Vesiensuojelurakenteet ja päästöt vesiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesiensuojelurakenteet ja päästöt vesiin"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/261/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Rekisuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellään nro 10/0078/3 uudelleen käsiteltäväksi palauttama asia, Multia K-S Ekoturve Oy Vapaudenkatu 74 B JYVÄSKYLÄ VIRANOMAISIA KOSKEVA MERKINTÄ ASIAN AIKAISEMMAT VAIHEET LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka fax Wolffintie 35 PL 200, Vaasa Ympäristölupavirastot on lakkautettu Aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) mukaan ympäristölupa-asiat kuuluvat aluehallintoviraston toimialaan. Aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen (906/2009) mukaan Keski-Suomen maakunta kuuluu Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen. Itä-Suomen ympäristölupavirasto K-S Ekoturve Oy on jättänyt Itä-Suomen ympäristölupavirastoon Rekisuon turvetuotantoaluetta koskevan ympäristölupahakemuksen. Ympäristölupavirasto on myöntänyt päätöksellään nro 165/08/1 ympäristöluvan Rekisuon 74 ha:n turvetuotantoalueelle. Päätöksen mukaan luvan saajan on maksettava Keski-Suomen TE-keskukselle vuosittain 500 euroa kalatalousmaksua. Ympäristölupaviraston päätöksessä on ollut seuraavat vesiensuojelurakenteita ja päästöjä vesiin (lupamääräykset 1 4) sekä päästöjä ilmaan ja melua (lupamääräykset 5 ja 6) koskevat lupamääräykset: Vesiensuojelurakenteet ja päästöt vesiin 1. Turvetuotantoalueen vedet on johdettava vesiensuojelurakenteiden kautta Pihkasenpuroon. Vesiensuojelurakenteina tuotantoalueella ovat hakemuksen mukaisesti mitoitetut sarkaojat, kokoojaojat ja laskeutusaltaat (2 kpl á 600 m 2 ) sekä sulan maan aikana (noin ) pumppauksella toimiva pintavalutus-

2 2 kenttä. Talviaikainen ohivirtaus on toteutettava laskeutusaltaiden jälkeen niitä yhdistävän jakolaatikon kautta. Sarkaojien päissä on oltava lietesyvennykset, lietteenpidättimet ja päisteputket. Ojastot on siten toteutettava, että kaikkien sarkaojien vedet johdetaan kokoomaojien kautta laskeutusaltaisiin ympärivuotisesti. Laskeutusaltaat on varustettava pintapuomilla. Tuotantoalueen ulkopuoliset vedet on johdettava eristysojissa tuotantoalueen ohi. Paikoissa, joissa eristysojat kulkevat tuotantokentän läpi, tulee niiden varsille jättää vähintään 5 metrin levyiset suojavyöhykkeet (joissa tuotantotoimintaa ei saa harjoittaa). Eristysojiin on tehtävä lietesyvennykset ja kokoojaojien yhtymäkohdan ja jakolaatikon väliin on tehtävä virtaamansäätöpato. Ympäristölupavirastoon toimitetun täydennyksen liitekartan (1:10000) osoittamilta alueilta voidaan johtaa tuotantoalueen ulkopuolisia vesiä noin 9,5 ha:n alueelta vesiensuojelurakenteiden ja pintavalutuskentän kautta Pihkasenpuroon. Kaikkien edellä mainittujen vesiensuojelurakenteiden on oltava käytössä ennen turvetuotannon aloittamista. Ennen tuotantotoiminnan aloittamista on Keski-Suomen ympäristökeskukselle varattava mahdollisuus tarkastaa vesiensuojelurakenteet ja niiden toimivuus. 2. Vesiensuojelurakenteisiin voidaan niiden toiminnan tehostamiseksi tehdä sellaisia Keski-Suomen ympäristökeskuksen hyväksymiä muutoksia, jotka eivät vähennä niiden tehoa ja joilla ei ole haitallisia vaikutuksia yleiseen tai yksityiseen etuun. 3. Pintavalutuskenttä, laskeutusaltaat sekä sarkaojien lietesyvennykset on pidettävä jatkuvasti kunnossa. Pintavalutuskentällä olevat ojat on tukittava siten, että oikovirtaukset estetään. Penkereitä tehtäessä ja ojia tukittaessa kentän pintaa ei saa rikkoa. Kentän toimintaa on seurattava tuotantoaikana jatkuvasti ja sen toiminta on tarkistettava heti kevättulvan jälkeen ja syksyllä tuotantokauden päätyttyä. Mahdolliset puutteet on korjattava välittömästi. Laskeutusaltaat ja sarkaojien lietesyvennykset on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa tuotantokauden päättyessä. Altaista poistettava liete ei saa päästä vesistöön. Ojien ja laskeutusaltaiden kunto on tarkastettava säännöllisesti ja mahdolliset puutteet on korjattava viipymättä. Muut rakenteet kuten lietteenpidättimet ja pintapuomit on pidettävä kunnossa. Tuotantotoiminta on muutenkin suunniteltava ja järjestettävä siten, että vesistökuormitus jää mahdollisimman vähäiseksi. 4. Turvepaksuudeltaan alle 0,5 m olevilla tuotantoalueilla kivennäismaahan kaivettuja sarkaojia ei tarvitse puhdistaa joka vuosi. Ojien kuntoa ja lietteen kertymistä on seurattava ja ojat on puhdistettava tarpeen mukaan. Päästöt ilmaan ja melu 5. Tuotannossa on käytettävä mahdollisimman vähän pölyä aiheuttavia koneita, laitteita ja työmenetelmiä. Tuotantoalueen ja Väärämäentien väliin tulee jättää 10 metrin levyinen metsäinen suoja-alue. Tuotantoalueella on oltava tuulen suunnan osoittava tuulipussi. Kuljetuksiin käytettävät ajoneuvot on kuormattava niin, että kuorma ei voi pölytä häiritsevästi. 6. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää lähimmässä melulle altistuvassa asuinrakennuksen pihapiirissä ekvivalenttitasoa (L Aeq ) 55 db klo 7 22 eikä 50 db (LAeq) klo Luvan saajan on laite- ja työmenetelmä-

3 Vaasan hallinto-oikeus 3 valinnoilla sekä töiden ajoituksella estettävä näiden meluarvojen ylittyminen. _ Vaasan hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä nro 10/0078/3 kumonnut ympäristölupaviraston asiassa antaman päätöksen ja palauttanut asian Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti: "Uoman siirtäminen Aiotun turvetuotantoalueen läpi virtaa Pihkasenpuro, joka suunnitelmakartan mukaan on tarkoitus siirtää tuotantoalueen ulkopuolelle. Asiakirjoista ei ilmene, onko uoma vesilain 1 luvun 2 :ssä tarkoitettu vesistö ja onko se luonnontilainen. Hakijan tulee tämän takia täydentää hakemusta selvityksellä Pihkasenpuron nykytilasta. Vesilain 1 luvun 17 a :n 1 momentin säännöksen perusteella luonnontilaista, muuna kuin vesistönä pidettävää uomaa ei saa muuttaa niin, että uoman säilyminen luonnontilaisena vaarantuu. Mahdollinen vesilain 1 luvun 17 a :n 2 momentin (88/2000) edellyttämä poikkeamisen myöntäminen tai vesilain 1 luvun 15 :ään perustuva tarve vesilain edellyttämään lupaan vesistön muuttamiskiellon perusteella ja mahdollinen lupa on ratkaistava turvetuotannon ympäristöluvan yhteydessä. Selvitykset ja suunnitelma Pengerjoen valuma-alueella on tällä hetkellä turvetuotannossa tai lupakäsittelyssä yhteensä noin 665 hehtaaria turvetuotantoalueita. Tuotantoalueen pinta-ala on noin 3,3 % Vekurinjoen valuma-alueen pinta-alasta. Pengerjoen vesi on rehevää, ruskeaa ja humuspitoista. Keski-Suomen työ- ja elinkeinokeskus on vastineessaan katsonut, että kuormitetulla Pengerjoen valuma-alueella tulisi harkita pintavalutusta tehokkaampia vesienkäsittelymenetelmiä. Myös Keski-Suomen ympäristökeskus on ympäristölupavirastolle antamassa lausunnossaan edellyttänyt, että Rekisuon vedet johdetaan myös talvella perustasoa tehokkaampien vesiensuojelumenetelmien kautta alapuoliseen vesistöön. Tarkkailutulosten perusteella turvetuotannon päästöistä merkittävä osa aiheutuu sulan maan ajan ulkopuolella. Tuotantoalueen kuivatusvedet on tarkoitus käsitellä pintavalutuksella sulan maan aikana. Suunnitelman mukaisen pintavalutuskentän pinta-ala on 3,2 hehtaaria ja sen valuma-alue noin 77 hehtaaria. Pinta-alaltaan kenttä täyttää mitoitusohjeen (vähintään 3,8% valuma-alueesta). Suunnitelmasta on pääteltävissä, että koko pintavalutuskenttä ei tule toimimaan tehokkaasti, koska vesi ei leviä tasaisesti pintavalutuskentän kiilamaiseen länsipäähän, jossa myös veden kulkumatka jakoputkesta keräilyojaan jää lyhyeksi. Pintavalutuskentän ja laskeutusaltaiden välissä oleva Pihkasenpuro toimii suunnitelman mukaan turvetuotantoalueen eristysojana. Suunnitelmassa ei ole varauduttu mahdolliseen tulvaan, joka vaarantaisi sekä pintavalutuskentän että altaiden toiminnan. Tulvaa vastaan mahdollisesti tarvittavat penkereet supistaisivat pintavalutuskenttää. Hakemuksen perusteella on epävarmaa, riittävätkö suunnitellun pintavalutuskentän mitoitus ja toiminta estämään alapuolisen vesistön pilaantumisen. Siihen nähden, että Pengerjoen vesistö on jo nykyisen ravinnekuormi-

4 4 tuksen takia rehevöitynyt, uudella turvetuotantoalueella tulee ensisijaisesti edellyttää kuivatusvesien ympärivuotista käsittelyä pintavalutuksella tai muulla vastaavalla menetelmällä. Hakemusta on tältä osin täydennettävä niin, että vesienkäsittelyn mitoitus ja toimivuus varmistuvat ja että puhdistuksen teho on riittävä myös vuositasolla. Suunnitelman mukaan Rekisuon kuivatusvedet johdetaan laskuojaa myöten Pihkasenpuroon ja edelleen Vekurinjoen kautta Pengerjokeen, joka laskee Jämsänveteen. Hakemuksessa ei ole esitetty tietoa alapuolisen vesialueen omistuksesta, vesistö- tai vedenlaatutietoja eikä tietoja Pihkasenpuron, Vekurinojan eikä Pengerjoen kalastosta ja kalastuksesta. Hakemuksessa ei ole arvioitu hankkeen aiheuttamia pitoisuuslisäyksiä alapuolisessa vesistössä eikä hankkeen vaikutuksia alapuolisen vesistön kalastolle ja kalastukselle. Keski-Suomen ympäristökeskuksen ja Keski-Suomen työ- ja elinkeinokeskuksen ympäristölupavirastolle toimittamissa lausunnoissa on esitetty tietoa Pengerjoen veden laadusta ja arvioitu hankkeen vaikutuksia veden laatuun ja kalastoon. Viranomaisten esittämistä täydentävistä tiedoista huolimatta hallinto-oikeus pitää hakemusta puutteellisena. Hakemusta tulee tämän takia täydentää lupaharkinnan kannalta tarpeellisella selvityksellä purkuvesistöstä ja sen käytöstä sekä toiminnan vaikutuksista. Hakemuksessa on kerrottu yleistietoa turvetuotannon pöly- ja meluvaikutuksista ja esitetty Rekisuon turvetuotannon pölypäästöjen arvioitua leviämisaluetta. Arvioituun vaikutusalueeseen kuuluu Rekisuon pohjoispuoleinen asutus Vääräperässä. Rekisuon pohjoisimman lohkon luoteiskoillispuolella on kaksi vakituista asuntoa ja ainakin kaksi loma-asuntoa noin metrin etäisyydellä tuotantoalueen reunasta. Hallinto-oikeus arvioi, että myös turvetuotannon melu vaikuttaa mainituilla asunnoilla saakka. Tuotantoalueen ja asutuksen välistä etäisyyttä ja lupapäätöksessä määrättyjä toimintarajoituksia ei ennaltaehkäisy- ja varovaisuusperiaate huomioon ottaen voida pitää riittävinä estämään Rekisuon pohjoisimman tuotantoalueen luoteis-koillispuolella sijaitsevalle asutukselle aiheutuvaa pöly- ja melurasitusta. Tuotantoalueen ja lähiasutuksen väliset alueet eivät ole hakijan hallinnassa. Kiinteistön kuuluminen omistajalle, joka on vuokrannut aluetta turvetuotantoon, ei ole hyväksyttävä peruste sallia toiminta niin lähellä asutusta, että melu- tai pölypäästöistä aiheutuvia terveyshaittoja ei voida sulkea pois. Tämän takia, jos hakija jatkaa hakemustaan, tuotantoaluetta on supistettava, ellei hakija tarkempien selvitysten perusteella osoita, että asutukselle aiheutuva kohtuuton pöly- ja meluhaitta voidaan muulla tavoin estää. Päätelmä HAKEMUKSEN VIREILLETULO Hakemus on ollut puutteellinen ja siinä ei ole ollut riittäviä tietoja lupaharkinnan perusteeksi eikä asianosaisten vaikutusmahdollisuuksien kannalta, minkä vuoksi hallinto-oikeus on palauttanut asian lupavirastolle." Aluehallintoviraston varattua hakijalle mahdollisuuden täydentää hakemustaan Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen nro 10/0078/3 mukaisesti on hakija toimittanut hakemuksen täydennyksen aluehallintovirastoon. Hakemusta on täydennetty uudestaan

5 5 Hakemusta on selostettu tässä palauttamisen jälkeisessä käsittelyssä sekä toimitetun hakemussuunnitelman että ja toimitettujen hakemusten täydennysten perusteella. HAKEMUS Hakemus koskee Rekisuon uuden 74 ha:n turvetuotantoalueen toimintaa. Rekisuo sijaitsee Multian kunnan Sinervämäen kylässä noin 8 km Multian keskustasta kaakkoon. Tuotantoalue sijoittuu tiloille Kytösalo 1:54, Ylätalo 1:174, Pusulansalo 6:9 ja Vekuri 1:167. Lisäksi haetaan lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA HAKEMUKSEN SISÄLTÖ Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 7 d) kohdan mukaan luvanvaraista toimintaa on turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus, jos tuotantoalue on yli 10 hehtaaria. Aluehallintovirasto on ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 7 c) kohdan nojalla toimivaltainen viranomainen turvetuotantoa koskevassa asiassa. Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitustilanne Toiminta Rekisuon turvetuotannolle ei ole ympäristölupaa. Suunniteltu tuotantoalue on hakijan hallussa. Hallintaoikeus perustuu kauppakirjaan, esisopimuksiin ja vuokraoikeuden siirtosopimuksiin. Rekisuon alueella ei ole asema- tai yleiskaava. Rekisuon itäpuolella sijaitsevat lammet Mustiainen ja Valkeinen ovat Multian rantayleiskaavassa merkinnällä MY, maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Keski-Suomen maakuntakaavassa ei ole Rekisuota tai sen lähivaikutusaluetta koskevia merkintöjä. Yleiskuvaus toiminnasta Suunnitellun turvetuotantoalueen pinta-ala on 74 ha ja tuotannon tukialueiden (auma-, varikko- ja vesienkäsittelyalueet) pinta-ala noin 5 ha. Kunnostustyöt aloitetaan heti, kun toiminnalle on saatu ympäristölupa. Rekisuolla tuotetaan jyrsinturvetta imukeruuvaunulla ja mekaanisella vaunulla. Vuosittainen tuotantomäärä on noin m 3. Arvioitu tuotantoaika on 15 vuotta. Tuotantopäiviä on vuodessa Lisäksi kesällä on tuotantoa valmistelevia päiviä (tuotantojyrsimistä ja kääntelyä) päivää sekä kesäisin ja syksyisin tuotantoalueen kunnossapitotöitä 5 7 päivää. Tuotannossa käytetään syväjyrsintäkonetta, joka murskaa suokannot suoraan tuotantokentällä. Tuotantokentille jääneet vähäiset määrät irtokantoja

6 6 kerätään ja kuljetetaan auma-alueelle, josta ne toimitetaan pienpolttokäyttöön ja murskataan kuljetettavaksi lämpölaitoksiin. Vesien käsittely ja päästöt vesistöön Pöly, melu ja liikenne Vesienkäsittelymenetelmänä on sarkaoja-altaat lietteenpidättimineen, kaksi vierekkäistä laskeutusallasta ja pintavalutuskenttä. Kokoojaojiin rakennetaan virtausta säätelevät padot. Kuivatusvedet johdetaan laskeutusaltaisiin virtaamansäätöpadon ja jakolaatikon kautta. Ulkopuoliset vedet johdetaan eristysojissa tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohi. Vesienkäsittelyrakenteiden valuma-alueella on 10 ha tuotantoalueen ulkopuolista aluetta. Auma- ja varikkoalueet sijoittuvat eristysojien ulkopuolelle, mutta niiden valumavedet johdetaan rummulla eristysojan alitse reunaojiin. Laskeutusaltaat rakennetaan noin 1,3 kertaa yleistä mitoitusohjetta suuremmiksi. Pintavalutuskentän pinta-ala on 3,2 ha mikä on noin 3,8 % sen valuma-alueesta (84 ha, auma-alueiden pinta-alat eivät sisälly kyseiseen pinta-alaan). Kuivatusvedet pumpataan pumppausaltaasta pintavalutuskentälle sulan maan aikana (noin ) ja muina aikoina ne johdetaan laskeutusaltaista suoraan Pihkasenpuroon. Pumppaamossa käytetään pintavahdilla varustettavaa sähkötoimista pumppua. Pintavalutuskentällä olevat ojat tukitaan. Veden tasainen jakautuminen pintavalutuskentälle varmistetaan jako-ojan alapuolelle pintavalutuskentän yläreunaan rakennettavilla cm korkeilla patokynnyksillä ja jakoojasta kentälle päin asennettavien jakoputkien avulla. Pihkasenpuro kulkee laskeutusaltaiden ja pintavalutuskentän välissä. Pihkasenpuron molemmille puolille, puron ja vesienkäsittelyrakenteiden väliselle alueelle, rakennetaan tulvapengerrykset. Kuivatusvesien ympärivuotisesta pintavalutuskäsittelystä aiheutuu noin euron lisäkustannus. Hakijan arvion mukaan kustannuksiin verrattuna ympärivuotisella pumppauksella saatava hyöty jää hyvin vähäiseksi tai jopa heikentää vesienkäsittelymenetelmien tehoa. Vesienkäsittelyrakenteet otetaan käyttöön ennen kunnostustöiden aloittamista. Rakenteet säilytetään ja niitä hoidetaan tuotannon päätyttyä niin kauan kuin alueelta tulee haitallisessa määrin vesistökuormitusta. Rekisuon turvetuotannon vuosittaiset päästöt (netto) alapuoliseen vesistöön on keskimäärin kg kiintoainetta, 17 kg fosforia ja 512 kg typpeä. Tuotannon aiheuttama melu on melko vähäistä, suunnilleen maataloustuotantokoneisiin verrattavaa. Melua aiheutuu traktoreiden ja imuvaunun käytöstä sekä kuormauksesta ja kuljetuksesta. Mekaanisten vaunujen turpeen keräävät kuljettimet on suojakoteloitu ja imuvaunut on varustettu pölynerotussykloneilla. Kuormausvaiheessa pölyäminen on paikallista ja monikarhemenetelmän avulla sato voidaan kerä-

7 Varastointi ja jätteet 7 tä harvemmin. Lastauksen aiheuttama pölyäminen keskittyy lyhytjaksoisesti talvikauteen. Aumat sijoitetaan yli 400 metrin etäisyydelle asutuksesta. Alueelle johtaa olemassa oleva metsäautotie, minkä lisäksi rakennetaan uusi metsäautotie. Metsäautotieltä tehdään noin 0,5 km:n pistot aumaalueille. Turpeen kuljetus käyttökohteisiin tehdään pääosin syys-huhtikuun välisenä aikana noin päivänä vuodessa metsäteitä pitkin Multia Petäjävesi kantatielle (tie nro 18). Raskasta liikennettä täysperäkuormaautoilla tehdään Rekisuolta Jyväskylään keskimäärin 5 7 kuormaa/päivä. Työmaaliikenne (noin 5 henkilöautoa/päivä) tapahtuu kesäisin toukokuun alusta syyskuun puoleen väliin. Polttoainetta käytetään noin litraa vuodessa. Alueella on kaksi litran polttoainesäiliötä. Säiliöt säilytetään varikolla niille varatulla alueella. Voiteluöljyä käytetään litraa tuotantokauden aikana. Voiteluaineet säilytetään varikkoalueella 20 litran astioissa. Käytetyt öljyt ja öljyiset roskat kerätään jäteastioihin ja toimitetaan kaatopaikan kautta ongelmajätelaitokselle. Kuivia roskia ja papereita kertyy hakemuksen mukaan vähäisiä määriä, noin 200 litran jäteastia/tuotantokausi. Metalliromua kertyy vähäisiä määriä. Suurin osa metalliromusta uusiokäytetään omassa turvetuotannossa, loput viedään metalliromunkeräykseen. Aumamuovia käytetään keskimäärin kg tuotantokauden aikana. Muovijäte kerätään kasoihin, joista ne toimitetaan kaatopaikalle. Tuotantoalueelle on laadittu kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, jonka mukaan kaivannaisjätteet käytetään hyödyksi rakentamistoiminnassa tai energiana tai läjitetään alueelle. Kaivannaisjätteistä ei aiheudu haitallisia ympäristövaikutuksia. Paras käyttökelpoinen tekniikka ja ympäristön kannalta paras käytäntö Hakijan arvion mukaan toiminnassa sovelletaan kaikilta osiltaan Rekisuon olosuhteissa ympäristön kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa sekä parasta käytäntöä. Tuotantoalue, sen ympäristö ja toiminnan vaikutukset ympäristöön Tuotantoalueen nykytila Hakemus sisältää Rekisuon suunniteltua tuotantoaluetta koskevan luontoselvityksen. Maastokäynnit on tehty lokakuussa Rekisuon tuotantoalue sijoittuu erilaisista turvekankaista koostuvalle ojitetulle suolle. Luonnontilaisia suotyyppejä esiintyy vähän ja hyvin pieninä laikkuina. Lettojen osuus koko pinta-alasta on alle 0,1 %. Lettojen luonnontila on heikentynyt. Alueella ei ole todettu luonnonsuojelulain tai vesilain mukaisia luontotyyppejä tai alueellisesti uhanalaisten lajien esiintymiä. Alueella on havaittu maastokäynnillä lokakuussa 2007 pallopäärahkasammal, joka on Suomen kansainvälinen vastuulaji. Alueen linnustoa ei ole selvitetty.

8 8 Rekisuon pohjoisosassa sijaitsee lähde, joka ei ole luonnontilainen. Lähteen ympärille jätetään suojavyöhyke. Asutus ja maankäyttö Tuotantoalueen itä- ja kaakkoisosa rajoittuu Pihkasenpuroon, jota on ruopattu vuonna 1998 metsäojituksen vuoksi tilan Kytömäki 1:54 kohdalla. Ojitus on toteutettu Keski-Suomen Metsäkeskuksen suunnitelman mukaisesti. Pihkasenpuro toimii tuotantoalueen eristysojana ja kuivatusvesien laskuojana. Puron sijaintia ei muuteta nykyisestä hankkeen yhteydessä. Suunniteltua tuotantoaluetta ympäröi puusto, ainoastaan pohjoisosa rajoittuu tiehen. Alle 500 m:n etäisyydellä tuotantoalueesta on kaikkiaan 3 lomaasuntoa ja 2 ympärivuotista asuinrakennusta. Lähiasutus sijaitsee tuotantoalueesta luode-koillinen välisellä sektorilla, missä lähin ympärivuotisessa käytössä oleva asuinrakennus on noin 260 m luoteeseen ja lähin kesäasunto noin 180 m koilliseen tuotantoalueesta. Lisäksi tuotantoalueen eteläosan itäpuolella on yksi rakenteilla oleva asuinrakennus noin 460 m:n päässä tuotantoalueesta ja noin m:n päässä pintavalutuskentästä. Lähimmät peltoalueet sijaitsevat noin 150 m:n päässä tuotantoalueesta. Tuotantoaluetta reunustaa etelä- ja itäpuolella mäkinen maasto, mikä estää melun ja pölyn leviämistä. Tuotantoalueen ja koillispuolen asutuksen välissä on korkeuseroa noin 25 m. Tuotantoalueen pohjoisosaan Väärämäentien ja tuotantoalueen väliin jätetään 20 metrin suojavyöhyke. Muutoin tuotantoaluetta ympäröi eri-ikäinen kasvatusmetsä, jota ei alueiden omistajien mukaan tulla hakkaamaan aukoksi samanaikaisesti. Tuulen suuntaa ja voimakkuutta tarkkaillaan tuulimittaripussien avulla. Rekisuon pohjoisosassa turvetuotantoa tehdään klo Tuotantoalueen ja sen pohjoispuolella sijaitsevan tien väliin voidaan tarvittaessa rakentaa suojaaita. Rekisuon itäpuolella lähimmillään noin 700 m:n päässä sijaitsee kaksi lampea, Mustiainen ja Valkeinen. Rekisuon ja lampien välissä sijaitsee vedenjakaja, ja hakija arvioi, että turvetuotantoalueella tehtävät toimenpiteet eivät vaikuta lampiin. Vekurinjoen valuma-alueella ei suunnitellun Rekisuon tuotantoalueen lisäksi sijaitse muita turvetuotantoalueita. Suojelukohteet ja pohjavesialueet Hakemuksen mukaan alueella ei esiinny luonnon- tai maisemansuojelullisesti merkittäviä kohteita. Rekisuolla tai sen läheisyydessä ei ole Natura verkoston kohteita. Alue ei ole pohjavesialuetta eikä sen läheisyydessä ole pohjavesialueita. Vesistö Alapuolinen vesistö, veden laatu ja vesistövaikutukset Tuotantoalue sijaitsee Kymijoen vesistöalueella Jämsän reitin Pengerjoen valuma-alueen Vekurinjoen valuma-alueella (14.545), jonka pinta-ala on 22,76 km 2. Rekisuon tuotantopinta-ala on noin 3,3 % Vekurinjoen valuma-

9 9 alueen pinta-alasta. Kuivatusvesien johtamisreitti on seuraava: Pihkasenpuro - Vekurinjoki - Pengerjoki - Jämsänvesi. Hakija on selvittänyt Pihkasenpuron ja Vekurinjoen veden laatua otetuilla vesinäytteillä. Näytteet on otettu alivirtaamatilanteessa. Vekurinjoen virtaama oli näytteenottohetkellä 0,015 m 3 /s. Pihkasenpuron ja Vekurinjoen vesi oli tummaa ja humuspitoista. Pihkasenpuron vesi oli erittäin rehevää, kokonaisfosforipitoisuus oli 140 µg/l. Vekurinjoen veden kokonaisfosforipitoisuus oli 39 µg/l. Pengerjoki on Keski-Suomen maakunnan pisin yhtenäinen joki. Joen luonnontila on alentunut laajojen ojitusten ja uittoperkausten vuoksi. Pengerjokea on paikoin palautettu lähemmäs perkauksia edeltävää tilaa. Kunnostustoimilla on pyritty parantamaan joen kalastusmahdollisuuksia ja ekologista tilaa. Joen vesi on ruskeaa ja humuspitoista. Veden happamuus on ollut keskimäärin alle 6 ph. Hakija on arvioinut Rekisuon turvetuotannosta aiheutuvia vesistövaikutuksia käyttämällä Vekurinjoen valuma-alueen laskennallisena keskivirtaamana 0,225 m 3 /s sekä nykytilanteen pitoisuuksina seuraavia metsäojitettujen suoalueiden vedenlaadun pitoisuuksia: kiintoaine 3,9 mg/l, kokonaistyppipitoisuus 680 µg/l ja kokonaisfosforipitoisuus 27 µg/l. Arvion mukaan turvetuotanto lisää pintavalutuskentän alapuolella Pihkasenpuron veden kiintoainepitoisuutta nykytilanteeseen verrattuna 3,8 mg/l, kokonaistyppipitoisuutta 840 µg/l ja kokonaisfosforipitoisuutta 25 µg/l. Vekurinjoen valumaalueen alaosassa turvetuotannon aiheuttama pitoisuuslisäys on 0,2 mg/l kiintoainetta, 50 µg/l kokonaistyppeä ja 1,5 µg/l kokonaisfosforia. Kalasto ja kalastus Hakija on kysynyt Vekurinjoen kalastosta ja kalastuksesta Isojärven osakaskunnan puheenjohtajalta sekä paikalliselta asukkaalta. Vekurinjoesta saa humuspitoisille vesistöille tyypillistä kalaa kuten haukea ja ahventa. Hakijan teettämässä sähkökalastuksessa Pihkasenpurosta ei saatu kaloja saaliiksi, mutta koealalla havaittiin pienehkö made. Vekurinjoesta saatiin sähkökalastuksessa muutama hauki. Hakija on arvioinut, että Pihkasenpurolla ei ole kalataloudellista merkitystä. Vekurinjoen kalataloudellista merkitystä vähentää humuspitoinen vesi ja syrjäinen sijainti. Pengerjoki on luokiteltu Petäjäveden puolella lohi- ja siikapitoiseksi vesistöksi. Hakijan mukaan jokeen istutetaan kirjolohta, harjusta ja taimenta, jota siihen nousee myös alapuolisesta Jämsänjoen vesistöstä. Pengerjoen eläimistöön kuuluu myös jokirapu. Tuotantoalue sijaitsee noin 7 km:n päässä Pengerjoesta ja siten kuivatusvesien vesistövaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti Pihkasenpuroon ja Vekurinjokeen. Hakija on arvioinut, että tuotantoalueen kuormituksen vaikutus Pengerjoen veden laatuun on vähäistä, eikä tuotantoalueesta aiheudu merkittävää kalataloudellista haittaa.

10 Ympäristöriskit Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu Vahinkoja estävät toimenpiteet Kalatalousmaksu 10 Alueellinen vesienhoitosuunnitelma Vekurinjoen valuma-alue sijaitsee Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella. Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelman vuoteen 2015 mukaan Pengerjoen-Merovenjoen tila on tyydyttävä. Hakijan mukaan tuotantoalueen vaikutukset Pengerjokeen ovat vähäisiä, eikä turvetuotanto vaikuta merkittävästi vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseen. Tulipaloja ehkäistään traktoreiden huolellisella puhaltamisella tarvittaessa. Alueelle hankitaan palonsuojeluohjeen mukainen palokalusto ja työntekijät koulutetaan alkusammutukseen. Palokalusto ja palonsuojeluohjeet hyväksytetään palonsuojeluviranomaisella. Tulipalon sattuessa toimitaan yhteistyössä muiden alueella olevien turvetuottajien kanssa. Tulvat estetään tuotantokentän ojien veden virtausta säännöstelevillä sarkaojapidättimillä. Öljyvahingot estetään suorittamalla traktoreiden öljynvaihdot siihen varatulla alueella. Muiden mahdollisten öljyvahinkojen torjuntaan käytetään alueella tuotettua turvetta. Täyttöletkuissa käytetään tankkauspistoolia ja polttoainesäiliöt lukitaan ilkivallan varalta. Rekisuon tarkkailu tehdään Vapo Oy Energian Länsi-Suomen yksikön turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuohjelman periaatteiden mukaisesti. Käyttötarkkailussa kirjataan kuormitukseen vaikuttavia tekijöitä, ja tavoitteena on myös vesiensuojelujärjestelyjen toimivuuden valvonta. Päiväkirjaan kirjataan muun muassa ojien ja vesiensuojelurakenteiden rakentamis- ja puhdistusajankohdat, säätiedot, näytteenottoajankohdat sekä muut tapahtumat, joilla voi olla vaikutusta kuormitukseen. Päästötarkkailua tehdään kuntoonpanovaiheessa, tuotannon aikana ja jälkihoitovaiheessa. Päästötarkkailun yhteydessä mitataan virtaama. Turvetuotantoalueelta lähtevän veden määrän ja laadun tarkkailutulosten perusteella lasketaan turvetuotannon brutto- ja nettopäästöt vesistöön. Niinä vuosina, jolloin Rekisuolla ei tehdä tarkkailua, arvioidaan päästöt muiden tarkkailuohjelmaan sisältyvien tarkkailukohteiden tulosten perusteella laskettujen ominaiskuormituslukujen avulla. Vesistötarkkailua tehdään joki- ja puropisteillä kolme kertaa vuodessa. Näytteenottoajankohdat ovat maaliskuun puolivälistä toukokuun puoliväliin, elokuu ja syys-lokakuu. Hakija on esittänyt vuotuista 500 euron kalatalousmaksua hyvittämään hankkeesta aiheutuvat kalataloudelliset haitat.

11 11 Toiminnan aloittamisluvan perustelut HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen täydennykset Hakemuksesta tiedottaminen Perusteluina ympäristönsuojelulain 101 :n mukaiselle aloitusluvalle hakija on esittänyt, että käytössä olevista turvevaroista on kova puute ja turpeen kysyntä on talousalueella kasvava. Hakija on esittänyt vakuudeksi euroa, joka voidaan asettaa omavelkaisena takauksena. Hakemusta on täydennetty ja Hakemuksen täydennys on selostettu edellä kertoelmassa. Rekisuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus on aiemmassa käsittelyssä annettu tiedoksi kuuluttamalla Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellään nro 10/0078/3 palautettua asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi on hakijan muuttama ja täydentämä hakemus annettu tiedoksi kuuluttamalla aluehallintovirastossa ja Multian kunnassa sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu Suur- Keuruu -lehdessä. Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Keski- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousryhmältä, Multian kunnalta sekä Multian kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lausunnot Asian aikaisemmassa käsittelyssä lausunnon ovat antaneet Keski-Suomen ympäristökeskus, Keski-Suomen TE-keskus, Multian kunnan ympäristönsuojelusihteeri ja Multian kunta. Asian uuden käsittelyn yhteydessä on annettu seuraavat lausunnot: 1) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan arvioinut, että hankkeella on vaikutusta Vekurinjokeen, mutta sen sijaan vaikutukset Pengerjokeen ovat vähäiset keskimääräisessä valuntatilanteessa. Laskennalliset kuormitukset vaihtelevat todellisuudessa paljonkin riippuen monista ulkoisista seikoista, muun muassa hydrologisista olosuhteista. Turvetuotannon osuus Pengerjoen vesistöalueen pinta-alasta on tällä hetkellä noin 1 %, ja Vapo Oy:n Lapsukansuon (lupa on saanut lainvoiman) kuntoonpanon jälkeen valuma-alueosuus on noin 1,5 %. Pengerjoki Merovenjoki on luokiteltu vesienhoidon suunnittelussa tyydyttävään tilaan. Vesientilaa heikentäviksi tekijöiksi on esitetty turvetuotantoa ja hajakuormitusta. Joen tilaan vaikuttaa myös hydrologis-morfologisten

12 12 muutosten aiheuttama elinympäristöjen muuttuminen. Hyvän tilan tavoite on arvioitu saavutettavan vuoteen 2027 mennessä. Rekisuon hanke sijoittuu noin 7 km:n etäisyydelle Pengerjoesta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on arvioinut, ettei hankkeella todennäköisesti ole merkittävää vaikutusta Pengerjoen tilaan. Tutkittua tietoa ympärivuotisesta pumppauksesta tai sen hyödyistä vesien puhdistuksessa ei ole juuri saatavilla. Käytettävissä olevien tarkkailutulosten perusteella näyttää siltä, että talviaikaiset tarkkailutulokset pintavalutuskentiltä ovat paremmat kuin laskeutusaltailta. Jos hakemuksen mukainen vesienkäsittely hyväksytään, tulee pintavalutuksen ja talviaikaisen puhdistustehon selvittämiseksi laatia kolme vuotta kestävä seurantaohjelma. Jos talviaikainen puhdistusteho jää sulan maan aikaista puhdistustehoa oleellisesti pienemmäksi kiintoaineen ja fosforin osalta, luvan saajan on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle täydentävien lupamääräysten antamista varten suunnitelma vesienkäsittelyn tehostamiseksi. Päästötarkkailua on tehtävä ympärivuotisesti kuntoonpanovuosina ja kahtena vuotena lupakaudella vuosina 2012 ja Virtaama on havaittava mittapadolta päästötarkkailuvuosina samalla kun näytteitä otetaan ja muina vuosina tuotantoaikana kerran viikossa. Vesistötarkkailua on tehtävä Vekurinjoessa (koordinaatit , ). Hakijalla ei ole hallussaan metsäistä suojapuustoa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käsityksen mukaan asutukselle aiheutuva mahdollinen pölyhaitta on ratkaistava siten etäisyyksien perusteella ottaen huomioon, että asutus sijaitsee korkeammalla kuin Rekisuo ja että aluetta joka tapauksessa ympäröi puusto, jotka seikat vähentävät mahdollisia melu- ja pölyhaittoja. Määräyksillä tuotannon rajoittamisesta tietyissä olosuhteissa voidaan vähentää pöly- ja meluhaittojen vaikutuksia. Toiminnanaloittamislupaa ei tule myöntää. Täytäntöönpano tekisi muutoksenhaun hyödyttömäksi alueen kunnostuksen aloittamisen myötä. Lisäksi hakijalla ei ole riittäviä perusteltuja syitä aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. 2) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousryhmä on lausunut, että Pengerjoen vesistöalueelle laskevat Rekisuon suunnitellun turvetuotantoalueen lisäksi seuraavien turvetuotantoalueiden kuivatusvedet: Penkkisuo (59 ha), Saarisuo (43,8 ha), Ukonmuronsuo (33,7 ha), Haukisuo (88 ha), Hyttisuo (34 ha), Palosuo (87,5 ha) ja Kurkisuo (80,3 ha). Turvetuotantoalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 443,9 ha. Lisäksi Lapsukansuo (131,2 ha) on saanut ympäristöluvan vuonna Kalatalousryhmä on esittänyt seuraavat vaatimukset: - Hakijan tulee tarkkailla hankkeen kalataloudellisia vaikutuksia elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailu voidaan toteuttaa yhdessä muiden alueen turvetuottajien kanssa.

13 13 - Hakijan tulee maksaa 800 euron vuotuinen kalatalousmaksu käytettäväksi kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen ehkäisemistä tai vähentämistä tarkoittavien toimenpiteiden toteuttamiseen. - Vesienkäsittelyyn on sovellettava kulloinkin parasta tiedossa olevaa tekniikkaa ja parasta käytäntöä. Laskeutusaltaiden ja pintavalutuskentän toimivuuteen varsinkin ääriolosuhteissa tulee kiinnittää erityistä huomiota. Pintavalutuskentän on oltava ympärivuotisesti toiminnassa. - Toiminnanaloittamislupaa ei tule myöntää. Pengerjoen vesipuitedirektiivin mukainen ekologinen tila on muun asiantuntija-arvion mukaan tyydyttävä. Vekurinlampeen on istutettu 1-kesäisiä kuhan ja planktonsiian poikasia ja Pengerjokeen eri-ikäisiä järvitaimenen poikasia. Hankkeella voidaan arvioida olevan vaikutuksia Pengerjoen kalatalouteen erityisesti turvetuotantoalueen perustamisen aikana. Kun turvetuotantoalue on perustettu, kalataloudellisten vaikutusten voidaan arvella vähentyvän, jos vesiensuojelutoimet toteutetaan parhaita tiedossa olevia menetelmiä käyttäen. Pengerjoki on seudun merkittävimpiä virkistyskalastuskohteita ja sen kehittämiseksi on tehty istutuksia ja rakennettu palveluvarustuksia. Jokeen kohdistuu voimakas hajakuormitus ja sen virtaamavaihtelut ovat suuria. Joen taimen- ja muu arvokalakanta elää herkässä ekosysteemissä, jossa pienilläkin ympäristötekijöiden muutoksilla saattaa olla merkittävä vaikutus. Kuivatusvedet aiheuttavat alapuolisessa, jo nykyisin kuormitetussa vesistössä rehevöitymishaittaa sekä pohjan liettymistä. Rehevöityminen voi ilmetä muun muassa pyydysten tavanomaista nopeampana likaantumisena, kalojen karkottumisena ja kalojen makuhaittoina. Kuntoonpanovaiheessa, erityisesti peruskuivatusvaiheessa, suon alivalumat ja kokonaisvalumat kasvavat luonnontilaisen suon tilanteesta. Valmiiksi metsäojitetun suon kunnostusvaiheen vaikutukset ovat pienempiä. Hakemuksessa esitetyt kuormitus- ja vesistövaikutusarviot on tehty olettamalla, että vesiensuojelurakenteet toimivat riittävän tehokkaasti ottamatta kuitenkaan huomioon esimerkiksi riskitekijöitä ja poikkeuksellisia olosuhteita. Rekisuon turvetuotanto tulisi kuormittamaan jo ennestään reheviä vesialueita, joten sillä on vaikutusta kalatalouteen. Kalataloudellisten vaikutusten tarkkailu on tarpeen turvetuotannon vaikutusten selvittämiseksi. Rekisuon turvetuotanto kuormittaa alapuolisia vesialueita aina Pengerjoelle saakka. Tällä hetkellä Pengerjoen valuma-alueella ympäristöluvan saaneiden turvetuotantoalueiden yhteinen kiintoainekuormitus oli vuonna 2008 noin kg/a, fosforikuormitus noin 64 kg/a ja typpikuormitus noin kg/a. Tämäkin huomioon ottaen kalatalousmaksun määrääminen on perusteltua. Maksulla voitaisiin istuttaa kaloja kompensoimaan kalojen heikentyvää lisääntymistä ja limoittumisen muun muassa katiskapyynnille aiheuttamaa pyynnin vaikeutumista. Yleiselle kalatalousedulle aiheutuva kalataloudellinen vahinko ja haitta voidaan kompensoida 800 euron suuruisella vuotuisella kalatalousmaksulla. Jos hankkeelle myönnetään aloituslupa ennen kuin päätös on saanut lainvoiman, menettää muutoksenhaku merkitystään, sillä haitalliset ympäristövaikutukset alkavat ilmetä samanaikaisesti kunnostustöiden aloittamisen kanssa.

14 14 3) Multian kunnan ympäristölautakunta on lausunut, että hakemuksessa olevien veden laatutulosten perusteella Rekisuon tuotantoalueelta ei pitäisi johtaa kuivatusvesiä Pihkasenpuroon ja Vekurinjokeen. Pihkasenpuro on erittäin rehevä jo nykyisellään ja vedessä on myös runsaasti humusta. Pengerjokeen johdetaan myös muiden turvetuotantoalueiden kuivatusvesiä. Hakijan tapa tarkastella vain Rekisuon aiheuttamia vesistövaikutuksia on kyseenalainen. Turvetuotantoon ei tulisi ottaa alueita ennen 3. vaihemaakuntakaavan valmistumista. Jos ympäristölupa myönnetään, hakija tulisi velvoittaa osallistumaan PUREVA-hankkeen (puro- ja valuma-aluekunnostushanke) kustannuksiin. Hankkeen tarkoituksena on valuma-alueiden ja purojen inventointi ja niiden kunnostustarpeen selvittäminen. Turvetuotanto kuormittaa pieniä puroja ja jokia, joten on kohtuullista, että hakija osallistuu hankkeen toteuttamiseen. Ympäristölautakunta on epäillyt, että toiminta aiheuttaa melu- ja pölyhaittoja lähiasutukselle. Tuotantoalue katkaisee Vekurinjoen vaellus- ja hiihtoreitin eli alueen virkistyskäyttöarvo alenee huomattavasti. Toiminnanaloittamislupaa ennen luvan lainvoimaisuutta ei tulisi myöntää. Hakija ei ole esittänyt myöntämiselle perusteltua syytä. Muistutukset Asian aiemman käsittelyn yhteydessä on tehty seuraavat muistutukset: 1) AA (Ranta-aho 1:13) on muistutuksessaan esittänyt, että Pihkasenpurossa Vekurinlammen suulla esiintyy tulvimista ja metsäalueilla vettymishaittoja. Muistuttaja on vastustanut tästä syystä luvan myöntämistä turvetuotannolle, ellei kuivatusvesiä pystytä (ainakin osaksi) ohjaamaan johonkin muuhun suuntaan ja ellei Pihkasenpuron ja Vekurinjoen veden juoksun parantamiseksi tulva-aikoina ole suunnitelmia. 2) Keuruun kalastusalue on vaatinut muun muassa seuraavaa: - Lupaa käsiteltäessä on otettava huomioon, että Rekisuolla ja sitä ympäröivillä alueilla pesii muun muassa alueellisesti uhanalainen riekko. - Luvan noudattamista on valvottava tehokkaasti. - Ennen luvan myöntämistä on selvitettävä Rekisuon turpeesta muun muassa elohopeapitoisuudet sekä cesium- ja becquerel-pitoisuudet. - Kalastusasetuksen 51 b :n määrittelyn mukaan Pengerjoki on lohi- ja siikapitoinen vesistö, joten sen vedenlaatua ei saa huonontaa. - Pengerjoen lisäkuormitus tulee lopettaa heti, ja myös nykyistä turvetuotannosta aiheutuvaa kuormitusta tulee ratkaisevasti pienentää. Kaikkien alueen turvetuotantoalueiden yhteisvaikutus on otettava huomioon. - Rekisuon pohjoisosa on tutkittava uudelleen, sillä muistuttajan mielestä pohjoisosan vedet valuvat Hirvon kautta Sinervään. - Kalataloudellista haittaa sekä melu- ja pölyhaittaa on vähätelty.

15 15 - Turvetuottajien tulee korvata tähän mennessä aiheuttamansa vesistö- ja kalastovahingot kyseisellä alueella erikseen tehtävän selvitystyön perusteella, ennen kuin uutta turvetuotantoa aloitetaan. - Valtioneuvoston periaatepäätös vesiensuojelun tavoitteista vuoteen 2015, laki vesienhoidon järjestämisestä ja EU:n vesipuitedirektiivi sekä EU:n julkistaman energia- ja ilmastopaketin linjaukset on otettava huomioon lupa-asiaa käsiteltäessä. - Turvetuottajien tulee osallistua PUREVA-hankkeisiin, joiden tarkoituksena on ehkäistä vesistökuormituksen syntymistä vesistöjen latvoilla ja valumaalueilla. Mikäli lupa myönnetään, kalastusalue on vaatinut hakijan toimesta ja kustannuksella suoritettavaksi seuraavia toimenpiteitä: - Veden laadun seurantaa tulee jatkaa koko tuotantokauden ajan. - Kala- ja rapukanta ja tuotantoalueen lintu- ja suoluontoeläimistö sekä kasvillisuus on selvitettävä ennen ympäristöluvan myöntämistä. - Vesiensuojelurakenteet tulee mitoittaa riittäviksi (pintavalutuskentän tulee olla 10 % tuotantoalasta ja sen tulee toimia ympärivuotisesti), altaat on puhdistettava jatkuvasti ja säännönmukaisesti ja tuotantotekniikan sekä - menetelmien on oltava parasta markkinoilta löytyvää laatua. - Turvetuotannolle tulee määrätä indeksiin sidottu, vuosittainen, turvetuotantoalaan sidottu kalatalousmaksu (30 /ha). - Koekalastus tulee toteuttaa turveyrittäjien kustannuksella Pengerjoen alueella vuosittain. Asian uuden käsittelyn yhteydessä on tehty seuraavat muistutukset: 1) BB (Lahtinen 13:2 ja Lahtinen II 22:7) on vaatinut, että hakemus hylätään. Turvetuotannosta aiheutuisi muistuttajan kiinteistöjen arvon alentuminen. Etäisyys muistuttajan kiinteistöjen pihapiiriin on vain 120 m ja sekin on avointa maastoa (puusto on kaadettu). Lähin kaivo sijaitsee noin 20 metriä tuotantoalueesta. Hankkeesta aiheutuisi melu- ja pölyhaittaa. Valtatuulen suunta on tuotantoalueen suunnasta. Lähipiirissä on pahoja allergioita. Muistuttaja harkitsee ympärivuotista muuttoa kiinteistöille. Alue on ikivanhaa teerien soidinaluetta. Jos lupa myönnetään, tulee kiinteistön arvon ja käytön alenema korvata täysimääräisenä. Lisäksi muistuttaja on huomauttanut, että kaikki asiakirjat olisi tullut lähettää postin kautta asianosaisille. Kunnanvirastolle on satojen kilometrien matka. Karttaliitteet ovat epämääräisiä. Lähinaapureita olisi tullut kuulla turvetuotannon ympäristölupa-asiassa. Alueella on jo aloitettu toimenpiteet, muun muassa puusto on kaadettu. 2) CC (Vekurinmäki 1:148) ovat vaatineet, että ympäristölupaa ei tule myöntää. Hakijalla ei ole hallussaan suojametsiä muistuttajien tilan rajalla. Näköesteen tuotantoalueelle muodostavat muistuttajien omistamat noin 70-vuotias päätehakkuuikäinen metsäkuvio ja hieman nuorempi metsäkuvio. Asumisviihtyvyys kärsii. Pölyhaitta on huomattava. Taloudellista haittaa aiheutuu, koska metsätaloutta ei voi harjoittaa tuottavimmalla tavalla.

16 16 Myrskytuhot lisääntyvät aukean suon reunoilla. Palovaara lisääntyy. Kiinteistön arvo vähenee. Pohjaveden tasoa ei ole tutkittu. Alueen laidassa kulkee ehkä kunnan suosituin hiihtolatu. Jos lupa myönnetään, tulee tuulensuunnalle ja nopeudelle kirjata rajaarvot. Alueella on oltava rekisteröivät laitteet. Pölyhaitta on korvattava. Metsätaloudelle aiheutuva haitta ja tulonmenetykset on korvattava. Pohjaveden pinta on tutkittava ja tehtävä kaivokortit. Palotiet on rakennettava. Hiihtoladun siirto on korvattava. 3) Multian riistanhoitoyhdistys ry on kiinnittänyt huomiota riekon esiintymiseen alueella. Riekko on Keski-Suomessa erittäin uhanalainen. 4) Vääräperän yksityistiekunta on vaatinut, että ympäristölupaa ei tule myöntää, koska hakemuksessa on väärää tietoa muun muassa veden virtaamissuunnasta ja tien reuna-alueiden suojapuustosta. Hakemuksessa on esitetty tien suojakaistan leveydestä ristiriitaista tietoa. 10 metrin suojakaista ei ole riittävän leveä. Jos turvetuotanto ulottuu 10 m:n etäisyydelle Vääräperän yksityistiestä, on mahdollista, että käy samoin, kuin suolle metsäojia tehtäessä. Tällöin tien pinta vajosi samassa suhteessa, mitä veden pinta suolla laski ja aiheutti tulvia tielle keväisin. Tien nostaminen ei ole enää mahdollista. Vesi virtaa Vääräperän tien ojista ja tien pohjoispuolelta tulevista metsäojista tuotantoalueen läpimenevää laskuojaa pitkin, eikä pohjoiseen. Tämä tulee ottaa huomioon vesienkäsittelyrakenteiden mitoituksessa. Kuivatusvedet johdetaan Pihkasenpuroa pitkin Vääräperän yksityistien betonisen rumpuputken läpi. Rummun mitoitus ei riitä, kun tulvavesien virtaama lisääntyy. Myös valuma-alue lisääntyy. Suo sijaitsee vedenjakajalla, ja luoteisosasta suota vedet menevät nykyisin Sinervään ja Keuruun reitin kautta Kokemäenjoen vesistöön. Jos lupa myönnetään, on Väärämäentien alittava Pihkasenpuron rumpu luvan saajan toimesta uusittava ja mitoitettava riittävästi. Aloittamislupa tulee myöntää sitten, että vuonna 2008 hakatun suojapuuston tilalle on kasvanut riittävä puusto. Toiminnasta tien pidolle aiheutuvat kulut on korvattava. Tien nykyinen korkeusasema on määritettävä. 5) DD tilan Vekurinmäki 1:148 vuokralaisina ovat vaatineet, että ympäristölupaa ei tule myöntää. Muistuttajien talo sijaitsee mäen päällä ja melu- ja pölypäästöt kulkeutuvat sinne esteettömästi. Välissä oleva suojapuusto ei ole hakijan hallussa. Suurin osa puustosta on hakkuukypsää. Pintavalutuskenttä sijaitsee metrin etäisyydellä. Muistuttajat sairastavat astmaa. Turvetuotannosta aiheutuu huomattavaa haittaa. Asumisviihtyvyys kärsii. Pölyhaitta on huomattava. Taloudellista haittaa aiheutuu, koska metsätaloutta ei voi harjoittaa tuottavimmalla tavalla. Myrskytuhot lisääntyvät aukean suon reunoilla. Palovaara lisääntyy. Kiinteistön arvo vähenee.

17 17 Jos lupa myönnetään, tulee tuulensuunnalle ja nopeudelle kirjata rajaarvot. Alueella on oltava rekisteröivät laitteet. Pölyhaitta on korvattava. Metsätaloudelle aiheutuva haitta ja tulonmenetykset on korvattava. Pohjaveden pinta on tutkittava ja tehtävä kaivokortit. Palotiet on rakennettava. 6) Keuruun kalastusalue on vaatinut, ettei ympäristölupaa eikä toiminnanaloittamislupaa tule myöntää. Keski-Suomen vahvistetussa maakuntakaavassa ei ole Rekisuolle osoitettu turvetuotantovarausta. Keski-Suomen maakuntakaavan 3. vaihekaava eli turvekaava on valmisteltavana. Pihkasenpuro on noin 3 km pitkä ja ruoppausta on tehty vain noin 280 metrin matkalla. Puron ruoppaamaton osa on määriteltävissä luonnontilaiseksi tai luonnontilaisen kaltaiseksi puroksi. Pintavalutuskenttä on liian pieni, se sijaitsee ojitetulla alueella eikä turvepaksuutta ole ilmoitettu. Pumppaus sulan maan ajan ei ole parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Pihkasenpuron ja vesienkäsittelyjärjestelmien väliset tulvapengerrykset eivät tule toimimaan käytännössä. Hakemuksen kuormitusarviot eivät vastaa millään muotoa todellisuutta. Pengerjokea ja Jämsänvettä rasittaa pian yli 660 hehtaarin turvetuotannon kuormitus, ja paljon uusia hankkeita on vireillä. Vesistö ei kestä enää lisäkuormitusta. Lupaa käsiteltäessä on pohdittava YSL 42 :n 1 momentin ja 43 :n 1 momentin sekä YSA 11 :n 1 momentin noudattamista. Rekisuota on verrattava Vaasan hallinto-oikeuden tekemään päätökseen Dnro 10/0655/ Haukilamminneva, Ähtäri. Pihkasenpuron ja Vekurinjoen vesinäytteet on otettu hellejakson aikaan. Tulosten mukainen veden laatu ei kuvaa vesien todellista ja ympärivuotista tilaa. Luontoselvitys on puutteellinen. Selvityksen ajankohta, yksi myöhäisen syksyn päivä, on riittämätön. Toiminnasta aiheutuu melu- ja pölyhaittaa. Vääräperän yksityistiekunnan vaatimukset tulee ottaa huomioon. Turpeen käyttö lisää energiantuotannon ilmastopäästöjä. Ympäristönsuojelulain 43 :ssä säädetään päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta kokonaisuutena. Käytössä tulisi olla ns. ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate (BEP). Tällöin pitää ottaa huomioon myös mahdollisuudet toisenlaiseen toimintaan ja toisiin polttoaineisiin. Muistuttaja on vaatinut, että muistuttajan aiemmin asian johdosta tekemä muistutus ja valitus tulee ottaa edelleen huomioon. 7) EE (Lahtinen RN:o 13:2 ja Lahtinen II RN:o 22:7) on vaatinut, että ympäristölupaa ei myönnetä. Toiminnasta aiheutuisi melu- ja pölyhaittaa. Kaivoveden laatu huonontuu pintavesien valumisen vuoksi. Tuulensuunta on usein suoalueen suunnasta ja suojaava puusto puuttuu. Pölyallergia pahenee. Lomanviettopaikan arvo ja käyttö alentuu jatkuvan melun ja pölyn ta-

18 18 kia. Jos lupa myönnetään, siitä aiheutuu huomattavaa terveydellistä haittaa ja taloudellista menetystä. Hakijan vastine uudelleen kuuluttamisen johdosta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualue Hakija on hyväksynyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esityksen kolmivuotisesta seurantaohjelmasta. Hakija on hyväksynyt vain alueen pohjoisosassa sijaitsevia lohkoja koskevat pöly- ja meluhaittojen rajoittamistoimet. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousryhmä Hakija on hyväksynyt lausunnossa esitetyt tarkkailuvaatimukset. Hakija on sitoutunut maksamaan 500 euron kalatalousmaksun. Hakija ei ole katsonut ympärivuotista pintavalutusta tarpeelliseksi. Multian ympäristölautakunta Hakija on kiistänyt lausunnossa esitetyt asiat. Hakijan mukaan vaatimukset ovat perusteettomia ja aiheettomia. Muistutukset 1 ja 7 Rekisuon pohjoisosan lohkolla tuotantotoimintaa harjoitetaan klo Tuotantoalueen ja astutuksen väliin jää metsänhoidollisista harvennuksista huolimatta metsäinen suojavyöhyke puuston omistajan mukaan. Tuotantoalueen ja tien väliin jää 20 metrin suojavyöhyke. Asuinrakennusten ja tuotantoalueen välisen korkeuseron takia tuotanto ei vaikuta kiinteistöjen talouskaivojen laatuun tai antoisuuteen. Muistutukset 2 ja 5 Muistuttajat ovat hakijan mielestä olleet tietoisia suon saattamisesta turvetuotantoalueeksi hakiessaan rakennuslupaa. Muistuttajien olemassa oleva asuinrakennus ja rakenteilla oleva asuinrakennus sijaitsevat metrin etäisyydellä tuotantoalueelta. Välissä sijaitsee muistuttajien maalla kasvavaa eri-ikäistä metsää, jota ei ainakaan metsälain mukaan voida päätehakata samanaikaisesti. Muistutus 3 Vuonna 2007 tehdyn luontoselvityksen mukaan alueella ei ole erityisiä suojeltavia luonnonarvoja. Alue on valmiiksi metsäojitettu.

19 19 Muistutus 4 Turvetuotantoalueen ja tien väliin jätetään 20 m leveä suojavyöhyke. Turvetuotantoalueen vesien johtamisella ei ole vaikutusta tiehen. Virtaama tasoittuu pintavalutuskentän ansiosta. Muistutus 6 Pihkasenpuron perkauksesta on annettu selvitys. Puroa on ruopattu vuosikymmenten aikaan koko matkalta. Muistuttajan muihin vaatimuksiin on vastattu hakijan aiemmissa vastineissa. MERKINTÄ Asiaa ratkaistaessa on ollut esillä Itä-Suomen ympäristölupaviraston antama lupapäätös nro 165/08/1 ja sen perusteena olleet asiakirjat. ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Ympäristöluparatkaisu Aluehallintovirasto myöntää K-S Ekoturve Oy:lle ympäristöluvan Rekisuon turvetuotantoon noin 64 ha:n tuotantoalalla Multian kunnan Sinervämäen kylässä hakemukseen liitetyn suunnitelman ja sen täydennysten mukaisesti siten muutettuna kuin lupamääräyksistä ilmenee. Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen päätöksen liitekarttaan 2 merkityn, tuotantoalueen pohjoisosassa olevan, noin 10 ha:n alueen osalta. Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Ympäristöluvan lupamääräykset Päästöt vesiin Aluehallintovirasto hylkää luvan saajan pyynnön saada aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. 1. Turvetuotantoalueen vedet on johdettava vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen Pihkasenpuroon. 2. Tuotantoalueelta johdettavat vedet on käsiteltävä tämän päätöksen liitteenä 2 olevan kartan mukaisesti sarkaojarakenteiden, kahden laskeutusaltaan ja ympärivuotisesti toimivan pintavalutuskentän avulla sekä muutoin hakemussuunnitelmasta ilmenevällä tavalla. Sarkaojien päissä on oltava lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputki. Kokoojaojiin on rakennettava virtausta säätelevät padot. Laskeutusaltaissa on oltava pintapuomit ja purkupään virtaamaa padottava rakenne. Vesi on jaettava laskeutusaltaisiin tasaisesti. Pintavalutuskentän pinta-alan on oltava vähintään 3,1 ha.

20 Päästöt ilmaan ja melu 20 Auma-alueiden ja ojien välissä on oltava suojavyöhyke, joka estää turpeen joutumisen ojiin. Auma-alueet on sijoitettava reunaojien sisäpuoliselle alueelle. Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet on johdettava tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse eristysojissa, joissa on oltava lietesyvennykset. Pihkasenpuron tulviminen tuotantoalueelle ja vesienkäsittelyalueille on estettävä suojapengerryksin. 3. Pintavalutuskenttä ja suojapengerrykset on rakennettava siten, että töiden haitalliset vaikutukset vesistöön jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Veden jakautumisesta tasaisesti koko pintavalutuskentän alueelle on huolehdittava jakoputkilla tai -ojilla, ja tarvittaessa niiden sijoitusta on muutettava ja tehtävä virtausohjaimia. Pintavalutuskenttää rakennettaessa ei saa tarpeettomasti vahingoittaa alueen kasvillisuutta. Vesienkäsittelyrakenteet on toteutettava ja otettava käyttöön ennen tuotantokenttien kuntoonpanon aloittamista. Vesienkäsittelyrakenteista on ensin rakennettava pintavalutuskenttä. Vesienkäsittelyrakenteet on esitettävä ennen käyttöönottoa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksyttäviksi ja saatettava tiedoksi Multian kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vesienkäsittelyrakenteisiin saa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla tehdä sellaisia muutoksia, jotka eivät vähennä niiden tehoa. 4. Luvan saajan on pidettävä vesienkäsittelyrakenteet ja ojastot jatkuvasti toimintakunnossa ja tarkastettava niiden toimivuus säännöllisesti. Laskeutusaltaat, sarkaojat ja lietesyvennykset sekä reuna- ja kokoojaojat on puhdistettava ainakin kerran vuodessa tuotantokauden päätyttyä ja aina muulloinkin tarpeen vaatiessa. Kivennäismaahan kaivetut ojat on tarkastettava ainakin kerran vuodessa ja puhdistettava tarvittaessa. Laskeutusaltaista, lietesyvennyksistä ja ojista poistettava liete on sijoitettava siten, ettei se pääse vesistöön. 5. Tuotanto ja turpeen varastointi on tehtävä ja ajoitettava siten, että tuotantoalueelta leviää mahdollisimman vähän turvepölyä ympäristöön. Koneiden ja laitteiden on oltava mahdollisimman vähän turvepölyä aiheuttavia. Aumoja ei saa sijoittaa alle 400 metrin etäisyydelle asuinrakennuksista. Tuotantoalueen ulkopuolelle pölyämistä aiheuttava toiminta on kielletty päätöksen liitekarttaan 2 merkityllä rajoitusalueella tuotantoalueen eteläosassa, kun tuulee lännestä ( o ).

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

Lausunto Jari Sojakka Oy, Sarvinevan turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa, Viitasaari, Kannonkoski, Äänekoski.

Lausunto Jari Sojakka Oy, Sarvinevan turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa, Viitasaari, Kannonkoski, Äänekoski. Ympäristölautakunta 68 15.10.2014 Lausunto Jari Sojakka Oy, Sarvinevan turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa, Viitasaari, Kannonkoski, Äänekoski. YMPL 68 Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Turvetuotannon valvonnasta

Turvetuotannon valvonnasta Turpeenoton vesistövaikutukset -seminaari ja kansalaistapaaminen Jyväskylä 16-17.3.2012 Ansa Selänne Keski-Suomen ELY-keskus Alustuksen sisältö 1. Yleistä valvonnasta ja valvonnan keinoista 2. Turvetuotanto

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 16.12.2015 A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 A. Ahlström

Lisätiedot

Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet

Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Kampinneva, Lapua... 3 Haisuneva, Lapua... 4 Hirvineva-Pitkäkangas, Lapua... 5 Peurainneva, Ilmajoki ja Kurikka... 6 Isokerusneva, Ilmajoki ja Jalasjärvi... 7 Pikkukerusneva,

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 pohjanmaa@sll.fi 27.09.2010 MUISTUTUS Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL 200 65101 VAASA DRNO: LSSAVI/200/04.08/2010

Lisätiedot

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2010/1 Dnro LSSAVI/365/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA HAKIJA Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro LSSAVI/94/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella,

Lisätiedot

Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Sisällys

Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Sisällys Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Sisällys Ohraneva, Kauhava... 1 Kampinneva, Lapua... 2 Haisuneva, Lapua... 3 Hirvineva-Pitkäkangas, Lapua... 4 Peurainneva, Ilmajoki ja Kurikka... 5 Isokerusneva,

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

http://www.kho.fi/paatokset/tulostus/31421.htm

http://www.kho.fi/paatokset/tulostus/31421.htm KHO:2005:27 Vuosikirjanumero KHO:2005:27 Antopäivä 12.5.2005 Taltionumero 1089 Diaarinumero 625/3/03 Ympäristölupa - Luvan myöntämisen edellytykset - Lupaharkinta - Luonto - Luonnonsuojelu - Maisema -

Lisätiedot

Vesiensuojelu soiden ja turvemaiden käytössä Kansallisen suo- ja turvemaiden strategian aloitusseminaari 21.1.2009 Leena-Marja Kauranne, YM

Vesiensuojelu soiden ja turvemaiden käytössä Kansallisen suo- ja turvemaiden strategian aloitusseminaari 21.1.2009 Leena-Marja Kauranne, YM Vesiensuojelu soiden ja turvemaiden käytössä Kansallisen suo- ja turvemaiden strategian aloitusseminaari 21.1.2009 Leena-Marja Kauranne, YM 1 Sisältö turpeet ja suot muutamana lukuna suo- ja turvemaiden

Lisätiedot

Suoniemensuon ja Martinsuon turvetuotantoalueiden ympäristölupa, Karstula

Suoniemensuon ja Martinsuon turvetuotantoalueiden ympäristölupa, Karstula Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 18/2014/1 Dnro LSSAVI/108/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2014 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suoniemensuon ja Martinsuon turvetuotantoalueiden ympäristölupa, Karstula Vapo

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Ilmoitus / Alle 10 ha:n turvetuotantoalue / Salonen Sami - Sydännevan turvetuotantoalue II / Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ilmoitus / Alle 10 ha:n turvetuotantoalue / Salonen Sami - Sydännevan turvetuotantoalue II / Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 117 11.06.2014 Ilmoitus / Alle 10 ha:n turvetuotantoalue / Salonen Sami - Sydännevan turvetuotantoalue II / Rakennus- ja ympäristölautakunta 1041/11/01/01/2013 Rakennus-

Lisätiedot

Turvetuotannon ympärivuotinen valumavesien käsittely

Turvetuotannon ympärivuotinen valumavesien käsittely Turvetuotannon ympärivuotinen valumavesien käsittely Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Seminaari 30.3.2010 Uusia keinoja virtaamien ja talviaikaisen ravinnekuormituksen

Lisätiedot

Päätös Nro 8/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.09/2010

Päätös Nro 8/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.09/2010 Päätös Nro 8/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.6.2010 ASIA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Kyrönjoen ali sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Harjunsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Joutsa

Harjunsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Joutsa Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 11/2011/1 Dnro LSSAVI/326/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.2.2011 ASIA HAKIJA Harjunsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Joutsa Matti Kosonen Vartiamäentie

Lisätiedot

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ympäristöoikeuden VII ajankohtaispäivä 10.4.2008 Joensuun yliopisto Hallintosihteeri Sinikka Pärnänen Korkein hallinto-oikeus Tilastoa Vesitalousasiat

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Taivallammen kunnostus, Salla Sallan yhteismetsä Tapio Sinkkilä Kuusamontie 25 98900 Salla SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Takanevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kurikka

Takanevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kurikka Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 145/2011/1 Dnro LSSAVI/488/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.11.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Takanevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittaminen

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 84/10/1 Dnro ISAVI/39/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen. Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 %

Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen. Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 % Sitoumus 121212 Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, noin 405 TWh (Tilastokeskus) Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 % Ydinenergia 16 % Sähkön

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Tervasuon turvetuotannolla ei ole ympäristölupaa.

Tervasuon turvetuotannolla ei ole ympäristölupaa. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 149/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/335/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.12.2011 ASIA HAKIJAT Tervasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Multia Martinsuon Turve

Lisätiedot

Pikku-Kerusnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupahakemus, Ilmajoki

Pikku-Kerusnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupahakemus, Ilmajoki Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 167/2011/1 Dnro LSSAVI/349/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2011 ASIA HAKIJA Pikku-Kerusnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupahakemus,

Lisätiedot

TASO-hankkeen esittely

TASO-hankkeen esittely TASO-hankkeen esittely Soiden ja turvemaiden vesistövaikutukset 17.10.2012 Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus TASO-hanke Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun valtakunnallinen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Punkalaitumenjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

Metsäpäivä Kirjavalan metsästysmaja 11.4.2012

Metsäpäivä Kirjavalan metsästysmaja 11.4.2012 Metsäpäivä Kirjavalan metsästysmaja 11.4.2012 Visa Niittyniemi 24.5.2012 1 Järvien luokittelu Environment Centre / Presentation / Author Lovasjärvi 2 24.5.2012 Simpelejärven länsiosan fosforikuormitus

Lisätiedot

Salanteennevan turvetuotannon ympäristölupa, Alajärvi

Salanteennevan turvetuotannon ympäristölupa, Alajärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 190/2012/1 Dnro LSSAVI/65/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Salanteennevan turvetuotannon ympäristölupa, Alajärvi Aimix osk Patamanperäntie

Lisätiedot

ASIA Aukeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan tarkistamismääräyksen muuttaminen, Joutsa MUUTOKSEN HAKEMISEN PERUSTE JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

ASIA Aukeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan tarkistamismääräyksen muuttaminen, Joutsa MUUTOKSEN HAKEMISEN PERUSTE JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 91/2011/1 Dnro LSSAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.8.2011 ASIA Aukeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan tarkistamismääräyksen muuttaminen, Joutsa HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen Vesiensuojelun näkökulma turvetuotannon lupahakemuksiin Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen 1 Petri Tähtinen Vapo Paikalliset

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

YMP 115 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 YMP 116 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2

YMP 115 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 YMP 116 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 ILMAJOEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika Kokouspaikka 29.11.2011, kello 17.30 Ilkanrati, kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Esityslistan liitteet Asia Sivu YMP 115 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014

PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 ASIA HAKIJA Puhoksen makasiinilaiturin uusiminen ja valmistelulupa, Kitee Kiteen kaupunki HAKEMUS Kiteen kaupunki

Lisätiedot

Rikkasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä Kivipuron syventämistä ja siivousperkausta koskeva vesitalouslupa, Kiuruvesi

Rikkasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä Kivipuron syventämistä ja siivousperkausta koskeva vesitalouslupa, Kiuruvesi PÄÄTÖS Nro 90/07/2 Dnro ISY-2006-Y-222 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2007 ASIA Rikkasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä Kivipuron syventämistä ja siivousperkausta koskeva vesitalouslupa, Kiuruvesi

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 103/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 183 Annettu julkipanon jälkeen 25.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 103/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 183 Annettu julkipanon jälkeen 25.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 103/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 183 Annettu julkipanon jälkeen 25.9.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Nivusnevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Parkano

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös Nro 239/2011/4 Dnro ESAVI/467/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011

Päätös Nro 239/2011/4 Dnro ESAVI/467/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 239/2011/4 Dnro ESAVI/467/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA HAKIJA Lampsansuon turvetuotantoa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja tuotantoalueen

Lisätiedot

Heposuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Multia

Heposuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Multia Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 77/2012/1 Dnro LSSAVI/417/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.6.2012 ASIA Heposuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Ajankohtaista turvetuotannossa

Ajankohtaista turvetuotannossa Ajankohtaista turvetuotannossa Turvetuotannon jälkihoito ja jälkikäyttö Tarkkailut Muuta ajankohtaista 1 Jälkikäyttö ja jälkihoito -tuottajan vastuu ja toiminnan lopettamiseen liittyvät asiat lupamenettelyssä

Lisätiedot

Turvetuotannon valvonta

Turvetuotannon valvonta Turvetuotannon valvonta Kirsi Kalliokoski 26.4.2012 26.4.2012 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Kuudesta aluehallinnon virastosta kaksi uutta: TE-keskukset Tiepiirit Ympäristökeskukset Lääninhallitukset

Lisätiedot

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Vastaselitys Vaasan Hallinto-oikeus PL 204 65101 VAASA Viite: VHO 28.9.2015, lähete 5401/15 Dnro 00714/15/5115 Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Oy Ahlholmens Kraft Ab:n vastineen johdosta

Lisätiedot

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 95/2012/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.6.2012 ASIA Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Lisätiedot

Toimintaa koskevat luvat, lausunnot, sopimukset, alueen kaavoitustilanne ja YVA

Toimintaa koskevat luvat, lausunnot, sopimukset, alueen kaavoitustilanne ja YVA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 88/2012/1 Dnro LSSAVI/380/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Mustasuon turvetuotannon ympäristölupa, Ähtäri Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä

Lisätiedot

muutoksenhausta huolimatta, Perho S u o m

muutoksenhausta huolimatta, Perho S u o m L ä n s i - Päätös Nro 57/2011/1 Dnro LSSAVI/197/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA HAKIJA Meranevan turvetuotantoa a koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.1.2011 Taltionumero 147 Diaarinumerot 3130/1/09, 3144/1/09, 3146/1/09 ja 3147/1/09 1 (34) Asia Valittajat Ympäristölupaa koskevat valitukset ja menetetyn

Lisätiedot

Amerikannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Seinäjoki

Amerikannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Seinäjoki Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 180/2011/1 Dnro LSSAVI/515/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Amerikannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

Turvetuottajien vesiensuojelukoulutus, 3. koulutuspäivä Tiivistelmä turvetuotannon valvonnasta

Turvetuottajien vesiensuojelukoulutus, 3. koulutuspäivä Tiivistelmä turvetuotannon valvonnasta Turvetuottajien vesiensuojelukoulutus, Tiivistelmä turvetuotannon valvonnasta Yleistä valvonnasta: Valvonnan sisällöistä: Turvetuotanto on luvanvaraista toimintaa Lupaviranomainen on aluehallintovirasto

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Sähkökaapelin rakentaminen Kyrönjoen alitse sekä valmistelulupa, Ilmajoki. Vesilain 3 luvun 3 :n 4 kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti.

Sähkökaapelin rakentaminen Kyrönjoen alitse sekä valmistelulupa, Ilmajoki. Vesilain 3 luvun 3 :n 4 kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti. PÄÄTÖS Nro 86/2012/2 Dnro LSSAVI/59/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2012 ASIA HAKIJA Sähkökaapelin rakentaminen Kyrönjoen alitse sekä valmistelulupa, Ilmajoki Fortum Sähkönsiirto Oy HAKEMUKSEN

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Kurjennevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Seinäjoki

PÄÄTÖS. Kurjennevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Seinäjoki PÄÄTÖS Nro 36/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/181/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA HAKIJA Kurjennevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Seinäjoki Kurjennevan Turve Oy Laurilankatu

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Hakijan arvion mukaan toiminnan aikaiset vaikutukset alapuoliseen vesistöön, sen kalastoon ja vesialueiden käyttöön ovat vähäisiä.

Hakijan arvion mukaan toiminnan aikaiset vaikutukset alapuoliseen vesistöön, sen kalastoon ja vesialueiden käyttöön ovat vähäisiä. Ympäristölautakunta 69 15.10.2014 Lausunto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle L-S Laatukala Oy:n hakemuksesta kalankasvatukseen Murojärven luonnonravintolammikossa Äänekoskella YMPL 69 Länsi-

Lisätiedot

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentamiselle Kristiinankaupungin Pohjoislahden

Lisätiedot

Riihinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Lapua ja Kauhava

Riihinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Lapua ja Kauhava Etelä-Suomi Päätös Nro 20/2010/3 Dnro ESAVI/31/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2010 ASIA HAKIJA Riihinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 116/2012/2 Dnro ESAVI/25/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2012 ASIA Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen, Pornainen

Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen, Pornainen Etelä-Suomi Päätös Nro 89/2010/4 Dnro ESAVI/134/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2010 ASIA HAKIJA Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen, Pornainen Porvoon Energia Oy

Lisätiedot

Makkaranevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Ähtäri

Makkaranevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Ähtäri Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2010/3 Dnro ESAVI/121/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2010 ASIA HAKIJA Makkaranevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Ähtäri Teppo Lehtonen Kaartisentie 31 63610

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/10/1 Dnro ISAVI/32/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue

PÄÄTÖS Nro 7/10/1 Dnro ISAVI/32/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/10/1 Dnro ISAVI/32/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 16.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Sähkökaapelin rakentaminen Äijälänsalmen alitse sekä valmistelulupa, Jyväskylä. Vesilain 3 luvun 3 :n 4) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti

Sähkökaapelin rakentaminen Äijälänsalmen alitse sekä valmistelulupa, Jyväskylä. Vesilain 3 luvun 3 :n 4) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti Länsi- ja Sisä-Suomi PÄÄTÖS Nro 50/2012/2 Dnro LSSAVI/6/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.7.2012 ASIA HAKIJA Sähkökaapelin rakentaminen Äijälänsalmen alitse sekä valmistelulupa, Jyväskylä JE-Siirto

Lisätiedot

Päätös Nro 19/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.09/2011

Päätös Nro 19/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.09/2011 Päätös Nro 19/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2012 ASIA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Äijälänsalmen ali ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen

Lisätiedot

Honkinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Alajärvi

Honkinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Alajärvi 1 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 34/2012/1 Dnro LSSAVI/451/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2012 ASIA HAKIJA Honkinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Alajärvi JR Turve Oy Soinintie 485

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 26/2011/1 Dnro ISAVI/175/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.2.2011 ASIA HAKIJA Vuotsinsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Joroinen Vapo Oy PL 22 40101

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kiikunsuon turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kouvola

Kiikunsuon turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 174/2012/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.8.2012 ASIA HAKIJA Kiikunsuon turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kouvola Raussin Energia

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

Päätös Nro 165/2012/2 Dnro ESAVI/195/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012

Päätös Nro 165/2012/2 Dnro ESAVI/195/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2012/2 Dnro ESAVI/195/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012 ASIA HAKIJA Koivistonkeitaan turvetuotannon ympäristölupa ja lupa poiketa vesilain 1 luvun 15 a :n mukaisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 4/10/1 Dnro ISAVI/41/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue

PÄÄTÖS Nro 4/10/1 Dnro ISAVI/41/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 4/10/1 Dnro ISAVI/41/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 10.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen, Haapavesi

Lisätiedot

16 05.02.2014. Päätöksen antaminen Utin Turve Oy:n tekemästä ilmoituksesta alle 10 ha:n suon ottamisesta turvetuotantoon Haukkasuolla

16 05.02.2014. Päätöksen antaminen Utin Turve Oy:n tekemästä ilmoituksesta alle 10 ha:n suon ottamisesta turvetuotantoon Haukkasuolla Rakennus- ja ympäristölautakunta 16 05.02.2014 Päätöksen antaminen Utin Turve Oy:n tekemästä ilmoituksesta alle 10 ha:n suon ottamisesta turvetuotantoon Haukkasuolla 3260/11.00.01/2014 Rymla 16 Ilmoituksesta

Lisätiedot

Riihi-Peuranevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Keuruu, Ähtäri ja Virrat

Riihi-Peuranevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Keuruu, Ähtäri ja Virrat Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 29/2015/1 Dnro LSSAVI/128/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.2.2015 ASIA HAKIJA HAKEMUS Riihi-Peuranevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 29/10/1 Dnro ISAVI/10/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot