Yhteenveto Hangon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta annetuista lausunnoista ja muistutuksesta ja niiden vastineet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto Hangon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta annetuista lausunnoista ja muistutuksesta ja niiden vastineet"

Transkriptio

1 1 Yhteenveto Hangon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta annetuista lausunnoista ja muistutuksesta ja niiden vastineet Lausunnon antaja Lausunto Vastine-ehdotus 1. Hangon tekninen lautakunta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Kuntatekniikan osalta ympäristönsuojelumääräyksillä on vaikutusta mm. erilaisten jätejakeiden uusiokäyttötilanteissa esim. maankaatopaikalle toimitettujen betonijakeiden hyödyntäminen maarakentamisessa. Tätä toimintaa ohjaa MARA -asetus (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa /591), joka voisi olla mainittuna määräyksissä vaikka viitteenä pykälän lopussa Kaupungin maankaatopaikalla käytetään hyödyksi orgaanisen aineksen hapellista hajoamista (=kompostoitumista) mm. kompostoimalla kasviperäisen ja mineraalimaa-aineksen sekoituksia. Määräyksissä voisi olla maininta, että eläinperäisiä jätteitä ei em. komposteihin saa toimittaa Määräysluonnokseen olisi syytä lisätä ohjeita hiekoitushiekan laadusta, sillä kiinteistöjen käyttämän hiekan ominaisuudet ovat hyvin vaihtelevat (on jopa nähty tuhkaa kevyenliikenteen väylällä). Kuvaukseen voisi riittää, että hiekoitusmateriaali ei saa sisältää hienoja pölyäviä jakeita ja sen tulee olla mahdollisuuksien mukaan kivimineraalipohjaista ainesta. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ehdottaa seuraavia lisäyksiä: Maanalaisten säiliöiden poistaminen Mikäli säiliö jätetään poikkeusluvalla maaperään, tulee se puhdistaa sekä täyttää hiekalla tai muulla hyväksyttävällä aineella. Säiliön täyttöputken ja ilmaputken maanpäällinen osuus on poistettava Meluilmoitusta edellyttävät toiminnat: Ilotulitusnäytökset, jos ne järjestetään kello 24-7 tai ammutaan halkaisijaltaan yli 100 mm tai meluisuudeltaan vastaavia ilotulitteita klo 22 jälkeen. Määräys ei koske 1.1 Ei muutoksia määräyksiin. Ympäristönsuojelulain mukaan määräyksiä ei voida antaa mm. luvanvaraisesta tai rekisteröitävästä toiminnasta. Säädösviittaukset on pyritty minimoimaan määräyksissä ja perusteluissa Ei muutoksia määräyksiin. Maankaatopaikan ympäristöluvassa asetetaan ehdot toiminnalle. Kompostoinnista on määrätty jätehuoltomääräyksissä jotka Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan hyväksyminä ovat voimassa alkaen Lausunto otetaan osittain huomioon. Ympäristönsuojelumääräyksiin ei sisällytetä suosituksia mutta perusteluihin lisätään lause: Pölyämistä voidaan ennaltaehkäistä käyttämällä hiekoitusmateriaalia joka ei sisällä hienoja pölyäviä jakeita Lausunto otetaan huomioon. Kohdan 10.5 neljänteen kappaleeseen lisätään: Mikäli säiliö jätetään poikkeusluvalla maaperään, tulee se puhdistaa sekä täyttää hiekalla tai muulla hyväksyttävällä aineella. Säiliön täyttöputken ja ilmaputken maanpäällinen osuus on poistettava Lausunto otetaan huomioon. 13 kohta 8)muutetaan seuraavasti: Ilotulitusnäytökset, jos ne järjestetään kello 24-7 tai ammutaan halkaisijaltaan yli 100 mm tai

2 3. Raaseporin kaupunki Eteläkärjen ympäristöterveys vuoden vaihteessa järjestettävää ilotulitusta Pienet jakelusäiliöt (ns. farmarisäiliöt): Työkoneiden polttoainesäiliöiden turvavarusteiden tulee täyttää seuraavat vaatimukset. Säiliöt on varustettava kiinteillä suoja-altailla. Säiliön täyttöventtiilin tai siirtopumpun on oltava lukittuna työajan ulkopuolella ja tarvittaessa muulloinkin asiattoman käytön estämiseksi. Polttonesteiden ja muiden kemikaalien tankkaus- ja täyttöpaikat on päällystettävä tiiviillä, kemikaaleja läpäisemättömällä pinnoitteella. Tankkaus- ja täyttöpaikoilla on oltava imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten. Polttoainesäiliöt on varustettava ylitäytönestolaitteella Polttonesteiden jakelu pohjavesialueilla tulisi myös käsitellä Määräys jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa (8 ) tulee eritellä siten, ettei se koske ammattimaista uusiokäyttöä. Jos jäte tulee jostakin laitoksesta tai jos sitä uusiokäytetään ammattimaisesti, tarvitaan joko ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupa tai Valtioneuvoston asetuksen (591/2006) mukainen rekisteröinti Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaa tai Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmaa ei ole mainittu. Näissä on konkreettisia toimenpiteitä parannustoimenpiteiksi koskien sekä pohjaettä pintavesiä :n mukaan ympäristönsuojelumääräystä tulee noudattaa aina, kun se johtaa parempaan ympäristönsuojelulliseen tasoon. Eteläkärjen ympäristöterveyden mielestä terveysriskit tulee priorisoida ennen meluisuudeltaan vastaavia ilotulitteita klo 22 jälkeen Lausunto otetaan huomioon. Asia lisätään 10 :ään Ei muutoksia määräyksiin. Pohjavesialueilla noudatetaan valtioneuvoston asetusta nestemäisten polttoaineiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010) Lausunto otetaan huomioon. Pykälään 8 lisätään perusteluihin lause: Määräys ei koske ammattimaista uusiokäyttöä joka edellyttää ympäristölupaa tai rekisteröintiä. Otsikkoon lisätään kertaluonteinen Lausunto otetaan huomioon. Asia lisätään johdantoon Lausunto otetaan huomioon. Sana aina otetaan pois. 2

3 3 ympäristöriskejä ja lause tulisi muotoilla uudelleen ainakin siten, että sana aina otetaan pois Ranta-alueiden ja taajaan rakennettujen alueiden tulisi myös olla kartalle merkittynä jotta vältyttäisiin tulkintakysymyksiltä :n kieltoa koskien vesikäymälän rakentamista kiinteistöillä ja saarilla, joihin ei ole lietesäiliön tyhjennyskaluston edellyttämää tieyhteyttä, pitäisi väljentää koska voi olla mahdollisuus päästä saarille ja rantaalueille proomuilla tai jään yli jotka yhteydet voidaan rinnastaa tieyhteyteen. EU-elintarvikelainsäädännössä edellytetään elintarvikehuoneistolta vesikäymälää Määräykseen koskien jätevesien puhdistuslaitteiston sijoittamista rantaalueilla siten, etteivät puhdistamattomat jätevedet tulvakorkeuden aikanakaan pääse suoraan vesistöön, pitäisi lisätä että puhdistamattomat jätevedet eivät pilaa mahdollisia lähellä sijaitsevia talousvesikaivoja Uusien jätehuoltomääräysten mukaan jätteiden sijoittaminen ja hautaaminen maaperään on kielletty. Jätehuoltomääräysten ja ympäristönsuojelumääräysten tulee olla yhteneviä : Vuototilanteessa kemikaalien pääsy viemäriin tai maaperään tulee olla estetty myös ulkotiloissa :ssä arkipyhät tulee rinnastaa sunnuntaihin. Aikarajoja voisi tiukentaa 4.3. Ei muutoksia määräyksiin. Tiiviit asutuskeskittymät ilmenevät yleiskaavasta ja rantavyöhyke (100m) tulkitaan tarvittaessa tapauskohtaisesti Ei muutoksia määräyksiin. Asia voidaan hoitaa poikkeamismenettelyllä Lausunto otetaan huomioon. Lause muutetaan seuraavasti: Jätevesien puhdistuslaitteistot rantaalueilla tulee toteuttaa ja sijoittaa siten, etteivät puhdistamattomat jätevedet tulvakorkeuden aikanakaan pääse suoraan vesistöön tai pilaa mahdollisia lähellä sijaitsevia talousvesikaivoja Lausunto otetaan osittain huomioon. Pykälän 8 perusteluihin lisätään että hyödyntämiskelpoisella jätteellä korvataan neitseellistä raaka-ainetta. Lisäksi pykälää 8 muotoillaan selkeämmäksi Lausunto otetaan huomioon. Lisätään kohdan 10.1 :n toiseen kappaleeseen ja kohdan 10.2 :n ensimmäiseen kappaleeseen lause: Vuototilanteessa kemikaalin pääsy viemäriin tai maaperään tulee olla estetty Lausunto otetaan huomioon. Asia lisätään 11 :n

4 5. Luontotieto ry siten, että erityisen häiritsevää melua aiheuttavat toiminnot on kielletty lauantaiaamuisin kello 9 saakka ja sunnuntaisin ja arkipyhänä kello 12 saakka Pitäisi pohtia, onko syytä kokonaan kieltää maalämpökaivojen sijoittaminen pohjavesialueille jotka ovat erityisen tärkeitä Hangon kaupungin vesihuollolle koska pohjavesialueet muutenkin ovat alttiina isoille riskeille Lumenkaatopaikat tulisi sisällyttää määräyksiin koska ne voivat aiheuttaa riskin pohja- ja pintavesille Määräyksiin tulisi lisätä että hiekoitushiekka tulisi lumen sulamisen jälkeen mahdollisimman pian poistaa pölyämisen estämiseksi Matonpesupaikoista ei ole määräyksiä. Matonpesuvesiä ei tulisi johtaa suoraan vesistöön eikä vedenottamon lähelle Kuivakäymälöistä ei ole määräyksiä. Ne saattavat aiheuttaa riskejä pohjaja pintavesille jos niitä ei sijoiteta ja hoideta oikein :n voimaantulo tulee täsmäyttää ja tarkentaa lopullisen jätevesiasetuksen mukaiseksi vaatimuksiltaan ja sisällöltään. viimeiseen kappaleeseen Ei muutoksia määräyksiin. Hankkeiden toteuttamiskelpoisuus tutkitaan lupamenettelyssä Ei muutoksia määräyksiin. Lumenläjitysalueita ei ole katsottu tarpeelliseksi sisällyttää määräyksiin Ei muutoksia määräyksiin. Ympäristönsuojelumääräyksiin ei sisällytetä suosituksia Ei muutoksia määräyksiin. Matonpesupaikoilta muodostuvat jätevedet tulee käsitellä talousjätevesiasetuksen mukaisesti Ei muutoksia määräyksiin. Kuivakäymäläjätteen käsittelystä on annettu määräykset jätehuoltomääräyksissä Lausunto otetaan osittain huomioon. Ei muutoksia 6 :n määräyksiin. Lainsäädännön mahdollisia tulevia muutoksia ei voi ennakoida. Ympäristönsuojelumääräykset voivat olla myös säädöksiä tiukempia mikäli näin voidaan estää ympäristön pilaantuminen johtuen esimerkiksi paikallisesta pilaantumisherkkyydestä. 23 siirtymäkausimääräyksistä poistetaan ensimmäinen kappale. 4

5 :ään tulisi liittää kappale, jossa annetaan siirtymäaikaa vesiosuuskuntien piiriin liittyville talouksille, kunnes nämä saavat järjestelmänsä rakennettua ja käyttöön Ympäristömääräyksissä pitäisi asettaa vaatimus järjestelmien ylläpidosta ja puhdistustehon säännöllisestä toteamisesta, jotta asennetuista järjestelmistä olisi aidosti hyötyä Kuivakäymälän jälkeen paras tapa huolehtia haja-asutusalueen käymäläjätteistä on keskitetty puhdistamo, jossa voidaan seurata aktiivisesti puhdistusprosessin laatua. Tällöin säännöstö tulisi laatia siten että se aidosti ohjaisi erityisesti tärkeiden pohjavesialueiden asukkaita liittymään siirtoviemäriin Vesikäymälän rakentaminen on kielletty kiinteistöillä ja saarilla, joihin ei ole lietesäiliön tyhjennyskaluston edellyttämää tieyhteyttä 6.2 tulisi muuttaa siten, että rakentaminen on kielletty, ellei ole osoitettavissa olevaa puhdistuskalustoa. Lauseen muotoilu antaa yrittäjävapauden ja mahdollistaa esim. syväsäiliöiden (molok) ym. toteutuskelpoisten järjestelmien rakentamisen :n ensimmäinen lause jätteen hyödyntäminen maanrakentamisessa on kielletty pohjavesialueilla on ristiriitainen jätelain 8 :n etusijajärjestyksen kanssa erityisesti jos kyseessä on puhtaiden ruoppausmassojen hyödyntäminen. Pyydämme lieventämään kategorista ja ehdotonta kieltoa puhtaiden jätemaiden osalta. Ensimmäinen lause pitäisi poistaa tai vähintäänkin sitä tulisi täsmentää siten, että kiinteistöllä tai kiinteistön käytössä muodostuvat kompostoitavat materiaalit ja maa-ainekset voidaan hyödyntää kiinteistön käytössä. Lisäksi tulisi antaa tarvittaessa määräys, minkälaisia määriä orgaanisia maa-aineksia voidaan sijoittaa tai käsitellä kiinteistöllä ilman lupaa Ei muutoksia määräyksiin. Siirtymäaika tutkitaan tapauskohtaisesti poikkeamismenettelyssä Ei muutoksia määräyksiin. Määräys annetaan tarvittaessa tapauskohtaisesti Ei muutoksia määräyksiin. Liittymisvelvollisuus viemäriin tulee vesihuoltolaista. Ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain perusteella Ei muutoksia määräyksiin. Asia voidaan hoitaa poikkeamismenettelyllä Ei muutoksia määräyksiin. Pilaantumattoman ruoppausmassan sijoittaminen ratkaistaan vesilain mukaisen luvan tai ilmoituksen mukaisessa käsittelyssä. Kompostoitu orgaaninen aines, jota hyödynnetään maanparantamisessa, ei ole jätettä.

6 :ssä pitäisi erotella selkeämmin vähäiset kemikaali- ja polttonestemäärät varsinaisista polttoainevarastoista. Luontotieto ehdottaa, että asetetaan rajoitus kanistereissa tai irtosäiliöissä kiinteistöllä varastoitaville nesteille, joka voisi tapahtua ilman kaksoissäiliötä, kunhan säilytys tapahtuisi 10 :n pääsääntöjen mukaan. Nimellismäärä voisi olla esim. palomääräyksissä usein käytetty 60 litraa. Tällöin ammattimaisesti tai lämmityspolttoaineena säilytettävä nestemäärä rajautuisi automaattisesti minimimäärän ulkopuolelle Maalämpöpumppujen ja -piirien sijoittaminen pohjavesialueelle tulisi ensisijaisesti kieltää kokonaan (6.luku 16 ). Veteen sijoitettavien lämpöpiirien pääperiaatteet tulisi tässä yhteydessä kirjata maapiirejä vastaavasti Pohjavesialueella veneiden talvisäilytyspaikan tulee olla asfaltoitu. (7.luku 18 ). Vaatimus on kohtuuton toteutettavaksi rannikolla, jonka alueista merkittävä osa on pohjaveden valuma-alueita. Luontotieto ehdottaa että veneiden talvisäilytys järjestetään seuraavasti: Yksityisen kiinteistön omaan käyttöön tarkoitettujen veneiden talvisäilytyspaikka asfaltoidaan tai rakennetaan tiivistetystä murskepedistä. Säilytyspaikka pidetään puhtaana ja alueen kuntoa seurataan säännöllisesti. Pienveneen ulkoinen kunnostus järjestetään siten, että veneen alle sijoitetaan ehjä pressu tai muu peittävä ja vahva kangas, johon pohjamaalit kerätään. Veneen moottori irrotetaan säilytyskaudeksi tai moottoritila ja veneen tukeminen järjestetään siten, että mahdollisessa vuototilanteessa nesteet valuvat keräilyastiaan. Mikäli venettä ja/tai moottoria kunnostetaan ja huolletaan talvisäilytyspaikassaan, tulee paikkaan järjestää riittävä öljynkeräys ja imeytysvälineistö. Ammattimainen, kaupallinen ja/tai yli viiden veneen talvisäilytykseen tarkoitettu alue asfaltoidaan ja varustetaan öljynerotuskaivolla Ei muutoksia määräyksiin. Kemikaalien säilytys astioissa (kanisterit) sisältyy pykälään 10 jossa astiat on varustettava merkinnällä sisällöstä. Säiliöitä koskevat 10 pykälän muut määräykset Ei muutoksia määräyksiin. Hankkeiden toteuttamiskelpoisuus tutkitaan lupamenettelyssä Ei muutoksia määräyksiin. Perusteluissa todetaan että talvisäilytyspaikalla tarkoitetaan aluetta, jossa säilytetään useita veneitä ja joka voidaan luokitella rakennusjärjestyksen mukaiseksi säilytys- tai varastointialueeksi. Pykälässä 4 edellytetään veneiden pesupaikkojen pesuvedet johdettavan hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta.

7 6. Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry Ympäristöministerin ilmoituksen mukaan jätevesimääräyksien siirtymäaikoja ja päästörajoja tullaan tarkistamaan. Ympäristömääräysten pitää noudattaa näitä aikoja myös edellä 6 muutosvaatimuksissa perustelluista syistä Määräysten rikkomisesta 8 luvussa tehdyt viittaukset eivät ole kansalaisten kannalta riittävän informatiivisia Määräyksen 3 luvussa voisi käsitellä vielä luvatonta jätteiden polttoa kiinteistöllä ja jätteiden jättämistä luontoon ym. yleisimpiä kiellettyjä toimintoja. Määräyksessä voisi olla vielä viittaukset luonnonsuojelulain määräyksiin soveltuvin osin Ehdotamme, että asemakaavoitettujen alueiden lisäksi muut tiiviit asutuskeskittymät sisällytettäisiin pilaantumiselle herkiksi alueiksi Ympäristönsuojelumääräysten noudattamisen, lupaharkinnan ja valvonnan kannalta on selkeintä, jos kaikki nämä pilaantumiselle herkät alueet ovat jokamiehen saatavilla olevalle kartalle merkittynä Ei muutoksia määräyksiin. Lainsäädännön mahdollisia tulevia muutoksia ei voi ennakoida. Ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa tiukempia määräyksiä erityisen herkille alueille Lausunto otetaan huomioon. 21 :n perusteluihin lisätään lause: Määräysten rikkomisesta ja laiminlyönnistä aiheutuvista seuraamuksista säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) 224 :ssä ja 225 :ssä Ei muutoksia määräyksiin. Jätteiden poltto ja roskaaminen kuuluvat jätehuoltomääräysten ja jätelainsäädännön sääntelyalaan. Ympäristönsuojelumääräykset voivat olla vain ympäristönsuojelulakia täydentäviä määräyksiä eikä määräysten antamista voida perustella muun lainsäädännön velvoitteiden nojalla Lausunto otetaan huomioon. Määritelmä muutetaan muotoon: Taajaan rakennettu alue, jolla tarkoitetaan sellaisia asemakaavoitettuja alueita, joissa on yhtenäinen ja tiheä rakennuskanta tai asutus sekä muita tiiviitä asutuskeskittymiä jolla tarkoitetaan sellaista yhtenäistä asutusta, jossa asuinrakennusten välimatka ei ylitä 200 metriä ja jossa on vähintään 5 asuinrakennusta tai niihin verrattavaa muuta rakennusta Ei muutoksia määräyksiin. Pohjavesialueiden sijaintitiedot löytyvät valtion sähköisestä karttapalvelusta ja määräysten liitekartasta. Yleiskaavat 7

8 Ehdotamme, että lainsäädännön referointi ainakin ohjeellisen puhdistustason osalta siirrettäisiin kokonaisuudessaan perusteluihin, mikäli niiden sisällyttämiselle kohtaan 6 ei ole muuta erityistä syytä Ehdotamme, että perusteluihin sisällytetään lisätietoa talousjätevesien aiheuttamista riskeistä pohjavedelle ja korostetaan asianmukaisen käsittelyn tarvetta riskien välttämiseksi Esitämme, että määräyksissä noudatetaan käytössä olevaa linjausta ja suljettaisiin vähäisten jätevesimäärien ryhmä jo lähtökohtaisesti pois näiden tarkennettujen vaatimusten piiristä. Tämän vähäisen jätevesimäärän määrittelyssä voidaan viitata em. oppaassa esiteltyihin kriteereihin Suosituksena ainakin pilaantumiselle herkillä alueilla esitämme mainittavaksi, että nämä vähäisetkin jätevedet tulee johtaa hallitusti maaperään esimerkiksi imeytyskaivon, -kuopan tai muun sellaisen käyttöön tarkoitetun rakenteen kautta. Tiskivesille tai muille sellaisille jätevesille, jotka voivat tukkia rakenteen, suositellaan yksinkertaista saostusrakennetta ennen maahan johtamista. On tärkeää, että nämä pienetkään jätevedet eivät joudu vesistöön pintavaluntana. Edellyttäen, että vähäiset jätevesimäärät johdetaan hallitusti maaperään edellä esitetyn lailla, pitäisi 10 m suojaetäisyyden olla riittävä. Kuntien yhteistyönä tehtävässä Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeessa on aikoinaan linjattu tämän suuruinen suojavyöhyke vesistöstä. Huomioitavaa on, että saostussäiliö ei ole imeyttämiseen käytettävä rakenne. ja asemakaavat löytyvät Hangon kaupungin karttapalvelusta. Tiiviit asutuskeskittymät ilmenevät yleiskaavoista ja rantavyöhyke (100m)tulkitaan tarvittaessa tapauskohtaisesti Lausunto otetaan huomioon. Lainsäädännön referointi siirretään perusteluihin Lausunto otetaan huomioon. Asia lisätään perusteluihin Lausunto otetaan huomioon. Pykälän 6.1. viimeinen lause poistetaan ja asia lisätään perusteluihin Lausunto otetaan osittain huomioon. Asia lisätään perusteluihin. Ympäristönsuojelumääräyksiin ei sisällytetä suosituksia.

9 Huomionarvoista on, että nk. ikäperusteisen automaattipoikkeuksen (238 YSL 527/2014) piirissä olevien kiinteistönhaltijoiden vapautus on väliaikainen kiinteistöä ajatellen. Tämän henkilökohtaisen poikkeuksen edellytys on, että ko. kiinteistön talousjätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Pidämme tärkeänä, että asia on todettu joko itse määräyksissä ja/tai määräysperusteluissa, jotta vaaraa väärinkäsityksille jää mahdollisimman vähän Ehdotamme, että perusteluihin sisällytetään lisätietoa talousjätevesien aiheuttamista haitoista ranta-alueilla ja ohjeistetaan asianmukaiseen (kuiva)käymäläjätteen käsittelyyn. Suosittelemme myös kuivakäymäläjätteen käsittelylle sovellettavan suojaetäisyyttä vesirajasta, esimerkiksi 10 m Useilla ranta-alueiden kiinteistöillä syntyy myös harmaita jätevesiä eli pesuvesiä, joiden määrä ei ole vähäinen. Näiden jätevesien käsittelyrajoitukset jäävät hitusen epäselviksi. Lienee perusteltua todeta kohdassa 6.2. että ranta-alueilla on noudatettava ohjeellista puhdistustasoa myös silloin, kun syntyy pelkästään harmaita jätevesiä Katsomme perustelluksi myös ylimmän tulvakorkeuden huomioimisen määräyksissä. Jätevesien puhdistuslaitteistojen sijaan ehdotamme käytettävän esimerkiksi termiä jäteveden käsittelyrakenteet, jolloin myös umpisäiliörakenteet sisältyisivät selkeästi tähän määräykseen Standardin mukaisessa säiliössä ei välttämättä ole varsinaisia osioita, joten ehdotamme käytettävän ilmaisua kuten esim. kolmiosastoisen tai kaksiosaisen saostussäiliön puhdistustasoa vastaava saostussäiliö Lausunto otetaan huomioon. Lisätään perusteluihin pykälän 6 alle: Jätevesien käsittelyvelvollisuudesta vapautetaan nk. ikäperusteisen automaattipoikkeuksen piirissä olevat kiinteistöllä vakituisesti asuvat kiinteistönhaltijat, jotka ovat täyttäneet 68 vuotta ennen Tämän henkilökohtaisen poikkeuksen edellytys on, että ko. kiinteistön talousjätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa Lausunto otetaan huomioon. Asia lisätään perusteluihin kuivakäymäläjätteen käsittelyn osalta katso kohta Lausunto otetaan huomioon. Lisätään pykälään 6.2: Ranta-alueilla on noudatettava ohjeellista puhdistustasoa myös silloin, kun syntyy pelkästään harmaita jätevesiä Lausunto otetaan huomioon. Katso kohta Lausunto otetaan huomioon. Muutetaan pykälä 6.3. kohdan mukaisesti.

10 Ehdotamme, että pykälä 6.3 korvataan pykälällä talousjätevesien käsittelystä ja johtamisesta tiiviisti asutuilla alueilla. Puhdistusvaatimustasoksi ehdotamme ohjeellista vaatimustasoa sekä käymäläjäteveden käsittelyn ja johtamisen rajoittamista. Suosituksena ehdotamme annettavan ohjeita purkujärjestelyn toteuttamiseen naapurusto huomioiden Määräysluonnoksissa on pohjavesialueiden jätevesien käsittelyn parantamiseksi annettu siirtymäaika, joka jatkuu vuoden 2016 loppuun asti. Siirtymäkausi lienee perusteltu, jotta ympäristönsuojelulliset hyödyt realisoituisivat joutuisasti. Selvyyden vuoksi voi olla paikallaan todeta muiden määräysten, kuin pohjavesialueiden puhdistusvaatimuksen (esimerkiksi suojaetäisyydet) soveltaminen tai soveltamatta jättäminen takautuvasti Pohjaveden virtaussuunta ei saa olla jäteveden käsittely- ja purkupaikalta kohti talousvesikaivoa. Pohjaveden virtaussuunta voi selkeissä tapauksissa olla maastossa havaittavissa, mutta miten yksityishenkilö voi epäselvissä tapauksissa tämän varmistaa ilman merkittäviä lisäkustannuksia? Myöskin pohjavedenpinnan tason yläpuolisen suojakerrosvaatimuksen täyttyminen on epävarmaa, koska yksityishenkilön voi olla hyvin vaikea arvioida pohjavedenpinnan tasoa ja siten tarvittavan suojakerroksen paksuutta jätevesijärjestelmän ja pohjavedenpinnan välissä. Jätevesijärjestelmän suunnittelija/toteuttaja ehkä pystyy tarjoamaan tässä apua Ehdotamme 10.5 kohdassa maanalaisten säiliöiden poistaminen mainittavaksi, että tarkastuksissa huonokuntoisiksi todetut säiliöt tulee poistaa ja uusi säiliö tulee sijoittaa kohdan 10.1 määräysten mukaisesti Hangon kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä ei ole mainintaa polttonesteiden jakelusta pohjavesialueilla. Mm. Lohjan kaupungin ja Lausunto otetaan osittain huomioon. Muutetaan 6.3. pykälä seuraavasti: Talousjätevesien käsittely ja johtaminen tiiviisti asutuilla alueilla: Mikäli kiinteistön jätevesiä ei ole johdettu vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, tulee noudattaa jätevesien käsittelyn ohjeellista puhdistustasoa Määräystä on muutettu, katso kohta Ei muutoksia määräykseen. Jätevesijärjestelmän suunnittelijan tulee ottaa asiat huomioon jätevesijärjestelmän suunnitelmaa tehtäessä Lausunto otetaan osittain huomioon. Kohtaan 10.5 lisätään lause: Tarkastuksessa huonokuntoiseksi todettu säiliö tulee poistaa Ei muutoksia määräyksiin. Pohjavesialueilla noudatetaan valtioneuvoston asetusta nestemäisten

11 8. Hangon kaupunki, maankäyttöosasto Siuntion kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on oma kohtansa jakelun osalta. Ehdotamme pykälässä 10 mainittavaksi, että pohjavesialueilla sijaitsevilla jakeluasemilla tulee noudattaa, mitä valtioneuvoston asetuksessa 444/2010 määrätään. Lisäksi tulee huomioida uudistetun jakeluasemastandardin SFS 3352 mukaiset ohjeistukset suojausrakenteiden pinnoite- ja tiivistyskerrossuosituksista ja muista rakennesuosituksista uusien jakeluasemien osalta Ehdotamme harkittavaksi, että energia- ja lämpökaivojen sijoittaminen kiellettäisiin I luokan vedenhankintakäytössä olevilla pohjavesialueilla, erityisesti pohjaveden muodostumisalueilla Maalämpökaivon porauksessa muodostuvan lietteen (kiviaines +vesi) läjittämistä porattavan kiinteistön maaperään ei tule sallia. Vaikka kiviaines on itsessään vaaratonta, se voi tukkia maaperää ja vähentää pohjaveden muodostumista paikallisesti. Lisäksi se voi aiheuttaa pohjaveden samentumista. Ehdotamme, että kiviaines edellytetään kuljetettavaksi pois tontilta ja että porauksesta vastaavan tahon tulee huolehtia jätteen asianmukaisesta käsittelystä Pölyn- ja liukkaudentorjunnalle ei ole esitetty rajoituksia. Liukkaudentorjunnassa voidaan myös käyttää kemikaaleja, jotka ovat pienempi uhka pohjaveden laadulle kuin natriumkloridi. Kaliumformiaatti on todettu Suomen olosuhteissa lupaavimmaksi vaihtoehtoiseksi liukkaudentorjuntakemikaaliksi. Paikoin (mm. Lappohjassa) on Hangossa todettu korkeita kloridipitoisuuksia teiden läheisyydessä. Esitämme harkittavaksi, voisiko kunnossapitoluokat huomioon ottaen suosittaa vaihtoehtoisten liukkaudentorjuntakemikaalien käyttöä niillä pohjavesialueilla, joilla hydrogeologiset olosuhteet ovat otolliset Ensimmäisen luvun 1 :ssä (Soveltamisala ja tavoite) todetaan, että ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla. Kohdassa todetaan myös, että tällaisia määräyksiä 11 polttoaineiden jakelusta pohjavesialueella (444/2010). Ympäristönsuojelumääräyksissä ei toisteta lainsäädäntöä Ei muutoksia määräyksiin. Katso kohta Lausunto otetaan osittain huomioon. Perusteluja tarkennetaan Ei muutoksia määräyksiin. Määräyksiin ei ole otettu suosituksia. 1. Lausunto otetaan osittain huomioon. Poistetaan sana aina. Kaavamääräyksiä ja ympäristönsuojelumääräyksiä tulee soveltaa limittäin.

12 12 ovat mm. rakennusjärjestys ja kaavamääräykset. Niitä säätelee maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö, eikä ympäristölainsäädäntö. Siksi ei ole mahdollista ympäristönsuojelumääräyksissä säätää, että ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan aina ensisijaisina (ohi edellä mainittujen), vaikka niiden noudattaminen johtaisi parempaan ympäristönsuojelulliseen tasoon. Toisaalta maankäyttöosasto haluaa tähdentää, että esim. maanvuokrasopimuksiin otetaan maininta pohjavesialueesta silloin, kun vuokra-alue sijaitsee sillä Pykälässä 10 todetaan, ettei uusia lämmitysöljysäiliöitä saa sijoittaa maan alle. Toisaalta samassa pykälässä todetaan myöhemmin, että uudet maanpinnan tason alapuolella olevat säiliöt. Jää epäselväksi, mitä maan alle sijoittaminen tarkoittaa. Toisaalta 10.3 :ssä ja 10.5 :ssä kuitenkin todetaan, että ko. pykälien kohdalla maanalaisiksi säiliöiksi luetaan ympäröivän luonnollisen maanpintatason alapuolelle sijoitetut säiliöt riippumatta sitä, onko sellainen sijoitettu kellariin, bunkkeriin tai erilliseen tilaan. Ehkä olisi parempi sijoittaa tämäntyyppiset määritelmät yhteen kohtaan joko määräysten tai kolmannen luvun alkupuolelle, jotta lukija ne helposti tarvitessaan löytäisi Luku 4 käsittelee meluntorjuntaa. Hieman epäselväksi jää, mitä 11 :ssä halutaan tarkalleen määrätä. Milloin ja missä saa meluta - ja minkä verran? Ehkä olisi hyvä myös tarkemmin avata käsitteet häiritsevä melu ja erityisen häiritsevä melu Pykälässä 20 säädetään siitä, miten ympäristönsuojelumääräyksistä on mahdollista poiketa. Tosin herää kysymys, voiko lainkaan, jos poikkeamisesta ei saa aiheutua näiden tavoitteiden syrjäytymistä. (Pykälän ensimmäinen virke olisi ehkä myös syytä muotoilla uudelleen sujuvammaksi) Lausunto otetaan osittain huomioon. Lisätään pykälään 10.1 kolmas lause: Säiliö voidaan sijoittaa pohjavesialueella maanpinnan tason alapuolelle rakennuksen kellaritiloihin kun noudatetaan sisätiloissa säilytettäville kemikaaleille annettuja määräyksiä Ei muutoksia määräyksiin. Määräyksissä asetetaan aika- ja paikkarajoituksia äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden häiritsevälle käytölle sekä erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käytölle Ei muutoksia määräyksiin. Oikeus poikkeamiseen ympäristönsuojelumääräyksistä perustuu suoraan ympäristönsuojelulain 202 :n. Yleinen mahdollisuus poiketa yksittäistapauksissa määräyksistä on katsottu tarpeelliseksi sisällyttää määräyksiin koska todellisia määräysten soveltamistilanteita ei ole mahdollista huomioida tyhjentävästi määräyksiä annettaessa.

13 13 Poikkeamismahdollisuudet ovat tärkeitä toiminnanharjoittajien ja kuntalaisten oikeusturvan kannalta.

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Jätevedet käsittelyyn, YSL ja jätevesiasetus - muutokset Pääsääntöiset käsittelyvaatimukset Herkillä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan).

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan). 1 JOENSUUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TARKENTAVA SOVELTA- MISKÄYTÄNTÖ HAJA-ASUTUSALUEEN TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN Lainsäädäntö ja määräykset: Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus 10.6.2017. Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta - Kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen. - Kiinteistö liitetään

Lisätiedot

Täydennys lohjalaisille hyvä jätevesien käsittely esitteeseen 8.12.2009

Täydennys lohjalaisille hyvä jätevesien käsittely esitteeseen 8.12.2009 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LOHJALLA Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (Haja-asutuksen jätevesiasetus 542/2003)

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA.

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. Liite 1/1 OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. A. JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU,

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset NEUVO-hanke Yleinen lainsäädäntö Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Suomen perustuslaki

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1 HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista

Lisätiedot

Sisältö KOLARIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS

Sisältö KOLARIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1 KOLARIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS Sisältö 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 4.04.07 Sivu / 58/07.00.0 Ympäristölautakunta 4 9..07 Kaupunginhallitus 7 0.4.07 50 Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen Valmistelijat / lisätiedot: Erja Tiihonen, puh.

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelumääräykset 2012

VIRTAIN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelumääräykset 2012 VIRTAIN KAUPUNKI Ympäristönsuojelumääräykset 2012 VIRTAIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 TAVOITE...3 2 MÄÄRÄYSTEN ANTAMINEN JA VALVONTA...3 3 MÄÄRÄYSTEN

Lisätiedot

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Hydrogeologi Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus 11.4.2013 Esityksen sisältö Lämpökaivoihin liittyviä ympäristöriskejä Lämpökaivon rakentamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys 29.3.2011 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Jätevesien käsittely hajaasutusalueella Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräykset, perustelut

Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräykset, perustelut Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräykset, perustelut Sisällys Yleiset määräykset 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen... 2 4 Määräysten

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

IKAALISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET IKAALISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET IKAALISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET RUOVEDEN KUNTA 2012 RUOVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 TAVOITE...4 2 MÄÄRÄYSTEN ANTAMINEN JA VALVONTA...4

Lisätiedot

3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin

3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin RUOVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista

Lisätiedot

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 Asetus 209/2011 talousjätevesien käsittelystä Tavoite: haja-asutusalueen kiinteistöjen

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Marttila 7.12.2011 Jonna Hostikka Lainsäädäntöä Vesihuoltolaki (119/2001) Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön on liityttävä laitoksen viemäriverkostoon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 4201/11.01.03/2012 102 Haja-asutusalueen jätevesineuvonta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Riihimäen kaupunki MÄÄRÄYKSET RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 23.4.2007 Voimaantulo 1.6.2007 Määräysten 6.1, 6.4, 6.5 ja 6.6 osalta voimaantulo 1.1.2012 (kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

Hajajätevesilainsäädännön uudistaminen Kirkkonummen kunnan näkökulmasta

Hajajätevesilainsäädännön uudistaminen Kirkkonummen kunnan näkökulmasta Hajajätevesilainsäädännön uudistaminen Kirkkonummen kunnan näkökulmasta 29.3.2017 LINKKI2016-hankkeen loppuseminaari Lohjan kaupungintalo Monkola 29.3.2017 Kirkkonummen kunta/ ympäristönsuojelu, Elina

Lisätiedot

Muutokset ympäristönsuojelulaissa ja vaikutukset vesihuoltolain liittymisvelvollisuuteen

Muutokset ympäristönsuojelulaissa ja vaikutukset vesihuoltolain liittymisvelvollisuuteen Muutokset ympäristönsuojelulaissa ja vaikutukset vesihuoltolain liittymisvelvollisuuteen Johanna Kallio, SYKE / Kestävä vesihuolto Vesihuolto-pohjavesi - neuvottelupäivät, 4.-5.4.2017 Tampere Haja-asutusalueiden

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta 27.4.2016 Haja-asutuksen talousjätevesien käsittelyä koskevaa sääntelyä ehdotetaan kohtuullistettavan ja selkeytettävän Hallitusohjelman kirjaus

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa

Lisätiedot

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala ja tavoite... 4 2 Määräysten valvonta... 4 3 Paikalliset olosuhteet ja määritelmät...

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Voimaan 1.1.2004 Sievin kunnan ympäristötoimi ja Sie 1 TALOUSJÄTEVESIASETUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 3907/11.00.02/2015 73 Lausunto Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunnalle Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräysten päivitysehdotuksesta Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta?

Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? Hajajätevesilainsäädännön uusimmat käänteet Lohja 15.11.2010 1 Voimassa oleva lainsäädäntö Ympäristönsuojelulain säännökset talousjätevesistä 18 :ssä (ja 11 :ssä)

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Luonnos 12.9.2013

SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Luonnos 12.9.2013 SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Luonnos 12.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 1 Tavoite 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin

Lisätiedot

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2.

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2. Hajajätevesiasetus Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011 Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 1 Hajajätevesiasetuksen soveltamisala Sovelletaan viemäriverkoston ulkopuolella Soveltamisala

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 50/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 50/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 50/2015 1 (5) 193 TeliaSonera Finland Oyj:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava louhintatyö, Höyläämötie 4-8 sekä Valimotie 3 ja 5 HEL 2015-009643 T 11 01 00 02 Päätös

Lisätiedot

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos LIITE 3 Nastolan kunta Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaehdotusvaiheen vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Ehdotusvaiheen vastineet

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 1 148 NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN. Ympäristönsuojelutarkastaja Raimo Tuohisaari:

Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 1 148 NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN. Ympäristönsuojelutarkastaja Raimo Tuohisaari: Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 1 TEKE/187/2013 148 NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Ympäristönsuojelutarkastaja Raimo Tuohisaari: Rakla 20.2.2013 22 Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Lisätiedot

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET 1 ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET - Käytännön kokemuksia kartoitus- ja neuvontakäynneiltä Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia? -seminaari 15.11.2010 2 TAUSTA Hankkeen keskeisiä painopisteitä

Lisätiedot

Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta

Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta 12.10.2011 46 1 Luku Yleiset määräykset 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ympäristönsuojelulakia

Lisätiedot

KOUVOLAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOUVOLAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOUVOLAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyvä lukija Näiden ympäristönsuojelumääräysten tarkoituksena on helpottaa ympäristönsuojelulain soveltamista käytäntöön. Laki antaa ympäristönsuojelun tasolle yleislinjat

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hallitus

HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hallitus HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hallitus 13.4.2004 Hyväksytty: Valtuusto 26.4.2004 Voimaantulo: 1.5.2004 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 1.1 Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 25 Helsingin kaupungin Staran erityisen häiritsevää melua aiheuttava iskuvasaran käyttö Ritokalliontien ja Munkkiniemen puistotien välillä HEL 2016-001522 T 11 01 00

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

Muuttuvien hajajätevesisäädösten huomioiminen kuntien määräyskokoelmissa ja valvonnassa

Muuttuvien hajajätevesisäädösten huomioiminen kuntien määräyskokoelmissa ja valvonnassa Muuttuvien hajajätevesisäädösten huomioiminen kuntien määräyskokoelmissa ja valvonnassa Hajajätevedet järjestykseen risteilyllä Laivaseminaari 13.2.2017 Viking Line, m/s Gabriella Miira Riipinen ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräykset Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräykset Sisällys Yleiset määräykset 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen... 2 4 Määräysten suhde paikallisiin

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö Vesihuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vesilaki Ympäristönsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

04. SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ

04. SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta 04. Lu14 Paltamon kunta Vaarankyläntie 7 88300 PALTAMO LAUSUNTOPYYNTÖ 3.3.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ Sotkamon kunnan

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

KOUVOLAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

KOUVOLAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT KOUVOLAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Ympäristönsuojelumääräysten perusteluiden sisältö: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja

Lisätiedot

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa 6.6.2008 Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa Haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyä ohjaavat ympäristönsuojelulaki (86/2000), valtioneuvostonasetus talousjätevesien

Lisätiedot

1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...

1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... SOTKAMON KUNTA SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 TAVOITE... 1 2 MÄÄRÄYSTEN ANTAMINEN JA VALVONTA... 1 3 MÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN JA SUHDE MUIHIN MÄÄRÄYKSIIN...

Lisätiedot

Luonnos Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi

Luonnos Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi Luonnos Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi Sisällys Yleiset määräykset 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen... 2 4 Määräysten suhde

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

TERVETULOA JÄTEVESISEMINAARIIN!

TERVETULOA JÄTEVESISEMINAARIIN! 1 TERVETULOA JÄTEVESISEMINAARIIN! Muutamme uusiin tiloihin Lohjalla! Jäsenet kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset Tavoitteet vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen Toiminta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 59 29.04.2015 Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39 YMPTEKLT 59 Ympäristötarkastaja Asia Osuuskauppa Maakunta on toimittanut ympäristönsuojeluviranomaiselle

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 12.5.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 12.5.2014 18:00, Pöytäkirja SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 12.5.2014 18:00, Pöytäkirja 19 LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET... 1 Pykälän liite: Liite 1: Lopen ympäristönsuojelumääräykset... 2 Pykälän liite: Liite 1: Lopen ympäristönsuojelumääräysten

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT. Konneveden kunnanvaltuusto 13.11.2012

KONNEVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT. Konneveden kunnanvaltuusto 13.11.2012 KONNEVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Konneveden kunnanvaltuusto 13.11.2012 Voimaan 1.1.2013 2 Kannen kuva: Kuhjolampi 2007 Kuvaaja: Piia Koski 3 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

KONNEVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT LUONNOS 28.6.2012 KONNEVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Konneveden kunnanvaltuusto xx.xx.2012 Voimaan xx.xx.2012 2 Kannen kuva: Kuhjolampi 2007 Kuvaaja: Piia Koski 3 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 Johdanto Ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) 19 :n mukaan kunnilla on mahdollisuus antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

JOKIOISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 JOKIOISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 2012 Valtuusto 07.06.2012 22 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin

Lisätiedot

Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla Ympäristönsuojelulaki 16 luku Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 154 Talousjätevesien käsittelyyn liittyvät määritelmät Tässä luvussa tarkoitetaan: 1) talousjätevedellä

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 www.luvy.fi Aatteellinen yhdistys aatteellista toimintaa ja sitä tukevaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 10.10.2013 Sivu 1 / 1 2091/11.00.02/2013 Ympäristölautakunta 44 16.5.2013 91 Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten muuttaminen (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Erja Tiihonen,

Lisätiedot

Isonkyrön Kunnan Ympäristönsuojelumääräyksien perustelut

Isonkyrön Kunnan Ympäristönsuojelumääräyksien perustelut Isonkyrön Kunnan Ympäristönsuojelumääräyksien perustelut 2 PERUSTELUT Yleisperusteena kaikille annetuille määräyksille on ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen sekä pilaantumisesta aiheutuvien haittojen

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Perustelut, luonnos 12.9.2014

SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Perustelut, luonnos 12.9.2014 SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Perustelut, luonnos 12.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma

Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma YS-määräysselvitys 2 Ympäristönsuojelumääräykset Ympäristöoikeudellinen ohjauskeino» Säädöshierarkkisesti lakia ja asetuksia alempana» Syrjäytyvät, mikäli samasta asiasta säädetään ylemmänasteinen säädös

Lisätiedot

Maanviljelijänä pohjavesialueella. 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK

Maanviljelijänä pohjavesialueella. 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK Maanviljelijänä pohjavesialueella 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK Esityksen sisältö 1. Pohjavesialueen sijainti 2. Nitraattiasetus 3. Kasvinsuojeluaineet

Lisätiedot

Millainen remontti laukaisee jätevesijärjestelmän saneerauksen? Jätevesineuvojien lakipäivä Suomen ympäristökeskus 7.4.

Millainen remontti laukaisee jätevesijärjestelmän saneerauksen? Jätevesineuvojien lakipäivä Suomen ympäristökeskus 7.4. Millainen remontti laukaisee jätevesijärjestelmän saneerauksen? Jätevesineuvojien lakipäivä Suomen ympäristökeskus 7.4.2017 Erja Werdi/YM Ympäristönsuojelulaki ja uusi hajajätevesiasetus Uudistunut lainsäädäntö

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet LEMPÄÄLÄN KUNNANYMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 11.6.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN (PoSan) YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN (PoSan) YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN (PoSan) YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty: PoSan ympäristö- ja terveyslautakunta 21.12.2011 Voimaantulo: 1.2.2012 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

JÄTEVESIASETUKSEN 542/2003 VAIKUTUKSET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN

JÄTEVESIASETUKSEN 542/2003 VAIKUTUKSET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN JÄTEVESIASETUKSEN 542/2003 VAIKUTUKSET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN Vesihuoltolaki 9.2.2001/119 - Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma 1.4.2004 mennessä määritellään mm., mille alueilla viemäriverkosto

Lisätiedot

Konneveden kunnan ympäristönsuojelumääräykset 2.3.2005

Konneveden kunnan ympäristönsuojelumääräykset 2.3.2005 Konneveden kunnan ympäristönsuojelumääräykset 2.3.2005 Hyväksytty Konneveden kunnanvaltuustossa 13.4.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN (SOTESIN) JÄSENKUNTIEN (PUNKALAIDUN JA SASTAMALA) YHTEISET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN (SOTESIN) JÄSENKUNTIEN (PUNKALAIDUN JA SASTAMALA) YHTEISET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN (SOTESIN) JÄSENKUNTIEN (PUNKALAIDUN JA SASTAMALA) YHTEISET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 26.3.2013 1 SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN (SOTESIN)

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

KONTIOLAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT KONTIOLAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 Johdanto Ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) 19 :n mukaan kunnilla on mahdollisuus antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet Paimiossa

1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet Paimiossa 1 PAIMION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset

Lisätiedot

LIEDON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

LIEDON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LIEDON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KUNNANVALTUUSTO 28.9.2015 80 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 26 Lujatalo Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava paalutus osoitteessa Suolakivenkatu 15 Herttoniemessä HEL 2016-001719 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

2.1 Someron kaupunginvaltuusto on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella.

2.1 Someron kaupunginvaltuusto on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella. 1 Someron kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä

Lisätiedot

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö Kaavoitus ja pohjavedet Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö 7.10.2015 Kaavoitus ja pohjavedet, sisältö: Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa Esimerkkejä

Lisätiedot

Muuttuva Murausasetus. ajankohtaista. INFRA ry Juha Laurila

Muuttuva Murausasetus. ajankohtaista. INFRA ry Juha Laurila Muuttuva Murausasetus ja muuta ajankohtaista 2.5.2017 Juha Laurila Vna 800/2010 Valtioneuvoston asetuskivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 300 metrin sääntö 3

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

PARKANON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT PARKANON KAUPUNKI PARKANON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Määräysten antamisen tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa tai vähentää

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1.1.2007

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1.1.2007 Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1.1.2007 Kaupunkiympäristön kehittäminen, ympäristöpalvelut 1 Tampereen kaupunginvaltuuston päätös 18.12.2006 Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Lisätiedot

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Ulvila Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat, Sanna-Liisa Suojasto 9.2.2010 1 MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Kotitarvekäyttö

Lisätiedot

Heinäveden Kunnan YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

Heinäveden Kunnan YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Heinäveden Kunnan YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty 24.9.2012 Heinäveden kunnan kunnanvaltuustossa, voimaantulo 1.11.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO SIVU LUKIJALLE... 3 1 LUKU : YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1

Lisätiedot

MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Mänttä - Vilppulan kaupunginvaltuusto 10.10.20 Voimaan 17..20 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 2 Määräysten

Lisätiedot

Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Hyväksytty Oulun kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 170 Oulun seudun ympäristötoimi Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä Postiosoite: PL

Lisätiedot

Hausjärven kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Hausjärven kunnan ympäristönsuojelumääräykset Hausjärven kunnan ympäristönsuojelumääräykset 2 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista

Lisätiedot

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala ja tavoite... 4 2 Määräysten valvonta... 4 3 Paikalliset olosuhteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 159. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 159. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.11.2013 Sivu 1 / 1 2091/11.00.02/2013 Ympäristölautakunta 44 16.5.2013 Ympäristölautakunta 91 10.10.2013 Kaupunginhallitus 319 28.10.2013 159 Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten muuttaminen

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Pohjois-Espoon asukasfoorumi Ruskatalon auditorio, Kalajärvi, 28.10.2010 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Haja-asutusalueen jätevesien

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Annettu ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla Nokian kaupunginvaltuuston päätös 29.1.2007 Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2 (17) Nokian kaupungin

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012 TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena

Lisätiedot