Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta"

Transkriptio

1 Lausunto 1 (16) Viestintäviraston lausunto Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta

2 Lausunto 2 (16) Sisältö 1 TAUSTAA VIESTINTÄVIRASTOLLE ANNETTAVAN KERTOMUKSEN TARKOITUS KERTOMUKSEN ARVIOINTI Yleistä Arvioinnin rajaus Yleistä kertomuksesta Eriyttäminen Aineiston tarjonnan eriyttäminen, internetissä ja matkaviestimissä tarjottu julkinen palvelu Muut tehtävät: Yleisradion kaupallinen toiminta Yleisradion julkinen palvelu radiossa ja tv:ssä Viestintäviraston arvio Muut televisio- ja radiotoiminnan valvontaan liittyvät tiedot Mainonta- ja sponsorointikielto Viestintäviraston arvio Ohjelmiston eurooppalaisuus ja riippumaton tuotanto Viestintäviraston arvio Ohjelmistojen saattaminen näkö- ja kuulorajoitteisten saataville Viestintäviraston arvio SVT Worldin ohjelmistotoimilupa Viestintäviraston arvio VIESTINTÄVIRASTON LAUSUNTO... 16

3 Lausunto 3 (16) 1 TAUSTAA Tässä lausunnossa arvioitavana olevasta vuotta 2013 koskevasta Yleisradio Oy:n tarjoamaa palvelua koskevasta kertomuksesta säädetään Yleisradio Oy:stä annetussa laissa 1 (jäljempänä yleisradiolaki). Yleisradiolakia muutettiin lailla /474, joka tuli voimaan vuoden 2013 alussa. Nyt arvioitavana oleva Yleisradion Viestintävirastolle antama kertomus on ensimmäinen, joka kohdistuu kokonaan muutoksen voimaantulon jälkeiseen aikaan. Edellistä, vuoden 2012 kertomusta koskevassa lausunnossaan Viestintävirasto totesi yleisradiolain 12 a :ään viitaten, että kertomuksessa annettujen tietojen perusteella yhtiön vuonna 2012 tarjoaman palvelun voitiin katsoa lausunnossa tarkemmin käsiteltyä sponsorointikieltoa ja äänipalvelujen toteuttamisvelvoitetta lukuun ottamatta täyttävän sille viraston valvottaviin kuuluvien säännösten suhteen lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Yleisradio toimitti kertomuksen vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta Viestintävirastolle määräaikaan mennessä Kertomukseen sisältyivät seuraavat liitteet: Yleisradion tuloslaskelma 2013 eriytettynä (kertomuksen liite 1), Yleisradion tase eriytettynä (kertomuksen liite 2), Yleisradion kaupallisen toiminnan eriytetyt tuloslaskelmat 2013 (kertomuksen liite 3 ei sisälly kertomuksen julkiseen versioon) ja tilintarkastajan lausunto Yleisradion eriyttämislaskelmista. Kertomuksen ohessa toimitettiin myös Yleisradion tilinpäätös sekä Yleisradion kertomus Eduskunnalle. Yleisradion kertomus sisältää viimeisenä jaksona valtioneuvoston Yleisradiolle myöntämän SVT World -kanavan ohjelmistotoimiluvassa edellytetyn selvityksen toteutuneesta ohjelmatoiminnasta. Yleisradio toimitti Viestintäviraston pyynnöstä vielä lisäselvitystä ulkopuolisille vuokrattujen Yleisradion toimitilojen osalta sekä SVT World -kanavan edelleenlähettämisestä aiheutuvien tuottojen ja kulujen kohdentamisesta. 2 VIESTINTÄVIRASTOLLE ANNETTAVAN KERTOMUKSEN TARKOITUS Yleisradion hallituksen Viestintävirastolle toimittamasta kertomuksesta säädetään yleisradiolain 6 b, 12 a ja 12 b :issä. Yleisradiolain mukaan Yleisradion on annettava vuosittain huhtikuun loppuun mennessä Viestintävirastolle kertomus edellisen kalenterivuoden aikana tarjotusta palvelusta. Yhtiö velvoitetaan esittämään kertomuksessaan tiedot, jotka ovat tarpeen Viestintäviraston televisio- ja radiotoiminnan valvontatehtävässä. Yleisradion on lisäksi toimitettava Viestintävirastolle huhtikuun loppuun mennessä tilinpäätöksensä, eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmat ja taseet liitetietoineen sekä yhtiön tilintarkastajien lausunto eriyttämislaskelmista. Yhtiön on salassapitosäännösten estämättä Viestintäviraston pyynnöstä toimitettava myös muut valvonnassa tarvittavat tiedot. Viestintäviraston on puolestaan annettava kertomuksesta ja edellä mainituista tilinpäätösasiakirjoista lausuntonsa valtioneuvostolle syyskuun loppuun mennessä. Viestintäviraston valvontatehtävät on määritelty yleisradiolain 12 a :ssä. Sen mukaan Viestintävirasto valvoo 7 a, 8, 8 a ja 12 :n noudattamista sekä sitä, että käytössä ei ole alihinnoittelua eikä ristikkäistukia. Viestintäviraston valvonta koh- 1 Laki Yleisradio Oy:stä 1380/1993.

4 Lausunto 4 (16) distuu siten mainonta- ja sponsorointikiellon ohella Yleisradion velvollisuuteen eriyttää laissa säädetyt toiminnot, aineistot ja verkkopalvelut toisistaan. Viestintäviraston tehtäviin kuuluu myös Yleisradion kaupallisen toiminnan valvonta, johon alihinnoittelun ja ristikkäistukien kiellon valvonta liittyy. Yleisradiolakiin sisältyvät seuraamussäännökset siltä osin, kuin säännösten valvonta on Viestintäviraston tehtävä. Jos Yleisradio rikkoo ko. säännöksiä, Viestintävirasto voi velvoittaa yhtiön korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä. Velvoitteen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko tai uhka siitä, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään yhtiön kustannuksella. Yleisradiolain perusteluissa (HE 29/2012 vp.) todetaan, että Viestintäviraston toimivaltaa Yleisradion julkisen palvelun taloudellisessa valvonnassa ehdotetaan vahvistettavaksi. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä LiVM 8/2012 vp Viestintäviraston valvontatehtävän kohdentumisesta todetaan, että julkisen palvelun sisällön valvonta tai yleisradiolain 7 :n mukaisen julkisen palvelun tehtävän toteutumisen valvonta ei kuulu Viestintäviraston vaan Yleisradion hallintoneuvoston toimivaltaan. Viestintävirastolle kuuluu sen sijaan yhtiön toiminnan lainmukaisuuden valvonta. Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunnon mukaan hallintoneuvoston ja Viestintäviraston valvontatehtävät ja roolit täydentävät toisiaan. Viestintävirasto arvioi em. nojalla Yleisradion kertomusta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta erityisesti sen suhteen, antaako kertomus riittävästi tietoa yhtiön toiminnasta siltä osin kuin yhtiön toiminnan valvonta on säädetty Viestintäviraston tehtäväksi. Viestintäviraston tehtäväksi ei ole säädetty julkisen palvelun sisällön tai tehtävän toteutumisen valvontaa. 3 KERTOMUKSEN ARVIOINTI 3.1 Yleistä Arvioinnin rajaus Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 b :n mukaan yhtiön on vuosittain annettava Viestintävirastolle kertomus edellisen kalenterivuoden aikana tarjotusta palvelusta. Yleisradiolain 12 a :n mukaan Yleisradion on lisäksi toimitettava Viestintävirastolle tilinpäätöksensä, eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmat ja taseet liitetietoineen sekä yhtiön tilintarkastajien lausunto eriyttämislaskelmista. Viestintäviraston taloudelliset valvontatehtävät sisältävän 12 a :n mukaan Viestintäviraston tehtäviin kuuluu valvoa myös, ettei käytössä ole alihinnoittelua eikä ristikkäistukia. Yleisradion julkisen palvelun kustannukset katetaan valtion talousarviosta saatavalla rahoituksella. Viestintäviraston valvonnalla on tarkoitus varmistaa, että rahastosta saatava rahoitus käytetään vain laissa säädetyn julkisen palvelun toteuttamiseen, eikä kaupallisiin, markkinoita vääristäviin tarkoituksiin. Komission valtiontukitiedonannon mukaan ristikkäistukien kiellon tarkoituksena on varmistaa, että julkista rahoitusta käytetään ainoastaan julkisen palvelun rahoitukseen. Julkisella rahoituksella ei saa rahoittaa yhtiön kaupallista toimintaa. Valtiontukitiedonannon lähtökohtana alihinnoittelun kiellon osalta puolestaan on se, ettei muita kuin julkisen palvelun toimintoja, kuten kaupallisia maksullisia palveluja, hinnoitella tasolle, jonka voidaan kohtuudella katsoa alittavan markkinaehtoisen tarjonnan. Tiedonannon mukaan alihinnoittelun kiellon tarkoituksena on estää

5 Lausunto 5 (16) markkinoiden vääristyminen tilanteessa, jossa julkisen palvelun yhtiö tarjoaa markkinoilla myös muun kuin julkisen palvelun toimintoihin kuuluvia tuotteita tai palveluja, kuten maksullisia palveluja. Valvonnassaan Viestintävirasto arvioi, onko Yleisradion rahastosta saama korvaus komission tiedonannossa esitetyllä tavalla oikeassa suhteessa julkisen palvelun toteuttamisen toteutuneisiin nettokustannuksiin. Yleisradiolain 12 b :ssä mainittuja tietoja, joita Viestintävirasto tarvitsee televisioja radiotoiminnan valvontatyössään, ovat ohjelmistojen eurooppalaisuutta ja riippumatonta tuotantoa koskevien kiintiöiden, mainontaa ja sponsorointia sekä äänija tekstityspalvelujen ohjelmiin liittämistä koskevien säännösten noudattaminen. Yleisradiolain 7 :n valvonta ei kuulu Viestintäviraston toimivaltaan. Viestintävirasto ei siten arvioi lausunnossaan julkisen palvelun toteutumista tai sisältöä Yleistä kertomuksesta Yleisradion kertomus vuodelta 2013 sisältää Viestintäviraston valvontatehtävässä tarvitsemat tiedot. Kertomukseen sisältyvät eriyttämislaskelmat ja tilinpäätöstiedot. Yleisradion kaupallisen toiminnan eriytetyt tuloslaskelmat 2013 sekä Viestintäviraston pyytämät tuloslaskelman erittelyt eivät ole mukana julkisessa kertomuksessa niihin sisältyvien liikesalaisuuksien johdosta. Seuraavissa luvuissa arvioidaan kertomuksessa annettuja tietoja yksityiskohtaisesti. Luvussa 3.2 arvioidaan annettuja tietoja eriyttämisen kannalta ja luvussa 3.3 muun televisio- ja radiotoimintaan liittyvän valvonnan kannalta. 3.2 Eriyttäminen Yleisradion antaman kertomuksen eriyttämistä koskevaan osioon on liitetty eriyttämistä koskeva tilintarkastajan lausunto sekä eriytetyt tuloslaskelma ja tase. Tilintarkastajan lausunnossa todetaan, että Yleisradio on määritellyt eriyttämisperiaatteet julkisen palvelun toiminnalle ja muulle toiminnalle sekä laatinut eriyttämislaskelmat. Lausunnon mukaan käytetyt periaatteet noudattavat olennaisilta osiltaan Viestintäviraston yleisohjeessa esitettyjä eriyttämislaskelmien yleisiä laadintaperiaatteita ja että eriyttämislaskelmat perustuvat Yleisradion kirjanpitoon. Eriytetty tuloslaskelma ja tase on laadittu siten, että Yleisradio on jaotellut liiketoiminnot julkisen palvelun tarjontaan televisiossa ja radiossa, julkisen palvelun tarjontaan internetissä ja matkaviestimissä sekä kaupallisen toiminnan omana osionaan. Lisäksi Yleisradio on tuloslaskelmansa yhteydessä antanut tarkentavia tietoja liiketoiminnan muista tuotoista, muista kuluista, kaupallisen tuotantopalvelun ohjelma- ja palvelutuotoista, maksetuista esityskorvauksista sekä Yleisradion saamista avustuksista. Yleisradio ei kertomuksensa mukaan harjoita viestintämarkkinalain (393/2003) 2 :ssä tarkoitettua verkkopalvelua. Tämän vuoksi yhtiö ei ole kertomuksessaan käsitellyt yleisradiolain 8 a :ssä edellytettyä verkkopalvelun erittelyä muusta toiminnasta.

6 Lausunto 6 (16) Aineiston tarjonnan eriyttäminen, internetissä ja matkaviestimissä tarjottu julkinen palvelu Yleisradiolain 7 a :n perusteella yhtiön tulee eriyttää televisio- ja radiotoiminnan julkisesta palvelusta muu julkinen palvelu. Eriyttämisellä tarkoitetaan 7 a :ssä sitä, että eriytettäville toiminnoille laaditaan tilikausittain tuloslaskelma ja tase. Tuloslaskelman ja taseen tulee olla yhtiön kirjanpidosta johdettavissa ja ne on laadittava soveltuvin osin kirjanpitolain (1336/1997) säännösten mukaisesti. Internetpalvelujen lisäksi yleisradiolain 7 a :ssä tarkoitettuun ryhmään kuuluvat myös matkaviestimillä käytettäväksi tarjotut selaimella ja ladattavilla sovelluksilla sekä tekstiviesteinä toteutetut palvelut (ns. mobiilipalvelut, Matkaviestimillä käytettäväksi tarjotuista sisällöistä lähes kaikki julkaistaan myös radio- ja tv-kanavilla. Samaisen lainkohdan mukaan yhtiön ottaessa omaan käyttöönsä julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminnassa tuotettua aineistoa tarjotakseen sitä muualla kuin televisio- ja radiotoiminnassa, sen tulee tapahtua samoin ehdoin kuin yhtiön luovuttaessa aineistoa yhtiön ulkopuoliseen käyttöön. Yleisradiolain 7 a :n mukaiseen tuloslaskelmaan (kertomuksen liite 1) sisältyvät tuottoina julkisen palvelun tuottamiseen tarkoitetut valtion televisio- ja radiorahastosta saatu Yle-vero, joka on jaettu sekä julkisen palvelun tarjontaan televisiossa ja radiossa että internetissä ja matkaviestimiin tarjotun julkisen palvelun tuloslaskelmaan. Tuotot on jaettu toiminnoille siten, että kummankin toiminnon kustannusten suhteellista osuutta on verrattu julkisen palvelun kokonaiskustannuksiin ja tästä saadulla suhdeluvulla on kohdistettu Yle-verosta saadut tuotot toimintokohtaisesti. Lisäksi tuottoina on ilmoitettu tekstiviestipalveluista saadut tulot sekä julkisen palvelun muut tuotot. Tuloslaskelman kulurakenne noudattaa Yleisradion virallisen tilinpäätöksen erittelytapaa. Kuluina tuloslaskelmassa on - henkilöstökuluina internet- ja mobiilipalveluiden tuottamiseen käytetty henkilötyöpanos sivukuluineen - ulkoisina esityskorvauskuluina vain sellaiset hankitut musiikki- ja muiden sisältöoikeuksien kulut, joiden hankintasopimuksissa on eroteltu internetjulkaisuoikeuksien hinta erillisenä - kaikki muut internet- ja mobiilijulkaisemisesta aiheutuneet suorat kulut sekä suorien kulujen suhteessa jaettu osuus yhtiön yhteisistä hallinto- ja tukipalvelukustannuksista. Myös tase on rakenteeltaan yhdenmukainen Yleisradion tilinpäätöksen kanssa. Internet- ja matkaviestinpalveluiden tase on eriytetty julkisen palvelun tv- ja radiotoiminnan taseesta sellaisten tase-erien osalta, jotka aiheutuvat internet- ja mobiilipalveluiden tuottamisesta. Näitä ovat taseen vastaavaa-puolella käyttöomaisuuden aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä henkilöstöön liittyvät vähäiset lyhytaikaiset saamiset, jotka on jaettu henkilöstökulujen mukaisessa suhteessa Muut tehtävät: Yleisradion kaupallinen toiminta Yleisradiolain 8 :n perusteella muu toiminta kuin 7 :n mukainen julkinen palvelu tulee eriyttää kirjanpidossa julkisen palvelun toiminnasta. Myös mahdollinen yhtiön tarjoama verkkopalvelu on 8 a :n mukaan eriytettävä. Yleisradio Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan mahdollinen muu, julkisen palvelun yleisradiotoimintaa tukeva muu toiminta (myöhemmin kaupallinen toiminta) on järjes-

7 Lausunto 7 (16) tettävä kirjanpidollisesti erilliseksi julkisen palvelun yleisradiotoiminnasta. Kaupallinen toiminta on jaettu eriyttämislaskelmassa (kertomuksen liite 4, salassa pidettävä) viiteen erilliseen tuloslaskelmaan. Nelonen Median tv-lähetyskeskus Yleisradio tarjoaa sopimuksen perusteella Sanoma Entertainment Oy:lle (Nelonen Media) tv-lähetyskeskuspalveluja sen tv-kanaville. Palvelujen tarjoamiseen osallistuva Yleisradion henkilöstö ei tee mitään muuta työtä Yleisradiossa. Myös Nelonen Media Palvelutuotantoon käytettävät laitteistot ja muu käyttöomaisuus ovat vain tämän palvelutuotannon käytössä. Yleisradion kertomuksen mukaan Nelonen Median tv-lähetyskeskustoiminnan tuloslaskelma sisältää tämän toiminnan tuotot ja suorat kulut aiheuttamisperusteisesti sekä suorien kulujen suhteessa jaetun osuuden yhtiön yhteisistä hallinto- ja tukipalvelukuluista. Tallenteiden ja oikeuksien myynti Yleisradio tarjoaa kuluttajille julkisen palvelun tv- ja radio-ohjelmien tallenteita sekä ohjelmiin liittyviä oheistuotteita verkkomyyntinä (http://yleshop.yle.fi/). Lisäksi Yleisradio myy ulkomaisille tv-yhtiöille sekä kotimaisille ja ulkomaisille avsisältöjen jakelijoille tuottamiensa tv- ja radio-ohjelmien lähetysoikeuksia sekä muita av-sisältöjen immateriaalioikeuksia. Tallenteiden ja oikeuksien myynnin tuloslaskelma sisältää tämän toiminnan tuotot ja suorat kulut aiheuttamisperusteisesti sekä suorien kulujen suhteessa jaetun osuuden yhtiön yhteisistä hallinto- ja tukipalvelukuluista. Tuotantopalvelut Yleisradio tarjoaa muille tv-yhtiöille, itsenäisille tv-tuotantoyhtiöille sekä muille ostajille Yle Tuotannot -yksikön henkilö-, tila-, tietoliikenneyhteys- ja laitekapasiteettia erilaisten sopimusten pohjalta. Palveluja tarjotaan Yleisradion mukaan tilanteissa, joissa julkisen palvelun sisältöjen tuottamisen kannalta on järkevää tarjota vapaata kapasiteettia myös muille kuin Yleisradion omaan käyttöön. Yleisimmät tällaiset tilanteet ovat: - tuotannon vuotuinen kausivaihtelu, joka jättää ajoittain vapaaksi Yleisradion kapasiteettia, - tuotannon päivä- ja viikkorytmin mukainen vaihtelu, joka jättää vajaakäytölle Yleisradion kiinteää kapasiteettia ja - eräiden muiden tahojen kuin Yleisradion tuottamat julkisen palvelun ohjelmasisällöt, joiden tuotannossa on taloudellisesti tai muutoin tarkoituksenmukaista käyttää Yleisradion tuotantokapasiteettia. Tällaista oli Yleisradion antaman kertomuksen mukaan Veikkaus Oy:n arvontaohjelmien tuottaminen asti. Tuotantopalveluiden myynnin tuloslaskelma sisältää tämän toiminnan tuotot ja suorat kulut aiheuttamisperusteisesti sekä suorien kulujen suhteessa jaetun osuuden yhtiön yhteisistä hallinto- ja tukipalvelukuluista. Urheilun erillishankkeet Yleisradio toteuttaa suurissa kansainvälissä urheilukilpailuissa (olympialaisissa,

8 Lausunto 8 (16) yleisurheilun MM- ja EM-kisoissa) joidenkin kilpailulajien tai -tapahtumien televisioinnin. Tällaisia merkittäviä urheilukilpailuja on tyypillisesti joka toinen vuosi, kilpailujen järjestämisaikatauluista riippuen. Urheilun erillishankkeiden tuloslaskelma sisältää tämän toiminnan tuotot ja suorat kulut aiheuttamisperusteisesti sekä suorien kulujen suhteessa jaetun osuuden yhtiön yhteisistä hallinto- ja tukipalvelukuluista. Tilojen vuokraus Yleisradio antaa vuokralle omistamiaan toimitiloja, joille yhtiön omassa toiminnassa ei ole käyttöä. Vuokralle annettuja tiloja oli vuoden 2013 lopussa neliömetriä (v lopussa neliömetriä) yhtiön omistamista yhteensä neliömetrin toimitiloista. Lisäksi Yleisradio on vuokrannut käyttöönsä muiden omistamia tiloja neliömetriä. Vuokralaisia oli vuoden 2013 lopussa 24 kpl. Vuokralle annettuna oli vuonna 2013 yksi rivitaloasuinrakennus Inarissa, jossa vuokralaisena on Yleisradion Inarin toimipisteen työntekijöitä, mutta jossa ei ole Yleisradion omaa toimintaa. Kaikissa muissa rakennuksissa, joista tiloja on vuokrattu ulos, Yleisradio toimii myös itse. Tilat on Yleisradion kertomuksen mukaan annettu vuokralle markkinahinnoittelua noudattaen ja huomioiden muun muassa vuokrakohteen ja -suhteen erityispiirteet ja sopimuskauden pituus. Yleisradion hallintoneuvosto on suorittanut pyynnöstä ennakkoarviointimenettelyn Yleisradion antaessa studiotiloja vuokralle. Yleisradio julkaisee tietoa ennakkoarviointijärjestelmästään ja suoritetuista ennakkoarvioinneista verkko-osoitteessa Tilavuokrauksen kuluiksi on kohdistettu vuokraustoiminnan muut kulut, joihin kuuluvat mm. energia- ja jätehuoltokulut. Lisäksi kuluiksi on erikseen kohdistettu vuokralle annettuihin tiloihin kohdistuvat poistot. Näiden lisäksi tilavuokrauksen kuluiksi on kohdistettu em. kulujen suhteessa jaettu osuus yhteisistä hallinto- ja tukipalvelukustannuksista. Kaupallisen toiminnan taseen eriyttäminen Kaupallisen toiminnan tase on eriytetty julkisen palvelun taseesta aikaisempaa kattavammin ja samalla eriyttämisperiaatteita on tarkennettu myös aikaisemmin eriytettyjen tase-erien osalta. Eriyttäminen on tehty Yleisradion mukaan mahdollisimman kattavasti aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kaikkien sellaisten tase-erien osalta, jotka aiheutuvat kaupallisesta toiminnasta tai ovat muutoin suorassa suhteessa kaupalliseen toimintaan. Sellaisten tase-erien osalta, joilla ei ole niin suoraa suhdetta kaupalliseen toimintaan, että aiheuttamisperiaatetta voitaisiin käytännön tasolla käyttää, eriyttäminen on tehty kulujen mukaisessa suhteessa. Osa tase-eristä ei aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kohdistu lainkaan kaupalliseen toimintaan, joten kaupallisen toiminnan taseessa on useita nolla-rivejä. Edellä selostettujen taseen eriyttämisperiaatteiden soveltuminen kullekin taseriville on selitetty taseen taulukon oikeassa reunassa (taulukko 2) seuraavilla lyhenteillä - AP=aiheuttamisperiaate - JK=jako kulujen mukaisessa suhteessa - JP=kohdistuu kokonaan julkiseen palveluun

9 Lausunto 9 (16) sekä tarkemmilla rivikohtaisilla selityksillä taulukossa (kertomuksen taulukko nro 3, salassa pidettävä) Yleisradion julkinen palvelu radiossa ja tv:ssä Tv:ssä ja radiossa tarjottavan julkisen palvelun eriytetty tuloslaskelma ja tase muodostuvat, kun koko yhtiön tuloslaskelmasta ja taseesta vähennetään riveittäin edellä kuvatut internetissä ja matkaviestimiin tarjottu julkinen palvelu sekä kaupallinen toiminta (kertomuksen taulukot nro 1 ja 2). Liikevaihtoon on kirjattu seuraavia tuottoja: - Julkisen palvelun tv- ja radiotoiminnan tuloslaskelmaan on kirjattu saadusta Yle-verolla kerätystä julkisen palvelun rahoituksesta osuus, joka on laskettu käyttäen tv- ja radiotoiminnan kustannusosuutta julkisen palvelun kokonaiskustannuksista - Ohjelmatuottoina julkisen palvelun ohjelmatuotannoista saatuja kulukorvauksia, joita yhteistuotantosopimuksien muut osapuolet ovat maksaneet Yleisradiolle korvauksena Yleisradion käyttämistä kuluista - Palvelujen myyntituottoina mm. Radion Sinfoniaorkesterin ym. julkisen palvelujen tuotantojen lipputuloja, ulkomaille suunnatun TV Finland -kanavan satelliittilähetysten tilaustuloja, eduskunnan täysistuntojen internet-lähtetysten kulukorvauksia ja ohjelmasiirtoon käytetyn EBUn satelliittimaa-aseman kulukorvauksia. Lisäksi tähän ryhmään on kirjattu ,69 euroa julkisen palvelun tvohjelmien yhteydessä järjestettyjen yleisöpuhelinäänestysten tuloja, jotka on aikaisempina vuosina käsitelty kaupallisen toiminnan tuloina. Puhelinäänestystulot ovat kertyneet mm. seuraavista tv-ohjelmista: Tangomarkkinat, Bilebändi, UMK ja MGP. Julkisen palvelun tv- ja radiotoiminnan liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu: - Käyttöomaisuuden myyntivoitot, jotka koostuvat julkisen palvelun toiminnan käytössä olleen käyttöomaisuuden myynnistä - Muina tuottoina mm. saatuja avustuksia, ulkomailta saatuja alv-palautuksia sekä pohjoismaisten julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden yhteisen Brysselin toimiston ylläpidosta saatuja kulukorvauksia. Televisio- ja radiotoiminnan kulut syntyvät rivikohtaisesti, kun vähennetään yhtiötasoisista kuluista ensin ne, jotka kohdistuvat joko kaupalliseen toimintaan tai julkiseen palveluun internetissä ja matkaviestimissä. Erotuksen jäävät tv- ja radiotoiminnalle kuuluvat kulut, joiden kohdistaminen noudattaa edellä kuvattuja aiheuttamisperiaatteen mukaisia kohdennustapoja Viestintäviraston arvio Viestintävirasto on arvioinut Yleisradion toimittaman taseen ja tuloslaskelman. Yleisradio on esittänyt laskelmat Viestintäviraston yhtiölle antaman ohjeistuksen mukaisesti. Arvio julkisen palvelun tuottojen eriyttämisestä Kertomuksen liitteenä olevassa eriytetyssä tuloslaskelmassa tuotot muodostuvat liikevaihdosta ja liiketoiminnan muista tuotoista. Kuluista eritellään henkilöstökulut, poistot ja arvonalentumiset, esityskorvaukset ja liiketoiminnan muut kulut. Eriytetty tuloslaskelma noudattaa yhtiön virallisen tilinpäätöksen rakennetta, mutta on osittain laadittu tätä tarkemmalle erittelytasolle.

10 Lausunto 10 (16) Julkisen palvelun tuottamiseen tarkoitettu Yle-vero on kohdistettu eriyttämislaskelmassa kustannusten suhteessa sekä julkisen palvelun tarjontaan tv:ssä ja radiossa että internetissä ja matkaviestimiin tarjotun julkisen palvelun tarjontaan. Vuonna 2012 Yleisradio ei esittänyt julkisen palvelun rahoittamiseen osoitettuja tuottoja lainkaan internetissä ja matkaviestimiin tarjotun palvelun tuloslaskelmassa. Viestintäviraston mielestä tuottojen esittämistapa ei antanut oikeaa kuvaa julkisen palvelun rahoituksen käytöstä. Nyt Yle-verotuotoista osa on kirjattu myös internetissä ja matkaviestimiin tarjotun palvelun tuloslaskelmaan. Liikevaihtoon sisältyy Yle-veron lisäksi ohjelmatuottoja sekä palvelujen myyntituottoja. Aiemmin Yleisradio on sisällyttänyt ohjelmatuotot ja palveluiden myyntituotot osaksi liiketoiminnan muita tuottoja. Viestintävirasto pitää tehtyä muutosta hyvänä ja selkeyttävänä. Ohjelmatuotoista se osa, joka on syntynyt kulukorvauksena yhteistuotantosopimuksista, on kohdennettu julkiselle palvelulle. Palveluiden myyntituotoista julkisten palveluiden tuotantojen lipputulot, TV Finland -kanavan satelliittilähetysten tilaustulot, eduskunnan täysistuntojen internet-lähetysten kulukorvaukset ja EBUn satelliittimaa-aseman kulukorvaukset on eriytetty julkisen palvelun tarjontaan tv:ssä ja radiossa. Tämän lisäksi julkisen palvelun tv-ohjelmiin liittyvien yleisöpuhelinäänestysten tulot on eriytetty julkisen palvelun tarjontaan internetissä ja matkaviestimissä. Julkisen palvelun muut tuotot on kohdistettu kokonaisuudessaan julkisen palvelun tarjontaan televisiossa ja radiossa. Ne sisältävät käyttöomaisuuden myyntivoittoja, vuokratuottoja, saatuja avustuksia sekä muita tuottoja. Yleisradio on eritellyt Viestintäviraston pyynnöstä yksityiskohtaisella tasolla avustusten ja ohjelmatuottojen sisältämät erät (salassa pidettävässä kertomuksen taulukossa 5). Viestintävirastolla ei ole huomautettavaa julkisen palvelun tuottojen eriyttämisestä. Arvio julkisen palvelun kulujen eriyttämisestä Julkiseen palveluun eriytetyt kulut muodostuvat henkilöstökuluista, poistoista ja arvonalennuksista, esityskorvauksista ja muista liiketoiminnan kuluista. Henkilöstökulut on eriytetty työajanseurantatietojen mukaisesti toiminnoille. Poistot ja arvonalennukset kohdistetaan sen mukaisesti, miten ko. rakennus on tosiasiallisen käytön mukaan sijoittunut Yleisradion julkiseen tai kaupalliseen toimintaan eriytetyssä taseessa vastaavaa -puolelle. Esityskorvauskulut on kohdistettu julkisen palvelun puolella siten, että internetin ja matkaviestinpalveluiden kuluiksi on kirjattu erillisellä internet-julkaisuoikeushinnalla osoitettavissa olevat kulut ja loput julkiseen palvelusisältöön kuuluvasta ohjelmistosta on kohdistettu julkiseen palveluun televisiossa ja radiossa. Viestintäviraston näkemyksen mukaan internetin ja matkaviestinpalveluiden esityskorvauskuluiksi tulee aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kohdentaa myös muita esityskorvauksia kuin sopimuksissa ilmoitettujen erillishintojen osuus. Esityskorvauskuluissa ovat mukana myös SVT Worldin edelleenlähettämisestä SVT:lle Kopioston kautta maksettu korvaus. Liiketoiminnan muut kulut on jaettu muiden kustannusten suhteessa toiminnoille. Näissä kuluissa on mukana myös SVT Worldin jakelusta ym. aiheutuneet kustannukset. Viestintävirasto toteaa, että Yleisradion harjoittama SVT World -kanavan edelleenlähettäminen perustuu valtioneuvoston Yleisradiolle myöntämään toimilupaan. Yleisradion omien tv-kanavien lähettäminen perustuu puolestaan televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 a :ään, jonka mukaan Yleisradio Oy saa harjoittaa Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 :ssä tarkoitettua julkisen palvelun televisio- ja radiotoimintaa ilman toimilupaa." SVT World -kanavan edelleenlähet-

11 Lausunto 11 (16) täminen ei näin ollen ole yleisradiolain 7 :n mukaista julkisen palvelun tvtoimintaa, koska sen harjoittamisen on katsottu edellyttävän valtioneuvoston myöntämää toimilupaa. Yleisradiolain 8 :ssä säädetään Yleisradion muusta toiminnasta kuin 7 :n tarkoittamasta julkisesta palvelusta. Säännöksen mukaan tällainen muu toiminta on eriytettävä kirjanpidossa julkisen palvelun toiminnasta. Viestintävirasto toteaa, että Yleisradio ei ole täyttänyt yleisradiolain 8 :n mukaista eriyttämisvelvoitettaan, kun yhtiö on edellä kerrotulla tavalla kohdistanut julkisen palvelun kustannuksiin SVT Worldin jakelusta ym. aiheutuneet kustannukset sekä SVT Worldin edelleenlähettämisestä SVT:lle Kopioston kautta maksetun korvauksen. Yleisradion on eriytettävä SVT World -kanavan edelleenlähettämiseen liittyvät tuotot ja kulut yleisradiolain 8 :n edellyttämällä tavalla julkisen palvelun toiminnasta. Viestintävirasto selvittää myöhemmin erikseen sisältyykö SVT World -kanavan edelleenlähettämisestä aiheutuvien kulujen kohdentamiseen julkisen palvelun kuluihin myös yleisradiolain 12 a :ssä tarkoitettua kiellettyä ristikkäistukea. Arvio kaupallisen toiminnan kulujen eriyttämisestä Kaupallisen toiminnan tuloslaskelmasta Yleisradio on laatinut taulukon 4 (salassa pidettävä). Kaupallisen toiminnan tuloslaskelma on eriytetty viiteen alatoimintoon (Tallenteiden ja oikeuksien myynti, Lähetystoiminta, Tuotantopalvelut, Urheilun erillishankkeet sekä Tilojen vuokraus). Kullekin alatoiminnolle on kohdistettu aiheuttamisperiaatteen mukaiset suorat kulut edellisessä kappaleessa kuvatuilla jakoperusteilla. Liiketoiminnan muissa kuluissa oleva osuus yhteisistä hallinto- ja tukipalvelukuluista on kohdistettu suorien kulujen suhteessa. Viestintävirasto toteaa kaupallisen toiminnan eriytetystä tuloslaskelmasta seuraavaa: laskelma on laadittu johdonmukaisesti käyttäen aiheuttamisperiaatteen mukaisia kohdistusperiaatteita. Laskelmien erittelytarkkuutta on myös parannettu Viestintäviraston ehdotusten mukaisesti viime vuoden laskelmista. Viestintävirasto kiinnittää kuitenkin huomiota Toimitilavuokraus-toimintoon, joka tuottaa tappiota Yleisradiolle. Toiminto sisältää vuokrasopimuksia, joiden osalta ei ole ilmeistä, että neliöhinnat vastaisivat markkinahintatasoa. Viestintävirasto tulee seuraamaan ulkopuolisille vuokrattavien tilojen markkinaehtoisuutta. Yleisradiolla on velvollisuus pitää huolta siitä, etteivät julkisomisteisen yhtiön vuokralle tarjoamat ylimääräiset tilat aiheuta markkinahäiriöitä toimitilamarkkinoilla. Yleisradion laatimassa eriytetyssä taseessa pysyvät vastaavat on jaettu julkisen palvelun tv- ja radiotoiminnan, julkisen palvelun internet- ja matkaviestintoiminnan ja kaupallisen toiminnan kesken. Taseen vaihtuvat vastaavat ovat rahoitusarvopapereita ja pankkisaamisia lukuun ottamatta kohdennettu kaikille eriytettäville toiminnoille. Eriytetyn taseen rakenne noudattaa yhtiön virallisen tilinpäätöksen erittelytarkkuutta. Viestintävirastolla ei ole huomautettavaa (lukuunottamatta Toimitilavuokraus -toimintoa) eriytetyn taseen laatimistavasta. Eriytetty tuloslaskelma ja tase eivät yksinään mahdollista lain 7 a :n ja sen perustelujen edellyttämää palvelujen myynnin tasapuolisten ehtojen toteutumisen arviointia. Ne antavat kuitenkin lähtökohdan alustavalle arviolle Yleisradion julkisen palvelun toimintoja ja muuta toimintaa koskien. Laskelmien perusteella voidaan todeta, että Yleisradion tuotot muusta kuin yleisradiolain 7 :n tarkoittamasta julkisesta palvelusta kattavat kokonaisuudessaan niiden kulut. Lisäksi voidaan todeta,

12 Lausunto 12 (16) että eriyttämisvelvollisuuden piiriin kuuluva muu toiminta on julkisen palveluun verrattuna vähäistä. 3.3 Muut televisio- ja radiotoiminnan valvontaan liittyvät tiedot Mainonta- ja sponsorointikielto Yleisradiolain 12 :n mukaan Yleisradio ei saa lähettää mainontaa televisio- tai radio-ohjelmistojensa eikä muiden eri televerkoissa tarjoamiensa julkisen palvelun tehtävään kuuluvien sisältöpalveluiden yhteydessä. Yleisradio ei lain mukaan saa tuottaa sponsoroitua ohjelmaa. Yleisradion kertomuksen mukaan sen ohjelmatoimintaa koskevan lainsäädännön ml. mainonta- ja sponsorointikieltojen ja Yleisradion eettisten ohjeiden noudattamisen valvonnasta sekä hyvän toimitustavan ylläpitämisestä huolehtivat Yleisradion omavalvontajärjestelmässä sananvapauslain mukaiset vastaavat toimittajat. Merkittävimpien vastuualueiden vastaavat toimittajat ovat yhtiön johtoryhmän jäseninä toimivia johtajia. Yleisradion kertomuksen kappaleessa 2.6 kuvataan yhtiön omavalvontajärjestelmän toimintaa ja yhtiön sisäistä itsesääntelyä, jonka perustana ovat Yleisradion ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet. Kertomuksessa kuvaillaan myös Yleisradon hallituksen päättämät sponsorointiin ja ulkopuoliseen rahoitukseen liittyvät toimintaperiaatteet. Yleisradio toteaa kertomuksessaan, että Viestintävirasto katsoi päätöksessään Yleisradion rikkoneen Yleisradio Oy:stä annetun lain sponsoroitujen ohjelmien tuottamisen kieltoa siltä osin kun yhtiö tuotti Veikkauksen rahoituksella rahapeliarvontoja ja lähetti niitä kanavillaan. Viestintävirasto katsoi, että Yleisradion tulee tarkistaa omavalvontajärjestelmänsä toimivuutta ja korjata havaitsemansa viat ja puutteet, joiden johdosta sponsorointikiellon rikkominen on tullut mahdolliseksi. Yleisradion yhteistyö Veikkauksen kanssa rahapeliarvontojen lähettämisestä päättyi Yleisradio kertoo kappaleen lopuksi raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla koskevasta Viestintäviraston selvityspyynnöstä Yleisradio antoi selvityksensä asiasta Viestintävirastolle. Viestintävirasto antoi asiassa päätöksen, jossa Viestintävirasto totesi Yleisradion rikkoneen yleisradiolain 12 :ssä asetettua sponsoroitujen ohjelmien tuottamisen kieltoa. Viestintävirasto velvoitti Yleisradion lopettamaan päätöksessä lainvastaiseksi todettuna sponsorointiyhteistyönä tuotettujen raviohjelmien lähettämisen Yleisradion televisio- ja radiokanavilla mennessä, sekä huolehtimaan jatkossa, että Yleisradio noudattaa toiminnassaan yleisradiolain 12 :ssä asetettua sponsoroidun ohjelman tuottamisen kieltoa Viestintäviraston arvio Viestintävirasto totesi päätöksessään Yleisradion rikkoneen yleisradiolain 12 :ssä asetettua sponsoroitujen ohjelmien tuottamisen kieltoa yhteistyössään Fintoton ja Story of Sports Oy:n kanssa siltä osin, kuin Yleisradio on Fintoton rahoituksella alihankkijaa käyttäen tuottanut raviohjelmia ja lähettänyt niitä omilla televisio- ja radiokanavillaan. Viestintävirasto velvoitti Yleisradion lopettamaan päätöksessä lainvastaiseksi todettuna sponsorointiyhteistyönä tuotettujen raviohjelmien

13 Lausunto 13 (16) lähettämisen Yleisradion kanavilla mennessä. Viestintävirasto velvoitti Yleisradion jatkossa huolehtimaan sponsorointikiellon noudattamisesta. Viestintävirasto toteaa Yleisradiolle annetun lainvoiman saaneen päätöksen osoittavan, että Yleisradion omavalvontajärjestelmä ohjelmatoiminnan itsesääntelyineen ei näyttäisi mainonta- ja sponsorointikiellon noudattamisen osalta vieläkään toimineen tyydyttävällä tavalla. Viestintävirasto katsoo päätöksen antavan Yleisradiolle aiheen edelleen tarkistaa ja parantaa omavalvontajärjestelmänsä toimivuutta ja korjata mahdollisesti havaittavat viat ja puutteet, joiden johdosta päätöksessä todettu sponsorointikiellon rikkominen on tullut mahdolliseksi. Viestintävirasto ottaa arviossaan huomioon, että Yleisradion kertomuksessa kuvaillut Yleisradion hallituksen päättämät sponsorointiin ja ulkopuoliseen rahoitukseen liittyvät toimintaperiaatteet annettiin vain muutamaa päivää ennen em. kappaleessa mainittua Viestintäviraston selvityspyyntöä. Yleisradion hallituksen antamat toimintaperiaatteet eivät näin ollen liene ehtineet vaikuttamaan siten, että Yleisradion omavalvontajärjestelmä olisi poistanut Viestintäviraston päätöksessään kieltämän sponsorointiyhteistyön Ohjelmiston eurooppalaisuus ja riippumaton tuotanto Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 16 :n 1 momentin mukaan (744/1998) televisiotoiminnan harjoittajan on varattava eurooppalaisille ohjelmille suurin osa vuosittaisesta lähetysajastaan 2. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 16 :n 3 momentin mukaan tilausohjelmapalvelujen tarjoajien on edistettävä eurooppalaisten teosten saatavuutta palveluissaan. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 17 :n mukaan televisiotoiminnan harjoittajan on varattava riippumattomien tuottajien tuottamille ohjelmille 15 % lähetysajastaan, johon ei lueta uutisille, urheilutapahtumille, kilpailunomaisille viihdeohjelmille, mainoksille, teleostoslähetyksille ja tekstitelevisiolähetyksille varattua aikaa, tai vaihtoehtoisesti 15 prosenttia ohjelmistobudjetistaan. Mainittuun riippumattomien tuottajien osuuteen laskettavista ohjelmista puolet on oltava viimeisen viiden vuoden aikana tuotettuja. Yleisradion kertomuksen mukaan televisiolähetysten eurooppalaisuusaste oli kokonaisuudessaan 85,5 % (kertomuksen liite 5, taulukko). Eurooppalaisuusasteet olivat: YLE TV1:llä 93,1 %, YLE TV2:lla 75,2 %, YLE Teemalla 77,9 % ja YLE FEM:lla 98,2 %. Riippumattomien eurooppalaisten tuottajien osuus ohjelmatuotannosta oli Yleisradion televisiokanavilla 32,9 % (kertomuksen liite 5, taulukko). YLE TV1:llä osuus oli 26,7 % ja YLE TV2:lla 29,6 %, YLE Teemalla 42,3 % ja YLE FEM:lla 42,0 %. Yleisradion vastauksen 3 mukaan riippumattomasta eurooppalaisesta tuotannosta oli viimeisten viiden vuoden aikana tuotettua YLE TV1:llä 52 %, YLE TV2:lla 75 %, YLE Teemalla 60 % ja YLE FEM:lla 83 %. Tilausohjelmapalvelujen osalta Yleisradio toteaa edistäneensä eurooppalaisten teosten saatavuutta siten, että Yle Areenaan hankittiin catch-up oikeudet kaikkiin televisiossa esitettäviin eurooppalaisiin ohjel- 2 Vuosittaiseen lähetysaikaan ei lueta uutisille, urheilutapahtumille, kilpailunomaisille viihdeohjelmille, mainoksille, tekstitelevisiolähetyksille tai teleostoslähetyksille varattua aikaa. 3 Eurooppalainen ja riippumaton tuotanto, kysely televisiotoiminnasta ja tilausohjelmapalveluista koskien vuotta 2013 (asia 558/930/2014). Yleisradion vastaus

14 Lausunto 14 (16) miin. Oikeuksien saaminen onnistui lähes aina, muutamissa tapauksissa esitysoikeussyistä niitä ei saatu. Vuonna 2013 Yle Areenassa oli vastauksen mukaan tarjolla kaikkiaan kansainvälistä ohjelmanimikettä (sarjojen erilliset jaksot lasketaan omiksi nimikkeikseen), joista eurooppalaisia oli nimikettä. Areena uniikkeja näistä oli 552 kpl, joista eurooppalaisia 385 kpl. (näihin lukuihin ei sisälly kotimaiset ohjelmat) Viestintäviraston arvio Viestintävirasto toteaa, että Yleisradion televisiokanavat ovat täyttäneet ohjelmiston eurooppalaisuutta ja riippumatonta tuotantoa koskevat vaatimukset. Tilausohjelmapalvelun puolella Yleisradion toimet eurooppalaisten teosten saatavuuden edistämiseksi palvelussa ovat Viestintäviraston arvion mukaan tässä vaiheessa riittäviä Ohjelmistojen saattaminen näkö- ja kuulorajoitteisten saataville Tv- ja radiotoimintalain 19 a :ssä asetetaan Yleisradiolle kaksi velvollisuutta, joita täsmennetään televisio-ohjelmiin liitettävästä ääni- ja tekstityspalvelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (292/2011) ja sen liitteessä. Asetuksen 1 :n mukaan ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä televisiotoiminnassa lähetettäviin ohjelmiin asetuksen liitteen mukaisesti. Liitteessä tarkoitettuihin ohjelmatunteihin lasketaan tekstityksen osalta suomen- ja ruotsinkieliset ohjelmat lukuun ottamatta musiikkiesityksiä sekä urheilu- ja lastenohjelmia sekä äänipalvelun osalta muut kuin suomen- ja ruotsinkieliset ohjelmat. Liitteessä tarkoitetuista ääni- ja tekstityspalvelun osuuksista yksi kolmasosa ohjelmatunneista voidaan toteuttaa televisiotoiminnan harjoittajan tilausohjelmapalvelussa. Tv- ja radiotoimintalain 19 a :n 2 momentin mukaan ääni- ja tekstityspalvelua ei kuitenkaan tarvitse liittää musiikkiesityksiin eikä urheilu- tai lastenohjelmiin. Tekstityspalvelu (ns. ohjelmatekstitys) Tekstityspalvelun eli ns. ohjelmatekstityksen osuus Yleisradion kaikissa tvpalveluissa (tv-kanavat ja Yle Areenan tv-sisällöt) vuonna 2013 oli Yleisradion kertomuksen mukaan 86 % (asetuksen mukainen vaatimus vuodelle 2013 oli 70 %). Yleisradion tv-kanavilla tekstityspalvelun osuus oli kertomuksen mukaan 57 %. Asetus velvoittaa Yleisradiota lisäämään ohjelmatekstitysten määrää asteittain sataan prosenttiin vuoteen 2016 mennessä. Äänipalvelu (ns. äänitekstitys) Televisio-ohjelmiin liitettävän äänipalvelun (ns. äänitekstityksen) määrä Yleisradion tv-ohjelmissa vuonna 2013 oli 99,1 % asetuksen vaatiman 100 % sijaan 4. 4 Kysely ääni- ja tekstityspalveluista 2013 (1459/932/2013). Yleisradion vastaus

15 Lausunto 15 (16) Viestintäviraston arvio Viestintävirasto toteaa, että Yleisradio täytti vuonna 2013 ohjelmatekstitysten osalta säädetyt vaatimukset. Tekstitettyjen ohjelmatuntien osuus tekstitysvelvoitteen alaisten ohjelmatuntien kokonaismäärästä oli 86 %. Tekstitetyissä ohjelmatunneissa on otettu huomioon 1/3 ohjelmatunneista toteutettuna Yleisradion tilausohjelmapalvelussa (Yle Areenassa). Tekstityspalvelun osalta Yleisradio täytti velvoitteensa vuonna 2013, koska valtioneuvoston asetuksen mukaan prosenttiosuuden tuli olla 70 %. Viestintävirasto on selvittänyt äänipalveluasiaa Yleisradion kanssa vuoden 2014 aikana useaan otteeseen (asiassa 1459/932/2013). Yleisradiolta saadun sähköpostiviestin mukaan äänipalveluvelvoitteen alaisten ohjelmatuntien määrä vuonna 2013 oli Äänipalvelun sisältävien ohjelmatuntien kokonaismäärä oli Näin ollen äänipalvelun sisältävien ohjelmatuntien prosenttiosuus vuonna 2013 oli 99,1 %. Yleisradio ei siten ole täysin täyttänyt velvoitetta liittää äänipalvelu 100 %:iin vaadituista ohjelmista SVT Worldin ohjelmistotoimilupa Valtioneuvosto myönsi jatkoa Yleisradion ohjelmistotoimiluvalle SVT World kanavan lähettämiseen Digitan UHF A-kanavanipussa. Toimilupa on voimassa ja sen mukaan SVT World -lähetykset on voitava ottaa vastaan alueella, jolla asuu 65 prosenttia manner-suomen väestöstä. Ohjelmiston tulee koostua monipuolisesti SVT World -kanavan ruotsinkielisistä ohjelmista. Toimiluvan mukaan Yleisradion tulee toimittaa Viestintävirastolle vuosittain selvitys toteutuneesta ohjelmatoiminnasta. Yleisradio on sisällyttänyt kertomuksensa viimeiseen kappaleeseen toimiluvassa edellytetyn selvityksen. Yleisradion kertomuksen mukaan Yle Fem ja SVT World jakavat kanavapaikan 5, jossa SVT Worldin ohjelmistoa tarjotaan aamupäivin, myöhäisillassa ja öisin. Yleisradion julkaisemat Yle Fem -ohjelmat lähetetään kanavapaikalla aamuisin ja iltaisin parhaaseen katseluaikaan suomeksi tekstitettyinä. SVT Worldin ohjelmisto on Ruotsin julkisen palvelun tv-yhtiön Sveriges Television AB:n julkaiseman kanavan osien edelleen lähettämistä, joten ohjelmasisällön määrittää täysin SVT. SVT Worldin näkyvyysalue Digitan UHF A-kanavanipussa kattoi Yleisradion kertomuksen mukaan asti Etelä-Suomen sekä Pohjanlahden rannikon noin Kokkolan korkeudelle asti. Näkyvyysalue määräytyy Yleisradion, Sveriges Television AB:n, Sveriges Utbildningsradio AB:n sekä suomalaisten tekijänoikeusjärjestöjen Kopiosto ry:n ja Teosto ry:n välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti. Alueella asuu noin 3,5 miljoonaa katsojaa 1,7 miljoonassa kotitaloudessa (koko Suomessa noin 2,5 miljoonaa kotitaloutta). Kanava näkyi siten noin 80 %:ssa kotitalouksista lähtien SVT World kanava on näkynyt koko maassa Yle Fem kanavapaikalla 5 Digitan A-kanavanipun koko peittoalueella, joka kattaa yli 99,9 % kotitalouksista. SVT World kanavan ohjelmistot ovat Digitan UHF A-kanavanipussa vapaasti vastaanotettavia. SVT Worldin lähetysten tuntimäärä vuonna 2013 oli yhteensä tuntia Viestintäviraston arvio Viestintävirasto toteaa, että Yleisradio on täyttänyt SVT Worldin ohjelmistotoimiluvan lupaehdot.

16 Lausunto 16 (16) 4 VIESTINTÄVIRASTON LAUSUNTO Lisätietoja Viestintävirasto on edellä tässä lausunnossa arvioinut Yleisradion kertomusta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta suhteessa palvelua koskeviin lainsäädännön asettamiin velvoitteisiin. Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 a :ään viitaten Viestintävirasto katsoo kertomuksessa annettujen tietojen perusteella, että Yleisradion vuonna 2013 tarjoaman palvelun voidaan katsoa kappaleessa käsiteltyä eriyttämisvelvoitteen noudattamatta jättämistä (SVT World -kanavan edelleenlähettämisen ja toimitilavuokraus -toiminnon tuottojen ja kulujen eriyttäminen), kappaleessa käsiteltyä sponsorointikiellon rikkomista ja kappaleessa käsiteltyä äänipalvelujen toteuttamisvelvoitetta lukuun ottamatta täyttävän sille viraston valvottaviin kuuluvien säännösten suhteen lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Viestintävirasto toteaa, että virasto on jo antamassaan lainvoiman saaneessa päätöksessä velvoittanut Yleisradion korjaamaan sponsorointikiellon rikkomiseen johtaneet toimintatapansa. Tässä lausunnossa Viestintävirasto lisäksi kehottaa Yleisradio Oy:tä kappaleessa selvitetyllä tavalla tarkistamaan omavalvontaansa sekä itsesääntelyohjeitaan ja muita asiaan liittyviä menettelytapojaan laissa säädettyjen vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi. Viestintävirasto velvoitti antamassaan lainvoiman saaneessa päätöksessä Yleisradion korjaamaan äänitekstityspalveluun liittyvät puutteet. Yleisradio Oy:ltä saadun selvityksen perusteella Viestintävirasto toteaa, että Yleisradio ei ole onnistunut täyttämään velvoitetta, koska äänipalvelu on liitetty 99,1 %:iin velvoitteen alaisista ohjelmista. Viestintävirasto valmistelee päätöstä asian johdosta. Lisätietoja lausunnosta Viestintävirastossa antavat viestintämarkkina-asiantuntija Mari Rosenström p ja lakimies Sirpa Sillstén p Sähköpostiosoitteet ovat muotoa Pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka Johtaja Johanna Juusela Liite: Yleisradio Oy:n kertomus Viestintävirastolle vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta liitteineen, julkinen

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2012 aikana tarjotusta palvelusta

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2012 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 1 (15) Viestintäviraston lausunto Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2012 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 2 (15) Sisältö 1 TAUSTAA... 3 2 VIESTINTÄVIRASTOLLE ANNETTAVAN KERTOMUKSEN TARKOITUS...

Lisätiedot

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2014 aikana tarjotusta palvelusta

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2014 aikana tarjotusta palvelusta 1 Viestintäviraston lausunto Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2014 aikana tarjotusta palvelusta 2 Sisältö 1 TAUSTAA... 3 2 VIESTINTÄVIRASTOLLE ANNETTAVAN KERTOMUKSEN TARKOITUS... 3 3 KERTOMUKSEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Päätös Yleisradio Oy:n äänipalvelujen toteuttamisesta televisio-ohjelmissa vuonna 2013

Päätös Yleisradio Oy:n äänipalvelujen toteuttamisesta televisio-ohjelmissa vuonna 2013 Päätös 1 (7) Dnro: 28.10.2014 1459/932/2013 Yleisradio Oy PL 94 00024 YLEISRADIO Päätös Yleisradio Oy:n äänipalvelujen toteuttamisesta televisio-ohjelmissa vuonna 2013 Asia VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS Asian

Lisätiedot

TELEVISIO-OHJELMISTON EUROOPPALAISUUS 2011 maksuttomilla kanavilla

TELEVISIO-OHJELMISTON EUROOPPALAISUUS 2011 maksuttomilla kanavilla OHJELMISTON EUROOPPALAISUUS Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 16 :n mukaan televisiotoiminnan harjoittajan on varattava eurooppalaisille ohjelmille suurin osa vuosittaisesta lähetysajastaan,

Lisätiedot

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2015 aikana tarjotusta palvelusta

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2015 aikana tarjotusta palvelusta 1 Viestintäviraston lausunto Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2015 aikana tarjotusta palvelusta 2 Sisältö 1 TAUSTAA... 3 2 VIESTINTÄVIRASTOLLE ANNETTAVAN KERTOMUKSEN TARKOITUS... 3 3 KERTOMUKSEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv palvelujen valvonnan ajankohtaisista

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista

Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista Päätös 1 (5) Dnro: 19.6.2014 218/932/2013 Sanoma Media Finland Oy PL 30 00089 SANOMA Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista Asian tausta VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS Viestintävirastolta tiedusteltiin,

Lisätiedot

Päätös ääni- ja tekstityspalvelun toteuttamisesta Yleisradio Oy:n televisio-ohjelmissa vuonna 2015

Päätös ääni- ja tekstityspalvelun toteuttamisesta Yleisradio Oy:n televisio-ohjelmissa vuonna 2015 Päätös 1 (7) Dnro: 9.9.2016 95/932/2016 Yleisradio Oy PL 100 00024 YLEISRADIO Päätös ääni- ja tekstityspalvelun toteuttamisesta Yleisradio Oy:n televisio-ohjelmissa vuonna 2015 Yritys, jota päätös koskee

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös Yleisradio Oy:n ja Veikkaus Oy:n välisestä yhteistyöstä rahapeliarvontaohjelmissa

Viestintäviraston päätös Yleisradio Oy:n ja Veikkaus Oy:n välisestä yhteistyöstä rahapeliarvontaohjelmissa Päätös 1 (12) Dnro: 14.5.2013 138/931/2013 Yleisradio Oy PL 94 00024 YLEISRADIO Viestintäviraston päätös Yleisradio Oy:n ja Veikkaus Oy:n välisestä yhteistyöstä rahapeliarvontaohjelmissa Asian tausta ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

Muistio 18.3.2016. YLE TV1, YLE TV2, YLE Fem ja YLE Teema sekä vapaasti vastaanotettavat yleisen edun kanavat MTV3 ja Nelonen.

Muistio 18.3.2016. YLE TV1, YLE TV2, YLE Fem ja YLE Teema sekä vapaasti vastaanotettavat yleisen edun kanavat MTV3 ja Nelonen. Muistio 1(6) 18.3.2016 LVM/571/03/2016 Televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoite 1 Yleistä Televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoite eli niin kutsuttu must carry -velvoite tarkoittaa sitä, että verkkopalvelua

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz)

Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz) TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Keski-Suomi Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz) Pro Radio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 102,5 MHz, Viitasaari 107,5 MHz,

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 4.1.2008 3/934/2008 Elisa Oyj PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT Elisa Oyj Viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010 Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri YLEn tekemät säästöt 2000 luvulla Tappio sisään: suurimmillaan n. 100 Me Kaupallisten maksamat toimilupamaksut

Lisätiedot

Digita Laadukkaat TV-palvelut myös HD-aikana Henri Viljasjärvi 18.11.2010

Digita Laadukkaat TV-palvelut myös HD-aikana Henri Viljasjärvi 18.11.2010 Digita Laadukkaat TV-palvelut myös HD-aikana Henri Viljasjärvi 18.11.2010 Digitv 10 vuotta 2000-2010 koelähetysvaihe alkoi 1.9.2000 Alueet Espoo, Tampere ja Turku, näkyvyysalue 39% väestöstä Rinnakkaislähetyksinä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Metsähallituksesta annetun

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

HE 13/2017 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta. Satu Kangas

HE 13/2017 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta. Satu Kangas HE 13/2017 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Satu Kangas 30.3.2017 Julkisen yleisradiopalvelun sääntelykehikko Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (kilpailusäännöt) Amsterdamin pöytäkirja julkisen palvelun

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Päätös 1 (6) Dnro: 5.12.2014 917/932/2014 Fox International Channels Oy Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Yritys, jota päätös koskee Asian taustaa Fox International

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 2.2.2015 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset 1. Vaihtoehtoisia polkuja teräväpiirtoon 2. Laajakaista kaikkien ulottuville Neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt Mirka.jarnefelt@mintc.fi 1 Lähtökohtia teräväpiirtokeskusteluun

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1314/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Pieksämäki 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta Kristillinen Media Oy Taajuuskokonaisuus 9 Metroradio Finland Oy Taajuuskokonaisuus 5 Metroradio

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2014

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2014 Kertomus 1 (6) Dnro: 19.12.2014 556/912/2014 Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2014 1 Yhteenveto Viestintäviraston tekemästä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Virallinen huomautus on ensimmäinen vaihe komission rikkomusmenettelyssä. Määräaika Suomen vastauksen antamiselle päättyy 21.4.2014.

Virallinen huomautus on ensimmäinen vaihe komission rikkomusmenettelyssä. Määräaika Suomen vastauksen antamiselle päättyy 21.4.2014. Ulkoasiainministeriö TUOMIOISTUINMUISTIO UM2014-00407 OIK-30 08.04.2014 EU-ministerivaliokunta 11.4.2014 Viite Asia KOMISSION VIRALLINEN HUOMAUTUS 2012/4097; tekijänoikeuskorvauksien maksaminen jakeluvelvoitteen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1258/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta:

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta: Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta: 1) Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 :n 1 momentissa tarkoitetut, verkon sijaintikunnassa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 1.12.2015 1355/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta Dnro KUUMA: 235 /2017 11 KUUMA-SEUTU LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2016 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta Muistio 1 (5) Dnro: 31.5.2016 1248/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Kuulemistilaisuus 23.5.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaan hallitus laatii sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman. Suomi on pitkään ollut edelläkävijä

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 18.1.2013 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1736/9520/2012 Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen

Lisätiedot

Yleisradion. digisopimus 14.6.2007

Yleisradion. digisopimus 14.6.2007 1 Yleisradion digisopimus 14.6.2007 2 SOPIMUS 14.6.2007 1. Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Yleisradion ja allekirjoittajajärjestöjen välillä solmitun Yhtyneet-sopimuksen piirissä tehtyyn suojattuun

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Lausunto ohjelmistojen siirtovelvoitetta sekä ääni- ja tekstityspalveluja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Lausunto ohjelmistojen siirtovelvoitetta sekä ääni- ja tekstityspalveluja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta Helsinki 12.11.2009 Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi cc: päivi.rissanen@mintc.fi Viite: LVM 024:00/2009 Lausunto ohjelmistojen siirtovelvoitetta sekä ääni- ja tekstityspalveluja

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 31.5.2016 1272/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Sääntelyelimen painopisteet Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti

Sääntelyelimen painopisteet Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti Sääntelyelimen painopisteet 2016 Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti 25.11.2015 Aiheet Verkkoselostus Palvelupaikat ja niiden hinnoittelu Rataverkon hinnoittelu Kirjanpidollinen eriyttäminen Lisää

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista (HE 215/2000 vp). Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 5/2001 vp). Nyt koolla oleva

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1316/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Savonlinna 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY PÄÄTÖS 19.3.2009 YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY OHJEET YLEISAVUSTUKSEN HAKEMISESTA, KÄYTTÄMISESTÄ JA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö 7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Lausuntopyyntö Kunta A, lausunnon hakijana, on pyytänyt lausuntoa testamentin perusteella lahjoituksena saadun tilan ja lahjoitukseen

Lisätiedot

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 12.6.2015 Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 15,5 miljoonaa euroa Kesäkuun tilityksessä Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaille maksetaan Kotimaasta vuonna 2014 kerättyjä esityskorvauksia

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012 Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012 Katseet tulevaisuuteen: Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Televisio on katsojilleen tärkeä osa

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös mainonnan kiellon noudattamisesta Ylen uutislähetyksessä

Viestintäviraston päätös mainonnan kiellon noudattamisesta Ylen uutislähetyksessä Päätös 1 (7) Dnro: 22.6.2016 42/931/2016 Yleisradio Oy PL 100 00024 YLEISRADIO Viestintäviraston päätös mainonnan kiellon noudattamisesta Ylen uutislähetyksessä Yritys, jota päätös koskee Asian tausta

Lisätiedot

Ylen lausunto hallituksen esityksestä Yleisradiolain muuttamisesta

Ylen lausunto hallituksen esityksestä Yleisradiolain muuttamisesta sivu 1/5 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta LiV@eduskunta.fi Ylen lausunto hallituksen esityksestä Yleisradiolain muuttamisesta 1. Yleistä Yleisradio esittää lausuntonaan hallituksen esityksestä

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa Muistio 1 (5) Dnro: 2.12.2013 1196/940/2013 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue Muhos 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Päätös 1 (8) Dnro: 10.7.2014 159/932/2014 MTV Oy Mainosaikatutkimus 9/2013 Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Asian taustaa Viestintävirasto on teettänyt Tampereen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Toimintokohtainen tuloslaskelma. 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto

Toimintokohtainen tuloslaskelma. 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto Toimintokohtainen tuloslaskelma 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Toiminnan tuotot n. 217 miljoonaa euroa Henkilöstökulut n. 131 miljoonaa euroa (60 %) Tase

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24)

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/133 KERTOMUS Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 486. Laki. uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 486. Laki. uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002 N:o 486 495 SISÄLLYS N:o Sivu 486 Laki uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta...

Lisätiedot

Lausunto Yleisradio-uudistuksesta

Lausunto Yleisradio-uudistuksesta Helsinki 12.4.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Viite: HE 28/2012 vp ja HE 29/2012 vp Lausunto Yleisradio-uudistuksesta Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 24.2.2016 1282/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

HE 237/2014 vp. 1.2 Tietoyhteiskuntakaari

HE 237/2014 vp. 1.2 Tietoyhteiskuntakaari HE 237/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 4 :n sekä tietoyhteiskuntakaaren 351 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot