Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined."

Transkriptio

1 2012 Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa

2 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus Hallinto- ja yhdistyspalvelut Koulutustoiminta...6 Yleinen koulutustoiminta...6 Alueellinen koulutustoiminta Viestintä- ja julkaisutoiminta...8 Aikakauskirja Duodecim...8 Lääketieteen sanastolautakunta...8 Hyvä Terveys -lehti...9 Viestintä Verkostotoiminta...10 Verkostovaliokunta...10 Konsensuskokoukset...10 Lääkärien eettinen foorumi...10 Käypä hoito Yhteiset palvelut...13 Tietohallinto...13 Talousyksikkö...14 Asiakas- ja kokouspalvelut...14 Viestintä Varainhoito ja -hankinta...16 Varainhoito...16 Varainhankinta...Error! Bookmark not defined.

3 3 1. Johdanto Seuran teema vuosina on kliininen tutkimus. Teema on mukana kaikkien päätoimialueiden strategiassa. Kliininen tutkimus määritellään tässä lääkärien tekemäksi tutkimustyöksi, jonka tavoitteena on tautien parempi ymmärtäminen ja entistä laadukkaampi hoito. Duodecim toimii ennen kaikkea kliinisen tutkimuksen edellytysten parantamiseksi terveydenhuollossa. Lääkäreiden ja lääketieteen opiskelijoiden jäsenyys seurassa on ratkaisevan tärkeää toiminnallemme. Haluamme tehdä jäsenyydestä entistä tärkeämmän asian myös toisin päin lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille itselleen. Tulemme kehittämään jäsenyyteen liittyviä palveluita ja etuja. Kansanterveyden edistäminen on ollut keskeinen tavoite seuran toiminnassa sen perustamisesta alkaen. Tässä pyrkimyksessä terveydenhuollon ammattilaiset ja erityisesti lääkärit ovat olleet seuran toimijoita käytännön työssään, mutta kansalaisten terveystietoa on ylläpidetty ja tullaan jatkossakin ylläpitämään sekä painotuotteiden että sähköisten tietokantojen avulla. Terveyden edistämisessä kansainvälinen kehitys suuntautuu kohti keskeisten kansantautien yhteisten riskitekijöiden torjuntaan. Tässä työssä Duodecim tekee yhteistyötä laaja-alaisten, lääketieteellisellä pohjalla toimivien kansanterveysjärjestöjen kanssa. Käypä hoito -suositukset ovat saavuttaneet vakiintuneen aseman suomalaisen terveydenhuollon informaatio-ohjauksessa. Tähän toimintaan saatiin vuonna 2011 ensimmäistä kertaa suoraa valtionavustusta ja lisäksi kehittämisrahoitusta Kelalta. Tämä rahoituspohja tullee toteutumaan myös vuonna 2012, ja seuran tavoitteena on saada se vakiintumaan. Käypä hoito -suositusten ylläpito ja kehittäminen ovat seuran keskeistä strategista toimintaa. Maailman ja Suomen taloudellinen tilanne on ollut varsin epävakaa, ja todennäköisesti se jatkuu samanlaisena myös lähitulevaisuudessa. Tämä voi vaikuttaa myös Duodecimin toimintamahdollisuuksiin. Vakaalla ja pitkäjänteisellä taloudenhoidolla säilytetään keskeisten toimialueiden toimintaedellytykset.

4 4 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus Jäsenistö Jäsenistö on seuran toiminnan perusta ja sen tärkein kohderyhmä. Aktiivinen jäsenistö takaa toiminnan kehittämisen. Seura menestyy jäsenistönsä vapaaehtoisen työpanoksen ansiosta. Jäsenet valitsevat valtuuskunnan edustajakseen seuran hallintoon kolmivuotiskausiksi. Tavoite Seuran tavoitteena on huolehtia jäsenistön tarpeista tuottamalla ja ylläpitämällä jäsenistölle hyödyllisiä palveluja ja jäsenetuja sekä innostavaa ja tarpeellista toimintaa. Seuralla on merkittävä määrä jäsenpalveluja, joista kerrotaan myös yksiköiden suunnitelmissa. Hallinnon ylläpitämiä jäsenetuja ja -palveluja ovat Hyvä Terveys -lehden vuosikerta paikallis- (24) ja erikoislääkäriyhdistysten (76) tapaamisien järjestäminen 50 Annals of Medicine -lehden vuosikertaa, jotka hankitaan käytettäväksi Tieteellisten seurain valtuuskunnan vaihtolehtitoimintaan (verkkolehdet). Jäsenpalveluja kehitetään hyödyntämällä jäsenkyselyn (2011) tuloksia rakentamalla uusia kanavia jäsenpalautteelle ja ideoinnille. Opiskelijatoimintaa kehitetään strategisena painopistealueena. Yhteistoiminnan ja yhteydenpidon muotoja ideoidaan yhdessä lääketieteen opiskelijajärjestöjen kanssa seuraavasti: Järjestetään ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille seuran esittelytilaisuuksia, neljännen vuosikurssin opiskelijoille jäseneksikutsumistilaisuuksia ja opiskelunsa lopettaville tiedotustilaisuuksia. Pidetään yhteisiä kokouksia kandidaattiseurojen kanssa. Jaetaan hakemusten perusteella avustuksia opiskelijatoimintaan. Tuetaan Global Health -hanketta ja osallistutaan sen suunnitteluun ja toteutukseen. Valtuuskunta Jäsenistön valitsema 40-jäseninen valtuuskunta käyttää seuran ylintä päätösvaltaa. Valtuuskunta päättää tärkeistä vuotuisista asioista ja tekee merkittävät linjaukset. Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat aktiivisesti hallituksen työskentelyyn. Hallitus Hallitus vastaa seuran toiminnasta, huolehtii toimeenpanosta ja valvoo seuran toimiston työskentelyä. Toimintavuoden aikana muun muassa ryhdytään jalkauttamaan seuran uudistettua strategiaa ( ) edistetään seuran vuosien teemaan eli kliiniseen tutkimukseen liittyviä päämääriä ryhdytään valmistelemaan seuraavaa vuositeemaa osallistutaan yhteistyöhankkeisiin STM:n, THL:n, Kelan, Fimean ja muiden terveydenhuollon keskeisten toimijoiden kanssa edistetään yhteistyötä terveydenhuollon keskeisten järjestöjen kanssa.

5 5 3. Hallinto- ja yhdistyspalvelut Hallinto- ja yhdistyspalvelut tuottavat luotettavaa, joustavaa ja laadukasta palvelua luottamushenkilöille, jäsenille ja henkilöstölle sekä luovat edellytyksiä yhteistyölle. Hallinto- ja yhdistyspalvelujen tehtävänä on antaa hallinnollinen tuki seuran luottamuselimille ja henkilöstölle sekä huolehtia resurssien suunnittelusta ja riittävyydestä. Hallinto- ja yhdistyspalvelut vastaavat jäsenpalvelun kehittämisestä ja ylläpidosta sekä huolehtivat seuran apurahojen hakumenettelystä ja jaon organisoinnista. Painopisteitä ovat jäsenpalveluiden kehittäminen aktiivien ja henkilöstön palkitsemisen edistäminen esimerkiksi kehittämällä niin sanottua D- pistejärjestelmää. Muu toiminta Hallinto- ja yhdistyspalveluille kuuluvat hallituksen ja joidenkin muiden luottamuselinten kokousten valmistelu ja päätösten toimeenpano seuran palkintojen ja apurahojen jakoon liittyvien järjestelyjen toteuttaminen kokonaistalouden ajantasainen seuranta henkilöstöhallinto, työviihtyvyyden kehittäminen organisaation kehittäminen yhteydenpito Hyvä Terveys -lehteen Suomen Lääketieteen Säätiön sihteeri- ja toimistopalvelujen tuottaminen edustaminen ja suhteiden ylläpito yhteistyökumppaneihin kesätapahtuman (ent. kevätretki), glögien ja muiden seuran yhteisten tilaisuuksien järjestäminen Viktorinrannan tutkijaviikkojen haun ja jaon toteutus. Lääketieteen opiskelijat ja nuoret kollegat Tätä toimintaa on kuvattu kappaleessa Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus. Hallinto- ja yhdistyspalvelut vastaavat toiminnan toteutuksesta. Organisaatio ja henkilöstö Henkilöstön määrä (4,5 htv) pysyy ennallaan. Investoinnit Työasemien ja muun tarvittavan tietotekniikan lisä- ja korvausinvestoinnit (ks. myös tietohallinto).

6 6 4. Koulutustoiminta Yleinen koulutustoiminta Organisaatio ja tehtävä Koulutusvaliokunnassa on 12 jäsentä. Koulutusvaliokunnan tehtävänä on suunnitella, ohjata ja seurata seuran harjoittamaa koulutustoimintaa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti ja tehdä sitä koskevia aloitteita hallitukselle. Hankkeita varten muodostetaan erillisiä työryhmiä, joihin kutsutaan asiantuntijoita valiokunnan ulkopuolelta. Koulutustoimisto vastaa koulutustoiminnan toteuttamisesta. Tavoitteet 1. Jäsenistön koulutustarpeiden huomioiminen 2. Koulutuspalveluiden järjestäminen 3. Lääkärin ammatillisen roolin tukeminen 4. Koulutusyhteistyö modernein innovaatioin 5. Keskustelu terveydenhuollon arvoista Toiminta Hyödynnetään koulutuksista saatu palaute, jäsenistön koulutusaloitteet ja vuonna 2011 tehdyt koulutustarveselvitykset. Toimitaan aktiivisesti Pro Medicossa. Huolehditaan yhdeksän erikoislääkärijäsenyhdistyksen koulutustilaisuuksista. Hoidetaan kolmen erikoislääkäriyhdistyksen toimistopalveluja. Kehitetään koulutustilaisuuksien järjestämisprosesseja, joissa hyödynnetään uusinta teknologiaa. Järjestetään syventävien opintojen kehittämistä käsittelevä seminaari yhdessä SML:n ja tiedekuntien kanssa. Suunnitellaan seuran 131. vuosipäivän tieteellinen symposiumi. Osallistutaan Terveydenhuollon johtaminen -koulutusohjelman toteutukseen Aalto Executive Educationin ja Helsingin yliopiston kanssa. Järjestetään lääkärin kertausharjoitukset -koulutuksia. Järjestetään Polje sinä, minä ohjaan -kurssi sekä yksittäisiä erilliskursseja tutkijoille yhteistyössä valtakunnallisen kliinisen tutkijakoulun kanssa. Tuetaan vertaistutorointihankkeella erityisesti perusterveydenhuoltoa. Osallistutaan kansallisen potilasturvallisuutta käsittelevän verkoston toimintaan. Toteutetaan kansainvälisen lääketieteen Global Health -kurssi Tampereen yliopiston sekä laajan kansalaisjärjestöverkoston kanssa. Järjestetään kumppanimaiden opettajakurssi Suomessa sekä Global Health Duodecim Summit -seminaari. Käynnistetään maahanmuuttajalääkäreille tarkoitettu koulutus yhteistyöhankkeena. Tehdään uusia verkkokursseja ja verkkokurssien päivityksiä yhteistyössä Käypä hoito -toimituksen kanssa sekä Global Health -hankkeessa. Otetaan käyttöön uusi verkko-oppimisalusta Oppiportti. Järjestetään XXI Opetuksen kehittämisseminaari. Järjestetään lääkärikouluttajien 4. kesäkoulu yhteistyössä Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen ja TY:n yleislääketieteen laitoksen ja TUTKEn kanssa. Toimitetaan koulutusaiheisia tiivistelmiä seuran verkkosivuille yhdessä Pro Medicon ja Suomen Lääkäriliiton kanssa. Myönnetään koulutuksen tutkimusta tukevia apurahoja ja matkaapurahoja. Järjestetään avoimuutta ja sidonnaisuuksia käsittelevä seminaari yhteistyössä Lääkärin sosiaalisen vastuun kanssa. Painopistealueita ovat

7 7 kliinisen tutkimuksen vuositeeman hyödyntäminen koulutuksissa ja seminaareissa Oppiportti-oppimisympäristön kehittäminen yhdessä Kustannus Oy Duodecimin kanssa lääkärin hyvän ammatillisen osaamisen ylläpito ja kehittäminen. Muu toiminta Järjestetään koulutusta ja tapaamisia lääketiedetapahtumien, lääketieteellisten tiedekuntien ja niiden pedagogisten yksikköjen, Nuorten Lääkärien Yhdistyksen sekä Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen kanssa. Toimitaan kansainvälisissä koulutusverkostoissa ja seurataan alan kehitystä. Henkilöstö Koulutustoimistoon palkataan kehittämispäällikkö. Teknisen toimittajan työsuhde muutetaan puolipäiväiseksi (50 % täydestä työajasta). Investoinnit Työasemien korvaushankintoja sekä laitekannan ja ohjelmistojen uudistamista tehdään tarpeen mukaan. Hankitaan verkkokurssien toimittamiseen liittyviä ohjelmistoja sekä uusi kuvauskamera. Alueellinen koulutustoiminta Lääketiedetapahtumat ja muu yhteistyö paikallisseurojen kanssa Aluetoimistot järjestävät paikallisten lääkäriyhdistysten ja niiden eri toimikuntien kanssa vuosittain laajoja alueellisia lääketiedetapahtumia ja muita koulutustilaisuuksia. Ne edistävät seuran ja paikallisyhdistysten välistä yhteistyötä. Opiskelijoiden ja nuorten lääkärien kanssa järjestetyt tilaisuudet Opiskelijoille ja nuorille lääkäreille suunnitellaan sopivia koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä illanviettoja, esimerkkeinä eettiset keskusteluillat kandidaattiseurojen kanssa ja ammatinvalintaa käsittelevät tilaisuudet yhdessä Suomen Medisiinariliiton kanssa.

8 8 5. Viestintä- ja julkaisutoiminta Viestintävaliokunta suunnittelee, ohjaa ja seuraa seuran harjoittamaa viestintää ja julkaisutoimintaa ja tekee sitä koskevia aloitteita seuran hallitukselle. Viestintävaliokuntaan kuuluu 15 jäsentä, joista vaihtuvavuoroisia on kahdeksan. Seuran viestinnän ja julkaisutoiminnan tavoitteena on tuottaa laadukkaita suomenkielisiä lääketieteellisiä julkaisuja edistää lääketieteellisen tiedon saatavuutta jäsenistölle edistää seuran monikanavaista viestintää jäsenistölle edistää suuren yleisön hakeutumista Duodecimin tuottaman luotettavan yleistajuisen asiatiedon äärelle. Aikakauskirja Duodecim Lääketieteellisen Aikakauskirjan Duodecimin keskeisin tehtävä on julkaista tasokkaita lääketieteellisiä katsauksia, alkuperäistutkimuksia ja muita artikkeleita sekä lyhyitä uutisia perus- ja kliinisen tutkimuksen uusimmista havainnoista. Aikakauskirjan tarkoituksena on myös kehittää lääketieteen suomen kieltä yhdessä Lääketieteen sanastolautakunnan kanssa. Painopistealueita ovat lehden sisällöntuotanto verkkojulkaiseminen (mobiililuettavuus, sisällön innovatiivisuus ja interaktiivisuus) lehden ja konsernin muiden yksiköiden (Koulutus, KH, KOD/Terveysportti) julkaisutoiminnan synergiaetujen hyödyntäminen. Tavoitteena on säilyttää painettu lehti sisällöltään, ulkoasultaan ja yleisilmeeltään kiinnostavana ja parhaana suomenkielisenä lääketieteellisenä julkaisuna tarjota verkkolehden interaktiivisten artikkelien avulla mahdollisuus omien tietojen testaamiseen ja uuden oppimiseen uudistaa lehdessä julkaistavaa viestintää seuran toiminnasta (Duodecim tiedottaa -palsta). Toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi Säilytetään ydintoiminta ennallaan, toimituksellisia prosesseja hienosäädetään. Järjestetään toimitusvierailu ulkomaiseen lehteen. Järjestetään kirjoittajakoulutuskokous (Erikoislääkäriuutisten kirjoittajat). Kehitetään verkkolehden interaktiivisia toimintoja ja sähköistä arviointilomaketta yhteistyössä seuran IT-yksikön kanssa. Kehitetään lehden mobiiliversio yhteistyössä KOD:n (ja IT-yksikön) kanssa. Henkilöstö Aikakauskirjan toimituksessa on yhdeksän päätoimista työntekijää ja toimitussihteeri (30 % työajasta). Lääketieteellisessä toimituksessa on 11 lääkäriä, näihin sisältyy teknisestä toimituksesta päätoimittaja ja toimitussihteeri. Toimitusta täydennetään 12. lääkäritoimittajalla. Lääketieteen sanastolautakunta Tehtävä Lääketieteen sanastolautakunta kehittää lääketieteen suomen kieltä ja lääketieteellistä terminologiaa ja edistää suomen kielen asemaa lääketieteellisessä viestinnässä.

9 9 Sanastolautakuntaan kuuluu kymmenen jäsentä. Tavoitteet Kehitetään Lääketieteen termit -sanakirjaa ja sen sähköistä versiota erityisesti uudissanojen osalta ja latinapohjaisuutta vähentäen. Tehdään lääketieteen kieltä tunnetuksi suurelle yleisölle. Toiminta Toimitetaan Lääketieteen termit -sanakirjaa. Yhteistyö Tärkeitä ulkoisia yhteistyötahoja ovat Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja lääketieteellisten tiedekuntien äidinkielen tarkastajat (Iso-Niilo- ja Pikku-Niilo-palkinnot). Kustannus Oy Duodecim Kustannus Oy Duodecimin kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä viestinnän ja julkaisutoiminnan osalta. Tämä kohdistuu erityisesti tapahtumien suunnitteluun, graafisen ilmeen kehittämiseen ja verkkoviestinnän toteutuksiin. Hyvä Terveys -lehti Seura julkaisee Hyvä Terveys -lehteä yhdessä Tieteen tiedotus ry:n kanssa. Lehteä kustantaa Sanoma Magazines Finland. Lehteä uudistetaan vuonna 2012, mutta perustoiminta jatkuu ennallaan. Viestintä Viestintätoiminta esitellään sivulla 15 kohdassa 7.

10 10 6. Verkostotoiminta Verkostovaliokunta Verkostotoiminnasta vastaa 12-jäseninen verkostovaliokunta, jonka tehtävänä on suunnitella, ohjata ja seurata seuran yhteistyöhankkeita hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti sekä tehdä hallitukselle aloitteita uusista hankkeista. Tavoitteena on huolehtia Duodecimin näkymisestä aktiivisena toimijana terveydenhuollon yhteiskunnallisessa keskustelussa tukea hoitosuositusten käyttöönottoa lisätä lääkärin työn arvostusta. Konsensuskokoukset Vuoden 2012 konsensuskokouksen aiheena on Kohti parempaa vanhuutta. Lääkärien eettinen foorumi Lääkärijärjestöjen yhteistyönä koottu Lääkärien eettinen foorumi on tarkoitettu lääkärin työssä heräävien eettisten ongelmien pohdintaan. Foorumi käy keskustelua sille esitetyistä tapauksista, joista muotoillaan vastaus kysymyksen lähettäjälle. Kysymyksen lähettäjän salliessa tapaus julkaistaan Lääkärilehdessä ja Duodecimin kotisivuilla foorumin omien sivujen tapauspankissa. Foorumin tärkeistä aiheista järjestetään Lääkäripäiville luento-ohjelmia. Käypä hoito Tehtävät Duodecimin Käypä hoito -yksikön ydintehtävänä on tuottaa ja ylläpitää riippumattomia, näyttöön perustuvia kansallisia Käypä hoito -suosituksia erityisesti kansanterveydellisesti merkittävistä ja hoitokäytännöiltään vaihtelevista aiheista sekä edistää Käypä hoito -suositusten toimeenpanoa. Ydintehtäviensä tukemiseksi Käypä hoito -yksikkö voi järjestää näyttöön perustuvan lääketieteen (EBM) koulutusta sekä osallistua kansalliseen ja kansainväliseen hoitosuositusten kehittämis- ja tutkimustyöhön. Niin ikään voidaan tuottaa Käypä hoito -suosituksista eri kohderyhmille tarkoitettuja versioita ja lisämateriaaleja, tiedottaa Käypä hoito -suosituksista lääkäreille, muille terveydenhuollon ammattilaisille sekä kansalaisille ja kehittää välineitä hoitosuositusten vaikuttavuuden mittaamiseen.

11 11 Tavoitteet 1. Vakiinnutetaan Duodecimin suojissa tehtävä Käypä hoito -suositustyö osaksi suomalaisen terveydenhuollon kenttää pysyvän valtion budjettiin sisältyvän perusrahoituksen ja sitä tukevan monikanavaisen lisärahoituksen avulla. Toiminta Raportoidaan päärahoittajille (THL, Kela) toiminnan sisällöstä ja tuloksista ja tehdään rahoitushakemukset vuodelle Laaditaan ja ylläpidetään suun terveyteen liittyviä Käypä hoito -suosituksia yhdessä Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian kanssa. Käännetään suosituksia ja niiden potilasversioita yhteistyössä Finska Läkaresällskapetin kanssa. Kerrotaan päätöksentekijöille kansallisten näyttöön perustuvien hoitosuositusten laatimisesta ja ylläpidon hyödyistä ja vaikutuksista. 2. Julkaistaan kaksi uutta ja 20 päivitettyä Käypä hoito -suositusta sekä aloitetaan kahden uuden Käypä hoito -suosituksen laatiminen ja suosituksen päivittäminen. 3. Tuotetaan kaikista julkaistuista Käypä hoito -suosituksista tiivistelmät, potilasversiot ja soveltuvin osin suositusten implementaatiota edistäviä työkaluja (skriptit, interaktiiviset kaaviot sekä hoitosuosituslinkit). 4. Saatetaan valmiiksi menetelmäkäsikirjan (Käypä hoito -työryhmien käsikirja) päivittäminen ja julkaistaan käsikirja sähköisesti. 5. Järjestetään näyttöön perustuvan lääketieteen (EBM), hoitosuositustyön ja hoitosuositusten käytön koulutusta. Kehitetään suositustyön aikataulutusta niin, että nykyisillä henkilöstöresursseilla on vuosittain mahdollista julkaista uutta tai päivitettyä suositusta. Toteutetaan nykyisten Toimituksen käsikirjassa kuvattujen prosessien mukaisesti. Päätoimittaja vastaa menetelmäkäsikirjan uudistamisesta. Työn pohjana käytetään kansainvälisiä malleja, erityisesti GRADE- ja AGREE-II-kriteerejä, NHS-akkreditoinnin vaatimuksia sekä SBU:n menetelmäkäsikirjaa. Järjestetään tutkimustiedon kriittisen arvioimisen kurssi Järvenpäässä syksyllä Järjestetään työryhmien jäsenille suunnattu näytönastekoulutus (NAK-paja) 2 4 kertaa. Järjestetään Käypä hoito -luentokokonaisuus kaikilla vuoden 2012 lääkäripäivillä. 6. Osallistutaan aktiivisesti kansainväliseen hoitosuositusten ja EBM:n kehitys- ja tutkimustyöhön. Jatketaan aktiivista toimintaa G-I-N-järjestössä. Päätoimittaja osallistuu tarvittaessa GRADE-ryhmän kokouksiin. Tutustutaan Health Technology Assessment international -järjestön (HTAi) toimintaan.

12 12 Kehittämisen painopistealueita ovat 1. suositusten päivitysprosessin tehostaminen 2. kuntoutusnäkökulman ja siihen liittyen toiminta- ja työkyvyn erityinen huomioiminen suosituksissa 3. suositusten käytettävyyden parantaminen 4. yhteistyö Duodecimin muiden yksiköiden (erityisesti LTK/EBMG/EBMeDS-toimitukset sekä koulutusyksikkö), THL:n (Finohta), Kelan (kuntoutusosasto) sekä Fimean (lääkehoidon arviointiprosessi) kanssa 5. käypä hoito -suosituksiin liittyvien vaikuttavuusmittareiden jatkotyö vuoden 2011 lopussa päättyvän hankkeen ehdotusten pohjalta. Henkilöstö Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet säilytetään nykyisellä (kesäkuu 2011) tasolla kuitenkin niin, että rahoituksen salliessa ja työtilanteen edellyttäessä voidaan päätoimittajan päätöksellä palkata väliaikaista lisätyövoimaa tai hankkia tarvittavaa lisätyöpanosta ostopalveluna. Käytännössä toimituksen työmääräksi tulee 13,5 henkilötyövuotta (htv), joista 1,4 htv hankitaan ostopalveluna. Yhteistyö Yhteistyön kehittäminen on yksi vuoden 2012 painopistealueista. Yhteistyön kehittämisestä vastaa päätoimittaja yhdessä Duodecimin puheenjohtajan ja pääsihteerin, Käypä hoito -johtoryhmän puheenjohtajan sekä verkostovaliokunnan puheenjohtajan kanssa. Yhteistyöllä Duodecim-konsernin sisällä pyritään tehokkaaseen ja taloudelliseen toimintaan, jossa päällekkäisyyksiä eri yksiköiden (mukaan lukien Kustannus Oy Duodecim) toimintojen välillä ei esiinny ja jossa eri yksiköiden työtä ja tuotteita voidaan saumattomasti hyödyntää. Jotta kaikkien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet ovat selkeitä, tulee niistä sopia kirjallisesti. Ulkoisen yhteistyön tavoitteena ovat yhtäältä Käypä hoito -suositustyön tunnettuuden ja hyväksyttävyyden ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen rahoittajien ja käyttäjien suuntaan ja toisaalta menetelmäyhteistyö ja mahdollisesti yhteinen materiaalintuotanto hoitosuosituksiin liittyvien muiden kansallisten toimijoiden kanssa. Tärkeimpiä ulkoisia yhteistyökumppaneita ovat THL, Kela, Työterveyslaitos, Fimea ja erikoislääkäriyhdistykset.

13 13 7. Yhteiset palvelut Tietohallinto Tehtävä Tietohallintoyksikkö vastaa tietotekniikan käyttäjätuesta sekä laitteistojen ja ohjelmien toimivuudesta. Se myös koordinoi ohjelmisto- ja laitehankinnat. Tietohallintoyksikkö tarjoaa ohjelmistotyötä ja opastaa tietoteknisiin ratkaisuihin liittyvissä asioissa. Ohjelmistotyö sisältää talon sisäisille ja ulkoisille asiakkaille tehtävien järjestelmien määrittely-, toteutus- ja ylläpitotyötä. Tietohallintoyksikkö vastaa myös kehitys- ja ylläpitotyön sekä tietotekniikkapalveluiden ulkoistamisesta sekä osallistuu ulkoistettavien ohjelmistopalveluiden tarjouspyyntöjen valmisteluun, tarjousten arviointiin ja sopimusten laadintaan. Tavoitteet Huolehditaan siitä, että lähiverkko, sähköposti, internet ja henkilökohtaiset työasemat ovat Kalevankadun toimipisteissä sekä aluetoimistoissa työskentelevien seuran ja Kustannus Oy Duodecimin työntekijöiden käytettävissä. Tarjotaan etätyöntekijöille ja luottamushenkilöille tietotekniikkapalveluita erillisten sopimusten mukaan. Järjestetään www-palveluiden keskeytymätön käyttö maksaville asiakkaille, jäsenille ja henkilökunnalle. Painopisteet Yhdenmukaistetaan käyttäjähallintaa ja käyttäjien tunnistamistapoja sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille tarjottavien palveluiden osalta. Yhtenäistetään sisällöntuotantojärjestelmiä. Päivitetään tietohallintostrategia ja otetaan siinä vaiheessa kantaa ainakin tietohallinnon tarjoamien palveluiden kattavuuteen. Käydään läpi tekninen tietoturva ja päivitetään siihen liittyvä ohjeistus. Kehitetään ohjelmistolisenssien hallintaa. Tiivistetään tietohallinnon sisäistä yhteistyötä seuran ja kustantamon tietohallinnon kesken erityisesti kriittisten yhteisten tietojärjestelmien ja osaamisalueiden osalta. Muu toiminta Tietojärjestelmien kehitys- ja ylläpitotyötä ulkoistetaan tarpeen mukaan. Palvelinten ja lähiverkon ylläpidossa oma osaaminen pidetään sillä tasolla, että pystytään asiantuntevasti hankkimaan alihankintatyötä sekä turvaaman palveluiden käytettävyys normaaliolosuhteissa. Mac-tuki on pääosin ulkoistettu. Yhteistyö Tietohallinnolla on keskeinen rooli ja näköalapaikka yksikkörajat ylittävien hankkeiden koordinoinnissa toimintatapojen ja tietotekniikkaan liittyvien käytäntöjen yhdenmukaistamisessa tietotekniikkaan liittyvässä tiedottamisessa ja osaamisen jakamisessa yksiköiden välillä. Henkilöstö Vakituisia työntekijöitä on kuusi. Kustannus Oy Duodecimin järjestelmäasiantuntijoiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Huolehditaan siitä, että uusiin teknologioihin pystytään tutustumaan riittävästi.

14 14 Talousyksikkö Tehtävä Talousyksikkö vastaa Duodecim-konsernin taloushallinnosta. Konsernin tytäryhtiöistä Kustannus Oy Duodecimin, Keskinäisen Kiinteistöosakeyhtiön Viktorinrannan sekä Lydia ja Karl K. G. Lindbergin Duodecim-säätiön taloushallinto hoidetaan yksikössä. Konserniin kuuluvat myös AS Medicina ja Kiinteistö Oy Ykstoista. Näiden taloushallinto hoidetaan muualla, mutta myös näiden tilinpäätökset yhdistetään seuran konsernitilinpäätökseen. Tavoitteena on tuottaa ajantasaista ja luotettavaa tietoa tehokkaasti ja edullisesti konsernille ja sen sidosryhmille kehittää yhteistyötä talousyksikön ja muiden yksiköiden välillä. Painopisteitä ovat 1. taloussäännön laatiminen 2. muiden kuin työsuhteessa olevien matka- ja kululaskujen sähköinen käsittely 3. budjetointiohjelman kehittäminen 4. laskutusprosessien kehittäminen 5. jäsenrekisterin kehittämistyö. Muu toiminta Talousyksikkö osallistuu asiakkuuden hallintaprosessiin. Talousyksikkö tuottaa yllä mainituille konsernin osille taloushallinnon palveluiden lisäksi seuraavat palvelut: tekijänpalkkiorekisterin ylläpito jäsenasioiden hallinta ja jäsenrekisterin ylläpito tilausten käsittely kirjavarastojen hallinta varainhoidon raportointi. Yhteistyö Talousyksikkö toimii yhteistyössä kaikkien yksiköiden, projektien ja tytäryhtiöiden sekä seuran ja Kustannus Oy:n ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Henkilöstö Talousyksikössä työskentelee kuusi henkilöä. Asiakas- ja kokouspalvelut Tehtävä Duodecimin toiminnan kulmakiviä on se, että Duodecimissa viihdytään ja kokouksiin on mukava tulla. Hyväntuulisessa seurassa syntyvät parhaat ja kauaskantoisimmat ajatukset ja päätökset. Tavoitteet Kokouksiin osallistuvat saavat herkulliset tarjoilut kokousjärjestäjän tilauksen mukaisesti. Puhelut ohjataan oikeille henkilöille, ja asiakas saa hyvän palvelun. Viktorinrannan loma-asuntojen varaajat saavat oikeaa tietoa alueen palveluista, ja laskutus toimii. Siivous- ja kunnossapitopalvelujen kanssa tehtävät sopimukset ovat ajantasaiset, ja palvelujen laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun.

15 15 Painopisteet Kehitetään sekä henkilöjäsenten että yhdistysjäsenten jäsenpalveluita. Toiminta Asiakas- ja kokouspalvelut huolehtivat seuran 2. kerroksessa järjestettävien kokousten tilavarauksista ja kokoustarjoiluista puhelinkeskus- ja postipalveluista kirjamyynnistä Helsingin seudun Duodecim-seuran toimistopalveluista Viktorinrannan varauspalvelusta ja laskutuksesta kiinteistönhoitoasioista joidenkin luottamusmieselinten tukemisesta. Henkilöstö ja organisaatio Kokouspalvelussa työskentelee toimistoemäntä ja kokousemäntä sekä tarvittaessa tarjoiluhenkilökuntaa. Asiakaspalvelusihteereitä on kaksi. Viestintä Tehtävä Viestintäyksikkö vastaa Duodecimin ulkoisen kuvan, viestinnän ja tiedottamisen linjan ylläpidosta ja kehittämisestä. Viestintäyksikkö tekee yhteistyötä seuran yksiköiden kanssa viestintään liittyvissä asioissa ja avustaa Kustannus Oy Duodecimin tiedotusta erikseen sovitusti. Viestinnän koordinaattori ylläpitää toimivia suhteita tiedotusvälineisiin sekä alan keskeisiin organisaatioihin. Tavoitteet Duodecimin viestintä on aktiivista, avointa ja monikanavaista. Jäsenet saavat tietoa Duodecimista, päätöksenteosta ja päätösten taustoista. Henkilökunta saa ajantasaista tietoa seuran toiminnoista. Tiedotusvälineet saavat tiedon seuran yleisesti kiinnostavista tapahtumista. Suuri yleisö osaa hakeutua Duodecimin tuottaman tiedon äärelle. Painopisteitä ovat sidosryhmä- ja mediasuhteiden vahvistaminen sisäisen viestinnän kehittäminen Duodecim-brändin vahvistaminen viestinnän keinoin vuositeemaan liittyvä viestintä. Muu toiminta Huolehditaan jäsentiedotuksesta kotisivujen, sähköisten kohdennettujen asiakaskirjeiden ja Aikakauskirja Duodecimin välityksellä. Järjestetään viisi vuosittaista lääketiedetapahtumaa: osastojen suunnittelu, rakentaminen ja yksiköiden osallistumisen organisoiminen, tarvittaessa tapahtumien tiedottamisen tukeminen. Vastataan vuosipäivän tilaisuuksiin, palkintoihin ja apurahoihin liittyvästä tiedotuksesta. Huolehditaan muiden tilaisuuksien markkinoinnista ja tilaisuuksiin liittyvästä muusta viestinnästä. Henkilöstö Viestinnän koordinaattori ja osa-aikainen viestintäassistentti.

16 16 8. Varainhoito ja -hankinta Varainhoito Duodecim-seuran sijoitustoiminta perustuu sijoitusomaisuuden pitkän aikavälin tuottoon ja arvonnousuun. Lyhyellä aikavälillä tärkeää on riittävä vuosittainen kassavirta, jolla pystytään rahoittamaan talousarviossa määritelty osuus seuran toiminnan alijäämästä ja jolla voidaan huolehtia Duodecim-konsernin maksuvalmiudesta. Lisäksi riittävä määrä sijoituksista täytyy olla sellaisessa muodossa, että maksuvalmius säilyy hyvänä vaikeassa markkinatilanteessa. Pitkän aikavälin tuotto- ja arvonnousutavoitteen vuoksi sijoitusomaisuus painottuu osakkeisiin, osakerahastoihin, pääomarahastoihin ja yrityslainarahastoihin. Vakautta sijoitussalkkuun tuovat lyhytaikaiset korkosijoitukset ja hedge-rahastot. Duodecimin sijoituksien arvo oli 46,6 miljoonaa euroa ( arvo oli 55,7 miljoonaa euroa). Osakepohjaisissa arvopapereissa oli 29,6 miljoonaa euroa ja korko- sekä vaihtoehtosijoituksissa 17,0 miljoonaa euroa. Arvon laskua vuoden alusta on tapahtunut 9,1 miljoonaa euroa. Syksyn 2011 aikana osakkeiden markkinalasku on pysähtynyt. Korkomarkkinoilla rahamarkkinakorot ovat laskeneet voimakkaasti. Riskipitoisten yrityslainojen korkotaso on noussut nopeasti syksyn aikana. Valtionlainojen korot ovat nousseet erityisesti heikoissa euromaissa ja laskeneet hyvän luokituksen maissa. Varainhoitonäkymät vuodelle 2012 Sijoitusnäkymät ovat jatkuvassa muutoksessa ja epävarmuuden tilassa erityisesti Euroopassa. Eurooppalaisiin osakesijoituksiin kohdistuu edelleen suuri markkinariski yritysten kannattavuuden heikkenemisen ja Euroopan heikkenevien talouskasvunäkymien vuoksi. Pienen riskin pankkitalletukset ja turvallisten maiden valtionlainat tuottavat heikosti. Lupaavimpia sijoituskohteita ovat kehittyvien maiden osakkeet, valtionlainat ja yritysten joukkovelkakirjat. Lisäksi maailmanlaajuisesti high yield -lainoissa on tuottopotentiaalia. Myös kehittyvien maiden kasvusta hyötyvät yhtiöt ovat potentiaalisia sijoituskohteita. Toimenpiteet Hyödynnetään sijoitusmarkkinoiden vaihteluja ajoittamalla arvopaperien myynnit ja ostot mahdollisimman edullisiin ajankohtiin. Lisätään vaihtoehtoisia sijoituksia (strukturoidut ja hedge-sijoitukset), jotka perustuvat ennakoivaan ja aktiiviseen markkinariippumattomien sijoitusten valintaan. Sijoitetaan investment grade- ja high yield -luokkien hyvin hajautettuihin yrityslainarahastoihin. Valtionlainoissa sijoitetaan ainoastaan kehittyvien maiden JVK-rahastoihin. Osakesijoituksia vähennetään ja pääomasijoituksia lisätään. Lyhytaikaisia sijoituksia kasvatetaan maksuvalmiuden parantamiseksi vuoden toisella puoliskolla. Tavoitteet Pitkäaikaisena varainhoidon tavoitteena on saavuttaa vakaa tuotto markkinatilanteeseen nähden tarkoituksenmukaisella allokaatiolla. Lähivuosien tavoitteena on 8 %:n tuotto sijoitusomaisuudelle. Sijoitusten kokonaisriski pidetään tasapainossa seuran riskinottokyvyn kanssa. Huolehditaan riittävästä maksuvalmiudesta vähintään vuoden aikavälillä.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

2013 vv. Sivu 1 / 29

2013 vv. Sivu 1 / 29 2013 vv. Sivu 1 / 29 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 7 4. VIESTINTÄ... 8 5. VERKOSTOTOIMINTA... 10 6. KUSTANNUS OY DUODECIM... 13 7. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet Ohjelma vuosiksi 2005-2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.12.2004

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018

Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018 1 Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry Finlands prostatacancerförening rf (PROPO) Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018 Helsingissä, joulukuun 4 päivänä 2013 Matti Niemi Puheenjohtaja Irma Lehtimaja

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Rara Avis, koreografia: Heidi Masalin, ensi-ilta 3.2.2005, kuva: Juuso Westerlund Teatterikorkeakoulu Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston vahvistama 19.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 4 3. Veroprosentit

Lisätiedot