Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined."

Transkriptio

1 2012 Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa

2 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus Hallinto- ja yhdistyspalvelut Koulutustoiminta...6 Yleinen koulutustoiminta...6 Alueellinen koulutustoiminta Viestintä- ja julkaisutoiminta...8 Aikakauskirja Duodecim...8 Lääketieteen sanastolautakunta...8 Hyvä Terveys -lehti...9 Viestintä Verkostotoiminta...10 Verkostovaliokunta...10 Konsensuskokoukset...10 Lääkärien eettinen foorumi...10 Käypä hoito Yhteiset palvelut...13 Tietohallinto...13 Talousyksikkö...14 Asiakas- ja kokouspalvelut...14 Viestintä Varainhoito ja -hankinta...16 Varainhoito...16 Varainhankinta...Error! Bookmark not defined.

3 3 1. Johdanto Seuran teema vuosina on kliininen tutkimus. Teema on mukana kaikkien päätoimialueiden strategiassa. Kliininen tutkimus määritellään tässä lääkärien tekemäksi tutkimustyöksi, jonka tavoitteena on tautien parempi ymmärtäminen ja entistä laadukkaampi hoito. Duodecim toimii ennen kaikkea kliinisen tutkimuksen edellytysten parantamiseksi terveydenhuollossa. Lääkäreiden ja lääketieteen opiskelijoiden jäsenyys seurassa on ratkaisevan tärkeää toiminnallemme. Haluamme tehdä jäsenyydestä entistä tärkeämmän asian myös toisin päin lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille itselleen. Tulemme kehittämään jäsenyyteen liittyviä palveluita ja etuja. Kansanterveyden edistäminen on ollut keskeinen tavoite seuran toiminnassa sen perustamisesta alkaen. Tässä pyrkimyksessä terveydenhuollon ammattilaiset ja erityisesti lääkärit ovat olleet seuran toimijoita käytännön työssään, mutta kansalaisten terveystietoa on ylläpidetty ja tullaan jatkossakin ylläpitämään sekä painotuotteiden että sähköisten tietokantojen avulla. Terveyden edistämisessä kansainvälinen kehitys suuntautuu kohti keskeisten kansantautien yhteisten riskitekijöiden torjuntaan. Tässä työssä Duodecim tekee yhteistyötä laaja-alaisten, lääketieteellisellä pohjalla toimivien kansanterveysjärjestöjen kanssa. Käypä hoito -suositukset ovat saavuttaneet vakiintuneen aseman suomalaisen terveydenhuollon informaatio-ohjauksessa. Tähän toimintaan saatiin vuonna 2011 ensimmäistä kertaa suoraa valtionavustusta ja lisäksi kehittämisrahoitusta Kelalta. Tämä rahoituspohja tullee toteutumaan myös vuonna 2012, ja seuran tavoitteena on saada se vakiintumaan. Käypä hoito -suositusten ylläpito ja kehittäminen ovat seuran keskeistä strategista toimintaa. Maailman ja Suomen taloudellinen tilanne on ollut varsin epävakaa, ja todennäköisesti se jatkuu samanlaisena myös lähitulevaisuudessa. Tämä voi vaikuttaa myös Duodecimin toimintamahdollisuuksiin. Vakaalla ja pitkäjänteisellä taloudenhoidolla säilytetään keskeisten toimialueiden toimintaedellytykset.

4 4 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus Jäsenistö Jäsenistö on seuran toiminnan perusta ja sen tärkein kohderyhmä. Aktiivinen jäsenistö takaa toiminnan kehittämisen. Seura menestyy jäsenistönsä vapaaehtoisen työpanoksen ansiosta. Jäsenet valitsevat valtuuskunnan edustajakseen seuran hallintoon kolmivuotiskausiksi. Tavoite Seuran tavoitteena on huolehtia jäsenistön tarpeista tuottamalla ja ylläpitämällä jäsenistölle hyödyllisiä palveluja ja jäsenetuja sekä innostavaa ja tarpeellista toimintaa. Seuralla on merkittävä määrä jäsenpalveluja, joista kerrotaan myös yksiköiden suunnitelmissa. Hallinnon ylläpitämiä jäsenetuja ja -palveluja ovat Hyvä Terveys -lehden vuosikerta paikallis- (24) ja erikoislääkäriyhdistysten (76) tapaamisien järjestäminen 50 Annals of Medicine -lehden vuosikertaa, jotka hankitaan käytettäväksi Tieteellisten seurain valtuuskunnan vaihtolehtitoimintaan (verkkolehdet). Jäsenpalveluja kehitetään hyödyntämällä jäsenkyselyn (2011) tuloksia rakentamalla uusia kanavia jäsenpalautteelle ja ideoinnille. Opiskelijatoimintaa kehitetään strategisena painopistealueena. Yhteistoiminnan ja yhteydenpidon muotoja ideoidaan yhdessä lääketieteen opiskelijajärjestöjen kanssa seuraavasti: Järjestetään ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille seuran esittelytilaisuuksia, neljännen vuosikurssin opiskelijoille jäseneksikutsumistilaisuuksia ja opiskelunsa lopettaville tiedotustilaisuuksia. Pidetään yhteisiä kokouksia kandidaattiseurojen kanssa. Jaetaan hakemusten perusteella avustuksia opiskelijatoimintaan. Tuetaan Global Health -hanketta ja osallistutaan sen suunnitteluun ja toteutukseen. Valtuuskunta Jäsenistön valitsema 40-jäseninen valtuuskunta käyttää seuran ylintä päätösvaltaa. Valtuuskunta päättää tärkeistä vuotuisista asioista ja tekee merkittävät linjaukset. Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat aktiivisesti hallituksen työskentelyyn. Hallitus Hallitus vastaa seuran toiminnasta, huolehtii toimeenpanosta ja valvoo seuran toimiston työskentelyä. Toimintavuoden aikana muun muassa ryhdytään jalkauttamaan seuran uudistettua strategiaa ( ) edistetään seuran vuosien teemaan eli kliiniseen tutkimukseen liittyviä päämääriä ryhdytään valmistelemaan seuraavaa vuositeemaa osallistutaan yhteistyöhankkeisiin STM:n, THL:n, Kelan, Fimean ja muiden terveydenhuollon keskeisten toimijoiden kanssa edistetään yhteistyötä terveydenhuollon keskeisten järjestöjen kanssa.

5 5 3. Hallinto- ja yhdistyspalvelut Hallinto- ja yhdistyspalvelut tuottavat luotettavaa, joustavaa ja laadukasta palvelua luottamushenkilöille, jäsenille ja henkilöstölle sekä luovat edellytyksiä yhteistyölle. Hallinto- ja yhdistyspalvelujen tehtävänä on antaa hallinnollinen tuki seuran luottamuselimille ja henkilöstölle sekä huolehtia resurssien suunnittelusta ja riittävyydestä. Hallinto- ja yhdistyspalvelut vastaavat jäsenpalvelun kehittämisestä ja ylläpidosta sekä huolehtivat seuran apurahojen hakumenettelystä ja jaon organisoinnista. Painopisteitä ovat jäsenpalveluiden kehittäminen aktiivien ja henkilöstön palkitsemisen edistäminen esimerkiksi kehittämällä niin sanottua D- pistejärjestelmää. Muu toiminta Hallinto- ja yhdistyspalveluille kuuluvat hallituksen ja joidenkin muiden luottamuselinten kokousten valmistelu ja päätösten toimeenpano seuran palkintojen ja apurahojen jakoon liittyvien järjestelyjen toteuttaminen kokonaistalouden ajantasainen seuranta henkilöstöhallinto, työviihtyvyyden kehittäminen organisaation kehittäminen yhteydenpito Hyvä Terveys -lehteen Suomen Lääketieteen Säätiön sihteeri- ja toimistopalvelujen tuottaminen edustaminen ja suhteiden ylläpito yhteistyökumppaneihin kesätapahtuman (ent. kevätretki), glögien ja muiden seuran yhteisten tilaisuuksien järjestäminen Viktorinrannan tutkijaviikkojen haun ja jaon toteutus. Lääketieteen opiskelijat ja nuoret kollegat Tätä toimintaa on kuvattu kappaleessa Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus. Hallinto- ja yhdistyspalvelut vastaavat toiminnan toteutuksesta. Organisaatio ja henkilöstö Henkilöstön määrä (4,5 htv) pysyy ennallaan. Investoinnit Työasemien ja muun tarvittavan tietotekniikan lisä- ja korvausinvestoinnit (ks. myös tietohallinto).

6 6 4. Koulutustoiminta Yleinen koulutustoiminta Organisaatio ja tehtävä Koulutusvaliokunnassa on 12 jäsentä. Koulutusvaliokunnan tehtävänä on suunnitella, ohjata ja seurata seuran harjoittamaa koulutustoimintaa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti ja tehdä sitä koskevia aloitteita hallitukselle. Hankkeita varten muodostetaan erillisiä työryhmiä, joihin kutsutaan asiantuntijoita valiokunnan ulkopuolelta. Koulutustoimisto vastaa koulutustoiminnan toteuttamisesta. Tavoitteet 1. Jäsenistön koulutustarpeiden huomioiminen 2. Koulutuspalveluiden järjestäminen 3. Lääkärin ammatillisen roolin tukeminen 4. Koulutusyhteistyö modernein innovaatioin 5. Keskustelu terveydenhuollon arvoista Toiminta Hyödynnetään koulutuksista saatu palaute, jäsenistön koulutusaloitteet ja vuonna 2011 tehdyt koulutustarveselvitykset. Toimitaan aktiivisesti Pro Medicossa. Huolehditaan yhdeksän erikoislääkärijäsenyhdistyksen koulutustilaisuuksista. Hoidetaan kolmen erikoislääkäriyhdistyksen toimistopalveluja. Kehitetään koulutustilaisuuksien järjestämisprosesseja, joissa hyödynnetään uusinta teknologiaa. Järjestetään syventävien opintojen kehittämistä käsittelevä seminaari yhdessä SML:n ja tiedekuntien kanssa. Suunnitellaan seuran 131. vuosipäivän tieteellinen symposiumi. Osallistutaan Terveydenhuollon johtaminen -koulutusohjelman toteutukseen Aalto Executive Educationin ja Helsingin yliopiston kanssa. Järjestetään lääkärin kertausharjoitukset -koulutuksia. Järjestetään Polje sinä, minä ohjaan -kurssi sekä yksittäisiä erilliskursseja tutkijoille yhteistyössä valtakunnallisen kliinisen tutkijakoulun kanssa. Tuetaan vertaistutorointihankkeella erityisesti perusterveydenhuoltoa. Osallistutaan kansallisen potilasturvallisuutta käsittelevän verkoston toimintaan. Toteutetaan kansainvälisen lääketieteen Global Health -kurssi Tampereen yliopiston sekä laajan kansalaisjärjestöverkoston kanssa. Järjestetään kumppanimaiden opettajakurssi Suomessa sekä Global Health Duodecim Summit -seminaari. Käynnistetään maahanmuuttajalääkäreille tarkoitettu koulutus yhteistyöhankkeena. Tehdään uusia verkkokursseja ja verkkokurssien päivityksiä yhteistyössä Käypä hoito -toimituksen kanssa sekä Global Health -hankkeessa. Otetaan käyttöön uusi verkko-oppimisalusta Oppiportti. Järjestetään XXI Opetuksen kehittämisseminaari. Järjestetään lääkärikouluttajien 4. kesäkoulu yhteistyössä Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen ja TY:n yleislääketieteen laitoksen ja TUTKEn kanssa. Toimitetaan koulutusaiheisia tiivistelmiä seuran verkkosivuille yhdessä Pro Medicon ja Suomen Lääkäriliiton kanssa. Myönnetään koulutuksen tutkimusta tukevia apurahoja ja matkaapurahoja. Järjestetään avoimuutta ja sidonnaisuuksia käsittelevä seminaari yhteistyössä Lääkärin sosiaalisen vastuun kanssa. Painopistealueita ovat

7 7 kliinisen tutkimuksen vuositeeman hyödyntäminen koulutuksissa ja seminaareissa Oppiportti-oppimisympäristön kehittäminen yhdessä Kustannus Oy Duodecimin kanssa lääkärin hyvän ammatillisen osaamisen ylläpito ja kehittäminen. Muu toiminta Järjestetään koulutusta ja tapaamisia lääketiedetapahtumien, lääketieteellisten tiedekuntien ja niiden pedagogisten yksikköjen, Nuorten Lääkärien Yhdistyksen sekä Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen kanssa. Toimitaan kansainvälisissä koulutusverkostoissa ja seurataan alan kehitystä. Henkilöstö Koulutustoimistoon palkataan kehittämispäällikkö. Teknisen toimittajan työsuhde muutetaan puolipäiväiseksi (50 % täydestä työajasta). Investoinnit Työasemien korvaushankintoja sekä laitekannan ja ohjelmistojen uudistamista tehdään tarpeen mukaan. Hankitaan verkkokurssien toimittamiseen liittyviä ohjelmistoja sekä uusi kuvauskamera. Alueellinen koulutustoiminta Lääketiedetapahtumat ja muu yhteistyö paikallisseurojen kanssa Aluetoimistot järjestävät paikallisten lääkäriyhdistysten ja niiden eri toimikuntien kanssa vuosittain laajoja alueellisia lääketiedetapahtumia ja muita koulutustilaisuuksia. Ne edistävät seuran ja paikallisyhdistysten välistä yhteistyötä. Opiskelijoiden ja nuorten lääkärien kanssa järjestetyt tilaisuudet Opiskelijoille ja nuorille lääkäreille suunnitellaan sopivia koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä illanviettoja, esimerkkeinä eettiset keskusteluillat kandidaattiseurojen kanssa ja ammatinvalintaa käsittelevät tilaisuudet yhdessä Suomen Medisiinariliiton kanssa.

8 8 5. Viestintä- ja julkaisutoiminta Viestintävaliokunta suunnittelee, ohjaa ja seuraa seuran harjoittamaa viestintää ja julkaisutoimintaa ja tekee sitä koskevia aloitteita seuran hallitukselle. Viestintävaliokuntaan kuuluu 15 jäsentä, joista vaihtuvavuoroisia on kahdeksan. Seuran viestinnän ja julkaisutoiminnan tavoitteena on tuottaa laadukkaita suomenkielisiä lääketieteellisiä julkaisuja edistää lääketieteellisen tiedon saatavuutta jäsenistölle edistää seuran monikanavaista viestintää jäsenistölle edistää suuren yleisön hakeutumista Duodecimin tuottaman luotettavan yleistajuisen asiatiedon äärelle. Aikakauskirja Duodecim Lääketieteellisen Aikakauskirjan Duodecimin keskeisin tehtävä on julkaista tasokkaita lääketieteellisiä katsauksia, alkuperäistutkimuksia ja muita artikkeleita sekä lyhyitä uutisia perus- ja kliinisen tutkimuksen uusimmista havainnoista. Aikakauskirjan tarkoituksena on myös kehittää lääketieteen suomen kieltä yhdessä Lääketieteen sanastolautakunnan kanssa. Painopistealueita ovat lehden sisällöntuotanto verkkojulkaiseminen (mobiililuettavuus, sisällön innovatiivisuus ja interaktiivisuus) lehden ja konsernin muiden yksiköiden (Koulutus, KH, KOD/Terveysportti) julkaisutoiminnan synergiaetujen hyödyntäminen. Tavoitteena on säilyttää painettu lehti sisällöltään, ulkoasultaan ja yleisilmeeltään kiinnostavana ja parhaana suomenkielisenä lääketieteellisenä julkaisuna tarjota verkkolehden interaktiivisten artikkelien avulla mahdollisuus omien tietojen testaamiseen ja uuden oppimiseen uudistaa lehdessä julkaistavaa viestintää seuran toiminnasta (Duodecim tiedottaa -palsta). Toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi Säilytetään ydintoiminta ennallaan, toimituksellisia prosesseja hienosäädetään. Järjestetään toimitusvierailu ulkomaiseen lehteen. Järjestetään kirjoittajakoulutuskokous (Erikoislääkäriuutisten kirjoittajat). Kehitetään verkkolehden interaktiivisia toimintoja ja sähköistä arviointilomaketta yhteistyössä seuran IT-yksikön kanssa. Kehitetään lehden mobiiliversio yhteistyössä KOD:n (ja IT-yksikön) kanssa. Henkilöstö Aikakauskirjan toimituksessa on yhdeksän päätoimista työntekijää ja toimitussihteeri (30 % työajasta). Lääketieteellisessä toimituksessa on 11 lääkäriä, näihin sisältyy teknisestä toimituksesta päätoimittaja ja toimitussihteeri. Toimitusta täydennetään 12. lääkäritoimittajalla. Lääketieteen sanastolautakunta Tehtävä Lääketieteen sanastolautakunta kehittää lääketieteen suomen kieltä ja lääketieteellistä terminologiaa ja edistää suomen kielen asemaa lääketieteellisessä viestinnässä.

9 9 Sanastolautakuntaan kuuluu kymmenen jäsentä. Tavoitteet Kehitetään Lääketieteen termit -sanakirjaa ja sen sähköistä versiota erityisesti uudissanojen osalta ja latinapohjaisuutta vähentäen. Tehdään lääketieteen kieltä tunnetuksi suurelle yleisölle. Toiminta Toimitetaan Lääketieteen termit -sanakirjaa. Yhteistyö Tärkeitä ulkoisia yhteistyötahoja ovat Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja lääketieteellisten tiedekuntien äidinkielen tarkastajat (Iso-Niilo- ja Pikku-Niilo-palkinnot). Kustannus Oy Duodecim Kustannus Oy Duodecimin kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä viestinnän ja julkaisutoiminnan osalta. Tämä kohdistuu erityisesti tapahtumien suunnitteluun, graafisen ilmeen kehittämiseen ja verkkoviestinnän toteutuksiin. Hyvä Terveys -lehti Seura julkaisee Hyvä Terveys -lehteä yhdessä Tieteen tiedotus ry:n kanssa. Lehteä kustantaa Sanoma Magazines Finland. Lehteä uudistetaan vuonna 2012, mutta perustoiminta jatkuu ennallaan. Viestintä Viestintätoiminta esitellään sivulla 15 kohdassa 7.

10 10 6. Verkostotoiminta Verkostovaliokunta Verkostotoiminnasta vastaa 12-jäseninen verkostovaliokunta, jonka tehtävänä on suunnitella, ohjata ja seurata seuran yhteistyöhankkeita hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti sekä tehdä hallitukselle aloitteita uusista hankkeista. Tavoitteena on huolehtia Duodecimin näkymisestä aktiivisena toimijana terveydenhuollon yhteiskunnallisessa keskustelussa tukea hoitosuositusten käyttöönottoa lisätä lääkärin työn arvostusta. Konsensuskokoukset Vuoden 2012 konsensuskokouksen aiheena on Kohti parempaa vanhuutta. Lääkärien eettinen foorumi Lääkärijärjestöjen yhteistyönä koottu Lääkärien eettinen foorumi on tarkoitettu lääkärin työssä heräävien eettisten ongelmien pohdintaan. Foorumi käy keskustelua sille esitetyistä tapauksista, joista muotoillaan vastaus kysymyksen lähettäjälle. Kysymyksen lähettäjän salliessa tapaus julkaistaan Lääkärilehdessä ja Duodecimin kotisivuilla foorumin omien sivujen tapauspankissa. Foorumin tärkeistä aiheista järjestetään Lääkäripäiville luento-ohjelmia. Käypä hoito Tehtävät Duodecimin Käypä hoito -yksikön ydintehtävänä on tuottaa ja ylläpitää riippumattomia, näyttöön perustuvia kansallisia Käypä hoito -suosituksia erityisesti kansanterveydellisesti merkittävistä ja hoitokäytännöiltään vaihtelevista aiheista sekä edistää Käypä hoito -suositusten toimeenpanoa. Ydintehtäviensä tukemiseksi Käypä hoito -yksikkö voi järjestää näyttöön perustuvan lääketieteen (EBM) koulutusta sekä osallistua kansalliseen ja kansainväliseen hoitosuositusten kehittämis- ja tutkimustyöhön. Niin ikään voidaan tuottaa Käypä hoito -suosituksista eri kohderyhmille tarkoitettuja versioita ja lisämateriaaleja, tiedottaa Käypä hoito -suosituksista lääkäreille, muille terveydenhuollon ammattilaisille sekä kansalaisille ja kehittää välineitä hoitosuositusten vaikuttavuuden mittaamiseen.

11 11 Tavoitteet 1. Vakiinnutetaan Duodecimin suojissa tehtävä Käypä hoito -suositustyö osaksi suomalaisen terveydenhuollon kenttää pysyvän valtion budjettiin sisältyvän perusrahoituksen ja sitä tukevan monikanavaisen lisärahoituksen avulla. Toiminta Raportoidaan päärahoittajille (THL, Kela) toiminnan sisällöstä ja tuloksista ja tehdään rahoitushakemukset vuodelle Laaditaan ja ylläpidetään suun terveyteen liittyviä Käypä hoito -suosituksia yhdessä Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian kanssa. Käännetään suosituksia ja niiden potilasversioita yhteistyössä Finska Läkaresällskapetin kanssa. Kerrotaan päätöksentekijöille kansallisten näyttöön perustuvien hoitosuositusten laatimisesta ja ylläpidon hyödyistä ja vaikutuksista. 2. Julkaistaan kaksi uutta ja 20 päivitettyä Käypä hoito -suositusta sekä aloitetaan kahden uuden Käypä hoito -suosituksen laatiminen ja suosituksen päivittäminen. 3. Tuotetaan kaikista julkaistuista Käypä hoito -suosituksista tiivistelmät, potilasversiot ja soveltuvin osin suositusten implementaatiota edistäviä työkaluja (skriptit, interaktiiviset kaaviot sekä hoitosuosituslinkit). 4. Saatetaan valmiiksi menetelmäkäsikirjan (Käypä hoito -työryhmien käsikirja) päivittäminen ja julkaistaan käsikirja sähköisesti. 5. Järjestetään näyttöön perustuvan lääketieteen (EBM), hoitosuositustyön ja hoitosuositusten käytön koulutusta. Kehitetään suositustyön aikataulutusta niin, että nykyisillä henkilöstöresursseilla on vuosittain mahdollista julkaista uutta tai päivitettyä suositusta. Toteutetaan nykyisten Toimituksen käsikirjassa kuvattujen prosessien mukaisesti. Päätoimittaja vastaa menetelmäkäsikirjan uudistamisesta. Työn pohjana käytetään kansainvälisiä malleja, erityisesti GRADE- ja AGREE-II-kriteerejä, NHS-akkreditoinnin vaatimuksia sekä SBU:n menetelmäkäsikirjaa. Järjestetään tutkimustiedon kriittisen arvioimisen kurssi Järvenpäässä syksyllä Järjestetään työryhmien jäsenille suunnattu näytönastekoulutus (NAK-paja) 2 4 kertaa. Järjestetään Käypä hoito -luentokokonaisuus kaikilla vuoden 2012 lääkäripäivillä. 6. Osallistutaan aktiivisesti kansainväliseen hoitosuositusten ja EBM:n kehitys- ja tutkimustyöhön. Jatketaan aktiivista toimintaa G-I-N-järjestössä. Päätoimittaja osallistuu tarvittaessa GRADE-ryhmän kokouksiin. Tutustutaan Health Technology Assessment international -järjestön (HTAi) toimintaan.

12 12 Kehittämisen painopistealueita ovat 1. suositusten päivitysprosessin tehostaminen 2. kuntoutusnäkökulman ja siihen liittyen toiminta- ja työkyvyn erityinen huomioiminen suosituksissa 3. suositusten käytettävyyden parantaminen 4. yhteistyö Duodecimin muiden yksiköiden (erityisesti LTK/EBMG/EBMeDS-toimitukset sekä koulutusyksikkö), THL:n (Finohta), Kelan (kuntoutusosasto) sekä Fimean (lääkehoidon arviointiprosessi) kanssa 5. käypä hoito -suosituksiin liittyvien vaikuttavuusmittareiden jatkotyö vuoden 2011 lopussa päättyvän hankkeen ehdotusten pohjalta. Henkilöstö Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet säilytetään nykyisellä (kesäkuu 2011) tasolla kuitenkin niin, että rahoituksen salliessa ja työtilanteen edellyttäessä voidaan päätoimittajan päätöksellä palkata väliaikaista lisätyövoimaa tai hankkia tarvittavaa lisätyöpanosta ostopalveluna. Käytännössä toimituksen työmääräksi tulee 13,5 henkilötyövuotta (htv), joista 1,4 htv hankitaan ostopalveluna. Yhteistyö Yhteistyön kehittäminen on yksi vuoden 2012 painopistealueista. Yhteistyön kehittämisestä vastaa päätoimittaja yhdessä Duodecimin puheenjohtajan ja pääsihteerin, Käypä hoito -johtoryhmän puheenjohtajan sekä verkostovaliokunnan puheenjohtajan kanssa. Yhteistyöllä Duodecim-konsernin sisällä pyritään tehokkaaseen ja taloudelliseen toimintaan, jossa päällekkäisyyksiä eri yksiköiden (mukaan lukien Kustannus Oy Duodecim) toimintojen välillä ei esiinny ja jossa eri yksiköiden työtä ja tuotteita voidaan saumattomasti hyödyntää. Jotta kaikkien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet ovat selkeitä, tulee niistä sopia kirjallisesti. Ulkoisen yhteistyön tavoitteena ovat yhtäältä Käypä hoito -suositustyön tunnettuuden ja hyväksyttävyyden ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen rahoittajien ja käyttäjien suuntaan ja toisaalta menetelmäyhteistyö ja mahdollisesti yhteinen materiaalintuotanto hoitosuosituksiin liittyvien muiden kansallisten toimijoiden kanssa. Tärkeimpiä ulkoisia yhteistyökumppaneita ovat THL, Kela, Työterveyslaitos, Fimea ja erikoislääkäriyhdistykset.

13 13 7. Yhteiset palvelut Tietohallinto Tehtävä Tietohallintoyksikkö vastaa tietotekniikan käyttäjätuesta sekä laitteistojen ja ohjelmien toimivuudesta. Se myös koordinoi ohjelmisto- ja laitehankinnat. Tietohallintoyksikkö tarjoaa ohjelmistotyötä ja opastaa tietoteknisiin ratkaisuihin liittyvissä asioissa. Ohjelmistotyö sisältää talon sisäisille ja ulkoisille asiakkaille tehtävien järjestelmien määrittely-, toteutus- ja ylläpitotyötä. Tietohallintoyksikkö vastaa myös kehitys- ja ylläpitotyön sekä tietotekniikkapalveluiden ulkoistamisesta sekä osallistuu ulkoistettavien ohjelmistopalveluiden tarjouspyyntöjen valmisteluun, tarjousten arviointiin ja sopimusten laadintaan. Tavoitteet Huolehditaan siitä, että lähiverkko, sähköposti, internet ja henkilökohtaiset työasemat ovat Kalevankadun toimipisteissä sekä aluetoimistoissa työskentelevien seuran ja Kustannus Oy Duodecimin työntekijöiden käytettävissä. Tarjotaan etätyöntekijöille ja luottamushenkilöille tietotekniikkapalveluita erillisten sopimusten mukaan. Järjestetään www-palveluiden keskeytymätön käyttö maksaville asiakkaille, jäsenille ja henkilökunnalle. Painopisteet Yhdenmukaistetaan käyttäjähallintaa ja käyttäjien tunnistamistapoja sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille tarjottavien palveluiden osalta. Yhtenäistetään sisällöntuotantojärjestelmiä. Päivitetään tietohallintostrategia ja otetaan siinä vaiheessa kantaa ainakin tietohallinnon tarjoamien palveluiden kattavuuteen. Käydään läpi tekninen tietoturva ja päivitetään siihen liittyvä ohjeistus. Kehitetään ohjelmistolisenssien hallintaa. Tiivistetään tietohallinnon sisäistä yhteistyötä seuran ja kustantamon tietohallinnon kesken erityisesti kriittisten yhteisten tietojärjestelmien ja osaamisalueiden osalta. Muu toiminta Tietojärjestelmien kehitys- ja ylläpitotyötä ulkoistetaan tarpeen mukaan. Palvelinten ja lähiverkon ylläpidossa oma osaaminen pidetään sillä tasolla, että pystytään asiantuntevasti hankkimaan alihankintatyötä sekä turvaaman palveluiden käytettävyys normaaliolosuhteissa. Mac-tuki on pääosin ulkoistettu. Yhteistyö Tietohallinnolla on keskeinen rooli ja näköalapaikka yksikkörajat ylittävien hankkeiden koordinoinnissa toimintatapojen ja tietotekniikkaan liittyvien käytäntöjen yhdenmukaistamisessa tietotekniikkaan liittyvässä tiedottamisessa ja osaamisen jakamisessa yksiköiden välillä. Henkilöstö Vakituisia työntekijöitä on kuusi. Kustannus Oy Duodecimin järjestelmäasiantuntijoiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Huolehditaan siitä, että uusiin teknologioihin pystytään tutustumaan riittävästi.

14 14 Talousyksikkö Tehtävä Talousyksikkö vastaa Duodecim-konsernin taloushallinnosta. Konsernin tytäryhtiöistä Kustannus Oy Duodecimin, Keskinäisen Kiinteistöosakeyhtiön Viktorinrannan sekä Lydia ja Karl K. G. Lindbergin Duodecim-säätiön taloushallinto hoidetaan yksikössä. Konserniin kuuluvat myös AS Medicina ja Kiinteistö Oy Ykstoista. Näiden taloushallinto hoidetaan muualla, mutta myös näiden tilinpäätökset yhdistetään seuran konsernitilinpäätökseen. Tavoitteena on tuottaa ajantasaista ja luotettavaa tietoa tehokkaasti ja edullisesti konsernille ja sen sidosryhmille kehittää yhteistyötä talousyksikön ja muiden yksiköiden välillä. Painopisteitä ovat 1. taloussäännön laatiminen 2. muiden kuin työsuhteessa olevien matka- ja kululaskujen sähköinen käsittely 3. budjetointiohjelman kehittäminen 4. laskutusprosessien kehittäminen 5. jäsenrekisterin kehittämistyö. Muu toiminta Talousyksikkö osallistuu asiakkuuden hallintaprosessiin. Talousyksikkö tuottaa yllä mainituille konsernin osille taloushallinnon palveluiden lisäksi seuraavat palvelut: tekijänpalkkiorekisterin ylläpito jäsenasioiden hallinta ja jäsenrekisterin ylläpito tilausten käsittely kirjavarastojen hallinta varainhoidon raportointi. Yhteistyö Talousyksikkö toimii yhteistyössä kaikkien yksiköiden, projektien ja tytäryhtiöiden sekä seuran ja Kustannus Oy:n ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Henkilöstö Talousyksikössä työskentelee kuusi henkilöä. Asiakas- ja kokouspalvelut Tehtävä Duodecimin toiminnan kulmakiviä on se, että Duodecimissa viihdytään ja kokouksiin on mukava tulla. Hyväntuulisessa seurassa syntyvät parhaat ja kauaskantoisimmat ajatukset ja päätökset. Tavoitteet Kokouksiin osallistuvat saavat herkulliset tarjoilut kokousjärjestäjän tilauksen mukaisesti. Puhelut ohjataan oikeille henkilöille, ja asiakas saa hyvän palvelun. Viktorinrannan loma-asuntojen varaajat saavat oikeaa tietoa alueen palveluista, ja laskutus toimii. Siivous- ja kunnossapitopalvelujen kanssa tehtävät sopimukset ovat ajantasaiset, ja palvelujen laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun.

15 15 Painopisteet Kehitetään sekä henkilöjäsenten että yhdistysjäsenten jäsenpalveluita. Toiminta Asiakas- ja kokouspalvelut huolehtivat seuran 2. kerroksessa järjestettävien kokousten tilavarauksista ja kokoustarjoiluista puhelinkeskus- ja postipalveluista kirjamyynnistä Helsingin seudun Duodecim-seuran toimistopalveluista Viktorinrannan varauspalvelusta ja laskutuksesta kiinteistönhoitoasioista joidenkin luottamusmieselinten tukemisesta. Henkilöstö ja organisaatio Kokouspalvelussa työskentelee toimistoemäntä ja kokousemäntä sekä tarvittaessa tarjoiluhenkilökuntaa. Asiakaspalvelusihteereitä on kaksi. Viestintä Tehtävä Viestintäyksikkö vastaa Duodecimin ulkoisen kuvan, viestinnän ja tiedottamisen linjan ylläpidosta ja kehittämisestä. Viestintäyksikkö tekee yhteistyötä seuran yksiköiden kanssa viestintään liittyvissä asioissa ja avustaa Kustannus Oy Duodecimin tiedotusta erikseen sovitusti. Viestinnän koordinaattori ylläpitää toimivia suhteita tiedotusvälineisiin sekä alan keskeisiin organisaatioihin. Tavoitteet Duodecimin viestintä on aktiivista, avointa ja monikanavaista. Jäsenet saavat tietoa Duodecimista, päätöksenteosta ja päätösten taustoista. Henkilökunta saa ajantasaista tietoa seuran toiminnoista. Tiedotusvälineet saavat tiedon seuran yleisesti kiinnostavista tapahtumista. Suuri yleisö osaa hakeutua Duodecimin tuottaman tiedon äärelle. Painopisteitä ovat sidosryhmä- ja mediasuhteiden vahvistaminen sisäisen viestinnän kehittäminen Duodecim-brändin vahvistaminen viestinnän keinoin vuositeemaan liittyvä viestintä. Muu toiminta Huolehditaan jäsentiedotuksesta kotisivujen, sähköisten kohdennettujen asiakaskirjeiden ja Aikakauskirja Duodecimin välityksellä. Järjestetään viisi vuosittaista lääketiedetapahtumaa: osastojen suunnittelu, rakentaminen ja yksiköiden osallistumisen organisoiminen, tarvittaessa tapahtumien tiedottamisen tukeminen. Vastataan vuosipäivän tilaisuuksiin, palkintoihin ja apurahoihin liittyvästä tiedotuksesta. Huolehditaan muiden tilaisuuksien markkinoinnista ja tilaisuuksiin liittyvästä muusta viestinnästä. Henkilöstö Viestinnän koordinaattori ja osa-aikainen viestintäassistentti.

16 16 8. Varainhoito ja -hankinta Varainhoito Duodecim-seuran sijoitustoiminta perustuu sijoitusomaisuuden pitkän aikavälin tuottoon ja arvonnousuun. Lyhyellä aikavälillä tärkeää on riittävä vuosittainen kassavirta, jolla pystytään rahoittamaan talousarviossa määritelty osuus seuran toiminnan alijäämästä ja jolla voidaan huolehtia Duodecim-konsernin maksuvalmiudesta. Lisäksi riittävä määrä sijoituksista täytyy olla sellaisessa muodossa, että maksuvalmius säilyy hyvänä vaikeassa markkinatilanteessa. Pitkän aikavälin tuotto- ja arvonnousutavoitteen vuoksi sijoitusomaisuus painottuu osakkeisiin, osakerahastoihin, pääomarahastoihin ja yrityslainarahastoihin. Vakautta sijoitussalkkuun tuovat lyhytaikaiset korkosijoitukset ja hedge-rahastot. Duodecimin sijoituksien arvo oli 46,6 miljoonaa euroa ( arvo oli 55,7 miljoonaa euroa). Osakepohjaisissa arvopapereissa oli 29,6 miljoonaa euroa ja korko- sekä vaihtoehtosijoituksissa 17,0 miljoonaa euroa. Arvon laskua vuoden alusta on tapahtunut 9,1 miljoonaa euroa. Syksyn 2011 aikana osakkeiden markkinalasku on pysähtynyt. Korkomarkkinoilla rahamarkkinakorot ovat laskeneet voimakkaasti. Riskipitoisten yrityslainojen korkotaso on noussut nopeasti syksyn aikana. Valtionlainojen korot ovat nousseet erityisesti heikoissa euromaissa ja laskeneet hyvän luokituksen maissa. Varainhoitonäkymät vuodelle 2012 Sijoitusnäkymät ovat jatkuvassa muutoksessa ja epävarmuuden tilassa erityisesti Euroopassa. Eurooppalaisiin osakesijoituksiin kohdistuu edelleen suuri markkinariski yritysten kannattavuuden heikkenemisen ja Euroopan heikkenevien talouskasvunäkymien vuoksi. Pienen riskin pankkitalletukset ja turvallisten maiden valtionlainat tuottavat heikosti. Lupaavimpia sijoituskohteita ovat kehittyvien maiden osakkeet, valtionlainat ja yritysten joukkovelkakirjat. Lisäksi maailmanlaajuisesti high yield -lainoissa on tuottopotentiaalia. Myös kehittyvien maiden kasvusta hyötyvät yhtiöt ovat potentiaalisia sijoituskohteita. Toimenpiteet Hyödynnetään sijoitusmarkkinoiden vaihteluja ajoittamalla arvopaperien myynnit ja ostot mahdollisimman edullisiin ajankohtiin. Lisätään vaihtoehtoisia sijoituksia (strukturoidut ja hedge-sijoitukset), jotka perustuvat ennakoivaan ja aktiiviseen markkinariippumattomien sijoitusten valintaan. Sijoitetaan investment grade- ja high yield -luokkien hyvin hajautettuihin yrityslainarahastoihin. Valtionlainoissa sijoitetaan ainoastaan kehittyvien maiden JVK-rahastoihin. Osakesijoituksia vähennetään ja pääomasijoituksia lisätään. Lyhytaikaisia sijoituksia kasvatetaan maksuvalmiuden parantamiseksi vuoden toisella puoliskolla. Tavoitteet Pitkäaikaisena varainhoidon tavoitteena on saavuttaa vakaa tuotto markkinatilanteeseen nähden tarkoituksenmukaisella allokaatiolla. Lähivuosien tavoitteena on 8 %:n tuotto sijoitusomaisuudelle. Sijoitusten kokonaisriski pidetään tasapainossa seuran riskinottokyvyn kanssa. Huolehditaan riittävästä maksuvalmiudesta vähintään vuoden aikavälillä.

17 17 Nykyisessä markkinatilanteessa suoria korkosijoituksia ja lyhyitä korkoja käytetään ensisijaisesti maksuvalmiuden hallinnassa. Seuran sijoitussalkun riskiä hajautetaan ja osakepaino pidetään %:ssa. Saman tavoitteen mukaisesti toimitaan omakatteisissa rahastoissa. Sijoituksissa huomioidaan eettiset arvot eikä sijoiteta terveyttä vaarantaviin sijoituskohteisiin. Riskit Maailman talouskasvun heikkeneminen vaikuttaa seuran sijoitustoimintaan epäedullisesti. Alueellisesti taantuman uhka on suurinta Euroopassa. Erityisesti talouskasvun heikkeneminen vaikuttaa ylipainossa olevien osakesijoitusten osinkotuottoihin. Heikkenevä taloustilanne saattaa pienentää julkaisutoiminnan ilmoitustuottoja ja koulutustoiminnan osallistumismaksuja. Varainhankinta Vuoden 2012 jäsenmaksu on 104 euroa, eläkeläisiltä 52 euroa, puolisoilta 52 euroa ja opiskelijoilta 20 euroa. Hallitus ehdottaa, että jäsenmaksut pidetään ennallaan. Jäsenmaksutuotot pysyvät ennallaan. Vuoden 2012 talousarviossa on esitetty, että korkotuottoja syntyy euroa, osinko- ja osakerahastojen rahasto-osuustuottoja euroa, vuokratuottoja euroa ja myyntivoittoja euroa. Varainhoidon tuotot ovat yhteensä euroa.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. Strategia 2016 2018 1. Tavoitteemme Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. 2. Arvomme tieteellisyys eettisyys

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen toiminta perustuu 16.8.2011

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Osaamisen foorumina PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten valtakunnallinen

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Hakuryhmän tavoitteet, painopisteet, valintaperusteet ja hakuaika

Hakuryhmän tavoitteet, painopisteet, valintaperusteet ja hakuaika HAKURYHMÄ: Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Hakuryhmän tavoitteet, painopisteet, valintaperusteet ja hakuaika Hakutiedote, ammattikoulutus, Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen18.4.2011

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) 12.11.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä käytettävien menetelmien ja käytäntöjen on perustuttava parhaaseen mahdolliseen näyttöön 13.11.2013

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Vesi ja yhdyskuntien kehitys-seminaari, 17.2.2012, Tampere Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto TkT Riina Liikanen 17.2.2012 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Perustettu v. 2003

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2015 TIEDOTUSTILAISUUS 6.2.2015 Ryhmä 2 Opetushallituksen valtionavustustoiminta Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeet tukevat kansallisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Opiskelijahuoltolain toimeenpano tuki Uudistettujen valintaperusteiden käyttöönoton tuki Opetusneuvos

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Terveysakatemia 24.8.2010 Päivi Sillanaukee Lääkehuoltoon kuuluvat mm. Lääkekehitys ja -tutkimus, lääketuotanto, lääkkeiden tukkujakelu, lääkkeiden vähittäisjakelu, lääkkeiden

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Rovaniemi 16.6.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.1.2016 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM

Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM 10.2.2017 VNK:n tarjoamat viestinnän tukitoimet ja -välineet Selvitys- ja tutkimushankkeilta edellytetään aktiivista

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Suomen Kuntaliitto Toinen Linja 14 Kuntatalo PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkevalmisteiden arviointi Onko lääke tehokas ja turvallinen; täyttääkö se laatuvaatimukset? Lääkehoitojen arviointi

Lisätiedot

Kommentteja FinELibin strategiaan

Kommentteja FinELibin strategiaan 24.11.2011 Kommentteja FinELibin strategiaan 2012 2015 http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5l4xoyz0b/62qj3tbul/files/currentfile/finelib_strategia_2012 2015.pdf Yleistä strategiasta Tiivis esitysmuoto

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Tuija Toivakainen, 20.8.2013 kello 10:30 16 Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot