TOIMINNAN TULOKSELLISUUS MUSEOIDEN, TEATTEREIDEN JA ORKESTEREIDEN VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINNAN TULOKSELLISUUS MUSEOIDEN, TEATTEREIDEN JA ORKESTEREIDEN VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄSSÄ"

Transkriptio

1 TOIMINNAN TULOKSELLISUUS MUSEOIDEN, TEATTEREIDEN JA ORKESTEREIDEN VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄSSÄ Tavoite Kulttuuripolitiikan keskeinen tavoite on kaikkien väestö- ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen edellytysten lisääminen. Yhtenä keinona tämän tavoitteen edistämiseksi valtionosuusjärjestelmää on tarkoitus uudistaa niin, että toiminnan laatu ja aktiivisuus otetaan huomioon nykyistä paremmin rahoituksen määräytymisessä. Museoita, teattereita ja orkestereita kannustetaan panostamaan laadukkaaseen ja monipuoliseen toimintaan, joka on mahdollisimman laajan kävijäkunnan saatavilla ja saavutettavissa. Laadukas ja monipuolinen toiminta ja palveluiden mahdollisimman laaja saatavuus ja saavutettavuus ovat ministeriön kulttuuripolitiikan keskeisiä tavoitteita. Tuloksellisuuden laskennan pääperiaatteet Nykytila Museoille, teattereille ja orkestereille maksetaan valtionosuutta laitosten käyttökustannuksiin. Rahoitus määräytyy laskennallisesti perustuen laitokselle vahvistettuun henkilötyövuosimäärään, yksikköhintaan ja valtionosuusprosenttiin. Yksikköhinnat (arvonlisäverottomat tai arvonlisäveron osuudella korotetut) lasketaan laitosten toteutuneiden kustannusten perusteella ja tarkistetaan nelivuosittain. Toteutuneiden henkilötyövuosien määrä lasketaan vuosittain. Laitokselle vahvistetulla henkilötyövuosimäärällä kerrottu yksikköhinta muodostaa valtionosuuden perusteen, josta valtionosuutta maksetaan pääsääntöisesti 37 %. Uudistuksen perusperiaate Valtionosuusjärjestelmää ollaan uudistamassa siten, että vuodesta 2016 lähtien osa valtionosuudesta määräytyisi toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden perusteella. Yksikköhintojen laskenta perustuisi uudistuksen jälkeen toteutuneiden kustannusten ohella toiminnan laatua, monipuolisuutta ja esteettömyyttä kuvaavien mittareiden kautta saatavaan tietoon. Henkilötyövuosien laskenta ja valtionosuusprosentit sekä arvonlisäveron huomioiminen yksikköhinnoissa säilyisivät ennallaan. Tuloksellisuuden perusteella jaettaisiin 3 % valtionosuuksien kokonaismäärästä, joka vuonna 2014 olisi ollut n. 3,4 miljoonaa euroa. Laskennallisesti tulosrahoituksen osuus määräytyisi siten, että kustannustietojen perusteella laskettaisiin ensin valtionosuuden peruste (valtion talousarviossa vahvistettujen henkilötyövuosien kokonaismäärällä kerrottu arvonlisäveroton yksikköhinta) kuten nykyisinkin. Tästä summasta 3 % toimisi tulosrahoituksen perusteena, joka vuonna 2014 olisi ollut 8,4 miljoonaa euroa. Tästä valtionosuutta maksettaisiin valtionosuusprosentin mukaisesti. Yleisin valtionosuusprosentti on 37, mutta osalla museoita se on 47 ja kahdella teatterilla 60, jolloin keskimääräiseksi laskennalliseksi valtionosuusprosentiksi tulee 39,9.

2 Taide- ja kulttuurilaitosmuodoittain kolme prosenttia tulosrahoituksen perusteesta ja valtionosuuksina maksettavasta tulosrahoituksen määrästä Tulosrahoituksen vos-peruste (3%) Meuroa Museo 2,5 1,1 Maksettava tulosrahoitus (vos-% keskim. 39,9) Meuroa Teatteri 4,2 1,7 Orkesteri 1,7 0,6 Yksikköhintojen porrastaminen Tulosrahoituksen jakaminen yksittäisille laitoksille tapahtuisi yksikköhintoja porrastamalla. Kullakin laitoksella olisi siten oma porrastettu yksikköhintansa, joka määräytyisi toteutuneiden kustannusten muodostaman perusteen jälkeen tuloksellisuusmittareista saatujen pisteiden perusteella. Laitoksen yhteispistemäärä kerrottaisiin pistettä kohden vahvistetulla euromäärällä. Valtionosuus laskettaisiin kuten nykyisinkin kertomalla yksikköhinta vahvistettujen henkilötyövuosien määrällä. Valtionosuusprosentteihin ei tulisi muutoksia. Kullekin taide- ja kulttuurilaitosmuodolle määriteltäisiin vuosittain laitoksen yhteispistemäärän alaraja, jonka ylittävästä pistemäärästä tulosrahoitusta maksettaisiin. Pistemääräraja määriteltäisiin siten, että sen ylittäviä laitoksia olisi vähintään neljä viidesosaa kaikista laitoksista. Yksittäisen laitoksen osuus valtionosuutena maksettavan tulosrahoituksen kokonaismäärästä voisi olla enintään 10 prosenttia. Tuloksellisuuden mittaamisessa käytettäville mittareille on asetettu erilaiset maksimipistemäärät. Maksimipistemäärä kuvaa kyseisen mittarin painoarvoa tuloksellisuuden arvioinnissa. Painotuksia asetettaessa on pyritty tasapainoiseen lopputulokseen ottamalla huomioon sekä kulttuuripoliittiset painotukset että laitosryhmien erot ja erityispiirteet. Tasapainoisen ja oikeudenmukaisen tuloksen saamiseksi on teattereilla ja orkestereilla tehty mittareiden pisteytyksen lisäksi laitosmuotojen sisäisiä ryhmittelyjä niiden koon perusteella. Museoiden osalta ryhmittelyä harkitaan taidemuseoiden osalta. Ryhmittelyllä tarkoitetaan tietyn laitosryhmän huomattavasti keskiarvosta poikkeavien tulosten tasaamista kokonaisuuteen (ryhmien väliset erot tasataan mittareittain kertomalla toisen laitosryhmän laitosten mittariarvot laitosryhmien keskiarvojen välisellä suhteella). Indikaattorit ja mittarit Tuloksellisuusrahoituksen laskenta perustuisi laskentavuotta edeltäviin toiminnan tuloksellisuutta koskeviin tietoihin. Laskennassa käytettävät tiedot perustuisivat Opetushallituksen kustannuskyselyn yhteydessä kerättyyn tietoon. Museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhinnan tuloksellisuuteen perustuva osuus määräytyisi seuraavien neljän indikaattorin perusteella: toiminnan laatu ja taloudellisuus, toiminnan laajuus, toiminnan ja esteettömyys. Museoiden yksikköhinnan tuloksellisuuteen perustuva osuus määräytyisi

3 edellä mainittujen tekijöiden lisäksi museon kokoelmatoiminnan laadun perusteella. Tekijät olisivat lähtökohtaisesti kaikilla kolmella taide- ja kulttuurilaitosmuodolla samat, mutta mittarit vaihtelisivat osittain taide- ja kulttuurilaitosmuodoittain. laatua ja taloudellisuutta määrittävä indikaattori ottaisi huomioon alan koulutuksen saaneen henkilöstön osuuden koko henkilöstöstä sekä laitoksen omien tulojen määrän laitoksen. laajuutta määrittävä indikaattori arvioisi pääasiassa kävijämäärää ja toiminnan saatavuutta. monipuolisuutta määrittelevä indikaattori kiinnittäisi huomiota toiminnan eri muotoihin ja yleisötyöhön sekä erilaisten yleisöjen huomioimiseen. Museoiden kokoelmatoimintaa määrittelevä tekijä arvioisi kokoelmatoiminnan suunnitelmallisuutta sekä kokoelmien käyttöä Esteettömyyttä määrittävä indikaattori huomioisi eri tavalla toimintarajoitteisten esim. näkö-, kuulo- tai liikuntarajoitteisten henkilöiden palveluiden saavutettavuutta. Tarkempi erittely tulosrahoitukseen liittyvien tekijöiden laskennassa käytettävistä mittareista on oheisessa taulukossa. t ja niiden painoarvot taide- ja kulttuurilaitosmuodoittain Museot Indikaattor i laatu ja taloudellisuus (painoarvo yhteensä 16) M11 Museoammatillisen henkilöstön osuus vakinaisten koko henkilöstöstä (painoarvo 6) T1 Museoammatillisen henkilöstön palkkasumma (sis. vakinaisen, päätoimisen ja muun museoammatillisen henkilöstön) M12 Omien tulojen määrä T2 Omat tulot laajuus (painoarvo yhteensä 32) M21 T3 Museokäyntien määrä kotimaassa M22b näyttelyiden määrään T3 Museokäyntien määrä kotimaassa T5.9 Kaikki vaihtuvat näyttelyt yhteensä (painoarvo yhteensä 24) M31 Näyttelytoiminnan T4.2, 4.3, 5.1. ja 5.2 Yhteisnäyttelyt (sis. painotuksia) M33 Yleisötapahtumien määrä (painoarvo 14) T6 Yleisötyön tapahtumakerrat yhteensä (sis. lapsille ja nuorille, maahanmuuttajille, ikääntyneille, muille Palveluiden esteettömyys M41 Esteettömyyden toteutuminen museon palveluissa ja tiloissa T8.1-T8.10 kysytään toimintarajoitteisten (esim. näkö-, kuulo- tai liikuntarajoitteisten) henkilöiden palveluiden saavutettavuutta Kokoelmatoiminta (painoarvo yhteensä 20) M51 Kokoelmatoiminnan laatu (painoarvo 4) T9.1 Onko museolla kokoelmapolitiikka? T9.2. Onko museolla digitointisuunnitelma? M52 Kokoelmalainojen ja tilausten määrä T9.3 kokoelmalainojen määrä

4 M23b Museon avoinnaolotunnit (painoarvo 12) T7.1 Museon säännölliset avoinnaolotunnit T7.2 Maksuttomaan sisäänpääsyyn oikeuttavat avoinnaolotunnit (painotettu; ei mukana v:n 2012 tuloksissa) erityisryhmille suunnatun ja muun yleisötyön) M53 Kokoelmatyön määrä toteutuneisiin henkilötyövuosiin T9.4. Kokoelmatyöhön käytetyt henkilötyövuodet V laskettu htv:ien kokonaismäärä Teatterit Indikaattori laatu ja taloudellisuus (painoarvo yhteensä 15) M11 Alan koulutuksen saaneen tai muuten pätevöityneen taiteellisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä (painoarvo 6) T1.1 Taiteellisen vakinaisen, päätoimisen henkilöstön palkkasumma ja T1.2 muun tait. henkilöstön palkat ja palkkiot M12 Omien tulojen määrä (painoarvo 9) T2 Omat tulot laajuus (painoarvo yhteensä 29) M21 (painoarvo 5) M22 Esitysten määrä T4.1 Esitykset säännöllisesti käytössä olevassa tilassa ja T4.2. (painoarvo yhteensä 49) M31 Säännöllisesti käytössä olevan esitystilan ulkopuolella tehtyjen esitysten määrä kotimaassa ja ulkomailla kaikkien esitysten kokonaismäärään (painoarvo 13) T4.2. Esitykset muussa tilassa, kotimaassa T4.3 Esitykset ulkomailla T4.0 Esitykset yhteensä M32 Yhteistyössä tuotettujen ja vastaanotettujen vierailuesitysten määrä kaikkien esitysten kokonaismäärään (painoarvo 11) T5.1. Toisen ammattiteatterin Palveluiden esteettömyys M41 Esteettömyyden toteutuminen teatterin tiloissa ja palveluissa T8.1-T8.9 Kysytään toimintarajoitteisten (esim. näkö-, kuulo- tai liikuntarajoitteisten) henkilöiden palveluiden saavutettavuutta

5 esitykset muussa tilassa kotimaassa) M23 esityskertoihin (painoarvo 14) T4.1 Esitykset säännöllisesti käytössä olevassa tilassa ja T4.2. esitykset muussa tilassa kotimaassa) kanssa yhteistyössä tuotetut esitykset T5.2. Vastaanotetut vierailuesitykset T4.0 Esitykset yhteensä M33 Kotimaisten ja ulkomaisten kantaesitysten määrä (painoarvo 11) T Kotimaiset kantaesitykset T Muut kantaesitykset T4.0 Esitykset yhteensä M34 Yleisötapahtumakertojen määrä T6.0 Yleisötyön tapahtumakerrat yhteensä (mm. lapsille ja nuorille, maahanmuuttajille, ikääntyneille ja muille erityisryhmille suunnattu) M35 Lapsille ja nuorille suunnattujen esitysten esityskertojen määrä T6.7 Lapsille ja nuorille suunnattujen esitysten esityskerrat Orkesterit Indikaattori laatu ja taloudellisuus (painoarvo yhteensä 15) M11 Alan koulutuksen saaneen tai muuten pätevöityneen taiteellisen laajuus (painoarvo yhteensä 31) M21 (painoarvo yhteensä 46) M31 Säännöllisesti käytössä olevan esitystilan ulkopuolella toteutettujen Palveluiden esteettömyys M41 Esteettömyyden toteutuminen orkesterin tiloissa ja palveluissa

6 henkilöstön osuus koko henkilöstöstä (painoarvo 6) T1.1 Taiteellisen vakinaisen, päätoimisen henkilöstön palkkasumma ja T1.2 muun tait. henkilöstön palkat ja palkkiot M12 Omien tulojen määrä (painoarvo 9) T2 Omat tulot M22 Konserttien esityskertojen ja muiden esiintymisten määrä T4.1 Konsertit säänn. käytössä olevassa tilassa ja T4.2 muussa tilassa, kotimaassa M23 esityskertoihin esityskertojen ja muiden esiintymisten määrä kaikkien esityskertojen ja muiden esiintymisten määrään T4.2. Konsertit muussa tilassa, kotimaassa T4.3 Konsertit ulkomailla T4.0 Konsertit yhteensä M32 Yhteistyössä toteutettujen esityskertojen määrä kaikkien esityskertojen ja muiden esiintymisten kokonaismäärään T5.1. Toisen orkesterin tai kuoron kanssa yhteistyössä toteutetut konsertit T5.2. Muiden tahojen kanssa yhteistyössä toteutetut konsertit T4.0 Konserttien esityskerrat yhteensä M33 Kotimaisten ja ulkomaisten kantaesitysten määrä T8.1-T8.6 Kysytään toimintarajoitteisten (esim. näkö-, kuulo- tai liikuntarajoitteisten) henkilöiden palveluiden saavutettavuutta T4.1 Konsertit säänn. käytössä olevassa tilassa ja T4.2 muussa tilassa, kotimaassa M24 Konserttien taltiointien määrä T9 Konserttien T Kotimaiset kantaesitykset T Muut kantaesitykset M34 Yleisötapahtumien määrä T6.0 Yleisötyön tapahtumakerrat yhteensä (mm. lapsille ja nuorille,

7 taltioinnit maahanmuuttajille, ikääntyneille ja muille erityisryhmille suunnattu) M35 Lasten- ja koulu esityskertojen määrä T7 Lasten- ja koulu lukumäärä

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 3 Ilkka Salomäenpää YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN Selvitys taiteen ja kulttuurin aluekeskusten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittämisestä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2011 4 5 ESIPUHE Yleisen

Lisätiedot

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 Minna Ruusuvirta, Pasi Saukkonen, Johanna Selkee, Ditte Winqvist Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen tuloksista Cupore ja Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta 5.5.2011 Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA Sisällysluettelo 1. Nuorisotyön rakenne 2. Nuorisopolitiikan rakenne 3. Nuorisolaki 4. Nuorisotyön ja -politiikan rahoitus 5. Kuntien nuorisotyö 6. Aluehallinto - Läänien nuorisotoimi 7. Valtakunnalliset

Lisätiedot

Reija Lilja ja Eija Savaja

Reija Lilja ja Eija Savaja SUKUPUOLTEN VÄLINEN PALKKAUKSELLINEN TASA-ARVO YKSITYISILLÄ PALVELUALOILLA Reija Lilja ja Eija Savaja Sukupuolten välinen palkkauksellinen tasa-arvo yksityisillä palvelualoilla Selvitys miesten ja naisten

Lisätiedot

JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014. Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi. Tehtävät 5-8. Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus

JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014. Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi. Tehtävät 5-8. Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus 1 JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014 OSA III: Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi Tehtävät 5-8 Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus Aika-arvio: noin 40 min Maksimipistemäärä: 1,3 pistettä Kunta-

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten vaikuttajien

Yhteiskunnallisten vaikuttajien artikkeli heikki viitamäki Projektipäällikkö vatt heikki.viitamaki@vatt.fi Kuvat maarit kytöharju Budjetin tuloveromuutosten vaikutukset - miten ne lasketaan? Hallituksen budjettiesityksissä katsottiin

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet

RAPORTTEJA. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet R RAPORTTEJA Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3 Palkansaajien tutkimuslaitoksen raportteja 18 RAPORTTEJA Juha Rantala ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c.

Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c. JHTT-TUTKINTO 2014 Osa 1, tilintarkastustietous ja -tekniikka Kysymykset 4-6 Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c. Olen KHT-/HTM-tilintarkastaja

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisetuuksista annettua lakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys SISÄLLYS 1. JOHDANTO...4 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...4 1.2 Selvityksen toteutustapa ja aineisto...4 1.3

Lisätiedot

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Lokakuu 2013 Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 15.12.2006 - TYÖRYHMÄ Teemu Ahola Kalle Kallio Kimmo Kestinen Päivi Lehtisalo Marita Viinamäki 2 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS -- KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA Perusturvalautakunta 10.11.2009 / LIITE TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA HAUKIPUTAAN KUNNAN LASTENSUOJELUN

Lisätiedot