MERKITTÄVIÄ TEKSTEJÄ. Pääkirjoitus. Sofie Strandén-Backa ja Elina Hytönen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERKITTÄVIÄ TEKSTEJÄ. Pääkirjoitus. Sofie Strandén-Backa ja Elina Hytönen"

Transkriptio

1 ELORE (ISSN ), vol. 19 2/2012. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/2_12/pk_hytonen_stranden-backa.pdf] Pääkirjoitus MERKITTÄVIÄ TEKSTEJÄ Sofie Strandén-Backa ja Elina Hytönen Vaikka Eloren syksyn numero ei teemanumero olekaan, nyt käsillä olevassa lehdessä huomattavan moni teksti liittyy tavalla tai toisella tutkimusetiikkaan tai tutkimushistoriaan. Painavinta tutkimushistoriallista antia edustavat luonnollisesti eminentialuennot, joiden merkeissä Suomen kansantietouden tutkijain seura juhlisti 75-vuotista taivaltaan tämän vuoden toukokuussa. Eminentialla viitattiin tilaisuuteen kutsuttujen luennoitsijoiden erinomaisuuteen ja keskeiseen asemaan kansantietouden tutkijoille tärkeiden tieteenalojen kehityksessä. Luennoissa heitä oli pyydetty pohtimaan folkloristiikan keskeisiä kysymyksiä omista pitkistä tutkijanurista nousevista näkökulmista. Eminentioiden pohdinnat keräsivät seminaariin monilukuisen yleisön. Tässä Eloren numerossa professori Satu Apon, Aili Nenolan ja Seppo Knuuttilan eminentia-luennot julkaistaan myös teksteinä. Näiden esitelmien lisäksi lukijat voivat tutustua SKTS:n nykyisen puheenjohtajan, Sinikka Vakimon Seuran historiaa valottavaan alustukseen ja Pekka Hakamiehen eminentia-luentoja pohtivaan kolumniin. Molemmat esiintyivät niin ikään 75-vuotisjuhlaseminaarissa. Satu Apon esitelmä Satugenre kirjallisuudentutkimuksen ja folkloristiikan riitamaana käsittelee hiljattain kansansatujen alkuperästä ja iästä käytyä tieteellistä kiistaa. Kiistan aloitti kirjallisuustieteilijä Ruth Bottigheimir, joka kyseenalaisti käsityksen kansansatujen katkeamattomasta, tuhatvuotisesta suullisesta historiasta. Journal of American Folklore antoi Bottigheimerin vastustajille kokonaisen teemanumeron käyttöönsä. Esitelmässään Apo erittelee keskustelussa käytettyjä argumentteja ja toteaa, että satujen ja tarinoiden historiasta keskusteltaessa on otettava huomioon myös kirjallisuuden vaikutus. Tämän lisäksi Apo peräänkuuluttaa menneen satututkimuksen uudelleenarvioinnin perään ja 1

2 Sofie Strandén-Backa ja Elina Hytönen: Merkittäviä tekstejä pitää tätä ennen kaikkea folkloristien tehtävänä. Aili Nenola pohtii esitelmässään naistutkimuksen kehittymistä suomalaisen folkloristiikan puitteissa. Nenola osoittaa, miten tärkeää on kysyä esimerkiksi, miksi historia ja tutkimushistoria ovat niin miehisiä tai miksi tutkimusta tehdään niin paljon miesnäkökulmasta. Nenola tähdentää, että jos naisia ylipäätään tehtiin näkyviksi näissä tutkimuksissa, heille annettiin ainoastaan statistin roolia muistuttava osa. Nenolan mukaan naiset oli ennen emansipaatiota suljettu virallisen toiminnan ja julkisen keskustelun ulkopuolelle. Myöhemmin esitelmässään Nenola tekee lyhyen katsauksen naisten emansipaation historiaan Suomessa alkaen vuodesta 1864, jolloin naisten holhoamista alettiin purkaa, ja päätyen 1970-luvun aborttilain säätämiseen. Seppo Knuuttilan esitelmässä Folkloristiikan tiedollisista hierarkioista käsitteelliseen relativismiin pohditaan, miten tutkijat ovat eri aikoina suhtautuneet tutkimusaineistoihinsa. Kun aiemmin yritettiin asettua materiaalin ulkopuolelle ja jopa osoittaa tutkimuskohteen ajattelutavan vääryys, erityisesti 1980-luvulla alettiin kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten aineisto on syntynyt ja miten kestäviä tutkimustulokset ovat. Muutoksen taustalla voi nähdä siirtymisen aiemmasta tekstikeskeisestä kohti antropologista näkökulmaa, jossa tutkijaa pidetään aktiivisena tutkimusaineiston tuottajana ja siten myös yhtenä tutkimuksen kohteena. Knuuttila tuo esitelmässä muiden ohella esiin Pasi Engesin tuoreen väitöskirjan, jonka puolustustilaisuudessa esitetyn lektion voi myös lukea tästä Eloresta. Engesin lektio on sijoitettu eminentia-luentojen läheisyyteen, koska yhtäältä Knuuttila on Engesin väitöksen luennossaan maininnut ja toisaalta, koska lektiossa esitetään tutkimushistoriallinen katsaus Turun koulukuntaan. Enges asettaa erittäin ansiokkaasti saamelaista kansanuskoa koskevan tutkimuksensa laajempaan tutkimushistorialliseen kehykseen ja tuo esiin viimeisen vuosisadan aikana vallinneita paradigmoja. Engesin mukaan hänen oma väitöskirjansa on viimeinen tutkimus, jolla on suora yhteys Turun koulukuntaan ja Lauri Hongon perintöön. Samanaikaisesti Enges on väitöskirjassaan kehittänyt niitä lähtökohtia, joiden pohjalta hänen tutkimusaineistonsa on kerätty 1960-luvulta alkaen. Nykyään asetetaan toisenlaisia kysymyksiä, joista merkittävä osa liittyy materiaalin syntymisen pohdintaan. Knuuttila korostaa esitelmässään, miten tärkeää tutkittavaa ilmiötä on ymmärtää sen omista lähtökohdista käsin, ja ettei tutkimuskohteiden viitekehyksiä pidä tuomita sen vuoksi, etteivät ne vastaa tutkijan omia. Tämä lähtökohta on luettavissa käsillä olevan Eloren kolmesta tutkimusartikkelista. Artikkelissaan Erilaista etnografiaa? Kehitysvammaiset nuoret etnografisen kenttätyön osallistujina Pia Olsson käsittelee tutkittavien ymmärtämisen sekä heidän argumentointinsa ja maailmankuvansa hyväksymisen ongelmia silloin, kun on samalla pidettävä mielessä oma tieteellinen ajattelutapa. Sven-Erik Klinkmannin artikkeli, Stereotyyppejä vahvistava tutkimus, ruotii kriittisesti sosiologi Riie Heikkilän suomenruotsalaisten makua koskevaa väitöskirjaa. Klinkmann osoittaa Heikkilän tutkimuksessa esiintyvän muun muassa itsereflektioon ja tutkijan positiointiin liittyviä puutteita, jotka ovat johtaneet huomattaviin ja silmiinpistäviin tutkimuseettisiin ongelmiin. Camilla Kronqvist pohtii niin ikään tutkimusetiikkaa haastatteluihin perustuvassa, tunteita koskettelevaa puhetta käsittelevässä artikkelissaan. Kronqvist on filosofi ja hänen artikkelinsa, Tunne ja itsetuntemus, lähtökohdat perustuvat filosofian piirissä Elore 2/2012 2

3 Sofie Strandén-Backa ja Elina Hytönen: Merkittäviä tekstejä käytyihin keskusteluihin tunteista. Merja Leppälahti osoittaa kansanuskon ja kirjallisuudentutkimusta yhdistelevässä artikkelissaan, Eläviä vainajia, muodonmuutoksia ja muita outoja tapauksia, miten kansanperinteestä tulee fantasiaa. Haluamme kiittää niitä lukuisia nimettömiä vertaisarvioitsijoita, jotka ovat tehneet merkittävää työtä lukiessaan, arvioidessaan, kommentoidessaan ja ehdottaessaan parannuksia Eloren artikkeleihin. Tässä numerossa on toteutettu aiempaa laajemmat artikkeliabstraktit suomesta ruotsiin ja toisin päin, minkä vuoksi emme esittele artikkeleita pidempään. Pidempien abstraktien toivotaan yhtäältä edistävän tutkimusyhteistyötä Suomessa ja toisaalta tekevän suomenkielistä tutkimusta tunnetummaksi Skandinaviassa. Uskomme, että tiivistelmästä saa tarpeeksi hyvän kokonaiskuvan artikkelin sisällöstä niin, että se voi innostaa lukemaan artikkelin, vaikka olisikin harjaantumaton ruotsin tai suomen lukija. Kenties pidempi käännetty abstrakti johtaa yhteydenottoihin ja lähempiin keskusteluihin aiemmin toisilleen tuntemattomien mutta läheisten tieteenalojen välillä. Eloren tässä numerossa on toteutettu myös toinen uudistus. Tästä eteenpäin lehdessä on kaksi artikkelikategoriaa: artikkelit ja katsaukset. Vaikeasti määriteltävä katsausartikkeli poistuu toisin sanottuna käytöstä. Käsillä olevassa lehdessä julkaistaan kolme teoreettista katsausta: Liisa Granbom-Herranen kirjoittaa suomalaisen sananlaskututkimuksen eri aikakausista. Anna Rajavuori pohtii suullista historiallisen tutkimuksen kohteena. Sofie Strandén-Backa luo lyhyen katsauksen identiteettitutkimukseen ja taustoittaa italialaisen filosofin, Adriana Cavareron käsitettä identiteetin himo (identitetsbegär). Neljännessä katsauksessa Timo Leisiö tarkastelee kahta metsäsuomalaista ruokalajia, mutia ja pepua. Haluamme kiittää erityisesti Pekka Hakamiestä ja Sven-Erik Klinkmannia, jotka lukivat ja kommentoivat Granbom-Herrasen ja Strandén-Backan katsauksia ja tarjosivat asiantuntemuksensa käyttöön. Artikkelien ja katsausten lisäksi tässä Eloren numerossa on kaksi kiinnostavaa konferenssiraporttia ja paljon kirja-arvioita. Elore ottaa kernaasti vastaan lisää raportteja suomalaisista tai kansainvälisistä konferensseista ja seminaareista, joihin lukijat ovat osallistuneet. Julkaisemme mielellämme myös tekstejä, joissa keskustellaan kulttuurientutkimuksen alaan liittyvistä, Eloren lukijoiden sydämellä olevista teemoista. Tässä numerossa tietokirjailija, dosentti ja kustantaja Helena Saarikoski tuo tärkeässä puheenvuorossaan esiin omia kokemuksiaan suomenkielisen tiedekirjan kohtalosta, jota hän pohti toukokuussa SKTS:n kevätkoulun yhteydessä. Saarikoski tuo esiin erilaisia tieteellisen tekstin lajeja ja pohtii, miten kustantamot, lukijat ja arvioijat niihin suhtautuvat. Muodollisesti tiukat tieteelliset kriteerit täyttävien kirjojen lukija- tai ostajakunta ei ole kovin suuri, mutta niillä on merkitystä yliopiston tehokkuutta arvioitaessa. Sen sijaan oikean tieteen muodolliset vaatimukset ohittava teksti ei välttämättä saa hyviä arvioita tai kelpaa laisinkaan, kun esimerkiksi hakee akateemista tehtävää. Näin voi olla siitäkin huolimatta, että tekstin sisältö perustuisi tieteellisesti laadukkaaseen tutkimukseen. Saarikoski tuo esityksessään monta ajatuksia herättävää kokemusta esiin, ja meidän kaikkien suurempaakin yleisöä kiinnostavista aiheista tutkimusta tekevien tulisi miettiä Saarikosken esiintuomia seikkoja. Olemme tästä numerosta alkaen pyytäneet artikkelien ja katsausten kirjoittajilta abstrakteja, mikä houkutteli monia mielenkiintoisia kirjoittajia. Valitsimme näiden ehdotusten joukosta sellaisia tekstejä, joiden arvioimme kiinnostavan eniten kulttuu- Elore 2/2012 3

4 Sofie Strandén-Backa ja Elina Hytönen: Merkittäviä tekstejä rientutkimuksesta kiinnostuneita lukijoita. Tulos näkyy tässä Eloren numerossa. Ensi syksyn aiheeltaan avoimeen numeroon tekstiään tarjoavien tulisi jättää abstraktinsa mennessä. Kevään 2014 teemanumeron abstraktien määräaika on Eloren seuraavaa, kevään 2013 teemanumeroa, Eläimet, työstetään jo. Sen toimittajina vierailevat Taija Kaarlenkaski ja Sari Ung-Lanki, jotka ovat molemmat tutkineet eläimiä kulttuurientutkimuksen näkökulmista. Abstraktien perusteella meillä on lupa odottaa koiria, hevosia, aaseja, papukaijoja ja leppäkerttuja käsitteleviä artikkeleita. Lopuksi haluamme kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tämän poikkeuksellisen laajan numeron työstämiseen. Jo nimettyjen lisäksi haluamme kiittää myös kaikkia kirjoittajia, jotka ovat ahkerasti työskennelleet tekstiensä kanssa ja parantaneet niitä sekä toimittajien että vertaisarvioitsijoiden kommenttien perusteella. Kiitos myös Eloren toimittajille siitä työstä, jonka olette tehneet tämän numeron tekstien lopullisen muotoilun parissa. Uusi taittajamme Johanna Björkholm on tehnyt erinomaista työtä ja joustanut äärimmäisen tiukan aikataulunsa puitteissa. Toivotamme lukijoille hyviä ja pitkiä lukuhetkiä! Elore 2/2012 4

5 ELORE (ISSN ), vol. 19 2/2012. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/2_12/pk_stranden-backa_hytonen.pdf] Ledare EMINENTA TEXTER Sofie Strandén-Backa och Elina Hytönen Höstens nummer av Elore har inget givet tema, men ändå är det förvånande många texter som kretsar kring frågeställningar om forskningsetik och forskningshistoria. Den tyngsta forskningshistoriska delen återfinns självfallet i Eminentia-föreläsningarna. Suomen kansantietouden tutkijain seura (SKTS) Sällskapet för forskare i folkloristik i Finland firade sitt 75-årsjubileum i maj genom att anordna en föreläsningsdag i anslutning till sällskapets årliga forskarskola. Föreläsningsdagen benämndes Eminentia och som föreläsare inbjöds eminenta forskare som ombads reflektera över centrala frågeställningar i folkloristiken utgående från deras egen långa erfarenhet som forskare. Det var många som kom för att åhöra föredragen. Elore har äran att erbjuda tre av dessa föredrag i detta nummer: professorerna Satu Apo, Aili Nenola och Seppo Knuuttila har alla gett sina föredrag i skriftlig form till oss. Sällskapets nuvarande ordförande, Sinikka Vakimo, bidrar också med sitt inledningsföredrag, där hon förklarar hur sällskapet vuxit fram genom åren. Under Eminentiadagen sammanfattade professor Pekka Hakamies föreläsningarna, och i det här numret skriver han om sina reflektioner från dem i sin kolumn. Satu Apos föredrag, vars titel i svensk översättning lyder Sagogenren, ett slagfält mellan litteraturvetenskap och folkloristik handlar om en vetenskaplig dispyt om folksagornas ursprung och ålder. Inom folkloristiken råder en allmän uppfattning om att det vi kallar för folksagor har en obruten, muntlig tradition sedan tusentals år tillbaka. Litteraturvetaren Ruth Bottigheimer har ifrågasatt denna föreställning, och fått mothugg i bland annat ett helt nummer av Journal of American Folklore. I sitt föredrag redogör Apo för argumenten för och emot, och delger oss läsare också sin egen förhållning. Enligt henne måste man i dag räkna med den tryckta litteraturens påverkan när 5

6 Sofie Strandén-Backa och Elina Hytönen: Eminenta texter man diskuterar sagors och sägners historia, och hon menar att vi som folklorister måste ompröva hela den sagoforskning som hittills bedrivits. Aili Nenola diskuterade kvinnoforskningens framväxt inom den finska folkloristiken i sitt föredrag Kvinnoberättelsen. Hon visade på vikten av att ställa sig frågor som varför historia och forskningshistoria är så mansdominerade, och varför så mycket forskning bedrivits ur ett mansperspektiv. Om kvinnor över huvud taget blivit synliggjorda i dessa sammanhang har de enligt henne getts en roll som påminner om statistens. En förklaring hon ger är att kvinnorna innan emancipationen var utestängda från offentlig verksamhet och offentlig debatt. Nenola ger efter detta en kort historisk överblick över kvinnoemancipationen i Finland från avskaffandet av förmyndarskap för kvinnor på 1864 till abortlagstiftningen på 1970-talet. Seppo Knuuttilas föredrag Från folkloristikens kognitiva hierarkier till begreppslig relativism diskuterar hur olika man som vetenskapare förhållit sig till sitt studiematerial genom tiderna. När ett tidigare förhållningssätt innebar att man försökte ställa sig utanför materialet, kanske till och med påvisa hur fel ens studieobjekt tänkte, omformades uppfattningen i synnerhet under 1980-talet till att problematisera hur materialet tillkommit och utvärdera forskningsresultatens hållbarhet. Det här kan ses som en följd av ett tidigare textcentrerat förhållningssätt till ett senare antropologiskt där forskaren ses som en aktiv del av forskningsmaterialet och som något som därmed också måste studeras. Knuuttila delger oss exempel från riktigt nya doktorsavhandlingar, däribland Pasi Enges, vars lectio vi också får läsa i detta nummer. Eftersom Enges lectio både omnämndes av Knuuttila och ger en forskningshistorisk överblick av Åboskolan placeras den i nära anslutning till Eminentia-texterna. Enges placerar in sin forskning om samisk folktro på ett mycket förtjänstfullt sätt i ett vidare forskningshistoriskt sammanhang, och diskuterar de olika paradigm som varit rådande under mer än ett sekel. Han menar själv att hans egen avhandling är den sista med direkt koppling till Åboskolan och ett arv efter Lauri Honko. Samtidigt innebär hans forskning en nödvändig vidareutveckling av de utgångspunkter som man hade när materialet som han använder sig av samlades in på 1960-talet. Andra frågor ställs idag, och en viktig del av dem handlar om att problematisera tillkomsten av materialet. Knuuttila betonar vikten av att förstå ett fenomen utgående från dess referensramar, och att inte döma ut något för att det inte stämmer överens med forskarens egna referensramar. Den här frågeställningen återfinns i tre av de artiklar som finns i det här numret. Pia Olsson skriver i sin artikel, vars rubrik i översättning lyder En annorlunda etnografi? Utvecklingsstörda ungdomar i etnografiskt fältarbete om problemet att förstå dem man studerar och acceptera deras argumentation och världsbild samtidigt som man ska hålla kvar sitt vetenskapliga tänkesätt. Sven-Erik Klinkmanns artikel Forskning som förstärker stereotypisering är en kritisk granskning av sociologen Riie Heikkiläs avhandling om finlandssvenskars smak. Klinkmann lyfter fram brister bland annat i självreflexivitet och självpositionering, vilket medför frapperande grova forskningsetiska övertramp. Camilla Kronqvist gör å sin sida en forskningsetisk studie av talet om känslor i intervjubaserad forskning. Kronqvist är filosof, och skriver sin artikel Känsla och självkännedom utgående från ett filosofiskt resonemang om känslor. Merja Leppälahti ger prov på folktroforskning i kombination med litteratur. I sin artikel, vars rubrik i översättning Elore 2/2012 6

7 Sofie Strandén-Backa och Elina Hytönen: Eminenta texter lyder: Levande döda, shapeshifters och andra underliga varelser skriver hon om hur folktradition blir fantasy. Vi tackar alla våra många och anonyma refereegranskare för det viktiga arbetet de utfört när de läst artiklarna, granskat det vetenskapliga innehållet, kommenterat och gjort förbättringsförslag. Artiklarna presenteras medvetet inte längre än så här, eftersom vi från och med detta nummer har gjort översättningar av lite längre artikelabstract från finska till svenska och från svenska till finska. Arbetet görs uttryckligen för att främja forskningssamarbetet i landet och för att föra ut den finskspråkiga forskningen till det skandinaviska språkområdet. Vi tror att en sammanfattning på en sida ger en tillräckligt god överblick av artikelns innehåll för att ge vidare impulser till att läsa artikeln på ett språk som kan kännas ovant och svårtillgängligt. Kanske ett översatt längre abstract kan leda till kontakter för närmare diskussioner om dittills okända näraliggande vetenskapsämnen. En annan nyhet som gäller från och med detta nummer är att vi numera har två kategorier av artiklar: Vi skiljer enbart mellan artiklar och översikter. Den svårdefinierade kategorin översiktsartikel utgår. I detta nummer har vi tre teoretiska översikter: Liisa Granbom-Herranen skriver om olika perioder i den finska ordspråksforskningen. Anna Rajavuori lyfter fram det muntliga som föremål för historievetenskaplig forskning. Sofie Strandén-Backa ger en kort översikt av identitetsforskning för att ge en bakgrund till den italienska filosofen Adriana Cavareros begrepp identitetsbegär. Den fjärde översikten ger Timo Leisiö i form av en inblick i två skogsfinska maträtter mutti och pepu. Vi vill här rikta ett särskilt tack till Pekka Hakamies och Sven-Erik Klinkmann som läst och kommenterat Granbom-Herranens respektive Strandén-Backas forskningsöversikter. Det är en rikedom att ha kunniga forskare att fråga när expertis behövs. Utöver föredrag, artiklar och översikter har vi också två intressanta konferensrapporter och som vanligt riktigt många bokrecensioner. Vi tar gärna emot flera rapporter från konferenser och seminarier. Vad har ni tagit del av i Finland och ute i världen som kunde intressera också andra? Eller har ni något på hjärtat som ni vill föra fram som direkt berör kulturvetenskapligt inriktade forskare? I det här numret är det författare, docent och förläggare Helena Saarikoski som delar med sig av sina erfarenheter i ett viktigt debattinlägg. Hon höll ett anförande på SKTS:s vårskola i maj om den finskspråkiga vetenskapliga litteraturens öde, och nu får vi läsa om hennes tankar om detta ämne. Saarikoski skriver om att skriva olika typ av vetenskaplig litteratur och hur sådan litteratur tas emot av förlag, läsare och granskare. Hon diskuterar dilemmat mellan att ge ut formellt strikt vetenskapliga böcker som inte köps och läses av så många men som ger streck i rätt kolumn när universitetens effektivitet bedöms, och andra typer av vetenskaplig litteratur, med lika högtstående vetenskapligt innehåll, men med en form som inte följer föreställningar om Riktig Vetenskap och som därmed riskerar att degraderas och inte räknas exempelvis när man söker en akademisk tjänst. Det är många tänkvärda erfarenheter som Saarikoski delar med sig av i det här inlägget, och det finns skäl för alla oss som skriver vetenskap som intresserar allmänheten att fundera på det hon skriver. Vi har från och med det här numret gått in för att efterlysa abstract för artiklar och översikter. Efterlysningen lockade många intresserade skribenter, och vi valde ut de abstract som vi ansåg skulle mest betjäna en kulturvetenskapligt intresserad läsekrets, och resultatet syns nu i detta nummer. Våra stadigvarande datum för abstractinlämning är den Elore 2/2012 7

8 Sofie Strandén-Backa och Elina Hytönen: Eminenta texter 2.5 för numret som utkommer på hösten, och 2.9 för det temanummer som utkommer på våren. Nästa nummer är redan under arbete, och har temat Djur. Vi har två gästande artikelredaktörer med djur i ett kulturvetenskapligt hänseende som specialområde: Taija Kaarlenkaski och Sari Ung-Lanki. Utgående från de abstract vi fått in kan vi förvänta oss artiklar som handlar om hundar, hästar, åsnor, papegojor och nyckelpigor. Till sist vill vi tacka alla som varit involverade i arbetet med det här numret, ett ovanligt digert sådant. Förutom de som redan nämnts vill vi tacka också alla skribenter som idogt fortsatt arbeta och förbättra sina texter i enlighet med såväl redaktörernas som granskarnas kommentarer. Tack också alla Elores redaktörer för det arbete ni gjort för att texterna i det här numret har fått sin slutliga utformning. Vår nya layoutare Johanna Björkholm har gjort ett utmärkt arbete och har hela tiden varit just så flexibel med tiden som ett för alla pressat tidsschema har tillåtit. Vi önskar alla goda och hållbara läsestunder! Elore 2/2012 8

9 ELORE (ISSN ), vol. 19 2/2012. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/2_12/hakamies.pdf] Eminentia-liite EMINENTTIÄ FOLKLORISTIIKKAA Pekka Hakamies Toukokuun 15. päivä pidetyssä Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran kevätkoulussa esiintyi aiemmista poiketen neljä varttunutta tutkijaa, jotka pitivät Eminentia-luennot. Kullakin esiintyjällä oli oma aiheensa ja näkökulmansa, ja luennot kattoivatkin laajalti folkloristiikan kenttää. Seuraava teksti ei ole niinkään luentojen referointia kuin niiden herättämien ajatusten esittelyä. Satu Apon, Aili Nenolan ja Seppo Knuuttilan esitykset ovat luettavissa tässä Eloren numerossa omana Eminentia-liitteenään. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) kansanrunousarkiston emeritusjohtaja Pekka Laaksonen kuvasi luennossaan, miten muistitieto tuli klassisen, kiinteätekstisen folkloren ohella järjestelmällisen keruun ja tutkimuksen kohteeksi. Osaksi kyseessä on ollut tieteen sisäinen muutos, jota rakennettiin ennen kaikkea pohjoismaisessa Vöyrin kenttätyöseminaarissa kesällä Sen myötä tutkimuksen mielenkiinto siirtyi kertomuksista kertojiin ja kerrontaan prosessina. Kansanrunoudentutkimuksella, sittemmin folkloristiikalla, on aina ollut tiiviit suhteet yhteiskuntaan, vaikka asiaa ei aina olekaan tiedostettu. Kansallisvaltion rakentamisen aikana Kalevala, eeppinen kansanrunous ja muu kansallista menneisyyskuvaa tuottanut tutkimus on ollut yhteiskunnallisesti relevanttia. Modernisaation myötä 1960-luvulla kansallisen folkloristiikan rinnalle tuli vähitellen keruu sekä tutkimus, joka hyödynsi nuorempia aineistoja eikä enää nähnyt folkloren tuottajana yhtenäistä kansaa vaan erilaisia yhteiskunnallisia ryhmiä. Samalla ryhmien tuottama muistitieto juuri heidän omana menneisyyskuvanaan tuli tärkeäksi. Romanien suullisen perinteen dokumentointi ja esittely äänilevyllä toi esiin ensimmäistä kertaa etnisen vähemmistön, joka ei ollut sillä tavalla keskeinen kansallisen kertomuksen kannalta kuin saamelaiset tai suomenruotsalaiset. 9

10 Pekka Hakamies: Eminenttiä folkloristiikkaa Muutos ei ollut helppo. Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa oli jyrkästi erilaisia näkemyksiä siitä, oliko syytä kerätä vuoden 1918 muistitietoa. Hanke lopulta toteutettiin, ja siitä muodostui merkkipaalu kansanrunousarkiston keruupolitiikassa. Vuoden 1918 muistitietohanketta seurasi melko pian jätkäperinteen keruu. Vaikka Matti Kuusi ylistikin keruun tuottamista aineistoista toimitetun antologian esipuheessa kirjoittajien lahjakkuutta, itse aineisto katsottiin SKS:n piirissä niin ruokottomaksi, että kirja piti antaa muualle julkaistavaksi. Samoin kävi rakentajaperinteestä toimitetulle teokselle, mutta sen jälkeen SKS on julkaissut omista kilpakeruistaan toimitetut antologiat. Teema- tai ryhmäkohtaisen muistitiedon keruu, aineiston arkistoiminen ja antologian julkaiseminen yhteistyönä ulkopuolisten tahojen kanssa on ollut yhteiskunnallista vuorovaikutusta jo kauan ennen kuin sellaisesta ruvettiin humanistisen tutkimuksen yhteydessä puhumaan. Monet keruuhankkeista ovat toteutuneet alun perin yhteiskunnasta tulleen ehdotuksen pohjalta. Folkloristien kesti jonkin aikaa tottua siihen, että henkilökohtainen muistelukerronta oli sellaisenaan oikeaa tutkimusaineistoa eikä pelkästään kontekstitietoja, joita oli ruvettu noteeraamaan 1960-luvulla. Muistan Pekka Laaksosen joskus vuosikymmeniä sitten todenneen muistitietoaineistosta, että sitä käyttivät yhteiskuntatieteilijät paljon enemmän kuin folkloristit. Satu Apon luento käsitteli toisella tavalla folkloristiikan olemusta ja perimmäisiä kysymyksiä. Satuja ja etenkin ihmesatuja on totuttu pitämään folkloristiikan kuningaslajina epiikan ohella, ja ihmesaduissa on nähty monenlaisia kajastuksia menneiltä vuosituhansilta ja ihmissielun syvyyksistä, eurooppalaisen keskiajan ohella. Kun tällaisen perinnelajin perusteisiin kajotaan kieltämällä sen suullinen alkuperä ja ikivanha historia, ollaan tekemisissä aika suurten asioiden kanssa. Ruth Bottigheimer on omilla perusteillaan kiistänyt ihmesatujen perusluonteen suullisena perinteenä väittämällä näitä satuja alkuperältään kirjallisiksi ja Euroopassa uudella ajalla luoduksi traditioksi, joka on sittemmin levinnyt laajalti suullisesti. Reaktiot ovat olleet kiivaita, Satu Apo toi hyvin esiin sen, kuinka suuria tunteita Bottigheimerin näkemys on herättänyt muiden tutkijoiden keskuudessa. Aili Nenola esitti laajana kaarena suomalaisen naisasialiikkeen historian ja sen yhteydessä feministisen näkökulman muodostumisen folkloristiikkaan; nykyään on paikallaan puhua sukupuolinäkökulmasta. Feministinen tutkimus on sikäli poikkeuksellinen tieteen kentällä, että siihen on alusta lähtien liittynyt selkeä yhteiskunnallinen missio: naisten sorretun aseman paljastaminen ja sortoa ylläpitävien rakenteiden ja mekanismien analysointi. Naistutkimus onkin herättänyt 2000-luvulla enemmän intohimoja ja väittelyjä kuin mikään muu tutkimuksen suuntaus. Tuskin kukaan kiistää naisnäkökulman edustajien mission oikeutusta. Naistutkimus on vuosien mittaan haaronut moniaalle, eivätkä kaikki suuntauksen alle itsensä sijoittavat ole ehkä perusasioistakaan aivan samaa mieltä. Yhteistä on tietty konstruktionistisuus ja siihen luonnostaan liittyvä relativismi, jolloin tiedon katsotaan olevan sidoksissa sen esittäjän näkökulmaan. Radikaaleimmillaan naistutkijat ovat nähneet oman tutkimusalansa perustavanlaatuisesti erilaisena kuin miestieteen, eikä näiden kahden vertailu ole sen vuoksi mahdollista. Maltillisempi naistutkimus lähtee samoista tieteenfilosofisista perusteista kuin muukin tutkimus ja löytää oman suuntansa ennen kaikkea tutkimuskohteiden ja -kysymysten valinnassa. Tiedollinen relativismi ja konstruktionismi ovat Elore 2/

11 Pekka Hakamies: Eminenttiä folkloristiikkaa olleet valtasuuntauksia viime vuosikymmeninä ihmistieteissä, ja harva tutkija on ääneen vannonut realismin nimeen. Johonkin mittaan tällainen on perusteltua, mutta mitä enemmän sijaa annetaan relativistiselle epäilylle, sitä vaikeammaksi käy yhteisen arviointipohjan löytäminen eri suuntauksille. Olisi sääli, jos nais- ja miestiede eivät kykenisi keskustelemaan keskenään. Seppo Knuuttila lähti luennossaan liikkeelle toisenlaisesta tiedollisen relativismin ongelmasta ja havainnollisti asiaa kysymällä, mistä oikein on kyse kun tutkittava puhuu haltiakokemuksistaan ja tutkija pohtii, mitä haastateltavan kertomasta on olemassa ja mitä ei kuten Honko aikanaan kysyi, kuinka tutkia sitä mitä ei ole oikeasti olemassa. Ajankohtaisesta tutkimuksesta ja tämän ongelman tiedostamisesta Knuuttila mainitsi esimerkkinä Pasi Engesin väitöskirjan; väittelyn lektion teksti julkaistaan tässä Eloren numerossa. Tutkijoiden perinteinen lähestymistapa on on ollut rationaalisen selityksen löytäminen. Knuuttila näki tällaisen näkökulman juuret antiikin traditiossa. Suomalaisessa tutkimuksessa Simonsuuren teos Myytillisiä tarinoita on hyvä esimerkki siitä, kuinka tutkija ensin esittelee uskomustarinoita ja sen jälkeen pohtii sitä, millaiset todellisuuden ilmiöt ovat voineet synnyttää näitä tarinoita. Vaihtoehtoinen, nykyään yleistynyt tutkijoiden asenne on relativistinen hyväksyntä sille, että tällaisia uskomuksia on oikeasti olemassa ja kokemukset ovat tutkittaville todellisia. Sen sijaan tutkija jättää silleen sen pohtimisen, mikä todellisuudessa on synnyttänyt uskomukset. Knuuttila siirtyi välillä pohtimaan relativismin asemaa yleensä ja etenkin niin sanottua jyrkkää relativismia. Sitä vastaan on usein hyökätty, ja relativismin kannattajat ovat vastanneet kysymällä, missä oikein on se jyrkkä relativismi, joka on kriitikoiden maalitauluna. Uskoakseni jyrkän relativismin puuttuminen empiirisistä tutkimuksista johtuu sen perustavanlaatuisesta ongelmallisuudesta. Koko ajatus lienee elänyt lähinnä teoreetikkojen julistuksissa, ilman että kukaan olisi pyrkinyt tekemään tutkimusta siltä pohjalta. Todellinen ongelma on se, kuinka tutkija voi yhtäältä etnografiassaan ymmärtää tutkittavaa ja hyväksyä hänen argumentaationsa ja maailmankuvansa ja toisaalta säilyttää oman tieteellisen ajattelutapansa. Luonteva ratkaisu voisi olla sellainen relativismin ja realismin yhdistelmä, jota on käytetty ainakin suullisen historian parissa. Menneisyyskuvat siten kuin ihmiset niistä kertovat voivat olla ristiriidassa sen kanssa, mitä historian faktoista tunnetaan. Ne ovat kuitenkin psykologisesti tosia, kuten Alessandro Portelli kirjoittaa teoksessaan The order has been carried out : history, memory, and meaning of a Nazi massacre in Rome (2003), niiden olemassaolo sinänsä on tosiasia ja ne vaikuttavat ihmisten ajatteluun ja toimintaan. Lopulta voi olla tutkimuksen kannalta antoisampaa selvittää sitä, millaiset historialliset rakenteet ja psykologiset mekanismit ovat synnyttäneet tosiasioiden kanssa virheellisiä mielikuvia ja muistoja, kuin että tyydyttäisiin vain toteamaan, että tällaisiakin on ja jätettäisiin silleen. Pekka Hakamies on Turun yliopiston folkloristiikan professori ja Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen johtaja. Lisäksi hän on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran hallituksen jäsen. Elore 2/

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Heidi Aalto Etnologian pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Historian ja etnologian

Lisätiedot

Varför irriterar finlandssvenskarna?

Varför irriterar finlandssvenskarna? 1 2011 Pasi Saukkonen SVENSK SERVICE TACK! PAKKO- RUOTSI! POIS Mikä suomenruotsalaisissa ärsyttää? Selvitys mediakeskustelusta Suomessa Varför irriterar finlandssvenskarna? En medieanalys med sammandrag

Lisätiedot

Ruotsinsuomalaisen kirjailijan motivaatio, identiteetti ja lukutottumukset

Ruotsinsuomalaisen kirjailijan motivaatio, identiteetti ja lukutottumukset Stockholms universitet Institutionen för baltiska språk, finska och tyska Avdelningen för FINSKA Ruotsinsuomalaisen kirjailijan motivaatio, identiteetti ja lukutottumukset Anneli Tikkanen-Rózsa Examensarbete

Lisätiedot

Ethnos-tiedote 1/2012

Ethnos-tiedote 1/2012 TIEDOTE 1/2012 Sisältö Puheenjohtajan palsta: Vilkaisu taakse ja tähystys eteen........... 3 Vuosikokous 16.3.2012...5 Toimintakertomus 2011...6 Toimintasuunnitelma 2012...12 Heritage and Individuals SIEF-raportti

Lisätiedot

Kitkan vesiltä Pohjanlahden tehtaille Akanlahden tukinsiirtolaitokset 1893 1964

Kitkan vesiltä Pohjanlahden tehtaille Akanlahden tukinsiirtolaitokset 1893 1964 Jaakko Blomberg Kitkan vesiltä Pohjanlahden tehtaille Akanlahden tukinsiirtolaitokset 1893 1964 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 196 Jaakko Blomberg Kitkan vesiltä Pohjanlahden tehtaille

Lisätiedot

Syrjäsilmällä sukupuolen jäsennyksiä maaseudulla

Syrjäsilmällä sukupuolen jäsennyksiä maaseudulla Syrjäsilmällä sukupuolen jäsennyksiä maaseudulla Hanna-Mari Ikonen (toim.) Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisu 4/2008 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464 ISBN 978-952-227-047-4 (nid.)

Lisätiedot

Tintti Klapuri, Turun yliopisto: Uusi nainen? Toisto ja syklisyys Anton Tšehovin naiskuvauksissa

Tintti Klapuri, Turun yliopisto: Uusi nainen? Toisto ja syklisyys Anton Tšehovin naiskuvauksissa KIRJALLISUUDENTUTKIMUS NYT 2011/ ABSTRAKTIT KIRJALLISUUS JA AIKA Tintti Klapuri, Turun yliopisto: Uusi nainen? Toisto ja syklisyys Anton Tšehovin naiskuvauksissa Anton Tšehovin tekstien ytimessä on staattiseksi

Lisätiedot

35.VUOSIKERTA SISÄLLYSLUETTELO KULUTTAJAPUNTARI - KONSUMENTVÅGEN. 3 Pääkirjoitus: Keitä olemme, miksi olemme? 4 Muistelua ensimmäisiltä vuosilta

35.VUOSIKERTA SISÄLLYSLUETTELO KULUTTAJAPUNTARI - KONSUMENTVÅGEN. 3 Pääkirjoitus: Keitä olemme, miksi olemme? 4 Muistelua ensimmäisiltä vuosilta KULUTTAJAPUNTARI - KONSUMENTVÅGEN 35.VUOSIKERTA TOIMITUS Kasöörinkatu 3 B 00520 Helsinki Kassörsgatan 3 B 00520 Helsingfors Puhelin/Fax (09)87750120 info@kuluttajat-konsumenterna.fi www.kuluttajat-konsumenterna.fi

Lisätiedot

K a n s a l l i s - k i r j a s t o. Uusi kirjatalous Digitoidaan! Tieteen puutarhoissa Taiteiden yö

K a n s a l l i s - k i r j a s t o. Uusi kirjatalous Digitoidaan! Tieteen puutarhoissa Taiteiden yö 3 2010 K a n s a l l i s - k i r j a s t o Uusi kirjatalous Digitoidaan! Tieteen puutarhoissa Taiteiden yö s isällys 3/2010 kansalliskirjasto 1 tiedon liekki 2 kunskapens fackla Esko Rahikainen 3 ajankohtaista

Lisätiedot

EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA

EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA Sanomalehtiyliopisto syksy 2010 EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA 1 JULKAISU No 33 Avoin yliopisto 2 EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA 3 Sanomalehtiyliopisto syksy

Lisätiedot

Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä. Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008

Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä. Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008 Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos. Eron aika. Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta

Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos. Eron aika. Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos Eron aika Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta Sonja Miettinen AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Helsingin

Lisätiedot

ETHNOS TIEDOTE 3/2006

ETHNOS TIEDOTE 3/2006 ETHNOS TIEDOTE 3/2006 Sisältö Puheenjohtajan palsta:... 3 Sadonkorjuuta Materiaalinen kulttuuri Suomessa ja Unkarissa... 5 IX Suomalais-unkarilainen symposium Jyväskylässä 24. - 27.8.2006 Kansatieteilijä

Lisätiedot

Yhtä mieltä ollaan siitä, että se syntyy henkilökohtaisen kokemisen kautta. Mikä tahansa tila muuttuu paikaksi,

Yhtä mieltä ollaan siitä, että se syntyy henkilökohtaisen kokemisen kautta. Mikä tahansa tila muuttuu paikaksi, Lektio Matkan kokemus veistyy esiin Silja Nikula On huhtikuun neljäs päivä vuonna 2008, kello on 12 minuuttia yli 10. Lentokone laskeutuu Prahaan. Pääsen tullin läpi ja ulos asemarakennuksesta. Raahaan

Lisätiedot

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 0 KOTIÄIDIT MIELENOSOITUSMARSSILLA Miten nais- ja miestoimittajat rakentavat sukupuolta päivälehtien kotimaanosastojen journalistisissa käytänteissä ja teksteissä? Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu

Lisätiedot

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Nuorisotutkimusverkoston

Lisätiedot

Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä

Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä Minna Rönkä Helsingin yliopisto Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Arkeologia Pro gradu -tutkielma 2014 Sisältö

Lisätiedot

Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena

Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 8 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 8 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Kun on tunteet. Petja Aarnipuu. Elorella ei lehtenä ole äänioikeutta, eikä se näin ollen äänestänyt. Elore on puoluepoliittisesti

Pääkirjoitus. Kun on tunteet. Petja Aarnipuu. Elorella ei lehtenä ole äänioikeutta, eikä se näin ollen äänestänyt. Elore on puoluepoliittisesti Elore (ISSN 1456-3010), vol. 18 1/2011. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/1_11/pk_aarnipuu.pdf] Pääkirjoitus Kun on tunteet Petja Aarnipuu Elorella ei

Lisätiedot

J ä s e n l e h t i 1-2 / 2008

J ä s e n l e h t i 1-2 / 2008 J ä s e n l e h t i 1-2 / 2008 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: (09) 228 69 351 Sähköposti: shs@histseura.fi Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Kepan Raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 91 ISSN 1236-4797 ISBN (nid.) 978-952-200-076-7 ISBN (pdf) 978-952-200-077-4

Lisätiedot

POSTMODERNI ISYYS JA USKONNOLLISUUS - TARINALLINEN NÄKÖKULMA

POSTMODERNI ISYYS JA USKONNOLLISUUS - TARINALLINEN NÄKÖKULMA Joensuun yliopiston teologisia julkaisuja University of Joensuu Publications in Theology N:o 19 POSTMODERNI ISYYS JA USKONNOLLISUUS - TARINALLINEN NÄKÖKULMA Jari Kekäle Joensuun Yliopiston teologisia julkaisuja

Lisätiedot

#80 SISÄLTÖ. 32 Risto K. Järvinen. Cowboy mursi intiaanin kirouksen

#80 SISÄLTÖ. 32 Risto K. Järvinen. Cowboy mursi intiaanin kirouksen 1 2009 TAPIO PUOLIMATKA PUOLUSTI HUUHAA-TEESEJÄÄN SISÄLTÖ Julkaisija: PL 483 00101 Helsinki www.skepsis.fi Päätoimittaja: Risto K. Järvinen E-mail: editor@skepsis.fi #80 Toimitus: Närhitie 11 01450 Vantaa

Lisätiedot

Kertomuksen tutkimus Matti Hyvärinen

Kertomuksen tutkimus Matti Hyvärinen Kertomuksen tutkimus Matti Hyvärinen Kertomusten tutkimus on tullut tutuksi parin viime vuosikymmen kuluessa yhtä hyvin yhteiskuntatieteissä, kasvatustieteissä, psykologiassa, oikeustieteissä kuin terveyden

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

PROFESSORIN TEHTÄVÄNÄ ON

PROFESSORIN TEHTÄVÄNÄ ON ELORE (ISSN 1456-3010), vol. 13 2/2006. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_06/ukk2_06.pdf] PROFESSORIN TEHTÄVÄNÄ ON TEHDÄ FOLKLORISTIIKKA HOUKUTTELEVAKSI.

Lisätiedot

ELÄVIÄ VAINAJIA, MUODONMUUTOKSIA JA MUITA OUTOJA TAPAUKSIA

ELÄVIÄ VAINAJIA, MUODONMUUTOKSIA JA MUITA OUTOJA TAPAUKSIA ELORE (ISSN 1456-3010), vol. 19 2/2012. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/2_12/leppalahti.pdf] Artikkeli ELÄVIÄ VAINAJIA, MUODONMUUTOKSIA JA MUITA OUTOJA

Lisätiedot

HALUTTIIN SAADA VAAN JAMIT PYÖRIMÄÄN OULUSSA

HALUTTIIN SAADA VAAN JAMIT PYÖRIMÄÄN OULUSSA HALUTTIIN SAADA VAAN JAMIT PYÖRIMÄÄN OULUSSA Oululainen jazzkulttuuri 1965-1975 Santtu Kuivamäki Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Etnomusikologian pro gradu - tutkielma Helmikuu

Lisätiedot

Diakonian. tutkimus. Journal for the Study of Diaconia. Graafinen ohjeisto

Diakonian. tutkimus. Journal for the Study of Diaconia. Graafinen ohjeisto 2 2009 Diakonian tutkimus Journal for the Study of Diaconia Graafinen ohjeisto Diakonian tutkimus -aikakauskirjan toimitus Päätoimittaja/Editor Yliopistolehtori (mvs.) Diakonian yliopettaja, vieraileva

Lisätiedot

Maaseutu, yliopisto ja yhteiskunta

Maaseutu, yliopisto ja yhteiskunta NIKLAS LUNDSTRÖM SEIJA VIRKKALA (Toim.) Maaseutu, yliopisto ja yhteiskunta Juhlakirja professori Hannu Katajamäen 60-vuotispäiväksi ACTA WASAENSIA NO 264 ALUETIEDE 11 UNIVERSITAS WASAENSIS 2012 Vaasan

Lisätiedot