ELINTARVIKKEIDEN LOGISTIIKKA MAANTEITSE SUOMESTA PIETARIIN. Hanna-Maija Väisänen Marjo Särkkä-Tirkkonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINTARVIKKEIDEN LOGISTIIKKA MAANTEITSE SUOMESTA PIETARIIN. Hanna-Maija Väisänen Marjo Särkkä-Tirkkonen"

Transkriptio

1 ELINTARVIKKEIDEN LOGISTIIKKA MAANTEITSE SUOMESTA PIETARIIN Hanna-Maija Väisänen Marjo Särkkä-Tirkkonen

2 Julkaisija Mikkelin ammattikorkeakoulu PL 181, Mikkeli puh. (015) Kirjoittajat Hanna-Maija Väisänen Marjo Särkkä-Tirkkonen Ulkoasu ja taitto Mainostoimisto Ilme Ky ja Aki Ilmanen Kannen kuva Comstock Complete ISBN (PDF) Mikkeli 2008

3 ELINTARVIKKEIDEN LOGISTIIKKA MAANTEITSE SUOMESTA PIETARIIN SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 2 1 YLEISKATSAUS ELINTARVIKKEIDEN VIENTIIN JA KULJETUKSEEN SUOMESTA VENÄJÄLLE Vienti Venäjälle tällä hetkellä Vientimenettely EU:sta kolmansiin maihin Vientimenettelyt Tavanomainen menettely Vienti yksinkertaistetuin menettelyin: kotitullausmenettely Vihreä linja Passitus TIR-passitusjärjestelmä Kuljetuksia koskevat kansainväliset sopimukset ja elintarvikelainsäädäntö ATP-sopimus CMR Elintarvikelainsäädännön vaatimukset omavalvonnasta Vientiprosessi vaihe vaiheelta Suomesta Venäjälle Toimenpiteet Suomen lähtö- ja rajatullissa Toimenpiteet Venäjän raja- ja määränpäätullissa MAANTEITSE TAPAHTUVAT ELINTARVIKKEIDEN KYLMÄKULJETUKSET SUOMESTA PIETARIIN Elintarvikekuljetuksen suunnittelu Elintarvikkeiden vientiin liittyvät asiakirjat Elintarvikkeiden vienti- ja kuljetuspalveluja tarjoavat yritykset Jakelukanavat Venäjällä SANASTO...28 LÄHDELUETTELO

4 ESIPUHE Logistiikka on tieto- ja materiaalivirojen hallintaa koko toimitusketjussa raakaainelähteiltä loppuasiakkaille, jossa tavoitteena on, että oikeat tuotteet ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja oikean laatuisina. Tässä oppaassa esitellään lämpösäädeltyjen elintarvikkeiden logistista toimintoketjua Suomesta Pietarin elintarvikemarkkinoille Venäjälle. Oppaassa keskitytään autokuljetuksiin, sillä se on elintarvikkeiden osalta yleisin kuljetusmuoto vietäessä Suomesta Venäjälle. Oppaassa käydään läpi tämän hetken elintarvikkeiden vientiä Venäjälle, vientiprosessin vaiheet sekä vientiin ja kuljetuksiin liittyvät dokumentit. Lisäksi oppaassa on esitelty logistiikkapalveluja tarjoavia yrityksiä. Julkaisu on laadittu osana Mikkelin ammattikorkeakoulun suomalais-venäläisen ruokaketjun kehittämishanketta, joka kuuluu EU:n Naapuruusohjelmahankkeisiin. Kansallisena rahoittajana toimii Etelä-Suomen lääninhallitus. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää yhteistyössä venäläisten kumppaneiden kanssa Pietarin alueen ruokaturvallisuutta ja Suomi Venäjä -elintarvikelogistiikan turvallisuutta sekä avustaa suomalaisten yritysten pääsyä Venäjän markkinoille. Mikkelissä Hanna-Maija Väisänen Marjo Särkkä-Tirkkonen 2

5 1 YLEISKATSAUS ELINTARVIKKEIDEN VIENTIIN JA KULJETUKSEEN SUOMESTA VENÄJÄLLE 1.1 Vienti Venäjälle tällä hetkellä Tullihallituksen julkaisemien tietojen mukaan Suomen vienti Venäjälle oli vuonna 2006 hieman yli 6,2 miljardia euroa. Vienti kasvoi vuonna 2006 kahdeksan prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Elintarvikeviennissä (222 milj. euroa) kaikki tärkeät tavararyhmät olivat kasvussa. Maitotaloustuotteiden vienti (noin 107 milj. euroa) lisääntyi 15 % vuoteen 2005 verrattuna. Lihan ja lihatuotteiden vienti kaksinkertaistui ja kohosi 37,5 milj. euroon. Vuonna 2006 elintarvikkeiden osuus kokonaisviennistä oli 3,6 %. (1) TAULUKKO 1. Elintarvikkeiden ja elävien eläinten vienti Venäjälle 2006 (1) Tavararyhmä Elintarvikkeet ja elävät eläimet Elävät eläimet 405 Liha ja lihatuotteet Maitotaloustuotteet ja muna Kala ja kalavalmisteet Vilja ja viljatuotteet Hedelmät ja kasvikset Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja Kahvi, tee, kaakao, mausteet Rehuaineet Erinäiset elintarvikkeet

6 1.2 Vientimenettely EU:sta kolmansiin maihin EU:n tullilainsäädännön mukaan Euroopan yhteisön alueelta kolmanteen maahan vietäväksi aiottu yhteisötavara on ilmoitettava asetettavaksi yhteisön säännösten mukaiseen vientimenettelyyn. Kun tavara asetetaan vientimenettelyyn, tutkitaan viennin edellytykset eli se, kohdistuuko tavaraan vientikieltoja tai -rajoituksia tai muita kauppapoliittisia toimenpiteitä. Vientiin liittyvät käsitteet on koottu oppaan loppuun (sanasto sivulla 28) Vientimenettelyt Tavanomaisessa vientimenettelyssä tavara on esitettävä Tullilaitokselle ja samalla on annettava vientitulli-ilmoitus. Tavanomaista vientimenettelyä voidaan yksinkertaistaa useilla eri tavoilla. Yksinkertaistetut menettelyt ovat yleensä kaksivaiheisia siten, että ensin annetaan vain välttämättömimmät tiedot (epätäydellinen ilmoitus), ja täydentävä tulli-ilmoitus annetaan säädetyssä tai tulliviranomaisen asettamassa määräajassa. Menettelyjen tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa tullausta. Yksinkertaistetut tullimenettelyt ovat epätäydellisen ilmoituksen menettely, yksinkertaistetun ilmoituksen menettely ja kotitullausmenettely. Kaikkein yksinkertaisin menettely on kotitullaus. Se on sujuva ja tarkoituksenmukainen vientiselvitysmenettely, jossa viennin edellytykset on tutkittu etukäteen jo lupaa myönnettäessä. (2) Tavanomainen menettely Vientitullitoimipaikalla (vientitoimipaikalla) Tavanomaista menettelyä käytettäessä viejä tai hänen asiamiehensä ilmoittaa tavaran asetettavaksi vientimenettelyyn esittämällä tavaran ja antamalla yhdellä kertaa kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat (täydellinen tulli-ilmoitus SAD-lomakkeella). Tulliviranomainen voi tällöin tarkastaa tulli-ilmoituksen lisäksi myös muut esitetyt asiakirjat sekä itse tavaran. Kun tulliviranomainen on tutkinut viennin edellytykset ja hyväksynyt tulliilmoituksen, tulliviranomainen luovuttaa tavaran vientimenettelyyn. Vientitoimipaik- 4

7 ka säilyttää SAD-lomakkeen 1-lehden sekä palauttaa viejälle lomakkeen 3-lehden vastaanottomerkinnöin varustettuna, mutta ilman fyysisen viennin vahvistusmerkintöjä. Viejän itsensä on huolehdittava siitä, että vientitoimipaikan vastaanottoleimalla ja päiväyksellä varustettu SAD-lomakkeen 3-lehti toimitetaan tavaran mukana vientitoimipaikalta poistumispaikalle. (3) Poistumistullitoimipaikalla Poistumispaikan tullitoimipaikan tehtävänä on valvoa, että vientimenettelyyn luovutettu tavara toimitetaan fyysisesti pois yhteisön tullialueelta. Poistumistoimipaikka todistaa valvomansa viennin SAD 3 -lehden kääntöpuolelle tehtävin vahvistusmerkinnöin. Vahvistuksen muodostaa leima, jossa on tullitoimipaikan nimi ja päiväys. Jos tavaranhaltija haluaa saada itselleen tulliviranomaisen vahvistaman SAD -lomakkeen 3- lehden, hänen on tehtävä lomakkeen kohtaan 44 (lisätiedot) merkintä "RET.EXP". SAD 3 -lehti annetaan sille henkilölle, joka on sen esittänyt, ja tämän henkilön vastuulla on toimittaa tulliviranomaisen vahvistama SAD 3 -lehti tavaranhaltijalle. (3) Tulli-ilmoituksen antaminen etukäteen Vientipaikan tulliviranomaisen tehtävänä on varmistaa säännösten oikea soveltaminen. Tarvittaessa sen on tarkastettava ilmoitus- ja muiden asiakirjojen lisäksi myös tavara. Tällöin kulkuneuvon lasti joudutaan purkamaan, ellei tarkastusta muuten voida suorittaa. Tämän vuoksi viejälle voidaan varata mahdollisuus antaa tulli-ilmoituksensa tarpeellisine liiteasiakirjoineen vientitullitoimipaikkaan etukäteen. Tällöin on ilmoitus annettava jo ennen vientierän lastaamista kulkuneuvoon. (3) Tulli-ilmoitus liitteineen voidaan toimittaa tullitoimipaikkaan aikaisintaan edellisenä työpäivänä ja viimeistään kolme tuntia ennen lastausajankohtaa. Lastauspaikka ja -aika on ilmoitettava tulli-ilmoituksella. (3) 5

8 1.2.3 Vienti yksinkertaistetuin menettelyin: kotitullausmenettely Kotitullausmenettely on ainoa viennin yksinkertaistettu menettely, jossa tavaraa ei tarvitse esittää Tullille asetettaessa sitä vientimenettelyyn. Tavara ja tavaran mukana seuraava asiakirja on esitettävä Tullille vasta vientimenettelyä päätettäessä. Kotitullausmenettelyssä viejä voi suorittaa vientimuodollisuudet omissa tiloissaan tarvitsematta esittää tulli-ilmoitusta ja tavaroita Tullille. Luvanhaltijan omaan varasto- tai erityiseen kotitullauskirjanpitoonsa tekemät lupaehtojen mukaiset merkinnät vastaavat tavaran luovuttamista vientimenettelyyn. Valvovan tullin vaatiessa lähtevästä tavaraerästä on kuitenkin annettava Tullille ennakkoilmoitus, joka annetaan viejän toiminnasta riippuen joko vientieräkohtaisesti tai jaksoittain, esimerkiksi viikoittain, mm. laivaus- tai muun kuljetussuunnitelman mukaisesti. Ennakkoilmoituksen perusteella tulliviranomainen voi tarvittaessa tulla tarkastamaan tavaraa luvanhaltijan luokse. Lisäksi vientitavaran mukana on oltava joko tulliviranomaisen ennakolta vahvistama tai viejän itse erikoisleimalla vahvistama SAD-lomakkeen kolmoskappale taikka kaupallinen tai hallinnollinen asiakirja, joksi voidaan hyväksyä viejän kauppatapahtumassa käyttämä asiakirja, esimerkiksi kauppalasku. Menettelyn päättävä toimipaikka todistaa viennin SAD 3 -lehteen tai muuhun sovittuun asiakirjaan tehtävin vahvistusmerkinnöin. Kotitullausluvan haltija antaa täydentävät tiedot Tullille lupaehdoissa määrätyssä ajassa vientieräkohtaisesti sovitulta ajanjaksolta. (2) Kotitullausmenettely soveltuu hyvin tukkuviejille tai teollisuusyrityksille, jotka vievät toistuvasti samanlaista tavaraa ja joiden vienti on nopeatempoista. Kotitullaaja saa logistisia etuja, säästää aikaa ja rahaa, eikä tullaus ole sidottu tullitoimipaikkojen sijaintiin tai aukioloaikoihin. Luvan ehtona on, että vienti on säännöllistä ja että tulliviranomainen voi valvoa menettelyä tavaranhaltijan tavarakirjanpidon perusteella ja että vientikieltojen tai -rajoitusten tai muiden vientiä koskevien sääntöjen tehokas valvonta voidaan taata. Lisäksi luvan edellytysten selvittäminen ja tarvittavien lupaehtojen määrittäminen edellyttävät yleensä yrityskäyntiä ja -tarkastusta. Luvassa määritellään sekä tavarat, joihin kotitullausmenettelyä sovelletaan, että muut käytännön yksityiskohtai- 6

9 set säännöt. Luvanhaltijan tulee säilyttää tullaukseen liittyvä aineisto, kuten kauppalaskut, vientitodistukset, kuljetusasiakirjat yms. siten, että ne voidaan tarvittaessa viivytyksettä antaa tulliviranomaisen tarkistettaviksi. Kotitullausmenettelyn käyttäminen edellyttää tulliviranomaisen erikseen myöntämää lupaa. Kotitullausmenettelyn luvanhaltijaa kutsutaan valtuutetuksi viejäksi. Kotitullauslupaa haetaan kotipaikan tullipiiriltä vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, ja se on maksuton. (2) Vihreä linja Venäjän-viejille Suomen tulli tarjoaa ns. Vihreän linjan ja kotitullauksen yhdistelmää. Vihreän linjan ideana on sähköinen tiedonvälistysmenettely: menettelyssä Venäjän tulli ja edelleen venäläinen rajanylityspaikka saa tarvitsemansa tiedot sähköisessä muodossa Suomen tullihallitukselta, jolle viejäyritys on toimittanut tiedot. Suomalaiselle viejäyritykselle etuna tästä on vientiprosessin nopeutuminen. Vihreää linjaa käyttävä kotitullaaja vie tavaran suoraan rajalle. Sähköisen ilmoittamisen ansiosta Vihreällä linjalla ei tarvita TIR Carnet ta. Toimintamalli on käytettävissä vain siihen hyväksytyillä yrityksillä. Elintarvikeyrityksistä mm. Valio käyttää tätä tullausta elintarvikeviennissä Venäjälle. (4) 1.3 Passitus Passitus on tullimenettely, joka on luotu tavarankuljetuksen ja kansainvälisen kaupankäynnin helpottamiseksi. Passitusmenettelyssä tavaraa kuljetetaan tullivalvonnassa lähtötullitoimipaikasta määrätullitoimipaikkaan, jossa ne voidaan tulliselvittää. Passitusmenettelyssä tavaroita voidaan siirtää passitusalueella tullia tai muita maksuja maksamatta. Passitusta varten vaaditaan kuitenkin tullien ja verojen määrää vastaava vakuus. Passituksessa käytetään tulli-ilmoituslomakkeena SAD-lomakkeen sivuja 1, 4 ja 5. Tulli-ilmoitus tehdään ja tavarat esitetään lähtötullitoimipaikassa, johon jää lomakkeen 1-7

10 kappale. Muut kappaleet seuraavat tavaraa määrätullitoimipaikkaan. Passitusta varten on siis asetettava vakuus, joka kattaa tullit ja muut tavaroista kannettavat maksut. NCTS on uusi passitusmenettelyssä käytettävä tietokoneavusteinen seurantajärjestelmä (= New Computerised Transit System). Yksinkertaistettuna kyse on siitä, että asiakkaan esittämä passitusilmoitus eli paperinen SAD-lomake muutetaan sähköiseksi ja siirretään kulkemaan tullien välisen tietoverkon sisällä. NCTS:n normaalimenettelyssä asiakas siis edelleen ilmoittaa passitettavat tavaransa SAD-lomakkeella, josta tulli siirtää tiedot NCTS-järjestelmään. NCTS-järjestelmässä voidaan käyttää myös passituksen yksinkertaistettuja menettelyjä. Tällöin asiakas lähettää SAD-lomakkeen tiedot sähköisesti tullille. Tavaroiden kuljettajalle tulostetaan edelleen paperinen saateasiakirja. Se toimii lähinnä muistilappuna, jossa on passituksen numero ja jolle mahdolliset matkan aikaiset tapahtumat voidaan esim. poliisin toimesta merkitä. Varsinaisia passitusilmoituksia vastaava informaatio kulkee lähtöpaikasta määräpaikkaan jo kuorman edellä sähköisenä viestinä. Samoin perillesaapumisen vahvistava sanoma tulee määräpaikasta lähtöpaikkaan sähköisenä ja sisältää matkan aikaiset ja määräpaikan suorittamat tarkastushavainnot TIR-passitusjärjestelmä TIR-passitusjärjestelmällä on mahdollista kuljettaa tavaroita useiden maiden läpi ilman rajoilla tapahtuvia tullimuodollisuuksia. TIR-Carnetia käytettäessä lähtömaan tulliviranomaiset sinetöivät ajoneuvon tavaratilan, jolloin ajoneuvo pääsee rajatarkastusasemilta eteenpäin ilman tarkastusmuodollisuuksia perille saakka, missä sinetit poistetaan tulliviranomaisten valvonnassa. Suomessa TIR-Carneteja välittää Suomen Kuorma-autoliitto ry. Järjestelmä perustuu viiteen perusedellytykseen: Tavaroita tulee kuljettaa varmennetuissa ajoneuvoissa ja konteissa. Mahdollisesti kantamatta jäävät tullit ja verot tulee kattaa koko matkan ajaksi voimassa olevalla takauksella. 8

11 Tavaroiden kuljetusasiakirjana tulee käyttää kansainvälisesti hyväksyttyä TIRcarnet ta, joka on otettu käyttöön lähtömaassa ja joka toimii valvonta-asiakirjana lähtö-, kauttakulku- ja määrämaassa. Lähtömaassa sovelletut tullin valvontatoimenpiteet tulee hyväksyä myös kauttakulku- ja määrämaassa. Takaajayhdistykset ja TIR-käyttäjät hyväksytään ennalta menettelyn piiriin. Lähtömaan tulli sinetöi kuljetuksessa käytetyn ajoneuvon. Tulli tarkastaa ja hyväksyy etukäteen kuljetukseen käytettävät ajoneuvot ja kontit. Lisäksi TIR-carnet n takaajana toimivan järjestön tulee asettaa kuljetettavasta tavarasta riittävä vakuus. Kuljetukset toimivat prosenttisesti kansainvälisessä TIR-järjestelmässä, jossa Suomi ja Venäjä ovat siis myös jäseniä. 1.4 Kuljetuksia koskevat kansainväliset sopimukset ja elintarvikelainsäädäntö Tärkeimmät Suomen ja Venäjän välisiä elintarvikekuljetuksia koskevat sopimukset ovat ATP-sopimus, yleissopimus rahtisopimuksista (CMR) ja kansainvälistä kuljetussopimusta koskeva tulliyleissopimus (TIR-Carnet). Lisäksi Suomi ja Venäjä ovat vuonna 1995 allekirjoittaneet maidensa välisiä ja niiden kautta kolmansiin maihin suuntautuvia kuljetuksia koskevan tieliikennesopimuksen. Sopimuksen keskeisenä periaatteena on kuljetuslupajärjestelmä maiden välisissä linja-auto- ja kuorma-autokuljetuksissa. Lisäksi sopimuksessa on määräyksiä eräistä vastavuoroisista maksu- ja verovapauksista ATP-sopimus ATP-sopimus koskee helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä maakuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa. Lyhenne tulee ranskankielisestä nimestä Accord relatif aux Transports internationaux de denrées Périssables et aux engins spéciaux a utiliser pour ces transports. Sopimus määrittelee sen soveltamisalan, kuljetusvälineiden luokittelun, tekniset vaatimukset ja testausmenetelmät sekä sopimuksen piiriin kuuluvien elintarvikkeiden korkeimmat sallitut kuljetuslämpöti- 9

12 lat. Erityisesti se on luotu pitkiä yhtäjaksoisia kuljetuksia varten. Koko Eurooppa, USA ja Venäjä ovat liittyneet sopimukseen. Tämän sopimuksen määräykset koskevat lähes kaikkien pakastettujen ja useimpien jäädytettyjen elintarvikkeiden kuljetuksia. Sopimuksen ulkopuolelle jäävät mm. suolatut, savustetut, kuivatut tai steriloidut liha- ja kalatuotteet sekä tuoreet hedelmät ja vihannekset. ATP-sopimukseen kuuluvien kuljetusten kuljetusvälineiden on täytettävä sopimuksen vaatimukset ja oltava ATP-luokiteltu ja jos määräyksiä ei noudateta, kuljetettavia elintarvikkeita ei voida käyttää sopimusmaan alueella. ATP-kuljetusvälineet luokitellaan korin eristyskyvyn, lämpötilansäätölaitteen toimintaperiaatteen ja kuormatilan lämpötilan mukaan. Yleisin luokka on FRC eli koneellisesti jäähdytetty raskaseristeinen luokan C-kuljetusväline. Tällainen kuljetusväline pystyy ylläpitämään kuormatilan lämpötilan +12:n ja -20 C: välillä ympäristön lämpötilan ollessa +30 C. Lisäksi lämpötilan seurantalaiteen tulee olla rekisteröintimaan viranomaisen hyväksymää tyyppiä. Suomessa hyväksynnän antaa Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira). ATP-todistuksen myöntää kuljetusvälineen rekisteröintimaan viranomainen. Suomessa se on MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus). Todistus tai oikeaksi todistettu kopio on oltava kuljetuksen mukana. ATP-luokitellun kuljetusvälineen tunnusmerkkeinä ovat korin etuyläkulmiin kiinnitetyt luokitusmerkinnät, jotka ilmoittavat ATP-luokan ja luokituksen viimeisen voimassaolokuukauden ja vuoden. 10

13 TAULUKKO 2. ATP-sopimuksen mukaiset tuotteiden kuljetuslämpötilat kansainvälisissä kuljetuksissa (5) Tuote Tuotteen ylin sallittu lämpötila kuljetuksen aikana C Jäätelö -20 Jäähdytetty tai pakastettu kala, kalatuotteet, nilviäiset -18 ja äyriäiset sekä kaikki muut pakastetut elintarvikkeet Kaikki jäädytetyt elintarvikkeet (paitsi voi) -12 Voi -10 Raakamaito +6 Punainen liha ja suurriista (paitsi sisäelimet) +7 Lihatuotteet, pastöroitu maito, tuoreet meijerituotteet +6 tai pakkauksessa ja/tai kuljetusasiakirjoissa ilmoitettu lämpötila (jogurtti, piimä, kerma ja tuorejuustot), kypsennetyt elintarvikkeet (liha, kala, vihannekset), esikäsitellyt vihannekset ja vihannestuotteet ja muut kuin alla luetellut kalatuotteet Riista (paitsi suurriista), siipikarja ja jäniseläimet +4 Sisäelimet +3 Jauheliha Joko +2 tai pakkauksessa ja/tai kuljetusasiakirjoissa ilmoitettu lämpötila Tuoreet kalat, nilviäiset ja äyriäiset Jäittäminen tai sulavan jään lämpötila CMR CMR (Convention Marchandise Routiers, Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) on yleissopimus tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta. Sopimus määrittää rahdinkuljettajan vastuut, rahtikirjan sisällön ja vaatimukset. Lisäksi sopimus sisältää lähettäjän ja vastaanottajan vastuut sekä korvausvelvollisuudet. CMR-rahtikirja tehdään aina kansainvälisissä kuljetuksissa. 11

14 1.4.3 Elintarvikelainsäädännön vaatimukset omavalvonnasta Euroopan unionin elintarvikelainsäädäntö edellyttää, että jokainen elintarvikealan toimija tunnistaa omaan yritystoimintaansa liittyvät elintarviketurvallisuusriskit ja huolehtii niiden hallinnasta. Elintarvikeyrittäjiltä vaaditaan omavalvontasuunnitelmaa, jossa kuvataan toiminnan kriittiset pisteet ja niiden riskinhallintamenettelyt. Kuljetukset ja kuljetusvälineet ovat myös osa turvallisuusketjua. Kuljetusvälineet vaativat elintarvikevalvontaviranomaisen hyväksynnän, mikäli toiminta on pelkästään elintarvikkeiden kuljetus tai säilyttäminen kuljetusajoneuvossa tai kontissa. Mikäli toiminta kokonaisuudessaan sisältyy jonkun muun toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymiseen (esim. kaupan omistamat jakeluautot), erillistä hyväksyntää ei tarvita. Kuljetusyrittäjän on kuitenkin varmistettava, sisältyykö hänen käyttämänsä kalusto toimeksiantavan yrityksen omavalvontasuunnitelmaan. (6) Elintarvikekuljetusten kuljetusvälineen hyväksymiseen vaikuttaa, missä maassa liikenteenharjoittajan kalusto on rekisteröity. Seuraava taulukko selventää, missä tapauksissa vientikuljetuksissa vaaditaan hyväksytty omavalvontasuunnitelma eli kuljetusvälineiden hyväksyntä. TAULUKKO 3. Vientikuljetusten omavalvontasuunnitelma ja sen hyväksyttäminen lähtöpisteen ja kuljetuksen suorittajan mukaan (5) Kuljetuksen lähtöpiste Tuotteet Kuljetuksen suorittaja Omavalvonta Kaupan tai teollisuuden varasto tai terminaali Kaikki elintarvikkeet Teollisuuden tai kaupan oma kuljetus Kuljetuskalustolla hyväksytty omavalvontasuunnitelma, joka sisältyy teollisuuden tai kaupan omaan omavalvontasuunnitelmaan. Kaupan tai teollisuuden Kaikki elintarvikkeet Kotimainen liikenteen- Hyväksytty omavalvon- varasto tai terminaali harjoittaja tasuunnitelma. Kaupan tai teollisuuden Kaikki elintarvikkeet Ulkomaille rekisteröity Ko. rekisteröintimaan varasto tai terminaali kalusto lainsäädännön mukainen hyväksyntä. 12

15 1.5 Vientiprosessi vaihe vaiheelta Suomesta Venäjälle Vientiprosessissa Suomesta Venäjälle on päätoimenpiteet Suomen lähtö- ja rajatullissa sekä Venäjän raja- ja määrätullissa. Seuraavassa on kuvattu viennin kulku toimenpiteiden ja asiakirjojen osalta tekstin ja kuvaajan avulla. KUVAAJA 1. Vientiprosessi Suomesta Venäjälle 13

16 1.5.1 Toimenpiteet Suomen lähtö- ja rajatullissa Vientiprosessi alkaa, kun viejäyritys asettaa tavaran vientimenettelyyn. Tavanomaista menettelyä käytettäessä tavara asetetaan vientimenettelyyn vienti/tulli-ilmoituksella (SAD-lomake). Liitteessä 1 on esitetty SAD-lomake. Sen lisäksi tarvitaan muita vientiasiakirjoja: kaupalliset asiakirjat, mahdolliset vientiluvat, muut tuotekohtaiset asiakirjat, kuljetusasiakirjat (rahtikirja CMR, tarvittaessa TIR Carnet). Viejäyritys (tavaran myyjä) vastaa yleensä pakkauslistan, kauppalaskun, alkuperätodistusten ja muiden todistusten tuottamisesta. Eläinlääkäri tekee tarvittaessa eläinlääkäritodistuksen. Usein huolitsija tekee kansainvälisen rahtikirjan CMR:n (kohta 1. kuvaajassa). Suomen lähtötullissa (vientitoimipaikassa, joka on yleensä viejäyrityksen lähin tullipiste) tulliviranomainen tutkii viennin edellytykset, hyväksyy tulli-ilmoituksen asiakirjoineen, tarkistaa tavaran ja luovuttaa sen vientimenettelyyn. Lastitila sinetöidään (TIR Carnet). Mikäli kuljetusliike käyttää tavaran passituksessa TIR Carnetia, se avataan lähtötullissa (kohta 2. kuvaajassa). Vientitoimipaikka säilyttää SAD-lomakkeen 1-lehden sekä palauttaa viejälle lomakkeen 3-lehden em. vastaanottomerkinnöin varustettuna (kohta 3. kuvaajassa). Jos passituksessa ei käytetä TIR Carnetia, on SAD -lomakkeen 3-lehden kuljettava tavaran mukana Suomen rajatulliin, jossa se poistumisleimataan. Kuljetusliikkeen on huolehdittava lomakkeen palauttamista viejäyritykselle (kohta 4. kuvaajassa). Kaikkien dokumenttien tulee olla kuljetusyrityksellä ja kuljettajalla rajanylitystä ja tullausta varten. Viejän itsensä on huolehdittava siitä, että vientitoimipaikan vastaanottoleimalla ja päiväyksellä varustettu SAD-lomakkeen 3-lehti toimitetaan tavaran mukana vientitoimipaikalta poistumispaikalle. Suomen puolella tulli- ja rajatarkastus tehdään keskitetysti yhdessä rakennuksessa (kohta 5. kuvaajassa). Rahti voidaan tarvittaessa läpivalaista. Suomen rajatullissa tarkistetaan vientiasiakirjat (kaupalliset ja kuljetusasiakirjat, erityisesti pakkauslista ja kauppalasku), mahdollinen TIR Carnet ja SAD -lomakkeen sivu 3, joka myös leimataan. Passintarkastuksessa tarkastetaan henkilöiden passit ja viisumit. Kuljetusajoneuvot myös punnitaan. Tavaran kuljetus voi jatkua tämän jälkeen Venäjän rajatulliin. 14

17 1.5.2 Toimenpiteet Venäjän raja- ja määränpäätullissa Venäjän puolella rajalla tarkastukset ja asiakirjojen käsittely ovat jakautuneet useaan eri palvelukohteeseen (rakennukseen), joissa voi olla myös useampia palvelupisteitä. Palvelupisteet ja toiminnot Venäjän rajatullissa ovat (kohta 6. kuvaajassa) Ilmoittautumispiste: Venäjän raja-aseman ilmoittautumispisteessä saadaan erillinen lappu, johon on merkitty tietoja ajoneuvosta ja henkilöiden lukumäärä. Tämä lappu toimii tämän jälkeen tarkistuspaperina, ja se esitetään kaikissa muissa palvelupisteissä (kohta 7. kuvaajassa). Passintarkastus: Raja-aseman passintarkastuksessa tarkastetaan passi, viisumi ja leimataan tarkastuslappu (kohta 8. kuvaajassa). Punnitus: Ajoneuvot punnitaan akseleittain. Jos painot ylittyvät, on oltava erikoiskuljetuslupa Venäjälle (kohta 9. kuvaajassa). Tullitoimisto/RTI: Raja-aseman tullitoimiston (RTI, Russian Transport Inspection Authority) palvelupisteessä esitetään käytännössä kaikki asiakirjat: henkilökohtaiset paperit (passi, viisumi ja ajokortti), ajoneuvokohtaiset asiakirjat (rekisteriotteet, ADR-todistukset, erikoiskuljetusluvat, matkalupa ja piirturikiekko) sekä tavaraan kohdistuvat asiakirjat (CRM, kauppalasku, pakkauslista, TIR Carnet). Palvelupisteessä leimataan matkalupa, mahdollinen erikoiskuljetuslupa, piirturikiekko, vaakalappu ja tarkastuslappu (kohta 10. kuvaajassa). Tullitoimisto/eläinlääkäri: Eläinlääkäri tarkistaa valvonnan alaiset tuotteet kuten elintarvikkeet ja leimaa eläinlääkäritodistukset (kohta 10. kuvaajassa). Tullitoimisto/deklaraatio: Tullin toiminnan ja tarkastuksen nopeuttamiseksi on tietyissä tapauksissa aiheellista teettää erillinen deklaraatio. Jos tuotenimikkeitä (tullikoodeja) on paljon, kestää tämä vaihe usein jopa tunteja. Deklaraation teon yhteydessä osa tuotetiedoista tallennetaan tullin järjestelmään sekä tehdään kuljetusasiakirja venäjäksi. Toiminta on maksullista palvelua ja sen tekee raja- 15

18 asemalla toimiva tullin omistama yritys. Palvelupisteessä tarvitaan matkalupa, alkuperätodistukset, sertifikaatit, eläinlääkäritodistukset, muut mahdolliset todistukset, pakkauslista, kauppalasku, TIR Carnet ja CMR. Deklaraatiovaiheessa tallennetaan tietoja tullin järjestelmään ja tulostetaan venäjänkielinen kuljetusasiakirja (kohta 10. kuvaajassa). Tullitoimisto/tulliselvitys: Raja-aseman tullitoimistossa tullin palvelupisteessä tehdään varsinaiset tullin toimintaan liittyvät toimet. Itse tullaus tehdään määrätullissa, mutta tässä vaiheessa tehdään rajatarkastus, tallennetaan tietoja tullin järjestelmään (mm. arvio määrätulliin saapumisajasta ja tuotetietoja) sekä tarkastetaan tuotetietoja. Palvelupisteessä tarvitaan matkalupa (leimataan) sekä tuote- ja kuljetusasiakirjat, jotka myös leimataan. Tarvittavat muut asiakirjat ovat alkuperätodistukset, sertifikaatit, eläinlääkäritodistukset, muut mahdolliset todistukset, pakkauslista, kauppalasku, TIR Carnet, CMR tarkastuslappu ja vaakalappu (kohta 10. kuvaajassa). Tullin tarkastuspiste (kuormatilan sinetöinti): Tullin tarkastuspisteessä tarkastetaan sinetit ja asennetaan uudet sinetit. Tässä vaiheessa voidaan myös aukaista kuormatila ja tarkistaa tavaroiden ja asiakirjojen yhtäläisyys. Palvelupisteessä tarvitaan TIR Carnet, CMR, tarkastuslappu ja vaakalappu. Tarkastuslappu leimataan ja vaakalappu otetaan pois (kohta 10. kuvaajassa). Lopputarkastuspiste: Lopputarkastuspisteessä tarkistetaan tarkastuslapusta, että kaikissa palvelupisteissä on käyty. Lappu otetaan pois ja auto jatkaa matkaa Venäjällä (kohta 11. kuvaajassa). Tullaus Venäjällä tehdään ennalta määrätyssä tullitoimipaikassa eli määrätullissa (kohta 12. kuvaajassa). Tullitoimipaikkaan on saavuttava määrättyyn aikaan mennessä. Tyypillistä tullaukselle on, että asiakirjoja tarkastetaan useaan kertaan ja monella eri osastolla. Asiamiehenä toimii yleensä erillinen tullausagentti eli tullibrokeri. Kuljettaja antaa asiakirjat pääasiassa agentille ja jää odottamaan valmiita papereita ja kuorman purkauslupaa. Tullauksen kesto vaihtelee suuresti, ja siihen vaikuttavat mm. tuotetyyppi ja agentin tehokkuus. Suuret agenttiliikkeet voivat järjestää tullauksen nopeasti. 16

19 Pienillä agenttiliikkeillä tullauksen järjestäminen kestää yleensä melko kauan. Tavaran vastaanottaja ei käytännössä järjestä tavaraerän tullausta itse. Tullauksen päätyttyä kuljettaja saa TIR Carnet:in ja CMR:n leimattuna takaisin. (7, 8) 17

20 2 MAANTEITSE TAPAHTUVAT ELINTARVIKKEIDEN KYLMÄKULJETUKSET SUOMESTA PIETARIIN Eri kuljetusmuodot Venäjälle suuntautuvassa viennissä ovat maatiekuljetukset, rautatiekuljetukset sekä merikuljetukset. Elintarvikekuljetusten osalta maantierahti on yleisin kuljetusmuoto. Rekkakuljetuksia puoltavat nopeus ja joustavuus sekä tullaustekniset kysymykset. Maantieliikenteen vilkkain reitti Pietariin kulkee Vaalimaan kautta. (11) Suomesta Venäjälle suuntautuvista maatiekuljetuksista yli 90 % on venäläisten hallussa ja vajaa 10 % suomalaisyritysten. Syynä tähän ovat olleet mm. erilaiset kustannuskysymykset. (9) 2.1 Elintarvikekuljetuksen suunnittelu Lämpötilahallittavat kuljetukset Venäjälle tehdään pääasiassa autokuljetuksina. Kylmäketjun toimivuus edellyttää ketjun toimijoiden kiinteää ja hyvää yhteistyötä. Kuljetuksen kannalta kriittisiä vaiheita ovat kuljetettavan tavaran vastaanotto kuormattavaksi, kuormaus, varsinainen kuljetus sekä siirto varastoon tai vastaanottajan haltuun. Kansainvälisessä terminologiassa lämpötilasäädeltyjä kuljetuksia kutsutaan pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksiksi: Transport of perishable foodstuffs. (5) Kuljetuskaluston vaatimukseen vaikuttavat tuotteet ja lainsäädäntö. Suomessa elintarvikelainsäädäntö asettaa eri tuoteryhmien kuljetuksille sekä lämpötilaa että kalustoa koskevia vaatimuksia. Erityisesti eläimistä saataville ja helposti pilaantuville elintarvikkeille asetetaan sekä lämpötila- että kuljetuskalustovaatimuksia. Yleisesti ottaen kaikissa elintarvikekuljetuksissa on käytettävä sellaista kalustoa, joka on hyväksytty ja soveltuu elintarvikekäyttöön. Elintarvikkeiden kotimaisia kuljetuksia ja kalustoa ohjaa elintarvikelainsäädäntö. Päivittäistavarakaupan ja elintarviketeollisuuden keskinäiset sopimukset kuljetuksista pohjautuvat lakisääteisiin vaatimuksiin. Kuljetusosapuolet voivat sopia, että kotimaisissa kuljetuksissa noudatetaan ATP-sopimusta. ATP-sopimus käsittää helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa. 18

21 Kuljetettaessa kansainvälisissä kuljetuksissa jäädytettyjä, pakastettuja tai helposti pilaantuvia elintarvikkeita on kaluston ja tuotteiden kuljetuslämpötilojen oltava ATPsopimuksen mukaisia. Väärät lämpötilat ovat suurin syy tuotteiden pilaantumiseen ja ruokamyrkytyksiä aiheuttavien mikrobien kasvuun. Siksi lämpötila on kaikkien tärkein tekijä lämpötilasäädellyissä kuljetuksissa. Elintarvikekuljetuksen toimintovaiheet ja niissä noudatettavat käytännöt 1. Kuormaus Kuormausta koskevat säännökset koskevat kuljettajaa ja muita kuormauksesta vastuussa olevia. Sekä kotimaisessa että kansainvälisessä kuljetuksessa kuljetussopimus on vahvistettava rahtikirjalla. Kansainvälisessä kuljetuksessa rahtikirja on tehtävä kolmena kappaleena, jotka lähettäjä ja rahdinkuljettaja allekirjoittavat. Ensimmäinen kappale annetaan lähettäjälle (lähettäjän kappale), toinen seuraa tavaraa (vastaanottajan kappale), ja kolmannen kappaleen pitää rahdinkuljettaja. Kotimaisessa kuljetuksessa rahtikirja on rahdinkuljettajan tai lähettäjän vaatimuksesta tehtävä useana kappaleena. Rahtikirjan allekirjoittaa rahdinkuljettaja. 2. Lämpötilan hallinta kuljetuksen aikana Pakastekuljetuksissa ja yli kaksi tuntia kestävissä helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksissa on laissa velvoite rekisteröidä kuljetuksen aikaista lämpötilaa. Muissakin tapauksissa on syytä valvoa kuljetuksen aikana olosuhteiden pysyvyyttä/stabilisuutta. 3. Tuotteiden luovutus vastaanottopaikkaan Yleissopimuksessa tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) on säädökset tuotteiden luovutuksesta vastaanottajalle. Tavaran saapuessa määräpaikkaansa vastaanottajalla on oikeus vaatia, että rahdinkuljettaja luovuttaa kuittia vastaan tavaran sekä rahtikirjan vastaanottajan kappaleen (kansainvälisissä kuljetuksissa). 19

EVIRAN OHJE KOSKIEN KOLMANNESTA MAASTA PALAUTETTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA JA MUITA VAATIMUKSIA - OSA A

EVIRAN OHJE KOSKIEN KOLMANNESTA MAASTA PALAUTETTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA JA MUITA VAATIMUKSIA - OSA A Vastuuhenkilö Sivu/sivut 1 / 5 Ohje löytyy: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/ohjeitatuonnista-kauttakulusta-ja-muonituksesta2/ohjeet-toimijoille-tullille-ja-rajaelainlaakareille/

Lisätiedot

Venäjän vientiprosessi käytännössä. Digipolis Oy, Kemi Huolintalinja Oy

Venäjän vientiprosessi käytännössä. Digipolis Oy, Kemi Huolintalinja Oy Venäjän vientiprosessi käytännössä Digipolis Oy, Kemi 29.1.2013 Koulutuksen sisältö Viennin suunnittelu Asiakirjat Pakkaus, lastaus ja kuljetus Rajamuodollisuudet Purkaus ja tullaus Kuka/mitä - huolitsija

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio

EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio 12.4.2016 Muutokset mahdollisia 1 Erityismenettelyt 1.5.2016 alkaen - Erityiskäyttö Väliaikainen

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje Tullihallitus AREX-ilmoitusten asiakasohje 1 www.tulli.fi 14.4.2010 Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje 1. Soveltamisala Tämä ohje on laadittu vientijärjestelmään ilmoitetun tavaran

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus

Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus Puolustustarvikkeet 1 Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus Yleistä Puolustustarvikkeiden viennistä annettu laki (282/2012) sisältää säännökset puolustustarvikkeiksi määriteltävän materiaalin

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

VENÄJÄN VIENNISSÄ KÄYTETTÄVÄN TERVEYSTODISTUKSEN TÄYTTÖ- OHJE KOSKIEN MAITOA JA MAITOTUOTTEITA

VENÄJÄN VIENNISSÄ KÄYTETTÄVÄN TERVEYSTODISTUKSEN TÄYTTÖ- OHJE KOSKIEN MAITOA JA MAITOTUOTTEITA Päivämäärä 16.5.2010 1(5) Dnro 651/928/2007 Tämä ohje korvaa samalla diaarinumerolla 26.3.2007 annetun ohjeen. VENÄJÄN VIENNISSÄ KÄYTETTÄVÄN TERVEYSTODISTUKSEN TÄYTTÖ- OHJE KOSKIEN MAITOA JA MAITOTUOTTEITA

Lisätiedot

Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus

Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus 1 Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus Lisätietoja: www.tulli.fi Viennin asiakasohje 33 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Alustoimitusilmoituksen voi tehdä Nettiviennissä tunnistautumattomana, Katso-tunnistautuneena

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetukset

Elintarvikkeiden kuljetukset Elintarvikkeiden kuljetukset Haapavesi 12.03.2015 Soila Hiltunen Oulun Maa- ja kotitalousnaiset/ ProAgria Oulu Kuljetustoiminnasta ilmoittaminen elintarvikevalvontaviranomaiselle Kuljetusalan toimijan

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten valvonta. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira

Elintarvikekuljetusten valvonta. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira Elintarvikekuljetusten valvonta Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira 1 Säädösten keskeiset tavoitteet Vaatimusten ja elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015 IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo Aineettomat oikeudet eli IPR Yrityksen toiminimi Tavaramerkki Mallioikeus

Lisätiedot

TIR-carnet n täyttöohjeet

TIR-carnet n täyttöohjeet TIR-carnet n täyttöohjeet Tullihallitus Dnro Antopäivä 81/010/11 18.5.2011 Säädösperusta: Vuoden 1975 TIR-yleissopimuksen liite 1 Tullilaki 1466/94, 4 2 kohta Voimassaoloaika: 1.7.2011 lukien toistaiseksi.

Lisätiedot

LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE

LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE 1 A LÄHETYS-/VIENTITOIMIPAIKKA 3 Lomake LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE 8 Vastaanotta 14 Ilmoitta/Asiamies 18 Kuljetusvälineen tunnus kansallisuus lähdettäessä 19 Kontti 21 Aktiivisen kuljetusvälineen tunnus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 707. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. muutetaan eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen

SISÄLLYS. N:o 707. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. muutetaan eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2001 N:o 707 709 SISÄLLYS N:o Sivu 707 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden

Lisätiedot

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle GMP tilaisuus FIMEA 19.11.2013 Euroopan komissio on julkaissut uusia ohjeita API:ien (Active Pharmaceutical Ingredients) tuontiin EU-alueelle. Uudet ohjeet tulevat voimaan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013 Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta SAARA SIVONEN Esityksen sisältö Biosidivalmisteiden hyväksyminen Kansallinen lupa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti ampuma-aselain (1/1998) 25 :n 1 momentin ja 119 :n 1 momentin 3, 4, 6, 7 ja 8 kohdan nojalla muutetaan valtioneuvoston

Lisätiedot

Suomen tarpeet ja rajoitukset. Tommi Kivilaakso Itäinen Tullipiiri

Suomen tarpeet ja rajoitukset. Tommi Kivilaakso Itäinen Tullipiiri Suomen tarpeet ja rajoitukset Tommi Kivilaakso Itäinen Tullipiiri 1 Valtiotalouden säästötavoitteiden ja Tullin henkilöstöön kohdistuvien vähennysvelvoitteiden johdosta joudumme supistamaan Kotkan tullin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät Helsinki 7.-8.10.2015 Aiheita STUKin uusi opas turvajärjestelyistä http://www.julkari.fi/handle/10024/126376

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksenja erityisesti sen 113 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksenja erityisesti sen 113 artiklan, r. WordPerfect filename for translation 394R3295.SF OJ L 341/8 'RECEIVED 2 1 JUN 1996 1"R\PS 30.12.94 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 3295/94, annettu 22 päivänä joulukuuta 1994, väärennettyjen ja laittomasti

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta

Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta Pirjo Korpela Yleistä alkutuotannosta Hygieniapaketin mukaan myynti suoraan kuluttajille on suljettu ulos alkutuotannon toiminnasta Kuitenkin pienimuotoisesta

Lisätiedot

Kansainväliset säädökset

Kansainväliset säädökset Kansainväliset säädökset N:o 178/2002, yleinen elintarvikeasetus N:o 882/2004, valvonta-asetus N:o 852/2004, yleinen elintarvikehygienia-asetus N:o 853/2004, eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus

Lisätiedot

N:o TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET

N:o TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET N:o 111 303 Liite 1 TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET Toimijan toiminnan laatu, toimijaluokitus A. Tukkukauppa, tuonti A1 Tuonti kolmansista maista

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

Ruoka-apuohjeesta. Parhaat käytännöt ruoka-aputoiminnassa Pirjo Korpela Evira

Ruoka-apuohjeesta. Parhaat käytännöt ruoka-aputoiminnassa Pirjo Korpela Evira Ruoka-apuohjeesta Parhaat käytännöt ruoka-aputoiminnassa Pirjo Korpela Evira Miksi ohje tehtiin? Hyväntekeväisyysjärjestöt valittivat, että ruokaapuun annetaan vähittäismyynnistä pääasiassa vain leipää

Lisätiedot

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Suonenjoki 4.4.2013 ProAgria Etelä-Suomi ry, Kouvola Tuula Repo kehitysjohtaja, MMM p. 040 588 0958, vaihde 020 747 3434 tuula.repo@proagria.fi Yhteistyösopimus

Lisätiedot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Ansarauta-asetus 1 Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Yleistä Joulukuun 1. päivänä 1997 tuli voimaan neuvoston asetus 3254/91 (komission asetus 35/97 sekä neuvoston päätös 97/602/EY), joka asettaa

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi Vastuuhenkilö Pirjo Korpela Sivu/sivut 1 / 7 Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi 1. Johdanto 2. Ohjeen soveltamisala 3. Määritelmät 4. Vastuu kuljetustoiminnasta 5.

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Reittisuunnitelmaa edellyttävän eläinkuljetuksen valvonta

Reittisuunnitelmaa edellyttävän eläinkuljetuksen valvonta 1 Johdanto Reittisuunnitelmaa edellyttävän eläinkuljetuksen eri vaiheissa on toimivaltaisilla viranomaisilla paljon tehtäviä, jotka on eläinkuljetusasetuksessa jaettu asetuksen useisiin eri kohtiin. Tämän

Lisätiedot

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla 16.1.2015 L 10/19 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/57, annettu 15 päivänä tammikuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Sisäiseen jalostukseen voidaan asettaa kaikenlaisia tavaroita. Menettelyyn voidaan asettaa myös tavaroita, joiden tuontitulli on nolla.

Sisäiseen jalostukseen voidaan asettaa kaikenlaisia tavaroita. Menettelyyn voidaan asettaa myös tavaroita, joiden tuontitulli on nolla. Tuonnin asiakasohje 51/2016 Sisäinen jalostus tulli.fi 12.1.2017 korvaa ohjeen 26.10.2015 Sisäinen jalostus Sisäinen jalostus on erityismenettely, jossa unionin tullialueelle tuodaan tavaroita jalostettavaksi.

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

Täyttöohje Yksinkertaistuslupa 1 (7) 1. HAKEMUS

Täyttöohje Yksinkertaistuslupa 1 (7) 1. HAKEMUS 1 (7) 1. HAKEMUS 2. HAKIJAN TIEDOT Ilmoitetaan haettavan luvan/lupien nimi ja koodi: lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CVA, lupa valtuutetun antajan asemaan eli valtuutukseen unioniaseman

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Hakemukset, luvat ja vakuudet

Hakemukset, luvat ja vakuudet EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu? Hakemukset, luvat ja vakuudet Helmikuu 2016 Päivitetty versio 13.5.2016 13.5.2016 Tulli Asiakaspalvelut 1 Muutosten soveltaminen Uutta lainsäädäntöä sovelletaan

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Incoterms-toimituslausekkeet 2000

Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Alkuperäinen Incoterms 2000 on ICC julkaisu nro 560, ISBN 952-9815-22-0, jonka osalta oikeudenhaltijat ovat pidättäneet kaikki oikeudet. Lisätietoja: ICC Finland, www.iccfin.fi,

Lisätiedot

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 AJANKOHTAISKIRJE 1(4) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 Ensisaapumistoimijat VASTUU ENSISAAPUMISVALVONNASTA SIIRTYY EVIRALLE 1.5.2008

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk 17.2.2016 Minkä vuoksi Suomen omat määritelmät poistettaisiin Hallituksen vastaus komission perusteltuun lausuntoon

Lisätiedot

Yrityksen nimi Y-tunnus EORI-numero. Luvan myöntänyt Tullin toimipiste Lupanumero Myöntämispäivämäärä

Yrityksen nimi Y-tunnus EORI-numero. Luvan myöntänyt Tullin toimipiste Lupanumero Myöntämispäivämäärä 1 (8) uusi hakemus muutoshakemus* Ks. hakemuksen täyttöohje YRITYKSEN TIEDOT Yrityksen nimi Y-tunnus EORI-numero Yrityksen postiosoite Postinumero ja -toimipaikka Yrityksen käyntiosoite Yrityksen kotipaikka

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI Euroopan Unionin ulkokaupan tekniikka ja menettelyt - Case: Sirlog Oy Jaana Heijari Liiketalouden koulutusohjelma toukokuu 2006 Tutkintotyön

Lisätiedot

OHJEITA STEVECO OY:N HIETASEN TERMINAALISSA ASIOIVILLE

OHJEITA STEVECO OY:N HIETASEN TERMINAALISSA ASIOIVILLE HN/AN/ES/JM ASIOINTIOHJE 29.06.2016 OHJEITA STEVECO OY:N HIETASEN TERMINAALISSA ASIOIVILLE Hietaseen saapuminen Kaikki tavaran tuojat ja hakijat ilmoittautuvat Stevecon autovastaanotossa Hietasen portilla.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 (5) 23 Reinin Liha Oy:n elintarvikelain 56 :n mukaisen väliaikaisen käyttökiellon purkua koskeva päätös HEL 2014-007565 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohde Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa

Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Poistumisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus Ahvenanmaan veroraja Valmisteverotus www.tulli.fi Syyskuu 2012 Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus 1 Ahvenanmaan erityisasema Tämä ohje korvaa Ahvenanmaan valmisteverotusta koskevasta verorajaverotuksesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ampuma-aseasetuksen (145/1998) 2 :n 3 momentti, 10 :n 1 momentin 6 kohta ja 3 momentti, 12, 16 ja

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Milj.e Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2006-2015 (1-11) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (1-11)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit ja Eläimistä saatavat elintarvikkeet ja rehut. Joni Haapanen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit ja Eläimistä saatavat elintarvikkeet ja rehut. Joni Haapanen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Eläimistä saatavat elintarvikkeet ja rehut Joni Haapanen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö Venäjä Laitoksen

Lisätiedot

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere 1 Alkutuotantoilmoitus /Elintarvikelaki 22 Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

A7-0276/185

A7-0276/185 2.10.2013 A7-0276/185 Tarkistus 185 Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Mietintö A7-0276/2013 Linda McAvan Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti COM(2012)0788

Lisätiedot

CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen

CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen HAKEMUS 1 (5) Tulliviranomainen täyttää CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen ACP Lupa valtuutetun antajan asemaan SAS Lupa oma-aloittseen määräämiseen

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus 26.8.2015 Tuulikki Lehto Evira / VALO / TUTU / RATI Elintarvikkeesta annettavat tiedot Pakatut tuotteet

Lisätiedot

HE 149/2015 vp: Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä

HE 149/2015 vp: Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä HE 149/2015 vp: Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Liikenne- ja viestintävaliokunta 18.2.2016 - Hallitusneuvos Silja Ruokola - Hallitusneuvos Hannu Pennanen

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016 Ympäristöterveyskeskus YHTEENVETO Terveydensuojelu 22.2.2016 KALAN JÄLJITETTÄVYYS MYYNTITISKEISSÄ 2015 Johdanto Kalan jäljitettävyys myyntitiskeissä 2015 oli Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden

Lisätiedot

Rosselhoznadzorin aluetoimistojen johtajille. Rosselhoznadzorin alaisuudessa valtakunnan alueella toimivien valtionlaitosten johtajille

Rosselhoznadzorin aluetoimistojen johtajille. Rosselhoznadzorin alaisuudessa valtakunnan alueella toimivien valtionlaitosten johtajille VENÄJÄN ELÄINLÄÄKINTÄ- JA KASVINTERVEYSLAITOS (Rosselhoznadzor) Orlikov per., 1/11, 107139, Moskova, Sähkeet: Moskva 84 Minrosselhoz Faksi (7 495) 607-5111 Puh. (7 495) 975-4347 Sähköposti info@svfk.mcx.ru

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen 28.5.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus Uuselintarvikkeet Terveys ja elintarviketurvallisuus Johdanto Uuselintarvikkeiksi kutsuta an elintarvikkeita tai elintarvikkeiden ainesosia, joita on käytetty Euroopan unionissa (EU) vain vähän tai ei

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

3. Sian ja naudan lihaa koskevat muut käsittelyvaatimukset

3. Sian ja naudan lihaa koskevat muut käsittelyvaatimukset 3926 LIITE 1 LIHATUOTTEIDEN ERITYISET KÄSITTELYVAATIMUKSET Tämän liitteen vaatimukset koskevat sellaisia tuotteita, joiden valmistukseen käytettyä lihaa ei 6 10 :n mukaan saa toimittaa käsittelemättömänä

Lisätiedot

GMP päivä Kari Lönnberg

GMP päivä Kari Lönnberg GMP päivä 12.1.2016 Kari Lönnberg Vaikuttavien aineiden valmistus Vaikuttavien aineiden valmistukseen sovelletaan vaikuttavia aineita koskevaa hyvää tuotantotapaa riippumatta siitä, onko vaikuttavat aineet

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

Tietty käyttötarkoitus (end-use)

Tietty käyttötarkoitus (end-use) Tuonnin asiakasohje 47/2015 Tietty käyttötarkoitus (end-use) tulli.fi 27.1.2017 korvaa version 1.2 7.3.2016 Tietty käyttötarkoitus (end-use) Tietyllä käyttötarkoituksella tarkoitetaan tavaran luovuttamista

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot

Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista

Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista 2760 Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista I TULLITOIMENPITEET 1. Kulkuneuvoselvitys Lentoliikenne Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen selvitys

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 259. Maa- ja metsätalousministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 259. Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2004 N:o 259 SISÄLLYS N:o Sivu 259 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen

Lisätiedot