Yhteenveto Hangon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta annetuista lausunnoista ja muistutuksesta ja niiden vastineet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto Hangon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta annetuista lausunnoista ja muistutuksesta ja niiden vastineet"

Transkriptio

1 1 Yhteenveto Hangon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta annetuista lausunnoista ja muistutuksesta ja niiden vastineet Lausunnon antaja Lausunto Vastine-ehdotus 1. Hangon tekninen lautakunta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Kuntatekniikan osalta ympäristönsuojelumääräyksillä on vaikutusta mm. erilaisten jätejakeiden uusiokäyttötilanteissa esim. maankaatopaikalle toimitettujen betonijakeiden hyödyntäminen maarakentamisessa. Tätä toimintaa ohjaa MARA -asetus (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa /591), joka voisi olla mainittuna määräyksissä vaikka viitteenä pykälän lopussa Kaupungin maankaatopaikalla käytetään hyödyksi orgaanisen aineksen hapellista hajoamista (=kompostoitumista) mm. kompostoimalla kasviperäisen ja mineraalimaa-aineksen sekoituksia. Määräyksissä voisi olla maininta, että eläinperäisiä jätteitä ei em. komposteihin saa toimittaa Määräysluonnokseen olisi syytä lisätä ohjeita hiekoitushiekan laadusta, sillä kiinteistöjen käyttämän hiekan ominaisuudet ovat hyvin vaihtelevat (on jopa nähty tuhkaa kevyenliikenteen väylällä). Kuvaukseen voisi riittää, että hiekoitusmateriaali ei saa sisältää hienoja pölyäviä jakeita ja sen tulee olla mahdollisuuksien mukaan kivimineraalipohjaista ainesta. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ehdottaa seuraavia lisäyksiä: Maanalaisten säiliöiden poistaminen Mikäli säiliö jätetään poikkeusluvalla maaperään, tulee se puhdistaa sekä täyttää hiekalla tai muulla hyväksyttävällä aineella. Säiliön täyttöputken ja ilmaputken maanpäällinen osuus on poistettava Meluilmoitusta edellyttävät toiminnat: Ilotulitusnäytökset, jos ne järjestetään kello 24-7 tai ammutaan halkaisijaltaan yli 100 mm tai meluisuudeltaan vastaavia ilotulitteita klo 22 jälkeen. Määräys ei koske 1.1 Ei muutoksia määräyksiin. Ympäristönsuojelulain mukaan määräyksiä ei voida antaa mm. luvanvaraisesta tai rekisteröitävästä toiminnasta. Säädösviittaukset on pyritty minimoimaan määräyksissä ja perusteluissa Ei muutoksia määräyksiin. Maankaatopaikan ympäristöluvassa asetetaan ehdot toiminnalle. Kompostoinnista on määrätty jätehuoltomääräyksissä jotka Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan hyväksyminä ovat voimassa alkaen Lausunto otetaan osittain huomioon. Ympäristönsuojelumääräyksiin ei sisällytetä suosituksia mutta perusteluihin lisätään lause: Pölyämistä voidaan ennaltaehkäistä käyttämällä hiekoitusmateriaalia joka ei sisällä hienoja pölyäviä jakeita Lausunto otetaan huomioon. Kohdan 10.5 neljänteen kappaleeseen lisätään: Mikäli säiliö jätetään poikkeusluvalla maaperään, tulee se puhdistaa sekä täyttää hiekalla tai muulla hyväksyttävällä aineella. Säiliön täyttöputken ja ilmaputken maanpäällinen osuus on poistettava Lausunto otetaan huomioon. 13 kohta 8)muutetaan seuraavasti: Ilotulitusnäytökset, jos ne järjestetään kello 24-7 tai ammutaan halkaisijaltaan yli 100 mm tai

2 3. Raaseporin kaupunki Eteläkärjen ympäristöterveys vuoden vaihteessa järjestettävää ilotulitusta Pienet jakelusäiliöt (ns. farmarisäiliöt): Työkoneiden polttoainesäiliöiden turvavarusteiden tulee täyttää seuraavat vaatimukset. Säiliöt on varustettava kiinteillä suoja-altailla. Säiliön täyttöventtiilin tai siirtopumpun on oltava lukittuna työajan ulkopuolella ja tarvittaessa muulloinkin asiattoman käytön estämiseksi. Polttonesteiden ja muiden kemikaalien tankkaus- ja täyttöpaikat on päällystettävä tiiviillä, kemikaaleja läpäisemättömällä pinnoitteella. Tankkaus- ja täyttöpaikoilla on oltava imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten. Polttoainesäiliöt on varustettava ylitäytönestolaitteella Polttonesteiden jakelu pohjavesialueilla tulisi myös käsitellä Määräys jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa (8 ) tulee eritellä siten, ettei se koske ammattimaista uusiokäyttöä. Jos jäte tulee jostakin laitoksesta tai jos sitä uusiokäytetään ammattimaisesti, tarvitaan joko ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupa tai Valtioneuvoston asetuksen (591/2006) mukainen rekisteröinti Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaa tai Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmaa ei ole mainittu. Näissä on konkreettisia toimenpiteitä parannustoimenpiteiksi koskien sekä pohjaettä pintavesiä :n mukaan ympäristönsuojelumääräystä tulee noudattaa aina, kun se johtaa parempaan ympäristönsuojelulliseen tasoon. Eteläkärjen ympäristöterveyden mielestä terveysriskit tulee priorisoida ennen meluisuudeltaan vastaavia ilotulitteita klo 22 jälkeen Lausunto otetaan huomioon. Asia lisätään 10 :ään Ei muutoksia määräyksiin. Pohjavesialueilla noudatetaan valtioneuvoston asetusta nestemäisten polttoaineiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010) Lausunto otetaan huomioon. Pykälään 8 lisätään perusteluihin lause: Määräys ei koske ammattimaista uusiokäyttöä joka edellyttää ympäristölupaa tai rekisteröintiä. Otsikkoon lisätään kertaluonteinen Lausunto otetaan huomioon. Asia lisätään johdantoon Lausunto otetaan huomioon. Sana aina otetaan pois. 2

3 3 ympäristöriskejä ja lause tulisi muotoilla uudelleen ainakin siten, että sana aina otetaan pois Ranta-alueiden ja taajaan rakennettujen alueiden tulisi myös olla kartalle merkittynä jotta vältyttäisiin tulkintakysymyksiltä :n kieltoa koskien vesikäymälän rakentamista kiinteistöillä ja saarilla, joihin ei ole lietesäiliön tyhjennyskaluston edellyttämää tieyhteyttä, pitäisi väljentää koska voi olla mahdollisuus päästä saarille ja rantaalueille proomuilla tai jään yli jotka yhteydet voidaan rinnastaa tieyhteyteen. EU-elintarvikelainsäädännössä edellytetään elintarvikehuoneistolta vesikäymälää Määräykseen koskien jätevesien puhdistuslaitteiston sijoittamista rantaalueilla siten, etteivät puhdistamattomat jätevedet tulvakorkeuden aikanakaan pääse suoraan vesistöön, pitäisi lisätä että puhdistamattomat jätevedet eivät pilaa mahdollisia lähellä sijaitsevia talousvesikaivoja Uusien jätehuoltomääräysten mukaan jätteiden sijoittaminen ja hautaaminen maaperään on kielletty. Jätehuoltomääräysten ja ympäristönsuojelumääräysten tulee olla yhteneviä : Vuototilanteessa kemikaalien pääsy viemäriin tai maaperään tulee olla estetty myös ulkotiloissa :ssä arkipyhät tulee rinnastaa sunnuntaihin. Aikarajoja voisi tiukentaa 4.3. Ei muutoksia määräyksiin. Tiiviit asutuskeskittymät ilmenevät yleiskaavasta ja rantavyöhyke (100m) tulkitaan tarvittaessa tapauskohtaisesti Ei muutoksia määräyksiin. Asia voidaan hoitaa poikkeamismenettelyllä Lausunto otetaan huomioon. Lause muutetaan seuraavasti: Jätevesien puhdistuslaitteistot rantaalueilla tulee toteuttaa ja sijoittaa siten, etteivät puhdistamattomat jätevedet tulvakorkeuden aikanakaan pääse suoraan vesistöön tai pilaa mahdollisia lähellä sijaitsevia talousvesikaivoja Lausunto otetaan osittain huomioon. Pykälän 8 perusteluihin lisätään että hyödyntämiskelpoisella jätteellä korvataan neitseellistä raaka-ainetta. Lisäksi pykälää 8 muotoillaan selkeämmäksi Lausunto otetaan huomioon. Lisätään kohdan 10.1 :n toiseen kappaleeseen ja kohdan 10.2 :n ensimmäiseen kappaleeseen lause: Vuototilanteessa kemikaalin pääsy viemäriin tai maaperään tulee olla estetty Lausunto otetaan huomioon. Asia lisätään 11 :n

4 5. Luontotieto ry siten, että erityisen häiritsevää melua aiheuttavat toiminnot on kielletty lauantaiaamuisin kello 9 saakka ja sunnuntaisin ja arkipyhänä kello 12 saakka Pitäisi pohtia, onko syytä kokonaan kieltää maalämpökaivojen sijoittaminen pohjavesialueille jotka ovat erityisen tärkeitä Hangon kaupungin vesihuollolle koska pohjavesialueet muutenkin ovat alttiina isoille riskeille Lumenkaatopaikat tulisi sisällyttää määräyksiin koska ne voivat aiheuttaa riskin pohja- ja pintavesille Määräyksiin tulisi lisätä että hiekoitushiekka tulisi lumen sulamisen jälkeen mahdollisimman pian poistaa pölyämisen estämiseksi Matonpesupaikoista ei ole määräyksiä. Matonpesuvesiä ei tulisi johtaa suoraan vesistöön eikä vedenottamon lähelle Kuivakäymälöistä ei ole määräyksiä. Ne saattavat aiheuttaa riskejä pohjaja pintavesille jos niitä ei sijoiteta ja hoideta oikein :n voimaantulo tulee täsmäyttää ja tarkentaa lopullisen jätevesiasetuksen mukaiseksi vaatimuksiltaan ja sisällöltään. viimeiseen kappaleeseen Ei muutoksia määräyksiin. Hankkeiden toteuttamiskelpoisuus tutkitaan lupamenettelyssä Ei muutoksia määräyksiin. Lumenläjitysalueita ei ole katsottu tarpeelliseksi sisällyttää määräyksiin Ei muutoksia määräyksiin. Ympäristönsuojelumääräyksiin ei sisällytetä suosituksia Ei muutoksia määräyksiin. Matonpesupaikoilta muodostuvat jätevedet tulee käsitellä talousjätevesiasetuksen mukaisesti Ei muutoksia määräyksiin. Kuivakäymäläjätteen käsittelystä on annettu määräykset jätehuoltomääräyksissä Lausunto otetaan osittain huomioon. Ei muutoksia 6 :n määräyksiin. Lainsäädännön mahdollisia tulevia muutoksia ei voi ennakoida. Ympäristönsuojelumääräykset voivat olla myös säädöksiä tiukempia mikäli näin voidaan estää ympäristön pilaantuminen johtuen esimerkiksi paikallisesta pilaantumisherkkyydestä. 23 siirtymäkausimääräyksistä poistetaan ensimmäinen kappale. 4

5 :ään tulisi liittää kappale, jossa annetaan siirtymäaikaa vesiosuuskuntien piiriin liittyville talouksille, kunnes nämä saavat järjestelmänsä rakennettua ja käyttöön Ympäristömääräyksissä pitäisi asettaa vaatimus järjestelmien ylläpidosta ja puhdistustehon säännöllisestä toteamisesta, jotta asennetuista järjestelmistä olisi aidosti hyötyä Kuivakäymälän jälkeen paras tapa huolehtia haja-asutusalueen käymäläjätteistä on keskitetty puhdistamo, jossa voidaan seurata aktiivisesti puhdistusprosessin laatua. Tällöin säännöstö tulisi laatia siten että se aidosti ohjaisi erityisesti tärkeiden pohjavesialueiden asukkaita liittymään siirtoviemäriin Vesikäymälän rakentaminen on kielletty kiinteistöillä ja saarilla, joihin ei ole lietesäiliön tyhjennyskaluston edellyttämää tieyhteyttä 6.2 tulisi muuttaa siten, että rakentaminen on kielletty, ellei ole osoitettavissa olevaa puhdistuskalustoa. Lauseen muotoilu antaa yrittäjävapauden ja mahdollistaa esim. syväsäiliöiden (molok) ym. toteutuskelpoisten järjestelmien rakentamisen :n ensimmäinen lause jätteen hyödyntäminen maanrakentamisessa on kielletty pohjavesialueilla on ristiriitainen jätelain 8 :n etusijajärjestyksen kanssa erityisesti jos kyseessä on puhtaiden ruoppausmassojen hyödyntäminen. Pyydämme lieventämään kategorista ja ehdotonta kieltoa puhtaiden jätemaiden osalta. Ensimmäinen lause pitäisi poistaa tai vähintäänkin sitä tulisi täsmentää siten, että kiinteistöllä tai kiinteistön käytössä muodostuvat kompostoitavat materiaalit ja maa-ainekset voidaan hyödyntää kiinteistön käytössä. Lisäksi tulisi antaa tarvittaessa määräys, minkälaisia määriä orgaanisia maa-aineksia voidaan sijoittaa tai käsitellä kiinteistöllä ilman lupaa Ei muutoksia määräyksiin. Siirtymäaika tutkitaan tapauskohtaisesti poikkeamismenettelyssä Ei muutoksia määräyksiin. Määräys annetaan tarvittaessa tapauskohtaisesti Ei muutoksia määräyksiin. Liittymisvelvollisuus viemäriin tulee vesihuoltolaista. Ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain perusteella Ei muutoksia määräyksiin. Asia voidaan hoitaa poikkeamismenettelyllä Ei muutoksia määräyksiin. Pilaantumattoman ruoppausmassan sijoittaminen ratkaistaan vesilain mukaisen luvan tai ilmoituksen mukaisessa käsittelyssä. Kompostoitu orgaaninen aines, jota hyödynnetään maanparantamisessa, ei ole jätettä.

6 :ssä pitäisi erotella selkeämmin vähäiset kemikaali- ja polttonestemäärät varsinaisista polttoainevarastoista. Luontotieto ehdottaa, että asetetaan rajoitus kanistereissa tai irtosäiliöissä kiinteistöllä varastoitaville nesteille, joka voisi tapahtua ilman kaksoissäiliötä, kunhan säilytys tapahtuisi 10 :n pääsääntöjen mukaan. Nimellismäärä voisi olla esim. palomääräyksissä usein käytetty 60 litraa. Tällöin ammattimaisesti tai lämmityspolttoaineena säilytettävä nestemäärä rajautuisi automaattisesti minimimäärän ulkopuolelle Maalämpöpumppujen ja -piirien sijoittaminen pohjavesialueelle tulisi ensisijaisesti kieltää kokonaan (6.luku 16 ). Veteen sijoitettavien lämpöpiirien pääperiaatteet tulisi tässä yhteydessä kirjata maapiirejä vastaavasti Pohjavesialueella veneiden talvisäilytyspaikan tulee olla asfaltoitu. (7.luku 18 ). Vaatimus on kohtuuton toteutettavaksi rannikolla, jonka alueista merkittävä osa on pohjaveden valuma-alueita. Luontotieto ehdottaa että veneiden talvisäilytys järjestetään seuraavasti: Yksityisen kiinteistön omaan käyttöön tarkoitettujen veneiden talvisäilytyspaikka asfaltoidaan tai rakennetaan tiivistetystä murskepedistä. Säilytyspaikka pidetään puhtaana ja alueen kuntoa seurataan säännöllisesti. Pienveneen ulkoinen kunnostus järjestetään siten, että veneen alle sijoitetaan ehjä pressu tai muu peittävä ja vahva kangas, johon pohjamaalit kerätään. Veneen moottori irrotetaan säilytyskaudeksi tai moottoritila ja veneen tukeminen järjestetään siten, että mahdollisessa vuototilanteessa nesteet valuvat keräilyastiaan. Mikäli venettä ja/tai moottoria kunnostetaan ja huolletaan talvisäilytyspaikassaan, tulee paikkaan järjestää riittävä öljynkeräys ja imeytysvälineistö. Ammattimainen, kaupallinen ja/tai yli viiden veneen talvisäilytykseen tarkoitettu alue asfaltoidaan ja varustetaan öljynerotuskaivolla Ei muutoksia määräyksiin. Kemikaalien säilytys astioissa (kanisterit) sisältyy pykälään 10 jossa astiat on varustettava merkinnällä sisällöstä. Säiliöitä koskevat 10 pykälän muut määräykset Ei muutoksia määräyksiin. Hankkeiden toteuttamiskelpoisuus tutkitaan lupamenettelyssä Ei muutoksia määräyksiin. Perusteluissa todetaan että talvisäilytyspaikalla tarkoitetaan aluetta, jossa säilytetään useita veneitä ja joka voidaan luokitella rakennusjärjestyksen mukaiseksi säilytys- tai varastointialueeksi. Pykälässä 4 edellytetään veneiden pesupaikkojen pesuvedet johdettavan hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta.

7 6. Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry Ympäristöministerin ilmoituksen mukaan jätevesimääräyksien siirtymäaikoja ja päästörajoja tullaan tarkistamaan. Ympäristömääräysten pitää noudattaa näitä aikoja myös edellä 6 muutosvaatimuksissa perustelluista syistä Määräysten rikkomisesta 8 luvussa tehdyt viittaukset eivät ole kansalaisten kannalta riittävän informatiivisia Määräyksen 3 luvussa voisi käsitellä vielä luvatonta jätteiden polttoa kiinteistöllä ja jätteiden jättämistä luontoon ym. yleisimpiä kiellettyjä toimintoja. Määräyksessä voisi olla vielä viittaukset luonnonsuojelulain määräyksiin soveltuvin osin Ehdotamme, että asemakaavoitettujen alueiden lisäksi muut tiiviit asutuskeskittymät sisällytettäisiin pilaantumiselle herkiksi alueiksi Ympäristönsuojelumääräysten noudattamisen, lupaharkinnan ja valvonnan kannalta on selkeintä, jos kaikki nämä pilaantumiselle herkät alueet ovat jokamiehen saatavilla olevalle kartalle merkittynä Ei muutoksia määräyksiin. Lainsäädännön mahdollisia tulevia muutoksia ei voi ennakoida. Ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa tiukempia määräyksiä erityisen herkille alueille Lausunto otetaan huomioon. 21 :n perusteluihin lisätään lause: Määräysten rikkomisesta ja laiminlyönnistä aiheutuvista seuraamuksista säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) 224 :ssä ja 225 :ssä Ei muutoksia määräyksiin. Jätteiden poltto ja roskaaminen kuuluvat jätehuoltomääräysten ja jätelainsäädännön sääntelyalaan. Ympäristönsuojelumääräykset voivat olla vain ympäristönsuojelulakia täydentäviä määräyksiä eikä määräysten antamista voida perustella muun lainsäädännön velvoitteiden nojalla Lausunto otetaan huomioon. Määritelmä muutetaan muotoon: Taajaan rakennettu alue, jolla tarkoitetaan sellaisia asemakaavoitettuja alueita, joissa on yhtenäinen ja tiheä rakennuskanta tai asutus sekä muita tiiviitä asutuskeskittymiä jolla tarkoitetaan sellaista yhtenäistä asutusta, jossa asuinrakennusten välimatka ei ylitä 200 metriä ja jossa on vähintään 5 asuinrakennusta tai niihin verrattavaa muuta rakennusta Ei muutoksia määräyksiin. Pohjavesialueiden sijaintitiedot löytyvät valtion sähköisestä karttapalvelusta ja määräysten liitekartasta. Yleiskaavat 7

8 Ehdotamme, että lainsäädännön referointi ainakin ohjeellisen puhdistustason osalta siirrettäisiin kokonaisuudessaan perusteluihin, mikäli niiden sisällyttämiselle kohtaan 6 ei ole muuta erityistä syytä Ehdotamme, että perusteluihin sisällytetään lisätietoa talousjätevesien aiheuttamista riskeistä pohjavedelle ja korostetaan asianmukaisen käsittelyn tarvetta riskien välttämiseksi Esitämme, että määräyksissä noudatetaan käytössä olevaa linjausta ja suljettaisiin vähäisten jätevesimäärien ryhmä jo lähtökohtaisesti pois näiden tarkennettujen vaatimusten piiristä. Tämän vähäisen jätevesimäärän määrittelyssä voidaan viitata em. oppaassa esiteltyihin kriteereihin Suosituksena ainakin pilaantumiselle herkillä alueilla esitämme mainittavaksi, että nämä vähäisetkin jätevedet tulee johtaa hallitusti maaperään esimerkiksi imeytyskaivon, -kuopan tai muun sellaisen käyttöön tarkoitetun rakenteen kautta. Tiskivesille tai muille sellaisille jätevesille, jotka voivat tukkia rakenteen, suositellaan yksinkertaista saostusrakennetta ennen maahan johtamista. On tärkeää, että nämä pienetkään jätevedet eivät joudu vesistöön pintavaluntana. Edellyttäen, että vähäiset jätevesimäärät johdetaan hallitusti maaperään edellä esitetyn lailla, pitäisi 10 m suojaetäisyyden olla riittävä. Kuntien yhteistyönä tehtävässä Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeessa on aikoinaan linjattu tämän suuruinen suojavyöhyke vesistöstä. Huomioitavaa on, että saostussäiliö ei ole imeyttämiseen käytettävä rakenne. ja asemakaavat löytyvät Hangon kaupungin karttapalvelusta. Tiiviit asutuskeskittymät ilmenevät yleiskaavoista ja rantavyöhyke (100m)tulkitaan tarvittaessa tapauskohtaisesti Lausunto otetaan huomioon. Lainsäädännön referointi siirretään perusteluihin Lausunto otetaan huomioon. Asia lisätään perusteluihin Lausunto otetaan huomioon. Pykälän 6.1. viimeinen lause poistetaan ja asia lisätään perusteluihin Lausunto otetaan osittain huomioon. Asia lisätään perusteluihin. Ympäristönsuojelumääräyksiin ei sisällytetä suosituksia.

9 Huomionarvoista on, että nk. ikäperusteisen automaattipoikkeuksen (238 YSL 527/2014) piirissä olevien kiinteistönhaltijoiden vapautus on väliaikainen kiinteistöä ajatellen. Tämän henkilökohtaisen poikkeuksen edellytys on, että ko. kiinteistön talousjätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Pidämme tärkeänä, että asia on todettu joko itse määräyksissä ja/tai määräysperusteluissa, jotta vaaraa väärinkäsityksille jää mahdollisimman vähän Ehdotamme, että perusteluihin sisällytetään lisätietoa talousjätevesien aiheuttamista haitoista ranta-alueilla ja ohjeistetaan asianmukaiseen (kuiva)käymäläjätteen käsittelyyn. Suosittelemme myös kuivakäymäläjätteen käsittelylle sovellettavan suojaetäisyyttä vesirajasta, esimerkiksi 10 m Useilla ranta-alueiden kiinteistöillä syntyy myös harmaita jätevesiä eli pesuvesiä, joiden määrä ei ole vähäinen. Näiden jätevesien käsittelyrajoitukset jäävät hitusen epäselviksi. Lienee perusteltua todeta kohdassa 6.2. että ranta-alueilla on noudatettava ohjeellista puhdistustasoa myös silloin, kun syntyy pelkästään harmaita jätevesiä Katsomme perustelluksi myös ylimmän tulvakorkeuden huomioimisen määräyksissä. Jätevesien puhdistuslaitteistojen sijaan ehdotamme käytettävän esimerkiksi termiä jäteveden käsittelyrakenteet, jolloin myös umpisäiliörakenteet sisältyisivät selkeästi tähän määräykseen Standardin mukaisessa säiliössä ei välttämättä ole varsinaisia osioita, joten ehdotamme käytettävän ilmaisua kuten esim. kolmiosastoisen tai kaksiosaisen saostussäiliön puhdistustasoa vastaava saostussäiliö Lausunto otetaan huomioon. Lisätään perusteluihin pykälän 6 alle: Jätevesien käsittelyvelvollisuudesta vapautetaan nk. ikäperusteisen automaattipoikkeuksen piirissä olevat kiinteistöllä vakituisesti asuvat kiinteistönhaltijat, jotka ovat täyttäneet 68 vuotta ennen Tämän henkilökohtaisen poikkeuksen edellytys on, että ko. kiinteistön talousjätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa Lausunto otetaan huomioon. Asia lisätään perusteluihin kuivakäymäläjätteen käsittelyn osalta katso kohta Lausunto otetaan huomioon. Lisätään pykälään 6.2: Ranta-alueilla on noudatettava ohjeellista puhdistustasoa myös silloin, kun syntyy pelkästään harmaita jätevesiä Lausunto otetaan huomioon. Katso kohta Lausunto otetaan huomioon. Muutetaan pykälä 6.3. kohdan mukaisesti.

10 Ehdotamme, että pykälä 6.3 korvataan pykälällä talousjätevesien käsittelystä ja johtamisesta tiiviisti asutuilla alueilla. Puhdistusvaatimustasoksi ehdotamme ohjeellista vaatimustasoa sekä käymäläjäteveden käsittelyn ja johtamisen rajoittamista. Suosituksena ehdotamme annettavan ohjeita purkujärjestelyn toteuttamiseen naapurusto huomioiden Määräysluonnoksissa on pohjavesialueiden jätevesien käsittelyn parantamiseksi annettu siirtymäaika, joka jatkuu vuoden 2016 loppuun asti. Siirtymäkausi lienee perusteltu, jotta ympäristönsuojelulliset hyödyt realisoituisivat joutuisasti. Selvyyden vuoksi voi olla paikallaan todeta muiden määräysten, kuin pohjavesialueiden puhdistusvaatimuksen (esimerkiksi suojaetäisyydet) soveltaminen tai soveltamatta jättäminen takautuvasti Pohjaveden virtaussuunta ei saa olla jäteveden käsittely- ja purkupaikalta kohti talousvesikaivoa. Pohjaveden virtaussuunta voi selkeissä tapauksissa olla maastossa havaittavissa, mutta miten yksityishenkilö voi epäselvissä tapauksissa tämän varmistaa ilman merkittäviä lisäkustannuksia? Myöskin pohjavedenpinnan tason yläpuolisen suojakerrosvaatimuksen täyttyminen on epävarmaa, koska yksityishenkilön voi olla hyvin vaikea arvioida pohjavedenpinnan tasoa ja siten tarvittavan suojakerroksen paksuutta jätevesijärjestelmän ja pohjavedenpinnan välissä. Jätevesijärjestelmän suunnittelija/toteuttaja ehkä pystyy tarjoamaan tässä apua Ehdotamme 10.5 kohdassa maanalaisten säiliöiden poistaminen mainittavaksi, että tarkastuksissa huonokuntoisiksi todetut säiliöt tulee poistaa ja uusi säiliö tulee sijoittaa kohdan 10.1 määräysten mukaisesti Hangon kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä ei ole mainintaa polttonesteiden jakelusta pohjavesialueilla. Mm. Lohjan kaupungin ja Lausunto otetaan osittain huomioon. Muutetaan 6.3. pykälä seuraavasti: Talousjätevesien käsittely ja johtaminen tiiviisti asutuilla alueilla: Mikäli kiinteistön jätevesiä ei ole johdettu vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, tulee noudattaa jätevesien käsittelyn ohjeellista puhdistustasoa Määräystä on muutettu, katso kohta Ei muutoksia määräykseen. Jätevesijärjestelmän suunnittelijan tulee ottaa asiat huomioon jätevesijärjestelmän suunnitelmaa tehtäessä Lausunto otetaan osittain huomioon. Kohtaan 10.5 lisätään lause: Tarkastuksessa huonokuntoiseksi todettu säiliö tulee poistaa Ei muutoksia määräyksiin. Pohjavesialueilla noudatetaan valtioneuvoston asetusta nestemäisten

11 8. Hangon kaupunki, maankäyttöosasto Siuntion kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on oma kohtansa jakelun osalta. Ehdotamme pykälässä 10 mainittavaksi, että pohjavesialueilla sijaitsevilla jakeluasemilla tulee noudattaa, mitä valtioneuvoston asetuksessa 444/2010 määrätään. Lisäksi tulee huomioida uudistetun jakeluasemastandardin SFS 3352 mukaiset ohjeistukset suojausrakenteiden pinnoite- ja tiivistyskerrossuosituksista ja muista rakennesuosituksista uusien jakeluasemien osalta Ehdotamme harkittavaksi, että energia- ja lämpökaivojen sijoittaminen kiellettäisiin I luokan vedenhankintakäytössä olevilla pohjavesialueilla, erityisesti pohjaveden muodostumisalueilla Maalämpökaivon porauksessa muodostuvan lietteen (kiviaines +vesi) läjittämistä porattavan kiinteistön maaperään ei tule sallia. Vaikka kiviaines on itsessään vaaratonta, se voi tukkia maaperää ja vähentää pohjaveden muodostumista paikallisesti. Lisäksi se voi aiheuttaa pohjaveden samentumista. Ehdotamme, että kiviaines edellytetään kuljetettavaksi pois tontilta ja että porauksesta vastaavan tahon tulee huolehtia jätteen asianmukaisesta käsittelystä Pölyn- ja liukkaudentorjunnalle ei ole esitetty rajoituksia. Liukkaudentorjunnassa voidaan myös käyttää kemikaaleja, jotka ovat pienempi uhka pohjaveden laadulle kuin natriumkloridi. Kaliumformiaatti on todettu Suomen olosuhteissa lupaavimmaksi vaihtoehtoiseksi liukkaudentorjuntakemikaaliksi. Paikoin (mm. Lappohjassa) on Hangossa todettu korkeita kloridipitoisuuksia teiden läheisyydessä. Esitämme harkittavaksi, voisiko kunnossapitoluokat huomioon ottaen suosittaa vaihtoehtoisten liukkaudentorjuntakemikaalien käyttöä niillä pohjavesialueilla, joilla hydrogeologiset olosuhteet ovat otolliset Ensimmäisen luvun 1 :ssä (Soveltamisala ja tavoite) todetaan, että ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla. Kohdassa todetaan myös, että tällaisia määräyksiä 11 polttoaineiden jakelusta pohjavesialueella (444/2010). Ympäristönsuojelumääräyksissä ei toisteta lainsäädäntöä Ei muutoksia määräyksiin. Katso kohta Lausunto otetaan osittain huomioon. Perusteluja tarkennetaan Ei muutoksia määräyksiin. Määräyksiin ei ole otettu suosituksia. 1. Lausunto otetaan osittain huomioon. Poistetaan sana aina. Kaavamääräyksiä ja ympäristönsuojelumääräyksiä tulee soveltaa limittäin.

12 12 ovat mm. rakennusjärjestys ja kaavamääräykset. Niitä säätelee maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö, eikä ympäristölainsäädäntö. Siksi ei ole mahdollista ympäristönsuojelumääräyksissä säätää, että ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan aina ensisijaisina (ohi edellä mainittujen), vaikka niiden noudattaminen johtaisi parempaan ympäristönsuojelulliseen tasoon. Toisaalta maankäyttöosasto haluaa tähdentää, että esim. maanvuokrasopimuksiin otetaan maininta pohjavesialueesta silloin, kun vuokra-alue sijaitsee sillä Pykälässä 10 todetaan, ettei uusia lämmitysöljysäiliöitä saa sijoittaa maan alle. Toisaalta samassa pykälässä todetaan myöhemmin, että uudet maanpinnan tason alapuolella olevat säiliöt. Jää epäselväksi, mitä maan alle sijoittaminen tarkoittaa. Toisaalta 10.3 :ssä ja 10.5 :ssä kuitenkin todetaan, että ko. pykälien kohdalla maanalaisiksi säiliöiksi luetaan ympäröivän luonnollisen maanpintatason alapuolelle sijoitetut säiliöt riippumatta sitä, onko sellainen sijoitettu kellariin, bunkkeriin tai erilliseen tilaan. Ehkä olisi parempi sijoittaa tämäntyyppiset määritelmät yhteen kohtaan joko määräysten tai kolmannen luvun alkupuolelle, jotta lukija ne helposti tarvitessaan löytäisi Luku 4 käsittelee meluntorjuntaa. Hieman epäselväksi jää, mitä 11 :ssä halutaan tarkalleen määrätä. Milloin ja missä saa meluta - ja minkä verran? Ehkä olisi hyvä myös tarkemmin avata käsitteet häiritsevä melu ja erityisen häiritsevä melu Pykälässä 20 säädetään siitä, miten ympäristönsuojelumääräyksistä on mahdollista poiketa. Tosin herää kysymys, voiko lainkaan, jos poikkeamisesta ei saa aiheutua näiden tavoitteiden syrjäytymistä. (Pykälän ensimmäinen virke olisi ehkä myös syytä muotoilla uudelleen sujuvammaksi) Lausunto otetaan osittain huomioon. Lisätään pykälään 10.1 kolmas lause: Säiliö voidaan sijoittaa pohjavesialueella maanpinnan tason alapuolelle rakennuksen kellaritiloihin kun noudatetaan sisätiloissa säilytettäville kemikaaleille annettuja määräyksiä Ei muutoksia määräyksiin. Määräyksissä asetetaan aika- ja paikkarajoituksia äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden häiritsevälle käytölle sekä erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käytölle Ei muutoksia määräyksiin. Oikeus poikkeamiseen ympäristönsuojelumääräyksistä perustuu suoraan ympäristönsuojelulain 202 :n. Yleinen mahdollisuus poiketa yksittäistapauksissa määräyksistä on katsottu tarpeelliseksi sisällyttää määräyksiin koska todellisia määräysten soveltamistilanteita ei ole mahdollista huomioida tyhjentävästi määräyksiä annettaessa.

13 13 Poikkeamismahdollisuudet ovat tärkeitä toiminnanharjoittajien ja kuntalaisten oikeusturvan kannalta.

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1 HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta 27.4.2016 Haja-asutuksen talousjätevesien käsittelyä koskevaa sääntelyä ehdotetaan kohtuullistettavan ja selkeytettävän Hallitusohjelman kirjaus

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Voimaan 1.1.2004 Sievin kunnan ympäristötoimi ja Sie 1 TALOUSJÄTEVESIASETUS

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET 1 ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET - Käytännön kokemuksia kartoitus- ja neuvontakäynneiltä Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia? -seminaari 15.11.2010 2 TAUSTA Hankkeen keskeisiä painopisteitä

Lisätiedot

Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta

Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta 12.10.2011 46 1 Luku Yleiset määräykset 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ympäristönsuojelulakia

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT. Konneveden kunnanvaltuusto 13.11.2012

KONNEVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT. Konneveden kunnanvaltuusto 13.11.2012 KONNEVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Konneveden kunnanvaltuusto 13.11.2012 Voimaan 1.1.2013 2 Kannen kuva: Kuhjolampi 2007 Kuvaaja: Piia Koski 3 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 59 29.04.2015 Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39 YMPTEKLT 59 Ympäristötarkastaja Asia Osuuskauppa Maakunta on toimittanut ympäristönsuojeluviranomaiselle

Lisätiedot

VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 Johdanto Ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) 19 :n mukaan kunnilla on mahdollisuus antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia

Lisätiedot

Muuttuvien hajajätevesisäädösten huomioiminen kuntien määräyskokoelmissa ja valvonnassa

Muuttuvien hajajätevesisäädösten huomioiminen kuntien määräyskokoelmissa ja valvonnassa Muuttuvien hajajätevesisäädösten huomioiminen kuntien määräyskokoelmissa ja valvonnassa Hajajätevedet järjestykseen risteilyllä Laivaseminaari 13.2.2017 Viking Line, m/s Gabriella Miira Riipinen ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hallitus

HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hallitus HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hallitus 13.4.2004 Hyväksytty: Valtuusto 26.4.2004 Voimaantulo: 1.5.2004 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 1.1 Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on

Lisätiedot

Maanviljelijänä pohjavesialueella. 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK

Maanviljelijänä pohjavesialueella. 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK Maanviljelijänä pohjavesialueella 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK Esityksen sisältö 1. Pohjavesialueen sijainti 2. Nitraattiasetus 3. Kasvinsuojeluaineet

Lisätiedot

LIEDON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

LIEDON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LIEDON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KUNNANVALTUUSTO 28.9.2015 80 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 26 Lujatalo Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava paalutus osoitteessa Suolakivenkatu 15 Herttoniemessä HEL 2016-001719 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Liite 1A KV hyväksynyt 17.5.2004 25 Ohjeet jätevesijärjestelmän valintaan, rakentamiseen ja hoitoon Kokemäen kaupungin viemärilaitoksen viemäriverkon ulkopuolisilla

Lisätiedot

Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Hyväksytty Oulun kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 170 Oulun seudun ympäristötoimi Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä Postiosoite: PL

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla 2015-16 1.6.2015-31.5.2016 Jatkorahoitusta on haettu Hankkeen palvelut Hanke tarjoaa järjestöille ja kerhoille yms. mahdollisuuden saada maksuton

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

KONTIOLAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT KONTIOLAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 Johdanto Ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) 19 :n mukaan kunnilla on mahdollisuus antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevedet haltuun Lounais-Suomessa - seminaari Turku 17.9.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Hulevesien hallinta lainsäädännössä Hulevesien hallinnasta

Lisätiedot

Leppävirran Kunnan YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

Leppävirran Kunnan YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Leppävirran Kunnan YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty 22.10.2012 Leppävirran kunnanvaltuustossa, voimaantulo 1.1.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO SIVU LUKIJALLE... 3 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Tavoite...

Lisätiedot

Ranta-alueet, 100 m, on jaettu vesiensuojelullisin perustein kahteen 50 metrin vyöhykkeeseen.

Ranta-alueet, 100 m, on jaettu vesiensuojelullisin perustein kahteen 50 metrin vyöhykkeeseen. 1 LAPPAJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä annetaan paikallisten olosuhteiden perusteella yleisiä määräyksiä ympäristön

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

1 LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 2 1 Tavoite 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 2 4 Määritelmiä 2

1 LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 2 1 Tavoite 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 2 4 Määritelmiä 2 VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 2 1 Tavoite 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 2 4 Määritelmiä 2 2 LUKU:

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

PARKANON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT PARKANON KAUPUNKI PARKANON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Määräysten antamisen tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa tai vähentää

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 159. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 159. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.11.2013 Sivu 1 / 1 2091/11.00.02/2013 Ympäristölautakunta 44 16.5.2013 Ympäristölautakunta 91 10.10.2013 Kaupunginhallitus 319 28.10.2013 159 Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten muuttaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 10 Maarakennusliike Raimo T.A. Virtanen Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava louhintatyö, Pajuniityntie 3 ja 5 HEL 2015-000151 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

Ympäristönsuojelupäivät Janne Juvonen

Ympäristönsuojelupäivät Janne Juvonen Lämpökaivo-opas Ympäristönsuojelupäivät 7.10.2010 Janne Juvonen Oppaan taustavoimat Opasta valmistelleessa asiantuntijaryhmässä mukana: YM SYKE Suomen Kaivonporausurakoitsijat Poratek r.y. Suomen Lämpöpumppuyhdistys

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE

Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset Hallitusneuvos Oili Rahnasto 5.6.2014 Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE Lain tarkoitus ja soveltamisala, 1-4 1 luku Yleiset säännökset Lain tarkoitus, 1 säännös

Lisätiedot

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala ja tavoite... 4 2 Määräysten valvonta... 4 3 Paikalliset olosuhteet ja määritelmät...

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET-PERUSTELUT

PÖYTYÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET-PERUSTELUT PÖYTYÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET-PERUSTELUT SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...2 1 TAVOITE...2 2 MÄÄRÄYSTEN ANTAMINEN JA VALVONTA...2 3 MÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN JA SUHDE MUIHIN MÄÄRÄYKSIIN...3

Lisätiedot

Katsaus lainsäädäntöön - hajajätevedet

Katsaus lainsäädäntöön - hajajätevedet Katsaus lainsäädäntöön - hajajätevedet Erja Werdi, ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus 11.5.2016 Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutus ohjelma Teemat 1. Esittely, osallistujat ja lyhyt selostus

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely 27.6.2016 TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ Satu Heino Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Kokemäenjoen vesistön

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Lähtötilanne 2011

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Lähtötilanne 2011 HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Lähtötilanne 2011 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Lohja 2010 Sisältö Termien selityksiä... 3 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE Luonnos uudeksi MARAasetukseksi Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, 22.11.2016, SYKE Esityksen sisältö Soveltamisala Määritelmät Jätteen hyödyntämisen ja siihen liittyvän välivarastoinnin

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Tässä selvityksessä on tarkasteltu yhdyskuntakehityksen ja vesihuollon tarpeiden yhteensovittamista. Tavoitteena on selvittää maankäytön kehityksen

Lisätiedot

PUHTAAN VEDEN HYVÄKSI Ohjeita ja neuvoja mökkien jätevesien käsittelyyn Kesämökk esämökkik ikin in kuormittaa vesistöä Suomen järvien rannoille rakennetaan jatkuvasti uusia kesämökkejä. Varustelutaso on

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN, HIRVENSALMEN, RISTIINAN, MÄNTYHARJUN, PERTUNMAAN JA SUOMENNIEMEN KUNNAN TERVEYDENSUOJELUJÄR- JESTYS

MIKKELIN KAUPUNGIN, HIRVENSALMEN, RISTIINAN, MÄNTYHARJUN, PERTUNMAAN JA SUOMENNIEMEN KUNNAN TERVEYDENSUOJELUJÄR- JESTYS MIKKELIN KAUPUNGIN, HIRVENSALMEN, RISTIINAN, MÄNTYHARJUN, PERTUNMAAN JA SUOMENNIEMEN KUNNAN TERVEYDENSUOJELUJÄR- JESTYS Hyväksytty ympäristölautakunnan päätöksellä 18.9.2008 111. Mikkelin kaupungin terveydensuojeluviranomainen

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpidesuositukset Yhteiset toimenpidesuositukset

Pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpidesuositukset Yhteiset toimenpidesuositukset sivu 1 Pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpidesuositukset Yhteiset toimenpidesuositukset Osa-alue Toimenpidesuositus Vastuutaho Pohjaveden ja raakaveden laatua tarkkaillaan, tarkkailutulokset toimitetaan

Lisätiedot

Kurikan kaupunginvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella.

Kurikan kaupunginvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella. KURIKAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuuston 14.6.2004 35 hyväksymä. 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Tavoite

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Tavoite 1 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain (86/2000) täytäntöön panemiseksi. Ne perustuvat lain säännöksien

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOKEMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOKEMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.04.2013 28 Voimaantulo 01.04.2013 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset

Lisätiedot

Lieksan kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU, YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 3

Lieksan kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU, YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 3 Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2006 ===================================================================== 1 (20) LIEKSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Luonnos

SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Luonnos SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Luonnos 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 1 Tavoite 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA H 75 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Ympäristölautakunta 16.6.2016, 20 Ympäristötarkastaja Kaisa Pieniluoma: Liittämisvelvollisuus vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

2.1. Pöytyän kunnanvaltuusto on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella.

2.1. Pöytyän kunnanvaltuusto on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella. Sivu 1/11 PÖYTYÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 1.1. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on turvata Pöytyän kuntalaisille terveellinen, turvallinen ja viihtyisä

Lisätiedot

MARTTILAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

MARTTILAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 MARTTILAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 1.1. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on turvata Marttilan kuntalaisille terveellinen, turvallinen ja viihtyisä

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOSKEN TL KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOSKEN TL KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 1.1. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on turvata Kosken Tl kuntalaisille terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö.

Lisätiedot

EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty

EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET hyväksytty Euran kunnanvaltuustossa 26.9.2011 42 Köyliön kunnanvaltuustossa 26.9.2011 38 Säkylän kunnanvaltuustossa 26.9.2011 46 2/11 EURAN, KÖYLIÖN

Lisätiedot

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta HEINÄVESI: Jätevesiä ja käymälän sijoittamista koskevat määräykset rantakaavoissa (TARKASTA AJANTASAISUUS RAKENNUSVALVONNASTA) EK / TP 2011 Kaava ja rakennusten etäisyydet Ruoppausta, rannan käsittelyä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- MÄÄRÄYKSET

YMPÄRISTÖNSUOJELU- MÄÄRÄYKSET NURMEKSEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELU- MÄÄRÄYKSET Annettu ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 :n nojalla Kv 30.9.2004 74 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku, Yleisiä määräyksiä...3 Tavoite (1 )...3 Määräysten antaminen

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2. 1. LUKU Yleiset määräykset... 3

Kokkolan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2. 1. LUKU Yleiset määräykset... 3 Kokkolan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU Yleiset määräykset..... 3 2. LUKU Jätevesien johtamista ja käsittelyä koskevat määräykset... 4 3. LUKU Vesiensuojelua koskevat

Lisätiedot

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto 8.3.2014 Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue 11.3.2014 Pekka Salminen 1 VAADITTAVAT LUVAT Uudisrakentamisen

Lisätiedot

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia Pohjavesi on juomavettämme Pohjavettä muodostuu sade- ja sulamisvesien imeytyessä maakerroksiin. Se on vettä, joka täyttää avoimen huokostilan maaperässä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN 07.03.2016 Ympäristönsuojelulain uudistaminen, ehdotuksen keskeiset kohdat: Lakiuudistuksen 3. vaihe ollut lausunnolla, lausuntoaika päättyy tänään. Ehdotuksen

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

JOUTSAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 JOUTSAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 Tavoite...2 2 Määräysten antaminen ja valvonta...2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...2 4 Paikalliset olosuhteet...2

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

Ympäristölupien käsittely. Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Uusimaa

Ympäristölupien käsittely. Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Uusimaa Ympäristölupien käsittely Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Uusimaa 18.9.2014 1 Esityksen sisältö Laitosluettelo ja siihen tehdyt muutokset Toimivaltainen lupaviranomainen Lupamenettelyt Lupaharkinta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset Ympäristönsuojelumääräykset Ympäristönsuojelu Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.10.2015 106 Määräykset ovat astuneet voimaan 23.11.2015 2 Hyvä Lukija Kaupungin omien ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.11.2015, voimaantulo 1.1.2016. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet

Lisätiedot

Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon valvonnan suunnittelu

Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon valvonnan suunnittelu Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon valvonnan suunnittelu Lammin päivät 2.10.2014 Ympäristötarkastaja Kaisa Autio-Nousiainen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Toimii Järvenpään,

Lisätiedot

LUONNOS 28.10.2011 1 (15) SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JOHDANTO

LUONNOS 28.10.2011 1 (15) SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JOHDANTO LUONNOS 28.10.2011 1 (15) SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JOHDANTO Ympäristönsuojelulaki (86/2000) antaa kunnille mahdollisuuden laatia lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia, paikallisista

Lisätiedot

6,3221.811$1 <03b5,67g1682-(/80bb5b<.6(7

6,3221.811$1 <03b5,67g1682-(/80bb5b<.6(7 Kunnanvaltuuston hyväksymät, 13.12.2004 6,3221.811$1

Lisätiedot

STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet

STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät, Säätytalo 9. 10.6.2016 Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Uudet ST ohjeet ja päätökset Numero Aihe Julkaisupäivä ST 1.8 Säteilyn

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

EURAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite EURAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty yhteisvaltuustossa 19.9.2016 Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU-VI RANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU-VI RANOMAISEN TAKSA ALKAEN Heinolan kaupunki YMPÄRISTÖNSUOJELU-VI RANOMAISEN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Heinolan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta Heinolan kaupunginhallitus Heinolan kaupunginvaltuusto 1 Soveltamisala Tätä taksaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 69 Konevuori Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava murskaustyö sekä hydraulisen iskuvasaran käyttö, Veturitie 15 HEL 2016-003765 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

Isonkyrön Kunnan Ympäristönsuojelumääräykset

Isonkyrön Kunnan Ympäristönsuojelumääräykset Isonkyrön Kunnan Ympäristönsuojelumääräykset 2 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin... 3 4 Paikalliset

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET HYVINKÄÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Voimaantulo 10.1.2009 Hyvinkään kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.12.2008 ( 108) SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja tavoite 2 Määräysten

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke Hankkeen sisältö ja toteutus Hanketta hallinnoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry Hankkeessa toimii projektipäällikkö ja neljä jätevesineuvojaa, toimipisteet ovat Kouvolassa,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SÄÄNTÖKOKOELMA 25. LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LAPPEENRANTA 2011 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 1 Tavoite

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Sisällysluettelo 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Paikalliset

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

2.3 Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 55 euroa tunnilta.

2.3 Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 55 euroa tunnilta. Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 11 1 (5) SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000), vesilain (587/2011) ja jätelain (646/2011) mukaisen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo 13.-14.10.2016 Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Rankkaa säädöstekstiä louhintaräjähteiden säilytyksestä Räjähteiden turvallisuussäädökset

Lisätiedot

Ympäristönsuojelumääräysten noudattaminen rakennustyömailla Helsingin kaupungin alueella.

Ympäristönsuojelumääräysten noudattaminen rakennustyömailla Helsingin kaupungin alueella. Ympäristönsuojelumääräysten noudattaminen rakennustyömailla Helsingin kaupungin alueella. Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Eeva Summanen 4.2.2013 Selvityksen tarkoitus ja tavoite Selvityksen tarkoituksena

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Hevostilan ympäristömääräykset

Hevostilan ympäristömääräykset Hevostilan ympäristömääräykset Talli-ilta 11.6.2013 Keski-Uudenmaan hevostilallisille ympäristötarkastaja Kirsi Järvinen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Lannan käsittely ja varastointi (1/2) Tallilla on

Lisätiedot

BAT-päätelmistä poikkeaminen. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö

BAT-päätelmistä poikkeaminen. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö BAT-päätelmistä poikkeaminen Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö Esityksen sisältö - BAT huomioon ottaminen ympäristöluvissa - Poikkeamien soveltaminen 2 BAT ja direktiivilaitokset (YSL 527/2014) UUTTA:

Lisätiedot