Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet"

Transkriptio

1 Hoitotyön opintopolku syksyllä 2012 Jylpyn kampuksella Paikka Kohderyhmä Jylpyn kampus, Takojantie 1, Kotka Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit syksyllä 2012 Opiskelu- ja viestintäosaaminen (15 op) Ammatillinen kasvu 5 op Viestintätaito 5 op Englannin valmentava kurssi 5 op Hoitotyön yhteinen ammatillinen osaaminen Anatomia ja fysiologia 5 op Ihmisen normaali toiminta ja elintoimintojen häiriöt 5 op Hoitotyön toimintaympäristö 5 op Hoitotyön turvallisuus 5 op Hoitotyön eettinen ja teoreettinen perusta 5 op Hoitotaitojen lähtökohdat 1. 5 op Hoitotaitojen lähtökohdat 2. 5 op Asiakas- ja voimavaralähtöinen ohjaaminen 5 op

2 Ammatillinen kasvu 5 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia ammattikorkeakoulujärjestelmässä käyttää ammattikorkeakoulussa käytössä olevia erilaisia oppimisympäristöjä hakea ja käyttää erilaisia ammattikorkeakoulussa käytössä olevia opiskelijapalveluja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ensimmäisen opiskeluvuoden aikana tiedonhankinnan perustaidot ja osaa luetella erilaisia tiedonlähdetyyppejä halutessaan hakeutua kansainväliseen vaihtoon, joko partnerioppilaitokseen tai työharjoitteluun käyttää koulussa olevia tiedonlähteitä hahmottaa opiskelemansa alan työmahdollisuuksia sekä omaa tulevaa työuraansa Sisältö infot mm. terveydenhoitaja psykologi oppilaitospastori opintotukilautakunnan sihteeri kirjastoinfo informaatikot, ens. viikolla, kun kaikki opiskelijat koulussa Moodle-info Klaani ja opiskelijajärjestöt virtuaaliamk ura- ja rekrytointipalvelut ATK-palvelut Toteutustapa: Aika Vastuuopettajat: monimuoto-opiskelu alkaen viikolla 33 (ks. tarkemmin työjärjestyksestä) Anneli Airola, Mirja Nurmi ja Katja Villikka

3 Viestintätaito 5 op Opintojakso jakautuu opintojakson osiin: Äidinkieli (3 op) ja Tietotekniikka (2 op). Äidinkieli: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kirjoittaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asiatekstejä ja asiakirjoja tuntee keskeiset kielenhuolto-ohjeet hallitsee vuorovaikutustaidot osaa kehittää esiintymisvalmiuksiaan työelämän tarpeisiin hallitsee omaa esiintymisjännitystään osaa arvioida omia ja muiden esityksiä Tietotekniikka: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: käyttää opiskelussaan ammattikorkeakoulun keskeisiä tietojärjestelmiä määritellä tietotekniikkaan liittyviä peruskäsitteitä soveltaa tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan perustaitoja opiskelussaan toimia tietoturvallisesti eri ympäristöissä Sisältö Äidinkieli: asiakirjat ja asiatekstit kielenhuolto tiedonhankinta esiintymistekniikka esiintymisharjoitukset yksin ja ryhmissä Tietotekniikka: tietokoneen ja oheislaitteiden käyttö tavanomaiset tietotekniset termit ja käsitteet internetin ja sähköpostin käytön perustaidot tekstinkäsittelyn perusteet taulukkolaskennan perusteet esitysgrafiikan perusteet tietoturva Toteutusmuoto: Äidinkieli: itsenäisesti tai ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, Luento, Oppimistehtävät

4 Tietotekniikka: Ohjatut harjoitukset, Oppimistehtävät, Verkko-opinnot Aika Äidinkieli: Tietotekniikka: Vastuuopettaja: Äidinkieli: Sami Norrbacka Tietotekniikka: Satu Anttonen Englannin valmentava kurssi 5 op : Opiskelija parantaa yleiskielitaitoaan pystyäkseen opiskelemaan oman ammattialansa englannin kursseilla. Valmentavalla kurssille ohjataan ne opiskelijat, joiden kielitaidon taso on tasotestin mukaan B1.1 tai sitä alempi. Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa arvioida omaa oppimistaan ja valita itselleen sopivia oppimistapoja tuntee kielellisten apuneuvojen käytön (esim. verkkosanakirjat, hakukoneet ja oikolukutoiminnot) osaa käyttää kielen perusrakenteita osaa ääntää ymmärrettävästi osaa puhua tutuista tai itseään kiinnostavista asioista johdonmukaisesti osaa selittää lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia pystyy pitämään tutusta aiheesta valmistellun yksinkertaisen ja ymmärrettävän suullisen esityksen osaa käyttää hyvin perussanastoa osaa ilmaista ajatuksensa kirjallisesti ymmärrettävästi melko selkeällä, yksinkertaisella ja pääosin yhtenäisellä tekstillä Sisältö: kielellisten apuneuvojen käyttö kielenoppimisen tapoja ääntämisharjoituksia suullisia pari- ja ryhmäharjoituksia tekstipohjaista opiskelua, johon kuuluu erilaisia suullisia ja kirjallisia tehtäviä suullinen esitys englanniksi tutusta aiheesta

5 Anatomia ja fysiologia 5 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija: hallitsee ihmiskehon peruselintoimintojen rakenteen ja normaalin toiminnan kartuttaa terveydenhuoltoalaan liittyvän anatomian ja fysiologian terminologiaansa osaa muodostaa kokonaiskuvan ihmiskehon rakenteesta ja normaalista toiminnasta ymmärtää syy-seuraussuhteita elimistön toiminnan säätelyssä on omaksunut terveydenhuoltoalaan liittyvän anatomian ja fysiologian terminologian. Sisältö Tenttialue 1 (alkutentti), jolla selvitetään ja päivitetään solubiologian sekä fysiikan ja kemian perusteiden tiedot, pidetään opintojen alussa Tenttialue 2: verenkierto, veri, hengitys, elimistön puolustusjärjestelmä Tenttialue 3: ruuansulatus, virtsaneritys, lisääntymiselimistö, happo-emäs -tasapaino Tenttialue 4: lihaksisto, luusto Tenttialue 5: hermosto, aistit, aineenvaihdunta ja lämmönsäätely Opintojakson pääasiallisena oppimateriaalina toimii teos Bjålie, J.G. & Haug, E. & Sand, O. & Sjaastad, O.V. & Toverud, K.C (tai uudempi) Ihminen. Fysiologia ja anatomia. WSOYpro: Helsinki. Toteuttamistapa: Demonstraatio, Havainnollistaminen, Luento, Oppimistehtävät, Verkkoopinnot Aika: Vastuuopettaja: Satu Anttonen ja Jussi Hänninen Ihmisen normaali toiminta ja elintoimintojen häiriöt 5 op Opintojakso sisältää: Elämänkulun ja kehityksen psykologia, Eri-ikäisten perusravitsemus, Eri-ikäisen terveysliikunta ja Ihmisen elintoimintojen häiriöiden ymmärtäminen, Patologia Opintojakson suoritettuaan opiskelija on sisäistänyt terveellisen ravitsemuksen merkityksen eri-ikäisen ihmisen hyvinvoinnille ymmärtää ihmisen normaalin kasvun ja kehityksen ymmärtää sairauden merkityksen yksilölle ja yhteisölle

6 on selvillä liikunnan terveysvaikutuksista sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa sekä harjaantuu sairaanhoitajan näkökulmasta ohjaamaan ja tukemaan asiakasta terveyskäyttäytymisen muutosprosessissa. on selvillä terveysliikunnan nykytilasta, erilaisista liikuntamahdollisuuksista ja terveysliikuntaa ohjaavista säädöksistä ja perusteista. on selvillä eri ikäisten suomalaisten liikunta-aktiivisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä osaa tukea asiakkaan liikuntakäyttäytymistä osaa soveltaa anatomista ja fysiologista osaamista patologisiin tilanteisiin ymmärtää eri sairauksien syntymekanismeja ja elimistövaikutuksia tuntee eri patologisten tilojen kehityskulkua Sisällöt Ihmisen normaali kasvu ja kehitys. Psyykkinen toiminta ja toiminnan ohjaus. Terveyspsykologian prosessit Sairaus prosessina ja kriisinä. Energiaravintoaineet ja suojaravintoaineet. Oma energiatarve. Ravitsemussuositukset. Ravitsemuksesta käytännön ruokaan: rasvat, suola, kuitu, kasvikset, marjat, hedelmät. Painonhallinta. Terveysliikunnan suositukset. Soveltava liikunta. Kuntosuunnitelman laadinta ja toteutus. Yleispatologiaa: adaptaatio, kudostuho, tulehdusprosessi, paraneminen, kasvaimet. Kehon patologiset mekanismit. Mikrobien yleiset ominaisuudet. Oppimateriaali: Terveysliikunnan oppimateriaali: Fogelholm M. & Vuori I. (toim.) Terveysliikunta Bäckmand H. & Vuori I. (toim.) Terve tuki- ja liikuntaelimistö. Opas tule -sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Ajankohtaiset tutkimukset Ravitsemuksen tenttialue on oppikirjassa: Aapro, S.; Kupiainen, H. ja Leander, M Ravitsemushoito käytännössä. WSOY pro Oy. Helsinki. Sivut

7 Toteutustapa Itsenäisesti tai ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, Opetuskeskustelu, Verkkoopinnot Aika Vastuuopettaja Anne Liikanen ja Satu Sällilä Hoitotyön toimintaympäristö 5 op Hoitotyön toimintaympäristö rakentuu seuraavista kokonaisuuksista: Väestön terveys ja palvelujärjestelmät, Ensiapu ja poikkeusolojen terveydenhuolto sekä Infektioiden torjunta. Väestön terveys ja palvelujärjestelmät: Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa kansanterveystieteen perusteet sekä hallitsee epidemiologisen tutkimuksen perustiedot tuntee väestön kansanterveysongelmat ja terveyden viimeaikaisen kehityksen hahmottaa sosiaali- ja terveyspolitiikan osana yhteiskuntapolitiikkaa ja tuntee siihen liittyvän päätöksentekojärjestelmän tuntee sosiaali- ja terveysalan keskeiset säädökset tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintajärjestelmän niin, että osaa ohjata asiakasta palveluiden saamisessa tuntee sosiaali- ja terveyspalveluja tukevia toimintamuotoja Ymmärtää mitä terveyden edistäminen on ja hahmottaa sairaanhoitajan roolin terveydenedistämistyössä Ensiapu ja poikkeusolojen terveydenhuolto Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa toimia ensiaputilanteissa osaa ehkäistä tapaturmia tunnistaa traumaattisen reaktion ja osaa tukea siinä osaa sairaalaelvytyksen perusteet osaa toimia normaaliolojen häiriötiloissa ja poikkeusoloissa terveydenhuollon toimin Opintojakso sisältää SPR:n ensiapu II-kurssin, josta opiskelija saa halutessaan erillisen maksullisen todistuksen.

8 Infektioiden torjunta: Opintojakson suoritettuaan opiskelija: tuntee hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaan liittyvät käsitteet ja lainsäädännön ohjeistuksineen ymmärtää hoitoon liittyvien infektioiden merkityksen yksilölle, yhteisölle ja koko yhteiskunnalle tietää tämän hetkisen infektiotilanteen maailman laajuisesti Sisällöt Väestön terveys ja palvelujärjestelmät: Suomalaisten terveys ja sen muuttuminen Terveysmittarit Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy Sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet Keskeiset säädökset Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio ja toiminta Palvelujen kehittämisnäkymät Väestön terveysseurannan menetelmät Kestävän kehityksen tavoitteet elinympäristön ja terveyden edistäjänä Ensiapu ja poikkeusolojen terveydenhuolta: Ensiapu osana hoitoketjua Oikeus saada apua velvollisuus auttaa Toiminta ensiaputilanteissa Hengityksen, verenkierron ja tajunnan häiriöt Peruselvytys Haavat ja verenvuoto, tuki- ja liikuntaelinvammat, palovammat, lämpösairaudet ja kylmän aiheuttamat vammat, silmä-, korva- ja nenätapaturmat, pistot ja puremat, myrkytykset Kriisiapu Loukkaantuneen siirto ja nosto Sairaalaelvytyksen perusteet Poikkeusolojen terveydenhuolto Ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavat tavallisimmat kemialliset, biologiset ja fysikaaliset tekijät Säteilylajien ominaisuudet ja säteilyn vaikutusmekanismit Säteilysuojauksen periaatteet ja toimet

9 Infektioiden torjunta: Infektion torjuntaan liittyvät käsitteet, lainsäädäntö ja ohjeet Infektioiden merkitys yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle Ajankohtainen infektiotilanne yksilön, yhteisön kannalta sekä maailmanlaajuisesti Oppimateriaali: Infektioiden torjunta: Anttila Veli-Jukka, Hellsten Soile, Rantala Arto, Routamaa Marianne, Syrjälä Hannu ja Vuento Risto (toim.) Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. 6. painos. Väestön terveys ja palvelujärjestelmät: 1. Kauhanen J., Myllykangas M., Nissinen A Kansanterveystiede. WSOY.Helsinki. 2. Vertio H Terveyden edistäminen. Tammi. Helsinki. 3. Moodlen materiaalit. Toteutustapa Itsenäisesti tai ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, Luento, Opetuskeskustelu Aika Vastuuopettajat Sari Engelhardt ja Helena Tietäväinen Hoitotyön turvallisuus 5 op Opintojakso sisältää hoitotyön turvallisuuden, sähkö-, laite-, kemikaali ja kaasuturvallisuuden ja lääketurvallisuuden (Lääkehoidon perusteet 3 op). Yleinen osa Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää mitä turvallisuusosaaminen on hoitotyössä osaa hallita potilasturvallisuutta ennakoivasti osaa edistää potilasturvallisuutta suunnitelmallisesti tunnistaen riskitilanteet ja - alueet osaa raportoida vaaratapahtumat osaa toimia hyvää tietoturvaa noudattaen ymmärtää perehdytyksen ja jatkuvan koulutuksen merkityksen potilasturvallisuusosaamisen kehittymiselle osaa kohdata uhkaavasti/aggressiivisesti käyttäytyvän asiakkaan/potilaan/omaisen

10 Lääkehoidon perusteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee lääkehuoltoa koskevat säädökset ja määräykset on selvillä sairaanhoitajan vastuualueesta lääkkeiden käsittelyssä ja asiakkaan/potilaan lääkehoidossa hallitsee erilaiset lääkemuodot ja antotavat niin, että suoriutuu eriikäisen asiakkaan/potilaan lääkehoidosta turvallisesti tuntee yleisempien lääkeaineiden vaikutusmekanismit ja lääkkeiden toivotut sekä haitta-, sivu- ja yhteisvaikutukset osaa toteuttaa lääkärin määräysten mukaisen lääkehoidon turvallisesti ja osaa seurata lääkehoidon vaikuttavuutta hallitsee lääkehoidossa tarvittavat laskutoimitukset osaa ohjata asiakasta lääkehoitoon sitoutumisessa ja turvallisessa lääkehoidossa tunnistaa lääkehoitoprosessiin liittyvät riskit ja käyttää lääkityspoikkeamista koottua tietoa lääkehoitoprosessin kehittämiseksi Kaikkiin kliinisen hoitotyön opintojaksoihin sisältyy farmakologiaa ja lääkelaskuja. Sisällöt Yleinen osa Turvallisuuskulttuuri Turvallisuusjohtaminen Vastuu, säädökset Työturvallisuus Laiteturvallisuus (sähkö-, kemikaali- ja kaasuturvallisuus) Hoidon turvallisuus Lääkehoidon turvallisuus Tietoturva Läheltä piti -tapahtumat, haittatapahtumat ja niiden raportointi Uhkaavat tilanteet hoitajan kokemina Aggressiivisen/väkivaltaisen potilaan/asiakkaan/omaisen kohtaaminen Lääkehoidon perusteet Lääkehoitoon liittyvät säädökset ja määräykset Lääkkeiden antotavat, annostelu ja lääkemuodot sekä lääkkeiden käsittely Lääkkeiden vaikutus elimistössä Lääkkeiden haitta ja yhteisvaikutuksista Lääkeannoksen laskeminen Lääkehoitoon sitoutumisen tukeminen Lääkehoidon poikkeamien ehkäisy

11 Opiskelija täyttää Lääkehoitopassia koko koulutuksen ajan. Oppimateriaali: Lääkelaskenta: tunnilla jaettu ja Moodlessa oleva materiaali. Lääkehoidon perusteet: Marja-Leena Nurminen :s uudistettu painos. Lääkehoito. WSOY Toteutustapa Havainnollistaminen, Itsenäisesti tai ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, Luento, Ohjatut harjoitukset, Opetuskeskustelu, Oppimistehtävät Aika Vastuuopettaja Katja Villikka Hoitotyön eettinen ja teoreettinen perusta 5 op Opintojakso sisältää: Hoitotyön teoreettiset perusteet; eettinen ja arvoosaaminen sekä ammatillinen vuorovaikutus. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hoitotyön ja hoitotieteen kehitysvaiheet tuntee keskeiset käsitteet hoitotieteessä ja ymmärtää niiden taustalla olevat filosofiset lähestymistavat ymmärtää hoitotieteen ja muiden tieteiden erot ihmiskuvassa, terveys- ja sairauskäsityksissä ja hoitamisessa hahmottaa hoitotyön eri ulottuvuudet ja toiminnot osaa etsiä näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyössä tiedostaa oman arvoperustansa ja eettisten ratkaisujensa taustan hoitotyön arvoperusta ja eettiset periaatteet näkyvät hoitamisen tavassa ja hoitosuhteessa tuntee hoitotyötä ohjaavan lainsäädännön perusteet tuntee vastuunsa omasta ammatillisesta osaamisestaan ja kehittymisestään ymmärtää ammatillisen yhteistyön lähtökohdat ja auttamisprosessin osaa toimia asiakaskeskeisesti vuorovaikutuksessa Sisällöt Hoitotyön ja hoitotieteen historia Hoitotieteen aseman muiden tieteiden joukossa Hoitotieteen keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet; ihminen, terveys, hoitotyön toiminnot, ympäristö Hoitotyön ulottuvuudet ja hoitotyö ammattina Hoitotyön keskeiset teoriat ja mallit Näyttöön perustuva hoitotyö

12 Arvot ja etiikka Sairaanhoitajan lupaus, hoitotyön eettiset käsitteet, periaatteet, eettinen vastuu ja eettiset ohjeet Hoitosuhteessa nousevia eettisen päätöksenteon ongelmatilanteita Hoitotyöhön ja potilaan oikeuksiin liittyvä lainsäädäntö Asiakaskeskeinen toiminta ja sen osatekijät Yhteistyösuhteen tavoitteet ja sisältö Työntekijän ominaisuudet ja taidot Oppimateriaali: Toteutustapa: Ranta Iiri (toim) 2012: Sairaanhoitajan eettiset pelisäännöt. Hoitotyön vuosikirja Fioca. Leino-Kilpi Helena ja Välimäki Maritta 2009: Etiikka hoitotyössä WSOY. Kotisaari & Kukkola 2012: Potilaan oikeudet hoitotyössä. Fioca. Hoitotiede ja Tutkiva hoitotyö lehdet vuosikerrat Hoitotieteelliset väitöskirjat. Sarajärvi Anneli, Mattila Lea-Riitta ja Rekola Leena 2011: Näyttöön perustuva toiminta. Avain hoitotyön kehittymiseen. Muu ajankohtainen materiaali, josta tietoa Moodlessa. Itsenäisesti tai ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, luento, ohjatut harjoitukset, opetuskeskustelu, oppimistehtävät, simulaatio, verkko-opinnot Aika Vastuuopettaja Mirja Nurmi Hoitotaitojen lähtökohdat(1) 5 op Opintojaksoon sisältyy myös ammatillisen vuorovaikutuksen osuus ja potilaan siirtymisessä avustaminen sekä aseptinen toiminta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija: ymmärtää turvallisen ympäristön merkityksen ja hänellä on valmiuksia sen järjestämiseen on harjaantunut eri-ikäisen potilaan/asiakkaan auttamiseen päivittäisissä toiminnoissa hallitsee päivittäisissä toiminnoissa käytetyt keskeiset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet ja niissä tarvittavien välineiden ja laitteiden turvallisen käytön osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa on omaksunut potilaslähtöisen ja häntä kunnioittavan lähestymistavan/työotteen hoitotyössä on sisäistänyt aseptisen käyttäytymisen ja henkilökohtaisen hygienian merkityksen infektioiden torjunnassa osaa aseptiikan menetelmät asiakastyössä ja hoitovälineiden huollossa tietää potilaan eristämiseen liittyvät toimet tietää puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointimenetelmät

13 Sisällöt turvallinen hoitoympäristö ja sen järjestäminen aseptinen käyttäytyminen, henkilökohtainen hygienia infektion vuoksi eristäminen infektiopotilaan ohjaaminen hoitovälineiden huolto asiakassuhteen elementit vuorovaikutus hoitotyössä, potilaan kokonaisvaltainen hoitotyö hoitotyön auttamismenetelmät perustoiminnoissa: ravitsemuksen seuranta, ruokailussa avustaminen, nestetasapainon tarkkailu, nestetasapainosta huolehtiminen, puhtaudesta, ihonhoidosta ja vaatetuksesta huolehtiminen, erittäminen potilaan siirtymisessä ja liikkumisessa avustaminen aineenvaihduntaan liittyvä tarkkailu ja hyvä perushoito lääkkeenantotavat ja niiden harjoittelu eri-ikäisten potilaiden/asiakkaiden kokonaisvaltainen perushoito eri toimintaympäristöissä Oppimateriaali: Pakollinen perusteos: Iivanainen, A. & Syväoja, P Hoida ja kirjaa. SanomaPro: Tammi (kirja ilmestyy ) Sivut ja aiheet : Aktiviteetti, virikkeiden järjestäminen, uni, suoliston toiminta, katetrointi, vaipat Avanteet, oksennukset, NML Nesteytys, kanyylin laitossa avustaminen Steriili pöytä lääkehoito infuusio ravitsemus turvallisuus, aseptiikka, suojaimet, puhtaudesta huolehtiminen, sairaalavuode aistit , , iho, sidonta Lisäksi: *Moodlen materiaalit (artikkelit jne.) *luentomuistiinpanot Suositeltavat lisäteokset: Saastamoinen, T. (toim.) Hoitotyön toiminnot. Sairaanhoitajaliitto: Kirjapaja. Kinnunen, M. & Peltomaa, K. (toim.) Potilasturvallisuus ensin. Hoitotyön vuosikirja Sairaanhoitajaliitto.

14 Kyngäs, H. & Hentinen, M Hoitoon sitoutuminen ja hoitotyö. WSOY. Koistinen, Surakka & Ruuskanen: Lasten ja nuorten hoitotyön käsikirja TAI Ivanoff, P. & Kitineva, H. & Rahko, R. & Risluu, A. & Vuoro, A Hoidatko minua? Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö. Arffman, S. & Partanen, R. & Peltonen, H. & Sinisalo, L. (toim.) Ravitsemus hoitotyössä. Edita: Helsinki Rautava-Nurmi, H. & Sjövall, S. & Vaula, E. & Vuorisalo, S. & Westergård, A Neste- ja ravitsemushoito. WSOYpro. Vain soveltuvat osat. Toteutustapa Demonstraatio, Laboraatiot / laboraatiotyöt, ohjatut harjoitukset, oppimistehtävät, problem Based Learning, simulaatio, verkko-opinnot Aika Vastuuopettaja Jussi Hänninen Hoitotaitojen lähtökohdat (2) 5 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa tarkkailla, tutkia, arvioida ja ylläpitää eri-ikäisen ihmisen elintoimintoja hallitsee elintoimintojen tutkimisessa ja ylläpitämisessä käytettävät keskeiset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet ja niissä tarvittavien välineiden ja laitteiden turvallisen käytön osaa suonensisäisen neste- ja lääkehoidon sekä verensiirron perusteet on harjaantunut tunnistamaan potilaan/asiakkaan psyykkisen ja hengellisen tuen tarvetta ja tunnistaa potilaan/asiakkaan sekä läheisten tuen tarpeen kuoleman lähestyessä on omaksunut potilaslähtöisen ja häntä kunnioittavan lähestymistavan/työotteen hoitotyössä ymmärtää terveyttä edistävän hoitotyön lähtökohtia ja voimaannuttamisen sekä luovan ja virikkeellisen toiminnan merkityksen on sisäistänyt omasta jaksamisesta huolehtimisen tärkeyden. on sisäistänyt moniammatillisen työotteen potilaan hoitopolun terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen viitekehyksessä osaa käyttää sähköistä potilaskertomusta on sisäistänyt strukturoidun hoitotyön kirjaamisen mallin tuntee tietoturvan merkityksen ja osaa toimia hyvää tietoturvaa noudattaen

15 osaa käsitellä, hakea ja päivittää tietojaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietolähteistä tuntee VIRVE-viranomaisradioverkon käytön ja viestinnän perusteet Sisällöt vuorovaikutus hoitotyössä, potilaan kokonaisvaltainen hoitotyö vitaalitoimintojen tarkkailu: tajunnan, hengityksen, verenkierron tarkkailu ja niihin liittyvä hyvä perushoito. suonensisäinen neste- ja lääkehoito sekä verensiirto laboratoriotyön vaiheet ja preanalyyttisten tekijöiden merkitys luotettavan analyysituloksen varmistajana lääkkeenantotavat ja niiden harjoittelu. eri-ikäisten potilaiden/asiakkaiden kokonaisvaltainen perushoito eri toimintaympäristöissä. tiedonhallinta sähköisissä asiakastietojärjestelmissä ja tietoverkoissa sosiaali- ja terveydenhuollossa. asiakastiedon dokumentointiin liittyvä keskeinen lainsäädäntö ja ohjeistukset. strukturoitu hoitotyön kirjaaminen ja suomalaisen hoitotyön luokitukset. VIRVE-viranomaisradioverkon käytön ja viestinnän perusteiden oppiminen TetraSim-simulaatio-ohjelmiston avulla. työhyvinvointi moniammatillinen yhteistyö. kuolevan/kuolleen potilaan hoito. kuntouttava hoitotyö potilaan voimaantuminen luova ja virikkeellinen toiminta Asiakas- ja voimavaralähtöinen ohjaaminen 5 op Opintojakso sisältää asiakas- ja voimavaralähtöisen ohjaamisen sekä Kuntoutumista edistävän hoitotyön Opintojakson suoritettuaan opiskelija: ymmärtää erilaisten oppimiskäsitysten ja motivaatioteorioiden vaikutusta ja merkitystä opetukseen ja ohjaukseen osaa vahvistaa asiakkaan (yksilö, ryhmä, perhe, väestö) voimavaraisuutta ja osallistumista terveyden edistämisessä osaa käyttää erilaisia ohjausmenetelmiä ymmärtää dialogisuuden merkityksen ohjauksessa hallitsee asiakaslähtöisen, tavoitteellisen ohjausprosessin

16 osaa arvioida vuorovaikutusmenetelmien vaikutusta ohjausprosessissa osaa arvioida ohjauksen vaikuttavuutta kuntoutumista edistävä hoitotyö: tietää hoitotyön fyysiset kuormitustekijät ja ymmärtää ergonomian merkityksen tuki- ja liikuntaelin ongelmien ennaltaehkäisyssä osaa tunnistaa potilaan siirtymisen avustamiseen liittyvät riskit omassa ja työyhteisön toiminnassa ja osaa soveltaa siirtotapoja erityyppisille potilaille huomioiden riskit osaa käyttää erilaisia potilassiirtotekniikoita ja apuvälineitä hyödyntäen potilaan toimintakykyä on omaksunut potilaan kuntoutumista tukevan työotteen ymmärtää potilassiirtojen merkityksen osana työpaikan turvallisuuskäyttäytymistä Sisällöt Erilaisten oppimiskäsitysten vaikutus ohjaamiseen, opettamiseen ja oppimiseen Asiakaslähtöinen ohjausprosessi ja ohjaajan rooli Opetus-/ohjausprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi Yksilö-, ryhmä- ja yhteisöohjausmenetelmät Havainnollistaminen Opetuksen ja oppimisen arviointi Auttaminen muutokseen Voimavaroja tukeva palaute Kuntoutumista edistävä hoitotyö: verkko-opiskelu: potilassiirtoergonomia tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyssä oman kehon hallinta potilassiirroissa biomekaniikan hyödyntäminen potilaan liikkumisen avustamisessa lait ja asetukset lähiopiskelu: luonnolliset liikemallit ja avustajan asento potilaan voimavarojen aktivointi avustaminen erilaisissa siirtotilanteissa työntekijän oma riskinarviointi siirron apuvälineet ja erityistilanteet Toteutustapa lähiopiskelu ja verkko-opiskelu

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet 5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA Fysioterapian koulutusohjelma 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2015 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Terveydentila (häiriö tai tauti)

Terveydentila (häiriö tai tauti) 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä ja yhdenvertaisen osallistumisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014 2 3 Sisällys 1.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 49/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 49/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus

Lisätiedot

5.12 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala

5.12 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala 5.12 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Röntgenhoitajan tehtävänä on toimia radiografian ja sädehoidon asiantuntijana diagnostisen radiografian (radiologiset tutkimukset ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 JAKELU TIEDOKSI Autismi ja Aspergerliitto Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Eteva kuntayhtymä FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl) Helsingin erityishuoltopiiri

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Kauneudenhoitoalan

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1567 9 (nid.) ISBN 952 13 1568 7 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 49/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Kardiologisen hoitotyön erikoistumisopinnot 30 op SOSIAALI- JA TERVEYSALAN ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Kardiologisen hoitotyön

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Rikosseuraamusalan tutkinto

Rikosseuraamusalan tutkinto Rikosseuraamusalan tutkinto Opinto-opas 2015-2016 RIKOSSEURAAMUSALAN TUTKINTO 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2015 2016 Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Vernissankatu 2A 01301 VANTAA Puh: 010 366 5000 www.rskk.fi

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 16/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot