Pilivipalavelut seminaari PSK-aikuisopisto Yritysturvallisuus ja EK Yritysturvallisuusstrategiasta 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pilivipalavelut 2012 -seminaari PSK-aikuisopisto 29.11.2012. Yritysturvallisuus ja EK Yritysturvallisuusstrategiasta 2012"

Transkriptio

1 Pilivipalavelut seminaari PSK-aikuisopisto Jukka-Pekka Kivioja EK Oulu Yritysturvallisuus ja EK Yritysturvallisuusstrategiasta 2012

2 Yritysturvallisuus ja EK

3 VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖKSET JA ELINKEINOELÄMÄN PÄIVITTÄINEN TOIMINTA Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (tehtävät hajautettu eri ministeriöihin) valtion johtaminen kv-toiminta Suomen puolustuskyky sisäinen turvallisuus oikeusjärjestelmän toimintakyky yleinen järjestys pelastus- ja onnettomuuksien torjuntatoimi rajaturvallisuus maahanmuuton hallinta ym. väestön toimeentuloturva, toimintakyky ja henkinen kriisinkestävyys talouden ja infrastruktuurin toimivuus Sisäisen turvallisuuden ohjelma (SM) syrjäytyminen tapaturmat väestöryhmien väliset suhteet väkivalta suuronnettomuudet rikollisuus rajat ylittävä, järjestäytynyt rikollisuus tietoverkkorikollisuus terrorismi ja radikalisoituminen yhteiskunnan haavoittuvuus normaaliajan häiriötilanteet terv.huolto, kuljetukset, sähkön- ja lämmöntuotanto, vesihuolto, telekommunikaatio

4 KOKONAISTURVALLISUUDEN HALLINTA Poikkeusoloihin varautumisen ja huoltovarmuusorganisaation ohella huomio normaaliolojen häiriötilanteisiin ja koko taloudelliseen verkostoon Yritysten rooli kokonaisturvallisuusajattelussa miellettävä oikein VALTIO -politiikkaohjaus - turvallisuusvo:t KUNNAT -peruspalveluiden järjestämisvastuu Ihmisten arjen turvallisuus YRITYKSET -päivittäishuollon ja logistiikan ylläpito -leipä kauppaan, bensa pumppuun, lentokoneet ilmaan, sähkö töpseliin

5 YRITYKSET TUOTTAVAT TURVALLISUUTTA YHTEISKUNTAAN TOIMIMALLA HÄIRIÖTTÖMÄSTI Suurin osa yhteiskunnan voimavaroista sekä perusinfrastruktuurin ylläpidosta on yritysten hallussa Yritysten normaali toiminta on merkittävä osa yhteiskunnan jokapäiväistä kokonaisturvallisuutta Yritysten toiminnan tukeminen turvallisuusyhteistyössä LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ TILANNEKUVA HÄIRIÖTTÖMÄN TOIMINNAN TURVAAMINEN RIKOSTORJUNTA YHTEISTOIMINTA HÄIRIÖTILANTEISSA TUOTANTO JA PALVELUTOIMINTA KAIKISSA OLOSUHTEISSA VEROTULOT VIRANOMAISTEN TILANNEKUVAN TÄYDENTÄMINEN

6 YRITYSTURVALLISUUDEN OSA-ALUEET

7 TURVALLISUUSJOHTAMINEN OHJAA KAIKKEA YRITYSTURVALLISUUSTYÖTÄ Yritysturvallisuustoiminnan organisointi Uhkien tunnistaminen ja arviointi Riskienhallinnan työkalut Turvallisuusanalyysit Turvallisuusriskien seuranta ja tarkastukset, turvallisuusauditointi Turvallisuuslainsäädäntö Turvallisuustoiminnan standardit, laatu ja mittarit Tapaturma-, onnettomuus- ja vahinkotilastot Turvallisuusohjeiston kehittäminen Turvallisuustietoisuuden lisääminen Erityistilannejohtaminen (Crisis Management) Vakuutukset Sidosryhmäyhteistyö ja benchmarking

8 Kansallinen yritysturvallisuusstrategia

9 Sisäisen turvallisuuden ohjelman alueellinen toimeenpanosuunnitelma: Työryhmä 6: Yritystoiminnan turvallisuus SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMAN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET SM:n ehdotuslista, johon otetaan kantaa alueellisesti Valtakunnalliset painopisteet: Henkilöriskit Yritysten asema oikeuspolitiikassa ja turvallisuusjohtaminen Vastapuoliriskit ja kilpailua vääristävät riskit Omaisuusriskit Yritysten tietopääomaan kohdistuvat riskit Yritysten omatoiminen varautuminen Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Lehdistötiedote Kansallinen yritysturvallisuusstrategia valmistui Tärkeintä on yritysten turvallisuusjohtamisen vahvistaminen Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi (pdf) 9

10 Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi Yritysturvallisuuden keskeiset haasteet ja toimenpiteet näiden ratkaisemiseksi 1.Henkilöriskit: (työssä uhkailua tai väkivaltaa kokee n hlö/vuosi, n väkivallasta aiheutunutta työtapaturmaa) Toimenpiteitä: laiton uhkaus virallisen syyttäjän alaiseksi rikokseksi rajoitetaan tiedon antoa kaupparekisteristä ja eri pöytäkirjat (HETU) työpaikan henkilöstön suojaaminen esim. lähestymiskiellolla poliisin ja kauppakeskusten välinen yhteistyö selvitys työturvallisuuslain 10 (työn uhkatilanteiden ja vaarojen arviointi) toteutumisesta yrityksissä turvallisuuskoulutuksen mahdolliset lisäys- ja päivitystarpeet erityisesti kaupan alalla 10

11 Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi 2. Yritysten asema oikeuspolitiikassa ja turvallisuusjohtamisen edellytysten turvaaminen: (lainsäädännön yritysvaikutusten arviointi, tilannekuva) Toimenpiteitä: laaditaan HUOVI-portaalin tekniselle alustalle ensi vaiheessa huoltovarmuuden piiriin kuuluville ja myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti kaikille yrityksille avoin vahvalla tunnistamisella kirjautumissuojattu tilannekuvaportaali rikoksia koskeva tilastointijärjestelmä uusitaan siten, että niistä ilmenee nykyistä paremmin yrityksiin kohdistuva rikollisuus luodaan vuonna 2010 toteutetun yritysuhritutkimuksen perusteella yrityksiin kohdistuvaa rikollisuutta mittaava osoitinjärjestelmä. 11

12 Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi 3. Vastapuoliriskit ja kilpailua vääristävät riskit: (harmaa talous, korruptio) Toimenpiteitä: päivitetään Keskuskauppakamarin korruption torjunnan ohje ja muut ohjeet ja oppaat sekä varmistetaan näiden jakelu aloittavissa yrityksissä muutokset lainsäädäntöön siten, että voidaan nopeasti ja tehokkaasti suojata vilpilliseltä ja harhaanjohtavalta markkinoinnilta esitutkintaviranomaisten aktiivinen tiedottaminen ajankohtaisista ilmiöistä virheellisen tai rikoksella aiheutetun kaupparekisterimerkinnän oikaiseminen nykyistä helpommaksi kaupparekisterin luotettavuus: vahva sähköinen tunnistaminen kaupparekisteritietojen muutosilmoitukset: epäilyttävissä muutoksissa lisätarkistus muutoksen oikeellisuuden varmistamiseksi. 12

13 Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi 4. Omaisuusriskit: (varkaudet ja näpistykset) Toimenpiteitä: Kiirehditään yhdyskuntaseuraamustoimikunnan esityksen sakkopalvelusta toimeenpanoa eritoten toistuvien myymälävarkauksista määrättävien sakkojen maksamatta jättämisen seurauksena. Toteutetaan alueellinen pilotointihanke nopeutetusta menettelystä muiden kuin rangaistusvaatimusmenettelyssä käsiteltävien myymälävarkauksien osalta. Tehdään pohjoismainen vertailututkimus myymälävarkauksien ja rangaistusjärjestelmän suhteesta tehokkaimman puuttumiskeinon kartoittamiseksi. Polttoainetta myyvillä asemilla otetaan käyttöön tarvittavat tekniset suojautumiskeinot. 13

14 Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi 5. Yritysten tietopääomaan kohdistuvat riskit: Yritysten tärkein pääoma on tieto. Tietopääomariskeissä kysymys on strategisesta uhasta Suomelle. Erityinen haasteiden kohde ovat kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset. Lahjakkaiden ja osaavien ihmisten sitoutuminen ja työhyvinvointi on tärkeää millä keinoin? Yritysten tietopääoma on nähtävä huoltovarmuuskriittisenä asiana. Onko yrityksillä riittäviä edellytyksiä suojata tietopääomaansa? Osaavatko yritykset määritellä keskeiset yrityssalaisuudet? panostaminen turvallisuuskoulutukseen ja hyvään henkilöstöhallintoon, turvallisuustietouden mittaus, testaus ja ylläpito ASENNE! 14

15 Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi 5. Yritysten tietopääomaan kohdistuvat riskit: 15 Toimenpiteitä: Yrityksille raportoidaan säännöllisesti tietoturvauhkista ja yritysvakoilun uhkista perustettavan turvallisuusportaalin kautta. Teollisuuden rikosuhkista 40% tietojärjestelmiin kohdistuneita hyökkäyksiä ja 12% yrityssalaisuuksien urkintaa. KUITENKIN vain 2% ilmoitetaan poliisille! Tietoturvallisuus on kuitenkin keskimäärin parhaiten hoidettu rikosturvallisuuden osa-alue. Selvitetään säännöllisesti yritysten tietopääomaan kohdistuneiden rikosten laatua, määrää ja muita tekijöitä osana laadittavaa yritysten rikosturvallisuuden osoitinjärjestelmää. Viranomaisten ja yritysten yhteistyön tiivistäminen. Yritysten kannustaminen turvallisuusosaamisen kehittämiseen. Liitetään startup-yritysten julkisrahoitukseen kannustin tietoturvan kehittämiseksi heti toiminnan alkuvaiheessa. Esim. standardoitu kaupallinen tietoturvapaketti tai KATAKRI-auditointi ennen korotettua starttirahoitusta. Laaditaan asiasta suositukset ja mallilausekkeet yritysten jatkuvuudenhallintaa tukevan SOPIVA-hankkeen puitteissa. Varmistetaan tiedon kattava jakelu.

16 Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi 6. Yritysten omatoiminen varautuminen: (riskitietoisuus, pelastuslaki, työturvallisuussäännökset, Riskienhallintayhdistys Ry:n ylläpitämä PK-RH sivusto ja vakuutusyhtiöt) Toimenpiteitä: yritysten omatoimisen varautumisen kehittäminen: - sivusto ja tietoa uusille yrityksille riskienhallinnasta yritysten omatoimisen varautumisen tueksi: pelastussuunnittelukriteeristö ja suunnitteluohje, kriteeristön soveltuvuus liitettäväksi kansalliseen turvallisuusauditointikriteeristöön yrityksiin kohdistuvien suurpalojen tutkinta: viranomaisten ja muiden yhteistyö tutkintaprosessien kehittämiseksi ja laajentamiseksi suositus monitoimitilojen poistumisharjoituksista ja kauppakeskusten turvallisuustoimintamallista. 16

17 Tapahtumia ja tietoa: Tietoturva 2013-seminaari Helsinki Pelastusalan neuvottelupäivät SN elupaivat/sn30_ohjelma_ilmo.php Keskuskauppakamarin julkaisu keväältä 2012 yritysten rikosturvallisuudesta: SM: Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2012: kuljetusala 0rikollisuus%202012_ /$file/Kuljetusalan%20teematilannekuva%20yrityksiin%20kohdistuva%20rikollisuus%202012_ pdf 17

18 Kiitos! Jukka-Pekka Kivioja PS: ICT-alan toimijoita otetaan mukaan Oulun alueen yritysturvallisuusverkostoon, jossa edustettuna laajasti eri elinkeinoelämän toimialoja ja toimijoita. Toiminta 2013: klo 13, SuPo isäntänä, Aihe: aineettoman pääoman suojaaminen klo 13, 10-eristys isäntänä, klo 13, Oulun yliopisto isäntänä 18

Liiketoimintaa turvallisesti. Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi

Liiketoimintaa turvallisesti. Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi Liiketoimintaa turvallisesti Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi Vuosiraportti 2013 Sisäasiainministeriö Raportti 2 (10) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö 8.11.2013 Sisällys

Lisätiedot

Yritysturvallisuusstrategia 2012

Yritysturvallisuusstrategia 2012 Yritysturvallisuusstrategia 2012 Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi TURVALLISEMPI HUOMINEN Valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

Liiketoimintaa turvallisesti

Liiketoimintaa turvallisesti Liiketoimintaa turvallisesti Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi Helsinki 2012 30/2012 Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 21.8.2012 Tekijät: (toimielimestä

Lisätiedot

Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia yrityksiin kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten torjumiseksi. Sisäinen turvallisuus

Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia yrityksiin kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten torjumiseksi. Sisäinen turvallisuus Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia yrityksiin kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten torjumiseksi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 15/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Suomen kyberturvallisuusstrategia

Suomen kyberturvallisuusstrategia Suomen kyberturvallisuusstrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013 1 Sisällys 1. Johdanto...1 2. Kyberturvallisuuden visio...3 3. Kyberturvallisuuden johtaminen ja kansallinen koordinaatio...4

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Keskusrikospoliisi KRP 2400/2012/1456 1 (30) Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Syksy 2012 Sisältö Sisältö...1 Syksyn 2012 tilannekuvan keskeisimmät havainnot...2 1 Johdatus

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SUUNTA OULUN ALUEEN KUNNISSA LUONNOS

TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SUUNTA OULUN ALUEEN KUNNISSA LUONNOS TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SUUNTA OULUN ALUEEN KUNNISSA LUONNOS Pasi Rissanen Turvallisuustyön yhteyspäällikkö huhtikuu 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALUKSI... 4 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN TARKASTELUKULMA JA

Lisätiedot

KUNNAN VARAUTUMINEN JA PALVELUIDEN JATKUVUUDENHALLINTA - SEMINAARI. 1. työkokous: Varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan perusteet sekä johtaminen

KUNNAN VARAUTUMINEN JA PALVELUIDEN JATKUVUUDENHALLINTA - SEMINAARI. 1. työkokous: Varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan perusteet sekä johtaminen KUNNAN VARAUTUMINEN JA PALVELUIDEN JATKUVUUDENHALLINTA - SEMINAARI 1. työkokous: Varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan perusteet sekä johtaminen Jaakko Pekki KUJA Kuntien jatkuvuudenhallintaprojekti Projektin

Lisätiedot

Sanoista tekoihin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti. Helsinki 2013

Sanoista tekoihin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti. Helsinki 2013 Sanoista tekoihin Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti 2013 Helsinki 2013 27/2013 Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 2.10.2013 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Nurmijärven turvallisuussuunnitelma vuoteen 2017

Nurmijärven turvallisuussuunnitelma vuoteen 2017 Turvallinen arki Nurmijärven turvallisuussuunnitelma vuoteen Kunnanhallitus 16.3.2015 Valtuusto 25.3.2015 www.nurmijarvi.fi 2 Sisältö 1. Esipuhe 4 2. Lähtökohtia Nurmijärven turvallisuussuunnittelulle

Lisätiedot

Sanoista tekoihin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti. Helsinki 2013

Sanoista tekoihin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti. Helsinki 2013 Sanoista tekoihin Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti 2013 Helsinki 2013 27/2013 Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 2.10.2013 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI VALMIUSSUUNNITELMA YLEINENN OSA 2.12.2013 Kaupunginkanslia 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen... 3 3 Valmiussuunnittelun valtakunnallisia

Lisätiedot

5.9.2011. Paikka Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, kokoushuone 229.

5.9.2011. Paikka Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, kokoushuone 229. 5.9.2011 YRITYSTURVALLISUUDEN KANSALLINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika 15.8.2011 klo 14.00 15.30 Paikka Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, kokoushuone 229. Läsnä Ritva Viljanen, SM, puheenjohtaja Hollmén Jyrki,

Lisätiedot

ICT -varautumisen vaatimukset

ICT -varautumisen vaatimukset ICT -varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI ICT-varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Monitoimitilojen turvallisuuden parantaminen. Työryhmäraportti. Sisäinen turvallisuus

Monitoimitilojen turvallisuuden parantaminen. Työryhmäraportti. Sisäinen turvallisuus Monitoimitilojen turvallisuuden parantaminen Työryhmäraportti Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2011 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 13.4.2011 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIITTEET 65

Sisällysluettelo LIITTEET 65 Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 STRATEGIAN PERUSTEET... 5 1.1 Päämäärä... 5 1.2 Toimijat ja vastuut... 6 1.2.1 Julkishallinto... 6 1.2.2 Elinkeinoelämä... 9

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN 1 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009 2012 2 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009-2012 1. JOHDANTO... 3 2. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN ORGANISOINTI...

Lisätiedot

Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta

Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta 2014 2014 TURVALLINEN SUOMI Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta www.turvallisuuskomitea.fi 2014 2 Laajemmat

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

VARAUTUMINEN KUNNASSA. Markku Ström

VARAUTUMINEN KUNNASSA. Markku Ström VARAUTUMINEN KUNNASSA Markku Ström Pelastusopiston julkaisu A-sarja: Oppimateriaalit 3/2007 ISBN 978-952-5515-29-9 (nid.) ISBN 978-952-5515-30-5 (PDF) ISSN 1795-9152 PELASTUSOPISTO Markku Ström Varautuminen

Lisätiedot

Toimenpidesalkku. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Lisätiedot: Kehitys- ja strategiapäällikkö Marja-Riitta Vest

Toimenpidesalkku. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Lisätiedot: Kehitys- ja strategiapäällikkö Marja-Riitta Vest Länsi- ja Sisä- Suomi Toteumatilanne 15.8.2013 Aluehallintovirasto Regionförvaltningsverket Regional State Administrative Agency KOKONAISTURVALLISUUSSTRATEGIAN 2012 2015 Toimenpidesalkku Kokonaisturvallisuuden

Lisätiedot

Luonnos 1 (21) KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 1 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 2 1.2

Lisätiedot

Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016

Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016 Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016 Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnittelun ohjausryhmän raportti 27.2.2013 Turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä Lappeenrannan seutukunta

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMISEN STRATEGIA

YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMISEN STRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMISEN STRATEGIA TIVA-alueseminaari Helsinki 15.11.2007 Yleissihteeri Petteri Kajanmaa Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea

Lisätiedot

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2009

Lisätiedot

Lukijalle. Terttu Savolainen Ylijohtaja

Lukijalle. Terttu Savolainen Ylijohtaja 2 Lukijalle Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman - Turvallisempi huominen. Se on osa hallitusohjelman toimeenpanoa. Ohjelma liittyy laajemmin hyvinvoinnin vahvistamiseen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEUDUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012

KOUVOLAN SEUDUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012 KOUVOLAN SEUDUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012 Kaupunginhallitus 12.4.2010 (Kannen kuva: Kouvolalle 2008 myönnetyn Turvallinen kunta -sertifikaatin tunnus) Sisällysluettelo Tavoitteena Turvallinen Kouvolan

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvat rikosuhkat. 16.11.2010 Erikoistutkija Tuija Hietaniemi, Keskusrikospoliisi

Yrityksiin kohdistuvat rikosuhkat. 16.11.2010 Erikoistutkija Tuija Hietaniemi, Keskusrikospoliisi Yrityksiin kohdistuvat rikosuhkat 16.11.2010 Erikoistutkija Tuija Hietaniemi, Keskusrikospoliisi Rikollisuus on nopeaa ja liikkuvaa ammattirikolliset toimivat valtakunnallisesti, kansainvälisesti ja globaalisti

Lisätiedot