KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus Kaarinan kaupungin strategia Veroprosentit ja väestötiedot Tuloslaskelma, velat ja investoinnit Rahoitusstrategia Talousarvion sitovuussäännöt Valtuuston nähden sitovat määrärahaerät Konsernijohto Tarkastuslautakunta Elinkeinopolitiikka Palo- ja pelastustoimi Vuokratalotoiminta Hallintopalvelut Henkilöstölautakunta Sivistyslautakunta Perusturvalautakunta Erikoissairaanhoito Kansalaistoiminnan lautakunta Tekninen lautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulautakunta Investoinnit

3 1. Kaupunginjohtajan katsaus Niin maailman, Suomen kuin Kaarinankin talouden kehityssuuntaa on vaikea ennakoida. Maailmatalouden kasvu saattaa hieman piristyä, mutta euroalueen ja EU:n talouskasvun pysähtyminen saattaa johtaa jopa uuteen taantumaan. Suomen kokonaistuotannon ennakoidaan vielä hieman ensi vuonna kasvavan ja jopa monipuolistuvan, mutta työttömyyden ennakoidaan Suomessa kuitenkin kasvavan. Varsinais-Suomessa lähes kaikilla toimialoilla liikevaihdot ja henkilöstömäärät ovat lähteneet 2008 jälkeen uudelleen nousuun ja nousun odotetaan jatkuvan. Työllisyys kasvaa Vakka-Suomessa ja Turun seudulla, kun taas Salon tilanne on haasteellinen. Turun seudulla teolliset työpaikat ovat osittain korvautuneet palvelualan työpaikkoina ja telakkateollisuuden hyvä tilanne antaa uskoa tulevien vuosien kehitykseen. Kaarinan yrittäjäystävällinen ilmapiiri antaa yrityksille hyvän alustan menestyä ja houkuttelee kaupunkiin uusia yrityksiä. Väestön kasvu Turun seudulla on siirtymässä ydinkaupunkiseudulle, mikä edistää rakennemallin toteutumista jatkossakin. Kaarinan vuotuinen kasvu on alkuvuoden 2012 pysähtymisen jälkeen vilkastunut, ja mikäli suunnitellut kaavaohjelmat toteutuvat, kasvua tulee olemaan tulevina vuosina ennustettua enemmän. Väestönkasvulla on merkittävä vaikutus tulevien vuosien talouskehitykseen ja palvelutuotantoon. Turun seudun yhteistyö on löytänyt muotonsa. Vuoden 2013 talousarviossa on huomioitu muutokset joukkoliikenneorganisaatiossa, yhteispäivystyksessä ja ensihoidossa. Merkittäviä yhteistyömuotoja ovat myös seudullinen palveluseteli, liikuntaa rajattomasti Turun seudulla hanke sekä urheiluakatemia. Kaarinan kaupunki edistää strategisten päämääriensä mukaisesti hyvinvointia ennakoivasti, luo kustannus- ja laatutietoisia palveluja, tekee ekologisesti viihtyisää ympäristöä sekä korostaa luovaa Kaarinaa markkinoinnissaan. Käytännössä tämä näkyy talousarviossa muun muassa lisäyksinä ennakoivaan työhön (esim. lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveysyksikkö Olkkari), ohjaamisena palvelujen tehostamiseen ja vaikuttavuuden lisäämiseen, infrainvestointien säilyttämisenä sekä aloitejärjestelmän laajentamisena myös kuntalaisten käytettäväksi. Näiden jälkeen henkilöstön hyvinvointi on vahvasti esillä tulevan vuoden talousarviossa. Henkilöille, jotka ovat tavalla tai toisella vajaakuntoisia tai työkyvyttömyyseläkkeen uhan alla, haetaan uusia työllistymismahdollisuuksia tähän tarkoitukseen varatun määrärahan avulla. Talousarvio antaa resursseja myös työhyvinvointitoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin ja tavoitteena on vähentää varhaisista eläkkeellesiirtymisestä johtuvien kulujen (varhemaksut) määrää. Talousarvio antaa lisäresursseja hyvinvointipalvelujen toteuttamiseen. Erikoissairaanhoidon kulujen kasvaminen ja valtionosuuksien pysyminen lähes ennallaan johtaa siihen, että vuosikate ei riitä kattamaan nettoinvestointeja. Investoinnit joudutaan osittain rahoittamaan velalla. Velan määrä kasvaa huolestuttavasti ja kasvaa suunnittelukauden aikana suuremmaksi kuin valtakunnassa keskimäärin. Vuoden 2013 investoinneilla pystytään vastaamaan korjausvelan lyhentämiseen ja tehtyihin sopimuksiin, mutta niillä ei vastata palvelutarpeen eikä kaikilta osin myöskään tuottavuuden lisäykseen. Talousarvion on tehty nykytiedon pohjalta. Vuoden 2013 aikana eduskunta säätänee uuden kuntalain. Lain sisällöllä on oleellinen merkitys kuntien tulevaisuuteen. Kuntalakiakin suurempi vaikutus kuntien talouteen on vanhuspalvelulain, vammaispalvelulain ja sosiaali- ja terveyslainsäädännön uudistuksilla, joiden vaikutusta kuntien velvoitteisiin ja kustannuksiin voin vain arvailla. Tulevaisuuden ennakoinnista tekee entistä haasteellisemman myös valtioosuusjärjestelmän uudistaminen. 3

4 Kaiken kaikkiaan epävarmuudesta ja isoista uhista huolimatta kaarinalainen voi olla suhteellisen luottavainen kotikaupunkinsa elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn. Valtionvarainministeriön rakennetyöryhmän raportista voimme lukea: "Kaarina näyttäisi olevan kokonaistaloudellisesti tarkastellen jopa maan kymmenen vahvimman kunnan joukossa nyt ja tulevaisuudessa!" Uskon, että tähän on johtanut erityisen määrätietoinen työ hyvän yritysilmaston aikaansaamiseksi ja ennaltaehkäisevien palvelujen tuottamiseksi. Toivotan voimia niin kaupungin henkilöstölle, luottamushenkilöille, asukkaille kuin yrityksillekin jatkaa tätä erinomaista työtä myös vuonna Harri Virta kaupunginjohtaja 4

5 2. Kaarinan kaupungin strategia KAARINAN KAUPUNGIN STRATEGIA Kaarinan kaupunginvaltuusto hyväksyi laajentuneen Kaarinan ensimmäisen kaupunkistrategian. Kaarinan strategiaa valmisteltiin kahdessa vaiheessa: vuoden 2009 elokuussa kaupunginvaltuusto hyväksyi ensimmäisen version strategiasta, jota toukokuussa 2010 tarkistettiin toimialojen ja eri yhteistyötahojen kommenttien perusteella. Kaarina-strategia on talousarvion ohella yksi tärkeimmistä välineistä tavoitteiden asettamiselle ja kaupungin pitkäjänteiselle kehittämiselle. Strategiassa on määritelty Kaarinan kaupungin toiminta-ajatus, visio, strategiset päämäärät sekä kriittiset menestystekijät vuoteen 2016 asti. Toiminta-ajatus kuvaa, miksi Kaarinan kaupunki on olemassa. Visio vastaa kysymykseen, minkälaisen haluamme Kaarinan kaupungin olevan vuonna Strategiset päämäärät taas toteutuessaan johtavat vision osoittamaan tavoitetilaan. Kriittiset menestystekijät puolestaan kertovat, missä asioissa meidän ainakin tulee onnistua, jotta saavutamme strategiset päämäärämme. Toiminta-ajatus Tarjoamme kaarinalaisten hyvinvointia edistävät, hyvät kunnalliset palvelut tasapuolisesti ja oikea-aikaisesti. Tuemme kaarinalaisten omatoimisuutta ja mahdollistamme arjen sujuvuuden sekä turvallisen huomisen asukkaille ja yrityksille. Huolehdimme myös vehreästä sekä merellisestä ympäristöstämme. Visio Kaarina on kilpailukykyisen Turun seudun vetovoimaisin kaupunki. Strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät 1. Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti - Kaupunkilaisten tietoisuuden ja oman vastuun lisääminen omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan - Palveluketjun toimivuus - Riskiryhmissä olevien löytäminen 2. Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen - Seudullisissa yhteistyöhankkeissa onnistuminen - Elinkaarikustannusten selvittäminen - Toimivat työskentelyketjut ja selkeät vastuusuhteet - Ajantasainen palvelustrategia - Toimiva johtaminen 3. Ekologisesti viihtyisä ympäristö - Alueiden rakentaminen tukee olemassa olevan taajaman kehittymistä - Energiatehokkuuden parantaminen - Joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen ratkaisujen etusija yhdyskuntarakennetta kehitettäessä - Ranta-alueiden saavutettavuuden paraneminen 4. Luovuudesta tunnettu Kaarina - Elinkeino-ohjelman tavoitteisiin sitoutuminen ja niiden edistäminen - Osallistuva kaupunkilainen ja henkilöstö - Onnistumisten markkinointi ja aktiivinen esilletuonti - Muutosherkkyyden edistäminen 5

6 3. Veroprosentit ja väestötiedot Veroprosentit Talousarvio on laadittu siten, että veroprosentit noudattavat kuntaliitossopimuksessa mainittuja enimmäisrajoja kunnallisveron osalta. Kaarinan kaupungin vertailukelpoinen kunnallisvero on ollut vuonna 2008 keskimäärin 18,34 % (Kaarina ja Piikkiö). Vuoden 2009 alusta lukien kunnallisveroprosentti aleni 18,00 %:iin, kun Kaarina ja Piikkiö yhdistyvät Kaarinan kaupungiksi. Piikkiön kunnan alueella ei ole vahvistettu korotettua kiinteistöveroprosenttia vuoden 2008 osalta. Vuodesta 2010 lukien veroprosentti on ollut 18,50 %. Nyt veroprosentti nousee 19:00 %:iin. Vuoden 2010 alusta lukien on verolakia muutettu siten, että kiinteistöverojen lakisääteisiä alarajoja on korotettu. Alaraja yleiselle kiinteistöveroprosentille on 0,60 ja vakituiselle asuinrakennukselle 0,32. Mikäli muulle kuin vakituiselle asuinrakennukselle (esim. loma-asunto) ei ole vahvistettu erikseen, niin tällöin näihin rakennuksiin sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia. Mikäli yleishyödylliselle yhteisölle ei ole erikseen vahvistettu kiinteistöveroprosenttia, niin tällöin rakennuksiin sovelletaan muita prosentteja. Vuoden 2011 alusta lukien yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentiksi vahvistettiin 0 %. Vuoden 2012 veroprosentit ovat samat kuin Kaarinan kaupungin veroprosentit TA2013 TS2014 TS2015 Kunnallisvero 18,00 18,50 18,50 18,50 19,00 19,00 19,00 Kiinteistöverot: - yleinen prosentti 0,55 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - yleishyödylliset yhteisöt 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - vakituinen asuinrakennus 0,25 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 - muut asuinrakennukset 0, rakentamaton rakennuspaikka 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Väestö Kaarinan kaupunki on menneinä vuosina kasvanut parhaimmillaan 2,0 % väestön osalta. Lama vähentää rakentamista, joten väestön merkittävää kasvua ei ole lähivuosina näköpiirissä. Vuoden 2012 aikana väestö kuitenkin kasvaa yli talousarvioennusteen, joten vuoden 2013 kasvu on 1,5 % suhteessa vajaaksi jäävään talousarviolukuun. Ikäluokat TA2012 TS2013 TS2014 TS Yht Kasvu 2,0 % 1,7 % 1,6 % 1,4 % 1,4 % 0,5 % 0,6 % 0,4 % 1,5 % 0,8 % 0,9 % 6

7 4. Tuloslaskelma, velat ja investoinnit KAARINAN KAUPUNKI Tuhatta euroa TP 2011 MTA2012 HKE2013 KH2013 KH13/TA12 TS2014 TS2015 Myyntituotot ,9 % Maksutuotot ,8 % Tuet ja avustukset ,1 % Vuokratuotot ,8 % Muut tuotot ,9 % Toimintatulot yhteensä ,0 % Valmistus omaan käyttöön ,5 % Henkilöstökulut ,9 % Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % Avustukset ,4 % Vuokrat ,4 % Muut kulut ,4 % Toimintakulut yhteensä ,3 % TOIMINTAKATE ,5 % Kunnallisvero ,5 % Yhteisövero ,2 % Kiinteistövero ,5 % Valtionosuudet ,7 % Verot ja valtionsosuudet ,9 % Korkotuotot ,3 % Muut rahoitustuotot ,0 % Korkokulut Muut rahoituskulut ,0 % VUOSIKATE ,9 % Poistot ,0 % TULOS ,6 % Investoinnit Nettolainojen muutos Ennuste Korollinen velka Velka euroa per asukas

8 5. Rahoitusstrategia Lainanotto-strategia Kaarinan kaupungin lainat on pääsääntöisesti sidottu yhden kuukauden euriboriin. Kaupunki on suojannut lainat tilivuoden 2010 aikana kiinteisiin korkotasoihin, joten kokonaiskorkokustannukset on kuitenkin kiinnitetty kiinteisiin tasoihin. Kaupunginhallituksella on toimivalta päättää rahoitusten johdannaissopimuksista. Lainojen noston määrälle ei ole rajoitussääntöä, mutta lainojen nostojen määrää valvoo kaupunginhallitus otto-oikeudellaan. Taloussäännössä on määritelty lainojen nostovaltuudet. Kaupunginhallitus voi tarvittaessa lisäksi tehdä yleispäätöksiä luottolimiittien määrästä. Tilinpäätöksessä eritellyille rahoituslaskelman erille ei asetettaisi valtuustoon nähden sitovia eriä ollenkaan. Pitkäaikaiset lainat Pitkäaikaisilla lainoilla tarkoitetaan yli vuoden pituisia lainoja. Tässä talousarviossa annetaan kaupunginhallitukselle oikeus päättää ilman ylärajaa kaupungin pitkäaikaisista lainoista. Antolainasaamiset Antolainasaamisten lisäykseen ei merkitä talousarviovaroja. Jokaisesta antolainasta päättää valtuusto erikseen. Leasing-vuokraaminen Talousarvion laadintaohjeissa on kielletty leasing-vuokrasopimusten teko. Tämä rajoitus vahvistetaan myös talousarviokirjassa. Kaupunki rahoittaa tavaroiden ostot verorahoituksella tai tarvittaessa ottamalla suoraan velkaa rahoitusmarkkinoilta. Yleensä laina on ollut merkittävästi leasing-vuokraamista edullisempaa rahoituskustannusten osalta. Hankinnasta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset ovat suorassa ostossa pienemmät kuin leasing-vuokraamisessa. Leasingille on ominaista, että vuokramaksut kattavat hyödykkeen hankintamenon ja vuokra-ajan koron sopimusaikana. Leasing-vuokraaminen on rinnastettavissa osamaksukauppaan, mistä aiheuttaa leasing-vastuita, eikä vuokraaja pääse vuokraamansa tavaran omistamisen, hoitamisen ja hävittämisen vaivasta. Tilojen vuokraamista tai tavaran lyhytaikaista vuokraamista (esim. konevuokraus viikoksi) ei lasketa leasing-vuokraamiseksi. On tarkoituksenmukaista, että velkavastuut näkyvät kaupungin velkamäärissä ja asukaskohtaisissa velkatunnusluvuissa. Velan kasvua tulee hallinnoida kaupungin ylin johto. Leasingvuokraamiselle on asetettu rajoitus tässä kirjassa mainituissa talousarvion sitovuussäännöissä. 8

9 6. Talousarvion sitovuussäännöt Kaupunginvaltuusto päättää talousarvion noudattamisesta annettavat ohjeet. Ohjeet vahvistetaan talousarviovuodelle Ohjeet toistuvat samoilla sanoilla myös kaupungin johtosäännöissä, mutta leasing-vuokraamisesta on lisätty rajoitussääntö tähän talousarviokirjaan. Talousarvio a) Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto hyväksyy nettobudjetin käyttötalousosassa kaupunginhallitukselle, lautakunnille sekä tässä kirjassa mainituille muille yksiköille. Yksikköä sitoo ne toiminnalliset tavoitteet, jotka on mainittu valtuustoon nähden sitoviksi. Määrärahan sitova luku on toimintakate (nettobudjetti). Kaupunginvaltuusto päättää liikelaitosten ja muiden taseyksiköiden perustamisesta. b) Investointiosa Investointiosassa valtuusto hyväksyy nettobudjetin niille kohteille, joiden kohdalla on mainittu tilivelvollinen toimielin ja viranhaltija. Sitovana tavoitteena on nettomääräraha sekä kohteen otsikkoteksti, jossa on kuvattu määrärahan käyttötarkoitus. Alle euroa maksavat koneet, kalusto, muut tavarat ja aineettomat hyödykkeet kirjataan vuosikuluksi käyttötalousosassa, ellei kyseessä ole kiinteistön ensikertainen kalustaminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyy yli yhden miljoonan euron investointikohteiden hankesuunnitelmat. Teknisen lautakunnan tulee kuulla asianomaista lautakuntaa ennen hankesuunnitelman esittämistä kaupunginhallitukselle edelleen esitettäväksi kaupunginvaltuustolle. Enintään yhden miljoonan euron hankesuunnitelmat hyväksyy tekninen lautakunta kuultuaan ensin asianomaista lautakuntaa. c) Rahoitusosa Kaupunginvaltuusto vahvistaa sitovat tavoitteet verotuloihin, valtionosuuksiin, korkotuottoihin, korkokuluihin, muihin rahoitustuottoihin ja rahoituskuluihin. Rahoituslaskelmassa valtuustoon nähden sitovat erät ovat pitkäaikaisten lainojen (yli vuoden päästä erääntyvät lainat) ja antolainasaamisten lisäys. Kaupunginvaltuusto hyväksyy toimintapääoman, varausten ja rahastojen mahdollisen muutoksen. Tilivelvolliset Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Valtuutetut eivät ole tilivelvollisia kaupunginvaltuuston jäsenyydestä. Tilivelvollisen tulee olla virkasuhteessa kaupunkiin. Tilivelvollisuus rajaa ne henkilöt, joiden kohdalta on erikseen tehtävä tilinpäätöksen yhteydessä päätös siitä, voidaanko heille myöntää vastuuvapaus vai kohdistetaanko heihin jokin muistutus. Vahvistaessaan talousarvion kaupunginvaltuusto hyväksyy tilivelvolliset. Tilivelvollisia ovat kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenten lisäksi kaupunginjohtaja, toimialajohtajat sekä ne johtavassa asemassa olevat virkamiehet, jotka on määrätty kaupungin toimielimen esittelijäksi. Käyttösuunnitelmien laatiminen sekä ostolaskujen hyväksyjät Talousarvion vahvistamisen jälkeen tilivelvollisten toimielinten tulee vahvistaa käyttösuunnitelma. Suunnitelmassa tulee vahvistaa määrärahojen jako toimielimen alaisille vastuualueille sekä vastuualueiden alaiset kustannuspaikkojen vastuuhenkilöt. Kustannuspaikkojen väliset määrärahajaot vahvistaa toimialajohtaja. 9

10 Vastuuhenkilö vastaa nettotavoitteen saavuttamisesta ja hyväksyy vastuualueensa ostolaskut. Kaupunginhallitus voi päättää kaikille kaupungin kustannuspaikoille lisäksi muita ostolaskujen hyväksyjiä. Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien hankintarajat konsernijohdon ja toimialojen johtosäännön mukaisesti. Talousarvion toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Muusta talouden hoidosta antaa ohjeita tarvittaessa kaupunginhallitus. Viranhaltija voi delegoida toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. Muu talousarvion sitovuussääntö Leasing vuokraamisen kielto Hyödykettä ei saa hankkia leasing-vuokraamalla. Aiemmin tehdyt leasingvuokrasopimukset tulee päättää silloin, kun vuokrattu hyödyke on sopimusehtojen mukaisesti lunastettavissa omaksi. Leasing-vuokrasopimukseksi katsotaan sellainen vuokrasopimus, jonka aiheuttamat vuokrakustannukset kattavat sekä hyödykkeen hankintamenon että vuokra-ajan koron. 10

11 7. Valtuuston nähden sitovat määrärahaerät Luvut sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset luvut. Sitovuustaso noudattaa pääosin lautakuntarakennetta, mutta erikoissairaanhoito ja aluepelastuslaitos ovat erikseen sitovia eriä. Kaarinan kaupungin talousarvio on sitova alla olevien erien osalta siten, että valtuustoon nähden sitova määrärahaerä on nettoluku eli kate. Tuhatta euroa TP11 MTA12 HKE13 KH13 KH13/12 TS2014 TS2015 Konserni- Tuotot ,0 % johto Kulut ,2 % Kate ,3 % Aluepelastus- Tuotot laitos Kulut ,3 % Kate ,3 % Hallinto- Tuotot ,6 % palvelut Kulut ,7 % Kate ,9 % Henkilöstö- Tuotot ,4 % lautakunta Kulut ,4 % Kate ,5 % Tarkastus- Tuotot lautakunta Kulut ,2 % Kate ,2 % Sivistys- Tuotot ,9 % lautakunta Kulut ,4 % Kate ,3 % Perusturva- Tuotot ,8 % lautakunta Kulut ,7 % Kate ,6 % Erikois- Tuotot sairaanhoito Kulut ,9 % Kate ,9 % Kansalais- Tuotot ,0 % toiminnan Kulut ,2 % lautakunta Kate ,5 % Tekninen Tuotot ,3 % lautakunta Kulut ,1 % Kate ,1 % Kaavoitus- Tuotot ,0 % ja rakennus- Kulut ,0 % lautakunta Kate ,5 % Ympäristön- Tuotot ,3 % suojelu- Kulut ,4 % lautakuna Kate ,5 %

12 8. Konsernijohto 100 Konsernijohto Kaupunginjohtaja Harri Virta Toiminta-ajatus Konsernijohtoon lukeutuvat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta, kaupunginjohtaja, palo- ja pelastustoimi. Kaupunginvaltuusto päättää voimavarojen käytöstä, strategiasta ja kaupungin toimintaan keskeisemmin vaikuttavista asioista. Kaupunginhallitus yhdessä kaupunginjohtajan kanssa johtaa kaupungin käytännön toimintaa ja valmistelee kaupunginvaltuustolle menevät asiat. Valtuuston sitovat tavoitteet Strateginen tavoite/ kriittinen menestystekijä Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti ja laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ toimiva johtaminen Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ toimiva johtaminen Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ toimiva johtaminen Luovuudesta tunnettu Kaarina/ osallistuva kaupunkilainen ja henkilöstö Ekologisesti viihtyisä ympäristö Tavoite Työhyvinvointitoimien vaikuttavuuden selvittäminen tutkimus- ja vertailutiedon avulla Johtoryhmän toiminnan kehittäminen Strategioiden päivittäminen uuden valtuustokauden alkaessa Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen Kaarinan kaupungin energia- ja ilmastostrategian toteuttaminen Mittarin tavoitearvo Vuoden 2013 aikana käynnistetty työhyvinvointi-investointien kokonaisvaikuttavuutta arvioiva hanke. Toimialojen johtoryhmät sekä johtoryhmä itse arvioivat johtoryhmän toiminnan kehittymistä. Kehittämistyön tuloksena toimialojen välinen yhteistyö on lisääntynyt. Kaupungin päästrategia ja alastrategiat on päivitetty mennessä. Kaarinan kaupungin aloitejärjestelmä on kaupunkilaisten käytössä vuoden 2013 loppuun mennessä. Rauhalinnan ja Lemunniemen asemakaavat laaditaan siten, että aurinkoenergian mahdollisuuksia pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. Talous Tuhatta euroa TP11 MTA12 HKE13 KH13 KH13/12 TS2014 TS2015 Konserni- Tuotot ,0 % johto Kulut ,2 % Kate ,3 % Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtaja Harri Virta Toimintaa kuvaavat tunnusluvut Kaupunginvaltuusto TP 2011 TA2012 TA2013 TS2014 TS2015 Kokoukset, lukumäärä Käsitellyt asiat, Tehdyt valtuustoaloitteet, lukumäärä

13 112 Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Harri Virta 112 Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Harri Virta 113 Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja Harri Virta Kaupunginhallituksen pj. 114 Elinkeinopolitiikka Kaupunginjohtaja Harri Virta Toimintaa kuvaavat tunnusluvut Kaupunginhallitus TP 2011 TA 2012 TA2013 TS2014 TS2015 Kokoukset, lukumäärä Käsitellyt asiat, Kaupungin oma toiminta Konsernijohto luo edellytyksiä tuottavuuden edistämiseen kehittämällä toimintamalleja ja toimintaprosesseja sekä kustannustehokkuutta. Vuoden 2013 aikana parannetaan sivistys- ja perusturvalautakunnan alaisten kuljetusten yhteistyötä ja hyödynnetään palvelulinjaa nykyistä tehokkaammin eri toimialojen kuljetuksissa. Kaupunginhallitus perustaa virkamiestyöryhmän valmistelemaan tätä asiaa. Kaupunginhallituksen perustamat toimikunnat ja neuvostot Tulevaisuustoimikunta Ansiomerkkitoimikunta Ryhmäpuheenjohtajien toimikunta Matkailu- ja saaristotoimikunta Vanhus- ja veteraanineuvosto Vammaisneuvosto Kansainvälisyys- ja ystävyyskuntatoiminta Kaupungin ystävyyskunnat ovat, Szentes/Unkari, Sovetski/Venäjä, Jögeva/Viro, Enköping/Ruotsi ja Nedre Eiker/Norja, Portugali/Ansião 13

14 9. Tarkastuslautakunta 110 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuuston pj. Tarkastuslautakunnan pj. Toiminta-ajatus Tarkastuslautakunta arvioi kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja valvoo tilintarkastusta. Tarkastuslautakunta antaa vuosittain kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen, jossa arvioidaan päättynyt tilikausi. Tämä lisäksi tarkastuslautakunta antaa väliraportteja. Valtuuston sitovat tavoitteet Strateginen tavoite/ kriittinen menestystekijä Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ toimiva johtaminen Talous Tavoite Kolmannesvuosiraporttien arviointi valtuustolle Tulevan vuoden linjaaminen Mittarin tavoitearvo Raportit on arvioitu valtuustolle Tarkastuslautakunta käy vuoden alussa keskustelut valtuuston puheenjohtajiston kanssa tulevan vuoden tavoitteista Tuhatta euroa TP11 MTA12 HKE13 KH13 KH13/12 TS2014 TS2015 Tarkastus- Tuotot lautakunta Kulut ,2 % Kate ,2 % Toimintasuunnitelma Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu perehtyä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sisältöön, asettamisprosessiin, raportointijärjestelmiin ja toteuttamiseen sekä johtamiseen kaupungin organisaatioissa ja raportoida valtuustolle ja kuntalaisille havainnoistaan ja toiminnan vaikuttavuudesta. Toiminnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden arviointi ovat keskeisiä asioita sekä toimintamallin osalta että erityisesti matalasuhdanteen aikana. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on huolehtia kuntakonsernin hallinnon ja talouden yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta tekee esityksen valtuustolle tilinpäätöksen käsittelystä, vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja tilintarkastajan valinnasta. Lautakunta kokoontuu noin 10 kertaa ja ulkoinen tilintarkastaja tekee noin työpäivää tarkastustyötä organisaatiossa. Tarkastuslautakunta voi teettää niin tarvittaessa myös erillistarkastuksia ulkopuolisella kuntatarkastajalla. Vuoden 2013 aikana uusi valittu tarkastuslautakunta kilpailuttaa tilintarkastuspalvelut ja laatii seuraavaksi valtuustokaudeksi tarkastussuunnitelman. 14

15 10. Elinkeinopolitiikka Elinkeinopolitiikka ja Kaarinan Kehitys Oy Kaupunginjohtaja Harri Virta TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kaarinan Kehitys Oy:n vuoden 2013 toiminnassa keskeisiksi painopistealueiksi on valittu kasvuyritysten tunnistaminen ja verkoston luominen, yritysten omistajanvaihdosasiat, matkailuelinkeinon kehittäminen, yritysalueiden markkinointi sekä yhteistyö ja tapahtumat yritysten kanssa. Kaarinan Kehityksen tavoitteena on löytää vuosittain 2-3 kasvuyritystä tai toimialaa, joiden kasvua ja menestymistä lähdetään tukemaan. Kasvuyritysten tunnistamisprosessin käynnistämisessä tehdään yhteistyötä Turun Seudun Kehittämiskeskuksen kanssa. Kasvuyritysten tunnistamisen tavoitteena on luoda verkosto, joka tukee kasvuvaiheessa olevia yrityksiä. Suomalaisista yrittäjistä jää suuri osa lähivuosina eläkkeelle ja monilla heistä on tarve löytää yritystoiminnalleen jatkaja. Toisaalta on paljon yrittäjiksi haluavia nuoria. Vuoden 2012 yhdeksi teemaksi nostettiin yritystoiminnasta luopumassa olevien, eläkeikää lähestyvien yrittäjien jatkajantarve. Teemaan liittyviä tapahtumia järjestetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Kaarinan Kehitys Oy hallinnoi vielä kevään ajan Kaarinan matkailuelinkeinon kehittämishanketta, joka käynnistyi Hankkeen oli alun perin tarkoitus päättyä vuoden 2012 lopulla, mutta sille on päätetty hakea 6 kuukauden jatkoaika (päättyy ). Hankkeen toimenpiteitä on toteutettu hitaammin kuin alun perin oli suunniteltu, joten rahaa riittää vielä muutaman kuukauden jatkoaikaan. Hankkeen tavoitteena on lisätä paitsi kaarinalaisten matkailuyrittäjien keskinäistä verkottumista myös seudullista yhteistyötä mm. Turun seudullisen matkailuorganisaation Turku Touringin sekä saariston alueen matkailuorganisaation kanssa. Kaarinan Kehitys Oy toimii kaupunkiin sijoittuvien yritysten neuvottelukumppanina yhdessä kaupungin viranhaltijoiden kanssa sekä etsii aktiivisesti Kaarinaan sopivia yrityksiä. Samalla yhtiö auttaa kaarinalaisia yrityksiä verkostoitumaan. Yhtiö osallistuu tarpeen mukaan erilaisiin messu- ja markkinointitilaisuuksiin yhdessä sidosryhmiensä kanssa. Tällä hetkellä työn alla on osallistuminen mm. Turun Rakentaminen & Sisustaminen messuille helmikuussa Kaarinan Kehitys Oy vastaa kaupungin yritystonttimarkkinoinnista ja Kaarinan yritystontteja markkinoidaan aiempaan tapaan lehti-ilmoituksin. Kaarinan Kehitys Oy aloitti kaupungin kanssa Kaarinan yritysalueiden opastekylttitelineiden uusimisen alue alueelta vuoden 2012 aikana ja projekti jatkuu v Kaarinan Kehitys ylläpitää ja päivittää edelleen Kaarinan kaupungin nettisivuilla olevia yrittämiseen liittyviä www-sivuja sekä yritysrekisteriä, johon paikalliset yrityksen voivat veloituksetta lisätä tietonsa. Myös tontti- ja vapaiden toimitilojen sivuston ylläpitoa jatketaan. Kaarinan Kehityksen nettisivuja uudistetaan vuoden 2013 aikana paitsi sisällön myös ulkoasun osalta. Nettisivujen uudistus toteutetaan linjassa kaupungin nettisivujen uudistamistyön kanssa. Rauhalinnan alueella sijaitseva tirolilainen kokousaitta on Kaarinan Kehitys Oy:n kaupungilta vuokraama ja sitä vuokrataan edelleen kokouskäyttöön kaupungin sisäisille toimijoille sekä ulkopuolisille tahoille. Seudun kuntien välisten verkostojen laajuus ja yhteistyön myönteinen kehittyminen ovat Kaarinan Kehityksen tavoitteita ja näihin tähdätään tulevan vuoden aikana mm. osallistumalla seudullisiin yhteismarkkinointikampanjoihin sekä Paras-viestintäryhmän toimintaan. Kaarinan Kehitys organisoi yhdessä paikallisten yritysten kanssa erilaisia tapahtumia, mm. yrittäjäyhdistysten jäsentapahtumia, Krossin alueen markkinointitapahtumaa sekä joulunavausta- 15

16 pahtumaa Kaarinan torilla. Keväällä 2013 järjestetään Yrittäjyys-viikko, jonka aikana nostetaan esille mm. yrittäjien työhyvinvointiasioita, eri yritysalueita, matkailualan yritystoimintaa sekä kasvuyrittäjyysteema. Viikon ohjelma järjestetään yhteistyössä Kaarinan ja Piikkiön yrittäjäyhdistysten kanssa. Vuoden 2011 aikana Kaarinan Kehitys Oy suunnitteli ja toteutti kaupungin yritysvaikutusten arviointiin lomakemallin, joka otettiin kesäkuussa 2011 käyttöön koeluonteisesti kaupungin kaavoitusosastolla sekä hankintaosastolla. Vuoden 2012 aikana mallin käyttöönottoa laajennettiin koko kaupungin toimintoihin tiettyihin päätöksentekotyyppeihin. Yritysvaikutusten arviointiprosessin päämääränä on minimoida kielteisiä yritysvaikutuksia ja maksimoida myönteisten vaikutusten hyödyt. Arviointiprosessin avulla voidaan vaikuttaa siihen, että yritykset ovat tyytyväisiä kaupungin toimintaan ja lähialueen palvelut ovat korkealla tasolla. Yritysvaikutusten arviointimallin toimivuutta seurataan edelleen vuoden 2013 aikana, jolloin kerätään esimerkkejä tapauksista ja päätöksistä, joissa sitä on sovellettu sekä muokataan mallia tarvittaessa. Kaarinan Kehitys Oy on yrityksiin yhteydessä yrityskäyntien, aamukahvitilaisuuksien, keskustelu- ja palautetilaisuuksien sekä monipuolisen viestinnän ja markkinoinnin avulla. Yhtiön toimitusjohtaja vierailee yksin tai yhdessä kaupunginjohtajan kanssa paikallisissa yrityksissä. Kaarinan Kehitys Oy:n toimitusjohtaja on mukana sekä Kaarinan että Piikkiön Yrittäjäyhdistyksen hallituksen kokouksissa asiantuntijajäsenenä. Asiakastyytyväisyyttä seurataan mm. Varsinais-Suomen Yrittäjäyhdistyksen sekä Elinkeinoelämän Keskusliiton vuosittain teettämien yritysilmapiiritutkimusten kautta. Kaarina on sijoittunut kolmena vuotena peräkkäin kärkisijoille Suomen 50 suurimman kaupungin yritysilmapiiriä selvittäneessä EK:n toteuttamassa tutkimuksessa. TALOUSARVIO Kaarinan Kehitys Oy:n vuoden 2013 budjetti on laadittu muutoin kaupungin yleisen raamin mukaisesti, mutta yhtiön ja kaupungin ostopalvelusopimuksen loppusummaan ehdotetaan lisättävän matkailutoimintojen koordinoimiseen, euroa Rauhalinnan tirolilaisen kokousaitan vuokrakulujen kattamiseen sekä euroa Tuorlan vierailijakeskuksen suunnittelun jatkamiseen. Muiden kulujen on arvioitu kasvavan keskimäärin 3 %. Kaarinan Kehitys Oy ehdottaa kaupungin kanssa ostopalvelusopimusta, jonka kokonaisarvo on euroa. Yhtiössä työskentelee kaksi kokopäivätoimista henkilöä, yritysasiamies/toimitusjohtaja ja toimistosihteeri. Kaarinan Kehitys Oy hallinnoi matkailualan kehittämishanketta, joka päättyy Sen talousarvio vuodelle 2013 on euroa. Hankkeen rahoituksesta 85 % tulee ELY-keskuksen kautta saatavana Leader-hanketukena ja 15 % hankkeessa mukana olevien yritysten ja yhteisöjen maksamana. Matkailuhanke työllistää asti yhden osa-aikaisen projektipäällikön (työaika 60 %). Mikäli Tuorlan alueelle kaavailtu tiedekeskus, jonka rakentamisen kustannusarvio on tällä hetkellä noin 1,5 miljoonaa euroa, saa Kaarinan kaupunginvaltuustolta rahoitustakauksen, tehdään Kaarinan Kehitys Oy:ssä tähän liittyvä lisätalousarvio. Asian toteutuminen edellyttää myös Turun yliopiston sitoutumista hankkeeseen vuokralaisena. Tiedekeskuksen rakentamiseksi on tarkoitus perustaa kiinteistöyhtiö, jonka omistajana tai osakkaana kaupunki on Kaarinan Kehitys Oy:n kautta. 16

17 KAARINAN KEHITYS OY TULOSLASKELMA Ennuste Budjetti Budjetti LIIKEVAIHTO yht Ostopalvelusopimus kaupungin kanssa Muu myynti LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Saadut avustukset (matkailuhankkeen EU-tuki) Materiaalit ja palvelut Ostot Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk.poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pys.vast. sijoituksista Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille VOITTO (TAP) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Tuloverot Tilikauden verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

18 Vuoden 2013 talousarvion yritysvaikutusten arviointi Hallintopalvelut ja konsernijohto Hallintopalveluissa yhteispalvelupisteen viestintäroolia täsmennetään vuoden 2013 aikana. Tähän liittyen Kaarinan yhteispalvelupisteessä toimivaa matkailuneuvontaa kehitetään edelleen niin, että sieltä on saatavissa kattavasti tietoa kaarinalaisista matkailupalveluista, -tuotteista ja - kampanjoista. Tavoitteena on osaltaan edistää matkailuyritysten toimintaa Kaarinassa. Konsernijohdon määrärahaan sisältyy euroa yrityksille myönnettävää kesätyöllistämistukea varten. Tavoitteena on, että kaupungin avustuksella kaarinalaiset yritykset voivat palkata 50 nuorta kesätöihin. Hyvinvointipalvelut Talousarviossa on vanhusten asumispalveluihin ja kotihoidon palvelusetelihankintoihin varattu talousarviossa euroa sekä asumispalveluiden sekä kotihoidon ostopalveluihin n euroa enemmän määrärahaa kuin vuonna Lisäykset merkitsevät näiden palveluiden selvää kysynnän kasvua yrityksiltä. Lastensuojelun sijaishuollossa olisi kysyntää toimeksiantosuhteisten perhehoitajien tarvitseman ympärivuorokautisen tuen palveluista, joita voisi esim. laitoshoito/ammatillinen perhekoti tarjota. Todennäköisesti v aloitetaan vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden kilpailutuksen valmistelu. Ennen sen toteuttamista halutaan seurata ja saada tietoon naapurikuntien vastaavien kilpailutusten kokemukset. Sivistyspalvelut Kaarinan kaupungin varhaiskasvatuksen tehostamistoimet lisäävät oman palvelutuotannon määrää suhteessa ostopalvelujen määrään vuoden 2013 aikana. Ympäristöpalvelut Veden myyntihintaan esitetään 11,5 %:n ja jäteveden myyntihintaan 8 %:n korotusta. Runsaasti vettä käyttävien yritysten kannalta tämä on kielteistä. Lisäksi talonrakennusinvestoinnit vähenevät tuntuvasti. Toisaalta infran rakentamisen taso pyritään säilyttämään. Rakentamiseen liittyvät hankinnat joka tapauksessa vähenevät. Kaarinan Kehitys Oy Kaarinan Kehitys Oy on yksi Kaarinan kaupungin elinkeinopolitiikan työkaluista. Yhtiö osallistuu aktiivisesti Kaarinan kaupungin elinkeinopolitiikan suunnitteluun ja toteutukseen. Kaupungin elinkeino-ohjelma on luotu vuonna 2010 ja se on tehty vuosille Ohjelmassa on määritelty elinkeinopolitiikan tavoitteet, joiden toteuttamiseen Kehitys Oy:n toiminta tähtää. Yksi tavoitteista on yritysvaikutusten arviointi kaupungin päätöksenteossa. Vuoden 2011 aikana Kaarinan Kehitys Oy suunnitteli ja toteutti kaupungin yritysvaikutusten arviointiin lomakemallin, joka otettiin kesäkuussa 2011 käyttöön koeluonteisesti kaupungin kaavoitusosastolla sekä hankintaosastolla. Vuoden 2012 aikana mallin käyttöönottoa laajennettiin koko kaupungin toimintoihin tiettyihin päätöksentekotyyppeihin. Yritysvaikutusten arviointimallin toimivuutta seurataan edelleen vuoden 2013 aikana, jolloin kerätään esimerkkejä tapauksista ja päätöksistä, joissa sitä on sovellettu sekä muokataan mallia tarvittaessa. Kaarinan Kehitys Oy:n tärkeimpiä tehtäviä ovat uusien yritysten houkuttelu Kaarinaan sekä jo kaupungissa toimivien yritysten toimintaedellytysten edistäminen. Näin ollen elinkeinoyhtiön 18

19 toiminta kokonaisuudessaan tähtää myönteisiin yritysvaikutuksiin paikkakunnalla. Myönteisiä yritysvaikutuksia mittaamme esimerkiksi seuraamalla Kaarinaan vuosittain perustettavien yritysten määrää (aloittaneet ja lopettaneet). Toinen käypä myönteisten yritysvaikutusten mittari ovat kaupunkien ja kuntien yritysilmapiiriä vertailevat tutkimukset. Näissä Kaarina on menestynyt viime vuosina mainiosti. Vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa mainituista toimenpiteistä myönteisiin yritysvaikutuksiin tähtäävät erityisesti kasvuyritysten tunnistamisprosessin luominen ja näiden tukemiseen tähtäävät toimet, matkailuelinkeinon kehittämishanke, yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdosteeman ympärillä järjestettävät tapahtumat, yritysten ja kaupungin viranhaltijoiden väliset aamukahvitilaisuudet sekä yrityksille tarjoamamme perusneuvontapalvelu esim. toimitila- ja tonttiasioissa. 19

20 11. Palo- ja pelastustoimi 119 Palolaitos Kaupunginjohtaja Harri Virta 119 Palo- ja pelastustoimi Talousjohtaja Janne Lavén Palo- ja pelastustoimi on siirtynyt vuoden 2004 alusta alueelliseksi pelastuslaitokseksi Varsinais- Suomen aluepelastuslaitokseksi, joka toimii Turun kaupungin organisaatiossa. Toiminta kuuluun konsernijohdon toimintaan ja sisältää myös kaupungin omalla vastuulla olevan väestönsuojelun. Yksikön varat ovat erillään konsernijohdon varoista ja ovat valtuustoon nähden erikseen sitovia. Sairaankuljetuksen kustannukset on budjetoitu hyvinvointipalveluihin. Talous Tuhatta euroa TP11 MTA12 HKE13 KH13 KH13/12 TS2014 TS2015 Aluepelastus- Tuotot laitos Kulut ,3 % Kate ,3 %

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston vahvistama 19.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 4 3. Veroprosentit

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 5 3. Veroprosentit ja väestötiedot... 6 4. Tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS KAARINAN KAUPUNGIN KOKOUSKÄYTÄNNÖT 4.2.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS KAARINAN KAUPUNGIN KOKOUSKÄYTÄNNÖT 4.2.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS KAARINAN KAUPUNGIN KOKOUSKÄYTÄNNÖT 4.2.2013 Tervetuloa toivottavat Pirkko Aalto, kansliapalvelupäällikkö Päivi Antola, hallintojohtaja Piija Huhtala, hallintosihteeri Kari

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Maailma muuttuu Kaarina toimii! Kaarinan kaupungin strategia 2014 2020. Tiivistelmä

Maailma muuttuu Kaarina toimii! Kaarinan kaupungin strategia 2014 2020. Tiivistelmä Maailma muuttuu Kaarina toimii! Kaarinan kaupungin strategia 2014 2020 Tiivistelmä Kaarina-visio 2020 MITÄ HALUAMME OLLA? Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus MIKSI OLEMME OLEMASSA? Järjestämme

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 Piikkiön lahden takana siintää Kuusiston saaren pohjoiskulma ja lahden edessä on Piikkiön keskusta. Kuva: Suomen Ilmakuva Oy SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot