Ylöjärven opetussuunnitelma LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 4. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT"

Transkriptio

1 Ylöjärven opetussuunnitelma LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT ÄIDINKIELI Keskeiset sisällöt...3 Vuorovaikutustaidot...3 Tekstinymmärtäminen...3 Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen...4 Tiedonhallintataidot...4 Kielen tehtävät ja rakenne...4 Kirjallisuus ja muu kulttuuri...4 A -ENGLANTI Kielitaito...4 Kulttuuritaidot...4 Opiskelustrategiat...4 Keskeiset sisällöt...5 Tilanteet ja aihepiirit...5 Rakenteet...5 Viestintästrategiat...5 VAPAAEHTOINEN A -ENGLANTI Kielitaito...5 Kulttuuritaidot...5 Opiskelustrategiat...5 Keskeiset sisällöt...6 Tilanteet ja aihepiirit...6 Rakenteet...6 Viestintästrategiat...6 A SAKSA Kielitaito...6 Kulttuuritaidot...6 Opiskelustrategiat...7 Keskeiset sisällöt...7 Tilanteet ja aihepiirit oman ja saksankielisen kielialueen näkökulmasta...7 Rakenteet...7 Viestintästrategiat...7 MATEMATIIKKA Keskeiset sisällöt...8 Luvut ja laskutoimitukset...8 Algebra...9 Geometria...9 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys...9

2 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO Keskeiset sisällöt...10 Eliöt ja elinympäristöt...10 Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana...10 Ympäristön ilmiöitä...10 Ympäristön aineita...11 Ihminen ja terveys...11 Turvallisuus...11 USKONTO Keskeiset sisällöt...11 Luottamus ja turvallisuus...11 Arvokas ja ainutlaatuinen elämä...11 Raamatun kertomuksia ja opetuksia...12 Eettisyyteen kasvaminen...12 Luterilaisen kirkon elämä...12 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Keskeiset sisällöt...12 Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu...12 Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti...12 Yhteisö ja ihmisoikeudet...12 Ihminen ja maailma...12 USKONTO...13 Aihekokonaisuudet Keskeiset sisällöt...13 Laulu ja äänenkäyttö...13 Musisointi...13 Musiikintuntemus...13 KUVATAIDE Keskeiset sisällöt...14 Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu...14 Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen...14 Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu...14 Media ja kuvaviestintä...14 KÄSITYÖ Teknisen työn keskeiset sisällöt...15 Tekstiilityön keskeiset sisällöt...15 LIIKUNTA Keskeiset sisällöt...16 Perusliikunta ja yleisurheilu...16 Suunnistus...17 Voimistelu...17 Palloilu...17 Hiihto...17

3 Luistelu...17 Uinti...17 OPPILAANOHJAUS...17 ÄIDINKIELI Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat oppii erilaisissa viestintätilanteissa aktiivisen kuuntelijan ja viestijän taitoja; hän rohkaistuu entistä enemmän osallistumaan keskusteluihin ja pyrkii ottamaan vastaanottajaa huomioon omassa viestinnässään oppii toimimaan tekstiympäristöissä, joissa sanat, kuvat, äänet ja vastaanottaja ovat vuorovaikutuksessa. Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy tottuu tarkkailemaan ja arvioimaan itseään lukijana; hän tutustuu erilaisiin lukutapoihin oppii valitsemaan sopivaa luettavaa eri tarkoituksiin; hän tottuu pohtimaan ja ilmaisemaan tekstien herättämiä ajatuksia sekä siltaamaan niitä omaan elämäänsä ja ympäristöönsä opettelee etsimään tietoa erityyppisistä ikäkaudelleen sopivista lähteistä. Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy rohkenee ja osaa rakentaa erilaisia tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti kehittää taitoaan ilmaista itseään entistä enemmän, hänen sanavarastonsa laajenee ja täsmentyy oppii kirjoittamaan sujuvasti käsin, saa kokemuksia kirjoitelmien tuottamisesta tekstinkäsittelyohjelmalla ja oppii käyttämään viestinnän välineitä. Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee lukee paljon ja monipuolisesti lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja oppii valitsemaan itselleen kiinnostavaa ja sopivaa luettavaa; hänen positiivinen asenteensa lukemiseen säilyy tutustuu viestintävälineisiin Keskeiset sisällöt Vuorovaikutustaidot oman mielipiteen esittämistä, asiointia ja kysymysten tekoa toiset huomioon ottavan kuuntelemisen harjoittelua Tekstinymmärtäminen pääasioiden erottamista yksityiskohdista, tiivistämistä, väliotsikointia, kysymysten esittämistä, muistiinpanojen tekemistä, päätelmien tekoa sekä luetun ja kuullun arviointia ajatuskarttojen laatimista, tekstin ajatusten pohdintaa ja tekstien vertaamista

4 Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen äänenkäytön selkeyttämistä juonellinen kertomus, hankittujen tietojen koonti mielipiteen ilmaisu ja perusteleminen selkeän ja sujuvan käsialan harjoittelemista oikeinkirjoituksen perusasioita Tiedonhallintataidot erilaisten tietotekstien avaamisen harjoittelua Kielen tehtävät ja rakenne laajennetaan sanojen merkitysten tarkastelua ja vertailua tekstiyhteydessä laajennetaan sanojen ryhmittelyä merkityksen ja taivutuksen perusteella Kirjallisuus ja muu kulttuuri luokan yhteisten kokonaisteosten ja lyhyempien tekstien sekä useiden valinnaisten kirjojen runsasta lukemista ja kuuntelemista sekä niiden käsittelyä ja oman lukukokemuksen jakamista monin tavoin A -ENGLANTI vuosiviikkotunteja: 2 Kielitaito oppii syvällisemmin 3. luokalla opittuja taitoja kysymään ja vastaamaan henkilökohtaisissa asioissa lyhyesti ymmärtämään itseensä ja lähipiiriinsä läheisesti liittyvästä tekstistä ja puheesta keskeisimmän sisällön viestimään arkisia tarpeita hyvin lyhyin ilmaisuin myös kirjallisesti ja kirjoittamaan tuttuja sanoja ja lyhyitä sanontoja Kulttuuritaidot oppii syvällisemmin 3. luokalla opittuja taitoja kertomaan omasta elämästään ja kulttuuristaan oppii tuntemaan joitakin kaikkein keskeisimpiä lapsen arkielämän piirteitä kohdekulttuurissa ja suomalaisessa kulttuurissa viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa luontevalla tavalla rajallisessa määrässä tilanteita Opiskelustrategiat huolehtii kouluvälineistään ja kotitehtävistään käyttää oppikirjojaan ja niiden sanastoja harjoittelee tekstin ja kuullun ymmärtämistä harjoittelee itsearviointia

5 Keskeiset sisällöt Tilanteet ja aihepiirit Esimerkiksi 3. luokan sanavaraston ja tilanteiden syventäminen aakkoset oppiaineet vuodenajat ja kuukaudet kellonajat hedelmiä ja vihanneksia vaatesanoja Rakenteet Esimerkiksi syvennetään 3. luokalla opittua epäsäännöllinen monikko prepositioita kysymyssanoja Viestintästrategiat syvennetään 3. luokan taitoja VAPAAEHTOINEN A -ENGLANTI vuosiviikkotunteja: 2 Kielitaito oppii vastaamaan joihinkin hyvin lyhyisiin ja itselleen läheisiin kysymyksiin suullisesti ja kirjallisesti ymmärtämään itseensä ja lähipiiriinsä läheisesti liittyvästä tekstistä ja puheesta keskeisimmän sisällön kirjoittamaan lauseita itsestään ja lähipiiristään Kulttuuritaidot oppii tuntemaan joitakin kaikkein keskeisimpiä lapsen arkielämän piirteitä kohdekulttuurissa ja suomalaisessa kulttuurissa kertomaan omasta elämästään ja lähiympäristöstään viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa luontevalla tavalla rajallisessa määrässä tilanteita Opiskelustrategiat oppii huolehtimaan kouluvälineistään ja kotitehtävistään käyttämään oppikirjojaan ja niiden sanastoja työskentelemään parin kanssa hyödyntämään ensimmäisen vieraan kielen työtapoja

6 Keskeiset sisällöt Tilanteet ja aihepiirit Esimerkiksi esittäytyminen ja tervehtiminen iän kertominen ja kysyminen värejä numerot eläimiä harrastuksia perheeseen ja asumiseen liittyviä sanoja viikonpäivät, kuukaudet ja vuodenajat kellonaikoja ruokia ja juomia adjektiiveja koulusanastoa kehonosia ostotilanteita aakkoset Rakenteet Esimerkiksi be- ja have-verbi sekä can-apuverbi säännöllinen ja epäsäännöllinen monikko prepositioita kysymyssanoja Viestintästrategiat oppii perusvalmiudet yksinkertaiseen suulliseen viestintään tutustuu kohdekielen kirjoitus- ja äänneasujen erilaisuuteen oppii tunnistamaan ääntämisohjeita (foneettisia merkkejä) A SAKSA vuosiviikkotunteja: 2 Kielitaito oppii syvällisemmin 3. luokan taitoja kysymään ja vastaamaan henkilökohtaisissa asioissa lyhyesti ymmärtämään lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä kirjoittamaan lauseita itsestään ja lähipiiristään Kulttuuritaidot

7 oppii syvällisemmin 3. luokan taitoja oppii havainnoimaan omaa ja saksankielistä kulttuuria ja huomaamaan kulttuurien välisiä eroja sekä tutustuu tärkeimpiin saksankielisten maiden juhliin Opiskelustrategiat huolehtii kouluvälineistään ja kotitehtävistään osaa käyttää oppikirjojaan ja niiden sanastoja harjoittelee tekstin ja kuullun ymmärtämistä harjoittelee itsearviointia Keskeiset sisällöt Tilanteet ja aihepiirit oman ja saksankielisen kielialueen näkökulmasta esimerkiksi 3. luokan sanavaraston ja tilanteiden syventäminen kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet koulusanoja kehonosia ja vaatesanoja säästä keskusteleminen ostostilanteita Rakenteet esimerkiksi 3. luokan rakenteiden syventäminen muutosverbejä modaaliverbejä prepositioita possessiivipronomineja Viestintästrategiat syvennetään 3. luokan taitoja VUOSIVIIKKOTUNTIA 4 TAVOITTEET saa onnistumisen kokemuksia matematiikan parissa oppii tutkien ja havainnoiden muodostamaan matemaattisia käsitteitä ja käsitejärjestelmiä 4. vuosiluokan sisällön mukaisia käsitteitä oppii käyttämään matemaattisia käsitteitä 4. vuosiluokan sisällön mukaisia käsitteitä oppii peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita perustelee toimintaansa ja päätelmiään sekä esittää ratkaisujaan muille osaa esittää ratkaisujaan suullisesti ja/tai havainnollistamalla oppii esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta

8 oppii käyttämään sääntöjä ja noudattamaan ohjeita oppii työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä. MATEMATIIKKA vuosiviikkotuntia 4 saa onnistumisen kokemuksia matematiikan parissa oppii tutkien ja havainnoiden muodostamaan matemaattisia käsitteitä ja käsitejärjestelmiä 4. vuosiluokan sisällön mukaisia käsitteitä oppii käyttämään matemaattisia käsitteitä 4. vuosiluokan sisällön mukaisia käsitteitä oppii peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita perustelee toimintaansa ja päätelmiään sekä esittää ratkaisujaan muille osaa esittää ratkaisujaan suullisesti ja/tai havainnollistamalla oppii esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta oppii käyttämään sääntöjä ja noudattamaan ohjeita oppii työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä. Keskeiset sisällöt Luvut ja laskutoimitukset kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen omalla lukualueella lukujen luokittelua, järjestämistä kertolaskua kertominen, yksi- tai kaksinumeroinen kertoja, kertominen allekkain, muistinumeron merkitseminen, 10, 100 ja 1000 tulontekijänä, käsite tulo sisältöjako, ositusjako ja jaollisuus jakokulma, jakojäännös, jakolaskun tarkistaminen, jakokulmassa jakaminen yksinumeroisella luvulla, tutustuminen jaollisuuteen, jakajana 10, 100 ja 1000 laskualgoritmeja ja päässälaskua desimaaliluvun käsite murtolukujen ja desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslaskua laskutoimitusten tulosten arviointi, tarkistaminen ja pyöristäminen täysiin tuhansiin sulkeiden käyttö laskujärjestys negatiivisen kokonaisluvun käsite tutustuminen lämpömittariin erilaisten vaihtoehtojen lukumäärän tutkiminen peruslaskutoimitukset luonnollisilla luvuilla yhteen- ja vähennyslasku, käsitteet summa ja erotus, allekkain lasku muistinumeron merkitseminen ja lainaaminen varmennetaan

9 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 3 Algebra Geometria lausekkeen käsite arvon laskeminen vaiheittain lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen täydentäminen ja jatkaminen säännönmukaisuuksia yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisujen etsiminen päättelemällä helpot/yksinkertaiset yhtälöt ja epäyhtälöt peilauksia suoran suhteen, symmetria, yhtenevyys konkreetein välinein kulmien luokittelu suora, terävä ja tylppä kulma sekä oikokulma erilaisten monikulmioiden tutkiminen nelikulmio ja kolmio tunnistaminen ja piirtäminen (tylppä-, terävä- ja suorakulmainen kolmio, tasakylkinen ja sivuinen kolmio) piiri kuvioiden ja kappaleiden geometristen ominaisuuksien tutkiminen kärkipiste, tahko ja särmä (varmennus) mittaamisen periaatteen ymmärtämisen vahvistaminen pituuden ja massan yksiköt ja etuliitteet (kilo, hehto, deka, desi, sentti, milli) tilavuus (dl, l) mittayksiköiden käyttö, vertailua ja muuntamista mittatuloksen arviointia ja mittauksen tarkistaminen Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys tietojen etsiminen, kerääminen tekstistä ja kuvista koordinaatisto 1. neljännes tutustuminen yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen pylväs- ja viivadiagrammi YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO Ympäristö- ja luonnontiedon neljännen vuosiluokan keskeisinä sisältöinä ovat tutustuminen vesiluontoon, Suomeen ja sen lähialueisiin. Kiinnitetään huomiota terveellisiin elämäntapoihin. tunnistaa luontoa ja rakennettua ympäristöä ja havaitsee omassa

10 elinympäristössään tapahtuvia muutoksia hankkii tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla ja tutkimalla ja erilaisia lähdeaineistoja käyttämällä tekee havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä kuvailee, vertailee ja luokittelee havaintojaan tekee yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita lukee ja laatii yksinkertaisia karttoja sekä käyttää kartastoa esittää eri tavoin ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa käyttää niitä käsitteitä, joiden avulla ympäristöä sekä niihin kuuluvia ilmiöitä ja kohteita kuvataan ja selitetään suojelee luontoa ja säästää energiavaroja kehittää psyykkistä ja fyysistä itsetuntemustaan, itsensä ja muiden arvostamista ja sosiaalista osaamista oppii terveyden edistämiseen, terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä ja toimintatapoja sekä tekemään terveyttä edistäviä valintoja toimii ympäristössään turvallisesti ja itseään suojellen sekä noudattaa annettuja ohjeita koulussa, lähiympäristössä ja liikenteessä. Keskeiset sisällöt Eliöt ja elinympäristöt erilaisia elinympäristöjä ja eliöiden sopeutuminen niihin erityisesti kiinnitetään huomiota erilaisiin vesielinympäristöihin kasvien ja eläinten elämänvaiheita vesien kasveja ja eläimiä ruoan alkuperä ja tuottaminen Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana maaston keskeiset piirteet ja kartta kerrataan ja syvennetään kartanlukutaitoa kotiseutu ja oma maakunta, niiden luonnonolot ja maisemat sekä rakennettu ympäristö ja ihmisen toiminta Ylöjärven ja Pirkanmaan luonnonoloja, maisemaa ja niiden erityispiirteitä tarkastellaan osana muuta Suomea ja Pohjolaa, rakennettuun ympäristöön ja ihmisen toimintaan kiinnitetään myös huomiota Suomi, Pohjoismaat ja muut lähialueet sekä maapallo ihmisen elinpaikkana Suomen, Pohjoismaiden ja Baltian maiden tarkastelemista, Pohjolan sijainti maapallolla ja sijainnin vaikutuksia elinpaikkaamme Ympäristön ilmiöitä ääneen ja valoon liittyviä ilmiöitä sekä kuulon ja näön suojelu esimerkiksi äänen ja valon eteneminen ja heijastuminen, varjon muodostuminen, kuulon ja näön suojelun merkitys lämpöön liittyvien ilmiöitä ja lämmön lähteitä lämpöilmiöiden tutkiminen, kuten lämpötilan mittaaminen, lämmön siirtyminen ja lämmittäminen, tutustutaan lämmön lähteisiin magneettisia ja sähköisiä ilmiöitä

11 magneettisiin ja sähköisiin ilmiöihin, kuten kompassiin, hankaussähköön ja virtapiiriin tutustuminen yksinkertaisten tutkimusten ja välineiden avulla keskustellaan kodissa käytettävistä sähkölaitteista, niiden käyttöön liittyvistä vaaroista sekä sähkölaitteiden turvallisesta käytöstä Ympäristön aineita arkielämään kuuluvia aineita ja materiaaleja sekä niiden säästävä käyttö ja kierrätys ilman ominaisuuksia sekä palaminen ja paloturvallisuus ilman ominaisuuksien tutkimista palamisen ja paloturvallisuuden avulla veden ominaisuuksia ja olomuodon muutokset, veden käyttö ja kiertokulku luonnossa tutkitaan yksinkertaisten kokeiden avulla veden ominaisuuksia ja olomuotojen muutoksia veden käyttö ja kiertokulku luonnossa Ihminen ja terveys omasta terveydestä huolehtiminen ja arkipäivän terveystottumukset kiinnitetään huomiota terveellisiin elämäntapoihin sairastaminen ja tavallisimpia lasten sairauksia, toimiminen hätätilanteissa ja yksinkertaiset ensiaputoimet perheen ja ystävyyden, tunteiden tunnistamisen ja vuorovaikutuksen merkitys hyvinvoinnille ja mielenterveydelle Turvallisuus kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy, fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen, oman koulun turvallisuus, liikennekäyttäytyminen ja vaaratilanteiden välttäminen, koti- ja vapaa-ajan tapaturmat sopimukset ja säännöt, hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen, rahan käyttö ja toisen omaisuuden kunnioittaminen USKONTO vuosiviikkotuntia:1 oppii luottamusta elämään ja itseensä, pyrkii kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden sekä näkemään uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä. tutustuu Uuteen testamenttiin, Jeesuksen elämään ja opetuksiin. ymmärtää kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren välisen yhteyden. tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan. oppii omien tunteiden ja kokemusten jakamista. Keskeiset sisällöt Luottamus ja turvallisuus Jumala Isänä ja Luojana, Jeesuksen opetukset Jumalan huolenpidosta. Arvokas ja ainutlaatuinen elämä Toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus, valintojen tekeminen ja vastuullisuus. Teemaan liittyviä Raamatun kertomuksia.

12 Raamatun kertomuksia ja opetuksia Jeesuksen elämä ja opetukset, Isä meidän rukous. Eettisyyteen kasvaminen Yhdessä elämisen kysymykset ja oikeudenmukaisuus. Luterilaisen kirkon elämä Luterilaisen kirkon käsitys Jumalasta, armosta, pelastuksesta ja Raamatusta ELÄMÄNKATSOMUSTIETO vuosiviikkotuntia: 1 Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä etsiä ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan ja kasvaa kohtaamaan epävarmuutta sekä kehittää taitojaan ilmaista itseään kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan ja oppia huomaamaan kohtaamiensa arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja käyttämään eettisen ajattelun taitoja tutustua suvaitsevaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteisiin ja oppia kantamaan vastuuta itsestään sekä luonnosta tutustua lähiympäristönsä katsomuksiin ja kulttuureihin. Keskeiset sisällöt Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu toisen kohtaaminen ja hänen asemaansa asettautuminen hyvä, oikea ja väärä, oikean ja väärän erottaminen, ihmisen hyvyys ystävyyden sisältö ja merkitys elämässä oikeudenmukaisuus, oikeudenmukaisuuden toteutuminen jokapäiväisessä elämässä ajattelun vapaus, suvaitsevaisuus ja syrjintä arvo ja normi. Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti kuka olen ja mitä osaan erilaisia elämäntapoja, suvaitsevaisuus ja monikulttuurisuus suomalainen kulttuuri ja suomalaiset kulttuurivähemmistöt elämänkatsomus, uskomus, luulo, tieto ja ymmärrys, erilaisia elämän- ja maailmankatsomuksia. Yhteisö ja ihmisoikeudet yhteiselämän perusteita, sääntö, sopimus, lupaus, luottamus, rehellisyys ja reiluus, kultainen sääntö lasten oikeudet, oikeus ja velvollisuus tasa-arvo ja rauha etiikan perusteita, teon moraalinen oikeutus, teon tarkoitus ja seuraus, oman elämäni eettisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja. Ihminen ja maailma ympäristö ja luonto, eloton ja elävä, kauneus luonnossa

13 elämän erilaisia muotoja, syntymä, elämä ja kuolema luonnossa luonnon tulevaisuus ja kestävä kehitys. USKONTO vuosiviikkotuntia: 1-2 Aihekokonaisuudet Ihmisenä kasvamista korostetaan ottamalla toiset huomioon ryhmässä, ohjataan pitkäjänteisten yhteismusisointitaitojen kehittymiseen. Kulttuuri-identiteettiä kehitetään ottamalla ohjelmistoon suomalaista musiikkia sekä musiikkia muista kulttuureista. Viestintätaidoissa korostetaan omien ajatusten ja tunteiden ilmaisua. oppii käyttämään luontevasti omaa ääntään ja ilmaisemaan itseään laulaen, soittaen ja liikkuen yksin sekä ryhmässä. toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä sekä musiikin kuuntelijana kuuntelemaan ja havainnoimaan aktiivisesti musiikkia tutustumaan musiikillisen maailman monimuotoisuuteen. Keskeiset sisällöt Laulu ja äänenkäyttö Monipuolisia äänenkäytön harjoituksia kokien laulamisen iloa ikäkauteen sopivaa lauluohjelmistoa, laululeikkejä, osa ohjelmistosta ulkoa tutustumista moniäänisyyteen, kaanon. Musisointi Yhteismusisointia mahdollisuuksien mukaan, sekä omien ratkaisujen keksimistä keho-, rytmi- ja luokkasoittimien avulla musiikkiin eläytymistä liikkeen avulla. Musiikintuntemus Monenlaista ikäkauteen sopivaa eläytyvää kuuntelua eri aikakausilta, vuodenajoilta ja eri musiikin lajeista sekä kuuntelukokemuksen ilmaisua verbaalisesti ja kuvallisesti musiikin käsitteiden ja peruselementtien rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, sointiväri, muoto- mukaan ottamista oman kokemisen (esim. kuuntelun, liikunnan, musisoinnin ja improvisoinnin) kautta ikäkauden mukaan. KUVATAIDE oppii kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja: havaintojen tekoa, mielikuvien

14 prosessointia, kuvittelun, keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun taitoja, esteettisten valintojen tekoa ja niiden perustelua sekä omien tavoitteiden asettelua kuvan tekemisen ja tilan rakentamisen taitoja ja materiaalin tuntemusta tarkastelemaan ja arvostamaan omia ja toisten tekemiä kuvia ja keskustelemaan niistä harjoitellen kuvataiteen peruskäsitteiden käyttöä sekä arvostamaan erilaisia näkemyksiä taiteesta ja kuvallisesta viestinnästä tuntemaan oman kulttuurinsa ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien kuvallista perinnettä, nykytaidetta, suomalaista rakennusperinnettä sekä oman kotipaikkakuntansa tärkeitä rakennuksia ja luonnonympäristöjä, arkkitehtuuria ja muotoilua arvioimaan ympäristönsä esteettisiä arvoja, viihtyisyyttä ja toimivuutta tarkastelemaan eri medioiden merkitystä omassa elämässään kuvallisen viestinnän välineiden käyttöä ja ymmärtämään todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja. Keskeiset sisällöt Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu kuvallisia ilmaisutapoja, tekniikoita ja materiaaleja: maalaamista, piirtämistä, grafiikkaa, muovailua ja rakentelua kuvasommittelun perusteita: piste, viiva, tila, muoto, väri, rytmi, jännite, tasapaino, liike, aika kuvien tarkastelua ja arviointia sekä kuvataiteen käsitteiden käytön harjoittelua kuvista keskusteltaessa Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen museo- tai taidenäyttelyvierailuja ja taiteilijan työhön tutustumista taidekuvien tarkastelua tekemällä omia kuvia ja keskustelemalla kuvista Suomen kultakauden mestareita, esimerkkejä eri aikakausien ja kulttuurien taiteesta ja nykytaiteesta ohjattua tutustumista tietoverkon kulttuuripalveluihin Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu luontoon, rakennuksiin ja rakennusperintöön tutustumista ja niiden kuvaamista, sekä ympäristön muutosten tunnistamista esineiden tarkastelua sekä ympäristösuunnitelmien tai pienoismallien valmistamista Media ja kuvaviestintä kuvakerronnan perusteita: tarinasta kuvaksi, lähikuva ja yleiskuva, kuvan ja tekstin yhdistäminen sarjakuva, valokuva tai video ja digitaalinen kuva tietokonepelien, elokuvien ja sarjakuvien visuaalisten viestien kriittistä tarkastelua ja tutkimista

15 KÄSITYÖ vuosiviikkotuntia: 2 oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön perustekniikoita ja tuotesuunnittelua sekä harjaantuu niiden edellyttämissä taidoissa, jolloin hänen ajattelun taitonsa ja luovuutensa kehittyvät oppii avaruudellista hahmottamista suunnittelussaan ja työskentelyssään oppii valmistamaan, huoltamaan ja korjaamaan arkipäivän käytännöllisiä tuotteita oppii ottamaan vastuuta omasta esineympäristöstään ja ymmärtää, että tuotteilla on elinkaari oppii vähitellen hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessin tutustuu arkielämään liittyvään teknologiaan oppii arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä. Teknisen työn keskeiset sisällöt PUUTYÖ poikki- ja halkisahaus erikseen viivaa pitkin suorakulman käyttö pylväsporakoneella poraus kappale kiinnittäen naula- ja ruuviliitos talttausharjoituksia höyläysharjoituksia viilan ja hiomapaperin käyttö karkeasta hienompaan pintakäsittelyä petsaamalla, polttokuvioimalla ja lakkaamalla liimaus ja liimauspuristimen käyttö METALLITYÖ ohuen pellin leikkaus sekä muotoilu taivuttamalla SÄHKÖ- JA paristolla toimivan laitteen rakentaminen ELEKTRONIIKKATYÖ TEKNOLOGIA oman polkupyörän huolto siistimällä, rengaspaineet tarkistamalla ja säätämällä istuimen ja ohjaustangon korkeus tarkistetaan pyörän turvallisuuslaitteet pieniä ongelmanratkaisutehtäviä Tekstiilityön keskeiset sisällöt SUUNNITTELU suunnittelee värejä, muotoja, esteettisiä ominaisuuksia ja toimivuutta. opettelee perustelemaan tehtyjä valintoja. Kuvallisten toteutustapojen lisäksi voidaan hyödyntää sanallisia keinoja.

16 OMPELU LANKATYÖT KANKAANKORISTELU TEKSTIILITIETO Vahvistetaan ompelukoneen käyttötaitoja. Ompelutöitä tehdessään oppilas harjaantuu käyttämään laajemmin ompeluun liittyviä työvälineitä sekä tietää saumanvaran ja huolittelun merkityksen. harjoittelee neulonnan työotteita, oppii oikean silmukan ja edestakaisneuleen. Motorisen taidon vakiinnuttua hän opettelee silmukoiden luomisen, neuleen päättämisen ja lankojen päättelyn. Tekstiilitöissä käytettävää materiaalia voidaan koristella käsintai ompelukonekirjonnalla. Käsinkirjonnassa käytetään tavanomaisimpia pistoja, konekirjontatyössä kirjotun pinnan muodostaa koneompeleet. Syvennetään ja laajennetaan materiaali- työväline- ja menetelmätietoutta. Esille otetaan myös tekstiilituotteen korjaus, kunnostus ja silitys. LIIKUNTA vuosiviikkotunteja: 2 oppii monipuolisesti motorisia perustaitoja ja saa virikkeitä harrastaa liikuntaa oppii hyvinvointia edistäviä ja turvallisia liikuntatapoja sekä perusuimataidon harjaantuu sekä itsenäisen työskentelyn taidoissaan että yhteistyötaidoissaan ilman keskinäisen kilpailun korostumista oppii toimimaan sovittujen ohjeiden mukaan ja reilun pelin hengessä. oppii toimimaan pitkäjänteisesti ja suhtautumaan realistisesti omiin suorituksiinsa. huolehtii itsenäisesti asianmukaisesta pukeutumisesta ja omasta hygieniastaan liikuntatunneilla. oppii käyttäytymään turvallisesti liikenteessä kokee liikunnan ja oppimisen iloa Keskeiset sisällöt juoksua, hyppyjä, heittoja sekä niiden soveltamista liikuntamuotoihin voimistelua ilman välineitä, välineillä ja telineillä musiikki- ja ilmaisuliikuntaa sekä tansseja leikki-, viite-, pienpelejä ja eri palloilulajeja luontoliikuntaa talviliikuntaa veteen totuttautumista ja uintiharjoituksia liikunnallisia leikkejä Perusliikunta ja yleisurheilu juoksua moni eri tavoin esim. nopeutta ja suuntaa vaihdellen, juoksuleikkejä ja viestejä.

17 hyppäämistä monella eri tavalla esim. tasaponnistuksella ja yhdellä jalalla ponnistaen, pituushypyn alkeet. pallonheitto Suunnistus etäisyyksien arvioiminen karttamerkkien tunnistaminen maastosuunnistus Voimistelu hyppääminen esim. jännehyppy, x-hyppy ja kerähyppy nojahyppyjä esim. haarahyppy ja kyykkyhyppy tasapainottaminen staattisissa asennoissa esim. kulmaistunta, niskaseisonta heilunta oiko- ja kohoasennossa ja irrotusheilunta musiikkiliikunta Palloilu tavallisimmat ulko- ja sisäpallopelit viitepeleineen/sovelletuin säännöin pallonkäsittelyharjoituksia yhteistoiminnan ja reilun pelin ajattelun kehittäminen Hiihto suksien hallintaan liittyviä taitoja, mäkien nousut ja laskut, jarrutus: esim. tasapainottelut ja painonsiirrot, haaranousu, aurajarrutus ja laskuasento luisteluhiihdon hahmottelua Luistelu eteen- ja taaksepäin luistelu sivuttaisjarrutus kaukalopallon/ringeten perustaitoharjoittelua, viitepelejä Uinti veteenmeno ja hyppääminen, hyppy jalat edellä altaan reunalta sukeltaminen, esineiden hakua erisyvyisissä vesissä krooliuinnin harjoittelu OPPILAANOHJAUS vuosiviikkotuntia: 0 Toteutetaan eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä.

18 Tiedonhankinta ja -käsittelyvalmiuksien kehittäminen Opiskelutaidot yhteistoiminnallinen oppiminen itsenäiseen ja vastuulliseen työntekoon ohjaaminen Itsetuntemus A2 kielen valinnan ohjaus

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA 1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS PERUSOPETUKSEN ARVOT PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT EHEYTTÄMINEN

Lisätiedot

Tavoitetaso Taito Tukitoimet Menetelmät. Harjoittelee tuetusti lukumääriä 1-3 mallittamalla konkreettisilla esineillä

Tavoitetaso Taito Tukitoimet Menetelmät. Harjoittelee tuetusti lukumääriä 1-3 mallittamalla konkreettisilla esineillä 2 Sisällys LYHYESTI LYHTY-HANKKEESTA... 4 TAVOITETASOT... 6 TUKITOIMET... 6 TOIMINTA-ALUEET... 7 KOMMUNIKAATIO... 7 SOSIAALISET TAIDOT... 9 MOTORISET TAIDOT... 11 PÄIVITTÄISET TOIMET... 12 KOGNITIIVISET

Lisätiedot

Oppilas oppii Luvut ja laskutoimitukset Geometria Mittaaminen ja taulukot ymmärtämään lukukäsitteen ja oppii käyttämään

Oppilas oppii Luvut ja laskutoimitukset Geometria Mittaaminen ja taulukot ymmärtämään lukukäsitteen ja oppii käyttämään 101 7.3.4 Matematiikka Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen.

Lisätiedot

Matematiikka. 1. luokka 2. luokka. yksinumeroinen - kaksinumeroinen - lukujonoja, hajottaminen ja kokoaminen kolminumeroinen konkreettisin välinein

Matematiikka. 1. luokka 2. luokka. yksinumeroinen - kaksinumeroinen - lukujonoja, hajottaminen ja kokoaminen kolminumeroinen konkreettisin välinein 40 Matematiikka 7.6 Matematiikka M atematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien

Lisätiedot

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 0 1 Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1.1 Tehtävä 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 2 Esiopetuksen toteuttaminen 2.1 Esiopetuksen järjestäminen 2.2 Oppimiskäsitys 2.3 Oppimisympäristö

Lisätiedot

7. 11 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT

7. 11 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT 7. 11 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Strömbergin koulu Opetussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO OSA II 1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET...3 1.1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN...3 1.2. AIHEKOKONAISUUDET...4

Lisätiedot

2. lk * keskittyy ja eläytyy kuuntelutilanteissa * harjoittelee ongelmatilanteiden ratkaisemista puhumalla

2. lk * keskittyy ja eläytyy kuuntelutilanteissa * harjoittelee ongelmatilanteiden ratkaisemista puhumalla Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelmaohjausryhmä 26.4.2006/Kari Fagerholm PERUSKOULULAISTEN VANHEMMILLE KESKEISET TAVOITTEET ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA, MATEMATIIKASSA, FYSIIKASSA JA KEMIASSA SEKÄ

Lisätiedot

Lapuan kaupungin alkuopetuksen opetussuunnitelma

Lapuan kaupungin alkuopetuksen opetussuunnitelma Lapuan kaupungin alkuopetuksen opetussuunnitelma 1. luku Opetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1 1 Perusopetuksen arvot 2 Perusopetuksen tehtävä 3 Esiopetus ja vuosiluokat 1-2 osana perusopetusta 2 4

Lisätiedot

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain 68 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa ovat oppilaan arvioinnin perusta kullakin vuosiluokalla. Opetus on mahdollista

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

1 lk Tavoitteet. 2 lk Tavoitteet

1 lk Tavoitteet. 2 lk Tavoitteet MATEMATIIKKA Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen.

Lisätiedot

2013-2014. OPS Perusaste

2013-2014. OPS Perusaste 2013-2014 OPS Perusaste Rovaniemen aikuislukio Perusasteopetus 2013-2014 1 OPS PERUSASTEEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2014 Maahanmuuttajataustaisille tarkoitettu iltaperuskoulu SISÄLTÖ MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN

Lisätiedot

7.12 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

7.12 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 7.12 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Tavoitteet. Keskeiset sisällöt. Esimerkkejä mahdollisista työtavoista

Tavoitteet. Keskeiset sisällöt. Esimerkkejä mahdollisista työtavoista Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto on oppiaine, jota opetetaan koulun uskonnonopetuksesta vapautetuille oppilaille. Tunnustuksettomana katsomusaineena elämänkatsomustieto toteuttaa eettistä ja katsomuksellista

Lisätiedot

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana.

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana. 7.16 Kuvataide KUVATAITEEN OPPISISÄLLÖT Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana. Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on yhdistää havainnot, mielikuvat, tiedot,

Lisätiedot

7.12 Elämänkatsomustieto ja esiopetuksen etiikka ja katsomus

7.12 Elämänkatsomustieto ja esiopetuksen etiikka ja katsomus 7.11.2 Muut uskonnot Muiden uskontojen opetuksessa noudatetaan edellä esitettyjen uskontojen opetussuunnitelmien perusteiden periaatteita, erityisesti kaikille uskontosidonnaisille ryhmille laadittuja

Lisätiedot

7.2.8. ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

7.2.8. ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 7.2.8. ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 185 Elämänkatsomustieto on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedossa ihmiset

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT MATEMATIIKKA

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT MATEMATIIKKA OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN MATEMATIIKKA 2013 2014 MATEMATIIKKA Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma

Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma Liite 1. Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu SISÄLLYS 1 Savonlinnan normaalikoulun esiopetuksen toiminta-ajatus...1 2 Oppimisympäristö...1 3 Esiopetuksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot

6. luokka 7. luokka. 6. luokka 7. luokka

6. luokka 7. luokka. 6. luokka 7. luokka VUOSILUOKAT 6-9 Vuosiluokkien 6 9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on matematiikan osaamisen vahvistaminen ja riittävien perusvalmiuksien tarjoaminen. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot