LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 4/ Aika: klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden 2014 arviointikertomuksen hyväksyminen 7 36 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen a vastuuvapauden myöntäminen 8 37 Henkilöstökertomus Hankintapäätös tilintarkastuspalveluita koskevassa tarouskilpailussa 39 Vuoden 2015 talouden ensimmäinen osavuosikatsaus per Talousarvion a taloussuunnitelman laadintaoheet vuosille Lisämääräraha valtionosuuden koraus Lisämäärärahaesitys Mäntymäen koululle Terveyskeskuksen vastaanottotiloen saneeraus (890052), lisämäärärahaesitys 44 Sosiaali- a terveystoimen resurssitarkastelu (lisämääraha-asia) 45 Ostopalvelusopimus sosiaali- a kriisipäivystyksen ärestämisestä sekä lastensuoelulain mukaisesta päätöksenteon ärestämisestä Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen Asemakaavamuutos koskien osaa 7. kaupunginosan korttelista 1052 (Sailonkua) 48 Oy Granilla Ab:n lainoen uudelleen ärestelyt a anomus kaupungin omavelkaisen takauksen antamisesta noin 2 miloonan euron lainoille 49 Valtuustoaloite, pysäköinnin aikaraoittaminen äähallin P-alueella Valtuustoaloitteita 39

2 PÖYTÄKIRJA 4/ Läsnä: Rehn-Kivi Veronica puh.oht. Ala-Reinikka Tapani I varapuh.oht. Pesonen Juha II varapuh.oht. Alapappila Annukka Ant-Wuorinen Lauri Artoki Risto Berg Finn Colliander-Nyman Nina Eklund Pertti Fellman Veronica Hallbäck Johan Hammarberg Johanna Herkama Pekka Jämsén Martta Karlsson-Finne Anna Lena Kurkela Heikki Lamberg-Allardt Christel Limnell Patrik Miettinen Taisto Nyberg Daniel Peltovirta Margit Rintamäki-Ovaska Tiina Savander Johanna Sederholm Camilla Skogster Alf Stenberg Stefan Stolt Sofia Tuohioa Pauli Vaenerberg Robert Viherluoto-Lindström Irmeli Wahlstedt Virva Gylling-Bärlund Catharina v Jääskeläinen Tapani v Nystén Tiina v Tupamäki Olavi v Widén Torsten k Söderlund Gun kaup.siht. Jahnsson Markus tied.siht. Boström Mikael talousoht. Haru Marianna yhdyskunta.oht. Poissa: Johansson Johan Kivelä Marianne Laurila Piro Sunabacka Ulf-Johan Allekiroitukset Veronica Rehn-Kivi Gun Söderlund puheenohtaa sihteeri

3 PÖYTÄKIRJA 4/ Käsitellyt asiat Pöytäkira tarkastettu Allekiroitukset Risto Artoki Finn Berg Pöytäkira yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaa

4 PÖYTÄKIRJA 4/ Kokouksen ärestäytyminen KV 33 KV - toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimenhuudon suorit ta misen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi - valitsee kaksi pöytäkirantarkastaaa.... Puheenohtaan ehdotus käsittelyärestyksen muuttamisesta siten, että vuo den 2014 tilinpäätös käsiteltiin kokouksen ensimmäisenä varsinaisena asia na, hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös: KV - totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimenhuudon suo ritta misen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumäärään näh den pää tös val tai sek si - valitsi valt. Risto Artoen a valt. Finn Bergin pöytäkirantarkastaiksi - muutti esityslistan asioiden käsittelyärestystä siten, että vuoden 2014 ti lin pää tök sen käsittelyä koskeva asia käsiteltiin kokouksen en sim mäise nä varsinaisena asiana.

5 PÖYTÄKIRJA 4/ Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 52/ /2015 KV 34 Lisätiedot: talousohtaa Mikael Boström, puh. (09) Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta ti lin päätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä a an net tava se tilintarkastaien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen älkeen saatet ta va se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma a niiden liit tee nä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu a toi min ta ker tomus. Kunnan, oka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia a sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös, oka käsittää kon serni tu los las kel man, -taseen a -rahoituslaskelman liitteineen. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toimin nal lis ten a taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa a kunta kon ser nis sa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoa sel lai sista kunnan a kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, oista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tu los las kel massa tai rahoituslaskelmassa. Lisäksi kaupunginhallituksen on toi min ta ker tomuk ses sa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta a siihen sisältyvä riskien hal lin ta on kaupungissa ärestetty. Vuoden 2014 tulos on aliäämäinen ,52 euroa. Tulos on parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Kaupungin toimintakate - toi min ta tu loen a toimintamenoen erotus - on 56,6 mil. euroa, eli 3,1 mil. euroa suurem pi kuin vuonna Vuosikate on 4,9 mil. euroa, eli 1,1 mil. euroa hei kom pi kuin edellisenä vuonna. Vuosikate ei riittänyt poistoen kat ta misek si, mikä ohtaa negatiiviseen tulokseen. Vuoden aikana toteutuneet investointimenot olivat 5,8 mil. euroa, eli pienem mät kuin edellisenä vuonna (6,6 mil. euroa). Investointimenoa ra hoitet tiin pääosin omalla tulorahoituksella. Maksuvalmiuden turvaamiseksi kau pun gil la oli vuoden lopussa 4 mil. euroa tilapäistä lainaa - 3 mil. euroa enem män kuin edellisenä vuonna. KH on hyväksynyt kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen a ehdottanut, että tilikauden aliäämä ,52 euroa, siirretään taseen tilikauden yli-/aliäämätilille. Tilinpäätös 2014 on esityslistan liitteenä. Tilinpäätös on myös luettavissa osoit tees sa

6 PÖYTÄKIRJA 4/ KH: KV päättää - hyväksyä Kauniaisten kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen a - siirtää tilikauden aliäämä, ,52 euroa, taseen yli-/ali ää mä ti lille.... Kaupunginohtaa esitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen tulosta a val tuus tokau den tavoitteiden toteutumista. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 PÖYTÄKIRJA 4/ Vuoden 2014 arviointikertomuksen hyväksyminen 52/ /2015 KV 35 Lisätiedot: talousohtaa Mikael Boström, puh. (09) Tarkastuslautakunta on käsitellyt vuoden 2014 arviointikertomusluonnosta ko kouk sis saan 16.4., 29.4., 7.5. a ( 113). Lautakunnan hy väksy mä arviointikertomus on esityslistan liitteenä. KH on merkinnyt arviointikertomuksen tiedokseen. Tarkastuslautakunta: KV päättää - merkitä tiedoksi arviointikertomuksen kaupungin vuoden 2014 toi minnas ta a taloudesta - kehottaa kaupunginhallitusta a muita toimielimiä ottamaan huomioon ar vioin ti ker to muk ses sa esitetyt havainnot talousarviossa a ti lin pää tökses sä - kehottaa kaupunginhallitusta antamaan tarkastuslautakunnalle vas tineen arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin syyskuun 2015 lop puun mennessä.... Tarkastuslautakunnan puheenohtaa, valt. Kurkela selosti ar vioin ti ker tomus ta a arvioinnin painopistealueita lyhyesti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 PÖYTÄKIRJA 4/ Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen a vastuuvapauden myöntäminen 52/ /2015 KV 36 Lisätiedot: talousohtaa Mikael Boström, puh. (09) Kuntalain 68 pykälän mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tu loslas kel ma, rahoituslaskelma a niiden liitteenä olevat tiedot sekä ta lous arvion toteutumisvertailu a toimintakertomus. Tilinpäätöksen sisältö on määri tel ty samoin kuin 68 pykälässä. Kunnan, oka tytäryhteisöineen muo dostaa kuntakonsernin, tulee kuntalain 68a pykälän mukaan laatia a si säl lyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Jos tilintarkastuskertomukseen sisältyy muistutus, tarkastuslautakunnan on kuntalain 75 pykälän mukaan hankittava muistutuksesta asianomaisen se li tys a hallituksen lausunto. päättää toimenpiteistä, oi hin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus a siinä mahdol li ses ti tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään ti lin pää töksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. BDO Audiator Oy:n tilintarkastaa JHTT, HTM Tove Lindström-Koli on anta nut päivätyn tilintarkastuskertomuksen. Lausunnossaan ti lintar kas ta a esittää tilinpäätöksen hyväksymistä a vastuuvapauden myön tämis tä tilivelvollisille tilikaudelta Tilintarkastuskertomus 2014 on liittee nä. Tarkastuslautakunta on todennut, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, oka edellyttäisi lausunnon hankkimista kaupunginhallitukselta tai se li tystä asianomaiselta a päättänyt - saattaa tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi se kä - esittää valtuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään a kaupun gin hallintoa a taloutta hoitaneille toimielinten äsenille a teh tä väaluei den ohtaville viranhaltioille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Tarkastuslautakunta: KV päättää - merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta hyväksyä Kauniaisten kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen - myöntää kaupungin hallintoa a taloutta hoitaneille toimielinten äsenille a tehtäväalueiden ohtaville viranhaltioille vastuuvapauden tilikaudelta Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 PÖYTÄKIRJA 4/ Henkilöstökertomus / /2014 KV 37 Lisätiedot: henkilöstöpäällikkö Päivi Hytönen, puh. (09) Osana kaupungin tilinpäätöstä laaditaan henkilöstökertomus, ossa ti linpää tös kir aa huomattavasti tarkemmin kuvataan kaupungin hen ki lös tö poliit ti sia tavoitteita a toimintaperiaatteita sekä esimerkiksi palkitsemiseen a työ hy vin voin tiin liittyviä toimenpiteitä a erityisesti kertomusvuoden tun nuslu ku a. Kaupunki edistää henkilöstön hyvinvointia a rekrytoitavan henkilöstön saata vuut ta. Työnantaana kaupunki toimii tuloksellisen a tuottavan työn a työ elä män laadun edistämiseksi tavoitteena taata henkilökunnalleen mahdol li suu det työskennellä aikaansaavasti, osaavasti, osallistuen a on nistuen. Osana työelämän laadun kehittämistä tavoitteena on edistää työn a per he-elä män yhteensovittamisen a työaikaoustoen muotoa. Henkilöstön työssä suoriutumista tuetaan koulutuksen, valmennuksen a työn oh auk sen keinoin samalla edistäen monimuotoisuutta a su vait se vaisuut ta korostavien työyhteisöen hyvinvointia. Tavoitteena oli myös kiinnittää huomiota sairauslomiin a yhdessä työ terveys huol lon kanssa tukea henkilökunnan terveyttä, työkykyisyyttä a työ hyvin voin tia sekä edistää työurien pidentämistä. Kaupungille asetettuen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi käy tettä vis sä oli 688,7 vakanssia. Henkilökunnan määrä oli 719 (edellisenä vuonna 727). Lukuun si säl ty vät kaikki tuona päivänä voimassa olleet vakituiset (77 %) a mää räai kai set palvelussuhteet (23 %). Henkilöstöstä naisia oli 79 %, miehiä 21 %. Suurin ikäryhmä on vuotiaat, henkilökunnan keski-iän ollessa 44,6 vuotta. Sairauspäiviä vuonna 2014 oli Keskimäärin sai rauspäi viä oli 12/henkilö. Poissaoloihin pyritään vaikuttamaan mm. varhaisen välittämisen mallin avul la. Työhön paluu pitkiltä sairauslomilta vaatii usein työntekiän, esi miehen, työterveyshuollon a tarvittaessa henkilöstöhallinnon yhteistyötä. Vuoden aikana iän perusteella eläköityi 13 henkilöä. Henkilöstöaosto on merkinnyt henkilöstökertomuksen tie dokseen a yhteistyökomitea on käsitellyt sitä kokouksessaan Vuoden 2014 henkilöstökertomus on esityslistan oheismateriaalina. KH: KV merkitsee tiedokseen vuoden 2014 henkilöstökertomuksen.

10 PÖYTÄKIRJA 4/ Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11 PÖYTÄKIRJA 4/ Hankintapäätös tilintarkastuspalveluita koskevassa tarouskilpailussa 161/ /2015, 1070/ /2014 KV 38 Lisätiedot: kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, puh. (09) Kaupungin nykyinen sopimus tilintarkastuspalveluista on koskenut ti li vuosia a sopimus on voimassa siihen saakka, kunnes vuoden 2014 tilintarkastus on loppuun suoritettu a valtuusto on hyväksynyt ti linpää tök sen. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan ( 59) päät tä nyt käynnistää tilintarkastuspalvelun hankinnan tilikausille Palvelun hankinnassa on käytetty ulkopuolisen konsultin apua. Kun ta lain mukaan valtuusto päättää tilintarkastaien valitsemisesta tar kastus lau ta kun nan esityksestä. Hankittavan tilintarkastuspalvelun tavoitteena on varmistaa kunnan lakien a säädösten mukaista toimintaa sekä huolehtia lakisääteisen tar kas tus velvol li suu den toteuttamisesta. Hankinnan kohteena on kuntalain (365/1995) 9. luvun (sittemmin voi maan tulleen uuden kuntalain 14 luvun) a kaupungin hallinnon a ta louden tarkastus Kauniaisten kaupungille sekä tilintarkastus konsernin ty täryh tiöil le. Tarkastuksen kohteena ovat seuraavat organisaatiot: Kauniaisten kaupunki Oy Granilla Ab Kiinteistö Oy Kauniaisten Korsu Kiinteistö Oy Jermu Kiinteistö Oy Juus Fastighets Ab Kauniaisten Paikallislehti Oy Hankintamenettelyssä valitaan yksi (1) toimittaa, onka kanssa tehdään so pi mus. Hankintamenettelynä on käytetty avoin menettely. Tarouskilpailua kos keva hankintailmoitus ulkaistiin il moi tus ka na vassa Tarouspyynnössä tarousten toimittamiselle asetettiin määrä aak si klo Taroaille annettiin mahdollisuus esittää ky symyk siä tarousaikana kello mennessä. Määräaikaan mennes sä ei esitetty kysymyksiä. Tarousten toimittamisen määräaikaan mennessä saapui kaksi tarousta, ti lin tar kas tus yh tei söil tä PwC Julkistarkastus Oy a BDO Audiator Oy. Tarottavaa palvelua a tarousta koskevat vaatimukset määriteltiin tar ouspyyn nön tarouslomakkeessa 3 (hankinnan kohdetta a tarousta koskevat vä him mäis vaa ti muk set). Taroaien edellytettiin vastaavan kaikkiin tar ouslo mak keen kysymyksiin sekä liittävän kaikki vaadittavat asiakirat a sel vityk set tarouksensa liitteeksi.

12 PÖYTÄKIRJA 4/ Molemmat taroukset todettiin tarouspyynnön mukaisiksi a hyväksyttiin mu kaan tarousvertailuun. Tarousten vertailu Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Ko konais ta lou del li sen edullisuuden vertailuperusteet on kuvattu tarouspyynnön koh das sa 9 (tarousten valintaperusteet a vertailu). Hintavertailu 50 % Tarouspyynnössä oli ilmoitettu vertailtavien hintoen painoarvo a pis teytys. Hintavertailu ilmenee liitteestä 1 Tarousten vertailutaulukko, sivulta hin ta ver tai lu. Liite on kokonaisuudessaan EI JULKINEN valtuuston han kinta pää tök seen saakka. Taroaa Painotetut hintapisteet yhteensä 1. 48,07 p 2. 50,00 p Laatuvertailu 50 % Tarouspyynnössä oli ilmoitettu kunkin vertailtavan laatutekiän painoarvot a pisteytykset. Laatuvertailu ilmenee liitteestä 1 Tarousten ver tai lu tau lukko, sivulta laatuvertailu. Laatuvertailun lopputulos on seuraava: Taroaa Painotetut laatupisteet yhteensä 1. 50,00 p 2. 46,70 p Tarouskilpailussa vertaillut taroukset sioittuivat paremmuusärestyksessä seu raa vas ti: Taroaa Hintapisteet Laatupisteet Kokonaispisteet 1. 48,07 p 50,00 p 98,07 p 2. 50,00 p 46,70 p 96,70 p Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarouksen on antanut taroaa 1. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan päättänyt esittää valtuus tol le, että kaupungin tilintarkastaaksi valitaan taroaa 1. Tarkastuslautakunta: Päätös: KV päättää, että kaupungin tilintarkastaaksi valitaan taroaa 1. Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 PÖYTÄKIRJA 4/ Vuoden 2015 talouden ensimmäinen osavuosikatsaus per / /2015 KV 39 Lisätiedot: taloussuunnittelia Tuia Sandelin, puh. (09) Kaupungin taloudesta a toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osa vuo sikat saus ta. Ensimmäinen katsaus raportoi huhtikuun a toinen elokuun lopun tilannetta. Osavuosikatsaus 1/2015 aetaan oheismateriaalina. Katsaus sisältää talousarvion toteumavertailut sekä selvitykset kaupungin stra te gis ten tavoitteiden toteutumisesta. Aikaisemmista vuosista poiketen en sim mäi nen osavuosikatsaus sisältää nyt myös koko vuoden ennusteen. En nus tee na on sekä nk. rullaava 12 kk että toimialoen omat ennusteet. Rul laa va 12 kuukautta sisältää viimeisten 12 kuukauden toteumatiedot. Täs sä osavuosikatsauksessa se tarkoittaa vuoden 2014 toukokuun a vuoden 2015 huhtikuun väliset toteumatiedot. KH: Päätös: KV merkitsee tiedokseen osavuosikatsauksen 1/2015. Merkittiin tiedoksi.

14 PÖYTÄKIRJA 4/ Talousarvion a taloussuunnitelman laadintaoheet vuosille / /2015 KV 40 Lisätiedot: talousohtaa Mikael Boström, puh. (09) Kuntalain mukaan valtuuston tulee vuoden loppuun mennessä hyväksyä kun nan talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. Samanaikaisesti valtuus to hyväksyy vähintään kolmea seuraavaa vuotta koskevan suun nit te lukau den taloussuunnitelman. Talousarvio on tämän kauden ensimmäinen vuo si. Taloussuunnitelman a talousarvion valmistelusta vastaa kau pun ginhal li tus. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää kunnan tulo- a kiin teis tö ve ro pro sen teis ta. Ne tulee ilmoittaa verohallinnolle marraskuun puo li vä lin tienoilla. Yleinen taloudellinen tilanne Valtionvarainministeriön (Kuntatalousohelma ) arvioiden mukaan BKT kääntyy hitaaseen kasvuun vuonna 2015 (0,5 %) a kasvaa seuraa vi na vuosina runsaan prosentin vuosivauhdilla. Euroopan komissio on ar vioi nut Suomelle kuitenkin synkempiä kasvulukua. Kuntien kustannustason muutos on arvioitu olevan 0,9 % vuonna 2015, 1,3 % vuonna 2016, 1,4 vuonna 2017 a 1,8 vuonna 2018 (VM , Kun ta ta lous oh el ma ). Uuden hallitusohelman sekä tulevien poliittisten päätösten vaikutukset niin kun tien kun muuhunkin yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, eivät ole tällä het kel lä tiedossa. Verorahoitus Kauniaisten valtionosuustulot ovat laskeneet 3,5 miloonaa euroa vuodesta 2012 vuoteen 2015 a pienenevät edelleen valtionosuusuudistuksen ohdos ta opa 2 miloonaa euroa seuraavina vuosina. Vuonna 2016 val tionosuu det vähenevät noin miloonalla eurolla vuoteen 2015 verrattuna. Kaupungin verotulot kasvoivat vuonna 2014 poikkeuksellisen palon, opa 5,4 %, eli 3 miloonaa euroa. Viimeinen valmistunut verovuosi 2013 osoittaa sen että verotulot kasvoivat enemmän (kasvua 4,3 %) kuin veroista teh tä vät vähennykset (kasvua 2,2 %). Edellisinä kahtena vuotena ve ro tu loen kasvu on ollut 3,3 a 3,5 %. Vuonna 2015 arvioidaan että verotulot kasva vat noin 3,2 %, eli hieman alle 2 miloonaa euroa. Vuonna 2016 kasvu on arvioitu olevan noin 3,3 %, eli 2 miloonaa euroa. Kuntaliiton huhtikuun lo pus sa antama ennuste tukee näitä arvioita.

15 PÖYTÄKIRJA 4/ Käyttötalous Kauniaisten kaupunki tuottaa laadukkaat palvelut asukkailleen, mikä myös nä kyy keskimääräistä korkeampina kustannuksina. Kaupungin tuottamien hy vin voin ti pal ve lu en volyymimuutokset riippuvat ensisiaisesti väestön muu tok sis ta eri ikäryhmissä. Kaupungin asukasluku kehittyy suotuisasti (Väes tö tau luk ko liitteenä). Ennusteen mukaan selvästi suurin kasvu on ikään ty nei den ryhmissä, mikä nostanee terveys- a vanhuspalveluen kysyn tää. Pienten lukumäärien vuoksi ikäryhmien muutokset voi poiketa mer kit tä väs ti ennusteesta. Sosiaali- a terveystoimen osalta väestöpohaa, ol le palvelut on ärestettävä, lisää Kauniaisten terveysaseman hoi to paikak seen valinneiden ulkopaikkakuntalaisten määrä. Se lisää kustannuksia, mut ta myös tulot lisääntyvät, koska kotikunta korvaa kustannukset. Kansantalouden hidas kasvu sekä ulkisen talouden yleiset ta sa pai not tamis toi met luovat kunnissa yleensä a myös Kauniaisissa tarvetta tehostaa toi min taa a nostaa palvelutuotannon tuottavuutta. Kaupungin val tuus tokau den tavoitteena on palvelutuotannon tuottavuuden nostaminen 1,5 % /vuo si. Käyttömenoen hillitseminen parantaisi myös in ves toin ti suun nit te lukau del le sioittuvien hankkeiden tulorahoituksen osuutta. Kaupungin toimintamenot kasvoivat vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan 5,2 %, kun mukana ovat sisäiset erät. Ilman sisäisiä eriä kasvu oli 4,8 %. Kas vu ylittää maan keskiarvon, oka ennakkotietoen mukaan oli 0,4 %. Yh dys kun ta toi men toimintamenoen kasvu oli 9,9 % tai noin 1 miloonaa eu roa a sosiaali- a terveystoimen 7,5 % tai hieman yli 2 miloonaa euroa. Yh dys kun ta toi men kasvu oli suunniteltua, koska kasvusta huolimatta yhdys kun ta toi mi alitti talousarvion toimintamenoen osalta. Sosiaali- a terveys toi men osalta ylitys ei ollut suunniteltu vaan talousarvio a myös muutet tu talousarvio ylittyi. Ylityksen aiheuttivat lähinnä sosiaalipalvelut (19 %), oh tuen lähinnä palveluen ostosta sekä erikoissairaanhoito (9 %). Toi minnan luonteeseen liittyy se suunnittelua a toteuman arviointia vaikeuttava seik ka, että erikoissairaanhoidon a sosiaalipalveluen kustannuskehitys ei ole vuoden mittaan tasaista vaan yllättäviä, täysin ennakoimattomia kustan nus vai ku tuk sia voi tulla vielä ihan vuoden lopussa. Myös kalliin hoidon ta sauk sen vaikutus a HUS:n muut kokonaiskustannuksiin kohdentuvat vai ku tuk set selviävät vasta vuodenvaihteen älkeen. Sosiaali- a ter veys toimen raamin suunnittelua vaikeutti vuonna 2014 se, että ter vey den huol tolain 48 : n vaikutusta oli vaikea ennakoida. Siitä huolimatta sosiaali- a ter veys toi men oman toiminnan osalta raamin ylitykset olivat vähäisiä a kus tan nus ke hi tys oli maltillista: terveydenhuollon tulosalueen menoen kas vu noin 4 %, vanhuspalveluen noin 3 % a suun terveydenhuollon 0 %. Kuntasektorin yleisen kustannustason oletetaan nousevan 0,9 % vuonna 2015, 1,3 % vuonna 2016, 1,4 vuonna 2017 a 1,8 vuonna 2018 (VM , Kuntatalousohelma ). Villa Bredan alueelle keskitetään ikäihmisten monipuoliset palvelut: en nalta eh käi se vät kotona asumista tukevat palvelut, kotihoito sekä ym pä ri vuoro kau ti nen hoito. Toimintaa keskitettäessä saadaan hyötyä myös talouden nä kö kul mas ta, esim. henkilökunnan oustava siirtyminen tarvittaessa yk sikös tä toiseen. Alueen valmistuessa väistötehtävissä työskentelevät Villa Bre dan vanhainkodin a palvelukeskuksen työntekiät palaavat Villa Bre-

16 PÖYTÄKIRJA 4/ daan, Anemonen hoivakodin ympärivuorokautinen toiminta siirtyy uu dis raken nuk sen tiloihin a Tammikummun terveyskeskussairaala toimintaa vastaa vat sairaalapalvelut ostetaan Espoon uudesta sairaalasta. Muista yk siköis tä siirtyvän henkilökunnan lisäksi ei Villa Bredan alueelle tarvita uutta hen ki lö kun taa. Toimialat laativat talousarvion valmistelun yhteydessä hen ki lös tö mi toi tuksen kehitystä koskevan arvion suunnittelukaudelle ml. eläköityminen. Lisäk si siinä arvioidaan henkilöstön määrää a osaamista suhteessa toi mintaan a palvelutuotannon tavoitteisiin. Henkilöstösuunnittelussa huo mioidaan toiminnan mahdollisen lakisääteisen mitoituksen lisäksi seudullinen ver tai lu. Eri ammattiryhmien välisiin työnakoihin tulee myös kiinnittää huomio ta. Samalla toimintaa tarkastellaan tasa-arvon a yhdenvertaisuuden se kä sukupuolivaikutusten näkökulmasta. Oheismateriaalina on väestöennuste, tuloslaskelma a rahoituslaskelma. Investoinnit Taloussuunnitelman yhteydessä laaditaan investointiohelma vuosille Vuosina 2013 a 2014 poistot ovat nousseet suuremmiksi kuin vuosi ka te mikä on ohtanut siihen että tilikauden tulos on äänyt negatiiviseksi. Vuo si kat teen tulisi suunnittelukauden aikana olla keskimäärin vähintään 8 mil oo naa euroa otta talous kestää investointien aiheuttaman poistot. Vuon na 2015 on arvioitu kaupungin saavan maanmyyntituloa 6,6 mil oonaa euroa a vuonna 2016 vastaava arvio on 8,3 miloonaa euroa. Kaupungin säännönmukaiset vuosittaiset investointitarpeet, sisältäen raken nus ten ylläpitokoraukset, liikenneväylien a yleisten alueiden muu tostyöt sekä koneiden, kaluston a IT-ärestelmien uusiminen ovat noin 3 mil. eu roa/vuo si. Vuonna 2014 hyväksytyssä investointiohelmassa on säännönmukaisten in ves toin ti me no en lisäksi muita hankkeita yhteensä 28 mil. euroa vuosille Näistä Villa Bredan laaennus muodostaa yli puolet, 15 mil. eu roa. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2014 käyttä mät tä ääneiden investointimäärärahoen lisämäärärahoa vuodelle 2015 yh teen sä 3,5 miloonaa euroa. Kaupungin tavanomainen tulorahoitus ei riitä investointiohelman toteuttamiseen, vaikka maanmyynnit toteutuvat arvioi dun mukaisina. Vuonna 2015 kaupunki tarvitsee näillä näkymin 5 miloo naa euroa lainaa a vuonna 2016 vielä 4 miloonaa euroa lisää, olloin lai na kan ta nousee 9 miloonaan euroon. Jos maanmyynnit eivät toteutuisi suun ni tel man mukaisesti, lainatarve nousee vielä tästä. Rakennusinvestoinneista tulee aina olla hyväksytty tarveselvitys ennen kuin hankkeelle voidaan varata suunnittelumäärärahaa sisällyttämistä inves toin ti oh el maan (Rakennusinvestointihankkeiden toteutusohe, KV ). Näihin perusteisiin noaten KH on vahvistanut seuraavat vuoden 2016 talousarvion a vuosien taloussuunnitelman valmistelua oh aa vat linaukset:

17 PÖYTÄKIRJA 4/ Käyttötalouden osalta KH on hyväksynyt liitteenä olevan toi mi ala kohtai sen tulo- a menokehyksen. Kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2014 tilinpäätöstä a vuoden 2015 talousarviota. Toimialoilta on pyydetty tietoa tulevista olen nai sis ta muutoksista, oita on huomioitu kehysvalmistelussa. Li säksi on huomioitu väestönkasvu a kuntien arvioidut kustannustason muu tok set valtiovarainministeriön ennusteen mukaisina (1,3 % vuonna 2016, 1,4 vuonna 2017 a 1,8 vuonna 2018; VM , Kun ta ta lousoh el ma ) sekä toimialoen 1,5 %:n tehostaminen. 2. Kaupunki soveltaa kiinteistöverotuksessa veroprosenttien alaraoa. Ylei nen kiinteistöveroprosentti on 0,8 prosenttia, vakituisen asuin ra kennuk sen 0,37 prosenttia a rakentamaton rakennuspaikka 2,3 prosenttia. 3. Kunnallisverosta kertyvät verotulot perustuvat lähtökohtaisesti ny kyiseen 16,5 prosentin verokantaan. 4. Kaupungin toimintoa tulee lähivuosina ärestää siten, että kaupungin hen ki lös tön kokonaislukumäärä ei kasva ellei voi osoittaa että pal ve lutar ve edellyttää sitä. 5. Suunnittelukaudella ei voi toteuttaa uusia hankkeita muutoin kuin siir tämäl lä o hyväksyttyä hankkeita vuodelle 2020 tai suunnittelukauden ulko puo lel le. Talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kaupungin ke hit tämis-stra te gian, oka kuluvalle valtuustokaudelle perustuu valtuuston huh tikuus sa 2013 strategiaseminaarissa esille nostamiin valtuustokauden päätök sen teon kannalta tärkeisiin painopistealueisiin a näitä toteuttaviin usein myös poikkihallinnollisiin toimenpiteisiin. Toimialat työstävät a tarkentavat ta lous ar vio vuo den tavoitteitaan em. pohalta. Vahvistaessaan em. laadintaoheet KH samalla kehotti toimialoa ryh tymään toimenpiteisiin kuluvan vuoden 2015 käyttömenoen vähentämiseksi. KH: KV merkitsee tiedoksi vuoden 2016 talousarvion a vuosien ta lous suun ni tel man laadintaoheet.... Talousohtaa esitteli toimialakohtaista kehysvalmistelua. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

18 PÖYTÄKIRJA 4/ Lisämääräraha valtionosuuden koraus 53/ /2015 KV 41 Lisätiedot: talousohtaa Mikael Boström, puh. (09) Yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron lais sa säädettyä ala- a yläraoa korotettiin vuodelle Yleisen kiin teistö ve ron osalta korotus raoihin oli 0,2 prosenttiyksikköä. Uusi alaraa on 0,8 %. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin osalta korotus oli 0,05 prosenttiyksikköä uuden alaraan ollessa siten 0,37 %. Kauniaisten ta lous ar vio a -suunnitelma on laadittu käyttäen korotettua kiin teis tö ve ropro sent te a. Laissa säädettyen raoen korotuksen myötä arvioitiin Kauniais ten kaupungin kiinteistöveroen kasvavan noin eurolla vuonna 2015 verrattuna vuoteen Kiinteistöveron muutosten tuottoarviota vastaava erä piti vähentää pe ruspal ve lu en valtionosuudesta niin että leikkaus kohdistuisi pääosin niihin kun tiin oiden verotulot kasvavat alaraoen korotusten perusteella. Val tiova rain mi nis te riön valtionosuuslaskelmien perusteella näiltä kunnilta esi tettiin leikattavaksi aikaisemman kiinteistöveroprosenttinsa a uuden alaraan vä li nen tuotto. Talousarvio laadittiin tällä tiedolla. Vuoden 2015 val tionosuu det arvioitiin tämän myötä Kauniaisten osalta negatiiviseksi, eu roa. Myöhemmin ministeriö päätti, että kiinteistöveron muutosten tuottoarviota vas taa va koko maan erä leikataankin kaikilta kunnilta kiinteistöen ve ro tusar vo en suhteessa. Tämän myötä Kauniaisten vuoden 2015 valtionosuudet tu le vat nousemaan a olemaan noin euroa paremmat vah vis tettuun talousarvioon nähden. Tällä muutoksella kaupungin vuoden 2015 valtion osuu det ovat yhteensä euroa. KH: Päätös: KV päättää että kaupungin vahvistetun talousarvion valtionosuuden tu lo arvio ta tarkistetaan a nostetaan vastaamaan valtionvarainministeriön asiasta tekemää päätöstä. Muutetun talousarvion mukaan kaupungin vuoden 2015 valtionosuudet ovat euroa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

19 PÖYTÄKIRJA 4/ Lisämäärärahaesitys Mäntymäen koululle 53/ /2015 KV 42 Lisätiedot: opetuspäällikkö Sari Aarniokoski, puh. (09) Suomenkielinen opetus- a varhaiskasvatuslautakunta on esit tä nyt seuraavaa lisämäärärahaa Mäntymäen koululle lisääntyneeseen op pi las mää rään perustuen. Kauniaisten kaupungin talousarvio 2015 a taloussuunnitelma mu kaan määrärahan muutosesityksen kaupunginvaltuustolle voi tehdä talous ar vio vuo den aikana, os sopeuttamistoimenpiteissä ei ole onnistuttu. Esi tyk sen perusteluissa on tällöin selvitettävä, mihin toimenpiteisiin on ryhdyt ty lisämäärärahatarpeen välttämiseksi. Arvioitaessa kouluen li sä mää rära han tar vet ta, tulee perusteena huomioida edellisten perusteluiden lisäksi tun ti ke hys, ryhmäkokoen muutokset sekä erityisopetuksen tarve (s.30). Kun vuoden 2015 budetti hyväksyttiin syksyllä 2014, oli Mäntymäen op pilas mää rä 390. Koulutulokkaiden ilmoittautuminen päättyi tammikuussa 2015 a tällä hetkellä lukuvuoden oppilasmäärä on 414. Vuoden 2015 budetti on laskettu 390 oppilaan mukaan. Eroa toteutuvassa oppi las mää räs sä on +24 oppilasta budetoituun verrattuna. Opetusryhmiä/luokkia Mäntymäen koulussa oli lukuvuonna Tu le val le lukuvuodelle ryhmien määrä nousee 23:een, kun nykyisten kuudes luok ka lais ten kolmen rinnakkaisluokkien tilalle tulee nelä yk kös luokkaa. Lukuvuonna luokkia on ollut 22 seuraavasti: Vuosiluokilla 1-3 a 5 on ollut nelä rinnakkaisluokkaa. Vuosiluokilla 4 a 6 rinnakkaisluokkia on ollut kullakin kolme. Tulevan lukuvuoden 23 luokkaa akautuvat seuraavasti: Vuosiluokilla 1-4 rin nak kais luok kia on nelä samoin kuin vuosiluokalla 6. Viidennellä vuo siluo kal la rinnakkaisluokkia on kolme. Suomenkielinen opetus- a varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt op pilaak si oton kriteereistä Lukuvuodelle es poo laisia oppilaita on otettu Mäntymäkeen 7 a heidän oppilaaksi otto on tehty sisa ruus pe rus teel la, oka on oppilaaksi oton kriteereissä toisena. Es poo laiset oppilaat eivät ole lisänneet rinnakkaisluokkien määrää. Tulevan lukuvuoden 70 kauniaislaisen koulutulokkaan sioittaminen kolmeen rinnakkaisluokkaan kasvattaisi ryhmäkoon oppilaaseen. Uusien vuonna 2008 syntyneiden oppilaiden Kauniaisiin muutto aiheuttaisi ryh mien akamisen nelään rinnakkaisluokkaan koulupolun myöhemmässä vai hees sa.

20 PÖYTÄKIRJA 4/ Oppilasmäärät Mäntymäellä a niiden muutokset (tilanne ): Vuosiluokka Espoolaiset Rinnakkaisluokat Espoolaiset Rinnakkaisluokat YHT Rinnakkaisluokkien lisäys 22 luokasta 23:een luokkaan (+ yksi luo kan opetta a) a oppilasmäärän kasvu 390 oppilaasta (TA2015) 414 oppilaaseen (+ 24 oppilasta) nostaa Mäntymäen tarvetta lisämäärärahaan. Oppilaskohtainen määräraha on vuoden 2015 talousarvion mukaan 7.567,00, osta opettaien palkat ovat 2.957,00 a niiden sosiaalikulut 1.112,00 sekä oppilaskohtaiset menot 554,00. Oppilasmäärän kasvu ei vai ku ta sisäisiin menoihin a muun henkilökunnan kustannuksiin. Män tymäen oppilasmäärän kasvun 24 oppilaalla seurauksena koulun li sä mää rära han tarve vuodelle 2015 on ,00 : 2.957,00 * 24 / 5kk = , ,00 * 24 / 5kk = ,00 554,00 * 24 / 5kk = KH: Päätös: KV päättää myöntää Mäntymäen koulun käyttömenoihin vuodelle ,00 lisämäärärahan koulun kasvaneesta oppilasmäärästä syn tyvien kustannusten kattamiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) 2 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen HEL 2015-005879 T 00 00 00 Päätösehdotus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 9.1.2014 esittää, että

Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 9.1.2014 esittää, että Kunnanhallitus 177 25.05.2015 Kunnanhallitus 200 01.06.2015 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen (kv) 788/00.04.02/2014, 526/00.01.00/2015 Kunnanhallitus 25.05.2015 177 Helsingin, Vantaan ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (5) 88 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen HEL 2015-005879 T 00 00 00 Esitys esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen Kunnanhallitus 177 25.05.2015 Kunnanhallitus 200 01.06.2015 Kunnanvaltuusto 63 15.06.2015 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen 788/00.04.02/2014, 526/00.01.00/2015 Kunnanhallitus 25.05.2015 177

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen, puh. (09)5056246 etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen, puh. (09)5056246 etunimi.sukunimi@kauniainen.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 26 17.03.2015 Kaupunginhallitus 83 25.03.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 44 19.05.2015 Sosiaali- ja terveystoimen resurssitarkastelu 142/01.01.00/2015 SOTE 17.03.2015

Lisätiedot

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen anta mi sen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen anta mi sen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kaupunginhallitus 106 20.03.2017 Tarkastuslautakunta 51 18.05.2017 Kaupunginvaltuusto 49 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätös KH 106 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilin pää

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 Kaupunginhallitus 84 27.03.2017 Sastamalan 40 19.05.2017 tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 57 26.06.2017 Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 786/02.02.00/2015 KHALL

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen, puh. (09)5056246 etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen, puh. (09)5056246 etunimi.sukunimi@kauniainen.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 26 17.03.2015 Kaupunginhallitus 83 25.03.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 44 19.05.2015 Kaupunginhallitus 125 27.05.2015 Sosiaali- ja terveystoimen resurssitarkastelu

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 45 29.05.2017 vuoden 2016 tilinpäätös ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 65/1.40/2017 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely Kaupunginhallitus 80 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 29 09.05.2017 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.05.2017 Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 41 25.03.2015 Tarkastuslautakunta 35 07.05.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 350/00.00 02 02/2015 H

Lisätiedot

Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS

Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus 53 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 10 11.04.2017 Tarkastuslautakunta 22 12.05.2017 Kunnanvaltuusto 18 29.05.2017 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS 1/01.013/2016 Kh 27.03.2017 53 Valmistelija hallintojohtaja

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallitus 119 25.03.2013 Työyhteisötoimikunta 12 15.04.2013 Tarkastuslautakunta 57 07.06.2013 2009-2012 Valtuusto 98 18.06.2013 Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36 Yhtymähallitus 36 15.03.2016 Tilinpäätös 2015 Yhtymähallitus 36 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voi massa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. Kun talain 113

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Tarkastuslautakunta 57 20.05.2015 Kaupunginvaltuusto 44 25.05.2015 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN KH 106 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille / /2014

Kaupunginvaltuusto Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille / /2014 Kaupunginvaltuusto 28 09.06.2014 Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille 2015-2017 570/02.02.00/2014 KV 28 Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kun nal

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016

Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 Viitasaaren kaupunginhallitus 66 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 30 17.05.2017 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 41/201/2017 Viitasaaren kaupunginhallitus 27.03.2017 66

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

15 08.02.2017 19 01.03.2017 23 12.04.2017 30 19.04.2017 38 17.05.2017 Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden kilpailuttaminen TARK 08.02.2017 15 Hankintapäällikkö Leena Räsänen esittelee asiaa tar

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 178 27.03.2013 Tarkastuslautakunta 28 29.05.2013 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen H 178 Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2015

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 Kunnanhallitus 137 30.05.2016 Valtuusto 66 22.06.2016 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 KH 137 KUUMA-komissio 29.2.2016 / 3 KUUMA-johtokunta 9.3.2016 / 22 KUUMA-komissio 29.2.2016

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Vuoden 2016 aikana on jatkettu valtuuston vuonna 2014 hyväksymän ta louden tasapainottamisohjelman toteuttamista, jonka avulla menojen kas vu ke-

Vuoden 2016 aikana on jatkettu valtuuston vuonna 2014 hyväksymän ta louden tasapainottamisohjelman toteuttamista, jonka avulla menojen kas vu ke- Kaupunginhallitus 41 13.02.2017 Kaupunginhallitus 84 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 50 03.05.2017 Kaupunginvaltuusto 34 15.05.2017 ORIVEDEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 Kaupunginhallitus 13.02.2017

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Kaupunginhallitus 104 30.03.2015 Sastamalan 35 22.05.2015 tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 36 15.06.2015 Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 38/02.02.00/2014 KHALL

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA 2013-2016 PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Aika: 13.11.2013 klo 16:30-20:00 Paikka: Villa Breda, takkahuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 28 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot