Yhteenveto Hangon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta annetuista lausunnoista ja muistutuksesta ja niiden vastineet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto Hangon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta annetuista lausunnoista ja muistutuksesta ja niiden vastineet"

Transkriptio

1 1 Yhteenveto Hangon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta annetuista lausunnoista ja muistutuksesta ja niiden vastineet Lausunnon antaja Lausunto Vastine-ehdotus 1. Hangon tekninen lautakunta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Kuntatekniikan osalta ympäristönsuojelumääräyksillä on vaikutusta mm. erilaisten jätejakeiden uusiokäyttötilanteissa esim. maankaatopaikalle toimitettujen betonijakeiden hyödyntäminen maarakentamisessa. Tätä toimintaa ohjaa MARA -asetus (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa /591), joka voisi olla mainittuna määräyksissä vaikka viitteenä pykälän lopussa Kaupungin maankaatopaikalla käytetään hyödyksi orgaanisen aineksen hapellista hajoamista (=kompostoitumista) mm. kompostoimalla kasviperäisen ja mineraalimaa-aineksen sekoituksia. Määräyksissä voisi olla maininta, että eläinperäisiä jätteitä ei em. komposteihin saa toimittaa Määräysluonnokseen olisi syytä lisätä ohjeita hiekoitushiekan laadusta, sillä kiinteistöjen käyttämän hiekan ominaisuudet ovat hyvin vaihtelevat (on jopa nähty tuhkaa kevyenliikenteen väylällä). Kuvaukseen voisi riittää, että hiekoitusmateriaali ei saa sisältää hienoja pölyäviä jakeita ja sen tulee olla mahdollisuuksien mukaan kivimineraalipohjaista ainesta. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ehdottaa seuraavia lisäyksiä: Maanalaisten säiliöiden poistaminen Mikäli säiliö jätetään poikkeusluvalla maaperään, tulee se puhdistaa sekä täyttää hiekalla tai muulla hyväksyttävällä aineella. Säiliön täyttöputken ja ilmaputken maanpäällinen osuus on poistettava Meluilmoitusta edellyttävät toiminnat: Ilotulitusnäytökset, jos ne järjestetään kello 24-7 tai ammutaan halkaisijaltaan yli 100 mm tai meluisuudeltaan vastaavia ilotulitteita klo 22 jälkeen. Määräys ei koske 1.1 Ei muutoksia määräyksiin. Ympäristönsuojelulain mukaan määräyksiä ei voida antaa mm. luvanvaraisesta tai rekisteröitävästä toiminnasta. Säädösviittaukset on pyritty minimoimaan määräyksissä ja perusteluissa Ei muutoksia määräyksiin. Maankaatopaikan ympäristöluvassa asetetaan ehdot toiminnalle. Kompostoinnista on määrätty jätehuoltomääräyksissä jotka Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan hyväksyminä ovat voimassa alkaen Lausunto otetaan osittain huomioon. Ympäristönsuojelumääräyksiin ei sisällytetä suosituksia mutta perusteluihin lisätään lause: Pölyämistä voidaan ennaltaehkäistä käyttämällä hiekoitusmateriaalia joka ei sisällä hienoja pölyäviä jakeita Lausunto otetaan huomioon. Kohdan 10.5 neljänteen kappaleeseen lisätään: Mikäli säiliö jätetään poikkeusluvalla maaperään, tulee se puhdistaa sekä täyttää hiekalla tai muulla hyväksyttävällä aineella. Säiliön täyttöputken ja ilmaputken maanpäällinen osuus on poistettava Lausunto otetaan huomioon. 13 kohta 8)muutetaan seuraavasti: Ilotulitusnäytökset, jos ne järjestetään kello 24-7 tai ammutaan halkaisijaltaan yli 100 mm tai

2 3. Raaseporin kaupunki Eteläkärjen ympäristöterveys vuoden vaihteessa järjestettävää ilotulitusta Pienet jakelusäiliöt (ns. farmarisäiliöt): Työkoneiden polttoainesäiliöiden turvavarusteiden tulee täyttää seuraavat vaatimukset. Säiliöt on varustettava kiinteillä suoja-altailla. Säiliön täyttöventtiilin tai siirtopumpun on oltava lukittuna työajan ulkopuolella ja tarvittaessa muulloinkin asiattoman käytön estämiseksi. Polttonesteiden ja muiden kemikaalien tankkaus- ja täyttöpaikat on päällystettävä tiiviillä, kemikaaleja läpäisemättömällä pinnoitteella. Tankkaus- ja täyttöpaikoilla on oltava imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten. Polttoainesäiliöt on varustettava ylitäytönestolaitteella Polttonesteiden jakelu pohjavesialueilla tulisi myös käsitellä Määräys jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa (8 ) tulee eritellä siten, ettei se koske ammattimaista uusiokäyttöä. Jos jäte tulee jostakin laitoksesta tai jos sitä uusiokäytetään ammattimaisesti, tarvitaan joko ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupa tai Valtioneuvoston asetuksen (591/2006) mukainen rekisteröinti Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaa tai Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmaa ei ole mainittu. Näissä on konkreettisia toimenpiteitä parannustoimenpiteiksi koskien sekä pohjaettä pintavesiä :n mukaan ympäristönsuojelumääräystä tulee noudattaa aina, kun se johtaa parempaan ympäristönsuojelulliseen tasoon. Eteläkärjen ympäristöterveyden mielestä terveysriskit tulee priorisoida ennen meluisuudeltaan vastaavia ilotulitteita klo 22 jälkeen Lausunto otetaan huomioon. Asia lisätään 10 :ään Ei muutoksia määräyksiin. Pohjavesialueilla noudatetaan valtioneuvoston asetusta nestemäisten polttoaineiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010) Lausunto otetaan huomioon. Pykälään 8 lisätään perusteluihin lause: Määräys ei koske ammattimaista uusiokäyttöä joka edellyttää ympäristölupaa tai rekisteröintiä. Otsikkoon lisätään kertaluonteinen Lausunto otetaan huomioon. Asia lisätään johdantoon Lausunto otetaan huomioon. Sana aina otetaan pois. 2

3 3 ympäristöriskejä ja lause tulisi muotoilla uudelleen ainakin siten, että sana aina otetaan pois Ranta-alueiden ja taajaan rakennettujen alueiden tulisi myös olla kartalle merkittynä jotta vältyttäisiin tulkintakysymyksiltä :n kieltoa koskien vesikäymälän rakentamista kiinteistöillä ja saarilla, joihin ei ole lietesäiliön tyhjennyskaluston edellyttämää tieyhteyttä, pitäisi väljentää koska voi olla mahdollisuus päästä saarille ja rantaalueille proomuilla tai jään yli jotka yhteydet voidaan rinnastaa tieyhteyteen. EU-elintarvikelainsäädännössä edellytetään elintarvikehuoneistolta vesikäymälää Määräykseen koskien jätevesien puhdistuslaitteiston sijoittamista rantaalueilla siten, etteivät puhdistamattomat jätevedet tulvakorkeuden aikanakaan pääse suoraan vesistöön, pitäisi lisätä että puhdistamattomat jätevedet eivät pilaa mahdollisia lähellä sijaitsevia talousvesikaivoja Uusien jätehuoltomääräysten mukaan jätteiden sijoittaminen ja hautaaminen maaperään on kielletty. Jätehuoltomääräysten ja ympäristönsuojelumääräysten tulee olla yhteneviä : Vuototilanteessa kemikaalien pääsy viemäriin tai maaperään tulee olla estetty myös ulkotiloissa :ssä arkipyhät tulee rinnastaa sunnuntaihin. Aikarajoja voisi tiukentaa 4.3. Ei muutoksia määräyksiin. Tiiviit asutuskeskittymät ilmenevät yleiskaavasta ja rantavyöhyke (100m) tulkitaan tarvittaessa tapauskohtaisesti Ei muutoksia määräyksiin. Asia voidaan hoitaa poikkeamismenettelyllä Lausunto otetaan huomioon. Lause muutetaan seuraavasti: Jätevesien puhdistuslaitteistot rantaalueilla tulee toteuttaa ja sijoittaa siten, etteivät puhdistamattomat jätevedet tulvakorkeuden aikanakaan pääse suoraan vesistöön tai pilaa mahdollisia lähellä sijaitsevia talousvesikaivoja Lausunto otetaan osittain huomioon. Pykälän 8 perusteluihin lisätään että hyödyntämiskelpoisella jätteellä korvataan neitseellistä raaka-ainetta. Lisäksi pykälää 8 muotoillaan selkeämmäksi Lausunto otetaan huomioon. Lisätään kohdan 10.1 :n toiseen kappaleeseen ja kohdan 10.2 :n ensimmäiseen kappaleeseen lause: Vuototilanteessa kemikaalin pääsy viemäriin tai maaperään tulee olla estetty Lausunto otetaan huomioon. Asia lisätään 11 :n

4 5. Luontotieto ry siten, että erityisen häiritsevää melua aiheuttavat toiminnot on kielletty lauantaiaamuisin kello 9 saakka ja sunnuntaisin ja arkipyhänä kello 12 saakka Pitäisi pohtia, onko syytä kokonaan kieltää maalämpökaivojen sijoittaminen pohjavesialueille jotka ovat erityisen tärkeitä Hangon kaupungin vesihuollolle koska pohjavesialueet muutenkin ovat alttiina isoille riskeille Lumenkaatopaikat tulisi sisällyttää määräyksiin koska ne voivat aiheuttaa riskin pohja- ja pintavesille Määräyksiin tulisi lisätä että hiekoitushiekka tulisi lumen sulamisen jälkeen mahdollisimman pian poistaa pölyämisen estämiseksi Matonpesupaikoista ei ole määräyksiä. Matonpesuvesiä ei tulisi johtaa suoraan vesistöön eikä vedenottamon lähelle Kuivakäymälöistä ei ole määräyksiä. Ne saattavat aiheuttaa riskejä pohjaja pintavesille jos niitä ei sijoiteta ja hoideta oikein :n voimaantulo tulee täsmäyttää ja tarkentaa lopullisen jätevesiasetuksen mukaiseksi vaatimuksiltaan ja sisällöltään. viimeiseen kappaleeseen Ei muutoksia määräyksiin. Hankkeiden toteuttamiskelpoisuus tutkitaan lupamenettelyssä Ei muutoksia määräyksiin. Lumenläjitysalueita ei ole katsottu tarpeelliseksi sisällyttää määräyksiin Ei muutoksia määräyksiin. Ympäristönsuojelumääräyksiin ei sisällytetä suosituksia Ei muutoksia määräyksiin. Matonpesupaikoilta muodostuvat jätevedet tulee käsitellä talousjätevesiasetuksen mukaisesti Ei muutoksia määräyksiin. Kuivakäymäläjätteen käsittelystä on annettu määräykset jätehuoltomääräyksissä Lausunto otetaan osittain huomioon. Ei muutoksia 6 :n määräyksiin. Lainsäädännön mahdollisia tulevia muutoksia ei voi ennakoida. Ympäristönsuojelumääräykset voivat olla myös säädöksiä tiukempia mikäli näin voidaan estää ympäristön pilaantuminen johtuen esimerkiksi paikallisesta pilaantumisherkkyydestä. 23 siirtymäkausimääräyksistä poistetaan ensimmäinen kappale. 4

5 :ään tulisi liittää kappale, jossa annetaan siirtymäaikaa vesiosuuskuntien piiriin liittyville talouksille, kunnes nämä saavat järjestelmänsä rakennettua ja käyttöön Ympäristömääräyksissä pitäisi asettaa vaatimus järjestelmien ylläpidosta ja puhdistustehon säännöllisestä toteamisesta, jotta asennetuista järjestelmistä olisi aidosti hyötyä Kuivakäymälän jälkeen paras tapa huolehtia haja-asutusalueen käymäläjätteistä on keskitetty puhdistamo, jossa voidaan seurata aktiivisesti puhdistusprosessin laatua. Tällöin säännöstö tulisi laatia siten että se aidosti ohjaisi erityisesti tärkeiden pohjavesialueiden asukkaita liittymään siirtoviemäriin Vesikäymälän rakentaminen on kielletty kiinteistöillä ja saarilla, joihin ei ole lietesäiliön tyhjennyskaluston edellyttämää tieyhteyttä 6.2 tulisi muuttaa siten, että rakentaminen on kielletty, ellei ole osoitettavissa olevaa puhdistuskalustoa. Lauseen muotoilu antaa yrittäjävapauden ja mahdollistaa esim. syväsäiliöiden (molok) ym. toteutuskelpoisten järjestelmien rakentamisen :n ensimmäinen lause jätteen hyödyntäminen maanrakentamisessa on kielletty pohjavesialueilla on ristiriitainen jätelain 8 :n etusijajärjestyksen kanssa erityisesti jos kyseessä on puhtaiden ruoppausmassojen hyödyntäminen. Pyydämme lieventämään kategorista ja ehdotonta kieltoa puhtaiden jätemaiden osalta. Ensimmäinen lause pitäisi poistaa tai vähintäänkin sitä tulisi täsmentää siten, että kiinteistöllä tai kiinteistön käytössä muodostuvat kompostoitavat materiaalit ja maa-ainekset voidaan hyödyntää kiinteistön käytössä. Lisäksi tulisi antaa tarvittaessa määräys, minkälaisia määriä orgaanisia maa-aineksia voidaan sijoittaa tai käsitellä kiinteistöllä ilman lupaa Ei muutoksia määräyksiin. Siirtymäaika tutkitaan tapauskohtaisesti poikkeamismenettelyssä Ei muutoksia määräyksiin. Määräys annetaan tarvittaessa tapauskohtaisesti Ei muutoksia määräyksiin. Liittymisvelvollisuus viemäriin tulee vesihuoltolaista. Ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain perusteella Ei muutoksia määräyksiin. Asia voidaan hoitaa poikkeamismenettelyllä Ei muutoksia määräyksiin. Pilaantumattoman ruoppausmassan sijoittaminen ratkaistaan vesilain mukaisen luvan tai ilmoituksen mukaisessa käsittelyssä. Kompostoitu orgaaninen aines, jota hyödynnetään maanparantamisessa, ei ole jätettä.

6 :ssä pitäisi erotella selkeämmin vähäiset kemikaali- ja polttonestemäärät varsinaisista polttoainevarastoista. Luontotieto ehdottaa, että asetetaan rajoitus kanistereissa tai irtosäiliöissä kiinteistöllä varastoitaville nesteille, joka voisi tapahtua ilman kaksoissäiliötä, kunhan säilytys tapahtuisi 10 :n pääsääntöjen mukaan. Nimellismäärä voisi olla esim. palomääräyksissä usein käytetty 60 litraa. Tällöin ammattimaisesti tai lämmityspolttoaineena säilytettävä nestemäärä rajautuisi automaattisesti minimimäärän ulkopuolelle Maalämpöpumppujen ja -piirien sijoittaminen pohjavesialueelle tulisi ensisijaisesti kieltää kokonaan (6.luku 16 ). Veteen sijoitettavien lämpöpiirien pääperiaatteet tulisi tässä yhteydessä kirjata maapiirejä vastaavasti Pohjavesialueella veneiden talvisäilytyspaikan tulee olla asfaltoitu. (7.luku 18 ). Vaatimus on kohtuuton toteutettavaksi rannikolla, jonka alueista merkittävä osa on pohjaveden valuma-alueita. Luontotieto ehdottaa että veneiden talvisäilytys järjestetään seuraavasti: Yksityisen kiinteistön omaan käyttöön tarkoitettujen veneiden talvisäilytyspaikka asfaltoidaan tai rakennetaan tiivistetystä murskepedistä. Säilytyspaikka pidetään puhtaana ja alueen kuntoa seurataan säännöllisesti. Pienveneen ulkoinen kunnostus järjestetään siten, että veneen alle sijoitetaan ehjä pressu tai muu peittävä ja vahva kangas, johon pohjamaalit kerätään. Veneen moottori irrotetaan säilytyskaudeksi tai moottoritila ja veneen tukeminen järjestetään siten, että mahdollisessa vuototilanteessa nesteet valuvat keräilyastiaan. Mikäli venettä ja/tai moottoria kunnostetaan ja huolletaan talvisäilytyspaikassaan, tulee paikkaan järjestää riittävä öljynkeräys ja imeytysvälineistö. Ammattimainen, kaupallinen ja/tai yli viiden veneen talvisäilytykseen tarkoitettu alue asfaltoidaan ja varustetaan öljynerotuskaivolla Ei muutoksia määräyksiin. Kemikaalien säilytys astioissa (kanisterit) sisältyy pykälään 10 jossa astiat on varustettava merkinnällä sisällöstä. Säiliöitä koskevat 10 pykälän muut määräykset Ei muutoksia määräyksiin. Hankkeiden toteuttamiskelpoisuus tutkitaan lupamenettelyssä Ei muutoksia määräyksiin. Perusteluissa todetaan että talvisäilytyspaikalla tarkoitetaan aluetta, jossa säilytetään useita veneitä ja joka voidaan luokitella rakennusjärjestyksen mukaiseksi säilytys- tai varastointialueeksi. Pykälässä 4 edellytetään veneiden pesupaikkojen pesuvedet johdettavan hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta.

7 6. Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry Ympäristöministerin ilmoituksen mukaan jätevesimääräyksien siirtymäaikoja ja päästörajoja tullaan tarkistamaan. Ympäristömääräysten pitää noudattaa näitä aikoja myös edellä 6 muutosvaatimuksissa perustelluista syistä Määräysten rikkomisesta 8 luvussa tehdyt viittaukset eivät ole kansalaisten kannalta riittävän informatiivisia Määräyksen 3 luvussa voisi käsitellä vielä luvatonta jätteiden polttoa kiinteistöllä ja jätteiden jättämistä luontoon ym. yleisimpiä kiellettyjä toimintoja. Määräyksessä voisi olla vielä viittaukset luonnonsuojelulain määräyksiin soveltuvin osin Ehdotamme, että asemakaavoitettujen alueiden lisäksi muut tiiviit asutuskeskittymät sisällytettäisiin pilaantumiselle herkiksi alueiksi Ympäristönsuojelumääräysten noudattamisen, lupaharkinnan ja valvonnan kannalta on selkeintä, jos kaikki nämä pilaantumiselle herkät alueet ovat jokamiehen saatavilla olevalle kartalle merkittynä Ei muutoksia määräyksiin. Lainsäädännön mahdollisia tulevia muutoksia ei voi ennakoida. Ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa tiukempia määräyksiä erityisen herkille alueille Lausunto otetaan huomioon. 21 :n perusteluihin lisätään lause: Määräysten rikkomisesta ja laiminlyönnistä aiheutuvista seuraamuksista säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) 224 :ssä ja 225 :ssä Ei muutoksia määräyksiin. Jätteiden poltto ja roskaaminen kuuluvat jätehuoltomääräysten ja jätelainsäädännön sääntelyalaan. Ympäristönsuojelumääräykset voivat olla vain ympäristönsuojelulakia täydentäviä määräyksiä eikä määräysten antamista voida perustella muun lainsäädännön velvoitteiden nojalla Lausunto otetaan huomioon. Määritelmä muutetaan muotoon: Taajaan rakennettu alue, jolla tarkoitetaan sellaisia asemakaavoitettuja alueita, joissa on yhtenäinen ja tiheä rakennuskanta tai asutus sekä muita tiiviitä asutuskeskittymiä jolla tarkoitetaan sellaista yhtenäistä asutusta, jossa asuinrakennusten välimatka ei ylitä 200 metriä ja jossa on vähintään 5 asuinrakennusta tai niihin verrattavaa muuta rakennusta Ei muutoksia määräyksiin. Pohjavesialueiden sijaintitiedot löytyvät valtion sähköisestä karttapalvelusta ja määräysten liitekartasta. Yleiskaavat 7

8 Ehdotamme, että lainsäädännön referointi ainakin ohjeellisen puhdistustason osalta siirrettäisiin kokonaisuudessaan perusteluihin, mikäli niiden sisällyttämiselle kohtaan 6 ei ole muuta erityistä syytä Ehdotamme, että perusteluihin sisällytetään lisätietoa talousjätevesien aiheuttamista riskeistä pohjavedelle ja korostetaan asianmukaisen käsittelyn tarvetta riskien välttämiseksi Esitämme, että määräyksissä noudatetaan käytössä olevaa linjausta ja suljettaisiin vähäisten jätevesimäärien ryhmä jo lähtökohtaisesti pois näiden tarkennettujen vaatimusten piiristä. Tämän vähäisen jätevesimäärän määrittelyssä voidaan viitata em. oppaassa esiteltyihin kriteereihin Suosituksena ainakin pilaantumiselle herkillä alueilla esitämme mainittavaksi, että nämä vähäisetkin jätevedet tulee johtaa hallitusti maaperään esimerkiksi imeytyskaivon, -kuopan tai muun sellaisen käyttöön tarkoitetun rakenteen kautta. Tiskivesille tai muille sellaisille jätevesille, jotka voivat tukkia rakenteen, suositellaan yksinkertaista saostusrakennetta ennen maahan johtamista. On tärkeää, että nämä pienetkään jätevedet eivät joudu vesistöön pintavaluntana. Edellyttäen, että vähäiset jätevesimäärät johdetaan hallitusti maaperään edellä esitetyn lailla, pitäisi 10 m suojaetäisyyden olla riittävä. Kuntien yhteistyönä tehtävässä Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeessa on aikoinaan linjattu tämän suuruinen suojavyöhyke vesistöstä. Huomioitavaa on, että saostussäiliö ei ole imeyttämiseen käytettävä rakenne. ja asemakaavat löytyvät Hangon kaupungin karttapalvelusta. Tiiviit asutuskeskittymät ilmenevät yleiskaavoista ja rantavyöhyke (100m)tulkitaan tarvittaessa tapauskohtaisesti Lausunto otetaan huomioon. Lainsäädännön referointi siirretään perusteluihin Lausunto otetaan huomioon. Asia lisätään perusteluihin Lausunto otetaan huomioon. Pykälän 6.1. viimeinen lause poistetaan ja asia lisätään perusteluihin Lausunto otetaan osittain huomioon. Asia lisätään perusteluihin. Ympäristönsuojelumääräyksiin ei sisällytetä suosituksia.

9 Huomionarvoista on, että nk. ikäperusteisen automaattipoikkeuksen (238 YSL 527/2014) piirissä olevien kiinteistönhaltijoiden vapautus on väliaikainen kiinteistöä ajatellen. Tämän henkilökohtaisen poikkeuksen edellytys on, että ko. kiinteistön talousjätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Pidämme tärkeänä, että asia on todettu joko itse määräyksissä ja/tai määräysperusteluissa, jotta vaaraa väärinkäsityksille jää mahdollisimman vähän Ehdotamme, että perusteluihin sisällytetään lisätietoa talousjätevesien aiheuttamista haitoista ranta-alueilla ja ohjeistetaan asianmukaiseen (kuiva)käymäläjätteen käsittelyyn. Suosittelemme myös kuivakäymäläjätteen käsittelylle sovellettavan suojaetäisyyttä vesirajasta, esimerkiksi 10 m Useilla ranta-alueiden kiinteistöillä syntyy myös harmaita jätevesiä eli pesuvesiä, joiden määrä ei ole vähäinen. Näiden jätevesien käsittelyrajoitukset jäävät hitusen epäselviksi. Lienee perusteltua todeta kohdassa 6.2. että ranta-alueilla on noudatettava ohjeellista puhdistustasoa myös silloin, kun syntyy pelkästään harmaita jätevesiä Katsomme perustelluksi myös ylimmän tulvakorkeuden huomioimisen määräyksissä. Jätevesien puhdistuslaitteistojen sijaan ehdotamme käytettävän esimerkiksi termiä jäteveden käsittelyrakenteet, jolloin myös umpisäiliörakenteet sisältyisivät selkeästi tähän määräykseen Standardin mukaisessa säiliössä ei välttämättä ole varsinaisia osioita, joten ehdotamme käytettävän ilmaisua kuten esim. kolmiosastoisen tai kaksiosaisen saostussäiliön puhdistustasoa vastaava saostussäiliö Lausunto otetaan huomioon. Lisätään perusteluihin pykälän 6 alle: Jätevesien käsittelyvelvollisuudesta vapautetaan nk. ikäperusteisen automaattipoikkeuksen piirissä olevat kiinteistöllä vakituisesti asuvat kiinteistönhaltijat, jotka ovat täyttäneet 68 vuotta ennen Tämän henkilökohtaisen poikkeuksen edellytys on, että ko. kiinteistön talousjätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa Lausunto otetaan huomioon. Asia lisätään perusteluihin kuivakäymäläjätteen käsittelyn osalta katso kohta Lausunto otetaan huomioon. Lisätään pykälään 6.2: Ranta-alueilla on noudatettava ohjeellista puhdistustasoa myös silloin, kun syntyy pelkästään harmaita jätevesiä Lausunto otetaan huomioon. Katso kohta Lausunto otetaan huomioon. Muutetaan pykälä 6.3. kohdan mukaisesti.

10 Ehdotamme, että pykälä 6.3 korvataan pykälällä talousjätevesien käsittelystä ja johtamisesta tiiviisti asutuilla alueilla. Puhdistusvaatimustasoksi ehdotamme ohjeellista vaatimustasoa sekä käymäläjäteveden käsittelyn ja johtamisen rajoittamista. Suosituksena ehdotamme annettavan ohjeita purkujärjestelyn toteuttamiseen naapurusto huomioiden Määräysluonnoksissa on pohjavesialueiden jätevesien käsittelyn parantamiseksi annettu siirtymäaika, joka jatkuu vuoden 2016 loppuun asti. Siirtymäkausi lienee perusteltu, jotta ympäristönsuojelulliset hyödyt realisoituisivat joutuisasti. Selvyyden vuoksi voi olla paikallaan todeta muiden määräysten, kuin pohjavesialueiden puhdistusvaatimuksen (esimerkiksi suojaetäisyydet) soveltaminen tai soveltamatta jättäminen takautuvasti Pohjaveden virtaussuunta ei saa olla jäteveden käsittely- ja purkupaikalta kohti talousvesikaivoa. Pohjaveden virtaussuunta voi selkeissä tapauksissa olla maastossa havaittavissa, mutta miten yksityishenkilö voi epäselvissä tapauksissa tämän varmistaa ilman merkittäviä lisäkustannuksia? Myöskin pohjavedenpinnan tason yläpuolisen suojakerrosvaatimuksen täyttyminen on epävarmaa, koska yksityishenkilön voi olla hyvin vaikea arvioida pohjavedenpinnan tasoa ja siten tarvittavan suojakerroksen paksuutta jätevesijärjestelmän ja pohjavedenpinnan välissä. Jätevesijärjestelmän suunnittelija/toteuttaja ehkä pystyy tarjoamaan tässä apua Ehdotamme 10.5 kohdassa maanalaisten säiliöiden poistaminen mainittavaksi, että tarkastuksissa huonokuntoisiksi todetut säiliöt tulee poistaa ja uusi säiliö tulee sijoittaa kohdan 10.1 määräysten mukaisesti Hangon kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä ei ole mainintaa polttonesteiden jakelusta pohjavesialueilla. Mm. Lohjan kaupungin ja Lausunto otetaan osittain huomioon. Muutetaan 6.3. pykälä seuraavasti: Talousjätevesien käsittely ja johtaminen tiiviisti asutuilla alueilla: Mikäli kiinteistön jätevesiä ei ole johdettu vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, tulee noudattaa jätevesien käsittelyn ohjeellista puhdistustasoa Määräystä on muutettu, katso kohta Ei muutoksia määräykseen. Jätevesijärjestelmän suunnittelijan tulee ottaa asiat huomioon jätevesijärjestelmän suunnitelmaa tehtäessä Lausunto otetaan osittain huomioon. Kohtaan 10.5 lisätään lause: Tarkastuksessa huonokuntoiseksi todettu säiliö tulee poistaa Ei muutoksia määräyksiin. Pohjavesialueilla noudatetaan valtioneuvoston asetusta nestemäisten

11 8. Hangon kaupunki, maankäyttöosasto Siuntion kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on oma kohtansa jakelun osalta. Ehdotamme pykälässä 10 mainittavaksi, että pohjavesialueilla sijaitsevilla jakeluasemilla tulee noudattaa, mitä valtioneuvoston asetuksessa 444/2010 määrätään. Lisäksi tulee huomioida uudistetun jakeluasemastandardin SFS 3352 mukaiset ohjeistukset suojausrakenteiden pinnoite- ja tiivistyskerrossuosituksista ja muista rakennesuosituksista uusien jakeluasemien osalta Ehdotamme harkittavaksi, että energia- ja lämpökaivojen sijoittaminen kiellettäisiin I luokan vedenhankintakäytössä olevilla pohjavesialueilla, erityisesti pohjaveden muodostumisalueilla Maalämpökaivon porauksessa muodostuvan lietteen (kiviaines +vesi) läjittämistä porattavan kiinteistön maaperään ei tule sallia. Vaikka kiviaines on itsessään vaaratonta, se voi tukkia maaperää ja vähentää pohjaveden muodostumista paikallisesti. Lisäksi se voi aiheuttaa pohjaveden samentumista. Ehdotamme, että kiviaines edellytetään kuljetettavaksi pois tontilta ja että porauksesta vastaavan tahon tulee huolehtia jätteen asianmukaisesta käsittelystä Pölyn- ja liukkaudentorjunnalle ei ole esitetty rajoituksia. Liukkaudentorjunnassa voidaan myös käyttää kemikaaleja, jotka ovat pienempi uhka pohjaveden laadulle kuin natriumkloridi. Kaliumformiaatti on todettu Suomen olosuhteissa lupaavimmaksi vaihtoehtoiseksi liukkaudentorjuntakemikaaliksi. Paikoin (mm. Lappohjassa) on Hangossa todettu korkeita kloridipitoisuuksia teiden läheisyydessä. Esitämme harkittavaksi, voisiko kunnossapitoluokat huomioon ottaen suosittaa vaihtoehtoisten liukkaudentorjuntakemikaalien käyttöä niillä pohjavesialueilla, joilla hydrogeologiset olosuhteet ovat otolliset Ensimmäisen luvun 1 :ssä (Soveltamisala ja tavoite) todetaan, että ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla. Kohdassa todetaan myös, että tällaisia määräyksiä 11 polttoaineiden jakelusta pohjavesialueella (444/2010). Ympäristönsuojelumääräyksissä ei toisteta lainsäädäntöä Ei muutoksia määräyksiin. Katso kohta Lausunto otetaan osittain huomioon. Perusteluja tarkennetaan Ei muutoksia määräyksiin. Määräyksiin ei ole otettu suosituksia. 1. Lausunto otetaan osittain huomioon. Poistetaan sana aina. Kaavamääräyksiä ja ympäristönsuojelumääräyksiä tulee soveltaa limittäin.

12 12 ovat mm. rakennusjärjestys ja kaavamääräykset. Niitä säätelee maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö, eikä ympäristölainsäädäntö. Siksi ei ole mahdollista ympäristönsuojelumääräyksissä säätää, että ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan aina ensisijaisina (ohi edellä mainittujen), vaikka niiden noudattaminen johtaisi parempaan ympäristönsuojelulliseen tasoon. Toisaalta maankäyttöosasto haluaa tähdentää, että esim. maanvuokrasopimuksiin otetaan maininta pohjavesialueesta silloin, kun vuokra-alue sijaitsee sillä Pykälässä 10 todetaan, ettei uusia lämmitysöljysäiliöitä saa sijoittaa maan alle. Toisaalta samassa pykälässä todetaan myöhemmin, että uudet maanpinnan tason alapuolella olevat säiliöt. Jää epäselväksi, mitä maan alle sijoittaminen tarkoittaa. Toisaalta 10.3 :ssä ja 10.5 :ssä kuitenkin todetaan, että ko. pykälien kohdalla maanalaisiksi säiliöiksi luetaan ympäröivän luonnollisen maanpintatason alapuolelle sijoitetut säiliöt riippumatta sitä, onko sellainen sijoitettu kellariin, bunkkeriin tai erilliseen tilaan. Ehkä olisi parempi sijoittaa tämäntyyppiset määritelmät yhteen kohtaan joko määräysten tai kolmannen luvun alkupuolelle, jotta lukija ne helposti tarvitessaan löytäisi Luku 4 käsittelee meluntorjuntaa. Hieman epäselväksi jää, mitä 11 :ssä halutaan tarkalleen määrätä. Milloin ja missä saa meluta - ja minkä verran? Ehkä olisi hyvä myös tarkemmin avata käsitteet häiritsevä melu ja erityisen häiritsevä melu Pykälässä 20 säädetään siitä, miten ympäristönsuojelumääräyksistä on mahdollista poiketa. Tosin herää kysymys, voiko lainkaan, jos poikkeamisesta ei saa aiheutua näiden tavoitteiden syrjäytymistä. (Pykälän ensimmäinen virke olisi ehkä myös syytä muotoilla uudelleen sujuvammaksi) Lausunto otetaan osittain huomioon. Lisätään pykälään 10.1 kolmas lause: Säiliö voidaan sijoittaa pohjavesialueella maanpinnan tason alapuolelle rakennuksen kellaritiloihin kun noudatetaan sisätiloissa säilytettäville kemikaaleille annettuja määräyksiä Ei muutoksia määräyksiin. Määräyksissä asetetaan aika- ja paikkarajoituksia äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden häiritsevälle käytölle sekä erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käytölle Ei muutoksia määräyksiin. Oikeus poikkeamiseen ympäristönsuojelumääräyksistä perustuu suoraan ympäristönsuojelulain 202 :n. Yleinen mahdollisuus poiketa yksittäistapauksissa määräyksistä on katsottu tarpeelliseksi sisällyttää määräyksiin koska todellisia määräysten soveltamistilanteita ei ole mahdollista huomioida tyhjentävästi määräyksiä annettaessa.

13 13 Poikkeamismahdollisuudet ovat tärkeitä toiminnanharjoittajien ja kuntalaisten oikeusturvan kannalta.

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Kuopion kaupunki Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 18.4.2012 Kuopion kaupunginvaltuusto 20.8.2007 Korkein hallinto-oikeus 10.9.2010 Kuopion kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Kuopion kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet 1 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo 17.1.2005 KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 JOHDANTO...3 2 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN VALMISTELU...3 2.1 Suhde muihin säädöksiin...3 2.2 Kuntalaisten osallistuminen määräysten

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Riihimäen kaupunki MÄÄRÄYKSET RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 23.4.2007 Voimaantulo 1.6.2007 Määräysten 6.1, 6.4, 6.5 ja 6.6 osalta voimaantulo 1.1.2012 (kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

04. SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ

04. SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta 04. Lu14 Paltamon kunta Vaarankyläntie 7 88300 PALTAMO LAUSUNTOPYYNTÖ 3.3.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ Sotkamon kunnan

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1 (16) NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 LUKU: JÄTEVEDET JA VESIENSUOJELU... 3 3 LUKU: JÄTTEET... 6 4 LUKU: POLTTOAINEET JA MUUT VAARALLISET KEMIKAALIT...

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 LUKU: JÄTEVEDET JA VESIENSUOJELU... 3 3 LUKU: JÄTTEET... 6 4 LUKU: POLTTOAINEET JA MUUT VAARALLISET KEMIKAALIT... OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET (LUONNOS) Annettu ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty. Rautalammin kunnanvaltuustossa XX.X.2012 XX. voimaan XX.XX.2012

RAUTALAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty. Rautalammin kunnanvaltuustossa XX.X.2012 XX. voimaan XX.XX.2012 1 RAUTALAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET hyväksytty Rautalammin kunnanvaltuustossa XX.X.2012 XX voimaan XX.XX.2012 2 Sisällysluettelo 1. LUKU... 5 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Tavoite... 5 2 Määräysten

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro 20859 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA VUOSTIMO KOSTAMONPALO LAUTASALMI KIRPPAKANGAS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Copyright

Lisätiedot

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia Ympäristöministeriö MUISTIO Ympäristönsuojeluosasto 19.12.2014 Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 4 2. SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET... 4 2.1 LAKIEN VOIMAANTULLESSA VIREILLÄ OLEVIEN

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA Haja-asutuksen jätevesien käsittelyohje on tarkoitettu kaikille, jotka rakentavat uudisrakennusta tai korjaavat jo

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala 3 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 3

1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala 3 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 3 Kuhmossa 13.10.2008 SISÄLLYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala 3 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1. Talousrakennuksen luvan- /ilmoituksenvaraisuus 3 2.2. Toimenpiteiden

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS ORIVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KAUPUNGINVALTUUSTON 22.4.2008 HYVÄKSYMÄ VOIMAANTULOPÄIVÄMÄÄRÄ 10.6.2008 Karttojen julkaisu-/kopiointilupa Copyright Maanmittauslaitos lupa PISA/077/2006 Aineiston kopiointi

Lisätiedot

Käsittelyt: Rakennuslautakunta 29.11.2012 101 Kaupunginhallitus 04.14.2012 415 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 55 Voimaantulo 01.01.

Käsittelyt: Rakennuslautakunta 29.11.2012 101 Kaupunginhallitus 04.14.2012 415 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 55 Voimaantulo 01.01. Käsittelyt: Rakennuslautakunta 29.11.2012 101 Kaupunginhallitus 04.14.2012 415 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 55 Voimaantulo 01.01.2013 2 1. Yleistä 1. 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto 17.12.2012 Voimaantulopäivä 01.01.2013 2 Rakennusjärjestys Sisällysluettelo Johdanto 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Rakentamistapaohjeet 2.

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SUOMUSSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS SUOMUSSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESYS Suomussalmen kunta 2009 Suomussalmen kunnanvaltuusto 16.6.2009 36 2 SISÄLLYSLUEELO: SUOMUSSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESYS 1. SOVELAMISALA JA VIRANOMAISE 1.1 SOVELAMISALA

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Tekninen lautakunta. 16.10.2001 55. Rautavaaran kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS

Tekninen lautakunta. 16.10.2001 55. Rautavaaran kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS Tekninen lautakunta. 16.10.2001 55. Rautavaaran kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS 16.10.2001 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 Rakentamisen

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012 PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E24991.10 Turku, 03.02.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku,

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot