Kasvun ja oppimisen lautakunta Aänekosken kaupunki Kasvun ja oppimisen toimiala. Liite nm 2 KOULUVERKKOSELVITYS. Kouluverkkotyöryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvun ja oppimisen lautakunta 26.52014. Aänekosken kaupunki Kasvun ja oppimisen toimiala. Liite nm 2 KOULUVERKKOSELVITYS. Kouluverkkotyöryhmä"

Transkriptio

1 Kasvun ja oppimisen lautakunta Aänekosken kaupunki Kasvun ja oppimisen toimiala Liite nm 2 KOULUVERKKOSELVITYS Kouluverkkotyöryhmä 2014

2 1 TACS l.\ A Äänekos ken kaupunki ja Uurais ten kunta olivat s uunnittelem ass a yhteis tä koulua Hirvas kankaan -Koivis ton alueelle. Äänekos ken kaupunki joutui vetäytym ään hankkeesta Asemakadun koulun ja lukion koulukiinteistöjen laajojen peruskorjaustarpeiden ilm ettyä vuonna Kaupunginhallitus nimesi kouluverkkotyöryhmän selvittäm ään koulukiinteistöjen tilaa ja arvioim aan kouluverkkoa. Työryhm än puheenjohtajaksi nimettiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kari Kiis kinen, varapuheenjohtajaksi kaupunginhallituks en jäs en Pentti Piilonen, sihteeriks i opetus- ja kas vatus johtaja Ville Härts iä ja jäs eniks i kasvun ja oppimis en lautakunnan puheenjohtaja Seppo Ruotsalainen ja rakennuttajapäällikkö Tomm i Rautjärvi. l \ ÖRI IIMÄN 1' \ \. \ \ k Ä \ \ \ I S T Ä \ I 1 \ E \ Kaupunginhallitus ei asettanut työryhmän toiminnalle tavoitteita. Hallitus antoi luottamuksen työryhm älle eikä katsonut tarpeelliseksi raamittaa tehtäv äksi antoa tarke mmin ryhmän toimintaa. Työryhmä laati itse llee n tavoitte et, toimintaperiaatteet se kä määritti toimintaa ohjaavat arvot. i i ' o i t c Tavoitteeksi määriteltiin laatia esitys kouluverkosta, jossa huomioidaan tulevaisuuden tarpeet, minimoidaan koulujen investointitarpeet, tehostetaan toimintaa ja toisen asteen koulutuksen kilpailukykyä. Tavoittelemme lapsille, nuorille ja henkilöstölle terveellisiä, viihtyisiä, nykyistä oppimiskäsitystä tukevia oppimisympäristöjä. Haluamme olla yksimielisiä. 1 u i n t i n t a p riaal 11 ei j a : u \ u l Sovimme, että työryhmä toimii tavoitteen asettajana, aikataulun laatijana, työpajojen ja alatyöryhmien käynnistäjänä, yhteenvetäjänä ja johtopäätösten tekijänä. Arvoiksi valitsimm e: avoimuuden, rehellisyyden, haluamm e perustaa analyysim me tosiasioihin ja tarkastelem me kokonais uutta. Vla11N'nh11iii1 Toisen asteen ko ulutuksen työ ryh mä: Lukion rehtori Jaana Toni, Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskuksen johtaja Jouni Kurkela, Ke ski-suomen Opiston re htori Hannu Solvi ja opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä.

3 2 Työryhmä on perehtynyt opetus- ja kulttuuriministeriöss ä valmis teilla olevaan tois en as teen koulutuks en rahoitus ja järjes täm is lupauudistuks een. Työryhm ä on pyrkinyt löytämään keinoja, joilla varaudutaan tuleviin muutoksiin sekä valmisteltu lukion uudisrakennuksen sijoittamista Poken Piilolantien tontille. Rakennustekninen työryhm ä: rakennuttajapäällikä Tom m i Rautjärvi, kiinteistöpäällikkö Hannu Saarela, opetus- ja kas vatus johtaja Ville Härtsiä ja kaavoitus päällikkö Olli Kinnunen. Työryhm ä on tarkas tellut erilais ia tonttivaihtoehtoja, s uunnitellut väis tötiloja yhdes s ä käyttäjien ja as iantuntijoiden kans s a, laatinut erias teis ia s uunnitelm ia perus korjauks is ta ja uudis rakennuks is ta yhteis työs s ä arkkitehtitoim is tojen kans sa, pohtinut rahoitus vaihtoehtoja talous johtaja Matti Tuonos en kans s a. Lis äksi työryhm ä on ohjannut koulukiinteis töjen tutkimusten ja selvitysten etenemistä. Yhtenäis perus koulu työryhm ä: opetus-ja kas vatus johtaja Ville Härts iä, Keskus koulun rehtori Mauri Kangaskes ti. Koulunm äen koulun rehtori Seimi Vars tala, Asemakadun koulun rehtori Sari Valtonen, Telakkakakadun koulun rehtori Mika Lehtonen ja Keskuskoulun apulaisrehtori Satu Tarvainen. Työryhm ä on s elvittänyt yhtenäis perus koulun hyviä ja huonoja puolia sekä s uunnitellut yhtenäis perus koulun johtam is järjes telm ää. Työryhmiin on kutsuttu tarpeen mukaa eri alojen asiantuntijoita kunten ympäristöterveyshuollon johtaja Jukka Lappalainen ja terveystarkastaja Sinikka Rissanen. Kouluverkkotyöryhm ä näki s elvityksen alussa haas teiksi s euraavat as iat: Rakentam is kus tannus ten optim ointi kokc neis telc udel. nen ajattelu, koulutiloja vuodeksi rakentcc Huonos ti", " koyhällä ei ole varaa Koulurakennus, joka oppimisympäristönä vastaa myös tulevaisuuden vaateita nykyisiä ja mahdollisimman pitkälle Taloustilanteeseen soveltuvan rahoitusvaihtoehdon löytäminen Rakentamisen aikataulutus ja kytkiminen valtuuston hyväksymään investointiohjelm aan ( ) Eri kohteiden kiireellis yys järjes tys Koulukäytös tä pois tuvien kiinteis töjen käyttö

4 3 Tiedottam inen \1 ah du l1 i'uu dl rl Työryhmänäki tehtävässään mahdollisuuksia vaikuttaa seuraaviin asioihin: Vahvistaa Äänekosken toisen asteen koulutuksen kilpailukykyä Lyhentää yläkoululaisten koulum atkoja Toteuttaa yhtenäisperuskouluperiaatetta Varautua kuntarakenteen muutoksiin Luoda kus tannustehokkaita yksiköitä Lisätä Äänekosken kilpailukykyä Vahvistaaeri alueiden peruspalveluita KIINTEISTÖJEN TUTKIMUKSET Asemakadun koululla tehdyt tutkimukset ja selvitykset: Ram boll Finland Oy:n tekem ät tutkim ukset ja selvitykset raportti lämpökuvamittaus THL:n oirekysely lapsille Örebro-kysely henkilöstölle koulun terveydellisten olojen tarkastus rakennuks en kuntotutkim us I55 Proko Oy rakennuks en julkis ivun kuntotutkim us I55 Proko Oy kuntoarvio I55 Proko Oy työterveys huollon lausunto homekoiratutkim uks et Kymen Home-etsintä Oy Länsi-Suom en alueholiintoviraston lausuntopyyntö 5.12,2013

5 4 Länsi-Suomen aluehallintoviraston lausunto Lukion koulukiinteistössä tehdyt tutkimukset perehtyminen aikaisempaan tutkimusmateriaaliin I55 Proko Oy kuntoarvio I55 Proko Oy sisäilmaston kuntotutkimus 155 Proko Oy ja.2013 koulun terveydellisten olojen tarkastus, Laukaan ym päristöterveydenhuolto ja lausunto tarkas tukses ta Hiskinmäen koulun ja Asemakadun koulun tekninenvertailu I55 Proko Oy Koiviston koulussa tehdyt tutkimukset kuntoarvio Keski-Suomen Tarkastustalo Oy sisäilm as to- ja kos teustekninentutkim us Kes ki-suom en Tarkastustalo Oy Andersen-mentelm än ilm anäyte, haitta-ainetutkim us, asbestikartoitus, pintasively näytteet, kosteus ja lämpötila, CO2-pitoisuus Honkolan koulussa tehdyt tutki m uks et kuntoarvio Keski-Suomen Tarkastustalo Oy ristikkorakenteen kuntotutkimus Keski -Suomen Tarkastustalo Oy sisäilmasto - ja kosteustekninentutkimus Keski-Suomen Tarkastustalo Oy Andersen -mente lmän ilmanäyte, haitta-ainetutkimus, asbestikartoitus, pintasively näytteet, kosteus ja lämpötila, CO2-pitoisuus Keskuskoulussa ja Koulunmoen koulussa tehdyt tu tkim ukset perehtym inen aikais em m in tehtyihin tutkim uks iin, Kes ki-suomen Tarkas tus talo Oy

6 5 sisäilmastotutkimus Keski-Suomen Tarkastustalo Oy Andersen -mentelmän ilmandyte homekoiratutkim us, Kym en Hom e-ets intä Oy Tiivistelmät keskeisimmistä tutkimuksista ja selvityksistä on tämän asiakirjan liitteenä. Tutkim us ten ja s uunnittelun perusteella on hahmottunut seuraavat hinta-arviot eri kohteille. Hinnat riippuvat es imerkiksi perus korjauks en korjaus as teesta, uudisrakennuksen neliömäärästä ja varustelusta jne. Mahdollisten väistötilojen kustannuksia ei ole arvioinnissa mukana. Koulu uudisrakennus peruskorjaus mili.euroa milj.curoa Lukio Asenrakadun koulu 9 11 Koivist on koulu 3-4 ei arvioitu 1lonkolan koulu Keskus koulu ja Koulumiien koulu 0. l Mii:::mcnkou:u 5.2 1`H7 ENÄISP ERUSKOI:LU Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan perusopetus on opetussuunnitelmallisesti yhtenäinen kokonaisuus. Tuntijako sekä opetuksen tavoitteet ja sisällöt määritellään vuosiluokittain valtioneuvoston asetuksen ja opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Vuosiluokkien 1-2 opetuksessa tulee ottaa huomioon varhaiskasvatuksen, erityisesti esiopetuksen, antamat valmiudet. Esi- ja perusopetuksesta on rakennettava ehyt ja johdonmukainen kokonaisuus. Alimpien vuosiluokkien opetuksen erityisenä tehtävänä on kehittää valmiuksia myöhempää työskentelyä ja oppimista varten. Vuosiluokot 8-9 muodostavat perusopetuksen päättövaiheen,jonka tehtävänä on myös ohjata oppilasta jatkoopintoihin ja kehittää valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä. Opetussuunnitelma tasolla perusopetus on yhtenäinen. Äänekoskella ei ole aikaisemmin ollut mahdollis uutta eikä tahtotilaa muodos taa yhtenäiskouluja. Koulut ovat m eillä joko ylä- tai alakouluja, itsenäisiä hallinnollisia yks iköitä, joiss a on om a toim innas ta vastaava rehtori. Kohden yläkoulun m allin toteuduttua olemm e luoneet rakenteen, joka mahdollistaa entistä

7 6 paremmin yhtenäisperuskoulun luomisen. Asemakadun koulun tulevaisuutta pohdittaessa on huomattu mahdollisuus muodostaa kaksi yhtenäisperuskoulua Äänekoskelle. Mikäli Asemakadun koulu päätetään uudisrakentaa, on järkevää rakentaa uusi koulu Telakkakadun koulun yhteyteen ja muodostaa niistä yhtenäisperuskoulu. Samoin voidaan yhdistää Keskuskoulu, Koulunmäen koulu ja Mämmen koulu. Yhtenäisperuskoulu työryhm ä näkee järkevänä m uodostaa edellä m ainitut kokonaisuudet. Yhtenäis perus koulun etuina työryhm ä näkee s euraavia asioita: ala- ja yläkoulun välinen nivel katoaa, lapsuus jatkuu erilliskouluiss a luokilla 7-9 pidempään kuin - oppilashuollon res urss it tehokkaamm in käytöss ä - yhteinen tuntim äärä m ahdollistaa resurssin joustavamm an, taloudellisemm an käytön - taloud esta muodost uu kok onaisu us, jo ssa o n erillisiä kouluja enemmän liikkuma varaa - henkilöstön os aamis ta pystytään hyödyntäm ään nykyistä paremm in (luokanopettajien vahva kasvatusote/ aineenopettajien vahva aineenhallinta) - yhdes sä tekemis en kulttuuria voidaan vahvis taa koulun yhteis öllis yys - muodos tuu vahva johtotiim i, joss a jokais elle rakentuu horis ontaalis ia tehtäviä - yks ittäis en rehtorin ei tarvits e vas tata kaikes ta - positiivinen haaste V.-X1 1 1T0E1 1 M) 1 Kouluverkkotyöryhmäon tarkastellut SWOT-analyysillä. eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia nelikenttä LUKIO 1.1. Lukiolle rakennetaan uudet tilat Pohjoisen Keski -Suomen oppimiskeskuksen Piilolantien yksikön välittömään läheisyyteen. Valtuusto päätti s euraavasti: 1. Antaa tilapalveluille ja opetuspalveluille luvan aloittaa välittöm ästi valmistelu väis tötilojen ets imis eks i lukiolle s iten, että tilat ovat käytös sä lukuvuoden alussa.

8 7 2. Poken kanss a neuvotellaan, että ennen kuin suunnittelulupa ja/tai rakennus lupasuunnittelu aloitetaan, käydään läpi Poken kaikki nykyis et opetus tilat ja opetustiloiks i s opivat m ahdollisim man tarkasti. Lis äks i käydään läpi m ahdollisten tilojen os alta tilojen terveellis yys- ym. tekijät. Edellis en tarkoitus on lukiolle tarvittavien uusien tilojen m ahdollistam inen ilman suurta laajaa uudisrakentam ista. Lukion ja Poken tilojen tarkas telu annetaan puolueettomalle toim ijalle. 3. Velvoittaa tilapalvelun laatimaan lisätalousarvioesityksen väistötilojen hankkimiseksi ja tarvittaessa uudisrakennuksen suunnittelemiseksi". 4. Antaa luvan valmistella selvitysten jälkeen tarvittaessa lukion uuden rakennuksen sijoittamista Poken Piilolantien yksikön läheisyyteen siten kampusalue., että muodostuu toisen asteen Neuvot telut Poken kanssa on käyty j a todettu seuraavaa; Pokella ei ole tarjota lukiolle käyttöön sellaisia tiloja, joita lukio pystyisi hyödyntäm ään kuus ijaks o järjes telmäss ään. Poken opetustilat ovat pääsääntöises ti pieniä, s uunniteltu oppilaan ryhmille. Lukioss a opetusryhm ät vaihtelevat pääs ääntöis es ti välillä. Poken fysiikan ja kem ian laboratorioluokkia voidaan hyödyntää tarvittaessa samoin auditoriota. Muutoin opetustiloja voidaan käyttää satunnaisesti tarpeen mukaan puolin ja toisin. Keittiön ja ruokalan laajentaminen Poken tiloissa kattamamaan myös lukion tarpeen maksaa noin miljoona euroa. Vastaavalla summalla rakennettaan uudisrakennukseen lukiolle oma ruokala ja jakelukeittiö. hinta 2, Aänekosken Kes kus keittiö on valm istanut tähänkin saakka lukion tarvits em at lounaat, jotka on kuljetettu His kinm äen jakelukeittiöön. Valm ius lounaitten valm istam is een ja kuljettam iseen uuteen lukioon on olemassa. Kouluverkkotyöryhm ä tulee esittämään kaupunginhallitukselle 12.5., että lukiolle rakennetaan uudet tilat Poken Piilolantien yks ikön läheis yyteen s iten, että lukiolle vuokrataan Pokelta tontti 50 vuodeksi. Vastaavas ti kaupunki luovuttaa Poken käyttöön kampusalueen pohjoispäähön kaupungin maalle sijoitettavan pysäköintialueen, jota käytetään m yös lukion tarpeisiin. Lukion rakennuksen yhteyteen rakennetaan ruokala ja jakelukeittiö. Rakennuksen bruttoalaks i tulee 4477 m z ja kus tannuks eks i n. 8,5 miljoonaa euroa.

9 8 Tilanne Metsä Fibren ilmoitettua uude n Biotuotetehtaan liikennejärjestelyistä nähtiin tarpeelliseksi tarkastella uudelleen lukion tonttivaihtoehtoja. Kaupunginhallitukselle tuodaan päätettäväksi kolme vaihtoehtoa: 1. Metsän Groupin omistuksessa olevalle kiinteistö Lidlin vieressä. 2. Rantapuiston kirjaston ja Suolahdentien välinen alue 3. Kampus-vaihtoehto (Kuhnamontien ja Tehtaakadun kulmaus) KOIVISTON KOULU 2.1. Koiviston koulu rakennetaan VAIIVL L DFT -turvallinen kvläkoulu -osaava henkilöstö säilyy omassa kaupungissa -Koiviston lapsilla samat perusopetuksen laatutekijät -tukee nykyistä kylärakennetta -palelee Äänekos ken tarpeita -rakentaminen Äänekosken kaupungin vaauulla - koulu voidaan suunnitella myöhemmin laajennettavaksi -nopea liikenneyhteys s J yväskylään -nelostien hait at eivät %lety Koivist oon M AHDOLLISUUDET -lisää Koiviston kylän houkuttclevuutta -voidaan ratkaista alueen esi ja va rha iskasvatuspalvelut -kylä keskus- vapaa-ajan palvelut (liikunta. nuoriso, vanhuks et c (c) -julkisuuskuva positiivinen -honlekorj au sraha -ma;nlvatluo Hir\iniäki Koivisto - tonttinlaan ostaminen HEI KKO UDE 1 -kallis versus Asemakatu -laadukkaan opetuksen järjestäminen kallista -laajuuden arviointi vaikeaa asuinalueen elinkaari:alueelle muuttaa perheitä, jotka lähes kaikki ovat samassa elämänvaiheess a. Alakoulutan, c 6 vuotta -päivähoidon tarpeen an ioimi vaikeaa - yhden ryhmän täyttyminen epävarmaa. Kallista. -ei saada valtionavusiusta U H A T -sopivan tontin löytyminen -yksityiset nutanontistajat eivät my y asuintontteja -vaikutus kuntavhtcistvöhön -laskeeko yleensä omakotiasumisen houku1televuus? -Ilirvimiien asutus alueen lasien kuljetus -alueen \etuvoima \ ihenee meistä riippumattomista syistä -Hirvaskankaan palvelut vähenevät (alko. apteekki. ABC) -kuntarakenteen muutokset -talous kuriisum entisestään

10 9 oppilas Koiviston koulu Asemakadun Koulut yhdessä koulu Asemakadun jo Koiv iston oppdosvuoden hintaverta lua ernllis nd kouluina jo yhdistettyinä. Laskelma on tehty vuoden 2013 oppilasmäärillä ja hinnoilla. Siinä ei ole huom ioitu uuden Koiviston koulun ylläpitokustannuksia eikä kiinteistöstä aiheutuvia poistoja. Koiviston koulun rakentaminen ei olisi taloudellisesti perusteltavissa. ellei Koiviston alueeseen kohdis tuisi s uuria odotuks ia asutuksen laajenemisesta. Selkeäks i riskiteki jäks i voidaan nähdä kaupungin tonttim aan puuttumisen Kovistos ta. Myös pienen koulun kalleus m uodos tuu riskitekijäks i m ahdollis es ti edelleen tiukkenevass a kuntataloudess a. Rakennusluvat Koulun laajuuden arviointi on hankalaa. Pekka Uljas on laatinut laskelm ia myönnettyjen rakennus lupien vaikutuks es ta Hirvasen ja Koivis ton alueella. Laskennas sa on käytetty vuosien myönnettyjen rakennuslupien m äärää ja vuosien oppilasm äärän kasvua. Laskelmaan on lisätty vuodet Rakennusluvan myöntämisestä menee noin 2 vuotta ennen kuin perhe muuttaa uuteen kotiin. Tarkasteluvuosien aikana on myönnetty keskimäärin 6,5 lupaa vuodessa Koiviston alueelle ja vastaavasti oppilasmäärä on kasvanut 21 lapsella. Rakennuslupaa kohti oppilaita kouluun on tullut 0,23.

11 10 Jos arvioimme,että Koiviston alueelle rakennetaan edelleen sama määrä kuin aikaisemmin vaikuttaisi se oppilasmäärän kasvuun lukuvuoteen mennessä 8 oppilaalla. Oppilasmäärä olisi silloin 71 (63 henkikirjan mukaan). Keväällä 2007 laaditun ennusteen m ukaan lukuvuonna Koivistossa olisi pitänyt olla 31 las ta, laps i oli kyseisenä lukuvuonna 43. Kerrointa 0,23 lasta kouluun rakennus lupaa kohti 6,5 luvan vuos ittaisella rakentamis määrällä voidaan pitää suuntaa antavana, 2.2. Koivis ton koulu liitetään os aks i As emakadun koulua tai uutta yhtenäis perus koulua (Asemakatu, Telakka, Koivisto). \1IVLL DF 1 - Koiviston koulun rakentantis-, ylläpito- ja poistokustannuksilia vältytään. - koulun oppilaskuhtaiset kustannuk set lask evat - yhtenäisperuskoulu i McTnaIatu uudisrakennaaani - oppilas kuljetus ten jiitjestänlincn helppoa Koivis t on alueelta. - ei muodostu pientä, haavoittuvaista, kallista varhaiskasvatuksen yksikköä. - kaupungilla ei enää erityistä intres siä tonttinlaan hankintaan Koivistosta. - Vaihtoehtoon ei liity taloudellisia riskejä -Taloudellinen vaihtoehto 1IVIKKOUD I: ' - Koiviston alueelta ei ole, mahdollista perhepiitviihoitoa lukuun ottamatta. lainkaan kunnallis ia palveluita. - vaikuttaa lapsiperheiden muuuohalukkuuteen Koiviston kylälle. - Saattaa vaikuttaa kuntayhtcistyöhön Uuraisten kanssa. - ei tue Koiviston alueen kehittämistä. - lisää oppilaskulleluksessa olevien lasten määrän Uuraisten kanssa rakennetaan yhteinen koulu Hirvaskankaan alueelle. Kaupunginhallitus on ilmoittanut Uuraisten kunnalle kouluverkkotyöryhm än esityksen mukais es ti (KH 5375). ettei Äänekoski lähde m ukaan yhteis een kouluhonkkees een Hirvas kankaan-koivis ton alueella. Perusteena olivat Äänekosken kouluverkkotyö ja m ittava investointitarve koulukiinteistöihin lähi vuosina. Uurais ten kunta on kuitenkin vielä 2014 vuoden keväällä tiedus tellut Äänekosken mahdollisuuks ia osallistua yhteiseen kouluhankkeeseen. Kaupunki tulee vas taamaan Uurais ten kunnalle kouluverkkos elvityks en käs ittelyn jälkeen ( ).

12 11 Edellä kuvatun vuoksi on s yytä tarkastella Hirvas kankaan yhteiskouluhanketta anelyyttis es ti. Vi \ H V UUDE-1 -taloudellinen -Kustannukset jakautuu nmuttu\ ien tarpeiden mukaan -pienempi riski -I lyväl liikenneyhteydet -Koko Iiirvaskankaan-Koiviston alueella näyttää olevan vetovoimaa - Äänekosken paheluiden läheisyys - viahdollisla saada valtion:'ai:oitusta MAIIDO LLISLLDL 1 -Vain istaa kuntayhteistyötä Kaavoitus Kunnallistekniikka -Säästää yhteiskunnan varoja -llinimäen alueen tonttien myynti -Alueen elinkeinoelämän vahvistuminen IIE IKKOUDE:1 -Kiinteistön piiäomistajalla määräysvalta -Lähes kaikki Koiviston oppilaat kuljetukseen. -Laajuuden antoi mi - Oppilasmäärän kasvu., suostuuko kumppani laajennukseen - Nelostien läheisyys - Koiviston kuulun toimintaa säätelee Äänekos ken perusopetuksen laatukrileerii UIlA' I Kuntarakenteen muutokset - Oppilasmäärä kasvaa arvioitua enemmän -Alueen houkuttelevuusja palvelut vähenevät ASEMAKADUN KOULU I. Asemakadun koulu peruskorjataan ja Koiviston koulu liitetään siihen Koiviston koulun osalta analyysi on tehty edellisessä luvussa. VAIIVL L D EI -Ei svmrv k ur.: miltutaloa -Keskeinen paikka Suolahdessa Kaupunkikuva -Keittiö ia rakenettu ymp:iristö: Urheilukennä Kirjas ta 11 lammashuolto Kulttuurihistoria -Hinta halvempi kuin uudis- rakennus jos verrataan saman kokoiseen uudisrakennukscen 111-IKKOU1)1 T -Peruskorjataan tilaa, mikä ei ole toiminnalle välttiimätöntä.50.luvulla rakennetusta vaikea saa- da nykyaikaista oppimisvinpäristöä -Ei voida reagoida muutostatpeisiin -Energiatalous -Ei kannat, muodostaa vhtenäisperuskoulua -Nuorisotilat edelleen vuokratiloissa

13 12 Viisikymmentäluvun alussa rakennetusta koulusta ei saada nykyaikaista koulua kohtuullisilla kustanuksilla, jossa on muunteltavia monikäyttöisiä tiloja, jonka suunnittelussa viihtyvyys ja turvallisuus on ovat olleet tärkeitä tekijöitä. 3.2 Asem akadun koululle rakennetaan uudet tilat Telakkakadun koulun tontille. Koulut muodos tavat yhtenäis perus koulun m yös Koiviston koulu liitetään yhtenäis peruskouluun. Koiviston koulun osalta nelikenttä esitetty aikaisemmin. VAII VUUDFT Nykyaikainen oppimisyntpäristö.joka vastaa myös tulevaisuuden tarpeita. Viihtyisäi terveelliset tilat. Voidaan rakentaa nykyistä pienempi koulurakennu> Voidaan hyödyntää Telalakan Iiloja Tilojen yhtciskäyttö helpottaa myös Telakan lilantarpeita Käyttöaste kouluissa nousee Voidaan sijoittaa myös nuorisotilat Nos taa uimahallin ja jliähallin käynöastetta Lisää houkuuele\ uutta Kustannustehokas vksikkö IIE IKKOLD ET Saattaa maksaa enemmän kuin peruskorjaus Vanhalle kottlukiintei%(ölle ei ole käyttönäkvmäii Vanhan koulun keittiö vasta peruskorjattu (n. 2 milj.euroa) Vanhan koulun kunnoss apitoa;ylläpitoa tulee jatkaa, edelleen poistoja z- käyttötalous MAIID OI.L ISLLDI'. 1 Vanhan koulukiinteistön innoval iiy inen käyt tö Voidaan reagoida kuntarakennemuutosten I111A1' tarpeisiin...

14 13 4. Keskuskoulu, Koulunmäen koulu ja Mämmen koulu 4.1. Keskuskoulu, Koulunmäen koulu ja Mämmen koulu yhdistetään yhtenäisperuskouluksi ja Keskuskoulun ja Koulunmäen koulun yhtyteen rakennetaan lisätilaa. Teknologiakeskuksessa voidaan jatkaa perusopetus ja päiväkotitoimintaa nykyisessä laajuudessaan n. 2,5 vuotta (määräaikainen käyttötarkoituksen muutos). Sen jälkeen kiinte istön toista ke rrosta ei saa käyttää opetus- päiväkotitiloina. NIänunen koulun rakentamis- ja Iläpitokustannuksia ei synny Rakentaminen ratkais ee myös varhaiskasvatuksen tilatarpeet Taloudellinen Poistaa alakoulun ja yläkoulun välisen nivelen. Teknologiakeskus voidaan palauttaa alkuperäiseen käyttöön. Tunti-, avustaja - ja oppilashuollon resurssit tehokkaanunassa käytössä. Iohtamisjäriestehnä Tilojen tehokas käs nö.i :ukentanunenaloitettava2-4 vuoden IIEIKK OU D1C1 1laluanmteko. e t t äaiiainekoskella on yksi maan suurimmista kouluista. Koulun tontin laajentaminen Laatii mahdollisesti pakkolunastustointenpiteitä \IAI II )OLI.ISUl 'D I 1 1 eknologiakcskuksen yritystilat UIIAT Yhteiskunnan hiiri itilanteet. Ison yksikön Kasvulle ei ole t!laa

15 Keskuskoulu, Koulunmäen koulu ja Mämmen koulu yhdistetään yhtenäisperuskouluksi ja ei rakenneta lisätilaa \' : \II\' UUD E'l Mäutmen koulun rakentamis - ja vlläpitokus tannuksia ei synny Taloudellinen poistaa alakoulun ja yläkoulun välisen nivelen. hunti-. avustaja- ja oppilashuollon resurssit tehokkaanunassa käytössä. Laadukasta perusopetusta Johtamisjärtesielmä I ilojen tehokas käyttö 11I;IKKOt ii) I:T 1laluannneko. että Äänekoskella on yksi maan suurimmista kouluista. 1 eknologia keskuksessa jatkaa edelleen koululuokkia. I ilatarve on ratkaistava 3-5 vuodessa, pe.rusopetus ja varhaiskasvatus. NIA IIUOI 1.ISl:t :DL.I' ta l A! )ppi:asntäärän ;casv u rakentamine n Kouluverkkotyöryhmän näkemys: 4.3 Keskuskoulu ja Koulunmäen koulu yhdistetään yhtenäisperuskouluksi. Mämmen koulu rakennetaan ja Konginkankaan yläkoululaiset siirretään Keskuskoulun ja Koulunmäen koulun yhtenäisperuskouluun. VAI IVUUUL T Yhtenäisperuskoulu Keko Koko Konginkankaan oppilaiden koulumatka lyhenee 9knr 13 niin suunta MäntmenrAkannienten alueen houkuttele tms li>iiiintvv uuden koulun n, \ o1,1 \'iii :er.t r.7: Kr.t,, K oon', t:la :'.I;ir\e il;: FI1'.1KKOt:I)la I;uden koulun rakentamis en. ylläpidon ja poistojen kustannukset ()ppilaaksiottoalue tulee hyvin likelle Keskuskoulua kallis Rak ent amispaik an löy täminen, nelostien läheis yys \ ;uhaiskasvatuk sen iilalarpeet rat kaistava. 1 a juoden määrittäminen \l.\iii)oi 1 ISt t 1)I`T 1 isää Hänninen alueen houkuttele%uutta Antaa tilaa kasvulle Riippuen rakentantispaikasta voidaan koulurakennuks en yhteyteen rakentaa tiloja myös varhaiskasvatukselle. 1:i IAT Taloustilanteen kiristyminen edelleen =- uusien koulujen käyttökustannuksista ei voida tinkiä=- joudumme sääsiämän opetuksesta

16 15 5. RAHOITUS Tähän tulee Matin tekstiä rahoitus vaihtoehdoista Asemakadun koulu per uskorjaus ta i uudisr ake nnus aloitetaan vuodenva ihte essa Suunnittelu ja kilpailutus toteutetaan vuoden 2016 aikana. Päätös siitä, peruskorjataanko vai rakennetaanko uusi koulu, tehdään helmikuussa 2015 tilapalvelun laadittua eri vaihtoehtojen kustannusvertailun. Mikäli päädytään uudis rakentamis een, koulu rakennetaan Telakkakadun välittäm ään läheisyyteen ja samalla m uodostetaan yhtenäisperuskoulu, jonka m uodostavat nykyiset Asemakadun koulu ja Telakkakadun koulu. 2. Mikäli Asem akadun koulu peruskorjataan, se rakennetaan vain nykyisen oppilaaksiottoalueen tarpeisiin. 3. Koiviston koulu rakennetaan Koiviston kylälle. Koulun yhteyteen rakennetaan tila varhaiskasvatuksen tarpeisiin. 4. Keskuskoulu, Koulunmäen koulu ja Mämm en koulu muodostavat alkaen yhtenäisperus koulun. Mämm en koulua ei s iis rakenneta. Teknologiakeskuksess a jatkaa edelleen opetus ryhmiä s iihen s aakka kun perusopetuksen ja varhaiskasvatuks en tilatarpeet on ratkais tu. Teknologiakes kuks en m ääräaikainen käyttötarkoituks en muutos antaa mahdollisuuden siirtää viipalekoulun tai uudisrakentam isen ratkaisun vuodelle 2016, jolloin tiedämme toteutuuko uusi Metsän Groupin tehdas ja voimme arvioida tehtaan vaikutusta Äänekos ken väestömuutoks een ja varhais kas vatuksen ja perus opetuks en tilatarpeisiin. Täss ä kohdass a kouluverkkotyöryhmä ei ollut yksimielinen. Pentti Piilonen kannattaa Mämmen koulun rakentamista M ämmen kylälle (Mämmensalmen eteläpuoleine n alue), muut työryhm äs sä eivät näe Mämm en rakentamis een taloudellis ia ja toiminnallisia perus teita. Johtopäätöksiä tehtäessä työryhmän puheenjohtaja Kari Kiiskinen ei ollut paikalla.

Kaupunginhallitus 9.6.2014 liite nro 2 (1/16) Äänekosken kaupunki Kasvun ja oppimisen toimiala KOULUVERKKOSELVITYS. Kouluverkkotyöryhmä

Kaupunginhallitus 9.6.2014 liite nro 2 (1/16) Äänekosken kaupunki Kasvun ja oppimisen toimiala KOULUVERKKOSELVITYS. Kouluverkkotyöryhmä Kaupunginhallitus 9.6.2014 liite nro 2 (1/16) Äänekosken kaupunki Kasvun ja oppimisen toimiala KOULUVERKKOSELVITYS Kouluverkkotyöryhmä 2014 Kaupunginhallitus 9.6.2014 liite nro 2 (2/16) 1 TAUSTAA Äänekosken

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus LUONNOS Strategia ja opetussuunnitelma

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus Prosessi

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Väistötilat lapsille, koululaisille ja henkilöstölle kaupungin kiinteistöjen uudisrakentamisen, huollon tai korjauksen ajaksi

Valtuustoaloite: Väistötilat lapsille, koululaisille ja henkilöstölle kaupungin kiinteistöjen uudisrakentamisen, huollon tai korjauksen ajaksi Kaupunginvaltuusto 99 08.12.2014 Kaupunginhallitus 379 15.12.2014 Tekninen lautakunta 13 04.02.2015 Tekninen lautakunta 46 06.05.2015 Valtuustoaloite: Väistötilat lapsille, koululaisille ja henkilöstölle

Lisätiedot

Toim intasuunnitelm a uuden opsin mukaisen toim intakulttuurin luomise sta kouluille,

Toim intasuunnitelm a uuden opsin mukaisen toim intakulttuurin luomise sta kouluille, Opetuspalvelut Toiminnallis et tavoitteet Suunnittelukauden 2014-2017 tavoitteet Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 Perus opetuks es s a on toim iva laatu- Lukuvuoden 2015-2016 laatutavoitteet

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Väistötilat lapsille, koululaisille ja henkilöstölle kaupungin kiinteistöjen uudisrakentamisen, huollon tai korjauksen ajaksi

Valtuustoaloite: Väistötilat lapsille, koululaisille ja henkilöstölle kaupungin kiinteistöjen uudisrakentamisen, huollon tai korjauksen ajaksi Kaupunginvaltuusto 99 08.12.2014 Kaupunginhallitus 379 15.12.2014 Kasvun ja oppimisen 7 29.01.2015 lautakunta Kaupunginhallitus 57 02.03.2015 Valtuustoaloite: Väistötilat lapsille, koululaisille ja henkilöstölle

Lisätiedot

TALOUDENVAKAUTTAMISEEN LIITTYVIEN PÄÄTÖSTEN LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI OPETUSLAUTAKUNTA 13.5.2009

TALOUDENVAKAUTTAMISEEN LIITTYVIEN PÄÄTÖSTEN LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI OPETUSLAUTAKUNTA 13.5.2009 TALOUDENVAKAUTTAMISEEN LIITTYVIEN PÄÄTÖSTEN LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI OPETUSLAUTAKUNTA 13.5.2009 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. ARVIOINNIN PERUSTEET.. 5 3. PROSESSIKUVAUS 5 4. LAPSIIN KOHDISTUVIEN

Lisätiedot

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU Perusopetuslaki 628/1998 Perusopetusasetus 852/1998 Valtioneuvoston asetus perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013) 12.06.2013 Sivu 1 / 1 2299/12.01.01/2013 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) 816 52033 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

Opetuspalveluiden talouden tasapainotus

Opetuspalveluiden talouden tasapainotus Opetuslautakunta 24 11.04.2012 Talouden vakauttamisohjelma 2012 OPETUS 24 Kaupunginvaltuuston 12.12.2011 hyväksymän taloussuunnitelman mukaan vuodet 2012-2015 tulevat olemaan kaupungin talouden osalta

Lisätiedot

6,322123(78672,0(1. Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto. Jari Alasmäki opetusjohtaja

6,322123(78672,0(1. Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto. Jari Alasmäki opetusjohtaja 6,322123(78672,0(1 3$/9(/89(5..2 Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto Jari Alasmäki opetusjohtaja $/8.6, tehtävänantona /$$-$6,322123(78672,0(1 3$/9(/89(5..26(/9,7

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 25.09.2013 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2012 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Tuoriniemi,

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Sivistyslautakunta 55 21.06.2016 Tekninen lautakunta 52 17.08.2016 MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS SIVLTK 55 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Askolan kunnan hallintosäännön

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Yrittäjäilta. Äänekosken kaupunki 11.3.2015 Valtuustosali

Yrittäjäilta. Äänekosken kaupunki 11.3.2015 Valtuustosali Yrittäjäilta Äänekosken kaupunki 11.3.2015 Valtuustosali Ohjelma 16:45 Kahvit (aula) 17:00 Tilaisuuden avaus (Vs. kaupunginjohtaja Matti Tuononen) 17:05 Ajankohtaista hankinnoista Kaupungin hankinnat (Vs.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Vihdin kyläkoulut ja kylien elinvoimaisuus Pentti Saastamoinen

Vihdin kyläkoulut ja kylien elinvoimaisuus Pentti Saastamoinen Vihdin kyläkoulut ja kylien elinvoimaisuus 25.8.2015 Pentti Saastamoinen taajamakeskeinen politiikka ainakaan ei ole houkutellut lisää asukkaita Vihtiin Maria Aittoniemi, VU 13.8.2016 Kolme teemaa o kylille

Lisätiedot

Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Ehnroos / Myllymäki

Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Ehnroos / Myllymäki Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Ehnroos / Myllymäki 3.5.2016 Janne Mäkinen opetuspäällikkö kunnan turvallisuuspäällikkö (oto) 1 Mitä yhtenäiskoululla tarkoitetaan ja tavoitellaan Tässä

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Vuosaaren alueen palveluverkko. Asukasilta 26.10.2015

Vuosaaren alueen palveluverkko. Asukasilta 26.10.2015 Vuosaaren alueen palveluverkko Asukasilta 26.10.2015 Ohjelma klo 18.00-18.05 avaus Aluepäällikkö Taina Tervonen klo 18.05-18.45 alustukset Tietokeskus järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori Vuosaaren alueen

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Olarin ja Suurpelto-Henttaan koulupalvelut. Juha Nurmi Kehittämispäällikkö

Olarin ja Suurpelto-Henttaan koulupalvelut. Juha Nurmi Kehittämispäällikkö Olarin ja Suurpelto-Henttaan koulupalvelut Juha Nurmi Kehittämispäällikkö Tehdyt päätökset Päivänkehrän koulun rehtori johtaa myös Komeetan koulua lukuvuoden 2016-17 loppuun Päivänkehrän koulun peruskorjaus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8. Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2015 lukien 39/40/400/2015 SL 12 Selostus: Särkilahden koulussa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.05.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

Chydeniuksen koulun esiselvitys

Chydeniuksen koulun esiselvitys Opetus- ja kasvatuslautakunta 22 19.02.2015 Chydeniuksen koulun esiselvitys 524/00/01/02/2013 OPEKAS 22 Sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254, ruots. koulutoimenjohtaja P-O Nyström puh. 044 780

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1. 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1. 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto Selostus Juha Nurmi tulee pyytämään lausuntoa nuorisovaltuustolta, koskien koulujen työ-

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) 184 Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön laina-anomus HEL 2012-012276 T 02 05 03 00 Päätös päätti antaa Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön 245 000 euron suuruisesta

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen Heinolan kaupunki Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015 Johannes Rinkinen Lähtökohdat Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu väistötiloissa Peruskorjaustarve lukiolla, Niemelä-talon kouluosassa ja

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6 09.02.2016 Sivistyslautakunta 21 03.05.2016 Kunnanhallitus 93 09.05.2016 Kunnanhallitus 116 13.06.2016

Sivistyslautakunta 6 09.02.2016 Sivistyslautakunta 21 03.05.2016 Kunnanhallitus 93 09.05.2016 Kunnanhallitus 116 13.06.2016 Sivistyslautakunta 6 09.02.2016 Sivistyslautakunta 21 03.05.2016 Kunnanhallitus 93 09.05.2016 Kunnanhallitus 116 13.06.2016 JUVAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN TOIMITILARYHMÄ 45/12.00/2016 SIVLTK 6 (Asian valmistelija

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 Opetus- ja kasvatuslautakunta 42 26.04.2016 Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 129/12.00.01/2016 OPEKAS 42 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254,

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

OPETUSPALVELUIHIN KOHDISTUVAT SÄÄSTÖT JA KOULUVERKKOSELVITYS

OPETUSPALVELUIHIN KOHDISTUVAT SÄÄSTÖT JA KOULUVERKKOSELVITYS Kaupunginhallitus 1.12.2014 liite nro 2 (1/8) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 5 (1/8) Äänekosken opettajien ammattiyhdistys ry. KANNANOTTO 12.11.2014 Äänekosken kaupunki kaupunginhallitus kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014 Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa Outi Salo 3.10.2014 Koulutuksen järjestäjät ja oppilasmäärät Kaupungin koulut - Suomenkieliset - ruotsinkieliset Koulujen määrä 99 21 oppilasmäärä 37 379

Lisätiedot

Palveluverkon kehittäminen

Palveluverkon kehittäminen Palveluverkon kehittäminen 19.11.2015 Tarkastelun lähtökohtia oppilaslähtöisyys ja pedagoginen tasa-arvo oppimisympäristöissä opetusvälineet ja teknologia uuden opetussuunnitelman tuomat muutokset opetuksen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Varhaiskasvatus ja perusopetus Puheenjohtajapalaveri 10.1.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi /

Lisätiedot

Markkuun oppilaat / koulu. Markkuun koululla 16.3.2015

Markkuun oppilaat / koulu. Markkuun koululla 16.3.2015 Markkuun oppilaat / koulu Markkuun koululla 16.3.2015 EVA 17.10.2013 Kunnassa on eri yhteyksissä keskusteltu Markkuun koulun edellytyksistä jatkaa kyläkouluna. Vaikutusten ennakkoarviointitilaisuudessa

Lisätiedot

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen 11.2.2014 muutettu dioja 7 ja 23 iltakoulun keskustelun

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto MUNKKINIEMEN KOULUTUSSÄÄTIÖ SR:N PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Kannelmäki ja Pelimanni

Kannelmäki ja Pelimanni Kannelmäki ja Pelimanni Asukasillan ohjelma 22.9. klo 18-19.30 Tervetuloa ja asiantuntijoiden esittely - aluepäällikkö Arjariitta Heikkinen Koulun kuulumisia, yhteiseloa - rehtorit Sirkka Kovanen, Kirsi

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen tulosalueen taustatietoja Perustehtävä: perusopetuslain mukaisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1. Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen

Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1. Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta 89 09.12.2014 Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen 42/10.03.02.00/2014 Tekninen lautakunta 89

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Kuntamarkkinat 10.9.2009 Teija Toppila Rehtori / aluerehtori Esiintyjä 1 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT ENNAKKOTIEDOT LAKKAUTETTAVISTA, YHDISTETTÄVISTÄ JA PERUSTETTAVISTA PERUSKOULUISTA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille 2010-2015 Sivistystoimen yhteislautakunta 2.11.2010 Rantasalmen kunnanhallitus 1.11.2010 Rantasalmen kunnanvaltuusto xx.xx.xxxx Sisältö NYKYTILA JA OPPILASENNUSTEET...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Perusopetuksen tarvekartoitus

Perusopetuksen tarvekartoitus LIITE 1 Perusopetuksen tarvekartoitus Hirvaskankaan Vehniän alueella 2006-2013 Laukaan, Uuraisten ja Äänekosken koulutoimet 2006 Pekka Uljas Sisällys Yhteisen kartoituksen tavoitteet 3 Alueen perusopetuksen

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI 7.4.2014 JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI PVM LOPULLINEN MÄÄRÄAIKA PÄÄMÄÄRÄ SAAVUTETTU Joroisten sivistystoimi/ Perusopetus Joroisten perusopetus kokonaan yhtenäiskoulussa lukuvuoden 2015-2016 alussa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 Siltamäen en koulun johtokunta Suutarilan en koulun johtokunta Töyrynummen en koulun johtokunta Suutarilan yläasteen koulun johtokunta Maatullin en koulun johtokunta

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet Laatukriteerit

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

VAATIMUKSET: Hallinto-oikeuden päätöstä on muutettava ja kaupunginvaltuuston päätös hyväksyä ehdotus korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutoksen.

VAATIMUKSET: Hallinto-oikeuden päätöstä on muutettava ja kaupunginvaltuuston päätös hyväksyä ehdotus korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutoksen. Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 5 (1/5) KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA: Valitus Hämeenlinnan Hallinto-oikeuden 5.6.2015 antamasta päätöksestä 15/0220/2 diaarinumerot 00896/15/4103 koskien

Lisätiedot

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut Tulevaisuuden palvelumalli 2025 Etelän palvelualue Muotiala, Turtola, Nekala, Jokipohja, Taatala, Koivistonkylä, Veisu, Korkinmäki, Viinikka, Nirva, Vihioja, Multisilta, Lahdesjärvi, Sarankulma, Lakalaiva,

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Palveluvaliokunta

Palveluvaliokunta Palveluvaliokunta 2 23.02.2016 OPETUKSEN TILAINVESTOINNIT/ VAIHTOEHDOT 589/02.02.00/2015 PALVK 2 Kempeleen kunnanvaltuusto on hyväksynyt "Kempeleen kunnan koulutilat 2015-2020/ selvitys kunnan koulutilojen

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro Sivistyslautakunta 22 10.04.2014 Kunnanhallitus 64 14.04.2014 Sivistyslautakunta 57 04.09.2014 Aamupäivätoiminta Lappajärven kunnassa Sivltk 10.04.2014 22 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot