaan edellytyksiä työmuodon käyttöönotolle levittämällä tietoa pilottiyksiköiden kokemuksista sekä tukemalla toimintaa koulutuksella. Lapsiasiavaltuutettu, SM, STM, THL, aluehallintovirastot, järjestöt STM, SM, Poliisihallitus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, poliisilaitokset, aluehallintovirastot. Valmis 2013 Yhteistyöesitys tehty kaksi kertaa Lapsiasiavaltuutetulle, vastausta ei ole saatu. Lasten perusoikeudet ry:n ja Vaasan kaupungin sekä LSSAVI:n kesken on juuri pohdinnan alla lasten hyväksikäytön torjuntaan ja nettiin liittyvä hanke (tästä saa alkukesällä 2014 tarkempia tietoja). LSSAVI ja Vaasan kaupunki järjestävät yhteistyössä Lasten perusoikeudet ry:n kanssa seminaariin lapsiseksikaupasta.,. Aikataulusuunnitelmat liitetään alueellisiin toimeenpanosuunnitelmiin Marak-mallia pilotoidaan Vaasassa ja Jyväskylässä ja kokemukset ovat olleet hyviä. Mallia esitelty yhdyshenkilöiden työkokouksissa ja kiinnostusta seudullisena mallina on. Mallin laajentaminen uusiin kuntiin riippuu siitä, saako THL tehtävään rahoitusta. Avi on mukana yhteistyössä, mikäli uusien kuntien perehdytys järjestyy. Vaasassa on jo vuosia toiminut perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöryhmä (ns. PVtyöryhmä). Nyt tämä PV-työryhmä ja

10 10 Marak-ohjausryhmä on tarkoitus piakkoin yhdistää. Mutta Maraktyöryhmä jatkaa entiseen tapaan toimintaansa. 5.14/63. Toimeenpannaan sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelun yhteydessä laadittu toimenpideohjelma väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisemiseksi ja raportoidaan sen toimeenpanosta säännöllisesti. Parannetaan yritystoiminnan turvallisuutta ja yritysten häiriötöntä toimintaa Kansallinen ohjelma /41. Laaditaan HUOVI-portaalin tekniselle alustalle ensi vaiheessa huoltovarmuuden piiriin kuuluville yrityksille ja myöhemmässä vaiheessa pilottivaiheen tulosten perusteella mahdollisesti kaikille yrityksille avoin vahvalla tunnistamisella kirjautumissuojattu tilannekuvaportaali, jonne viranomaiset ja vertaisyritykset voivat tuottaa operatiivista turvallisuustilannetietoa. 45 SM, OM, STM, OKM, Opetushallitus, Poliisihallitus, Suomen Kuntaliitto, paikalliset viranomaiset, järjestöt. Huoltovarmuuskeskus yhteistyössä elinkeinoelämän ja aiheen kannalta keskeisten viranomaisten kanssa Kokkolan kaupunki tehnyt päätöksen MARAK- moniammatillisen riskinarviointimallin käyttöönottamisesta vuonna 2014, yhteistyössa tukena THL. 2012, jonka jälkeen pysyvää toimintaa Väkivaltainen ekstremismi huomioidaan mm. nuorten miesten väkivallan ja rikosten ehkäisyä käsittelevien aiheiden yhteydessä. Avin työryhmä pitää tärkeänä, että itsetuhoisuuden ja ekstremismin välttämiseksi tulisi kehittää toimintamalli koulukiusaamisen jälkihoitoon- mietintään syrjätymisen ehkäisyyn ja nuoren osallisuuden työryhmään 2012 alkaen Keski-Pohjanmaa: katso edellä kohta 5.4.2/14 Yritysinfo-kanava

11 11

Toimenpidesalkku. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Lisätiedot: Kehitys- ja strategiapäällikkö Marja-Riitta Vest

Toimenpidesalkku. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Lisätiedot: Kehitys- ja strategiapäällikkö Marja-Riitta Vest Länsi- ja Sisä- Suomi Toteumatilanne 15.8.2013 Aluehallintovirasto Regionförvaltningsverket Regional State Administrative Agency KOKONAISTURVALLISUUSSTRATEGIAN 2012 2015 Toimenpidesalkku Kokonaisturvallisuuden

Lisätiedot

Lukijalle. Terttu Savolainen Ylijohtaja

Lukijalle. Terttu Savolainen Ylijohtaja 2 Lukijalle Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman - Turvallisempi huominen. Se on osa hallitusohjelman toimeenpanoa. Ohjelma liittyy laajemmin hyvinvoinnin vahvistamiseen

Lisätiedot

Sanoista tekoihin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti. Helsinki 2013

Sanoista tekoihin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti. Helsinki 2013 Sanoista tekoihin Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti 2013 Helsinki 2013 27/2013 Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 2.10.2013 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Sanoista tekoihin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti. Helsinki 2013

Sanoista tekoihin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti. Helsinki 2013 Sanoista tekoihin Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti 2013 Helsinki 2013 27/2013 Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 2.10.2013 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016

Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016 Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016 Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnittelun ohjausryhmän raportti 27.2.2013 Turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä Lappeenrannan seutukunta

Lisätiedot

Arjen turvaajat. Järjestöt sisäisen turvallisuuden tekijöinä SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 27/2014. Sisäinen turvallisuus

Arjen turvaajat. Järjestöt sisäisen turvallisuuden tekijöinä SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 27/2014. Sisäinen turvallisuus Järjestöt sisäisen turvallisuuden tekijöinä SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 27/2014 Sisäinen turvallisuus SISÄMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 28.10.2014 Tekijät Sisäisen turvallisuuden ohjelman järjestöyhteistyöryhmä

Lisätiedot

Liiketoimintaa turvallisesti. Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi

Liiketoimintaa turvallisesti. Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi Liiketoimintaa turvallisesti Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi Vuosiraportti 2013 Sisäasiainministeriö Raportti 2 (10) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö 8.11.2013 Sisällys

Lisätiedot

Kokonaisturvallisuusstrategia 2012 2015

Kokonaisturvallisuusstrategia 2012 2015 Kokonaisturvallisuusstrategia 2012 2015 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1.JOHDANTO 4 1.1 Hallitusohjelmanlinjauksetjasisäisenturvallisuudenohjelmanvalmistelu 1.2 Yhteiskunnanturvallisuudenkeskeisimmäthaasteet

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Neuvolatoiminta, kouluja. sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Neuvolatoiminta, kouluja. sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Neuvolatoiminta, kouluja opiskeluterveydenhuolto sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 1:2012 Dnro 349/05.00.04/2011 Päiväys

Lisätiedot

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2009

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:1

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:1 Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:1 sisältö Lapsen oikeuksien sopimus 25 vuotta 20.11.2014.! Lapsiasiavaltuutetun toimiston

Lisätiedot

I JOHDANTO...10. 1.1 Kansallinen väkivallan vähentämisen ohjelma...10 1.2 Lausunnonantajat...10 1.3 Lausuntoyhteenvedon rakenne...

I JOHDANTO...10. 1.1 Kansallinen väkivallan vähentämisen ohjelma...10 1.2 Lausunnonantajat...10 1.3 Lausuntoyhteenvedon rakenne... 7 I JOHDANTO...10 1.1 Kansallinen väkivallan vähentämisen ohjelma...10 1.2 Lausunnonantajat...10 1.3 Lausuntoyhteenvedon rakenne...10 II KOMMENTTEJA KOKO OHJELMASTA, SEN TAVOITTEISTA, PAINOPISTEALUEISTA

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

Ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja niiden ehkäiseminen

Ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja niiden ehkäiseminen 12/2013 Ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja niiden ehkäiseminen Lausuntotiivistelmä 12/2013 Ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja niiden ehkäiseminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki

Lisätiedot

Tie turvallisempaan huomiseen. Sisäisen turvallisuuden ohjelman hyvät käytännöt. Sisäinen turvallisuus

Tie turvallisempaan huomiseen. Sisäisen turvallisuuden ohjelman hyvät käytännöt. Sisäinen turvallisuus Tie turvallisempaan huomiseen Sisäisen turvallisuuden ohjelman hyvät käytännöt Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 29/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 22.1.2013

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016 LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016 Turvallisuussuunnitelma käsitelty Kunnanhallitus 10.02.2014 Kunnanvaltuusto 19.02.2014 Sisällys... 1 1 JOHDANTO... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN YLEISET

Lisätiedot

Arjen turvallisuus. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti

Arjen turvallisuus. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti Arjen turvallisuus Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti SISÄASIAINMINISTERIÖ 31.3.2008 JULKINEN 15.4.2008 JOHDANTO Valtioneuvosto asetti 29.8.2007

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen Turvallisempi huominen Sisäisen turvallisuuden ohjelma Helsinki 2012 26/2012 Kannen kuvat: Roni Rekomaa/Lehtikuva, Marja Airio/Lehtikuva Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 14.6.2012

Lisätiedot

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds MARAK kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI 10 2012 Raportteja 10/2012 Minna Piispa, Mia Tuominen ja Helena Ewalds

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU 7.3.2008 / Maria Kaisa Aula

LAPSIASIAVALTUUTETTU 7.3.2008 / Maria Kaisa Aula LAPSIASIAVALTUUTETTU 7.3.2008 / Maria Kaisa Aula Ulkoasiainministeriö Oikeudellinen osasto /OIK-52 Krista Oinonen Viite Asia Ulkoasiainministeriön lausuntopyyntö HEL5907-1 Lausuntopyyntö: YK; lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Nurmijärven turvallisuussuunnitelma vuoteen 2017

Nurmijärven turvallisuussuunnitelma vuoteen 2017 Turvallinen arki Nurmijärven turvallisuussuunnitelma vuoteen Kunnanhallitus 16.3.2015 Valtuusto 25.3.2015 www.nurmijarvi.fi 2 Sisältö 1. Esipuhe 4 2. Lähtökohtia Nurmijärven turvallisuussuunnittelulle

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2013. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2013. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 sisältö Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Sisältö Lapsiasiavaltuutetun

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 21.6.2010 371 TURUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012

Kaupunginhallitus 21.6.2010 371 TURUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012 Kaupunginhallitus 21.6.2010 371 TURUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 Sisällysluettelo 1. Sisäisen turvallisuuden ohjelma...2 1.1. Valtakunnallinen turvallisuussuunnittelu...2 1.2. Paikallinen

Lisätiedot

Toteutuvatko turvallisuustalkoot?

Toteutuvatko turvallisuustalkoot? LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:1 Toteutuvatko turvallisuustalkoot? Seurantaraportti kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toteutuksesta LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:1 Toteutuvatko turvallisuustalkoot?

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2014

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2014 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa 21.11.2013 Tämä asiakirja päivittää ja täydentää rikoksentorjuntaneuvoston 16.2.2012 hyväksymää toimikautensa

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012

PORIN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012 PORIN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012 Porin kaupunki TOIMINTAYMPÄRISTÖ, RISKIKARTOITUS JA JOHTOPÄÄTÖKSET, TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 1.1. Turvallisuussuunnitelmien

Lisätiedot

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 1 Sisältö 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 3 1.1 Tämä on Kaste-ohjelma

Lisätiedot