Ilomantsin Kunta - Kunnanhallitus. 1. Kunnanvaltuuston asettamat tavoitteet ja tietojen anto vuonna 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilomantsin Kunta - Kunnanhallitus. 1. Kunnanvaltuuston asettamat tavoitteet ja tietojen anto vuonna 2015"

Transkriptio

1 1 KONSERNIOHJE 1. Kunnanvaltuuston asettamat tavoitteet ja tietojen anto vuonna 2015 Tytäryhtiöiden on raportoitava Ilomantsin kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen raportti elokuun lopun tilanteen mukaisena on toimitettava kunnan hallitukselle mennessä. Raportti joulukuun lopun tilanteen mukaisena toimitetaan kunnanhallitukselle tammikuun loppuun mennessä. Tämän lisäksi tytäryhtiöiden tulee toimittaa kuntaan talousarvio, investointi- ja toimintasuunnitelma. Ilomantsin kunnan tytäryhtiöitä tulee johtaa tuloksellisesti ja kilpailukykyisesti ja yhtiöiden riskien hallinta tulee olla kunnossa. Kunnanhallitus voi antaa konserniohjeita tytäryhtiölleen talousarviovuoden aikana silloin, kun se katsoo ohjeistuksen olevan tarpeellista. Ilomantsin kunnanvaltuusto on hyväksynyt konserniyhtiöilleen seuraavat tavoitteet ja mittarit vuodelle 2015: Ilonet Oy:n menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat: Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Ilomantsin Lämpö Oy:n liiketoiminta on vuokrattu Vapo Oy:lle väliseksi ajaksi. Yhtiön toiminta tänä aikana on osakeyhtiölain mukaisia välttämättömiä rutiineja lukuun ottamatta minimitasolla. Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Asunto-osakeyhtiöiden suuri riski piilee tyhjenevissä vuokra-asunnoissa, myös kirkonkylän keskustan alueella. Asuntojen kysyntä ja tarjonta on pidettävä hallinnassa. Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalojen tervehdyttämisohjelman mukaisia toimenpiteitä jatketaan vuoden 2015 aikana. Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalot, Asunto Oy Ilomantsin Leppärinteen ja Asunto Oy Naarvantalon menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat: Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Tilojen hallinta Tyhjien asuntojen määrä < 5 %

2 2 Kiinteistö Oy Ilomantsin Liikekeskus, Kiinteistö Oy Virastotalojen ja Kiinteistö Oy Taistelijan Talon menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat: Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Omistaja ohjaa konserniyhtiöitään tarkemmin vuosittain annettavissa konserniohjeessa sekä evästämällä yhtiökokousedustajia. Yhteisöjen tulee 1) ilmoittaa tulevista rahoitus- ja lainatarpeistaan hallintojohtajalle. 2) käsitellä ja hyväksyä nämä Ilomantsin kunnanhallituksen antamat konserniohjeet hallintoelimissään. 3) hyödyntää toiminnassaan Joensuun seudun hankintatoimea. Hankintatoimi kilpailuttaa valmiiksi kuntien ja konserniyhtiöiden käyttöön aineita ja tarvikkeita yms. Yhteisön hallituksen/ hallituksen puheenjohtajan on hankittava kunnan/ konsernijohdon ennakkokäsitys seuraaviin toimenpiteisiin 1) yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen 2) toimintaan nähden merkittävät investoinnit 3) kiinteistö- ja yrityskaupat 4) merkittävä lainanotto 5) periaatteelliset tai taloudellisesti merkittävät sopimukset ja toiminnan laajakantoiset muutokset 6) yhtiökokoukselle tehtävä voitonjakoehdotus, mikäli se poikkeaa yhtiön noudattamasta tavanomaisesta voitonjakokäytännöstä 7) yhteisön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan taikka saneerausmenettelyyn hakeutuminen. 2. Ohje konsernitilinpäätöksen laatimista varten Ilomantsin kunnan on sisällytettävä vuoden 2014 laadittavaan tilinpäätökseen konsernitilinpäätös liitteineen. Konsernin ohje ja toimintakertomusohje sekä Ilomantsin kunnan käyttöomaisuuden ryhmittely ja poistosuunnitelma on liitteenä. Tytäryhteisöjen tulee itse eliminoida tyttärien väliset saatavat ja velat. Tilinpäätös: Tilinpäätöksessä on seuraavat tiedot: pitkä tase, tulos- ja rahoituslaskelma sekä liitetiedot, toimintakertomus. Liitteenä on ohjeita konsernitilinpäätöstä varten.

3 3 Muut yhteisön omistajat: Yhteisön on ilmoitettava lisäksi muut yhteisön omistajat kuin kunta ja heidän omistusosuutensa ja äänivaltansa. Mikäli muita omistajia on enemmän kuin viisi, riittää että alle 10 %:n omistukset ilmoitetaan yhtenä summatietona. Konsernisaamisten ja velkojen täsmäytys: Konserniyhtiöiden keskinäiset saamiset ja velat täsmäytetään tilanteen mukaisesti. Kunta lähettää tytäryhteisöille saldo-otteet kirjanpitonsa mukaisista keskinäisistä eristä. Vastaanottaja vertaa saldon omaan kirjanpitoonsa, ja palauttaa saldo-otteen vahvistettuna takaisin kuntaa kirjanpitoyksikköön viimeistään mennessä. Saldoilmoitukset lähetetään erikseen myöhemmin. Ilmoitusaika: Yhteisöjen omat tilinpäätökset ja yhteisöjen konsernitilinpäätökset sekä toimintakertomukset on toimitettava kuntaan mennessä. Tiedot on toimitettava sähköisesti käyttäen Raindancen konsernilaskennan tietojen keruulomakkeita. Lomakkeet toimitetaan sähköpostilla konserniyhtiöille. Laskentasihteeri Mirja Kukkonen antaa konserniyhtiön edustajille opastusta sähköisten lomakkeiden käytöstä tarvittaessa. Tilinpäätökset, joissa on tilintarkastajan tilinpäätösmerkinnät, on toimitettava kuntaan myöhemmin. Yhteyshenkilöt: hallintojohtaja Hilkka Ikonen puh , sähköposti ja laskentasihteeri Mirja Kukkonen puh , sähköposti Kunkin yhdisteltävän yhteisön on ilmoitettava tilinpäätöksestä vastuullisen nimi ja hänen puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa ilmoitusajan loppuun mennessä. 3. Konserniohjeen soveltaminen Ilomantsin kuntakonserniin kuuluvat seuraavat yhteisöt sekä määräämisvallan peruste: Kuntayhtymät: Nimi Omistusosuus-% 1. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 3,39 2. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 3,50 3. Pohjois-Karjalan liitto 4,29 Kuntaenemmistöiset yhteisöt: Nimi Omistusosuus-% 1. As Oy Ilomantsin Leppärinne 70,50 2. As Oy Naarvantalo 54,72 3. Ilomantsin Lämpö 94,17

4 4 4. Ilonet Oy 100,00 5. Kiinteistö Oy Ilomantsin Virastotalo 71,32 6. Kiinteistö Oy Pogostan vuokratalot 100,00 7. Kiinteistö Oy Taistelijan talo 77,83 8. Kiinteistö Oy Ilomantsin Liikekeskus 90,40 Osakkuusyhteisöt (kunnan osuus 20-50%): Nimi Omistusosuus %: 1. As Oy Ilomantsin Kalevanrivi 34,12 2. As Oy Ilomantsin Sissipolku 24,97 3. As Oy Ilomantsin Soihtulanrivit 29,51 4. As Oy Ilomantsin Yrittäjät 37,30 5. Kiinteistö Oy Kalevanpirtti 49,78 Osakkuusyhteisöjen on toimitettava tilinpäätös kunnalle. Jakelu: Kuntakonserniin kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukset ja kirjanpitovastaavat

5 5 KONSERNITILIPÄÄTÖS 2014 HUOMIOITAVIA ASIOITA VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSESSÄ! Erityisen tärkeää on saada tieto erikseen emon ja tyttärien keskinäisistä saatavista ja veloista. Kuntakonsernitilinpäätökseen sisältyy konsernitase, konsernituloslaskelma, konsernin rahoituslaskelma ja liitetiedot KONSERNITULOSLASKELMA Sisäiset liiketapahtumat! Rahoitustuottojen ja kulujen erittely korkotuotot muut rahoitustuotot korkokulut muut rahoituskulut RAHOITUSLASKELMA Tuloslaskelman ja taseen perusteella ERITELTÄVÄT TIEDOT Pysyvien vastaavien hyödykkeet sekä osakkeet ja osuudet 1.1. investointimenot rahoitusosuudet pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (tasearvon mukaan) Poistot, muuntaminen suunnitelman mukaisiksi, ellei yhteisö ole kirjannut SUMU - poistoja =Pysyvien vastaavien hyödykkeet sekä osakkeet ja osuudet Edelliset yhteensä, josta erikseen konsernin sisäiset Taseen erittelyistä: antolainasaamisten lisäykset antolainasaamisten vähennykset pitkäaikaisten lainojen lisäys pitkäaikaisten lainojen vähennys lyhytaikaisten lainojen muutos SISÄISET LIIKETAPAHTUMAT! Myös liittymismaksut!

6 6 LIITETIEDOT Emon tuloslaskelman liitetiedot lähtökohtana Erityinen huomio vastuisiin ja vastuusitoumuksiin huom. sisäiset! Mirja Kukkonen

7 7 YHTEISÖN NIMI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Toimintakertomus on osa osakeyhtiön virallista tilinpäätöstä. Sen tehtävänä on sanallisessa muodossa täydentää tulos- ja rahoituslaskelmaa, tasetta ja liitetietoja. Siinä annetaan myös tiettyjä osakeyhtiölain erityisesti vaatimia tietoja. Seuraavat asiakokonaisuudet (otsikoita voi muuttaa tarpeen mukaan) tulee sisältyä osakeyhtiön toimintakertomukseen, mikäli tiedot ovat olemassa: Emoyhteisön nimi Tytäryhtiön toimintakertomuksessa tulee mainita emäyhteisön nimi. Yhtiön tilan ja tuloksen arvostelemista varten tärkeät seikat Lain tässä tarkoittamat tiedot ovat aina yhtiökohtaisia, jolloin kussakin tapauksessa yhtiössä joudutaan erikseen ratkaisemaan, mitkä ovat sellaisia tärkeitä seikkoja, josta tulisi mainita toimintakertomuksessa. Tarkoitettuja asiakokonaisuuksia voivat olla mm. tuloskehitys ja siihen vaikuttaneet tekijät, toimintaympäristön muutokset, rahoitustilanne ja investoinnit. Liiketoiminnoissa tapahtuneet olennaiset muutokset tilikauden aikana Liiketoiminnoissa tapahtuneet olennaiset muutoksen tilikauden päättymisen jälkeen Arvio liiketoiminnan kehittymisestä alkaneella tilikaudella Yhtiön johdon tulee esittää arvionsa liiketoimintojen kehittymisestä alkaneen tilikauden aikana. Tämä tarkoittaa arviota koko alkaneen tilikauden liiketoimintojen kehityksestä, ei siis pelkästään edellisen tilikauden päättymisen jälkeen tilinpäätöksen laadintaan mennessä tapahtunutta kehitystä. Informaatio sisältää arvion esim. liikevaihdon ja tilikauden tuloksen kehittymisestä. Tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuus Jos on olennaisessa määrin, niin esitetään tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut esim. kokonaiskuluihin nähden. Tilikauden aikana syntyneet konserninsuhteet ja toimeenpannut sulautumiset Jos on tapahtunut, niin lyhyt selostus. Osakepääoman korottaminen Jos yhtiö on päättänyt korottaa osakepääomaansa uusmerkinnällä tai ottaa optio- tai velkakirjalainan siten, että osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketaan, tulee yhtiön toimintakertomuksessa antaa selvitys, miten poikkeaminen vaikutti omistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

8 8 Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Tässä ilmoitetaan yhtiön palveluksessa olevien henkilöiden keskimääräinen luku tilikauden aikana. Vertailutietona esitetään myös edellisen tilikauden vastaava luku. Lukumäärä lasketaan tilivuodelta siten, että kuukausien loppusummat lasketaan yhteen ja näin saatu summa jaetaan kahdellatoista. Yhtiöissä, joissa henkilökunnan määrä vaihtelee vain vähän, lasketaan alku- ja loppuvuoden lukumäärien keskiarvo. Jos osapäivätyöntekijöitä käytetään paljon, lasketaan kaikki tilikauden työtunnit yhteen ja jaetaan yhteissumma kokoaikaisen työntekijän teoreettisella kokonaistuntimäärällä. Tällöin ilmoitetaan lisäinformaationa myös todellinen henkilölukumäärä keskimäärin. Palkat, palkkiot ja korvaukset Toimintakertomuksessa ilmoitetaan erikseen yhteissummina yhtiön johdolle (hallitus, toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja) ja muille yhtiön palveluksessa oleville tilikauden aikana maksetut palkat, palkkiot ja muut korvaukset. Palkkoihin ja palkkioihin luetaan mm. varsinaiset palkat, provisiot, osapalkkiot, lomakorvaukset, lomaltapaluurahat sekä muut mahdolliset korvaukset. Toimintakertomuksessa esitetään tilikauden aikana maksetut eli kassaperusteiset palkat. Vertailutietona esitetään myös edellisen tilikauden vastaava luku. Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista Toimintakertomuksessa on suositeltavaa kertoa yhtiön organisaatiosta sekä antaa tietoja yhtiön johdosta ja tilintarkastajista. Mahdolliset toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenten muutokset tulee ilmoittaa. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä tai tappioiden kattamisesta

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan konserniohjeet Nurmijärven kunnan konserniohjeet Valtuusto 13.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnan omistajapolitiikka. 2 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite.. 3 3. Soveltamisala.. 3 4. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen...

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-846-0 (nid.) ISBN 978-952-213-847-7 (pdf)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 1. Sairaanhoitopiirin omistajapolitiikka Kuntayhtymän omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kuntayhtymän pitkäjänteinen

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Helsinki 2012 ISBN 978-952-213-984-9 (nid.) ISBN 978-952-213-985-6 (pdf) 3.

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen

KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen Kunnanhallitus 24.11.2014 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 MÄNTSÄLÄN KUNNAN KONSERNIOHJE Sisällysluettelo 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 2. Konserniohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9 Seinäjoen kaup pungin KONSERNIOHJE 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleisosa 1.1 Kuntakonsernin määritelmä ja muut konserniin liittyvät keskeiset käsitteet 2 1.2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Konserniohjeen

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2014 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3. Kaupunginhallituksen 19 23.03.2015 konsernijaosto Kaupunginhallitus 139 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 46 27.04.2015 Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILIN PÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma 14-15

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 1 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 3 1.3

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 24 SISÄLLYSLUETTELO 2 Tietoja osakkeenomistajille 14 Tuloslaskelma 4 Toimitusjohtajan katsaus 15 Tase 5 Toimintaympäristö 24 17 Rahoituslaskelma 7 Konsernirakenne 18 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas Y m p ä r i s t ö o p a s 70 Ulla Tuominen - Sinikka Alanen - Ulla-Maija Sirviö Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas HELSINKI 2000 Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö Ympäristöopas 70 Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto Ohje 1 (28) Sisällys Johdanto... 1 RAY3752 Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista... 5 RAY 3752A Selvitys avustuksen saajan yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista... 10 RAY 3752B Selvitys avustuksen

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma 16 Oman pääoman muutokset

Lisätiedot