KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2012) 391 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpano 2011 FI FI

2 KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpano 2011 FI 2 FI

3 SISÄLLYSLUETTELO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpano Johdanto Täytäntöönpano mikroluotontarjoajien tasolla Tehdyt sopimukset Rahoitetut toimet Hyväksytyt ja hylätyt hakemukset Vaikutus mikrolainaajien tasolla Mikrolainojen ja edunsaajien määrät Lopullisten edunsaajien tyypit Progress-mikrorahoitusjärjestelyn vaikutukset yhteiskuntaan ja työllisyyteen Keskinäinen täydentävyys ja koordinointi muiden Euroopan unionin välineiden kanssa Päätelmät ja näkymät FI 3 FI

4 1. JOHDANTO Eurooppalainen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskeva Progressmikrorahoitusjärjestely (jäljempänä Progress-mikrorahoitusjärjestely ) perustettiin maaliskuussa 2010 päätöksellä N:o 283/2010/EU (jäljempänä Progress-järjestelyn perustamispäätös ). EU:n jäsenvaltioihin sijoittautuneet mikroluotontarjoajat voivat hakea Euroopan investointirahastosta (EIR) takauksia tai rahoitettuja välineitä (velkasitoumuksia, oman pääoman ehtoisia välineitä ja riskinjakovälineitä), voiodakseen toimia rahoituksen välittäjinä Progress-mikrorahoitusjärjestelyssä 1. Ne myöntävät mikrolainoja (alle euron lainoja) mikroyrityksille tai luonnollisille henkilöille, etenkin henkilöille, jotka ovat menettäneet tai ovat vaarassa menettää työpaikkansa, jotka ovat vaarassa syrjäytyä sosiaalisesti tai joilla on muita heikommat edellytykset saada perinteistä lainaa. Mikrolainojen tavoitteena on oltava mikroyritysten perustaminen ja/tai kehittäminen. Kaudella Euroopan unioni osoittaa Progress-mikrorahoitusjärjestelylle 103 miljoonaa euroa 2. Euroopan investointipankki (EIP) on puolestaan sitoutunut osoittamaan täydentävät 100 miljoonaa euroa rahoitettuihin välineisiin. Yhteensä 203 miljoonan euron määrärahat on jaettu kahteen osajärjestelmään seuraavasti: 25 miljoonaa euroa takauksiin ja 178 miljoonaa euroa rahoitettuihin välineisiin. EIR panee Progressmikrorahoitusjärjestelyn täytäntöön komission ja EIP:n puolesta. Vuosi 2011 oli Progress-mikrorahoitusjärjestelyn ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Progress-järjestelyn perustamispäätöksen 8 artiklan mukaisesti tässä kertomuksessa tarkastellaan täytäntöönpanoa mikroluotontarjoajien tasolla, myös EIR:n kanssa tehtyjä sopimuksia, maantieteellistä jakautumista, rahoitettuja toimia sekä hyväksyttyjä ja hylättyjä hakemuksia. Kertomuksen toisessa osassa analysoidaan vaikutusta mikrolainaajien tasolla, edunsaajatyypit ja alakohtainen jakautuminen mukaan luettuina. Analysointi tehdään tässä vaiheessa saatavina olevien tietojen perusteella. Viimeisissä kohdissa tarkastellaan Progressmikrorahoitusjärjestelyn ja muiden välineiden keskinäistä täydentävyyttä sekä näkymiä tulevan kehittämisen kannalta. Kertomus koskee vuotta 2011 mutta sisältää myös tätä uudempia tietoja, jos niitä on saatavilla. 2. TÄYTÄNTÖÖNPANO MIKROLUOTONTARJOAJIEN TASOLLA 2.1. Tehdyt sopimukset Rahoituksen välittäjien tyypit Useat erilaiset rahoituksen välittäjät kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla voivat saada Progress-mikrorahoitusta, myös pankit ja pankkialan ulkopuoliset laitokset sekä yksityiset ja julkiset laitokset. Alalla on oltu hyvin kiinnostuneita 1 2 Lisätietoja saa vuoden 2010 täytäntöönpanokertomuksesta, KOM(2011) 195. Alustavasti säädetyn 100 miljoonan euron lisäksi määrärahoja on osoitettu täydentävät kolme miljoonaa euroa Euroopan parlamentin valmistelutoimesta (lisätietoja saa vuoden 2010 täytäntöönpanokertomuksesta). FI 4 FI

5 järjestelyyn kuuluvista välineistä. Maaliskuuhun 2012 mennessä EIR on tehnyt 18 sopimusta seuraavien 16 mikroluotontarjoajan kanssa: kahdeksan pankkialan ulkopuolista laitosta: microstart (BE), Mikrofond ja JOBS MFI (BG), Créasol (FR), Qredits (NL), Inicjatywa Mikro (PL), FAER ja Patria Credit (RO); seitsemän pankkia: Central Cooperative Bank (CY), Pancretan Cooperative Bank (EL), Siauliu Bankas (LT), FM Bank (PL), Millennium Bank (PT), Banca Transilvania (RO) ja Volksbank Slovenia (SI); yksi julkinen laitos: ICREF (ES). Erilaisten rahoituksen välittäjien ansiosta järjestelyllä voidaan tarjota lainaa useille erilaisille mikroyrittäjille (katso myös 3.2 kohta). Mikroluotontarjoajat kaikilla alueellisilla tasoilla ovat edustettuina. Jotkut mikroluotontarjoajat kattavat kokonaisia valtioita, kuten FM Bank Puolassa, kun taas toiset toimivat alueellisesti tai paikallisesti. Esimerkiksi espanjalainen ICREF on keskittänyt toimintansa Murcian alueelle, kun taas portugalilaisella Millennium Bank -pankilla on toimipisteitä Lissabonissa, Portossa, Azoreilla ja Madeiralla. Belgialainen microstart toimii tietyillä Brysselin alueilla. Maantieteellinen jakautuminen Vaikka Progress-mikrorahoitusjärjestely perustuu kysyntään, tavoitteena on saavuttaa maantieteellinen tasapaino. Tämän takia EIR:n on annettava takauksia rahoituksen välittäjille vähintään 12 jäsenvaltiossa ja noudatettava takausten maakohtaista keskittämisrajoitusta. Maaliskuun 2012 loppuun mennessä takauksia on annettu kuudessa valtiossa (BE, EL, NL, PL, PT ja RO lisätietoja saa taulukosta 1). Rahoitetuista välineistä tehtiin sopimuksia seuraavissa yhdeksässä jäsenvaltiossa: BG, CY, EL, ES, FR, LT, PL, RO ja SI. Progress-mikrorahoitusjärjestelyssä rahoitettuihin välineisiin sovellettavien hallinnointisääntöjen mukaan rahoituksen välittäjien osuus yhdessä jäsenvaltiossa saa olla enintään 10 prosenttia sijoittajien kohdesitoumusten kokonaismäärästä eli tällä hetkellä 17,5 miljoonaa euroa. Romania on ainoa valtio, joka on lähellä raja-arvoa, sillä sen kolmen sopimuksen arvo on yhteensä 16,5 miljoonaa euroa. Progress-mikrorahoitusjärjestelyn maantieteellinen jakautuminen (maaliskuu 2012) FI 5 FI

6 Tehty Hyväksytty 2.2. Rahoitetut toimet Takaukset Yksinomaan komission rahoittamassa Progress-mikrorahoitusjärjestelyn takausten osajärjestelmässä EIR voi myöntää mikroluotontarjoajien salkuille takauksia. Se voi myös myöntää vastatakauksia niiden laitosten takaamiseksi, jotka puolestaan myöntävät takauksia mikroluotontarjoajien mikroluottosalkkujen kattamiseksi. Takauksien ansiosta mikroluotontarjoajat voivat tavallista helpommin tarjota palvelujaan riskiryhmiksi katsotuille kohderyhmille, kuten uusille yrittäjille, jotka eivät ole vielä harjoittaneet liiketoimintaa, nuorille tai vähemmistöryhmään kuuluville henkilöille. Tämä johtuu siitä, että takauksella katetaan osa mahdollisista häiriöistä, ja häiriöitä korvataan Progress-mikrorahoitusjärjestelystä 3. Takausten hakijat ovat yleensä mikrorahoituslaitoksia, jotka keskittyvät jo riskiryhmiin. Yksi esimerkki on belgialainen microstart, joka tarjoaa palvelujaan etenkin maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Hakijat voivat myös olla mikroluotontarjoajia, jotka haluavat laajentaa toimintaansa riskiryhmille kohdennettuun lainanantoon. Progress-mikrorahoitusjärjestelystä saamansa takauksen ansiosta puolalainen FM Bank voi tarjota palvelujaan uusille yrityksille, jotka ovat harjoittaneet liiketoimintaa alle 12 kuukauden ajan. Muissa tapauksissa takauksella parannetaan mikrolainaajalle myönnettävän lainan ehtoja, toisin sanoen alennetaan korkotasoa tai kevennetään vakuuksia koskevia vaatimuksia. Esimerkiksi romanialainen Patria Credit on saanut takauksen, jonka 3 Yksityiskohtainen kuvaus takauksista esitetään vuoden 2010 täytäntöönpanokertomuksessa, KOM(2011) 195. FI 6 FI

7 ehtona on, että se alentaa korkotasoaan 2,9 prosenttiyksikköä ja hankkii asiakkailtaan henkilökohtaisen takauksen eikä vaadi niiltä reaalivakuutta. Koska Progress-mikrorahoitustakausten kysyntä oli aluksi odotettua vähäisempää, takausten kestoa jatkettiin kolmesta vuodesta kuuteen vuoteen. Tämä lisäsi kiinnostusta takauksia kohtaan, ja maaliskuuhun 2012 mennessä oli käynnistetty kuusi takaustoimenpidettä. Rahoitetut välineet Euroopan komission ja EIP:n yhteisrahoittamassa rahoitettujen välineiden osajärjestelmässä on saatavilla neljäntyyppisiä tuotteita: paremmassa olevat lainat 4, huonommassa olevat lainat 5, riskinjakolainat 6, pääomasijoitukset (suorat tai epäsuorat pääomasijoitukset). Paremmassa olevien lainojen avulla lisätään rahoituksen välittäjien likviditeettiä, jonka avulla ne voivat puolestaan myöntää lainoja mikrorahoituksena. Paremmassa olevan lainan on valinnut 13 mikroluotontarjoajaa. Kyseinen tuote onkin tähän mennessä ollut alkuperäisten odotusten mukaisesti suosituin. Paremmassa olevien lainojen suosion yhtenä syynä on se, että ne ovat suhteellisen yksinkertaisia tuotteita ja käytettävissä nopeammin kuin pidemmälle kehitetyt huonommassa olevat lainat, riskinjakolainat tai pääomasijoitukset. Huonommassa olevilla lainoilla supistetaan pääomavaatimusta etenkin sellaisten pienten pankkien osalta, jotka haluavat parantaa omien varojensa riittävyyttä noudattaakseen lainsäädännön vaatimuksia. Näiden lainavälineiden ansiosta muilta sijoittajilta on helpompi saada lisärahoitusta, joten niillä on myös vipuvaikutus. Huonommassa olevien lainojen saamiseksi rahoituksen välittäjien on luotava mikrolainasalkku, jonka arvo on vähintään kaksikertainen saadun lainan arvoon nähden. Maaliskuuhun 2012 mennessä yksi mikroluotontarjoaja (Volksbank Slovenia) on tehnyt sopimuksen huonommassa olevasta lainasta. Riskinjakolainoissa yhdistetään paremmassa olevien lainojen ja salkkujen riskinjaon osatekijöitä. Riskinjakolainojen saamiseksi rahoituksen välittäjien on taattava saadun lainan koko arvo. Tämä tarkoittaa, että myös vipuvaikutus on vähintään kaksikertainen alkuperäiseen arvoon nähden. Pankit valitsevat todennäköisimmin riskinjakolainoja, etenkin supistushankkeiden yhteydessä Jos velallinen tekee konkurssin, paremmassa olevat lainat on maksettava takaisin ennen muista veloista suoritettavia maksuja. Paremmassa oleviin velkojiin nähden toissijainen rahoitus. Paremmassa olevat lainat yhdistettyinä riskin hajauttamiseen mikroluottosalkussa. Ensimmäinen sopimus riskinjakolainasta tehdään todennäköisesti vuonna FI 7 FI

8 Pääomaa voidaan lisätä suorilla sijoituksilla tiettyyn mikroluotontarjoajaan tai epäsuorilla sijoituksilla rahastoon, joka tekee sijoituksia mikroluotontarjoajiin. Koska mikroluotontarjoajat voivat saada pääoman ansiosta enemmän rahoitusta, rahoituksen välittäjien on luotava mikrolainasalkku, jonka arvo on vähintään kolmikertainen saadun pääomasijoituksen arvoon nähden 8. Takauksien ja rahoitettujen välineiden keskinäinen täydentävyys Laajan tuotevalikoiman ansiosta Progress-mikrorahoitusjärjestelyllä voidaan tarjota palveluja useille rahoituksen välittäjille eri puolilla Eurooppaa. Progressmikrorahoitusjärjestelyn kaksi osajärjestelmää myös täydentävät toisiaan. Koska saatavana on sekä takauksia että rahoitettuja välineitä, maantieteellinen kattavuus on tavallista parempi, sillä kyseisiä välineitä käytetään yleensä eri valtioissa (katso 2.1 kohta). Jos mikroluotontarjoajalle on myönnetty tukea molemmista osajärjestelmistä, tuotteita käytetään toisiaan täydentävästi. Esimerkiksi Pancretan Cooperative Bank (EL) (i) käyttää takaukseen liittyvää riskivakuutta, jolla se kattaa alle kolme vuotta liiketoimintaa harjoittaneiden uusien yritysten tai sellaisten uusien lainanottajien suuririskisemmän salkun, jotka eivät voi antaa riittäviä vakuuksia, ja (ii) hyödyntää paremmassa olevasta lainasta saatavaa rahoitusta luodakseen erillisen salkun sellaisia nykyisiä yrityksiä varten, joilla on vaikeuksia saada mikrolainoja nykyisessä taloustilanteessa. Taulukko 1: Tiivistelmä Progress-mikrorahoitusjärjestelyn toimista (tilanne 31. maaliskuuta 2012) Jäsenvaltio Rahoituksen välittäjä Väline Tuki rahoituksen välittäjälle (EUR) BE microstart Takaus BG Mikrofond Paremmassa BG JOBS MFI Paremmassa CY Cooperative Central Bank Paremmassa FR Créasol Paremmassa EL Pancretan Cooperative Bank Takaus Paremmassa LT Siauliu Bankas Paremmassa Epäsuorasta pääomasta tehdään todennäköisesti sopimus erään Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivan rahaston kanssa vuonna FI 8 FI

9 NL Qredits Takaus PL FM Bank Takaus PL Inicjatywa Mikro Paremmassa PT Millenium Bank Takaus RO Patria Credit Takaus Paremmassa RO FAER Paremmassa RO Banca Transilvania Paremmassa SI Volksbank Slovenia Huonommassa ES ICREF Paremmassa 12 jäsenvaltiot a 16 mikroluotontarjo ajaa sopimusta Rahoituksen määrä EIR on 31. maaliskuuta 2012 lähtien myöntänyt mikroluotontarjoajille sitoumuksia yhteensä 73,87 miljoonalla eurolla. Takauksia koskevassa osajärjestelmässä sitoumusten arvo on yhteensä 4,87 miljoonaa euroa (takauksiin varatusta 25 miljoonasta eurosta). Tämä on huomattavasti vähemmän kuin vuoden 2011 loppua koskeva kahdeksan miljoonan euron ennuste. EIR on kuitenkin vahvistanut, että takauksille on entistä enemmän kysyntää. Näin ollen vuonna 2012 tehtäneen useita uusia sopimuksia myös suuremmista summista. Kysyntä on kasvanut myös siksi, että takauksien kestoa on jatkettu kolmesta vuodesta kuuteen vuoteen. Rahoitettujen välineiden osajärjestelmästä mikroluotontarjoajille osoitetut 69 miljoonan euron sitoumukset ovat odotettua 44 miljoonaa euroa suuremmat. Tämä johtuu alalla olevasta suuresta kysynnästä ja EIR:n toimista, joilla on etsitty mahdollisia sijoituskohteita. Paremmassa olevan lainan maksut suoritetaan erissä kuukauden aikana. Näin ollen odotetaan, että vuonna 2011 sovitut toimet maksetaan kokonaisuudessaan vuonna Ensimmäinen erä maksetaan, kun mikroluotontarjoaja täyttää tietyt ehdot, kuten toimintavalmiuksiin tai asiakkaille myönnettävien lainojen käytäntöjen kehittämiseen liittyvät ehdot. Jokainen maksu on FI 9 FI

10 yleensä enintään 50 prosenttia kaikista sitoumuksista. Seuraavat maksut suoritetaan vasta, kun aiemmin neuvotellut mikrolainan tuottotavoitteet on saavutettu. Maaliskuuhun 2012 mennessä on maksettu 19,1 miljoonaa euroa seuraavasti: Cooperative Central Bank (CY): neljä miljoonaa euroa; ICREF (ES): neljä miljoonaa euroa; Patria Credit (RO): neljä miljoonaa euroa; Siauliu Bankas (LT): 2,5 miljoonaa euroa; JOBS MFI (BG): kaksi miljoonaa euroa; Mikrofond (BG): 1,5 miljoonaa euroa; Inicjatywa Mikro (PL): 0,89 miljoonaa euroa; ja FAER (RO): 0,24 miljoonaa euroa Hyväksytyt ja hylätyt hakemukset Jotta mikroluotontarjoajasta tehtäisiin Progress-mikrorahoitusjärjestelyn rahoituksen välittäjä, mikroluotontarjoajan on haettava takausta vastaamalla kiinnostuksenilmaisupyyntöön tai toimitettava rahoitettuja välineitä koskevat hakemukset suoraan EIR:lle 9. EIR arvioi ehdotukset ja suorittaa hakemusten esittäneiden mikroluotontarjoajien yritystarkastuksen. Takauksia varten tarvitaan myös komission hyväksyntä. Kun EIR:n hallitukselta on saatu hyväksyntä, EIR ja rahoituksen välittäjä neuvottelevat ja tekevät sopimuksen. Tähän mennessä ei ole virallisesti hylätty yhtään hakemusta, jolla on haettu rahoitusta Progress-mikrorahoitusjärjestelystä. Useat mikroluotontarjoajat ovat kuitenkin päättäneet olla hakematta rahoitusta sen jälkeen, kun ne ovat ottaneet ensimmäisen kerran yhteyttä EIR:ään. Takauksien osalta tämä johtuu osittain siitä, että mikroluotontarjoajat ovat havainneet, että rahoitetut välineet vastaavat loppujen lopuksi paremmin niiden tarpeita. Rahoitettujen välineiden osalta toimiin, joita ei enää käsitellä virallisesti, kuuluu kaksi paremmassa olevaa lainaa koskevaa sopimusta sellaisten kahden mikroluotontarjoajan kanssa, jotka eivät enää tarvitse tukea Progressmikrorahoitusjärjestelystä. Suorista pääomasijoituksista vertaistasolla tapahtuvaan luotonantojärjestelmään on luovuttu Progress-järjestelyn perustamispäätöksen noudattamiseen liittyvien epäselvyyksien takia. Yleisellä tasolla tietyt varhaisen vaiheen yhteydenotot eivät ole johtaneet konkreettisiin toimenpiteisiin, koska pyydetyt rahamäärät ovat liian suuria tai mikroluotontarjoajan koko ja riskiluokitus ovat riittämättömiä tai sen luotonantokäytännöt kyseenalaisia. Lisäksi monia EIR:n hallituksen hyväksymiä sopimuksia ei ole vielä allekirjoitettu, ja niihin liittyvät tulevat toimet ovat vielä epävarmoja. Tämä koskee muun muassa erästä epäsuoraa pääomasijoitusta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneeseen rahastoon. Sijoitus hyväksyttiin jo joulukuussa Rahoituksen välittäjän organisaatiorakenteen kehittämisen takia vaikuttaa kuitenkin siltä, että kiinnostus EIR:n kanssa tehtävään sopimukseen on hiipunut. Neuvottelut italialaisen luotonantajan kanssa tehtävästä sopimuksesta, jonka EIR:n hallitus on hyväksynyt, on keskeytetty siihen asti, kunnes välittäjän tasolla tehtävä uusi pääomasijoitus vahvistetaan. Myös erään italialaisen takauslaitoksen kanssa tehtävän vastatakaussopimuksen tulevaisuus on epävarma kansalliseen lainsäädäntöön äskettäin tehtyjen muutosten takia. Muutosten takia takauslaitos ei voi yhtä 9 FI 10 FI

11 tehokkaasti täyttää Progress-mikrorahoitusjärjestelyssä asetettuja täydentävyyttä koskevia vaatimuksia. 3. VAIKUTUS MIKROLAINAAJIEN TASOLLA 3.1. Mikrolainojen ja edunsaajien määrät Tavoitteet Lopullisille edunsaajille annettavan mikroluoton osalta arvioidaan, että yhteensä 203 miljoonan euron määrärahoilla saadaan vipuvaikutuksen ansiosta käyttöön yhteensä 500 miljoonan euron arvosta mikroluottoja eli noin mikrolainaa. Nykyisten mikroluotontarjoajien kanssa tehtyjen 18 sopimuksen sopimusehtojen perusteella odotetaan, että marraskuussa 2012 sidotuilla 73,87 miljoonalla eurolla eli yli yhdellä kolmasosalla kaikista käytettävissä olevista määrärahoista saadaan tulevina vuosina käyttöön yli 170 miljoonaa euroa mikrolainoja varten. Tämä varmistetaan useilla rahoituksen välittäjille suunnatuilla kannustimilla. Jos mikroluotontarjoaja ei saavuta esimerkiksi paremmassa olevan lainan ehtona olevia sovittuja mikrolainojen tuottotavoitteita, mikroluotontarjoajan on maksettava laina etuajassa. Tällä kannustetaan selvästi välittämään lainaa mikrolainaajille tehokkaasti ja vaikuttavasti. Vastaavanlaista kannustinta käytetään takausten osalta: vaikka takauksia myönnetään periaatteessa ilmaiseksi, mikroluotontarjoajien on maksettava sitoumusmaksu, jos ne maksavat alle 90 prosenttia mikrolainojen sovitusta määrästä. Myönnettyjen mikrolainojen ja edunsaajien määrät Maaliskuusta 2012 lähtien mikroluotontarjoajat Alankomaissa, Belgiassa, Bulgariassa, Espanjassa, Liettuassa, Puolassa ja Romaniassa ovat antaneet käyttöön mikroluottoa yhteensä 26,8 miljoonalla eurolla (17,8 miljoonaa euroa takauksina ja 9,1 miljoonaa euroa rahoitettuina välineinä) 10. Tämä vastaa 15,72:ta prosenttia määrästä, jota odotetaan maaliskuuhun 2012 mennessä tehtyjen 18 sopimuksen nojalla. Numerotasolla tarkasteltuna nämä mikroluotontarjoajat ovat maaliskuuhun 2012 mennessä maksaneet mikrolainaa (1 834 lainaa takauksina ja lainaa rahoitettuina välineinä). Tämä vastaa 17,8:aa prosenttia 18 sopimuksen yhteenlasketusta ennusteesta. EIR:n arvioiden mukaan nykyiset luvut vastaavat pääosin mikroluottosalkkujen muodostamisen tyypillistä kehityskulkua kunkin sopimuksen tekemistä seuraavan 2 3 vuoden budjetointikauden aikana. Täytäntöönpanon kehityskulku noudattaa yleensä salkun epälineaarista muodostamista, jossa hidasta alkua seuraa määrän nopea kasvu. Kun sopimus on tehty, mikroluotontarjoajan on valmistauduttava käynnistämään mikroluoton myöntämiseen liittyvät toimet varsinkin, jos tarjolle asetetaan uusi mikrolainatuote. On esimerkiksi mahdollista, että julkisen laitoksen on 10 Luvuilla viitataan mikroluottosalkkuihin, jotka mikroluotontarjoajat ovat muodostaneet Progressmikrorahoitusjärjestelyn avulla. FI 11 FI

12 ennen ensimmäisen mikrolainan maksamista toteutettava tarjouskilpailu yhteistyöpankin löytämiseksi. Tämä voi kestää useita kuukausia. Takaukset ovat yleensä saatavilla kahden vuoden ajan. Paremmassa olevan lainan budjetointikausi on 2 3 vuotta. Tämä tarkoittaa, että mikroluotontarjoajat, jotka ovat tähän mennessä tehneet sopimuksia, todennäköisesti saavuttavat tavoitteeksi asetetut mikrolainojen summat ja lukumäärät vuosina Lopullisten edunsaajien tyypit Progress-mikrorahoitusjärjestelyllä tuettavien mikroluotontarjoajien kohderyhmänä on laaja joukko lopullisia edunsaajia. Jotkut mikroluotontarjoajat keskittyvät itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja/tai yleisesti mikroyrityksiin. Esimerkkejä ovat Banca Transilvania (RO), joka esittelee itsensä yritteliäiden ihmisten pankiksi, Cooperative Central Bank (CY), joka tarjoaa palveluja toiminimille, sekä Pancretan Cooperative Bank (EL), joka on ottanut kohderyhmäksi nykyiset mikroyritykset, joiden on vaikea saada rahoitusta. Useat mikroluotontarjoajat ovat valinneet kohderyhmäkseen maaseutualueiden yrittäjät ja keskittyvät toiminnassaan maatalouteen. Tämä on erityisen merkittävää valtioissa, joissa pankit ovat tyypillisesti keskittyneet suuriin kaupunkeihin. Näin ollen FAER ja Patria Credit täyttävät markkinoiden merkittävän puutteen Romaniassa, samoin kuin Mikrofond Bulgariassa. Myös Inicjatywa Mikro (PL) on ottanut kohderyhmäkseen itsenäiset ammatinharjoittajat, etenkin maataloustuotteiden tuottajat. Useat mikroluotontarjoajat pyrkivät tarjoamaan rahoitusta uusille yrityksille, jotka yleensä katsotaan melko suuririskisiksi kohteiksi. FM Bank (PL) keskittyy yrityksiin, jotka ovat harjoittaneet liiketoimintaa alle 12 kuukauden ajan. Qredits (NL) on luonut Progress-mikrorahoitusjärjestelystä rahoitettavan salkun, jolla rahoitetaan uusia yrityksiä. Volksbank Slovenia ja Pancretan Cooperative Bank (EL) ovat ottaneet kohderyhmäkseen mikroyritykset, jotka ovat harjoittaneet liiketoimintaa alle kolmen vuoden ajan. Pancretan Cooperative Bank tarjoaa palvelujaan myös uusille lainaajille, joilla on toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma, mutta jotka eivät voi antaa riittäviä vakuuksia. Jotkut Progress-mikrorahoitusjärjestelyn rahoituksen välittäjät tarjoavat palvelujaan myös erityisen heikossa asemassa oleville ryhmille, kuten nuorille ja naisille (ICREF (ES)). JOBS MFI (BG) myöntää mikrolainoja ja mikroluottoja työttömille tai työnhakijoille, jotka haluavat perustaa oman yrityksen. Belgialainen microstart on ottanut asiakkaikseen ennen kaikkea maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, kun taas Siauliu Bankas (LT) pyrkii myöntämään vähintään 50 prosenttia rahoituksestaan naisyrittäjille ja mikroyrityksille, jotka työllistävät pääosin naisia tai jotka ovat yksinomaan naisomistuksessa. Millennium Bank (PT) on ottanut salkkunsa yhteydessä yhteistyökumppanikseen järjestön, joka tukee sosiaalisesti syrjäytyneitä henkilöitä, kuten kodittomia tai entisiä huumeriippuvaisia ja romaneja. Créasol (FR) on valinnut kohderyhmäkseen työttömät, joilla on usein maahanmuuttajatausta ja jotka haluavat perustaa yrityksen tai kehittää liiketoimintaansa ja joille jokin alueella toimiva pankki on kieltäytynyt myöntämästä rahoitusta. FI 12 FI

13 3.3. Progress-mikrorahoitusjärjestelyn vaikutukset yhteiskuntaan ja työllisyyteen EIR raportoi komissiolle Progress-mikrorahoitusjärjestelyn vaikutuksista yhteiskuntaan ja työllisyyteen järjestelyn edunsaajina olevien mikroluotontarjoajien toimittamien tietojen perusteella. Tämäntyyppinen yhteiskunnallisten vaikutusten raportointi ei ole yleinen käytäntö markkinoilla, ja siksi sisäisiä menettelyjä ja järjestelmiä oli mukautettava niin, että mikroluotontarjoajat voivat raportoida EIR:lle. Yhteiskunnallisia selvityksiä on nykyisin toimitettava kerran vuodessa syyskuun 30. päivään mennessä. Vuonna 2011 kyseiseen määräaikaan mennessä vain viisi mikroluotontarjoajaa oli käynnistänyt luoton myöntämisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn mukaisesti, mutta tiettyjä tietoja on saatavilla vain kahdelta mikroluotontarjoajalta. Osa ongelmista selittyy sillä, että selvityksiä oli laadittava nyt ensimmäistä kertaa. Näin ollen tietoja työllisyyteen ja yhteiskuntaan kohdistuvista vaikutuksista ei voida pitää edustavina. On myös liian aikaista kerätä tietoja tuettujen yritysten toiminnan kestävyydestä. Uusien työpaikkojen ja yritysten kehittäminen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn vaikutuksia uusien työpaikkojen kehittämiseen voidaan mitata niiden työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden määrän perusteella, jotka ovat aloittaneet liiketoiminnan mikrolainojen avulla. Kun huomioon otetaan tiedot, jotka microstart (BE) ja Mikrofond (BG) ovat toimittaneet, tämä koskee 27,46:ta prosenttia asiakkaista. Lisäksi jotkin tiedot viittaavat siihen, että osa aiemmin työelämässä olleista henkilöistä oli työskennellyt osa-aikaisesti. Tiedot tietyistä, mikrolainan myöntämisen aikaan toimintaansa jo harjoittaneista mikroyrityksistä osoittavat, että lähes 60 prosenttia tuetuista yrityksistä on harjoittanut liiketoimintaansa alle vuoden ajan. Siksi ne luokitellaan suuririskisten mikrolainaajien ryhmään. Yli kolmasosa tuetuista yrityksistä on harjoittanut liiketoimintaa alle kuuden kuukauden ajan. Taulukko 2: Progress-mikrorahoitusjärjestelyn rahoituksen välittäjien rahoittamien yritysten taustat (syyskuun 2011 tilanne) Enintään kaksi vuotta Enintään yksi vuosi Enintään kuusi kuukautta FM Bank 100 % 94,39 % 58,88 % Mikrofond 40,93 % 30,38 % 13,50 % microstart 90,74 % 85,19 % 79,63 % Patria Credit 90,21 % 79,02 % 73,43 % Qredits 75,42 % 55,87 % 24,39 % Yhteensä 73,01 % 58,63 % 34,69 % Kattavuus heikommassa asemassa olevien kohderyhmien osalta FI 13 FI

14 Korkeammin koulutetut henkilöt osallistuvat yritystoimintaan todennäköisemmin kuin alemman asteen koulutuksen saaneet henkilöt 11. Tiedot, jotka microstart ja Mikrofond ovat toimittaneet asiakkaidensa koulutustaustasta, kuitenkin osoittavat, että yli kolme neljäsosaa rahoitusta saaneista mikrolainaajista on suorittanut joko toisen asteen koulutuksen (71 prosenttia) tai ainoastaan peruskoulun (viisi prosenttia). Tämä osoittaa, että kyseiset rahoituksen välittäjät tarjoavat palvelujaan myös sellaisille henkilöille, jotka ovat muita heikommassa asemassa työmarkkinoilla. Ikään perustuvan heikomman aseman osalta noin viisi prosenttia mikrolainaajista oli alle 25-vuotiaita ja 13 prosenttia ikääntyneitä (yli 54-vuotiaita). Iältään vuotiaiden henkilöiden ryhmä ei kuitenkaan missään nimessä ole yhtenäinen. Progress-mikrorahoitusjärjestelyn mahdollisuuksista edistää nuorten työllistymistä voitaisiin saada parempi käsitys, jos tarkasteltavaksi otettaisiin ryhmä, joka edustaa vuotiaita lopullisia edunsaajia. Lähes 10 prosenttia rahoitettujen mikroyritysten henkilöstöstä oli alle 25-vuotiaita nuoria ja 12 prosenttia yli 55- vuotiaita ikääntyneitä henkilöitä. Luvut vaihtelevat suuresti sukupuolen mukaan. Ennen kaikkea Bulgarian maaseutualueilla toimivan Mikrofondin asiakkaista vain 28 prosenttia on naisia (mikä on naisyrittäjien 31 prosentin kansallista keskiarvoa vähemmän 12 ), kun taas useimmat Brysseliin sijoittautuneen microstartin asiakkaista ovat naisia (54 prosenttia). Luku on huomattavasti naisyrittäjien 29 prosentin kansallista keskiarvoa suurempi. Muiden heikommassa asemassa olevien ryhmien kattavuuden osalta kaksi mikroluotontarjoajaa, jotka antoivat selvityksen kyseisestä tekijästä, eivät olleet syyskuuhun 2011 mennessä myöntäneet rahoitusta vammaisille yrittäjille. Mikrofond kuitenkin raportoi, että 18,8 prosenttia sen asiakkaista kuuluu todennäköisesti romaniyhteisövähemmistöön maaseutualueilla, joilla Mikrofond harjoittaa toimintaansa. Monet microstartin asiakkaista ovat maahanmuuttajataustaisia, ja 93 prosenttia asiakkaista on syntynyt ulkomailla. Mallilomakkeita on mukautettava, jotta tämä kävisi ilmi virallisista selvityksistä. Neljän mikroluotontarjoajan toimittamien tietojen perusteella noin yksi prosentti rahoitettujen mikroyritysten työntekijöistä on vammaisia ja kahdeksan prosenttia kuuluu johonkin vähemmistöryhmään. Otannan pienen koon takia on liian aikaista tehdä johtopäätöksiä Progressmikrorahoitusjärjestelyn vaikutuksista yhteiskuntaan ja työllisyyteen. Mikroluotontarjoajien ilmoittamat kohderyhmät ja alustavat tiedot todellisesta vaikutuksesta kuitenkin viittaavat siihen, että Progress-mikrorahoitusjärjestelyllä edistetään työpaikkojen luomista ja parannetaan heikommassa asemassa olevien ryhmien asemaa taloudellisen osallisuuden edistämistä koskevan poliittisen tavoitteen mukaisesti. Yritysten alakohtainen ja maantieteellinen jakautuminen Euroopan komissio, Flash Eurobarometri 283: Yrittäjyys EU:ssa ja sen ulkopuolella. Kyselytutkimus EU:ssa, EFTA-maissa, Kroatiassa, Turkissa, Yhdysvalloissa, Japanissa, Etelä-Koreassa ja Kiinassa, toukokuu Euroopan komissio, Naisten ja miesten tasa-arvo 2010, KOM(2009) 694 lopullinen. FI 14 FI

15 Viiden raportoineen mikroluotontarjoajan syyskuusta 2011 lähtien rahoittamat mikrolainaajaa toimivat useilla eri aloilla. Merkittävin ala on kauppa, jonka osuus on 28,5 prosenttia rahoitetuista mikroyrityksistä. Toisena on maatalous, jonka osuus on 20 prosenttia. Rahoitettujen mikroyritysten alakohtainen jakautuminen 6% 7% 20% Maatalous 4% Teollisuus 9% 4% 3% 6% Rakentaminen Kauppa Kuljetus ja varastointi Majoitus- ja ravitsemistoiminta Informaatio ja viestintä 6% 7% Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Koulutus sekä terveys- ja sosiaalipalvelut Muu palvelutoiminta 28% Maatalouden alalla toimivien mikroyritysten suuri osuus selittyy sillä, että Patria Credit ja Mikrofond ovat osa otantaa. Ne keskittyvät toiminnassaan Romanian ja Bulgarian maaseutualueisiin. 4. KESKINÄINEN TÄYDENTÄVYYS JA KOORDINOINTI MUIDEN EUROOPAN UNIONIN VÄLINEIDEN KANSSA Mikroluotontarjoaja tarvitsee yleensä rahoitusta, jolla se voi kehittää mikrolainasalkkuaan ja riskinjakovälineitä salkkuun liittyvän riskin pienentämiseksi. Se myös tarvitsee siemenrahoitusta ja muuta kuin rahoitukseen liittyvää teknistä tukea, jotta se voi vahvistaa tai lisätä institutionaalisia valmiuksiaan. Muutaman viime vuoden aikana mikrorahoitustuen erilaisia osatekijöitä on tarjottu seuraavista EU:n erilaisista täydentävistä välineistä: Progress-mikrorahoitusjärjestelyllä paikataan merkittävä aukko salkkujen rahoituksen osalta. Mikroluottosalkkujen takauksia on jo saatavana kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta. Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta sekä Progressmikrorahoitusjärjestelystä myönnettävien takausten otsakkeet täydentävät nykyisin toisiaan. Periaatteessa mikroluottotakauksia myönnetään kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta vain, jos Progressmikrorahoitusjärjestelmän nojalla ei voida tehdä sopimusta kohteen maantieteellisen sijainnin (kolmannet maat), enimmäismäärän suuruuden tai salkun yksinomaan kaupallisen luonteen takia. EIR on julkaissut FI 15 FI

16 verkkosivustollaan sopimusten tekemistä koskevat suuntaviivat, joilla mikroluotontarjoajia autetaan hakumenettelyssä. Rajattu määrä siemenrahoitusta, jonka avulla mikrorahoituksen välittäjät voivat kehittää valmiuksiaan, osoitettiin Euroopan parlamentin valmistelutoimesta EU:n mikroluotontarjoajien kehittämisen edistämiseksi. MicroStart ja Qredits saivat täydentävää tukea sekä Progress-mikrorahoitusjärjestelystä että Euroopan parlamentin valmistelutoimesta. Koska Euroopan parlamentin valmistelutoimi oli pilottihanke, siemenrahoitusta ei ole enää saatavana nykyistä rahoituskehystä varten. Aloitteen onnistuminen kannusti kuitenkin komissiota sisällyttämään valmiuksien kehittämistä koskevan osatekijän mikrorahoitustukea koskevaan välineeseensä, jota on ehdotettu sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevan Euroopan unionin ohjelman yhteydessä (katso myös 5 kohta). JASMINE-aloitteella pyritään kehittämään mikroluotontarjoajien valmiuksia eri aloilla, kuten institutionaalisen hallinnan, tietojärjestelmien, raportointistandardien ja riskinhallinnan alalla. Kyseisen aloitteen mukaisesti mikroluotontarjoajat voivat teettää organisaatiostaan arvioinnin ja/tai luokituksen ja saada sen jälkeen neuvontaa ja koulutusta etenkin määritettyjen puutteiden korjaamiseksi. JASMINE-aloitteella mikroluotontarjoajia autetaan valmistautumaan täyttämään lisätuen saamisen edellytykset. Useat JASMINEaloitteen edunsaajat ovat onnistuneesti hakeneet Progress-mikrorahoitusta. Esimerkkejä ovat JOBS MFI (BG), Mikrofond (BG), Créasol (FR), Qredits (NL), Patria Credit (RO) ja FAER (RO). Useat Progressmikrorahoitusjärjestelyn rahoituksen välittäjät (esimerkiksi Qredits ja microstart) ovat puolestaan myöhemmin pyytäneet mahdollisuutta osallistua JASMINE-aloitteeseen. Tämä osoittaa, että nämä kaksi aloitetta täydentävät toisiaan. 13 Progress-mikrorahoitusjärjestelyllä täydennetään myös rakennerahastoja. Useat jäsenvaltiot hyödyntävät Euroopan sosiaalirahastoa liiketoiminnan kehittämispalvelujen, kuten neuvonnan tai uusien yrittäjien koulutuksen, rahoittamiseksi. Näillä palveluilla voidaan yleensä lisätä uusien yritysten selviytymisastetta, vaikka ne tulevat kalliiksi mikroluotontarjoajille. Tämän takia Progress-mikrorahoitusjärjestelystä tuettavien mikroluotontarjoajien on tehtävä yhteistyötä näitä palveluja tarjoavien organisaatioiden ja etenkin Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettujen organisaatioiden kanssa. Komissio on edistänyt keskinäistä oppimista tällä alalla rahoittamalla CoPIEverkostoa (Community of Practice on Inclusive Entrepreneurship). Tämä Euroopan sosiaalirahaston hallinnasta vastaavien viranomaisten verkosto on kehittänyt useita välineitä, jotka liittyvät toiminnan suunnitteluun, laadunhallintaan, yrittäjyyskoulutukseen, rahoituksen saatavuuteen ja liiketoiminnan yhdennettyyn tukemiseen. Välineiden tarkoituksena on auttaa poliittisia päättäjiä parantamaan tukijärjestelmiä, jotta yrittäjyydestä tehdään 13 Sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskeva, Euroopan unionin ohjelmassa ehdotettu myöhemmin sovellettava mikrorahoitusväline (katso 5 kohta) edellyttää, että mikroluotontarjoajat noudattavat tiukkoja laatuvaatimuksia mikroluotontarjoajien eurooppalaisten käytännesääntöjen (European Code of Good Conduct for Microcredit Provision) periaatteiden mukaisesti. FI 16 FI

17 toteuttamiskelpoinen vaihtoehto kaikille yhteiskunnan jäsenille, myös heikommassa asemassa oleville ryhmille. Välineet ovat saatavilla Internetissä 14. Jotkut jäsenvaltiot ja alueet käyttävät osan rakennerahastoista osoitetuista määrärahoistaan parantaakseen mikroyrityksille suoraan tai holding-tyyppisten rahastojen sekä JEREMIE-aloitteen kautta annettavan rahoituksen saatavuutta. 5. PÄÄTELMÄT JA NÄKYMÄT Vaikka Progress-mikrorahoitusjärjestely on ollut kokonaisuudessaan toiminnassa hieman yli vuoden, siitä voidaan jo tässä vaiheessa tehdä useita myönteisiä päätelmiä. Tehdyt 18 sopimusta osoittavat, että Progress-mikrorahoitusjärjestelyllä vastataan useiden erilaisten mikroluotontarjoajien tarpeisiin eri puolilla EU:ta. Vuoden 2012 loppuun mennessä uusia sopimuksia tehtäneen Belgiassa, Irlannissa, Italiassa, Itävallassa, Ruotsissa, Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivien mikroluotontarjoajien kanssa. Mikroluotontarjoajien laatimista selvityksistä käy ilmi, että järjestely on vaikuttanut myönteisesti työllisyyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen. Komissio tarkastelee EIR:n kanssa, miten yhteiskunnallisten vaikutusten raportointijärjestelmää voidaan parantaa. Komissio on ehdottanut, että mikrorahoituksen kehittämistä eri puolilla EU:ta tuetaan seuraavan, vuosien rahoituskehyksen aikana sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta 15. Lähtökohdaksi otetaan menestyksekäs rahoituksen välittäjiin perustuva malli niin, että saataville annetaan yhtä kattava tuotevalikoima, parhaita käytäntöjä jaetaan ja taloudellista osallisuutta edistetään vahvistamalla heikompaan asemaan jääneitä markkinasegmenttejä. Nykyistä rahoituskehystä on arvosteltu muun muassa siitä, että EU:n mikrorahoitustuki on hajautettu useisiin erillisiin joskin täydentäviin ohjelmiin. Ehdotetulla sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevalla Euroopan unionin ohjelmalla mikrorahoitustuelle on tarkoitus luoda keskitetty palvelupiste. Sillä myös asetetaan saataville rahoitusta mikroluotontarjoajien valmiuksien vahvistamista varten Euroopan parlamentin valmistelutoimesta saatujen kokemusten perusteella. Lisäksi sillä annetaan mahdollisuus rahoittaa mikroluotontarjoajille tarjottavaa teknistä tukea. Mikrorahoitusjärjestelmiä, valmiuksien vahvistamiseen tähtääviä toimia ja yrittäjyyteen liittyviä tukipalveluja voidaan eri puolilla EU:ta edelleen rahoittaa rakennerahastoista (EAKR ja ESR), joita komissio ja jäsenvaltioiden viranomaiset hallinnoivat yhdessä KOM(2011) 609 lopullinen. FI 17 FI

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2014 COM(2014) 639 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org Toimintakertomus 2012 Ruotsalaisen korkeateknologian teollisuuskonserni Sandvikin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta vahvistaa Euroopan asemaa teollisuusteknologiajohtajana. EIP tukee innovaatiotoimintaa

Lisätiedot

Suurta ajattelua pienyrityksille

Suurta ajattelua pienyrityksille Vuoden 2011 painos Suurta ajattelua pienyrityksille Miten EU auttaa pk-yrityksiä Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Eurooppalainen pk-yritysportaali Haluatko tietää, mitä EU tekee pienyritysten

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Euroopan komissio Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/1/2003 KOM(2002) 27 Vihreä kirja Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN (Komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO I. Johdanto - Yrittäjyys on haaste Euroopalle...5 II. Yrittäjyyden

Lisätiedot

Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä:

Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä: 1 Perussääntö Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä: BG ISBN 92-861-0574-6 CS ISBN 92-861-0554-1 DA ISBN 92-861-0555-X DE ISBN 92-861-0556-8 EL ISBN 92-861-0557-6 EN ISBN 92-861-0558-4 ES ISBN 92-861-0559-2

Lisätiedot

PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT

PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT TALOUSTIEDE PRO GRADU -TUTKIELMA JOHTAMISKORKEAKOULU TAMPEREEN YLIOPISTO TOUKOKUU 2015 TUULI NIKUNEN TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu NIKUNEN, TUULI:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2014 COM(2014) 630 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 LOPULLINEN A6-0145/2005 12.5.2005 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta

Lisätiedot

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Miten EU auttaa pk-yrityksiä? Esipuhe 2 1. EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille 4 2. EU haluaa parantaa rahoituksen saantia 10 3. EU haluaa

Lisätiedot

Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa

Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa kokemuksia viidestä eurooppalaisesta maasta Anne Bland (toim.), Jonathan Bland ja Pekka Pättiniemi Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa kokemuksia

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

FI 2014. Erityiskertomus EUROOPAN TILINTARKASTUS TUOMIOISTUIN. nro

FI 2014. Erityiskertomus EUROOPAN TILINTARKASTUS TUOMIOISTUIN. nro FI 2014 nro 16 Erityiskertomus Alueellisia investointikehyksiä koskevien avustusten ja rahoituslaitosten myöntämien lainojen yhdistämisen vaikuttavuus EU:n ulkopolitiikan tukemisen kannalta EUROOPAN TILINTARKASTUS

Lisätiedot

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 fi inforegio panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen 1986 1992 1989 2008 1999 2003 1993 1997 1999 2002 1997 2001 2004 SISÄLLYS Alkusanat Dirk

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Alueet talousmuutoksen takana

Alueet talousmuutoksen takana Alueet talousmuutoksen takana FI Innovointia EU:n aluepolitiikan tuella 2006 SISÄLLYS ALKUSANAT 1 JOHDANTO 2 Innovoivat alueet 2 Tutkimus- ja innovointitoiminnan kartoittaminen Euroopan unionin alueilla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot