Kaisa Karhu-Härkönen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaisa Karhu-Härkönen 8.11.2013"

Transkriptio

1 Kaisa Karhu-Härkönen

2 Onnellisuuden voi kuvata lähtevän siitä, että elämän arvojen ja tekojen välillä on kohtuullinen tasapaino. Kyse on itselle ja toisille tärkeän ja arvokkaan hahmottamisesta ja siitä miten tämä tärkeä näkyy arjen tekoina, sillä arvothan ovat olemassa lopulta vain tekoina. Aaltonen, Heiskanen & Innanen 2003

3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS MUUTOS JA OSAA- MINEN KUHMO KAINUU ERITYIS- PIIRTEET DIAKONIA- TYÖ JA KUHMON EV.LUT. SRK

4 DIAKONIATYÖ Toiminta-ajatus välittää armoa ilman ehtoja sekä etsiä, lievittää ja poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä kohdentuen ensisijaisen avun tarvitsijoihin Tavoitteena hyväksyvä ja tukeva kohtaaminen, yhteyteen saattaminen sekä diakoniakasvatus Korostuu syrjäytymisen, yksinäisyyden, turvattomuuden ja yhteiskunnallisen taantuman tuoman epävarmuuden myötä Kuhmon seurakunnan talousarvio 2012 ja Toiminta- ja taloussuunnitelma , Kuhmon seurakunnan www-sivut 2012

5 DIAKONIATYÖN FUNKTIOT Karikatiivinen lähimmäisrakkauteen perustuva yksilöllinen ja välitön auttaminen Sosiaalinen yksilön auttamisen lisäksi hädän syihin vaikuttaminen: yhteiskunnallista tai poliittista Pastoraalinen sielunhoidollinen ulottuvuus Katekeettinen tai pedagoginen diakoninen kasvatustehtävä Missionaarinen liittyy kirkon lähetystehtävään Liturginen jumalanpalvelukseen liittyvä Veikkola 2002

6 YDINOSAAMINEN DIAKONIATYÖSSÄ Arvo-osaaminen hengellisen työn ja diakonisen asiakastyön osaaminen Olemisen osaaminen organisaatio- ja kehittämis- sekä yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen -> pysähtyminen ihmisen rinnalle, arjen jakaminen Keskiössä ihmiset ja yhteisöt Kehittyy perus- ja jatkokoulutuksen sekä käytännön työn avulla Helin ym. 2010

7 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 1 Nopeat muutokset, jatkuva uudistuminen, monimutkaisuus, verkottuneisuus ja globaalius Uudistuva, tehokas, jäsentensä osaamista kehittävä ja hyvinvoinnista huolehtiva organisaatio menestyy Eri vaikuttajatahojen ristikkäisiä pyrkimyksiä sovitetaan yhteen yhä enemmän Organisaation muutos vaikuttaa organisaatioiden välisiin ja sisäisiin ajattelutapoihin, toimintamalleihin ja järjestelmiin, tehtäväkokonaisuuksiin sekä ihmisten työnkuviin Havunen 2007, Juuti & Lindström 1995, Pirnes 1997, Ståhle & Grönroos 1999, Viitala 2005, Åhman 2003 & 2004

8 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 2 Asenteet, arvot ja elämäntavat muuttuneet, sitoutuminen perinteisiin instituutioihin vähentynyt Seurakuntien rakenteita muuttavat muuttoliike, kuntarakenteiden muutokset, uskonnollisuuden kirjon ja maahanmuuttajien määrän lisääntyminen sekä väestön ikääntyminen Toimintaympäristön nopeiden muutosten analysointi ja strateginen suunnittelu tarpeen Päätösten teon tukena seuranta ja palaute Edellyttää muutosvalmiutta sekä joustavuutta: dynaamisten toimintarakenteiden ja toimintamuotojen kehittäminen Kirkkohallitus 2010, Monikasvoinen kirkko 2008

9 VÄESTÖN HYVINVOINTIIN LIITTYVIÄ MUUTOKSIA Hyvinvointivastuuta siirretty julkiselta vallalta muille toimijoille, hyvinvointivaltio haasteissa Haasteita elatussuhteen heikentyminen, kansainvälistyminen ja alueellinen sekä sosiaaliryhmittäinen eriytyminen Tärkeää terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, työelämän vetovoiman lisääminen, köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen sekä toimivien palvelujen ja kohtuullisen toimeentuloturvan varmistaminen Julkunen 2006, Kirkkohallitus 2010, Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2015

10 YHTESKUNNAN POLARISOITUMINEN Taloudellinen hyvinvointi lisääntynyt, kuilu hyvä- ja huono-osaisten välillä suurentunut Väestöryhmien välinen sosiaalinen etäisyys suurentunut, ryhmien välinen yhteenkuuluvuus pienentynyt: syntynyt solidaarisuusvajeita Seurakuntadiakoniassa ongelmat monimuotoistuneet ja syvenneet, perusturvalla elävien elintaso heikentynyt Diakoniatyön intressi vaikuttaa yhteiskunnan rakenteellisiin asioihin, jotka aiheuttavat työhön, perheelämään ja asumiseen liittyviä ongelmia, eriarvoisuuden kasvua, arvojen muutosta sekä puutteita julkisissa palveluissa Haastettu kirkko 2012, Helin ym. 2010, Hiilamo 2008, Hulkkonen & Metsälä 2007, Rantamäki 2008, Rättyä 2009

11 KARUN KAUNIS KAINUU Pinta-alalta laaja, 9 kunnan maakunta, harvaan asuttu, välimatkat pitkiä, kuntakeskukset kaukana, kaunis luonto, ihmiset aitoja Asukkaita n , väestö vanhenee ja vähenee, korkea työttömyysaste, BKT maan alhaisin asukasta kohden Sosioekonomiset terveyserot jyrkemmät kuin muualla maassa, näkyvät eri sukupolvissa Terveyserot ilmenevät selkeimmin kuiluna työllisten ja työttömien välillä, eriarvoisuutta väestöryhmien välillä työ-, elin- ja asuinolosuhteissa sekä terveydessä Aitoaho 2009, Kaikkonen ym. 2008

12 Toimintatutkimus Bikvaarviointi

13 TO I M INTATUTKIMUS Tutkimusstrateginen lähestymistapa, käyttää välineenä erilaisia tutkimusmenetelmiä Käyttää prosessin sisäistä ja ulkopuolista reflektointia sekä arvioivaa tietoa hyväksi Tutkimuksellisen kehittämistoiminnan kansainvälinen suuntaus Pyrkii asioiden muuttamiseen ja kehittämiseen Tutkittavat aktiivisina subjekteina mukana prosessissa Aaltola & Syrjälä 1999, Anttila 2007, Heikkinen 2005, Kuula 1999, Metsämuuronen 2000, Toikko & Rantanen 2009

14 T U T K IMUKSELLINEN K E HITTÄMISTOI MINTA Yhdistää tutkimuksen ja projektitoiminnan periaatteita Sitä voi lähestyä kehittämisprosessin, toimijoiden osallisuuden ja tiedontuotannon näkökulmista Kehittämistoiminnassa kohde, laajuus, organisointitapa ja lähtökohta vaihtelevat Kehittäminen luonteeltaan käytännöllisten asioiden korjaamista, parantamista ja edistämistä Toikko & Rantanen 2009

15 BIKVA: ASIAKASLÄHTÖINEN ARVIOINTI Tavoitteena: asiakkaiden näkemyksiä integroidaan osaksi toimintojen kehittämistä, heidän äänensä esiintulo eri lailla kuin palautekyselyissä Hänninen ym. 2007, Högnabba 2007, Krogstrup 2004, Viitasalo & Erholtz 2007

16 BIKVA 2 Tutkittavien näkökulmat ja ääni esille Pyrkimyksenä enemmän löytää tai paljastaa tosiasioita kuin todentaa jo ol.olevia väittämiä Kokonaisvaltaista tiedonhankintaa Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009

17 BIKVA 3 Asiakkailla toimija- ja päättävää porrasta hyödyttävää tietoa Asiakkaiden osallistamisella näkyviin ongelmakenttiä, joista kenttätyöntekijät, johtajat ja poliittiset päättäjät eivät tietoisia Palaute = subjektiivinen kokemus, joka viedään eteenpäin Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009

18 BIKVA 4 Alhaalta ylöspäin- kehittämismalli, päätavoitteena on oppiminen ja kehittyminen Auttaa toimijoiden yhteisen todellisuuden rakentumista ja vuorovaikutusta Eri tasojen näkemykset kootaan kehittämiseen ja niiden pohjalta on mahdollista edetä konkreettisiin toimenpiteisiin Högnabba 2007 & 2008, Krogstrup 2004, Koivisto 2007

19 BIKVAN VAIHEET 1. Asiakkaiden ryhmähaastattelu 2. Asiakkaiden palaute esitellään kenttätyöntekijöille 3. Asiakkaiden ja kenttätyöntekijöiden ryhmähaastattelussa saatu palaute esitellään hallintojohdolle 4. Asiakkaiden, kenttätyöntekijöiden ja hallintojohdon ryhmähaastattelusta saatu palaute esitellään poliittisille päättäjille Soveltaminen mahdollista Koivisto2007, Krogstrup 2004

20 TULOSTEN SAAVUTTAMISEEN VAIKUTTAVAT Työntekijöiden kyky kuunnella asiakkaita Uudenlaisen tiedon muodostus Arvokeskustelu Johdon tuki Reflektiivinen avoin keskustelumahdollisuus Högnappa 2008

21 KEHITTÄMISTYÖN KYSYMYKSET 1. Mitä toimivaa ja hyvää Kuhmon diakoniatyössä on haastateltavien mielestä? 2. Mitä kehitettävää Kuhmon diakoniatyössä on haastateltavien mielestä? 3. Millainen diakoniatyön tulevaisuuden näkymä on haastateltavien mielestä? Menetelmä: Bikva-arviointi, josta pyydetty palaute

22 Näkökulma 1: Diakoniatyön asiakkaat lähimmäispalvelu päihdeongelmaiset mielenterveyskuntoutujat ikä-ihmiset diakoniaavustusasiakkaat Näkökulma 2: Työntekijät Diakoniatyöala diakoniatyöntekijät työalan pappi Nuorisotyöala 2 pappia 2 nuorisotyönohjaajaa Näkökulma 3: Esimiehet ja päättäjät kirkkoherra talouspäällikkö kirkkovaltuuston ja neuvoston sekä diakoniatyön johtokunnan edustajat

23 Asiakasryhmähaastattelut 4 kpl Yksilöhaastattelut 2 kpl Työntekijäryhmät 2 haastattelua Esimies- ja päättäjäryhmän haastattelu

24 SOVELLUS Haastattelutasoissa yhdistetty esimies- ja päättäjätaso 4:stä asiakasryhmähaastattelusta 2 toteutui myöhemmin (sovitut kok.kerrat) -> sähköisesti palautteet työntekijä- ja esimiessekä päättäjätasolta Asiakashaastatteluissa 2 yksilöhaastattelua diakoniatyön avustusasiakkaille Puheenjohtaja & kirjuri sama hlö

25

26 AINEISTON ANALYSOINTI Laadullinen aineistolähtöinen sisällön analyysi Bikva-arvioinnin aikana tapahtuva analysointi Tarkennettu analysointi, teemoittelu ja peilaus teoreettiseen viitekehykseen

27 TULOKSET KOONTI 1 Esillä diakoniatyön perusfunktiot (Veikkola 2002), työnkuvan muutos (mm. Henttonen 2002, Helin ym. 2010, Monikasvoinen kirkko 2008) Yhteneväisyyttä Rättyän (2009) ja Juntusen ym. (2006) tutkimustulosten kanssa Diakoniatyön moniulotteisuus ja eri työmuodot Arvostus diakoniatyötä kohtaan

28 TULOKSET KOONTI 2 Toimintaympäristön muutos, osaaminen ja Kuhmon erityispiirteet, sosioekonomiset terveyserot Asiakkaiden elämäntilanteet haastavia, diakonia näkee ihmisten hädän ja kohtaa kokonaisvaltaisesti Diakonian sosiaalipoliittisen rooli Osa toimivista ja kehitettävistä sekä tulevaisuuden teemoista liittyy samoihin ilmiöihin eri näkökannoilta

29 TOIMIVAA JA HYVÄÄ 1 Diakoniatyön rakenne ja resurssit diakoniatyön rakenne ja kokonaisuus, resurssit, diakoniatyön johtokunta sekä yhteisvastuukeräys Diakoninen auttaminen materiaalinen avustaminen sekä ihmisten hätään vastaaminen, diakoniatyö aiempina vuosina Vapaaehtoistyö lähimmäispalvelu, myös lähetystyö, perhetyö, Kings kid s toiminta sekä mummon kammaritoiminta, diakonia vapaaehtoisten tukena ja organisaattorina

30 TOIMIVAA JA HYVÄÄ 2 Kotikäynnit työmuotona erityisesti ikäihmisille tai kriisitilanteissa Eri ryhmille tarkoitetut palvelut päihdeongelmaisille ja muuhun erityisdiakoniaan liittyvät palvelut, vammaisjärjestöt ja muut ryhmät Tapahtumat: retket, juhlat, virkistys- ja leiripäivät Yhteistyö: mielenterveyspalvelujen, sosiaalitoimen ym. verkostotahojen kanssa sekä vapaaehtoistyöhön ja asioiden organisointiin liittyen Diakoniatyöntekijät ja heidän mahdollisuutensa kehittyä ammatillisesti

31 KEHITETTÄVÄÄ 1 Resurssit diakoniatyöntekijöiden määrä (vajausta), taloudelliset resurssit, rekrytointi, nuorisodiakonia Vapaaehtoistyön tulevaisuus ja srk:n yhteinen diakonia ikärakenne, diakoninen kasvatustehtävä ja lähimmäisenrakkaus, sitoutuminen tulevaisuudessa, vrt. ikärakenne Diakoniatyön jalkautuminen kotikäynnit, jalkautuminen haja-asutusalueelle ja laitoksiin, yhteydenottokynnyksen madaltamisen

32 KEHITETTÄVÄÄ 2 Yhteistyö ja tiedotus srk:n sisäisen että ulospäin tapahtuvan yhteistyön ja tiedonkulun kehittäminen, diakoniatyön esillä pito ja sisällön uudistaminen, henkiseen pahoinvointiin vastaaminen ja tuki ajoissa: eri tahot, erityis- ja yksinhuoltajaperhetyö, avioliittoleirit Retkitoiminta tietoisesti karsittu resurssien priorisoimiseksi, asiakasryhmien toiveena luontoretket Diakoniatyöntekijöiden työnohjaus, koulutus ja aika hengellisen elämän hoitamiseen rovastikunnan tasolla + muutenkin työnohjaus, koulutusta lähempänä

33 DIAKONIATYÖN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄ 1 Vastuu lähimmäisistä diakoniatyö koko seurakunnan tehtävänä, toisaalta lähimmäisvastuu koskee kaikkia srk:n ulkopuolellakin, omaishoitajat, lähimmäispalvelu, työseurat, miten uusia vap.ehtoisia (nuoret, miehet, työttömät), läh.vastuuta ei voi ulkoista vain diakoniatyöntekijöille Resursssit ja diakoniatyöntekijöiden määrä taloustilanne ja seurakuntatalon remontti sekä seurakunnan työntekijöiden työnkuvat, tiedotus, toive 3 diakoniavakanssia, rekrytointi, uutta näkökulmaa, kutsumustietoisuus

34 DIAKONIATYÖN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄ 2 Kuhmon tulevaisuuden näkymä rakennemuutokset, ikärakenne, haastavat työmarkkinat: mahdollisuutena yrittäminen ja etätyö, taloudellinen tilanne haastava, huoltosuhde, kuntarakenteiden muutokset, muuttoliike, maahanmuuttajat

35 DIAKONIATYÖN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄ 3 Toimintaympäristön muutos ja diakoniatyö syrjäytyminen, perhe-elämän ongelmat ja päihteiden käyttö kasvussa, velkaneuvonta, maahanmuuttajien kohtaaminen sekä diakoninen auttaminen, hoivapalvelut siirtyvät kotiin, vanhukset asiakasryhmänä, kotikäyntityö Uudistuminen, priorisointi, epävarmuuden sieto, usko diakoniatyöhön yhteiskunnallisessa tilanteessa, pessimistinenkin skenaario realistisen optimistinen

36 PALAUTE BIKVASTA Herätti keskustelua, vuorovaikutus Myönteinen tilanne Menetelmänä myönteinen Bikva-arviointi uusi asia Mielipiteiden kertominen oli tuntunut etukäteen hankalalle

37 OPPIMISNÄKÖKULMA Sai eri tasojen äänen kuuluville ja herätti keskustelua, vuorovaikutteinen Käytetty diakoniatyön kehittämisessä Yhteenvetokeskustelu kokoaisi arvioinnin Diakoniatyön tilanne vaikutti: työntekijävajaus, epävarmuus tulevasta Toimintaympäristön muutos Seurakunta kehittämismyönteinen Opin teoreettisesta ja tutkimuksellisesta viitekehyksestä sekä Kuhmon diakoniatyöstä

38 JATKOKEHITTÄMISEN AIHEITA Paikkakunnan diakonian kehittämispäivät Strategiatyön ja osaamisen kehittäminen Tutkiva ja kehittävä työote Liikkuvat palvelut Asiakas- ja sidosryhmäpalautekyselyt Seurakunnan työalojen yhteistyö

39 KUHMON DIAKONIATYÖ NYT Tiloissa kallis remontti: säästöt Pitäjä jaettiin 2 diakoniatyöntekijän kesken: 3. vakanssi lakkautettiin Keskiössä kotikäyntityö Toimintoja yhdistettiin ja lakkautettiin: näkövammaisten kerho yhd. eläkeläisten kerhoon, maahanmuuttajatyö siirtyy aikuistyöhön, mielenterveyskuntoutujien retkeä ei järjestetä, päihdekahvit aikuistyön alla, yhteisvastuukeräystä kevennetään poistamalla suurarpajaiset

40 Kiitos ja hyvää talvea!

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

- 1 - Lapsi on osallinen

- 1 - Lapsi on osallinen - 1 - Kannen suunnittelu: Teemu Junkkaala / GSTJ Paino: Oriveden kirjapaino Taitto: Maarit Ala-Mononen ISBN 978-951-789-247-6 Kustantaja: Kirkon kasvatus ja nuorisotyö/kirkkohallitus 2008-2 - Kirkon varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Koettiin olevamme se perhe...

Koettiin olevamme se perhe... Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arviointi Tarja Sassi & Petra Huhtimo KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Monisteita 1/2009 Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan toisia Kotorinteen alueen yhteisöllisyyden vahvistaminen ryhmätoimintojen avulla Opinnäytetyö

Lisätiedot

Tuula Salmela. Tieto on valtaa. vasta jaettuna. Harava-projekti toimijatason arviointi

Tuula Salmela. Tieto on valtaa. vasta jaettuna. Harava-projekti toimijatason arviointi Tuula Salmela Tuula Salmela Tieto on valtaa vasta jaettuna Harava-projekti toimijatason arviointi TEKIJÄ Tuula Salmela, Pikassos Oy tuulamai.salmela@pp.inet.fi Puh: 050-554 6061 ULKOASU Jyri Heimo, Arktios

Lisätiedot

ŶŶĂŬŽŝŶƚŝĚŝĂůŽŐŝƚ ƉĞƌŚĞŬƵŶƚŽƵƚƵŬƐĞƐƐĂ // ŽƐĂ dljƃŷƚğŭŝũƃŝěğŷ ŬŽŬĞŵƵŬƐŝĂ dƶůğǀăŝɛƶƶěğŷ ŵƶŝɛƚğůƶ ͲƐƵƵŶŶŝƩĞůƵƉĂůĂǀĞƌĞŝƐƚĂ!

ŶŶĂŬŽŝŶƚŝĚŝĂůŽŐŝƚ ƉĞƌŚĞŬƵŶƚŽƵƚƵŬƐĞƐƐĂ // ŽƐĂ dljƃŷƚğŭŝũƃŝěğŷ ŬŽŬĞŵƵŬƐŝĂ dƶůğǀăŝɛƶƶěğŷ ŵƶŝɛƚğůƶ ͲƐƵƵŶŶŝƩĞůƵƉĂůĂǀĞƌĞŝƐƚĂ! !""#$ MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa II osa Työntekijöiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu -suunnittelupalavereista Niina Remsu

Lisätiedot

PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa

PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa Sari Klink Maarit Katajisto Opinnäytetyö Opinnäytetyö Syksy 2002 Syksy 2002

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Rajoilla ja ytimessä

Rajoilla ja ytimessä Rajoilla ja ytimessä Terveyden edistämisen näyttäytyminen väitöskirjatutkimuksissa Pirjo Koskinen-Ollonqvist, Mervi Aalto-Kallio, Nella Mikkonen, Päivi Nykyri, Heikki Parviainen, Paula Saikkonen ja Kaarina

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot