Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta"

Transkriptio

1 Lausunto 1 (16) Viestintäviraston lausunto Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta

2 Lausunto 2 (16) Sisältö 1 TAUSTAA VIESTINTÄVIRASTOLLE ANNETTAVAN KERTOMUKSEN TARKOITUS KERTOMUKSEN ARVIOINTI Yleistä Arvioinnin rajaus Yleistä kertomuksesta Eriyttäminen Aineiston tarjonnan eriyttäminen, internetissä ja matkaviestimissä tarjottu julkinen palvelu Muut tehtävät: Yleisradion kaupallinen toiminta Yleisradion julkinen palvelu radiossa ja tv:ssä Viestintäviraston arvio Muut televisio- ja radiotoiminnan valvontaan liittyvät tiedot Mainonta- ja sponsorointikielto Viestintäviraston arvio Ohjelmiston eurooppalaisuus ja riippumaton tuotanto Viestintäviraston arvio Ohjelmistojen saattaminen näkö- ja kuulorajoitteisten saataville Viestintäviraston arvio SVT Worldin ohjelmistotoimilupa Viestintäviraston arvio VIESTINTÄVIRASTON LAUSUNTO... 16

3 Lausunto 3 (16) 1 TAUSTAA Tässä lausunnossa arvioitavana olevasta vuotta 2013 koskevasta Yleisradio Oy:n tarjoamaa palvelua koskevasta kertomuksesta säädetään Yleisradio Oy:stä annetussa laissa 1 (jäljempänä yleisradiolaki). Yleisradiolakia muutettiin lailla /474, joka tuli voimaan vuoden 2013 alussa. Nyt arvioitavana oleva Yleisradion Viestintävirastolle antama kertomus on ensimmäinen, joka kohdistuu kokonaan muutoksen voimaantulon jälkeiseen aikaan. Edellistä, vuoden 2012 kertomusta koskevassa lausunnossaan Viestintävirasto totesi yleisradiolain 12 a :ään viitaten, että kertomuksessa annettujen tietojen perusteella yhtiön vuonna 2012 tarjoaman palvelun voitiin katsoa lausunnossa tarkemmin käsiteltyä sponsorointikieltoa ja äänipalvelujen toteuttamisvelvoitetta lukuun ottamatta täyttävän sille viraston valvottaviin kuuluvien säännösten suhteen lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Yleisradio toimitti kertomuksen vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta Viestintävirastolle määräaikaan mennessä Kertomukseen sisältyivät seuraavat liitteet: Yleisradion tuloslaskelma 2013 eriytettynä (kertomuksen liite 1), Yleisradion tase eriytettynä (kertomuksen liite 2), Yleisradion kaupallisen toiminnan eriytetyt tuloslaskelmat 2013 (kertomuksen liite 3 ei sisälly kertomuksen julkiseen versioon) ja tilintarkastajan lausunto Yleisradion eriyttämislaskelmista. Kertomuksen ohessa toimitettiin myös Yleisradion tilinpäätös sekä Yleisradion kertomus Eduskunnalle. Yleisradion kertomus sisältää viimeisenä jaksona valtioneuvoston Yleisradiolle myöntämän SVT World -kanavan ohjelmistotoimiluvassa edellytetyn selvityksen toteutuneesta ohjelmatoiminnasta. Yleisradio toimitti Viestintäviraston pyynnöstä vielä lisäselvitystä ulkopuolisille vuokrattujen Yleisradion toimitilojen osalta sekä SVT World -kanavan edelleenlähettämisestä aiheutuvien tuottojen ja kulujen kohdentamisesta. 2 VIESTINTÄVIRASTOLLE ANNETTAVAN KERTOMUKSEN TARKOITUS Yleisradion hallituksen Viestintävirastolle toimittamasta kertomuksesta säädetään yleisradiolain 6 b, 12 a ja 12 b :issä. Yleisradiolain mukaan Yleisradion on annettava vuosittain huhtikuun loppuun mennessä Viestintävirastolle kertomus edellisen kalenterivuoden aikana tarjotusta palvelusta. Yhtiö velvoitetaan esittämään kertomuksessaan tiedot, jotka ovat tarpeen Viestintäviraston televisio- ja radiotoiminnan valvontatehtävässä. Yleisradion on lisäksi toimitettava Viestintävirastolle huhtikuun loppuun mennessä tilinpäätöksensä, eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmat ja taseet liitetietoineen sekä yhtiön tilintarkastajien lausunto eriyttämislaskelmista. Yhtiön on salassapitosäännösten estämättä Viestintäviraston pyynnöstä toimitettava myös muut valvonnassa tarvittavat tiedot. Viestintäviraston on puolestaan annettava kertomuksesta ja edellä mainituista tilinpäätösasiakirjoista lausuntonsa valtioneuvostolle syyskuun loppuun mennessä. Viestintäviraston valvontatehtävät on määritelty yleisradiolain 12 a :ssä. Sen mukaan Viestintävirasto valvoo 7 a, 8, 8 a ja 12 :n noudattamista sekä sitä, että käytössä ei ole alihinnoittelua eikä ristikkäistukia. Viestintäviraston valvonta koh- 1 Laki Yleisradio Oy:stä 1380/1993.

4 Lausunto 4 (16) distuu siten mainonta- ja sponsorointikiellon ohella Yleisradion velvollisuuteen eriyttää laissa säädetyt toiminnot, aineistot ja verkkopalvelut toisistaan. Viestintäviraston tehtäviin kuuluu myös Yleisradion kaupallisen toiminnan valvonta, johon alihinnoittelun ja ristikkäistukien kiellon valvonta liittyy. Yleisradiolakiin sisältyvät seuraamussäännökset siltä osin, kuin säännösten valvonta on Viestintäviraston tehtävä. Jos Yleisradio rikkoo ko. säännöksiä, Viestintävirasto voi velvoittaa yhtiön korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä. Velvoitteen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko tai uhka siitä, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään yhtiön kustannuksella. Yleisradiolain perusteluissa (HE 29/2012 vp.) todetaan, että Viestintäviraston toimivaltaa Yleisradion julkisen palvelun taloudellisessa valvonnassa ehdotetaan vahvistettavaksi. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä LiVM 8/2012 vp Viestintäviraston valvontatehtävän kohdentumisesta todetaan, että julkisen palvelun sisällön valvonta tai yleisradiolain 7 :n mukaisen julkisen palvelun tehtävän toteutumisen valvonta ei kuulu Viestintäviraston vaan Yleisradion hallintoneuvoston toimivaltaan. Viestintävirastolle kuuluu sen sijaan yhtiön toiminnan lainmukaisuuden valvonta. Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunnon mukaan hallintoneuvoston ja Viestintäviraston valvontatehtävät ja roolit täydentävät toisiaan. Viestintävirasto arvioi em. nojalla Yleisradion kertomusta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta erityisesti sen suhteen, antaako kertomus riittävästi tietoa yhtiön toiminnasta siltä osin kuin yhtiön toiminnan valvonta on säädetty Viestintäviraston tehtäväksi. Viestintäviraston tehtäväksi ei ole säädetty julkisen palvelun sisällön tai tehtävän toteutumisen valvontaa. 3 KERTOMUKSEN ARVIOINTI 3.1 Yleistä Arvioinnin rajaus Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 b :n mukaan yhtiön on vuosittain annettava Viestintävirastolle kertomus edellisen kalenterivuoden aikana tarjotusta palvelusta. Yleisradiolain 12 a :n mukaan Yleisradion on lisäksi toimitettava Viestintävirastolle tilinpäätöksensä, eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmat ja taseet liitetietoineen sekä yhtiön tilintarkastajien lausunto eriyttämislaskelmista. Viestintäviraston taloudelliset valvontatehtävät sisältävän 12 a :n mukaan Viestintäviraston tehtäviin kuuluu valvoa myös, ettei käytössä ole alihinnoittelua eikä ristikkäistukia. Yleisradion julkisen palvelun kustannukset katetaan valtion talousarviosta saatavalla rahoituksella. Viestintäviraston valvonnalla on tarkoitus varmistaa, että rahastosta saatava rahoitus käytetään vain laissa säädetyn julkisen palvelun toteuttamiseen, eikä kaupallisiin, markkinoita vääristäviin tarkoituksiin. Komission valtiontukitiedonannon mukaan ristikkäistukien kiellon tarkoituksena on varmistaa, että julkista rahoitusta käytetään ainoastaan julkisen palvelun rahoitukseen. Julkisella rahoituksella ei saa rahoittaa yhtiön kaupallista toimintaa. Valtiontukitiedonannon lähtökohtana alihinnoittelun kiellon osalta puolestaan on se, ettei muita kuin julkisen palvelun toimintoja, kuten kaupallisia maksullisia palveluja, hinnoitella tasolle, jonka voidaan kohtuudella katsoa alittavan markkinaehtoisen tarjonnan. Tiedonannon mukaan alihinnoittelun kiellon tarkoituksena on estää

5 Lausunto 5 (16) markkinoiden vääristyminen tilanteessa, jossa julkisen palvelun yhtiö tarjoaa markkinoilla myös muun kuin julkisen palvelun toimintoihin kuuluvia tuotteita tai palveluja, kuten maksullisia palveluja. Valvonnassaan Viestintävirasto arvioi, onko Yleisradion rahastosta saama korvaus komission tiedonannossa esitetyllä tavalla oikeassa suhteessa julkisen palvelun toteuttamisen toteutuneisiin nettokustannuksiin. Yleisradiolain 12 b :ssä mainittuja tietoja, joita Viestintävirasto tarvitsee televisioja radiotoiminnan valvontatyössään, ovat ohjelmistojen eurooppalaisuutta ja riippumatonta tuotantoa koskevien kiintiöiden, mainontaa ja sponsorointia sekä äänija tekstityspalvelujen ohjelmiin liittämistä koskevien säännösten noudattaminen. Yleisradiolain 7 :n valvonta ei kuulu Viestintäviraston toimivaltaan. Viestintävirasto ei siten arvioi lausunnossaan julkisen palvelun toteutumista tai sisältöä Yleistä kertomuksesta Yleisradion kertomus vuodelta 2013 sisältää Viestintäviraston valvontatehtävässä tarvitsemat tiedot. Kertomukseen sisältyvät eriyttämislaskelmat ja tilinpäätöstiedot. Yleisradion kaupallisen toiminnan eriytetyt tuloslaskelmat 2013 sekä Viestintäviraston pyytämät tuloslaskelman erittelyt eivät ole mukana julkisessa kertomuksessa niihin sisältyvien liikesalaisuuksien johdosta. Seuraavissa luvuissa arvioidaan kertomuksessa annettuja tietoja yksityiskohtaisesti. Luvussa 3.2 arvioidaan annettuja tietoja eriyttämisen kannalta ja luvussa 3.3 muun televisio- ja radiotoimintaan liittyvän valvonnan kannalta. 3.2 Eriyttäminen Yleisradion antaman kertomuksen eriyttämistä koskevaan osioon on liitetty eriyttämistä koskeva tilintarkastajan lausunto sekä eriytetyt tuloslaskelma ja tase. Tilintarkastajan lausunnossa todetaan, että Yleisradio on määritellyt eriyttämisperiaatteet julkisen palvelun toiminnalle ja muulle toiminnalle sekä laatinut eriyttämislaskelmat. Lausunnon mukaan käytetyt periaatteet noudattavat olennaisilta osiltaan Viestintäviraston yleisohjeessa esitettyjä eriyttämislaskelmien yleisiä laadintaperiaatteita ja että eriyttämislaskelmat perustuvat Yleisradion kirjanpitoon. Eriytetty tuloslaskelma ja tase on laadittu siten, että Yleisradio on jaotellut liiketoiminnot julkisen palvelun tarjontaan televisiossa ja radiossa, julkisen palvelun tarjontaan internetissä ja matkaviestimissä sekä kaupallisen toiminnan omana osionaan. Lisäksi Yleisradio on tuloslaskelmansa yhteydessä antanut tarkentavia tietoja liiketoiminnan muista tuotoista, muista kuluista, kaupallisen tuotantopalvelun ohjelma- ja palvelutuotoista, maksetuista esityskorvauksista sekä Yleisradion saamista avustuksista. Yleisradio ei kertomuksensa mukaan harjoita viestintämarkkinalain (393/2003) 2 :ssä tarkoitettua verkkopalvelua. Tämän vuoksi yhtiö ei ole kertomuksessaan käsitellyt yleisradiolain 8 a :ssä edellytettyä verkkopalvelun erittelyä muusta toiminnasta.

6 Lausunto 6 (16) Aineiston tarjonnan eriyttäminen, internetissä ja matkaviestimissä tarjottu julkinen palvelu Yleisradiolain 7 a :n perusteella yhtiön tulee eriyttää televisio- ja radiotoiminnan julkisesta palvelusta muu julkinen palvelu. Eriyttämisellä tarkoitetaan 7 a :ssä sitä, että eriytettäville toiminnoille laaditaan tilikausittain tuloslaskelma ja tase. Tuloslaskelman ja taseen tulee olla yhtiön kirjanpidosta johdettavissa ja ne on laadittava soveltuvin osin kirjanpitolain (1336/1997) säännösten mukaisesti. Internetpalvelujen lisäksi yleisradiolain 7 a :ssä tarkoitettuun ryhmään kuuluvat myös matkaviestimillä käytettäväksi tarjotut selaimella ja ladattavilla sovelluksilla sekä tekstiviesteinä toteutetut palvelut (ns. mobiilipalvelut, Matkaviestimillä käytettäväksi tarjotuista sisällöistä lähes kaikki julkaistaan myös radio- ja tv-kanavilla. Samaisen lainkohdan mukaan yhtiön ottaessa omaan käyttöönsä julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminnassa tuotettua aineistoa tarjotakseen sitä muualla kuin televisio- ja radiotoiminnassa, sen tulee tapahtua samoin ehdoin kuin yhtiön luovuttaessa aineistoa yhtiön ulkopuoliseen käyttöön. Yleisradiolain 7 a :n mukaiseen tuloslaskelmaan (kertomuksen liite 1) sisältyvät tuottoina julkisen palvelun tuottamiseen tarkoitetut valtion televisio- ja radiorahastosta saatu Yle-vero, joka on jaettu sekä julkisen palvelun tarjontaan televisiossa ja radiossa että internetissä ja matkaviestimiin tarjotun julkisen palvelun tuloslaskelmaan. Tuotot on jaettu toiminnoille siten, että kummankin toiminnon kustannusten suhteellista osuutta on verrattu julkisen palvelun kokonaiskustannuksiin ja tästä saadulla suhdeluvulla on kohdistettu Yle-verosta saadut tuotot toimintokohtaisesti. Lisäksi tuottoina on ilmoitettu tekstiviestipalveluista saadut tulot sekä julkisen palvelun muut tuotot. Tuloslaskelman kulurakenne noudattaa Yleisradion virallisen tilinpäätöksen erittelytapaa. Kuluina tuloslaskelmassa on - henkilöstökuluina internet- ja mobiilipalveluiden tuottamiseen käytetty henkilötyöpanos sivukuluineen - ulkoisina esityskorvauskuluina vain sellaiset hankitut musiikki- ja muiden sisältöoikeuksien kulut, joiden hankintasopimuksissa on eroteltu internetjulkaisuoikeuksien hinta erillisenä - kaikki muut internet- ja mobiilijulkaisemisesta aiheutuneet suorat kulut sekä suorien kulujen suhteessa jaettu osuus yhtiön yhteisistä hallinto- ja tukipalvelukustannuksista. Myös tase on rakenteeltaan yhdenmukainen Yleisradion tilinpäätöksen kanssa. Internet- ja matkaviestinpalveluiden tase on eriytetty julkisen palvelun tv- ja radiotoiminnan taseesta sellaisten tase-erien osalta, jotka aiheutuvat internet- ja mobiilipalveluiden tuottamisesta. Näitä ovat taseen vastaavaa-puolella käyttöomaisuuden aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä henkilöstöön liittyvät vähäiset lyhytaikaiset saamiset, jotka on jaettu henkilöstökulujen mukaisessa suhteessa Muut tehtävät: Yleisradion kaupallinen toiminta Yleisradiolain 8 :n perusteella muu toiminta kuin 7 :n mukainen julkinen palvelu tulee eriyttää kirjanpidossa julkisen palvelun toiminnasta. Myös mahdollinen yhtiön tarjoama verkkopalvelu on 8 a :n mukaan eriytettävä. Yleisradio Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan mahdollinen muu, julkisen palvelun yleisradiotoimintaa tukeva muu toiminta (myöhemmin kaupallinen toiminta) on järjes-

7 Lausunto 7 (16) tettävä kirjanpidollisesti erilliseksi julkisen palvelun yleisradiotoiminnasta. Kaupallinen toiminta on jaettu eriyttämislaskelmassa (kertomuksen liite 4, salassa pidettävä) viiteen erilliseen tuloslaskelmaan. Nelonen Median tv-lähetyskeskus Yleisradio tarjoaa sopimuksen perusteella Sanoma Entertainment Oy:lle (Nelonen Media) tv-lähetyskeskuspalveluja sen tv-kanaville. Palvelujen tarjoamiseen osallistuva Yleisradion henkilöstö ei tee mitään muuta työtä Yleisradiossa. Myös Nelonen Media Palvelutuotantoon käytettävät laitteistot ja muu käyttöomaisuus ovat vain tämän palvelutuotannon käytössä. Yleisradion kertomuksen mukaan Nelonen Median tv-lähetyskeskustoiminnan tuloslaskelma sisältää tämän toiminnan tuotot ja suorat kulut aiheuttamisperusteisesti sekä suorien kulujen suhteessa jaetun osuuden yhtiön yhteisistä hallinto- ja tukipalvelukuluista. Tallenteiden ja oikeuksien myynti Yleisradio tarjoaa kuluttajille julkisen palvelun tv- ja radio-ohjelmien tallenteita sekä ohjelmiin liittyviä oheistuotteita verkkomyyntinä (http://yleshop.yle.fi/). Lisäksi Yleisradio myy ulkomaisille tv-yhtiöille sekä kotimaisille ja ulkomaisille avsisältöjen jakelijoille tuottamiensa tv- ja radio-ohjelmien lähetysoikeuksia sekä muita av-sisältöjen immateriaalioikeuksia. Tallenteiden ja oikeuksien myynnin tuloslaskelma sisältää tämän toiminnan tuotot ja suorat kulut aiheuttamisperusteisesti sekä suorien kulujen suhteessa jaetun osuuden yhtiön yhteisistä hallinto- ja tukipalvelukuluista. Tuotantopalvelut Yleisradio tarjoaa muille tv-yhtiöille, itsenäisille tv-tuotantoyhtiöille sekä muille ostajille Yle Tuotannot -yksikön henkilö-, tila-, tietoliikenneyhteys- ja laitekapasiteettia erilaisten sopimusten pohjalta. Palveluja tarjotaan Yleisradion mukaan tilanteissa, joissa julkisen palvelun sisältöjen tuottamisen kannalta on järkevää tarjota vapaata kapasiteettia myös muille kuin Yleisradion omaan käyttöön. Yleisimmät tällaiset tilanteet ovat: - tuotannon vuotuinen kausivaihtelu, joka jättää ajoittain vapaaksi Yleisradion kapasiteettia, - tuotannon päivä- ja viikkorytmin mukainen vaihtelu, joka jättää vajaakäytölle Yleisradion kiinteää kapasiteettia ja - eräiden muiden tahojen kuin Yleisradion tuottamat julkisen palvelun ohjelmasisällöt, joiden tuotannossa on taloudellisesti tai muutoin tarkoituksenmukaista käyttää Yleisradion tuotantokapasiteettia. Tällaista oli Yleisradion antaman kertomuksen mukaan Veikkaus Oy:n arvontaohjelmien tuottaminen asti. Tuotantopalveluiden myynnin tuloslaskelma sisältää tämän toiminnan tuotot ja suorat kulut aiheuttamisperusteisesti sekä suorien kulujen suhteessa jaetun osuuden yhtiön yhteisistä hallinto- ja tukipalvelukuluista. Urheilun erillishankkeet Yleisradio toteuttaa suurissa kansainvälissä urheilukilpailuissa (olympialaisissa,

8 Lausunto 8 (16) yleisurheilun MM- ja EM-kisoissa) joidenkin kilpailulajien tai -tapahtumien televisioinnin. Tällaisia merkittäviä urheilukilpailuja on tyypillisesti joka toinen vuosi, kilpailujen järjestämisaikatauluista riippuen. Urheilun erillishankkeiden tuloslaskelma sisältää tämän toiminnan tuotot ja suorat kulut aiheuttamisperusteisesti sekä suorien kulujen suhteessa jaetun osuuden yhtiön yhteisistä hallinto- ja tukipalvelukuluista. Tilojen vuokraus Yleisradio antaa vuokralle omistamiaan toimitiloja, joille yhtiön omassa toiminnassa ei ole käyttöä. Vuokralle annettuja tiloja oli vuoden 2013 lopussa neliömetriä (v lopussa neliömetriä) yhtiön omistamista yhteensä neliömetrin toimitiloista. Lisäksi Yleisradio on vuokrannut käyttöönsä muiden omistamia tiloja neliömetriä. Vuokralaisia oli vuoden 2013 lopussa 24 kpl. Vuokralle annettuna oli vuonna 2013 yksi rivitaloasuinrakennus Inarissa, jossa vuokralaisena on Yleisradion Inarin toimipisteen työntekijöitä, mutta jossa ei ole Yleisradion omaa toimintaa. Kaikissa muissa rakennuksissa, joista tiloja on vuokrattu ulos, Yleisradio toimii myös itse. Tilat on Yleisradion kertomuksen mukaan annettu vuokralle markkinahinnoittelua noudattaen ja huomioiden muun muassa vuokrakohteen ja -suhteen erityispiirteet ja sopimuskauden pituus. Yleisradion hallintoneuvosto on suorittanut pyynnöstä ennakkoarviointimenettelyn Yleisradion antaessa studiotiloja vuokralle. Yleisradio julkaisee tietoa ennakkoarviointijärjestelmästään ja suoritetuista ennakkoarvioinneista verkko-osoitteessa Tilavuokrauksen kuluiksi on kohdistettu vuokraustoiminnan muut kulut, joihin kuuluvat mm. energia- ja jätehuoltokulut. Lisäksi kuluiksi on erikseen kohdistettu vuokralle annettuihin tiloihin kohdistuvat poistot. Näiden lisäksi tilavuokrauksen kuluiksi on kohdistettu em. kulujen suhteessa jaettu osuus yhteisistä hallinto- ja tukipalvelukustannuksista. Kaupallisen toiminnan taseen eriyttäminen Kaupallisen toiminnan tase on eriytetty julkisen palvelun taseesta aikaisempaa kattavammin ja samalla eriyttämisperiaatteita on tarkennettu myös aikaisemmin eriytettyjen tase-erien osalta. Eriyttäminen on tehty Yleisradion mukaan mahdollisimman kattavasti aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kaikkien sellaisten tase-erien osalta, jotka aiheutuvat kaupallisesta toiminnasta tai ovat muutoin suorassa suhteessa kaupalliseen toimintaan. Sellaisten tase-erien osalta, joilla ei ole niin suoraa suhdetta kaupalliseen toimintaan, että aiheuttamisperiaatetta voitaisiin käytännön tasolla käyttää, eriyttäminen on tehty kulujen mukaisessa suhteessa. Osa tase-eristä ei aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kohdistu lainkaan kaupalliseen toimintaan, joten kaupallisen toiminnan taseessa on useita nolla-rivejä. Edellä selostettujen taseen eriyttämisperiaatteiden soveltuminen kullekin taseriville on selitetty taseen taulukon oikeassa reunassa (taulukko 2) seuraavilla lyhenteillä - AP=aiheuttamisperiaate - JK=jako kulujen mukaisessa suhteessa - JP=kohdistuu kokonaan julkiseen palveluun

9 Lausunto 9 (16) sekä tarkemmilla rivikohtaisilla selityksillä taulukossa (kertomuksen taulukko nro 3, salassa pidettävä) Yleisradion julkinen palvelu radiossa ja tv:ssä Tv:ssä ja radiossa tarjottavan julkisen palvelun eriytetty tuloslaskelma ja tase muodostuvat, kun koko yhtiön tuloslaskelmasta ja taseesta vähennetään riveittäin edellä kuvatut internetissä ja matkaviestimiin tarjottu julkinen palvelu sekä kaupallinen toiminta (kertomuksen taulukot nro 1 ja 2). Liikevaihtoon on kirjattu seuraavia tuottoja: - Julkisen palvelun tv- ja radiotoiminnan tuloslaskelmaan on kirjattu saadusta Yle-verolla kerätystä julkisen palvelun rahoituksesta osuus, joka on laskettu käyttäen tv- ja radiotoiminnan kustannusosuutta julkisen palvelun kokonaiskustannuksista - Ohjelmatuottoina julkisen palvelun ohjelmatuotannoista saatuja kulukorvauksia, joita yhteistuotantosopimuksien muut osapuolet ovat maksaneet Yleisradiolle korvauksena Yleisradion käyttämistä kuluista - Palvelujen myyntituottoina mm. Radion Sinfoniaorkesterin ym. julkisen palvelujen tuotantojen lipputuloja, ulkomaille suunnatun TV Finland -kanavan satelliittilähetysten tilaustuloja, eduskunnan täysistuntojen internet-lähtetysten kulukorvauksia ja ohjelmasiirtoon käytetyn EBUn satelliittimaa-aseman kulukorvauksia. Lisäksi tähän ryhmään on kirjattu ,69 euroa julkisen palvelun tvohjelmien yhteydessä järjestettyjen yleisöpuhelinäänestysten tuloja, jotka on aikaisempina vuosina käsitelty kaupallisen toiminnan tuloina. Puhelinäänestystulot ovat kertyneet mm. seuraavista tv-ohjelmista: Tangomarkkinat, Bilebändi, UMK ja MGP. Julkisen palvelun tv- ja radiotoiminnan liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu: - Käyttöomaisuuden myyntivoitot, jotka koostuvat julkisen palvelun toiminnan käytössä olleen käyttöomaisuuden myynnistä - Muina tuottoina mm. saatuja avustuksia, ulkomailta saatuja alv-palautuksia sekä pohjoismaisten julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden yhteisen Brysselin toimiston ylläpidosta saatuja kulukorvauksia. Televisio- ja radiotoiminnan kulut syntyvät rivikohtaisesti, kun vähennetään yhtiötasoisista kuluista ensin ne, jotka kohdistuvat joko kaupalliseen toimintaan tai julkiseen palveluun internetissä ja matkaviestimissä. Erotuksen jäävät tv- ja radiotoiminnalle kuuluvat kulut, joiden kohdistaminen noudattaa edellä kuvattuja aiheuttamisperiaatteen mukaisia kohdennustapoja Viestintäviraston arvio Viestintävirasto on arvioinut Yleisradion toimittaman taseen ja tuloslaskelman. Yleisradio on esittänyt laskelmat Viestintäviraston yhtiölle antaman ohjeistuksen mukaisesti. Arvio julkisen palvelun tuottojen eriyttämisestä Kertomuksen liitteenä olevassa eriytetyssä tuloslaskelmassa tuotot muodostuvat liikevaihdosta ja liiketoiminnan muista tuotoista. Kuluista eritellään henkilöstökulut, poistot ja arvonalentumiset, esityskorvaukset ja liiketoiminnan muut kulut. Eriytetty tuloslaskelma noudattaa yhtiön virallisen tilinpäätöksen rakennetta, mutta on osittain laadittu tätä tarkemmalle erittelytasolle.

10 Lausunto 10 (16) Julkisen palvelun tuottamiseen tarkoitettu Yle-vero on kohdistettu eriyttämislaskelmassa kustannusten suhteessa sekä julkisen palvelun tarjontaan tv:ssä ja radiossa että internetissä ja matkaviestimiin tarjotun julkisen palvelun tarjontaan. Vuonna 2012 Yleisradio ei esittänyt julkisen palvelun rahoittamiseen osoitettuja tuottoja lainkaan internetissä ja matkaviestimiin tarjotun palvelun tuloslaskelmassa. Viestintäviraston mielestä tuottojen esittämistapa ei antanut oikeaa kuvaa julkisen palvelun rahoituksen käytöstä. Nyt Yle-verotuotoista osa on kirjattu myös internetissä ja matkaviestimiin tarjotun palvelun tuloslaskelmaan. Liikevaihtoon sisältyy Yle-veron lisäksi ohjelmatuottoja sekä palvelujen myyntituottoja. Aiemmin Yleisradio on sisällyttänyt ohjelmatuotot ja palveluiden myyntituotot osaksi liiketoiminnan muita tuottoja. Viestintävirasto pitää tehtyä muutosta hyvänä ja selkeyttävänä. Ohjelmatuotoista se osa, joka on syntynyt kulukorvauksena yhteistuotantosopimuksista, on kohdennettu julkiselle palvelulle. Palveluiden myyntituotoista julkisten palveluiden tuotantojen lipputulot, TV Finland -kanavan satelliittilähetysten tilaustulot, eduskunnan täysistuntojen internet-lähetysten kulukorvaukset ja EBUn satelliittimaa-aseman kulukorvaukset on eriytetty julkisen palvelun tarjontaan tv:ssä ja radiossa. Tämän lisäksi julkisen palvelun tv-ohjelmiin liittyvien yleisöpuhelinäänestysten tulot on eriytetty julkisen palvelun tarjontaan internetissä ja matkaviestimissä. Julkisen palvelun muut tuotot on kohdistettu kokonaisuudessaan julkisen palvelun tarjontaan televisiossa ja radiossa. Ne sisältävät käyttöomaisuuden myyntivoittoja, vuokratuottoja, saatuja avustuksia sekä muita tuottoja. Yleisradio on eritellyt Viestintäviraston pyynnöstä yksityiskohtaisella tasolla avustusten ja ohjelmatuottojen sisältämät erät (salassa pidettävässä kertomuksen taulukossa 5). Viestintävirastolla ei ole huomautettavaa julkisen palvelun tuottojen eriyttämisestä. Arvio julkisen palvelun kulujen eriyttämisestä Julkiseen palveluun eriytetyt kulut muodostuvat henkilöstökuluista, poistoista ja arvonalennuksista, esityskorvauksista ja muista liiketoiminnan kuluista. Henkilöstökulut on eriytetty työajanseurantatietojen mukaisesti toiminnoille. Poistot ja arvonalennukset kohdistetaan sen mukaisesti, miten ko. rakennus on tosiasiallisen käytön mukaan sijoittunut Yleisradion julkiseen tai kaupalliseen toimintaan eriytetyssä taseessa vastaavaa -puolelle. Esityskorvauskulut on kohdistettu julkisen palvelun puolella siten, että internetin ja matkaviestinpalveluiden kuluiksi on kirjattu erillisellä internet-julkaisuoikeushinnalla osoitettavissa olevat kulut ja loput julkiseen palvelusisältöön kuuluvasta ohjelmistosta on kohdistettu julkiseen palveluun televisiossa ja radiossa. Viestintäviraston näkemyksen mukaan internetin ja matkaviestinpalveluiden esityskorvauskuluiksi tulee aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kohdentaa myös muita esityskorvauksia kuin sopimuksissa ilmoitettujen erillishintojen osuus. Esityskorvauskuluissa ovat mukana myös SVT Worldin edelleenlähettämisestä SVT:lle Kopioston kautta maksettu korvaus. Liiketoiminnan muut kulut on jaettu muiden kustannusten suhteessa toiminnoille. Näissä kuluissa on mukana myös SVT Worldin jakelusta ym. aiheutuneet kustannukset. Viestintävirasto toteaa, että Yleisradion harjoittama SVT World -kanavan edelleenlähettäminen perustuu valtioneuvoston Yleisradiolle myöntämään toimilupaan. Yleisradion omien tv-kanavien lähettäminen perustuu puolestaan televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 a :ään, jonka mukaan Yleisradio Oy saa harjoittaa Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 :ssä tarkoitettua julkisen palvelun televisio- ja radiotoimintaa ilman toimilupaa." SVT World -kanavan edelleenlähet-

11 Lausunto 11 (16) täminen ei näin ollen ole yleisradiolain 7 :n mukaista julkisen palvelun tvtoimintaa, koska sen harjoittamisen on katsottu edellyttävän valtioneuvoston myöntämää toimilupaa. Yleisradiolain 8 :ssä säädetään Yleisradion muusta toiminnasta kuin 7 :n tarkoittamasta julkisesta palvelusta. Säännöksen mukaan tällainen muu toiminta on eriytettävä kirjanpidossa julkisen palvelun toiminnasta. Viestintävirasto toteaa, että Yleisradio ei ole täyttänyt yleisradiolain 8 :n mukaista eriyttämisvelvoitettaan, kun yhtiö on edellä kerrotulla tavalla kohdistanut julkisen palvelun kustannuksiin SVT Worldin jakelusta ym. aiheutuneet kustannukset sekä SVT Worldin edelleenlähettämisestä SVT:lle Kopioston kautta maksetun korvauksen. Yleisradion on eriytettävä SVT World -kanavan edelleenlähettämiseen liittyvät tuotot ja kulut yleisradiolain 8 :n edellyttämällä tavalla julkisen palvelun toiminnasta. Viestintävirasto selvittää myöhemmin erikseen sisältyykö SVT World -kanavan edelleenlähettämisestä aiheutuvien kulujen kohdentamiseen julkisen palvelun kuluihin myös yleisradiolain 12 a :ssä tarkoitettua kiellettyä ristikkäistukea. Arvio kaupallisen toiminnan kulujen eriyttämisestä Kaupallisen toiminnan tuloslaskelmasta Yleisradio on laatinut taulukon 4 (salassa pidettävä). Kaupallisen toiminnan tuloslaskelma on eriytetty viiteen alatoimintoon (Tallenteiden ja oikeuksien myynti, Lähetystoiminta, Tuotantopalvelut, Urheilun erillishankkeet sekä Tilojen vuokraus). Kullekin alatoiminnolle on kohdistettu aiheuttamisperiaatteen mukaiset suorat kulut edellisessä kappaleessa kuvatuilla jakoperusteilla. Liiketoiminnan muissa kuluissa oleva osuus yhteisistä hallinto- ja tukipalvelukuluista on kohdistettu suorien kulujen suhteessa. Viestintävirasto toteaa kaupallisen toiminnan eriytetystä tuloslaskelmasta seuraavaa: laskelma on laadittu johdonmukaisesti käyttäen aiheuttamisperiaatteen mukaisia kohdistusperiaatteita. Laskelmien erittelytarkkuutta on myös parannettu Viestintäviraston ehdotusten mukaisesti viime vuoden laskelmista. Viestintävirasto kiinnittää kuitenkin huomiota Toimitilavuokraus-toimintoon, joka tuottaa tappiota Yleisradiolle. Toiminto sisältää vuokrasopimuksia, joiden osalta ei ole ilmeistä, että neliöhinnat vastaisivat markkinahintatasoa. Viestintävirasto tulee seuraamaan ulkopuolisille vuokrattavien tilojen markkinaehtoisuutta. Yleisradiolla on velvollisuus pitää huolta siitä, etteivät julkisomisteisen yhtiön vuokralle tarjoamat ylimääräiset tilat aiheuta markkinahäiriöitä toimitilamarkkinoilla. Yleisradion laatimassa eriytetyssä taseessa pysyvät vastaavat on jaettu julkisen palvelun tv- ja radiotoiminnan, julkisen palvelun internet- ja matkaviestintoiminnan ja kaupallisen toiminnan kesken. Taseen vaihtuvat vastaavat ovat rahoitusarvopapereita ja pankkisaamisia lukuun ottamatta kohdennettu kaikille eriytettäville toiminnoille. Eriytetyn taseen rakenne noudattaa yhtiön virallisen tilinpäätöksen erittelytarkkuutta. Viestintävirastolla ei ole huomautettavaa (lukuunottamatta Toimitilavuokraus -toimintoa) eriytetyn taseen laatimistavasta. Eriytetty tuloslaskelma ja tase eivät yksinään mahdollista lain 7 a :n ja sen perustelujen edellyttämää palvelujen myynnin tasapuolisten ehtojen toteutumisen arviointia. Ne antavat kuitenkin lähtökohdan alustavalle arviolle Yleisradion julkisen palvelun toimintoja ja muuta toimintaa koskien. Laskelmien perusteella voidaan todeta, että Yleisradion tuotot muusta kuin yleisradiolain 7 :n tarkoittamasta julkisesta palvelusta kattavat kokonaisuudessaan niiden kulut. Lisäksi voidaan todeta,

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2012 aikana tarjotusta palvelusta

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2012 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 1 (15) Viestintäviraston lausunto Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2012 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 2 (15) Sisältö 1 TAUSTAA... 3 2 VIESTINTÄVIRASTOLLE ANNETTAVAN KERTOMUKSEN TARKOITUS...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi televisio- radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Televisio- ja radiopalveluiden markkinaanalyysi 15.1.2015

Televisio- ja radiopalveluiden markkinaanalyysi 15.1.2015 Televisio- ja radiopalveluiden markkinaanalyysi 15.1.2015 2 (65) Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 Markkina-analyysin ja huomattavan markkinavoiman tarkastelun lähtökohdat... 5 2.1 Markkina-analyysin rakenne

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2014

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2014 Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2014 valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 4/2015 vp Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012 Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012 Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 5/2013 vp K 5/2013 vp Valtiontalouden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi viestintämarkkinalaki sekä muutettaviksi

Lisätiedot

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto Ohje 1 (28) Sisällys Johdanto... 1 RAY3752 Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista... 5 RAY 3752A Selvitys avustuksen saajan yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista... 10 RAY 3752B Selvitys avustuksen

Lisätiedot

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi:

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS Onnistuneen päätöksenteon pohja 1. Kuten tämän vihkosen emojulkaisussa x) osoitettiin,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun 8 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAUSUNTOLUONNOS 4.4.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tietoyhteiskuntakaari. Ehdotetulla lailla kumottaisiin

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Toiminnan harjoittamista koskevat ilmoitusvelvollisuudet:

Toiminnan harjoittamista koskevat ilmoitusvelvollisuudet: Lausuntoyhteenveto 1 (26) Viestintäpolitiikan osasto 8.8.2013 YLEISTÄ Suurin osa lausunnonantajista pitää sähköisen viestinnän ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisenlainsäädännön kokoamista ja säännösten

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Vahvistettu 22.11.2007 1 KHT-TUTKINTO 2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA Tehtävä 1 (10 pistettä)

Lisätiedot

Viestintäviraston lausuntopyyntö Dnro: 15/961/2015, 155/962/2014

Viestintäviraston lausuntopyyntö Dnro: 15/961/2015, 155/962/2014 sivu 1/40 Viestintävirasto kirjaamo@viestintavirasto.fi Viestintäviraston lausuntopyyntö Dnro: 15/961/2015, 155/962/2014 Yleisradion lausunto Viestintävirastolle tv- ja radiopalveluiden tukkumarkkinoiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki talletuspankkien

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä 24.10.2006 1 Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Helsinki 2012 ISBN 978-952-213-984-9 (nid.) ISBN 978-952-213-985-6 (pdf) 3.

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Luonnos 23.5.2012 2 1. JOHDANTO... 5 2. VIESTINTÄPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 7 3. SUOMALAINEN MEDIAMAISEMA... 12 3.1 Televisiotaloudet... 12 3.2 Televisiotoimialan

Lisätiedot

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Yleistä Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä KPL) 1 luvun 1 :n mukaan kirjanpitovelvollinen on mm. rekisteröity ja rekisteröimätön yhdistys. Kirjanpitovelvollisuus

Lisätiedot

Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015

Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015 Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 1/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Viennin rahoitus ISSN-L 1799-8093 ISSN 1799-8093 (nid.)

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 1/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta Kilpailuvirasto julkaisi lokakuussa 2011 uuteen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus JULKISEN PALVELUN YLE KAIKILLE SUOMALAISILLE. Rahoituksesta ja valvonnasta keskusteltiin vilkkaasti

Hallituksen puheenjohtajan katsaus JULKISEN PALVELUN YLE KAIKILLE SUOMALAISILLE. Rahoituksesta ja valvonnasta keskusteltiin vilkkaasti TILINPÄÄTÖS 09 Yleisradion hallituksen toimintakertomus v. 2009 Hallituksen puheenjohtajan katsaus JULKISEN PALVELUN YLE KAIKILLE SUOMALAISILLE Rahoituksesta ja valvonnasta keskusteltiin vilkkaasti Vuoden

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot