Design Business Network - suomalaisen muotoiluliiketoiminnan uusi aalto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Design Business Network - suomalaisen muotoiluliiketoiminnan uusi aalto"

Transkriptio

1 Design Business Network - suomalaisen muotoiluliiketoiminnan uusi aalto Tausta Luovien alojen kansantaloudellista merkitystä on selvitetty eri maissa, ja alojen merkitys on ymmärretty myös Suomessa. Viime vuosina on laadittu valtioneuvoston Muotoilupoliittinen ohjelma, Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, Taide- ja taiteilijapoliittinen ohjelma. Suomessa luovien toimialojen yritystoiminnalle on leimallista pieni yrityskoko, sitoutuminen pieniin kotimarkkinoihin ja usein heikko kannattavuus. Selvitysten mukaan sekä käsityö- että muotoiluyrityksillä on kasvuhaluja. Liiketoiminnan halutaan olevan nykyistä kannattavampaa ja kasvun hallittua. Yrityksillä on halukkuutta verkostollisen toimintaan, mutta keinoja ja välineitä oikean kaltaisten yhteistyösuhteiden luomiselle ei ole löydetty. Tilanteessa yritykset joutuvat ratkaisemaan erikoistumisen ja verkostoitumisen mahdollisuuksia, jotka voi parhaimmillaan auttaa muotoilualojen PK-yrityksiä: o tehostamaan toimintaansa fokusoitumalla arvoketjussa omaan osaamisalueeseen o kehittämään uudenlaisia innovatiivisia tuote- ja palvelukonsepteja o laajentamaan markkina-aluetta Verkostojen rakentamisessa keskeistä on yritysten osaaminen, tuotteiden ja palveluiden toisiaan täydentävä kilpailukyky sekä yrittäjien välinen sosiaalinen pääoma sekä näiden yhteensovittaminen. Yrittäjyyden politiikkaohjelmassa painotetaan uusien yritysten synnyn tärkeyttä ja merkitystä tulevaisuuden Suomessa. Hankeen tulosten kautta luodaan osaamista ja tietoa muotoilutoimialojen yritystoiminnan luonteesta ja alojen yritystoiminnan kehittämisen tarpeista. Muotoilu 2005! ohjelman seurantaryhmän jatkotoimenpide-ehdotukset muotoilun ja käsityön kehittämiseksi - yrittäjyys, kansainvälistyminen, verkostoituminen - ovat Design Business Network projektin tavoitteita. Lisäksi projekti kytketään sisällöltään muihin ajankohtaisiin muotoilualan hankkeisiin ja toimijoihin, kuten oppilaitoksiin, järjestöihin ja yhteisöihin, tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä muihin muotoilualan alueellisiin toimijoihin ja kehittäjäiin. Projektin kohderyhmä Luovista toimialoista projektiin mukaan luetaan seuraavat: graafinen suunnittelu teollinen muotoilu sisustusarkkitehtuuri digitaalinen sisältö- ja ohjelmatuotanto vaatetus- ja tekstiilisuunnittelu taidekäsityö Projektin primääri kohderyhmä on suunnittelualojen yritykset, näiden alojen freelancesuunnittelijat ja ammatinharjoittajat, jotka haluavat laajentaa yritystoimintaansa, parantaa sen kannattavuutta sekä käynnistää toimintansa kansainvälistäminen. 1

2 Projektin sekundäärikohderyhmä on verkostoitumisen kannalta keskeiset markkinointi-, viestintä- ja sähköisen asioinnin alaan kuuluvat yritykset sekä designtuotteita valmistavat ja muotoilupalveluita ostavat yritykset sekä yritysten muotoiluasioista päättävät henkilöt. Projektin sidosryhmiä ovat valittavia toimialoja edustavat oppilaitokset järjestöt ja yhteisöt ja yrityskehitykset asiantuntijaorganisaatiot sekä alan tutkimuslaitokset ja -hankkeet. Näille projekti tuottaa informaatioita ja malleja toimialojen kehittämisen mahdollisuuksista. Osallistuvat yritykset voidaan ryhmitellä seuraavasti: Freelancerit ja ammatinharjoittajat Innovatiivisten designtuotteiden kehittäjät Kansainvälistymiseen valmiit yritykset Kotimaiset verkostostrategiaa suunnittelevat kasvuyritykset Projektin tavoite Projektin päätavoitteena on kehittää muotoiluperusteista liiketoimintaa, sen kannattavuutta ja kasvua. Tähän päätavoitteeseen liittyvät seuraavat osatavoitteet: 1) antaa freelance -toimijoille ja ammatinharjoittajille edellytykset yritystoiminnan laajentamiseen 2) konseptoida Design Business Network -malli ja täsmentää arvoketjun osatekijöiden roolit kustannustehokkaan kokonaisuuden aikaansaamiseksi 3) luoda osallistujille edellytykset verkostollisen toimintamallin toteutukseen 4) antaa osallistujille mahdollisuudet palveluliiketoiminnan kehittämiselle ja sen kannattavuuden parantamiselle 5) antaa osallistujille valmiudet liiketoiminnan kansainvälistämiseen 6) etsiä kehitettäville verkostokonsepteille ulkomaisia partneriverkostoja 7) luodaan edellytykset ja liiketoimintasuunnitelma Muotoilun Innopoli toiminnalle 8) luodaan oppisisällöt alan oppilaitoksille ja välitetään syntyvä uusi tieto yrityskehityksestä vastaavien organisaatioiden käyttöön Tulokset ja niiden hyödyntäminen Aikataulu Projektin kautta kerätään tietoja ja kokemuksia muotoiluyritysten käynnistämisestä, liiketoiminnan kehittämisestä sekä yritysten välisistä verkostosuhteista. Näiden mallintamisella ja yrityksille suuntautuvalla koulutus- ja kehitysohjelmalla vahvistetaan osallistuvien yritysten kilpailukykyä, kannattavuutta sekä valmiutta toimia kansainvälistyvillä markkinoilla. Projekti on jaettu kolmeen vaiheeseen: Ensimmäinen vaihe , 6 kk Toinen vaihe , 15 kk Kolmas vaihe , 4 kk 2

3 I käynnistäminen kotimaisten ja kansainvälisten verkostojen kartoitus ja linkitys projektiin koulutusohjelmien sisältöjen suunnittelu potentiaalien osallistujien kartoitus ja valinta workshopit aloitusseminaari Muotoiluyrittäjyys muotoilualan yrittäjyys asiakas- ja käyttäjälähtöisyys yrityksen perustaminen liiketoimintasuunnitelma budjetointi markkinointi ja myynti tuotteistaminen yritystoiminnan aloittaminen II toiminnallisten verkostojen luominen III Muotoiluyrityksen kehitysohjelma liiketoimintasuunnitelman päivitys verkostoitumisen edellytykset ja keinot kansainvälistyminen alihankinta b-to-b markkinointi ja myynti logistiikka laatuajattelu projektityöskentelyn hallinta asiakas- ja käyttäjälähtöisyys verkostojen kansainvälistäminen yritystoiminnan kannattavuuden vahvistaminen konseptoitu toimintamalli ja yritysverkostot konsepti muotoilualojen yrityskeskittymälle 3

4 Projektin ensimmäinen vaihe 10/04 3/05, 6kk Toimenpiteet Kartoitetaan projektin kannalta välttämättömät kansalliset partnerit. Tavoitteena ensimmäisessä vaiheessa on synnyttää konsortio, johon liittyy toimijoita alueita, joilla muotoiluperusteiselle yritystoiminnalle on olemassa edellytykset. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan myös toimialojen kansalliset kehitysprojektit, näiden toteutusvaiheet sekä päättyneiden projektien tulokset. Tällä halutaan informoida hankkeen kannalta keskeisiä kehitysprojekteja ja toimijoita hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään myös selvitys muotoilualan kansainvälisten verkostojen toiminnallisista malleista sekä muotoiluliiketoiminnan arvoketjusta. Projektisuunnitelman valmistelun yhteydessä tehtyjen selvitysten mukaan muotoilualan verkostoyhteistyön kannalta kehittyneitä maita ovat Italia, Tanska ja Hollanti. Tavoitteena on kerätä näistä maista Suomeen sopivat kokemukset ja verkostoyhteistyön mallit. Ensimmäiseen vaiheeseen liittyvät myös projektin aloitusseminaarit, ja alan yrittäjien workshopit, joiden aiheena on tunnistaa yhdessä muotoilualan yrittäjien kanssa alan yritystoiminnan erityispiirteet. Tämä luo perustan ja sisällöt verkostoitumisen edistämiseen ja yritystoiminnan kehittämiseen tähtäävälle koulutus- ja kehitysohjelmalle. Ensimmäisen vaiheen tuloksena on: 1. syntynyt valtakunnallinen konsortio alan keskeistä toimijoista 2. tehty selvitys kansainvälisistä muotoilualan yritysten verkostoyhteistyöstä 3. toteutettu alan toimijoille yhteinen seminaari 4. luotu sisältörunko yritysten koulutus- ja kehityshankkeelle 5. testattu verkostollisia toimintamalleja pilot-ryhmän kanssa Projektin toinen vaihe 04/05 6/06, 15 kk Hankeen toisessa vaiheessa osallistujille tarjotaan kaksi vaihtoehtoista polkua. 1. Muotoiluyrittäjyys huhtikuu-syyskuu 2005 Ensimmäinen polku johdattaa yritystoiminnan perusosaamisen luomiseen ja auttaa yritystoimintaa käynnistäviä ammatinharjoittajia ja freelance -toimijoita laatimaan uskottavan liiketoimintasuunnitelman ja strategian. Tällä ryhmälle tarjotaan valmennusohjelma, jonka aikana osallistujat saavat valmiudet kehittää toimintansa ja liikeideaansa yritystoiminnan muotoon. Koulutuksen aikana arvioidaan, sparrataan ja kehitetään osallistujien liikeideoita, arvioidaan niiden kasvumahdollisuuksia ja innovatiivisuutta. Koulutukseen osallistuvat muodostavat pienryhmiä, joiden tapaamisissa saadaan tukea sekä muilta osallistujilta että kokeneemmilta alan yrittäjiltä, mm. muotoiluyrittäjän kehitysohjelmaan osallistuvilta. Näin mahdollistuu yrittäjien keskeinen verkostoituminen jo koulutuksen aikana. Koulutuksessa otetaan huomioon muotoiluyrittäjyyden erikoislaatu ja vaatimukset. Koulutuksessa käydään läpi tuotantojen arvoketjumalli, alalla toimivista yrityksistä laaditut case-tapaukset sekä tarkastellaan luoviin toimialoihin liittyviä erikoisalueita mm. tekijänoikeudet, sovellusalueet ja b-to-b asiointi. 4

5 Valmennuksen aikana käydään läpi yrittäjyyden eri vaiheet, yrityksen perustaminen, rahoitus ja talous. Kullekin osallistujalle laaditaan yrityskohtainen kannattavuus- ja budjettilaskelma havainnollistamaan yritystoiminnan käynnistämistä ja sen kannattavuutta. Osallistujia 20 yritystä Koulutuksen lähipäiviä Muotoiluyrityksen kehitysohjelma huhtikuu kesäkuu 2006 Toisen ryhmän muodostavat yritykset, joiden toiminta on vakiintunut. Liiketoiminnan kasvu edellyttää näiltä liiketoimintasuunnitelman päivittämistä ja verkostollisten kombinaatioiden muodostamista muiden toimijoiden kanssa. Tällä ryhmälle tarjotaan kehitysohjelma, jossa kehitetään yritysten liiketoimintaosaamista ja lisätään niiden kannattavuutta verkostoitumisen ja kansainvälistymisen avulla. Kehitysohjelman sisältö muodostuu seuraavista pääalueista: pk-yrityksen kasvu verkostosuhteiden kautta markkinointi, viestintä ja brandit b-to-b markkinointi ja myynti logistiikka laatuajattelu projektityöskentelyn hallinta johtamistaidot kansainvälinen verkottuminen asiakaslähtöisyys Osallistujille tarjotaan yritys- tai ryhmäkohtaista räätälöityä konsultointia liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen ja verkostoitumisen alueilta. Palvelujen tarjonnassa otetaan huomioon TE-keskusten tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja niiden mahdollisuudet. Hankkeen kehitystoimet täydentävät TE-keskusten palveluvalikkoa. Yritysten ja näiden muodostamien verkostojen kansainvälistämisessä pyritään kotimaisille toimijoille löytämään kansainväliset verkostokumppanit. Kansainvälisessä verkostoitumisessa otetaan huomioon yhtäältä yritysten mahdollisuudet etabloitua partnereiden kautta Keski-Euroopan markkinoille ja toisaalta luoda valmistuksen mahdollistavat yhteistyösuhteet. Osallistujia 20 yritystä Koulutuksen lähipäiviä 26 Toisen vaiheen jälkeen tuloksena on: 1. toteutunut koulutus- ja kehitysohjelmat muotoilutoimialojen yrityksille 2. käynnistynyt uutta yritystä 3. kehitetty menetelmiä arvioida alan yritysten välillä muodostuvien verkostojen toiminnan riskit ja ongelmakohdat 4. lisätty muotoiluyrittäjyyden kannattavuutta 5. luotu yritystenväliset toiminnalliset verkostot 5

6 Projektin kolmas vaihe 07/06 10/06, 4 kk Toimenpiteet Projektin kolmannessa vaiheessa varmistetaan 1) syntyneiden uusien yritysten toiminnalliset edellytykset 2) luodaan konseptoitu toimintamalli 3) laaditaan liiketoimintasuunnitelma muotoilualan yrityskeskukselle Projektin kolmannessa vaiheessa työstetään liiketoimintasuunnitelma muotoilualan yrityskeskukselle. Tämän tavoitteena on luoda ja kehittää alan liiketoiminnallista osaamista ja liiketoiminnan malleja. Yritysten lisäksi verkostoyhteistyöhön kuuluu tässä mallissa alan korkeakoulut ja oppilaitokset, tutkimuslaitokset, asiantuntijaorganisaatioita ja viranomaisia. Tällä yhteistyöllä ja yrityskeskuksen toiminnalla halutaan varmistaa ajankohtaisen tiedon kumuloituminen toimialojen kehityksestä, kansainvälisten esimerkkien leviäminen sekä alan kehitys. Keskeisille tahoille järjestetään tulosten leviämiseksi seminaari, jossa projektin tulokset yritystoiminnan kehittämiseksi välitetään. Projektin kolmannen vaiheen tuloksena on: 1. kehitetty konsepti muotoilualojen yrityskeskittymälle 2. aikaansaatu yritysten, asiantuntijoiden ja viranomaisten välinen foorumi 3. rakennettu yritysten kansainvälisen toiminnan mahdollistavat yhteydet 4. julkaistu raportti muotoilualan yrityskehityksestä 5. luotu opetussisällöt alan oppilaitosten käyttöön Projektin tuloksena syntyy sisällöt muotoilua opettaville oppilaitoksille yrittäjyyteen valmentaville opintokokonaisuuksille. Koulutussisällöt pilotoidaan projektin puitteissa täydennyskoulutusohjelmana ja tämän perusteella luodaan sovellukset alan oppilaitosten käyttöön. Projektin tuloksista ja kokemuksista toteuttaja järjestää kaksi seminaaria oppilaitosten ja yrityskehityksestä vastaavien organisaatioiden henkilöstölle. Projektin organisaatio Projektin toteutuksesta vastaa Taideteollisen korkeakoulun koulutus- ja kehittämiskeskus. Taideteollisen korkeakoulun koulutus- ja kehittämiskeskus vastaa korkeakoulun aikuiskoulutuksesta ja yrityspalveluista. Aikuiskoulutuksen kohdalla toiminnassa ovat korostuneet uuden teknologian hyödyntäminen korkeakoulun osaamisaloilla sekä yrittäjyyden ja markkinoinnin mahdollisuudet toimialoilla. Yrittäjyyden vahvistamiseen liittyy myös Arabus yrityshautomon toiminta, joka on profiloitunut muotoilun, median ja kulttuuriteollisuuden yritystoiminnan kehittäjänä. Koulutus- ja kehittämiskeskus on vastannut Heads & Hands Design from Finland hankkeen käytännön toteutuksesta. Hankkeessa on valmennettu pieniä muotoilu-, käsityö- ja media-alan yrityksiä kansainväliseen toimintaan. Projektin sisällön suunnitteluun on osallistunut Teollisuustaiteenliitto Ornamon sekä graafisen suunnittelun ammattilaisten järjestö Grafian edustajat. 6

7 Projektia varten nimitetään ohjausryhmä, johon kutsutaan edustajat seuraavista tahoista: o Muotoilun Round Table o Kauppa- ja teollisuusministeriö o Grafia ry o Teknillinen korkeakoulu o Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra o Teollisuustaiteenliitto Ornamo o Taideteollinen korkeakoulu Projektin henkilöstö 1) Projektisihteeri, joka vastaa o projektikäytännöistä o yhteydenpidosta projektiyrityksiin o koulutustilaisuuksien käytännön järjestelyistä o projektihallinnon käytännön toteutuksesta o avustaa projektin toteutuksessa sekä markkinoinnissa ja tiedotuksessa 2) Projektipäällikkö, joka vastaa o projektin kokonaishallinnosta o projektin sisällön suunnittelusta yhdessä yrityskehityksen asiantuntijan kanssa o luovien toimialojen yrityskeskittymän liiketoimintasuunnitelmasta o raportoinnista o tulosten levittämisestä o projektin markkinoinnista ja tiedotuksesta 3) Yrityskehityksen asiantuntija, joka vastaa o projektin sisällön suunnittelusta yhdessä projektipäällikön kanssa o koulutus- ja kehittämisohjelman suunnittelusta o kansainvälisten kontaktien solmimisesta o yrityskehityksen mallien selvityksestä yhdessä projektipäällikön kanssa o yritysten liiketoiminnan konsultoinnista o tulosten levittämisestä 7

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009 Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen Raportti,11.6.2009 Sisällys A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - Sopimus voimassa 1.1.2015 31.12.2015 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna KTM Julkaisuja 5/2004 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite KTM Julkaisuja Aleksanterinkatu 4

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta Materiaali yrityskehittäjille Toteutus: CreaMentors Oy 2010 1 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Mitä on luova talous?... 4 2.1 Luova

Lisätiedot

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Päivi Korpelainen UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Raportti Uudistuva kulttuurituotanto -projektin kokemuksista 11.12.02 Taideteollinen korkeakoulu Koulutuskeskus Sisällysluettelo JOHDANTO

Lisätiedot

ARVIOINTI. Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma

ARVIOINTI. Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma ARVIOINTI Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma: ARVIOINTI 2015 Laatineet: Mervi Rajahonka

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelut ja Apake-hanke TEM:n hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.

Pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelut ja Apake-hanke TEM:n hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31. Pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelut ja Apake-hanke TEM:n hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8 1.9.2010 Finlandia-talo Neuvotteleva virkamies Anna-Liisa

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset

Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2006 Taitto: Maini Tulokas Sisällysluettelo ESIPUHE...4 KÄSITYÖALAN YHTEISTYÖ...5 TAITO INNOVAATIOT 2001

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla:

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla: TIIVISTELMÄ Asumisen klusteriohjelman toimijoita ovat käyttäjälähtöisten asumisratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen perehtyneet tutkimusyksiköt ja laitokset, näiden osaamista hyödyntävät yritykset,

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 esitetyn

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI)

LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI) FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinjärven kunta/ttt-hanke LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI) Liiketoimintasuunnitelma 29.10.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Liiketoimintasuunnitelma II 25.10.2010

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot