Ylöjärven opetussuunnitelma LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 4. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT"

Transkriptio

1 Ylöjärven opetussuunnitelma LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT ÄIDINKIELI Keskeiset sisällöt...3 Vuorovaikutustaidot...3 Tekstinymmärtäminen...3 Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen...4 Tiedonhallintataidot...4 Kielen tehtävät ja rakenne...4 Kirjallisuus ja muu kulttuuri...4 A -ENGLANTI Kielitaito...4 Kulttuuritaidot...4 Opiskelustrategiat...4 Keskeiset sisällöt...5 Tilanteet ja aihepiirit...5 Rakenteet...5 Viestintästrategiat...5 VAPAAEHTOINEN A -ENGLANTI Kielitaito...5 Kulttuuritaidot...5 Opiskelustrategiat...5 Keskeiset sisällöt...6 Tilanteet ja aihepiirit...6 Rakenteet...6 Viestintästrategiat...6 A SAKSA Kielitaito...6 Kulttuuritaidot...6 Opiskelustrategiat...7 Keskeiset sisällöt...7 Tilanteet ja aihepiirit oman ja saksankielisen kielialueen näkökulmasta...7 Rakenteet...7 Viestintästrategiat...7 MATEMATIIKKA Keskeiset sisällöt...8 Luvut ja laskutoimitukset...8 Algebra...9 Geometria...9 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys...9

2 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO Keskeiset sisällöt...10 Eliöt ja elinympäristöt...10 Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana...10 Ympäristön ilmiöitä...10 Ympäristön aineita...11 Ihminen ja terveys...11 Turvallisuus...11 USKONTO Keskeiset sisällöt...11 Luottamus ja turvallisuus...11 Arvokas ja ainutlaatuinen elämä...11 Raamatun kertomuksia ja opetuksia...12 Eettisyyteen kasvaminen...12 Luterilaisen kirkon elämä...12 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Keskeiset sisällöt...12 Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu...12 Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti...12 Yhteisö ja ihmisoikeudet...12 Ihminen ja maailma...12 USKONTO...13 Aihekokonaisuudet Keskeiset sisällöt...13 Laulu ja äänenkäyttö...13 Musisointi...13 Musiikintuntemus...13 KUVATAIDE Keskeiset sisällöt...14 Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu...14 Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen...14 Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu...14 Media ja kuvaviestintä...14 KÄSITYÖ Teknisen työn keskeiset sisällöt...15 Tekstiilityön keskeiset sisällöt...15 LIIKUNTA Keskeiset sisällöt...16 Perusliikunta ja yleisurheilu...16 Suunnistus...17 Voimistelu...17 Palloilu...17 Hiihto...17

3 Luistelu...17 Uinti...17 OPPILAANOHJAUS...17 ÄIDINKIELI Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat oppii erilaisissa viestintätilanteissa aktiivisen kuuntelijan ja viestijän taitoja; hän rohkaistuu entistä enemmän osallistumaan keskusteluihin ja pyrkii ottamaan vastaanottajaa huomioon omassa viestinnässään oppii toimimaan tekstiympäristöissä, joissa sanat, kuvat, äänet ja vastaanottaja ovat vuorovaikutuksessa. Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy tottuu tarkkailemaan ja arvioimaan itseään lukijana; hän tutustuu erilaisiin lukutapoihin oppii valitsemaan sopivaa luettavaa eri tarkoituksiin; hän tottuu pohtimaan ja ilmaisemaan tekstien herättämiä ajatuksia sekä siltaamaan niitä omaan elämäänsä ja ympäristöönsä opettelee etsimään tietoa erityyppisistä ikäkaudelleen sopivista lähteistä. Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy rohkenee ja osaa rakentaa erilaisia tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti kehittää taitoaan ilmaista itseään entistä enemmän, hänen sanavarastonsa laajenee ja täsmentyy oppii kirjoittamaan sujuvasti käsin, saa kokemuksia kirjoitelmien tuottamisesta tekstinkäsittelyohjelmalla ja oppii käyttämään viestinnän välineitä. Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee lukee paljon ja monipuolisesti lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja oppii valitsemaan itselleen kiinnostavaa ja sopivaa luettavaa; hänen positiivinen asenteensa lukemiseen säilyy tutustuu viestintävälineisiin Keskeiset sisällöt Vuorovaikutustaidot oman mielipiteen esittämistä, asiointia ja kysymysten tekoa toiset huomioon ottavan kuuntelemisen harjoittelua Tekstinymmärtäminen pääasioiden erottamista yksityiskohdista, tiivistämistä, väliotsikointia, kysymysten esittämistä, muistiinpanojen tekemistä, päätelmien tekoa sekä luetun ja kuullun arviointia ajatuskarttojen laatimista, tekstin ajatusten pohdintaa ja tekstien vertaamista

4 Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen äänenkäytön selkeyttämistä juonellinen kertomus, hankittujen tietojen koonti mielipiteen ilmaisu ja perusteleminen selkeän ja sujuvan käsialan harjoittelemista oikeinkirjoituksen perusasioita Tiedonhallintataidot erilaisten tietotekstien avaamisen harjoittelua Kielen tehtävät ja rakenne laajennetaan sanojen merkitysten tarkastelua ja vertailua tekstiyhteydessä laajennetaan sanojen ryhmittelyä merkityksen ja taivutuksen perusteella Kirjallisuus ja muu kulttuuri luokan yhteisten kokonaisteosten ja lyhyempien tekstien sekä useiden valinnaisten kirjojen runsasta lukemista ja kuuntelemista sekä niiden käsittelyä ja oman lukukokemuksen jakamista monin tavoin A -ENGLANTI vuosiviikkotunteja: 2 Kielitaito oppii syvällisemmin 3. luokalla opittuja taitoja kysymään ja vastaamaan henkilökohtaisissa asioissa lyhyesti ymmärtämään itseensä ja lähipiiriinsä läheisesti liittyvästä tekstistä ja puheesta keskeisimmän sisällön viestimään arkisia tarpeita hyvin lyhyin ilmaisuin myös kirjallisesti ja kirjoittamaan tuttuja sanoja ja lyhyitä sanontoja Kulttuuritaidot oppii syvällisemmin 3. luokalla opittuja taitoja kertomaan omasta elämästään ja kulttuuristaan oppii tuntemaan joitakin kaikkein keskeisimpiä lapsen arkielämän piirteitä kohdekulttuurissa ja suomalaisessa kulttuurissa viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa luontevalla tavalla rajallisessa määrässä tilanteita Opiskelustrategiat huolehtii kouluvälineistään ja kotitehtävistään käyttää oppikirjojaan ja niiden sanastoja harjoittelee tekstin ja kuullun ymmärtämistä harjoittelee itsearviointia

5 Keskeiset sisällöt Tilanteet ja aihepiirit Esimerkiksi 3. luokan sanavaraston ja tilanteiden syventäminen aakkoset oppiaineet vuodenajat ja kuukaudet kellonajat hedelmiä ja vihanneksia vaatesanoja Rakenteet Esimerkiksi syvennetään 3. luokalla opittua epäsäännöllinen monikko prepositioita kysymyssanoja Viestintästrategiat syvennetään 3. luokan taitoja VAPAAEHTOINEN A -ENGLANTI vuosiviikkotunteja: 2 Kielitaito oppii vastaamaan joihinkin hyvin lyhyisiin ja itselleen läheisiin kysymyksiin suullisesti ja kirjallisesti ymmärtämään itseensä ja lähipiiriinsä läheisesti liittyvästä tekstistä ja puheesta keskeisimmän sisällön kirjoittamaan lauseita itsestään ja lähipiiristään Kulttuuritaidot oppii tuntemaan joitakin kaikkein keskeisimpiä lapsen arkielämän piirteitä kohdekulttuurissa ja suomalaisessa kulttuurissa kertomaan omasta elämästään ja lähiympäristöstään viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa luontevalla tavalla rajallisessa määrässä tilanteita Opiskelustrategiat oppii huolehtimaan kouluvälineistään ja kotitehtävistään käyttämään oppikirjojaan ja niiden sanastoja työskentelemään parin kanssa hyödyntämään ensimmäisen vieraan kielen työtapoja

6 Keskeiset sisällöt Tilanteet ja aihepiirit Esimerkiksi esittäytyminen ja tervehtiminen iän kertominen ja kysyminen värejä numerot eläimiä harrastuksia perheeseen ja asumiseen liittyviä sanoja viikonpäivät, kuukaudet ja vuodenajat kellonaikoja ruokia ja juomia adjektiiveja koulusanastoa kehonosia ostotilanteita aakkoset Rakenteet Esimerkiksi be- ja have-verbi sekä can-apuverbi säännöllinen ja epäsäännöllinen monikko prepositioita kysymyssanoja Viestintästrategiat oppii perusvalmiudet yksinkertaiseen suulliseen viestintään tutustuu kohdekielen kirjoitus- ja äänneasujen erilaisuuteen oppii tunnistamaan ääntämisohjeita (foneettisia merkkejä) A SAKSA vuosiviikkotunteja: 2 Kielitaito oppii syvällisemmin 3. luokan taitoja kysymään ja vastaamaan henkilökohtaisissa asioissa lyhyesti ymmärtämään lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä kirjoittamaan lauseita itsestään ja lähipiiristään Kulttuuritaidot

7 oppii syvällisemmin 3. luokan taitoja oppii havainnoimaan omaa ja saksankielistä kulttuuria ja huomaamaan kulttuurien välisiä eroja sekä tutustuu tärkeimpiin saksankielisten maiden juhliin Opiskelustrategiat huolehtii kouluvälineistään ja kotitehtävistään osaa käyttää oppikirjojaan ja niiden sanastoja harjoittelee tekstin ja kuullun ymmärtämistä harjoittelee itsearviointia Keskeiset sisällöt Tilanteet ja aihepiirit oman ja saksankielisen kielialueen näkökulmasta esimerkiksi 3. luokan sanavaraston ja tilanteiden syventäminen kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet koulusanoja kehonosia ja vaatesanoja säästä keskusteleminen ostostilanteita Rakenteet esimerkiksi 3. luokan rakenteiden syventäminen muutosverbejä modaaliverbejä prepositioita possessiivipronomineja Viestintästrategiat syvennetään 3. luokan taitoja VUOSIVIIKKOTUNTIA 4 TAVOITTEET saa onnistumisen kokemuksia matematiikan parissa oppii tutkien ja havainnoiden muodostamaan matemaattisia käsitteitä ja käsitejärjestelmiä 4. vuosiluokan sisällön mukaisia käsitteitä oppii käyttämään matemaattisia käsitteitä 4. vuosiluokan sisällön mukaisia käsitteitä oppii peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita perustelee toimintaansa ja päätelmiään sekä esittää ratkaisujaan muille osaa esittää ratkaisujaan suullisesti ja/tai havainnollistamalla oppii esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta

8 oppii käyttämään sääntöjä ja noudattamaan ohjeita oppii työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä. MATEMATIIKKA vuosiviikkotuntia 4 saa onnistumisen kokemuksia matematiikan parissa oppii tutkien ja havainnoiden muodostamaan matemaattisia käsitteitä ja käsitejärjestelmiä 4. vuosiluokan sisällön mukaisia käsitteitä oppii käyttämään matemaattisia käsitteitä 4. vuosiluokan sisällön mukaisia käsitteitä oppii peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita perustelee toimintaansa ja päätelmiään sekä esittää ratkaisujaan muille osaa esittää ratkaisujaan suullisesti ja/tai havainnollistamalla oppii esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta oppii käyttämään sääntöjä ja noudattamaan ohjeita oppii työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä. Keskeiset sisällöt Luvut ja laskutoimitukset kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen omalla lukualueella lukujen luokittelua, järjestämistä kertolaskua kertominen, yksi- tai kaksinumeroinen kertoja, kertominen allekkain, muistinumeron merkitseminen, 10, 100 ja 1000 tulontekijänä, käsite tulo sisältöjako, ositusjako ja jaollisuus jakokulma, jakojäännös, jakolaskun tarkistaminen, jakokulmassa jakaminen yksinumeroisella luvulla, tutustuminen jaollisuuteen, jakajana 10, 100 ja 1000 laskualgoritmeja ja päässälaskua desimaaliluvun käsite murtolukujen ja desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslaskua laskutoimitusten tulosten arviointi, tarkistaminen ja pyöristäminen täysiin tuhansiin sulkeiden käyttö laskujärjestys negatiivisen kokonaisluvun käsite tutustuminen lämpömittariin erilaisten vaihtoehtojen lukumäärän tutkiminen peruslaskutoimitukset luonnollisilla luvuilla yhteen- ja vähennyslasku, käsitteet summa ja erotus, allekkain lasku muistinumeron merkitseminen ja lainaaminen varmennetaan

9 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 3 Algebra Geometria lausekkeen käsite arvon laskeminen vaiheittain lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen täydentäminen ja jatkaminen säännönmukaisuuksia yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisujen etsiminen päättelemällä helpot/yksinkertaiset yhtälöt ja epäyhtälöt peilauksia suoran suhteen, symmetria, yhtenevyys konkreetein välinein kulmien luokittelu suora, terävä ja tylppä kulma sekä oikokulma erilaisten monikulmioiden tutkiminen nelikulmio ja kolmio tunnistaminen ja piirtäminen (tylppä-, terävä- ja suorakulmainen kolmio, tasakylkinen ja sivuinen kolmio) piiri kuvioiden ja kappaleiden geometristen ominaisuuksien tutkiminen kärkipiste, tahko ja särmä (varmennus) mittaamisen periaatteen ymmärtämisen vahvistaminen pituuden ja massan yksiköt ja etuliitteet (kilo, hehto, deka, desi, sentti, milli) tilavuus (dl, l) mittayksiköiden käyttö, vertailua ja muuntamista mittatuloksen arviointia ja mittauksen tarkistaminen Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys tietojen etsiminen, kerääminen tekstistä ja kuvista koordinaatisto 1. neljännes tutustuminen yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen pylväs- ja viivadiagrammi YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO Ympäristö- ja luonnontiedon neljännen vuosiluokan keskeisinä sisältöinä ovat tutustuminen vesiluontoon, Suomeen ja sen lähialueisiin. Kiinnitetään huomiota terveellisiin elämäntapoihin. tunnistaa luontoa ja rakennettua ympäristöä ja havaitsee omassa

10 elinympäristössään tapahtuvia muutoksia hankkii tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla ja tutkimalla ja erilaisia lähdeaineistoja käyttämällä tekee havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä kuvailee, vertailee ja luokittelee havaintojaan tekee yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita lukee ja laatii yksinkertaisia karttoja sekä käyttää kartastoa esittää eri tavoin ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa käyttää niitä käsitteitä, joiden avulla ympäristöä sekä niihin kuuluvia ilmiöitä ja kohteita kuvataan ja selitetään suojelee luontoa ja säästää energiavaroja kehittää psyykkistä ja fyysistä itsetuntemustaan, itsensä ja muiden arvostamista ja sosiaalista osaamista oppii terveyden edistämiseen, terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä ja toimintatapoja sekä tekemään terveyttä edistäviä valintoja toimii ympäristössään turvallisesti ja itseään suojellen sekä noudattaa annettuja ohjeita koulussa, lähiympäristössä ja liikenteessä. Keskeiset sisällöt Eliöt ja elinympäristöt erilaisia elinympäristöjä ja eliöiden sopeutuminen niihin erityisesti kiinnitetään huomiota erilaisiin vesielinympäristöihin kasvien ja eläinten elämänvaiheita vesien kasveja ja eläimiä ruoan alkuperä ja tuottaminen Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana maaston keskeiset piirteet ja kartta kerrataan ja syvennetään kartanlukutaitoa kotiseutu ja oma maakunta, niiden luonnonolot ja maisemat sekä rakennettu ympäristö ja ihmisen toiminta Ylöjärven ja Pirkanmaan luonnonoloja, maisemaa ja niiden erityispiirteitä tarkastellaan osana muuta Suomea ja Pohjolaa, rakennettuun ympäristöön ja ihmisen toimintaan kiinnitetään myös huomiota Suomi, Pohjoismaat ja muut lähialueet sekä maapallo ihmisen elinpaikkana Suomen, Pohjoismaiden ja Baltian maiden tarkastelemista, Pohjolan sijainti maapallolla ja sijainnin vaikutuksia elinpaikkaamme Ympäristön ilmiöitä ääneen ja valoon liittyviä ilmiöitä sekä kuulon ja näön suojelu esimerkiksi äänen ja valon eteneminen ja heijastuminen, varjon muodostuminen, kuulon ja näön suojelun merkitys lämpöön liittyvien ilmiöitä ja lämmön lähteitä lämpöilmiöiden tutkiminen, kuten lämpötilan mittaaminen, lämmön siirtyminen ja lämmittäminen, tutustutaan lämmön lähteisiin magneettisia ja sähköisiä ilmiöitä

11 magneettisiin ja sähköisiin ilmiöihin, kuten kompassiin, hankaussähköön ja virtapiiriin tutustuminen yksinkertaisten tutkimusten ja välineiden avulla keskustellaan kodissa käytettävistä sähkölaitteista, niiden käyttöön liittyvistä vaaroista sekä sähkölaitteiden turvallisesta käytöstä Ympäristön aineita arkielämään kuuluvia aineita ja materiaaleja sekä niiden säästävä käyttö ja kierrätys ilman ominaisuuksia sekä palaminen ja paloturvallisuus ilman ominaisuuksien tutkimista palamisen ja paloturvallisuuden avulla veden ominaisuuksia ja olomuodon muutokset, veden käyttö ja kiertokulku luonnossa tutkitaan yksinkertaisten kokeiden avulla veden ominaisuuksia ja olomuotojen muutoksia veden käyttö ja kiertokulku luonnossa Ihminen ja terveys omasta terveydestä huolehtiminen ja arkipäivän terveystottumukset kiinnitetään huomiota terveellisiin elämäntapoihin sairastaminen ja tavallisimpia lasten sairauksia, toimiminen hätätilanteissa ja yksinkertaiset ensiaputoimet perheen ja ystävyyden, tunteiden tunnistamisen ja vuorovaikutuksen merkitys hyvinvoinnille ja mielenterveydelle Turvallisuus kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy, fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen, oman koulun turvallisuus, liikennekäyttäytyminen ja vaaratilanteiden välttäminen, koti- ja vapaa-ajan tapaturmat sopimukset ja säännöt, hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen, rahan käyttö ja toisen omaisuuden kunnioittaminen USKONTO vuosiviikkotuntia:1 oppii luottamusta elämään ja itseensä, pyrkii kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden sekä näkemään uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä. tutustuu Uuteen testamenttiin, Jeesuksen elämään ja opetuksiin. ymmärtää kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren välisen yhteyden. tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan. oppii omien tunteiden ja kokemusten jakamista. Keskeiset sisällöt Luottamus ja turvallisuus Jumala Isänä ja Luojana, Jeesuksen opetukset Jumalan huolenpidosta. Arvokas ja ainutlaatuinen elämä Toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus, valintojen tekeminen ja vastuullisuus. Teemaan liittyviä Raamatun kertomuksia.

12 Raamatun kertomuksia ja opetuksia Jeesuksen elämä ja opetukset, Isä meidän rukous. Eettisyyteen kasvaminen Yhdessä elämisen kysymykset ja oikeudenmukaisuus. Luterilaisen kirkon elämä Luterilaisen kirkon käsitys Jumalasta, armosta, pelastuksesta ja Raamatusta ELÄMÄNKATSOMUSTIETO vuosiviikkotuntia: 1 Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä etsiä ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan ja kasvaa kohtaamaan epävarmuutta sekä kehittää taitojaan ilmaista itseään kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan ja oppia huomaamaan kohtaamiensa arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja käyttämään eettisen ajattelun taitoja tutustua suvaitsevaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteisiin ja oppia kantamaan vastuuta itsestään sekä luonnosta tutustua lähiympäristönsä katsomuksiin ja kulttuureihin. Keskeiset sisällöt Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu toisen kohtaaminen ja hänen asemaansa asettautuminen hyvä, oikea ja väärä, oikean ja väärän erottaminen, ihmisen hyvyys ystävyyden sisältö ja merkitys elämässä oikeudenmukaisuus, oikeudenmukaisuuden toteutuminen jokapäiväisessä elämässä ajattelun vapaus, suvaitsevaisuus ja syrjintä arvo ja normi. Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti kuka olen ja mitä osaan erilaisia elämäntapoja, suvaitsevaisuus ja monikulttuurisuus suomalainen kulttuuri ja suomalaiset kulttuurivähemmistöt elämänkatsomus, uskomus, luulo, tieto ja ymmärrys, erilaisia elämän- ja maailmankatsomuksia. Yhteisö ja ihmisoikeudet yhteiselämän perusteita, sääntö, sopimus, lupaus, luottamus, rehellisyys ja reiluus, kultainen sääntö lasten oikeudet, oikeus ja velvollisuus tasa-arvo ja rauha etiikan perusteita, teon moraalinen oikeutus, teon tarkoitus ja seuraus, oman elämäni eettisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja. Ihminen ja maailma ympäristö ja luonto, eloton ja elävä, kauneus luonnossa

13 elämän erilaisia muotoja, syntymä, elämä ja kuolema luonnossa luonnon tulevaisuus ja kestävä kehitys. USKONTO vuosiviikkotuntia: 1-2 Aihekokonaisuudet Ihmisenä kasvamista korostetaan ottamalla toiset huomioon ryhmässä, ohjataan pitkäjänteisten yhteismusisointitaitojen kehittymiseen. Kulttuuri-identiteettiä kehitetään ottamalla ohjelmistoon suomalaista musiikkia sekä musiikkia muista kulttuureista. Viestintätaidoissa korostetaan omien ajatusten ja tunteiden ilmaisua. oppii käyttämään luontevasti omaa ääntään ja ilmaisemaan itseään laulaen, soittaen ja liikkuen yksin sekä ryhmässä. toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä sekä musiikin kuuntelijana kuuntelemaan ja havainnoimaan aktiivisesti musiikkia tutustumaan musiikillisen maailman monimuotoisuuteen. Keskeiset sisällöt Laulu ja äänenkäyttö Monipuolisia äänenkäytön harjoituksia kokien laulamisen iloa ikäkauteen sopivaa lauluohjelmistoa, laululeikkejä, osa ohjelmistosta ulkoa tutustumista moniäänisyyteen, kaanon. Musisointi Yhteismusisointia mahdollisuuksien mukaan, sekä omien ratkaisujen keksimistä keho-, rytmi- ja luokkasoittimien avulla musiikkiin eläytymistä liikkeen avulla. Musiikintuntemus Monenlaista ikäkauteen sopivaa eläytyvää kuuntelua eri aikakausilta, vuodenajoilta ja eri musiikin lajeista sekä kuuntelukokemuksen ilmaisua verbaalisesti ja kuvallisesti musiikin käsitteiden ja peruselementtien rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, sointiväri, muoto- mukaan ottamista oman kokemisen (esim. kuuntelun, liikunnan, musisoinnin ja improvisoinnin) kautta ikäkauden mukaan. KUVATAIDE oppii kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja: havaintojen tekoa, mielikuvien

14 prosessointia, kuvittelun, keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun taitoja, esteettisten valintojen tekoa ja niiden perustelua sekä omien tavoitteiden asettelua kuvan tekemisen ja tilan rakentamisen taitoja ja materiaalin tuntemusta tarkastelemaan ja arvostamaan omia ja toisten tekemiä kuvia ja keskustelemaan niistä harjoitellen kuvataiteen peruskäsitteiden käyttöä sekä arvostamaan erilaisia näkemyksiä taiteesta ja kuvallisesta viestinnästä tuntemaan oman kulttuurinsa ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien kuvallista perinnettä, nykytaidetta, suomalaista rakennusperinnettä sekä oman kotipaikkakuntansa tärkeitä rakennuksia ja luonnonympäristöjä, arkkitehtuuria ja muotoilua arvioimaan ympäristönsä esteettisiä arvoja, viihtyisyyttä ja toimivuutta tarkastelemaan eri medioiden merkitystä omassa elämässään kuvallisen viestinnän välineiden käyttöä ja ymmärtämään todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja. Keskeiset sisällöt Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu kuvallisia ilmaisutapoja, tekniikoita ja materiaaleja: maalaamista, piirtämistä, grafiikkaa, muovailua ja rakentelua kuvasommittelun perusteita: piste, viiva, tila, muoto, väri, rytmi, jännite, tasapaino, liike, aika kuvien tarkastelua ja arviointia sekä kuvataiteen käsitteiden käytön harjoittelua kuvista keskusteltaessa Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen museo- tai taidenäyttelyvierailuja ja taiteilijan työhön tutustumista taidekuvien tarkastelua tekemällä omia kuvia ja keskustelemalla kuvista Suomen kultakauden mestareita, esimerkkejä eri aikakausien ja kulttuurien taiteesta ja nykytaiteesta ohjattua tutustumista tietoverkon kulttuuripalveluihin Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu luontoon, rakennuksiin ja rakennusperintöön tutustumista ja niiden kuvaamista, sekä ympäristön muutosten tunnistamista esineiden tarkastelua sekä ympäristösuunnitelmien tai pienoismallien valmistamista Media ja kuvaviestintä kuvakerronnan perusteita: tarinasta kuvaksi, lähikuva ja yleiskuva, kuvan ja tekstin yhdistäminen sarjakuva, valokuva tai video ja digitaalinen kuva tietokonepelien, elokuvien ja sarjakuvien visuaalisten viestien kriittistä tarkastelua ja tutkimista

15 KÄSITYÖ vuosiviikkotuntia: 2 oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön perustekniikoita ja tuotesuunnittelua sekä harjaantuu niiden edellyttämissä taidoissa, jolloin hänen ajattelun taitonsa ja luovuutensa kehittyvät oppii avaruudellista hahmottamista suunnittelussaan ja työskentelyssään oppii valmistamaan, huoltamaan ja korjaamaan arkipäivän käytännöllisiä tuotteita oppii ottamaan vastuuta omasta esineympäristöstään ja ymmärtää, että tuotteilla on elinkaari oppii vähitellen hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessin tutustuu arkielämään liittyvään teknologiaan oppii arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä. Teknisen työn keskeiset sisällöt PUUTYÖ poikki- ja halkisahaus erikseen viivaa pitkin suorakulman käyttö pylväsporakoneella poraus kappale kiinnittäen naula- ja ruuviliitos talttausharjoituksia höyläysharjoituksia viilan ja hiomapaperin käyttö karkeasta hienompaan pintakäsittelyä petsaamalla, polttokuvioimalla ja lakkaamalla liimaus ja liimauspuristimen käyttö METALLITYÖ ohuen pellin leikkaus sekä muotoilu taivuttamalla SÄHKÖ- JA paristolla toimivan laitteen rakentaminen ELEKTRONIIKKATYÖ TEKNOLOGIA oman polkupyörän huolto siistimällä, rengaspaineet tarkistamalla ja säätämällä istuimen ja ohjaustangon korkeus tarkistetaan pyörän turvallisuuslaitteet pieniä ongelmanratkaisutehtäviä Tekstiilityön keskeiset sisällöt SUUNNITTELU suunnittelee värejä, muotoja, esteettisiä ominaisuuksia ja toimivuutta. opettelee perustelemaan tehtyjä valintoja. Kuvallisten toteutustapojen lisäksi voidaan hyödyntää sanallisia keinoja.

16 OMPELU LANKATYÖT KANKAANKORISTELU TEKSTIILITIETO Vahvistetaan ompelukoneen käyttötaitoja. Ompelutöitä tehdessään oppilas harjaantuu käyttämään laajemmin ompeluun liittyviä työvälineitä sekä tietää saumanvaran ja huolittelun merkityksen. harjoittelee neulonnan työotteita, oppii oikean silmukan ja edestakaisneuleen. Motorisen taidon vakiinnuttua hän opettelee silmukoiden luomisen, neuleen päättämisen ja lankojen päättelyn. Tekstiilitöissä käytettävää materiaalia voidaan koristella käsintai ompelukonekirjonnalla. Käsinkirjonnassa käytetään tavanomaisimpia pistoja, konekirjontatyössä kirjotun pinnan muodostaa koneompeleet. Syvennetään ja laajennetaan materiaali- työväline- ja menetelmätietoutta. Esille otetaan myös tekstiilituotteen korjaus, kunnostus ja silitys. LIIKUNTA vuosiviikkotunteja: 2 oppii monipuolisesti motorisia perustaitoja ja saa virikkeitä harrastaa liikuntaa oppii hyvinvointia edistäviä ja turvallisia liikuntatapoja sekä perusuimataidon harjaantuu sekä itsenäisen työskentelyn taidoissaan että yhteistyötaidoissaan ilman keskinäisen kilpailun korostumista oppii toimimaan sovittujen ohjeiden mukaan ja reilun pelin hengessä. oppii toimimaan pitkäjänteisesti ja suhtautumaan realistisesti omiin suorituksiinsa. huolehtii itsenäisesti asianmukaisesta pukeutumisesta ja omasta hygieniastaan liikuntatunneilla. oppii käyttäytymään turvallisesti liikenteessä kokee liikunnan ja oppimisen iloa Keskeiset sisällöt juoksua, hyppyjä, heittoja sekä niiden soveltamista liikuntamuotoihin voimistelua ilman välineitä, välineillä ja telineillä musiikki- ja ilmaisuliikuntaa sekä tansseja leikki-, viite-, pienpelejä ja eri palloilulajeja luontoliikuntaa talviliikuntaa veteen totuttautumista ja uintiharjoituksia liikunnallisia leikkejä Perusliikunta ja yleisurheilu juoksua moni eri tavoin esim. nopeutta ja suuntaa vaihdellen, juoksuleikkejä ja viestejä.

17 hyppäämistä monella eri tavalla esim. tasaponnistuksella ja yhdellä jalalla ponnistaen, pituushypyn alkeet. pallonheitto Suunnistus etäisyyksien arvioiminen karttamerkkien tunnistaminen maastosuunnistus Voimistelu hyppääminen esim. jännehyppy, x-hyppy ja kerähyppy nojahyppyjä esim. haarahyppy ja kyykkyhyppy tasapainottaminen staattisissa asennoissa esim. kulmaistunta, niskaseisonta heilunta oiko- ja kohoasennossa ja irrotusheilunta musiikkiliikunta Palloilu tavallisimmat ulko- ja sisäpallopelit viitepeleineen/sovelletuin säännöin pallonkäsittelyharjoituksia yhteistoiminnan ja reilun pelin ajattelun kehittäminen Hiihto suksien hallintaan liittyviä taitoja, mäkien nousut ja laskut, jarrutus: esim. tasapainottelut ja painonsiirrot, haaranousu, aurajarrutus ja laskuasento luisteluhiihdon hahmottelua Luistelu eteen- ja taaksepäin luistelu sivuttaisjarrutus kaukalopallon/ringeten perustaitoharjoittelua, viitepelejä Uinti veteenmeno ja hyppääminen, hyppy jalat edellä altaan reunalta sukeltaminen, esineiden hakua erisyvyisissä vesissä krooliuinnin harjoittelu OPPILAANOHJAUS vuosiviikkotuntia: 0 Toteutetaan eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä.

18 Tiedonhankinta ja -käsittelyvalmiuksien kehittäminen Opiskelutaidot yhteistoiminnallinen oppiminen itsenäiseen ja vastuulliseen työntekoon ohjaaminen Itsetuntemus A2 kielen valinnan ohjaus

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 3. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 3. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 3. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT ÄIDINKIELI...3...3...3 Vuorovaikutustaidot...3 Tekstinymmärtäminen...3 Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen...3 Tiedonhallintataidot...3

Lisätiedot

5. ja 6. vuosiluokalla ympäristö- ja luonnontiedon ala eriytyy biologian ja maantiedon sekä fysiikan ja kemian erillisiksi oppiaineiksi.

5. ja 6. vuosiluokalla ympäristö- ja luonnontiedon ala eriytyy biologian ja maantiedon sekä fysiikan ja kemian erillisiksi oppiaineiksi. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO Ympäristö- ja luonnontieto on oppiaine, joka rakentuu biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan ympäristöön

Lisätiedot

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-5) elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-5) elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma Perusopetuksen (vuosiluokat 1-5) elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma Deutsche Schule Helsinki / Helsingin Saksalainen koulu Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Elämänkatsomustieto

Lisätiedot

7.7 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO VUOSILUOKAT 1-4

7.7 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO VUOSILUOKAT 1-4 7.7 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO VUOSILUOKAT 1-4 Ympäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu aineryhmä, jonka opetukseen sisältyy

Lisätiedot

Liikunta. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Vuosiluokka: 3 Vuosiviikkotuntia: 2

Liikunta. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Vuosiluokka: 3 Vuosiviikkotuntia: 2 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Liikunta Liikunnanopetuksen päämääränä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata oppilasta ymmärtämään

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

7.12 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

7.12 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 7.12 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja.

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja. KUVATAIDE Kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä on ymmärtää

Lisätiedot

1 lk Tavoitteet. 2 lk Tavoitteet

1 lk Tavoitteet. 2 lk Tavoitteet MATEMATIIKKA Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen.

Lisätiedot

7 Matematiikka. 3. luokka

7 Matematiikka. 3. luokka 7 Matematiikka Matematiikka on tapa hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Lapsi löytää ja omaksuu leikin, toiminnan sekä keskustelujen avulla matemaattisia käsitteitä, termejä, symboleja ja periaatteita.

Lisätiedot

kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen, tutustuminen 60-järjestelmään kellonaikojen avulla

kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen, tutustuminen 60-järjestelmään kellonaikojen avulla 7.6.1 MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 3 5 Vuosiluokkien 3 5 matematiikan opetuksen ydintehtävinä ovat matemaattisen ajattelun kehittäminen, matemaattisten ajattelumallien oppimisen pohjustaminen, lukukäsitteen

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oppilas oppii Luvut ja laskutoimitukset Geometria Mittaaminen ja taulukot ymmärtämään lukukäsitteen ja oppii käyttämään

Oppilas oppii Luvut ja laskutoimitukset Geometria Mittaaminen ja taulukot ymmärtämään lukukäsitteen ja oppii käyttämään 101 7.3.4 Matematiikka Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen.

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan.

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan. VUOSILUOKAT 6 9 Vuosiluokkien 6 9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä ja tarjota riittävät perusvalmiudet. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA MATEMATIIKKA Matematiikka on tapa hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa ja tapa ajatella. Matemaattiset kokemukset ovat olennaisia lapsen ajattelun kehittymiselle.

Lisätiedot

7.12 Elämänkatsomustieto ja esiopetuksen etiikka ja katsomus

7.12 Elämänkatsomustieto ja esiopetuksen etiikka ja katsomus 7.11.2 Muut uskonnot Muiden uskontojen opetuksessa noudatetaan edellä esitettyjen uskontojen opetussuunnitelmien perusteiden periaatteita, erityisesti kaikille uskontosidonnaisille ryhmille laadittuja

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

Matematiikka. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

Matematiikka. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.4. Matematiikka Koulumme matematiikan opetus antaa oppilaalle välineitä ja taitoja ratkaista arkipäivän ongelmia matemaattisen ajattelun avulla. Opetus tarjoaa oppilaalle välineen oppia tunnistamaan

Lisätiedot

9.2.5. Ympäristö ja luonnontieto

9.2.5. Ympäristö ja luonnontieto 9.2.5. Ympäristö ja luonnontieto Ympäristö ja luonnontieto koostuu biologiasta, maantiedosta, kemiasta ja fysiikasta ja terveystiedosta. Koulumme ympäristö ja luonnontiedon opetuksen tavoitteena on, että

Lisätiedot

Biologia ja maantieto

Biologia ja maantieto 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Biologia ja maantieto VUOSILUOKAT 5-6 Biologian opetuksessa tutkitaan elämää ja sen ilmiöitä. Opetus järjestetään siten, että oppilas oppii tunnistamaan eliölajeja. Ymmärtämään

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet Musiikki Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6

9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6 9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6 Biologian opetuksen avulla oppilas oppii tuntemaan luonnon moninaisuutta, ihmisen toimintaa, ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä itseään. Oma vastuu itsestä

Lisätiedot

Media ja kuvaviestintä

Media ja kuvaviestintä 7.16 KUVATAIDE Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä

Lisätiedot

Opetuksen ydintehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja antaa hänelle välineitä tutkia ja rakentaa elämänkatsomustaan ja maailmankuvaansa.

Opetuksen ydintehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja antaa hänelle välineitä tutkia ja rakentaa elämänkatsomustaan ja maailmankuvaansa. 9.2.12 Elämänkatsomustieto Johdanto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon

Lisätiedot

5. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT

5. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT 5. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT ÄIDINKIELI...3...3 Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat...3 Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy...3 Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää

Lisätiedot

Matematiikka. 1. luokka 2. luokka. yksinumeroinen - kaksinumeroinen - lukujonoja, hajottaminen ja kokoaminen kolminumeroinen konkreettisin välinein

Matematiikka. 1. luokka 2. luokka. yksinumeroinen - kaksinumeroinen - lukujonoja, hajottaminen ja kokoaminen kolminumeroinen konkreettisin välinein 40 Matematiikka 7.6 Matematiikka M atematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien

Lisätiedot

1. 2. vuosiluokat 3. 4. vuosiluokat 5. 6. vuosiluokat. Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu

1. 2. vuosiluokat 3. 4. vuosiluokat 5. 6. vuosiluokat. Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Elämänkatsomustiedon tehtävänä on tarjota oppilaille aineksia oman elämänkatsomuksensa rakentamiseen ja tukea heidän katsomuksellisesti laaja-alaista kehitystään. Elämänkatsomustiedon

Lisätiedot

7.2.8. ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

7.2.8. ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 7.2.8. ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 185 Elämänkatsomustieto on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedossa ihmiset

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 Ennakkotehtävä Mitä yläluokalle tulevan oppilaan pitäisi

Lisätiedot

akku alkuaine antiikki arkkitehtuuri arvo aurinkokunta basso biologia diagrammi ekosysteemi elektroniikka elinympäristö eliö eläin elämä elämänkatsomus energia eräretki esihistoria evoluutio fotosynteesi

Lisätiedot

Ympäristö- ja luonnontieto

Ympäristö- ja luonnontieto YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO 1-2 UUSITTU VERSIO Ympäristö- ja luonnontieto VUOSILUOKAT 1 4 Ympäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Musiikki (OPS perusteet, 23 )

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Musiikki (OPS perusteet, 23 ) 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Musiikki (OPS perusteet, 23 ) Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Oppilas oppii Luvut ja laskutoimitukset Geometria Mittaaminen ja taulukot ymmärtämään lukukäsitteen ja oppii käyttämään

Oppilas oppii Luvut ja laskutoimitukset Geometria Mittaaminen ja taulukot ymmärtämään lukukäsitteen ja oppii käyttämään 6.3.4 Matematiikka Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen.

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

9.2.9. Uskonto. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

9.2.9. Uskonto. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.9. Uskonto Uskonnon opetuksen tavoitteena on tarjota oppilaalle tietoja ja taitoja, joiden avulla hän rakentaa kulttuuri identiteettiään ja ymmärtää ja hyväksyy erilaisuutta. Oppilaat perehtyvät suomalaiseen

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

Lapsi työskentelee ja oppii

Lapsi työskentelee ja oppii Lapsi työskentelee ja oppii Esiopetukseen ilmoittautuvien lasten vanhemmille suunnattu kysely keväällä 2015 Kyselyn aiheina: Lapsen työskentelytavat, lapsi oppii parhaiten, lastani kiinnostaa, toivoisin,

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 TAVOITTEET oppii ymmärtämään tavallisimpia sanoja ja fraaseja sekä yksinkertaisia tekstejä vastaamaan itseään ja lähiympäristöään

Lisätiedot

Luokka 0-1. Vertailua (Luokka 0-1) Lukukäsite ja luvut 0-10 (Luokka 0-1) Yhteen- ja vähennyslasku 0-5 (Luokka 0-1)

Luokka 0-1. Vertailua (Luokka 0-1) Lukukäsite ja luvut 0-10 (Luokka 0-1) Yhteen- ja vähennyslasku 0-5 (Luokka 0-1) Lasku-Lassin maatila - Harjoituslista Sivu 1 / 20 Luokka 0-1 Vertailua (Luokka 0-1) 1. Etsi erilainen Kuvavalinta 2. Mikä ei kuulu joukkoon? Kuvavalinta 3. Pitempi, lyhyempi Kuvavalinta 4. Mikä ei kuulu

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito harjaantuu ja laajenee sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun

Lisätiedot

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA

A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA A1 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa

Lisätiedot

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen.

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. Musiikki Musiikin opetus perustuu opettajan työtään varten määrittelemiin käsityksiin musiikista tiedonalana. Musiikkipedagogiset valinnat opettaja tekee koulun arvoperustan, yleisten oppimis- ja tiedonkäsitysten

Lisätiedot

S5-S9 L1, L2, L4, L5, L6, L7 havaintojensa pohjalta kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään muille

S5-S9 L1, L2, L4, L5, L6, L7 havaintojensa pohjalta kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään muille MATEMATIIKKA Oppiaineen tehtävä Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

LIIKUNTA. 1. ja 2. vuosiluokka

LIIKUNTA. 1. ja 2. vuosiluokka LIIKUNTA Liikunnan opetuksen päämääränä on antaa oppilaille sellaisia taitoja, tietoja ja kokemuksia, joiden pohjalta on mahdollista omaksua liikunnallinen elämäntapa. Opetuksen tehtävänä on vaikuttaa

Lisätiedot

MAS- linjan matematiikan kurssit

MAS- linjan matematiikan kurssit Muutokset Vantaankosken koulun Matemaattis-luonnontieteellisen linjan (MAS) opetussuunnitelmaan lukuvuonna 2012 2013 aloittavista 7. luokista alkaen Kurssisisällöt ja -ajoitus ovat muuttuneet matematiikan

Lisätiedot

Matematiikka. 1. luokka 2. luokka. Tavoitteet Oppilas

Matematiikka. 1. luokka 2. luokka. Tavoitteet Oppilas Matematiikka Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen.

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI 2013 2014 TOINEN KOTIMAINEN KIELI B-KIELI Ruotsi B-kielenä Tavoitteet Kieli Oppilas osaa kommunikoida ruotsiksi tavallisissa

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan.

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Maantieto Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetuksen tulee kehittää oppilaiden maantieteellistä maailmankuvaa

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017

VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017 VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017 IDEASTA TUOTTEEKSI Tehdään uutta tai muunnellaan vanhaa designin hengessä. Tavoitteena kaunis tuote, jolla on käyttötarkoitus. T1 ohjata oppilasta tutustumaan

Lisätiedot

Minecraft -iltapäiväkerho. Aihekokonaisuudet:

Minecraft -iltapäiväkerho. Aihekokonaisuudet: 1 Minecraft -iltapäiväkerho Kerhotoiminnan tarkoituksena on edistää myönteisten harrastusten viriämistä sekä antaa oppilaalle mahdollisuus muuhunkin kuin tavanomaiseen koulutyöhön turvallisessa ja rauhallisessa

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Aiemmin opittu. Jakson tavoitteet. Ajankäyttö. Tutustu kirjaan!

Aiemmin opittu. Jakson tavoitteet. Ajankäyttö. Tutustu kirjaan! Aiemmin opittu Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan seuraavat lukuihin ja laskutoimituksiin liittyvät sisällöt on käsitelty vuosiluokilla 3 5: kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen, tutustuminen

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

TERVEYSTIEDON OPETUS VUOSILUOKILLA 1-6 OSANA YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETOA, BIOLOGIAA JA KEMIAA

TERVEYSTIEDON OPETUS VUOSILUOKILLA 1-6 OSANA YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETOA, BIOLOGIAA JA KEMIAA Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Terveystieto 1 VUOSILUOKAT 1 9 Terveystiedon opetus perustuu monitieteiseen tietoperustaan. Terveystiedon opetuksen tarkoitus on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

Perusopetus. tuntee ja osaa kirjoittaa opetellut kirjaimet. lukee lyhyitä sanoja. kirjoittaa lyhyitä sanoja. Matematiikka

Perusopetus. tuntee ja osaa kirjoittaa opetellut kirjaimet. lukee lyhyitä sanoja. kirjoittaa lyhyitä sanoja. Matematiikka Välitodistus 1. luokka syyslukukausi tuntee ja osaa kirjoittaa opetellut kirjaimet lukee lyhyitä sanoja kirjoittaa lyhyitä sanoja Lisäksi oppilas on opiskellut seuraavia oppiaineita: ympäristö- ja luonnontieto,

Lisätiedot

- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä

- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä VALINNAINEN KIELI (B2): KIINA B2-kiina Vuosiluokka: 8 Vuosiviikkotuntia: 2 TAVOITTEET Kielitaito Kuullun ymmärtäminen - oppii ymmärtämään helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä tervehdyksiä, kysymyksiä,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

LUOKKA 1 LUOKKA 2 lukumäärä, lukusana ja numerosymboli. yhteydet luonnollisilla luvuilla luonnollisilla luvuilla

LUOKKA 1 LUOKKA 2 lukumäärä, lukusana ja numerosymboli. yhteydet luonnollisilla luvuilla luonnollisilla luvuilla 7.2.3. MATEMATIIKKA 88 TAVOITTEET: : oppii keskittymään, kuuntelemaan ja kommunikoimaan sekä kehittämään ajattelemistaan; ymmärtää lukukäsitteen ja oppii siihen soveltuvia peruslaskutaitoja; oppii perustelemaan

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT MATEMATIIKKA

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT MATEMATIIKKA OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN MATEMATIIKKA 2013 2014 MATEMATIIKKA Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä

Lisätiedot

7.3.5 Ympäristö- ja luonnontieto

7.3.5 Ympäristö- ja luonnontieto 109 7.3.5 Ympäristö- ja luonnontieto Vuosiluokat 1 4 Ympäristö- ja luonnontiedon keskeisenä tavoitteena on, että oppilas oppii tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja ympäristöä, itseään ja muita ihmisiä sekä

Lisätiedot

Kuvataide voi aidosti herättää kiinnostuksen vieraita kulttuureita kohtaan samalla, kun se ohjaa oman kulttuurimme ymmärtämiseen ja arvostamiseen.

Kuvataide voi aidosti herättää kiinnostuksen vieraita kulttuureita kohtaan samalla, kun se ohjaa oman kulttuurimme ymmärtämiseen ja arvostamiseen. Kuvataide Aineen kuvaus Kuvataide on taideaine. Oppiminen kuvataiteessa merkitsee elämysten saamista uusien oivallusten löytämistä. Kuvataiteen avulla oppilas ilmaisee tunteitaan itselleen tärkeitä asioita,

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MUUTTUU UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MYÖTÄ? Seminaari perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista Opetushallitus 13.3.2015 FT tutkija Kati Mikkola, (HY, SKS) kati.m.mikkola@helsinki.fi

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: 9.8. MATEMATIIKKA Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Sisältöalueita on jaettu eri vuosiluokille Pisarakirjasarjan jaottelun pohjalta (luokka-aste suluissa)

Sisältöalueita on jaettu eri vuosiluokille Pisarakirjasarjan jaottelun pohjalta (luokka-aste suluissa) AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / YMPÄRISTÖOPPI Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Ympäristöopin opetus jäsennetään kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan oppilaiden omaa ympäristöä sekä oppilaita ja

Lisätiedot

USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO USKONTO Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen. Uskontoa käsitellään yhtenä inhimillisen

Lisätiedot

A 1 kieli englanti. Aihekokonaisuudet sisältyvät luontevasti kieltenopetukseen. Ne tulevat käsitellyiksi sisällöissä ja työtavoissa.

A 1 kieli englanti. Aihekokonaisuudet sisältyvät luontevasti kieltenopetukseen. Ne tulevat käsitellyiksi sisällöissä ja työtavoissa. A 1 kieli englanti Englannin kielen opetus antaa oppilaalle valmiuksia selviytyä kansainvälistyvässä maailmassa ja hyödyntää teknistyvän maailman mahdollisuuksia. Kielitaidon osa-alueet ovat puhuminen,

Lisätiedot

Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7 9. 7.lk

Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7 9. 7.lk Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto 9.10 b Maantieto Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Oppilaiden Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % Vanhemmat 1061 33 3,1 %

Oppilaiden Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % Vanhemmat 1061 33 3,1 % Oppilaiden lkm Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % 1061 33 3,1 % Muu Oppilaan tausta ei ole taakka Vähemmistökulttuurien tuntemus Oman kulttuurin arvostaminen Yhteisen päätöksenteon

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Vuosiluokilla 5-6 biologian ja maantiedon opetukseen integroidaan myös terveystiedon opetusta.

Vuosiluokilla 5-6 biologian ja maantiedon opetukseen integroidaan myös terveystiedon opetusta. BIOLOGIA JA MAANTIETO Biologian opetuksessa tutkitaan elämää ja sen ilmiöitä. oppii tunnistamaan eliölajeja, ymmärtämään eliöiden ja niiden elinympäristöjen välistä vuorovaikutusta sekä arvostamaan ja

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot