Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne ( ) YMPLTK Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain (86/2000) 55 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen Asikkalan ym pä ris tö lau takun nal le. Hakemus koskee olemassa olevaa nestemäisten polt to ainei den Neste Oil Express -automaattijakeluasemaa Asikkalan Vääksys sä sijaitsevalla tilalla Kuutosrinne ( ) os. Lah den tie 3, Vääksy. Tilalle on haettu jo aiemmin ympäristölupaa olemassa olevalle polt tones tei den automaattiasemalle vuonna 2007, mutta lupaa ei myönnet ty KHO:n käsittelyssä (Dnro 999 ja 1001/1/09). Luvan hakija Neste Markkinointi Oy, PL 730, Neste Oil Yhteyshenkilö: Antti Huurre, puh Luvan hakemisen peruste ja viranomaisen toimivalta Lupaviranomaisen toimivalta perustuu ympäristönsuojelulakiin (86/2000, 28 ) ja ympäristönsuojeluasetukseen (169/2000, 1 koh ta 5 a). Asetuksen 7 :n kohdan 5 a mukaan jakeluaseman ym pä ris tölu pa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Asikka lan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Asikkalan ympä ris tö lau ta kun ta. Asian vireilletulo Hakemus on jätetty ympäristölautakunnalle Hakemuksen kä sit te ly keskeytettiin hakijan pyynnöstä keväälle 2014 hakemuksen täy den tä mi seen saakka. Hakemusta täydennettiin uusilla asennuspiirustuksilla sekä Öl jy alan palvelukeskuksen tekemällä riskinarviolla pohjavesialueelle si joit tu vil le jakeluasemille esitetyn erityisrakennemallin toi mi vuu desta. Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaa voi tus ti lanne

2 Olemassa olevalla jakeluasemalla ei ole voimassa olevaa ym pä ris tölu paa. Jakeluasemalle myönnettiin ympäristölupa Asikkalan kunnan ym pä ris tö lau ta kun nas sa , mutta lupa ei saanut lainvoi maa Vaasan hallinto-oikeudessa päätöksessä n:o 09/0064/, eikä myöhemmin Korkeimman hallinto-oikeuden kä sit te lyssä (Dnro 999 ja 1001/1/09). Valvontaviranomaisena Asikkalan kunnan ympäristölautakunta velvoit ti päätöksellään puuttuvan ympäristöluvan vuoksi Neste Markkinointi Oy:tä lopettamaan polttonesteiden ja ke lu toimin nan kiinteistöllä mennessä. Velvoitteen te hos teek si asetettiin :n uhkasakko ja velvoitetta määrättiin nou dat tamaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Neste Mark kinoin tia velvoitettiin myös poistamaan kiinteistöltä ja ke lu ase ma toi mintaan liittyvät rakenteet ja laitteistot mennessä. Vel voitteen tehosteeksi asetettiin myös :n uhkasakko, mutta siihen ei liitetty velvoitetta noudattaa sitä muutoksenhausta huo li mat ta. Neste Markkinointi valitti ympäristölautakunnan tekemästä päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen VHO:n päätöksestä Nro 13/0515/2 Korkeimpaan hal lin to-oi keuteen. Valituksen käsittely on tällä hetkellä vielä kesken KHO:ssa. Kiinteistö on kaavoitettu LH huoltoasemarakennusten kort te li alu eeksi. Toiminnan sijaintialue ja sen ympäristö Jakeluasema sijaitsee Asikkalan kunnan Anianpellon kylässä, tilalla Kuu tos rin ne ( ) os. Lahdentie 3, Vääksy. Ym pä röivät alueet ovat joko tiealuetta tai luonnontilassa olevaa aluet ta. Ja kelu ase man läheisyydessä sen länsipuolella sijaitsee St1 Oy:n polt tones tei den jakeluasema sekä huoltoasemarakennus. Ra ken nuk ses sa toimii myymäläkahvila ja pesuhalli sekä huoltohalli. Lä hin asuin raken nus sijaitsee n. 100 metrin päässä jakeluasemasta. Lähialueella ei sijaitse luontoarvoiltaan merkittäviä alueita. Ja ke luase ma sijaitsee Anianpellon I-luokan tärkeällä poh ja ve si alu eel la ( ). Lähin vedenottamo (Anianpelto) sijaitsee n. 700 met rin etäi syy del lä. Vedenottamo on suljettu veden tet ra kloo ri etee ni pi toisuu den vuoksi vuonna 2001, eikä vedenottamoa ole sen jälkeen käy tet ty. Ennen sulkemista ottamolta pumpattiin vettä keskimäärin 170 m 3 /d. Vedenottamolle virtaava pohjavesi muodostuu pää asias sa Hympylänmäen ja Anianharjun alueella. Jakeluaseman lä hei syy dessä ei ole yksityisiä kaivoja. Pohjaveden virtaus suuntautuu alueella kohti pohjoista ja poh jois koillis ta. On mahdollista, että pohjavesi virtaa aseman alueelta kohti

3 Anian pel lon vedenottamoa. Anianpellon pohjavesialueella ei ole vahvis tet tu ja suoja-alueita. Pohjaveden suojelusuunnitelmassa Anianpel lon vedenottamolle on esitetty ohjeellinen suoja-alue, joka vas taa suurinta mahdollista valuma-aluetta. Jakeluasema sijaitsee ky sei sellä suoja-alueella. Jakeluasema sijaitsee II Salpausselän reunamuodostuman ete lä reunal la. Muodostuman ydinosa on koostumukseltaan pääasiassa hy vin vettä johtavaa hiekkaa ja soraa. Muodostuman liepeillä esiintyy hieno ja koi sem pia maalajeja, hienoa hiekkaa ja hietaa. Paikoin se län teiden pintaosassa esiintyy tiivis, moreenimainen kerros. (Paavo Ris tola, , raportti 20457) Toiminnan kuvaus Kiinteistöllä harjoitetaan polttonesteen (bensiini, diesel) jakelua Neste Oil Express -asemalta, joka palvelee henkilöautoliikennettä au tomaat ti pe ri aat teel la. Asema on auki 24 h/vrk. Hakemuksessa on arvioitu tankkaajien määräksi asemalle ajo neu voa/vrk. Säiliöt täytetään keskimäärin kertaa vuodessa. Ko ko nais myyn nik si arvioidaan 2,5 milj. litraa vuodessa. Bensiinin myyn nik si arvioidaan n. 1,5 milj. litraa vuodessa ja dieselin n. 1 milj. lit raa vuodessa. Laitteistot ja rakenteet Jakeluasemalla jo olevat jakelukatos, täyttöpaikka, säiliöt, viemärit, erot ti met ja putkistot puretaan. Kaikki aseman tekniikka tullaan asenta maan SFS 3352 määräysten mukaan ja asetuksen 444/2010 mukai ses ti. Tilalle rakennetaan uusi 2-vaippainen vuo don il mai su jär jestel mäl lä varustettu 4-lohkoinen polttoainesäiliö standardin SFS-EN mukaan. Säiliö on 100 m 3 suuruinen ja jaettu nel jään osastoon 95E10 40 m 3, 98E5 20 m 3 ja diesel osastot m3. Säiliö varustetaan välitilan valvonta- ja pin nan mit taus jär jes tel mäl lä. Täyttöputket varustetaan ylitäytönestimillä. Polttoaineputket asen netaan kaksivaippaisena standardin SFS 3352 mukaisesti poh ja ve sialueil le määritellyllä kaksoispidätystekniikalla, ja ke lu ase ma-ase tuksen 444/2010 sekä KTM 415/98 mukaan. Syntyvät jätteet ja niiden käsittely Öljyn- ja hiekanerottimen sakka ja jäte toimitetaan Oy Ekokem Ab:lle hä vi tet tä väk si. Tyhjennyskerroista pidetään kirjaa. Erottimet tar kis tetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tyhjennetään vähintään kerran vuodessa ja aina öljytilan täyttyessä. Arvioitu määrä on n. yk si tonni vuodessa. Mittarikentällä ei ole roska-astioita asia kas käyt töön.

4 Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen Mittarikentällä ei käytetä vettä. Täyttöpaikan- ja jakelualueen vedet oh ja taan hiekanerotuskaivojen, öljynerottimen, näytteenotto- ja sulku kai von kautta tontin viemärijärjestelmään ja siitä edelleen kunnan jä te ve si vie mä riin. Viemäröinti toteutetaan 2-vaippaisena vie mä risuun ni tel mien mukaan ja se sijaitsee aseman kak sois pi dä tys tek niikka suo jauk sen päällä. Bensiinihöyryjen keräysjärjestelmä asennetaan sekä polt to ai ne säiliöi hin että mittareihin, vaiheet 1 ja 2 toteutetaan. Hakemuksen mukaan lain 468/1994 mukaista ympäristövaikutusten ar vioin tia ei ole tar vet ta tehdä. Päästöt Tankkausten VOC-päästöt vähenevät yleisellä tasolla, koska ben siini höy ry jen talteenotto vaiheet 1 ja 2 otetaan käyttöön. Arvioitu hii li vety pääs tö on n. 700 kg/v. Jakelualueiden ja täyttöpaikan tiiviillä päällystyksillä, kaivoratkaisuilla se kä säiliöiden ja putkistojen kaksoispidätyksellä ja niiden alle si joitet ta vil la HDPE- ja bentoniittisuojauksilla estetään polttonesteiden pää sy maaperään ja pohjaveteen. Viemärit rakennetaan myös kak sivaip pai se na ja johdetaan kaksivaippaiseen öljynerottimeen ja siitä edel leen näytteenotto- ja sulkukaivoon, josta on net to muus ti lan tees sa mahdollisesti pilaantuneen veden kulku voidaan katkaista. Jakeluasematoiminta ei lisää alueen liikennettä eikä melua en ti sestään. Nykyinen liikenne muodostaa alueen pääasiallisen me lu lähteen. Asemalla toteutettava uusi tekniikka parantaa aseman vaikutuksia ym pä ris töön nykyiseen tilanteeseen verrattuna huomattavasti. Hii live ty pääs töt vähenevät yleisellä tasolla. Hakemuksen mukaan toi minnan vaikutukset maaperään ja poh ja ve teen ovat hyvin vähäiset ja häiriöt ovat heti havaittavissa. Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen Säiliössä on jatkuvatoiminen pinnanmittausjärjestelmä 24 h, joka antaa reaaliaikaisen tiedon polttoaineen ja veden määrästä säiliöiden si säl lä. Kaksivaippaisessa öljynerottimessa on automaattinen täyt tymi sen ilmoittava hälytinjärjestelmä, mikä ilmoittaa erotintilan täyt ty misen ja välitilan vuodon. Asemalla on asemanhoitaja, joka on tavoitettavissa 24 h/vrk, ja aseman hälytysjärjestelmät ovat jatkuvan valvonnan piirissä. Va ras toin-

5 nin suurimmat riskit liittyvät mahdollisiin vuotoihin pi ha-alu eel la. Laite vau rioi den aiheuttamien vuotojen minimoimiseksi ase man tek niikka on sijoitettu tiiviiseen altaaseen, joka on toteutettu kah del la bentoniit ti ma tol la ja yhdellä HDPE-kalvolla 2 mm. Säiliöauton kuljetusvahinkojen ja asiakkaiden mahdollisten yli täyt töjen rajaamiseksi säiliöauto ja asiakastankkaajat sijoitetaan be to ni laatal le, joka on kallistettu ja johdettu aseman vie mä ri jär jes tel mään. Ase man henkilökunta, säiliöauton kuljettajat ja koko toi min taan liit tyvä henkilöstö on saanut Nesteen oman kou lu tus jär jes tel män kou lutuk sen ympäristöasioiden hallintaan. Kaikki toimenpiteet do ku mentoi daan Nesteen ympäristöasioiden hallintajärjestelmään. Toiminnan tarkkailu Aseman toiminnasta laaditaan tarkkailusuunnitelma ym pä ris tö lu papää tös eh to jen perusteella. Jakeluasemalla olevien kiinteiden lait teiden (säiliöt, putkistot, mittarit, erottimet, hälytykset ym.) sekä aseman määrävälein tehtävä kunto/käyttötarkastus raportoidaan Nesteen ohjeiden mukaisesti ja asetuksen 444/2010 mukaan. Toiminnalla ei ole vaikutusta pohjavesialueeseen tai rakennettuun ym pä ris töön, kun asema toteutetaan esitetyillä suunnitelmilla. Aseman huokosilmanäytteistä ja altaan vesinäytteistä laaditaan vai kutus tark kai lu erikseen. Pohjaveden tarkkailuputkien vesinäytteet otetaan aseman tarkkailuohjelmaan ja näytteet otetaan kaksi kertaa vuo des sa. Vaikutusten tarkkailussa noudatetaan ym pä ris tö lu pa päätök sen määräyksiä. Aseman rakentamisen aikana toteutusta valvotaan Nesteen val vonta suun ni tel man mukaan, mikä pohjautuu asetukseen 444/2010, stan dar diin SFS 3352 ja KTM 415/98 päätökseen. Putkitukset, kal votuk set ja koeponnistukset valvotaan ja dokumentoidaan ja vi ran omaisil le ilmoitetaan ao. tarkastukset Öljyalan keskusliiton ym pä ris tö asioiden valvontaohjeen mukaan. Hakemuksen liitteenä on ase man rakentamisen aikainen tarkkailu- ja valvontaohjelma. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Jakeluaseman säiliöt, täyttöpaikka, mittarikenttä ja polt to ai ne put kituk set rakennetaan käyttäen parasta käyttökelpoista poh ja ve si alueille suunniteltua tekniikkaa. Jakeluaseman maaperän ja veden suo je lu hoidetaan asemakaavamääräysten, asetuksen 444/2010, KTM päätök sen 415/98 ja jakeluasemastandardin SFS 3352 mukaisesti. Polttoaineiden varastointi ja jakelu on tehty parasta käytäntöä ja saata vil la olevaa tekniikkaa käyttäen. Asemalla on huomioitu kaikki kaksois pi dä tys tek nii kan vaatimukset. Jakeluasemalla sähkölaitteet toi-

6 mi vat automaattisesti. Säh kö ener giaa käytetään tekniikan ja va laistuk sen ylläpitämiseen. Valaistus va rus te taan energian sääs tä mi sek si hämäräkytkimellä ja katoksen va lot toteutetaan Led-va lai si mil la. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Hakemus on ollut yleisesti nähtävänä kuulutusaikana Asikkalan kunnan teknisessä ja ympäristötoimessa sekä uu des taan hakemuksen täydentämisen jälkeen Kuu lu tus on julkaistu Päijät-Häme lehdessä sekä ha kemuk sen täydentämisen jälkeen uudelleen Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei saapunut yhtään muistutusta. Lausunnot Hakemuksesta pyydettiin lausunto Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kuk sen Ympäristönsuojeluyksiköltä syksyllä 2013 sekä uu del leen keväällä 2014 hakemuksen täydentämisen jälkeen. Hämeen ELY-keskuksen lausunnossa todetaan seu raavaa: Kyseessä on olemassa oleva jakeluasema, jolla ei ennestään ole ym pä ris tö lu paa. Asema sijaitsee I-luokan pohjavesialueella. Asik kalan kunta on myöntänyt toiminnalle ympäristöluvan, jonka Vaasan hal lin to-oi keus päätöksellään kumosi ja jonka päätöksen Korkein hallin to-oi keus vahvisti. Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on em. KHO:n pää tök sen nojalla määrännyt toiminnan lopetettavaksi määräaikaan men nes sä, mutta toiminnanharjoittaja on tästä päätöksestä va lit ta nut Vaasan hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on kesken. Nyt Neste Markkinointi Oy hakee uudestaan ympäristölupaa. Lupaa haetaan henkilöliikennettä palvelevalle automaattiasemalle, jo ka on auki 24 h/vrk. Hakemuksen mukaan kaikki aseman nykyiset ra ken teet (jakelukatos, täyttöpaikka, säiliöt, viemärit, erottimet ja putkis tot) puretaan ja uudeksi säiliöksi asennetaan 2-vaippainen ja 4-loh koi nen polttoainesäiliö. Hakemuksen mukaan aseman suo jaukset rakennetaan kaksoispidätystekniikan mukaisesti käyttäen pa rasta saatavilla olevaa tekniikkaa. Hakemuksessa todetaan edelleen, et tä varastoinnin suurimmat riskit liittyvät mahdollisiin vuotoihin piha-alu eel la. Laitevaurioiden aiheuttamien vuotojen minimoimiseksi

7 ase man tekniikka sijoitetaan tiiviiseen altaaseen, joka toteutetaan kah del la bentoniittimatolla ja yhdellä 2 mm paksuisella HDPE-kal volla. Hämeen ELY-keskus katsoo, että hakemuksessa esitetyt suo jaus ratkai sut ovat tehokkaita, mutta niiden pitkäaikaisesta toimivuudesta vas taa vis sa olosuhteissa ei ole kokemusta eikä tutkimustietoa. ELY-kes kus katsoo, että hakemuksessa esitetyn suo jaus tek nii kankaan avulla ei voida täysin pois sulkea polttonesteen pääsyn mahdol li suut ta maaperään ja pohjaveteen etenkään on net to muus ti lantees sa tai muussa poikkeuksellisessa tilanteessa. Hakemuksen mukai sel le toiminnalle ei näin ollen tule myöntää lupaa. Hämeen ELY-keskuksen lausunnossa ym pä ris tö lu pa hake muk sen täydennyksistä todetaan seuraavaa: Asikkalan kunta on myöntänyt toiminnalle ympäristöluvan, jonka Vaa san hallinto-oikeus päätöksellään kumosi ja jonka päätöksen Kor kein hallinto-oikeus vahvisti. Korkein hallinto-oikeus on lausunut, että pohjaveden pilaantumisen vaaraa ei voida alueen maa pe rä- ja pohjavesiolosuhteissa tehokkaasti ehkäistä asiassa esillä olleilla tai muillakaan hakijan suunnitelman pohjalta ar vioi ta vis sa olevilla suojaustoimenpiteillä. Jakeluasemasta noin 700 metriä koilliseen sijaitsee Anianpellon pohja ve den ot ta mo, jonka arvioidulla valuma-alueella jakeluasema si jaitsee. Vedenottamon käyttö on lopetettu vedessä havaittujen liuo tin pitoi suuk sien vuoksi. Pohjavedenottamo voidaan kuitenkin ot taa tarvittaessa käyttöön, kun pohjaveden tri- ja tet ra kloo ri etee ni pi toi suudet ovat laskeneet riittävän alhaiselle tasolle. Ve den ot ta mo alu eel la sijaitsevasta havaintoputkesta (HP 2/00) otettujen näytteiden pi toisuu det ovat jo alittaneet tri- ja tetrakloorieteenien summalle ase te tun talousveden raja-arvon 10 µg/l vuosina 2010 ja 2013 otetuissa näytteis sä. Jakeluasema-kiinteistö sijaitsee Anianpellon pohjavesialueen var sinai sel la pohjaveden muodostumisalueella. Maaperä kiinteistöllä on hel pos ti vettä läpäisevää soraa ja hiekkaa, ja pohjaveden pinta on noin 6 m:n syvyydellä maanpinnasta. Kyseisissä olosuhteissa maape rään mahdollisesti joutuvat haitta-aineet pääsevät kulkeutumaan poh ja ve teen. Maaperään haitta-aineita voi joutua suunniteltujen suoja ra ken tei den läpi tai ohi esimerkiksi onnettomuuden, ilkivallan tai muun poikkeustilanteen seurauksena. Myös hakemukseen liitetyssä riskinarviossa esitetyt laskelmat osoitta vat, että polttonesteiden pääsy pohjaveteen on mahdollista. Ris kinar vion sivulla 12 olevan taulukon 3 esimerkkilaskelmien mukaan va lituk sen alaisen jakeluaseman maaperä- ja pohjavesiolosuhteissa

8 ben sii niä voi tunkeutua maaperässä pohjaveteen saakka (NAPL kulkeu tu mis sy vyys > 6 m) suojatun alueen ulkopuolella tapahtuvassa säi liö au to-on net to muu des sa sekä säiliöiden täytön yhteydessä tapah tu vas sa vuodossa, jos vuoto ohjautuu suojatun alueen ul ko puolel le. Nämä päästötilanteet on kuitenkin arvioitu hyvin epä to den näköi sik si (tilanne koettu alalla) ja siksi pohjavesiriskin kannalta mer kityk set tö mik si. Öljynerottimen toimintahäiriön ja toissijaisen suo ja raken teen ulkopuolella tapahtuvan viemärivuodon todennäköisyydeksi on arvioitu epätodennäköinen (kerran laitoksen elinaikana). Näis säkin päästötilanteissa voi maaperään päästä polttoainetta niin paljon, et tä tunkeutuminen pohjaveteen saakka on mahdollista. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan edes epätodennäköisiä tai hyvin epätodennäköisiä mahdollisesti pohjaveden pilaantumista ai heutta via tapahtumia ei voi pitää merkityksettöminä ottaen huo mi oon jakeluaseman sijainti tärkeällä pohjavesialueella. Ensisijaisena ris kinhal lin ta kei no na tulee olla jakeluaseman sijoittaminen tärkeän tai muun vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen ulkopuolelle. Ha ke muk seen liitetty riskinarvio keskittyy rakenteellisiin ja toi min nal lisiin riskinhallintakeinoihin, jotka ovat jakeluaseman sijaintiin näh den toissijaisia keinoja pohjavesiriskinhallinnassa. Toi min nan har joit ta jan esittämien suojausratkaisujen pitkäaikaisesta toimivuudesta mm. onnettomuustilanteissa ja vastaavissa olosuhteissa ei ole ko ke mus ta eikä tutkimustietoa. Hämeen ELY-keskus katsoo, että hakemuksen mukainen ja ke lu asema toi min ta aiheuttaa ympäristönsuojelulain 8 :n tarkoittamaa poh jave den pilaantumisen vaaraa. Hakijan esittämällä suo jaus tek nii kal lakaan ei voida täysin pois sulkea polttonesteen pääsyn mah dol li suutta maaperään ja pohjaveteen etenkään onnettomuustilanteissa tai muissa poikkeuksellisissa tilanteissa. Jakeluaseman si jain ti paik kaa ei voida pitää ympäristönsuojelulain 6 :ssä tarkoitettuna hy väk syt tävä nä sijoituspaikkana kyseiselle toiminnalle. Hakemuksen mu kai sel le toiminnalle ei näin ollen tule myöntää lupaa. Hakijan kuuleminen Neste Markkinointi Oy jätti Hämeen ELY-keskuksen päivät tyyn lausuntoon 11-sivuisen asianajotoimiston laatiman vas ti neen (ko ko nai suu des saan kokouksen liitteissä), jonka pääsisältö on seuraa van lai nen: Hakija on esittänyt pohjaveden ja maaperän suojaamiseksi parhaan mah dol li sen pohjavesialueille suunnitellun tekniikan ja menetelmien mu kai sia suojauksia. Kaikki aseman rakenteet uusitaan ja koko maape rän ja pohjaveden suojaus rakennetaan uudelleen. Mikäli asemalla tapahtuisi polttoainepäästöjä, joita ei havaittaisi säi-

9 liön ja putkiston automaattisen ja ympärivuorokauden jatkuvan vuodon ilmaisinjärjestelmän eikä vuotojen tarkkailuun tarkoitetun huokos il ma put kis ton kaan avulla, polttoaineen pääsy aseman al las ra kentee seen tulisi ilmi öljynerottimelle pumpattavasta vedestä. Täl löin kin tilanne olisi täysin turvallinen ympäristön kannalta, koska ase man alapuolella oleva maaperä on suojattu vahvalla yli 2 mm pak sul la, hitsattavalla HDPE-muovikalvolla ja kaksinkertaisella ben toniit ti matol la. Jakeluaseman suojaus ja valvonta toteutetaan edellä kuvatun mu kaises ti moninkertaisin järjestelyin. Käyttöön otettava suo jaus tek niik ka on merkittävästi tehokkaampaa kuin missään aikaisemmin polt to aineen jakeluasemilla toteutettu suojaustekniikka. Materiaalien kes tävyy des tä on pitkäaikaisia kokemuksia ja nimenomaan ben toniit ti matto ja HDPE-kalvo on todettu pohjaveden suojauksiin soveltuviksi ja pitkäaikaisesti kestäviksi suojamateriaaleiksi ja -menetelmiksi ja ovat olleet pitkään yleisesti käytössä suojaratkaisuina. Hakija toteaa, että sen yli 30 vuoden ajalta polttoaineiden jakelusta ole van kokemuksen perusteella aikaisempienkaan suojaratkaisuja kos ke vien vaatimusten mukaisten yksivaippaisten säiliöiden osalta ei hakijan tiedossa ole tapauksia, joissa säiliö itsessään olisi syö py nyt tai heikentynyt ja tästä johtuen alkanut vuotaa. Hakijan tiedossa on vain kaksi yksivaippaisen säiliön vuototapausta 1990-luvulta, jot ka molemmat ovat olleet seurausta toimijan selkeästi määräysten vastai ses ta toiminnasta ja tästä aiheutuneesta säiliön mekaanisesta vioit tu mi ses ta. Lupahakemuksen kohteena olevassa toiminnassa on kyse vuodesta 1983 lähtien huoltoasematoiminnan korttelialueeksi (LH) kaa voi te tulla tontilla harjoitetun polttonesteen jakelutoiminnan jatkamisesta. Yli 20 vuotta kyseisellä tontilla jatkuneesta polttoaineen ja ke lu toi min nasta ei ole aikaisemmalla, olennaisesti heikompitasoisella suo jaus ratkai sul la kaan aiheutunut päästöjä maaperään. Hakijan teettämien sel vi tys ten perusteella on lisäksi voitu todeta, että hakija ei myöskään ole rikkonut pohjaveden pilaamiskieltoa aikaisempien, hei kompi ta sois ten suojausmenetelmien ollessa käytössä. Jakeluaseman osalta kyseessä on olemassa oleva toiminto, eikä jake lu ase man sijoittelulle löydy vaihtoehtoista paikkaa. Jakeluasema si jait see vilkkaasti liikennöidyn valtatie-24 varressa Vääksyn taa jamas sa. Polttoainehuollon varmistamiseksi jakeluaseman tulee sijaita kul ku väy lien yhteydessä. Vaihtoehtoista sijoituspaikkaa polt to ai neiden jakeluasemalle ei kunnassa ole tarjolla. Jakeluaseman sijoitusta kos ke van kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen vaarallisten kemi kaa lien käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla 5 :n mukaan polt to ai ne huol lon järjestäminen tai muu painava syy on peruste si joittaa jakeluasema pohjavesialueelle.

10 Pohjaveden pilaantumisen vaara on suojausratkaisujen nojalla poistet tu ja suojausratkaisun voidaan todeta suojaavan myös maaperän pi laan tu mi sel ta. Alueen ja sen ympäristön käyttötarkoitus ja kaa vamää räyk set tukevat jakeluaseman sijoittamista entiselle paikalle. Polttonesteiden jakeluaseman sijoittaminen tai olemassa olevan toimin nan jatkaminen tärkeälläkään pohjavesialueella ei näin ollen ole ym pä ris tön suo je lu lain nojalla kiellettyä, vaan ympäristönsuojelulain 42 :n oikeusharkintaisten lupaedellytysten täyttymisen perusteella ta paus koh tai ses ti arvioitava seikka. Riskienhallinnalla, mikä käsittää mahdollisten riskien tunnistamisen ja niihin varautumisen sekä teknisillä että toiminnallisilla ratkaisuilla voi daan ennaltaehkäistä täysin mahdollisten ympäristöhaittojen synty mi nen. Hakijan ehdottama suojausratkaisu on suunniteltu toi minnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ym päris tön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Jakeluaseman suojaus ja valvon ta toteutetaan moninkertaisin järjestelyin siten, että käyttöön otetta va suojaustekniikka on merkittävästi tehokkaampaa kuin mis sään aikaisemmin polttoaineen jakeluasemilla toteutettu ja myös nyt kysees sä olevalla jakeluasemalla hyvin toiminut vanhempi suo jaus tekniik ka ja jopa tehokkaampaa kuin nykyään voimassa olevien vaa timus ten mukaan edellytettävät kaikkein tiukimmat suojausratkaisut. Ja ke lu ase mal ta ei ole aikaisempien, heikompien suojaustoimien aika na päässyt haitta-aineita maaperään tai pohjaveteen, joten ei ole mi ten kään oletettavaa, että haitta-aineita pääsisi maaperään myöskään moninkertaisten parhaan tekniikan suojausten rakentamisen jäl keen. Hakijan suojausratkaisussa nestemäisten polttoaineiden va ras toin tiin ja käsittelyyn tarkoitetut laitteet ja rakenneosat ovat jakeluasemia ja niiden laitteita koskevan standardin vaatimusten tai muiden vas taavan tasoisten vaatimusten mukaisia ylittäen ne. Käytettyjen ma te riaa lien kestävyydestä on pitkäaikaisia kokemuksia ja nimenomaan ben toniit ti mat to ja HDPE-kalvot on todettu pohjaveden suojauksiin so vel tu vik si ja pitkäaikaisesti kestäviksi suojamateriaaleiksi ja -me netel mik si. Hyvin epätodennäköinen säiliön vuoto havaitaan säiliön vuo don il maisu jär jes tel mäl lä, jolloin säiliö voidaan tarvittaessa tyhjentää il man, että polttoainetta pääsee maaperään. Lisäksi pohjaveden suo jaus rakentamalla moninkertainen suojarakenne koko polttoaineen ja ke lutoi min nan käytössä olevalle alueelle estää haitta-aineiden pää syn pohjaveteen kaikilta osin. Allasrakenteiden yläpuolella on li säk si käytössä kaikkien rakenteiden osalta kaksoispidätystekniikan mu kaiset ratkaisut välitilojen valvontoineen, jolloin poikkeustilanteet ja onnettomuustilanteet havaitaan näidenkin osalta välittömästi. Kaik-

11 kien putkistojen ollessa kaksinkertaisia erittäin pienellä to den nä köisyy del lä mahdollisen putkistojen vähäisen vuodon sekä asiak kai den tankkauksissa tai aseman säiliötä täytettäessä tapahtuvien rois kahduk sien vaikutukset on ehkäisty varmistamalla, että koko asema on parhaan mahdollisen allasrakenteen sisällä. Säiliöiden täyttö on öljyteollisuudessa arkipäiväistä toimintaa, johon liit ty vät toimintatavat ovat rutiininomaisia, nykyisin turvallisia ja täysin va kiin tu nei ta. Lisäksi suurempi säiliö vähentää säiliön täyttökertoja, mi kä puolestaan pienentää säiliön täytön yhteydessä tapahtuvien valu mien todennäköisyyttä entisestään. Polttoainesäiliöt eivät voi rikkou tua maanpäällisessä onnettomuudessa maaperäsuojauksen ja vah vo jen rakenteiden vuoksi. Tulipalotilanteessakin polttoaine palaa en nen kuin ehtii imeytyä suoja-altaassa olevaan maaperään. Hakijan ehdottamalla suojausratkaisulla ja toiminnallisilla me ne tel millä on edellä selostetun mukaisesti ennaltaehkäisty pohjaveden pilaan tu mi sen vaaran aiheutuminen toiminnasta ja nimenomaisesti varau dut tu vaaran ehkäisemiseen myös poikkeuksellisissa tilanteissa ja mahdollisissa onnettomuustapauksissa. Suunnitellun suo jaus ratkai sun nojalla toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaara on poistet tu ja suojausratkaisu turvaa, että pohjaveden pilaantumista ei jatkos sa kaan pääse tapahtumaan. Ehdotetulla suojausratkaisulla poltto ai neen jakeluasema ei siten aiheuta riskiä pohjavedelle. Hakija on myös esittänyt selvityksen ratkaisujen pitkäaikaisesta toimivuudesta. Näin ollen ympäristönsuojelulain 42 :n ympäristöluvan myön tä misedel ly tyk set täyttyvät ja ympäristölupa tulee ympäristönsuojelulain 41 :n nojalla myöntää. Lisäksi hakija viittaa siihen, että kyseinen pohjavesialue on pi laan tunut hydrologisesti polttonesteen jakeluasemaa alempana toimineen pe su lan toiminnasta ja pohjavesialueella toiminut vedenottamo on tois tai sek si poistettu käytöstä eikä esiintymää olla ottamassa käyttöön nähtävillä olevassa tulevaisuudessa korvaavan pumppaamon tul tua rakennetuksi muualle. Ympäristölupien ollessa tar kis ta mis ehtoi sia, voidaan toiminnan aiheuttamaa riskiä pohjavedelle tar vit taessa arvioida uudelleen, jos pohjaveden laatu jatkossa paranisi siten, et tä esiintymä joskus tulisi uudelleen hyödyntämiskelpoiseksi. Tuolloin olisi myös jo käyttökokemuksia tällaisesta, tämän hetken kaikkein tiukimman suojelun tasoa toteuttavasta huoltoasemasta, mikä aut tai si arvioimaan pohjaveden suojausten tehokkuutta ja kes tä vyyttä. Neste Markkinointi Oy jätti Hämeen ELY-keskuksen päivät tyyn lausuntoon täydennetystä hakemuksesta 12-sivuisen asianajo toi mis ton kirjoittaman vastineen (kokonaisuudessaan kokouksen liit teis sä), jonka pääsisältö tiivistettynä on seuraavanlainen:

12 Polttonesteen jakelutoiminnan harjoittamiselle pohjavesialueella ei ole YSL:ssa asetettu ehdotonta kieltoa eikä tältä toiminnalta, kuten ei muiltakaan toiminnoilta ole YSL:ssa edellytetty absoluuttista ris kittö myyt tä. Hakijan tapauksessa perusteet jakelutoiminnan si joit ta misel le ensisijaisesta pohjavesialueen ulkopuolisesta si joit ta mis pe ri aattees ta poiketen sen ehdotetulle ja aikaisemmin jo toiminnassa ol leelle sijaintipaikalle ovat olemassa. Hakija on hakemuksessaan ja sen yhteydessä toimittamallaan perus teel li sel la selvityksellä osoittanut, että ehdotetulla suo jaus ra kenteel la ja sen yhteydessä käytettävillä menetelmillä voidaan sulkea pois mahdollisuus polttonesteen pääsystä maaperään ja poh ja veteen myös onnettomuustilanteessa tai muussa poikkeuksellisessa tilan tees sa siten, että pohjaveden pilaantumisriski on katsottava merki tyk set tö mäk si. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: ympäristönsuojelusihteeri Katja Viita puh , sähköposti: Asikkalan kunnan ympäristölautakunta myöntää Neste Mark ki noin ti Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ym pä ris tö lu van polt tones tei den jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne ( ) os. Lahden tie 3, Vääksy. Polttonesteiden jakeluasemalle myönnetyn ympäristöluvan edel ly tykse nä on, että toiminta tapahtuu täydennetyn hakemuksen ja seu raavien lupamääräysten mukaisesti: Lupamääräykset: 1. Ympäristölle vaarallisia aineita saa säilyttää vain siten suo jatus sa ti las sa, että mahdollinen vuoto säilytysastioista maa perään tai vie märiin on estetty. (YSL 4, 7, 8 ja 43 ) 2. Alueella ei saa säilyttää eikä varastoida ylimääräistä kalustoa, ro mu ja tai jätettä. (YSL 4 ja 43 ) 3. Jakeluaseman rakenteet, kuten säiliöt, putkistot, jakelu- ja täyttö alu een päällysteet, kaivot ja viemärit, on pidettävä kunnossa sään nöl li sel lä tarkkailulla ja tarvittavilla huolto- ja kor jaus toimen pi teil lä. (YSL 4, 7, 8 ja 43 ) 4. Jakeluaseman varo- ja turvalaitteet tulee pitää toi min ta kun nossa sään nöl li sil lä tarkastuksilla ja huoltotoimenpiteillä. 5. Näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivot on merkittävä ja vie mä ri linjo jen sul ku vent tii lit tulee olla henkilökunnan tiedossa. (YSL 4, 43 ja 46 )

13 6. Pohjavesivaikutuksia tulee tarkkailla laitoksen pohjaveden virtaus suun taan nähden laitoksen alapuolelta. Toi min nan har joitta jan on ryh dyt tä vä lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi vä littö mäs ti asen ta maan pohjaveden havaintoputkea ja ke lu ase man kiinteistölle val ta tie-24 puoleiselle osalle. Pohjaveden ha vain toput ki tulee asentaa poh ja ve teen saakka kai raus me ne tel mäl lä. Havaintopistekortti poh ja ve den havaintoputkesta on toi mi tet tava Asikkalan ym pä ris tö lau ta kun nal le ja Hämeen ELY-kes kukseen. Pohjaveden laatua alueella on seurattava ker ran vuodessa keväisin pohjavesiputkesta otet ta val la näyt teel lä, josta on määritettävä TVOC, öljyhiilivedyt, MTBE, TA ME ja BTEX-yhdisteet sekä mahdollisesti muut Asikkalan ym pä ris tölau ta kun nan määräämät määritykset. Raportti analyyseistä on toi mi tet ta va kahden kuukauden kuluessa näytteenotosta Asikka lan ym pä ris tö lau ta kun nal le ja Hämeen ELY-kes kuk seen. Määritykset on teh tä vä akkreditoidussa laboratoriossa. Näytteen ot to tulee tilata ul ko puo li sel ta toimijalta. (YSL 43 ja 46 ) 7. Öljyn- ja bensiininerottimiin kertyvä ongelmajäte tulee toimittaa asian mu kai seen käsittelyyn riit tä vän usein, kuitenkin vähintään ker ran vuo dessa. Myös muut ongelmajätteiksi luokitellut aineet tu lee toi mit taa ongelmajätteiden keräykseen. Öljyn- ja ben sii nierot ti men käytössä on varmistettava, että erotin on käyt tö valmis myös tyhjennyksen jälkeen. (YSL 43 ja 45, YSA 36 ) 8. Jätehuolto on järjestettävä siten, että jätteistä ei aiheudu epäsiis teyt tä eikä haittaa ympäristölle. Jätehuollossa tu lee nou dattaa voi mas sa ole via jä te huol to mää räyk siä ja nii den mu kaista la jit te lu vel voi tet ta. (YSL 43 ja 45 ) 9. Määräysten 4 ja 5 mukaisista tarkkailuista ja huol to toi men piteis tä ja määräyksen 7 mukaisesta öljynerottimien tarkkailuista ja ongel ma jätteistä ja niiden toimittamisesta keräykseen tulee pi tää kirjaa. Edel lä mainittu kirjanpito tulee sisällyttää Nesteen ym pä ris tö asioi den hal lin ta jär jes tel mään, joiden tiedot tulee pyydet täes sä esittää ym pä ris tö lu paa valvovalle viranomaiselle. Myös polt to ai nei den va rasto- (ta se) kirjan pito on pyy det täessä esi tet tä vä pe las tusvi ran omaiselle tai ym päris tölu paa val vo valle vi ran omai sel le. (YSL 5, 43 ja 46 ) 10. Mahdollisesta polttonestevahingosta on välittömästi il moi tet tava Päi jät-hä meen pelastuslaitokselle, Asikkalan kunnan ym päris tö toi meen sekä Hämeen ELY-keskukselle. Toi min nan har joitta jan on vä littömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin ympäristön pilaan tu mi sen estä miseksi. (YSL 43 ja 46 )

14 11. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava Asikkalan kunnan ym päris tö toi mel le henkilö, joka vastaa jakeluaseman tarkkailusta, kir jan pi dos ta, kunnossapidosta ja ympäristövahinkojen tor junnas ta niin, että ym pä ris tö toi mel la on aina ajantasainen tieto täs tä vastuuhenkilöstä. (YSL 46 ) 12. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta sekä toi min nan har joit ta jan tai toiminnasta vastaavan henkilön vaihtu mi ses ta on viipymättä ilmoitettava ympäristölupaa valvovalle vi ran omai sel le. (YSL 43 ja 81 ) 13. Toiminnan päätyttyä on alue siistittävä ja tarpeettomat ra kenteet pois tet ta va. Alueen maaperän kunto tulee selvittää ja tehdä tarpeelli set kunnostustoimenpiteet alueen saattamiseksi tule vaa käyttötar koitusta vastaavaan kuntoon. (YSL 7,8, 43, 90 ) Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myön ne tyn luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poik kea via säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkastamisesta, on ase tus ta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) Lupaharkinnan perusteet Valtioneuvoston asetuksessa nestemäisten polttoaineiden ja ke lu asemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010) on määrätty ja ke luase man sijoittamisesta, että se tulee toteuttaa ym pä ris tön suo je lu lain 6 ja 30 :ssä säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Lisäksi ase tuk sessa asetetaan vähimmäisvaatimukset jakeluaseman ym pä ris tön suo jelu toi mil le. Ympäristönsuojelulain 6 :ssä säädetään, että toi min nan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huo mi oon: a. toiminnan luonne ja pilaantumisen todennäköisyys sekä on netto muus ris ki b. alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, oi keis vai kut teises sa kaa vas sa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaa va mää räyk set c. muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. Ympäristönsuojelulain 30 :ssä puolestaan säädetään lu van va raisuu des ta poikkeamisesta. Jakeluasematoiminta ei tarvitse ym pä ristö lu paa, sen ympäristönsuojeluvaatimukset on säädetty val tio neuvos ton asetuksella. Ympäristönsuojelulain 30 :n mukaan ym pä ris tölu pa vaaditaan kuitenkin aina toimintaan, joka sijaitsee tärkeällä tai muul la vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella. Kohteeseen suunnitellut suojausratkaisut ylittävät moninkertaisesti

15 val tio neu vos ton asetuksessa edellytetyn kaksoispidätyksen pe ri aatteen. Lisäksi jakeluasemalla toteutetaan erittäin tehokas maan alaisten rakenteiden automaattinen valvonta- ja hälytysjärjestelmä sekä ja ke lu ase mil le laadittu hyvin monipuolinen ym pä ris tön tark kai lu oh jelma. Hakemuksessa esitetyt suojausratkaisut, valvonta- ja hä ly tys järjes tel mä ja ympäristöntarkkailuohjelma ovat huomattavasti te hokkaam mat ja laajemmat kuin korkeimman hallinto-oikeuden ku moamas sa aiemmassa ympäristölupapäätöksessä. Ympäristölautakunta kat soo, että jakeluasemalla toteutettavilla suojausrakenteilla ja valvon ta- ja hälytysjärjestelmällä ehkäistään toiminnan riskit maaperälle ja pohjavedelle eikä toiminta siten riko ympäristönsuojelulain 7 ja 8 :n mukaisia maaperän ja pohjaveden pilaamiskieltoja. Kun huomioidaan kohteeseen esitetyt suojausratkaisut ja kak sois pidä tyk sen periaatteen varmistaminen moninkertaisesti, paikalliset olosuh teet sekä riskinarvio, katsoo ympäristölautakunta, että toi min ta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain ja niiden nojalla an net tu jen asetusten vaatimukset. Toimittaessa täydennetyn hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti, ei jakeluaseman sijoittumisella ai heu du ympäristönsuojelulain 42 :ssä tarkoitettua terveyshaittaa, ym pä ristön pilaantumista tai sen vaaraa tai muuta tässä laissa tarkoitettua hai tal lis ta seurausta, joten luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Lupamääräysten perustelut Määräykset 1 ja 2 ovat tarpeen sen varmistamiseksi, ettei va ras toinnis ta aiheudu ympäristön pilaantumista eikä epäsiisteyttä. Maaperän ja pohjaveden pilaantumisriskin ehkäisemiseksi tulee jake lu ase mal le rakentaa esitetyt suojarakenteet ja valvonta- ja hä ly tysjär jes tel mä määräyksen 3 mukaisesti. Määräyksillä 4 ja 5 var mis tetaan rakenteiden ja laitteiden kunnossa pysyminen ja toimintakyky siten, että maaperän ja pinta- ja pohjavesien pilaantuminen estyy normaa leis sa käyttötilanteissa ja mahdollisissa vahinkotilanteissa. Lisäk si määräyksellä 5 varmistetaan, että tarvittaessa viemäriin me nevien vesien laatua voidaan tarkkailla ja varmistua öljynerottimien toimin ta ky vys tä. Määräyksen 6 pohjaveden putken asen ta mis vel voitteel la sekä seurantavelvoitteella pyritään siihen, että alueen poh ja veden tilasta ja sen muutoksista saadaan tietoa ja voidaan tar vit taes sa ryhtyä tilanteen vaatimiin korjaaviin toimenpiteisiin. Määräyksellä 7 ohjataan ongelmajätteiden toimittamista ja var mis tetaan öljynerottimen moitteeton toiminta heti tyhjennyksen jälkeen sekä käytön aikana. Määräyksellä 8 kiinnitetään huomiota muun jä tehuol lon toimivuuteen. Tarkkailu, kirjanpito ja raportointi ovat tarpeen, jotta toi min nan har joitta ja ja viranomainen pystyvät olemaan selvillä siitä, että ja ke lu ase ma

16 toimii tarkoituksenmukaisesti ja lupaa noudattaen sekä toi min nan aiheuttamista mahdollisista haitoista (määräykset 9-11). Mää räyk sellä 10 varmistetaan valvovan viranomaisen tiedonsaanti mah dol li sis ta kemikaalivahingoista. Lisäksi määräys 12 on tarpeen ym pä ris tö lu van valvonnan ja mahdollisen luvan muutostarpeen kan nal ta. Määräyksellä 13 varmistetaan, että toiminnan loputtua alueelle ei jää jät tei tä eikä tarpeetonta muuta materiaalia. Luvan ehtojen nou dat tami sel la pyritään siihen, että maaperä ja pohjavesi eivät alueella pilaan nu. Annettujen lausuntojen huomioiminen Asiasta annetut lausunnot ja hakijan vastineet niihin on huomioitu lupa pää tök ses sä ja lupamääräyksissä. Lupapäätöksen antopäivä Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen Päätöksen voimassaolo Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä, mikäli toiminta muut tuu tai laajenee oleellisesti. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ym pä ris tön suo je lu vaa ti muk sis ta (444/2010) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän lupapäätöksen käsittelystä peritään Asikkalan kunnan voimas sa olevan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 2415 euroa. MUUTOKSENHAKU Päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla Vaasan hal lin to-oikeu teen. (YSL 96 ). Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitus on toimitettava ja osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusaika on 30 vrk päätöksen antamisesta, antopäivää lukuun ottamatta. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Valitusosoitus on päätöksen liit teenä.

17 PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Tiedoksi Hakija Hämeen ELY-keskus Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä Tieto päätöksestä julkaistaan Asikkalan kunnan ilmoitustaululla ja Päi jät-hä me -lehdessä Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Vastineen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä koskien Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupapäätöstä

Vastineen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä koskien Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupapäätöstä Ympäristölautakunta 12 08.02.2017 Vastineen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä koskien Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupapäätöstä 188/11.01.00/2013 YMPLTK

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK Ympäristölautakunta 26 21.02.2017 Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1:164 228/54.544/2016 YMPLTK 10.05.2016 74 Asia Alueellinen jätehuoltoviranomainen kehotti 23.2.2016 kiin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107 Ympäristölautakunta 100 12.08.2015 Ympäristölautakunta 131 07.10.2015 Ympäristölautakunta 91 07.09.2016 Ympäristölautakunta 46 03.05.2017 Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 15.9.2003 Kokouspvm 11.9.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 819 12.11.2002 6 Ymp 8535-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) Ympkaalk 819 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle)

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 43 22.02.2017 59 22.03.2017 Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) RAKYL

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen Ympäristölautakunta 17 01.03.2017 Ympäristölautakunta 35 05.04.2017 Ympäristövaliokunta 7 14.06.2017 Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen 51/11.03.02/2017 YMPLTK 01.03.2017 17 Asia ja sen käsittely

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016 1(5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Drno 114/11.01.00.00/2016 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2016

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristölupamenettelylain 2 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristölupamenettelylain 2 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölupamenettelylain 2 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm. 23.8.1999 Kokouspvm 19.8.1999 HAKIJA Laitos ja sen sijainti Kiinteistön

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille Ympäristölautakunta 50 01.09.2015 Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille 601/11.01.00/2015 YMPLTK 50 1.9.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 132 06.07.2016 Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.07.2016 132 Asiakirjat

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

Oy Teboil Ab:n Teboil Lohja Tynninharjun polttonesteiden jakeluasematoiminnan lopettamista koskevien määräysten antaminen

Oy Teboil Ab:n Teboil Lohja Tynninharjun polttonesteiden jakeluasematoiminnan lopettamista koskevien määräysten antaminen Ympäristö- ja rakennuslautakunta 26 19.03.2015 Oy Teboil Ab:n Teboil Lohja Tynninharjun polttonesteiden jakeluasematoiminnan lopettamista koskevien määräysten antaminen 1156/11.01.00/2013 YMRAKLK 19.03.2015

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 Rakennus- ja Rakennus- ja Rakennus- ja 29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014 Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 2413/11.01.00.00.01/2013 Rakennus- ja 12.02.2014

Lisätiedot

Kuntoutusyhtymä-Rehab Group Oy:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 640)

Kuntoutusyhtymä-Rehab Group Oy:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 640) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 564 19.08.2003 3 Ymp 10911-2002 (235, 222) Kuntoutusyhtymä-Rehab Group Oy:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 640) Ympkaalk 564

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä Ympäristölautakunta 31 07.03.2013 Ympäristölautakunta 41 11.04.2013 Ympäristölautakunta 62 06.06.2013 Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa (YSL 35 ) / Kokkola-Pietarsaari lentoasema, Finavia / Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa (YSL 35 ) / Kokkola-Pietarsaari lentoasema, Finavia / Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 176 27.09.2017 Päätös / Ympäristölupa (YSL 35 ) / Kokkola-Pietarsaari lentoasema, Finavia / Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto 643/11.01.00/2016 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 308 06.05.2003 1 Ymp 1401-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24) Ympkaalk 308 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

RAYML 28 Valmistelija ja esittelijä: lupatarkastaja Marjaterttu Mäntynen, puh 0400 182 156

RAYML 28 Valmistelija ja esittelijä: lupatarkastaja Marjaterttu Mäntynen, puh 0400 182 156 Rakennus- ja ympäristölautakunta 28 06.03.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 47 15.05.2014 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Heikki Nisulan valituksesta 558/10.00/2012 RAYML 28 Valmistelija ja

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti pet puh

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti pet puh Ympäristölautakunta 123 01.10.2013 Ympäristölautakunta 201 17.12.2013 Ympäristölautakunta 66 13.05.2014 Ympäristölautakunta 126 07.10.2014 Ympäristölautakunta 83 10.05.2016 Kettunen Heikki /ympäristön

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 7 14.01.2003 2 Ymp 9147-2002 (235, 222) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2) Ympkaalk 7 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot