Lastenreuma puhkeaa varhain. Puolet kaikista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lastenreuma puhkeaa varhain. Puolet kaikista"

Transkriptio

1 Katsaus Pirkko Pelkonen Maassamme sairastuu vuosittain noin lasta pitkittyvään niveltulehdukseen, jolle ei ole todettavissa infektio- tai muuta spesifistä etiologiaa. Näitä artriitteja kutsutaan lastenreumaksi. Kysymyksessä ei ole yksi tauti vaan joukko tauteja, joista osa on lapsuusiälle ominaisia, osa aikuisiällä yleisiä kroonisia artriitteja varhain puhjenneina ja usein taudinkuvaltaan epätäydellisinä. Niinpä potilaiden ennuste on vaihteleva ja taudin alkuvaiheessa usein vaikeasti ennakoitavissa. Tautiryhmän tähänastisista luokitteluista kaksi yleisimmin käytettyä ovat epätäsmällisiä, ja niiden eroavuudet ovat vaikeuttaneet tutkimustulosten vertailua ja jarruttaneet tuntuvasti alan kehitystä. Tässä kirjoituksessa esitellään uusi kansainvälisen työryhmän laatima ehdotus näiden artriittien luokitteluksi. Se tarjoaa lukijalle mahdollisuuden tutustua lastenreumaksi kutsuttuun tautiin. Lastenreuma puhkeaa varhain. Puolet kaikista potilaista on sairastuessaan alle viisivuotiaita. Suurimmalla osalla tauti eroaa selvästi aikuisten nivelreumasta sekä kliiniseltä kuvaltaan että serologisilta löydöksiltään. Niinpä vain noin 5 %:lla tauti on seropositiivinen, jolloin kyseessä on tavallista varhaisemmalla iällä useimmiten kuitenkin vasta esipuberteetissa tai sen jälkeen puhjennut seropositiivinen nivelreuma. Noin kolmanneksella tauti on varhaislapsuudelle ominainen,»lasten oma reuma», jota ei esiinny aikuisiällä. Siihen kuuluu artriitin lisäksi usein myös krooninen värikalvontulehdus, joka ei varsinkaan nuorimmilla potilailla aiheuta silmän punoitusta ja jonka mahdollisesti aiheuttamaa kipua tai näön hämärtymistä pieni lapsi ei osaa valittaa. Tumavasta-aineet ovat tämän ryhmän tunnusmerkki, mutta niitä tavataan jopa puolella kaikista potilaista. Lähes kolmella neljänneksellä kaikista reumaa potevista lapsista sairaus alkaa 1 4 nivelen oligoartriittina, ja polyartriittiin sairastuneidenkin nivelaffisio on usein epäsymmetrinen. Spondylartropatiaryhmän sairaus voidaan lapsella diagnosoida melko harvoin alkuvaiheessa. Seurantatutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että ehkä huomattavakin osa»lastenreumasta» koostuu näiden tautien varhaisista, taudinkuvaltaan vielä epätäydellisistä muodoista. Niinpä ruotsalaisen tutkimuksen 124 potilaasta 10 % sai selkärankareuma- tai psoriaasiartriittidiagnoosin kuuden kuukauden kuluttua oireiden alkamisesta, mutta seitsemän vuoden seurannan jälkeen spondylartropatiaryhmään kuului 18 % potilaista (Andersson Gäre ja Fasth 1995). Aikaisemmat luokittelut herättivät kiistoja Sairauksien luokittelulla pyritään määrittelemään sairaus tai sairausryhmä siten, että potilaat muodostavat mahdollisimman homogeenisen joukon, johon ei kuulu muuta sairautta potevia tai terveitä henkilöitä. Lasten pitkittyneille niveltulehduksille on vuosikymmenien mittaan laadittu eri puolilla maailmaa lukuisia luokitteluja. Laajimmin ovat olleet käytössä niin sanotut EULARin (European League Against Rheumatism) luokittelukriteerit (Wood 1978) ja ARAn (American Rheumatism Association, nykyisin American College of Rheumatology, ACR) kriteerit (Brewer ym. 1977) (taulukko 1). Molemmat luokittelut edellyttävät, että muut Duodecim 1999; 115:

2 Taulukko 1. Lastenreuman nykyiset luokittelut ja nimistö. EULAR ARA/ACR Käytössä useimmissa Euroopan maissa Pohjois-Amerikassa Yhteisnimi ryhmälle juveniili krooninen artriitti (JCA) juveniili reumatoidi artriitti (JRA) Alkamisikä alle 16 vuotta alle 16 vuotta Taudin kesto ennen 3 kuukautta 6 viikkoa diagnoosin tekoa Taudin alamuodot oligoartriitti oligoartriitti polyartriitti polyartriitti yleisoireinen JCA yleisoireinen JRA Spondylartropatiat kuuluvat JCA:han suljetaan pois JRA:sta EULAR = European League Against Rheumatism, ARA = American Rheumatism Association, ACR = American College of Rheumatology mahdolliset artriittien syyt on suljettu pois. ACR:n juveniili reumatoidi artriitti (JRA) sulkee pois myös juveniilin selkärankareuman, tulehduksellisiin suolistosairauksiin liittyvät artriitit ja psoriaasiartriitin, mutta nämä ovat mukana eurooppalaisten juveniilissa kroonisessa artriitissa (JCA). Molemmissa luokitteluissa artriitit jaetaan ensimmäisten kuuden kuukauden taudinkulun mukaan oligoartriittiin (1 4 niveltä sairastunut), polyartriittiin (vähintään viisi niveltä affisioitunut) ja yleisoireiseen muotoon. ACR:n mukaan viimeksi mainittu edellyttää vähintään kahden viikon mittaista päivittäin korkeaksi kohoavaa kuumetta, ihottumaa ja artriittiä. Artriitin puuttuessa katsotaan, että kysymyksessä on mahdollinen yleisoireinen JRA. Luokittelujen edellä kuvatut erot ovat tuntuvasti vaikeuttaneet kommunikaatiota tutkijoiden kesken pyrittäessä vertaamaan esimerkiksi epidemiologiaa, lääkehoitojen tehoa ja potilaiden pitkäaikaisennustetta koskevia tutkimustuloksia. Vaihteleva taudinmäärittely lienee ainakin osasyynä myös ristiriitaisuuksiin immunogeneettisten tutkimusten tuloksissa. Ongelma on ollut tiedossa, ja keskustelu on käynyt kuumana yli Atlantin. Kiperin kiista on käyty tautiryhmän nimestä: yhdysvaltalaiset eivät ole halunneet luopua JRA:sta tautiryhmän yhteisnimenä, mutta varsinkin britit ovat edellyttäneet JRAnimen käyttämistä vain seropositiivisesta taudista. Kun tieto taudin myöhemmästä kulusta ja ennusteesta on lisääntynyt, on myös todettu, että suurin potilasryhmä alkuvaiheessa oligoartriittia sairastavat on kovin heterogeeninen. Siihen kuuluvilla tumavasta-ainepositiivisilla 1 5 vuoden iässä sairastuneilla lapsilla, joista valtaosa tyttöjä, iriitti on taudin merkittävin riski. Kouluikäisinä sairastuneiden HLA B27 -positiivisten poikien sairaus taas voi kehittyä selkärankareumaksi. Nämä kaksi ryhmää onkin viime aikoina kriteerejä sovellettaessa pyritty erottamaan, vaikka alaryhmille ei ole ollut yleisesti hyväksyttyjä määritelmiä. Oligoartriittiin sairastuneiden lasten ennustetta pidettiin kaiken kaikkiaan suotuisana, kunnes kävi ilmi, että jopa kolmanneksella ryhmän potilaista artriitti leviää myöhemmin, useiden vuosienkin kuluttua, uusiin niveliin ja jatkuu sittemmin hoitoa uhmaavana. Uudenlaisen luokittelun tarve on siis ollut ilmeinen. Uusi luokittelukin perustuu kliiniseen kuvaan Vuonna 1993 ILARin (International League of Associations for Rheumatology) organisaatioon perustettiin Pediatric Standing Committee, joka sittemmin asetti työryhmän laatimaan uusia luokittelukriteereitä. Ehdotus julkaistiin vuonna 1995 (Fink 1995) ja siitä edelleen hieman muokattu luokittelu lokakuussa 1998 (Petty ym. 1998). Uudessa luokittelussa (taulukko 2) on luovuttu aiemmista kiistaa herättäneistä tautiryhmän yleisnimistä JRA ja JCA ja ne on korvattu nimellä juveniili idiopaattinen artriitti (JIA). Taudin oireiden tulee alkaa ennen 16 vuoden ikää, ja artriitin kestoksi on määritelty vähintään kuusi viikkoa. Luokittelu teh P. Pelkonen

3 Taulukko 2. Lasten idiopaattisten artriittien luokittelu. 1. Yleisoireinen artriitti Artriitti ja samanaikainen tai edeltävä päivittäin yli 39 C:een kohoava kuume vähintään kahden viikon ajan sekä ainakin yksi seuraavista: a) ajoittainen, paikkaa vaihtava, punoittava ihottuma b) lymfadenopatia c) hepato- tai splenomegalia d) serosiitti 2. Oligoartriitti 1 4 nivelen sairastuminen ensimmäisten kuuden kuukauden kuluessa. Kaksi alaluokkaa: a) pysyvä oligoartriitti: ei leviämistä useampiin niveliin sairauden aikana b) leviävä oligoartriitti: uusia niveliä sairastuu ensimmäisten kuuden kuukauden jälkeen 3. Seronegatiivinen polyartriitti Viiden tai useamman nivelen sairastuminen ensimmäisten kuuden kuukauden kuluessa; reumatekijälöydös negatiivinen 4. Seropositiivinen polyartriitti Viiden tai useamman nivelen sairastuminen ensimmäisten kuuden kuukauden kuluessa; reumatekijälöydös positiivinen tutkittuna kahdesti vähintään kolmen kuukauden välein 5. Psoriaasiartriitti Artriitti ja psoriaasi tai artriitti ja vähintään kaksi seuraavista: a) daktyliitti (makkarasormi tai -varvas) b) kynsimuutoksia c) psoriaasi ainakin yhdellä ensimmäisen asteen sukulaisella. 6. Entesiitteihin (insertiitteihin) liittyvä artriitti Artriitti ja entesiittejä taikka artriitin tai entesiittien ohella vähintään kaksi seuraavista: a) sakroiliakaalinivelen arkuus ja/tai tulehduksellinen selkäkipu b) HLA B27 -positiivisuus c) ainakin yhdellä ensimmäisen tai toiseen asteen sukulaisella HLA B27:ään liittyvä tauti d) etuosauveiitti, johon liittyy kipu, punoitus tai valonarkuus e) potilas on yli kahdeksanvuotiaana artriittiin sairastunut poika 7. Muu artriitti Lapsen artriitti a) ei täytä minkään luokan kriteereitä tai b) täyttää useamman kuin yhden luokan kriteerit dään kuitenkin vasta kuuden kuukauden kuluttua oireiden ilmenemisestä. Sijoittaminen luokkiin 1 4 perustuu alkuvaiheen taudinkuvaan, jonka on todettu edellä kerrotuin poikkeuksin melko hyvin ennakoivan taudin myöhempää kulkua. Luokkien 5 ja 6 avulla pyritään jo varhain kliinisten löydösten perusteella ja sukuanamneesia hyväksi käyttäen erottamaan myöhemmin spondylartropatiaksi tai psoriaasiartriitiksi osoittautuva tauti. Luokka»muut» on jo osoittautunut tarpeelliseksi niissä harvoissa tutkimuksissa, joissa aiempia luokitteluja ja vuoden 1995 ehdotusta on vertailtu: noin 10 % potilaista jäi ehdotuksen tautiluokkien ulkopuolelle. Kunkin luokan kuvaajiksi on taulukossa näkyvien kriteerien lisäksi esitetty joukkoa tekijöitä, esimerkiksi kliinisiä löydöksiä (iriitti), laboratoriolöydöksiä (tumavasta-aineet) tai HLA-alleeleja, joilla voi olla merkitystä taudin määrittämisessä. Lisäksi on kunkin luokan osalta määritelty löydöksiä, jotka sulkevat potilaan pois kyseisestä luokasta. Yleisoireisen artriitin Suomessa edelleen vanhanaikaisesti»stillin taudiksi» kutsutun diagnoosi edellyttää aina, että potilaalla on myös artriitti;»mahdollinen» yleisoireinen tauti on jäänyt pois. Maassamme yleisoireiseen artriittiin sairastuu vain 5 7 potilasta vuosittain, mutta joukossa on lapsia, joiden niveloireet ovat ohimeneviä aristuksia ja kroonistuvat vasta pitkän ajan kuluttua. Suomessa säilytetään ainakin toistaiseksi myös luokka»mahdollinen yleisoireinen artriitti», koska asialla on merkitystä seurannan järjestelyissä ja myös potilaille itselleen esimerkiksi lääkkeiden korvattavuuden vuoksi. Näin on sovittu tehtäväksi myös pohjoismaisten kollegoiden kanssa meneillään olevassa yhteisessä epidemiologisessa tutkimuksessa. Oligoartriitit jaetaan kahteen alaryhmään sen mukaan, pysyykö tauti 1 4 nivelessä koko seurannan ajan vai leviääkö se ensimmäisen puolen vuoden jälkeen edelleen. Oligoartriittipotilas voi siis siirtyä ajan mittaan ensimmäisestä ryhmästä toiseen, ennusteeltaan huonompaan ryhmään. Positiivinen reumatekijälöydös ja positiivinen sukuanamneesi psoriaasin ja HLA B27 -tautien suhteen sulkevat potilaan pois oligoartriittiluokasta, ja varmuudeksi on pois suljettavana ryhmänä vielä mainittu yli kahdeksanvuotiaina sairastuneet pojat. Seronegatiivisen polyartriitin kriteerit ovat selkeät, mutta ryhmä on heterogeeninen. Vaikka suurimmalla osalla varhaislapsuudessa tumavasta-ainepositiiviseen tautiin sairastuneista on oligoartriitti, ei tämä»lasten oma reuma» nou- 1291

4 data täysin asetettua sairastuneitten nivelten lukumäärän rajaa, vaan potilaita sijoittuu myös polyartriittiluokkaan. Myös muiden tämän luokan potilaiden tauti on sekä kliiniseltä kuvaltaan että kulultaan varsin vaihteleva. Seropositiivisen polyartriitin diagnoosi edellyttää, että reumatekijälöydös on todettu positiiviseksi kahdessa vähintään kolmen kuukauden välein otetussa näytteessä. Psoriaasi-ihottuma puhkeaa suhteellisen harvoin lapsuusiällä. Näihin asti juveniilin psoriaasiartriitin diagnoosi onkin monesti voitu tehdä vasta potilaan sairastettua niveltulehdusta jo vuosia. Uusilla kriteereillä pyritään ennakoimaan tulevaa, ja diagnoosia tehtäessä otetaan huomioon artriittia sairastavan lapsen mahdolliset psoriaasille tunnusomaiset kynsi- ja pikkunivellöydökset sekä lähisukulaisen psoriaasi. Psoriaasiin viittaava pikkuniveloire daktyliitti on diffuusi koko sormen tai varpaan käsittävä turvotus, johon liittyy koukistajajänteen tenosynoviitti. Entesiitteihin liittyvän artriittiluokan perustaminen on yritys kerätä jo varhain samaan ryhmään ne lapset, joiden tauti voi myöhemmin kehittyä spondylartropatiaksi. Varhainen erotteleva piirre sukupuolen ja sairastumisiän ohella ovat kivuliaat tulehdukset kohdissa, joissa jänteet, faskiat ja ligamentit kiinnittyvät luuhun, sekä entesiitit (insertiitit), joiden perusteella luokka on nimitetty. Kouluikäisen pojan polven seudun tai akillesjänteen kiinnityskohdan kiputila onkin viesti spondylartriitin mahdollisuudesta. HLA B27 -positiivisuus ja sukuanamneesi tulevat olemaan tärkeitä kriteerejä, sillä sakroiliitti ja akuutti uveiitti ehtivät melko harvoin ja selkäkipu ja -jäykkyys tuskin koskaan ilmetä potilaan ollessa pediatrin seurannassa. Niiden tullessa mukaan taudinkuvaan ei diagnoosi enää olekaan ongelma. Diagnostisia vaikeuksia esiintyy harvoin myös tulehdukselliseen suolistosairauteen liittyvässä artriitissa, sillä yleensä niveloireet ilmenevät vasta ulseratiivisen koliitin tai Crohnin taudin kestettyä jo pitkään. Luokittelun ensimmäinen versio (Fink 1995) sai osakseen jonkin verran moitteita. Kiitosta työryhmä sai siitä, että vanha kiista tautiryhmän nimestä on ratkaistu ja että luokittelun takana on kaikki maanosat kattava pediatrijoukko, joka on myös sitoutunut seuraamaan uuden tiedon karttumista ja jonka taustana ovat ILAR ja WHO. Uuden luokittelun yhteydessä julkaistussa pääkirjoituksessa (Petty ja Southwood 1998) todetaan, että nyt käytetty menettelytapa ei välttämättä ole oikea, koska luokittelussa käytetään edelleen kliinisiä löydöksiä ja mielivaltaisia jakoja. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole käytettävissä laboratoriotutkimuksia luokittelun perustaksi, eikä taudin etiologia ole selviämässä, joten entiseen pitäytyvä mutta täsmennetty ja yleisesti hyväksytty luokittelu on katsottava parannukseksi. Uusi luokittelu tulee helpottamaan jo käynnistynyttä kansainvälistä yhteistyötä lastenreumatologian tutkimuksessa. Vuonna 1996 perustettu eurooppalainen tutkimusorganisaatio PRINTO (Pediatric Rheumatology International Trials Organisation) on jo aloittanut 12 maassa tehtävän tutkimuksen metotreksaatin tehosta lastenreumassa, ja uusia tutkimusohjelmia on tulossa. PRINTO toimii kiinteässä yhteistyössä Yhdysvaltojen vastaavan organisaation PRCSG:n (Pediatric Rheumatology Collaborative Study Group) kanssa. On vaikeaa kuvitella näiden hankkeiden onnistuvan ilman yhteisesti sovittua tautien määrittelyä. Avoimia kysymyksiä Mitä uusi luokittelu sitten tuo mukanaan meille? Aluksi tuskin on odotettavissa suurtakaan muutosta. Saamme edelleen lukea tutkimustuloksia, joiden pohjana ovat vanhat luokittelut. Pediatreille ja muille lasten niveltulehdusten kanssa tekemisiin joutuville lääkäreille uusi luokittelu ehkä kertoo aikaisempia paremmin, mistä lasten pitkittyneissä artriiteissa on kysymys. Kahden käden sormin laskettavalle joukolle suomalaisia lastenreumatologeja ei uuden luokittelun omaksuminen tule tuottamaan vaikeuksia, sillä suunnilleen näin olemme jo pitkään potilaamme luokitelleet mielessämme. Luokittelun käyttö ei kuitenkaan tule olemaan aivan helppoa. Vaikeutena on luotettavan sukuanamneesin saaminen. Luokittelu edellyttää näet varsin laajaa sukulaisten tautien selvittelyä, ja 1292 P. Pelkonen

5 vaatimuksena on myös, että sukulaisten diagnoosit ovat lääkärin psoriaasin osalta ihotautilääkärin tekemiä. Myös muita kysymyksiä herää. Missä määrin uutta luokittelua voidaan käyttää annettaessa tietoa taudista potilaille ja heidän vanhemmilleen? Ainakaan taudin alkuvaiheessa siitä tuskin on hyötyä, pikemminkin se voi aiheuttaa hämmennystä. Pitäisikö nimestä lastenreuma meillä luopua? Sehän luotiin aikanaan erottamaan lapsia kohtaava reumasairaus aikuisiän (seropositiivisesta) reumasta, korostamaan lapsena»reumaan» sairastuneen parempaa ennustetta. Tässä on varmaan aika hyvin onnistuttu, mutta reuma-sana pelottaa edelleen joitakin vanhempia. Toistaiseksi ei nimitykselle lastenreuma kuitenkaan ole tarjoutunut hyvää vaihtoehtoa. Kirjallisuutta Andersson Gäre B, Fasth A. The natural history of juvenile chronic arthritis: A population based cohort study: Onset and disease process. J Rheumatol 1995; 22: Brewer E J, Bass J C, Cassidy J T, ym. Current proposed revision of JRA criteria. Arthritis Rheum 1977; 20 suppl: Fink C W. Proposal for the development of classification criteria for idiopathic arthritides of childhood. J Rheumatol 1995; 22: Petty R E, Southwood T R. Classification of childhood arthritis: Devide and conquer. J Rheumatol 1998; 25: Petty R E, Southowood T R, Baum J, ym. Revision of the proposed classification criteria for juvenile idiopathic arthritis: Durban J Rheumatol 1998; 25: Wood P H N. Special meeting on: Nomenclature and classification of arthritis in children. Kirjassa: Munthe E, toim. The care of rheumatic children. Basle: EULAR Publishers, 1978, s PIRKKO PELKONEN, dosentti Helsingin yliopiston kliininen laitos, Lasten ja nuorten klinikka PL 281, HYKS Aikakauskirjan pyytämä artikkeli Jätetty toimitukselle

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro LASTENREUMA 2. LASTENREUMAN ALATYYPIT 2.1 Esiintyykö taudista erilaisia muotoja? Lastenreuma jaetaan alatyyppeihin sen mukaan, monessako nivelessä tulehdusta

Lisätiedot

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era)

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) 1. MIKÄ ON NUORUUSIÄN SPONDYLARTRIITTI JA ENTESIITTIIN LIITTYVÄ NIVELTULEHDUS

Lisätiedot

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma TIETOA REUMATAUDEISTA 1 Selkärankareuma Selkärankareuma (muita nimiä Bechterewin tauti, spondyloarthritis ankylopoetica) on reumasairaus joka nimensä mukaisesti aiheuttaa oireita ja tulehdusta selkärangassa.

Lisätiedot

Hoitavan yksikön näkökulmaa lastenreuman kuntoutukseen 30.8.10. Paula Vähäsalo Lastenreumatologi OYS, Lasten ja nuorten klinikka

Hoitavan yksikön näkökulmaa lastenreuman kuntoutukseen 30.8.10. Paula Vähäsalo Lastenreumatologi OYS, Lasten ja nuorten klinikka Hoitavan yksikön näkökulmaa lastenreuman kuntoutukseen 30.8.10 Paula Vähäsalo Lastenreumatologi OYS, Lasten ja nuorten klinikka Lastenreuma Määritelmä ja luokittelu Yleisyys Lastenreuman erityispiirteet

Lisätiedot

Treat2Target Uudet nivelreuman luokittelukriteerit

Treat2Target Uudet nivelreuman luokittelukriteerit Treat2Target Uudet nivelreuman luokittelukriteerit Nivelreuman hoidon päämäärät Pitkäaikaisen elämänlaadun parantaminen oireiden väheneminen nivelvaurioiden jarruttaminen toimintakyvyn palauttaminen sosiaalisen

Lisätiedot

LASTENREUMAN ILMAANTUVUUS POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA 2001 2010

LASTENREUMAN ILMAANTUVUUS POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA 2001 2010 LASTENREUMAN ILMAANTUVUUS POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA 2001 2010 Joki-Hollanti, Johanna Syventävien opintojen tutkielma Lastentaudit Kliinisen lääketieteen laitos Oulun yliopisto Lokakuu

Lisätiedot

VANHEMPIEN KOKEMUKSET REUMAA SAIRASTAVAN LAPSEN HOIDON OHJAUKSESTA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILTA

VANHEMPIEN KOKEMUKSET REUMAA SAIRASTAVAN LAPSEN HOIDON OHJAUKSESTA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILTA VANHEMPIEN KOKEMUKSET REUMAA SAIRASTAVAN LAPSEN HOIDON OHJAUKSESTA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILTA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna 18.11.2011 Jenna Torro TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIILI IDIOPAATTINEN ARTRIITTI Mikä se on? Juveniili idiopaattinen artriitti (JIA) on krooninen sairaus, jota kutsutaan myös lastenreumaksi ja jonka oireena on

Lisätiedot

Erityisesti tehokkaat biologiset lääkkeet ovat muuttaneet hoidon tavoitetasoa merkittävästi.

Erityisesti tehokkaat biologiset lääkkeet ovat muuttaneet hoidon tavoitetasoa merkittävästi. Oireeton lapsuus Reuma-lehti 1/2016 (2.3.2016) Lastenreuman hoito on mullistunut viimeisen viidentoista vuoden aikana. Hoidon tavoitteena on nykyisin remissio eli niveltulehduksen täydellinen sammuttaminen.

Lisätiedot

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Sisältö 1. Nivelreuma: etiologia, esiintyvyys, diagnostiikka 2. Nivelreuman serologiset

Lisätiedot

Onko sinulla psoriaasi? Voisiko kysymyksessä olla nivelpsoriaasi?

Onko sinulla psoriaasi? Voisiko kysymyksessä olla nivelpsoriaasi? Onko sinulla psoriaasi? Voisiko kysymyksessä olla nivelpsoriaasi? Sisällysluettelo s. 3 Mikä on nivelpsoriaasi? s. 3 Mitkä ovat nivelpsoriaasin oireet? s. 4 Mitä oireita minun pitäisi tarkkailla? s. 5

Lisätiedot

Lastenreumaan liittyvä värikalvontulehdus. Kaisu Kotaniemi

Lastenreumaan liittyvä värikalvontulehdus. Kaisu Kotaniemi Katsaus Lastenreumaan liittyvä värikalvontulehdus Kaisu Kotaniemi Krooninen oireeton värikalvontulehdus (iriitti eli etuosauveiitti) on lapsuusiällä alkaneeseen reumaan liittyvä vakava sairaus. Sitä esiintyy

Lisätiedot

Suomessa lastenreumaa sairastaa noin 2 300 lasta. Perinteiset ja biologiset reumalääkkeet KOHTI YKSILÖLLISTETTYÄ LASTENREUMAN LÄÄKEHOITOA

Suomessa lastenreumaa sairastaa noin 2 300 lasta. Perinteiset ja biologiset reumalääkkeet KOHTI YKSILÖLLISTETTYÄ LASTENREUMAN LÄÄKEHOITOA PEKKA LAHDENNE Lastenreumatologi, lastentautien dosentti Lastenklinikka, Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen keskussairaala Perinteiset ja biologiset reumalääkkeet KOHTI YKSILÖLLISTETTYÄ LASTENREUMAN

Lisätiedot

Selkärankareuman hoito. Riitta Tuompo 31.3.2012

Selkärankareuman hoito. Riitta Tuompo 31.3.2012 Selkärankareuman hoito Riitta Tuompo 31.3.2012 Sidonnaisuudet Osallistunut kotimaisiin ja ulkomaisiin koulutuksiin yrityksen tuella (Abbott, BMS, MSD, Mundipharma, Pfizer, Roche, UCB) Luentopalkkioita

Lisätiedot

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Lehdistötiedote 10.6.2004 (julkaistavissa kello 11.15) Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Kansainvälisen TEMPO- nivelreumatutkimuksen toisen vuoden

Lisätiedot

Selkärankareuma ja aksiaalinen spondyloartopatia

Selkärankareuma ja aksiaalinen spondyloartopatia Selkärankareuma ja aksiaalinen spondyloartopatia Reumasymposium 12.10.2016, Jyväskylä Reumatologian el. Juha Asikainen Keski-Suomen keskussairaala Historiaa 1600 -luvulla todettiin obduktio tutkimuksissa

Lisätiedot

Monialainen kipuklinikkatoiminta

Monialainen kipuklinikkatoiminta Monialainen kipuklinikkatoiminta HYKS:n Kipuklinikan toiminta Kipuklinikan toiminnan tavoitteet Tutkituissa kroonisissa kiputiloissa tyydyttävä kivunhallinta mahdollisuuksien rajoissa, ensisijaisesti näyttöön

Lisätiedot

- aktiivisen nivelreuman hoitoon aikuisille silloin, kun hoito sairauden kulkuun vaikuttavilla lääkkeillä (DMARD) on aiheellinen

- aktiivisen nivelreuman hoitoon aikuisille silloin, kun hoito sairauden kulkuun vaikuttavilla lääkkeillä (DMARD) on aiheellinen RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TREXAN 25 MG/ML, INJEKTIONESTE, LIUOS, ESITÄYTETTY RUISKU ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 12-01-2015, VERSIO 1.2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Metotreksaatti

Lisätiedot

Lastenreuman hoito ja siihen liittyvä kuntoutus 2.9.2010. Kristiina Aalto Lastenreumatologi HYKS, Lastenklinikka

Lastenreuman hoito ja siihen liittyvä kuntoutus 2.9.2010. Kristiina Aalto Lastenreumatologi HYKS, Lastenklinikka Lastenreuman hoito ja siihen liittyvä kuntoutus 2.9.2010 Kristiina Aalto Lastenreumatologi HYKS, Lastenklinikka Taustaa/ lastenreuman esiintyvyys: melko harvinainen tauti Suomessa lastenreumaan sairastuu

Lisätiedot

Yersinia-serologia. Markus Penttinen 041105 Lääketieteellinen mikrobiologia Turun yliopisto

Yersinia-serologia. Markus Penttinen 041105 Lääketieteellinen mikrobiologia Turun yliopisto Yersinia-serologia Markus Penttinen 041105 Lääketieteellinen mikrobiologia Turun yliopisto Yersiniainfektio Yersiniainfektio aiheuttaa mm. seuraavia tauteja: 1. Akuutteja tauteja - suolistotulehduksia

Lisätiedot

Lastenreuma. Perustietoa sairastuneille, heidän läheisilleen ja terveyden huollon ammattilaisille.

Lastenreuma. Perustietoa sairastuneille, heidän läheisilleen ja terveyden huollon ammattilaisille. Lastenreuma Perustietoa sairastuneille, heidän läheisilleen ja terveyden huollon ammattilaisille. 1 2 Julkaisija: Toimittaja: Asiantuntijat: Piirrokset: Ulkoasu: Suomen Reumaliitto ry. Teija Riikola Pekka

Lisätiedot

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus sekä yhteistyö ja ohjaus Kelan kuntoutukseen. REUMASAIRAUDET Eeva Alasaarela LT, erikoislääkäri

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus sekä yhteistyö ja ohjaus Kelan kuntoutukseen. REUMASAIRAUDET Eeva Alasaarela LT, erikoislääkäri Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus sekä yhteistyö ja ohjaus Kelan kuntoutukseen REUMASAIRAUDET Eeva Alasaarela LT, erikoislääkäri TYÖNJAKO Missä tules-potilaita tutkitaan ja hoidetaan? 1. Perusterveydenhuolto

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

aikuiset, joilla on nivelpsoriaasi (sairaus, joka aiheuttaa punaisia, hilseileviä läiskiä iholla ja niveltulehdusta);

aikuiset, joilla on nivelpsoriaasi (sairaus, joka aiheuttaa punaisia, hilseileviä läiskiä iholla ja niveltulehdusta); EMA/178267/2015 EMEA/H/C/000481 EPAR-yhteenveto adalimumabi Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee -valmistetta. Tekstissä selitetään, miten lääkevalmistekomitea

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

Nuoren niska-hartiakipu

Nuoren niska-hartiakipu Nuoren niska-hartiakipu Jari Arokoski, prof. fysiatrian erikoislääkäri HYKS fysiatrian klinikka / Helsingin yliopisto Esityksen sisältö Epidemiologiaa Niskahartiakäsite Etiologia Nuoren niska-hartiakipuun

Lisätiedot

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIILI SPONDYLOARTROPATIA Mikä se on? Juveniilit eli nuoruusiän spondyloartropatiat ovat kroonisia tauteja, joissa on kyse joko niveltulehduksesta (artriitti) ja/tai

Lisätiedot

YLEISOIREIN ALKAVAN LASTENREUMAN TAUDINKUVA JA ENNUSTE

YLEISOIREIN ALKAVAN LASTENREUMAN TAUDINKUVA JA ENNUSTE YLEISOIREIN ALKAVAN LASTENREUMAN TAUDINKUVA JA ENNUSTE Maija Ketola Opinnäytetyö Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos/lastentaudit Syyskuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Terveystieteiden

Lisätiedot

nivelpsorias Tuntematon tutuksi lääkäreille ja potilaille Reumatautien ylilääkäri Riitta Luosujärvi:

nivelpsorias Tuntematon tutuksi lääkäreille ja potilaille Reumatautien ylilääkäri Riitta Luosujärvi: Reumatautien ylilääkäri Riitta Luosujärvi: Tuntematon nivelpsorias tutuksi lääkäreille ja potilaille Nivelpsorin tunnistaminen kuuluu kaikille. Lampun pitää syttyä siellä, missä psoriasista sairastavaa

Lisätiedot

Polymyalgia Rheumatica. Tia Sandström sis el, reumatol.eval. Reumatologian alueellinen koulutuspäivä 1.10.2015

Polymyalgia Rheumatica. Tia Sandström sis el, reumatol.eval. Reumatologian alueellinen koulutuspäivä 1.10.2015 Polymyalgia Rheumatica Tia Sandström sis el, reumatol.eval. Reumatologian alueellinen koulutuspäivä 1.10.2015 Sidonnaisuudet Kongressimatkoja: BMS, MSD, Roche Polymyalgia rheumatica Tavallisin inflammatorinen

Lisätiedot

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Positiivisten asioiden korostaminen Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Krooninen sairaus - Pitkäaikainen sairaus = muuttunut terveydentila, mikä ei korjaannu yksinkertaisella kirurgisella toimenpiteellä

Lisätiedot

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco tiedottaa 20/2015 17.8.2015 Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco hyväksyjä: Roberto Blanco pvm: 17.8.2015 Ohje tilaajille ja kuvausyksiköille Selkärangan

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely Jaro Karppinen, professori, OY Mistä selkäkipu johtuu? Vakava tai spesifi Vakava tauti Spesifinen tauti välilevytyrä spondylartropatiat traumat ym. Epäspesifi

Lisätiedot

Nivelvaivainen lapsi avohoidossa. Pekka Lahdenne, lastenreumatologi, lastent. dos. Lastenklinikka, HY/HYKS

Nivelvaivainen lapsi avohoidossa. Pekka Lahdenne, lastenreumatologi, lastent. dos. Lastenklinikka, HY/HYKS Nivelvaivainen lapsi avohoidossa Pekka Lahdenne, lastenreumatologi, lastent. dos. Lastenklinikka, HY/HYKS 4.10.2012 Lapsen ontuminen Tavallisia syitä: aseptiset (inflammatoriset) niveltulehdukset rasitusperäiset

Lisätiedot

LEIKKI-IKÄISEN LASTENREUMAA SAIRASTAVAN LAPSEN HOITO JA OHJAUS

LEIKKI-IKÄISEN LASTENREUMAA SAIRASTAVAN LAPSEN HOITO JA OHJAUS Emma Lukkariniemi & Milka Mäki LEIKKI-IKÄISEN LASTENREUMAA SAIRASTAVAN LAPSEN HOITO JA OHJAUS Kuvakirjan laatiminen Oulun yliopistollisen sairaalan lasten reumapoliklinikalle LEIKKI-IKÄISEN LASTENREUMAA

Lisätiedot

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN () 19. HEINÄKUUTA 2007 ANTAMAN VALMISTETTA NIMELTÄ NATALIZUMAB ELAN PHARMA KOSKEVAN LAUSUNNON UUDELLEENARVIOINTI Heinäkuussa

Lisätiedot

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta Taustaa EDS potilasyhdistys ja yksittäinen potilas ovat lähestyneet HYKS harvinaissairauksien yksikköä ja pyytäneet lausuntoa, minkälainen sairaus Ehlers-Danlos

Lisätiedot

Kroonisuus merkitsee myös sitä, että kun tauti todetaan, on mahdotonta arvioida, kuinka kauan lapsi sairastaa.

Kroonisuus merkitsee myös sitä, että kun tauti todetaan, on mahdotonta arvioida, kuinka kauan lapsi sairastaa. Lastenreuma (JIA) Mikä on lastenreuma? Lastenreuma eli juveniili idiopaattinen artriitti (JIA) on krooninen tauti, jonka oireena on pitkäaikainen niveltulehdus. Tulehtunut nivel on yleensä kipeä ja turvonnut

Lisätiedot

Reumaklinikan alueellinen koulutuspäivä 01.10.2015 HUS Reumatologian klinikka. Riitta Luosujärvi vastaavaylilääkäri

Reumaklinikan alueellinen koulutuspäivä 01.10.2015 HUS Reumatologian klinikka. Riitta Luosujärvi vastaavaylilääkäri Reumaklinikan alueellinen koulutuspäivä 01.10.2015 HUS Reumatologian klinikka Riitta Luosujärvi vastaavaylilääkäri Yhteistä reumasairauksille Puhkeamista vaikea ennustaa Taustalla geneettisiä ja ympäristötekijöitä

Lisätiedot

Vallitseva periytyminen. Potilasopas. Kuvat: Rebecca J Kent www.rebeccajkent.com rebecca@rebeccajkent.com

Vallitseva periytyminen. Potilasopas. Kuvat: Rebecca J Kent www.rebeccajkent.com rebecca@rebeccajkent.com 12 Vallitseva periytyminen Muokattu allamainittujen instanssien julkaisemista vihkosista, heidän laatustandardiensa mukaan: Guy's and St Thomas' Hospital, London, United Kingdom; and the London IDEAS Genetic

Lisätiedot

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 1 / 5 27.11.2015 13:07 Yhteistyökumppanit / Lääkärit ja terveydenhuolto / Lääkkeet ja lääkekorvaukset / Lääkkeiden korvausoikeudet / Erityiskorvaus / 203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat

Lisätiedot

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP Esitiedot Yli 70 v. mies. PSA normaali 1.4. Nopeasti alkaneet virtsavaivat ja kystoskopiassa koko prostaattinen uretra ahtautunut tuumorinomaisesti.

Lisätiedot

Nivelreuman luokittelukriteerit uudistuivat mikä muuttuu?

Nivelreuman luokittelukriteerit uudistuivat mikä muuttuu? tieteessä Jenni Kauppi LK Tampereen yliopisto, lääketieteen laitos jenni.kauppi@uta.fi Markku Hakala dosentti, osastonylilääkäri Päijät-Hämeen keskussairaala Heidi Mäkinen LT, apulaisylilääkäri Tampereen

Lisätiedot

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era)

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) 1. MIKÄ ON NUORUUSIÄN SPONDYLARTRIITTI JA ENTESIITTIIN LIITTYVÄ NIVELTULEHDUS

Lisätiedot

Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas

Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas Palmoplantaarinen pustuloosi, PPP, on rakkuloiva kämmenten ja jalkapohjien ihosairaus. Yleisin sairastumisikä on 30 50 ikävuoden vaiheilla, vaikka poikkeuksiakin on.

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro LASTENREUMA 1. MIKÄ ON LASTENREUMA? 1.1 Mikä se on? Lastenreuma eli juveniili idiopaattinen artriitti (JIA) on krooninen tauti, jonka oireena on pitkäaikainen

Lisätiedot

Nivelreuman luokittelukriteerit uudistuivat mikä muuttuu?

Nivelreuman luokittelukriteerit uudistuivat mikä muuttuu? Nivelreuman luokittelukriteerit uudistuivat mikä muuttuu? Jenni Kauppi Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Joulukuu 2013 Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö

Lisätiedot

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala 22.1.2015 Mikä on lapseni astman ennuste? Mikä on lapsen astman ennuste

Lisätiedot

Lataa Hankala potilas vai hankala sairaus - Maija Haavisto. Lataa

Lataa Hankala potilas vai hankala sairaus - Maija Haavisto. Lataa Lataa Hankala potilas vai hankala sairaus - Maija Haavisto Lataa Kirjailija: Maija Haavisto ISBN: 9789517925068 Sivumäärä: 305 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 25.87 Mb Homesairaudet, fibromyalgia, histamiini-intoleranssi,

Lisätiedot

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era)

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) 2. TAUDIN TOTEAMINEN JA HOITO 2.1 Miten tauti todetaan? Tauti todetaan nuoruusiän

Lisätiedot

Nuoruusiän spondylartriitti ja entesiittiin liittyvä niveltulehdus (SpA-ERA)

Nuoruusiän spondylartriitti ja entesiittiin liittyvä niveltulehdus (SpA-ERA) Nuoruusiän spondylartriitti ja entesiittiin liittyvä niveltulehdus (SpA-ERA) Mikä on Nuoruusiän spondylartriittiin ja entesiittiin liittyvä niveltulehdus (SpA-ERA)? Nuoruusiän spondylartriitin ja entesiittiin

Lisätiedot

Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä

Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä Hellävarainen vallankumous IBD-tautien hoidossa Sisältö Maha-suolikanava...4 Haavainen paksusuolitulehdus...6 Crohnin tauti...8 Elimistön

Lisätiedot

Katse silmiin - yleisimmät silmäongelmat reumasairauksissa

Katse silmiin - yleisimmät silmäongelmat reumasairauksissa Katse silmiin - yleisimmät silmäongelmat reumasairauksissa Reuma-lehti 2/2017 Teksti: Henna Laitio Kuva:Johanna Kokkola Silmän värikalvontulehdus iriitti on kuivasilmäisyyden ohella yleisin reumasairauksiin

Lisätiedot

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era)

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) Versio 2016 1. MIKÄ ON NUORUUSIÄN SPONDYLARTRIITTI JA ENTESIITTIIN LIITTYVÄ NIVELTULEHDUS

Lisätiedot

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Päänsärky, purenta ja TMD 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Etiologia Epäselvä, monitekijäinen Useita etiologialtaan ja patologialtaan erilaisia

Lisätiedot

Peittyvä periytyminen. Potilasopas. Kuvat: Rebecca J Kent www.rebeccajkent.com rebecca@rebeccajkent.com

Peittyvä periytyminen. Potilasopas. Kuvat: Rebecca J Kent www.rebeccajkent.com rebecca@rebeccajkent.com 12 Peittyvä periytyminen Muokattu allamainittujen instanssien julkaisemista vihkosista, heidän laatustandardiensa mukaan: Guy's and St Thomas' Hospital, London, United Kingdom; and the London IDEAS Genetic

Lisätiedot

Muut nimet: Mixed connective tissue disease =MCTD, sekamuotoinen sidekudostauti, epäspesifinen/määrittelemätön sidekudostauti

Muut nimet: Mixed connective tissue disease =MCTD, sekamuotoinen sidekudostauti, epäspesifinen/määrittelemätön sidekudostauti Muut nimet: Mixed connective tissue disease =MCTD, sekamuotoinen sidekudostauti, epäspesifinen/määrittelemätön sidekudostauti Vuonna 1972 amerikkalainen reumatologi Gordon Sharp kuvasi uuden sidekudostaudin

Lisätiedot

Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit

Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit Käännös kielelle: Laatija: Sähköposti: SOC 1 Henkilöiden, joilla on nivelreumaoireita, tulee päästä ajoissa diagnoosin (erottavan) tekemiseen pätevän terveydenhoidon

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro LASTENREUMA 3. DIAGNOOSI JA HOITO 3.1 Mikä merkitys laboratoriokokeilla ja muilla tutkimuksilla on? Laboratoriokokeet tukevat taudin diagnosointia nivel- ja

Lisätiedot

Nuoruusiän spondylartriitti ja entesiittiin liittyvä niveltulehdus (SpA-ERA)

Nuoruusiän spondylartriitti ja entesiittiin liittyvä niveltulehdus (SpA-ERA) Nuoruusiän spondylartriitti ja entesiittiin liittyvä niveltulehdus (SpA-ERA) Mikä on Nuoruusiän spondylartriittiin ja entesiittiin liittyvä niveltulehdus (SpA-ERA)? Nuoruusiän spondylartriitin ja entesiittiin

Lisätiedot

Dementian varhainen tunnistaminen

Dementian varhainen tunnistaminen Tiedosta hyvinvointia RAI-seminaari 13.3. 2008 Hoitotyön päivä 1 Dementian varhainen tunnistaminen Harriet Finne-Soveri LT, geriatrian erikoislääkäri Terveystaloustieteen keskus CHESS Tiedosta hyvinvointia

Lisätiedot

Lastenreuman hoito kehittyy

Lastenreuman hoito kehittyy Liisa Kröger, Paula Vähäsalo, Pirjo Tynjälä, Kristiina Aalto, Hanna Säilä, Merja Malin, Anne Putto-Laurila ja Pekka Lahdenne KATSAUS Lastenreuman hoito kehittyy Lastenreuman eli juveniilin idiopaattisen

Lisätiedot

LASTENREUMA, SEN HOITO JA SIIHEN SOPI- VAT LIIKUNTAMUODOT

LASTENREUMA, SEN HOITO JA SIIHEN SOPI- VAT LIIKUNTAMUODOT LASTENREUMA, SEN HOITO JA SIIHEN SOPI- VAT LIIKUNTAMUODOT Erja Esala Heini Tarvainen Opinnäytetyö Syyskuu 2014 Fysioterapian koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Kuvailulehti Tekijä(t) Esala,

Lisätiedot

Biologisten lääkkeiden käyttö ja lääkevastaaineet

Biologisten lääkkeiden käyttö ja lääkevastaaineet Biologisten lääkkeiden käyttö ja lääkevastaaineet lastenreumaa ja tulehduksellista suolistosairautta sairastavilla lapsilla Janna Tanskanen Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

SOPIVIA RAUHALLISEN VAIHEEN LIIKUNTALAJEJA

SOPIVIA RAUHALLISEN VAIHEEN LIIKUNTALAJEJA liiketaitoa ja tasapainoa sekä ylläpitää valmiutta selvitä omatoimisesti ja henkistä kuntoa. Rentoutuminen on yksi liikunnan hyödyistä. Niveltulehduksen sijainti vaikuttaa lajin valintaan myös sairauden

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro PAPA-oireyhtymä Versio 2016 1. MIKÄ ON PAPA-OIREYHTYMÄ? 1.1 Mikä se on? PAPA on lyhenne englannin sanoista "Pyogenic Arthritis, Pyoderma gangrenosum and Acne",

Lisätiedot

Tutkimus suomalaisten reumapotilaiden kokemuksista reuman hoitoon liittyen. Kesäkuu 2011 Kaikki vastaajat, n=733

Tutkimus suomalaisten reumapotilaiden kokemuksista reuman hoitoon liittyen. Kesäkuu 2011 Kaikki vastaajat, n=733 Tutkimus suomalaisten reumapotilaiden kokemuksista reuman hoitoon liittyen Kesäkuu 2011 Kaikki vastaajat, n=733 Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millä tavalla reumapotilaat kokevat

Lisätiedot

Reumakuume Ja Streptokokki-Infektion Aiheuttama Reaktiivinen Niveltulehdus

Reumakuume Ja Streptokokki-Infektion Aiheuttama Reaktiivinen Niveltulehdus www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Reumakuume Ja Streptokokki-Infektion Aiheuttama Reaktiivinen Niveltulehdus 2. DIAGNOOSI JA HOITO 2.1 Miten tauti todetaan? Taudin toteaminen perustuu oireisiin

Lisätiedot

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio Vanhusten virtsatieinfektio 1 Perustieto Termit Oireeton bakteriuria Vti pitkäaikaishoidossa Oireet ja määritelmä Diagnoosi Haasteet Syventävä tieto Hoito TPA: virtsatieinfektio 2 Bakteriuria eli bakteerikasvu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 117 LAUSUNTO KORVATULEHDUSTEN HOITOA KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-575 Esityslistan asia TJA/8 TJA Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Lisätiedot

Enemmän kuin pintaa - harjoitteluita ja opinnäytteitä Psoriasisliittossa. SoveLi-messut 11.3.2011

Enemmän kuin pintaa - harjoitteluita ja opinnäytteitä Psoriasisliittossa. SoveLi-messut 11.3.2011 Enemmän kuin pintaa - harjoitteluita ja opinnäytteitä Psoriasisliittossa SoveLi-messut 11.3.2011 Psoriasis on tulehduksellinen, pitkäaikainen iho ja tai nivelsairaus, jota sairastaa n. 2,5 3 % väestöstä

Lisätiedot

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1 Tärkeää tietoa Herantis Pharma Oy ( Yhtiö ) on laatinut

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Epidemiologia N. 10%:lla suomalaisista on keuhkoahtaumatauti Keuhkoahtaumatauti

Lisätiedot

Tutkimusasetelmat. - Oikea asetelma oikeaan paikkaan - Vaikeakin tutkimusongelma voi olla ratkaistavissa oikealla tutkimusasetelmalla

Tutkimusasetelmat. - Oikea asetelma oikeaan paikkaan - Vaikeakin tutkimusongelma voi olla ratkaistavissa oikealla tutkimusasetelmalla Tutkimusasetelmat - Oikea asetelma oikeaan paikkaan - Vaikeakin tutkimusongelma voi olla ratkaistavissa oikealla tutkimusasetelmalla Jotta kokonaisuus ei unohdu Tulisi osata Tutkimusasetelmat Otoskoko,

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Mitä uutta fibromyalgiasta?

Mitä uutta fibromyalgiasta? Mitä uutta fibromyalgiasta? 20.3.2018 Ritva Markkula Fysiatrian erikoislääkäri, LT Sidonnaisuudet Ei sidonnaisuuksia Fibromyalgia? 1940-luku 1990 American College of Rheumatology 2010 2016 Fibro-my-algia

Lisätiedot

tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä

tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä ADACOLUMN -HOITO tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä www.adacolumn.net SISÄLTÖ Maha-suolikanava...4 Haavainen paksusuolitulehdus...6 Crohnin tauti...8 Elimistön puolustusjärjestelmä ja IBD...10

Lisätiedot

Reumataudit ja raskaus

Reumataudit ja raskaus Reumataudit ja raskaus Perhesuunnitteluun liittyvät asiat ovat monelle reumasairautta potevalle naiselle tärkeitä, arkoja ja usein myös ongelmallisia. Reumalääkkeiden käytöstä ennen raskauden alkua ja

Lisätiedot

Näytteenoton haasteita

Näytteenoton haasteita Näytteenoton haasteita Tarja Tick-Sinkkilä 9.10.2014 Näytteenotto on osa laboratoriohoitajan /bioanalyytikon perustehtävää jokaisella erikoisalalla. Onnistuneen laboratoriotutkimustuloksen edellytys on

Lisätiedot

INFEKTIOIDEN SEURANTA- MÄÄRITELMÄT PITKÄAIKAIS- HOITOLAITOKSISSA

INFEKTIOIDEN SEURANTA- MÄÄRITELMÄT PITKÄAIKAIS- HOITOLAITOKSISSA Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) INFEKTIOIDEN SEURANTA- MÄÄRITELMÄT PITKÄAIKAIS- HOITOLAITOKSISSA Allison McGeer ym., 1991 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C 14/2005 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C11

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

KOULUTERVEYDENHOITAJAT LASTENREUMAA SAIRASTAVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ TUKENA

KOULUTERVEYDENHOITAJAT LASTENREUMAA SAIRASTAVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ TUKENA KOULUTERVEYDENHOITAJAT LASTENREUMAA SAIRASTAVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ TUKENA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitajan sv. Hämeenlinna 13.2.2013 Heta-Riina Sokka

Lisätiedot

Miten edetä niveltulehduksissa?

Miten edetä niveltulehduksissa? Miten edetä niveltulehduksissa? POTILAS ja OIREET 30.11.12 Dan Nordström reumatologi,, HYKS 1 Polyartikulaarinen akuutti kihti 2 0-kuva 12 kk Eroosion kehitys 2 v 3 osteofyytti marginaalinen syndesmofyytti

Lisätiedot

Akuutti maksan vajaatoiminta. Määritelmä Aiemmin terveen henkilön maksan pettäminen johtaa enkefalopatiaan kahdeksassa viikossa

Akuutti maksan vajaatoiminta. Määritelmä Aiemmin terveen henkilön maksan pettäminen johtaa enkefalopatiaan kahdeksassa viikossa Vatsa 4: maksa 1. Akuutti maksan vajaatoiminta 2. Hepatiitti B ja C: tartunta, taudinkulku ja näiden vertailu 3. Kroonisen hepatiitin syyt 4. Maksakirroosin syyt, oireet ja hoito 5. Maksabiopsian aiheet

Lisätiedot

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Markku Vuorinen, Kaisa Huotari, Ville Remes Lääketieteellinen tiedekunta,

Lisätiedot

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Nainen huolehdi rintojesi terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn seulontatutkimuksen

Lisätiedot

Selkärankareuma. Katsaus. Luokittelukriteerit

Selkärankareuma. Katsaus. Luokittelukriteerit Katsaus MATTI LAITINEN JA MARKKU HAKALA Selkärankareuma Selkärankareuma on krooninen sairaus, jossa esiintyy reumaattista tulehdusta erityisesti selkärangan nivelissä ja jänne-luuliitoksissa erityispiirteenään

Lisätiedot

Lasten lääketutkimukset teollisuuden näkökulmasta

Lasten lääketutkimukset teollisuuden näkökulmasta Lasten lääketutkimukset teollisuuden näkökulmasta Pia Eloranta, Head of Clinical Research, Pfizer Oy 4.2.2009 Esityksen sisältö Yleistä lasten lääketutkimuksista Lasten lääketutkimuksen viranomaisvaatimukset

Lisätiedot

X-kromosominen periytyminen. Potilasopas. TYKS Perinnöllisyyspoliklinikka PL 52, 20521 Turku puh (02) 3131 390 faksi (02) 3131 395

X-kromosominen periytyminen. Potilasopas. TYKS Perinnöllisyyspoliklinikka PL 52, 20521 Turku puh (02) 3131 390 faksi (02) 3131 395 12 X-kromosominen periytyminen TYKS Perinnöllisyyspoliklinikka PL 52, 20521 Turku puh (02) 3131 390 faksi (02) 3131 395 FOLKHÄLSANS GENETISKA KLINIK PB 211, (Topeliusgatan 20) 00251 Helsingfors tel (09)

Lisätiedot

Lymen tautiin liittyvä niveltulehdus

Lymen tautiin liittyvä niveltulehdus Lymen tautiin liittyvä niveltulehdus Mikä on Lymen tautiin liittyvä niveltulehdus? Lymen tautiin liittyvää niveltulehdusta kutsutaan joskus myös Lymen artriitiksi. Se on yksi Borrelia burgdorferi -bakteerin

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Sidonnaisuudet. 1. Sidekudossairaudet - limittymien. Tumavasta-aineet apoptoosissa. Tuma ja tumavasta-aineet 18/04/15

Sidonnaisuudet. 1. Sidekudossairaudet - limittymien. Tumavasta-aineet apoptoosissa. Tuma ja tumavasta-aineet 18/04/15 18/04/15 l Sidonnaisuudet Vuosina 2009-2012 olen Vasta-ainemääritykset reumasairauksien diagnostiikassa l l osallistunut ulkomaisiin tieteellisiin kongresseihin 2008-2012 seuraavien lääketehtaiden kustantamana:

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Terhi Schroderus Teija Varonen. LASTENREUMAN HOITO Opetusmateriaali hoitotyön opiskelijoille

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Terhi Schroderus Teija Varonen. LASTENREUMAN HOITO Opetusmateriaali hoitotyön opiskelijoille KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Terhi Schroderus Teija Varonen LASTENREUMAN HOITO Opetusmateriaali hoitotyön opiskelijoille Opinnäytetyö Toukokuu 2016 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2016 Hoitotyön

Lisätiedot

Hevosen hengitystiesairaudet klinikkaeläinlääkärin näkökulmasta. Antti Helminen Jokilaaksojen eläinklinikka Ylivieska

Hevosen hengitystiesairaudet klinikkaeläinlääkärin näkökulmasta. Antti Helminen Jokilaaksojen eläinklinikka Ylivieska Hevosen hengitystiesairaudet klinikkaeläinlääkärin näkökulmasta Antti Helminen Jokilaaksojen eläinklinikka Ylivieska Hevosen hengitysteiden anatomiaa Hengitystietautien merkitys hevostaloudelle jalkavaivojen

Lisätiedot

Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus

Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus 12.11.2015 IAP Tampere Airi Jartti Elisa Lappi-Blanco Sidonnaisuudet Luentopalkkioita Oy

Lisätiedot

AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu

AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu AVH-päivät 13.10.2010 Helsinki Anu Berg, PsT anu.berg@eksote.fi Masennus on yleistä aivoverenkiertohäiriöiden jälkeen noin

Lisätiedot

Minun psori päiväkirjani

Minun psori päiväkirjani Tähän päiväkirjaasi voit kirjoittaa henkilökohtaisesti psoristasi, psorin hoidoistasi ja niiden vaikutuksista. Voit hyödyntää päiväkirjaa kirjoittamalla myös muista psoriin vaikuttavista asioista, sillä

Lisätiedot