LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 4/ Aika: klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden 2014 arviointikertomuksen hyväksyminen 7 36 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen a vastuuvapauden myöntäminen 8 37 Henkilöstökertomus Hankintapäätös tilintarkastuspalveluita koskevassa tarouskilpailussa 39 Vuoden 2015 talouden ensimmäinen osavuosikatsaus per Talousarvion a taloussuunnitelman laadintaoheet vuosille Lisämääräraha valtionosuuden koraus Lisämäärärahaesitys Mäntymäen koululle Terveyskeskuksen vastaanottotiloen saneeraus (890052), lisämäärärahaesitys 44 Sosiaali- a terveystoimen resurssitarkastelu (lisämääraha-asia) 45 Ostopalvelusopimus sosiaali- a kriisipäivystyksen ärestämisestä sekä lastensuoelulain mukaisesta päätöksenteon ärestämisestä Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen Asemakaavamuutos koskien osaa 7. kaupunginosan korttelista 1052 (Sailonkua) 48 Oy Granilla Ab:n lainoen uudelleen ärestelyt a anomus kaupungin omavelkaisen takauksen antamisesta noin 2 miloonan euron lainoille 49 Valtuustoaloite, pysäköinnin aikaraoittaminen äähallin P-alueella Valtuustoaloitteita 39

2 PÖYTÄKIRJA 4/ Läsnä: Rehn-Kivi Veronica puh.oht. Ala-Reinikka Tapani I varapuh.oht. Pesonen Juha II varapuh.oht. Alapappila Annukka Ant-Wuorinen Lauri Artoki Risto Berg Finn Colliander-Nyman Nina Eklund Pertti Fellman Veronica Hallbäck Johan Hammarberg Johanna Herkama Pekka Jämsén Martta Karlsson-Finne Anna Lena Kurkela Heikki Lamberg-Allardt Christel Limnell Patrik Miettinen Taisto Nyberg Daniel Peltovirta Margit Rintamäki-Ovaska Tiina Savander Johanna Sederholm Camilla Skogster Alf Stenberg Stefan Stolt Sofia Tuohioa Pauli Vaenerberg Robert Viherluoto-Lindström Irmeli Wahlstedt Virva Gylling-Bärlund Catharina v Jääskeläinen Tapani v Nystén Tiina v Tupamäki Olavi v Widén Torsten k Söderlund Gun kaup.siht. Jahnsson Markus tied.siht. Boström Mikael talousoht. Haru Marianna yhdyskunta.oht. Poissa: Johansson Johan Kivelä Marianne Laurila Piro Sunabacka Ulf-Johan Allekiroitukset Veronica Rehn-Kivi Gun Söderlund puheenohtaa sihteeri

3 PÖYTÄKIRJA 4/ Käsitellyt asiat Pöytäkira tarkastettu Allekiroitukset Risto Artoki Finn Berg Pöytäkira yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaa

4 PÖYTÄKIRJA 4/ Kokouksen ärestäytyminen KV 33 KV - toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimenhuudon suorit ta misen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi - valitsee kaksi pöytäkirantarkastaaa.... Puheenohtaan ehdotus käsittelyärestyksen muuttamisesta siten, että vuo den 2014 tilinpäätös käsiteltiin kokouksen ensimmäisenä varsinaisena asia na, hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös: KV - totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimenhuudon suo ritta misen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumäärään näh den pää tös val tai sek si - valitsi valt. Risto Artoen a valt. Finn Bergin pöytäkirantarkastaiksi - muutti esityslistan asioiden käsittelyärestystä siten, että vuoden 2014 ti lin pää tök sen käsittelyä koskeva asia käsiteltiin kokouksen en sim mäise nä varsinaisena asiana.

5 PÖYTÄKIRJA 4/ Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 52/ /2015 KV 34 Lisätiedot: talousohtaa Mikael Boström, puh. (09) Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta ti lin päätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä a an net tava se tilintarkastaien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen älkeen saatet ta va se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma a niiden liit tee nä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu a toi min ta ker tomus. Kunnan, oka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia a sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös, oka käsittää kon serni tu los las kel man, -taseen a -rahoituslaskelman liitteineen. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toimin nal lis ten a taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa a kunta kon ser nis sa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoa sel lai sista kunnan a kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, oista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tu los las kel massa tai rahoituslaskelmassa. Lisäksi kaupunginhallituksen on toi min ta ker tomuk ses sa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta a siihen sisältyvä riskien hal lin ta on kaupungissa ärestetty. Vuoden 2014 tulos on aliäämäinen ,52 euroa. Tulos on parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Kaupungin toimintakate - toi min ta tu loen a toimintamenoen erotus - on 56,6 mil. euroa, eli 3,1 mil. euroa suurem pi kuin vuonna Vuosikate on 4,9 mil. euroa, eli 1,1 mil. euroa hei kom pi kuin edellisenä vuonna. Vuosikate ei riittänyt poistoen kat ta misek si, mikä ohtaa negatiiviseen tulokseen. Vuoden aikana toteutuneet investointimenot olivat 5,8 mil. euroa, eli pienem mät kuin edellisenä vuonna (6,6 mil. euroa). Investointimenoa ra hoitet tiin pääosin omalla tulorahoituksella. Maksuvalmiuden turvaamiseksi kau pun gil la oli vuoden lopussa 4 mil. euroa tilapäistä lainaa - 3 mil. euroa enem män kuin edellisenä vuonna. KH on hyväksynyt kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen a ehdottanut, että tilikauden aliäämä ,52 euroa, siirretään taseen tilikauden yli-/aliäämätilille. Tilinpäätös 2014 on esityslistan liitteenä. Tilinpäätös on myös luettavissa osoit tees sa

6 PÖYTÄKIRJA 4/ KH: KV päättää - hyväksyä Kauniaisten kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen a - siirtää tilikauden aliäämä, ,52 euroa, taseen yli-/ali ää mä ti lille.... Kaupunginohtaa esitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen tulosta a val tuus tokau den tavoitteiden toteutumista. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 PÖYTÄKIRJA 4/ Vuoden 2014 arviointikertomuksen hyväksyminen 52/ /2015 KV 35 Lisätiedot: talousohtaa Mikael Boström, puh. (09) Tarkastuslautakunta on käsitellyt vuoden 2014 arviointikertomusluonnosta ko kouk sis saan 16.4., 29.4., 7.5. a ( 113). Lautakunnan hy väksy mä arviointikertomus on esityslistan liitteenä. KH on merkinnyt arviointikertomuksen tiedokseen. Tarkastuslautakunta: KV päättää - merkitä tiedoksi arviointikertomuksen kaupungin vuoden 2014 toi minnas ta a taloudesta - kehottaa kaupunginhallitusta a muita toimielimiä ottamaan huomioon ar vioin ti ker to muk ses sa esitetyt havainnot talousarviossa a ti lin pää tökses sä - kehottaa kaupunginhallitusta antamaan tarkastuslautakunnalle vas tineen arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin syyskuun 2015 lop puun mennessä.... Tarkastuslautakunnan puheenohtaa, valt. Kurkela selosti ar vioin ti ker tomus ta a arvioinnin painopistealueita lyhyesti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 PÖYTÄKIRJA 4/ Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen a vastuuvapauden myöntäminen 52/ /2015 KV 36 Lisätiedot: talousohtaa Mikael Boström, puh. (09) Kuntalain 68 pykälän mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tu loslas kel ma, rahoituslaskelma a niiden liitteenä olevat tiedot sekä ta lous arvion toteutumisvertailu a toimintakertomus. Tilinpäätöksen sisältö on määri tel ty samoin kuin 68 pykälässä. Kunnan, oka tytäryhteisöineen muo dostaa kuntakonsernin, tulee kuntalain 68a pykälän mukaan laatia a si säl lyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Jos tilintarkastuskertomukseen sisältyy muistutus, tarkastuslautakunnan on kuntalain 75 pykälän mukaan hankittava muistutuksesta asianomaisen se li tys a hallituksen lausunto. päättää toimenpiteistä, oi hin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus a siinä mahdol li ses ti tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään ti lin pää töksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. BDO Audiator Oy:n tilintarkastaa JHTT, HTM Tove Lindström-Koli on anta nut päivätyn tilintarkastuskertomuksen. Lausunnossaan ti lintar kas ta a esittää tilinpäätöksen hyväksymistä a vastuuvapauden myön tämis tä tilivelvollisille tilikaudelta Tilintarkastuskertomus 2014 on liittee nä. Tarkastuslautakunta on todennut, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, oka edellyttäisi lausunnon hankkimista kaupunginhallitukselta tai se li tystä asianomaiselta a päättänyt - saattaa tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi se kä - esittää valtuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään a kaupun gin hallintoa a taloutta hoitaneille toimielinten äsenille a teh tä väaluei den ohtaville viranhaltioille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Tarkastuslautakunta: KV päättää - merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta hyväksyä Kauniaisten kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen - myöntää kaupungin hallintoa a taloutta hoitaneille toimielinten äsenille a tehtäväalueiden ohtaville viranhaltioille vastuuvapauden tilikaudelta Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 PÖYTÄKIRJA 4/ Henkilöstökertomus / /2014 KV 37 Lisätiedot: henkilöstöpäällikkö Päivi Hytönen, puh. (09) Osana kaupungin tilinpäätöstä laaditaan henkilöstökertomus, ossa ti linpää tös kir aa huomattavasti tarkemmin kuvataan kaupungin hen ki lös tö poliit ti sia tavoitteita a toimintaperiaatteita sekä esimerkiksi palkitsemiseen a työ hy vin voin tiin liittyviä toimenpiteitä a erityisesti kertomusvuoden tun nuslu ku a. Kaupunki edistää henkilöstön hyvinvointia a rekrytoitavan henkilöstön saata vuut ta. Työnantaana kaupunki toimii tuloksellisen a tuottavan työn a työ elä män laadun edistämiseksi tavoitteena taata henkilökunnalleen mahdol li suu det työskennellä aikaansaavasti, osaavasti, osallistuen a on nistuen. Osana työelämän laadun kehittämistä tavoitteena on edistää työn a per he-elä män yhteensovittamisen a työaikaoustoen muotoa. Henkilöstön työssä suoriutumista tuetaan koulutuksen, valmennuksen a työn oh auk sen keinoin samalla edistäen monimuotoisuutta a su vait se vaisuut ta korostavien työyhteisöen hyvinvointia. Tavoitteena oli myös kiinnittää huomiota sairauslomiin a yhdessä työ terveys huol lon kanssa tukea henkilökunnan terveyttä, työkykyisyyttä a työ hyvin voin tia sekä edistää työurien pidentämistä. Kaupungille asetettuen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi käy tettä vis sä oli 688,7 vakanssia. Henkilökunnan määrä oli 719 (edellisenä vuonna 727). Lukuun si säl ty vät kaikki tuona päivänä voimassa olleet vakituiset (77 %) a mää räai kai set palvelussuhteet (23 %). Henkilöstöstä naisia oli 79 %, miehiä 21 %. Suurin ikäryhmä on vuotiaat, henkilökunnan keski-iän ollessa 44,6 vuotta. Sairauspäiviä vuonna 2014 oli Keskimäärin sai rauspäi viä oli 12/henkilö. Poissaoloihin pyritään vaikuttamaan mm. varhaisen välittämisen mallin avul la. Työhön paluu pitkiltä sairauslomilta vaatii usein työntekiän, esi miehen, työterveyshuollon a tarvittaessa henkilöstöhallinnon yhteistyötä. Vuoden aikana iän perusteella eläköityi 13 henkilöä. Henkilöstöaosto on merkinnyt henkilöstökertomuksen tie dokseen a yhteistyökomitea on käsitellyt sitä kokouksessaan Vuoden 2014 henkilöstökertomus on esityslistan oheismateriaalina. KH: KV merkitsee tiedokseen vuoden 2014 henkilöstökertomuksen.

10 PÖYTÄKIRJA 4/ Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11 PÖYTÄKIRJA 4/ Hankintapäätös tilintarkastuspalveluita koskevassa tarouskilpailussa 161/ /2015, 1070/ /2014 KV 38 Lisätiedot: kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, puh. (09) Kaupungin nykyinen sopimus tilintarkastuspalveluista on koskenut ti li vuosia a sopimus on voimassa siihen saakka, kunnes vuoden 2014 tilintarkastus on loppuun suoritettu a valtuusto on hyväksynyt ti linpää tök sen. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan ( 59) päät tä nyt käynnistää tilintarkastuspalvelun hankinnan tilikausille Palvelun hankinnassa on käytetty ulkopuolisen konsultin apua. Kun ta lain mukaan valtuusto päättää tilintarkastaien valitsemisesta tar kastus lau ta kun nan esityksestä. Hankittavan tilintarkastuspalvelun tavoitteena on varmistaa kunnan lakien a säädösten mukaista toimintaa sekä huolehtia lakisääteisen tar kas tus velvol li suu den toteuttamisesta. Hankinnan kohteena on kuntalain (365/1995) 9. luvun (sittemmin voi maan tulleen uuden kuntalain 14 luvun) a kaupungin hallinnon a ta louden tarkastus Kauniaisten kaupungille sekä tilintarkastus konsernin ty täryh tiöil le. Tarkastuksen kohteena ovat seuraavat organisaatiot: Kauniaisten kaupunki Oy Granilla Ab Kiinteistö Oy Kauniaisten Korsu Kiinteistö Oy Jermu Kiinteistö Oy Juus Fastighets Ab Kauniaisten Paikallislehti Oy Hankintamenettelyssä valitaan yksi (1) toimittaa, onka kanssa tehdään so pi mus. Hankintamenettelynä on käytetty avoin menettely. Tarouskilpailua kos keva hankintailmoitus ulkaistiin il moi tus ka na vassa Tarouspyynnössä tarousten toimittamiselle asetettiin määrä aak si klo Taroaille annettiin mahdollisuus esittää ky symyk siä tarousaikana kello mennessä. Määräaikaan mennes sä ei esitetty kysymyksiä. Tarousten toimittamisen määräaikaan mennessä saapui kaksi tarousta, ti lin tar kas tus yh tei söil tä PwC Julkistarkastus Oy a BDO Audiator Oy. Tarottavaa palvelua a tarousta koskevat vaatimukset määriteltiin tar ouspyyn nön tarouslomakkeessa 3 (hankinnan kohdetta a tarousta koskevat vä him mäis vaa ti muk set). Taroaien edellytettiin vastaavan kaikkiin tar ouslo mak keen kysymyksiin sekä liittävän kaikki vaadittavat asiakirat a sel vityk set tarouksensa liitteeksi.

12 PÖYTÄKIRJA 4/ Molemmat taroukset todettiin tarouspyynnön mukaisiksi a hyväksyttiin mu kaan tarousvertailuun. Tarousten vertailu Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Ko konais ta lou del li sen edullisuuden vertailuperusteet on kuvattu tarouspyynnön koh das sa 9 (tarousten valintaperusteet a vertailu). Hintavertailu 50 % Tarouspyynnössä oli ilmoitettu vertailtavien hintoen painoarvo a pis teytys. Hintavertailu ilmenee liitteestä 1 Tarousten vertailutaulukko, sivulta hin ta ver tai lu. Liite on kokonaisuudessaan EI JULKINEN valtuuston han kinta pää tök seen saakka. Taroaa Painotetut hintapisteet yhteensä 1. 48,07 p 2. 50,00 p Laatuvertailu 50 % Tarouspyynnössä oli ilmoitettu kunkin vertailtavan laatutekiän painoarvot a pisteytykset. Laatuvertailu ilmenee liitteestä 1 Tarousten ver tai lu tau lukko, sivulta laatuvertailu. Laatuvertailun lopputulos on seuraava: Taroaa Painotetut laatupisteet yhteensä 1. 50,00 p 2. 46,70 p Tarouskilpailussa vertaillut taroukset sioittuivat paremmuusärestyksessä seu raa vas ti: Taroaa Hintapisteet Laatupisteet Kokonaispisteet 1. 48,07 p 50,00 p 98,07 p 2. 50,00 p 46,70 p 96,70 p Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarouksen on antanut taroaa 1. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan päättänyt esittää valtuus tol le, että kaupungin tilintarkastaaksi valitaan taroaa 1. Tarkastuslautakunta: Päätös: KV päättää, että kaupungin tilintarkastaaksi valitaan taroaa 1. Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 PÖYTÄKIRJA 4/ Vuoden 2015 talouden ensimmäinen osavuosikatsaus per / /2015 KV 39 Lisätiedot: taloussuunnittelia Tuia Sandelin, puh. (09) Kaupungin taloudesta a toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osa vuo sikat saus ta. Ensimmäinen katsaus raportoi huhtikuun a toinen elokuun lopun tilannetta. Osavuosikatsaus 1/2015 aetaan oheismateriaalina. Katsaus sisältää talousarvion toteumavertailut sekä selvitykset kaupungin stra te gis ten tavoitteiden toteutumisesta. Aikaisemmista vuosista poiketen en sim mäi nen osavuosikatsaus sisältää nyt myös koko vuoden ennusteen. En nus tee na on sekä nk. rullaava 12 kk että toimialoen omat ennusteet. Rul laa va 12 kuukautta sisältää viimeisten 12 kuukauden toteumatiedot. Täs sä osavuosikatsauksessa se tarkoittaa vuoden 2014 toukokuun a vuoden 2015 huhtikuun väliset toteumatiedot. KH: Päätös: KV merkitsee tiedokseen osavuosikatsauksen 1/2015. Merkittiin tiedoksi.

14 PÖYTÄKIRJA 4/ Talousarvion a taloussuunnitelman laadintaoheet vuosille / /2015 KV 40 Lisätiedot: talousohtaa Mikael Boström, puh. (09) Kuntalain mukaan valtuuston tulee vuoden loppuun mennessä hyväksyä kun nan talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. Samanaikaisesti valtuus to hyväksyy vähintään kolmea seuraavaa vuotta koskevan suun nit te lukau den taloussuunnitelman. Talousarvio on tämän kauden ensimmäinen vuo si. Taloussuunnitelman a talousarvion valmistelusta vastaa kau pun ginhal li tus. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää kunnan tulo- a kiin teis tö ve ro pro sen teis ta. Ne tulee ilmoittaa verohallinnolle marraskuun puo li vä lin tienoilla. Yleinen taloudellinen tilanne Valtionvarainministeriön (Kuntatalousohelma ) arvioiden mukaan BKT kääntyy hitaaseen kasvuun vuonna 2015 (0,5 %) a kasvaa seuraa vi na vuosina runsaan prosentin vuosivauhdilla. Euroopan komissio on ar vioi nut Suomelle kuitenkin synkempiä kasvulukua. Kuntien kustannustason muutos on arvioitu olevan 0,9 % vuonna 2015, 1,3 % vuonna 2016, 1,4 vuonna 2017 a 1,8 vuonna 2018 (VM , Kun ta ta lous oh el ma ). Uuden hallitusohelman sekä tulevien poliittisten päätösten vaikutukset niin kun tien kun muuhunkin yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, eivät ole tällä het kel lä tiedossa. Verorahoitus Kauniaisten valtionosuustulot ovat laskeneet 3,5 miloonaa euroa vuodesta 2012 vuoteen 2015 a pienenevät edelleen valtionosuusuudistuksen ohdos ta opa 2 miloonaa euroa seuraavina vuosina. Vuonna 2016 val tionosuu det vähenevät noin miloonalla eurolla vuoteen 2015 verrattuna. Kaupungin verotulot kasvoivat vuonna 2014 poikkeuksellisen palon, opa 5,4 %, eli 3 miloonaa euroa. Viimeinen valmistunut verovuosi 2013 osoittaa sen että verotulot kasvoivat enemmän (kasvua 4,3 %) kuin veroista teh tä vät vähennykset (kasvua 2,2 %). Edellisinä kahtena vuotena ve ro tu loen kasvu on ollut 3,3 a 3,5 %. Vuonna 2015 arvioidaan että verotulot kasva vat noin 3,2 %, eli hieman alle 2 miloonaa euroa. Vuonna 2016 kasvu on arvioitu olevan noin 3,3 %, eli 2 miloonaa euroa. Kuntaliiton huhtikuun lo pus sa antama ennuste tukee näitä arvioita.

15 PÖYTÄKIRJA 4/ Käyttötalous Kauniaisten kaupunki tuottaa laadukkaat palvelut asukkailleen, mikä myös nä kyy keskimääräistä korkeampina kustannuksina. Kaupungin tuottamien hy vin voin ti pal ve lu en volyymimuutokset riippuvat ensisiaisesti väestön muu tok sis ta eri ikäryhmissä. Kaupungin asukasluku kehittyy suotuisasti (Väes tö tau luk ko liitteenä). Ennusteen mukaan selvästi suurin kasvu on ikään ty nei den ryhmissä, mikä nostanee terveys- a vanhuspalveluen kysyn tää. Pienten lukumäärien vuoksi ikäryhmien muutokset voi poiketa mer kit tä väs ti ennusteesta. Sosiaali- a terveystoimen osalta väestöpohaa, ol le palvelut on ärestettävä, lisää Kauniaisten terveysaseman hoi to paikak seen valinneiden ulkopaikkakuntalaisten määrä. Se lisää kustannuksia, mut ta myös tulot lisääntyvät, koska kotikunta korvaa kustannukset. Kansantalouden hidas kasvu sekä ulkisen talouden yleiset ta sa pai not tamis toi met luovat kunnissa yleensä a myös Kauniaisissa tarvetta tehostaa toi min taa a nostaa palvelutuotannon tuottavuutta. Kaupungin val tuus tokau den tavoitteena on palvelutuotannon tuottavuuden nostaminen 1,5 % /vuo si. Käyttömenoen hillitseminen parantaisi myös in ves toin ti suun nit te lukau del le sioittuvien hankkeiden tulorahoituksen osuutta. Kaupungin toimintamenot kasvoivat vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan 5,2 %, kun mukana ovat sisäiset erät. Ilman sisäisiä eriä kasvu oli 4,8 %. Kas vu ylittää maan keskiarvon, oka ennakkotietoen mukaan oli 0,4 %. Yh dys kun ta toi men toimintamenoen kasvu oli 9,9 % tai noin 1 miloonaa eu roa a sosiaali- a terveystoimen 7,5 % tai hieman yli 2 miloonaa euroa. Yh dys kun ta toi men kasvu oli suunniteltua, koska kasvusta huolimatta yhdys kun ta toi mi alitti talousarvion toimintamenoen osalta. Sosiaali- a terveys toi men osalta ylitys ei ollut suunniteltu vaan talousarvio a myös muutet tu talousarvio ylittyi. Ylityksen aiheuttivat lähinnä sosiaalipalvelut (19 %), oh tuen lähinnä palveluen ostosta sekä erikoissairaanhoito (9 %). Toi minnan luonteeseen liittyy se suunnittelua a toteuman arviointia vaikeuttava seik ka, että erikoissairaanhoidon a sosiaalipalveluen kustannuskehitys ei ole vuoden mittaan tasaista vaan yllättäviä, täysin ennakoimattomia kustan nus vai ku tuk sia voi tulla vielä ihan vuoden lopussa. Myös kalliin hoidon ta sauk sen vaikutus a HUS:n muut kokonaiskustannuksiin kohdentuvat vai ku tuk set selviävät vasta vuodenvaihteen älkeen. Sosiaali- a ter veys toimen raamin suunnittelua vaikeutti vuonna 2014 se, että ter vey den huol tolain 48 : n vaikutusta oli vaikea ennakoida. Siitä huolimatta sosiaali- a ter veys toi men oman toiminnan osalta raamin ylitykset olivat vähäisiä a kus tan nus ke hi tys oli maltillista: terveydenhuollon tulosalueen menoen kas vu noin 4 %, vanhuspalveluen noin 3 % a suun terveydenhuollon 0 %. Kuntasektorin yleisen kustannustason oletetaan nousevan 0,9 % vuonna 2015, 1,3 % vuonna 2016, 1,4 vuonna 2017 a 1,8 vuonna 2018 (VM , Kuntatalousohelma ). Villa Bredan alueelle keskitetään ikäihmisten monipuoliset palvelut: en nalta eh käi se vät kotona asumista tukevat palvelut, kotihoito sekä ym pä ri vuoro kau ti nen hoito. Toimintaa keskitettäessä saadaan hyötyä myös talouden nä kö kul mas ta, esim. henkilökunnan oustava siirtyminen tarvittaessa yk sikös tä toiseen. Alueen valmistuessa väistötehtävissä työskentelevät Villa Bre dan vanhainkodin a palvelukeskuksen työntekiät palaavat Villa Bre-

16 PÖYTÄKIRJA 4/ daan, Anemonen hoivakodin ympärivuorokautinen toiminta siirtyy uu dis raken nuk sen tiloihin a Tammikummun terveyskeskussairaala toimintaa vastaa vat sairaalapalvelut ostetaan Espoon uudesta sairaalasta. Muista yk siköis tä siirtyvän henkilökunnan lisäksi ei Villa Bredan alueelle tarvita uutta hen ki lö kun taa. Toimialat laativat talousarvion valmistelun yhteydessä hen ki lös tö mi toi tuksen kehitystä koskevan arvion suunnittelukaudelle ml. eläköityminen. Lisäk si siinä arvioidaan henkilöstön määrää a osaamista suhteessa toi mintaan a palvelutuotannon tavoitteisiin. Henkilöstösuunnittelussa huo mioidaan toiminnan mahdollisen lakisääteisen mitoituksen lisäksi seudullinen ver tai lu. Eri ammattiryhmien välisiin työnakoihin tulee myös kiinnittää huomio ta. Samalla toimintaa tarkastellaan tasa-arvon a yhdenvertaisuuden se kä sukupuolivaikutusten näkökulmasta. Oheismateriaalina on väestöennuste, tuloslaskelma a rahoituslaskelma. Investoinnit Taloussuunnitelman yhteydessä laaditaan investointiohelma vuosille Vuosina 2013 a 2014 poistot ovat nousseet suuremmiksi kuin vuosi ka te mikä on ohtanut siihen että tilikauden tulos on äänyt negatiiviseksi. Vuo si kat teen tulisi suunnittelukauden aikana olla keskimäärin vähintään 8 mil oo naa euroa otta talous kestää investointien aiheuttaman poistot. Vuon na 2015 on arvioitu kaupungin saavan maanmyyntituloa 6,6 mil oonaa euroa a vuonna 2016 vastaava arvio on 8,3 miloonaa euroa. Kaupungin säännönmukaiset vuosittaiset investointitarpeet, sisältäen raken nus ten ylläpitokoraukset, liikenneväylien a yleisten alueiden muu tostyöt sekä koneiden, kaluston a IT-ärestelmien uusiminen ovat noin 3 mil. eu roa/vuo si. Vuonna 2014 hyväksytyssä investointiohelmassa on säännönmukaisten in ves toin ti me no en lisäksi muita hankkeita yhteensä 28 mil. euroa vuosille Näistä Villa Bredan laaennus muodostaa yli puolet, 15 mil. eu roa. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2014 käyttä mät tä ääneiden investointimäärärahoen lisämäärärahoa vuodelle 2015 yh teen sä 3,5 miloonaa euroa. Kaupungin tavanomainen tulorahoitus ei riitä investointiohelman toteuttamiseen, vaikka maanmyynnit toteutuvat arvioi dun mukaisina. Vuonna 2015 kaupunki tarvitsee näillä näkymin 5 miloo naa euroa lainaa a vuonna 2016 vielä 4 miloonaa euroa lisää, olloin lai na kan ta nousee 9 miloonaan euroon. Jos maanmyynnit eivät toteutuisi suun ni tel man mukaisesti, lainatarve nousee vielä tästä. Rakennusinvestoinneista tulee aina olla hyväksytty tarveselvitys ennen kuin hankkeelle voidaan varata suunnittelumäärärahaa sisällyttämistä inves toin ti oh el maan (Rakennusinvestointihankkeiden toteutusohe, KV ). Näihin perusteisiin noaten KH on vahvistanut seuraavat vuoden 2016 talousarvion a vuosien taloussuunnitelman valmistelua oh aa vat linaukset:

17 PÖYTÄKIRJA 4/ Käyttötalouden osalta KH on hyväksynyt liitteenä olevan toi mi ala kohtai sen tulo- a menokehyksen. Kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2014 tilinpäätöstä a vuoden 2015 talousarviota. Toimialoilta on pyydetty tietoa tulevista olen nai sis ta muutoksista, oita on huomioitu kehysvalmistelussa. Li säksi on huomioitu väestönkasvu a kuntien arvioidut kustannustason muu tok set valtiovarainministeriön ennusteen mukaisina (1,3 % vuonna 2016, 1,4 vuonna 2017 a 1,8 vuonna 2018; VM , Kun ta ta lousoh el ma ) sekä toimialoen 1,5 %:n tehostaminen. 2. Kaupunki soveltaa kiinteistöverotuksessa veroprosenttien alaraoa. Ylei nen kiinteistöveroprosentti on 0,8 prosenttia, vakituisen asuin ra kennuk sen 0,37 prosenttia a rakentamaton rakennuspaikka 2,3 prosenttia. 3. Kunnallisverosta kertyvät verotulot perustuvat lähtökohtaisesti ny kyiseen 16,5 prosentin verokantaan. 4. Kaupungin toimintoa tulee lähivuosina ärestää siten, että kaupungin hen ki lös tön kokonaislukumäärä ei kasva ellei voi osoittaa että pal ve lutar ve edellyttää sitä. 5. Suunnittelukaudella ei voi toteuttaa uusia hankkeita muutoin kuin siir tämäl lä o hyväksyttyä hankkeita vuodelle 2020 tai suunnittelukauden ulko puo lel le. Talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kaupungin ke hit tämis-stra te gian, oka kuluvalle valtuustokaudelle perustuu valtuuston huh tikuus sa 2013 strategiaseminaarissa esille nostamiin valtuustokauden päätök sen teon kannalta tärkeisiin painopistealueisiin a näitä toteuttaviin usein myös poikkihallinnollisiin toimenpiteisiin. Toimialat työstävät a tarkentavat ta lous ar vio vuo den tavoitteitaan em. pohalta. Vahvistaessaan em. laadintaoheet KH samalla kehotti toimialoa ryh tymään toimenpiteisiin kuluvan vuoden 2015 käyttömenoen vähentämiseksi. KH: KV merkitsee tiedoksi vuoden 2016 talousarvion a vuosien ta lous suun ni tel man laadintaoheet.... Talousohtaa esitteli toimialakohtaista kehysvalmistelua. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

18 PÖYTÄKIRJA 4/ Lisämääräraha valtionosuuden koraus 53/ /2015 KV 41 Lisätiedot: talousohtaa Mikael Boström, puh. (09) Yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron lais sa säädettyä ala- a yläraoa korotettiin vuodelle Yleisen kiin teistö ve ron osalta korotus raoihin oli 0,2 prosenttiyksikköä. Uusi alaraa on 0,8 %. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin osalta korotus oli 0,05 prosenttiyksikköä uuden alaraan ollessa siten 0,37 %. Kauniaisten ta lous ar vio a -suunnitelma on laadittu käyttäen korotettua kiin teis tö ve ropro sent te a. Laissa säädettyen raoen korotuksen myötä arvioitiin Kauniais ten kaupungin kiinteistöveroen kasvavan noin eurolla vuonna 2015 verrattuna vuoteen Kiinteistöveron muutosten tuottoarviota vastaava erä piti vähentää pe ruspal ve lu en valtionosuudesta niin että leikkaus kohdistuisi pääosin niihin kun tiin oiden verotulot kasvavat alaraoen korotusten perusteella. Val tiova rain mi nis te riön valtionosuuslaskelmien perusteella näiltä kunnilta esi tettiin leikattavaksi aikaisemman kiinteistöveroprosenttinsa a uuden alaraan vä li nen tuotto. Talousarvio laadittiin tällä tiedolla. Vuoden 2015 val tionosuu det arvioitiin tämän myötä Kauniaisten osalta negatiiviseksi, eu roa. Myöhemmin ministeriö päätti, että kiinteistöveron muutosten tuottoarviota vas taa va koko maan erä leikataankin kaikilta kunnilta kiinteistöen ve ro tusar vo en suhteessa. Tämän myötä Kauniaisten vuoden 2015 valtionosuudet tu le vat nousemaan a olemaan noin euroa paremmat vah vis tettuun talousarvioon nähden. Tällä muutoksella kaupungin vuoden 2015 valtion osuu det ovat yhteensä euroa. KH: Päätös: KV päättää että kaupungin vahvistetun talousarvion valtionosuuden tu lo arvio ta tarkistetaan a nostetaan vastaamaan valtionvarainministeriön asiasta tekemää päätöstä. Muutetun talousarvion mukaan kaupungin vuoden 2015 valtionosuudet ovat euroa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

19 PÖYTÄKIRJA 4/ Lisämäärärahaesitys Mäntymäen koululle 53/ /2015 KV 42 Lisätiedot: opetuspäällikkö Sari Aarniokoski, puh. (09) Suomenkielinen opetus- a varhaiskasvatuslautakunta on esit tä nyt seuraavaa lisämäärärahaa Mäntymäen koululle lisääntyneeseen op pi las mää rään perustuen. Kauniaisten kaupungin talousarvio 2015 a taloussuunnitelma mu kaan määrärahan muutosesityksen kaupunginvaltuustolle voi tehdä talous ar vio vuo den aikana, os sopeuttamistoimenpiteissä ei ole onnistuttu. Esi tyk sen perusteluissa on tällöin selvitettävä, mihin toimenpiteisiin on ryhdyt ty lisämäärärahatarpeen välttämiseksi. Arvioitaessa kouluen li sä mää rära han tar vet ta, tulee perusteena huomioida edellisten perusteluiden lisäksi tun ti ke hys, ryhmäkokoen muutokset sekä erityisopetuksen tarve (s.30). Kun vuoden 2015 budetti hyväksyttiin syksyllä 2014, oli Mäntymäen op pilas mää rä 390. Koulutulokkaiden ilmoittautuminen päättyi tammikuussa 2015 a tällä hetkellä lukuvuoden oppilasmäärä on 414. Vuoden 2015 budetti on laskettu 390 oppilaan mukaan. Eroa toteutuvassa oppi las mää räs sä on +24 oppilasta budetoituun verrattuna. Opetusryhmiä/luokkia Mäntymäen koulussa oli lukuvuonna Tu le val le lukuvuodelle ryhmien määrä nousee 23:een, kun nykyisten kuudes luok ka lais ten kolmen rinnakkaisluokkien tilalle tulee nelä yk kös luokkaa. Lukuvuonna luokkia on ollut 22 seuraavasti: Vuosiluokilla 1-3 a 5 on ollut nelä rinnakkaisluokkaa. Vuosiluokilla 4 a 6 rinnakkaisluokkia on ollut kullakin kolme. Tulevan lukuvuoden 23 luokkaa akautuvat seuraavasti: Vuosiluokilla 1-4 rin nak kais luok kia on nelä samoin kuin vuosiluokalla 6. Viidennellä vuo siluo kal la rinnakkaisluokkia on kolme. Suomenkielinen opetus- a varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt op pilaak si oton kriteereistä Lukuvuodelle es poo laisia oppilaita on otettu Mäntymäkeen 7 a heidän oppilaaksi otto on tehty sisa ruus pe rus teel la, oka on oppilaaksi oton kriteereissä toisena. Es poo laiset oppilaat eivät ole lisänneet rinnakkaisluokkien määrää. Tulevan lukuvuoden 70 kauniaislaisen koulutulokkaan sioittaminen kolmeen rinnakkaisluokkaan kasvattaisi ryhmäkoon oppilaaseen. Uusien vuonna 2008 syntyneiden oppilaiden Kauniaisiin muutto aiheuttaisi ryh mien akamisen nelään rinnakkaisluokkaan koulupolun myöhemmässä vai hees sa.

20 PÖYTÄKIRJA 4/ Oppilasmäärät Mäntymäellä a niiden muutokset (tilanne ): Vuosiluokka Espoolaiset Rinnakkaisluokat Espoolaiset Rinnakkaisluokat YHT Rinnakkaisluokkien lisäys 22 luokasta 23:een luokkaan (+ yksi luo kan opetta a) a oppilasmäärän kasvu 390 oppilaasta (TA2015) 414 oppilaaseen (+ 24 oppilasta) nostaa Mäntymäen tarvetta lisämäärärahaan. Oppilaskohtainen määräraha on vuoden 2015 talousarvion mukaan 7.567,00, osta opettaien palkat ovat 2.957,00 a niiden sosiaalikulut 1.112,00 sekä oppilaskohtaiset menot 554,00. Oppilasmäärän kasvu ei vai ku ta sisäisiin menoihin a muun henkilökunnan kustannuksiin. Män tymäen oppilasmäärän kasvun 24 oppilaalla seurauksena koulun li sä mää rära han tarve vuodelle 2015 on ,00 : 2.957,00 * 24 / 5kk = , ,00 * 24 / 5kk = ,00 554,00 * 24 / 5kk = KH: Päätös: KV päättää myöntää Mäntymäen koulun käyttömenoihin vuodelle ,00 lisämäärärahan koulun kasvaneesta oppilasmäärästä syn tyvien kustannusten kattamiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Aika: 09.12.2013 klo 19:00-19:20 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 95 Kokouksen ärestäytyminen 4 96 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginvaltuusto 60 17.11.2014 Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus 570/02.02.00/2014, 544/00.02.00/2014 KV

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot