VALTIO N TAIDEMUSEON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIO N TAIDEMUSEON"

Transkriptio

1 VTM dnro 1/220/2012 VALTIO N TAIDEMUSEON Tilinpäätösasiakirja Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat VUODELTA 2 011

2 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS 3 1 JOHDON KATSAUS 3 2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS TULOSALUEITTAIN Kulttuuriperinnön hoito (TA I) Tulosalueen toiminta ja tulostavoitteiden toteumat Tulosalueen tuloksellisuus Näyttely- ja ohjelmistotuotanto sekä muu yleisölle suunnattu toiminta (TA II) Tulosalueen toiminta ja tulostavoitteiden toteumat Tulosalueen tuloksellisuus Taidemuseolaitoksen sekä tutkimus- ja muun yhteistyön kehittäminen (TA III) Tulosalueen toiminta ja tulostavoitteiden toteumat Tulosalueen tuloksellisuus Hallinto- ja tukipalvelut (TA IV) Tulosalueen toiminta ja tulostavoitteiden toteumat Tulosalueen tuloksellisuus Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Yhteenveto tulostavoitteista ja niiden toteumista Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadun hallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 29 3 TILINPÄÄTÖSANALYYSI 30 Rahoituksen rakenne 30 Talousarvion toteutuminen 31 Tuotto- ja kululaskema 31 Tase 33 4 SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA 34 5 ARVIOINTIEN TULOKSET 36 6 YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ 37 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

3 TILINPÄÄTÖS 38 7 TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA 38 8 TUOTTO- JA KULULASKELMA 41 9 TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUS 53 Toimintakertomuksen liitteet Liite 1 Toiminta strategisten painopisteiden mukaan Liite 2 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Liite 3 Valtion taidemuseon organisaatio Liite 4 Kävijät 2011 Liite 5 Kävijätutkimukset 2011 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

4 TOIMINTAKERTOMUS 1 JOHDON KATSAUS Toiminnan tuloksellisuus Valtion taidemuseon toiminnassa saavutettiin hyvin vuodelle 2011 asetetut tulostavoitteet. Vuoden 2011 tulossopimuksessa oli numeroituja tulostavoitteita yhteensä 11. Kun otetaan huomioon, että kaksi tavoitteista oli moniosaisia, tulostavoitteita muodostui kaikkiaan 16. Tulostavoitteista toteutui kokonaan 12, osittain kaksi ja kaksi tavoitetta ei toteutunut. Kulttuuriperinnön hoidossa Valtion taidemuseon taidekokoelmiin hankittiin kertomusvuonna 131 taideteosta. Määrärahaan saatiin tasokorotusta, mutta sen riittämättömyydestä johtuen joudutaan tekemään valintoja ja miettimään mistä erityisesti tingitään. Vuoden aikana kokoelmista konservoitiin yhteensä 892 teosta. VTM osallistui Kansallinen digitaalinen kirjasto- eli KDK- hankkeeseen. Sisältöjen tuotannossa edettiin kolmessa osahankkeessa: luonnoskirjojen konservointi ja digitointi, vanhojen valokuvien digitointi ja Suomen kuvataiteen bibliografian laatiminen. Digitoituja aineistoja julkaistiin sekä valtion taidemuseon portaalisivustolla että taidekokoelmat verkkopalvelussa ja pilotoitiin esitysformaatteja. Vuonna 2011 näyttelyt ja muut yleisölle suunnatut ohjelmat toteutuivat suunnitelmien mukaan, mutta asetettuihin kokonaiskävijätavoitteisiin ei ylletty. Vuonna 2011 Valtion taidemuseossa vieraili yhteensä kävijää tavoitteen ollessa kävijää. Kävijämäärä sisältää Ateneumsalin sekä Kiasma-teatterin ja Kiasman kulttuurikeskuksen kävijät, joita oli yhteensä Maksullisten kävijöiden osuudeksi muodostui 56 % tavoitteen ollessa 62 %. Kokonaiskävijämäärä putosi edellisestä vuodesta :lla. Keskimäärin 90 % kävijätutkimuksiin osallistuneista museokävijöistä oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä henkilökunnan palvelualttiuteen ja tavoitettavuuteen sekä asiakaspalvelujen sujuvuuteen. Asetetusta tavoitteesta jäätiin kaksi prosenttiyksikköä. Valtakunnallisessa taidemuseoalan kehittämisessä Kehys sai päätökseen koordinoimansa Collection Mobility 2.0 hankkeen. Kulttuuria kaikille palvelun toiminta jatkui erillisrahoituksella ja vuoden aikana tehtiin toimintamallivaihtoehdoista selvitys. Kehyksen toiminta linjautui suurelta osin valtion taidemuseon sisäiseen kehittämiseen. Hallinto- ja tukipalveluissa toteutettiin Vermon varaston käyttöönotto ja sen toimintakuntoon saattaminen. Tietohallinto on mukana kulttuuriomaisuuden digitointityössä tietotekniikan perusinfrastruktuurin kehittämishankkeilla sekä Muusa-palvelun kautta. Merkittäviä asioita ovat olleet myös portaaliprojektiin liittyvät selvitykset sekä Museo 2015 hankkeeseen liittyvät selvitykset ja linjaukset Valtion taidemuseon roolista hankkeessa. Valtion taidemuseon tuleva organisaatiomuutos vuodesta 2014 alkaen heijastui taidemuseon yksiköiden toimintaan jo vuonna 2011, kun taidemuseon sisäistä muutosprosessia valmisteltiin 3

5 Oheisessa taulukossa on esitetty Valtion taidemuseon tunnuslukujen toteumat Kulttuurialan luonteesta johtuen tulee taulukossa esitettyjen tunnuslukujen osalta huomioida seuraavat seikat: - Tunnusluvut eivät luonteensa vuoksi ole jatkuvasti kasvavia. - Suoritteiden määrien osalta tulee huomioida niiden vaihteleva laajuus. - Erilaisten numeeristen tunnuslukujen rinnalla on huomioitava pitkän tähtäimen vaikuttavuus, joka otetaan huomioon näyttelyiden sisällöllisissä valinnoissa ja tavoitteen asettelussa. - Vuoden 2010 osalta suuret poikkeamat vuoteen 2009 nähden johtuvat ennen kaikkea vuoden 2009 Ateneumin Picasso-näyttelystä, joka vaikutti voimakkaasti kävijämäärien ohella sekä tulo- että menopuolenlukuihin toteuma toteuma toteuma TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA (= Suoritemäärät, palvelukyky ja laatu) Näyttelytoiminnan kävijämäärä - kokonaiskävijämäärä maksavien kävijöiden määrä maksavien kävijöiden osuus, % Asiakastyytyväisyys (asiakaspalvelu), % Kokoelma- ja erikoisnäyttelyt Tutkimus- ja näyttelyjulkaisut Konservoidut teokset TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS (= taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus) Näyttelykäynnin keskitulo 6,7 5,8 4,9 Näyttelykäynnin keskihinta 7,7 6,2 5,5 Näyttelyjulkaisujen myydyt määrät/painokset, % /18 ) Hallinnollisten palvelujen osuus kokonaiskustannuksista, % Maksullinen toiminta (kustannusvastaavuus) - tulot/kokonaiskustannukset, % tulot/erilliskustannukset, % hintatuki/erilliskustannukset, % HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA Henkilötyövuodet Henkilöstön keski-ikä 45,1 46,6 47,5 Koulutustaso, indeksiluku 4,3 5,0 5,0 Lähtövaihtuvuus (%) 2,1 2,1 2,1 Tulovaihtuvuus (%) 1,7 2,4 2,4 Sairauspoissaolot (pv/htv) 11,9 9,1 6,6 *) Vuodesta 2011 julkaisujen tunnuslukujen laskentaa on muutettu. Julkaisuissa lasketaan erikseen näyttelyjulkaisujen sekä kokoelma- ja tutkimusjulkaisujen tunnusluvut. 4

6 Taloudellinen tulos Talousarviossa asetettu maksullisen toiminnan (alustava) tuloarvio alittui eurolla. Maksullisessa toiminnassa tulot kattoivat 19 % kokonaiskustannuksista, mikä ylitti tulossopimuksessa tavoitteena olleen 16 %:n kolmella prosenttiyksiköllä. Koska toimintamenomomentilta oli käytettävissä vuodelta 2010 siirtomäärärahaa euroa (ilman sponsori- ja ulkopuolista rahoitusta) ja vuodelta 2011 siirtyi vuodelle euroa (ilman sponsori- ja ulkopuolista rahoitusta), siirtomäärärahat vähenivät eurolla. Taidemuseolla on varsinaisen budjettirahoituksen ohella käytössään sponsori- ja budjettitalouden ulkopuolista rahoitusta. Sponsorirahoituksen turvin museoyksiköt pyrkivät vastaamaan mm. toimintojensa viestinnästä ja markkinoinnista siinä laajuudessa kuin kilpailu kulttuurin eri kuluttajaryhmien kiinnostuksen saavuttamisesta tänä päivänä vaatii. Sponsori- ja muuta ulkopuolista rahoitusta taidemuseo käytti kaikkiaan euroa. Kalustomäärärahaa oli vuonna 2011 huomattavasti enemmän käytössä eli euroa ns. normaalitason euron sijaan. Tilinpäätöstietojen perusteella on ollut todettavissa, että taidemuseon aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvissa koneissa, laitteissa ja kalusteissa on tapahtunut huomattavaa pudotusta usean vuoden ajan. Tämä liittyy hankintojen vähenemiseen ja siihen, että koneita ja laitteita on jäänyt korvaamatta uusilla hankinnoilla. Vuonna 2012 kalustomäärärahaa on käytettävissä euroon. Toiminnassa ja organisaatiossa tapahtuneet muutokset Valtion taidemuseon organisaatio vastuuhenkilöineen vuodelta 2011 esitetään liitteessä 3. Valtion taidemuseon hallinnon ja johdon toimielinten työ noudatti vakiintuvia käytäntöjä. Valtion taidemuseon neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa ja kokouksissa käsiteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa koskevasta selvityksestä sekä Valtion taidemuseon kansainvälisestä arvioinnista, muutosprosessista ja säätiöittämisen valmistelusta. 5

7 2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS TULOSALUEITTAIN Tuloksellisuuden elementit käydään tulosalueittain läpi tulosprisman jaottelun mukaan. Henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen osalta käsittely poikkeaa niin, että tulosalueittain esitellään vain henkilötyövuodet ja luvussa 2.5 asiaa käsitellään Valtion taidemuseotasolla. 2.1 KULTTUURIPERINNÖN HOITO (TA I) Tulosalueen toiminta ja tulostavoitteiden toteumat Taidekokoelmien kartuttaminen, dokumentointi, konservointi ja säilytys Kokoelmanhallinnon koordinointiryhmä jatkoi työskentelyään. Ryhmän keskeinen tehtävä on vastata kokoelmatoiminnan kehittämisestä. Vuonna 2011 valmistui Kokoelmastrategia ja kokoelmapoliittinen ohjelma. Museoiden vilkkaasta näyttelyvuodesta ja lainaustoiminnasta huolimatta myös kokoelmien hoitoon on ehditty panostaa, sillä 892 teosta on konservoitu. Erityisesti laajoja konservointeja tehtiin tavoitteeseen nähden kaksinkertaisesti sekä maalaus- ja paperiteoksille että veistoksille. Painopistettä on saatu siirrettyä pitkäjänteisemmän toiminnan suuntaan, mikä on kokoelmahoidon kannalta suotuisa kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisrahoituksella tehtävä luonnoskirjojen konservointi (IN- DIKO-projekti) on osaltaan lisännyt panostusta kokoelmiin. Ateneum ja Kiasma aloittivat säännönmukaisen 10-vuotisinventaarion tekemisen vuonna Työ tulee jatkumaan vuoden 2013 puolelle. I Tulostavoite (vaikuttavuus) Kokoelmahallintaa vahvistetaan ja kokoelmia kartutetaan Ateneumin taidemuseon, Nykytaiteen museo Kiasman, Sinebrychoffin taidemuseon ja Kuvataiteen keskusarkiston hankintapolitiikan ja kokoelman luonteen mukaisesti. I Toteuma Valtion taidemuseon kokoelmiin hankittiin yhteensä 131 teosta kokoelman kartuttamismäärärahalla (vuonna kpl). Ateneumiin teoksia hankittiin 33 kpl (13 kpl 2010), Kiasmaan 95 kpl (118 kpl 2010) ja Sinebrychoffille 3 kpl (10 kpl 2010). Kuvataiteen keskusarkiston taidehistorialliset asiakirja-arkistot karttuivat 10 arkistokokonaisuudella ja 7 lisälahjoituksella, leikekokoelma 1080 leikkeellä, av-arkisto oman dokumentointitoiminnan tuloksena 28 videotallenteella ja 2 tuotetulla esitystallenteella sekä Valtion taidemuseon kirjasto 1119 nimekkeellä. Valokuvakokoelmiin saatiin lahjoituksena kuvaa ja oma kuvatuotannossa tehtiin kuvatilausta. (T) Kuvataiteen tietovarantojen kartuttaminen, dokumentointi ja säilytys Kuva-arkiston valokuvakokoelma karttui n kuvalla ja oma kuvatuotanto oli n kpl. Taidehistorialliset asiakirja-arkistot karttuivat 10 arkistokokonaisuudella ja 7 lahjoituksella. 6

8 Kuvataiteen keskusarkiston kokoelmatoiminnan erityisenä painopisteenä oli vuonna 2011 kokoelmakarttojen laatiminen, jotka liitettiin osaksi VTM:n uutta kokoelmapolitiikkaa ja strategiaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut kuluvana kautena Valtion taidemuseon KDKhankkeen digitointiprojekteja. Sisältöjen tuotannossa edettiin kolmessa osahankkeessa: luonnoskirjojen konservointi ja digitointi, vanhojen valokuvien digitointi ja Suomen bibliografian laatiminen Arkistokokoelmien saavutettavuutta parannettiin digitoimalla aineistoja ja valmistelemalla niiden siirtämistä internetiin. Daniel Nyblinin lasinegatiivien digitointi vietiin päätökseen ja aloitettiin Hugo Simbergin negatiivikokoelman digitointiprojekti. Taidehistorian tutkimuksen kannalta tärkeiden Suomen Taideyhdistyksen pöytäkirjojen ja niiden liitteiden digitointiprojektin aloittaminen siirtyi vuodelle Mediataiteen arkisto-projektia jatkettiin opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän lisärahoituksen turvin. Syksyn 2011 aikana suunniteltiin laajalle yleisölle suunnatun, keskusarkiston kokoelmien aineistojen esittelevälle Lähteillä -verkkosivustolle konsepti ja sisältörunko. Sivustolla julkaistuilla sisällöillä halutaan lisätä keskusarkiston hallinnoimien kokoelmien saavutettavuutta ja vaikuttavuutta sekä taustoittaa niiden avulla VTM:n museoiden sisältöhankkeita. Kuvapalvelun asiakaspalvelun suuntaamista palvelustrategian mukaisesti kokoelmien verkkopalveluun selvitettiin, ja jatkettiin keskusteluita VTM:n taideteoskuvien digitaalisen verkkokaupan kehittämiseksi osana koko VTM:n verkkokaupan kehittämistä. II Tulostavoite (tuotokset ja laadun hallinta) Kulttuuriperinnön digitaalista saatavuutta ja pitkäaikaissäilytystä edistetään sekä kokoelmavarannon esittelyä edistäviä ratkaisuja kehitetään mm. vaikuttamalla tekijänoikeuslainsäädännön ja tekijänoikeusjärjestelmän soveltamiskäytäntöihin. II Toteuma VTM osallistui Kansallinen digitaalinen kirjasto eli KDK-hankkeeseen. Valtion taidemuseo on liittymässä Kansalliseen digitaaliseen kirjastoon. VTM on toteuttanut KDK-hankkeen puitteissa aineistojen digitointityötä OKM:n erillisrahoituksella: taiteilijoiden luonnoskirjat ( sivua), Daniel Nyblinin lasinegatiivit (963 kpl kuvattu, joista tehty 1926 kpl digitaalisia kuvia). Lisäksi on kuvattu ja digitoitu pieni Kaarlo Hildénin kokoelma (n. 50 lasinegatiivia). Europeana-formulan osalta edistettiin tekijänoikeudellisia sopimusratkaisuja. Museo 2015 hankkeen myötä edistettiin museoalan yhteisten kokoelmahallintajärjestelmien kehittämistä ja kokoelmahallintaan liittyen prosessien ja käytäntöjen yhtenäistämistä. (T) Tulosalueen tuloksellisuus Vaikuttavuus Vaikuttavuuden mittaaminen on yleensäkin vaikeaa museotoiminnassa, mutta erityisen vaikeaa se on juuri tulosalueella I. Vuoden 2011 tulosta arvioitaessa on korostettava sitä taide- ja kulttuurielämän eri sektoreille - erityisesti taiteen ja taidehistorian tutkimukseen - ulottuvaa vaikutusta, joka on nähtävissä sekä välittömästi että pitkällä aikavälillä, ja joka ei redusoidu pelkiksi numeroiksi. Museoiden ja keskusarkiston lähinnä maksuton tutkijapalvelu vastaa monien opiskelijoiden ja tutkijoiden tarpeisiin. Lisäksi tietovarannoilla on laaja-alaista vaikutusta koko maan koko- 7

9 elma- ja näyttelypolitiikkaan. Palveluista merkittävä osa suuntautuu sekä Valtion taidemuseon eri museoyksiköissä että maan muissa taidemuseoissa työskenteleville. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta sekä henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen TULOSALUEEN KUSTANNUKSET TP 2009 TP 2010 TP 2011 TOIMINNOITTAIN Taidekokoelmien kartuttaminen, dokumentointi sekä konservointi ja säilytys Kuvataiteen tietovarantojen kartuttaminen, dokumentointi ja säilytys Menot yhteensä Pääomakustannukset Käyttöomaisuuden poisto Käyttöomaisuuden korko Pääomakustannukset yhteensä TULOSALUE YHTEENSÄ TULOSALUEEN SUORITTEET TP 2009 TP 2010 TP 2011 Taidekokoelmien kartuttaminen - taidehankinnat 106pl 141 kpl 131 kpl - lahjoitukset 99 kpl 135 kpl 421 kpl Konservointitoimenpiteet 826 kpl 726 kpl 892 kpl Kuvankäyttöoikeudet 297 sopimusta 252 sopimusta 269 sopimusta TULOSALUEEN HENKILÖTYÖVUODET TP 2009 TP 2010 TP 2011 Tulosalueen henkilötyövuodet NÄYTTELY- JA OHJELMISTOTUOTANTO SEKÄ MUU YLEISÖLLE SUUNNATTU TOIMINTA (TA II) Tulosalueen toiminta ja tulostavoitteiden toteumat Näyttely-, ohjelma- ja projektitoiminta Valtion taidemuseo näyttelykoordinaatiotyöryhmä jatkoi toimintaansa. Ryhmän keskeisiä tehtäviä on pitkän aikavälin näyttelysuunnittelu, museoiden välisen yhteistoiminnan kehittäminen ja näyttelyprojektien ajoitukset päällekkäisyyksien välttämiseksi. Ateneumin taidemuseo Kokoelmanäyttelyt Ateneumin kokoelmanäyttely uusittiin, jolloin laajimpina kokonaisuuksina esiteltiin Albert Edelfeltiä, Akseli Gallen-Kallelaa, Helene Schjerfbeckiä ja Hugo Simbergiä. Fokus-otsikon alla nähtiin Maailman synty (Kalevala Afrikassa), Elina Juopperin teos Kaikki kielen puhujat, hankintoja ARS-näyttelyistä, Timo K. Mukka ja Ilona Harima. 8

10 Erikoisnäyttelyt Ateneumin taidemuseo toteutti kevätkaudella yhteistyössä Amsterdamin Van Gogh museon kanssa suuren kansainvälisen näyttelyn Arjen sankarit Naturalismi kuvataiteessa, valokuvassa ja elokuvassa Näyttely toi esiin Suomenkin taiteessa tärkeän naturalistisen suuntauksen monia puolia useiden teemojen kautta. Toukokuussa avautui Suomi kutsuu Aho & Soldan näyttely, joka esitteli Heikki Ahon ja Björn Soldanin valokuva- ja elokuvatuotantoa 1920-luvulta 1940-luvulle. Lapin taika näyttely tarkasteli suomalaisen kuvataiteen välittömiä mielikuvia Lapista. Näyttely avautui kesäkuussa. Ateneumin neljäs erikoisnäyttely Painavat kivet 200 vuotta litografian menestystarinaa esitteli loppuvuodesta litografiatekniikan pitkää ja monipuolista historiaa Euroopassa ja Suomessa. Ulkomaiset yhteistyönäyttelyt Ateneumin taidemuseo kokosi enimmäkseen omista kokoelmista Schjerfbeckin monografianäyttelyn Ordrupsgaardiin Tanskaan. Nykytaiteen museo Kiasma Kokoelmat, kokoelmanäyttelyt ja kokoelmiin liittyvät projektit ARS 11 oli esillä Kiasman kaikissa näyttelytiloissa, joten uutta kokoelmanäyttelyä ei vuonna 2011 toteutettu. Vuoden aikana suunniteltiin ja valmisteltiin seuraavaa kokoelmanäyttelyä, joka avautuu 2012 marraskuussa. Erikoisnäyttelyt Saara Ekströmin yksityisnäyttely Limbus esitteli turkulaisen taiteilijan video- ja valokuvateoksia viime vuosilta. Näyttely kuului Kiasman tuottamaan sarjaan, jossa on nähty suomalaisten taiteilijoiden uran keskivaiheen retrospektiiveja. Ekströmin jälkeen nähtiin huhtikuussa kahdeksas ARS-näyttely, joka käsitteli Afrikkaa nykytaiteessa. ARS 11 näyttelyssä Afrikka ymmärrettiin maantiedettä laajempana käsitteenä, kulttuuristen vaikutteiden lähtökohtana ja vastaanottajana. Myös kotimaansa ulkopuolella asuvia afrikkalaissyntyisiä taiteilijoita oli mukana näyttelyssä. ARS 11 juhlisti samalla tämän suomalaisen näyttelyinstituution 50-vuotispäivää. Näyttelyn yhteyteen toteutettiin historiikki-osio. Merkkivuoteen liittyen näyttely laajeni satelliittinäyttelyinä eri puolille Suomea sekä Tukholman Halwylska-museoon. ARS 11 oli myös osa Turun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa Lisäksi Kiasman Kontissa oli esillä alkuvuodesta Tidelines Amin Maalouf, Raija Malka, Melek Mazici & Kaija Saariaho. Näyttely muodosti tilassa ja ajassa liikkuvan poikkitaiteellisen kokonaisteoksen, joka yhdisteli musiikkia, kuvaa ja tekstiä. Sinebrychoffin taidemuseo Kokoelmat ja kokoelmanäyttelyt Paul ja Fanny Sinebrychoffin kotimuseo ja pysyvät kokoelmat olivat esillä. 9

11 Erikoisnäyttelyt Sinebrychoffin taidemuseossa helmikuussa avattu Luonto opettajana Maisemamaalaus Düsseldorfissa näyttely esitteli 1800-luvun jälkipuoliskolla Düsseldorfissa maisemamaalausta opiskelleiden suomalaistaiteilijoiden teoksia rinnan saksalaisten ja norjalaisten taiteilijoiden kanssa. Maaliskuussa avattu näyttely In Memoriam C.G. Hagströmin valokuvia suomalaisista vaikuttajista toi esiin harvinaisen kokoelman henkilökuvia suomalaisen kulttuurihistorian keskeisimmistä vaikuttajista. Kesänäyttely Puutarhakuvia Maalauksia ja Taneli Eskolan valokuvia kietoi yhteen maalaus- ja valokuvataiteen puutarhatunnelmia. Syksyn päänäyttelyssä Varjoja ja heijastuksia Jorma Purasen valokuvateokset lukujen muotokuvista loistivat alkuperäisteosten rinnalla. Näyttely esitteli teoksia, jotka oli kuvattu Sinebrychoffin taidemuseossa vuosina Muut toimintayksiköt Kulttuuri- ja yleisöpalvelut Museopedagoginen toiminta Ateneumin taidemuseon museopedagogisessa toiminnassa tuotettiin näyttelyiden yhteyteen runsaasti näyttelyn sisältöä avaavaa aineistoa. Arjen sankarit näyttelyyn valmistettiin näyttelyn teoksiin tutustuttava ja sen teemoja avaava verkkosivusto, joka palvelee edelleen näyttelyn jälkeen Ateneumin kokoelmapedagogiaa. Lapin taika-näyttelyn verkkosivuilla esiteltiin teksteinä ja äänioppaina 12 Lappi-aiheista teosta. Nykytaiteen museo Kiasman museopedagogisen toiminnan painopisteenä oli ARS 11 näyttelyn aineistoissa ja ohjelmistotarjonnassa. Erityistä kiitosta saivat koululaisille ja päiväkoti-ikäisille tarjotut, maksuttomat opastukset. ARS-näyttelyyn pääsi liki koululaista tutustumaan oppaan kanssa lisämäärärahan ansiosta, jonka saaminen Kiasmalle oli Kiasman tukisäätiön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyön tulosta. Yleisötyön vuosi huipentui uudenvuoden aaton perhejuhlaan tyhjässä Kiasmassa. Yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa toteutettu tapahtuma Uuden vuoden etkot lapsiperheille toi 4400 kävijää Kiasmaan. Sinebrychoffin taidemuseon museopedagogisen toiminnan painopiste oli yhteistyössä ja verkostoitumisessa. Museon ulkopuolisia opettajille järjestettyjä koulutustilaisuuksia oli runsaasti, ja ne tuottivat useita tilauksia. Valtion taidemuseo jatkoi verkkopalveluiden kehittämistä. Ateneumin taidemuseon, Nykytaiteen museo Kiasman ja Sinebrychoffin taidemuseon verkkokontaktien määrä oli vuoden aikana kappaletta. Ateneum-salin ja Kiasma teatterin ohjelmatoiminta Ateneum-salin ohjelmisto oli yhä tiiviimmin yhteydessä taidemuseon näyttely- ja museopedagogiseen toimintaan. Vuoden 2011 ohjelmistosuunnittelu keskittyi Arjen sankareihin ja Lapin taikaan. 10

12 Kiasma-teatterin vuoden 2011 ohjelmisto kietoutui vahvasti ARS 11 näyttelyn ympärille tarjoten kotimaisten tuotantojen lisäksi kansainvälisiä vierailuesityksiä ja elokuvia. Kiasma-teatteri tuotti sisältöä erilaisiin tapahtumiin ja toteutti URB -urbaanin taiteen festivaalin ja /teatteri.nyt:n. Käynnistettiin mm. uusi yleisötyöprojekti Escort-palvelu ja järjestettiin taiteellista ohjelmaa Kiasman ulkopuolella kaupunkitiloissa sekä kulttuurikeskus Stoassa. III Tulostavoite (toiminnallinen tehokkuus) Kokoelma- ja erikoisnäyttelyitä toteutetaan yhteensä 14 kpl sekä tutkimus- ja näyttelyjulkaisuja 10 kpl. III Toteuma Kokoelma- ja erikoisnäyttelyitä toteutettiin yhteensä 17 kpl sekä tutkimus- ja näyttelyjulkaisuja 10 kpl, joista yksi toimitettiin verkkojulkaisuna. Lisäksi Painavat kivet näyttelyyn liittyen julkaistiin Ateneumin kotisivuilla artikkeleita otsikolla Kirjoituksia litografian historiasta. (T) IV Tulostavoite (toiminnallinen tehokkuus) Näyttelyiden ja teattereiden kävijämäärätavoitteena on yhteensä kävijää, joista 62 % on maksavia kävijöitä. IV Toteuma Vuoden 2011 kävijämäärä oli yhteensä kävijää, joista 56 % oli maksavia kävijöitä. Kokonaiskävijämäärätavoite toteutui vain 81 %:sti. Kävijämäärissä jäätiin erityisesti Ateneumin osalta ja pääsyyt tähän ovat olleet kilpaileva näyttelytarjonta (Gallen-Kallela Helsingin taidemuseossa) sekä Ateneumin julkisivuremontti. Kävijämäärätavoite ei toteutunut maksavien kävijöiden osalta vaan jäi kuudella prosenttiyksiköllä siitä. ARS-näyttely levittäytyi myös satelliittinäyttelyinä yhdeksään suomalaiseen kaupunkiin ja Tukholmaan (yhteensä kävijää). Kaksi ARS 11 teosta oli esillä näyttelykeskus Logomossa, Turussa, joka tavoitti kävijää. (ET) V Tulostavoite (vaikuttavuus) Kehitetään kokoelma- ja näyttelytoiminnan kansainvälisiä yhteyksiä. V Toteuma Ateneumin taidemuseon uusia yhteistyökumppaneita ovat mm. Van Gogh museo (Amsterdam) ja Skotlannin kansallisgalleria (Edinburgh). Helene Schjerfbeckin noin 70 teoksen monografinäyttely on esillä Ordrupsgaardissa, Tanskassa ennen Schjerfbeckin juhlavuotisnäyttelyä Ateneumissa. Lisäksi Caj Bremer on ollut esillä Pariisissa ja Düsseldorf School of Painting näyttelyssä oli teoksia lainassa. Kiasman ARS 11-näyttelyn yhteistyö Lagosin nykytaiteen keskuksen CCA Lagosin kanssa toi näyttelylle näkyvyyttä myös Afrikan mantereella. ARS-näyttely levittäytyi myös satelliittinäyttelyinä mm. Tukholmaan. Sinebrychoffin taidemuseon Goyan grafiikat (23 kpl) olivat esillä Ruotsissa Liljevachs Kontshallissa vuoden 2011aikana. Taideteosten lainaus: lainaukset ulkomaisiin näyttelyihin kokoelmista yhteensä 165 kpl. (T) Kokoelmat verkossa ja verkkopedagogia Taidekokoelmat verkkopalvelussa oli esillä vuoden lopussa teoskuvaa ja perustiedot kaikista kokoelmaan kuuluvista taideteoksista (36 269). Uusina sisältökokonaisuuksina olivat mm. luonnoskirjojen e-kirjat. Kokoelmatietoja oli esillä myös Europeana portaalissa. Ateneumin taidemuseossa tuotettiin kokoelmanäyttelyyn mm. viiden kokoelmateoksen äänioppaan tulkkaus viittomakielelle ja kuuden teoksen kuvailutulkkausohjelma museon internet- 11

13 sivuille. Vuonna 2011 aloitettiin yhteistyö Suomen wikipedian ja Ateneumin ystävien kesken tuottamalla museota ja sen teoksia koskevaa informaatiota wikipediaan. Kiasmassa tuotettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitoksen opiskelijoiden kanssa verkkoaineistoja eri oppiaineiden kuten matematiikan, uskonnon ja elämänkatsomuksen, äidinkielen ja kirjallisuuden sekä filosofian opetukseen. Opettajat saivat koulutusta ja aineistoja näyttelyiden sisältöihin. Asiakaspalvelu Asiakaspalvelulle asetetut tavoitteet saavutettiin lähes tavoitteen mukaisesti. VI Tulostavoite (tuotokset ja laadun hallinta) Henkilökunnan palvelualttiuden, tavoitettavuuden ja palvelujen sujuvuuden tavoitteena on, että museokävijöistä vähintään 92 % on sitä mieltä, että kokemukset ylittivät tai vastasivat odotuksia. VI Toteuma Tyytyväisyys asiakaspalveluun asettui keskimäärin 90 % tasolle (Ateneumin taidemuseossa 86 % tasolle, Nykytaiteen museo Kiasmassa 91 % tasolle ja Sinebrychoffin taidemuseossa 92% tasolle). (Ks. liite 5). (OT) Ateneumin taidemuseon toteumaprosentti on noussut kolme prosenttiyksikköä vuodesta 2010, jolloin naulakkopalvelut jouduttiin lopettamaan. Julkaisutoiminta Julkaisutoiminnan yleisenä tavoitteena on toisaalta tuottaa näyttelyitä palvelevia julkaisuja (näyttelyluettelot ja oheisjulkaisut) sekä toisaalta omiin kokoelmiin liittyviä julkaisuja ja julkaista itsenäisiä tutkimuksia. Ateneumin taidemuseo tuotti Lapin taika näyttelyjulkaisun sekä Litografia-julkaisun, mikä toteutettiin nettiversiona Ateneumin kotivisuilla. Painavat kivet -näyttelyyn julkaistiin Ateneumin kotisivuilla artikkeleita otsikolla Kirjoituksia litografian historiasta. Lisäksi syyskuussa ilmestyi Turun taidemuseon kanssa yhteistyössä tuotettu julkaisu Carl Larsson -näyttelyyn Lisäksi Ateneumissa valmisteltiin ja toimitettiin Rolando ja Siv Pieraccinin kokoelmajulkaisun italiankielistä painosta, mikä oli suomalaista laajempi versio. Kirja ilmestyy alkuvuodesta Nykytaiteen museo Kiasma toteutti Saara Ekströmin näyttelyn yhteyteen korkeatasoisen monografian yhteistyönä Kuntsin modernin taiteen museon kanssa. ARS -11-näyttelyn yhteydessä julkaistiin kirja, jonka asiantuntija artikkeleissa käsitellään näyttelyn tematiikkaa eri näkökulmista. Lisäksi tuotettiin käsiopas kolmena kieliversiona. Vuonna 2011 aloitettiin myös 2013 esille tulevan Eija-Liisa Ahtialan näyttelyyn liittyvän, kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavan kirjan sisältötuotanto, käännös- ja toimitustyö. Sinebrychoffin taidemuseo julkaisi kokoelmakirjan Sinebrychoff Taidetta ja tunnelmia, jossa esitellään valikoima taideteoksia museon maalaus- ja veistoskokoelmasta. Lisäksi tuotettiin näyttelykirjat Luonto opettajana - ja Jorma Puranen näyttelyihin. 12

14 Kuvataiteen keskusarkiston julkaisutoiminnassa panostettiin verkkojulkaisemista koskevan tiedon kartuttamiseen ja pilottihankkeena toteutettiin Ateneumin kanssa yhteistyössä toteutetun Ilona Harima fokusnäyttelyn tutkimusjulkaisu verkossa ja 100 kpl printtipainoksena: Ilona Harima. Valaistumisen tiellä. Marraskuussa ilmestyi Leevi Haapalan väitöskirja Nykytaiteen tiedostumaton. Asiantuntijayksiköt Kuvataiteen keskusarkisto, konservointilaitos ja Kehys julkaisivat museoalan ammattilaisille suunnatun Lasuuri -verkkolehden kolme kertaa, joissa teemoina olivat museoiden kokoelmahallinta, digitaalisuus ja yleisösuhteet. Tieto- ja asiantuntijapalvelut Valtion taidemuseo on mm. antanut asiantuntijalausuntoja ja valmistellut maastavientilupia. Lisäksi taidemuseon eri toimintayksiköt ovat palvelleet koti- ja ulkomaisia museoita, tutkijoita, kuraattoreita, opiskelijoita, tiedotusvälineitä ym. välittämällä tietoa kokoelmien ja näyttelyiden taiteilijoista, teoksista ja arkistomateriaalista sekä museon yleisötyöstä Tulosalueen tuloksellisuus Vaikuttavuus Valtion taidemuseon vaikuttavuutta arvioitiin vuonna 2011 tulosalueella II näyttely- ja ohjelmistotuotanto sekä muu yleisölle suunnattu toiminta (erityisesti museoiden näyttelytoiminnassa) tarkastelemalla museoiden kävijöiden määriä ja rakennetta. Kävijöiden määrä ja rakenne Vuonna 2011 Valtion taidemuseossa vieraili yhteensä kävijää. Tämä alitti kävijällä kokonaistavoitteena (näyttelytoiminnan, Ateneum-salin ja Kiasma-teatterin) olleen määrän kävijän. Kävijämäärä laski edellisvuotisesta määrästä, jolloin kolmen museon yhteinen lukema oli Valtion taidemuseon kävijöiden vuosittainen kokonaismäärä on viiden edellisen vuoden aikana pysytellyt noin kävijän välillä. Ateneumin taidemuseossa vieraili kävijää eli 46 % Valtion taidemuseon kokonaiskävijämäärästä, Kiasmassa kävijää eli 47 % koko kävijämäärästä ja Sinebrychoffin taidemuseossa kävijää eli 7 % koko kävijämäärästä. Kiasman kävijämäärään sisältyy Kiasmateatterin (4 000 henkilöä) ja kulttuurikeskuksen ( henkilöä) kävijät. Samoin Ateneumin taidemuseon kävijämäärään sisältyy Ateneum-salin kävijät (3 000 henkilöä). Ateneumin ja Sinebrychoffin taidemuseon kävijämäärät laskivat, kun Nykytaiteen museo Kiasman kävijämäärä nousi edelliseen vuoteen verrattuna. Valtion taidemuseon museoyleisöstä 56 % oli pääsymaksun maksaneita kävijöitä, loput olivat joko ilmaislipulla museoon tulleita aikuisia tai alle 18-vuotiaita. Valtion taidemuseon vuosikortteja myytiin vuoden 2011 aikana yhteensä kappaletta. Vuosikortin ovat oikeutettuja hankkimaan opettajat ja kuvataidealan opiskelijat sekä kuvataiteilijat, ja se mahdollistaa rajoituksettoman sisäänpääsyyn kaikkiin kolmeen Valtion taidemuseon museoon kortin voimassaoloaikana. Ilmaisilloissa oli yhteensä kävijää, mikä on kävijää 13

1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS 2 VALTION TAIDEMUSEON VISIO

1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS 2 VALTION TAIDEMUSEON VISIO 1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS Valtion taidemuseot on kulttuurilaitos, joka vahvistaa kansallista taidekokoelmaa, tekee monipuolisia näyttelyitä ja saattaa taiteen yleisöjen ulottuville. Maan keskustaidemuseona

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 JOHDON KATSAUS. Toiminnan tuloksellisuus

TOIMINTAKERTOMUS 1 JOHDON KATSAUS. Toiminnan tuloksellisuus TOIMINTAKERTOMUS 1 JOHDON KATSAUS Toiminnan tuloksellisuus Valtion taidemuseon toiminnassa saavutettiin hyvin vuodelle 2010 asetetut tulostavoitteet. Vuoden 2010 tulossopimuksessa oli numeroituja tulostavoitteita

Lisätiedot

VTM dnro 4/020/2006 VALTIO N TAIDEMUSEON. Tulossopimus VUOSILLE 2005-07 TARKISTUS VUODEN 2007 OSALTA

VTM dnro 4/020/2006 VALTIO N TAIDEMUSEON. Tulossopimus VUOSILLE 2005-07 TARKISTUS VUODEN 2007 OSALTA VTM dnro 4/020/2006 VALTIO N TAIDEMUSEON Tulossopimus VUOSILLE 2005-07 TARKISTUS VUODEN 2007 OSALTA 1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS Valtion taidemuseo on Ateneumin taidemuseon, Nykytaiteen museo

Lisätiedot

VTM dnro 6/020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON. Vuosisuunnitelma VUODELLE

VTM dnro 6/020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON. Vuosisuunnitelma VUODELLE VTM dnro 6/020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON Vuosisuunnitelma VUODELLE 2011 VALTION TAIDEMUSEON VUOSISUUNNITELMA VUODELLE 2011 Käsitelty Valtion taidemuseon yt-neuvostossa 30.11.2010 ja j ohtoryhmässä 1.12.2010

Lisätiedot

VTM dnro 6/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON. Vuosisuunnitelma VUODELLE

VTM dnro 6/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON. Vuosisuunnitelma VUODELLE VTM dnro 6/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON Vuosisuunnitelma VUODELLE 2 012 SISÄLTÖ 1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS 4 2 VALTION TAIDEMUSEON VISIO 4 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 4 4 VALTION TAIDEMUSEON

Lisätiedot

VTM dnro 6 /020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON. Tulossopimus VUOSILLE 2011-13

VTM dnro 6 /020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON. Tulossopimus VUOSILLE 2011-13 VTM dnro 6 /020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON Tulossopimus VUOSILLE 2011-13 VALTION TAIDEMUSEON TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2011-13 Käsitelty Valtion taidemuseon yt-neuvostossa 30.11.2010 ja j ohtoryhmässä 1.12.2010

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

VTM dnro 3 /020/2012 VALTIO N TAIDEMUSEON. Tulossopimus VUOSILLE 2 011-13

VTM dnro 3 /020/2012 VALTIO N TAIDEMUSEON. Tulossopimus VUOSILLE 2 011-13 VTM dnro 3 /020/2012 VALTIO N TAIDEMUSEON Tulossopimus VUOSILLE 2 011-13 T A R K I S T U S V U O D E N 2 0 1 3 O S A L T A ARVOT kansallisen kulttuuriperinnön rakentaminen avoimuus erilaisuus läsnäolo

Lisätiedot

VALTION TAIDEMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS

VALTION TAIDEMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS VTM dnro 2/204/2011 VALTION TAIDEMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 2 SISÄLTÖ TALOUSARVIOEHDOTUS 02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2v) 3 72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen

Lisätiedot

VALTION TAIDEMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS

VALTION TAIDEMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS VTM dnro 3/204/2009 VALTION TAIDEMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 2 SISÄLTÖ TALOUSARVIOEHDOTUS 02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2v) 3 72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen

Lisätiedot

VTM dnro 6 /020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON. Tulossopimus VUOSILLE 2 011-13

VTM dnro 6 /020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON. Tulossopimus VUOSILLE 2 011-13 VTM dnro 6 /020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON Tulossopimus VUOSILLE 2 011-13 T A R K I S T U S V U O D E N 2 0 1 2 O S A L T A 1 VALTION TAIDEMUSEON ARVOT, TOIMINTA-AJATUS JA VISIO ARVOT kansallisen kulttuuriperinnön

Lisätiedot

Museoiden jaottelu pääpiirteissään

Museoiden jaottelu pääpiirteissään Suomen museot Suomessa on yli tuhat museota (yksi museo 5000 asukasta kohden) Pääosa museoista on kulttuurihistoriallisia museoita Suuri osa museoista on pieniä Ammatillisesti hoidettuja (museoammatillinen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

VTM dnro 3/020/2012 VALTIO N TAIDEMUSEON. Vuosisuunnitelma VUODELLE

VTM dnro 3/020/2012 VALTIO N TAIDEMUSEON. Vuosisuunnitelma VUODELLE VTM dnro 3/020/2012 VALTIO N TAIDEMUSEON Vuosisuunnitelma VUODELLE 2 013 VALTION TAIDEMUSEON VUOSISUUNNITELMA VUODELLE 2013 Käsitelty Valtion taidemuseon yt-neuvostossa 11.12.2012 ja j ohtoryhmässä 12.12.2012

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

VALTION TAIDEMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS

VALTION TAIDEMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS VTM dnro 3/204/2010 VALTION TAIDEMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 2 SISÄLTÖ TALOUSARVIOEHDOTUS 02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2v) 3 72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen

Lisätiedot

VALTION TAIDEMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS

VALTION TAIDEMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS VTM dnro 3/204/2012 VALTION TAIDEMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2013 2 SISÄLTÖ TALOUSARVIOEHDOTUS 02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2v) 3 72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY

MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY Museoviraston valtakunnallinen paikallismuseokysely tehdään viiden vuoden välein. Kyselyn kohderyhmänä ovat valtion, kuntien, seurakuntien, yhdistysten,

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS

KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS 1 KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS Museokeskus vastaa Kuopion kaupungin museopalveluista, jotka tuotetaan museoiden toimintaajatuksiin perustuen,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

VTM dnro 3/020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON. Toiminta- ja taloussuunnitelma VUOSILLE 2012-15

VTM dnro 3/020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON. Toiminta- ja taloussuunnitelma VUOSILLE 2012-15 VTM dnro 3/020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON Toiminta- ja taloussuunnitelma VUOSILLE 2012-15 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-15 Käsittelty Valtion taidemuseon yt-neuvostossa

Lisätiedot

VTM dnro 4/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON. Toiminta- ja taloussuunnitelma VUOSILLE 2 013-16

VTM dnro 4/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON. Toiminta- ja taloussuunnitelma VUOSILLE 2 013-16 VTM dnro 4/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON Toiminta- ja taloussuunnitelma VUOSILLE 2 013-16 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 4 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 5 3 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINNAN PAINOPISTEET JA LINJAUKSET 8

Lisätiedot

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Emilia Västi, hankekoordinaattori Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt -hanke (2014-2015) Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt -hanke (2015 2016) 1 Pikakysely

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden usto Suomen metsämuseo ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suomen VIII Arkistopäivät 18.5.2010 Jyväskylässä Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suunnittelija Tapani Sainio www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen

Lisätiedot

Kehittämispalveluiden esittäytyminen, tehtävät ja painopisteet

Kehittämispalveluiden esittäytyminen, tehtävät ja painopisteet Kehittämispalveluiden esittäytyminen, tehtävät ja painopisteet Pirjo Hamari 11.4.2013 MUSEOVIRASTO Toiminta-ajatus Kehittämispalvelut vastaa Suomen museoalan yleisestä kehittämisestä, museoiden alueellisen

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

VTM dnro 4/020/2012 VALTIO N TAIDEMUSEON. Toiminta- ja taloussuunnitelma VUOSILLE 2 014-17

VTM dnro 4/020/2012 VALTIO N TAIDEMUSEON. Toiminta- ja taloussuunnitelma VUOSILLE 2 014-17 VTM dnro 4/020/2012 VALTIO N TAIDEMUSEON Toiminta- ja taloussuunnitelma VUOSILLE 2 014-17 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 4 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 5 3 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINNAN PAINOPISTEET JA LINJAUKSET 8

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

LIITE 1 Geodeettisen laitoksen tulossopimus 2006 Tuloksellisuuden tunnusluvut (tuhatta euroa) Selite a) Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2004 Ennuste 2005 TAE 2006 Tulossop. 2006 b) Toiminnallinen tehokkuus

Lisätiedot

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan.

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kokoelmien saavutettavuuden lisääminen 2. Valtakunnallisen tallennusyhteistyön toteutuminen TAKO -verkostossa 3. Tutkimustoiminnan edistäminen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen kulttuuriympäristön vaalimisessa muiden toimijoiden kanssa: yhteistyösopimuksen toteuttaminen nykytasolla

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Museo Mitä museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuurihanke merkitsee museoille?

Museo Mitä museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuurihanke merkitsee museoille? Museo 2015 Mitä museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuurihanke merkitsee museoille? 27.9.2011 Elina Anttila, osastonjohtaja Museovirasto Museoalan kehittäminen ja tiedonhallinta Museo 2015 mahdollistaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TARKISTETTU TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TARKISTETTU TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TARKISTETTU TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Vuoden 2013 keskeisiä strategiaohjelmaan liittyviä tavoitteita ja toiminnan painopisteitä ovat: Hyvinvointi ja palvelut, kilpailukyky

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Kimmo Levä Museonjohtaja FM, MBA

Kimmo Levä Museonjohtaja FM, MBA Kimmo Levä Museonjohtaja FM, MBA Luovat toimialat: taiteet ja muu kulttuurituotanto, matkailu, arkkitehtuuri, mainonta ja viestintä, muotoilu Luova talous: luovuutta tuotteissaan ja tuotannossaan hyödyntävät

Lisätiedot

+2,1 % 75,4 % Museoiden talous ,3 % 7,4 % 34,1 % 17,2 % TILASTOKORTTI 3/2016 MUSEOTOIMINNAN RAHOITUS. Kokonaisrahoitus v

+2,1 % 75,4 % Museoiden talous ,3 % 7,4 % 34,1 % 17,2 % TILASTOKORTTI 3/2016 MUSEOTOIMINNAN RAHOITUS. Kokonaisrahoitus v TILASTOKORTTI 3/2016 Museoiden talous 2016 MUSEOTOIMINNAN RAHOITUS Ammatillisesti hoidettujen museoiden kokonaisrahoitus vuonna 2016 oli yhteensä 249,8 miljoonaa euroa (n = 149). Tämä on n. 5,2 miljoonaa

Lisätiedot

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018 TAULUKKO 1. KANSALAISVARMETEEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA KANSALAISVARMENNE 2015 2016 2017 2018 TOTEUMA Ennuste Ennuste Ennuste TUOTOT 1 918 716 2 112 000 2 112 000 2 112 000 aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010. Y-tunnus: 2199820-1. Puh: +358 9 1733 6653 tai +358 40 527 5535. www.kiasmafoundation.fi

TOIMINTAKERTOMUS 2010. Y-tunnus: 2199820-1. Puh: +358 9 1733 6653 tai +358 40 527 5535. www.kiasmafoundation.fi TOIMINTAKERTOMUS 2010 NYKYTAITEEN MUSEO KIASMAN TUKISÄÄTIÖ UNDERSTÖDSSTIFTELSEN FÖR MUSEET FÖR NUTIDSKONST KIASMA KIASMA MUSEUM OF CONTEMPORARY ART FOUNDATION TOIMINTAKERTOMUS 2010 Y-tunnus: 2199820-1

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

TOIMINNAN TULOKSELLISUUS MUSEOIDEN, TEATTEREIDEN JA ORKESTEREIDEN VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄSSÄ

TOIMINNAN TULOKSELLISUUS MUSEOIDEN, TEATTEREIDEN JA ORKESTEREIDEN VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄSSÄ TOIMINNAN TULOKSELLISUUS MUSEOIDEN, TEATTEREIDEN JA ORKESTEREIDEN VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄSSÄ Tavoite Kulttuuripolitiikan keskeinen tavoite on kaikkien väestö- ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen

Lisätiedot

Museokeskuksen toimintasuunnitelma

Museokeskuksen toimintasuunnitelma Kuopion kaupunki Suunnitelma 1 (6) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätös 21.3.2017 Museokeskuksen toimintasuunnitelma 2017-2020 TOIMINTA-AJATUS Museokeskus vastaa Kuopion kaupungin museopalveluista,

Lisätiedot

Etkot & Jatkot. Rembrandtin siivellä

Etkot & Jatkot. Rembrandtin siivellä Etkot & Jatkot Rembrandtin siivellä Sisällys 1. Tervetuloa Sinebrychoffin taidemuseoon! 2. Taidetestaajat Sinebrychoffin taidemuseossa 3. Etkot & Jatkot 4. Sinebrychoffin taidemuseo pähkinänkuoressa 5.

Lisätiedot

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIITE 1 KAIKKI MOMENTIT YHTEENSÄ LAPIN POLIISILAITOS Selite 2013 2014 2015 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä Sari Karttunen ja Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Art

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Taidetoimijoiden ja taiteilijoiden yhteistyön kehittäminen sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla 2. Taidemuseon merkityksen kasvattaminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Designmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Designmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen kokoelman vahvistaminen ja saavutettavuuden lisääminen 2. Suomalaisen muotoilun historian ja merkityksen tunnettuuden kasvattaminen

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Viraston toimintaympäristön muutokset

Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen T.E.H.D.A.S. Arkisto Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista Juha Mehtäläinen Miksi arkistoida? Koska arkistoitavaa materiaalia on Performanssitaidetta halutaan kuvata - uutta aineistoa syntyy koko

Lisätiedot

Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan liittyvissä kysymyksissä. Toimenpiteet, jotka kohdistuvat sidosryhmiin

Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan liittyvissä kysymyksissä. Toimenpiteet, jotka kohdistuvat sidosryhmiin Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Arkkitehtuurin tunnetuksi tekeminen moninaisille yleisöille moninaisin keinoin 2. Arkkitehtuurin erityiskysymysten edistäminen valtakunnallisissa

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi. Susan Kuivalainen

Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi. Susan Kuivalainen Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi Susan Kuivalainen Arvioinnin sisältö ETK tilasi ulkoisen arvioinnin tutkimustoiminnastaan keväällä 2013. Arvio tutkimustoiminnasta yleisesti ja painopistealueittain

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TAIDETEOSTEN KÄYTTÖ NÄYTTELYIDEN

Lisätiedot

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta!

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digiwiki seminaari 13.12.2011 21.11.2011 Elina Anttila museo 2015 Museo 2015 Museoiden yhteishanke, vetäjänä Museovirasto yhteistyössä Valtion taidemuseon

Lisätiedot