HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET"

Transkriptio

1 HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Soveltamisala ja tavoite Määräysten valvonta Paikalliset olosuhteet ja määritelmät LUKU VESIENSUOJELU JA JÄTEVESIEN JOHTAMINEN Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu Vesikasvillisuuden poisto Talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla LUKU JÄTTEET JA KEMIKAALIT Kiinteistön jätehuollon järjestäminen Jätteen kertaluonteinen hyödyntäminen maanrakentamisessa Vaaralliset jätteet Polttonesteiden ja muiden vaarallisten kemikaalien varastointi ja käsittely LUKU MELUNTORJUNTA Häiritsevää melua koskevat määräykset Tiedotusvelvollisuus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta toiminnasta Meluilmoitusta edellyttävät toiminnat ja tapahtumat LUKU ILMANSUOJELU Savukaasupäästöjen haitallisten vaikutusten ehkäisy Rakennus-, kunnostus- ja puhtaanapitotöistä mahdollisesti aiheutuvan ympäristön pilaantumisen torjunta... 15

2 6 LUKU ENERGIAKAIVO- JA MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄT Energiakaivo- ja maalämpöjärjestelmien sijoittaminen Energiakaivojen ja maalämpöpiirien rakentamisessa ja käytössä muodostuvat jätteet LUKU MUUT PÄÄSTÖJEN EHKÄISEMISEKSI ANNETTAVAT MÄÄRÄYKSET Veneiden huolto- ja säilytysalueet LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamukset LUKU VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo Siirtymäkausimääräykset LIITE: Hangon pohjavesialueet

3 JOHDANTO Hangon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on turvata terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö. Määräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä vähentää ja poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa koko kaupungin alueella ja velvoittavat kaikkia kaupungin alueella toimivia asuinpaikasta riippumatta. Ympäristönsuojelumääräyksillä selkeytetään tulkintoja ja taataan eri toimijoiden tasavertainen kohtelu. Ympäristönsuojelumääräykset voivat olla vaatimuksiltaan lainsäädäntöä tiukemmat. Esimerkiksi tiukennettuja raja-arvoja on esitetty jätevesien käsittelyn osalta ranta- ja pohjavesialueille, johtuen Hangon sijoittumisesta aivan Itämeren lähivaluma-alueelle ja toisaalta alueen pohjaveden toimiessa tärkeänä väestön talousvesivarantona. Ympäristönsuojelumääräyksillä tähdätään meren ja pinta- ja pohjavesien hyvän tilan saavuttamiseen, josta on säädetty vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetulla lailla (1299/2004). Hangon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja ne ovat saaneet lainvoiman xx.xx Yhteystiedot Hangon kaupunki Ympäristönsuojelu Santalantie HANKO Puh Fax

4 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Tähän lukuun on koottu yleisiä periaatteita ja ohjeita määräysten tavoitteista sekä niiden antamisesta, valvonnasta, soveltamisesta ja suhteista muihin määräyksiin. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 :n mukaan kaupunki voi antaa tämän lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Määräykset eivät kuitenkaan voi koskea ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista toimintaa eivätkä poikkeuksellista tilannetta koskevaa, ilmoitusvelvollista tai puolustusvoimien toimintaa. Ympäristönsuojelumääräykset eivät myöskään voi koskea toimintaa, jonka ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa ja joka rekisteröidään tietojärjestelmään siten kuin ympäristönsuojelulaissa säädetään. 1 Soveltamisala ja tavoite Hangon kaupungissa on noudatettava näitä paikallisiin olosuhteisiin perustuvia ympäristönsuojelumääräyksiä. Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla ja tarvittaessa niiden kanssa samanaikaisesti. Tällaisia määräyksiä ovat mm. rakennusjärjestys, jätehuoltomääräykset ja kaavamääräykset. Muita huomioitavia ovat vedenottamoiden suojaaluemääräykset. Natura-alueilla ja muilla luonnonsuojelualueilla noudatetaan niitä koskevia luonnonsuojelusäädöksen määräyksiä. Mikäli samasta asiasta on säädetty muussa kunnallisessa määräyksessä, tulee ympäristönsuojelumääräystä noudattaa, kun se johtaa parempaan ympäristönsuojelulliseen tasoon. Kaupungin muiden viranomaisten tulee lupa-asiaa ratkaistaessa tai muuta viranomaispäätöstä tehtäessä ottaa huomioon, mitä ympäristönsuojelumääräyksissä säädetään. Nämä määräykset ovat voimassa koko Hangon kaupungin alueella, jollei näissä määräyksissä toisin säädetä. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulain 1. luvussa on säädetty. 2 Määräysten valvonta Näitä määräyksiä valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Hangon kaupungissa ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää itselleen kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. 4

5 3 Paikalliset olosuhteet ja määritelmät Hangon kaupungissa paikalliset olosuhteet ja alueet, joilla ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen, poistaminen ja vähentäminen edellyttävät tarkennettuja yleisiä määräyksiä, ovat seuraavat: pohjavesialue, jolla tarkoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeää (luokka I) ja vedenhankintaan soveltuvaa (luokka II) pohjavesialuetta. Pohjavesialueiden sijaintitiedot löytyvät valtion ympäristöhallinnon sähköisestä karttapalvelusta ja kaupungin ympäristönsuojelutoimistosta. ranta-alue, jolla tarkoitetaan maa-aluetta, joka ulottuu vähintään 100 metrin päähän meren keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. vesistö, jolla tarkoitetaan merta, järviä, lampia, jokia, puroja ja muita luonnollisia vesialueita sekä tekojärveä, kanavaa ja muita vastaavia keinotekoisia vesialueita. Vesistönä ei kuitenkaan pidetä ojaa, noroa ja lähdettä. taajaan rakennettu alue, jolla tarkoitetaan sellaisia asemakaavoitettuja alueita, joissa on yhtenäinen ja tiheä rakennuskanta tai asutus sekä muita tiiviitä asutuskeskittymiä jolla tarkoitetaan sellaista yhtenäistä asutusta, jossa asuinrakennusten välimatka ei ylitä 200 metriä ja jossa on vähintään 5 asuinrakennusta tai niihin verrattavaa muuta rakennusta. 2 LUKU VESIENSUOJELU JA JÄTEVESIEN JOHTAMINEN 4 Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu on toteutettava niin, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa eikä haittaa naapurustolle. Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden satunnainen pesu miedoilla pesuaineilla, jotka eivät sisällä hiilivetyliuottimia, on sallittu myös siten, että jätevedet johdetaan maaperään, ei kuitenkaan suoraan vesistöön. Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden ammattimainen tai laajamittainen pesu tai pesu hiilivetyliuottimia sisältävillä pesuaineilla on sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, jonka pesuvedet käsitellään hiekan- ja öljynerotuskaivoissa tai muussa tarkoitukseen soveltuvassa laitteistossa ja johdetaan keskitettyyn jätevedenpuhdistukseen. Katu- tai tiealueella ja muilla yleisessä käytössä olevilla alueilla on ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu kielletty. Perustelut: Vesiä maastoon johdettaessa on aina pidettävä huoli siitä, ettei aiheuteta ympäristön pilaantumista. Hiilivetyliuottimia sisältävät aineet voivat aiheuttaa maaperän ja pohjaveden pilaantumista. Pohjavesialueilla satunnainen oman auton pesu omakotitalon pihalla voidaan kuitenkin sallia vedellä ja miedoilla pesuaineilla. Tällöinkään ei saa aiheuttaa vettymistä tai muuta haittaa naapurin kiinteistölle tai yleiselle alueelle. Ranta-alueilla vesien pilaantumisen estämiseksi pesuvesiä ei saa johtaa puhdistamattomina suoraan vesistöön. Ajoneuvojen, veneiden ja muiden vastaavien laitteiden ammattimaisesta tai laajamittaisesta pesusta syntyy paljon jätevesiä, jotka voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumista. Jätevedet on esikäsiteltävä asianmukaisesti ja johdettava edelleen jätevedenpuhdistamolle. Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja muiden vastaavien laitteiden pesu saattaa aiheuttaa ympäristön pilaantumista sekä yleisen viihtyvyyden tai turvallisuuden vähentymistä, siksi pesu katu- tai tiealueella ja muilla yleisessä käytössä olevilla alueilla on kielletty 5

6 5 Vesikasvillisuuden poisto Vesikasvien niittoa ei tule tehdä lintujen pesimäaikana. Leikattaessa tai kerättäessä merestä vesikasvillisuutta on kasvijäte poistettava vedestä tai jäältä välittömästi kuivalle maalle siten, ettei se ole tulvavesien huuhdeltavissa ja käsiteltävä niin, että siitä ei pääse valumaan ravinteita mereen tai aiheudu muutakaan ympäristöhaittaa. Perustelut: Vesikasvillisuuden leikkaus- tai keräysjäte on hyödynnettävä tai käsiteltävä vesistön tilan pilaamisen estämiseksi. 6 Talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa ympäristönsuojelulain ja valtioneuvoston talousjätevesien käsittelyä koskevan asetuksen vaatimuksia. Jätevesien käsittelyjärjestelmä on suunniteltava ja mitoitettava ja järjestelmää käytettävä ja huollettava siten, että käsittelyllä saavutetaan asetuksen mukainen kuormituksen väheneminen. Pohjavesi- ja ranta-alueilla sekä tiiviisti asutuilla alueilla tulee noudattaa jätevesien käsittelyn tiukempia ohjeellisia puhdistusvaatimuksia. Perustelut: Ympäristönsuojelulain mukaan määräyksiä voidaan antaa toimista, rajoituksista ja rakennelmista, joilla ehkäistään päästöjä ja niiden haitallisia vaikutuksia. Määräykset voivat koskea mm. jätevesien alueellisia puhdistusvaatimuksia tai etäisyysvaatimuksia rantavyöhykkeellä. Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) todetaan, että talousjätevesien ympäristöön joutuvaa kuormitusta on vähennettävä orgaanisen aineen (BHK7) osalta vähintään 80 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 % ja kokonaistypen osalta vähintään 30 % verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen (vähimmäisvaatimukset) muilla kuin pohjavesi- ja ranta-alueilla. Pilaantumiselle herkillä alueilla ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta tulee vähentää orgaanisen aineen osalta vähintään 90 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 % ja kokonaistypen osalta vähintään 40 % verrattuna hajajätevesiasetuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen (ohjeellinen puhdistustaso). Vähäisetkin jätevedet tulee johtaa hallitusti maaperään esimerkiksi imeytyskaivon, -kuopan tai muun sellaisen käyttöön tarkoitetun rakenteen kautta. Tiskivesille tai muille sellaisille jätevesille, jotka voivat tukkia rakenteen, suositellaan yksinkertaista saostusrakennetta ennen maahan johtamista. On tärkeää, että nämä pienetkään jätevedet eivät joudu vesistöön pintavaluntana. Määräyksissä on määritelty ne jätevesien käsittelyn vähimmäisvaatimukset, joilla katsotaan voitavan ehkäistä ympäristön pilaantuminen. Määräykset koskevat asuinkäytössä olevien kiinteistöjen jätevesien käsittelyä, mutta mikäli yritys- ja teollisuustoiminnan jätevedet ovat määrältään ja koostumukseltaan rinnastettavissa asuinkiinteistöjen jätevesiin, voidaan niiden osalta noudattaa vastaavia määräyksiä. Jätevesien käsittelyvelvollisuudesta vapautetaan nk. ikäperusteisen automaattipoikkeuksen piirissä olevat kiinteistöllä vakituisesti asuvat kiinteistönhaltijat, jotka ovat täyttäneet 68 vuotta ennen Tämän henkilökohtaisen poikkeuksen edellytys on, että ko. kiinteistön talousjätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. 6.1 Talousjätevesien käsittely ja johtaminen pohjavesialueilla Talousjätevesien imeyttäminen maahan pohjavesialueilla on kielletty. Vesikäymäläjätevedet on johdettava jätevesiviemäriin tai mikäli se ei ole mahdollista, tiiviiseen umpisäiliöön tai käsiteltävä tiiviissä jätevedenkäsittelyjärjestelmässä ja johdettava tiiviissä jätevesiputkessa pohjavesialueen ulkopuolelle. Mikäli jäteveden joukossa ei ole käymäläjätevettä, voidaan jätevedet käsittelyn jälkeen johtaa kivipesän kautta ojaan, ei kuitenkaan suoraan vesistöön. 6

7 Perustelut: Jätevesien tiukempi puhdistustaso pohjavesialueilla on tarpeen pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. Pohjavesialueella jätevesien haitta-aineet voivat kulkeutua pohjaveteen aiheuttaen ympäristö- ja terveyshaittoja sekä juomaveden pilaantumista. Kiinteistöillä, joissa on kaksoisviemäröinti tai kuivakäymälä, voidaan käsitellyt harmaat jätevedet johtaa maastoon myös pohjavesialueella, mikäli ne voidaan johtaa kiinteistöllä sellaiseen paikkaan josta ei aiheudu pohjaveden pilaantumista. 6.2 Talousjätevesien käsittely ja johtaminen ranta-alueilla ja saarissa Ranta-alueilla vesikäymälän jätevedet on johdettava umpisäiliöön. Ranta-alueilla on noudatettava ohjeellista puhdistustasoa myös silloin, kun syntyy pelkästään harmaita jätevesiä. Vesikäymälän rakentaminen on kielletty kiinteistöillä ja saarilla, joihin ei ole lietesäiliön tyhjennyskaluston edellyttämää tieyhteyttä. Jäteveden käsittelyrakenteet ranta-alueilla tulee toteuttaa ja sijoittaa siten, etteivät puhdistamattomat jätevedet ylimmän tulvakorkeuden aikanakaan pääse suoraan vesistöön tai pilaa mahdollisia lähellä sijaitsevia talousvesikaivoja. Perustelut: Jätevesien sisältämät ravinteet voivat aiheuttaa vesistöjen rehevöitymistä ja mikrobit terveyshaittoja heikentäen uimavesien laatua. Ranta-alueilla ja saaristossa jätevedet kulkeutuvat nopeasti vesistöihin, joten pilaantumisen vaara on muihin alueisiin nähden suurempi. Ranta-alueilla tulee ottaa huomioon tulva-alueen erityispiirteet ja tulvan vaikutus jäteveden puhdistuslaitteistojen toimintaan. Raskas tyhjennyskalusto asettaa erityisiä vaatimuksia mm. tien leveydelle, yleiselle kunnolle ja kestävyydelle vaihtelevien sääolosuhteiden lisäksi. 6.3 Talousjätevesien käsittely ja johtaminen tiiviisti asutuilla alueilla Mikäli kiinteistön jätevesiä ei ole johdettu vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, tulee noudattaa jätevesien käsittelyn ohjeellista puhdistustasoa. Perustelut: Tiiviisti asutuilla alueilla jätevesien purkupaikkoja sekä talousvesikaivojen muodostamia suoria yhteyksiä pohjaveteen on samalla alueella tiheästi, mikä aiheuttaa riskin pohjaveden pilaantumiselle sekä hajuhaitoille. 6.4 Suojaetäisyydet Jätevesien käsittelylaitteistojen sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittamisessa tulee noudattaa vähintään taulukossa 1 esitettyjä suojaetäisyyksiä. Suojaetäisyydellä tarkoitetaan lyhyintä etäisyyttä jätevedenkäsittelylaitteista ja purkupaikasta häiriintyvään kohteeseen. Pohjaveden virtaussuunta ei saa olla jäteveden käsittely- ja purkupaikalta kohti talousvesikaivoa. 7

8 TAULUKKO 1 Kohde Talousvesikaivo - huonosti läpäisevä maaperä - hyvin läpäisevä maaperä Suojaetäisyys vähintään (m) Ilman Käymäläjätevedet käymäläjätevesiä Vesistö Tontin raja 5 10 Suojakerros pohjavesitason yläpuolella - jäteveden maasuodattamossa - jäteveden maahanimeyttämössä 0,5 1 0,5 2 Jos asuin-, lomarakennuksessa tai erillisessä saunarakennuksessa ei ole vesijohtoa, voidaan tulevat pesuvedet, mikäli niiden määrä on vähäinen (kantovesi), imeyttää lähemmäksi kuin 30 metriä rantaviivasta, ei kuitenkaan lähemmäksi kuin loma- tai saunarakennus. Jätevedet eivät saa joutua suoraan vesistöön. Perustelut: Talousvesikaivon sijaitessa maaston korkeuskäyrien suhteen jätevesijärjestelmän yläpuolella, pystytään todennäköisesti estämään kaivoveden pilaantuminen. Vähäiset jätevedet voidaan imeyttää rakennuksen läheisyyteen ilman vaatimusta pumppauksesta etäämmälle. 3 LUKU JÄTTEET JA KEMIKAALIT 7 Kiinteistön jätehuollon järjestäminen Kiinteistön jätehuollon järjestämistä koskevat yksityiskohtaiset määräykset annetaan Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan hyväksymissä jätehuoltomääräyksissä. 8 Jätteen kertaluonteinen hyödyntäminen maanrakentamisessa Jätteen hyödyntäminen maanrakentamisessa on kielletty pohjavesialueella. Vähäisiä määriä (<500 tn) puhdasta betoni- ja tiilijätettä ja muita hyödyntämiskelpoisia jätteitä mukaan lukien pilaantumattomia jätemaita, esim. ruoppausmassoja, saa hyödyntää maarakentamisessa edellyttäen, ettei ympäristönsuojeluviranomainen kiellä sijoittamista ja sijoittamisesta ei aiheudu ympäristön pilaantumista. Tarvittaessa kunnan valvontaviranomainen ohjaa ilmoitukset lupa- tai rekisteröintimenettelyyn. Jätemateriaalin tulee olla tekniseltä kelpoisuudeltaan ja ympäristövaikutuksiltaan tarkoitukseen soveltuvaa eikä sijoittamisesta saa aiheutua ympäristön pilaantumista. Kiinteistön haltijan on tehtävä valvonnallinen ilmoitus jätteen hyödyntämisestä ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 30 päivää ennen toimenpidettä. Ilmoituksessa on esitettävä hyödynnettävän jätteen määrä, alkuperä, esikäsittelytapa ja hyödyntämispaikka. 8

9 Jätteiden sijoittamiselle maaperään tulee olla maanomistajan suostumus. Kiinteistön haltijan vaihtuessa maaperään sijoitetuista jäte-eristä on annettava tieto kiinteistön uudelle haltijalle. Perustelut: Pienimuotoinen jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa ei edellytä ympäristölupaa, mutta sillä voi olla haitallisia vaikutuksia maaperään, pohjaveteen tai vesistöön. Hyödyntämiskelpoisella jätteellä korvataan neitseellistä raaka-ainetta. Määräyksessä esitetään ehdot, joita noudattamalla näitä haittoja voidaan estää. Ilmoitusvelvollisuus on tarpeen valvonnan järjestämiseksi. Määräys ei koske ammattimaista uusiokäyttöä joka edellyttää ympäristölupaa tai rekisteröintiä. 9 Vaaralliset jätteet Vaaralliset jätteet, kuten esimerkiksi öljyt, maalit, torjunta-aineet ja liuottimet, tulee varastoida ja säilyttää siten, että niiden pääsy maaperään tai ympäristöön on estetty. Ulkona olevien vaarallisten jätteiden varastojen on oltava katettuja, aidattuja ja lukittuja tai ulkopuolisten pääsy varastoon on muutoin estettävä. Perustelut: Vaarallista on jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa vuoksi voi aiheuttaa erityistä haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Erityisesti nestemäiset vaaralliset jätteet voivat aiheuttaa ympäristö- ja terveyshaittoja. Ympäristönsuojelulain mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä eikä muutakaan ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (maaperän pilaamiskielto). 10 Polttonesteiden ja muiden vaarallisten kemikaalien varastointi ja käsittely Kemikaalit on säilytettävä siten, että mahdollisissa vuototilanteissa kemikaalien valuminen maaperään ja joutuminen edelleen pinta- ja pohjaveteen on estetty. Myös haihtuvien yhdisteiden pääsy ilmaan tulee estää. Kemikaalien säilytykseen käytettävissä säiliöissä tai astioissa tulee olla helposti luettavassa paikassa maininta siitä, mitä kemikaalia säiliö tai astia sisältää. Kemikaalisäiliöt ja suoja-altaat on sijoitettava siten, että niiden kunto voidaan todeta esteettömästi ja mahdolliset vuodot havaita nopeasti. Säiliöiden ja suojarakenteiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti. Työmaa-alueilla käytettävien säiliöiden tulee olla rakenteeltaan valuma-altaallisia, kaksoisvaippaisia tai sellaisia yksivaippasäiliöitä, jotka ovat myös Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä (369/2011) mukaisia IBC-pakkauksia. Säiliöt on varustettava lukituksella ja ylitäytönestolaitteella. Pysyvät polttonesteiden tankkaus- ja täyttöpaikat on päällystettävä tiiviillä, kemikaaleja läpäisemättömällä pinnoitteella. Ulkona olevien kemikaalien varastojen on oltava aidattuja ja lukittuja tai ulkopuolisten pääsy varastoon on muutoin estettävä. Perustelut: Öljy ja useat muut yleisesti käytetyt kemikaalit aiheuttavat ympäristöön päästessään ympäristön pilaantumisvaaran. Erityisen ongelmallisia ovat nestemäiset aineet jotka voivat imeytyä nopeasti maaperään ja kulkeutua veteen liuenneena kauaskin onnettomuuspaikalta. Nämä määräykset on annettu kemikaalivuotojen hallitsemattoman ympäristöön pääsemisen ja niistä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. 9

10 10.1 Polttonesteiden ja muiden kemikaalien säilytys pohjavesialueella Pohjavesialueella uusia lämmitysöljysäiliöitä, muita kemikaalisäiliöitä tai niiden putkistoja ei saa sijoittaa maan alle. Uudet kiinteät säiliöt tulee varustaa tarkoituksenmukaisin valvonta- ja hälytyslaittein. Säiliö voidaan sijoittaa pohjavesialueella maanpinnan tason alapuolelle rakennuksen kellaritiloihin kun noudatetaan sisätiloissa säilytettäville kemikaaleille annettuja määräyksiä. Ulkotiloissa kemikaalit tulee säilyttää kaksoisvaipallisissa säiliöissä tai siten, että kemikaaliastiat on sijoitettu maan päälle, katokselliseen, reunukselliseen ja pinnaltaan tiivistettyyn suoja-altaaseen. Suojaaltaan on oltava tilavuudeltaan vähintään 100 % alueelle sijoitettavien astioiden ja säiliöiden yhteenlasketusta tilavuudesta. Vuototilanteessa kemikaalin pääsy viemäriin tai maaperään tulee olla estetty. Tämä määräys ei koske ennen näiden ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa asennettuja maanalaisia säiliöitä. Sisätiloissa säilytettävät kemikaalit tulee pohjavesialueella säilyttää kaksoisvaipallisessa säiliössä tai siten, että astiat tai säiliöt on sijoitettu tiivislattiaisen, kynnyksin tai lattiakaadoin varustettuun viemäröimättömään tilaan, tai erilliseen vähintään 100 %:n tiivispintaiseen suoja-altaaseen. Vuototilanteessa kemikaalin pääsy viemäriin tai maaperään tulee olla estetty ja säiliön kunnon tulee olla ulkoapäin tarkastettavissa. Uudet, maanpinnantason alapuolella olevat yli 1 m3:n kokoiset säiliöt on aina varustettava vähintään 100 %:n tiivispohjaisella suoja-altaalla tai niiden on oltava 2-vaippasäiliöitä. Perustelut: Pohjaveden pilaamiskiellon vuoksi uusien maanalaisten kemikaalisäiliöiden sijoittaminen pohjavesialueille on kokonaan kielletty. Maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi on nestemäisten terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien maanpäällisten säiliöiden oltava kaksoisvaipallisia tai kemikaalisäiliöt on sijoitettava vuotojen varalta siten, että suojaallas vastaa tilavuudeltaan vähintään 100 %:sti suoja-altaisiin sijoitettujen säiliöiden tilavuutta. Sisätiloissa kemikaalisäiliöiden tulee olla kaksoisvaipallisia tai tilassa, joka muodostaa vähintään säiliön tilavuuden suuruisen tiiviin tilan. Isommilta uusilta säiliöiltä edellytetään kellaritiloihin sijoitettaessa erillistä suoja-allasta tai kaksoisvaipparakennetta Polttonesteiden ja muiden kemikaalien säilytys pohjavesialueen ulkopuolella Ulkotiloissa kemikaalit tulee säilyttää kaksoisvaipallisissa säiliöissä tai siten, että kemikaaliastiat on sijoitettu katokselliseen, reunukselliseen ja pinnaltaan tiivistettyyn suoja-altaaseen. Suoja-altaan tilavuuden on oltava vähintään 100 % suurimman alustalle sijoitettavan astian tai säiliön tilavuudesta. Vuototilanteessa kemikaalin pääsy viemäriin tai maaperään tulee olla estetty. Tämä määräys ei koske ennen näiden ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa asennettuja maanalaisia säiliöitä. Sisätiloissa säilytettävät kemikaalit tulee säilyttää kaksoisvaipallisessa säiliössä tai siten, että astiat tai säiliöt on sijoitettu tiivislattiaiseen, kynnyksin tai lattiakaadoin varustettuun viemäröimättömään tilaan tai erilliseen vähintään 100 %:n suoja-altaaseen. Vuototilanteessa kemikaalin pääsy viemäriin tai maaperään tulee olla estetty ja säiliön kunnon tulee olla ulkoapäin tarkistettavissa. Perustelut: Maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi on nestemäisten terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien maanpäällisten säiliöiden oltava ulkotiloissa kaksoisvaipallisia tai kemikaalisäiliöt on sijoitettava vuotojen varalta suoja-altaaseen, joka vastaa tilavuudeltaan vähintään suurimman säiliön tilavuutta. Sisätiloissa kemikaalisäiliöiden tulee olla kaksoisvaipallisia tai tilassa, joka muodostaa vähintään säiliön tilavuuden suuruisen tiiviin tilan. 10

11 10.3 Säiliöiden tarkastaminen Tarkastuksen saa suorittaa vain turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä tarkastaja. Tarkastusvelvollisuus ei koske kaksoisvaippasäiliöitä tai suoja-altaassa olevia säiliöitä, joissa on hälyttävä vuodonilmaisujärjestelmä. Pohjavesialueella ja rantavyöhykkeellä sijaitsevat maanalaiset öljy- ja kemikaalisäiliöt putkivetoineen ja suojarakenteineen tulee tarkastuttaa ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua säiliön ensiasennuksesta ja tämän jälkeen säännöllisesti vähintään kerran viidessä vuodessa ellei säiliön kuntoluokituksen vuoksi ole tarpeen tehdä tarkastusta useammin. Muut kuin maanalaiset säiliöt putkivetoineen ja suojarakenteineen tulee tarkastuttaa vähintään kerran kymmenessä vuodessa, ellei säiliön kuntoluokituksen vuoksi ole tarpeen tehdä tarkastusta useammin. Kopio tarkastuspöytäkirjasta tulee toimittaa pelastusviranomaiselle tiedoksi. Maanalaisiksi säiliöiksi luetaan tässä ympäröivän luonnollisen maanpintatason alapuolelle sijoitetut säiliöt riippumatta siitä, onko ne sijoitettu kellariin, bunkkeriin tai erilliseen tilaan. Pohjavesialueiden ja rantavyöhykkeiden ulkopuolella sijaitsevat säiliöt putkivetoineen ja suojarakenteineen tulee tarkastuttaa vähintään kerran kymmenessä vuodessa, ellei säiliön kuntoluokituksen vuoksi ole tarpeen tehdä tarkastusta useammin. Kopio tarkastuspöytäkirjasta tulee toimittaa pelastusviranomaiselle tiedoksi. Perustelut: Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien varastosäiliöiden kunto tulee säännöllisin tarkastuksin varmistaa mahdollisten vuotojen ja vikojen havaitsemiseksi. Maanalaiset öljysäiliöt ovat varsinkin ikääntyessään usein ympäristöriski, koska niiden mahdollisia vuotoja on vaikea havaita. Hangossa on asennettu maanalaisia öljysäiliöitä pohjavesialueelle. Vuotaessaan maanalaiset öljysäiliöt aiheuttavat maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisvaaran. Pilaantumisen puhdistamiskustannuksista vastaa pilaantumisen aiheuttaja. Maanalaisten öljysäiliöiden tarkastamisesta on määrätty kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (344/83), jonka mukainen tarkastamisvelvoite koskee ainoastaan tärkeällä pohjavesialueella olevia ja ilman bunkkeria sijoitettuja maanalaisia säiliöitä. Valtakunnallisen, mm. öljysäiliöiden ja suoja-altaiden ja rakenteiden kuntoa kartoittaneen VTT:n Cisteri -selvityksen raportin mukaan noin puolet öljysäiliöiden suoja-altaista oli korjauksen tarpeessa, bunkkereita ja muita suoja-altaita oli puutteellisesti toteutettu ja noin 20 % suoja-altaista edellytti pikaisia kunnostustoimenpiteitä. Raportin suositusten mukaan myös säiliöiden suojaaltaat ja putkistot tulee saattaa tarkastusten piiriin. Koska säiliöt aiheuttavat selkeästi kohonneen riskin pohjavesialueilla, edellytetään näillä alueilla tarkastuksia useammin. Ennaltaehkäisevällä tarkastusvelvollisuudella voidaan vähentää ympäristönsuojelulain mukaista vaaraa pohjavesille sekä noudattaa ympäristönsuojelulain mukaista maaperän pilaamiskieltoa. Tarkastusten määrääminen perustuu lisäksi toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuden täsmentämiseen. Maanpäälliset säiliöt pohjavesialueella aiheuttavat riskin pohjavedelle ja ranta-alueella vesistön pilaantumisen vaaran. Tämän vuoksi tarkastusvelvollisuus on ulotettu kaikkiin säiliöihin niin, että ne tulevat tarkastetuksi vähintään kerran kymmenessä vuodessa Tiedot säiliöistä Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnanharjoittajan tai järjestäjän on pyydettäessä annettava ympäristönsuojeluviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot kiinteistöllä sijaitsevista säiliöistä, niiden kunnosta ja tarkastuksista sekä uusien säiliöiden asentamisesta ja vanhojen säiliöiden poistosta. 11

12 Perustelut: Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristönsuojeluviranomaisella on oikeus valvontaa ja ympäristönsuojelulain täytäntöönpanoa varten saada toiminnanharjoittajalta tarpeellisia tietoja ja tarkkailla toimintojen ympäristövaikutuksia Maanalaisten säiliöiden poistaminen Kiinteistön haltija tai omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt ja muut kemikaalisäiliöt täyttöputkineen poistetaan kiinteistöltä, kun niitä ei enää käytetä. Tarkastuksessa huonokuntoiseksi todettu säiliö tulee poistaa. Säiliön käytöstä poistamisen yhteydessä säiliöt tulee puhdistaa asianmukaisesti, mahdolliset vuodot tarkastaa ja pilaantunut maa poistaa tai käsitellä siten kuin ympäristönsuojeluviranomainen määrää. Maanalaisiksi säiliöiksi luetaan tässä pykälässä ympäröivään luonnollisen maanpintatason alapuolelle sijoitetut säiliöt riippumatta siitä, onko ne sijoitettu kellariin, bunkkeriin tai erilliseen tilaan. Öljysäiliön käytöstä poistamisesta sekä mahdollisista vuodoista ja ympäristön pilaantumisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle ja pelastusviranomaiselle. Tämä määräys koskee näiden määräysten voimaantulon jälkeen käytöstä poistettavia säiliöitä. Ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljy- tai kemikaalisäiliö maaperästä, jos poistaminen on teknisesti vaikeaa tai siitä voi aiheutua vahinkoa muulle omaisuudelle. Mikäli säiliö jätetään poikkeusluvalla maaperään, tulee se puhdistaa sekä täyttää hiekalla tai muulla hyväksyttävällä aineella. Säiliön täyttöputken ja ilmaputken maanpäällinen osuus on poistettava. Päätös säiliön jättämisestä maaperään on liitettävä kiinteistön asiakirjoihin. Maahan jätetty säiliö tulee merkitä kiinteistön asemapiirrokseen. Kiinteistön haltijan vaihtuessa tiedot maaperään jätetystä säiliöstä on annettava uudelle haltijalle. Perustelut: Käytöstä poistetut öljysäiliöt aiheuttavat ympäristön pilaantumisen vaaran, ellei niitä asianmukaisesti tarkasteta ja poisteta säiliöön mahdollisesti jäänyttä öljyä. Poistamisen yhteydessä on myös mahdollista aistinvaraisesti varmistaa se, ettei säiliö ole vuotanut tai muutoin ole aiheutunut vahinkoa maaperään. Ympäristönsuojelulain mukaan, jos maaperään tai pohjaveteen on päässyt jätettä tai muuta ainetta, joka saattaa aiheuttaa pilaantumista, on aiheuttajan välittömästi ilmoitettava siitä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojelulain maaperän pilaamiskiellon nojalla jätettä ei saa jättää maaperään siten, että seurauksena on vaaran tai haitan aiheutuminen terveydelle tai ympäristölle. Käytöstä poistettu öljysäiliö on lain tarkoittamaa jätettä, minkä sen omistaja on velvollinen poistamaan ja toimittamaan asianmukaisesti käsiteltäväksi. 4 LUKU MELUNTORJUNTA 11 Häiritsevää melua koskevat määräykset Äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden häiritsevä käyttö ulkotiloissa on kielletty. 12

13 Äänentoistolaitteiden käyttö ulkotiloissa on kuitenkin sallittu yksipäiväisten ja kertaluontoisten tapahtumien yhteydessä torilla, urheilukentällä tai muulla yleisökäyttöön tarkoitetussa tai soveltuvassa paikassa klo saakka. Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjän tulee huolehtia siitä, että äänentoistolaitteet on suunnattu ja säädetty siten, että niiden käyttö häiritsee naapurustoa mahdollisimman vähän. Toiminnan harjoittajan tai tilaisuuden järjestäjän tulee tiedottaa lähinaapureita tilapäisestä, lyhytaikaisesta melua aiheuttavasta tapahtumasta tai toiminnasta. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttäminen sekä muut erityisen häiritsevää melua aiheuttavat toiminnot on kielletty yöaikaan kello 22 07, lauantaiaamuisin kello 9 saakka ja sunnuntaisin ja arkipyhinä kello 12 saakka, muutoin kuin on tarpeen välttämättömien tilapäisten töiden suorittamiseksi. Perustelut: Äänentoistolaitteiden häiritsevän käytön rajoittaminen on tarpeen yleisen viihtyvyyden turvaamiseksi ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden äänitaso tulee säätää siten, että noudatetaan Valtioneuvoston päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992) annettuja päivä- ja yöajan ohjearvoja. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö sekä muut melua aiheuttavat toiminnot on kielletty yöaikaan viihtyisyys- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi lukuun ottamatta välttämättömiä töitä kuten lumenaurausta, jätteenkuljetusta tai muita vastaavia. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavia laitteita ovat esimerkiksi iskuvasara, sirkkeli, kulmahiomakone, moottorisaha ja lehtipuhallin. 12 Tiedotusvelvollisuus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta toiminnasta Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on toiminnanharjoittajan tiedotettava aina etukäteen melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoito- ja oppilaitoksille sekä muille sellaisille kohteille, joille työstä saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä. Tiedotteesta on käytävä ilmi työstä vastaavien yhteystiedot, työn kesto meluavien töiden osalta ja päivittäinen työaika. Perustelut: Tiedotusvelvollisuudella pyritään vähentämään koetun melun häiritsevyyttä. 13 Meluilmoitusta edellyttävät toiminnat ja tapahtumat Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 118 :n mukainen ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Meluilmoitus tulee tehdä ainakin seuraavista toimenpiteistä tai tapahtumista: 1) Louhinta, poraus, räjäytystyö, paalutus tai iskuvasaran käyttö, jota tehdään muulloin kuin arkipäivisin maanantaista perjantaihin kello 7-18 tai jonka kesto on yli 10 työpäivää 2) Tilapäinen murskaamo 3) Häiritsevää melua aiheuttava rakennus- tai purkutyö, jota tehdään maanantaista perjantaihin useampana kuin viitenä iltana klo tai viikonloppuna taikka yleisenä juhlapäivänä tai yli 20 päivänä arkisin maanantaista perjantaihin kello

14 4) Suuri ulkoilmakonsertti tai -tapahtuma, kuten esimerkiksi markkina-, puhe-, laulu-, tanssi-, esitystai urheilutilaisuus, jossa on käytössä voimakkaat äänentoistolaitteet ja joka aiheuttaa erityisen häiritsevää melua 5) Äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden käyttö ulkotiloissa taajaan rakennetulla alueella sijaitsevalla yleisökäyttöön tarkoitetulla paikalla, kuten torilla tai urheilukentällä, kun kyseessä on muu kuin yksipäiväinen ja kertaluontoinen tapahtuma tai tapahtuma järjestetään klo välisenä aikana 6) Moottoriurheilukilpailu 7) Lentonäytös tai tilapäinen yleisölennätys, johon kuuluu yli kymmenen laskua ja nousua 8) Ilotulitusnäytökset, jos ne järjestetään kello 24-7 tai ammutaan halkaisijaltaan yli 100 mm tai meluisuudeltaan vastaavia ilotulitteita klo 22 jälkeen. Määräys ei koske vuoden vaihteessa järjestettävää ilotulitusta Määräykset eivät koske toimintaa, jolla on ympäristölupa, jossa kyseinen meluava toiminta on huomioitu. Ympäristönsuojeluviranomainen voi lisäksi velvoittaa tekemään ilmoituksen myös muista tilapäisistä tapahtumista ja töistä, jos ne aiheuttavat erityisen häiritsevää melua lähialueelle. Perustelut: Erityisen häiritsevää melua tai tärinää on valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvon ylittävä melutaso tai muutoin häiritsevä ääni tai tärinä. 5 LUKU ILMANSUOJELU 14 Savukaasupäästöjen haitallisten vaikutusten ehkäisy Kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa tai muissa tulipesissä ei saa polttaa jätettä eikä muitakaan sellaisia aineita, joiden palaessa aiheutuu haitallisia päästöjä. Tällaisia aineita ovat mm. paine- ja pintakäsitelty puutavara, muovit ja muu vastaava muovipinnoitettu materiaali sekä muu huonosti palava tai kostea materiaali. Polttolaitteita tulee säätää, käyttää ja huoltaa siten, ettei poltosta aiheudu haittaa terveydelle tai yleiselle viihtyvyydelle. Taajama-alueilla on jätteiden, risujen, oksien ja haravointijätteiden avopoltto kielletty. Taajama-alueiden ulkopuolella saa avopolttona polttaa vähäisiä määriä risuja, oksia ja olkia. Muiden jätteiden avopoltto on kielletty. Kokko tulee sijoittaa ranta-alueelle siten, että siitä ei aiheudu savuhaittaa lähimmille häiriintyville kohteille. Alue tulee siivota kolmen vuorokauden sisällä kokon polton jälkeen. Kokossa saa polttaa oksia, risuja ja muuta puuainesta, ei kuitenkaan kyllästettyä puuta tai vastaavaa. Perustelut: Haitallisia päästöjä ovat mm. pienhiukkaspäästöt, jotka ovat terveydelle erityisen haitallisia hengitettynä. Kotitalouskäyttöisissä lämmityskattiloissa ja tulisijoissa lämpötila jää muun kuin kuivan puumateriaalin poltolle liian alhaiseksi, eikä savukaasuja myöskään puhdisteta erillisin ja tehokkain suodattimin, jolloin jätteitä poltettaessa vapautuu epätäydellisen palamisen tuloksena ilmakehään ympäristölle ja terveydelle haitallisia yhdisteitä. Ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi kielletään kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa ja muissa tulipesissä haitallisia ympäristövaikutuksia aiheuttavien materiaalien poltto. Jätteiden avopoltosta voi aiheutua naapuruushaittaa, minkä vuoksi avopoltto on kielletty taajaan rakennetulla alueella. Taajaan 14

15 rakennutun alueen ulkopuolella risujen, oksien ja olkien polton ei lähtökohtaisesti katsota aiheuttavan haittaa ympäristölle ja terveydelle. 15 Rakennus-, kunnostus- ja puhtaanapitotöistä mahdollisesti aiheutuvan ympäristön pilaantumisen torjunta Rakennus- kunnostus- ja purkutyöt on tehtävä siten, että pölyhaitat ovat kaikissa olosuhteissa mahdollisimman vähäisiä. Rakennusten julkisivujen ja ulkotiloissa suoritettavien rakenteiden tai esineiden suihkupuhallus-, maalausja muiden kunnostustöiden yhteydessä tulee huolehtia siitä, että toiminnasta aiheutuva melu, pöly, liuotinhöyryt tai muut vastaavat päästöt eivät aiheuta haittaa tai vaaraa kiinteistön asukkaille, naapureille tai ympäristölle. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on pidettävä rakennustyömaan välittömässä vaikutuspiirissä olevat katualueet puhtaina työmaalta kulkeutuvasta maa-aineksesta ja tarvittaessa puhdistettava tai kasteltava katualue pölyhaittojen estämiseksi. Kulkuväylien ja muiden alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotyön aiheuttama pölyäminen on estettävä mahdollisimman tehokkaasti. Lehtipuhaltimen käyttö hiekoitushiekan poistamiseen on kielletty. Perustelut: Taajaan asutulla alueella tulee rakennus- ja kunnossapitotoimenpiteitä tehtäessä kiinnittää erityistä huomiota toimenpiteistä aiheutuvien haittojen vähentämiseen ja rajoittamiseen naapureiden läheisyyden vuoksi. Riittävillä suojaustoimenpiteillä voidaan haitallisten vaikutusten leviämistä vähentää merkittävästi. Erityisesti keväisin katu- ja tiealueiden puhdistamisen yhteydessä nousee ilmaan leijuvaa pölyä, jonka pitoisuudet saattavat tietyissä olosuhteissa ylittää valtioneuvoston ilmanlaadulle asettamat ohjearvot. Kunnossapito- ja puhtaanapitotyöt tulee suorittaa siten, että haitat ympäristölle ja terveydelle ovat mahdollisimman vähäisiä. Pölyämistä voidaan ennaltaehkäistä käyttämällä hiekoitusmateriaalia joka ei sisällä hienoja pölyäviä jakeita. Hiekoitushiekan koneellisen poistamisen tai muun koneellisen kunnossapito- ja puhtaanapitotyön aiheuttama pölyäminen on estettävä esimerkiksi kastelemalla puhdistettava alue tarvittaessa. 6 LUKU ENERGIAKAIVO- JA MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄT 16 Energiakaivo- ja maalämpöjärjestelmien sijoittaminen Pohjavesialueilla tulee tapauskohtaisesti harkita geoenergian hyödyntämisen soveltuvuus ottaen huomioon pohjavedelle mahdollisesti aiheutuvat riskit. Hyödyntämiseen liittyviä porakaivoja ja maalämpöpiirejä ei saa rakentaa alle 500 metrin etäisyydelle vedenottamoista. Ympäristönsuojeluviranomainen voi myös kieltää tapauskohtaisesti lämpökaivon asentamisen riskialttiille paikoille, kuten pilaantuneita maita käsittäville alueille. Järjestelmissä saa käyttää vain sellaisia rakenteita ja lämmönsiirtoaineita, joista ei aiheudu pohjaveden tai maaperän pilaantumisen vaaraa. Glykolin tai muun myrkylliseksi luokitellun aineen käyttö lämmönsiirtoaineena on kielletty pohjavesialueella. Pintavesien pääsy pohjaveteen on estettävä tiivistämällä porausreiän suu. 15

16 Ennen asennusta on lämmönkeruuputkiston tiiveys varmistettava koeponnistuksella. Lämpöpumppu tulee varustaa järjestelmällä, joka ilmoittaa mahdollisista vuodoista lämmönkeruupiirissä. Vuodoista tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kaivot ja putkistot tulee merkitä asemapiirrokseen. Perustelut: Energiakaivojen riskit liittyvät porauskaluston öljyvuotoihin, lämmönsiirtoaineiden ja pintavesien pääsyyn kaivon kautta pohjaveteen sekä kaivon poraamisen aiheuttamiin muutoksiin pohjaveden virtausolosuhteissa, jolloin syvempien kerrosten mahdollisesti huonompilaatuista vettä voi päästä sekoittumaan ylempään pohjavesiesiintymään. Pohjavesialueella energiakaivo voi aiheuttaa pohjaveden pilaantumista. Pohjavesialueilla geoenergian hyödyntämishankkeille on haettava pääsääntöisesti toimenpideluvan lisäksi vesilain mukainen lupa. Lausunnon luvan tarpeesta antaa vesilain mukainen valvontaviranomainen, tapauksesta riippuen kunnan ympäristöviranhaltija tai Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 17 Energiakaivojen ja maalämpöpiirien rakentamisessa ja käytössä muodostuvat jätteet Energiakaivon porauksessa muodostuva kiviaines sekä veden ja kiintoaineen muodostama liete tulee käsitellä siten, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle. Kiviainesta tai lietettä ei saa johtaa sellaisenaan suoraan vesistöön tai yleisiin viemäreihin. Mikäli lietettä johdetaan porattavan tontin maaperään imeytettäväksi tai lähiojiin, tulee se tehdä niin, ettei siitä aiheudu naapuritontin vettymistä tai ojien tukkeutumista. Kiviaines tulee varastoida työn aikana siten, ettei se pölyä tuulen mukana tai leviä sateen mukana lietteenä hallitsemattomasti ympäristöön. Uusittaessa maalämpö- ja energiakaivoputkiston lämmönsiirtonesteitä tulee käytöstä poistettu neste kerätä talteen tiiviisiin astioihin ja toimittaa asianomaisen jätteen vastaanottopaikkaan. Perustelut: Lämpökaivon porauksessa muodostuu kivipölyä ja lietettä, joka saattaa aiheuttaa haittaa naapureille tai ympäristölle, kuten pohjaveden laadun heikkenemistä. Käytöstä poistetut lämmönsiirtonesteet voivat olla vaarallisia jätteitä, jotka on toimitettava asianmukaiseen käsittelylaitokseen. 7 LUKU MUUT PÄÄSTÖJEN EHKÄISEMISEKSI ANNETTAVAT MÄÄRÄYKSET 18 Veneiden huolto- ja säilytysalueet Veneiden pohjamaali on poistettava tiiviillä alustalla siten, että maalijäte saadaan kerättyä talteen. Maalijäte ja muu haitallinen jäte on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen tai käsittelyyn. Veneiden hiontapölyn leviäminen ympäristöön on minimoitava. Mikäli pohjamaalia poistetaan samalla alueella kuin veneitä pestään, tulee tätä varten olla hiekanerotinkaivo ennen jätevesien johtamista viemäriin tai kun jätevedet johdetaan imeytykseen maaperään (miedot pesuaineet, vähäinen/satunnainen käyttö). Pohjavesialueella veneiden talvisäilytyspaikan tulee olla asfaltoitu. Talvisäilytyksessä moottoreiden jäähdytysjärjestelmien suoja-aineena käytettävä glykoli tulee keväisin kerätä talteen ja käsitellä vaarallisena jätteenä. Moottorit tulee keväisin koekäyttää jo telakointialueella, jotta glykoli ei pumppaudu mereen. 16

17 Perustelut: Tiiviinä alustana voidaan pitää päällystettyä, vettä läpäisemätöntä materiaalia, esim. asfalttia. Maalin hiontajätteen keräämiseksi tulee veneen alle hiottaessa asettaa muovikalvo tai pressu, josta maalin hiontajäte voidaan kerätä talteen. Talvisäilytyspaikalla tarkoitetaan aluetta, jossa säilytetään useita veneitä ja joka voidaan luokitella rakennusjärjestyksen mukaiseksi säilytys- tai varastointialueeksi. Pohjavesialueella talvisäilytyspaikan asfaltoinnilla voidaan estää/hidastaa mahdollisesta tietämättömyydestä tai muusta satunnaisesta vahingosta aiheutuvien haitallisten aineiden pääsy pohjaveteen. 8 LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET 19 Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnan harjoittajan tai järjestäjän on annettava pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta sekä toimenpiteistä, laitteista ja suunnitelmista, joilla on tarkoituksena ehkäistä ja torjua ympäristön pilaantumista siten kuin näissä määräyksissä erikseen säädetään. Perustelut: Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa määräyksiä tarpeellisten tietojen antamisesta valvontaa varten. Ympäristönsuojelulain mukaan viranomaisella on oikeus saada tietoja kaikilta ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa harjoittavilta tai muilta, joihin lain velvoitteet kohdistuvat. Viranomaiset ovat myös velvollisia luovuttamaan tietoja. Ympäristönsuojelulain mukaan valvontaviranomainen voi antaa määräyksen toiminnan ympäristövaikutusten selvittämiseksi riittävässä määrin silloin, kun on perusteltua aihetta epäillä toiminnasta aiheutuvan tämän lain vastaista ympäristön pilaantumista. Määräys liittyy myös ympäristönsuojelulain selvilläolovelvollisuuteen, jonka mukaan kaikilla ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavilla toiminnanharjoittajilla on yleinen velvollisuus olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. 20 Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä Ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää hakemuksesta yksittäistapauksissa luvan poiketa näistä määräyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua näiden määräysten tavoitteiden syrjäytymistä. Perustelut: Ympäristönsuojelulain mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksistä siinä mainituin perustein. Lupaa poikkeamiseen tulee hakea kirjallisesti ja sitä koskeva asia tulee käsitellä hallintomenettelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. 21 Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamukset Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin pakkokeinoista ja seuraamuksista säädetään ympäristönsuojelulaissa. Perustelut: Määräysten rikkomisesta ja laiminlyönnistä aiheutuvista seuraamuksista säädetään ympäristönsuojelulain 224 :ssä ja 225 :ssä. 17

18 9 LUKU VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET 22 Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan x.päivänä xxkuuta Perustelut: Kunta päättää ympäristönsuojelumääräysten antamisesta siten kuin ympäristönsuojelulaissa on säädetty. 23 Siirtymäkausimääräykset Vaarallisten nestemäisten kemikaalien varastosäiliöt on tarkastettava vuoden 2016 loppuun mennessä. Tätä siirtymäsäännöstä ei sovelleta, mikäli säiliön viimeisimmästä tarkastuksesta on esittää asianmukainen todistus, josta käy ilmi, että tarkastus on suoritettu näiden määräysten mukaisesti tai säiliön ikä ja nämä määräykset eivät edellytä säiliön tarkastamista. 6 :n talousjätevesien käsittelyä koskevat asiat tulevat sovellettavaksi rakennettaessa uusia järjestelmiä tai uusittaessa vanhoja. Perustelut: Säiliöiden tarkastuksen osalta on annettu siirtymäaika, koska kaikkia määräysten piiriin tulevia säiliöitä ei ole mahdollista tarkastaa heti ja siitä syystä, että se vaatii monissa tapauksissa investointeja uuteen tekniikkaan ja rakenteisiin. Vastuussa oleville on näin taattu kohtuullinen aika toteuttaa uusien vaatimusten mukaiset tarvittavat uudistukset. Asianmukaisilla tarkastuksilla voidaan alkuvaiheessa varmistaa se, että varastotilojen puutteista johtuva onnettomuusriski voidaan pitää mahdollisimman pienenä. Kaikkien olemassa olevien terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalisäiliöiden tarkastamisen varmistamiseksi on säiliöiden tarkastamiselle annettu siirtymäsäännöksissä määräaika. Määräys ei koske säiliötä, jotka on todisteellisesti tarkastettu näiden määräysten mukaisesti tai sellaisia säiliöitä, joilla ei vielä ole näiden määräysten mukaan tarkastusvelvoitetta. 18

19 LIITE: Hangon pohjavesialueet 19

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1 HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista

Lisätiedot

Täydennys lohjalaisille hyvä jätevesien käsittely esitteeseen 8.12.2009

Täydennys lohjalaisille hyvä jätevesien käsittely esitteeseen 8.12.2009 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LOHJALLA Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (Haja-asutuksen jätevesiasetus 542/2003)

Lisätiedot

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan).

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan). 1 JOENSUUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TARKENTAVA SOVELTA- MISKÄYTÄNTÖ HAJA-ASUTUSALUEEN TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN Lainsäädäntö ja määräykset: Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala ja tavoite... 4 2 Määräysten valvonta... 4 3 Paikalliset olosuhteet ja määritelmät...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Riihimäen kaupunki MÄÄRÄYKSET RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 23.4.2007 Voimaantulo 1.6.2007 Määräysten 6.1, 6.4, 6.5 ja 6.6 osalta voimaantulo 1.1.2012 (kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖSUOJELUMÄÄRÄYKSET

EURAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 EURAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kunnanvaltuustossa 31.3.2009 37 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristösuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

LIEDON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

LIEDON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LIEDON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KUNNANVALTUUSTO 28.9.2015 80 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin

Lisätiedot

Ranta-alueet, 100 m, on jaettu vesiensuojelullisin perustein kahteen 50 metrin vyöhykkeeseen.

Ranta-alueet, 100 m, on jaettu vesiensuojelullisin perustein kahteen 50 metrin vyöhykkeeseen. 1 LAPPAJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä annetaan paikallisten olosuhteiden perusteella yleisiä määräyksiä ympäristön

Lisätiedot

Sisältö KOLARIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS

Sisältö KOLARIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1 KOLARIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS Sisältö 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN (PoSan) YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN (PoSan) YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN (PoSan) YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty: PoSan ympäristö- ja terveyslautakunta 21.12.2011 Voimaantulo: 1.2.2012 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet Paimiossa

1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet Paimiossa 1 PAIMION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.11.2015, voimaantulo 1.1.2016. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

IKAALISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET IKAALISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET IKAALISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

MARTTILAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

MARTTILAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 MARTTILAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 1.1. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on turvata Marttilan kuntalaisille terveellinen, turvallinen ja viihtyisä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET RUOVEDEN KUNTA 2012 RUOVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 TAVOITE...4 2 MÄÄRÄYSTEN ANTAMINEN JA VALVONTA...4

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

EURAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite EURAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty yhteisvaltuustossa 19.9.2016 Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin

3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin RUOVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista

Lisätiedot

Kurikan kaupunginvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella.

Kurikan kaupunginvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella. KURIKAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuuston 14.6.2004 35 hyväksymä. 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.6.2010 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Hyväksytty Oulun kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 170 Oulun seudun ympäristötoimi Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä Postiosoite: PL

Lisätiedot

04. SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ

04. SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta 04. Lu14 Paltamon kunta Vaarankyläntie 7 88300 PALTAMO LAUSUNTOPYYNTÖ 3.3.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ Sotkamon kunnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan YMPÄRISTÖSUOJELUMÄÄRÄYKSET

Nousiaisten kunnan YMPÄRISTÖSUOJELUMÄÄRÄYKSET Nousiaisten kunnan YMPÄRISTÖSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 30.8.2010 35 Voimaantulo: 1.10.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta

Lisätiedot

2.1. Pöytyän kunnanvaltuusto on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella.

2.1. Pöytyän kunnanvaltuusto on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella. Sivu 1/11 PÖYTYÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 1.1. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on turvata Pöytyän kuntalaisille terveellinen, turvallinen ja viihtyisä

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Luonnos 12.9.2013

SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Luonnos 12.9.2013 SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Luonnos 12.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 1 Tavoite 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 3907/11.00.02/2015 73 Lausunto Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunnalle Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräysten päivitysehdotuksesta Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelumääräykset 2012

VIRTAIN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelumääräykset 2012 VIRTAIN KAUPUNKI Ympäristönsuojelumääräykset 2012 VIRTAIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 TAVOITE...3 2 MÄÄRÄYSTEN ANTAMINEN JA VALVONTA...3 3 MÄÄRÄYSTEN

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

LAITILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LAITILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

JOKIOISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 JOKIOISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 2012 Valtuusto 07.06.2012 22 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin

Lisätiedot

1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...

1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... SOTKAMON KUNTA SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 TAVOITE... 1 2 MÄÄRÄYSTEN ANTAMINEN JA VALVONTA... 1 3 MÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN JA SUHDE MUIHIN MÄÄRÄYKSIIN...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Tavoite

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Tavoite 1 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain (86/2000) täytäntöön panemiseksi. Ne perustuvat lain säännöksien

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOSKEN TL KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOSKEN TL KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 1.1. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on turvata Kosken Tl kuntalaisille terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö.

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräykset, perustelut

Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräykset, perustelut Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräykset, perustelut Sisällys Yleiset määräykset 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen... 2 4 Määräysten

Lisätiedot

Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla Ympäristönsuojelulaki 16 luku Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 154 Talousjätevesien käsittelyyn liittyvät määritelmät Tässä luvussa tarkoitetaan: 1) talousjätevedellä

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Hydrogeologi Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus 11.4.2013 Esityksen sisältö Lämpökaivoihin liittyviä ympäristöriskejä Lämpökaivon rakentamiseen tarvitaan

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hallitus

HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hallitus HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hallitus 13.4.2004 Hyväksytty: Valtuusto 26.4.2004 Voimaantulo: 1.5.2004 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 1.1 Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Jätevedet käsittelyyn, YSL ja jätevesiasetus - muutokset Pääsääntöiset käsittelyvaatimukset Herkillä

Lisätiedot

1 Luku Yleiset määräykset

1 Luku Yleiset määräykset Hyväksytty: KV 17.5.2004 25 Voimaantulo: 01.06.2004 1 Luku Yleiset määräykset 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ympäristönsuojelulakia (86/2000) ja -asetusta (169/2000) täsmentävillä

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOKEMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOKEMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.04.2013 28 Voimaantulo 01.04.2013 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Perustelut, luonnos 12.9.2014

SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Perustelut, luonnos 12.9.2014 SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Perustelut, luonnos 12.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen

Lisätiedot

Luonnos Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi

Luonnos Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi Luonnos Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi Sisällys Yleiset määräykset 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen... 2 4 Määräysten suhde

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet LEMPÄÄLÄN KUNNANYMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 11.6.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen

Lisätiedot

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA.

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. Liite 1/1 OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. A. JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU,

Lisätiedot

KUSTAVIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KUSTAVIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KUSTAVIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Luonnos Kunnanvaltuusto _._.2010 sisällysluettelo 1 Luku Yleiset määräykset 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin

Lisätiedot

KOUVOLAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOUVOLAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOUVOLAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyvä lukija Näiden ympäristönsuojelumääräysten tarkoituksena on helpottaa ympäristönsuojelulain soveltamista käytäntöön. Laki antaa ympäristönsuojelun tasolle yleislinjat

Lisätiedot

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset Ympäristönsuojelumääräykset Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta 14.6.2017 82 Oulun seudun ympäristötoimi Hailuoto, Kempele,

Lisätiedot

2.1 Someron kaupunginvaltuusto on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella.

2.1 Someron kaupunginvaltuusto on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella. 1 Someron kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012 TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET HYVINKÄÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Voimaantulo 10.1.2009 Hyvinkään kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.12.2008 ( 108) SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja tavoite 2 Määräysten

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Annettu ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla Nokian kaupunginvaltuuston päätös 9.12.2013 148 2 NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Päivitetty pohjavesialueiden uudistettu luokitusjärjestelmä. Määritelmiä on tarkennettu siten, että ne ovat aihealueen lainsäädännön mukaiset.

Päivitetty pohjavesialueiden uudistettu luokitusjärjestelmä. Määritelmiä on tarkennettu siten, että ne ovat aihealueen lainsäädännön mukaiset. Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräysten päivitys 2015 PERUSTELUT Kirkkonummen tällä hetkellä voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 10.8.2006 (pykälä 8a 18.8.2010). Ympäristönsuojelumääräyksiä

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN (SOTESIN) JÄSENKUNTIEN (PUNKALAIDUN JA SASTAMALA) YHTEISET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN (SOTESIN) JÄSENKUNTIEN (PUNKALAIDUN JA SASTAMALA) YHTEISET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN (SOTESIN) JÄSENKUNTIEN (PUNKALAIDUN JA SASTAMALA) YHTEISET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 26.3.2013 1 SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN (SOTESIN)

Lisätiedot

VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 Johdanto Ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) 19 :n mukaan kunnilla on mahdollisuus antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde

Lisätiedot

LUONNOS 28.10.2011 1 (15) SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JOHDANTO

LUONNOS 28.10.2011 1 (15) SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JOHDANTO LUONNOS 28.10.2011 1 (15) SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JOHDANTO Ympäristönsuojelulaki (86/2000) antaa kunnille mahdollisuuden laatia lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia, paikallisista

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Annettu ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla Nokian kaupunginvaltuuston päätös 29.1.2007 Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2 (17) Nokian kaupungin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 12.5.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 12.5.2014 18:00, Pöytäkirja SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 12.5.2014 18:00, Pöytäkirja 19 LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET... 1 Pykälän liite: Liite 1: Lopen ympäristönsuojelumääräykset... 2 Pykälän liite: Liite 1: Lopen ympäristönsuojelumääräysten

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet 1 LEMPÄÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde

Lisätiedot

SASTAMALAN PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄN (SASPEN) JÄ- SENKUNTIEN (KIIKOINEN, LAVIA, PUNKALAIDUN JA SASTA- MALA) YHTEISET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET.

SASTAMALAN PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄN (SASPEN) JÄ- SENKUNTIEN (KIIKOINEN, LAVIA, PUNKALAIDUN JA SASTA- MALA) YHTEISET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. SASTAMALAN PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄN (SASPEN) JÄ- SENKUNTIEN (KIIKOINEN, LAVIA, PUNKALAIDUN JA SASTA- MALA) YHTEISET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. PERUSKUNNAN NIMEN KORVAA ALLA OLEVISSA MÄÄRÄYK- SISSÄ SASPE.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SÄÄNTÖKOKOELMA 25. LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LAPPEENRANTA 2011 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 1 Tavoite

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 50/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 50/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 50/2015 1 (5) 193 TeliaSonera Finland Oyj:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava louhintatyö, Höyläämötie 4-8 sekä Valimotie 3 ja 5 HEL 2015-009643 T 11 01 00 02 Päätös

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT. Konneveden kunnanvaltuusto 13.11.2012

KONNEVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT. Konneveden kunnanvaltuusto 13.11.2012 KONNEVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Konneveden kunnanvaltuusto 13.11.2012 Voimaan 1.1.2013 2 Kannen kuva: Kuhjolampi 2007 Kuvaaja: Piia Koski 3 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...

Lisätiedot

Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta

Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta 12.10.2011 46 1 Luku Yleiset määräykset 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ympäristönsuojelulakia

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräykset Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräykset Sisällys Yleiset määräykset 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen... 2 4 Määräysten suhde paikallisiin

Lisätiedot

Isonkyrön Kunnan Ympäristönsuojelumääräyksien perustelut

Isonkyrön Kunnan Ympäristönsuojelumääräyksien perustelut Isonkyrön Kunnan Ympäristönsuojelumääräyksien perustelut 2 PERUSTELUT Yleisperusteena kaikille annetuille määräyksille on ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen sekä pilaantumisesta aiheutuvien haittojen

Lisätiedot

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus 10.6.2017. Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta - Kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen. - Kiinteistö liitetään

Lisätiedot

KOUVOLAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

KOUVOLAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT KOUVOLAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Ympäristönsuojelumääräysten perusteluiden sisältö: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

UUDENKAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET UUDENKAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuusto _._.2014 1 Luku Yleiset määräykset...3 1 Tavoite...3 2 Määräysten antaminen ja valvonta...3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...3

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

KANGASALAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Kangasalan kunnan ympäristönsuojelumääräykset 1 (7) KANGASALAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä annetaan paikallisten

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet 1 IKAALISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Ikaalisten kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.12.2014, 66 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET-PERUSTELUT

PÖYTYÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET-PERUSTELUT PÖYTYÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET-PERUSTELUT SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...2 1 TAVOITE...2 2 MÄÄRÄYSTEN ANTAMINEN JA VALVONTA...2 3 MÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN JA SUHDE MUIHIN MÄÄRÄYKSIIN...3

Lisätiedot

LOHJAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

LOHJAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Liite 1/kv 14.1.2015 5 LOHJAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KAUPUNGINVALTUUSTO 14.1.2015 5 Voimaantulo: 1.3.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET, luonnos 4.10.2011 1 (10)

NURMIJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET, luonnos 4.10.2011 1 (10) 1 (10) Ympäristönsuojelumääräykset Nurmijärvi Annettu ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla xx.xx.2012 xx Voimaantulo xx.xx.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 1 Soveltamisala ja tavoite 2

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

PARKANON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT PARKANON KAUPUNKI PARKANON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Määräysten antamisen tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa tai vähentää

Lisätiedot

6 LUKU MUUT TOIMINNOT 11 18 Tilapäinen murskaus ja louhinta 11

6 LUKU MUUT TOIMINNOT 11 18 Tilapäinen murskaus ja louhinta 11 KANGASALAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 2013 2 KANGASALAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Tavoite 3 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 3 Määräysten

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Luonnos

SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Luonnos SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Luonnos 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 1 Tavoite 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt 13.6.2013 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten

Lisätiedot

VEHMAAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

VEHMAAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET VEHMAAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Luonnos Kunnanvaltuusto _._.2013 1 Luku Yleiset määräykset...3 1 Tavoite...3 2 Määräysten antaminen ja valvonta...3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...3

Lisätiedot

EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty

EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET hyväksytty Euran kunnanvaltuustossa 26.9.2011 42 Köyliön kunnanvaltuustossa 26.9.2011 38 Säkylän kunnanvaltuustossa 26.9.2011 46 2/11 EURAN, KÖYLIÖN

Lisätiedot

Kuhmossa..2008 1/9 /

Kuhmossa..2008 1/9 / 19 Kuhmossa..2008 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Tavoite 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 3 4 Paikalliset olosuhteet ja määritelmät 3 2 LUKU VESIENSUOJELU

Lisätiedot

Heinäveden Kunnan YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

Heinäveden Kunnan YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Heinäveden Kunnan YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty 24.9.2012 Heinäveden kunnan kunnanvaltuustossa, voimaantulo 1.11.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO SIVU LUKIJALLE... 3 1 LUKU : YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1

Lisätiedot

Yhteenveto Hangon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta annetuista lausunnoista ja muistutuksesta ja niiden vastineet

Yhteenveto Hangon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta annetuista lausunnoista ja muistutuksesta ja niiden vastineet 1 Yhteenveto Hangon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta annetuista lausunnoista ja muistutuksesta ja niiden vastineet Lausunnon antaja Lausunto Vastine-ehdotus 1. Hangon tekninen lautakunta

Lisätiedot

3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin

3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 1 Hyväksytty Kv 7.2.2005 LAPPAJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 1.1. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 25 Helsingin kaupungin Staran erityisen häiritsevää melua aiheuttava iskuvasaran käyttö Ritokalliontien ja Munkkiniemen puistotien välillä HEL 2016-001522 T 11 01 00

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

Konneveden kunnan ympäristönsuojelumääräykset 2.3.2005

Konneveden kunnan ympäristönsuojelumääräykset 2.3.2005 Konneveden kunnan ympäristönsuojelumääräykset 2.3.2005 Hyväksytty Konneveden kunnanvaltuustossa 13.4.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KEURUUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KEURUUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Keuruun kaupunginvaltuusto 14.11.2011 Voimaan 20.12.2011 Kansikuva: roskat maastossa 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 4 2 Määräysten antaminen

Lisätiedot

LOHJAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

LOHJAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Luonnos 21.11.2013 LOHJAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KAUPUNGINVALTUUSTO xx.xx.2014 Voimaantulo: xx.xx.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja

Lisätiedot

Ohjeita lämmitysöljysäiliöiden omistajille Öljysäiliön sijoittaminen, tarkastuttaminen ja käytöstä poistaminen

Ohjeita lämmitysöljysäiliöiden omistajille Öljysäiliön sijoittaminen, tarkastuttaminen ja käytöstä poistaminen LOHJAN KAUPUNKI ASIAKASOHJE Kaupunkisuunnittelukeskus Ympäristöyksikkö PL 71 9.9.2010 08101 LOHJA Ohjeita lämmitysöljysäiliöiden omistajille Öljysäiliön sijoittaminen, tarkastuttaminen ja käytöstä poistaminen

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset NEUVO-hanke Yleinen lainsäädäntö Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Suomen perustuslaki

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.2.2012 Ehdotus 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena

Lisätiedot

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia lämmitysjärjestelmät Pohjavesi on juomavettämme Pohjavettä muodostuu sade- ja sulamisvesien imeytyessä maakerroksiin. Se on vettä, joka täyttää avoimen

Lisätiedot