Standardi 1.1. Toimiluvat ja notifikaatiot. Määräykset ja ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Standardi 1.1. Toimiluvat ja notifikaatiot. Määräykset ja ohjeet"

Transkriptio

1 Standardi 1.1 Toimiluvat ja notifikaatiot Määräykset ja ohjeet

2 Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla toimivia, osoittaa valvojan tavoitteena olevan laatutason ja näkemyksen hyvästä menettelytavasta sekä perustelee sääntelyä. Standardin jokaisella kappaleella on oma marginaalimerkintänsä: : Viittaus voimassa olevaan lain tai asetuksen säännökseen. Sitova: Ratan määräyksenantovaltuutensa nojalla antama velvoittava määräys valvottavalle tai muulle rahoitusmarkkinoilla toimivalle. Suositus: Ratan suositusluonteinen toimintaohje valvottavalle tai muulle rahoitusmarkkinoilla toimivalle. /-esimerkki: in, Sitovaan tai Suositukseen liittyvä käytännön soveltamisohje tai esimerkki. Viittaus Ratan standardiin tai standardin osaan. Katso viereinen esimerkki. Perustelu: Avaa sääntelyn ja säännösten tarkoitusta, tavoitteita ja taustaa. Oheinen kuva on vain näyte standardista Ratan standardit luettavissa

3 dnro 4/120/ (81) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 8 2 Tavoitteet ja rakenne Tavoitteet Standardin rakenne 11 3 Kansainvälinen viitekehys 12 4 perusta Luottolaitos Sijoituspalveluyritys Rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö Panttilainauslaitos 19 5 Luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupa Toimiluvan yleiset edellytykset Toimiluvan hakeminen Harjoitettavaksi aiottu toiminta Luottolaitoksen Sijoituspalveluyrityksen Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön Tallettajien ja sijoittajien suojaksi perustettujen rahastojen jäsenyys Corporate governance 31

4 dnro 4/120/ (81) Luotettava hallinto Johdon luotettavuus, sopivuus ja ammattitaito Henkilöstö ja sen ammattitaito Tilintarkastajat Perustajien sekä omistajien ja niihin rinnastettavien henkilöiden luotettavuus ja sopivuus Selvitys merkittävistä sidonnaisuuksista Riittävät taloudelliset toimintaedellytykset sekä strategia ja suunnitelma Liiketoimintasuunnitelma Perustamis-/vähimmäispääoma Arvio kannattavuudesta ja omien varojen riittävyydestä Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Sisäinen valvonta ja liiketoiminnoista riippumattomien toimintojen järjestäminen Liiketoiminnassa noudatettavat menettelytavat Luottoriskit Markkinariskit Likviditeettiriski Operatiiviset riskit Asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmä Tietojärjestelmät, tietoturvallisuus ja liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu Kirjanpitojärjestelmä Toimintojen ulkoistaminen 49

5 dnro 4/120/ (81) 5.9 Sijoituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön toimiluvan muuttaminen Toimilupaan asetettavat ehdot Vapaaehtoinen toimiluvasta luopuminen Luottolaitoksen toimiluvan peruuttaminen Sijoituspalveluyrityksen toimiluvan peruuttaminen Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimiluvan peruuttaminen _ 52 6 Panttilainauslaitoksen toimilupa Yleiset edellytykset Toimiluvan hakeminen Corporate governance Luotettava hallinto Omistajat ja heidän omistusosuutensa Johdon sopivuus, luotettavuus ja ammattitaito Riittävät taloudelliset toimintaedellytykset Sopimuksissa käytettävät yleiset ehdot Erityisiä määräyksiä Toimilupaan asetettavat ehdot 59 7 Suomalaisen valvottavan toiminta ulkomailla Sivuliikkeen perustaminen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon Luottolaitoksen sivuliike Sijoituspalveluyrityksen sivuliike Rahastoyhtiön sivuliike 62

6 dnro 4/120/ (81) Samassa valtiossa useita toimipaikkoja Sivuliikkeen perustaminen Euroopan talousalueen ulkopuoliseen valtioon Luottolaitoksen sivuliike Sijoituspalveluyrityksen sivuliike Rahastoyhtiön sivuliike Palvelujen tarjoaminen rajan yli Luottolaitokset Sijoituspalveluyritykset Rahastoyhtiöt Edustusto Yrityshankinnat 70 8 Ulkomaisen valvottavan toiminta Suomessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneen yhteisön sivuliikkeen perustaminen Suomeen Luottolaitos ja rahoituslaitos Sijoituspalveluyritys Rahastoyhtiö Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa toimiluvan saaneen yhteisön sivuliikkeen perustaminen Suomeen Luottolaitos Sijoituspalveluyritys Rahastoyhtiö Palveluiden tarjoaminen rajan yli ja edustustot Luottolaitoksen palveluiden tarjoaminen rajan yli 76

7 dnro 4/120/ (81) Sijoituspalveluyrityksen palveluiden tarjoaminen rajan yli Rahastoyhtiön palvelujen tarjoaminen rajan yli Edustustot Rahoituspalveluiden etämyynti 79 9 Lisätiedot Muutoshistoria 81

8 dnro 4/120/ (81) 1 SOVELTAMINEN (1) Tämä standardi koskee luottolaitosten (talletuspankit, luottoyhteisöt ja maksuliikeyhteisöt), sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden, säilytysyhteisöjen ja panttilainauslaitosten markkinoille tulon (toimiluvat ja notifikaatiot) sääntelyä. (2) Standardia sovelletaan seuraavissa tapauksissa: luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden, säilytysyhteisöjen ja panttilainauslaitosten toimiluvat Suomessa Suomessa toimiluvan saaneen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön sivuliikkeen perustaminen Euroopan talousalueeseen (ETA-alue) kuuluvaan valtioon (ilmoitusmenettely) Suomessa toimiluvan saaneen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön sivuliikkeen perustaminen ETA-alueen ulkopuoliseen valtioon (Rahoitustarkastuksen lupa) ETA-alueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön sivuliikkeen perustaminen Suomeen (ilmoitusmenettely) ETA-alueen ulkopuolisessa valtiossa toimiluvan saaneen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön sivuliikkeen perustaminen Suomeen (Rahoitustarkastuksen lupa) palvelujen tarjoaminen rajan yli ja edustuston perustaminen (ilmoitusmenettely tai Rahoitustarkastuksen lupa). (3) Markkinoille tuloon sovelletaan myös useita muita Rahoitustarkastuksen määräyskokoelman standardeja, ohjeita ja määräyksiä, joiden pohjalta Rahoitustarkastus arvioi toimiluvan edellytysten täyttymistä. (4) Toimiluvan hakijasta käytetään standardissa myös nimitystä "yhteisö". Jo toimiluvan saaneesta yhteisöstä käytetään standardissa nimitystä "valvottava".

9 dnro 4/120/ (81) (5) Standardin sitoviksi merkittyjä määräyksiä on mahdollista noudattaa soveltuvin osin, jos yhteisön organisaatio on pieni ja jos harjoitettava on suppeaa ja yksinkertaista.

10 dnro 4/120/ (81) 2 TAVOITTEET JA RAKENNE 2.1 Tavoitteet (1) Toimilupasääntelyn tavoitteena on osaltaan edistää markkinoiden vakautta sekä rahoitus- ja sijoituspalveluita käyttävien asiakkaiden etujen turvaamista. Toimilupasääntelyllä halutaan varmistaa, että markkinoilla toimivat vain sellaiset tahot, jotka täyttävät toiminnan harjoittamiselle laeissa ja muissa säännöksissä asetetut vaatimukset. Toimilupaviranomaisen tulee voida varmistua siitä, että toimilupaa hakevaa yhteisöä tullaan johtamaan ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Toimiluvan edellytysten tulee täyttyä valvottavan koko toiminnan ajan. (2) Standardin tavoitteena on ohjeistaa markkinoille tuloa ja tehostaa hakuprosessia. Standardissa tuodaan esille se, mihin seikkoihin Rahoitustarkastus kiinnittää erityisesti huomiota toimiluvan myöntämistä harkitessaan. (3) Arvioidessaan sitä, täyttääkö aiottu toiminta toimiluvan edellytykset, Rahoitustarkastus kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että toimintaa harjoitetaan lain edellyttämällä tavalla ja lain sallimissa rajoissa toiminta täyttää ammattitaitoisen sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisen johtamisen vaatimukset monimutkaiset omistusrakenteet eivät estä yhteisön tehokasta valvontaa toiminta on vakaata ja toiminnan harjoittamiseen on riittävät taloudelliset toimintaedellytykset toiminta on suunniteltu tavoitteelliseksi ja asetetut tavoitteet ovat realistisia, kun otetaan huomioon hakijan toimintaympäristö suunnitelmissa on huomioitu kaikki tarpeelliset osa-alueet, kuten hallinnon organisointi, sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä taloudelliset toimintaedellytykset.

11 dnro 4/120/ (81) (4) Euroopan talousalueella on luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden osalta voimassa ns. single passport -periaate, jonka mukaan yhteisö voi toimilupansa perusteella harjoittaa direktiivin 2006/48/EY liitteen I ja direktiivin 2004/39/EY liitteen I mukaisia vastavuoroisen tunnustamisen piiriin kuuluvia toimintoja kaikissa ETA-valtioissa joko perustamalla sivuliikkeen tai tarjoamalla palveluita rajan yli perustamatta sivuliikettä. Toiminnan aloittaminen edellyttää kuitenkin ilmoitus- eli notifikaatiomenettelyä. (5) Standardissa annetaan myös ohjeistus suomalaisen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön luvanvaraisen sivuliikkeen ja edustuston perustamisesta sekä rajan yli palvelujen tarjoamisesta ETA-alueen ulkopuoliseen valtioon. Standardissa esitetään myös ne vaatimukset, joita voidaan asettaa ETA-alueen ulkopuolisessa valtiossa toimiluvan saaneelle luottolaitokselle, sijoituspalveluyritykselle ja rahastoyhtiölle, joka aikoo perustaa sivuliikkeen tai edustuston taikka tarjota palveluita rajan yli Suomeen. 2.2 Standardin rakenne (6) Standardin luvussa 5 käsitellään luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimiluvan edellytyksiä. Kaikkia hakijoita koskevat toimiluvan edellytykset on kirjoitettu kootusti yhteen aihealueittain. Mikäli toiminnan harjoittaminen edellyttää tämän lisäksi jotain erityistä, on nämä erityispiirteet erotettu omiksi alaluvuikseen. Luvussa 5 käsitellään myös luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön sekä säilytysyhteisön vapaaehtoiseen toimiluvasta luopumiseen liittyviä edellytyksiä ja menettelytapoja. Panttilainauslaitoksen toimiluvan edellytyksiä käsitellään 6 luvussa. (7) Luvussa 7 käsitellään suomalaisen valvottavan toimintaa ulkomailla ja luku 8 koskee ulkomailla toimiluvan saaneen yhteisön toimintaa Suomessa.

12 dnro 4/120/ (81) 3 KANSAINVÄLINEN VIITEKEHYS (1) Luottolaitosten toimilupaa koskevan sääntelyn osalta standardissa on otettu huomioon seuraavat Baselin pankkivalvontakomitean julkaisut: Pankkitoiminnan perusperiaatteita käsittelevän Core Principles for Effective Banking Supervision (2006) -standardin 3. periaatteessa on lausuttu julki toimiluvan myöntämisen vähimmäiskriteerit: toimilupaviranomaisen on voitava varmistua, että perustettavan pankin omistajat ovat sopivia, pankilla on riittävät taloudelliset toimintaedellytykset, sen oikeudellinen rakenne on linjassa toiminnallisen rakenteen kanssa ja sen johto on riittävän kokenut ja kyvykäs johtamaan pankkia terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Kansainvälistä pankkitoimintaa koskevassa The Supervision of Cross- Border Banking (1996) -julkaisussa on korostettu, että mikään luottolaitoksen ulkomainen toimintayksikkö ei saa jäädä tehokkaan valvonnan ulkopuolelle. Toiseen valtioon sijoittuvan toimintayksikön perustamiselle on oltava olemassa sekä koti- että isäntävaltion viranomaisen suostumus. Viranomaisten tietojenvaihdon kehittäminen on ratkaisevan tärkeätä; sekä koti- että isäntävaltion viranomaisen tulee ilmoittaa toisilleen mm. luottolaitoksen pääkonttorissa tai ulkomaisessa yksikössä ilmenevistä vakavista ongelmista. Ennen ulkomaisen luottolaitoksen toiminnan sallimista on isäntävaltion viranomaisen varmistettava muun muassa se, että kotivaltion viranomainen on antanut hyväksyntänsä ulkomaiselle toimintayksikölle. Tehokkaan valvonnan kannalta ei pidetä hyväksyttävänä, että luottolaitosta johdetaan tosiasiallisesti toisessa maassa sijaitsevasta pääkonttorista käsin. Shell Banks and Booking Offices (2003)-julkaisun mukaan sellaisia tytäryhtiöitä, jotka perustetaan lähinnä paikallisten omaisuudenhoito- ja notariaattipalveluiden kirjaamista varten, saadaan johtaa toisessa maassa olevasta emoyhtiöstä käsin ainoastaan, jos kotivaltion viranomaisella on esteetön tietojensaantioikeus isäntävaltioissa. Parallel-owned Banking Structures (2003) -julkaisun mukaan pankkitoimilupaa ei tulisi myöntää sellaisille yhteisöille, jotka ovat mukana

13 dnro 4/120/ (81) valvontaa haittaavissa järjestelyissä. Tehokasta valvontaa voivat hankaloittaa pankkiryhmien väliset rinnakkaisomistukset, hallintoelimien koostuminen eri pankkiryhmistä peräisin olevista henkilöistä sekä pankkiryhmien väliset rahoitusjärjestelyt ja yhteiset liiketoimet. (2) Sijoituspalveluyritysten toimilupaa koskevan sääntelyn osalta standardissa on huomioitu seuraavat kansainväliset suositukset: IOSCO:n (International Organization of Securities Commission) (1998) laatimassa Objectives and Principles of Securities Regulation -standardissa esitetyt periaatteet. Standardin mukaan kansallisessa sääntelyssä on oltava minimikriteerit sijoituspalvelutoiminnan harjoittamisen osalta. Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean (CESR) vastavuoroisen tunnistamisen piiriin kuuluvan toiminnan harjoittamista ETAvaltioissa koskeva suositus (Protocol on MiFID Passport Notifications; CESR/07-317). Suosituksen tarkoituksena on luoda mahdollisimman yhtenäiset menettelytavat notifikaatioiden käsittelyyn ETA-alueella.

14 dnro 4/120/ (81) 4 NORMIPERUSTA 4.1 Luottolaitos (1) Markkinoille tuloa koskeva kansallinen lainsäädäntö perustuu seuraaviin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveihin ja asetukseen: a) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/48/EY luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (32006L0048); EUVL N:o L 177, , s.1 b) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (32004L0039); EUVL L 145, , s. 1 c) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi talletusten vakuusjärjestelmistä 94/19/EY (31994L0019); EYVL N:o L 135, , s. 5 d) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/26/EY, luottolaitosalan direktiivien 77/780/ETY ja 89/646/ETY, vahinkovakuutusalan direktiivien 73/239/ETY ja 92/49/ETY, henkivakuutusalan direktiivien 79/267/ETY ja 92/96/ETY, sijoituspalveluyritysten alan direktiivin 93/22/ETY sekä arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten (yhteissijoitusyritysten) alan direktiivin 85/611/ETY muuttamisesta toiminnan vakauden valvonnan tehostamiseksi (ns. BCCI-direktiivi) (31995L0026); EYVL N:o L 168, , s.7 e) Neuvoston asetus 2157/2001 eurooppayhtiön säännöistä (32001R2157); EYVL N:o L 294, , s.1 (2) Luottolaitoksen toimiluvan edellytyksistä säädetään luottolaitos-toiminnasta annetun lain (121/2007) 24 :ssä, jäljempänä luottolaitoslaki tai LLL. Toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä säädetään LLL:n 22 :n nojalla annetussa valtiovarainministeriön asetuksessa luottolaitoksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä (939/2007), jäljempänä luottolaitosasetus

15 dnro 4/120/ (81) tai LLVMA. Kombinaatiofuusioista säädetään liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain (1501/2001) 7 :ssä, osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain (1504/2001) 25 :ssä, jäljempänä osuuspankkilaki, ja säästöpankkilain (1502/2001) 61 :ssä. (3) Luottolaitoksen hakemuksesta tapahtuvasta toimiluvan peruuttamisesta säädetään liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain (1501/2001) 14 :ssä sekä osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain (1504/2001) 33 :ssä. (4) ETA-valtioon perustettavaa sivuliikettä koskevasta notifikaatiomenettelystä säädetään LLL:n 161 :ssä. Oikeudesta tarjota palveluita ilman kiinteää toimipaikkaa säädetään LLL:n 164 :ssä. (5) Edellytyksistä perustaa sivuliike ETA-alueen ulkopuoliseen valtioon säädetään LLL:n 162 :ssä. Lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä säädetään luottolaitosasetuksen 19 :ssä. (6) ETA-valtiossa toimiluvan saaneen luottolaitoksen Suomeen perustettavaa sivuliikettä ja rajan yli palvelujen tarjoamista koskevasta notifikaatiomenettelystä säädetään ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain (1608/1993) 2 luvussa, jäljempänä UlkLLL. (7) ETA-alueen ulkopuolisessa valtiossa toimiluvan saaneen ulkomaisen luottolaitoksen Suomeen perustettavan sivuliikkeen toimilupaedellytyksistä säädetään UlkLLL:n 3 luvussa. Lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä säädetään luottolaitosasetuksen 20 :ssä. (8) Ulkomaisen luottolaitoksen oikeudesta avata edustusto Suomessa säädetään UlkLLL:n 3 luvuissa.

16 dnro 4/120/ (81) (9) Rahoitustarkastuksen oikeus myöntää luottolaitoksen toimilupa perustuu LLL:n 22 :ään. 4.2 Sijoituspalveluyritys (10) Markkinoille tuloa koskeva kansallinen lainsäädäntö perustuu seuraaviin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveihin ja asetukseen: a) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta(32004l0039); EUVL N:o L 145, , s. 1 b) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sijoittajien korvausjärjestelmistä 97/9/EY (31997L0009); EYVL N:o L 84, , s.22 c) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/26/EY luottolaitosalan direktiivien 77/780/ETY ja 89/646/ETY, vahinkovakuutusalan direktiivien 73/239/ETY ja 92/49/ETY, henkivakuutusalan direktiivien 79/267/ETY ja 92/96/ETY, sijoituspalveluyritysten alan direktiivin 93/22/ETY sekä arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten (yhteissijoitusyritysten) alan direktiivin 85/611/ETY muuttamisesta toiminnan vakauden valvonnan tehostamiseksi (ns. BCCI-direktiivi) (31995L0026); EYVL N:o L 168, s.7 d) Neuvoston asetus N:o 2157/2001 eurooppayhtiön säännöistä (32001R2157); EYVL N:o L 294, , s.1 (11) Sijoituspalveluyrityksen toimiluvan edellytyksistä säädetään sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (922/2007) 19 ja 20 :ssä, jäljempänä sijoituspalveluyrityslaki tai SipaL. Toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä säädetään sijoituspalveluyrityslain 17 :n nojalla annetussa valtiovarainministeriön asetuksessa sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä (937/2007), jäljempänä sijoituspalveluyritysasetus tai SipaVMA. (12) Sijoituspalveluyrityksen hakemuksesta tapahtuvasta toimiluvan peruuttamisesta säädetään SipaL:n 24 :ssä. (13) ETA-valtioon perustettavaa sivuliikettä koskevasta notifikaatiomenettelystä säädetään SipaL:n 72 :ssä. Oikeudesta tarjota palveluita ilman kiinteää toimipaikkaa ETA-valtiossa säädetään SipaL:n 76 :ssä. (14) Sivuliikkeen perustamisen edellytyksistä ETA-alueen ulkopuoliseen valtioon säädetään SipaL:n 73 :ssä. Lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä

17 dnro 4/120/ (81) säädetään sijoituspalveluyritysasetuksen 15 :ssä. (15) ETA-valtiossa toimiluvan saaneen sijoituspalveluyrityksen Suomeen perustettavaa sivuliikettä ja palveluiden tarjoamista rajan yli koskevasta notifikaatiomenettelystä säädetään ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain (580/1996) 2 luvussa, myöhemmin UlkSipaL. (16) ETA-alueen ulkopuolisessa valtiossa toimiluvan saaneen ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen Suomeen perustettavan sivuliikkeen ja palveluiden tarjoamisen rajan yli toimilupaedellytyksistä säädetään UlkSipaL:n 3 luvussa. Lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä säädetään sijoituspalveluyritysasetuksen 16 :ssä. (17) Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta avata edustusto Suomessa säädetään UlkSipaL:n 3 luvussa. (18) Rahoitustarkastuksen oikeus myöntää sijoituspalveluyrityksen toimilupa perustuu SipaL:n 17 :ään. 4.3 Rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö (19) Markkinoille tuloa koskeva kansallinen lainsäädäntö perustuu seuraaviin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveihin ja asetukseen: a) Neuvoston direktiivi 85/611/ETY arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (31985L0611); EYVL N:o L 375, , s. 3 b) Neuvoston direktiivi 88/220/ETY arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 85/611/ETY muuttamisesta tiettyjen yhteissijoitus-yritysten sijoituspolitiikkaa koskevien säännösten osalta (31988L0220); EYVL N:o L 100, , s. 31 c) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY (32004L0039) rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta; EUVL L 145, , s. 1 d) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sijoittajien korvausjärjestelmistä 97/9/EY (31997L0009); EYVL N:o L 84, ,

18 dnro 4/120/ (81) s.22 e) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/107/EY siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY muuttamisesta rahastoyhtiöiden ja yksinkertaistettujen tarjousesitteiden sääntelemiseksi (32001L0107); EYVL N:o L 41, , s. 20 f) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/108/EY arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteis-sijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY muuttamisesta yhteissijoitusyritysten sijoitusten osalta (32001L0108); EYVL N:o L 41, , s. 35 g) Neuvoston asetus N:o 2157/2001 eurooppayhtiön säännöistä (32001R2157); EYVL N:o L 294, , s.1 (20) Rahastoyhtiön toimiluvan edellytyksistä säädetään sijoitusrahastolain (48/1999), jäljempänä SRL, 5b ja 5f :ssä ja säilytysyhteisön toimiluvan edellytyksistä 9a ja 9e :ssä. Toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä säädetään sijoitusrahastolain 5a ja 9 :n nojalla annetussa valtiovarainministeriön asetuksessa rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä (938/2007), jäljempänä rahastoyhtiöasetus tai RahastoVMA. (21) Rahastoyhtiön hakemuksesta tapahtuvasta toimiluvan peruuttamisesta säädetään SRL:n 117 :ssä ja säilytysyhteisön hakemuksesta tapahtuvasta toimiluvan peruuttamisesta SRL:n 124 :ssä. (22) ETA-valtioon perustettavaa sivuliikettä koskevasta notifikaatiomenettelystä on säädetty SRL:n 126a :ssä. Oikeudesta tarjota palveluita ilman kiinteää toimipaikkaa säädetään SRL:n 126d :ssä. (23) Rahastoyhtiön sivuliikkeen perustamisen edellytyksistä ETA-alueen ulkopuoliseen valtioon säädetään SRL:n 126b :ssä. Sivuliikkeen lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä säädetään RahastoVMA:n 15 :ssä. (24) ETA-valtiossa toimiluvan saaneen rahastoyhtiön Suomeen perustettavaa sivuliikettä koskevasta notifikaatiomenettelystä on säädetty ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annetun lain (225/2004), jäljempänä UlkRahastoyhtiöL, 2 luvussa. (25) ETA-alueen ulkopuolisessa valtiossa toimiluvan saaneen ulkomaisen rahastoyhtiön toimilupaedellytyksistä säädetään UlkRahastoyhtiöL 7 :ssä. Toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä säädetään RahastoVMA:n 16

19 dnro 4/120/ (81) :ssä. (26) Ulkomaisen rahastoyhtiön oikeudesta tarjota palveluita Suomessa ilman kiinteää toimipaikkaa säädetään UlkRahastoyhtiöL 2 ja 3 luvuissa. (27) Rahoitustarkastuksen oikeus myöntää rahastoyhtiön toimilupa perustuu sijoitusrahastolain 5a :ään ja oikeus myöntää säilytysyhteisön toimilupa perustuu saman lain 9 :ään. Rahoitustarkastuksen oikeus antaa standardin lukuihin 7 ja 8 sisältyviä velvoittavia määräyksiä rahastoyhtiöille perustuu SRL:n 126a :ään. 4.4 Panttilainauslaitos (28) Panttilainauslaitoksen toimiluvan edellytyksistä säädetään panttilainauslaitoksista annetun lain (1353/1992) 4 ja 5 :ssä. (29) Rahoitustarkastuksen oikeus myöntää panttilainauslaitoksen toimilupa perustuu panttilainauslaitoksista annetun lain 4 :ään. Rahoitustarkastuksella on oikeus vaatia panttilainauslaitokselta toimilupaan liittyviä tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä panttilainauslaitoksista annetun lain 4 :n 2 momentin nojalla.

20 dnro 4/120/ (81) 5 LUOTTOLAITOKSEN, SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN, RAHASTOYHTIÖN JA SÄILYTYSYHTEISÖN TOIMILUPA 5.1 Toimiluvan yleiset edellytykset (1) Rahoitustarkastus myöntää toimiluvan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: voidaan varmistua siitä, että yhteisöä tullaan johtamaan ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti voidaan varmistua siitä, että perustajat ja omistajat ovat luotettavia merkittävä sidonnaisuus ei estä yhteisön tehokasta valvontaa yhteisöön merkittävässä sidonnaisuudessa olevaan luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön sovellettavat ETA-alueen ulkopuolisen valtion lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset eivät estä yhteisön tehokasta valvontaa yhteisöllä on riittävät taloudelliset toimintaedellytykset yhteisöllä on pääkonttori Suomessa yhteisö täyttää muut laissa (LLL, SipaL ja SRL) asetetut edellytykset. (2) Toimilupa voidaan myöntää myös perustettavalle yhteisölle ennen sen rekisteröimistä. 1 (3) Toimilupa voidaan myöntää myös sellaiselle ETA-valtiossa vastaavan luvan saaneelle eurooppayhtiöasetuksessa tarkoitetulle eurooppayhtiölle, joka aikoo siirtää kotipaikkansa Suomeen. Lupahakemuksesta on pyydettävä kyseisen valtion rahoitusmarkkinoita valvovan viranomaisen lausunto. Tämä koskee myös eurooppayhtiön perustamista siten, että fuusiossa vastaanottava yhtiö, jonka kotipaikka on toisessa valtiossa, rekisteröidään eurooppayhtiönä Suo- 1 SipaL 19 4 mom., LLL 24, SRL 5b ja 9a :t.

21 dnro 4/120/ (81) messa. 2 (4) Toimilupa myönnetään eurooppayhtiölle samoin perustein kuin Suomessa alun perin rekisteröidylle luottolaitokselle, sijoituspalveluyritykselle, rahastoyhtiölle ja säilytysyhteisölle. (5) Yhteisön perustamiseen liittyviä seikkoja arvioidessaan Rahoitustarkastus kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että se saa tarvittavat perustiedot yhteisöstä se saa tarvittavat perustiedot perustajista, omistajista ja hallintoa hoitavista henkilöistä yhteisö on perustettu sitä koskevien lakien mukaisessa järjestyksessä. (6) Hakemuksen liitteeksi vaadittavat selvitykset hakijan perustietojen osalta on lueteltu luottolaitos-, sijoituspalveluyritys- ja rahastoyhtiöasetusten 2 :issä. 5.2 Toimiluvan hakeminen (7) Toimilupahakemus on tehtävä joko suomen tai ruotsin kielellä. 3 (8) Myös hakemuksen liitteiden on pääasiassa oltava suomen- tai ruotsinkielisiä. Muilla kielillä (esim. englanniksi) laadittuja liitteitä voidaan tarvittaessa hyväksyä, jos siitä on erikseen sovittu Rahoitustarkastuksen kanssa. (9) Hakemus liitteineen lähetetään Rahoitustarkastukseen osoitteeseen: PL 159, Helsinki (käyntiosoite Snellmaninkatu 6). (10) Rahoitustarkastuksen on annettava luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupaa koskeva päätös 6 kuukauden kuluessa virallisen hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos hakemus on ollut puutteellinen, siitä kun hakija on antanut asian ratkaisemista varten tarvitta- 2 SipaL 20, LLL 25 ja SRL 10a. 3 Kielilaki 423/

22 dnro 4/120/ (81) vat asiakirjat ja selvitykset. 4 Päätös on kuitenkin aina tehtävä 12 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. 5 Perustelu (11) Toimiluvan hakuprosessi kuvataan tarkemmin Rahoitustarkastuksen internet-kotisivuilla Valvottavalle -hakemistossa. (/Fin/Valvottavalle/Toimiluvat). Lisäksi internetkotisivuilta löytyy toimiluvan hakijoille yksityiskohtaisia ohjeita Rahoitustarkastuksen valvottavia koskevista velvollisuuksista, kuten valvontamaksusta ja raportointivelvollisuuksista. 5.3 Harjoitettavaksi aiottu toiminta Perustelu Perustelu Perustelu Perustelu (12) Liiketoimintaa koskevan sääntelyn lähtökohtana on markkinarakenteiden muutosten ja teknologian kehityksen huomioiminen. Kansallisesti tämä lähtökohta ilmenee muun muassa luottolaitoslain perusteluista, joiden mukaan tyhjentävä sääntely ei ole mahdollista tuotekehityksen ja muuttuvien olosuhteiden vuoksi. (13) Edellä olevassa kappaleessa mainitut periaatteet on otettu huomioon muun muassa säätämällä, että luottolaitos voi harjoittaa laissa erikseen yksilöityä toimintaa sekä siihen liittyvää tai verrattavaa toimintaa. (14) SipaL:ssa vastaava periaate ilmenee oheispalvelujen sisältöä määrittelevästä säännöksestä, jonka mukaan yhtiö voi harjoittaa säännöksessä mainittuun toimintaan verrattavaa tai siihen läheisesti liittyvää toimintaa. Rahastoyhtiö puolestaan saa harjoittaa sijoitusrahastotoimintaa ja tähän toimintaan olennaisesti liittyvää toimintaa. Tätä markkinoiden kehityksen huomioonottavaa periaatetta on korostettu myös EU:n tasolla esimerkiksi ns. Lamfalussy raportissa. (15) Markkinoille tuloa koskevan sääntelyn lähtökohtana on myös kilpailuedellytysten ja kilpailuneutraliteetin säilyttäminen rahoitusmarkkinoilla toimivien eri yhteisöjen välillä niin, ettei niiden markkinoille tuloa tarpeettomasti ja perusteettomasti rajoiteta eri tavalla Luottolaitoksen (16) Luottolaitostoimilupa myönnetään talletuspankin, luottoyhteisön tai maksuliikeyhteisön toimintaan. Talletuspankin sallittu on määritelty 4 Panttilainauslaitosten, ulkomaisten luottolaitosten sivukonttoreiden sekä sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden sivuliikkeiden toimilupaa koskevien päätösten antamiseen ei liity lakisääteistä määräaikaa, mutta pääsääntöisesti niidenkin antamisessa pyritään noudattamaan em. määräaikoja. 5 LLL 23 1 mom., SipaL 18, SRL 5b 2 mom.

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 224/2004 Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 7

Lisätiedot

Ohje toimilupahakemuksen täyttäjälle

Ohje toimilupahakemuksen täyttäjälle Ohje 1 (15) Ohje toimilupahakemuksen täyttäjälle Taustaksi Ohjeen tarkoitus on auttaa sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemuksen laatimista. Ohjeessa on kuvattu, mihin seikkoihin Fiva kiinnittää huomiota

Lisätiedot

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Standardi 1.4. Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi (fit & proper) Määräykset ja ohjeet

Standardi 1.4. Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi (fit & proper) Määräykset ja ohjeet Standardi 1.4 Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA

OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA Luonnos 30.4.2013 1/52 Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista Sisältö I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET... 2 1 luku Yleiset säännökset... 2 2 luku Määritelmät... 4 II OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2003 N:o 69 79 SISÄLLYS N:o Sivu 69 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 153 70 Laki sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2012. 147/2012 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2012. 147/2012 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2012 147/2012 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen, kolmannen maan rahastoyhtiön Suomessa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 16/2013

Määräykset ja ohjeet 16/2013 Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro FIVA 4/01.00/2011 Antopäivä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2011

Määräykset ja ohjeet X/2011 Määräykset ja ohjeet X/2011 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro 4/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2011 Voimaantulopäivä 1.1.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.7.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ. Välimietinnön taustaselvitykset

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ. Välimietinnön taustaselvitykset PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ Välimietinnön taustaselvitykset Valtiovarainministeriö 13.4.2000 Sisällysluettelo 1 TALLETUSTEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVA NYKYINEN SÄÄNTELY...1 1.1 EUROOPAN YHTEISÖJEN SÄÄNTELY...1

Lisätiedot

S t a n d a r d i 2. 2. R a h o i t u s p a l v e l u j e n j a r a h o i t u s v ä l i n e i- d e n m a r k k i n o i n t i. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i 2. 2. R a h o i t u s p a l v e l u j e n j a r a h o i t u s v ä l i n e i- d e n m a r k k i n o i n t i. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 2. 2 R a h o i t u s p a l v e l u j e n j a r a h o i t u s v ä l i n e i- d e n m a r k k i n o i n t i Määräykset ja ohjeet M i t e n l u e t s t a n d a r d i a Standardi on aihealueittainen

Lisätiedot

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 4. 4 a L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a Määräykset ja ohjeet dnro 1/120/2004 2 (26) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

Rahankeräyksestä säädetään rahankeräyslaissa (255/2006).

Rahankeräyksestä säädetään rahankeräyslaissa (255/2006). 1(14) LAKIEHDOTUKSET säädetään: 1. Joukkorahoituslaki 1 luku. Yleiset säännökset 1 Soveltamisala 2 Määritelmät Tämä laki koskee vastikkeellisen laina- tai sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen hankkimista

Lisätiedot

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymän

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 15/2013

Määräykset ja ohjeet 15/2013 Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi Dnro FIVA 6/01.00/2012 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.4b Operatiivisten riskien hallinta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Keskusrikospoliisi. Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET

Keskusrikospoliisi. Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET SISÄLLYS 1 RAHANPESU JA TERRORISMIN RAHOITTAMINEN... 3 1.1 RAHANPESU JA TERRORISMIN RAHOITTAMINEN RANGAISTAVINA TEKOINA... 3 1.1.1 Rahanpesu...3 1.1.2 Terrorismin

Lisätiedot

1 CORPORATE GOVERNANCE (HALLINTOKULTTUURI) JA LIIKETOIMINTA

1 CORPORATE GOVERNANCE (HALLINTOKULTTUURI) JA LIIKETOIMINTA 1 (6) 1 CORPORATE GOVERNANCE (HALLINTOKULTTUURI) JA LIIKETOIMINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Corporate governancea ja liiketoimintoja koskevan sääntelyn tavoitteena

Lisätiedot

HE 287/2009 vp. on luotettava, hyvämaineinen ja ammattitaitoinen.

HE 287/2009 vp. on luotettava, hyvämaineinen ja ammattitaitoinen. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sijoitusrahastolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sijoitusrahastolakia täydennettäväksi säännöksillä rahastoosuuden hoitajan hallinnoimista ulkomaisen rahasto-osuudenomistajan

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

HE 94/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vaihtoehtorahastojen hoitajista. Lailla pantaisiin

HE 94/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vaihtoehtorahastojen hoitajista. Lailla pantaisiin Hallituksen esitys vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vaihtoehtorahastojen hoitajista. Lailla pantaisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki talletuspankkien

Lisätiedot

ARVOPAPERIPÖRSSIN SÄÄNNÖT

ARVOPAPERIPÖRSSIN SÄÄNNÖT Arvopaperipörssin säännöt 1(47) ARVOPAPERIPÖRSSIN SÄÄNNÖT LISTALLEOTTAMINEN JA PÖRSSIARVOPAPERIN LIIKKEESEEN- LASKIJAN TIEDONANTO- JA MUUT VELVOLLISUUDET 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 3 1.1 SOVELTAMISALA JA

Lisätiedot

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄN MUISTIO 16/2000. Valtiovarainministeriö

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄN MUISTIO 16/2000. Valtiovarainministeriö PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄN MUISTIO 16/2000 Valtiovarainministeriö 2 V a l t i o v a r a i n m i n i s t e r i ö l l e 1. Työryhmän toimeksianto Valtiovarainministeriö asetti 9.9.1999 työryhmän, jonka tehtävänä

Lisätiedot