Palvelusopimusneuvottelu Eksote / Parikkalan kunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelusopimusneuvottelu Eksote / Parikkalan kunta"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Palvelusopimusneuvottelu Eksote / Parikkalan kunta 5/ /2018 Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen puh ve Eksoten ja Parikkalan kunnan välinen palvelusopimusneuvottelu käytiin Neuvottelussa olivat mukana kunnanhallituksen 2. va ra puheen joh ta ja Maija Valkeapää, kunnanhallituksen jäsenet Vuokko Aho ran ta, Olavi Laukkanen ja Timo Neuvonen, kunnanvaltuuston 2. va ra pu heen johta ja Lassi Valkeapää sekä kunnan joh ta ja ja hallintojohtaja. Eksoten vuoden 2018 talousarvion pohjana ovat olleet kuntien vuonna 2013 hyväksymä kantokykylaskelma ja sen pohjalta tehty pal ve lu verk kosuun ni tel ma. Eksoten nettomenojen lasku on vuoteen 2017 ver rat tu na 1,4 %. Kun ta kohtai ses ti osuudet lasketaan kolmen vuoden kes ki ar von perusteella. Pa rik kalan maksuosuus vuonna 2018 on 21,6 milj.euroa (21,9 milj. vuonna 2016). Mak su osuus ei sisällä mahdollisia palkankorotuksia vuodelle 2018, jotka ar vion mu kaan nostavat maksuosuutta noin euroa. Parikkalassa toiminnan muutokset vuonna 2018 ovat - Saaren Rinnetupa muuttuu osittain tavalliseksi palveluasumiseksi - Käskynkän Rauhala-koti muuttuu tavalliseksi palveluasumiseksi - Satumäen talot muuttuvat tavallisiksi vuokra-asunnoiksi, kotihoito hoitaa - Eksoten toiminta siirtyy pois Kiipolan toimintakeskusta - Parikkalan alueen asukkaat voivat käyttää Imatran lasten ja nuorten taloon sijoitettuja psykososiaalisia palveluja (myös aikuiset) tai vaih to ehtoi ses ti työntekijät liikkuvat alueella - Käynnissä TE-toimiston, kuntien ja Eksoten yhteinen työllistymiskokeilu ja tavoitteena kuntakohtaiset työllistymisen toimenpidesuunnitelmat - Käynnissä Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihanke Tiedoksi: Muistio palvelusopimusneuvotteluista Eksoten talousarviovalmistelu 2018 Eksoten palvelusopimus 2018 (luonnos) Parikkalan kuntaa koskevat kuntakohtaiset muutokset Kunnanhallitus hyväksyy luonnoksen mukaisen Ek so ten ja Pa rik ka lan kunnan välisen palvelusopimuksen 2018 ja saattaa sen tie dok si kun nan valtuus tol le. Hyväksyttiin. Palvelusopimus saatetaan tiedoksi valtuustolle.

2 Merkintä: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Berg ja valtuuston pu heenjoh ta ja Marjatta Laukkanen olivat esteellisinä (Eksoten hallituksen jä se n ja varajäsen) poissa kokouksesta kello , eivätkä osallistuneet asian kä sit te lyyn eivätkä päätöksentekoon. Khall Kuntajohtajien neuvottelukunta jatkoi kokouksessa pal ve lu so pimuk sen sisällön tarkastelua ja päätti esittää jäsenkunnille hyväksyttäväksi uu si na kokonaisuuksina kuraattori- ja työllisyyspalvelut, kiinteistöt ja tie tojen luovutus. Eksote laatii sopimusluonnokset kuraattoripalveluista kuntien hy väk syt täväk si helmikuun ja työllisyyspalveluista toukokuun loppuun men nes sä. Ekso te laatii maaliskuun loppuun mennessä luettelon kiinteistöistä, jon ka vuok ra so pi muk sia se on halukas jatkamaan siirtymäkauden jälkeen (liit teenä). Eksoten ei ole vielä toimittanut kunnalle luonnosta ku raat to ri pal ve luista. Tietojen luovuttamisen osalta Eksote sitoutuu saattamaan jäsenkuntien tietoon sellaisen suunnittelu- ja valmistelumateriaalin ja suun ni tel ma luon nokset, joilla voi olla vaikutusta jäsenkunnan alueella toteutettaviin pal ve lui hin, palveluverkkoon, maksuosuuksiin tai jäsenkunnan vastuisiin taikka mui hin kunnan toimintaan vaikuttaviin seikkoihin. Kuntakohtainen palvelusopimus tarkennuksineen on vuoden 2018 osalta kun nan talousarviossa sosiaali- ja terveyspalveluluille asetettujen ta voit teiden mukainen. Palvelut pysyvät samalla tasolla kuin vuonna Mak suosuus ei sisällä palkankorotusten vaikutuksia, joista käydään erilliset kun takoh tai set neuvottelut huhtikuun aikana. Tiedoksi: Kuntakohtainen palvelusopimus 2018 ( luonnos) Eksoten viranhaltijanäkemys kunnilta vuokrattavista so te ti loista Kunnanhallitus hyväksyy luonnoksen mukaisen pal ve lu so pi muksen 2018 ja saattaa sen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Palkankorotusten vaiku tuk sia koskeva sopimus käsitellään kunnanhallituksessa neuvottelujen jäl keen. Myöhemmin al le kir joi tet ta vat sopimukset kuraattori- ja työl li syyspal ve luis ta saatetaan al le kir joi tuk sen jälkeen tiedoksi kunnanhallitukselle. Eksote ja Parikkalan kunnan välisiä palkankorotuksia koskevaan neu vot teluun osallistuvat kunnanhallituksen nimeämät edustajat. Hyväksyttiin.

3 varajäsen) olivat esteellisinä poissa kokouksesta kello eivätkä osal lis tu neet asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon. Khall Kuntajohtajien neuvottelukunta jatkoi kokouksessa pal ve lu so pimuk sen sisällön tarkastelua ja päätti esittää jäsenkunnille hyväksyttäväksi uu si na kokonaisuuksina kuraattori- ja työllisyyspalvelut, kiinteistöt ja tie tojen luovutus. Eksote laatii sopimusluonnokset kuraattoripalveluista kuntien hy väk syt täväk si helmikuun ja työllisyyspalveluista toukokuun loppuun men nes sä. Ekso te laatii maaliskuun loppuun mennessä luettelon kiinteistöistä, jon ka vuok ra so pi muk sia se on halukas jatkamaan siirtymäkauden jälkeen (liit teenä). Eksoten ei ole vielä toimittanut kunnalle luonnosta ku raat to ri pal ve luista. Tietojen luovuttamisen osalta Eksote sitoutuu saattamaan jäsenkuntien tietoon sellaisen suunnittelu- ja valmistelumateriaalin ja suun ni tel ma luon nokset, joilla voi olla vaikutusta jäsenkunnan alueella toteutettaviin pal ve lui hin, palveluverkkoon, maksuosuuksiin tai jäsenkunnan vastuisiin taikka mui hin kunnan toimintaan vaikuttaviin seikkoihin. Kuntakohtainen palvelusopimus tarkennuksineen on vuoden 2018 osalta kun nan talousarviossa sosiaali- ja terveyspalveluluille asetettujen ta voit teiden mukainen. Palvelut pysyvät samalla tasolla kuin vuonna Mak suosuus ei sisällä palkankorotusten vaikutuksia, joista käydään erilliset kun takoh tai set neuvottelut huhtikuun aikana. Tiedoksi: Kuntakohtainen palvelusopimus 2018 ( luonnos) Eksoten viranhaltijanäkemys kunnilta vuokrattavista so te ti loista Kunnanhallitus hyväksyy luonnoksen mukaisen pal ve lu so pi muksen 2018 ja saattaa sen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Palkankorotusten vaiku tuk sia koskeva sopimus käsitellään kunnanhallituksessa neuvottelujen jäl keen. Myöhemmin al le kir joi tet ta vat sopimukset kuraattori- ja työl li syyspal ve luis ta saatetaan al le kir joi tuk sen jälkeen tiedoksi kunnanhallitukselle. Eksote ja Parikkalan kunnan välisiä palkankorotuksia koskevaan neu vot teluun osallistuvat kunnanhallituksen nimeämät edustajat. Hyväksyttiin.

4 varajäsen) olivat esteellisinä poissa kokouksesta kello eivätkä osal lis tu neet asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon. Khall Eksote on kaikille jäsenkunnille yhteisessä neuvottelukutsussaan to den nut, että valtakunnallinen palkkaratkaisu si säl tää paikallisen tu lok sel li suu teen perustuvan kertaerän, jonka suuruus on 9,2 prosenttia varsinaisesta palkas ta ja se maksetaan koko henkilöstölle tam mi kuus sa Siihen liit tyen Kir jan pi to lau ta kun nan kuntajaosto on antanut lausunnon 117/2018, jon ka mukaan ker ta erään tulee varautua jo vuoden 2018 ta lous ar vios sa. Kertaerän suuruus on Eksotessa noin 1,5 miljoonaa euroa. Tämä tulee siis ai em min jäsenkuntien kanssa sovitun vuoden 2018 koskevan pal kan ko rotuk siin menevän 2,7 miljoonan euron lisäksi, jolloin talousarviossa 2018 on ka tet ta va yhteensä 4,2 miljoonan euron ennakoimaton palkkaerä. Eksoten henkilöstökuluja lisää myös oikeuden ennakkopäätös kunnallisen vir ka- ja työehtosopimuksen epäpätevyysvähennyksen poistamisen takia ta kau tu vas ti maksettavista palkoista 3-5 vuoden osalta. Takautuvien palkko jen osuus on ilman sivukuluja noin 0,7 miljoona euroa. Eksoten budjettiin kohdistuu paineita myös keskittämisasetuksen vai ku tukses ta lisääntyneiden ostopalvelujen, asiakaskäyntien lisääntymisen sekä kal liim pien lääkkeiden käyttöönoton seurauksena. Ennakoitu vuoden 2018 ali jää mä Eksoten budjetissa on noin 14,9 miljoonaa euroa. Suun ni tel tu alijää mä oli 4 miljoonaa euroa, joten negatiivista budjettieroa olisi syn ty mäs sä 10,9 miljoonaa euroa, jos kertaerää ei lisätä jä sen kun ta osuuk siin vuon na Palvelusopimusneuvotteluissa on tarkoitus sopia toimenpiteistä, joilla vuoden 2018 talousarvio tasapainotetaan sekä neuvotella kokonaisratkaisusta vuo sien 2018 ja 2019 rahoitukseen. Eksoten hallitus on asettanut ta voitteek si talouden tasapainottamistoimenpiteitä koskevan esityksen te ke misen hallituksessa Eksoten valtuusto käsittelee esitystä Eksoten kuntajohtajien neuvottelukunta käsitteli tilannetta kokouksessaan Varsin yhtenevä viranhaltijanäkemys on, että talouden ta sa painot ta mis toi men pi tee nä on ensisijaisesti käytettävä asiakasmaksujen nostoa ja mui ta mahdollisia talouden hallintaan liittyviä toimenpiteitä. Pal ve luverk koon liittyvät tai kuntakohtaisia maksuja nostavat ratkaisut ovat tässä ti lan tees sa haasteellisia etenkin kun maksujen nostot vaikuttavat tu le vaisuu des sa kuntien saamiin valtionosuuksiin.

5 Kunnanhallitus keskustelee tilanteesta ja pyrkii muodostamaan Parikkalan kun nan linjan ohjeena palvelusopimusneuvotteluihin nimetyille luot ta mushen ki löil le ja viranhaltijoille. Kunnanhallitus ohjeisti nimettyjä edustajia erilliseen muistioon merkittyjen asioiden huomioon ottamisesta neuvottelussa. varajäsen) poistuivat esteellisinä kokouksesta kello eivätkä osallis tu neet asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon. Merkintä: Kunnanhallituksen jäsen Olavi Laukkanen poistui asian kä sit te lyn aikana klo Antto nen.