Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla"

Transkriptio

1 Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla FINVA Riskienhallinta ja Corporate Governance finanssialalla Marja Nykänen, osastopäällikkö, Finanssivalvonta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen

2 Esityksen rakenne EU-tason sääntelykehikot ja sisäisen valvonnan järjestäminen (Solvenssi II ja Basel III) Keskeiset periaatteet (ml. suhteellisuusperiaate) Sisäisen valvonnan osa-alueet Fivan standardi 4.1 Solvenssi II Artiklat Hallintojärjestelmä Finanssivalvonnan valvonta Näkökulmana Finanssivalvonnan valvottavat Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 1

3 Sisäinen valvonta osana valvottavan johtamista ja toimintaa Fivan näkemys Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen

4 Sisäinen valvonta osana johtamista ja toimintaa Omistajat Tilintarkastus SISÄINEN VALVONTA (Internal control) Riskienhallinta (Risk management) Hallitus Toimitusjohtaja ja muu ylin johto Liiketoiminnot Sisäinen tarkastus (Internal audit) LUOTETTAVA HALLINTO (Internal governance) Muut riippumattomat toiminnot (Independent functions) Taloushallinto Compliance Riskienhallinnan arviointi toiminto (risk control) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 3

5 Hallintojärjestelmän elementit SII-direktiivissä Hallintojärjestelmä Luotettava hallinto Ulkoistaminen Luotettavuus ja sopivuus Sisäinen valvonta Sisäinen tarkastus Riskienhallinta ORSA Aktuaaritoiminto Säännösten noudattamista valvova toiminto Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 4

6 Sisäinen valvonta EU-tason sääntelykehikot ja sisäisen valvonnan järjestäminen (Solvenssi II ja Basel III) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen

7 Sisäisen valvonnan järjestämistä koskevan sääntelyn tavoitteet Sääntelyn tavoitteena on varmistaa, että valvottavan sisäinen valvonta on riittävän korkeatasoista ottaen huomioon valvottavan toiminnan laatu, laajuus ja monimuotoisuus (suhteellisuusperiaate) valvottava ei toiminnassaan ota riskiä, josta on olennaista vaaraa sen vakavaraisuudelle tai maksuvalmiudelle valvottavan sisäiset valvontamenetelmät mahdollistavat riskien havaitsemisen, arvioimisen ja rajoittamisen valvottava noudattaa asiakassuhteissaan asianmukaisia menettelytapoja Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 6

8 Sisäisen valvonnan sääntely ja kansainvälinen viitekehys Kansainvälinen viitekehys Baselin pankkivalvontakomitean ( suositus Framework for Internal Control in Banking Organisations (syyskuu 1998) Baselin pankkivalvontakomitean suositus Core Principles for Effective Banking Supervision (lokakuu 2006) EBA Guidelines on Internal Governance (GL44) (syyskuu 2011) IAIS:n suositus Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology, (lokakuu 2011) Solvenssi II direktiivi Artiklat Hallintojärjestelmä (2014?) Standardi 4.1 Sisäisen valvonnan järjestäminen Standardi 1.3 Luotettavan hallinto ja toiminnan järjestäminen Hallituksen ja toimitusjohtajan sekä sisäisen tarkastuksen ja compliance-toiminnon tehtävät ja niiden hoitaminen Pääjakson 4 Vakavaraisuus ja riskienhallinta standardit Sisältävät riskienhallintaa koskevan yksityiskohtaisen sääntelyn riskialueittain Standardi 4.2 Vakavaraisuuden hallinta Standardi 1.6 Toiminnan ulkoistaminen Määräys- ja ohjekokoelma kotimaisille vakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, sivuliikkeille ja eläkelaitoksille II osa, Hallinto ja tilinpäätös Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 7

9 Soveltaminen (suhteellisuusperiaate) Fivan standardin 4.1 sitovaa sääntelyä sovelletaan luottolaitoksiin sijoituspalveluyrityksiin rahastoyhtiöihin omistusyhteisöihin osuuspankkien keskusyhteisöihin arvopaperipörsseihin ja yhteisöihin, joiden määräysvallassa arvopaperipörssit ovat rahoitusalapainotteisten rahoitus- ja vakuutusryhmittymien emoyrityksiin Vakuutusyhtiöitä koskeva Sisäinen valvonta ohje on annettu ei-sitovana ohjeistuksena Vakuutusyhtiöitä koskeva riskienhallinnan määräys Sisäistä valvontaa koskeva standardit ja ohjeet tullaan mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaistamaan osana Finanssivalvonnan Määräys- ja ohjekokoelman uudistustyötä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 8

10 Kansainvälinen sääntelykehikko / Basel Baselin pankkivalvontakomitean suositus: Framework for Internal Control in Banking Organisations Luottolaitosten hallitusten vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä korostuu Tilintarkastajien ja sisäisten tarkastajien odotetaan kiinnittävän erityistä huomiota sisäisen valvonnan järjestämiseen ja toimivuuden arviointiin Baselin pankkivalvontakomitean suositus: Core Principles for Effective Banking Supervision Pankin toiminnan laajuuteen nähden riittävän sisäisen valvonnan järjestämisen periaatteet Periaatteet sisältävät selväpiirteiset järjestelyt, joilla mm. jaetaan valtuudet ja vastuut eriytetään toiminnot, jotka koskevat sitoumusten antamista, ulos lähtevien maksujen hoitamista ja laskentatointa sekä toteutetaan näiden toimintojen keskinäinen yhteensovittaminen järjestetään riippumattomat toiminnot valvonnan toimivuuden ja tehokkuuden sekä lakien ja määräysten noudattamisen varmistamiseksi Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 9

11 Kansainvälinen sääntelykehikko / EBA EBA Guidelines on Internal Governance (GL 44) Perustuu CEBS:n aiemmalle ohjeistukselle (CEBS Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process under Pillar 2, 2006) Käsittelee internal governance kysymyksiä laajasti Chapter D. Internal Control Internal Control framework: Riskienhallinnan arviointitoiminto, Compliancetoiminto ja Sisäinen tarkastus Chief Risk Officerin (CRO) roolia ja asemaa korostettu Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 10

12 Tavoitteena SII:n voimaantulo Kansallinen valmistelu aikataulu edelleen voimassa! STM:n työryhmät Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi mennessä Eduskuntakäsittely syksyllä 2012 alkaen? Vakuutusyhtiölain muutokset voimaan Tason 2 valmistelu OMDII, Parlamentin käsittely 2012 Käsittely 10/2010 alkaen: komissio ja jäsenmaiden asiantuntijat Komission ehdotus Luonnos 11/2011 Komission ehdotus 2012 Neuvoston ja Parlamentin 6 kk moiteaika -> EU asetus EIOPAn valmistelu Tason 3 sääntelyn valmistelu alkoi CEIOPSissa EIOPA valmistelee ehdotukset standardeiksi (esi)konsultaatiota - Konsolidoidut standardit 9/ Virallinen konsultaatio loppuvuodesta 2012 Komission, Neuvoston ja Parlamentin moiteajat Tarvittavat muutokset Ohjeiden valmistelu ja konsultointi Ohjeita vahvistetaan > Ensimmäiset ohjeet voimaan > Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 11

13 Solvenssi II:n rakenne Pilari 1 Pilari 2 Pilari 3 Kvantitatiiviset vaatimukset Varojen ja velkojen arvostaminen Vastuuvelka Minimipääomavaatimus Vakavaraisuuspääomavaatimus Pääomaksi kelpaavat erät Kvalitatiiviset Vaatimukset Yrityksen sisäinen valvontajärjestelmä Oma Riski- ja SolvenssiArvio (ORSA) Viranomaisvalvonta Yleiset valvontasäännökset Valvojan valtuudet Vakavaraisuuden arviointiprosessi Raportointi Viranomaisraportointi Julkistettavat tiedot Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 12

14 Solvenssi II direktiivi ja Suomen lainsäädäntö Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 13

15 Sisäisen valvonnan keskeiset periaatteet Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen

16 Sisäisen valvonnan keskeiset periaatteet - määritelmiä Valvottavaa tulee johtaa ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Johtamisen keskeisenä perustana on tehokkaan ja luotettavan sisäisen valvonnan järjestäminen. Sisäinen valvonta käsittää taloudellisen ja muun valvonnan Sisäistä valvontaa toteuttavat hallitus, toimitusjohtaja ja muu ylin johto sekä koko henkilökunta Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan johtamisen ja toiminnan sitä osaa, jolla pyritään varmistamaan asetettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttaminen voimavarojen taloudellinen ja tehokas käyttö toimintaan liittyvien riskien riittävä hallinta taloudellisen ja muun johtamisinformaation luotettavuus ja oikeellisuus säännösten noudattamisen valvonta (compliance) toiminnan, tietojen sekä valvottavan oman omaisuuden ja asiakkaiden varojen riittävä turvaaminen riittävät ja asianmukaisesti järjestetyt manuaaliset ja tietotekniset järjestelmät toiminnan tueksi Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 15

17 Sisäisen valvonnan keskeiset periaatteet - vastuu järjestämisestä ja ylläpitämisestä Kokonaisvastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä on valvottavan hallituksella. Hallituksen tehtäviin kuuluu riittävän ja toimivan sisäisen valvonnan järjestäminen ja ylläpito. Sisäisen valvonnan järjestämisessä on tarpeen ottaa huomioon valvottavan toiminnan laatu, laajuus ja monimuotoisuus. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuun lähtökohtana yhteisölainsäädäntö ja valvottavan yhtiöjärjestys tai säännöt Hallitus huolehtii hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (OYL, OSKL) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 16

18 Sisäisen valvonnan keskeiset periaatteet - liiketoiminnasta riippumattomat toiminnot Fivan valvottavilla tulee olla seuraavat liiketoiminnoista riippumattomat toiminnot (function) riskienhallinnan arviointitoiminto (risk control/risk-management function) säännösten noudattamisen varmistamisesta vastuussa oleva toiminto (compliance) sisäisen tarkastuksen toiminto (internal audit) Liiketoiminnoista riippumaton toiminto ei osallistu liiketoiminnan johtamiseen eikä vastaa sen tuloksellisuudesta Riippumattoman toiminnon tunnusmerkkejä: Organisatorisesti eriytetty valvottavista toiminnoista. Toiminnon henkilöstö ei tee tehtäviä, joita toiminto valvoo. Toiminnon henkilöstön palkkaus ei ole sidoksissa niiden toimintojen tulokseen, joita toiminto valvoo. Toiminnon päällikkö on sellaisen henkilön alainen, joka ei ole vastuussa valvottavien toimintojen johtamisesta. Toiminnon päällikkö raportoi suoraan hallitukselle sekä toimitusjohtajalle ja muulle ylimmälle johdolle ja/tai tarkastusvaliokunnalle Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 17

19 Riskienhallinnan arviointitoiminto Kontrolloi riskejä ja riskienhallintaa Varmistaa, että valvottavassa noudatetaan hallituksen hyväksymiä riskienhallinnan periaatteita ja riskistrategiaa riskit pysyvät sallituissa rajoissa jokaista riskiä mittaavat menetelmät ovat asianmukaiset ja luotettavat riskien yhteisvaikutus tulokseen ja omiin varoihin raportoidaan hallitukselle Ylläpitää, kehittää ja valmistelee riskienhallinnan periaatteita hallituksen vahvistettavaksi Suunnittelee ja kehittää riskien ja riskienhallinnan kontrollointiin liittyviä menettelytapoja Vakuutussektorin sisäisiä malleja käytettäessä mallin käyttöön liittyviä lisätehtäviä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 18

20 Compliance Valvottavalla tulee olla asianmukaiset toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joilla se huolehtii säännösten luotettavasta noudattamisesta Compliancen tehtävänä on varmistaa lainsäädännön, viranomaismääräysten ja -ohjeiden sekä markkinoiden itsesääntelyn huolellinen noudattaminen ja varmistaa valvottavan sisäisten ohjeiden, henkilöstöä sitovien eettisten periaatteiden ja muiden ohjeiden noudattaminen valvoa ja säännöllisesti arvioida niiden toimenpiteiden ja menettelytapojen riittävyyttä ja tehokkuutta, joiden avulla varmistetaan säännösten noudattaminen seurata ja arvioida säännösten noudattamisessa esiintyneiden puutteiden korjaamiseksi tehtyjen toimenpiteiden riittävyyttä ja tehokkuutta Compliancen tulee antaa hallitukselle vähintään vuosittain selvitys toiminnastaan ja tekemistään havainnoista. Hallituksen tulee varmistua toimintaperiaatteiden ajantasaisuudesta siitä, että säännösten noudattamisesta huolehtiminen on tehokkaasti järjestetty säännösten noudattamattomuudesta aiheutuvat riskit ovat hallinnassa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 19

21 Sisäinen tarkastus Riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistustoimintaa, jonka tehtävänä on tarkastaa ja arvioida sisäisen valvonnan riittävyyttä, toimivuutta ja tehokkuutta Tukee toiminnallaan hallitusta, toimitusjohtajaa ja muuta ylintä johtoa sekä muuta organisaatiota valvottavan tavoitteiden saavuttamisessa toiminnan kehittämisessä Fiva suosittaa, että valvottavan hallitus vahvistaa sisäiselle tarkastukselle kirjalliset toimintaperiaatteet varmistuu säännöllisesti niiden ajantasaisuudesta Tarkastussuunnitelman pohjana sisäisen tarkastuksen itsensä tekemä riskiarvio huomioitava, että riittävällä aikavälillä kaikki toiminnot tarkastetaan Raportoi vähintään vuosittain hallitukselle/valiokunnalle ja ylimmälle johdolle keskeisistä tarkastushavainnoista, annetuista suosituksista ja suositusten noudattamisesta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 20

22 Sisäisen valvonnan osa-alueet (Standardi 4.1) Johtamistapa ja valvontakulttuuri Riskienhallinta Päivittäinen valvonta ja tehtävien eriyttäminen Raportointi ja tiedonvälitys Sisäisen valvonnan toimivuuden seuranta Järjestelmät ja turvallisuus Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen

23 Johtamistapa ja valvontakulttuuri Toimivan ja tehokkaan sisäisen valvonnan perusta on, että hallitus, toimitusjohtaja ja muu ylin johto edistävät sellaisen yrityskulttuurin muodostumista, joka hyväksyy sisäisen valvonnan normaalina ja tarpeellisena osana yritystoimintaa huolehtivat siitä, että henkilöstö on ammattitaitoista, tehtäviinsä sopivaa ja sitoutunutta henkilöstö on selvillä sisäisen valvonnan tärkeydestä ja omasta tehtävästään sisäisessä valvonnassa Hallitus kantaa ensisijaisen vastuun sisäisestä valvonnasta ja sen toimivuudesta. Hallitus vahvistaa riskienhallinnan periaatteet ja sen tulee varmistua riskienhallinnan toimivuudesta Hallitus päättää raportoinnista ja muista sisäisen valvonnan menetelmistä, joilla hallitus seuraa toimintaa, toiminnan tulosta ja toimintaan sisältyviä riskejä. Toimitusjohtaja ja muu ylin johto huolehtivat sisäisen valvonnan käytännön toimenpiteiden toteutumisesta. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 22

24 Riskienhallinta Olennainen osa sisäistä valvontaa Varmistaa, että merkittävät riskit tunnistetaan, arvioidaan/mitataan ja niitä seurataan osana päivittäistä liiketoimintojen johtamista Riskienhallinnan katettava kaikki olennaiset riskit sisäiset ja ulkoiset mitattavissa olevat ja ei mitattavat omassa vaikutusvallassa olevat ja ne, joihin ei voi vaikuttaa ja joilta voi vain suojautua Riskienhallinnan menettelytapoja kehitettävä ja ylläpidettävä jatkuvasti Mitattavissa oleville riskeille määriteltävä mittaustavat Ei-mitattavissa olevien riskien hallintaan kehitettävä tarkoituksenmukaiset arviointimenetelmät Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 23

25 Päivittäinen valvonta ja tehtävien eriyttäminen Sisäinen valvonta on osa valvottavan päivittäisiä toimintoja Toimivan ja tehokkaan sisäisen valvonnan perustana on, että valvottavaan on luotu asianmukainen sisäinen valvontarakenne valvontatoimenpiteet on määritelty kaikille liiketoiminnan tasoille Päivittäisen valvonnan toimenpiteisiin kuuluvat mm. johdolle tehtävät selonteot kunkin liiketoiminta-alueen ja -yksikön toimintaan sovitut tarkoituksenmukaiset mittarit fyysiset valvontatoimenpiteet sovittujen riskirajojen ja toimintaperiaatteiden/-ohjeiden noudattamisen valvonta ja poikkeamien seuranta hyväksymis- ja valtuutusjärjestelmä sekä erilaiset varmistus- ja täsmäystoimenpiteet Toimiva ja tehokas sisäinen valvonta perustuu osaltaan myös siihen, että työtehtävät on asianmukaisesti eriytetty eri henkilöille on huolehdittu siitä, ettei valvottavan henkilökunta käsittele valvottavan edustajana omaa tai lähipiiriään koskevia liiketoimia Ns. vaaralliset työyhdistelmät on tunnistettu ja mahdollisuuksien mukaan poistettu Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 24

26 Raportointi ja tiedonvälitys Riittävät ja kattavat tiedot päätöksenteon pohjaksi: Sisäistä tietoa valvottavan taloudesta, toiminnasta sekä ulkoisten säännösten ja sisäisten menettelytapojen noudattamisesta Ulkoista tietoa toimintaympäristöstä ja markkinoiden kehityksestä Luotettavaa, olennaista, ajan tasalla olevaa ja sovitussa muodossa esitettyä tietoa. Kattavat ja luotettavat laskenta- ja muut tietojärjestelmät, jotka ovat varmistettuja, riippumattomasti valvottuja ja riittävillä jatkuvuusjärjestelyillä tuettuja. Tiedon kulku on avointa ylös- ja alaspäin organisaatiossa sekä läpi koko organisaation Hyvin toteutetussa organisaatiossa tiedonkulku ylöspäin toimii niin, että hallitus, toimitusjohtaja ja muu ylin johto saavat vastuidensa hoitamiseen tarvitsemansa tiedot tiedonkulku alaspäin varmistaa, että henkilöstö tuntee tehtäviensä suorittamisessa tarvittavat toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joita heidän tulee noudattaa henkilöstö saa myös muuta tarpeellista tietoa tehtäviensä toteuttamiseksi Valvottavan johdon tulee varmistaa, että henkilöt organisaation kaikilla tasoilla saavat tehtäviensä suorittamisessa tarvitsemansa tiedot. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 25

27 Sisäisen valvonnan toimivuuden seuranta Sisäisen valvonnan toimivuutta on arvioitava tehokkaasti ja monipuolisesti. Havaitut sisäisen valvonnan puutteet ja kehittämiskohteet dokumentoidaan ja niistä raportoidaan korjaavia toimenpiteitä varten merkittävistä havainnoista aina ylimmälle johdolle asti. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 26

28 Järjestelmät ja turvallisuus Tietoturvallisuus tiedot, palvelut, järjestelmät ja tietoliikenne on suojattu ja varmistettu toimenpidealueet: hallinnollinen, fyysinen, henkilöstö-, tietoliikenne-, laitteisto-, ohjelmisto-, tietoaineisto- ja käyttöturvallisuus tietoturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia ovat säilytettävän, käsiteltävän ja siirrettävän tiedon luottamuksellisuus (tieto ei paljastu sivullisille) muuttumattomuus (tiedon eheysvaatimus) käytettävyys (tieto on saatavissa oikeaan aikaan siihen oikeutetulle) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 27

29 Sisäinen valvonta Hallintojärjestelmän osana Solvenssi II direktiivissä, Artiklat Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen

30 Hallintojärjestelmän elementit SII-direktiivissä Hallintojärjestelmä Luotettava hallinto Ulkoistaminen Luotettavuus ja sopivuus Sisäinen valvonta Sisäinen tarkastus Riskienhallinta ORSA Aktuaaritoiminto Säännösten noudattamista valvova toiminto Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 29

31 Mikä hallintojärjestelmä on? Hallintojärjestelmän avulla seurataan yhtiön johdon antamien ohjeiden noudattamista yhtiön toiminnassa. Hallintojärjestelmä ei tarkoita yhtiön johtoa tai johdon välisiä suhteita, vaan sitä miten yhtiö järjestää direktiivissä tarkoitetut, hallintojärjestelmään kuuluvat tehtävät eri organisaatiotasoilla. Lopullinen vastuu hallintojärjestelmästä on hallituksella. SII direktiivi Artikla 41 Yleiset hallintovaatimukset Tehokas hallintojärjestelmä Säännöllinen arviointi Jatkuvuussuunnitelma Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 30

32 Sisäinen valvonta ml. compliance-toiminto Sisältää organisaatioratkaisut ja menettelyt, joilla pyritään varmistamaan toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus, tavoitteiden saavuttaminen sekä raportoinnin luotettavuus. Selkeys ja toimivuus: organisaation oltava rakennettu tukemaan tehokkaan sisäisen valvonnan järjestämistä. Kaikilla organisaatiotasoilla oltava asianmukainen raportointijärjestelmä sekä selkeästi määritellyt raportointisuhteet. Sisäisestä valvonnasta oltava kirjallinen kuvaus. Säännösten noudattamista valvova toiminto (compliance-toiminto): Neuvoo hallitusta ja toimitusjohtajaa säännöksistä Lainsäädäntömuutosten vaikutusten arviointi Säännösten laiminlyöntiin liittyvien riskien tunnistaminen ja arviointi Seuraa vakuutusalan itsesääntelyn ja sisäisten ohjeiden noudattamista. Pienissä yhtiöissä compliance-toiminto voidaan ulkoistaa tai yhdistää muihin toimintoihin SII direktiivi Artikla 46 Sisäinen valvonta Compliance toiminto Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 31

33 Sisäinen tarkastus Arvioi sisäisen valvonnan ja muun hallinnon riittävyyttä ja tehokkuutta (HUOM! Ei vastaa päivittäisen toiminnan sisäisestä valvonnasta.) Kirjalliset toimintaperiaatteet ja toimintasuunnitelma. Riippumaton yhtiön operatiivisesta toiminnasta ja tarkastettavista toiminnoista. Hallituksen ja toimitusjohtajan on päätettävä mihin toimiin tarkastusten tulosten ja suositusten johdosta on ryhdyttävä ja varmistettava, että nämä toimenpiteet toteutetaan. Voidaan tarvittaessa ulkoistaa. SII direktiivi Artikla 47 Sisäinen tarkastus Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 32

34 Riskienhallinta Sisältää strategiat, prosessit ja raportointimenettelyt, joilla tunnistetaan, mitataan, seurataan ja valvotaan yhtiöön kohdistuvia erilaisia riskejä. Yhtiöllä oltava riskienhallintatoiminto, joka on riippumaton riskiä ottavasta toiminnosta. Voi olla organisatorisesti jonkin muun toiminnon yhteydessä, mutta toiminnallisesti sen on oltava aina riippumaton riskiä ottavasta toiminnosta SII direktiivi Artikla 44 Riskienhallinta Riskienhallinnan osa-alueet Riippumaton riskienhallintatoiminto Sisäiset mallit Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 33

35 Sisäisen valvonnan järjestämistä koskeva Finanssivalvonnan valvonta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen

36 Finanssivalvonnan valvonta Sisäinen valvonta on kiinteässä yhteydessä luotettavaan hallintoon Finanssivalvonta valvoo luotettavaa hallintoa ja sisäisen valvonnan järjestämistä osana jatkuvaa valvontaa (mm. Finanssivalvonnalle toimitettavat raportit) ja tarkastustoimintaa Jatkuvassa valvonnassa Finanssivalvonta saa tietoa sisäisen valvonnan toimivuudesta mm. valvottavien hallitusten pöytäkirjoista liitteineen, sisäisen tarkastuksen, compliance-toiminnon sekä eri riskienvalvonnan arviointitoimintojen laatimista raporteista. Finanssivalvonnan tarkastukset kohdistuvat mm. Luotettavaan hallintoon ml. compliance-toiminto ja sisäinen tarkastus Riskienhallinnan järjestämiseen eri riskialueilla Raportointijärjestelmiin Tietojärjestelmien toimivuuteen osana operatiivisten riskien tarkastuksia. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 35

37 Fiva työskentelee kotimaassa ja ulkomailla Kiitos! Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Marja Nykänen 36

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Standardi 4.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Määräykset ja ohjeet 4.1 dnro 5/790/2003 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Esimerkki ohjeen/määräyksen rakenteesta

Esimerkki ohjeen/määräyksen rakenteesta Liite 2 1 (16) Esimerkki ohjeen/määräyksen rakenteesta FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMA x.x Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa koskevat määräykset ja ohjeet luottolaitoksille, vakuutusyhtiöille,

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Riskienhallinta. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Riskienhallinta. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Riskienhallinta Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Mihin riskienhallintaa tarvitaan? Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnan tavoitteena on eläkkeensaajien

Lisätiedot

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 22.5.2015 Revisioneuvos Keijo Lappalainen sisältöä käsitteistöä taustaa vastuita

Lisätiedot

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet 1 (5) 1. Soveltamisala Sisäisen valvonnan ja siihen osana sisältyvän kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteilla luodaan

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Tiedotustilaisuus 28.9.2006 Helena Tuhkanen Esityksen tavoitteet Esityksen tavoitteena on kertoa Pilari 2 prosesseista ja näiden välisen vuoropuhelun toteuttamisesta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2014

Määräykset ja ohjeet 9/2014 Määräykset ja ohjeet 9/2014 LEI-tunnuksen käyttöönotto Dnro FIVA 14/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 Sisällysluettelo ORIVEDEN KAUPUNGIN SISÄISEN TARKASTUKSEN OHJESÄÄNTÖ 5 1 Soveltamisala 5 2 Tarkoitus ja periaatteet

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitutuksen käsittely xx.xx.2014 Kaupunginvaltuuston käsittely xx.xx.2014 Voimaantulo 1.1.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä Vakuutusalan IV Eurooppapäivä-seminaari Pohjola 8.5.2012 Erja Rautanen 8.5.2012 Erja Rautanen EU:n finanssivalvontajärjestelmä

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen toimintasääntö. Hyväksytty , tarkastustoimikunta

Sisäisen tarkastuksen toimintasääntö. Hyväksytty , tarkastustoimikunta Sisäisen tarkastuksen toimintasääntö Hyväksytty 4.9.2017, tarkastustoimikunta Konsernihallinto 1(4) 1 Sisäisen tarkastuksen toiminta-ajatus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.2017, 2 Sisällysluettelo 1 SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJEEN

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Asiakasvalitusten käsittely Dnro FIVA 15/01.00/2012 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 1.1.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2015

Määräykset ja ohjeet 9/2015 Määräykset ja ohjeet 9/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, muut Dnro FIVA 15/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 Muutospäivä: 7.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTA- OHJE LUONNOS

RAAHEN KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTA- OHJE LUONNOS RAAHEN KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTA- OHJE LUONNOS 2 Sisältö 1 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen tarkoitus... 3 2 Sisäisen tarkastuksen tarkoitus... 3 3 Sisäisen tarkastuksen järjestäminen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.6 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Pohjois Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) sisäisen tarkastuksen toimintaohje

Pohjois Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) sisäisen tarkastuksen toimintaohje Pohjois Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) sisäisen tarkastuksen toimintaohje 1 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen tarkoitus Toimintaohje määrittelee PKSSK konsernin sisäisen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Paikallispankkien vakavaraisuuden hallinnan arviointikehikko

Paikallispankkien vakavaraisuuden hallinnan arviointikehikko LIITE 2 1 (9) Paikallispankkien arviointikehikko 1 Johdanto Pankin riskien ja hallinnon jäljempänä mainituista kokonaisuuksista on tehtävä riippumattomat arviot. Kunkin kokonaisuuden numeerinen arvio sekä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 17. Kotkan kaupungin. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.10.2013, tulee voimaan heti)

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 17. Kotkan kaupungin. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.10.2013, tulee voimaan heti) Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 17 SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.10.2013, tulee voimaan heti) 1 Sisäinen valvonta 2 Sisäisen tarkastuksen tarkoitus

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

RA RAPORTOINTI PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta

RA RAPORTOINTI PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta 1 (5) RA RAPORTOINTI PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Valvonnan toteuttamiseksi valvottavat toimittavat Rahoitustarkastukselle tietoja, joiden avulla Rahoitustarkastus valvoo

Lisätiedot

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa?

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? KHT Jari Karppinen Hallituksen työskentelyä ohjaavat yleisperiaatteet osakeyhtiölain näkökulmasta Sivu 2 Osakeyhtiölain

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2016

Määräykset ja ohjeet 5/2016 Määräykset ja ohjeet 5/2016 Tuotehallintamenettely Dnro FIVA 7/01.00/2016 Antopäivä 24.5.2016 Voimaantulopäivä 5.9.2016 Muutospäivä 30.8.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi 1.3. Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi 1.3. Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen. Määräykset ja ohjeet Standardi 1.3 Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Palkitsemiseen liittyvä kannanotto

Palkitsemiseen liittyvä kannanotto 1 (7) Palkitsemiseen liittyvä kannanotto 1. Kannanoton soveltaminen Pankkien, vakuutusyhtiöiden ja muiden finanssialan yritysten palkitsemisperiaatteet ovat nousseet kriittisen keskustelun kohteeksi finanssikriisin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 1.1 Corporate governance hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän normisto Suomessa...15 1.1.1 Osakeyhtiölaki...15

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 01.01.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Tavoite Riskienhallinta ja turvallisuustyö toiminnan jatkuvuuden, tehokkuuden ja häiriöttömyyden varmistajana. Riskienhallinta ja turvallisuustyö strategian mahdollistajana.

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto

Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto Työeläkevakuutusyhtiöt harjoittavat sosiaaliturvaan kuuluvaa lakisääteistä eläkevakuutusliikettä hoitamalla lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja yhtiölle

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2015

Määräykset ja ohjeet 1/2015 Määräykset ja ohjeet 1/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet I osa Dnro FIVA 2/01.00/2015 Antopäivä 16.3.2015 Voimaantulopäivä 1.4.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831

Lisätiedot

1 CORPORATE GOVERNANCE (HALLINTOKULTTUURI) JA LIIKETOIMINTA

1 CORPORATE GOVERNANCE (HALLINTOKULTTUURI) JA LIIKETOIMINTA 1 (6) 1 CORPORATE GOVERNANCE (HALLINTOKULTTUURI) JA LIIKETOIMINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Corporate governancea ja liiketoimintoja koskevan sääntelyn tavoitteena

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2015

Määräykset ja ohjeet 8/2015 Määräykset ja ohjeet 8/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, Dnro FIVA 17/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Sisäisen tarkastuksen tutkimuksesta Tampereen yliopisto 2.6.2017 Väitöskirjatutkija, KHT, JHT, CIA Jaakko Rönkkö Slide 1 Väitöskirjatutkimuksen lähtökohdat Tutkimustyön

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kaupunginhallitus 14.8.2017 / käsitellyt Kaupunginvaltuusto 28.8.2017 / hyväksynyt Sisäisen tarkastuksen toimikunta

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Hallitus xx.xx.2014 Valtuusto xx.xx.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 lukien Johdanto Savon koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. 1. Johdanto

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. 1. Johdanto MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1. Johdanto Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sipoon kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo xx.xx.2017 Kunnanvaltuusto xx.x.2017 Sisällysluettelo 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernin

Espoon kaupunkikonsernin Kirje 0 (4) Espoon kaupunkikonsernin 6.8.2013 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo 1.1.2014 Päätöspäivä: 18.11.2013 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Valtuusto 18.11.2013 1 (4) 1. Lainsäädäntö

Lisätiedot

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset Laukaan kunta/ tekninen osasto e Ei sovellettavissa 2016 1 Välttävästi 2 Tyydyttävästi 3 Hyvin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointimalli 4 Erinomaisesti Johtamistapa ja valvontakulttuuri Arvio

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan?

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Suomen Pankin rahamuseo 16.4.2013 Johdon neuvonantaja Erkki Rajaniemi Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 16.4.2013 Erkki Rajaniemi

Lisätiedot

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta. Organisaation/henkilön nimi: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo / Harri Christensen Ilmoita mikäli lausunto tulee merkitä salaiseksi: salainen/julkinen hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Lisätiedot

Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa

Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa Kommenttipuheenvuoro: Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön syysseminaari 18.11.2009 Apulaisjohtaja Jukka Vesala Finanssivalvonta Finansinspektionen

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5)

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5) Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5) 2 (5) Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Henki-Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

Mikkelin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Mikkelin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitus 4.12.2017 Liite 1 208 Mikkelin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1. Lainsäädäntö Kuntalain (410/2015) 14 :n 2.momentin 7. kohdan mukaan valtuuston tehtävänä

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto PL 28 00023 HELSINKI VM019:00/2013 Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsittely : Kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2014 xx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx xx Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

OHJE LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHALLINNAN JA SISÄISEN VALVONNAN PERIAATTEISTA SEKÄ SISÄISESTÄ TARKASTUKSESTA

OHJE LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHALLINNAN JA SISÄISEN VALVONNAN PERIAATTEISTA SEKÄ SISÄISESTÄ TARKASTUKSESTA lukien toistaiseksi 1 (10) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille OHJE LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHALLINNAN JA SISÄISEN VALVONNAN PERIAATTEISTA SEKÄ SISÄISESTÄ TARKASTUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsitelty: Sisäisen tarkastuksen toimikunta 22.10.2015 Kaupunginhallituksen käsittely 2.11.2015 421 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot