OAJ:N VARSINAIS-SUOMEN ALUEYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OAJ:N VARSINAIS-SUOMEN ALUEYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019"

Transkriptio

1 OAJ:N VARSINAIS-SUOMEN ALUEYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 Johdanto OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistyksen toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n toimintasuunnitelmaan, jossa on asetettu tavoitteet koko järjestön toiminnalle vuosiksi OAJ:n toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan ( ), jossa määritellään järjestön perustehtävä, tulevaisuuskuva sekä arvot. Alueyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on sääntöjensä mukaan eri opettajaryhmien yhteiskunnallisen aseman, kasvatus- ja opetustyön arvostuksen, yhteisöllisyyden ja tehokkaan edunvalvonnan edistäminen Varsinais-Suomen alueella. OAJ Varsinais-Suomi on merkittävä osaamisen ja sivistyksen vaikuttaja maakunnassa. OAJ Varsinais-Suomi edustaa alueellaan varhaiskasvatuksen, yleissivistävän koulutuksen, toisen asteen ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopiston opettajia. Vuoden 2019 aikana alueyhdistys osallistuu eduskuntavaalivaikuttamistyöhön, järjestää kansanedustajatapaamisia, muita vaikuttamistilaisuuksia, koulutusta ja virkistystilaisuuksia. Toimintasuunnitelmassa tavoitteiden alla olevissa tavoitetilakohdissa on kuvattu tilannetta toimintasuunnitelmakauden päättyessä , jos asetetut tavoitteet ovat toteutuneet.

2 Strategiset painopistealueet 1. Yhteiskunnallinen tulevaisuustyö ja jäsenten edun rakentaminen ja valvonta näkyy kaikessa Painopistettä ja sitä tarkentavia tavoitteita kuvaavat seuraavat toimintatavat: o Tulevaisuuden jatkuva analysointi ja uudet ennakoivat avaukset. o Jatkuva vuorovaikutus jäsenistön ja päättäjien kanssa. o Työ ja tulokset näkyviksi. 2. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteistä asiantuntijuutta osaamisen ja sivistyksen kehittäjänä Painopistettä ja sitä tarkentavia tavoitteita kuvaavat seuraavat toimintatavat: o Monimuotoinen asiantuntemus voimavarana. o Arvostaminen ja luottamus. o Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. 3. Teemme jäsenyydestä ja järjestötoiminnasta entistä houkuttelevampaa Painopistettä ja sitä tarkentavia tavoitteita kuvaavat seuraavat toimintatavat: o Opiskelijat ja työuransa alussa olevat aktiivisesti mukana toiminnassa. o Osallistavat toimintatavat. o Laadukkaat ja nykyaikaiset jäsenpalvelut ja edut. Toimintasuunnitelma vuodelle OAJ Varsinais-Suomi parantaa jäsenistön palkkauksellista asemaa, kehittää sopimusmääräyksiä ja -tulkintoja sekä valvoo, että nykyisiä sopimusmääräyksiä noudatetaan. Palkkausjärjestelmiä koskevia sopimusmääräyksiä on kehitetty ja paikallisten palkkausjärjestelmien toimivuutta parannettu. Työaikajärjestelmiä on uudistettu käynnistämällä paikallisia kokeiluja, ja nykyisten työaikajärjestelmien toimivuutta on parannettu. Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työn muuttuminen sekä ennakoitavat muutokset koulutuspolitiikassa ja lainsäädännössä on huomioitu palvelussuhteen ehdoista sovittaessa. selvittää alueen tehtäväkohtaisten palkkojen tasoja vaativuusperusteineen. Järjestää pääluottamusmiehille palkkausjärjestelmän kehittämiskoulutusta ja kerää nettisivuilleen ideapankin toimivista TVA-järjestelmistä sekä kertoo tuloksista OAJ:n edunvalvontaosastolle.

3 o Toteutetaan pääluottamusmiesten yhteisellä jaetulla tiedostolla. Kerätään tietoa tuntikehyksestä sekä järjestelyeräneuvotteluiden saavutuksista. kerää varhaiskasvatuksen SAK-työaikaa koskevat paikalliset soveltamisohjeet ja järjestää jäsenkoulutusta asiasta. o LTOL-jaosto kerää tietoa paikallisista soveltamisohjeista seuraa alueen ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikaan siirtymistä ja järjestää asiasta jäsentilaisuuksia. o OAO jaoston kokemusseminaari järjestetään toukokuussa tai elosyyskuussa tekee alueella kuntavertailua ja yhteisiä toimintastrategioita, kuten työnantajat tekevät omaa yhteistyötään. o V-S YSI jaoston, OAO-jaoston ja lastentarhanopettajien jaoston säännölliset kokoontumiset kokoavat alueellista tietoa. 2. OAJ Varsinais-Suomi varmistaa järjestön ja jäsenistön toimintaedellytykset rakenteellisissa uudistuksissa. Kunta-, maakunta-, sote- ja muissa merkittävissä rakenteellisissa uudistuksissa on varmistettu, että koulutuksen järjestäjillä on riittävät voimavarat. Neuvottelujärjestelmää on uudistettu ja kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan henkilöstön ja henkilöstön edustajien asema on turvattu. Varhaiskasvatuksessa työskentelevien opettajien ja johtajien palvelussuhteen ehdoista sovitaan kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa. tapaa alueen politiikkoja ja muita päättäjiä. o Järjestää jo perinteeksi muodostuneet kansanedustajatapaamiset. Vieraillaan eduskunnassa kansanedustajia tapaamassa. seuraa, vaikuttaa ja tukee paikallisia toimijoita jäsenistöä muutostilanteissa, jotka ovat ylikunnallisia. o Seuraa ammatillisen toisen asteen reformin vaikutuksia ja tukee luottamusmiehiä vuosityöajan käyttöönotossa ja toteutuksessa. o Seuraa tarkasti Raision vuosityöaikakokeiluprosessia. 3. OAJ Varsinais-Suomi vaikuttaa siihen, että jäsenten työhyvinvointi ja työturvallisuus paranevat. Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan työhyvinvointi ja työturvallisuus ovat kehittyneet myönteisesti. Työyhteisöjen johtamiseen on panostettu ja sitä tuetaan aiempaa enemmän. Opetushenkilöstön, esimiesten ja johtajien työn mitoitus on oikeassa suhteessa työkuormaan ja oppijoiden tuen tarpeeseen. Esimerkiksi sisäilmaongelmia, kiusaamista ja häirintää on aiempaa vähemmän.

4 varmistaa, että alueella toimii aktiivinen työsuojelutoimijoiden verkosto, jossa vaihdetaan tietoa ja tarjotaan vertaistukea sekä jonka osaamista käytetään yhdistyksen hallituksessa. o tukee TS-toimijoiden tapaamisia ja tarjoamalla kokoontumistilan. o osallistuu alueellisille YT-neuvottelupäiville, (järjestelyt vuorovuosin Satakunnan kanssa). järjestää jäsenille ja aktiiveille (henkilöstöedustajille) työhyvinvointiin liittyviä tapahtumia. o Voi hyvin työssä. Maaret Kallion luento työhyvinvoinnista, osallistutaan. o Järjestetään Hyvinvointipäivä Naantalin kylpylässä. o Järjestetään työhyvinvointia vahvistavia tapahtumia jäsenistölle, muun muassa erilaiset kulttuuri, virkistys- ja urheilutapahtumat. tapaa alueen päättäjiä ja edistää opettajien ja alan esimiesten työhyvinvointia (henkilöstöresurssit) ja toimii mm. häirinnän ja kiusaamisen estämiseksi yhdessä työsuojelutoimijoiden kanssa. o Alueen sivistystoimen virkamiesjohtoa tavataan, poliitikkoihin ollaan yhteydessä opettajien ja alan esimiesten kaikkinaisen työhyvinvoinnin edistämisen merkeissä. kerää tilastotietoa lähijohtajien ja alaisten suhdeluvusta ja esimiesten todellisesta työkuormasta. o YT-yhteyshenkilö kerää tietoa alueelta. kerää tietoa yliopistojen työhyvinvointiin vaikuttavista seikoista, esimerkiksi työssä jaksaminen ja sisäilmaongelmat 4. OAJ Varsinais-Suomi edistää kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan henkilöstön tehtävänkuvien kehittämistä, jotta työ turvataan muuttuvassa toimintaympäristössä. Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan vetovoima ja arvostus on vahvistunut. Opetukseen, opetusalan esimies- ja johtotehtäviin sekä tutkimustyöhön on saatu aiempaa paremmin työaikaa. Koulutusmäärät opetusalan työtehtäviin on mitoitettu oikein. Opettajien määrää on lisätty, jotta opetuksen lisäksi myös muille opettajan professioon kuuluville tehtäville jää työaikaa. Opettajan työtehtäviä ei siirry muille henkilöstöryhmille eikä muiden henkilöstöryhmien tehtäviä opettajille. Opettajien, esimiesten ja johtajien osaamista on vahvistettu. Suomessa on opettajarekisteri. Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan työt on turvattu ja tehtävänkuvia kehitetty vastaamaan toimintaympäristön muutokseen. Opettajaopiskelijoiden sekä nuorten ja uusien opettajien ääni kuuluu entistä vahvemmin opetusalan kehittämisessä ja he saavat työuran alussa aiempaa enemmän tukea. järjestää kansanedustajien tapaamisia ja lisää tietoisuutta kelpoisten ja pätevien opettajien merkityksestä sekä esimerkiksi erityisopetuksen ja kouluavustajien toimenkuvien eroista. o Järjestää kansanedustajatapaamisia eri kouluasteilla ja nostaa ajankohtaisia asioita keskusteluun. järjestää te toja opettajalle kuuluvista tehtävistä.

5 o Opettajan oikeudet ja velvollisuudet o Työaikakoulutus ja palkkakoulutus ottaa opiskelijajäsenet mukaan toimintaansa. o Valmistuvien infot keväällä OAJ Varsinais-Suomi vaikuttaa siihen, että koulutusta uudistetaan tuntuvin panostuksin. Eduskuntavaaleissa kasvatus, koulutus ja tutkimus nousivat puolueiden kärkitavoitteisiin. OAJ:lle tärkeät teemat näkyvät vahvasti julkisessa keskustelussa ja hallitusohjelmassa. Hallitusohjelman merkittävimmät panostukset kohdentuvat koulutukseen. Koulutuksen perusrahoitusta on nostettu, ja koulutukselle on luotu sitovat laatukriteerit. Koulutuksen perusrahoituksen turvaamiseen on vaikutettu toiminnan kaikilla tasoilla. Ikäluokkien pienenemisestä vapautuvia resursseja on ennakoiden suunnattu koulutuksen laadun parantamiseen. järjestää alueelta mahdollisesti valitun ministerin ja kansanedustajien tapaamisia ja nostaa näissä esiin ajankohtaisia asioita. o Järjestetään kahdesti vuodessa kansanedustajatapaamiset. o Vieraillaan eduskunnassa. järjestää eduskuntavaaliteemaan liittyvän keskustelutilaisuuden ja herättää näin keskustelua koulutuspolitiikan kysymyksistä. o Järjestetään eduskuntavaalitapahtuma ja paneeli kauppakeskuksessa. nostaa resurssien merkityksen esiin ja huolehtii siitä, että koulutuksen euroista nykyistä suurempi osa kohdentuu opetukseen sekä kunnissa että kuntayhtymissä. o Kirjoitetaan yleisönosastokirjoituksia alueen valtalehteen ja ilmaisjakeluihin. laatii selkeän ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman eduskuntavaalivaikuttamiseen. o Tavataan kaikkia puolueita. Toimitetaan OAJ:n materiaalit ja järjestetään keskustelutilaisuus kansanedustajaehdokkaille kauppakeskus Myllyssä OAJ Varsinais-Suomi vaikuttaa siihen, että koulutuksen laatu ja saavutettavuus vahvistuvat. Kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien tehtäviä, rahoitusta ja rakennetta on uudistettu vahvistamaan koulutuksen laatua ja saavutettavuutta. Oppimisen tuki on saatu kuntoon. Opinpolkua ja oppivelvollisuutta varhaiskasvatuksesta toisen asteen loppuun on uudistettu. Korkeakoulutusta on kehitetty ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen erilaisia profiileja kunnioittaen. Kasvupalveluiden tai niitä vastaavien tuotteiden ja kotoutumiskoulutuksen laatu on turvattu ja perustaitotakuu toteutuu. Varhaiskasvatuksen asema julkisena palveluna on vahvistunut. Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön rahoituksella on turvattu palveluiden tasa-arvoinen saavutettavuus. Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön rahoituksella on turvattu palveluiden tasa-arvoinen saavutettavuus.

6 tekee aktiivista yhteistyötä alueen korkeakoulujen kanssa ja keskustelee niiden kehittämispyrkimyksistä. o YLL-jaosto ja OAO-jaosto pitävät yliopistoihimme ja ammattikorkeakouluihimme tiiviisti yhteyttä ja osallistuvat keskusteluun niiden kehittymispyrkimyksissä. 7. OAJ Varsinais-Suomi vahvistaa kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan sekä OAJ:n omaa positiivista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. Yhteiskunnalliseen keskusteluun on ennakoivasti nostettu kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan kysymyksiä ja tehty niihin liittyviä uusia avauksia. Valtakunnallisesti toimivista vaikuttamisen ja verkostoitumisen tavoista on tehty alue- ja paikallistason toimintaan sopivia malleja, ja niitä on kokeiltu käytännössä. Kansainvälistä toimintaa on kehitetty vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. järjestää alueellisen OAJ on The Road tapahtuman Turussa, jonka kautta OAJ:n ja alueyhdistyksen toiminta tulee tutuksi. o Järjestetään Turussa syksyllä yhdessä Turun paikallisyhdistyksen kanssa aktivoi kaikki alueen paikallisyhdistykset alueyhdistyksen toimintaan mukaan. o Herätyspäivät paikallisyhdistysten edustajille järjestetään o Puheenjohtaja- ja sihteerikoulutus toteutetaan yhteistyössä Satakunnan alueen kanssa. Tapahtuma järjestetään Raumalla helmikuussa o YSI V-S-jaoston, YSI-Turku ja LTOL-jaoston sekä OAO-jaoston toiminta ottaa paikallisyhdistykset mukaan toimintaan. Paikallisyhdistyksillä on edustus jaostoissa. osallistuu ja ottaa kantaa kasvatuksesta, koulutuksesta ja tutkimuksesta käytävään keskusteluun kaikilla viestintäkanavillaan ja yleisönosastokirjoituksissa. o Turun Sanomiin ja muihin alueen sanomalehtiin sekä paikallisiin ilmaisjakelulehtiin kirjoitetaan yleisönosastokirjoituksia. o Otetaan kantaa kasvatuksesta ja koulutuksesta käytävään keskusteluun eri tavoin. o Osallistutaan keskusteluun yhdistyksen Facebook-sivuilla ja Twitterissä. antaa OAJ:n viestinnälle uutissyötteitä ja juttuvinkkejä sekä jakaa OAJ-uutisia eteenpäin. o Viestintävastaava, puheenjohtaja ja alueasiamies jakavat tarkoituksenmukaisilla tavoilla OAJ:n toimistolta tulevaa tietoa. o Facebook-, kotisivu- ja Twitter-viestintää käytetään yhdistyksen tarkoitusta edistävällä tavalla. tapaa alueen median edustajia ja luo toimittajiin aktiivisesti yhteyksiä o Viestintätyöryhmä suunnittelee ja toteuttaa mediasuhteita alueyhdistyksen tavoitteita palvelevalla tavalla. osallistuu SuomiAreenaan

7 8. OAJ Varsinais-Suomi varmistaa, että digitalisaatiota hyödynnetään paremmin sekä järjestötyössä että kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalalla. Sähköisiä kanavia hyödynnetään järjestön toiminnassa entistä laajemmin. Jäsenten sähköisiä palveluja on kehitetty jäsenlähtöisesti. Jäsenten valmiuksia toimia järjestötoiminnan sähköisissä ympäristöissä on vahvistettu. Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan digitalisaatiota ja siihen liittyvää työnantajan järjestämää täydennyskoulutusta on kehitetty opetuksen laatua parantaen ja opettajan työtä tukien. Sopimusedunvalvonnassa on otettu huomioon digitalisaation vaikutukset jäsenistön työn sisältöihin ja tapaan tehdä työtä. ottaa sähköiset alustat oleelliseksi osaksi alueyhdistyksen toimintaa. o Pääluottamusmiesviestintä hyödyntää sähköisiä alustoja. o Sähköisten alustojen käyttöä laajennetaan ja luodaan toimivia käytäntöjä. järjestää kokouksia ja koulutuksia, joihin voi osallistua verkkoyhteyden kautta. o Alueyhdistyksen hallituksen kokouksissa käytetään sähköistä etäosallistumismahdollisuutta tarkoituksenmukaisella tavalla. tuottaa tapahtumista tallenteita, joita on mahdollista katsoa jälkitallenteina. 9. OAJ Varsinais-Suomi vahvistaa luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen, yhdistysten puheenjohtajien ja muiden paikallisten toimijoiden toimintaedellytyksiä ja osaamista. OAJ:n koulutukset sekä edunvalvonta- ja järjestötiedotteet ovat kohdentuneet ja vastanneet sisällöllisesti toimintasuunnitelmakauden vaatimuksia. Luottamustehtävissä toimivien aktiivisuutta ja edellytyksiä hoitaa tehtävää sekä ylläpitää järjestöyhteyksiä on vahvistettu mahdollisuuksien mukaan. Toimijoiden paikallinen resurssi on saatu täysimääräisenä käyttöön. huolehtii alueyhdistysten koulutusvastuista ja vahvistaa paikallisten toimijoiden osaamista ja keskinäistä yhteistyötä. o Koulutuksia: Eläkekoulutukset, Opettajien oikeudet ja velvollisuudet, Työaikakoulutus perusopetuksen opettajille, Educa-messut, TES-info YLLjäsenille, Puheenjohtaja- ja sihteerikoulutus, Alueelliset luottamusmiesten neuvottelupäivät, OAO-jaoston seminaari vuosityöajasta, Työaikakoulutus YSI V-S, Valmistuvien info, Herätyspäivät, Yhteysopettajakoulutus, Palkkauskoulutus, Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät (yhdessä Satakunnan kanssa). vahvistaa alueen luottamusmiesten ja työsuojelutoimijoiden keskinäisiä verkostoja kokoamalla heitä yhteen sekä kouluastekohtaisesti että kaikkia yhtä aikaa. o PLM- ja LM-tapaamiset, Työsuojeluvaltuutettujen tapaamiset.

8 järjestää alueellisia koulutuksia vahvistamaan paikallisten edunvalvojien osaamista ja tietämystä alueen tarpeita vastaavasti. o Herätyspäivät. Puheenjohtaja- ja sihteerikoulutukset. Yhteysopettajakoulutukset syksyllä. tukee luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen alueellista yhteistyötä konkreettisesti o Taloudellista tukea kokousjärjestelyihin ja kokoontumispaikka tarjotaan. 10. OAJ Varsinais-Suomi varmistaa, että luottamusmiehet ja yhteysopettajat toimivat aktiivisesti jokaisella työpaikalla. OAJ:n jäsenyhdistykset ovat huolehtineet luottamusmiesvaalien toimeenpanosta. Yhdistykset ovat nimenneet yhteysopettajat kaikkiin kunnallisiin ja yksityisiin päiväkoteihin, kouluihin ja oppilaitoksiin ja vastaavat yhteysopettajien osaamisen vahvistamisesta. kannustaa paikallisyhdistyksiä yhteysopettajajärjestelmän ylläpitoon ja tukee järjestämällä koulutuksia. o YSI V-S:n, YSI Turun, LTOL:n yhteysopettajakoulutustilaisuudet. 11. OAJ Varsinais-Suomi parantaa järjestövalmiusorganisaation toimivuutta ja lisää jäsenistön valmiutta järjestöllisiin toimiin. Järjestövalmiusorganisaatiota on vahvistettu, ja yhteistyötä muiden saman sopimusalan palkansaajajärjestöjen kanssa on syvennetty. Jäsenyhdistysten ja jäsenten tietoisuutta järjestövalmiudesta on lisätty. Jäsenryhmien keskinäistä solidaarisuuden tunnetta on vahvistettu. vahvistaa alueyhdistyksen viestinnällistä ja koulutuksellista roolia. o Twitter-koulutus järjestetään jaostojen ydintoimijoille ja viestintätiimille kokoaa alueen järjestövalmiustoimijat yhteen ja luo ryhmälle uusia viestintäketjuja, kuten WhatsApp-ryhmiä, pääluottamusmies- ja työsuojelutoimijaryhmiä luodaan toimintavuoden aikana. kouluttaa aktiivitoimijoita järjestöllisiin toimenpiteisiin. o Syksyn aikana aktivointi varmistaa, että järjestövalmiusorganisaation kokoonpanot ovat kunnossa ja järjestää koulutusta paikallisyhdistyksen toimijoille. o Syksyn aikana organisaation kokoonpano ja paikallisyhdistysten valmiuden varmistaminen. tekee alueellisen viestintäsuunnitelman järjestövalmiustilanteisiin. o Suunnitellaan vuoden 2019 aikana.

9 12. OAJ Varsinais-Suomi kehittää yhdistystoimintaa ja järjestörakennetta niin, että ne huomioivat entistä paremmin toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Jäsenten edunvalvontaa on tehostettu ja jäsenpitoa vahvistettu edistämällä henkilöjäsenyyteen perustuviin työnantajakohtaisiin paikallisyhdistyksiin siirtymistä. Yhdistystoiminnan tueksi on kehitetty uusia työkaluja yhdessä yhdistystoimijoiden kanssa. rakenne vastaa vallitsevaa toimintaympäristöä. järjestää säännöllisesti tilaisuuksia, joissa yhdistysten toimihenkilöt voivat vaihtaa keskenään tietoja ja ajatuksiaan. o Jaostoihin pidetään säännöllisesti yhteyttä. seuraa maakuntauudistusta ja sen vaikutuksia alueyhdistyksen toimintaympäristöön. o Seurataan hallituksen toimia maakuntauudistuksen eteenpäin viemisessä 13. OAJ Varsinais-Suomi tekee jäsenyydestä entistä houkuttelevampaa ja lisää jäsenten vaikuttamismahdollisuuksia vahvistamalla nykyisiä ja kehittämällä uusia osallistumisen tapoja. Uusille ja nykyisille jäsenille on entistä selvempää, miksi järjestön jäsenyys kannattaa. Tehty työ näkyy jäsenille aiempaa selvemmin. Jäsenpalveluja on kehitetty. Järjestön varsinaisten jäsenten ja opiskelijoiden osallisuutta ja sitoutumista järjestön toimintaan on lisätty kehittämällä vaikuttamismahdollisuuksia ja kokeilemalla uusia toimintatapoja. Nuorten ja uusien opettajien osuus OAJ:n toimielimissä on kasvanut, ja opettajaksi opiskelevat osallistuvat järjestön toimintaan sen kaikilla tasoilla. vahvistaa alueellisesti OAJ:n jäsenyyden houkuttelevuutta muun muassa alueellisten tapahtumien ja jäsenetujen avulla. o Tapahtumia: MOP-päivä ja muut alueyhdistyksen ja jaostojen järjestämät koulutus-, urheilu- ja virkistystapahtumat. o Pyritään neuvottelemaan uusia jäsenetuja. tekee alueellisesta vaikuttamistyöstä aiempaa näkyvämpää. o Lisääntynyt näkyvyys eri medioissa: TS, sosiaalinen media, jäsenkirjeet, kotisivun blogi. ottaa opettajaksi opiskelevat mukaan yhdistyksen hallinnon eri tasoille. o SOOL:in edustaja kutsutaan hallituksen kokouksiin. vahvistaa opiskelijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä. o Tarjotaan järjestötietoutta. o Yhteistyötä kehitetään eri tavoin.

10 14. OAJ Varsinais-Suomi kehittää viestinnän sisältöjä yhä enemmän kanava- ja kohderyhmäkohtaisesti. Jokaisella OAJ:n viestintäkanavalla on oma tärkein kohderyhmänsä, jolle viestintää on suunnattu entistä paremmin. Viestinnässä ovat korostuneet OAJ:n tärkeimmät painopisteet. Viestinnän vaikuttavuuteen on panostettu. OAJ:ssä on vahvistettu ajatusta siitä, että toimijat kaikilla järjestön tasoilla ovat OAJ:n viestin viejiä. määrittelee viestintäkanavilleen kohderyhmät, tavoitteet ja mittarit. o Viestintästrategia tekee suunnitelman viestinnän sisällöntuotannosta ja sen vastuista. o Viestintäsuunnitelma o Blogivuorot yhdistyksen kotisivulla kuukausittain vaihtuvine aiheineen. kehittää verkkopalveluita siten, että ne tarjoavat tietoa yhdistyksen toiminnasta ja vastauksia niin jäsenten, median, päättäjien kuin paikallisyhdistysten kysymyksiin. varmistaa, että yhdistyksen verkkopalvelut vahvistavat kuvaa houkuttelevasta ja asiantuntevasta järjestöstä. o kotisivun ja Facebook-viestinnän sisältöjä ja ulkoasua kehitetään. varmistaa, että alueyhdistyksen näkemykset kuuluvat alueen päämediassa vähintään kaksi kertaa lukukaudessa. o Mielipidekirjoitukset 15. OAJ Varsinais-Suomi turvaa järjestön toimintasuunnitelman toteutumisen varmistamalla, että järjestön talous on vahva ja vakaa. OAJ:n jäsenmaksutulot on turvattu ja pidetty riittävällä tasolla. Sijoitustoiminnan tuottotavoitteena on 3 % + inflaatio normaalissa markkinatilanteessa. Tilikauden kokonaistulos on positiivinen. hoitaa jäsenhankintaa ja -pitoa osaltaan siten, että jäsenmaksutuotot on turvattu ja pidetty riittävällä tasolla. o Alueyhdistyksen toimii laadukkaasti ja kiinnostavasti. ottaa käyttöön valtakunnallisen tilikartan. o Otetaan käyttöön valtakunnallinen tilikartta, jolloin talouden seuranta ja vertailtavuus helpottuvat. varmistaa, että yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla. OAJ:n alueyhdistysavustus ja kerätyt jäsenmaksutulot riittävät kattamaan varsinaisen toiminnan kulut, ja tilikauden kokonaistulos on tasapainossa.

11 o Toimintaa sopeutetaan talouden raameihin ja talouden vakaa pohja saavutetaan, jossain määrin jopa toiminnan laajuuden kustannuksella. 16. OAJ Varsinais-Suomi uudistaa ammattijärjestötoimintaa vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. OAJ:n eri tasojen toimijat ovat aktiivisesti luoneet uuden ajan ammattijärjestötoimintaa. OAJ on varautunut entistä vahvemmin toimintaympäristönsä pitkän aikavälin muutoksiin sekä ammattijärjestötoimintaan kohdistuviin haasteisiin. luo kuvaa alueen tulevasta kehityksestä ja kartoittaa tulevaisuuden uhkia ja mahdollisuuksia. kehittää toimintaansa tulosten perusteella. o Taloudellisiin, viestinnällisiin ja muihin haasteisiin varaudutaan.