ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7.2.8. ELÄMÄNKATSOMUSTIETO"

Transkriptio

1 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 185 Elämänkatsomustieto on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriolentoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä kanssakäymisessään. Opetuksessa nähdään katsomukset, inhimilliset käytännöt ja niitä koskevat merkitykset yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten järkiperäistä kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa elämäänsä. Perusopetuksessa elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Elämänkatsomustiedon opetus tukee kasvua täysivaltaiseen demokraattiseen kansalaisuuteen, joka maapalloistuvassa ja nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa edellyttää laaja-alaisia tietoja ja taitoja. Tämä merkitsee oppilaan katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamista sekä eettisen ajattelu- ja toimintakyvyn kehittämistä. Elämänkatsomustiedon opetusta ohjaa käsitys oppilaan mahdollisuudesta kasvaa vapaiksi, tasa-arvoisiksi ja kriittisiksi hyvän elämän rakentajiksi. Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteena on ikäkauteen soveltuvalla tavalla edistää oppilaan pyrkimystä; etsiä ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan oppien hahmottamaan kokonaisuuksia, kasvaen kohtaamaan epävarmuutta ja kehittäen taitojaan ilmaista itseään; kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan oppien huomaamaan kohtaamiensa arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja käyttämään eettisen ajattelun taitoja ja katsomuksellista harkintaa; omaksua ja sisäistää ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, maailman laajuisen oikeuden- mukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteita kantaen vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta; laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään. Jokaisen opetusryhmäkohtaisen oppikokonaisuuden tulee sisältää aineksia seuraavista aihepiireistä. Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu LUOKAT 1-2 Minä ja muut: yhteistyö. Toisen asemaan asettautuminen. hyvä, oikea ja väärä: Oikean ja väärän erottaminen. Ihmisen hyvyys. Ystävyys: Ystävyyden sisältö. Ystävyyden merkitys elämässä. Oikeudenmukaisuus: Oikeudenmukaisuuden toteutuminen jokapäiväisessä elämässä. Rikkaus ja köyhyys maailmassa. Ajattelun vapaus: Uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapaus, suvaitsevaisuus ja syrjintä. Hyvä elämä: Arvo ja normi. Vastuu ja vapaus elämässä.

2 186 Itsetuntemus ja kulttuuriidentiteetti Kuka olen ja mitä osaan: Elämänvaiheet ja toiveet. Erilaisuus ja suvaitsevaisuus: Suhtautuminen erilaisuuteen Erilaisia elämäntapoja: Elämäntapojen kohtaaminen ja monikulttuurisuus. Kulttuuri: Suomalainen kulttuuri ja suomalaiset kulttuurivähemmistöt. Maailman kulttuuriperintö. Elämänkatsomus: Uskomus, luulo, tieto ja ymmärrys. Maailmankuva, maailmankatsomus ja elämänkatsomus. Erilaisia elämän- ja maailmankatsomuksia. Yhteisö ja ihmisoikeudet Kotona ja koulussa Yhteiselämän perusteita: Sääntö, sopimus, lupaus, luottamus, rehellisyys ja reiluus. Kultainen sääntö. Lasten oikeudet: Oikeus ja laki. Oikeus ja velvollisuus. Tasa-arvo ja rauha: Demokraattinen päätöksenteko. Tulevaisuuden maailma. Etiikan perusteita: Teon moraalinen oikeutus. Teon tarkoitus ja seuraus. Oman elämäni eettisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja. Ihminen ja luonto Ympäristö ja luonto: Eloton ja elävä luonto. Kauneus luonnossa. Elämän synty ja kehitys: Kertomuksia maailman synnystä, Maa ja maailmankaikkeus, elämän erilaisia muotoja. Syntymä ja kuolema luonnossa. Luonnon tulevaisuus ja kestävä kehitys: Erilaiset aikakäsitykset ja niiden merkitys ihmisten elämässä. Maailmanperintö ja ympäristö. Käsityksiä ihmisen ja luonnon suhteesta: Humanistinen, utilistinen, mystinen ja luontokeskeinen. Erilaisia ympäristöjärjestöjä. KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ (ARVOSANA 8) OSAAMISESTA LUOKILLA 1-4 LUOKKA 1 olet mukana ET-opetukseen liittyvissä toimissa (tarinat, sadut, laulut, leikit, keskustelut jne.) LUOKKA 2 osallistut aktiivisesti toimintaan ET-tunneilla

3 LUOKKA 3 osaat tunnistaa oikeita ja vääriä asioita, ymmärrät hyvän ja pahan välisiä eroja jokapäiväisessä elämässä tunnet asioita jotka kuluvat hyvään ystävyyteen tiedät mitä on uskonnon- ja ajattelunvapaus sekä mitä on suvaitsevaisuus osallistut aktiivisesti toimintaan oppitunneilla teet kotitehtäväsi säännöllisesti ja huolellisesti 187 LUOKKA 4 tunnet yhteiselämän perusteita. Tiedät mitä on sääntö, sopimus, lupaus, luottamus, rehellisyys, reiluus ja kultainen sääntö. tunnet pääpiirteittäin mitä ovat lait, oikeudet ja velvollisuudet sekä oikeudenmukaisuus. osallistut aktiivisesti toimintaan oppitunneilla teet kotitehtäväsi säännöllisesti ja huolellisesti KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ (ARVOSANA 8) OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu Itsetuntemus ja kulttuuriidentiteetti Käsitteiden hallinta ja käyttö kykenee arvioimaan teon moraalista oikeutusta ja erilaisten tilanteiden moraalisia vaatimuksia tietää tekevänsä väärin toimiessaan vastoin omaksumiaan periaatteita tunnistaa katsomuksellisia kysymyksiä osaa käyttää melko johdonmukaisesti oppiaineen keskeisiä käsitteitä (esim. elämänkatsomus, kulttuuri, vähemmistö) Yhteisö ja ihmisoikeudet oppilas tuntee ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden ja maailman laajuisen oikeudenmukaisuuden periaatteita Tiedon hankinta ja soveltaminen ymmärtää että konflikteihin on löydettävissä väkivallattomia ratkaisuja hyväksyy erilaisten toimintalähtökohtien olemassaolon pystyy hahmottamaan katsomusvapauden merkityksen omassa elämässään osaa hahmottaa suomalaisuuden osana maailman kulttuurista monimuotoisuutta rohkenee esittää omia näkemyksiään ja ymmärtää että näkemyksiä tulee perustella ymmärtää yhteisten pelisääntöjen merkityksen ymmärtää yksilöllisen vastuullisuuden, ja sen että yksilö kuuluu erilaisiin yhteisöihin

4 188 Ihminen ja luonto oppilas tuntee erilaisia maailmaa ja ihmisen paikkaa siinä koskevia selityksiä ja ymmärtää niiden tarkoituksen ymmärtää luonnon ja ympäristön tärkeyden ihmiselle osaa toimia luontoa kunnioittaen ja on omaksunut luonnon- suojelun ja kestävän kehityksen periaatteita. LUOKAT 6-9 Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteena on ikäkauteen soveltuvalla tavalla edistää oppilaan pyrkimystä etsiä ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan oppien hahmottamaan kokonaisuuksia, kasvaen kohtaamaan epävarmuutta ja kehittäen taitojaan ilmaista itseään ja elämänkatsomustaan kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan oppien huomaamaan kohtaamiensa arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja käyttämään eettisen ajattelun taitoja ja katsomuksellista harkintaa omaksua ja sisäistää ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, maailman laajuisen oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteita kantaen vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään oppien tuntemaan eri kulttuureissa tärkeinä pidettyjä arvoja, uskomusjärjestelmiä ja elämän- katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustoja ja välittymistä, sekä oppii arvioimaan tieteiden vaikutusta elämäntapaamme. Jokainen oppikokonaisuus toteuttaa neljää aihepiiriä: ihmissuhteet ja moraalinen kasvu, itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti, yhteisö ja ihmisoikeudet sekä ihminen ja luonto. Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta yhteiskuntateorian perusteet demokratia kestävä kehitys politiikka toimiminen kansalaisena Katsomusten maailma katsomusten historiaa katsomusvapaus luonnollinen ja yliluonnollinen uskonto ja uskonnottomuus

5 oma elämänkatsomus 189 Kulttuuri kulttuurin tutkimus kulttuuri ja yhteisö kulttuuri ja luonto suomalainen kulttuuri suvaitsevaisuus Etiikka ja hyvä elämä etiikan pääsuuntia ja peruskysymyksiä ihmisoikeusetiikka ympäristöetiikka monikulttuurisuus eettisenä kysymyksenä nuoren moraalinen kasvu Tulevaisuus tulevaisuuden tutkiminen maailmaperintö luonnon tulevaisuus minun tulevaisuuteni toimiminen tulevaisuuden hyväksi

6 PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu Itsetuntemus ja kulttuuriidentiteetti Yhteisö ja ihmisoikeudet Ihminen ja luonto Käsitteiden hallinta ja käyttö osaa nähdä yhteyden arvovalintojen ja hyvän elämän välillä tunnistaa etiikan peruskäsitteiden näkökulman kuten teon tahallisuuden, tekijän tarkoituksen, teon seurauksien huomioon ottamisen, vastuun ja oikeuksien näkökulmat kykenee tunnistamaan moraalidilemmasta eettisen näkökulman ja esittämään siihen eettisen ratkaisun tunnistaa ja osaa nimetä keskeisten maailmankatsomusten ja kulttuurien olennaisia piirteitä ja kehityskulkuja kykenee suhteuttamaan erilaisia kulttuurisia käsitteitä ja symboleja eri katsomusperinteisiin ymmärtää sekulaarin ja uskonnollisen katsomuksen eron tuntee ihmis- ja kansalaisoikeuksien pääpiirteet sekä kykenee selittämään niiden eron hahmottaa yksilön eettisen näkökulman suhteessa yhteisöön pystyy perustelemaan oikeuksien ja velvollisuuksien keskinäisen riippuvuuden tuntee vaihtoehtoisia ja vastakkaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä ymmärtää kestävän kehityksen periaatteita tuntee ympäristöetiikan lähtökohtia Tiedon hankinta ja soveltaminen oppilas kykenee havainnoimaan eettisiä ulottuvuuksia arkipäivästä, taiteesta, mediasta sekä muilta elämän alueilta, ja kykenee perustelemaan eron eettisesti kehittyneemmän ja kehittymättömämmän arvion välillä jollakin edellä mainitulla alueella oppilas osaa tarkoituksenmukaisella tavalla käyttää oppimiaan kulttuuriin liittyviä käsitteitä ja hankkimaan tietoa erilaisista katsomuksista tunnistaa ihmis- ja kansalaisoikeuksien loukkauksia. Hän osaa arvioida erilaisten tasa-arvo ja oikeusvaatimusten perusteita tuntee nyky-yhteiskunnan ongelmia ja pystyy esittämään sekä optimistisia että pessimistisiä näkemyksiä tulevaisuudesta osaa arvioida yksilön eettistä näkökulmaa suhteessa ympäristöön ymmärtää yhteiskunnallisten ratkaisujen pitkän tähtäimen vaikutuksia.

7 KRITEERIT ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON MUILLE ARVOSANOILLE Erinomainen 9 Kiitettävä 7 Tyydyttävä 6 Kohtalainen 5 Heikko 4 Hylätty hyvin aktiivinen, tukee opetusta mm. hyvien kysymysten avulla, on ilmeisen kiinnostunut aiheesta, osallistuu aktiivisesti ja osoittaa eritystä harrastaneisuutta aihepiiriä kohtaan osoittaa kokeissa hallitsevansa oppisisällöt kiitettävästi, osaa etsiä ja soveltaa tietoja, uskaltaa kertoa perustellut mielipiteensä osaa hahmottaa oleelliset asiat suurista kokonaisuuksista yritteliäs, vastuuntuntoinen, säännöllinen ja huolellinen opiskeluun liittyvien tehtävien suorittaminen osallistuu aktiivisesti, on kiinnostunut aiheesta osoittaa kokeessa hallitsevansa oppisisällöt kiitettävästi, osaa etsiä ja soveltaa tietoa, uskaltaa kertoa omat perustellut mielipiteensä vastuuntuntoinen, säännöllinen ja huolellinen opiskeluun liittyvien tehtävien suorittaminen kohtalaisen aktiivinen, hahmottaa keskeisimmät asiat työskentelee keskittyneesti ohjeiden mukaan säännöllinen opiskeluun liittyvien tehtävien suorittaminen ei jaksa osallistua kuin hetkittäin, osallistuminen lähinnä mekaanista mutta tarkoituksenmukaista osaa tärkeät pääasiat, vaikeuksia oleellisten asioiden löytämisessä opiskeluun liittyvien tehtävien suorittaminen satunnaista ei jaksa juuri seurata opetusta, viikkotyö olematon tiedot hajanaisia ja puutteellisia opiskeluun liittyvien tehtävien tekeminen hyvin satunnaista koenumerot ala-arvoisia, ei seuraa opetusta, häiritsee tiedot hyvin puutteellisia, ei tee opiskeluun liittyviä tehtäviä

8 ITSEARVIOINTI 192 OHJEET Kurssin alussa täytä tavoitteesi vasempaan sarakkeeseen. Keskimmäisen sarakkeen täytät kurssin lopussa arvioidessasi opiskelusi toteutumista. Opettajan arvioinnin saat oikeanpuoleiseen sarakkeeseen. Ympyröi sopiva vaihtoehto 1 = harvoin 2 = yleensä 3 = aina säännöllisesti Työskentely Toteutuminen Tavoite oma arvio opettajan arvio Tulen ajoissa tunnille Tuon opiskelutarvikkeeni mukanani Seuraan opetusta Osallistun opetukseen Luen läksyt joka tunniksi Annan muille työrauhan Asennoidun opiskeluun myönteisesti Arvostan omaa työtäni