Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla"

Transkriptio

1 Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla FINVA Riskienhallinta ja Corporate Governance finanssialalla Marja Nykänen, osastopäällikkö, Finanssivalvonta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen

2 Esityksen rakenne EU-tason sääntelykehikot ja sisäisen valvonnan järjestäminen (Solvenssi II ja Basel III) Keskeiset periaatteet (ml. suhteellisuusperiaate) Sisäisen valvonnan osa-alueet Fivan standardi 4.1 Solvenssi II Artiklat Hallintojärjestelmä Finanssivalvonnan valvonta Näkökulmana Finanssivalvonnan valvottavat Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 1

3 Sisäinen valvonta osana valvottavan johtamista ja toimintaa Fivan näkemys Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen

4 Sisäinen valvonta osana johtamista ja toimintaa Omistajat Tilintarkastus SISÄINEN VALVONTA (Internal control) Riskienhallinta (Risk management) Hallitus Toimitusjohtaja ja muu ylin johto Liiketoiminnot Sisäinen tarkastus (Internal audit) LUOTETTAVA HALLINTO (Internal governance) Muut riippumattomat toiminnot (Independent functions) Taloushallinto Compliance Riskienhallinnan arviointi toiminto (risk control) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 3

5 Hallintojärjestelmän elementit SII-direktiivissä Hallintojärjestelmä Luotettava hallinto Ulkoistaminen Luotettavuus ja sopivuus Sisäinen valvonta Sisäinen tarkastus Riskienhallinta ORSA Aktuaaritoiminto Säännösten noudattamista valvova toiminto Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 4

6 Sisäinen valvonta EU-tason sääntelykehikot ja sisäisen valvonnan järjestäminen (Solvenssi II ja Basel III) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen

7 Sisäisen valvonnan järjestämistä koskevan sääntelyn tavoitteet Sääntelyn tavoitteena on varmistaa, että valvottavan sisäinen valvonta on riittävän korkeatasoista ottaen huomioon valvottavan toiminnan laatu, laajuus ja monimuotoisuus (suhteellisuusperiaate) valvottava ei toiminnassaan ota riskiä, josta on olennaista vaaraa sen vakavaraisuudelle tai maksuvalmiudelle valvottavan sisäiset valvontamenetelmät mahdollistavat riskien havaitsemisen, arvioimisen ja rajoittamisen valvottava noudattaa asiakassuhteissaan asianmukaisia menettelytapoja Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 6

8 Sisäisen valvonnan sääntely ja kansainvälinen viitekehys Kansainvälinen viitekehys Baselin pankkivalvontakomitean (http://www.bis.org/) suositus Framework for Internal Control in Banking Organisations (syyskuu 1998) Baselin pankkivalvontakomitean suositus Core Principles for Effective Banking Supervision (lokakuu 2006) EBA Guidelines on Internal Governance (GL44) (syyskuu 2011) IAIS:n suositus Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology, (lokakuu 2011) Solvenssi II direktiivi Artiklat Hallintojärjestelmä (2014?) Standardi 4.1 Sisäisen valvonnan järjestäminen Standardi 1.3 Luotettavan hallinto ja toiminnan järjestäminen Hallituksen ja toimitusjohtajan sekä sisäisen tarkastuksen ja compliance-toiminnon tehtävät ja niiden hoitaminen Pääjakson 4 Vakavaraisuus ja riskienhallinta standardit Sisältävät riskienhallintaa koskevan yksityiskohtaisen sääntelyn riskialueittain Standardi 4.2 Vakavaraisuuden hallinta Standardi 1.6 Toiminnan ulkoistaminen Määräys- ja ohjekokoelma kotimaisille vakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, sivuliikkeille ja eläkelaitoksille II osa, Hallinto ja tilinpäätös Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 7

9 Soveltaminen (suhteellisuusperiaate) Fivan standardin 4.1 sitovaa sääntelyä sovelletaan luottolaitoksiin sijoituspalveluyrityksiin rahastoyhtiöihin omistusyhteisöihin osuuspankkien keskusyhteisöihin arvopaperipörsseihin ja yhteisöihin, joiden määräysvallassa arvopaperipörssit ovat rahoitusalapainotteisten rahoitus- ja vakuutusryhmittymien emoyrityksiin Vakuutusyhtiöitä koskeva Sisäinen valvonta ohje on annettu ei-sitovana ohjeistuksena Vakuutusyhtiöitä koskeva riskienhallinnan määräys Sisäistä valvontaa koskeva standardit ja ohjeet tullaan mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaistamaan osana Finanssivalvonnan Määräys- ja ohjekokoelman uudistustyötä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 8

10 Kansainvälinen sääntelykehikko / Basel Baselin pankkivalvontakomitean suositus: Framework for Internal Control in Banking Organisations Luottolaitosten hallitusten vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä korostuu Tilintarkastajien ja sisäisten tarkastajien odotetaan kiinnittävän erityistä huomiota sisäisen valvonnan järjestämiseen ja toimivuuden arviointiin Baselin pankkivalvontakomitean suositus: Core Principles for Effective Banking Supervision Pankin toiminnan laajuuteen nähden riittävän sisäisen valvonnan järjestämisen periaatteet Periaatteet sisältävät selväpiirteiset järjestelyt, joilla mm. jaetaan valtuudet ja vastuut eriytetään toiminnot, jotka koskevat sitoumusten antamista, ulos lähtevien maksujen hoitamista ja laskentatointa sekä toteutetaan näiden toimintojen keskinäinen yhteensovittaminen järjestetään riippumattomat toiminnot valvonnan toimivuuden ja tehokkuuden sekä lakien ja määräysten noudattamisen varmistamiseksi Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 9

11 Kansainvälinen sääntelykehikko / EBA EBA Guidelines on Internal Governance (GL 44) Perustuu CEBS:n aiemmalle ohjeistukselle (CEBS Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process under Pillar 2, 2006) Käsittelee internal governance kysymyksiä laajasti Chapter D. Internal Control Internal Control framework: Riskienhallinnan arviointitoiminto, Compliancetoiminto ja Sisäinen tarkastus Chief Risk Officerin (CRO) roolia ja asemaa korostettu Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 10

12 Tavoitteena SII:n voimaantulo Kansallinen valmistelu aikataulu edelleen voimassa! STM:n työryhmät Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi mennessä Eduskuntakäsittely syksyllä 2012 alkaen? Vakuutusyhtiölain muutokset voimaan Tason 2 valmistelu OMDII, Parlamentin käsittely 2012 Käsittely 10/2010 alkaen: komissio ja jäsenmaiden asiantuntijat Komission ehdotus Luonnos 11/2011 Komission ehdotus 2012 Neuvoston ja Parlamentin 6 kk moiteaika -> EU asetus EIOPAn valmistelu Tason 3 sääntelyn valmistelu alkoi CEIOPSissa EIOPA valmistelee ehdotukset standardeiksi (esi)konsultaatiota - Konsolidoidut standardit 9/ Virallinen konsultaatio loppuvuodesta 2012 Komission, Neuvoston ja Parlamentin moiteajat Tarvittavat muutokset Ohjeiden valmistelu ja konsultointi Ohjeita vahvistetaan > Ensimmäiset ohjeet voimaan > Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 11

13 Solvenssi II:n rakenne Pilari 1 Pilari 2 Pilari 3 Kvantitatiiviset vaatimukset Varojen ja velkojen arvostaminen Vastuuvelka Minimipääomavaatimus Vakavaraisuuspääomavaatimus Pääomaksi kelpaavat erät Kvalitatiiviset Vaatimukset Yrityksen sisäinen valvontajärjestelmä Oma Riski- ja SolvenssiArvio (ORSA) Viranomaisvalvonta Yleiset valvontasäännökset Valvojan valtuudet Vakavaraisuuden arviointiprosessi Raportointi Viranomaisraportointi Julkistettavat tiedot Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 12

14 Solvenssi II direktiivi ja Suomen lainsäädäntö Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 13

15 Sisäisen valvonnan keskeiset periaatteet Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen

16 Sisäisen valvonnan keskeiset periaatteet - määritelmiä Valvottavaa tulee johtaa ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Johtamisen keskeisenä perustana on tehokkaan ja luotettavan sisäisen valvonnan järjestäminen. Sisäinen valvonta käsittää taloudellisen ja muun valvonnan Sisäistä valvontaa toteuttavat hallitus, toimitusjohtaja ja muu ylin johto sekä koko henkilökunta Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan johtamisen ja toiminnan sitä osaa, jolla pyritään varmistamaan asetettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttaminen voimavarojen taloudellinen ja tehokas käyttö toimintaan liittyvien riskien riittävä hallinta taloudellisen ja muun johtamisinformaation luotettavuus ja oikeellisuus säännösten noudattamisen valvonta (compliance) toiminnan, tietojen sekä valvottavan oman omaisuuden ja asiakkaiden varojen riittävä turvaaminen riittävät ja asianmukaisesti järjestetyt manuaaliset ja tietotekniset järjestelmät toiminnan tueksi Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 15

17 Sisäisen valvonnan keskeiset periaatteet - vastuu järjestämisestä ja ylläpitämisestä Kokonaisvastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä on valvottavan hallituksella. Hallituksen tehtäviin kuuluu riittävän ja toimivan sisäisen valvonnan järjestäminen ja ylläpito. Sisäisen valvonnan järjestämisessä on tarpeen ottaa huomioon valvottavan toiminnan laatu, laajuus ja monimuotoisuus. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuun lähtökohtana yhteisölainsäädäntö ja valvottavan yhtiöjärjestys tai säännöt Hallitus huolehtii hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (OYL, OSKL) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 16

18 Sisäisen valvonnan keskeiset periaatteet - liiketoiminnasta riippumattomat toiminnot Fivan valvottavilla tulee olla seuraavat liiketoiminnoista riippumattomat toiminnot (function) riskienhallinnan arviointitoiminto (risk control/risk-management function) säännösten noudattamisen varmistamisesta vastuussa oleva toiminto (compliance) sisäisen tarkastuksen toiminto (internal audit) Liiketoiminnoista riippumaton toiminto ei osallistu liiketoiminnan johtamiseen eikä vastaa sen tuloksellisuudesta Riippumattoman toiminnon tunnusmerkkejä: Organisatorisesti eriytetty valvottavista toiminnoista. Toiminnon henkilöstö ei tee tehtäviä, joita toiminto valvoo. Toiminnon henkilöstön palkkaus ei ole sidoksissa niiden toimintojen tulokseen, joita toiminto valvoo. Toiminnon päällikkö on sellaisen henkilön alainen, joka ei ole vastuussa valvottavien toimintojen johtamisesta. Toiminnon päällikkö raportoi suoraan hallitukselle sekä toimitusjohtajalle ja muulle ylimmälle johdolle ja/tai tarkastusvaliokunnalle Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 17

19 Riskienhallinnan arviointitoiminto Kontrolloi riskejä ja riskienhallintaa Varmistaa, että valvottavassa noudatetaan hallituksen hyväksymiä riskienhallinnan periaatteita ja riskistrategiaa riskit pysyvät sallituissa rajoissa jokaista riskiä mittaavat menetelmät ovat asianmukaiset ja luotettavat riskien yhteisvaikutus tulokseen ja omiin varoihin raportoidaan hallitukselle Ylläpitää, kehittää ja valmistelee riskienhallinnan periaatteita hallituksen vahvistettavaksi Suunnittelee ja kehittää riskien ja riskienhallinnan kontrollointiin liittyviä menettelytapoja Vakuutussektorin sisäisiä malleja käytettäessä mallin käyttöön liittyviä lisätehtäviä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 18

20 Compliance Valvottavalla tulee olla asianmukaiset toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joilla se huolehtii säännösten luotettavasta noudattamisesta Compliancen tehtävänä on varmistaa lainsäädännön, viranomaismääräysten ja -ohjeiden sekä markkinoiden itsesääntelyn huolellinen noudattaminen ja varmistaa valvottavan sisäisten ohjeiden, henkilöstöä sitovien eettisten periaatteiden ja muiden ohjeiden noudattaminen valvoa ja säännöllisesti arvioida niiden toimenpiteiden ja menettelytapojen riittävyyttä ja tehokkuutta, joiden avulla varmistetaan säännösten noudattaminen seurata ja arvioida säännösten noudattamisessa esiintyneiden puutteiden korjaamiseksi tehtyjen toimenpiteiden riittävyyttä ja tehokkuutta Compliancen tulee antaa hallitukselle vähintään vuosittain selvitys toiminnastaan ja tekemistään havainnoista. Hallituksen tulee varmistua toimintaperiaatteiden ajantasaisuudesta siitä, että säännösten noudattamisesta huolehtiminen on tehokkaasti järjestetty säännösten noudattamattomuudesta aiheutuvat riskit ovat hallinnassa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 19

21 Sisäinen tarkastus Riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistustoimintaa, jonka tehtävänä on tarkastaa ja arvioida sisäisen valvonnan riittävyyttä, toimivuutta ja tehokkuutta Tukee toiminnallaan hallitusta, toimitusjohtajaa ja muuta ylintä johtoa sekä muuta organisaatiota valvottavan tavoitteiden saavuttamisessa toiminnan kehittämisessä Fiva suosittaa, että valvottavan hallitus vahvistaa sisäiselle tarkastukselle kirjalliset toimintaperiaatteet varmistuu säännöllisesti niiden ajantasaisuudesta Tarkastussuunnitelman pohjana sisäisen tarkastuksen itsensä tekemä riskiarvio huomioitava, että riittävällä aikavälillä kaikki toiminnot tarkastetaan Raportoi vähintään vuosittain hallitukselle/valiokunnalle ja ylimmälle johdolle keskeisistä tarkastushavainnoista, annetuista suosituksista ja suositusten noudattamisesta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 20

22 Sisäisen valvonnan osa-alueet (Standardi 4.1) Johtamistapa ja valvontakulttuuri Riskienhallinta Päivittäinen valvonta ja tehtävien eriyttäminen Raportointi ja tiedonvälitys Sisäisen valvonnan toimivuuden seuranta Järjestelmät ja turvallisuus Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen

23 Johtamistapa ja valvontakulttuuri Toimivan ja tehokkaan sisäisen valvonnan perusta on, että hallitus, toimitusjohtaja ja muu ylin johto edistävät sellaisen yrityskulttuurin muodostumista, joka hyväksyy sisäisen valvonnan normaalina ja tarpeellisena osana yritystoimintaa huolehtivat siitä, että henkilöstö on ammattitaitoista, tehtäviinsä sopivaa ja sitoutunutta henkilöstö on selvillä sisäisen valvonnan tärkeydestä ja omasta tehtävästään sisäisessä valvonnassa Hallitus kantaa ensisijaisen vastuun sisäisestä valvonnasta ja sen toimivuudesta. Hallitus vahvistaa riskienhallinnan periaatteet ja sen tulee varmistua riskienhallinnan toimivuudesta Hallitus päättää raportoinnista ja muista sisäisen valvonnan menetelmistä, joilla hallitus seuraa toimintaa, toiminnan tulosta ja toimintaan sisältyviä riskejä. Toimitusjohtaja ja muu ylin johto huolehtivat sisäisen valvonnan käytännön toimenpiteiden toteutumisesta. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 22

24 Riskienhallinta Olennainen osa sisäistä valvontaa Varmistaa, että merkittävät riskit tunnistetaan, arvioidaan/mitataan ja niitä seurataan osana päivittäistä liiketoimintojen johtamista Riskienhallinnan katettava kaikki olennaiset riskit sisäiset ja ulkoiset mitattavissa olevat ja ei mitattavat omassa vaikutusvallassa olevat ja ne, joihin ei voi vaikuttaa ja joilta voi vain suojautua Riskienhallinnan menettelytapoja kehitettävä ja ylläpidettävä jatkuvasti Mitattavissa oleville riskeille määriteltävä mittaustavat Ei-mitattavissa olevien riskien hallintaan kehitettävä tarkoituksenmukaiset arviointimenetelmät Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 23

25 Päivittäinen valvonta ja tehtävien eriyttäminen Sisäinen valvonta on osa valvottavan päivittäisiä toimintoja Toimivan ja tehokkaan sisäisen valvonnan perustana on, että valvottavaan on luotu asianmukainen sisäinen valvontarakenne valvontatoimenpiteet on määritelty kaikille liiketoiminnan tasoille Päivittäisen valvonnan toimenpiteisiin kuuluvat mm. johdolle tehtävät selonteot kunkin liiketoiminta-alueen ja -yksikön toimintaan sovitut tarkoituksenmukaiset mittarit fyysiset valvontatoimenpiteet sovittujen riskirajojen ja toimintaperiaatteiden/-ohjeiden noudattamisen valvonta ja poikkeamien seuranta hyväksymis- ja valtuutusjärjestelmä sekä erilaiset varmistus- ja täsmäystoimenpiteet Toimiva ja tehokas sisäinen valvonta perustuu osaltaan myös siihen, että työtehtävät on asianmukaisesti eriytetty eri henkilöille on huolehdittu siitä, ettei valvottavan henkilökunta käsittele valvottavan edustajana omaa tai lähipiiriään koskevia liiketoimia Ns. vaaralliset työyhdistelmät on tunnistettu ja mahdollisuuksien mukaan poistettu Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 24

26 Raportointi ja tiedonvälitys Riittävät ja kattavat tiedot päätöksenteon pohjaksi: Sisäistä tietoa valvottavan taloudesta, toiminnasta sekä ulkoisten säännösten ja sisäisten menettelytapojen noudattamisesta Ulkoista tietoa toimintaympäristöstä ja markkinoiden kehityksestä Luotettavaa, olennaista, ajan tasalla olevaa ja sovitussa muodossa esitettyä tietoa. Kattavat ja luotettavat laskenta- ja muut tietojärjestelmät, jotka ovat varmistettuja, riippumattomasti valvottuja ja riittävillä jatkuvuusjärjestelyillä tuettuja. Tiedon kulku on avointa ylös- ja alaspäin organisaatiossa sekä läpi koko organisaation Hyvin toteutetussa organisaatiossa tiedonkulku ylöspäin toimii niin, että hallitus, toimitusjohtaja ja muu ylin johto saavat vastuidensa hoitamiseen tarvitsemansa tiedot tiedonkulku alaspäin varmistaa, että henkilöstö tuntee tehtäviensä suorittamisessa tarvittavat toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joita heidän tulee noudattaa henkilöstö saa myös muuta tarpeellista tietoa tehtäviensä toteuttamiseksi Valvottavan johdon tulee varmistaa, että henkilöt organisaation kaikilla tasoilla saavat tehtäviensä suorittamisessa tarvitsemansa tiedot. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 25

27 Sisäisen valvonnan toimivuuden seuranta Sisäisen valvonnan toimivuutta on arvioitava tehokkaasti ja monipuolisesti. Havaitut sisäisen valvonnan puutteet ja kehittämiskohteet dokumentoidaan ja niistä raportoidaan korjaavia toimenpiteitä varten merkittävistä havainnoista aina ylimmälle johdolle asti. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 26

28 Järjestelmät ja turvallisuus Tietoturvallisuus tiedot, palvelut, järjestelmät ja tietoliikenne on suojattu ja varmistettu toimenpidealueet: hallinnollinen, fyysinen, henkilöstö-, tietoliikenne-, laitteisto-, ohjelmisto-, tietoaineisto- ja käyttöturvallisuus tietoturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia ovat säilytettävän, käsiteltävän ja siirrettävän tiedon luottamuksellisuus (tieto ei paljastu sivullisille) muuttumattomuus (tiedon eheysvaatimus) käytettävyys (tieto on saatavissa oikeaan aikaan siihen oikeutetulle) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 27

29 Sisäinen valvonta Hallintojärjestelmän osana Solvenssi II direktiivissä, Artiklat Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen

30 Hallintojärjestelmän elementit SII-direktiivissä Hallintojärjestelmä Luotettava hallinto Ulkoistaminen Luotettavuus ja sopivuus Sisäinen valvonta Sisäinen tarkastus Riskienhallinta ORSA Aktuaaritoiminto Säännösten noudattamista valvova toiminto Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 29

31 Mikä hallintojärjestelmä on? Hallintojärjestelmän avulla seurataan yhtiön johdon antamien ohjeiden noudattamista yhtiön toiminnassa. Hallintojärjestelmä ei tarkoita yhtiön johtoa tai johdon välisiä suhteita, vaan sitä miten yhtiö järjestää direktiivissä tarkoitetut, hallintojärjestelmään kuuluvat tehtävät eri organisaatiotasoilla. Lopullinen vastuu hallintojärjestelmästä on hallituksella. SII direktiivi Artikla 41 Yleiset hallintovaatimukset Tehokas hallintojärjestelmä Säännöllinen arviointi Jatkuvuussuunnitelma Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 30

32 Sisäinen valvonta ml. compliance-toiminto Sisältää organisaatioratkaisut ja menettelyt, joilla pyritään varmistamaan toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus, tavoitteiden saavuttaminen sekä raportoinnin luotettavuus. Selkeys ja toimivuus: organisaation oltava rakennettu tukemaan tehokkaan sisäisen valvonnan järjestämistä. Kaikilla organisaatiotasoilla oltava asianmukainen raportointijärjestelmä sekä selkeästi määritellyt raportointisuhteet. Sisäisestä valvonnasta oltava kirjallinen kuvaus. Säännösten noudattamista valvova toiminto (compliance-toiminto): Neuvoo hallitusta ja toimitusjohtajaa säännöksistä Lainsäädäntömuutosten vaikutusten arviointi Säännösten laiminlyöntiin liittyvien riskien tunnistaminen ja arviointi Seuraa vakuutusalan itsesääntelyn ja sisäisten ohjeiden noudattamista. Pienissä yhtiöissä compliance-toiminto voidaan ulkoistaa tai yhdistää muihin toimintoihin SII direktiivi Artikla 46 Sisäinen valvonta Compliance toiminto Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 31

33 Sisäinen tarkastus Arvioi sisäisen valvonnan ja muun hallinnon riittävyyttä ja tehokkuutta (HUOM! Ei vastaa päivittäisen toiminnan sisäisestä valvonnasta.) Kirjalliset toimintaperiaatteet ja toimintasuunnitelma. Riippumaton yhtiön operatiivisesta toiminnasta ja tarkastettavista toiminnoista. Hallituksen ja toimitusjohtajan on päätettävä mihin toimiin tarkastusten tulosten ja suositusten johdosta on ryhdyttävä ja varmistettava, että nämä toimenpiteet toteutetaan. Voidaan tarvittaessa ulkoistaa. SII direktiivi Artikla 47 Sisäinen tarkastus Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 32

34 Riskienhallinta Sisältää strategiat, prosessit ja raportointimenettelyt, joilla tunnistetaan, mitataan, seurataan ja valvotaan yhtiöön kohdistuvia erilaisia riskejä. Yhtiöllä oltava riskienhallintatoiminto, joka on riippumaton riskiä ottavasta toiminnosta. Voi olla organisatorisesti jonkin muun toiminnon yhteydessä, mutta toiminnallisesti sen on oltava aina riippumaton riskiä ottavasta toiminnosta SII direktiivi Artikla 44 Riskienhallinta Riskienhallinnan osa-alueet Riippumaton riskienhallintatoiminto Sisäiset mallit Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 33

35 Sisäisen valvonnan järjestämistä koskeva Finanssivalvonnan valvonta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen

36 Finanssivalvonnan valvonta Sisäinen valvonta on kiinteässä yhteydessä luotettavaan hallintoon Finanssivalvonta valvoo luotettavaa hallintoa ja sisäisen valvonnan järjestämistä osana jatkuvaa valvontaa (mm. Finanssivalvonnalle toimitettavat raportit) ja tarkastustoimintaa Jatkuvassa valvonnassa Finanssivalvonta saa tietoa sisäisen valvonnan toimivuudesta mm. valvottavien hallitusten pöytäkirjoista liitteineen, sisäisen tarkastuksen, compliance-toiminnon sekä eri riskienvalvonnan arviointitoimintojen laatimista raporteista. Finanssivalvonnan tarkastukset kohdistuvat mm. Luotettavaan hallintoon ml. compliance-toiminto ja sisäinen tarkastus Riskienhallinnan järjestämiseen eri riskialueilla Raportointijärjestelmiin Tietojärjestelmien toimivuuteen osana operatiivisten riskien tarkastuksia. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 35

37 Fiva työskentelee kotimaassa ja ulkomailla Kiitos! Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 36

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Standardi 4.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Määräykset ja ohjeet 4.1 dnro 5/790/2003 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Esimerkki ohjeen/määräyksen rakenteesta

Esimerkki ohjeen/määräyksen rakenteesta Liite 2 1 (16) Esimerkki ohjeen/määräyksen rakenteesta FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMA x.x Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa koskevat määräykset ja ohjeet luottolaitoksille, vakuutusyhtiöille,

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Tiedotustilaisuus 28.9.2006 Helena Tuhkanen Esityksen tavoitteet Esityksen tavoitteena on kertoa Pilari 2 prosesseista ja näiden välisen vuoropuhelun toteuttamisesta

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.2017, 2 Sisällysluettelo 1 SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJEEN

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernin

Espoon kaupunkikonsernin Kirje 0 (4) Espoon kaupunkikonsernin 6.8.2013 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo 1.1.2014 Päätöspäivä: 18.11.2013 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Valtuusto 18.11.2013 1 (4) 1. Lainsäädäntö

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsitelty: Sisäisen tarkastuksen toimikunta 22.10.2015 Kaupunginhallituksen käsittely 2.11.2015 421 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Palkitsemiseen liittyvä kannanotto

Palkitsemiseen liittyvä kannanotto 1 (7) Palkitsemiseen liittyvä kannanotto 1. Kannanoton soveltaminen Pankkien, vakuutusyhtiöiden ja muiden finanssialan yritysten palkitsemisperiaatteet ovat nousseet kriittisen keskustelun kohteeksi finanssikriisin

Lisätiedot

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta. Organisaation/henkilön nimi: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo / Harri Christensen Ilmoita mikäli lausunto tulee merkitä salaiseksi: salainen/julkinen hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5)

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5) Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5) 2 (5) Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Henki-Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

S t a n d a r d i R A 4. 2

S t a n d a r d i R A 4. 2 S t a n d a r d i R A 4. 2 O p e r a t i i v i s i i n r i s k e i h i n l i i t t y v i e n t a p a h- t u m i e n i l m o i t t a m i n e n R a h o i t u s t a r k a s- t u k s e l le Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2015

Määräykset ja ohjeet 8/2015 Määräykset ja ohjeet 8/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, Dnro FIVA 17/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ

18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 1 Tieto hallinnointikoodin noudattamisesta... 2 2 Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta...

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto PL 28 00023 HELSINKI VM019:00/2013 Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 22.4.2014 2 Sisäisen valvonnan ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE... 3 1.1

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.2 ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle RA4.2 dnro 4/120/2004 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1 Kohderyhmä 3 2 Tavoitteet

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

4 VAKAVARAISUUS JA RISKIENHALLINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS

4 VAKAVARAISUUS JA RISKIENHALLINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS 1 (7) 4 VAKAVARAISUUS JA RISKIENHALLINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Vakavaraisuutta ja riskienhallintaa koskevan sääntelyn lähtökohtana on määritellä vähimmäistaso,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/ /2016 1/12

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/ /2016 1/12 TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/02.02.02/2016 1/12 Kuntalain mukaan kaupungin tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa tulee antaa selonteko sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Työeläkealan riski- ja vakavaraisuusarvio (ORSA) Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot

Työeläkealan riski- ja vakavaraisuusarvio (ORSA) Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Työeläkealan riski- ja vakavaraisuusarvio (ORSA) Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Twitter: @MinnaLehmuskero Laajempi riski- ja vakavaraisuusarviointi Own Risk And Solvency Assessment Tarkastellaan

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Ohje arvopaperikeskuksen riskienhallinnasta ja muusta sisäisestä valvonnasta

Ohje arvopaperikeskuksen riskienhallinnasta ja muusta sisäisestä valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (11) Arvopaperikeskuksille Ohje arvopaperikeskuksen riskienhallinnasta ja muusta sisäisestä valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5)

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) 2 (5) Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 72 Asianro 8649/00.01.04/2013 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen tarkastaja Tapani Laitinen Talous- ja strategiapalvelu Kuntalakiin v. 2012

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 SELVITYS OUTOTECIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HALLITUS Vastuu Outotecin hallinnosta ja toiminnasta on Outotec Oyj:n hallintoelimillä, jotka

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Tarkastusvaliokunnat ja hallituksen

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset ja ohjeet 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 14.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus

Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus 13.12.2012 Rauni Väänänen-Sainio, tarkastuspäällikkö sisäinen tarkastus TARKASTUS- TARKASTUS- TOIMIKUNTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 luku 7:

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS 1 (5) 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Vuoden 2005 alusta lähtien yritykset, joiden liikkeeseen laskemat oman pääoman ehtoiset instrumentit

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VALTIONTALOUDEN VISIO TARKASTUSVIRASTO ARVOT 2 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VISIO ARVOT 3 VALTIONTALOUDEN 4 Valtiontalouden tarkastusvirasto on riippumaton ja puolueeton taloudenhoidon

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan yleisohje

Sisäisen valvonnan yleisohje Sisäisen valvonnan yleisohje 1 (7) Sisäisen valvonnan yleisohje Tämä ohje korvaa sisäisen valvonnan ohjeet, jotka kaupunginhallitus on hyväksynyt vuonna 2003 KH 27.6.2016 Sisäisen valvonnan yleisohje 2

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 + FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Finanssivalvonnasta. Ajankohtaista kuluttajien raha-asioista Erja Rautanen

Finanssivalvonnasta. Ajankohtaista kuluttajien raha-asioista Erja Rautanen Finanssivalvonnasta Ajankohtaista kuluttajien raha-asioista 11.5.2011 Finanssivalvonta (Fiva) Aloitti toimintansa 1.1.2009 Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston yhdistyttyä Hallinnollisesti

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentajainfo 8.4.2013 Harri Haavisto Tekninen asiantuntija Sisältö Lakibiopolttoaineista ja bionesteistä Aikataulu Kestävyyskriteerit

Lisätiedot

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta Konsernijohdon vastuulla

Lisätiedot

Prioriteetti I, II tai III. Vastuuhenkilö: Menettely: Aikataulu:

Prioriteetti I, II tai III. Vastuuhenkilö: Menettely: Aikataulu: Riskien hallinnan arviointiohjelma kuntakonserniin kuuluvissa yhteisöissä 2012 2014 (pohjaehdotus) Määritellään kunkin osa-alueen prioriteetti olennaisuuden ja lisäarvon perusteella: Prioriteetti I: määritellään

Lisätiedot

Hallituksen jäsenen vahingonkorvausvastuusta säädetään laissa.

Hallituksen jäsenen vahingonkorvausvastuusta säädetään laissa. 1 (6) Vahvistettu hallintoneuvostossa 05.11.2015 OSUUSPANKIN OHJESÄÄNTÖ 1 Ohjesäännön tarkoitus Osuuspankin sääntöjen mukaan hallintoneuvoston on vahvistettava pankin toimintaa koskeva ohjesääntö asioista,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit : Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Liite 3 - OPR ilmoitus ja hakemusmenettelyt Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/ /2016 1/11

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/ /2016 1/11 TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/02.02.02/2016 1/11 Kuntalain mukaan kaupungin tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa tulee antaa selonteko sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin tietoturvaperiaatteet 2016

Lappeenrannan kaupungin tietoturvaperiaatteet 2016 1 (7) Lappeenrannan kaupungin tietoturvaperiaatteet 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0 3.12.2015

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2014 klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O SIVU 74 ERON MYÖNTÄMINEN TIMO VUORISALOLLE

Lisätiedot

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Sisäiset tarkastajat ry:n kuukausikokous 16.05.2011 Erityisasiantuntija Minna Huuskonen, Audiapro Oy Hallituksen selonteot Kuntalain muutoksen

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

JC/GL/2014/01. 22. joulukuuta 2014. Yhteiset ohjeet

JC/GL/2014/01. 22. joulukuuta 2014. Yhteiset ohjeet JC/GL/2014/01 22. joulukuuta 2014 Yhteiset ohjeet rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnan koordinointijärjestelyjen yhdenmukaistamiseen liittyvästä valvontakäytäntöjen lähentämisestä 1 Sisältö Yhteiset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS

KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat 57

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2016

Määräykset ja ohjeet 1/2016 Määräykset ja ohjeet 1/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt Dnro FIVA 16/01.00/2015 Antopäivä 29.2.2016 Voimaantulopäivä 1.3.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Metsäosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Pvm Dnro 17.3.2005 339/01/2004 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma nro 5/05 Valtuutussäännökset: Laki Metsäntutkimuslaitoksesta

Lisätiedot