Eduskunnan puhemiehelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eduskunnan puhemiehelle"

Transkriptio

1 KIRJALLINEN KYSYMYS 270/2006 vp Turun Diakonia-ammattikorkeakoulun yksikön siirtäminen Helsinkiin Eduskunnan puhemiehelle Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) sai maanantaina tietää, että opetusministeriö ehdottaa keskustelua Diakin Turun yksikön siirtämisestä Helsinkiin. Tämä perustuu opetusministeriön Diakille lähettämään kirjeeseen, jossa se toteaa haluavansa keskustella ammattikorkeakoulun kanssa käytävien tavoitesopimusneuvottelujen yhteydessä Turun yksikön toimintojen siirtämisestä Helsinkiin. Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikössä ehdotus on otettu vastaan tyrmistyneenä. Yksikön henkilökunta katsoo, että molempien koulutusohjelmien edun mukaista on, että toiminta jatkuu Turussa osana Diakia. Diak on kahdeksalla paikkakunnalla toimiva yksityinen verkostoammattikorkeakoulu, jolla on yhdeksän taustayhteisöä, jotka muodostavat ammattikorkeakoulun omistajapohjan. Yhtenä omistajana on Turun kristillisen opiston säätiö, jonka tiloissa Turussa Diakin Turun-yksikkö toimii. Myös Turun kristillisen opiston säätiö haluaa säilyttää yksikön Turussa. Käytännössä yksikön toimintojen siirto koskisi sekä yksikön viestinnän että viittomakielentulkin koulutusohjelmia. Vuonna 1998 perustetussa Diakin Turun-yksikössä on tällä hetkellä 261 opiskelijaa. Heistä 86 opiskelee viittomakielentulkin koulutusohjelmassa ja 175 viestinnän koulutusohjelmassa. Yksikössä on tällä hetkellä 27 työntekijää, joiden lisäksi yksikkö työllistää lukuisia tuntiopettajia. Opetusministeriön ehdotus liittyy ammattikorkeakoulukentän yleiseen rakenneuudistukseen, jossa on tarkasteltu erityisesti pieniä, yksialaisia yksikköjä. Turun-yksikön kohdalla ehdotus siirrosta ei ministeriönkään mukaan perustu koulutuksen tasoon tai laatuun, vaan pyrkimykseen keskittää ammattikorkeakouluyksikköjä entistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Turun-yksikkö ei myöskään ole yksialainen, vaan amk-tutkintokoulutusta tarjotaan kahdella koulutusalalla. Diakin Turun-yksiköllä on selkeä alueellinen koulutus- ja kehitystehtävä kummallakin koulutusalallaan. Yksikkö on ainoa viittomakielentulkin koulutusta tarjoava oppilaitos Länsi-Suomen alueella. Viittomakielentulkin koulutusohjelmasta valmistuvat tulkit palvelevat erityisesti koko Varsinais-Suomen ja Länsi-Suomen läänin viittomakielisten yhteisöä. Varsinais-Suomessa on Suomen toiseksi laajin viittomakielisten yhteisö. Tulkkikoulutuksen lakkauttamisella Turusta olisi välittömät yhteiskunnalliset seuraamukset alueen kuurojen yhteisölle. Viestinnän alalla Diakin Turun-yksikkö on ainoa ammattikorkeakoulu Länsi-Suomen läänissä, joka kouluttaa ammattilaisia suoraan toimittajan tehtäviin. Julkisessa keskustelussa esillä ollut viestinnän alan aloituspaikkojen ylitarjonta koskee selvitysten mukaan etenkin av-tuotannon koulutusta, jota Diak ei tarjoa. Sen sijaan toimittajakoulutusta ammattikorkeakouluissa ei ole liikaa. Diakin viestinnän koulutus palvelee myös kirkollisen viestinnän kenttää, ja tätä puolta kehi- Versio 2.0

2 tetään parhaillaan voimakkaasti myös täydennyskoulutuksen puolella. Diakin Turun-yksiköstä valmistuneille on tilausta Varsinais-Suomen työmarkkinoilla: vuoden 2004 loppuun mennessä valmistuneista viittomakielentulkeista 40 prosenttia on jäänyt Varsinais-Suomeen ja 70,9 prosenttia Länsi-Suomen lääniin. Heidän työllistymisasteensa on 90,9 prosenttia. Diakin Turun-yksiköstä valmistuneista medianomeista lähes puolet on työllistynyt Länsi-Suomen läänin alueelle. Viestinnän koulutusohjelmassa valmistuneiden työllistymisaste on 74,3 prosenttia. Yksikön siirtäminen Turusta Helsinkiin merkitsisi viittomakielentulkin koulutuksen keskittämistä Helsinkiin, jossa Humanistinen ammattikorkeakoulu jo tarjoaa saman alan koulutusta. Samalla Länsi-Suomi menettäisi tulkkikoulutuksen. Viestinnän alalta poistuisi ainoa toimittajakoulutusta tarjoava ammattikorkeakouluyksikkö Länsi-Suomessa. Siirron myötä lisättäisiin jo ennestään kireää pääkaupunkiseudun kilpailuasetelmaa viestinnän koulutuksessa. Diakin tavoitesopimusneuvottelut opetusministeriön kanssa on sovittu käytäviksi Samassa yhteydessä ratkeaa Diakin Turun-yksikön tulevaisuus. Päätös siirtämisestä Helsinkiin tarkoittaisi käytännössä Turun-yksikön lopettamista. Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on kokouksessaan perjantaina päättänyt, että Diak haluaa säilyttää viittomakielen ja viestinnän koulutusohjelmat Turussa. Hallitus pitää Turkua perusteltuna koulutuspaikkana. Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 :ään viitaten esitän valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen: Onko opetusministeriö tietoinen Turun Diakin alueellisen koulutus- ja kehitystehtävän merkittävyydestä samoin kuin sen tärkeydestä alueen viittomakieliselle yhteisölle ja miksi hallitus suunnitelmissaan AMKkoulutuksen keskittämisestä suosii pääkaupunkiseutua, jossa on jo saman alan koulutustarjontaa? Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2006 Sari Essayah /kd 2

3 Ministerin vastaus KK 270/2006 vp Sari Essayah /kd Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27 :ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Sari Essayahin /kd näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 270/2006 vp: Onko opetusministeriö tietoinen Turun Diakin alueellisen koulutus- ja kehitystehtävän merkittävyydestä samoin kuin sen tärkeydestä alueen viittomakieliselle yhteistyölle ja miksi hallitus suunnitelmissaan AMKkoulutuksen keskittämisestä suosii pääkaupunkiseutua, jossa on jo saman alan koulutustarjontaa? Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Valtioneuvosto on asettanut koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa tavoitteita ammattikorkeakouluverkon sekä ammattikorkeakoulujen rakenteen ja koulutustarjonnan kehittämiseksi. Yleisenä tavoitteena on luoda jokaiselle ammattikorkeakoulun yksikölle edellytyksiä kehittyä eurooppalaisesti ja kansainvälisesti korkeatasoiseksi tutkintoon johtavaa opetusta sekä aluetta palvelevaa tutkimus- ja kehitystyötä tekeväksi yksiköksi. Tavoitteeseen liittyen opetusministeriö on pyytänyt ammattikorkeakouluilta selvityksiä siitä, miten ja millä toimenpiteillä ammattikorkeakoulut aikovat kehittää opiskelija- ja aloituspaikkamääriltään pieniä sekä vetovoimaltaan heikkoja yksiköitä, jotta ne pystyvät kehittymään edellä mainitun tavoitteen mukaisesti. Selvitystä pyydettiin erityisesti yksiköistä, joiden opiskelijamäärä on noin 500 tai vähemmän ja joiden koulutusohjelmakohtainen aloituspaikkamäärä on noin 30 tai vähemmän. Muita kriteereitä olivat päätoimisten opettajien vähäinen määrä ja koulutuksen heikko vetovoima. Selvityksissä ammattikorkeakouluja on pyydetty kuvaamaan laadukkaan opetuksen ja t&k-toiminnan edellytykset ja niiden toteuttaminen, päätoimisten yliopettajien ja lehtoreiden määrä/opiskelijamäärä ko. yksikössä, aloituspaikka- ja aloittajamäärät ko. yksikössä, ensisijaiset hakijat yksikön koulutusohjelmiin, yksikössä suoritetut tutkinnot vuonna 2005, työharjoittelun järjestämismahdollisuudet opiskelijoille, opetusta ja t&k-työtä edistävät verkostot ja yhteistyö muiden korkeakoulujen kanssa, yhteistyö oman ammattikorkeakoulun muiden yksiköiden kanssa ja opiskelijoiden mahdollisuudet hyödyntää ammattikorkeakoulun muuta opetustarjontaa ja tukipalveluita sekä mahdollisuudet ammattikorkeakoulun toimintakyvyn tehostamiseen ja yksikön toiminnan järjestämiseen taloudellisesti kestävälle pohjalle. Selvityksiä pyydettiin kaikkiaan 66 kappaletta, mukaan lukien kaikki Diakonia-ammattikorkeakoulun yksiköt. Selvitykset ovat pohjana rakenteellista kehittämistä koskevissa keskusteluissa kevään 2006 tavoiteneuvotteluissa opetusministeriön, ammattikorkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen ylläpitäjien välillä. Opetusministeriön näkökulma ammattikorkeakoulujen rakenteelliseen kehittämiseen liittyy opetuksen ja t&k-toiminnan tasoon ja sen kehittymisedellytyksiin. Keskeinen kysymys on, millä toimenpiteillä jokaisesta ammattikorkeakouluyksiköstä saadaan osaamiseltaan kansainvälisen tason mitat täyttävä yksikkö. Keskeistä on osaamisen kokoaminen siten, että syntyy riittävän laajoja kokonaisuuksia, joissa toiminnan kehittymismahdollisuudet on turvattu myös tulevaisuudessa. Näin pystytään paremmin toteutta- 3

4 Ministerin vastaus maan myös alueellista kehittämistä. Ammattikorkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen päätarkoitus ei siten ole yksiköiden lakkauttaminen, vaan osaamisen tason nostaminen ja aluevaikutusten lisääminen Ammattikorkeakouluissa on valtakunnallisesti merkittäviä koulutusohjelmia, kuten Diakoniaammattikorkeakoulun viittomakielentulkin koulutusohjelma. Näiden koulutusohjelmien kehittymisen kannalta on tärkeää miettiä, millä ratkaisuilla osaamispohja nykyisestään vahvistuu. Ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaa tulee aluekohtaisen tarkastelun lisäksi tarkastella myös valtakunnallisesti. Tällöin eri alojen koulutus tulee mitoittaa pitäen lähtökohtana koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa asetettuja alakohtaisia tavoitteita. Ammattikorkeakoulujen kanssa sovitaan 10 % nykyistä pienemmästä nuorten koulutuksen aloituspaikkatarjonnasta vuodelle 2008 tarkoituksena kohdentaa aloituspaikat alueellisesti ja alakohtaisesti uudelleen yhteisesti sovittavien periaatteiden mukaisesti. Sovellettavat periaatteet ovat siten kaikille ammattikorkeakouluille ja kaikille alueille samat. Periaatekeskustelun yhteydessä esille noussevat ainakin ikäluokkakehitys eri puolilla Suomea sekä alakohtaiset uudelleenkohdennustarpeet. Kevään 2006 tavoiteneuvotteluissa ammattikorkeakoulujen ylläpitäjien, ammattikorkeakoulujen ja opetusministeriön välillä keskustellaan toimenpiteistä, joita vaaditaan ammattikorkeakoulujen osaamisen kohottamiseen tähtäävien tavoitteiden saavuttamiseksi. Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjillä on keskeinen rooli yksikköjä koskevissa ratkaisuissa. Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2006 Opetusministeri Antti Kalliomäki 4

5 Ministerns svar KK 270/2006 vp Sari Essayah /kd Till riksdagens talman I det syfte som anges i 27 i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 270/2006 rd undertecknat av riksdagsledamot Sari Essayah /kd: Är man på undervisningsministeriet medveten om vilken betydande regional utbildnings- och utvecklingsuppgift yrkeshögskolan Turun Diakonia-ammattikorkeakoulu utför och hur viktig den är för teckenspråkssamarbetet i regionen, och varför gynnar regeringen huvudstadsregionen i sina utvecklingsplaner för YHutbildningen då huvudstadsregionen redan kan erbjuda utbildning inom samma bransch? Som svar på detta spörsmål anför jag följande: I utvecklingsplanen för utbildning och forskning har statsrådet uppställt mål för utvecklingen av yrkeshögskolenätet och av strukturen och utbildningsutbudet i yrkeshögskolorna. Ett allmänt mål är att skapa förutsättningar för varje yrkeshögskoleenhet att utvecklas till en ur europeisk och internationell synvinkel högklassig enhet som ger examensinriktad undervisning och utför forsknings- och utvecklingsarbete som gynnar regionen. I anslutning till detta mål har undervisningsministeriet bett yrkeshögskolorna om utredningar om på vilket sätt och genom vilka åtgärder yrkeshögskolorna ämnar utveckla enheter med få studerande och nybörjarplatser och svag attraktionskraft så att de kan utvecklas i enlighet med nämnda mål. Utredning önskades särskilt av enheter vars studerandeantal uppgår till ca 500 eller färre och där antalet nybörjarplatser per utbildningsprogram är ca 30 eller färre. Andra kriterier var ett lågt antal lärare i huvudsyssla och svag attraktionskraft i utbildningen. I utredningarna har yrkeshögskolorna ombetts beskriva förutsättningarna för en högklassig undervisning och FoU-verksamhet och hur de kan förverkligas, antalet överlärare och lektorer i huvudsyssla/antalet studerande vid enheten i fråga, antalet nybörjarplatser och nya studerande vid enheten, förstahandssökande till enhetens utbildningsprogram, examina avlagda vid enheten 2005, möjligheterna att ordna arbetspraktik för de studerande, nätverk som främjar undervisningen och FoU-arbetet och samarbetet med övriga högskolor, samarbetet med de öviga enheterna inom samma yrkeshögskola och de studerandes möjligheter att utnyttja yrkeshögskolans övriga undervisningsutbud och stödtjänster samt möjligheterna att effektivisera yrkeshögskolans funktionsförmåga och ordna verksamheten i enheten på en ekonomiskt hållbar grund. Sammanlagt 66 utredningar begärdes, inklusive alla enheter vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu. Utredningarna ligger till grund för de diskussioner om strukturell utveckling som förs i samband med måldiskussionerna mellan undervisningsministeriet, yrkeshögskolorna och yrkeshögskolornas huvudmän våren Undervisningsministeriets synvinkel när det gäller den strukturella utvecklingen av yrkeshögskolorna gäller nivån på undervisningen och FoU-verksamheten och utvecklingsförutsättningarna för den. En central fråga är genom vilka åtgärder varje yrkeshögskoleenhet kan utvecklas till en enhet som når upp till internationell nivå i 5

6 Ministerns svar fråga om kompetens. Det är viktigt att kompetensen samlas så att det uppstår tillräckligt omfattande helheter där verksamhetens utvecklingsmöjligheter är tryggade också i framtiden. På så sätt kan man bättre genomföra också det regionala utvecklingsarbetet. Huvudsyftet med den strukturella utvecklingen av yrkeshögskolorna är således inte att dra in enheterna, utan att höja nivån på kompetensen och öka de regionala effekterna. I yrkeshögskolorna finns utbildningsprogram som är betydande på riksnivå, såsom utbildningsprogrammet för teckenspråkstolk vid Diakoniaammattikorkeakoulu. För att dessa utbildningsprogram skall utvecklas är det viktigt att fundera över vilka lösningar som kan stärka kunskapsbasen ytterligare. Yrkeshögskolornas utbildningsutbud bör granskas inte bara ur regional synvinkel utan också på riksnivå. Utbildningen inom olika branscher bör då dimensioneras med utgångspunkt i de branschvisa mål som uppställts i utvecklingsplanen för utbildning och forskning. Med yrkeshögskolorna avtalas om ett nybörjarplatsutbud i utbildningen för unga för 2008 som understiger det nuvarande med 10 %. Syftet är att omfördela nybörjarplatserna regionalt och branschvis enligt gemensamt överenskomna principer. De principer som skall tillämpas är således desamma för alla yrkeshögskolor och alla regioner. Frågor somt torde komma upp i samband med principdiskussionen är åtminstone utvecklingen inom åldersklasserna på olika håll i Finland samt de branschvisa behoven av omfördelning. Vid de måldiskussioner som förs våren 2006 mellan yrkeshögskolornas huvudmän, yrkeshögskolorna och undervisningsministeriet diskuteras vilka åtgärder som krävs för att uppnå en förhöjd kompetensnivå i yrkeshögskolorna. Yrkeshögskolornas huvudmän spelar en central roll när det gäller besluten om enheterna. Helsingfors den 24 april 2006 Undervisningsminister Antti Kalliomäki 6

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 810/2006 vp Hammaslääkäripula Itä-Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Hammaslääkäripula on akuutti tällä hetkellä Itä- Suomessa. Itä-Suomen lääninhallituksen seurannan mukaan hammaslääkäreiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 459/2010 vp Elokuvan ja television koulutusohjelman saaminen Lahden ammattikorkeakouluun Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoululaki määrää ammattikorkeakoulun tehtäväksi ammatillisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 55/2003 vp Biologian opetuksen ajanmukaistaminen peruskouluissa Eduskunnan puhemiehelle Kouluissa opetetaan kehitysoppia biologian tunneilla ainoana tieteenä vastauksena kysymykseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 664/2003 vp Laboratoriolääketieteen ammattiryhmien koulutus- ja työtilanne Eduskunnan puhemiehelle Laboratoriolääketieteen asiantuntijoita, kuten erilaisia laboratoriolääkäreitä, sairaalakemistejä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 475/2012 vp Ammattikorkeakoulujen turvaaminen aikuiskoulutuksen Eduskunnan puhemiehelle Julkisuuteen tulleen tiedon mukaan ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia ollaan uudistamassa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 207/2006 vp IB-lukiolaisten tasavertainen asema haettaessa yliopistoon Eduskunnan puhemiehelle Suomessa toimii 14 IB-lukiota. Diploma Programme ("IB-lukio") on kaksivuotinen opetusohjelma,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 126/2013 vp Suomi tieteen kielenä Eduskunnan puhemiehelle Suomen kieli sai virallisen aseman 150 vuotta sitten. Samoihin aikoihin, 1800-luvun puolivälin jälkeen, suomi alkoi vähitellen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 937/2009 vp Lävistyksiä koskeva valvonta ja ohjeistus Eduskunnan puhemiehelle Lävistykset ovat kasvattaneet suosiotaan koristautumisen muotona. Lävistystä tehtäessä vahingoitetaan aina

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 101/2011 vp TV-kanavien tasapuolinen näkyvyys kaikkialla Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Suomessa television käytöstä peritään televisiolupamaksu, jonka varat käytetään pääasiassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 987/2009 vp 72 tunnin viisumivapaus venäläisille turisteille Eduskunnan puhemiehelle Vuonna 2008 Venäjältä tehtiin 2,3 miljoonaa matkaa Suomeen. Näistä 67 % eli 1,6 miljoonaa oli päivämatkoja.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 436/2004 vp Kivunhoitoon erikoistuneen lääkärin saaminen terveysasemille Eduskunnan puhemiehelle Kipupotilasyhdistys on valtakunnallinen, ja sen toiminnan periaatteena on kipupotilaiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 576/2008 vp Jättiputken hävittäminen luonnosta Eduskunnan puhemiehelle Etelä-Suomeen on levinnyt iholle palovammoja muistuttavat, kivuliaat rakkulat jättäviä jättiputkia. Arvion mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1193/2010 vp Reumahoidon alueellinen turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Reumasairaala lakkautettiin viime keväänä. Reumasairaalaa ei katsottu tarpeelliseksi pelastaa, koska hyvää hoitoa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 768/2008 vp Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan säilyminen äkillisen rakennemuutoksen alueena Eduskunnan puhemiehelle Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla, joka käsittää pohjoisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1376/2010 vp Byetta-lääkkeen korvattavuus tyypin 2 diabetesta sairastaville Eduskunnan puhemiehelle Byettä on pistettävä inkretiini, joka on ollut helmikuun alusta rajoitetusti peruskorvattava

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 77/2011 vp Euroopan vakautusmekanismin sopimusluonnos Eduskunnan puhemiehelle Hallitus on alkukesästä 2011 esittänyt Suomen liittymistä Euroopan vakautusmekanismiin (EVM), ja euroalueeseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 976/2012 vp Musiikkialan koulutuspaikat Päijät-Hämeessä Eduskunnan puhemiehelle Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut esityksensä koulutustarjonnan alueellisiksi tavoitteiksi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 663/2009 vp Avustukset valtakunnallisille kulttuuritapahtumille Eduskunnan puhemiehelle Opetusministeriö myöntää vuosittain tukea kulttuuritapahtumille. Avustusten tarkoituksena on

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 219/2013 vp Rakennuslain muuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Hallituksella on suunnitteilla rakennuslain muutos, jossa mm. rakentamisen suunnittelua, rakennustyön johtoa ja rakentamisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 412/2010 vp Linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyskoulutus Eduskunnan puhemiehelle Laki linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyydestä (HE 149/2006 vp)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1010/2008 vp Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon asema sosiaalialalla Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojärjestelmää luotaessa syntyi myös sosiaalialalle ylempi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 136/2011 vp Takuueläkkeen mukaisen vähimmäiseläkkeen turvaaminen varhennettua eläkettä saaville Eduskunnan puhemiehelle Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva takuueläkelain muutos

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 250/2006 vp Rintasyöpäseulonnat Eduskunnan puhemiehelle Rintasyöpä on Suomen yleisin naisten syöpämuoto. Vuonna 2003 Suomessa todettiin 3 779 uutta rintasyöpätapausta, ja rintasyöpään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 793/2004 vp Uskonnollinen painostus Eduskunnan puhemiehelle Ajatus lähestyvästä poismenosta saa monet ikäihmiset aikaisempaa kiinnostuneemmiksi uskonasioista. Tämä saattaa ikäihmiset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 622/2013 vp Suomalaisen sukututkimuksen asema EU:n tietosuoja-asetuksessa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan komissio on esittänyt uutta asetusta henkilötietojen käsittelyyn. Uudella

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 928/2004 vp Ulkomailla asuvan adoptiolupa Eduskunnan puhemiehelle Lakia lapseksiottamisesta muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan Haagin yleissopimus lasten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1024/2004 vp Omakotitalojen saaminen energiansäästöavustusten piiriin Eduskunnan puhemiehelle Hyväksytyn ilmastostrategian mukaan Suomi sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 38/2008 vp Hälytysajoneuvon kuljettajien koulutus Eduskunnan puhemiehelle Pelastusopiston vuoden 2008 budjetista on karsittu kokonaan pois määräraha ambulanssikokoluokan ajoneuvoja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 856/2001 vp Sosiaalityöntekijöiden työuupumus ja heikentyneet työolot Eduskunnan puhemiehelle Sosiaalityöntekijöiden työuupumus on kasvaneen työmäärän ja työolojen huononemisen myötä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 953/2001 vp Kemira Oy:n työpaikkojen turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Kemira Oy:n kohdalla ollaan tekemässä omistusjärjestelyjä talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksellä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 444/2005 vp Ammattikorkeakouluopetus Järviseudun seutukunnassa Eduskunnan puhemiehelle Järviseudun seutukunta on ainoa seutukunta Etelä-Pohjanmaan maakunnassa, jolta puuttuu ammattikorkeakoulutasoinen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1097/2010 vp Rovaniemen pääpostin säilyttäminen nykyisessä paikassa Eduskunnan puhemiehelle Itella on Rovaniemellä yhdistämässä linja-autoaseman vieressä toimivan pääpostin kauppakeskus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1340/2010 vp Satakunnan rakennemuutoksen aiheuttamien haittojen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Digia Oyj ilmoitti eilen suunnittelevansa Porin toimipisteensä lakkauttamista. Vaikeuksien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1362/2010 vp Ruotsissa työskennelleiden henkilöiden eläkepäätösten käsittelyajat Eduskunnan puhemiehelle 1960- ja 1970-luvuilla Suomesta lähti satojatuhansia suomalaisia Ruotsiin töihin.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 910/2012 vp Tarkkaavaisuushäiriöstä kärsivän lääkehoito Eduskunnan puhemiehelle Psykostimulanttien käyttö tarkkaavaisuushäiriön hoidossa on viime vuosina yleistynyt. Esimerkiksi YK:n

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 472/2010 vp Reuman sairaalan hoitotoimenpiteiden seuranta Eduskunnan puhemiehelle Reumasäätiön sairaalan lopettamisen yhteydessä hallitus vakuutti, että reumapotilaat kyetään jatkossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2009 vp Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen aravan rajoituksista vapautuminen Eduskunnan puhemiehelle Hiljattain julkisuudessa kerrottiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2013 vp Aurinkorannikon suomalaisen koulun oppilaiden asema Eduskunnan puhemiehelle Espanjan Aurinkorannikolla on vuodesta 1991 lähtien toiminut yksityinen suomalainen peruskoulu,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 198/2008 vp Ensihoidon tietojärjestelmän laajennushanke Eduskunnan puhemiehelle Helsingin alueella on otettu valtioneuvoston periaatepäätöksen (siirtyminen sähköiseen potilaskertomukseen)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 22/2008 vp Kaivostoiminnan jatkumisen turvaaminen Sodankylässä Eduskunnan puhemiehelle Sodankylän kunta on ollut hitaasti nousemassa 1990-luvun alun syvästä lamasta. Yhtenä merkittävänä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 73/2004 vp Rahamarkkinoiden ohjaus ja Nordea Suomi Oyj Eduskunnan puhemiehelle Ruotsi on päättänyt jäädä Euroopan keskuspankin (EKP) alaisuudessa toimivan euroalueen ulkopuolelle muun

Lisätiedot