R i i s t a n t e u r a s t i l o j e n s u u n n i t t e l u L O P P U R A P O R T TI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "R i i s t a n t e u r a s t i l o j e n s u u n n i t t e l u 1.1.2008 3 1. 1 2. 2 0 12 L O P P U R A P O R T TI"

Transkriptio

1 R i i s t a n t e u r a s t i l o j e n s u u n n i t t e l u L O P P U R A P O R T TI

2 1 1 LÄHTÖTILANNE Metsästys on osa suomalaista maaseutua ja sen luonnollista hoitoa, jonka vaikutukset näkyvät mm. metsien hoidossa, elintarvikehuollossa ja liikenneturvallisuudessa. Vuosittain metsästä saadaan kymmenien miljoonien eurojen arvosta käyttökelpoista lihaa. Lihan käyttävät nykyisin lähinnä metsästäjät/heidän sukulaisensa, ja vain vähäinen osa hyödynnetään kaupallisesti. Riistasta saadaan myös käyttökelpoisia sivutuotteita esim. nahka, sarvet ja luut. Riistatuotteiden laajempi kaupallinen hyödyntäminen on yksi keino monipuolistaa maaseudun elinkeinoelämää ja saada aikaan lisätuloja. Kaupallinen ja jatkojalostukseen tähtäävä toiminta edellyttää eri osapuolien aktiivista ja pysyvää yhteistyöverkostoa sekä tuotteita, joilla on kysyntää markkinoilla. Riistaliha sinällään on erikoistuote. Kouluttamalla metsästäjiä riistalihan ominaisuuksien tunnistamisessa sekä lihan hygieenisessä käsittelyssä edistetään riistaraaka-aineen aiempaa laajempaa ja monipuolisempaa käyttöä maakuntien jalostuslaitoksissa. Hyvälaatuisesta hirven, peuran sekä kauriin nahasta voidaan tehdä erilaisia harraste- ja hyötykäyttöön tarkoitettuja tuotteita; sarvista ja luista käyttö- ja koriste-esineitä. Tuotteiden valmistus mahdollistaa pienimuotoista liha- ja muuta yritystoimintaa ja verkottumista niitä myyvien liikkeiden kanssa. Hankkeen esiselvityksessä kävi ilmi, että riistan teurastustilat ovat tällä hetkellä huonolaatuiset. Esiselvitykseen vastanneista metsästysseuroista vain vajaa 20 % kertoi tilojensa olevan kunnossa jäähdytyksen osalta. Suoritetussa kyselyssä seurat arvioivat itse teurastustilojensa kunnon. Vastausprosentti suoritettuun kyselyyn oli alhainen, ja on oletettavaa, että nimenomaan seurat, joiden teurastustilat ovat huonossa kunnossa tai puutteelliset, jättivät vastaamatta kyselyyn. Kyselyn vastanneista n. 40 % kertoi suunnittelevansa teurastustilojen uusrakentamista tai nykyisten tilojen parantamista. Vastanneista 90 % ilmoitti, että teurasjätteet hävitetään perinteisesti maahan hautaamalla. Nahan kerääminen toimii huonosti, vaikka seurat ilmoittavat haluavansa hyödyntää nahkaa Kyselyssä selvisi, että keskitetyt nahankeräyspisteet edistäisivät huomattavasti riistanahan kaupallistamista. Kysely osoitti, että on tarvetta on suunnitella ja perustaa keskitetyn mallin mukaisia alueellisia yhteiskäyttöön tarkoitettuja tiloja, jotka palvelisivat useamman metsästysseuran tai seurueen tarpeita. Tiloja hyödyntäisivät myös alueen karjankasvattajat sekä hevosharrastajat. Tiloissa voitaisiin suorittaa hätäteurastuksen loppuunsaattamista sekä kotiteurastuksia sellaisille tuotantoeläimille, jotka eivät läpäise teurastamon vaatimuksia (tyrän, koko- tai muiden vikojen takia), mutta ovat silti täysin käyttökelpoista lihaa kasvattajan omaan käyttöön. Tarvittaessa tiloissa voitaisiin tarkastaa myös teurastuspaikassa kotiteurastetut tuotantoeläimet ja mahdollisesti tarhattu riista. Mikäli perustettaisiin varsinaisia riistankäsittelylaitoksia sellaisille alueille, joiden riistamäärät yltävät kaupalliseen käyttöön (Pohjois-Suomessa hirvien riistankäsittelylaitokset, Pirkanmaalla, Hämeessä ja Varsinais-Suomessa peurojen riistankäsittelylaitokset) riistalihaa voitaisiin myös viedä ulkomaille. Näissä laitoksissa käsiteltäisiin vain tarkastettua lihaa, eikä siellä varastoitaisi muuta kuin tarkastettua lihaa. Vientiin tarkoitettua lihaa voitaisiin leikata riistankäsittelylaitoksen yhteydessä olevassa leikkaamossa. Tulevaisuudessa perustettavien, keskitetyn suunnitteluhankkeen mallin mukaisten teurastustilojen taso ja toiminta vastaavat uusia Riistankäsittelylaitoksen vaatimuksia. Lisäksi nämä tilat on

3 2 myöhemmin tarvittaessa helposti hyväksytettävissä elintarvikelain momentin mukaisiksi laitoksiksi. Metsästäjien tietoisuus riistalihan hygieenisyydestä sekä halu jatkojalostukseen oman ruokapöydän valikoimien kasvattamiseen vaatii tarkastetun lihan. Olemme ottaneet huomioon, että tulevaisuudessa metsästäjien ja kuluttajien vaatimustaso kasvaa. 2 HANKEORGANISAATIO 2.1 Toteuttaja ja hallinnoija Hankkeen toteutti ja hallinnoi Agropolis Oy. Projektipäällikön pääasiallisena tehtävänä oli kentällä tapahtuva käytännön työ. Hän koordinoi suunnittelu- ja yhteenvetotyön sekä hoiti yhteydet sovittavan työnjaon mukaisesti. Hankeavustajina toimi muu Agropolis Oy:n henkilökunta (teknologia-asiantuntijapalvelut, taloushallinto, sihteeripalvelut, viestintä, dokumentointi jne.). 2.2 Ohjausryhmä Ohjausryhmän muodostivat Agropolis Oy:n, ELY-keskuksen, Eviran, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Metsästäjäin keskusjärjestön ja Suomen Metsästäjäliiton edustajista. Ohjausryhmä oli yhteinen kaikille Agropolis Oy:n toteuttamille riistahankkeille. Ryhmän tehtävänä oli ohjata toteuttajaa sisältöön liittyvissä kysymyksissä ja seurata hankkeen etenemistä. Ohjausryhmä seurasi projektin toteuttamista hyväksytyn hankesuunnitelman ja toteutusaikataulun mukaisesti, kustannusten ajoittumista, määrää ja hyväksyttävyyttä, tuki projektin johtamista sekä toimii asiantuntijatahona. Muutoshakemukset ELY-keskukselle tehtiin ja käsiteltiin ohjausryhmässä. Myös karjankasvattajajärjestöjen edustajia käytettiin asiantuntijoina yhteistyön mahdollisuuksien selvittämisessä. Ohjausryhmän tukena toimivat myös riistanhoitopiirit ja alueelliset riistanhoitoyhdistykset. 3 HANKKEEN KOHDERYHMÄT JA HYÖDYNSAAJAT Kohderyhmät: Kohderyhmiksi valittiin metsästysseurat, jotka alueillaan tarvitsivat kunnollisia teurastiloja ja jotka tarvitsevat myös uuden lainsäädännön mukaisia riistan käsittelylaitoksen valmiudet vaativia tiloja, jatkojalostukseen menevän riistalihan tarkastamiseksi. Hyödynsaajat: Metsästysseurat ja seurueet Riistanhoitopiirit Riistanhoitoyhdistykset Rakentamis- ja laitetoimituksia tarjoavat yritykset ELY-keskukset Karjankasvattajat Maaseutuyrittäjät Pohjois-Hämeen ja Pohjois-Pohjanmaan riistanhoitopiirien pilottialueen seurat ja seurueet

4 3 Välilliset kohderyhmät: Alueen karjankasvattajat Hyödynsaajat: Metsästysseurat ja -seurueet sekä yksittäiset metsästäjät Riistaa jatkojalostava teollisuus Aluetta valvovat viranomaiset Kohderyhmät valittiin esiselvityksen perusteella. Hankkeesta tiedottaminen tapahtui riistanhoitopiirien ja -yhdistysten kautta pääasiassa sähköpostitse. Metsästäjille suunnatuissa aikakauslehdissä julkaistiin hankkeesta artikkeleja. 4 HANKKEEN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET (Teurastustilojen tehokas suunnittelu) Tämän hankkeen tarkoituksena oli suunnitella asianmukaiset teurastustilat, samoin kuin suunnitella yhteiskäyttöön tarkoitettujen teurastustilojen rakentaminen sekä tilojen hyödyntäminen ympärivuotisesti alueen tarpeisiin. Suunnittelu suoritettiin keskitetysti yhteistyössä Eviran kanssa. Näin varmistettiin, että teurastustilat täyttävät laatuvaatimukset. Suunnitelma laadittiin siten, että toiminnot vastaavat määräyksiä. Tämän hankkeen tuottaman suunnitteluaineiston perusteella tulevaisuudessa rakennetaan keskitetyt lahtivajat, joita useammat seurat tai seurueet voivat yhteisesti käyttää. Tavoitteena oli myös yhteistyön lisääminen sekä metsästysseurojen kesken että karjankasvattajien kanssa. Samalla kartoitettiin muita alueellisen yhteiskäytön mahdollisuuksia. Tavoitteena oli aikaansaada malli, jotta tulevaisuudessa kaikissa riistakeskuksen aluetoimistojen alueilla olisi kullakin viisi vastaavanlaista keskitettyä teurastustilaa lihanleikkauspalveluineen. Hätä- ja kotiteurastukset sekä kavioeläinten lopetuspalvelut toimisivat myös näissä tiloissa. Lain sallimin ehdoin. Suunniteltavalle teurastustilalle laadittiin teurastuskäytännön toimintasuunnitelma sekä omavalvontasuunnitelma. Tavoitteena oli yhteisen teurastuspaikkamallin kehittäminen ns. teurastussydän periaatteella. Teurastussydän voitaisiin halutessa asentaa myös valmiin rakennuksen sisään, mikäli alueen aikaisempaa rakennuskantaa voidaan uusiokäytössä hyödyntää. Teurastussydän mahdollistaa yhtenäisen käytännön toteuttamisen valtakunnallisesti, jotta rahoitus järjestettäisiin ja hankinnat toteutettaisiin hankkeessa tehdyn suunnitelman mukaisina. 4.1 Tavoitteet 1. Hankkeen päätavoitteena oli suunnitella yhteiskäyttöön soveltuva teurastuspaikka, joka toimii ympärivuotisesti, ja hyödyttää myös alueen karjankasvattajia ja maatalousyrittäjiä. 2. Hankkeen tuli tuottaa erillislaskelmat kahdella eri rahoitusvaihtoehdolla tämän suunnitelman mukaisesti rakennettavasta teurastustilasta. Itse tilojen rakentaminen tapahtui tämän hankkeen rahoituksen ulkopuolella. Yksityiskohtaiset rakennustyövaiheet kuvattiin osana tätä hanketta. Kuvamateriaali esitellään osoitteessa

5 4 3. Tässä hankkeessa tuli mallintaa myös teurastustiloissa tapahtuva toiminta, ts. asiantuntijat suorittavat työvaiheet ja näyttävät, miten toimenpiteet tulee oikein suorittaa. Osana hanketta kuvattiin, miten toiminta optimaalisesti tapahtuu suunnitelluissa tiloissa. 4. Projektin päätuote, teurastustilan rakennus- ja toimintasuunnitelma, tuli olla hyödynnettävissä projektin päätyttyä. 5. Tavoitteena oli myös laatia yhteisten teurastustilojen rakentamisesta ohjeistus, joka selventäisi mitkä ovat vaatimukset mahdollisen rahoituksen järjestymiseksi; esim. monenko seuran on toimittava yhdessä, mikä on vaadittava riistamäärä, alueen muun toiminnan laatu ja määrä, mitkä muut tahot mahdollisesti voivat käyttää tilaa. Luvattiin tutkia eri rahoitusvaihtoehdot ja omarahoituksen määrä ja laatu. Tässä ei onnistuttu, koska Suomessa olevilla 16 ELY-keskuksella on erilaisia rahoittamiskäytäntöjä ja hyväksymisperusteet ovat kovinkin erilaiset mm. kaluston osalta. 6. Lisäksi tavoitteena oli, että myös muut toimenpiteet (karjaan kohdistuvat toimenpiteet) kuvataan. 7. Tarkoituksena oli esitellä, minkälaiset käyttömahdollisuudet teurastustila tarjoaa muille käyttäjille. Kuvamateriaali on PowerPoint -esityksenä joka toimii myös messuversiona ja näkyy myös 4.2 Tulokset 1. Hankkeen päättyessä piti olla kaksi erillisellä rahoituksella - mutta tässä hankkeessa tehdyn suunnitelman mukaisesti - rakennettua keskitettyä, nykyisen lainsäädännön mukaista teurastustilaa. Tilat on suunniteltu useamman seuran yhteiskäyttöön, ja ne palvelevat myös alueen karjankasvattajia. Erillishankkeina toteutettujen, tämän suunnitteluhankkeen rinnalla toteutettavaksi suunniteltu Pirkanmaan ELY-keskuksen alueen Urjalan erillishanke ei toteutunut alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Erillishankkeen toinen alussa mukana ollut osapuli teki oman versionsa ilman hankerahaa. 2. Hankkeen päättyessä on olemassa valmiit kustannuslaskelma ja tarvikeluettelo uusien teurastustilojen perustamiseksi. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle Haukiputaalle valmistuneen teurastustilan lopulliset laskelmat valmistuvat kesäkuun lopulla Haukiputaan LEADER-rahoitettu rakennushanke, jota seurattiin, sai lisäyksen kunnallisen vesi- ja viemäriverkon rakentamisesta. Nämä hankkeet yhdistettiin yhdeksi ja samaksi hankkeeksi. 3. Lahtivajoja suunnittelevat seurat voivat tutustua mallin mukaisesti rakennettuihin teurastustiloihin ja esittelyvideoihin, PowerPointeihin sekä omatoimisesti kohde-esittelyin. 4. Hankkeen päättyessä on olemassa valmiit toimintamallit, miten teurastustiloissa toimitaan. Lisäksi valmistuneeseen tilaan on luotu omavalvontasuunnitelma toimintaa varten.

6 5 4.3 Vaikutukset 1. Metsästyksen ja riistan arvostus kasvaa, kun kaupallistamisen mahdollisuudet lisääntyvät. Tämä houkuttelee myös nuoria metsästyksen pariin. 2. Metsästysmatkailussa kaadettu riista voidaan käsitellä keskitetyissä teurastustiloissa (nylkyja leikkaus- ja pakkauspalvelu). Tämä tarjoaa lisätulomahdollisuuden. 3. Viranomaistyöskentely helpottuu, koska tarkastuskäytäntö helpottuu yhteistilojen käytön ansiosta. 4. Tarkastuskäytännön lisääntyminen mahdollistaa jatkojalostuksen. 5. Keskitetyt teurastustilat mahdollistavat tehokkaan jätehuollon sekä nahankeräämisen ja tehostetun, ammattitaitoisen lihanleikkaustoiminnan (liittyy jatkojalostukseen). 6. Alueiden karjankasvattajat hyötyvät, koska perustettavissa teurastustiloissa voidaan loppuunsaattaa hätäteurastetun eläimen teurastustyö sekä ottaa talteen terve liha karjankasvattajan omaan käyttöön. Tämä toiminta tehdään lainsäädännön edellytyksin. 7. Alueiden elinkeinoelämä monipuolistuu ja kilpailukyky kasvaa, kun markkinoille tulee hyvälaatuista ja kaadon jälkeen oikein käsiteltyä riistaliharaaka-ainetta. 8. Kuluttajat voivat ostaa riistalihaa aiempaa helpommin ja myyntiin tulee monipuolisia riistatuotteita. Haukiputaan metsästysyhdistyksellä on valmiudet myydä riistalihaa myös pakastettuna nyt valmistuneelta teurastustilalta ympärivuotisesti. 9. Haukiputaan valmistuneessa pilottikohteessa suunnitellaan kalatalouden käyttöön soveltuva, erillinen toiminta hylkeen käsittelyä varten. 5 HANKKEEN TOIMENPITEET 5.1 Teurastustilojen suunnittelu Agropolis Oy valmisteli kiinteässä yhteistyössä Eviran ja muiden tahojen kanssa tarkennetun toimintasuunnitelman ja esitteli sen ohjausryhmälle. Rakentamisen suunnitteli työryhmä, johon valittiin yhteistyöyritysten edustajat osaamisalueittain. Valinta tehtiin kilpailutuksen perusteella. Teurastustilan rakentaja suoritti kilpailutuksen. 5.2 Pilottirakentamisen yhteydessä suoritetut toimenpiteet Teurastustila rakennettiin erillisrahoituksella (LEADER) ennalta valitussa kohteessa Haukiputaalla. Rakentaminen ja käyttötoiminta kuvattiin. Saadusta materiaalista tehtiin kuvallinen rakentamisohje. Laadittiin todelliset vertailevat kustannuslaskelmat eri (omarahoitus)mallia käyttäen. Teurastustoiminnan käynnistämisestä tehtiin esittelyvideo ja PowerPoint -esitys. Pilottirakentamisen seuranta edellytti, että rakentamisen rahoitus (LEADER) järjestyi.

7 6 5.3 Pilottitoiminnan käynnistysopastus Toiminta käynnistettiin esiselvityksessä mukana olleiden riistanhoitopiirien alueilla toimivien metsästysseurojen kanssa. Erillisrahoituksella toteutettava rakentaminen ja rakennuspaikka perustuvat kartoitettuihin tarpeisiin. Riistan teurastustiloissa videoitiin asiantuntijoiden suorittamat toimenpiteet sekä annettiin käynnistysopastus. Lisäksi laadittiin omavalvontasuunnitelma. 5.4 Pilottirakentamisen ja toiminnan palaute Kohderyhmiä hyödynnetään hankkeen arvioinnissa pyytämällä rakentamiseen osallistuneiden metsästysseurojen ja -seurueiden edustajilta, riistanhoidon neuvojilta ja riistapäälliköiltä palaute, jossa he arvioivat yhteisrakentamisen laatua ja keskitetyn teurastuspaikan merkitystä. Keskitetyn teurastuspaikan piirissä olleita metsästysseuroja ja -seurueita pyydetään arvioimaan saamansa hyöty, sekä ilmoittamaan, paljonko seurojen oman riistalihan käsittely on kehittynyt uusien tilojen ja toimintojen ansiosta. Lisäksi arvioidaan lisääntynyt jatkojalostuksen kehitys. Alueen karjankasvattajien mielipidettä kysytään teurastuspaikan palvelutarjonnasta. Palaute varmistaa toiminnan onnistumisen myöhemmin valtakunnallisesti. Toiminnan ja rakentamisen palautekysely tehdään Haukiputaalla hankkeen jälkeen, sitten kun toiminta laitoksessa on tosiasiallisesti käynnistynyt. 5.5 Raportointi Hankkeen toteuttaja Agropolis Oy toimitti rahoittajalle seuranta- ja raportointitiedot rahoittajan vaatimusten mukaisesti. Lisäksi rahoittajalle toimitettiin ohjausryhmän pöytäkirjat. 5.6 Aikataulu ja työvaiheet Projekti toteutettiin ja välisenä aikana. Toimenpiteet etenivät oheisen kaavion mukaisesti. Aikataulutus Teurastustilojen suunnittelu 2. Pilotti (rakentaminen) erillishankkeet 2.1. Pilottirakentamisen Palaute 3. Toteutus käynnistysopastus 3.1 Toteutusten palaute 4. Toteutusten yhteenveto 5. Raportointi

8 7 6 HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET Toteutuneet kustannukset Yhteensä Palkat ja sivukulut projektipäällikkö ja hankeavustajat Yhteensä ,28 Ostopalvelut, palkkiot ja niiden sivukulut Yhteensä 3 482,56 Matkakulut projektipäällikkö hankeassistentti ohjausryhmä Yhteensä ,78 Vuokrat, toimitilat 4 801,16 Muut kustannukset toimistokulut muut, puhelin posti, taloushallinto Yhteensä 5 861,58 YHTEENSÄ ,36 7 TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ Projektin viestintä tapahtui Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman viestintäohjeiden mukaisesti. Ulkoinen tiedottaminen: Hankkeen käynnistymisestä tiedotettiin potentiaalisille kohderyhmille riistanhoitopiirien eli nykyisten riistakeskusten aluetoimistojen välityksellä sähköpostitse. Hankkeesta, sen toimenpiteistä ja tuloksista tiedotettiin metsästäjille suunnatuissa aikakauslehdissä artikkelein. Suurelle yleisölle tiedotettiin sanomalehtiartikkelein sekä paikallisradiolähetyksissä. Hankkeesta tiedotettiin yhteistyökumppaneille pääsääntöisesti sähköpostitse. Hankkeesta tiedotettiin Internetissä -sivuilla.

9 8 Sisäinen tiedottaminen: Hankkeesta tiedotettiin Agropolis Oy:n sidosryhmille, hallitukselle ja henkilökunnalle. Projektin ohjausryhmä ja projektissa toimiva henkilöstö kokoontuivat palavereihin ja kokouksiin. Kokoukset pidettiin yhdessä riistahankekokonaisuuden ohjausryhmäkokouksissa. Muu tiedottaminen ohjausryhmälle tapahtui sähköpostitse. 8 YHTEISTYÖKUMPPANIT Hanke toteutettiin yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa. Tällaisia yhteistyötahoja olivat: Evira MMM kala- ja riistaosasto MMM eläinlääkintäosasto Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus Metsästäjäin keskusjärjestö Suomen Metsästäjäliitto 9 HANKKEEN TOTEUTUKSEN YHTEENVETO Hanke toteutettiin yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa. Suunnitteluyhteistyö oli onnistunutta. Yritykset olivat kiinnostuneita pilottihankkeen luonteesta, jossa tehdään monistettava teurastustila, joka myöhemmin helpottaa kaikkien osapuolten toimintaa, ja säästää lisäksi kustannuksia. Suunnitteluvaiheen aikana etsittiin halukkaita metsästysseuroja rahoittajien, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten alueilta. Kiinnostuneita seuroja oli, mutta yhteistyö eri seurojen kesken ei ottanut onnistuakseen. Riittävää yhteistä tahtotilaa ei löytynyt siihen, että rakennuskohde olisi saatu sijoitetuksi sopivaan kohtaan, kaikkia osapuolia tyydyttäväksi. Sen sijaan yhteistyö Pohjois-Pohjanmaalla Haukiputaan Metsästysyhdistyksen kanssa toimi hyvin ja tarpeet kohtasivat. Etäisyys oli kuitenkin melkoinen suunnittelupaikan ja toteutuspaikan välillä ja tämä aiheutti lisäkustannuksia. Agropolis Oy:n riistahankekokonaisuuteen kuulunut suunniteltu riistanahan hyödyntämishanke, mihin olisi voitu kohdistaa osa kokonaisuuden kustannuksista, ei saanut rahoitusta. Ongelmia tuotti myös hankkeen toteutusajan pidentäminen, mikä jouduttiin rahoittajalta hakemaan, koska erillisenä LEADER-hankkeena toteutettu Haukiputaan pilot-kohteen rakentaminen viivästyi ja pilotin valmistuminen oli edellytyksenä hankkeen tulosten toteutumiselle. Viivästys johtui pääasiassa pilot-kohteen rakentamisen rahoitusjärjestelyistä. Rakentajalla ei ollut riittävästi tietoa rahoitusjärjestelyistä ja maksatusten aikataulutuksessa oli viiveitä. Kokemuksesta voidaan todeta, että tulevien vastaavien rakennushankkeiden omavastuuosuus pitää olla riittävä. Tässä tapauksessa rakentajan omavastuuosuuden määrä oli euroa, mutta tämän kokoisessa hankkeessa pitää lisäksi olla toinen mokoma lainarahaa toiminnan pyörittämiseen. Erillishankkeen kautta saatiin arvokasta tietoa maksatusten oikean ajoittumisen tärkeydestä. Toiminta rakennuskohteessa oli välillä pysähdyksissä maksatusten viivästymisen takia. Osasyy tässä oli liian pienellä omarahoituksella toimiminen. Pilot-kohteen rakentamistiedot ja tulokset antavat tarkemman tiedon rahoitusjärjestelyistä. Maksatusaikataulutuksista saadun tiedon perusteella toimintaa voitaisiin nopeutta kohderakentamisen seurannalla, myös rahoittajan kohdalta. Oikea ajoitus on tärkeää. ELY-keskusten aikataulujen sovittaminen metsästysseurojen rakentamisajankohtiin vaatii neuvonpitoa oikeiden käytäntöjen löytymiseksi. Teurastilojen rakentami-

10 9 nen tapahtuu pääsääntöisesti talkoovoimin metsästysseurojen toimesta, vaikka toimintaa tiloissa olisi mahdollista suorittaa myös varsinaisen metsästysajan ulkopuolella, myös alueen karjankasvattajien tarpeissa. Varsinaista toimintaa kuvataan esityksissä ja toiminnasta on kirjallinen kooste. Pilot-kohteesta saadulla tiedolla on mahdollista toteuttaa vastaavanlaisia riistankäsittelylaitoksen kriteerit täyttäviä laitoksia. Hankkeen toteuttajan toivomus on, että tästä hankkeesta saatava tieto auttaa vastaavanlaisten tilojen rakentamista Suomen riistakeskusalueiden tarvetta vastaavaksi ja tavoitettaisiin kaikki ELY-keskusalueet uudella EU-rahoituskaudella. Rakennustarkastus tehdään pilot-kohteessa ja Evira antaa lausuntonsa myöhemmin keväällä Haukiputaan riistankäsittelylaitosta tullaan esittelemään Oulun erämessuilla toukokuussa Laajemmin hankkeen tuloksia esitellään maa- ja metsätalousministeriölle sekä sidosryhmille erillisenä tapahtumana, joka järjestetään keväällä 2013 Helsingissä. Erillishankkeen avulla rakennetun Haukiputaan Metsästysyhdistyksen riistankäsittelylaitoksen lopulliset laskelmat valmistuvat keväällä Lopullisten laskelmien selvittyä etsitään mahdollisuuksia alueellisten teurastustilojen perustamiseksi pilot-laitoksen mallin mukaisesti. 10 OHJAUSRYHMÄN LAUSUNTO HANKKEESTA Ohjausryhmä toteaa hankkeessa tehdyn työn tarpeelliseksi ja ajankohtaiseksi sekä ympäristönäkökohtia noudattaneeksi. Hanke on toteutettu hyväksytyn suunnitelman mukaisesti, lukuun ottamatta sitä, että kahden pilot-laitoksen sijasta pystyttiin hankeaikana rakentamaan vain yksi erillisen rakennushankkeen avulla.

Maa- ja metsätalousyrittäjien teurastusja lihanleikkuukoulutus

Maa- ja metsätalousyrittäjien teurastusja lihanleikkuukoulutus AGROPOLIS OY Maa- ja metsätalousyrittäjien teurastusja lihanleikkuukoulutus Loppuraportti 27.3.2012 Hankkeen numero 3479 Hankkeen toteuttaja Hankkeen kohdealue Agropolis Oy Pohjois-Karjala Hankkeen toteutusaika

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE

Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE Toteutusaika 20.9.2004 28.2.2006 Hankenumero 15916 Diaarinumero 559/3514-2004 Hankehenkilöstö Juhani Pihlajamaa, yritysneuvoja

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma INTOA KUHMOON Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma Kuhmon kaupunki TIIVISTELMÄ Kuhmon kaupunki haluaa vahvasti panostaa nuoriinsa, antaa heille erilaisia mahdollisuuksia kehittää

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Kuinka tilitoimistot voivat kehittää toimintaansa pkyritysten talousohjauksen tukemiseksi?

Lisätiedot

Kuntien parhaat käytännöt

Kuntien parhaat käytännöt Kuntien parhaat käytännöt Muistio valtakunnallisista ja alueellisista julkisen ja yksityisen alan yhteistyöhankkeista Helsinki 10.03.2009 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Loppuraportti. Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa

Loppuraportti. Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa Loppuraportti Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa Esipuhe Motiva Oy edistää kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta ESCO-palvelun käyttöönottoa maassamme. Motiva

Lisätiedot

Projektin vetäjän opas

Projektin vetäjän opas Projektin vetäjän opas ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Projektin vetäjän opas Etelä-Suomen lääninhallituksen EU-rakennerahastojulkaisut 2 Länsstyrelsen i Södra

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011 Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI 1 1. Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan. hyödyntäen

Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan. hyödyntäen Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan ja jäljitettävyyden kehittäminen RFID -teknologiaa hyödyntäen Loppuraportti 1.1.2013 31.3.2014 Teija Rautiainen, Nina Parkkinen, Janne Hyötyläinen, Manu Rantanen

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Opas on tuotettu osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) -hanketta (2014). Sisällysluettelo Mistä EU-rahoitusta

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEEN VUOSIRAPORTTI

KANSALAISJÄRJESTÖN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEEN VUOSIRAPORTTI KANSALAISJÄRJESTÖN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEEN VUOSIRAPORTTI VUODELTA 2008 HANKEKOODI 28813501 1. Hankkeen perustiedot 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 1.1 Järjestön Suomessa rekisteröity nimi Käymäläseura Huussi

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma A70177 Päätöksen järjestysnumero: 1/1 Hankkeen nimi: ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesp... Rahoittava viranomainen: Lapin liitto Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla hankkeen MMM29:00/2003 loppuraportti Helsinki 2005 Maa- ja metsätalousministeriölle

Lisätiedot