R i i s t a n t e u r a s t i l o j e n s u u n n i t t e l u L O P P U R A P O R T TI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "R i i s t a n t e u r a s t i l o j e n s u u n n i t t e l u 1.1.2008 3 1. 1 2. 2 0 12 L O P P U R A P O R T TI"

Transkriptio

1 R i i s t a n t e u r a s t i l o j e n s u u n n i t t e l u L O P P U R A P O R T TI

2 1 1 LÄHTÖTILANNE Metsästys on osa suomalaista maaseutua ja sen luonnollista hoitoa, jonka vaikutukset näkyvät mm. metsien hoidossa, elintarvikehuollossa ja liikenneturvallisuudessa. Vuosittain metsästä saadaan kymmenien miljoonien eurojen arvosta käyttökelpoista lihaa. Lihan käyttävät nykyisin lähinnä metsästäjät/heidän sukulaisensa, ja vain vähäinen osa hyödynnetään kaupallisesti. Riistasta saadaan myös käyttökelpoisia sivutuotteita esim. nahka, sarvet ja luut. Riistatuotteiden laajempi kaupallinen hyödyntäminen on yksi keino monipuolistaa maaseudun elinkeinoelämää ja saada aikaan lisätuloja. Kaupallinen ja jatkojalostukseen tähtäävä toiminta edellyttää eri osapuolien aktiivista ja pysyvää yhteistyöverkostoa sekä tuotteita, joilla on kysyntää markkinoilla. Riistaliha sinällään on erikoistuote. Kouluttamalla metsästäjiä riistalihan ominaisuuksien tunnistamisessa sekä lihan hygieenisessä käsittelyssä edistetään riistaraaka-aineen aiempaa laajempaa ja monipuolisempaa käyttöä maakuntien jalostuslaitoksissa. Hyvälaatuisesta hirven, peuran sekä kauriin nahasta voidaan tehdä erilaisia harraste- ja hyötykäyttöön tarkoitettuja tuotteita; sarvista ja luista käyttö- ja koriste-esineitä. Tuotteiden valmistus mahdollistaa pienimuotoista liha- ja muuta yritystoimintaa ja verkottumista niitä myyvien liikkeiden kanssa. Hankkeen esiselvityksessä kävi ilmi, että riistan teurastustilat ovat tällä hetkellä huonolaatuiset. Esiselvitykseen vastanneista metsästysseuroista vain vajaa 20 % kertoi tilojensa olevan kunnossa jäähdytyksen osalta. Suoritetussa kyselyssä seurat arvioivat itse teurastustilojensa kunnon. Vastausprosentti suoritettuun kyselyyn oli alhainen, ja on oletettavaa, että nimenomaan seurat, joiden teurastustilat ovat huonossa kunnossa tai puutteelliset, jättivät vastaamatta kyselyyn. Kyselyn vastanneista n. 40 % kertoi suunnittelevansa teurastustilojen uusrakentamista tai nykyisten tilojen parantamista. Vastanneista 90 % ilmoitti, että teurasjätteet hävitetään perinteisesti maahan hautaamalla. Nahan kerääminen toimii huonosti, vaikka seurat ilmoittavat haluavansa hyödyntää nahkaa Kyselyssä selvisi, että keskitetyt nahankeräyspisteet edistäisivät huomattavasti riistanahan kaupallistamista. Kysely osoitti, että on tarvetta on suunnitella ja perustaa keskitetyn mallin mukaisia alueellisia yhteiskäyttöön tarkoitettuja tiloja, jotka palvelisivat useamman metsästysseuran tai seurueen tarpeita. Tiloja hyödyntäisivät myös alueen karjankasvattajat sekä hevosharrastajat. Tiloissa voitaisiin suorittaa hätäteurastuksen loppuunsaattamista sekä kotiteurastuksia sellaisille tuotantoeläimille, jotka eivät läpäise teurastamon vaatimuksia (tyrän, koko- tai muiden vikojen takia), mutta ovat silti täysin käyttökelpoista lihaa kasvattajan omaan käyttöön. Tarvittaessa tiloissa voitaisiin tarkastaa myös teurastuspaikassa kotiteurastetut tuotantoeläimet ja mahdollisesti tarhattu riista. Mikäli perustettaisiin varsinaisia riistankäsittelylaitoksia sellaisille alueille, joiden riistamäärät yltävät kaupalliseen käyttöön (Pohjois-Suomessa hirvien riistankäsittelylaitokset, Pirkanmaalla, Hämeessä ja Varsinais-Suomessa peurojen riistankäsittelylaitokset) riistalihaa voitaisiin myös viedä ulkomaille. Näissä laitoksissa käsiteltäisiin vain tarkastettua lihaa, eikä siellä varastoitaisi muuta kuin tarkastettua lihaa. Vientiin tarkoitettua lihaa voitaisiin leikata riistankäsittelylaitoksen yhteydessä olevassa leikkaamossa. Tulevaisuudessa perustettavien, keskitetyn suunnitteluhankkeen mallin mukaisten teurastustilojen taso ja toiminta vastaavat uusia Riistankäsittelylaitoksen vaatimuksia. Lisäksi nämä tilat on

3 2 myöhemmin tarvittaessa helposti hyväksytettävissä elintarvikelain momentin mukaisiksi laitoksiksi. Metsästäjien tietoisuus riistalihan hygieenisyydestä sekä halu jatkojalostukseen oman ruokapöydän valikoimien kasvattamiseen vaatii tarkastetun lihan. Olemme ottaneet huomioon, että tulevaisuudessa metsästäjien ja kuluttajien vaatimustaso kasvaa. 2 HANKEORGANISAATIO 2.1 Toteuttaja ja hallinnoija Hankkeen toteutti ja hallinnoi Agropolis Oy. Projektipäällikön pääasiallisena tehtävänä oli kentällä tapahtuva käytännön työ. Hän koordinoi suunnittelu- ja yhteenvetotyön sekä hoiti yhteydet sovittavan työnjaon mukaisesti. Hankeavustajina toimi muu Agropolis Oy:n henkilökunta (teknologia-asiantuntijapalvelut, taloushallinto, sihteeripalvelut, viestintä, dokumentointi jne.). 2.2 Ohjausryhmä Ohjausryhmän muodostivat Agropolis Oy:n, ELY-keskuksen, Eviran, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Metsästäjäin keskusjärjestön ja Suomen Metsästäjäliiton edustajista. Ohjausryhmä oli yhteinen kaikille Agropolis Oy:n toteuttamille riistahankkeille. Ryhmän tehtävänä oli ohjata toteuttajaa sisältöön liittyvissä kysymyksissä ja seurata hankkeen etenemistä. Ohjausryhmä seurasi projektin toteuttamista hyväksytyn hankesuunnitelman ja toteutusaikataulun mukaisesti, kustannusten ajoittumista, määrää ja hyväksyttävyyttä, tuki projektin johtamista sekä toimii asiantuntijatahona. Muutoshakemukset ELY-keskukselle tehtiin ja käsiteltiin ohjausryhmässä. Myös karjankasvattajajärjestöjen edustajia käytettiin asiantuntijoina yhteistyön mahdollisuuksien selvittämisessä. Ohjausryhmän tukena toimivat myös riistanhoitopiirit ja alueelliset riistanhoitoyhdistykset. 3 HANKKEEN KOHDERYHMÄT JA HYÖDYNSAAJAT Kohderyhmät: Kohderyhmiksi valittiin metsästysseurat, jotka alueillaan tarvitsivat kunnollisia teurastiloja ja jotka tarvitsevat myös uuden lainsäädännön mukaisia riistan käsittelylaitoksen valmiudet vaativia tiloja, jatkojalostukseen menevän riistalihan tarkastamiseksi. Hyödynsaajat: Metsästysseurat ja seurueet Riistanhoitopiirit Riistanhoitoyhdistykset Rakentamis- ja laitetoimituksia tarjoavat yritykset ELY-keskukset Karjankasvattajat Maaseutuyrittäjät Pohjois-Hämeen ja Pohjois-Pohjanmaan riistanhoitopiirien pilottialueen seurat ja seurueet

4 3 Välilliset kohderyhmät: Alueen karjankasvattajat Hyödynsaajat: Metsästysseurat ja -seurueet sekä yksittäiset metsästäjät Riistaa jatkojalostava teollisuus Aluetta valvovat viranomaiset Kohderyhmät valittiin esiselvityksen perusteella. Hankkeesta tiedottaminen tapahtui riistanhoitopiirien ja -yhdistysten kautta pääasiassa sähköpostitse. Metsästäjille suunnatuissa aikakauslehdissä julkaistiin hankkeesta artikkeleja. 4 HANKKEEN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET (Teurastustilojen tehokas suunnittelu) Tämän hankkeen tarkoituksena oli suunnitella asianmukaiset teurastustilat, samoin kuin suunnitella yhteiskäyttöön tarkoitettujen teurastustilojen rakentaminen sekä tilojen hyödyntäminen ympärivuotisesti alueen tarpeisiin. Suunnittelu suoritettiin keskitetysti yhteistyössä Eviran kanssa. Näin varmistettiin, että teurastustilat täyttävät laatuvaatimukset. Suunnitelma laadittiin siten, että toiminnot vastaavat määräyksiä. Tämän hankkeen tuottaman suunnitteluaineiston perusteella tulevaisuudessa rakennetaan keskitetyt lahtivajat, joita useammat seurat tai seurueet voivat yhteisesti käyttää. Tavoitteena oli myös yhteistyön lisääminen sekä metsästysseurojen kesken että karjankasvattajien kanssa. Samalla kartoitettiin muita alueellisen yhteiskäytön mahdollisuuksia. Tavoitteena oli aikaansaada malli, jotta tulevaisuudessa kaikissa riistakeskuksen aluetoimistojen alueilla olisi kullakin viisi vastaavanlaista keskitettyä teurastustilaa lihanleikkauspalveluineen. Hätä- ja kotiteurastukset sekä kavioeläinten lopetuspalvelut toimisivat myös näissä tiloissa. Lain sallimin ehdoin. Suunniteltavalle teurastustilalle laadittiin teurastuskäytännön toimintasuunnitelma sekä omavalvontasuunnitelma. Tavoitteena oli yhteisen teurastuspaikkamallin kehittäminen ns. teurastussydän periaatteella. Teurastussydän voitaisiin halutessa asentaa myös valmiin rakennuksen sisään, mikäli alueen aikaisempaa rakennuskantaa voidaan uusiokäytössä hyödyntää. Teurastussydän mahdollistaa yhtenäisen käytännön toteuttamisen valtakunnallisesti, jotta rahoitus järjestettäisiin ja hankinnat toteutettaisiin hankkeessa tehdyn suunnitelman mukaisina. 4.1 Tavoitteet 1. Hankkeen päätavoitteena oli suunnitella yhteiskäyttöön soveltuva teurastuspaikka, joka toimii ympärivuotisesti, ja hyödyttää myös alueen karjankasvattajia ja maatalousyrittäjiä. 2. Hankkeen tuli tuottaa erillislaskelmat kahdella eri rahoitusvaihtoehdolla tämän suunnitelman mukaisesti rakennettavasta teurastustilasta. Itse tilojen rakentaminen tapahtui tämän hankkeen rahoituksen ulkopuolella. Yksityiskohtaiset rakennustyövaiheet kuvattiin osana tätä hanketta. Kuvamateriaali esitellään osoitteessa

5 4 3. Tässä hankkeessa tuli mallintaa myös teurastustiloissa tapahtuva toiminta, ts. asiantuntijat suorittavat työvaiheet ja näyttävät, miten toimenpiteet tulee oikein suorittaa. Osana hanketta kuvattiin, miten toiminta optimaalisesti tapahtuu suunnitelluissa tiloissa. 4. Projektin päätuote, teurastustilan rakennus- ja toimintasuunnitelma, tuli olla hyödynnettävissä projektin päätyttyä. 5. Tavoitteena oli myös laatia yhteisten teurastustilojen rakentamisesta ohjeistus, joka selventäisi mitkä ovat vaatimukset mahdollisen rahoituksen järjestymiseksi; esim. monenko seuran on toimittava yhdessä, mikä on vaadittava riistamäärä, alueen muun toiminnan laatu ja määrä, mitkä muut tahot mahdollisesti voivat käyttää tilaa. Luvattiin tutkia eri rahoitusvaihtoehdot ja omarahoituksen määrä ja laatu. Tässä ei onnistuttu, koska Suomessa olevilla 16 ELY-keskuksella on erilaisia rahoittamiskäytäntöjä ja hyväksymisperusteet ovat kovinkin erilaiset mm. kaluston osalta. 6. Lisäksi tavoitteena oli, että myös muut toimenpiteet (karjaan kohdistuvat toimenpiteet) kuvataan. 7. Tarkoituksena oli esitellä, minkälaiset käyttömahdollisuudet teurastustila tarjoaa muille käyttäjille. Kuvamateriaali on PowerPoint -esityksenä joka toimii myös messuversiona ja näkyy myös 4.2 Tulokset 1. Hankkeen päättyessä piti olla kaksi erillisellä rahoituksella - mutta tässä hankkeessa tehdyn suunnitelman mukaisesti - rakennettua keskitettyä, nykyisen lainsäädännön mukaista teurastustilaa. Tilat on suunniteltu useamman seuran yhteiskäyttöön, ja ne palvelevat myös alueen karjankasvattajia. Erillishankkeina toteutettujen, tämän suunnitteluhankkeen rinnalla toteutettavaksi suunniteltu Pirkanmaan ELY-keskuksen alueen Urjalan erillishanke ei toteutunut alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Erillishankkeen toinen alussa mukana ollut osapuli teki oman versionsa ilman hankerahaa. 2. Hankkeen päättyessä on olemassa valmiit kustannuslaskelma ja tarvikeluettelo uusien teurastustilojen perustamiseksi. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle Haukiputaalle valmistuneen teurastustilan lopulliset laskelmat valmistuvat kesäkuun lopulla Haukiputaan LEADER-rahoitettu rakennushanke, jota seurattiin, sai lisäyksen kunnallisen vesi- ja viemäriverkon rakentamisesta. Nämä hankkeet yhdistettiin yhdeksi ja samaksi hankkeeksi. 3. Lahtivajoja suunnittelevat seurat voivat tutustua mallin mukaisesti rakennettuihin teurastustiloihin ja esittelyvideoihin, PowerPointeihin sekä omatoimisesti kohde-esittelyin. 4. Hankkeen päättyessä on olemassa valmiit toimintamallit, miten teurastustiloissa toimitaan. Lisäksi valmistuneeseen tilaan on luotu omavalvontasuunnitelma toimintaa varten.

6 5 4.3 Vaikutukset 1. Metsästyksen ja riistan arvostus kasvaa, kun kaupallistamisen mahdollisuudet lisääntyvät. Tämä houkuttelee myös nuoria metsästyksen pariin. 2. Metsästysmatkailussa kaadettu riista voidaan käsitellä keskitetyissä teurastustiloissa (nylkyja leikkaus- ja pakkauspalvelu). Tämä tarjoaa lisätulomahdollisuuden. 3. Viranomaistyöskentely helpottuu, koska tarkastuskäytäntö helpottuu yhteistilojen käytön ansiosta. 4. Tarkastuskäytännön lisääntyminen mahdollistaa jatkojalostuksen. 5. Keskitetyt teurastustilat mahdollistavat tehokkaan jätehuollon sekä nahankeräämisen ja tehostetun, ammattitaitoisen lihanleikkaustoiminnan (liittyy jatkojalostukseen). 6. Alueiden karjankasvattajat hyötyvät, koska perustettavissa teurastustiloissa voidaan loppuunsaattaa hätäteurastetun eläimen teurastustyö sekä ottaa talteen terve liha karjankasvattajan omaan käyttöön. Tämä toiminta tehdään lainsäädännön edellytyksin. 7. Alueiden elinkeinoelämä monipuolistuu ja kilpailukyky kasvaa, kun markkinoille tulee hyvälaatuista ja kaadon jälkeen oikein käsiteltyä riistaliharaaka-ainetta. 8. Kuluttajat voivat ostaa riistalihaa aiempaa helpommin ja myyntiin tulee monipuolisia riistatuotteita. Haukiputaan metsästysyhdistyksellä on valmiudet myydä riistalihaa myös pakastettuna nyt valmistuneelta teurastustilalta ympärivuotisesti. 9. Haukiputaan valmistuneessa pilottikohteessa suunnitellaan kalatalouden käyttöön soveltuva, erillinen toiminta hylkeen käsittelyä varten. 5 HANKKEEN TOIMENPITEET 5.1 Teurastustilojen suunnittelu Agropolis Oy valmisteli kiinteässä yhteistyössä Eviran ja muiden tahojen kanssa tarkennetun toimintasuunnitelman ja esitteli sen ohjausryhmälle. Rakentamisen suunnitteli työryhmä, johon valittiin yhteistyöyritysten edustajat osaamisalueittain. Valinta tehtiin kilpailutuksen perusteella. Teurastustilan rakentaja suoritti kilpailutuksen. 5.2 Pilottirakentamisen yhteydessä suoritetut toimenpiteet Teurastustila rakennettiin erillisrahoituksella (LEADER) ennalta valitussa kohteessa Haukiputaalla. Rakentaminen ja käyttötoiminta kuvattiin. Saadusta materiaalista tehtiin kuvallinen rakentamisohje. Laadittiin todelliset vertailevat kustannuslaskelmat eri (omarahoitus)mallia käyttäen. Teurastustoiminnan käynnistämisestä tehtiin esittelyvideo ja PowerPoint -esitys. Pilottirakentamisen seuranta edellytti, että rakentamisen rahoitus (LEADER) järjestyi.

7 6 5.3 Pilottitoiminnan käynnistysopastus Toiminta käynnistettiin esiselvityksessä mukana olleiden riistanhoitopiirien alueilla toimivien metsästysseurojen kanssa. Erillisrahoituksella toteutettava rakentaminen ja rakennuspaikka perustuvat kartoitettuihin tarpeisiin. Riistan teurastustiloissa videoitiin asiantuntijoiden suorittamat toimenpiteet sekä annettiin käynnistysopastus. Lisäksi laadittiin omavalvontasuunnitelma. 5.4 Pilottirakentamisen ja toiminnan palaute Kohderyhmiä hyödynnetään hankkeen arvioinnissa pyytämällä rakentamiseen osallistuneiden metsästysseurojen ja -seurueiden edustajilta, riistanhoidon neuvojilta ja riistapäälliköiltä palaute, jossa he arvioivat yhteisrakentamisen laatua ja keskitetyn teurastuspaikan merkitystä. Keskitetyn teurastuspaikan piirissä olleita metsästysseuroja ja -seurueita pyydetään arvioimaan saamansa hyöty, sekä ilmoittamaan, paljonko seurojen oman riistalihan käsittely on kehittynyt uusien tilojen ja toimintojen ansiosta. Lisäksi arvioidaan lisääntynyt jatkojalostuksen kehitys. Alueen karjankasvattajien mielipidettä kysytään teurastuspaikan palvelutarjonnasta. Palaute varmistaa toiminnan onnistumisen myöhemmin valtakunnallisesti. Toiminnan ja rakentamisen palautekysely tehdään Haukiputaalla hankkeen jälkeen, sitten kun toiminta laitoksessa on tosiasiallisesti käynnistynyt. 5.5 Raportointi Hankkeen toteuttaja Agropolis Oy toimitti rahoittajalle seuranta- ja raportointitiedot rahoittajan vaatimusten mukaisesti. Lisäksi rahoittajalle toimitettiin ohjausryhmän pöytäkirjat. 5.6 Aikataulu ja työvaiheet Projekti toteutettiin ja välisenä aikana. Toimenpiteet etenivät oheisen kaavion mukaisesti. Aikataulutus Teurastustilojen suunnittelu 2. Pilotti (rakentaminen) erillishankkeet 2.1. Pilottirakentamisen Palaute 3. Toteutus käynnistysopastus 3.1 Toteutusten palaute 4. Toteutusten yhteenveto 5. Raportointi

8 7 6 HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET Toteutuneet kustannukset Yhteensä Palkat ja sivukulut projektipäällikkö ja hankeavustajat Yhteensä ,28 Ostopalvelut, palkkiot ja niiden sivukulut Yhteensä 3 482,56 Matkakulut projektipäällikkö hankeassistentti ohjausryhmä Yhteensä ,78 Vuokrat, toimitilat 4 801,16 Muut kustannukset toimistokulut muut, puhelin posti, taloushallinto Yhteensä 5 861,58 YHTEENSÄ ,36 7 TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ Projektin viestintä tapahtui Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman viestintäohjeiden mukaisesti. Ulkoinen tiedottaminen: Hankkeen käynnistymisestä tiedotettiin potentiaalisille kohderyhmille riistanhoitopiirien eli nykyisten riistakeskusten aluetoimistojen välityksellä sähköpostitse. Hankkeesta, sen toimenpiteistä ja tuloksista tiedotettiin metsästäjille suunnatuissa aikakauslehdissä artikkelein. Suurelle yleisölle tiedotettiin sanomalehtiartikkelein sekä paikallisradiolähetyksissä. Hankkeesta tiedotettiin yhteistyökumppaneille pääsääntöisesti sähköpostitse. Hankkeesta tiedotettiin Internetissä -sivuilla.

9 8 Sisäinen tiedottaminen: Hankkeesta tiedotettiin Agropolis Oy:n sidosryhmille, hallitukselle ja henkilökunnalle. Projektin ohjausryhmä ja projektissa toimiva henkilöstö kokoontuivat palavereihin ja kokouksiin. Kokoukset pidettiin yhdessä riistahankekokonaisuuden ohjausryhmäkokouksissa. Muu tiedottaminen ohjausryhmälle tapahtui sähköpostitse. 8 YHTEISTYÖKUMPPANIT Hanke toteutettiin yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa. Tällaisia yhteistyötahoja olivat: Evira MMM kala- ja riistaosasto MMM eläinlääkintäosasto Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus Metsästäjäin keskusjärjestö Suomen Metsästäjäliitto 9 HANKKEEN TOTEUTUKSEN YHTEENVETO Hanke toteutettiin yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa. Suunnitteluyhteistyö oli onnistunutta. Yritykset olivat kiinnostuneita pilottihankkeen luonteesta, jossa tehdään monistettava teurastustila, joka myöhemmin helpottaa kaikkien osapuolten toimintaa, ja säästää lisäksi kustannuksia. Suunnitteluvaiheen aikana etsittiin halukkaita metsästysseuroja rahoittajien, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten alueilta. Kiinnostuneita seuroja oli, mutta yhteistyö eri seurojen kesken ei ottanut onnistuakseen. Riittävää yhteistä tahtotilaa ei löytynyt siihen, että rakennuskohde olisi saatu sijoitetuksi sopivaan kohtaan, kaikkia osapuolia tyydyttäväksi. Sen sijaan yhteistyö Pohjois-Pohjanmaalla Haukiputaan Metsästysyhdistyksen kanssa toimi hyvin ja tarpeet kohtasivat. Etäisyys oli kuitenkin melkoinen suunnittelupaikan ja toteutuspaikan välillä ja tämä aiheutti lisäkustannuksia. Agropolis Oy:n riistahankekokonaisuuteen kuulunut suunniteltu riistanahan hyödyntämishanke, mihin olisi voitu kohdistaa osa kokonaisuuden kustannuksista, ei saanut rahoitusta. Ongelmia tuotti myös hankkeen toteutusajan pidentäminen, mikä jouduttiin rahoittajalta hakemaan, koska erillisenä LEADER-hankkeena toteutettu Haukiputaan pilot-kohteen rakentaminen viivästyi ja pilotin valmistuminen oli edellytyksenä hankkeen tulosten toteutumiselle. Viivästys johtui pääasiassa pilot-kohteen rakentamisen rahoitusjärjestelyistä. Rakentajalla ei ollut riittävästi tietoa rahoitusjärjestelyistä ja maksatusten aikataulutuksessa oli viiveitä. Kokemuksesta voidaan todeta, että tulevien vastaavien rakennushankkeiden omavastuuosuus pitää olla riittävä. Tässä tapauksessa rakentajan omavastuuosuuden määrä oli euroa, mutta tämän kokoisessa hankkeessa pitää lisäksi olla toinen mokoma lainarahaa toiminnan pyörittämiseen. Erillishankkeen kautta saatiin arvokasta tietoa maksatusten oikean ajoittumisen tärkeydestä. Toiminta rakennuskohteessa oli välillä pysähdyksissä maksatusten viivästymisen takia. Osasyy tässä oli liian pienellä omarahoituksella toimiminen. Pilot-kohteen rakentamistiedot ja tulokset antavat tarkemman tiedon rahoitusjärjestelyistä. Maksatusaikataulutuksista saadun tiedon perusteella toimintaa voitaisiin nopeutta kohderakentamisen seurannalla, myös rahoittajan kohdalta. Oikea ajoitus on tärkeää. ELY-keskusten aikataulujen sovittaminen metsästysseurojen rakentamisajankohtiin vaatii neuvonpitoa oikeiden käytäntöjen löytymiseksi. Teurastilojen rakentami-

10 9 nen tapahtuu pääsääntöisesti talkoovoimin metsästysseurojen toimesta, vaikka toimintaa tiloissa olisi mahdollista suorittaa myös varsinaisen metsästysajan ulkopuolella, myös alueen karjankasvattajien tarpeissa. Varsinaista toimintaa kuvataan esityksissä ja toiminnasta on kirjallinen kooste. Pilot-kohteesta saadulla tiedolla on mahdollista toteuttaa vastaavanlaisia riistankäsittelylaitoksen kriteerit täyttäviä laitoksia. Hankkeen toteuttajan toivomus on, että tästä hankkeesta saatava tieto auttaa vastaavanlaisten tilojen rakentamista Suomen riistakeskusalueiden tarvetta vastaavaksi ja tavoitettaisiin kaikki ELY-keskusalueet uudella EU-rahoituskaudella. Rakennustarkastus tehdään pilot-kohteessa ja Evira antaa lausuntonsa myöhemmin keväällä Haukiputaan riistankäsittelylaitosta tullaan esittelemään Oulun erämessuilla toukokuussa Laajemmin hankkeen tuloksia esitellään maa- ja metsätalousministeriölle sekä sidosryhmille erillisenä tapahtumana, joka järjestetään keväällä 2013 Helsingissä. Erillishankkeen avulla rakennetun Haukiputaan Metsästysyhdistyksen riistankäsittelylaitoksen lopulliset laskelmat valmistuvat keväällä Lopullisten laskelmien selvittyä etsitään mahdollisuuksia alueellisten teurastustilojen perustamiseksi pilot-laitoksen mallin mukaisesti. 10 OHJAUSRYHMÄN LAUSUNTO HANKKEESTA Ohjausryhmä toteaa hankkeessa tehdyn työn tarpeelliseksi ja ajankohtaiseksi sekä ympäristönäkökohtia noudattaneeksi. Hanke on toteutettu hyväksytyn suunnitelman mukaisesti, lukuun ottamatta sitä, että kahden pilot-laitoksen sijasta pystyttiin hankeaikana rakentamaan vain yksi erillisen rakennushankkeen avulla.

ESISELVITYS Riistan hyödyntäminen Oulun riistanhoitopiirin alueella 1.3.2007-30.6.2007

ESISELVITYS Riistan hyödyntäminen Oulun riistanhoitopiirin alueella 1.3.2007-30.6.2007 ESISELVITYS Riistan hyödyntäminen Oulun riistanhoitopiirin alueella 1.3.2007-30.6.2007 T T o i m e n p i t e e t j a t u l o k s e t Riistan hyödyntäminen Oulun riistanhoitopiirin alueella Esiselvityshanke

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousyrittäjien teurastusja lihanleikkuukoulutus

Maa- ja metsätalousyrittäjien teurastusja lihanleikkuukoulutus AGROPOLIS OY Maa- ja metsätalousyrittäjien teurastusja lihanleikkuukoulutus Loppuraportti 27.3.2012 Hankkeen numero 3479 Hankkeen toteuttaja Hankkeen kohdealue Agropolis Oy Pohjois-Karjala Hankkeen toteutusaika

Lisätiedot

R i i s t a n t e u r a s t i l o j e n R A K E N T A M I N E N ( K U V A U S ) 3 1. 12.201 2

R i i s t a n t e u r a s t i l o j e n R A K E N T A M I N E N ( K U V A U S ) 3 1. 12.201 2 R i i s t a n t e u r a s t i l o j e n R A K E N T A M I N E N ( K U V A U S ) 3 1. 12.201 2 1 LÄHTÖTILANNE Metsästys on osa suomalaista maaseutua ja sen luonnollista hoitoa, jonka vaikutukset näkyvät

Lisätiedot

Riistan laadunarviointi

Riistan laadunarviointi Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutus Hygienia - käsite Koulutus sisältää terveyteen vaikuttavien seikkojen tutkimisen ja terveyden ylläpitämiseen sekä tautien ennaltaehkäisyn. Sisältää myös puhtauden

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 (5) 23 Reinin Liha Oy:n elintarvikelain 56 :n mukaisen väliaikaisen käyttökiellon purkua koskeva päätös HEL 2014-007565 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohde Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Nuorisolautakunta Alpo/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Nuorisolautakunta Alpo/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) 52 Nuorisolautakunnan lausunto valtuutettu Hakasen ym. talousarvioaloitteesta Maunulan monitoimitalosta HEL 2013-002198 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA MINNE TÄTÄ HYVINVOIN- TIPALVELUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS TARTTUA ITSE OHJAUSPYÖ- RÄÄN. Sisältö 1. KAMPA-hanke ja sen tavoitteet... 2

Lisätiedot

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011 Susanna Kulmala Lomalaidun ry Taustaa Hanketta on ollut suunnittelemassa maaseutumatkailun ja kylätoiminnan kehittäjiä

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA)

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) irene.roos@tts.fi Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Elinkeinojen

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Voimassaoloaika Valtuutussäännökset Metsästysasetuksen (869/ ) 2 :n 3 momentti ja 5

Voimassaoloaika Valtuutussäännökset Metsästysasetuksen (869/ ) 2 :n 3 momentti ja 5 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PL 30 (Hallituskatu 3 A) 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Päivämäärä 2.6.2000 2180/722/2000 Riistanhoitopiirit Pyyntiluvan nojalla tai alueellisen kiintiön puitteissa sallittava

Lisätiedot

Maaseutuverkostoyksikön ajankohtaiskatsaus

Maaseutuverkostoyksikön ajankohtaiskatsaus Maaseutuverkostoyksikön ajankohtaiskatsaus Hämeenlinna 5.11.2013 Verkostoasiamies Juha-Matti Markkola Sivu 1 8.11.2013 Esityksen sisältö 1) Maaseutuverkoston vuosi 2014 2) Laatukoulutus 3) Maaseutuverkostoyksikkö

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen ja Pirjo Onkalo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 2.2.2017 Sivu 1 3.2.2017

Lisätiedot

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys 1. Hankkeen perustiedot Hakija: Utajärven kunta, Kehittämispalvelut (Y-tunnus 190224-1) Yhteyshenkilö: Hankkeen nimi: Ohjelmayhteydet: Asko Merilä

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

Luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistyön uudet mahdollisuudet Oulussa

Luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistyön uudet mahdollisuudet Oulussa Kutsuseminaari Kotimaista energiaa puusta ja turpeesta Tuhka rakeiksi ja hyötykäyttöön 18.6.2012 Oulun yliopisto Luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistyön uudet mahdollisuudet Oulussa Eero Kubin Metla

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön soveltaminen pk-yrityksissä

Elintarvikelainsäädännön soveltaminen pk-yrityksissä Elintarvikelainsäädännön soveltaminen pk-yrityksissä Seminaari elintarvikelainsäädännön soveltamisesta pk-sektorin yrityksiin Säätytalo 25.5.2010 Veli-Mikko Niemi Riskiperusteisuus lainsäädännössä Lainsäädännössä

Lisätiedot

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere 1 Alkutuotantoilmoitus /Elintarvikelaki 22 Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta

Lisätiedot

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke 1.1.2012-31.12.2014 Rahoittajina Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY -keskukset Hankkeen taustaa: Toimintarahan riittävyyteen piti reagoida ajoissa, ennen kuin rahat

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen

OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen Torstai 17.9.2009 klo 13-17 Jyväskylä Paviljonki, auditorio Wivi Yritysten sukupolvenvaihdosten edistäminen -projekti APAKE/TEM

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016

Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016 Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016 Kyselyn toteutus Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyritykset. Kyselyyn osallistui 17 kauppakamaria.

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Kestävä riistatalous

Kestävä riistatalous Kestävä riistatalous Metsäakatemia 12.5.2016 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund Finnish Hunters Association Metsästysharrastuksen kehittyminen Suomessa 1900-luvun alussa suuret nisäkkäät olivat

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 elintarvikealan kehittämisessä (maaseudun yritystuki)

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 elintarvikealan kehittämisessä (maaseudun yritystuki) Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 elintarvikealan kehittämisessä (maaseudun yritystuki) Luomua lisää - lähiruokaa tottakai! -miniseminaari 22.8.2013 Helsinki, Ateneum-sali Ylitarkastaja

Lisätiedot

RakentajaNuuskija. Tuotekuvaus. Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat. melbamail@melbagroup.com

RakentajaNuuskija. Tuotekuvaus. Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat. melbamail@melbagroup.com RakentajaNuuskija Tuotekuvaus Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat melbamail@melbagroup.com Sisällysluettelo RakentajaNuuskija...1 Kaksi näkökulmaa...1 Rakentaja-asiakkaalle tärkeät kokonaiskustannukset...1

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti Tiivistelmä Huhtikuu 2007 1 1 Hankkeen tausta ja tarpeet EU:n ympäristösäätely

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Mitä tapahtuu Opin ovissa?

Mitä tapahtuu Opin ovissa? Mitä tapahtuu Opin ovissa? Alueellisten TNO -asiantuntijoiden koulutus 5.-6.3.2013 Jyväskylä Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu auli.ryhanen@jamk.fi

Lisätiedot

Ohjausryhmä. Petri Veijalainen

Ohjausryhmä. Petri Veijalainen Ohjausryhmä Petri Veijalainen 1 Ohjausryhmä Ohjausryhmä asetetaan, jos tuensaaja tai rahoittaja katsoo sen tarpeelliseksi Edellytetään esim. kun toiminta ulottuu useammalle alueelle tai on muuten laaja-alaista,

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1.2012 Rovaniemi,

Lisätiedot

MAL-verkosto, katsaus

MAL-verkosto, katsaus MAL-verkosto, katsaus 14.2.2012 Maksatuksen hakeminen ajalta 1.7.-31.12.2011 Haettava summa ajanjaksolta yhteensä 128 293 euroa. Kustannukset koko vuonna yhteensä 216 035 euroa, mikä on n. 60 000 euroa

Lisätiedot

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Kuivaketju 10 Virtain kaupungin keskuskeittiö 20.6.2017 Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Sisällys 1. Kuivaketju10... 2 1.1. Kuivaketju10... 2 1.2. Kuivaketjun hallitseminen... 2 1.3. Rakennushankkeen erityispiirteet...

Lisätiedot

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset Laukaan kunta/ tekninen osasto e Ei sovellettavissa 2016 1 Välttävästi 2 Tyydyttävästi 3 Hyvin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointimalli 4 Erinomaisesti Johtamistapa ja valvontakulttuuri Arvio

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012 Sähköpostin työkäyttötutkimus 1 Lähtotilanne Katrium España S.L. toteutti toukokuun 2012 aikana D-Fence Oy:n toimeksiannosta sähköpostin työkäyttötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset)

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset) Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä

Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä Työsuunnitelma 27.10.2016 31.10.2016 1 www.pirkanmaa2019.fi Järjestäytyminen: 1. kokous pidetään 27.10.2016 ja siitä lähtien

Lisätiedot

PALVELUTASON KÄSITTELY

PALVELUTASON KÄSITTELY PALVELUTASON KÄSITTELY Ryhmä: Keskinen Suomi Löytöretki työpajan 2 ennakkotehtävä, luonnos 14.10.2013 Tehtävän kuvaus Työssä laaditaan käytännön työskentelyssä hyödynnettävä kuvaus palvelutason määrittelystä

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 Sopijapuolet 1. Lempäälän kunta (myöh. Kunta) Y-tunnus 0150783-1 2. Lempäälän Evankelisluterilainen seurakunta (myöh. Seurakunta) Y-tunnus 0150791-1 3. SRV Rakennus Oy (myöh.

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI 2012-2014

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI 2012-2014 Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI 2012-2014 Hanke toteutetaan Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien alueella maakuntien välisenä yhteistyöhankkeena. Hanketyyppi: yleishyödyllinen

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Kustannusmallien tavoitteet ja ominaisuudet

Kustannusmallien tavoitteet ja ominaisuudet Kustannusmallien tavoitteet ja ominaisuudet. 28.10.2013. Heikki Mannila 2 Kustannusmalli, mallin toteutus ja muut asiat Kustannusmalli: millä tavoin ulkopuolinen rahoittaja mitoittaa yliopistolle tai tutkimuslaitokselle

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan TYKE 2011 KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan TYKE 2011 KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset OKM myöntää avustukset ELY-keskusten kautta Avustusta

Lisätiedot

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus Kristiina Mauriala, Iikka Saunamäki Helsinki, 5.2.2014 Neuvontatilaisuuden sisältö Rahastojen tilannekatsaus Rahoituspäätös ja muutokset Hankkeen hallinnointi Hankeraportointi

Lisätiedot

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Valtakunnalliset museopäivät Lappeenranta 19.5.2015 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus .Salpapolku, Parikkalan

Lisätiedot

Biokaasutuotannon tuet. Maa- ja metsätalousministeriö

Biokaasutuotannon tuet. Maa- ja metsätalousministeriö Biokaasutuotannon tuet Maa- ja metsätalousministeriö MMM Biokaasutuotannon tuet Maatilainvestoinnit Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Bioenergiatuotannon avustus TEM Syöttötariffi Energiatuki

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Luonnonvaraviestinnän periaatteet. Maa- ja metsätalousministeriö

Luonnonvaraviestinnän periaatteet. Maa- ja metsätalousministeriö Luonnonvaraviestinnän periaatteet Maa- ja metsätalousministeriö Mitä luonnonvaraviestintä on ja miksi olemme sopineet sen periaatteista? Sisältö Mitä luonnonvaraviestintä on ja miksi olemme sopineet sen

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNO-osaprojekti Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNOssa on kaksi erillistä osiota Etelä-Suomen matkailun tulevaisuus : Häme, Päijät-Häme, Uusimaa Toteuttaja

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

PTY:n omavalvonnan tietopankki

PTY:n omavalvonnan tietopankki PTY:n omavalvonnan tietopankki ELATI III seminaari 20.4.2010 Johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry 20.4.2010 1 Päivittäistavarakauppa ry (PTY) Päivittäistavarakaupan alalla toimivien yhteisöjen

Lisätiedot

Mattila-Harjan kyläosasto. Kauriin ja Peuran metsästys

Mattila-Harjan kyläosasto. Kauriin ja Peuran metsästys Mattila-Harjan kyläosasto Kauriin ja Peuran metsästys Metsäkauris : Ei kesäjahtia. Metsästysaika 1.9.2014 31.1.2015. Ajavaa koiraa käyttäen 28.9.2014 31.1.2015. Mattila-Harjan kyläosaston yhteinen saaliskiintiö

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Kevät 2015 Heikki Moilanen Lapin Ely-keskus Maaseutu- ja energia yksikkö 17.2.2015 OHJELMAKAUDEN RAHOITUS LAPIN ELY:LLÄ KÄYTÖSSÄ YRITYSTUKIIN

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

Kysely maatalousyrittäjille Sarkamessuilla

Kysely maatalousyrittäjille Sarkamessuilla Kysely maatalousyrittäjille Sarkamessuilla 2012 1. JOHDANTO Tutkimus toteutettiin Palvelevat puuyritykset hankkeessa. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus ja SeAMK Liiketoiminta.

Lisätiedot

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi on Rahoitusta Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Esiselvitys yritysten yhteisen vientiyhtiön perustamisesta ja vientikonsortioiden luomisesta. Toimintamalli, jatkovalmistelu, aikataulu ja vastuut

Esiselvitys yritysten yhteisen vientiyhtiön perustamisesta ja vientikonsortioiden luomisesta. Toimintamalli, jatkovalmistelu, aikataulu ja vastuut Esiselvitys yritysten yhteisen vientiyhtiön perustamisesta ja vientikonsortioiden luomisesta Toimintamalli, jatkovalmistelu, aikataulu ja vastuut Tausta Kokemukset uusista markkinoista ja kiinnostuksesta.

Lisätiedot

OSMO - Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä

OSMO - Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä OSMO - Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä Jukka Rajala, Tuomas Mattila ja Ritva Mynttinen Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Naantali 17.1.2017 Hyödyntämätöntä

Lisätiedot

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo LUOMU Nyt! Joensuu 1 Elintarviketurvallisuusorganisaatio 2 Jäljitettävyys ja luotettavuus läpi koko ketjun Miksi lakia piti taas muuttaa? 3 Kuka nyt valvoo mitäkin Kuntien elintarvikevalvonta Markkinavalvonta

Lisätiedot

Irtopakastamon naapurissa sijaitsevat Toripihan suuret pakkasvarastot tuotteiden välivarastointiin.

Irtopakastamon naapurissa sijaitsevat Toripihan suuret pakkasvarastot tuotteiden välivarastointiin. IQF- Vesanto sijainti: Irtopakastuslaitos sijaitsee Pohjois-Savossa Vesannon taajamassa sijaitsevan kala-aseman yhteydessä. Hallinnoijana toimii kalastajien omistama Vesannon Kala Osk. Irtopakastamon naapurissa

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

YHTEENVETO ELINTARVIKKEIDEN SUOLAPITOISUUKSIEN VALVONTASELVITYKSESTÄ

YHTEENVETO ELINTARVIKKEIDEN SUOLAPITOISUUKSIEN VALVONTASELVITYKSESTÄ YHTEENVETO ELINTARVIKKEIDEN SUOLAPITOISUUKSIEN VALVONTASELVITYKSESTÄ JOHDANTO Valtakunnallisesta valvonnan tilasta saadaan tietoa vuosittaisen valvontatietojen keruujärjestelmän kautta, valtakunnallisten

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

UUMA2. UUMA2 Satakunta Pori 29.10.2014. Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen.

UUMA2. UUMA2 Satakunta Pori 29.10.2014. Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen. UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA Satakunta Pori 29.10.2014 Marjo Ronkainen www.uusiomaarakentaminen.fi koordinaattori: pentti.lahtinen@ramboll.fi marjo.ronkainen@ramboll.fi -organisaatio OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

Metsästysmatkailun potentiaali ja kehityshaasteet Suomessa. Sami Kurki, Susanna Keskinarkaus, Anne Matilainen

Metsästysmatkailun potentiaali ja kehityshaasteet Suomessa. Sami Kurki, Susanna Keskinarkaus, Anne Matilainen Metsästysmatkailun potentiaali ja kehityshaasteet Suomessa Sami Kurki, Susanna Keskinarkaus, Anne Matilainen Ruralia-instituutti / Sami Kurki / Karstula 26.8.2010 2.9.2010 1 Keskinarkaus,S., Matilainen,

Lisätiedot

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun?

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun? Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Kuusamo 13.1.2014 Projektipäällikkö Riina Rahkila / ProAgria Oulu Vesistö on valuma-alueensa alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta vaikuttaa lähivesistön

Lisätiedot

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä:

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä: PÄÄTÖS 4.6.2004 dnro 4/011/2003 OM TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUSTA VALMISTELEVAN SUUNNITTELUHANKKEEN ASETTAMINEN Tausta ja tavoitteet Oikeusministeriö päätti asettaa hankkeen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Luonnonvaraisen riistan

Luonnonvaraisen riistan ... Luonnonvaraisen riistan LAUKAUKSEN JÄLKEINEN TOIMINTA Omavalvontakuvaus laadittu 09.08.2011 tiedot päivitetty: 29.11.2012 JOHDANTO 1. TOIMINNAN KUVAUS 1.1. Yhteystiedot 1.2. Toimitilat 1.3. Toiminnan

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Lumen 1/2017 ARTIKKELI Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Päivi Honka, FM, tuntiopettaja, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot