Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut 11.2.2015"

Transkriptio

1 Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut

2 OMAHOITO JA DIGITAALISET ARVOPALVELUT -PROJEKTIN MÄÄRITTELYVAIHE

3 Määrittelyvaiheen tavoitteet Määritellä yhteinen toiminnallinen ja tietotekninen tahtotila itse- ja omahoitoa tukevien sähköisten palvelujen kansallisesta kokonaisuudesta Tuottaa ehdotus kansallisesta toteuttamistavasta ja sekä vastuunjaosta ja hallintamallista Valmistella toteutusprojekti ja varmistaa rahoitus Uudet Omahoitopalvelut 3

4 Määrittelyvaiheen osallistujat Sopimuskumppaneina konsortiossa: Espoo (isäntäkunta), Turku, Tampere, Oulu, Hämeenlinna, Joensuu ja Eksote Lisäksi määrittelyvaiheeseen ovat osallistuneet YTHS, Helsinki ja Vantaa Uudet Omahoitopalvelut 4

5 ODA-määrittelyvaiheen aikataulu Toiminnallinen määrittely Sosiaalipuolen määritykset Toiminnallisten määritysten yhdistäminen ja tarkennus Tekninen määrittely ja tietopyyntö Hallinta- ja toteutusmallin valmistelu Kustannushyöty- ja vaikuttavuus-analyysi Lainsäädännölliset kysymykset Toteutusprojektin suunnittelu ja konsortion sitoutuminen 8/014 9/ / / /2014 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015

6 Määrittelyvaiheen tuotokset Yhteisen kansallisen toiminnallisen ja tietoteknisen tahtotilan kuvaus Hankinnan mahdollistavat määrittelydokumentit Ehdotus toteutustavasta, vastuunjaosta ja hallintamallista Kustannushyötyanalyysi Toteutusvaiheen projektisuunnitelma ja rahoitushakemus Uudet Omahoitopalvelut 6

7 OMAHOITO JA DIGITAALISET ARVOPALVELUT -PROJEKTIN TOTEUTUSVAIHE

8 Tarve, johon projekti vastaa Kysynnän lisääntyminen ja kustannuspaine Hoidon/ palvelun huono saatavuus Vaatimattomat hoitotulokset kansansairauksissa Sähköisten palvelujen alihyödyntäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa Kansalaisen/ asiakkaan resurssin alihyödyntäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa Tuottavuuden parantaminen, resurssihukan pienentäminen, vaikuttavuuden parantaminen Puhelin- ja vastaanottokeskeisen toimintamallin uudistaminen Uudet Omahoitopalvelut 8

9 Sähköisten palveluiden kehittämisen ja rahoituksen vastuunjako (Kansallinen Sotetietostrategia, STM, 2014) Kansallisessa sote-tietostrategiassa periaatteeksi on linjattu että kansalaisen omien hyvinvointi- ja terveystietojen hallinta-alusta ( =terveystaltio ) toteutetaan STM:n vastuulla tukeutuen Kanta-palveluihin. Omahoidon ja sähköisen asioinnin palvelut toteutetaan tukeutuen kansalliseen alustaan, yhteisiin kansallisiin tukipalveluihin (kuten tunnistaminen, kansallinen palveluväylä), mutta varsinainen palveluiden toteuttaminen ja niiden rahoittaminen on muodostuvien Sote-alueiden vastuulla. Lisäksi on linjattu että keskeisimmät palvelut toteutetaan kansallisessa sote-alueiden välisessä yhteistyössä. ODA-palvelut ovat osajoukko kansallisesti toteutettavista yhteisistä palveluista

10 PALVELUKOKONAISUUDEN KUVAUS

11 Omahoitopalvelut 11

12 Uudet Omahoitopalvelut 12

13 13

14 14

15 15

16 PROJEKTIN UUTUUSARVO, TAVOITTEET JA TUOTOKSET

17 Projektin uutuusarvo Sähköiset palvelut => sähköiset arvopalvelut Integroitu palvelukokonaisuus, ei erillisiä irrallisia palveluja Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio Laaja kansallinen yhteistyö, yhteiset määrittelyt ja yhteinen toteutus Myös kansainvälisesti ainutlaatuinen palvelukokonaisuus! Toiminnallisen muutoksen läpivieminen, ei vain sähköisen järjestelmän kehittäminen Uudet Omahoitopalvelut 17

18 Toteutusvaiheen tavoitteet 1) Hankkia, toteuttaa ja pilotoida kuntien yhdessä määrittelemä ODA-palvelukokonaisuus. Käyttöönotto sisältää sekä toiminnallisen muutoksen kuvauksen ja toteutuksen pilottiympäristöissä että teknisen järjestelmän käyttöönoton. Projektin päättyessä palvelukokonaisuus on käyttöön otettu terveysasemalla, ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa, suun terveydenhuollossa sekä sosiaalipalveluissa, kussakin 1-5 pilottikohteessa, eri alueiden toteuttamana. Palvelukokonaisuus on käyttäjälähtöisesti rakennettu alusta saakka ja se mahdollistaa kansalaisen kasvavan roolin ja vastuunoton omasta hyvinvoinnistaan, itsepalvelun merkittävän lisääntymisen, ajasta ja paikasta riippumattoman palvelukanavan rakentamisen sekä osittain tai kokonaan automatisoidut palveluketjut. Palvelukokonaisuuden vaikutuksesta saavutetaan merkittävät kustannussäästöt alueilla. Hyvinvointitarkastuksen avulla tehostetaan perinteisiä terveystarkastuksia avoterveydenhuollossa 5%, neuvoloissa 25%, suun terveydenhuolllossa 15% ja sosiaalihuollossa 15% Oirearvioiden ja hyvinvoinnin arvion avulla vähennetään puhelinliikennettä 22,5% ja vastaanottokäyntejä 15% sekä tehostetaan vastaanottokäyntejä 22,5% Hyvinvointisuunnitelman kautta vähennetään pitkäaikaissairaiden tai koordinoitua hoitoa tarvitsevien käyntejä 20% ja tehostetaan käyntejä 25% 2) Palvelukokonaisuuden ylläpito ja edelleen kehittäminen on turvattu kansallisesti yhteisesti sovitun hallintamallin kautta Hallintamalli rakentuu kahdessa vaiheessa. Hankintavaiheen aikainen hanketoimistopohjainen hallintamalli korvataan toteutusvaiheen aikana sopimuspohjaisella ylläpitomallilla mikäli tulevat sote-alueet ja tuotantovastuualueet eivät toisin linjaa. Lopullinen hallintamalli vahvistetaan sotealueiden muodostumisen jälkeen. Hallintamallin itsearvionti sote-alueilla/ tuotantovastuualueilla toteutetaan säännöllisesti ja malli auditoidaan myös ulkopuolisen auditoijan toimesta kun valitusta mallista on riittävästi kokemusta arvioinnin pohjaksi. Uudet Omahoitopalvelut 18

19 Toteutusvaiheen tuotokset Kilpailutettu ja laajasti käyttöönotettavissa oleva omahoitoa- ja itsepalvelua tukeva palvelukokonaisuus Käyttöönotot ja pilotit alueilla, sis. toiminnallisen muutoksen Toiminnallisen muutoksen valmennuskonsepti Vaikuttavuusarvio Kansallisten yhteisten palvelujen ylläpitoon ja edelleen kehittämiseen laajemminkin hyödynnettävissä oleva hallintamalli Malli tiedon keruusta ja hyötykäyttömahdollisuudesta strategisessa päätöksenteossa Uudet Omahoitopalvelut 19

20 HALLINTAMALLITYÖ

21 Palveluiden hankinta- ja hallintamallityöstä ODA-projektin ohjausryhmä päätti kokouksessaan palveluiden hankinta- ja hallintamallisuunnittelua ohjaavan työryhmän perustamisesta Työryhmän tehtävänä oli ohjata valittujen kolmen hallintamallivaihtoehdon (kuntatoimijoiden yhteishankinta ja sopimuspohjainen yhteistyö (1), valtiovetoinen toteutus (2), yhtiöpohjainen malli (3) tarkempaa suunnittelutyötä ja arviointia Työryhmä, työhön valitun konsultin tukemana, tuotti ehdotuksia hankinnan ja palveluiden toteuttamisen yleisiksi periaatteeksi sekä tarkennetut kuvaukset kolmesta hallintamallivaihtoehdoista Periaatteet sekä kaksi jäljellejäänyttä (1, 3) hallintamallivaihtoehtoa olivat arvioitavana (verkkokysely) ja niihin saatiin palautetta 25 sote-organisaatiolta Kyselyn vastausten perusteella ehdotettuja toteutusperiaatteita kannatettiin molemmat hallintamallivaihtoehdot saivat kannatusta, sopimuspohjainen malli arviointiin soveltuvuudeltaan jonkin verran paremmaksi. Lopullinen hallintamalli syytä vahvistaa uuden sote-rakenteen muodostumisen jälkeen Työryhmän lopputulokset sekä kyselyn tulokset esiteltiin projektin ohjausryhmälle Uudet Omahoitopalvelut 21

22 Vaiheittainen eteneminen Määrittely Hankinta Toteutus Käyttöönotot Hallintamalli vaihe1 (hankinta- ja toteutusvaihe) Hankintavaiheen aikainen sopimuspohjainen malli: KL-kuntahankinnat Vaiheen käynnistämistä koskevat päätökset AKUSTI-foorumin ohjausryhmässä Vastuukunta + sopimukset muiden osapuolten välillä Vastuukunnan perustama hanketoimisto ja nimeämämä ohjausryhmä Käyttöönotto- ja ylläpitovaiheen hallintamalli Hallintamalli vaihe2 (käyttöönotto- ja ylläpitovaihe) Sote-alue (kuntayhtymä) Sote-tuotantoalueet muodostuvat Hallintamalli toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa (hankinta- ja toteutusvaihe) yhteistyötä ohjaa sovitun vastuukunnan nimeämä ohjausryhmä ja käytännön työtä koordinoi yhteinen hanketoimisto. Hankinta kilpailutetaan KL-Kuntahankinnat yhteishankintayksikön kautta. Toisessa vaiheessa siirrytään käyttöönottoja ylläpitovaiheen hallintamalliin. Siirtymisaikataulu on sidoksissa valittuun malliin ja sen edellyttämien uusien organisaatioiden toiminnan käynnistymisen aikatauluihin.

23 Kuntatoimijoiden valtakunnallinen yhteishankinta ja sopimuspohjainen Sopimusomistaja - kuntatoimijat Raportoi omistajakuntatoimijoille ja organisoi operatiivisen johtamisen tavoitteiden mukaisesti Asettaa tavoitteet, mittarit ja budjetin, ohjaa strategialla Toiminnallinen hallinnoija Palvelun levittäjä / Palvelun levittäjä / Palvelun ylläpitäjä levittäjä / ylläpitäjä Palvelun ylläpitäjä jalkauttaja Muutoshallinta Kuntatoimijat Valitsee omat edustajat Avustaa sovitun hallintomallin mukaisesti menetelmä- ja arkkitehtuurikehitystä Jalkauttaa palvelun asiakkaille Rakentaa palvelun asiakkaille Isäntäkuntatoimija johtaa kilpailutetun palvelun kehittäjän suunnittelemaa, toteuttamaa ja testaamaa kehitysprojektia sekä hyväksyy palvelun tuotantoonsiirron Isäntäkuntatoimija tukee palvelun levittämiseen ja ylläpitoon osallistuvien toimijoiden tehtäviä Avustaa sovitusti yhteishankinnoissa ja sopimusasioissa ylläpito AKUSTI KL Kuntahankinna t Toimittaa kilpailutetun palvelun, jonka isäntäkuntatoimija hyväksyy Palvelun kehittäjä Tavoittee t Strategi a Menetelmät Mittarit Hallinto Organisointi Budjetti Raportoint i Arkkitehtuur i Konseptit Hankinnat Sopimukset Toimittajat Business case Testaus Projektin keskeytys Palvelun budjetti Vaatii erityishuomiota Suunnittelu Toimintamallit Tuotantoonsiirto Toteutus Arviot Jatkuvuude n hallinta Tietohallintomallin mukaiset tehtävät

24 TOTEUTUSVAIHEEN AIKATAULU

25 Toteutusvaiheen aikataulu Hankintavaihe 4/ /2015 Hankinnan toteutus Määrittelyjen tarkennus Yhteisten konseptien suunnittelu (viestintä, käyttäjäymmärrys, toiminnallisen muutoksen valmennus, viestintä, vaikuttavuus) Toteutusvaihe 1-12/2016 Teknisen ratkaisun toteutus, integraatiot Yhteisten konseptien toteutus Toisen vaiheen hallintamalli Pilottien valmistelu Pilotointivaihe 1/17-4/15 Pilotoinnit Vaikuttavuuden arviointi Yhteisten konseptien jalostaminen laajempaa levitystä varten Uudet Omahoitopalvelut 25

26 KIITOS! OHJAUSRYHMÄN PUHEENJOHTAJA TUULA HEINÄNEN ) JA PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ HANNA NORDLUND )

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa Esiselvitys Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa V1.0 29.9.2014 Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Versio Muutos Tekijä pvm

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa 1 KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa ICT-strategian Digitaalinen Keski-Suomi -teeman osaselvitys Tenho Jokelainen, Kuntien Tiera Oy 25.02.2015

Lisätiedot

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen TAVOITE KEINOT (Toimenpiteet) Kv 25.8.2014 123 Projekti ja osaprojektit Turku Uudistamisohjelman U2 hanke tai projekti (kv 25.8.2014 123) Hyto organisaation uudistamismuutosprojektien tulos (R.Liuksa pptk:t

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (32) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 1.1

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Loppuraportti 9.12.2013 HMV Service Economy Oy i Esipuhe Etäpalvelun kotikäytön esiselvityksen tavoite oli tehdä hallinnon nykytilaa ja valmiuksia yhteen kokoava kartoitus

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta lapsiperheiden rajattomat palvelut -hanke

Kohti kumppanuutta lapsiperheiden rajattomat palvelut -hanke Omistaja LOPPURAPORTTI 1(47) Kohti kumppanuutta lapsiperheiden rajattomat palvelut -hanke Loppuraportti 28.6.2012 Omistaja LOPPURAPORTTI 2(47) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa Liite KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa 1. Kieku-tietojärjestelmä tuo virastoille seuraavia toiminnallisia muutoksia verrattuna nykytilaan: Yhtenäiset talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA v. 1.3 (19.12.2012) Hankesuunnitelma perustuu Kainuun maakuntajohtajan nimittämän erikoissairaanhoidon tulevaisuus työryhmän työskentelyyn. Työryhmän kokoonpano

Lisätiedot

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 1 Loppuraportti 5.12.2014 Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 2 Sisällysluettelo YHTEENVETO... 3 JOHDANTO... 4 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 5 Kuntien ICT-henkilöstö ja kustannukset...

Lisätiedot

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä Hankesuunnitelma Hyvä Potku - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä 30.09.2013 Tausta : Hyvä vastaanotto ja Potku hankkeet Saatavuus ia Hyvä vastaanotto Aiemmin toteutuneen Kaste

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano Terveydenhuollon sähköinen tiedonhallinta nyt - hyvä tilanne Kansainvälisesti Suomi on huipputasoa

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja 2014 1 Sisältö 3 Johdanto 5 Tiivistelmä 6 Keskittyneet markkinat ja mittava kehityspotentiaali

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arvioinnin pilotit

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arvioinnin pilotit Valtiovarainministeriö 4.6.2010 Valtion tietojärjestelmähankkeiden arvioinnin pilotit Arvioinnin kohde Arviointiryhmä Yleisten tuomioistuimien asianhallinnan kehittäminen Irja Peltonen, Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden täydentävä valtionavustushaku. Valtionavustusohje Hakuaika päättyy 7.2.

SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden täydentävä valtionavustushaku. Valtionavustusohje Hakuaika päättyy 7.2. SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden täydentävä valtionavustushaku Valtionavustusohje Hakuaika päättyy 7.2.2014 Asianumero: THL/1828/6.00.00/2013 Sisältö Johdanto... 3 1. Taustaa...

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Talous ja henkilöstöhallinnon seutuselvitys HETA hanke

LOPPURAPORTTI. Talous ja henkilöstöhallinnon seutuselvitys HETA hanke HETA hanke 9.12.2007 Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 1.1 Lähtökohdat, taustat ja päätökset...2 2 Tiivistelmä...3 3 Projektin kulku...6 4 Taloushallinnon tila...8 4.1 Ostolaskujen käsittely...9 4.2 Myyntilaskutus...9

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat KuntaIT-toiminnan tilannekatsaus 20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat antti.holmroos@vm.fi KuntaIT:n projektisalkku 2008-2009 Omistaja Osapuolet Arvioitu Budjetti Aikataulu Tietojohtaminen

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 Versio: 1.00 Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 2 (98) Sisällys Dokumentin versiohistoria... 3 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot