Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet"

Transkriptio

1 Hoitotyön opintopolku syksyllä 2012 Jylpyn kampuksella Paikka Kohderyhmä Jylpyn kampus, Takojantie 1, Kotka Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit syksyllä 2012 Opiskelu- ja viestintäosaaminen (15 op) Ammatillinen kasvu 5 op Viestintätaito 5 op Englannin valmentava kurssi 5 op Hoitotyön yhteinen ammatillinen osaaminen Anatomia ja fysiologia 5 op Ihmisen normaali toiminta ja elintoimintojen häiriöt 5 op Hoitotyön toimintaympäristö 5 op Hoitotyön turvallisuus 5 op Hoitotyön eettinen ja teoreettinen perusta 5 op Hoitotaitojen lähtökohdat 1. 5 op Hoitotaitojen lähtökohdat 2. 5 op Asiakas- ja voimavaralähtöinen ohjaaminen 5 op

2 Ammatillinen kasvu 5 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia ammattikorkeakoulujärjestelmässä käyttää ammattikorkeakoulussa käytössä olevia erilaisia oppimisympäristöjä hakea ja käyttää erilaisia ammattikorkeakoulussa käytössä olevia opiskelijapalveluja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ensimmäisen opiskeluvuoden aikana tiedonhankinnan perustaidot ja osaa luetella erilaisia tiedonlähdetyyppejä halutessaan hakeutua kansainväliseen vaihtoon, joko partnerioppilaitokseen tai työharjoitteluun käyttää koulussa olevia tiedonlähteitä hahmottaa opiskelemansa alan työmahdollisuuksia sekä omaa tulevaa työuraansa Sisältö infot mm. terveydenhoitaja psykologi oppilaitospastori opintotukilautakunnan sihteeri kirjastoinfo informaatikot, ens. viikolla, kun kaikki opiskelijat koulussa Moodle-info Klaani ja opiskelijajärjestöt virtuaaliamk ura- ja rekrytointipalvelut ATK-palvelut Toteutustapa: Aika Vastuuopettajat: monimuoto-opiskelu alkaen viikolla 33 (ks. tarkemmin työjärjestyksestä) Anneli Airola, Mirja Nurmi ja Katja Villikka

3 Viestintätaito 5 op Opintojakso jakautuu opintojakson osiin: Äidinkieli (3 op) ja Tietotekniikka (2 op). Äidinkieli: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kirjoittaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asiatekstejä ja asiakirjoja tuntee keskeiset kielenhuolto-ohjeet hallitsee vuorovaikutustaidot osaa kehittää esiintymisvalmiuksiaan työelämän tarpeisiin hallitsee omaa esiintymisjännitystään osaa arvioida omia ja muiden esityksiä Tietotekniikka: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: käyttää opiskelussaan ammattikorkeakoulun keskeisiä tietojärjestelmiä määritellä tietotekniikkaan liittyviä peruskäsitteitä soveltaa tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan perustaitoja opiskelussaan toimia tietoturvallisesti eri ympäristöissä Sisältö Äidinkieli: asiakirjat ja asiatekstit kielenhuolto tiedonhankinta esiintymistekniikka esiintymisharjoitukset yksin ja ryhmissä Tietotekniikka: tietokoneen ja oheislaitteiden käyttö tavanomaiset tietotekniset termit ja käsitteet internetin ja sähköpostin käytön perustaidot tekstinkäsittelyn perusteet taulukkolaskennan perusteet esitysgrafiikan perusteet tietoturva Toteutusmuoto: Äidinkieli: itsenäisesti tai ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, Luento, Oppimistehtävät

4 Tietotekniikka: Ohjatut harjoitukset, Oppimistehtävät, Verkko-opinnot Aika Äidinkieli: Tietotekniikka: Vastuuopettaja: Äidinkieli: Sami Norrbacka Tietotekniikka: Satu Anttonen Englannin valmentava kurssi 5 op : Opiskelija parantaa yleiskielitaitoaan pystyäkseen opiskelemaan oman ammattialansa englannin kursseilla. Valmentavalla kurssille ohjataan ne opiskelijat, joiden kielitaidon taso on tasotestin mukaan B1.1 tai sitä alempi. Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa arvioida omaa oppimistaan ja valita itselleen sopivia oppimistapoja tuntee kielellisten apuneuvojen käytön (esim. verkkosanakirjat, hakukoneet ja oikolukutoiminnot) osaa käyttää kielen perusrakenteita osaa ääntää ymmärrettävästi osaa puhua tutuista tai itseään kiinnostavista asioista johdonmukaisesti osaa selittää lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia pystyy pitämään tutusta aiheesta valmistellun yksinkertaisen ja ymmärrettävän suullisen esityksen osaa käyttää hyvin perussanastoa osaa ilmaista ajatuksensa kirjallisesti ymmärrettävästi melko selkeällä, yksinkertaisella ja pääosin yhtenäisellä tekstillä Sisältö: kielellisten apuneuvojen käyttö kielenoppimisen tapoja ääntämisharjoituksia suullisia pari- ja ryhmäharjoituksia tekstipohjaista opiskelua, johon kuuluu erilaisia suullisia ja kirjallisia tehtäviä suullinen esitys englanniksi tutusta aiheesta

5 Anatomia ja fysiologia 5 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija: hallitsee ihmiskehon peruselintoimintojen rakenteen ja normaalin toiminnan kartuttaa terveydenhuoltoalaan liittyvän anatomian ja fysiologian terminologiaansa osaa muodostaa kokonaiskuvan ihmiskehon rakenteesta ja normaalista toiminnasta ymmärtää syy-seuraussuhteita elimistön toiminnan säätelyssä on omaksunut terveydenhuoltoalaan liittyvän anatomian ja fysiologian terminologian. Sisältö Tenttialue 1 (alkutentti), jolla selvitetään ja päivitetään solubiologian sekä fysiikan ja kemian perusteiden tiedot, pidetään opintojen alussa Tenttialue 2: verenkierto, veri, hengitys, elimistön puolustusjärjestelmä Tenttialue 3: ruuansulatus, virtsaneritys, lisääntymiselimistö, happo-emäs -tasapaino Tenttialue 4: lihaksisto, luusto Tenttialue 5: hermosto, aistit, aineenvaihdunta ja lämmönsäätely Opintojakson pääasiallisena oppimateriaalina toimii teos Bjålie, J.G. & Haug, E. & Sand, O. & Sjaastad, O.V. & Toverud, K.C (tai uudempi) Ihminen. Fysiologia ja anatomia. WSOYpro: Helsinki. Toteuttamistapa: Demonstraatio, Havainnollistaminen, Luento, Oppimistehtävät, Verkkoopinnot Aika: Vastuuopettaja: Satu Anttonen ja Jussi Hänninen Ihmisen normaali toiminta ja elintoimintojen häiriöt 5 op Opintojakso sisältää: Elämänkulun ja kehityksen psykologia, Eri-ikäisten perusravitsemus, Eri-ikäisen terveysliikunta ja Ihmisen elintoimintojen häiriöiden ymmärtäminen, Patologia Opintojakson suoritettuaan opiskelija on sisäistänyt terveellisen ravitsemuksen merkityksen eri-ikäisen ihmisen hyvinvoinnille ymmärtää ihmisen normaalin kasvun ja kehityksen ymmärtää sairauden merkityksen yksilölle ja yhteisölle

6 on selvillä liikunnan terveysvaikutuksista sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa sekä harjaantuu sairaanhoitajan näkökulmasta ohjaamaan ja tukemaan asiakasta terveyskäyttäytymisen muutosprosessissa. on selvillä terveysliikunnan nykytilasta, erilaisista liikuntamahdollisuuksista ja terveysliikuntaa ohjaavista säädöksistä ja perusteista. on selvillä eri ikäisten suomalaisten liikunta-aktiivisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä osaa tukea asiakkaan liikuntakäyttäytymistä osaa soveltaa anatomista ja fysiologista osaamista patologisiin tilanteisiin ymmärtää eri sairauksien syntymekanismeja ja elimistövaikutuksia tuntee eri patologisten tilojen kehityskulkua Sisällöt Ihmisen normaali kasvu ja kehitys. Psyykkinen toiminta ja toiminnan ohjaus. Terveyspsykologian prosessit Sairaus prosessina ja kriisinä. Energiaravintoaineet ja suojaravintoaineet. Oma energiatarve. Ravitsemussuositukset. Ravitsemuksesta käytännön ruokaan: rasvat, suola, kuitu, kasvikset, marjat, hedelmät. Painonhallinta. Terveysliikunnan suositukset. Soveltava liikunta. Kuntosuunnitelman laadinta ja toteutus. Yleispatologiaa: adaptaatio, kudostuho, tulehdusprosessi, paraneminen, kasvaimet. Kehon patologiset mekanismit. Mikrobien yleiset ominaisuudet. Oppimateriaali: Terveysliikunnan oppimateriaali: Fogelholm M. & Vuori I. (toim.) Terveysliikunta Bäckmand H. & Vuori I. (toim.) Terve tuki- ja liikuntaelimistö. Opas tule -sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Ajankohtaiset tutkimukset Ravitsemuksen tenttialue on oppikirjassa: Aapro, S.; Kupiainen, H. ja Leander, M Ravitsemushoito käytännössä. WSOY pro Oy. Helsinki. Sivut

7 Toteutustapa Itsenäisesti tai ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, Opetuskeskustelu, Verkkoopinnot Aika Vastuuopettaja Anne Liikanen ja Satu Sällilä Hoitotyön toimintaympäristö 5 op Hoitotyön toimintaympäristö rakentuu seuraavista kokonaisuuksista: Väestön terveys ja palvelujärjestelmät, Ensiapu ja poikkeusolojen terveydenhuolto sekä Infektioiden torjunta. Väestön terveys ja palvelujärjestelmät: Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa kansanterveystieteen perusteet sekä hallitsee epidemiologisen tutkimuksen perustiedot tuntee väestön kansanterveysongelmat ja terveyden viimeaikaisen kehityksen hahmottaa sosiaali- ja terveyspolitiikan osana yhteiskuntapolitiikkaa ja tuntee siihen liittyvän päätöksentekojärjestelmän tuntee sosiaali- ja terveysalan keskeiset säädökset tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintajärjestelmän niin, että osaa ohjata asiakasta palveluiden saamisessa tuntee sosiaali- ja terveyspalveluja tukevia toimintamuotoja Ymmärtää mitä terveyden edistäminen on ja hahmottaa sairaanhoitajan roolin terveydenedistämistyössä Ensiapu ja poikkeusolojen terveydenhuolto Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa toimia ensiaputilanteissa osaa ehkäistä tapaturmia tunnistaa traumaattisen reaktion ja osaa tukea siinä osaa sairaalaelvytyksen perusteet osaa toimia normaaliolojen häiriötiloissa ja poikkeusoloissa terveydenhuollon toimin Opintojakso sisältää SPR:n ensiapu II-kurssin, josta opiskelija saa halutessaan erillisen maksullisen todistuksen.

8 Infektioiden torjunta: Opintojakson suoritettuaan opiskelija: tuntee hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaan liittyvät käsitteet ja lainsäädännön ohjeistuksineen ymmärtää hoitoon liittyvien infektioiden merkityksen yksilölle, yhteisölle ja koko yhteiskunnalle tietää tämän hetkisen infektiotilanteen maailman laajuisesti Sisällöt Väestön terveys ja palvelujärjestelmät: Suomalaisten terveys ja sen muuttuminen Terveysmittarit Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy Sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet Keskeiset säädökset Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio ja toiminta Palvelujen kehittämisnäkymät Väestön terveysseurannan menetelmät Kestävän kehityksen tavoitteet elinympäristön ja terveyden edistäjänä Ensiapu ja poikkeusolojen terveydenhuolta: Ensiapu osana hoitoketjua Oikeus saada apua velvollisuus auttaa Toiminta ensiaputilanteissa Hengityksen, verenkierron ja tajunnan häiriöt Peruselvytys Haavat ja verenvuoto, tuki- ja liikuntaelinvammat, palovammat, lämpösairaudet ja kylmän aiheuttamat vammat, silmä-, korva- ja nenätapaturmat, pistot ja puremat, myrkytykset Kriisiapu Loukkaantuneen siirto ja nosto Sairaalaelvytyksen perusteet Poikkeusolojen terveydenhuolto Ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavat tavallisimmat kemialliset, biologiset ja fysikaaliset tekijät Säteilylajien ominaisuudet ja säteilyn vaikutusmekanismit Säteilysuojauksen periaatteet ja toimet

9 Infektioiden torjunta: Infektion torjuntaan liittyvät käsitteet, lainsäädäntö ja ohjeet Infektioiden merkitys yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle Ajankohtainen infektiotilanne yksilön, yhteisön kannalta sekä maailmanlaajuisesti Oppimateriaali: Infektioiden torjunta: Anttila Veli-Jukka, Hellsten Soile, Rantala Arto, Routamaa Marianne, Syrjälä Hannu ja Vuento Risto (toim.) Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. 6. painos. Väestön terveys ja palvelujärjestelmät: 1. Kauhanen J., Myllykangas M., Nissinen A Kansanterveystiede. WSOY.Helsinki. 2. Vertio H Terveyden edistäminen. Tammi. Helsinki. 3. Moodlen materiaalit. Toteutustapa Itsenäisesti tai ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, Luento, Opetuskeskustelu Aika Vastuuopettajat Sari Engelhardt ja Helena Tietäväinen Hoitotyön turvallisuus 5 op Opintojakso sisältää hoitotyön turvallisuuden, sähkö-, laite-, kemikaali ja kaasuturvallisuuden ja lääketurvallisuuden (Lääkehoidon perusteet 3 op). Yleinen osa Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää mitä turvallisuusosaaminen on hoitotyössä osaa hallita potilasturvallisuutta ennakoivasti osaa edistää potilasturvallisuutta suunnitelmallisesti tunnistaen riskitilanteet ja - alueet osaa raportoida vaaratapahtumat osaa toimia hyvää tietoturvaa noudattaen ymmärtää perehdytyksen ja jatkuvan koulutuksen merkityksen potilasturvallisuusosaamisen kehittymiselle osaa kohdata uhkaavasti/aggressiivisesti käyttäytyvän asiakkaan/potilaan/omaisen

10 Lääkehoidon perusteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee lääkehuoltoa koskevat säädökset ja määräykset on selvillä sairaanhoitajan vastuualueesta lääkkeiden käsittelyssä ja asiakkaan/potilaan lääkehoidossa hallitsee erilaiset lääkemuodot ja antotavat niin, että suoriutuu eriikäisen asiakkaan/potilaan lääkehoidosta turvallisesti tuntee yleisempien lääkeaineiden vaikutusmekanismit ja lääkkeiden toivotut sekä haitta-, sivu- ja yhteisvaikutukset osaa toteuttaa lääkärin määräysten mukaisen lääkehoidon turvallisesti ja osaa seurata lääkehoidon vaikuttavuutta hallitsee lääkehoidossa tarvittavat laskutoimitukset osaa ohjata asiakasta lääkehoitoon sitoutumisessa ja turvallisessa lääkehoidossa tunnistaa lääkehoitoprosessiin liittyvät riskit ja käyttää lääkityspoikkeamista koottua tietoa lääkehoitoprosessin kehittämiseksi Kaikkiin kliinisen hoitotyön opintojaksoihin sisältyy farmakologiaa ja lääkelaskuja. Sisällöt Yleinen osa Turvallisuuskulttuuri Turvallisuusjohtaminen Vastuu, säädökset Työturvallisuus Laiteturvallisuus (sähkö-, kemikaali- ja kaasuturvallisuus) Hoidon turvallisuus Lääkehoidon turvallisuus Tietoturva Läheltä piti -tapahtumat, haittatapahtumat ja niiden raportointi Uhkaavat tilanteet hoitajan kokemina Aggressiivisen/väkivaltaisen potilaan/asiakkaan/omaisen kohtaaminen Lääkehoidon perusteet Lääkehoitoon liittyvät säädökset ja määräykset Lääkkeiden antotavat, annostelu ja lääkemuodot sekä lääkkeiden käsittely Lääkkeiden vaikutus elimistössä Lääkkeiden haitta ja yhteisvaikutuksista Lääkeannoksen laskeminen Lääkehoitoon sitoutumisen tukeminen Lääkehoidon poikkeamien ehkäisy

11 Opiskelija täyttää Lääkehoitopassia koko koulutuksen ajan. Oppimateriaali: Lääkelaskenta: tunnilla jaettu ja Moodlessa oleva materiaali. Lääkehoidon perusteet: Marja-Leena Nurminen :s uudistettu painos. Lääkehoito. WSOY Toteutustapa Havainnollistaminen, Itsenäisesti tai ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, Luento, Ohjatut harjoitukset, Opetuskeskustelu, Oppimistehtävät Aika Vastuuopettaja Katja Villikka Hoitotyön eettinen ja teoreettinen perusta 5 op Opintojakso sisältää: Hoitotyön teoreettiset perusteet; eettinen ja arvoosaaminen sekä ammatillinen vuorovaikutus. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hoitotyön ja hoitotieteen kehitysvaiheet tuntee keskeiset käsitteet hoitotieteessä ja ymmärtää niiden taustalla olevat filosofiset lähestymistavat ymmärtää hoitotieteen ja muiden tieteiden erot ihmiskuvassa, terveys- ja sairauskäsityksissä ja hoitamisessa hahmottaa hoitotyön eri ulottuvuudet ja toiminnot osaa etsiä näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyössä tiedostaa oman arvoperustansa ja eettisten ratkaisujensa taustan hoitotyön arvoperusta ja eettiset periaatteet näkyvät hoitamisen tavassa ja hoitosuhteessa tuntee hoitotyötä ohjaavan lainsäädännön perusteet tuntee vastuunsa omasta ammatillisesta osaamisestaan ja kehittymisestään ymmärtää ammatillisen yhteistyön lähtökohdat ja auttamisprosessin osaa toimia asiakaskeskeisesti vuorovaikutuksessa Sisällöt Hoitotyön ja hoitotieteen historia Hoitotieteen aseman muiden tieteiden joukossa Hoitotieteen keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet; ihminen, terveys, hoitotyön toiminnot, ympäristö Hoitotyön ulottuvuudet ja hoitotyö ammattina Hoitotyön keskeiset teoriat ja mallit Näyttöön perustuva hoitotyö

12 Arvot ja etiikka Sairaanhoitajan lupaus, hoitotyön eettiset käsitteet, periaatteet, eettinen vastuu ja eettiset ohjeet Hoitosuhteessa nousevia eettisen päätöksenteon ongelmatilanteita Hoitotyöhön ja potilaan oikeuksiin liittyvä lainsäädäntö Asiakaskeskeinen toiminta ja sen osatekijät Yhteistyösuhteen tavoitteet ja sisältö Työntekijän ominaisuudet ja taidot Oppimateriaali: Toteutustapa: Ranta Iiri (toim) 2012: Sairaanhoitajan eettiset pelisäännöt. Hoitotyön vuosikirja Fioca. Leino-Kilpi Helena ja Välimäki Maritta 2009: Etiikka hoitotyössä WSOY. Kotisaari & Kukkola 2012: Potilaan oikeudet hoitotyössä. Fioca. Hoitotiede ja Tutkiva hoitotyö lehdet vuosikerrat Hoitotieteelliset väitöskirjat. Sarajärvi Anneli, Mattila Lea-Riitta ja Rekola Leena 2011: Näyttöön perustuva toiminta. Avain hoitotyön kehittymiseen. Muu ajankohtainen materiaali, josta tietoa Moodlessa. Itsenäisesti tai ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, luento, ohjatut harjoitukset, opetuskeskustelu, oppimistehtävät, simulaatio, verkko-opinnot Aika Vastuuopettaja Mirja Nurmi Hoitotaitojen lähtökohdat(1) 5 op Opintojaksoon sisältyy myös ammatillisen vuorovaikutuksen osuus ja potilaan siirtymisessä avustaminen sekä aseptinen toiminta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija: ymmärtää turvallisen ympäristön merkityksen ja hänellä on valmiuksia sen järjestämiseen on harjaantunut eri-ikäisen potilaan/asiakkaan auttamiseen päivittäisissä toiminnoissa hallitsee päivittäisissä toiminnoissa käytetyt keskeiset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet ja niissä tarvittavien välineiden ja laitteiden turvallisen käytön osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa on omaksunut potilaslähtöisen ja häntä kunnioittavan lähestymistavan/työotteen hoitotyössä on sisäistänyt aseptisen käyttäytymisen ja henkilökohtaisen hygienian merkityksen infektioiden torjunnassa osaa aseptiikan menetelmät asiakastyössä ja hoitovälineiden huollossa tietää potilaan eristämiseen liittyvät toimet tietää puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointimenetelmät

13 Sisällöt turvallinen hoitoympäristö ja sen järjestäminen aseptinen käyttäytyminen, henkilökohtainen hygienia infektion vuoksi eristäminen infektiopotilaan ohjaaminen hoitovälineiden huolto asiakassuhteen elementit vuorovaikutus hoitotyössä, potilaan kokonaisvaltainen hoitotyö hoitotyön auttamismenetelmät perustoiminnoissa: ravitsemuksen seuranta, ruokailussa avustaminen, nestetasapainon tarkkailu, nestetasapainosta huolehtiminen, puhtaudesta, ihonhoidosta ja vaatetuksesta huolehtiminen, erittäminen potilaan siirtymisessä ja liikkumisessa avustaminen aineenvaihduntaan liittyvä tarkkailu ja hyvä perushoito lääkkeenantotavat ja niiden harjoittelu eri-ikäisten potilaiden/asiakkaiden kokonaisvaltainen perushoito eri toimintaympäristöissä Oppimateriaali: Pakollinen perusteos: Iivanainen, A. & Syväoja, P Hoida ja kirjaa. SanomaPro: Tammi (kirja ilmestyy ) Sivut ja aiheet : Aktiviteetti, virikkeiden järjestäminen, uni, suoliston toiminta, katetrointi, vaipat Avanteet, oksennukset, NML Nesteytys, kanyylin laitossa avustaminen Steriili pöytä lääkehoito infuusio ravitsemus turvallisuus, aseptiikka, suojaimet, puhtaudesta huolehtiminen, sairaalavuode aistit , , iho, sidonta Lisäksi: *Moodlen materiaalit (artikkelit jne.) *luentomuistiinpanot Suositeltavat lisäteokset: Saastamoinen, T. (toim.) Hoitotyön toiminnot. Sairaanhoitajaliitto: Kirjapaja. Kinnunen, M. & Peltomaa, K. (toim.) Potilasturvallisuus ensin. Hoitotyön vuosikirja Sairaanhoitajaliitto.

14 Kyngäs, H. & Hentinen, M Hoitoon sitoutuminen ja hoitotyö. WSOY. Koistinen, Surakka & Ruuskanen: Lasten ja nuorten hoitotyön käsikirja TAI Ivanoff, P. & Kitineva, H. & Rahko, R. & Risluu, A. & Vuoro, A Hoidatko minua? Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö. Arffman, S. & Partanen, R. & Peltonen, H. & Sinisalo, L. (toim.) Ravitsemus hoitotyössä. Edita: Helsinki Rautava-Nurmi, H. & Sjövall, S. & Vaula, E. & Vuorisalo, S. & Westergård, A Neste- ja ravitsemushoito. WSOYpro. Vain soveltuvat osat. Toteutustapa Demonstraatio, Laboraatiot / laboraatiotyöt, ohjatut harjoitukset, oppimistehtävät, problem Based Learning, simulaatio, verkko-opinnot Aika Vastuuopettaja Jussi Hänninen Hoitotaitojen lähtökohdat (2) 5 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa tarkkailla, tutkia, arvioida ja ylläpitää eri-ikäisen ihmisen elintoimintoja hallitsee elintoimintojen tutkimisessa ja ylläpitämisessä käytettävät keskeiset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet ja niissä tarvittavien välineiden ja laitteiden turvallisen käytön osaa suonensisäisen neste- ja lääkehoidon sekä verensiirron perusteet on harjaantunut tunnistamaan potilaan/asiakkaan psyykkisen ja hengellisen tuen tarvetta ja tunnistaa potilaan/asiakkaan sekä läheisten tuen tarpeen kuoleman lähestyessä on omaksunut potilaslähtöisen ja häntä kunnioittavan lähestymistavan/työotteen hoitotyössä ymmärtää terveyttä edistävän hoitotyön lähtökohtia ja voimaannuttamisen sekä luovan ja virikkeellisen toiminnan merkityksen on sisäistänyt omasta jaksamisesta huolehtimisen tärkeyden. on sisäistänyt moniammatillisen työotteen potilaan hoitopolun terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen viitekehyksessä osaa käyttää sähköistä potilaskertomusta on sisäistänyt strukturoidun hoitotyön kirjaamisen mallin tuntee tietoturvan merkityksen ja osaa toimia hyvää tietoturvaa noudattaen

15 osaa käsitellä, hakea ja päivittää tietojaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietolähteistä tuntee VIRVE-viranomaisradioverkon käytön ja viestinnän perusteet Sisällöt vuorovaikutus hoitotyössä, potilaan kokonaisvaltainen hoitotyö vitaalitoimintojen tarkkailu: tajunnan, hengityksen, verenkierron tarkkailu ja niihin liittyvä hyvä perushoito. suonensisäinen neste- ja lääkehoito sekä verensiirto laboratoriotyön vaiheet ja preanalyyttisten tekijöiden merkitys luotettavan analyysituloksen varmistajana lääkkeenantotavat ja niiden harjoittelu. eri-ikäisten potilaiden/asiakkaiden kokonaisvaltainen perushoito eri toimintaympäristöissä. tiedonhallinta sähköisissä asiakastietojärjestelmissä ja tietoverkoissa sosiaali- ja terveydenhuollossa. asiakastiedon dokumentointiin liittyvä keskeinen lainsäädäntö ja ohjeistukset. strukturoitu hoitotyön kirjaaminen ja suomalaisen hoitotyön luokitukset. VIRVE-viranomaisradioverkon käytön ja viestinnän perusteiden oppiminen TetraSim-simulaatio-ohjelmiston avulla. työhyvinvointi moniammatillinen yhteistyö. kuolevan/kuolleen potilaan hoito. kuntouttava hoitotyö potilaan voimaantuminen luova ja virikkeellinen toiminta Asiakas- ja voimavaralähtöinen ohjaaminen 5 op Opintojakso sisältää asiakas- ja voimavaralähtöisen ohjaamisen sekä Kuntoutumista edistävän hoitotyön Opintojakson suoritettuaan opiskelija: ymmärtää erilaisten oppimiskäsitysten ja motivaatioteorioiden vaikutusta ja merkitystä opetukseen ja ohjaukseen osaa vahvistaa asiakkaan (yksilö, ryhmä, perhe, väestö) voimavaraisuutta ja osallistumista terveyden edistämisessä osaa käyttää erilaisia ohjausmenetelmiä ymmärtää dialogisuuden merkityksen ohjauksessa hallitsee asiakaslähtöisen, tavoitteellisen ohjausprosessin

16 osaa arvioida vuorovaikutusmenetelmien vaikutusta ohjausprosessissa osaa arvioida ohjauksen vaikuttavuutta kuntoutumista edistävä hoitotyö: tietää hoitotyön fyysiset kuormitustekijät ja ymmärtää ergonomian merkityksen tuki- ja liikuntaelin ongelmien ennaltaehkäisyssä osaa tunnistaa potilaan siirtymisen avustamiseen liittyvät riskit omassa ja työyhteisön toiminnassa ja osaa soveltaa siirtotapoja erityyppisille potilaille huomioiden riskit osaa käyttää erilaisia potilassiirtotekniikoita ja apuvälineitä hyödyntäen potilaan toimintakykyä on omaksunut potilaan kuntoutumista tukevan työotteen ymmärtää potilassiirtojen merkityksen osana työpaikan turvallisuuskäyttäytymistä Sisällöt Erilaisten oppimiskäsitysten vaikutus ohjaamiseen, opettamiseen ja oppimiseen Asiakaslähtöinen ohjausprosessi ja ohjaajan rooli Opetus-/ohjausprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi Yksilö-, ryhmä- ja yhteisöohjausmenetelmät Havainnollistaminen Opetuksen ja oppimisen arviointi Auttaminen muutokseen Voimavaroja tukeva palaute Kuntoutumista edistävä hoitotyö: verkko-opiskelu: potilassiirtoergonomia tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyssä oman kehon hallinta potilassiirroissa biomekaniikan hyödyntäminen potilaan liikkumisen avustamisessa lait ja asetukset lähiopiskelu: luonnolliset liikemallit ja avustajan asento potilaan voimavarojen aktivointi avustaminen erilaisissa siirtotilanteissa työntekijän oma riskinarviointi siirron apuvälineet ja erityistilanteet Toteutustapa lähiopiskelu ja verkko-opiskelu

Geronomin ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet

Geronomin ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet Vanhustyön opintopolku syksyllä 2012 Paikka Kohderyhmä Kasarminmäen kampus, Prikaatintie 2, 45100 Kouvola Geronomin ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet Kokonaisuuteen kuuluvat

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet. Sosiaalialan englanti, 5 op Viestintätaito 5 op

Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet. Sosiaalialan englanti, 5 op Viestintätaito 5 op Sosiaalialan opintopolku syksyllä 2012 Paikka Kohderyhmä Jylpyn kampus, Takojantie 1, 48220 Kotka Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit Osaamisen kuvaus Asiakaslähtöisyys - osaa kohdata asiakkaan/perheen/yhteisön jäsenen oman elämänsä asiantuntijana - saa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK)

Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK) Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK) Vuorovaikutuksen Menetelmien Prosessien turvallisuus turvallisuus turvallisuus Paula, Poikela & Paula Yliniemi 1 Kompetenssiperusteinen

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä Lukujärjestys viikoille 2 ja 3 Viikko 2 (Muutoksia lukujärjestyksessä) Tiistai 12.1.2010 Klo 15.00-16.00 Aikuiskoulutuksen avajaiset Klo 16.00-18.00 Orientaatio opintoihin, tutor Maj-Lis Vänskä Ennen avajaisia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Syksy 2012 1 Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi lähihoitajan tutkinnon suorittaneille tai sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

Kuntouttava työote Rovaniemellä

Kuntouttava työote Rovaniemellä Kuntouttava työote Rovaniemellä Kuntoutumista edistäviä elementtejä Moniammatillinen tiimityöskentely Koko henkilöstö on sitoutunut moniammatilliseen, tavoitteelliseen toimintamalliin Ikäihmisen kuntoutumismahdollisuus

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden käyttöopas. SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 3.0

FinCC luokituskokonaisuuden käyttöopas. SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 3.0 FinCC luokituskokonaisuuden käyttöopas SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 3.0 Pia Liljamo, Ulla-Mari Kinnunen, Anneli Ensio 28.2.2012 FinCC-seminaari Käyttäjäoppaan tarkoitus on auttaa hoitajaa kirjaamaan sähköiseen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä

Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä HARRI AARTELO, VARAPUHEENJOHTAJA, LAPPEENRANNAN VANHUSNEUVOSTO VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 26.5.2017 Ammatti-ja tehtäväryhmät lähihoitajat ja

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen

Lisätiedot

-koulutus Edupolissa. Eija Saarinko-Weidemann Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaasiantuntijoiden. Kuopio, 8.6.2012

-koulutus Edupolissa. Eija Saarinko-Weidemann Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaasiantuntijoiden. Kuopio, 8.6.2012 -koulutus Edupolissa Eija Saarinko-Weidemann Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaasiantuntijoiden työseminaari Kuopio, 8.6.2012 Faktoja Edupolista Edupoli on kunnallinen liikelaitos, se on perustettu

Lisätiedot

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO PÄIVYSTYSTYÖN TUKENA KOTKA

KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO PÄIVYSTYSTYÖN TUKENA KOTKA KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO PÄIVYSTYSTYÖN TUKENA KOTKA KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINNON KEHITTYMINEN MIKSI KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO? TUTKINNON PERUSTEET VALMISTUIVAT 2011 TUTKINNON SUORITTAMISEN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja ohjaamalla itsenäisesti kerhotoimintaa. Keskeisinä taitoina kerhontoiminnan ohjauksessa ovat kasvatuksellisesti

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

Opintojakson Toteutus- Opintojakson nimi Viikko Päivä Opetusaika Opettaja(t) Huomioitavaa Pakollisuus Laajuus

Opintojakson Toteutus- Opintojakson nimi Viikko Päivä Opetusaika Opettaja(t) Huomioitavaa Pakollisuus Laajuus Kampus: Lohja Kevät 2015 Päivitetty: 17.3.2015 Sairaanhoitajakoulutus, monimuoto P=Pakollinen, E=Vaihtoehtoinen, V=Valinnainen OPINTOJAKSOTARJONTA Saapumisryhmä SHF215KA LUKUVUOSI: 2014-2015 PVM: 7.1.2015-19.6.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN OPINTOKOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

1 (12) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osan opiskeluun

1 (12) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osan opiskeluun 1 (12) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osan opiskeluun 2 (12) A. UUSIEN SANOJEN MUODOSTAMINEN 1. TEHTÄVÄ. uus/-yys, -us/-ys substantiivit

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön Haavan hoito jalkojenhoidossa Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Hoitotyön koulutus

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Hoitotyön koulutus Koulutus Opiskelija Opettajatuutori Hoitotyön koulutus OPPIMISEN TAIDOT Osaan arvioida ja kehittää osaamistani ja oppimistapojani. Osaan hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä ehdotuksia

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

PERUSOPINNOT (32,5 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma, 2 op Opettajatuutori

PERUSOPINNOT (32,5 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma, 2 op Opettajatuutori Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op) TT13K (Terveydenhoitaja) Opintojaksojen arviointisuunnitelma ja vastuuopettajat PERUSOPINNOT (32,5 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op)

Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op) Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op) Opintojaksojen arviointisuunnitelma ja vastuuopettajat PERUSOPINNOT (38 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen opiskelu- ja

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TUTKINNON

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Valmentajakoulutus osaamistavoitteet Suunta Huipulle -kurssi Taso 2 Koulutuksen kokonaisuus Koulutuksen keskeiset teemat Oppimisen tukeminen Toiminnan

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Valmentajakoulutus 2010 osaamistavoitteet TASO 2 Koulutuksen kokonaisuus Koulutuksen keskeiset teemat Oppimisen tukeminen Toiminnan suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Esityksen sisältö ja lähteet Esitys Johdantoa aiheeseen Sairaanhoitajaliitosta lyhyesti, miksi olemme

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE HOITO JA HUOLENPITO, Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus Opiskelija: Ryhmätunnus: Näyttöpaikka: Näytön ajankohta: Työpaikkaohjaaja: Opettaja: Jokaisesta arvioinnin

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8)

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sairaanhoitajan työnä on hoitaa eri-ikäisiä ihmisiä ja edistää väestön terveyttä. Sairaanhoitaja toimii sosiaali-

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJA (AMK) JA TERVEYDENHOITAJA (AMK) TUTKINTOIHIN SISÄLTYVIÄ OPINTOJA 18 OP, (KARELIA)

SAIRAANHOITAJA (AMK) JA TERVEYDENHOITAJA (AMK) TUTKINTOIHIN SISÄLTYVIÄ OPINTOJA 18 OP, (KARELIA) SAIRAANHOITAJA (AMK) JA TERVEYDENHOITAJA (AMK) TUTKINTOIHIN SISÄLTYVIÄ OPINTOJA 18 OP, (KARELIA) Pohjois-Karjalan kesäyliopisto järjestää Joensuussa kevätlukukauden 2015 aikana avoimena ammattikorkeakouluopintoina

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013

Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013 Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013 Terveystietoa ja fysiikkaa 3h/vko Terveystiedon osaamiskokonaisuus ja ammattipätevyystunnit. Taulukon jälkeisessä osiossa on tummennettu ne ammattipätevyysosat,

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS NÄYTTÖ KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS NÄYTTÖ 1 2 1. NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNONOSASSA / NÄYTÖN KUVAUS Kasvun tukemisen ja ohjauksen tutkinnonosan näytössä opiskelija osallistuu työryhmän jäsenenä

Lisätiedot

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Opintojen ohjaus Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Taustaa Opintojen ohjaaminen on strategisesti yksi kriittisimmistä prosesseistamme. Laadukkaalla ohjausprosessilla

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Opintojaksojen arviointisuunnitelma ja vastuuopettajat PERUSOPINNOT (37 op) TYOR1 Orientoituminen opiskeluun ja ammatillinen kasvu 3

Lisätiedot

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Toimintaympäristöjen (5 ov) Opintojakson sisältö Toimintaympäristöjen 5 ov ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson Opiskelija osaa

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA SAIRAANHOITAJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA SAIRAANHOITAJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus OPETUSSUUNNITELMA SAIRAANHOITAJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Karelia-ammattikorkeakoulussa suoritat sairaanhoitajatutkinnon työelämäläheisissä, moniammatillisissa ja moderneissa oppimisympäristöissä.

Lisätiedot

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa. Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa. Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Tulevaisuuden tarvittavaa osaamista, tässä ydinosaamis- ja erityiskompetensseja voidaan tarkastella

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA TR11S. PERUSOPINNOT 22 op

ARVIOINTISUUNNITELMA TR11S. PERUSOPINNOT 22 op ARVIOINTISUUNNITELMA TR11S PERUSOPINNOT 22 op TYOR2 Orientoituminen opiskeluun ja ammatillinen kasvu 4 op TYOR11 Orientoituminen ammattikorkeakouluopiskeluun, 1 op (Koulutuspäällikkö) TYHOPS1-6 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Päästä varpaisiin. Tehtävät. Ratkaisut. Päivitetty 8.4.2013 ISBN 978-951-37-6416-6, 978-951-37-6417-3, 978-951-6418-0. Sisällys (ratkaisut) Johdanto

Päästä varpaisiin. Tehtävät. Ratkaisut. Päivitetty 8.4.2013 ISBN 978-951-37-6416-6, 978-951-37-6417-3, 978-951-6418-0. Sisällys (ratkaisut) Johdanto OPETTAJAN AINEISTO Käyttöehdot Päästä varpaisiin Ihmisen anatomia ja fysiologia Eliisa Karhumäki Mari Kärkkäinen (os. Lehtonen) Päivitetty 8.4.2013 ISBN 978-951-37-6416-6, 978-951-37-6417-3, 978-951-6418-0

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

Hoitoisuuden ja rakenteisen kirjaamisen kumppanuus. Pia Liljamo, erikoissuunnittelija, TtM Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 16.5.

Hoitoisuuden ja rakenteisen kirjaamisen kumppanuus. Pia Liljamo, erikoissuunnittelija, TtM Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 16.5. Hoitoisuuden ja rakenteisen kirjaamisen kumppanuus Pia Liljamo, erikoissuunnittelija, TtM Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 16.5.2012 Sähköisen potilaskertomustiedon hyödyntäminen johtamisessa Sähköisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖ

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

Muistihoitajan / Muistineuvojan koulutusohjelma 2018 (30 op

Muistihoitajan / Muistineuvojan koulutusohjelma 2018 (30 op Muistihoitajan / Muistineuvojan koulutusohjelma 2018 (30 op KOULUTUKSEN SISÄLTÖ 1. KOGNITIIVISET, PSYKOEMOTIONAALISET JA SOSIAALISET PROSESSIT ELÄMÄNKAARESSA 2. MUISTISAIRAUDET SYYT JA SEURAUKSET 3. LAADUKAS

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

KINESTETIIKAN PERUSKURSSI vuonna 2016

KINESTETIIKAN PERUSKURSSI vuonna 2016 1 KINESTETIIKAN PERUSKURSSI vuonna 2016 Aika Osa I 22. 23.8.2016 klo 8:00 15:00 Osa II 3.-4.10.2016 klo 8:00 15:00 Paikka Kohderyhmä Järjestäjä Kouluttaja Osallistujamäärä Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo,

Lisätiedot

CASE- harjoittelusta simulaatio-oppimiseen. Juhani Seppälä Lehtori (ensihoito) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

CASE- harjoittelusta simulaatio-oppimiseen. Juhani Seppälä Lehtori (ensihoito) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu CASE- harjoittelusta simulaatio-oppimiseen Juhani Seppälä Lehtori (ensihoito) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu CASE harjoittelu, hyvä pohja uuden opetusmenetelmän käyttöön ottamiseen Jos toimit aina

Lisätiedot

AITOJEN TAITOJEN JUURILLA

AITOJEN TAITOJEN JUURILLA AITOJEN TAITOJEN JUURILLA Ammattiosaajan työkykypassi Tiisu-Maria Näkkäläjärvi Sosiaali- ja terveysalan opettaja Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš, Saamelaisalueen koulutuskeskus on

Lisätiedot

Osa 1 Koulu työyhteisönä

Osa 1 Koulu työyhteisönä Sisällys Alkusanat...11 Osa 1 Koulu työyhteisönä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilaiden kohtaaminen (Simo Rönty)...15 Jokaisella työntekijällä on oma vastuualueensa...15 Lapsi tarvitsee aikuisia...16

Lisätiedot

Lataa Lääkehoidon ABC - Marja-Leena Nurminen. Lataa

Lataa Lääkehoidon ABC - Marja-Leena Nurminen. Lataa Lataa Lääkehoidon ABC - Marja-Leena Nurminen Lataa Kirjailija: Marja-Leena Nurminen ISBN: 9789526335896 Sivumäärä: 288 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 31.27 Mb Lääkehoidon ABC on tarkoitettu lääkehoidon

Lisätiedot