Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet"

Transkriptio

1 Hoitotyön opintopolku syksyllä 2012 Jylpyn kampuksella Paikka Kohderyhmä Jylpyn kampus, Takojantie 1, Kotka Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit syksyllä 2012 Opiskelu- ja viestintäosaaminen (15 op) Ammatillinen kasvu 5 op Viestintätaito 5 op Englannin valmentava kurssi 5 op Hoitotyön yhteinen ammatillinen osaaminen Anatomia ja fysiologia 5 op Ihmisen normaali toiminta ja elintoimintojen häiriöt 5 op Hoitotyön toimintaympäristö 5 op Hoitotyön turvallisuus 5 op Hoitotyön eettinen ja teoreettinen perusta 5 op Hoitotaitojen lähtökohdat 1. 5 op Hoitotaitojen lähtökohdat 2. 5 op Asiakas- ja voimavaralähtöinen ohjaaminen 5 op

2 Ammatillinen kasvu 5 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia ammattikorkeakoulujärjestelmässä käyttää ammattikorkeakoulussa käytössä olevia erilaisia oppimisympäristöjä hakea ja käyttää erilaisia ammattikorkeakoulussa käytössä olevia opiskelijapalveluja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ensimmäisen opiskeluvuoden aikana tiedonhankinnan perustaidot ja osaa luetella erilaisia tiedonlähdetyyppejä halutessaan hakeutua kansainväliseen vaihtoon, joko partnerioppilaitokseen tai työharjoitteluun käyttää koulussa olevia tiedonlähteitä hahmottaa opiskelemansa alan työmahdollisuuksia sekä omaa tulevaa työuraansa Sisältö infot mm. terveydenhoitaja psykologi oppilaitospastori opintotukilautakunnan sihteeri kirjastoinfo informaatikot, ens. viikolla, kun kaikki opiskelijat koulussa Moodle-info Klaani ja opiskelijajärjestöt virtuaaliamk ura- ja rekrytointipalvelut ATK-palvelut Toteutustapa: Aika Vastuuopettajat: monimuoto-opiskelu alkaen viikolla 33 (ks. tarkemmin työjärjestyksestä) Anneli Airola, Mirja Nurmi ja Katja Villikka

3 Viestintätaito 5 op Opintojakso jakautuu opintojakson osiin: Äidinkieli (3 op) ja Tietotekniikka (2 op). Äidinkieli: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kirjoittaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asiatekstejä ja asiakirjoja tuntee keskeiset kielenhuolto-ohjeet hallitsee vuorovaikutustaidot osaa kehittää esiintymisvalmiuksiaan työelämän tarpeisiin hallitsee omaa esiintymisjännitystään osaa arvioida omia ja muiden esityksiä Tietotekniikka: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: käyttää opiskelussaan ammattikorkeakoulun keskeisiä tietojärjestelmiä määritellä tietotekniikkaan liittyviä peruskäsitteitä soveltaa tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan perustaitoja opiskelussaan toimia tietoturvallisesti eri ympäristöissä Sisältö Äidinkieli: asiakirjat ja asiatekstit kielenhuolto tiedonhankinta esiintymistekniikka esiintymisharjoitukset yksin ja ryhmissä Tietotekniikka: tietokoneen ja oheislaitteiden käyttö tavanomaiset tietotekniset termit ja käsitteet internetin ja sähköpostin käytön perustaidot tekstinkäsittelyn perusteet taulukkolaskennan perusteet esitysgrafiikan perusteet tietoturva Toteutusmuoto: Äidinkieli: itsenäisesti tai ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, Luento, Oppimistehtävät

4 Tietotekniikka: Ohjatut harjoitukset, Oppimistehtävät, Verkko-opinnot Aika Äidinkieli: Tietotekniikka: Vastuuopettaja: Äidinkieli: Sami Norrbacka Tietotekniikka: Satu Anttonen Englannin valmentava kurssi 5 op : Opiskelija parantaa yleiskielitaitoaan pystyäkseen opiskelemaan oman ammattialansa englannin kursseilla. Valmentavalla kurssille ohjataan ne opiskelijat, joiden kielitaidon taso on tasotestin mukaan B1.1 tai sitä alempi. Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa arvioida omaa oppimistaan ja valita itselleen sopivia oppimistapoja tuntee kielellisten apuneuvojen käytön (esim. verkkosanakirjat, hakukoneet ja oikolukutoiminnot) osaa käyttää kielen perusrakenteita osaa ääntää ymmärrettävästi osaa puhua tutuista tai itseään kiinnostavista asioista johdonmukaisesti osaa selittää lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia pystyy pitämään tutusta aiheesta valmistellun yksinkertaisen ja ymmärrettävän suullisen esityksen osaa käyttää hyvin perussanastoa osaa ilmaista ajatuksensa kirjallisesti ymmärrettävästi melko selkeällä, yksinkertaisella ja pääosin yhtenäisellä tekstillä Sisältö: kielellisten apuneuvojen käyttö kielenoppimisen tapoja ääntämisharjoituksia suullisia pari- ja ryhmäharjoituksia tekstipohjaista opiskelua, johon kuuluu erilaisia suullisia ja kirjallisia tehtäviä suullinen esitys englanniksi tutusta aiheesta

5 Anatomia ja fysiologia 5 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija: hallitsee ihmiskehon peruselintoimintojen rakenteen ja normaalin toiminnan kartuttaa terveydenhuoltoalaan liittyvän anatomian ja fysiologian terminologiaansa osaa muodostaa kokonaiskuvan ihmiskehon rakenteesta ja normaalista toiminnasta ymmärtää syy-seuraussuhteita elimistön toiminnan säätelyssä on omaksunut terveydenhuoltoalaan liittyvän anatomian ja fysiologian terminologian. Sisältö Tenttialue 1 (alkutentti), jolla selvitetään ja päivitetään solubiologian sekä fysiikan ja kemian perusteiden tiedot, pidetään opintojen alussa Tenttialue 2: verenkierto, veri, hengitys, elimistön puolustusjärjestelmä Tenttialue 3: ruuansulatus, virtsaneritys, lisääntymiselimistö, happo-emäs -tasapaino Tenttialue 4: lihaksisto, luusto Tenttialue 5: hermosto, aistit, aineenvaihdunta ja lämmönsäätely Opintojakson pääasiallisena oppimateriaalina toimii teos Bjålie, J.G. & Haug, E. & Sand, O. & Sjaastad, O.V. & Toverud, K.C (tai uudempi) Ihminen. Fysiologia ja anatomia. WSOYpro: Helsinki. Toteuttamistapa: Demonstraatio, Havainnollistaminen, Luento, Oppimistehtävät, Verkkoopinnot Aika: Vastuuopettaja: Satu Anttonen ja Jussi Hänninen Ihmisen normaali toiminta ja elintoimintojen häiriöt 5 op Opintojakso sisältää: Elämänkulun ja kehityksen psykologia, Eri-ikäisten perusravitsemus, Eri-ikäisen terveysliikunta ja Ihmisen elintoimintojen häiriöiden ymmärtäminen, Patologia Opintojakson suoritettuaan opiskelija on sisäistänyt terveellisen ravitsemuksen merkityksen eri-ikäisen ihmisen hyvinvoinnille ymmärtää ihmisen normaalin kasvun ja kehityksen ymmärtää sairauden merkityksen yksilölle ja yhteisölle

6 on selvillä liikunnan terveysvaikutuksista sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa sekä harjaantuu sairaanhoitajan näkökulmasta ohjaamaan ja tukemaan asiakasta terveyskäyttäytymisen muutosprosessissa. on selvillä terveysliikunnan nykytilasta, erilaisista liikuntamahdollisuuksista ja terveysliikuntaa ohjaavista säädöksistä ja perusteista. on selvillä eri ikäisten suomalaisten liikunta-aktiivisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä osaa tukea asiakkaan liikuntakäyttäytymistä osaa soveltaa anatomista ja fysiologista osaamista patologisiin tilanteisiin ymmärtää eri sairauksien syntymekanismeja ja elimistövaikutuksia tuntee eri patologisten tilojen kehityskulkua Sisällöt Ihmisen normaali kasvu ja kehitys. Psyykkinen toiminta ja toiminnan ohjaus. Terveyspsykologian prosessit Sairaus prosessina ja kriisinä. Energiaravintoaineet ja suojaravintoaineet. Oma energiatarve. Ravitsemussuositukset. Ravitsemuksesta käytännön ruokaan: rasvat, suola, kuitu, kasvikset, marjat, hedelmät. Painonhallinta. Terveysliikunnan suositukset. Soveltava liikunta. Kuntosuunnitelman laadinta ja toteutus. Yleispatologiaa: adaptaatio, kudostuho, tulehdusprosessi, paraneminen, kasvaimet. Kehon patologiset mekanismit. Mikrobien yleiset ominaisuudet. Oppimateriaali: Terveysliikunnan oppimateriaali: Fogelholm M. & Vuori I. (toim.) Terveysliikunta Bäckmand H. & Vuori I. (toim.) Terve tuki- ja liikuntaelimistö. Opas tule -sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Ajankohtaiset tutkimukset Ravitsemuksen tenttialue on oppikirjassa: Aapro, S.; Kupiainen, H. ja Leander, M Ravitsemushoito käytännössä. WSOY pro Oy. Helsinki. Sivut

7 Toteutustapa Itsenäisesti tai ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, Opetuskeskustelu, Verkkoopinnot Aika Vastuuopettaja Anne Liikanen ja Satu Sällilä Hoitotyön toimintaympäristö 5 op Hoitotyön toimintaympäristö rakentuu seuraavista kokonaisuuksista: Väestön terveys ja palvelujärjestelmät, Ensiapu ja poikkeusolojen terveydenhuolto sekä Infektioiden torjunta. Väestön terveys ja palvelujärjestelmät: Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa kansanterveystieteen perusteet sekä hallitsee epidemiologisen tutkimuksen perustiedot tuntee väestön kansanterveysongelmat ja terveyden viimeaikaisen kehityksen hahmottaa sosiaali- ja terveyspolitiikan osana yhteiskuntapolitiikkaa ja tuntee siihen liittyvän päätöksentekojärjestelmän tuntee sosiaali- ja terveysalan keskeiset säädökset tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintajärjestelmän niin, että osaa ohjata asiakasta palveluiden saamisessa tuntee sosiaali- ja terveyspalveluja tukevia toimintamuotoja Ymmärtää mitä terveyden edistäminen on ja hahmottaa sairaanhoitajan roolin terveydenedistämistyössä Ensiapu ja poikkeusolojen terveydenhuolto Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa toimia ensiaputilanteissa osaa ehkäistä tapaturmia tunnistaa traumaattisen reaktion ja osaa tukea siinä osaa sairaalaelvytyksen perusteet osaa toimia normaaliolojen häiriötiloissa ja poikkeusoloissa terveydenhuollon toimin Opintojakso sisältää SPR:n ensiapu II-kurssin, josta opiskelija saa halutessaan erillisen maksullisen todistuksen.

8 Infektioiden torjunta: Opintojakson suoritettuaan opiskelija: tuntee hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaan liittyvät käsitteet ja lainsäädännön ohjeistuksineen ymmärtää hoitoon liittyvien infektioiden merkityksen yksilölle, yhteisölle ja koko yhteiskunnalle tietää tämän hetkisen infektiotilanteen maailman laajuisesti Sisällöt Väestön terveys ja palvelujärjestelmät: Suomalaisten terveys ja sen muuttuminen Terveysmittarit Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy Sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet Keskeiset säädökset Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio ja toiminta Palvelujen kehittämisnäkymät Väestön terveysseurannan menetelmät Kestävän kehityksen tavoitteet elinympäristön ja terveyden edistäjänä Ensiapu ja poikkeusolojen terveydenhuolta: Ensiapu osana hoitoketjua Oikeus saada apua velvollisuus auttaa Toiminta ensiaputilanteissa Hengityksen, verenkierron ja tajunnan häiriöt Peruselvytys Haavat ja verenvuoto, tuki- ja liikuntaelinvammat, palovammat, lämpösairaudet ja kylmän aiheuttamat vammat, silmä-, korva- ja nenätapaturmat, pistot ja puremat, myrkytykset Kriisiapu Loukkaantuneen siirto ja nosto Sairaalaelvytyksen perusteet Poikkeusolojen terveydenhuolto Ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavat tavallisimmat kemialliset, biologiset ja fysikaaliset tekijät Säteilylajien ominaisuudet ja säteilyn vaikutusmekanismit Säteilysuojauksen periaatteet ja toimet

9 Infektioiden torjunta: Infektion torjuntaan liittyvät käsitteet, lainsäädäntö ja ohjeet Infektioiden merkitys yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle Ajankohtainen infektiotilanne yksilön, yhteisön kannalta sekä maailmanlaajuisesti Oppimateriaali: Infektioiden torjunta: Anttila Veli-Jukka, Hellsten Soile, Rantala Arto, Routamaa Marianne, Syrjälä Hannu ja Vuento Risto (toim.) Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. 6. painos. Väestön terveys ja palvelujärjestelmät: 1. Kauhanen J., Myllykangas M., Nissinen A Kansanterveystiede. WSOY.Helsinki. 2. Vertio H Terveyden edistäminen. Tammi. Helsinki. 3. Moodlen materiaalit. Toteutustapa Itsenäisesti tai ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, Luento, Opetuskeskustelu Aika Vastuuopettajat Sari Engelhardt ja Helena Tietäväinen Hoitotyön turvallisuus 5 op Opintojakso sisältää hoitotyön turvallisuuden, sähkö-, laite-, kemikaali ja kaasuturvallisuuden ja lääketurvallisuuden (Lääkehoidon perusteet 3 op). Yleinen osa Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää mitä turvallisuusosaaminen on hoitotyössä osaa hallita potilasturvallisuutta ennakoivasti osaa edistää potilasturvallisuutta suunnitelmallisesti tunnistaen riskitilanteet ja - alueet osaa raportoida vaaratapahtumat osaa toimia hyvää tietoturvaa noudattaen ymmärtää perehdytyksen ja jatkuvan koulutuksen merkityksen potilasturvallisuusosaamisen kehittymiselle osaa kohdata uhkaavasti/aggressiivisesti käyttäytyvän asiakkaan/potilaan/omaisen

10 Lääkehoidon perusteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee lääkehuoltoa koskevat säädökset ja määräykset on selvillä sairaanhoitajan vastuualueesta lääkkeiden käsittelyssä ja asiakkaan/potilaan lääkehoidossa hallitsee erilaiset lääkemuodot ja antotavat niin, että suoriutuu eriikäisen asiakkaan/potilaan lääkehoidosta turvallisesti tuntee yleisempien lääkeaineiden vaikutusmekanismit ja lääkkeiden toivotut sekä haitta-, sivu- ja yhteisvaikutukset osaa toteuttaa lääkärin määräysten mukaisen lääkehoidon turvallisesti ja osaa seurata lääkehoidon vaikuttavuutta hallitsee lääkehoidossa tarvittavat laskutoimitukset osaa ohjata asiakasta lääkehoitoon sitoutumisessa ja turvallisessa lääkehoidossa tunnistaa lääkehoitoprosessiin liittyvät riskit ja käyttää lääkityspoikkeamista koottua tietoa lääkehoitoprosessin kehittämiseksi Kaikkiin kliinisen hoitotyön opintojaksoihin sisältyy farmakologiaa ja lääkelaskuja. Sisällöt Yleinen osa Turvallisuuskulttuuri Turvallisuusjohtaminen Vastuu, säädökset Työturvallisuus Laiteturvallisuus (sähkö-, kemikaali- ja kaasuturvallisuus) Hoidon turvallisuus Lääkehoidon turvallisuus Tietoturva Läheltä piti -tapahtumat, haittatapahtumat ja niiden raportointi Uhkaavat tilanteet hoitajan kokemina Aggressiivisen/väkivaltaisen potilaan/asiakkaan/omaisen kohtaaminen Lääkehoidon perusteet Lääkehoitoon liittyvät säädökset ja määräykset Lääkkeiden antotavat, annostelu ja lääkemuodot sekä lääkkeiden käsittely Lääkkeiden vaikutus elimistössä Lääkkeiden haitta ja yhteisvaikutuksista Lääkeannoksen laskeminen Lääkehoitoon sitoutumisen tukeminen Lääkehoidon poikkeamien ehkäisy

11 Opiskelija täyttää Lääkehoitopassia koko koulutuksen ajan. Oppimateriaali: Lääkelaskenta: tunnilla jaettu ja Moodlessa oleva materiaali. Lääkehoidon perusteet: Marja-Leena Nurminen :s uudistettu painos. Lääkehoito. WSOY Toteutustapa Havainnollistaminen, Itsenäisesti tai ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, Luento, Ohjatut harjoitukset, Opetuskeskustelu, Oppimistehtävät Aika Vastuuopettaja Katja Villikka Hoitotyön eettinen ja teoreettinen perusta 5 op Opintojakso sisältää: Hoitotyön teoreettiset perusteet; eettinen ja arvoosaaminen sekä ammatillinen vuorovaikutus. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hoitotyön ja hoitotieteen kehitysvaiheet tuntee keskeiset käsitteet hoitotieteessä ja ymmärtää niiden taustalla olevat filosofiset lähestymistavat ymmärtää hoitotieteen ja muiden tieteiden erot ihmiskuvassa, terveys- ja sairauskäsityksissä ja hoitamisessa hahmottaa hoitotyön eri ulottuvuudet ja toiminnot osaa etsiä näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyössä tiedostaa oman arvoperustansa ja eettisten ratkaisujensa taustan hoitotyön arvoperusta ja eettiset periaatteet näkyvät hoitamisen tavassa ja hoitosuhteessa tuntee hoitotyötä ohjaavan lainsäädännön perusteet tuntee vastuunsa omasta ammatillisesta osaamisestaan ja kehittymisestään ymmärtää ammatillisen yhteistyön lähtökohdat ja auttamisprosessin osaa toimia asiakaskeskeisesti vuorovaikutuksessa Sisällöt Hoitotyön ja hoitotieteen historia Hoitotieteen aseman muiden tieteiden joukossa Hoitotieteen keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet; ihminen, terveys, hoitotyön toiminnot, ympäristö Hoitotyön ulottuvuudet ja hoitotyö ammattina Hoitotyön keskeiset teoriat ja mallit Näyttöön perustuva hoitotyö

12 Arvot ja etiikka Sairaanhoitajan lupaus, hoitotyön eettiset käsitteet, periaatteet, eettinen vastuu ja eettiset ohjeet Hoitosuhteessa nousevia eettisen päätöksenteon ongelmatilanteita Hoitotyöhön ja potilaan oikeuksiin liittyvä lainsäädäntö Asiakaskeskeinen toiminta ja sen osatekijät Yhteistyösuhteen tavoitteet ja sisältö Työntekijän ominaisuudet ja taidot Oppimateriaali: Toteutustapa: Ranta Iiri (toim) 2012: Sairaanhoitajan eettiset pelisäännöt. Hoitotyön vuosikirja Fioca. Leino-Kilpi Helena ja Välimäki Maritta 2009: Etiikka hoitotyössä WSOY. Kotisaari & Kukkola 2012: Potilaan oikeudet hoitotyössä. Fioca. Hoitotiede ja Tutkiva hoitotyö lehdet vuosikerrat Hoitotieteelliset väitöskirjat. Sarajärvi Anneli, Mattila Lea-Riitta ja Rekola Leena 2011: Näyttöön perustuva toiminta. Avain hoitotyön kehittymiseen. Muu ajankohtainen materiaali, josta tietoa Moodlessa. Itsenäisesti tai ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, luento, ohjatut harjoitukset, opetuskeskustelu, oppimistehtävät, simulaatio, verkko-opinnot Aika Vastuuopettaja Mirja Nurmi Hoitotaitojen lähtökohdat(1) 5 op Opintojaksoon sisältyy myös ammatillisen vuorovaikutuksen osuus ja potilaan siirtymisessä avustaminen sekä aseptinen toiminta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija: ymmärtää turvallisen ympäristön merkityksen ja hänellä on valmiuksia sen järjestämiseen on harjaantunut eri-ikäisen potilaan/asiakkaan auttamiseen päivittäisissä toiminnoissa hallitsee päivittäisissä toiminnoissa käytetyt keskeiset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet ja niissä tarvittavien välineiden ja laitteiden turvallisen käytön osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa on omaksunut potilaslähtöisen ja häntä kunnioittavan lähestymistavan/työotteen hoitotyössä on sisäistänyt aseptisen käyttäytymisen ja henkilökohtaisen hygienian merkityksen infektioiden torjunnassa osaa aseptiikan menetelmät asiakastyössä ja hoitovälineiden huollossa tietää potilaan eristämiseen liittyvät toimet tietää puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointimenetelmät

13 Sisällöt turvallinen hoitoympäristö ja sen järjestäminen aseptinen käyttäytyminen, henkilökohtainen hygienia infektion vuoksi eristäminen infektiopotilaan ohjaaminen hoitovälineiden huolto asiakassuhteen elementit vuorovaikutus hoitotyössä, potilaan kokonaisvaltainen hoitotyö hoitotyön auttamismenetelmät perustoiminnoissa: ravitsemuksen seuranta, ruokailussa avustaminen, nestetasapainon tarkkailu, nestetasapainosta huolehtiminen, puhtaudesta, ihonhoidosta ja vaatetuksesta huolehtiminen, erittäminen potilaan siirtymisessä ja liikkumisessa avustaminen aineenvaihduntaan liittyvä tarkkailu ja hyvä perushoito lääkkeenantotavat ja niiden harjoittelu eri-ikäisten potilaiden/asiakkaiden kokonaisvaltainen perushoito eri toimintaympäristöissä Oppimateriaali: Pakollinen perusteos: Iivanainen, A. & Syväoja, P Hoida ja kirjaa. SanomaPro: Tammi (kirja ilmestyy ) Sivut ja aiheet : Aktiviteetti, virikkeiden järjestäminen, uni, suoliston toiminta, katetrointi, vaipat Avanteet, oksennukset, NML Nesteytys, kanyylin laitossa avustaminen Steriili pöytä lääkehoito infuusio ravitsemus turvallisuus, aseptiikka, suojaimet, puhtaudesta huolehtiminen, sairaalavuode aistit , , iho, sidonta Lisäksi: *Moodlen materiaalit (artikkelit jne.) *luentomuistiinpanot Suositeltavat lisäteokset: Saastamoinen, T. (toim.) Hoitotyön toiminnot. Sairaanhoitajaliitto: Kirjapaja. Kinnunen, M. & Peltomaa, K. (toim.) Potilasturvallisuus ensin. Hoitotyön vuosikirja Sairaanhoitajaliitto.

14 Kyngäs, H. & Hentinen, M Hoitoon sitoutuminen ja hoitotyö. WSOY. Koistinen, Surakka & Ruuskanen: Lasten ja nuorten hoitotyön käsikirja TAI Ivanoff, P. & Kitineva, H. & Rahko, R. & Risluu, A. & Vuoro, A Hoidatko minua? Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö. Arffman, S. & Partanen, R. & Peltonen, H. & Sinisalo, L. (toim.) Ravitsemus hoitotyössä. Edita: Helsinki Rautava-Nurmi, H. & Sjövall, S. & Vaula, E. & Vuorisalo, S. & Westergård, A Neste- ja ravitsemushoito. WSOYpro. Vain soveltuvat osat. Toteutustapa Demonstraatio, Laboraatiot / laboraatiotyöt, ohjatut harjoitukset, oppimistehtävät, problem Based Learning, simulaatio, verkko-opinnot Aika Vastuuopettaja Jussi Hänninen Hoitotaitojen lähtökohdat (2) 5 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa tarkkailla, tutkia, arvioida ja ylläpitää eri-ikäisen ihmisen elintoimintoja hallitsee elintoimintojen tutkimisessa ja ylläpitämisessä käytettävät keskeiset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet ja niissä tarvittavien välineiden ja laitteiden turvallisen käytön osaa suonensisäisen neste- ja lääkehoidon sekä verensiirron perusteet on harjaantunut tunnistamaan potilaan/asiakkaan psyykkisen ja hengellisen tuen tarvetta ja tunnistaa potilaan/asiakkaan sekä läheisten tuen tarpeen kuoleman lähestyessä on omaksunut potilaslähtöisen ja häntä kunnioittavan lähestymistavan/työotteen hoitotyössä ymmärtää terveyttä edistävän hoitotyön lähtökohtia ja voimaannuttamisen sekä luovan ja virikkeellisen toiminnan merkityksen on sisäistänyt omasta jaksamisesta huolehtimisen tärkeyden. on sisäistänyt moniammatillisen työotteen potilaan hoitopolun terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen viitekehyksessä osaa käyttää sähköistä potilaskertomusta on sisäistänyt strukturoidun hoitotyön kirjaamisen mallin tuntee tietoturvan merkityksen ja osaa toimia hyvää tietoturvaa noudattaen

15 osaa käsitellä, hakea ja päivittää tietojaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietolähteistä tuntee VIRVE-viranomaisradioverkon käytön ja viestinnän perusteet Sisällöt vuorovaikutus hoitotyössä, potilaan kokonaisvaltainen hoitotyö vitaalitoimintojen tarkkailu: tajunnan, hengityksen, verenkierron tarkkailu ja niihin liittyvä hyvä perushoito. suonensisäinen neste- ja lääkehoito sekä verensiirto laboratoriotyön vaiheet ja preanalyyttisten tekijöiden merkitys luotettavan analyysituloksen varmistajana lääkkeenantotavat ja niiden harjoittelu. eri-ikäisten potilaiden/asiakkaiden kokonaisvaltainen perushoito eri toimintaympäristöissä. tiedonhallinta sähköisissä asiakastietojärjestelmissä ja tietoverkoissa sosiaali- ja terveydenhuollossa. asiakastiedon dokumentointiin liittyvä keskeinen lainsäädäntö ja ohjeistukset. strukturoitu hoitotyön kirjaaminen ja suomalaisen hoitotyön luokitukset. VIRVE-viranomaisradioverkon käytön ja viestinnän perusteiden oppiminen TetraSim-simulaatio-ohjelmiston avulla. työhyvinvointi moniammatillinen yhteistyö. kuolevan/kuolleen potilaan hoito. kuntouttava hoitotyö potilaan voimaantuminen luova ja virikkeellinen toiminta Asiakas- ja voimavaralähtöinen ohjaaminen 5 op Opintojakso sisältää asiakas- ja voimavaralähtöisen ohjaamisen sekä Kuntoutumista edistävän hoitotyön Opintojakson suoritettuaan opiskelija: ymmärtää erilaisten oppimiskäsitysten ja motivaatioteorioiden vaikutusta ja merkitystä opetukseen ja ohjaukseen osaa vahvistaa asiakkaan (yksilö, ryhmä, perhe, väestö) voimavaraisuutta ja osallistumista terveyden edistämisessä osaa käyttää erilaisia ohjausmenetelmiä ymmärtää dialogisuuden merkityksen ohjauksessa hallitsee asiakaslähtöisen, tavoitteellisen ohjausprosessin

16 osaa arvioida vuorovaikutusmenetelmien vaikutusta ohjausprosessissa osaa arvioida ohjauksen vaikuttavuutta kuntoutumista edistävä hoitotyö: tietää hoitotyön fyysiset kuormitustekijät ja ymmärtää ergonomian merkityksen tuki- ja liikuntaelin ongelmien ennaltaehkäisyssä osaa tunnistaa potilaan siirtymisen avustamiseen liittyvät riskit omassa ja työyhteisön toiminnassa ja osaa soveltaa siirtotapoja erityyppisille potilaille huomioiden riskit osaa käyttää erilaisia potilassiirtotekniikoita ja apuvälineitä hyödyntäen potilaan toimintakykyä on omaksunut potilaan kuntoutumista tukevan työotteen ymmärtää potilassiirtojen merkityksen osana työpaikan turvallisuuskäyttäytymistä Sisällöt Erilaisten oppimiskäsitysten vaikutus ohjaamiseen, opettamiseen ja oppimiseen Asiakaslähtöinen ohjausprosessi ja ohjaajan rooli Opetus-/ohjausprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi Yksilö-, ryhmä- ja yhteisöohjausmenetelmät Havainnollistaminen Opetuksen ja oppimisen arviointi Auttaminen muutokseen Voimavaroja tukeva palaute Kuntoutumista edistävä hoitotyö: verkko-opiskelu: potilassiirtoergonomia tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyssä oman kehon hallinta potilassiirroissa biomekaniikan hyödyntäminen potilaan liikkumisen avustamisessa lait ja asetukset lähiopiskelu: luonnolliset liikemallit ja avustajan asento potilaan voimavarojen aktivointi avustaminen erilaisissa siirtotilanteissa työntekijän oma riskinarviointi siirron apuvälineet ja erityistilanteet Toteutustapa lähiopiskelu ja verkko-opiskelu

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK)

Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK) Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK) Vuorovaikutuksen Menetelmien Prosessien turvallisuus turvallisuus turvallisuus Paula, Poikela & Paula Yliniemi 1 Kompetenssiperusteinen

Lisätiedot

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit Osaamisen kuvaus Asiakaslähtöisyys - osaa kohdata asiakkaan/perheen/yhteisön jäsenen oman elämänsä asiantuntijana - saa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden käyttöopas. SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 3.0

FinCC luokituskokonaisuuden käyttöopas. SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 3.0 FinCC luokituskokonaisuuden käyttöopas SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 3.0 Pia Liljamo, Ulla-Mari Kinnunen, Anneli Ensio 28.2.2012 FinCC-seminaari Käyttäjäoppaan tarkoitus on auttaa hoitajaa kirjaamaan sähköiseen

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Syksy 2012 1 Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi lähihoitajan tutkinnon suorittaneille tai sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO PÄIVYSTYSTYÖN TUKENA KOTKA

KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO PÄIVYSTYSTYÖN TUKENA KOTKA KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO PÄIVYSTYSTYÖN TUKENA KOTKA KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINNON KEHITTYMINEN MIKSI KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO? TUTKINNON PERUSTEET VALMISTUIVAT 2011 TUTKINNON SUORITTAMISEN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön Haavan hoito jalkojenhoidossa Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Valmentajakoulutus osaamistavoitteet Suunta Huipulle -kurssi Taso 2 Koulutuksen kokonaisuus Koulutuksen keskeiset teemat Oppimisen tukeminen Toiminnan

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8)

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sairaanhoitajan työnä on hoitaa eri-ikäisiä ihmisiä ja edistää väestön terveyttä. Sairaanhoitaja toimii sosiaali-

Lisätiedot

KINESTETIIKAN PERUSKURSSI vuonna 2016

KINESTETIIKAN PERUSKURSSI vuonna 2016 1 KINESTETIIKAN PERUSKURSSI vuonna 2016 Aika Osa I 22. 23.8.2016 klo 8:00 15:00 Osa II 3.-4.10.2016 klo 8:00 15:00 Paikka Kohderyhmä Järjestäjä Kouluttaja Osallistujamäärä Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Koulutusjohtaja Koulutusohjelmavastaava Opintosihteerit: Eija Heikkinen Anna-Leena Eklund Sirkka-Liisa Niskanen, ylempi AMK-tutkinto Anna-Maija

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

PERUSOPINNOT (32,5 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma, 2 op Opettajatuutori

PERUSOPINNOT (32,5 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma, 2 op Opettajatuutori Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op) TT13K (Terveydenhoitaja) Opintojaksojen arviointisuunnitelma ja vastuuopettajat PERUSOPINNOT (32,5 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op)

Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op) Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op) Opintojaksojen arviointisuunnitelma ja vastuuopettajat PERUSOPINNOT (38 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen opiskelu- ja

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. toimintaympäristönsä erityispiirteitä. tunnistaa monipuolisesti, potilaan jalkojenhoidon

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. toimintaympäristönsä erityispiirteitä. tunnistaa monipuolisesti, potilaan jalkojenhoidon Jalkojenhoito Sivu 1(17) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SAIRAANHOITAJAN JA TERVEYDENHOITAJAN KOULUTUS TUTKINNOT Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (National Qualifications Framework NQF) Suomen kansallisessa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

BIOLOGIA 1. kurssi 7. luokka

BIOLOGIA 1. kurssi 7. luokka 1. kurssi 7. luokka Kurssin tavoitteena on ohjata oppilasta ymmärtämään elämän perusilmiöitä ja vesiekosysteemien rakennetta ja toimintaa. Tavoitteena on, että oppilas oppii tunnistamaan ja luokittelemaan

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kuntoutumisen tukeminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Terveydenhoitaja koulutus

Terveydenhoitaja koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN: Terveydenhoitajan työnä on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistäminen sekä terveysriskien ja sairauksien ehkäiseminen

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

HOITO JA HUOLENPITO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA

HOITO JA HUOLENPITO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI HOITO JA HUOLENPITO

Lisätiedot

Kuntoutumisen tukeminen

Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen edistävän yhteistyössä moni työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten

Lisätiedot

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Työtä ohjaavat: - perustutkinnon perusteet (OPH) sekä - oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VAMMAISTYÖ

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon OPETUSSUUNNITELMA Terveydenhoitaja (AMK) Terveydenhoitajaopinnoissasi keskityt yksilöiden, perheiden ja väestön terveyteen sekä hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. Opit terveysriskien ja sairauksien

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Terveydenhoitajaopinnoissasi keskityt yksilöiden, perheiden ja väestön terveyteen sekä hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Sairaanhoitaja (AMK)

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Sairaanhoitaja (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Sairaanhoitaja (AMK) Karelia-ammattikorkeakoulussa suoritat sairaanhoitajatutkinnon työelämäläheisissä, moniammatillisissa ja moderneissa oppimisympäristöissä. Opintojesi aikana hyödynnät

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Hyväksytty 16.3.2015 1 TUTKINNON OSA 1 (10 ov) (VHPT1)/ Infektioiden torjunta ja hygieniakäytänteiden

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Kuvitus: Suvi Harvisalo Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Toimintaterapeutin

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Terveystieto

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Terveystieto Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Terveystieto OPPIAINEEN KUVAUS Terveystiedon opetuksen tarkoituksena on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista arkielämässä.

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja Kliinisen hoitotyön asiantuntija 28.102016 Esityksen sisältönä Potilasohjauksen näkökulmia Kehittämistyön lähtökohtia Potilasohjauksen nykykäytäntöjä ja menetelmiä

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

FinCC; luokituskokonaisuus. Anneli Ensio Kuopion yliopisto Shiftec tutkimusyksikkö

FinCC; luokituskokonaisuus. Anneli Ensio Kuopion yliopisto Shiftec tutkimusyksikkö FinCC; luokituskokonaisuus Anneli Ensio Kuopion yliopisto Shiftec tutkimusyksikkö anneli.ensio@uku.fi FinCC: Suomalainen hoidon tarveluokitus (SHTaL) v. 2.0 -- 2.01 Suomalainen hoitotyön toimintoluokitus

Lisätiedot

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Palvelujen käyttöönotto ja tuki (5 ov) Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa asentaa ja vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

Elintavat. TE4 abikurssi

Elintavat. TE4 abikurssi Elintavat TE4 abikurssi Keskeistä Ravitsemus Liikunta Uni ja lepo Päihteet Terveysosaaminen Terveyskäyttäytyminen Terveyskulttuuri Ravinnosta terveyttä Ravitsemussuosituksen pääperiaatteet Ravitsemussuosituksen

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Ergonomisia ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Ergonomisia ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuoltoon Ergonomisia ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuoltoon Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaverkoston seminaari Kouvola 9.6.2016 Leena Lähdesmäki-Mäkinen, lehtori, JEDU, Oulaisten ammattiopisto Soile

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

TERVEYSTIETO 7.LUOKKA. Laajaalainen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet. osaaminen

TERVEYSTIETO 7.LUOKKA. Laajaalainen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet. osaaminen TERVEYSTIETO 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, terveyden edistämistä sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti

Lisätiedot