HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET"

Transkriptio

1 HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Soveltamisala ja tavoite Määräysten valvonta Paikalliset olosuhteet ja määritelmät LUKU VESIENSUOJELU JA JÄTEVESIEN JOHTAMINEN Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu Vesikasvillisuuden poisto Talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla LUKU JÄTTEET JA KEMIKAALIT Kiinteistön jätehuollon järjestäminen Jätteen kertaluonteinen hyödyntäminen maanrakentamisessa Vaaralliset jätteet Polttonesteiden ja muiden vaarallisten kemikaalien varastointi ja käsittely LUKU MELUNTORJUNTA Häiritsevää melua koskevat määräykset Tiedotusvelvollisuus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta toiminnasta Meluilmoitusta edellyttävät toiminnat ja tapahtumat LUKU ILMANSUOJELU Savukaasupäästöjen haitallisten vaikutusten ehkäisy Rakennus-, kunnostus- ja puhtaanapitotöistä mahdollisesti aiheutuvan ympäristön pilaantumisen torjunta... 15

2 6 LUKU ENERGIAKAIVO- JA MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄT Energiakaivo- ja maalämpöjärjestelmien sijoittaminen Energiakaivojen ja maalämpöpiirien rakentamisessa ja käytössä muodostuvat jätteet LUKU MUUT PÄÄSTÖJEN EHKÄISEMISEKSI ANNETTAVAT MÄÄRÄYKSET Veneiden huolto- ja säilytysalueet LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamukset LUKU VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo Siirtymäkausimääräykset LIITE: Hangon pohjavesialueet

3 JOHDANTO Hangon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on turvata terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö. Määräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä vähentää ja poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa koko kaupungin alueella ja velvoittavat kaikkia kaupungin alueella toimivia asuinpaikasta riippumatta. Ympäristönsuojelumääräyksillä selkeytetään tulkintoja ja taataan eri toimijoiden tasavertainen kohtelu. Ympäristönsuojelumääräykset voivat olla vaatimuksiltaan lainsäädäntöä tiukemmat. Esimerkiksi tiukennettuja raja-arvoja on esitetty jätevesien käsittelyn osalta ranta- ja pohjavesialueille, johtuen Hangon sijoittumisesta aivan Itämeren lähivaluma-alueelle ja toisaalta alueen pohjaveden toimiessa tärkeänä väestön talousvesivarantona. Ympäristönsuojelumääräyksillä tähdätään meren ja pinta- ja pohjavesien hyvän tilan saavuttamiseen, josta on säädetty vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetulla lailla (1299/2004). Hangon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja ne ovat saaneet lainvoiman xx.xx Yhteystiedot Hangon kaupunki Ympäristönsuojelu Santalantie HANKO Puh Fax

4 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Tähän lukuun on koottu yleisiä periaatteita ja ohjeita määräysten tavoitteista sekä niiden antamisesta, valvonnasta, soveltamisesta ja suhteista muihin määräyksiin. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 :n mukaan kaupunki voi antaa tämän lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Määräykset eivät kuitenkaan voi koskea ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista toimintaa eivätkä poikkeuksellista tilannetta koskevaa, ilmoitusvelvollista tai puolustusvoimien toimintaa. Ympäristönsuojelumääräykset eivät myöskään voi koskea toimintaa, jonka ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa ja joka rekisteröidään tietojärjestelmään siten kuin ympäristönsuojelulaissa säädetään. 1 Soveltamisala ja tavoite Hangon kaupungissa on noudatettava näitä paikallisiin olosuhteisiin perustuvia ympäristönsuojelumääräyksiä. Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla ja tarvittaessa niiden kanssa samanaikaisesti. Tällaisia määräyksiä ovat mm. rakennusjärjestys, jätehuoltomääräykset ja kaavamääräykset. Muita huomioitavia ovat vedenottamoiden suojaaluemääräykset. Natura-alueilla ja muilla luonnonsuojelualueilla noudatetaan niitä koskevia luonnonsuojelusäädöksen määräyksiä. Mikäli samasta asiasta on säädetty muussa kunnallisessa määräyksessä, tulee ympäristönsuojelumääräystä noudattaa, kun se johtaa parempaan ympäristönsuojelulliseen tasoon. Kaupungin muiden viranomaisten tulee lupa-asiaa ratkaistaessa tai muuta viranomaispäätöstä tehtäessä ottaa huomioon, mitä ympäristönsuojelumääräyksissä säädetään. Nämä määräykset ovat voimassa koko Hangon kaupungin alueella, jollei näissä määräyksissä toisin säädetä. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulain 1. luvussa on säädetty. 2 Määräysten valvonta Näitä määräyksiä valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Hangon kaupungissa ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää itselleen kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. 4

5 3 Paikalliset olosuhteet ja määritelmät Hangon kaupungissa paikalliset olosuhteet ja alueet, joilla ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen, poistaminen ja vähentäminen edellyttävät tarkennettuja yleisiä määräyksiä, ovat seuraavat: pohjavesialue, jolla tarkoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeää (luokka I) ja vedenhankintaan soveltuvaa (luokka II) pohjavesialuetta. Pohjavesialueiden sijaintitiedot löytyvät valtion ympäristöhallinnon sähköisestä karttapalvelusta ja kaupungin ympäristönsuojelutoimistosta. ranta-alue, jolla tarkoitetaan maa-aluetta, joka ulottuu vähintään 100 metrin päähän meren keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. vesistö, jolla tarkoitetaan merta, järviä, lampia, jokia, puroja ja muita luonnollisia vesialueita sekä tekojärveä, kanavaa ja muita vastaavia keinotekoisia vesialueita. Vesistönä ei kuitenkaan pidetä ojaa, noroa ja lähdettä. taajaan rakennettu alue, jolla tarkoitetaan sellaisia asemakaavoitettuja alueita, joissa on yhtenäinen ja tiheä rakennuskanta tai asutus sekä muita tiiviitä asutuskeskittymiä jolla tarkoitetaan sellaista yhtenäistä asutusta, jossa asuinrakennusten välimatka ei ylitä 200 metriä ja jossa on vähintään 5 asuinrakennusta tai niihin verrattavaa muuta rakennusta. 2 LUKU VESIENSUOJELU JA JÄTEVESIEN JOHTAMINEN 4 Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu on toteutettava niin, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa eikä haittaa naapurustolle. Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden satunnainen pesu miedoilla pesuaineilla, jotka eivät sisällä hiilivetyliuottimia, on sallittu myös siten, että jätevedet johdetaan maaperään, ei kuitenkaan suoraan vesistöön. Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden ammattimainen tai laajamittainen pesu tai pesu hiilivetyliuottimia sisältävillä pesuaineilla on sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, jonka pesuvedet käsitellään hiekan- ja öljynerotuskaivoissa tai muussa tarkoitukseen soveltuvassa laitteistossa ja johdetaan keskitettyyn jätevedenpuhdistukseen. Katu- tai tiealueella ja muilla yleisessä käytössä olevilla alueilla on ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu kielletty. Perustelut: Vesiä maastoon johdettaessa on aina pidettävä huoli siitä, ettei aiheuteta ympäristön pilaantumista. Hiilivetyliuottimia sisältävät aineet voivat aiheuttaa maaperän ja pohjaveden pilaantumista. Pohjavesialueilla satunnainen oman auton pesu omakotitalon pihalla voidaan kuitenkin sallia vedellä ja miedoilla pesuaineilla. Tällöinkään ei saa aiheuttaa vettymistä tai muuta haittaa naapurin kiinteistölle tai yleiselle alueelle. Ranta-alueilla vesien pilaantumisen estämiseksi pesuvesiä ei saa johtaa puhdistamattomina suoraan vesistöön. Ajoneuvojen, veneiden ja muiden vastaavien laitteiden ammattimaisesta tai laajamittaisesta pesusta syntyy paljon jätevesiä, jotka voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumista. Jätevedet on esikäsiteltävä asianmukaisesti ja johdettava edelleen jätevedenpuhdistamolle. Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja muiden vastaavien laitteiden pesu saattaa aiheuttaa ympäristön pilaantumista sekä yleisen viihtyvyyden tai turvallisuuden vähentymistä, siksi pesu katu- tai tiealueella ja muilla yleisessä käytössä olevilla alueilla on kielletty 5

6 5 Vesikasvillisuuden poisto Vesikasvien niittoa ei tule tehdä lintujen pesimäaikana. Leikattaessa tai kerättäessä merestä vesikasvillisuutta on kasvijäte poistettava vedestä tai jäältä välittömästi kuivalle maalle siten, ettei se ole tulvavesien huuhdeltavissa ja käsiteltävä niin, että siitä ei pääse valumaan ravinteita mereen tai aiheudu muutakaan ympäristöhaittaa. Perustelut: Vesikasvillisuuden leikkaus- tai keräysjäte on hyödynnettävä tai käsiteltävä vesistön tilan pilaamisen estämiseksi. 6 Talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa ympäristönsuojelulain ja valtioneuvoston talousjätevesien käsittelyä koskevan asetuksen vaatimuksia. Jätevesien käsittelyjärjestelmä on suunniteltava ja mitoitettava ja järjestelmää käytettävä ja huollettava siten, että käsittelyllä saavutetaan asetuksen mukainen kuormituksen väheneminen. Pohjavesi- ja ranta-alueilla sekä tiiviisti asutuilla alueilla tulee noudattaa jätevesien käsittelyn tiukempia ohjeellisia puhdistusvaatimuksia. Perustelut: Ympäristönsuojelulain mukaan määräyksiä voidaan antaa toimista, rajoituksista ja rakennelmista, joilla ehkäistään päästöjä ja niiden haitallisia vaikutuksia. Määräykset voivat koskea mm. jätevesien alueellisia puhdistusvaatimuksia tai etäisyysvaatimuksia rantavyöhykkeellä. Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) todetaan, että talousjätevesien ympäristöön joutuvaa kuormitusta on vähennettävä orgaanisen aineen (BHK7) osalta vähintään 80 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 % ja kokonaistypen osalta vähintään 30 % verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen (vähimmäisvaatimukset) muilla kuin pohjavesi- ja ranta-alueilla. Pilaantumiselle herkillä alueilla ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta tulee vähentää orgaanisen aineen osalta vähintään 90 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 % ja kokonaistypen osalta vähintään 40 % verrattuna hajajätevesiasetuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen (ohjeellinen puhdistustaso). Vähäisetkin jätevedet tulee johtaa hallitusti maaperään esimerkiksi imeytyskaivon, -kuopan tai muun sellaisen käyttöön tarkoitetun rakenteen kautta. Tiskivesille tai muille sellaisille jätevesille, jotka voivat tukkia rakenteen, suositellaan yksinkertaista saostusrakennetta ennen maahan johtamista. On tärkeää, että nämä pienetkään jätevedet eivät joudu vesistöön pintavaluntana. Määräyksissä on määritelty ne jätevesien käsittelyn vähimmäisvaatimukset, joilla katsotaan voitavan ehkäistä ympäristön pilaantuminen. Määräykset koskevat asuinkäytössä olevien kiinteistöjen jätevesien käsittelyä, mutta mikäli yritys- ja teollisuustoiminnan jätevedet ovat määrältään ja koostumukseltaan rinnastettavissa asuinkiinteistöjen jätevesiin, voidaan niiden osalta noudattaa vastaavia määräyksiä. Jätevesien käsittelyvelvollisuudesta vapautetaan nk. ikäperusteisen automaattipoikkeuksen piirissä olevat kiinteistöllä vakituisesti asuvat kiinteistönhaltijat, jotka ovat täyttäneet 68 vuotta ennen Tämän henkilökohtaisen poikkeuksen edellytys on, että ko. kiinteistön talousjätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. 6.1 Talousjätevesien käsittely ja johtaminen pohjavesialueilla Talousjätevesien imeyttäminen maahan pohjavesialueilla on kielletty. Vesikäymäläjätevedet on johdettava jätevesiviemäriin tai mikäli se ei ole mahdollista, tiiviiseen umpisäiliöön tai käsiteltävä tiiviissä jätevedenkäsittelyjärjestelmässä ja johdettava tiiviissä jätevesiputkessa pohjavesialueen ulkopuolelle. Mikäli jäteveden joukossa ei ole käymäläjätevettä, voidaan jätevedet käsittelyn jälkeen johtaa kivipesän kautta ojaan, ei kuitenkaan suoraan vesistöön. 6

7 Perustelut: Jätevesien tiukempi puhdistustaso pohjavesialueilla on tarpeen pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. Pohjavesialueella jätevesien haitta-aineet voivat kulkeutua pohjaveteen aiheuttaen ympäristö- ja terveyshaittoja sekä juomaveden pilaantumista. Kiinteistöillä, joissa on kaksoisviemäröinti tai kuivakäymälä, voidaan käsitellyt harmaat jätevedet johtaa maastoon myös pohjavesialueella, mikäli ne voidaan johtaa kiinteistöllä sellaiseen paikkaan josta ei aiheudu pohjaveden pilaantumista. 6.2 Talousjätevesien käsittely ja johtaminen ranta-alueilla ja saarissa Ranta-alueilla vesikäymälän jätevedet on johdettava umpisäiliöön. Ranta-alueilla on noudatettava ohjeellista puhdistustasoa myös silloin, kun syntyy pelkästään harmaita jätevesiä. Vesikäymälän rakentaminen on kielletty kiinteistöillä ja saarilla, joihin ei ole lietesäiliön tyhjennyskaluston edellyttämää tieyhteyttä. Jäteveden käsittelyrakenteet ranta-alueilla tulee toteuttaa ja sijoittaa siten, etteivät puhdistamattomat jätevedet ylimmän tulvakorkeuden aikanakaan pääse suoraan vesistöön tai pilaa mahdollisia lähellä sijaitsevia talousvesikaivoja. Perustelut: Jätevesien sisältämät ravinteet voivat aiheuttaa vesistöjen rehevöitymistä ja mikrobit terveyshaittoja heikentäen uimavesien laatua. Ranta-alueilla ja saaristossa jätevedet kulkeutuvat nopeasti vesistöihin, joten pilaantumisen vaara on muihin alueisiin nähden suurempi. Ranta-alueilla tulee ottaa huomioon tulva-alueen erityispiirteet ja tulvan vaikutus jäteveden puhdistuslaitteistojen toimintaan. Raskas tyhjennyskalusto asettaa erityisiä vaatimuksia mm. tien leveydelle, yleiselle kunnolle ja kestävyydelle vaihtelevien sääolosuhteiden lisäksi. 6.3 Talousjätevesien käsittely ja johtaminen tiiviisti asutuilla alueilla Mikäli kiinteistön jätevesiä ei ole johdettu vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, tulee noudattaa jätevesien käsittelyn ohjeellista puhdistustasoa. Perustelut: Tiiviisti asutuilla alueilla jätevesien purkupaikkoja sekä talousvesikaivojen muodostamia suoria yhteyksiä pohjaveteen on samalla alueella tiheästi, mikä aiheuttaa riskin pohjaveden pilaantumiselle sekä hajuhaitoille. 6.4 Suojaetäisyydet Jätevesien käsittelylaitteistojen sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittamisessa tulee noudattaa vähintään taulukossa 1 esitettyjä suojaetäisyyksiä. Suojaetäisyydellä tarkoitetaan lyhyintä etäisyyttä jätevedenkäsittelylaitteista ja purkupaikasta häiriintyvään kohteeseen. Pohjaveden virtaussuunta ei saa olla jäteveden käsittely- ja purkupaikalta kohti talousvesikaivoa. 7

8 TAULUKKO 1 Kohde Talousvesikaivo - huonosti läpäisevä maaperä - hyvin läpäisevä maaperä Suojaetäisyys vähintään (m) Ilman Käymäläjätevedet käymäläjätevesiä Vesistö Tontin raja 5 10 Suojakerros pohjavesitason yläpuolella - jäteveden maasuodattamossa - jäteveden maahanimeyttämössä 0,5 1 0,5 2 Jos asuin-, lomarakennuksessa tai erillisessä saunarakennuksessa ei ole vesijohtoa, voidaan tulevat pesuvedet, mikäli niiden määrä on vähäinen (kantovesi), imeyttää lähemmäksi kuin 30 metriä rantaviivasta, ei kuitenkaan lähemmäksi kuin loma- tai saunarakennus. Jätevedet eivät saa joutua suoraan vesistöön. Perustelut: Talousvesikaivon sijaitessa maaston korkeuskäyrien suhteen jätevesijärjestelmän yläpuolella, pystytään todennäköisesti estämään kaivoveden pilaantuminen. Vähäiset jätevedet voidaan imeyttää rakennuksen läheisyyteen ilman vaatimusta pumppauksesta etäämmälle. 3 LUKU JÄTTEET JA KEMIKAALIT 7 Kiinteistön jätehuollon järjestäminen Kiinteistön jätehuollon järjestämistä koskevat yksityiskohtaiset määräykset annetaan Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan hyväksymissä jätehuoltomääräyksissä. 8 Jätteen kertaluonteinen hyödyntäminen maanrakentamisessa Jätteen hyödyntäminen maanrakentamisessa on kielletty pohjavesialueella. Vähäisiä määriä (<500 tn) puhdasta betoni- ja tiilijätettä ja muita hyödyntämiskelpoisia jätteitä mukaan lukien pilaantumattomia jätemaita, esim. ruoppausmassoja, saa hyödyntää maarakentamisessa edellyttäen, ettei ympäristönsuojeluviranomainen kiellä sijoittamista ja sijoittamisesta ei aiheudu ympäristön pilaantumista. Tarvittaessa kunnan valvontaviranomainen ohjaa ilmoitukset lupa- tai rekisteröintimenettelyyn. Jätemateriaalin tulee olla tekniseltä kelpoisuudeltaan ja ympäristövaikutuksiltaan tarkoitukseen soveltuvaa eikä sijoittamisesta saa aiheutua ympäristön pilaantumista. Kiinteistön haltijan on tehtävä valvonnallinen ilmoitus jätteen hyödyntämisestä ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 30 päivää ennen toimenpidettä. Ilmoituksessa on esitettävä hyödynnettävän jätteen määrä, alkuperä, esikäsittelytapa ja hyödyntämispaikka. 8

9 Jätteiden sijoittamiselle maaperään tulee olla maanomistajan suostumus. Kiinteistön haltijan vaihtuessa maaperään sijoitetuista jäte-eristä on annettava tieto kiinteistön uudelle haltijalle. Perustelut: Pienimuotoinen jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa ei edellytä ympäristölupaa, mutta sillä voi olla haitallisia vaikutuksia maaperään, pohjaveteen tai vesistöön. Hyödyntämiskelpoisella jätteellä korvataan neitseellistä raaka-ainetta. Määräyksessä esitetään ehdot, joita noudattamalla näitä haittoja voidaan estää. Ilmoitusvelvollisuus on tarpeen valvonnan järjestämiseksi. Määräys ei koske ammattimaista uusiokäyttöä joka edellyttää ympäristölupaa tai rekisteröintiä. 9 Vaaralliset jätteet Vaaralliset jätteet, kuten esimerkiksi öljyt, maalit, torjunta-aineet ja liuottimet, tulee varastoida ja säilyttää siten, että niiden pääsy maaperään tai ympäristöön on estetty. Ulkona olevien vaarallisten jätteiden varastojen on oltava katettuja, aidattuja ja lukittuja tai ulkopuolisten pääsy varastoon on muutoin estettävä. Perustelut: Vaarallista on jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa vuoksi voi aiheuttaa erityistä haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Erityisesti nestemäiset vaaralliset jätteet voivat aiheuttaa ympäristö- ja terveyshaittoja. Ympäristönsuojelulain mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä eikä muutakaan ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (maaperän pilaamiskielto). 10 Polttonesteiden ja muiden vaarallisten kemikaalien varastointi ja käsittely Kemikaalit on säilytettävä siten, että mahdollisissa vuototilanteissa kemikaalien valuminen maaperään ja joutuminen edelleen pinta- ja pohjaveteen on estetty. Myös haihtuvien yhdisteiden pääsy ilmaan tulee estää. Kemikaalien säilytykseen käytettävissä säiliöissä tai astioissa tulee olla helposti luettavassa paikassa maininta siitä, mitä kemikaalia säiliö tai astia sisältää. Kemikaalisäiliöt ja suoja-altaat on sijoitettava siten, että niiden kunto voidaan todeta esteettömästi ja mahdolliset vuodot havaita nopeasti. Säiliöiden ja suojarakenteiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti. Työmaa-alueilla käytettävien säiliöiden tulee olla rakenteeltaan valuma-altaallisia, kaksoisvaippaisia tai sellaisia yksivaippasäiliöitä, jotka ovat myös Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä (369/2011) mukaisia IBC-pakkauksia. Säiliöt on varustettava lukituksella ja ylitäytönestolaitteella. Pysyvät polttonesteiden tankkaus- ja täyttöpaikat on päällystettävä tiiviillä, kemikaaleja läpäisemättömällä pinnoitteella. Ulkona olevien kemikaalien varastojen on oltava aidattuja ja lukittuja tai ulkopuolisten pääsy varastoon on muutoin estettävä. Perustelut: Öljy ja useat muut yleisesti käytetyt kemikaalit aiheuttavat ympäristöön päästessään ympäristön pilaantumisvaaran. Erityisen ongelmallisia ovat nestemäiset aineet jotka voivat imeytyä nopeasti maaperään ja kulkeutua veteen liuenneena kauaskin onnettomuuspaikalta. Nämä määräykset on annettu kemikaalivuotojen hallitsemattoman ympäristöön pääsemisen ja niistä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. 9

10 10.1 Polttonesteiden ja muiden kemikaalien säilytys pohjavesialueella Pohjavesialueella uusia lämmitysöljysäiliöitä, muita kemikaalisäiliöitä tai niiden putkistoja ei saa sijoittaa maan alle. Uudet kiinteät säiliöt tulee varustaa tarkoituksenmukaisin valvonta- ja hälytyslaittein. Säiliö voidaan sijoittaa pohjavesialueella maanpinnan tason alapuolelle rakennuksen kellaritiloihin kun noudatetaan sisätiloissa säilytettäville kemikaaleille annettuja määräyksiä. Ulkotiloissa kemikaalit tulee säilyttää kaksoisvaipallisissa säiliöissä tai siten, että kemikaaliastiat on sijoitettu maan päälle, katokselliseen, reunukselliseen ja pinnaltaan tiivistettyyn suoja-altaaseen. Suojaaltaan on oltava tilavuudeltaan vähintään 100 % alueelle sijoitettavien astioiden ja säiliöiden yhteenlasketusta tilavuudesta. Vuototilanteessa kemikaalin pääsy viemäriin tai maaperään tulee olla estetty. Tämä määräys ei koske ennen näiden ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa asennettuja maanalaisia säiliöitä. Sisätiloissa säilytettävät kemikaalit tulee pohjavesialueella säilyttää kaksoisvaipallisessa säiliössä tai siten, että astiat tai säiliöt on sijoitettu tiivislattiaisen, kynnyksin tai lattiakaadoin varustettuun viemäröimättömään tilaan, tai erilliseen vähintään 100 %:n tiivispintaiseen suoja-altaaseen. Vuototilanteessa kemikaalin pääsy viemäriin tai maaperään tulee olla estetty ja säiliön kunnon tulee olla ulkoapäin tarkastettavissa. Uudet, maanpinnantason alapuolella olevat yli 1 m3:n kokoiset säiliöt on aina varustettava vähintään 100 %:n tiivispohjaisella suoja-altaalla tai niiden on oltava 2-vaippasäiliöitä. Perustelut: Pohjaveden pilaamiskiellon vuoksi uusien maanalaisten kemikaalisäiliöiden sijoittaminen pohjavesialueille on kokonaan kielletty. Maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi on nestemäisten terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien maanpäällisten säiliöiden oltava kaksoisvaipallisia tai kemikaalisäiliöt on sijoitettava vuotojen varalta siten, että suojaallas vastaa tilavuudeltaan vähintään 100 %:sti suoja-altaisiin sijoitettujen säiliöiden tilavuutta. Sisätiloissa kemikaalisäiliöiden tulee olla kaksoisvaipallisia tai tilassa, joka muodostaa vähintään säiliön tilavuuden suuruisen tiiviin tilan. Isommilta uusilta säiliöiltä edellytetään kellaritiloihin sijoitettaessa erillistä suoja-allasta tai kaksoisvaipparakennetta Polttonesteiden ja muiden kemikaalien säilytys pohjavesialueen ulkopuolella Ulkotiloissa kemikaalit tulee säilyttää kaksoisvaipallisissa säiliöissä tai siten, että kemikaaliastiat on sijoitettu katokselliseen, reunukselliseen ja pinnaltaan tiivistettyyn suoja-altaaseen. Suoja-altaan tilavuuden on oltava vähintään 100 % suurimman alustalle sijoitettavan astian tai säiliön tilavuudesta. Vuototilanteessa kemikaalin pääsy viemäriin tai maaperään tulee olla estetty. Tämä määräys ei koske ennen näiden ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa asennettuja maanalaisia säiliöitä. Sisätiloissa säilytettävät kemikaalit tulee säilyttää kaksoisvaipallisessa säiliössä tai siten, että astiat tai säiliöt on sijoitettu tiivislattiaiseen, kynnyksin tai lattiakaadoin varustettuun viemäröimättömään tilaan tai erilliseen vähintään 100 %:n suoja-altaaseen. Vuototilanteessa kemikaalin pääsy viemäriin tai maaperään tulee olla estetty ja säiliön kunnon tulee olla ulkoapäin tarkistettavissa. Perustelut: Maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi on nestemäisten terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien maanpäällisten säiliöiden oltava ulkotiloissa kaksoisvaipallisia tai kemikaalisäiliöt on sijoitettava vuotojen varalta suoja-altaaseen, joka vastaa tilavuudeltaan vähintään suurimman säiliön tilavuutta. Sisätiloissa kemikaalisäiliöiden tulee olla kaksoisvaipallisia tai tilassa, joka muodostaa vähintään säiliön tilavuuden suuruisen tiiviin tilan. 10

11 10.3 Säiliöiden tarkastaminen Tarkastuksen saa suorittaa vain turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä tarkastaja. Tarkastusvelvollisuus ei koske kaksoisvaippasäiliöitä tai suoja-altaassa olevia säiliöitä, joissa on hälyttävä vuodonilmaisujärjestelmä. Pohjavesialueella ja rantavyöhykkeellä sijaitsevat maanalaiset öljy- ja kemikaalisäiliöt putkivetoineen ja suojarakenteineen tulee tarkastuttaa ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua säiliön ensiasennuksesta ja tämän jälkeen säännöllisesti vähintään kerran viidessä vuodessa ellei säiliön kuntoluokituksen vuoksi ole tarpeen tehdä tarkastusta useammin. Muut kuin maanalaiset säiliöt putkivetoineen ja suojarakenteineen tulee tarkastuttaa vähintään kerran kymmenessä vuodessa, ellei säiliön kuntoluokituksen vuoksi ole tarpeen tehdä tarkastusta useammin. Kopio tarkastuspöytäkirjasta tulee toimittaa pelastusviranomaiselle tiedoksi. Maanalaisiksi säiliöiksi luetaan tässä ympäröivän luonnollisen maanpintatason alapuolelle sijoitetut säiliöt riippumatta siitä, onko ne sijoitettu kellariin, bunkkeriin tai erilliseen tilaan. Pohjavesialueiden ja rantavyöhykkeiden ulkopuolella sijaitsevat säiliöt putkivetoineen ja suojarakenteineen tulee tarkastuttaa vähintään kerran kymmenessä vuodessa, ellei säiliön kuntoluokituksen vuoksi ole tarpeen tehdä tarkastusta useammin. Kopio tarkastuspöytäkirjasta tulee toimittaa pelastusviranomaiselle tiedoksi. Perustelut: Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien varastosäiliöiden kunto tulee säännöllisin tarkastuksin varmistaa mahdollisten vuotojen ja vikojen havaitsemiseksi. Maanalaiset öljysäiliöt ovat varsinkin ikääntyessään usein ympäristöriski, koska niiden mahdollisia vuotoja on vaikea havaita. Hangossa on asennettu maanalaisia öljysäiliöitä pohjavesialueelle. Vuotaessaan maanalaiset öljysäiliöt aiheuttavat maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisvaaran. Pilaantumisen puhdistamiskustannuksista vastaa pilaantumisen aiheuttaja. Maanalaisten öljysäiliöiden tarkastamisesta on määrätty kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (344/83), jonka mukainen tarkastamisvelvoite koskee ainoastaan tärkeällä pohjavesialueella olevia ja ilman bunkkeria sijoitettuja maanalaisia säiliöitä. Valtakunnallisen, mm. öljysäiliöiden ja suoja-altaiden ja rakenteiden kuntoa kartoittaneen VTT:n Cisteri -selvityksen raportin mukaan noin puolet öljysäiliöiden suoja-altaista oli korjauksen tarpeessa, bunkkereita ja muita suoja-altaita oli puutteellisesti toteutettu ja noin 20 % suoja-altaista edellytti pikaisia kunnostustoimenpiteitä. Raportin suositusten mukaan myös säiliöiden suojaaltaat ja putkistot tulee saattaa tarkastusten piiriin. Koska säiliöt aiheuttavat selkeästi kohonneen riskin pohjavesialueilla, edellytetään näillä alueilla tarkastuksia useammin. Ennaltaehkäisevällä tarkastusvelvollisuudella voidaan vähentää ympäristönsuojelulain mukaista vaaraa pohjavesille sekä noudattaa ympäristönsuojelulain mukaista maaperän pilaamiskieltoa. Tarkastusten määrääminen perustuu lisäksi toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuden täsmentämiseen. Maanpäälliset säiliöt pohjavesialueella aiheuttavat riskin pohjavedelle ja ranta-alueella vesistön pilaantumisen vaaran. Tämän vuoksi tarkastusvelvollisuus on ulotettu kaikkiin säiliöihin niin, että ne tulevat tarkastetuksi vähintään kerran kymmenessä vuodessa Tiedot säiliöistä Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnanharjoittajan tai järjestäjän on pyydettäessä annettava ympäristönsuojeluviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot kiinteistöllä sijaitsevista säiliöistä, niiden kunnosta ja tarkastuksista sekä uusien säiliöiden asentamisesta ja vanhojen säiliöiden poistosta. 11

12 Perustelut: Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristönsuojeluviranomaisella on oikeus valvontaa ja ympäristönsuojelulain täytäntöönpanoa varten saada toiminnanharjoittajalta tarpeellisia tietoja ja tarkkailla toimintojen ympäristövaikutuksia Maanalaisten säiliöiden poistaminen Kiinteistön haltija tai omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt ja muut kemikaalisäiliöt täyttöputkineen poistetaan kiinteistöltä, kun niitä ei enää käytetä. Tarkastuksessa huonokuntoiseksi todettu säiliö tulee poistaa. Säiliön käytöstä poistamisen yhteydessä säiliöt tulee puhdistaa asianmukaisesti, mahdolliset vuodot tarkastaa ja pilaantunut maa poistaa tai käsitellä siten kuin ympäristönsuojeluviranomainen määrää. Maanalaisiksi säiliöiksi luetaan tässä pykälässä ympäröivään luonnollisen maanpintatason alapuolelle sijoitetut säiliöt riippumatta siitä, onko ne sijoitettu kellariin, bunkkeriin tai erilliseen tilaan. Öljysäiliön käytöstä poistamisesta sekä mahdollisista vuodoista ja ympäristön pilaantumisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle ja pelastusviranomaiselle. Tämä määräys koskee näiden määräysten voimaantulon jälkeen käytöstä poistettavia säiliöitä. Ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljy- tai kemikaalisäiliö maaperästä, jos poistaminen on teknisesti vaikeaa tai siitä voi aiheutua vahinkoa muulle omaisuudelle. Mikäli säiliö jätetään poikkeusluvalla maaperään, tulee se puhdistaa sekä täyttää hiekalla tai muulla hyväksyttävällä aineella. Säiliön täyttöputken ja ilmaputken maanpäällinen osuus on poistettava. Päätös säiliön jättämisestä maaperään on liitettävä kiinteistön asiakirjoihin. Maahan jätetty säiliö tulee merkitä kiinteistön asemapiirrokseen. Kiinteistön haltijan vaihtuessa tiedot maaperään jätetystä säiliöstä on annettava uudelle haltijalle. Perustelut: Käytöstä poistetut öljysäiliöt aiheuttavat ympäristön pilaantumisen vaaran, ellei niitä asianmukaisesti tarkasteta ja poisteta säiliöön mahdollisesti jäänyttä öljyä. Poistamisen yhteydessä on myös mahdollista aistinvaraisesti varmistaa se, ettei säiliö ole vuotanut tai muutoin ole aiheutunut vahinkoa maaperään. Ympäristönsuojelulain mukaan, jos maaperään tai pohjaveteen on päässyt jätettä tai muuta ainetta, joka saattaa aiheuttaa pilaantumista, on aiheuttajan välittömästi ilmoitettava siitä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojelulain maaperän pilaamiskiellon nojalla jätettä ei saa jättää maaperään siten, että seurauksena on vaaran tai haitan aiheutuminen terveydelle tai ympäristölle. Käytöstä poistettu öljysäiliö on lain tarkoittamaa jätettä, minkä sen omistaja on velvollinen poistamaan ja toimittamaan asianmukaisesti käsiteltäväksi. 4 LUKU MELUNTORJUNTA 11 Häiritsevää melua koskevat määräykset Äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden häiritsevä käyttö ulkotiloissa on kielletty. 12

13 Äänentoistolaitteiden käyttö ulkotiloissa on kuitenkin sallittu yksipäiväisten ja kertaluontoisten tapahtumien yhteydessä torilla, urheilukentällä tai muulla yleisökäyttöön tarkoitetussa tai soveltuvassa paikassa klo saakka. Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjän tulee huolehtia siitä, että äänentoistolaitteet on suunnattu ja säädetty siten, että niiden käyttö häiritsee naapurustoa mahdollisimman vähän. Toiminnan harjoittajan tai tilaisuuden järjestäjän tulee tiedottaa lähinaapureita tilapäisestä, lyhytaikaisesta melua aiheuttavasta tapahtumasta tai toiminnasta. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttäminen sekä muut erityisen häiritsevää melua aiheuttavat toiminnot on kielletty yöaikaan kello 22 07, lauantaiaamuisin kello 9 saakka ja sunnuntaisin ja arkipyhinä kello 12 saakka, muutoin kuin on tarpeen välttämättömien tilapäisten töiden suorittamiseksi. Perustelut: Äänentoistolaitteiden häiritsevän käytön rajoittaminen on tarpeen yleisen viihtyvyyden turvaamiseksi ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden äänitaso tulee säätää siten, että noudatetaan Valtioneuvoston päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992) annettuja päivä- ja yöajan ohjearvoja. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö sekä muut melua aiheuttavat toiminnot on kielletty yöaikaan viihtyisyys- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi lukuun ottamatta välttämättömiä töitä kuten lumenaurausta, jätteenkuljetusta tai muita vastaavia. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavia laitteita ovat esimerkiksi iskuvasara, sirkkeli, kulmahiomakone, moottorisaha ja lehtipuhallin. 12 Tiedotusvelvollisuus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta toiminnasta Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on toiminnanharjoittajan tiedotettava aina etukäteen melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoito- ja oppilaitoksille sekä muille sellaisille kohteille, joille työstä saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä. Tiedotteesta on käytävä ilmi työstä vastaavien yhteystiedot, työn kesto meluavien töiden osalta ja päivittäinen työaika. Perustelut: Tiedotusvelvollisuudella pyritään vähentämään koetun melun häiritsevyyttä. 13 Meluilmoitusta edellyttävät toiminnat ja tapahtumat Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 118 :n mukainen ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Meluilmoitus tulee tehdä ainakin seuraavista toimenpiteistä tai tapahtumista: 1) Louhinta, poraus, räjäytystyö, paalutus tai iskuvasaran käyttö, jota tehdään muulloin kuin arkipäivisin maanantaista perjantaihin kello 7-18 tai jonka kesto on yli 10 työpäivää 2) Tilapäinen murskaamo 3) Häiritsevää melua aiheuttava rakennus- tai purkutyö, jota tehdään maanantaista perjantaihin useampana kuin viitenä iltana klo tai viikonloppuna taikka yleisenä juhlapäivänä tai yli 20 päivänä arkisin maanantaista perjantaihin kello

14 4) Suuri ulkoilmakonsertti tai -tapahtuma, kuten esimerkiksi markkina-, puhe-, laulu-, tanssi-, esitystai urheilutilaisuus, jossa on käytössä voimakkaat äänentoistolaitteet ja joka aiheuttaa erityisen häiritsevää melua 5) Äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden käyttö ulkotiloissa taajaan rakennetulla alueella sijaitsevalla yleisökäyttöön tarkoitetulla paikalla, kuten torilla tai urheilukentällä, kun kyseessä on muu kuin yksipäiväinen ja kertaluontoinen tapahtuma tai tapahtuma järjestetään klo välisenä aikana 6) Moottoriurheilukilpailu 7) Lentonäytös tai tilapäinen yleisölennätys, johon kuuluu yli kymmenen laskua ja nousua 8) Ilotulitusnäytökset, jos ne järjestetään kello 24-7 tai ammutaan halkaisijaltaan yli 100 mm tai meluisuudeltaan vastaavia ilotulitteita klo 22 jälkeen. Määräys ei koske vuoden vaihteessa järjestettävää ilotulitusta Määräykset eivät koske toimintaa, jolla on ympäristölupa, jossa kyseinen meluava toiminta on huomioitu. Ympäristönsuojeluviranomainen voi lisäksi velvoittaa tekemään ilmoituksen myös muista tilapäisistä tapahtumista ja töistä, jos ne aiheuttavat erityisen häiritsevää melua lähialueelle. Perustelut: Erityisen häiritsevää melua tai tärinää on valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvon ylittävä melutaso tai muutoin häiritsevä ääni tai tärinä. 5 LUKU ILMANSUOJELU 14 Savukaasupäästöjen haitallisten vaikutusten ehkäisy Kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa tai muissa tulipesissä ei saa polttaa jätettä eikä muitakaan sellaisia aineita, joiden palaessa aiheutuu haitallisia päästöjä. Tällaisia aineita ovat mm. paine- ja pintakäsitelty puutavara, muovit ja muu vastaava muovipinnoitettu materiaali sekä muu huonosti palava tai kostea materiaali. Polttolaitteita tulee säätää, käyttää ja huoltaa siten, ettei poltosta aiheudu haittaa terveydelle tai yleiselle viihtyvyydelle. Taajama-alueilla on jätteiden, risujen, oksien ja haravointijätteiden avopoltto kielletty. Taajama-alueiden ulkopuolella saa avopolttona polttaa vähäisiä määriä risuja, oksia ja olkia. Muiden jätteiden avopoltto on kielletty. Kokko tulee sijoittaa ranta-alueelle siten, että siitä ei aiheudu savuhaittaa lähimmille häiriintyville kohteille. Alue tulee siivota kolmen vuorokauden sisällä kokon polton jälkeen. Kokossa saa polttaa oksia, risuja ja muuta puuainesta, ei kuitenkaan kyllästettyä puuta tai vastaavaa. Perustelut: Haitallisia päästöjä ovat mm. pienhiukkaspäästöt, jotka ovat terveydelle erityisen haitallisia hengitettynä. Kotitalouskäyttöisissä lämmityskattiloissa ja tulisijoissa lämpötila jää muun kuin kuivan puumateriaalin poltolle liian alhaiseksi, eikä savukaasuja myöskään puhdisteta erillisin ja tehokkain suodattimin, jolloin jätteitä poltettaessa vapautuu epätäydellisen palamisen tuloksena ilmakehään ympäristölle ja terveydelle haitallisia yhdisteitä. Ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi kielletään kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa ja muissa tulipesissä haitallisia ympäristövaikutuksia aiheuttavien materiaalien poltto. Jätteiden avopoltosta voi aiheutua naapuruushaittaa, minkä vuoksi avopoltto on kielletty taajaan rakennetulla alueella. Taajaan 14

15 rakennutun alueen ulkopuolella risujen, oksien ja olkien polton ei lähtökohtaisesti katsota aiheuttavan haittaa ympäristölle ja terveydelle. 15 Rakennus-, kunnostus- ja puhtaanapitotöistä mahdollisesti aiheutuvan ympäristön pilaantumisen torjunta Rakennus- kunnostus- ja purkutyöt on tehtävä siten, että pölyhaitat ovat kaikissa olosuhteissa mahdollisimman vähäisiä. Rakennusten julkisivujen ja ulkotiloissa suoritettavien rakenteiden tai esineiden suihkupuhallus-, maalausja muiden kunnostustöiden yhteydessä tulee huolehtia siitä, että toiminnasta aiheutuva melu, pöly, liuotinhöyryt tai muut vastaavat päästöt eivät aiheuta haittaa tai vaaraa kiinteistön asukkaille, naapureille tai ympäristölle. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on pidettävä rakennustyömaan välittömässä vaikutuspiirissä olevat katualueet puhtaina työmaalta kulkeutuvasta maa-aineksesta ja tarvittaessa puhdistettava tai kasteltava katualue pölyhaittojen estämiseksi. Kulkuväylien ja muiden alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotyön aiheuttama pölyäminen on estettävä mahdollisimman tehokkaasti. Lehtipuhaltimen käyttö hiekoitushiekan poistamiseen on kielletty. Perustelut: Taajaan asutulla alueella tulee rakennus- ja kunnossapitotoimenpiteitä tehtäessä kiinnittää erityistä huomiota toimenpiteistä aiheutuvien haittojen vähentämiseen ja rajoittamiseen naapureiden läheisyyden vuoksi. Riittävillä suojaustoimenpiteillä voidaan haitallisten vaikutusten leviämistä vähentää merkittävästi. Erityisesti keväisin katu- ja tiealueiden puhdistamisen yhteydessä nousee ilmaan leijuvaa pölyä, jonka pitoisuudet saattavat tietyissä olosuhteissa ylittää valtioneuvoston ilmanlaadulle asettamat ohjearvot. Kunnossapito- ja puhtaanapitotyöt tulee suorittaa siten, että haitat ympäristölle ja terveydelle ovat mahdollisimman vähäisiä. Pölyämistä voidaan ennaltaehkäistä käyttämällä hiekoitusmateriaalia joka ei sisällä hienoja pölyäviä jakeita. Hiekoitushiekan koneellisen poistamisen tai muun koneellisen kunnossapito- ja puhtaanapitotyön aiheuttama pölyäminen on estettävä esimerkiksi kastelemalla puhdistettava alue tarvittaessa. 6 LUKU ENERGIAKAIVO- JA MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄT 16 Energiakaivo- ja maalämpöjärjestelmien sijoittaminen Pohjavesialueilla tulee tapauskohtaisesti harkita geoenergian hyödyntämisen soveltuvuus ottaen huomioon pohjavedelle mahdollisesti aiheutuvat riskit. Hyödyntämiseen liittyviä porakaivoja ja maalämpöpiirejä ei saa rakentaa alle 500 metrin etäisyydelle vedenottamoista. Ympäristönsuojeluviranomainen voi myös kieltää tapauskohtaisesti lämpökaivon asentamisen riskialttiille paikoille, kuten pilaantuneita maita käsittäville alueille. Järjestelmissä saa käyttää vain sellaisia rakenteita ja lämmönsiirtoaineita, joista ei aiheudu pohjaveden tai maaperän pilaantumisen vaaraa. Glykolin tai muun myrkylliseksi luokitellun aineen käyttö lämmönsiirtoaineena on kielletty pohjavesialueella. Pintavesien pääsy pohjaveteen on estettävä tiivistämällä porausreiän suu. 15

16 Ennen asennusta on lämmönkeruuputkiston tiiveys varmistettava koeponnistuksella. Lämpöpumppu tulee varustaa järjestelmällä, joka ilmoittaa mahdollisista vuodoista lämmönkeruupiirissä. Vuodoista tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kaivot ja putkistot tulee merkitä asemapiirrokseen. Perustelut: Energiakaivojen riskit liittyvät porauskaluston öljyvuotoihin, lämmönsiirtoaineiden ja pintavesien pääsyyn kaivon kautta pohjaveteen sekä kaivon poraamisen aiheuttamiin muutoksiin pohjaveden virtausolosuhteissa, jolloin syvempien kerrosten mahdollisesti huonompilaatuista vettä voi päästä sekoittumaan ylempään pohjavesiesiintymään. Pohjavesialueella energiakaivo voi aiheuttaa pohjaveden pilaantumista. Pohjavesialueilla geoenergian hyödyntämishankkeille on haettava pääsääntöisesti toimenpideluvan lisäksi vesilain mukainen lupa. Lausunnon luvan tarpeesta antaa vesilain mukainen valvontaviranomainen, tapauksesta riippuen kunnan ympäristöviranhaltija tai Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 17 Energiakaivojen ja maalämpöpiirien rakentamisessa ja käytössä muodostuvat jätteet Energiakaivon porauksessa muodostuva kiviaines sekä veden ja kiintoaineen muodostama liete tulee käsitellä siten, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle. Kiviainesta tai lietettä ei saa johtaa sellaisenaan suoraan vesistöön tai yleisiin viemäreihin. Mikäli lietettä johdetaan porattavan tontin maaperään imeytettäväksi tai lähiojiin, tulee se tehdä niin, ettei siitä aiheudu naapuritontin vettymistä tai ojien tukkeutumista. Kiviaines tulee varastoida työn aikana siten, ettei se pölyä tuulen mukana tai leviä sateen mukana lietteenä hallitsemattomasti ympäristöön. Uusittaessa maalämpö- ja energiakaivoputkiston lämmönsiirtonesteitä tulee käytöstä poistettu neste kerätä talteen tiiviisiin astioihin ja toimittaa asianomaisen jätteen vastaanottopaikkaan. Perustelut: Lämpökaivon porauksessa muodostuu kivipölyä ja lietettä, joka saattaa aiheuttaa haittaa naapureille tai ympäristölle, kuten pohjaveden laadun heikkenemistä. Käytöstä poistetut lämmönsiirtonesteet voivat olla vaarallisia jätteitä, jotka on toimitettava asianmukaiseen käsittelylaitokseen. 7 LUKU MUUT PÄÄSTÖJEN EHKÄISEMISEKSI ANNETTAVAT MÄÄRÄYKSET 18 Veneiden huolto- ja säilytysalueet Veneiden pohjamaali on poistettava tiiviillä alustalla siten, että maalijäte saadaan kerättyä talteen. Maalijäte ja muu haitallinen jäte on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen tai käsittelyyn. Veneiden hiontapölyn leviäminen ympäristöön on minimoitava. Mikäli pohjamaalia poistetaan samalla alueella kuin veneitä pestään, tulee tätä varten olla hiekanerotinkaivo ennen jätevesien johtamista viemäriin tai kun jätevedet johdetaan imeytykseen maaperään (miedot pesuaineet, vähäinen/satunnainen käyttö). Pohjavesialueella veneiden talvisäilytyspaikan tulee olla asfaltoitu. Talvisäilytyksessä moottoreiden jäähdytysjärjestelmien suoja-aineena käytettävä glykoli tulee keväisin kerätä talteen ja käsitellä vaarallisena jätteenä. Moottorit tulee keväisin koekäyttää jo telakointialueella, jotta glykoli ei pumppaudu mereen. 16

17 Perustelut: Tiiviinä alustana voidaan pitää päällystettyä, vettä läpäisemätöntä materiaalia, esim. asfalttia. Maalin hiontajätteen keräämiseksi tulee veneen alle hiottaessa asettaa muovikalvo tai pressu, josta maalin hiontajäte voidaan kerätä talteen. Talvisäilytyspaikalla tarkoitetaan aluetta, jossa säilytetään useita veneitä ja joka voidaan luokitella rakennusjärjestyksen mukaiseksi säilytys- tai varastointialueeksi. Pohjavesialueella talvisäilytyspaikan asfaltoinnilla voidaan estää/hidastaa mahdollisesta tietämättömyydestä tai muusta satunnaisesta vahingosta aiheutuvien haitallisten aineiden pääsy pohjaveteen. 8 LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET 19 Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnan harjoittajan tai järjestäjän on annettava pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta sekä toimenpiteistä, laitteista ja suunnitelmista, joilla on tarkoituksena ehkäistä ja torjua ympäristön pilaantumista siten kuin näissä määräyksissä erikseen säädetään. Perustelut: Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa määräyksiä tarpeellisten tietojen antamisesta valvontaa varten. Ympäristönsuojelulain mukaan viranomaisella on oikeus saada tietoja kaikilta ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa harjoittavilta tai muilta, joihin lain velvoitteet kohdistuvat. Viranomaiset ovat myös velvollisia luovuttamaan tietoja. Ympäristönsuojelulain mukaan valvontaviranomainen voi antaa määräyksen toiminnan ympäristövaikutusten selvittämiseksi riittävässä määrin silloin, kun on perusteltua aihetta epäillä toiminnasta aiheutuvan tämän lain vastaista ympäristön pilaantumista. Määräys liittyy myös ympäristönsuojelulain selvilläolovelvollisuuteen, jonka mukaan kaikilla ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavilla toiminnanharjoittajilla on yleinen velvollisuus olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. 20 Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä Ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää hakemuksesta yksittäistapauksissa luvan poiketa näistä määräyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua näiden määräysten tavoitteiden syrjäytymistä. Perustelut: Ympäristönsuojelulain mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksistä siinä mainituin perustein. Lupaa poikkeamiseen tulee hakea kirjallisesti ja sitä koskeva asia tulee käsitellä hallintomenettelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. 21 Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamukset Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin pakkokeinoista ja seuraamuksista säädetään ympäristönsuojelulaissa. Perustelut: Määräysten rikkomisesta ja laiminlyönnistä aiheutuvista seuraamuksista säädetään ympäristönsuojelulain 224 :ssä ja 225 :ssä. 17

18 9 LUKU VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET 22 Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan x.päivänä xxkuuta Perustelut: Kunta päättää ympäristönsuojelumääräysten antamisesta siten kuin ympäristönsuojelulaissa on säädetty. 23 Siirtymäkausimääräykset Vaarallisten nestemäisten kemikaalien varastosäiliöt on tarkastettava vuoden 2016 loppuun mennessä. Tätä siirtymäsäännöstä ei sovelleta, mikäli säiliön viimeisimmästä tarkastuksesta on esittää asianmukainen todistus, josta käy ilmi, että tarkastus on suoritettu näiden määräysten mukaisesti tai säiliön ikä ja nämä määräykset eivät edellytä säiliön tarkastamista. 6 :n talousjätevesien käsittelyä koskevat asiat tulevat sovellettavaksi rakennettaessa uusia järjestelmiä tai uusittaessa vanhoja. Perustelut: Säiliöiden tarkastuksen osalta on annettu siirtymäaika, koska kaikkia määräysten piiriin tulevia säiliöitä ei ole mahdollista tarkastaa heti ja siitä syystä, että se vaatii monissa tapauksissa investointeja uuteen tekniikkaan ja rakenteisiin. Vastuussa oleville on näin taattu kohtuullinen aika toteuttaa uusien vaatimusten mukaiset tarvittavat uudistukset. Asianmukaisilla tarkastuksilla voidaan alkuvaiheessa varmistaa se, että varastotilojen puutteista johtuva onnettomuusriski voidaan pitää mahdollisimman pienenä. Kaikkien olemassa olevien terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalisäiliöiden tarkastamisen varmistamiseksi on säiliöiden tarkastamiselle annettu siirtymäsäännöksissä määräaika. Määräys ei koske säiliötä, jotka on todisteellisesti tarkastettu näiden määräysten mukaisesti tai sellaisia säiliöitä, joilla ei vielä ole näiden määräysten mukaan tarkastusvelvoitetta. 18

19 LIITE: Hangon pohjavesialueet 19

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1 HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala ja tavoite... 4 2 Määräysten valvonta... 4 3 Paikalliset olosuhteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Ranta-alueet, 100 m, on jaettu vesiensuojelullisin perustein kahteen 50 metrin vyöhykkeeseen.

Ranta-alueet, 100 m, on jaettu vesiensuojelullisin perustein kahteen 50 metrin vyöhykkeeseen. 1 LAPPAJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä annetaan paikallisten olosuhteiden perusteella yleisiä määräyksiä ympäristön

Lisätiedot

LIEDON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

LIEDON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LIEDON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KUNNANVALTUUSTO 28.9.2015 80 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin

Lisätiedot

Kurikan kaupunginvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella.

Kurikan kaupunginvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella. KURIKAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuuston 14.6.2004 35 hyväksymä. 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.11.2015, voimaantulo 1.1.2016. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

EURAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite EURAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty yhteisvaltuustossa 19.9.2016 Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Hyväksytty Oulun kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 170 Oulun seudun ympäristötoimi Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä Postiosoite: PL

Lisätiedot

MARTTILAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

MARTTILAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 MARTTILAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 1.1. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on turvata Marttilan kuntalaisille terveellinen, turvallinen ja viihtyisä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Tavoite

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Tavoite 1 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain (86/2000) täytäntöön panemiseksi. Ne perustuvat lain säännöksien

Lisätiedot

2.1. Pöytyän kunnanvaltuusto on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella.

2.1. Pöytyän kunnanvaltuusto on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella. Sivu 1/11 PÖYTYÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 1.1. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on turvata Pöytyän kuntalaisille terveellinen, turvallinen ja viihtyisä

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOSKEN TL KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOSKEN TL KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 1.1. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on turvata Kosken Tl kuntalaisille terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö.

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

LAITILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LAITILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

KUSTAVIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KUSTAVIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KUSTAVIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Luonnos Kunnanvaltuusto _._.2010 sisällysluettelo 1 Luku Yleiset määräykset 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOKEMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOKEMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.04.2013 28 Voimaantulo 01.04.2013 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hallitus

HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hallitus HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hallitus 13.4.2004 Hyväksytty: Valtuusto 26.4.2004 Voimaantulo: 1.5.2004 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 1.1 Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on

Lisätiedot

VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 Johdanto Ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) 19 :n mukaan kunnilla on mahdollisuus antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET HYVINKÄÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Voimaantulo 10.1.2009 Hyvinkään kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.12.2008 ( 108) SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja tavoite 2 Määräysten

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT. Konneveden kunnanvaltuusto 13.11.2012

KONNEVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT. Konneveden kunnanvaltuusto 13.11.2012 KONNEVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Konneveden kunnanvaltuusto 13.11.2012 Voimaan 1.1.2013 2 Kannen kuva: Kuhjolampi 2007 Kuvaaja: Piia Koski 3 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SÄÄNTÖKOKOELMA 25. LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LAPPEENRANTA 2011 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 1 Tavoite

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

LUONNOS 28.10.2011 1 (15) SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JOHDANTO

LUONNOS 28.10.2011 1 (15) SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JOHDANTO LUONNOS 28.10.2011 1 (15) SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JOHDANTO Ympäristönsuojelulaki (86/2000) antaa kunnille mahdollisuuden laatia lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia, paikallisista

Lisätiedot

Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta

Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta 12.10.2011 46 1 Luku Yleiset määräykset 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ympäristönsuojelulakia

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET-PERUSTELUT

PÖYTYÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET-PERUSTELUT PÖYTYÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET-PERUSTELUT SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...2 1 TAVOITE...2 2 MÄÄRÄYSTEN ANTAMINEN JA VALVONTA...2 3 MÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN JA SUHDE MUIHIN MÄÄRÄYKSIIN...3

Lisätiedot

EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty

EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET hyväksytty Euran kunnanvaltuustossa 26.9.2011 42 Köyliön kunnanvaltuustossa 26.9.2011 38 Säkylän kunnanvaltuustossa 26.9.2011 46 2/11 EURAN, KÖYLIÖN

Lisätiedot

Leppävirran Kunnan YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

Leppävirran Kunnan YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Leppävirran Kunnan YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty 22.10.2012 Leppävirran kunnanvaltuustossa, voimaantulo 1.1.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO SIVU LUKIJALLE... 3 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Tavoite...

Lisätiedot

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia lämmitysjärjestelmät Pohjavesi on juomavettämme Pohjavettä muodostuu sade- ja sulamisvesien imeytyessä maakerroksiin. Se on vettä, joka täyttää avoimen

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

PARKANON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT PARKANON KAUPUNKI PARKANON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Määräysten antamisen tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa tai vähentää

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Luonnos

SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Luonnos SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Luonnos 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 1 Tavoite 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

JOUTSAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 JOUTSAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 Tavoite...2 2 Määräysten antaminen ja valvonta...2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...2 4 Paikalliset olosuhteet...2

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2. 1. LUKU Yleiset määräykset... 3

Kokkolan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2. 1. LUKU Yleiset määräykset... 3 Kokkolan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU Yleiset määräykset..... 3 2. LUKU Jätevesien johtamista ja käsittelyä koskevat määräykset... 4 3. LUKU Vesiensuojelua koskevat

Lisätiedot

Yläneen kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

Yläneen kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Yläneen kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty Yläneen kunnanvaltuustossa 27.08.2007 Voimaantulo 1.10.2007 Sisällysluettelo 2 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Tavoite...3 2 Määräysten antaminen ja

Lisätiedot

Isonkyrön Kunnan Ympäristönsuojelumääräykset

Isonkyrön Kunnan Ympäristönsuojelumääräykset Isonkyrön Kunnan Ympäristönsuojelumääräykset 2 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin... 3 4 Paikalliset

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

1 LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 2 1 Tavoite 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 2 4 Määritelmiä 2

1 LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 2 1 Tavoite 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 2 4 Määritelmiä 2 VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 2 1 Tavoite 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 2 4 Määritelmiä 2 2 LUKU:

Lisätiedot

HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto , voimaantulo

HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto , voimaantulo OULUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 11.11.2002 144, voimaantulo 1.1.2003 Sisällys: 1 LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoite 2 Määräysten valvonta ja poikkeaminen määräyksistä

Lisätiedot

6,3221.811$1 <03b5,67g1682-(/80bb5b<.6(7

6,3221.811$1 <03b5,67g1682-(/80bb5b<.6(7 Kunnanvaltuuston hyväksymät, 13.12.2004 6,3221.811$1

Lisätiedot

Maanviljelijänä pohjavesialueella. 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK

Maanviljelijänä pohjavesialueella. 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK Maanviljelijänä pohjavesialueella 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK Esityksen sisältö 1. Pohjavesialueen sijainti 2. Nitraattiasetus 3. Kasvinsuojeluaineet

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Sisällysluettelo 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Paikalliset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 26 Lujatalo Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava paalutus osoitteessa Suolakivenkatu 15 Herttoniemessä HEL 2016-001719 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

KONTIOLAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT KONTIOLAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 Johdanto Ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) 19 :n mukaan kunnilla on mahdollisuus antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SUONENJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SUONENJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 2012 1.5.2012 Hyväksytty: kaupunginvaltuusto 26.3.2012 15 Voimaantulo: 1.5.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Liite 1A KV hyväksynyt 17.5.2004 25 Ohjeet jätevesijärjestelmän valintaan, rakentamiseen ja hoitoon Kokemäen kaupungin viemärilaitoksen viemäriverkon ulkopuolisilla

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

NURMIJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET (31.7.2012) 1 (10) NURMIJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksynyt 20.6.2012 63 Voimaantulo 1.9.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 1 Soveltamisala ja

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta voi siirtää sille näissä määräyksissä kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

Rakennus- ja ympäristölautakunta voi siirtää sille näissä määräyksissä kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. PARKANON KAUPUNKI PARKANON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena ovat paikalliset olosuhteet huomioiden ehkäistä ympäristön

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

Muuttuvien hajajätevesisäädösten huomioiminen kuntien määräyskokoelmissa ja valvonnassa

Muuttuvien hajajätevesisäädösten huomioiminen kuntien määräyskokoelmissa ja valvonnassa Muuttuvien hajajätevesisäädösten huomioiminen kuntien määräyskokoelmissa ja valvonnassa Hajajätevedet järjestykseen risteilyllä Laivaseminaari 13.2.2017 Viking Line, m/s Gabriella Miira Riipinen ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KV 3.3.2014 9

Karkkilan kaupungin YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KV 3.3.2014 9 Karkkilan kaupungin YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KV 3.3.2014 9 2 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 LUKU JÄTEVESIEN HAITTAVAIKUTUSTEN EHKÄISEMINEN 3 LUKU JÄTTEIDEN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset Ympäristönsuojelumääräykset Ympäristönsuojelu Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.10.2015 106 Määräykset ovat astuneet voimaan 23.11.2015 2 Hyvä Lukija Kaupungin omien ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 10 Maarakennusliike Raimo T.A. Virtanen Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava louhintatyö, Pajuniityntie 3 ja 5 HEL 2015-000151 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Jalasjärven kunnassa toimii ympäristö- ja rakennuslautakunta.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Jalasjärven kunnassa toimii ympäristö- ja rakennuslautakunta. JALASJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE

Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset Hallitusneuvos Oili Rahnasto 5.6.2014 Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE Lain tarkoitus ja soveltamisala, 1-4 1 luku Yleiset säännökset Lain tarkoitus, 1 säännös

Lisätiedot

Ympäristönsuojelumääräysten noudattaminen rakennustyömailla Helsingin kaupungin alueella.

Ympäristönsuojelumääräysten noudattaminen rakennustyömailla Helsingin kaupungin alueella. Ympäristönsuojelumääräysten noudattaminen rakennustyömailla Helsingin kaupungin alueella. Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Eeva Summanen 4.2.2013 Selvityksen tarkoitus ja tavoite Selvityksen tarkoituksena

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

UUDENKAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET UUDENKAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuusto 4.11.2013 110 voimaan 1.2.2014 1 Luku Yleiset määräykset... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen

Lisätiedot

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia Pohjavesi on juomavettämme Pohjavettä muodostuu sade- ja sulamisvesien imeytyessä maakerroksiin. Se on vettä, joka täyttää avoimen huokostilan maaperässä

Lisätiedot

MUUTOSESITYS LUONNOS

MUUTOSESITYS LUONNOS MUUTOSESITYS LUONNOS 08.11.2011 FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.12.2008 Voimaantuloajankohta 1.1.2009 Kv. xx.xx.2012 ( ), muutokset :iin Muutosten

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN, HIRVENSALMEN, RISTIINAN, MÄNTYHARJUN, PERTUNMAAN JA SUOMENNIEMEN KUNNAN TERVEYDENSUOJELUJÄR- JESTYS

MIKKELIN KAUPUNGIN, HIRVENSALMEN, RISTIINAN, MÄNTYHARJUN, PERTUNMAAN JA SUOMENNIEMEN KUNNAN TERVEYDENSUOJELUJÄR- JESTYS MIKKELIN KAUPUNGIN, HIRVENSALMEN, RISTIINAN, MÄNTYHARJUN, PERTUNMAAN JA SUOMENNIEMEN KUNNAN TERVEYDENSUOJELUJÄR- JESTYS Hyväksytty ympäristölautakunnan päätöksellä 18.9.2008 111. Mikkelin kaupungin terveydensuojeluviranomainen

Lisätiedot

2.1 Turun kaupunginvaltuusto on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain. 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin

2.1 Turun kaupunginvaltuusto on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain. 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin TURUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Muutettavaksi esitetty teksti vasemmalla palstalla, nykyisten määräysten teksti oikealla kursivoituna 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 1.1 Ympäristönsuojelumääräysten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 159. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 159. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.11.2013 Sivu 1 / 1 2091/11.00.02/2013 Ympäristölautakunta 44 16.5.2013 Ympäristölautakunta 91 10.10.2013 Kaupunginhallitus 319 28.10.2013 159 Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten muuttaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- MÄÄRÄYKSET

YMPÄRISTÖNSUOJELU- MÄÄRÄYKSET NURMEKSEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELU- MÄÄRÄYKSET Annettu ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 :n nojalla Kv 30.9.2004 74 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku, Yleisiä määräyksiä...3 Tavoite (1 )...3 Määräysten antaminen

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1/16 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Johdanto Maaliskuun 1. päivänä 2000 voimaan tulleen ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 :n mukaan kunnanvaltuustolla on mahdollisuus antaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT, LUONNOS 26.9.2007

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT, LUONNOS 26.9.2007 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT, LUONNOS 26.9.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KONNEVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 28.6.2012 KONNEVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Konneveden kunnanvaltuusto XX.XX.2012 xx Voimaantulo X.X.2012 2 Kannen kuva: Konnevesi 2011 3 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Parainen 9.5.2012 9.5.2012/ Lähtökohta (VL 2:6): Yleisen oikeuden mukaisen ruoppauksen toteuttamiseen ei tarvitse

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta 27.4.2016 Haja-asutuksen talousjätevesien käsittelyä koskevaa sääntelyä ehdotetaan kohtuullistettavan ja selkeytettävän Hallitusohjelman kirjaus

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla 2015-16 1.6.2015-31.5.2016 Jatkorahoitusta on haettu Hankkeen palvelut Hanke tarjoaa järjestöille ja kerhoille yms. mahdollisuuden saada maksuton

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

LAITILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT LAITILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT JOHDANTO Ympäristönsuojelulaki (86/2000) (527/2014) antaa kunnille mahdollisuuden laatia lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KAUNIAISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KV hyväksynyt 20.3.2006 (voimaan 1.5.2006) Muutettu 18.10.2010 (voimaan 1.1.2011) sekä 21.9.2015 56 (voimaan 1.12.2015) KV godkänt 16.9.2010 LUKIJALLE

Lisätiedot

2.2 Ympäristönsuojeluviranomaisena Soinin ja Vimpelin kunnissa sekä Alajärven kaupungissa toimii Järvi- Pohjanmaan ympäristölautakunta.

2.2 Ympäristönsuojeluviranomaisena Soinin ja Vimpelin kunnissa sekä Alajärven kaupungissa toimii Järvi- Pohjanmaan ympäristölautakunta. 1 JÄRVI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä

Lisätiedot

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA Lähde: Groupement des associations meunieres des pays de la C.E.E. (G.A.M.), 2.6.1998 (Käännös englannin kielestä, Kauppamyllyjen Yhdistyksen hallituksen hyväksymä)

Lisätiedot

TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN ALUEEN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN ALUEEN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA j u l k a i s s u t 2012 Tornion kaupunginkanslia Nro 1 Tornion kaupunginvaltuuston 28.5.2012 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.9.2012 TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN

Lisätiedot

POHJAVESIALUEET JA LÄMPÖKAIVOT

POHJAVESIALUEET JA LÄMPÖKAIVOT POHJAVESIALUEET JA LÄMPÖKAIVOT Rakentamisen ohjauksen seminaari Varsinais-Suomen ELY, Sanna-Liisa Suojasto, Ympäristönsuojelu 13.11.2013 Varsinais-Suomen ja Satakunnan pohjavesialueet 202 tärkeää I luokan

Lisätiedot

Lieksan kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU, YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 3

Lieksan kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU, YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 3 Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2006 ===================================================================== 1 (20) LIEKSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt

Lisätiedot

Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Sisällys JOHDANTO... 4 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin... 4 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Paikalliset olosuhteet...

Lisätiedot

Ympäristönsuojelupäivät Janne Juvonen

Ympäristönsuojelupäivät Janne Juvonen Lämpökaivo-opas Ympäristönsuojelupäivät 7.10.2010 Janne Juvonen Oppaan taustavoimat Opasta valmistelleessa asiantuntijaryhmässä mukana: YM SYKE Suomen Kaivonporausurakoitsijat Poratek r.y. Suomen Lämpöpumppuyhdistys

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOKKOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOKKOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Voimassa 0 alkaen Kokkolan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU Yleiset määräykset..... 3 2. LUKU Jätevesien johtamista ja käsittelyä

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Pori 4.11.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus/ Kari Nieminen Lain tavoite 1. Edistää, järjestää ja sovittaa yhteen vesivarojen ja vesiympäristön

Lisätiedot

Esitys, Parikkala PARIKKALAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

Esitys, Parikkala PARIKKALAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Esitys, Parikkala PARIKKALAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Esitys, Parikkala 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Yleiset määräykset... 4 2. Määräykset jätevesien haittavaikutusten torjumiseksi sekä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo 13.-14.10.2016 Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Rankkaa säädöstekstiä louhintaräjähteiden säilytyksestä Räjähteiden turvallisuussäädökset

Lisätiedot

Lahden kaupungin ympäristönsuojelumääräykset. Muutettu kv /127. Korvaa säädöksen n:o 4/2008, koodin:o 10

Lahden kaupungin ympäristönsuojelumääräykset. Muutettu kv /127. Korvaa säädöksen n:o 4/2008, koodin:o 10 Lahden kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA N:o2011/14 SISÄLLYSLUETTELO Lahden kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Muutettu kv 7.11.2011/127 Korvaa säädöksen n:o 4/2008, koodin:o 10 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1

Lisätiedot

Hollolan kunnan ympäristönsuojelumääräykset LUONNOS

Hollolan kunnan ympäristönsuojelumääräykset LUONNOS Hollolan kunnan ympäristönsuojelumääräykset LUONNOS Valtuusto xx.xx.2016 xx Voimaan xx.xx.2016 1 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 69 Konevuori Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava murskaustyö sekä hydraulisen iskuvasaran käyttö, Veturitie 15 HEL 2016-003765 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

PÖYTYÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PÖYTYÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 TAVOITE... 2 2 MÄÄRÄYSTEN ANTAMINEN JA VALVONTA... 2 3 MÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN JA SUHDE MUIHIN MÄÄRÄYKSIIN...

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

Hollolan kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Hollolan kunnan ympäristönsuojelumääräykset Hollolan kunnan ympäristönsuojelumääräykset Valtuusto 7.11.2016, 61 Voimaan 1.1.2017 1 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 2016 2 Vaatimukset viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmille: Jätevedet tulee johtaa vähintään kolmeosastoisen

Lisätiedot

MUURAMEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

MUURAMEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET MUURAMEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Soveltamisala ja tavoite... 3 2 Ympäristönsuojelumääräysten valvonta... 3 3 Määritelmiä... 3 2 LUKU JÄTEVEDET

Lisätiedot