Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta"

Transkriptio

1 Lausunto 1 (16) Viestintäviraston lausunto Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta

2 Lausunto 2 (16) Sisältö 1 TAUSTAA VIESTINTÄVIRASTOLLE ANNETTAVAN KERTOMUKSEN TARKOITUS KERTOMUKSEN ARVIOINTI Yleistä Arvioinnin rajaus Yleistä kertomuksesta Eriyttäminen Aineiston tarjonnan eriyttäminen, internetissä ja matkaviestimissä tarjottu julkinen palvelu Muut tehtävät: Yleisradion kaupallinen toiminta Yleisradion julkinen palvelu radiossa ja tv:ssä Viestintäviraston arvio Muut televisio- ja radiotoiminnan valvontaan liittyvät tiedot Mainonta- ja sponsorointikielto Viestintäviraston arvio Ohjelmiston eurooppalaisuus ja riippumaton tuotanto Viestintäviraston arvio Ohjelmistojen saattaminen näkö- ja kuulorajoitteisten saataville Viestintäviraston arvio SVT Worldin ohjelmistotoimilupa Viestintäviraston arvio VIESTINTÄVIRASTON LAUSUNTO... 16

3 Lausunto 3 (16) 1 TAUSTAA Tässä lausunnossa arvioitavana olevasta vuotta 2013 koskevasta Yleisradio Oy:n tarjoamaa palvelua koskevasta kertomuksesta säädetään Yleisradio Oy:stä annetussa laissa 1 (jäljempänä yleisradiolaki). Yleisradiolakia muutettiin lailla /474, joka tuli voimaan vuoden 2013 alussa. Nyt arvioitavana oleva Yleisradion Viestintävirastolle antama kertomus on ensimmäinen, joka kohdistuu kokonaan muutoksen voimaantulon jälkeiseen aikaan. Edellistä, vuoden 2012 kertomusta koskevassa lausunnossaan Viestintävirasto totesi yleisradiolain 12 a :ään viitaten, että kertomuksessa annettujen tietojen perusteella yhtiön vuonna 2012 tarjoaman palvelun voitiin katsoa lausunnossa tarkemmin käsiteltyä sponsorointikieltoa ja äänipalvelujen toteuttamisvelvoitetta lukuun ottamatta täyttävän sille viraston valvottaviin kuuluvien säännösten suhteen lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Yleisradio toimitti kertomuksen vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta Viestintävirastolle määräaikaan mennessä Kertomukseen sisältyivät seuraavat liitteet: Yleisradion tuloslaskelma 2013 eriytettynä (kertomuksen liite 1), Yleisradion tase eriytettynä (kertomuksen liite 2), Yleisradion kaupallisen toiminnan eriytetyt tuloslaskelmat 2013 (kertomuksen liite 3 ei sisälly kertomuksen julkiseen versioon) ja tilintarkastajan lausunto Yleisradion eriyttämislaskelmista. Kertomuksen ohessa toimitettiin myös Yleisradion tilinpäätös sekä Yleisradion kertomus Eduskunnalle. Yleisradion kertomus sisältää viimeisenä jaksona valtioneuvoston Yleisradiolle myöntämän SVT World -kanavan ohjelmistotoimiluvassa edellytetyn selvityksen toteutuneesta ohjelmatoiminnasta. Yleisradio toimitti Viestintäviraston pyynnöstä vielä lisäselvitystä ulkopuolisille vuokrattujen Yleisradion toimitilojen osalta sekä SVT World -kanavan edelleenlähettämisestä aiheutuvien tuottojen ja kulujen kohdentamisesta. 2 VIESTINTÄVIRASTOLLE ANNETTAVAN KERTOMUKSEN TARKOITUS Yleisradion hallituksen Viestintävirastolle toimittamasta kertomuksesta säädetään yleisradiolain 6 b, 12 a ja 12 b :issä. Yleisradiolain mukaan Yleisradion on annettava vuosittain huhtikuun loppuun mennessä Viestintävirastolle kertomus edellisen kalenterivuoden aikana tarjotusta palvelusta. Yhtiö velvoitetaan esittämään kertomuksessaan tiedot, jotka ovat tarpeen Viestintäviraston televisio- ja radiotoiminnan valvontatehtävässä. Yleisradion on lisäksi toimitettava Viestintävirastolle huhtikuun loppuun mennessä tilinpäätöksensä, eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmat ja taseet liitetietoineen sekä yhtiön tilintarkastajien lausunto eriyttämislaskelmista. Yhtiön on salassapitosäännösten estämättä Viestintäviraston pyynnöstä toimitettava myös muut valvonnassa tarvittavat tiedot. Viestintäviraston on puolestaan annettava kertomuksesta ja edellä mainituista tilinpäätösasiakirjoista lausuntonsa valtioneuvostolle syyskuun loppuun mennessä. Viestintäviraston valvontatehtävät on määritelty yleisradiolain 12 a :ssä. Sen mukaan Viestintävirasto valvoo 7 a, 8, 8 a ja 12 :n noudattamista sekä sitä, että käytössä ei ole alihinnoittelua eikä ristikkäistukia. Viestintäviraston valvonta koh- 1 Laki Yleisradio Oy:stä 1380/1993.

4 Lausunto 4 (16) distuu siten mainonta- ja sponsorointikiellon ohella Yleisradion velvollisuuteen eriyttää laissa säädetyt toiminnot, aineistot ja verkkopalvelut toisistaan. Viestintäviraston tehtäviin kuuluu myös Yleisradion kaupallisen toiminnan valvonta, johon alihinnoittelun ja ristikkäistukien kiellon valvonta liittyy. Yleisradiolakiin sisältyvät seuraamussäännökset siltä osin, kuin säännösten valvonta on Viestintäviraston tehtävä. Jos Yleisradio rikkoo ko. säännöksiä, Viestintävirasto voi velvoittaa yhtiön korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä. Velvoitteen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko tai uhka siitä, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään yhtiön kustannuksella. Yleisradiolain perusteluissa (HE 29/2012 vp.) todetaan, että Viestintäviraston toimivaltaa Yleisradion julkisen palvelun taloudellisessa valvonnassa ehdotetaan vahvistettavaksi. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä LiVM 8/2012 vp Viestintäviraston valvontatehtävän kohdentumisesta todetaan, että julkisen palvelun sisällön valvonta tai yleisradiolain 7 :n mukaisen julkisen palvelun tehtävän toteutumisen valvonta ei kuulu Viestintäviraston vaan Yleisradion hallintoneuvoston toimivaltaan. Viestintävirastolle kuuluu sen sijaan yhtiön toiminnan lainmukaisuuden valvonta. Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunnon mukaan hallintoneuvoston ja Viestintäviraston valvontatehtävät ja roolit täydentävät toisiaan. Viestintävirasto arvioi em. nojalla Yleisradion kertomusta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta erityisesti sen suhteen, antaako kertomus riittävästi tietoa yhtiön toiminnasta siltä osin kuin yhtiön toiminnan valvonta on säädetty Viestintäviraston tehtäväksi. Viestintäviraston tehtäväksi ei ole säädetty julkisen palvelun sisällön tai tehtävän toteutumisen valvontaa. 3 KERTOMUKSEN ARVIOINTI 3.1 Yleistä Arvioinnin rajaus Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 b :n mukaan yhtiön on vuosittain annettava Viestintävirastolle kertomus edellisen kalenterivuoden aikana tarjotusta palvelusta. Yleisradiolain 12 a :n mukaan Yleisradion on lisäksi toimitettava Viestintävirastolle tilinpäätöksensä, eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmat ja taseet liitetietoineen sekä yhtiön tilintarkastajien lausunto eriyttämislaskelmista. Viestintäviraston taloudelliset valvontatehtävät sisältävän 12 a :n mukaan Viestintäviraston tehtäviin kuuluu valvoa myös, ettei käytössä ole alihinnoittelua eikä ristikkäistukia. Yleisradion julkisen palvelun kustannukset katetaan valtion talousarviosta saatavalla rahoituksella. Viestintäviraston valvonnalla on tarkoitus varmistaa, että rahastosta saatava rahoitus käytetään vain laissa säädetyn julkisen palvelun toteuttamiseen, eikä kaupallisiin, markkinoita vääristäviin tarkoituksiin. Komission valtiontukitiedonannon mukaan ristikkäistukien kiellon tarkoituksena on varmistaa, että julkista rahoitusta käytetään ainoastaan julkisen palvelun rahoitukseen. Julkisella rahoituksella ei saa rahoittaa yhtiön kaupallista toimintaa. Valtiontukitiedonannon lähtökohtana alihinnoittelun kiellon osalta puolestaan on se, ettei muita kuin julkisen palvelun toimintoja, kuten kaupallisia maksullisia palveluja, hinnoitella tasolle, jonka voidaan kohtuudella katsoa alittavan markkinaehtoisen tarjonnan. Tiedonannon mukaan alihinnoittelun kiellon tarkoituksena on estää

5 Lausunto 5 (16) markkinoiden vääristyminen tilanteessa, jossa julkisen palvelun yhtiö tarjoaa markkinoilla myös muun kuin julkisen palvelun toimintoihin kuuluvia tuotteita tai palveluja, kuten maksullisia palveluja. Valvonnassaan Viestintävirasto arvioi, onko Yleisradion rahastosta saama korvaus komission tiedonannossa esitetyllä tavalla oikeassa suhteessa julkisen palvelun toteuttamisen toteutuneisiin nettokustannuksiin. Yleisradiolain 12 b :ssä mainittuja tietoja, joita Viestintävirasto tarvitsee televisioja radiotoiminnan valvontatyössään, ovat ohjelmistojen eurooppalaisuutta ja riippumatonta tuotantoa koskevien kiintiöiden, mainontaa ja sponsorointia sekä äänija tekstityspalvelujen ohjelmiin liittämistä koskevien säännösten noudattaminen. Yleisradiolain 7 :n valvonta ei kuulu Viestintäviraston toimivaltaan. Viestintävirasto ei siten arvioi lausunnossaan julkisen palvelun toteutumista tai sisältöä Yleistä kertomuksesta Yleisradion kertomus vuodelta 2013 sisältää Viestintäviraston valvontatehtävässä tarvitsemat tiedot. Kertomukseen sisältyvät eriyttämislaskelmat ja tilinpäätöstiedot. Yleisradion kaupallisen toiminnan eriytetyt tuloslaskelmat 2013 sekä Viestintäviraston pyytämät tuloslaskelman erittelyt eivät ole mukana julkisessa kertomuksessa niihin sisältyvien liikesalaisuuksien johdosta. Seuraavissa luvuissa arvioidaan kertomuksessa annettuja tietoja yksityiskohtaisesti. Luvussa 3.2 arvioidaan annettuja tietoja eriyttämisen kannalta ja luvussa 3.3 muun televisio- ja radiotoimintaan liittyvän valvonnan kannalta. 3.2 Eriyttäminen Yleisradion antaman kertomuksen eriyttämistä koskevaan osioon on liitetty eriyttämistä koskeva tilintarkastajan lausunto sekä eriytetyt tuloslaskelma ja tase. Tilintarkastajan lausunnossa todetaan, että Yleisradio on määritellyt eriyttämisperiaatteet julkisen palvelun toiminnalle ja muulle toiminnalle sekä laatinut eriyttämislaskelmat. Lausunnon mukaan käytetyt periaatteet noudattavat olennaisilta osiltaan Viestintäviraston yleisohjeessa esitettyjä eriyttämislaskelmien yleisiä laadintaperiaatteita ja että eriyttämislaskelmat perustuvat Yleisradion kirjanpitoon. Eriytetty tuloslaskelma ja tase on laadittu siten, että Yleisradio on jaotellut liiketoiminnot julkisen palvelun tarjontaan televisiossa ja radiossa, julkisen palvelun tarjontaan internetissä ja matkaviestimissä sekä kaupallisen toiminnan omana osionaan. Lisäksi Yleisradio on tuloslaskelmansa yhteydessä antanut tarkentavia tietoja liiketoiminnan muista tuotoista, muista kuluista, kaupallisen tuotantopalvelun ohjelma- ja palvelutuotoista, maksetuista esityskorvauksista sekä Yleisradion saamista avustuksista. Yleisradio ei kertomuksensa mukaan harjoita viestintämarkkinalain (393/2003) 2 :ssä tarkoitettua verkkopalvelua. Tämän vuoksi yhtiö ei ole kertomuksessaan käsitellyt yleisradiolain 8 a :ssä edellytettyä verkkopalvelun erittelyä muusta toiminnasta.

6 Lausunto 6 (16) Aineiston tarjonnan eriyttäminen, internetissä ja matkaviestimissä tarjottu julkinen palvelu Yleisradiolain 7 a :n perusteella yhtiön tulee eriyttää televisio- ja radiotoiminnan julkisesta palvelusta muu julkinen palvelu. Eriyttämisellä tarkoitetaan 7 a :ssä sitä, että eriytettäville toiminnoille laaditaan tilikausittain tuloslaskelma ja tase. Tuloslaskelman ja taseen tulee olla yhtiön kirjanpidosta johdettavissa ja ne on laadittava soveltuvin osin kirjanpitolain (1336/1997) säännösten mukaisesti. Internetpalvelujen lisäksi yleisradiolain 7 a :ssä tarkoitettuun ryhmään kuuluvat myös matkaviestimillä käytettäväksi tarjotut selaimella ja ladattavilla sovelluksilla sekä tekstiviesteinä toteutetut palvelut (ns. mobiilipalvelut, Matkaviestimillä käytettäväksi tarjotuista sisällöistä lähes kaikki julkaistaan myös radio- ja tv-kanavilla. Samaisen lainkohdan mukaan yhtiön ottaessa omaan käyttöönsä julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminnassa tuotettua aineistoa tarjotakseen sitä muualla kuin televisio- ja radiotoiminnassa, sen tulee tapahtua samoin ehdoin kuin yhtiön luovuttaessa aineistoa yhtiön ulkopuoliseen käyttöön. Yleisradiolain 7 a :n mukaiseen tuloslaskelmaan (kertomuksen liite 1) sisältyvät tuottoina julkisen palvelun tuottamiseen tarkoitetut valtion televisio- ja radiorahastosta saatu Yle-vero, joka on jaettu sekä julkisen palvelun tarjontaan televisiossa ja radiossa että internetissä ja matkaviestimiin tarjotun julkisen palvelun tuloslaskelmaan. Tuotot on jaettu toiminnoille siten, että kummankin toiminnon kustannusten suhteellista osuutta on verrattu julkisen palvelun kokonaiskustannuksiin ja tästä saadulla suhdeluvulla on kohdistettu Yle-verosta saadut tuotot toimintokohtaisesti. Lisäksi tuottoina on ilmoitettu tekstiviestipalveluista saadut tulot sekä julkisen palvelun muut tuotot. Tuloslaskelman kulurakenne noudattaa Yleisradion virallisen tilinpäätöksen erittelytapaa. Kuluina tuloslaskelmassa on - henkilöstökuluina internet- ja mobiilipalveluiden tuottamiseen käytetty henkilötyöpanos sivukuluineen - ulkoisina esityskorvauskuluina vain sellaiset hankitut musiikki- ja muiden sisältöoikeuksien kulut, joiden hankintasopimuksissa on eroteltu internetjulkaisuoikeuksien hinta erillisenä - kaikki muut internet- ja mobiilijulkaisemisesta aiheutuneet suorat kulut sekä suorien kulujen suhteessa jaettu osuus yhtiön yhteisistä hallinto- ja tukipalvelukustannuksista. Myös tase on rakenteeltaan yhdenmukainen Yleisradion tilinpäätöksen kanssa. Internet- ja matkaviestinpalveluiden tase on eriytetty julkisen palvelun tv- ja radiotoiminnan taseesta sellaisten tase-erien osalta, jotka aiheutuvat internet- ja mobiilipalveluiden tuottamisesta. Näitä ovat taseen vastaavaa-puolella käyttöomaisuuden aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä henkilöstöön liittyvät vähäiset lyhytaikaiset saamiset, jotka on jaettu henkilöstökulujen mukaisessa suhteessa Muut tehtävät: Yleisradion kaupallinen toiminta Yleisradiolain 8 :n perusteella muu toiminta kuin 7 :n mukainen julkinen palvelu tulee eriyttää kirjanpidossa julkisen palvelun toiminnasta. Myös mahdollinen yhtiön tarjoama verkkopalvelu on 8 a :n mukaan eriytettävä. Yleisradio Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan mahdollinen muu, julkisen palvelun yleisradiotoimintaa tukeva muu toiminta (myöhemmin kaupallinen toiminta) on järjes-

7 Lausunto 7 (16) tettävä kirjanpidollisesti erilliseksi julkisen palvelun yleisradiotoiminnasta. Kaupallinen toiminta on jaettu eriyttämislaskelmassa (kertomuksen liite 4, salassa pidettävä) viiteen erilliseen tuloslaskelmaan. Nelonen Median tv-lähetyskeskus Yleisradio tarjoaa sopimuksen perusteella Sanoma Entertainment Oy:lle (Nelonen Media) tv-lähetyskeskuspalveluja sen tv-kanaville. Palvelujen tarjoamiseen osallistuva Yleisradion henkilöstö ei tee mitään muuta työtä Yleisradiossa. Myös Nelonen Media Palvelutuotantoon käytettävät laitteistot ja muu käyttöomaisuus ovat vain tämän palvelutuotannon käytössä. Yleisradion kertomuksen mukaan Nelonen Median tv-lähetyskeskustoiminnan tuloslaskelma sisältää tämän toiminnan tuotot ja suorat kulut aiheuttamisperusteisesti sekä suorien kulujen suhteessa jaetun osuuden yhtiön yhteisistä hallinto- ja tukipalvelukuluista. Tallenteiden ja oikeuksien myynti Yleisradio tarjoaa kuluttajille julkisen palvelun tv- ja radio-ohjelmien tallenteita sekä ohjelmiin liittyviä oheistuotteita verkkomyyntinä (http://yleshop.yle.fi/). Lisäksi Yleisradio myy ulkomaisille tv-yhtiöille sekä kotimaisille ja ulkomaisille avsisältöjen jakelijoille tuottamiensa tv- ja radio-ohjelmien lähetysoikeuksia sekä muita av-sisältöjen immateriaalioikeuksia. Tallenteiden ja oikeuksien myynnin tuloslaskelma sisältää tämän toiminnan tuotot ja suorat kulut aiheuttamisperusteisesti sekä suorien kulujen suhteessa jaetun osuuden yhtiön yhteisistä hallinto- ja tukipalvelukuluista. Tuotantopalvelut Yleisradio tarjoaa muille tv-yhtiöille, itsenäisille tv-tuotantoyhtiöille sekä muille ostajille Yle Tuotannot -yksikön henkilö-, tila-, tietoliikenneyhteys- ja laitekapasiteettia erilaisten sopimusten pohjalta. Palveluja tarjotaan Yleisradion mukaan tilanteissa, joissa julkisen palvelun sisältöjen tuottamisen kannalta on järkevää tarjota vapaata kapasiteettia myös muille kuin Yleisradion omaan käyttöön. Yleisimmät tällaiset tilanteet ovat: - tuotannon vuotuinen kausivaihtelu, joka jättää ajoittain vapaaksi Yleisradion kapasiteettia, - tuotannon päivä- ja viikkorytmin mukainen vaihtelu, joka jättää vajaakäytölle Yleisradion kiinteää kapasiteettia ja - eräiden muiden tahojen kuin Yleisradion tuottamat julkisen palvelun ohjelmasisällöt, joiden tuotannossa on taloudellisesti tai muutoin tarkoituksenmukaista käyttää Yleisradion tuotantokapasiteettia. Tällaista oli Yleisradion antaman kertomuksen mukaan Veikkaus Oy:n arvontaohjelmien tuottaminen asti. Tuotantopalveluiden myynnin tuloslaskelma sisältää tämän toiminnan tuotot ja suorat kulut aiheuttamisperusteisesti sekä suorien kulujen suhteessa jaetun osuuden yhtiön yhteisistä hallinto- ja tukipalvelukuluista. Urheilun erillishankkeet Yleisradio toteuttaa suurissa kansainvälissä urheilukilpailuissa (olympialaisissa,

8 Lausunto 8 (16) yleisurheilun MM- ja EM-kisoissa) joidenkin kilpailulajien tai -tapahtumien televisioinnin. Tällaisia merkittäviä urheilukilpailuja on tyypillisesti joka toinen vuosi, kilpailujen järjestämisaikatauluista riippuen. Urheilun erillishankkeiden tuloslaskelma sisältää tämän toiminnan tuotot ja suorat kulut aiheuttamisperusteisesti sekä suorien kulujen suhteessa jaetun osuuden yhtiön yhteisistä hallinto- ja tukipalvelukuluista. Tilojen vuokraus Yleisradio antaa vuokralle omistamiaan toimitiloja, joille yhtiön omassa toiminnassa ei ole käyttöä. Vuokralle annettuja tiloja oli vuoden 2013 lopussa neliömetriä (v lopussa neliömetriä) yhtiön omistamista yhteensä neliömetrin toimitiloista. Lisäksi Yleisradio on vuokrannut käyttöönsä muiden omistamia tiloja neliömetriä. Vuokralaisia oli vuoden 2013 lopussa 24 kpl. Vuokralle annettuna oli vuonna 2013 yksi rivitaloasuinrakennus Inarissa, jossa vuokralaisena on Yleisradion Inarin toimipisteen työntekijöitä, mutta jossa ei ole Yleisradion omaa toimintaa. Kaikissa muissa rakennuksissa, joista tiloja on vuokrattu ulos, Yleisradio toimii myös itse. Tilat on Yleisradion kertomuksen mukaan annettu vuokralle markkinahinnoittelua noudattaen ja huomioiden muun muassa vuokrakohteen ja -suhteen erityispiirteet ja sopimuskauden pituus. Yleisradion hallintoneuvosto on suorittanut pyynnöstä ennakkoarviointimenettelyn Yleisradion antaessa studiotiloja vuokralle. Yleisradio julkaisee tietoa ennakkoarviointijärjestelmästään ja suoritetuista ennakkoarvioinneista verkko-osoitteessa Tilavuokrauksen kuluiksi on kohdistettu vuokraustoiminnan muut kulut, joihin kuuluvat mm. energia- ja jätehuoltokulut. Lisäksi kuluiksi on erikseen kohdistettu vuokralle annettuihin tiloihin kohdistuvat poistot. Näiden lisäksi tilavuokrauksen kuluiksi on kohdistettu em. kulujen suhteessa jaettu osuus yhteisistä hallinto- ja tukipalvelukustannuksista. Kaupallisen toiminnan taseen eriyttäminen Kaupallisen toiminnan tase on eriytetty julkisen palvelun taseesta aikaisempaa kattavammin ja samalla eriyttämisperiaatteita on tarkennettu myös aikaisemmin eriytettyjen tase-erien osalta. Eriyttäminen on tehty Yleisradion mukaan mahdollisimman kattavasti aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kaikkien sellaisten tase-erien osalta, jotka aiheutuvat kaupallisesta toiminnasta tai ovat muutoin suorassa suhteessa kaupalliseen toimintaan. Sellaisten tase-erien osalta, joilla ei ole niin suoraa suhdetta kaupalliseen toimintaan, että aiheuttamisperiaatetta voitaisiin käytännön tasolla käyttää, eriyttäminen on tehty kulujen mukaisessa suhteessa. Osa tase-eristä ei aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kohdistu lainkaan kaupalliseen toimintaan, joten kaupallisen toiminnan taseessa on useita nolla-rivejä. Edellä selostettujen taseen eriyttämisperiaatteiden soveltuminen kullekin taseriville on selitetty taseen taulukon oikeassa reunassa (taulukko 2) seuraavilla lyhenteillä - AP=aiheuttamisperiaate - JK=jako kulujen mukaisessa suhteessa - JP=kohdistuu kokonaan julkiseen palveluun

9 Lausunto 9 (16) sekä tarkemmilla rivikohtaisilla selityksillä taulukossa (kertomuksen taulukko nro 3, salassa pidettävä) Yleisradion julkinen palvelu radiossa ja tv:ssä Tv:ssä ja radiossa tarjottavan julkisen palvelun eriytetty tuloslaskelma ja tase muodostuvat, kun koko yhtiön tuloslaskelmasta ja taseesta vähennetään riveittäin edellä kuvatut internetissä ja matkaviestimiin tarjottu julkinen palvelu sekä kaupallinen toiminta (kertomuksen taulukot nro 1 ja 2). Liikevaihtoon on kirjattu seuraavia tuottoja: - Julkisen palvelun tv- ja radiotoiminnan tuloslaskelmaan on kirjattu saadusta Yle-verolla kerätystä julkisen palvelun rahoituksesta osuus, joka on laskettu käyttäen tv- ja radiotoiminnan kustannusosuutta julkisen palvelun kokonaiskustannuksista - Ohjelmatuottoina julkisen palvelun ohjelmatuotannoista saatuja kulukorvauksia, joita yhteistuotantosopimuksien muut osapuolet ovat maksaneet Yleisradiolle korvauksena Yleisradion käyttämistä kuluista - Palvelujen myyntituottoina mm. Radion Sinfoniaorkesterin ym. julkisen palvelujen tuotantojen lipputuloja, ulkomaille suunnatun TV Finland -kanavan satelliittilähetysten tilaustuloja, eduskunnan täysistuntojen internet-lähtetysten kulukorvauksia ja ohjelmasiirtoon käytetyn EBUn satelliittimaa-aseman kulukorvauksia. Lisäksi tähän ryhmään on kirjattu ,69 euroa julkisen palvelun tvohjelmien yhteydessä järjestettyjen yleisöpuhelinäänestysten tuloja, jotka on aikaisempina vuosina käsitelty kaupallisen toiminnan tuloina. Puhelinäänestystulot ovat kertyneet mm. seuraavista tv-ohjelmista: Tangomarkkinat, Bilebändi, UMK ja MGP. Julkisen palvelun tv- ja radiotoiminnan liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu: - Käyttöomaisuuden myyntivoitot, jotka koostuvat julkisen palvelun toiminnan käytössä olleen käyttöomaisuuden myynnistä - Muina tuottoina mm. saatuja avustuksia, ulkomailta saatuja alv-palautuksia sekä pohjoismaisten julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden yhteisen Brysselin toimiston ylläpidosta saatuja kulukorvauksia. Televisio- ja radiotoiminnan kulut syntyvät rivikohtaisesti, kun vähennetään yhtiötasoisista kuluista ensin ne, jotka kohdistuvat joko kaupalliseen toimintaan tai julkiseen palveluun internetissä ja matkaviestimissä. Erotuksen jäävät tv- ja radiotoiminnalle kuuluvat kulut, joiden kohdistaminen noudattaa edellä kuvattuja aiheuttamisperiaatteen mukaisia kohdennustapoja Viestintäviraston arvio Viestintävirasto on arvioinut Yleisradion toimittaman taseen ja tuloslaskelman. Yleisradio on esittänyt laskelmat Viestintäviraston yhtiölle antaman ohjeistuksen mukaisesti. Arvio julkisen palvelun tuottojen eriyttämisestä Kertomuksen liitteenä olevassa eriytetyssä tuloslaskelmassa tuotot muodostuvat liikevaihdosta ja liiketoiminnan muista tuotoista. Kuluista eritellään henkilöstökulut, poistot ja arvonalentumiset, esityskorvaukset ja liiketoiminnan muut kulut. Eriytetty tuloslaskelma noudattaa yhtiön virallisen tilinpäätöksen rakennetta, mutta on osittain laadittu tätä tarkemmalle erittelytasolle.

10 Lausunto 10 (16) Julkisen palvelun tuottamiseen tarkoitettu Yle-vero on kohdistettu eriyttämislaskelmassa kustannusten suhteessa sekä julkisen palvelun tarjontaan tv:ssä ja radiossa että internetissä ja matkaviestimiin tarjotun julkisen palvelun tarjontaan. Vuonna 2012 Yleisradio ei esittänyt julkisen palvelun rahoittamiseen osoitettuja tuottoja lainkaan internetissä ja matkaviestimiin tarjotun palvelun tuloslaskelmassa. Viestintäviraston mielestä tuottojen esittämistapa ei antanut oikeaa kuvaa julkisen palvelun rahoituksen käytöstä. Nyt Yle-verotuotoista osa on kirjattu myös internetissä ja matkaviestimiin tarjotun palvelun tuloslaskelmaan. Liikevaihtoon sisältyy Yle-veron lisäksi ohjelmatuottoja sekä palvelujen myyntituottoja. Aiemmin Yleisradio on sisällyttänyt ohjelmatuotot ja palveluiden myyntituotot osaksi liiketoiminnan muita tuottoja. Viestintävirasto pitää tehtyä muutosta hyvänä ja selkeyttävänä. Ohjelmatuotoista se osa, joka on syntynyt kulukorvauksena yhteistuotantosopimuksista, on kohdennettu julkiselle palvelulle. Palveluiden myyntituotoista julkisten palveluiden tuotantojen lipputulot, TV Finland -kanavan satelliittilähetysten tilaustulot, eduskunnan täysistuntojen internet-lähetysten kulukorvaukset ja EBUn satelliittimaa-aseman kulukorvaukset on eriytetty julkisen palvelun tarjontaan tv:ssä ja radiossa. Tämän lisäksi julkisen palvelun tv-ohjelmiin liittyvien yleisöpuhelinäänestysten tulot on eriytetty julkisen palvelun tarjontaan internetissä ja matkaviestimissä. Julkisen palvelun muut tuotot on kohdistettu kokonaisuudessaan julkisen palvelun tarjontaan televisiossa ja radiossa. Ne sisältävät käyttöomaisuuden myyntivoittoja, vuokratuottoja, saatuja avustuksia sekä muita tuottoja. Yleisradio on eritellyt Viestintäviraston pyynnöstä yksityiskohtaisella tasolla avustusten ja ohjelmatuottojen sisältämät erät (salassa pidettävässä kertomuksen taulukossa 5). Viestintävirastolla ei ole huomautettavaa julkisen palvelun tuottojen eriyttämisestä. Arvio julkisen palvelun kulujen eriyttämisestä Julkiseen palveluun eriytetyt kulut muodostuvat henkilöstökuluista, poistoista ja arvonalennuksista, esityskorvauksista ja muista liiketoiminnan kuluista. Henkilöstökulut on eriytetty työajanseurantatietojen mukaisesti toiminnoille. Poistot ja arvonalennukset kohdistetaan sen mukaisesti, miten ko. rakennus on tosiasiallisen käytön mukaan sijoittunut Yleisradion julkiseen tai kaupalliseen toimintaan eriytetyssä taseessa vastaavaa -puolelle. Esityskorvauskulut on kohdistettu julkisen palvelun puolella siten, että internetin ja matkaviestinpalveluiden kuluiksi on kirjattu erillisellä internet-julkaisuoikeushinnalla osoitettavissa olevat kulut ja loput julkiseen palvelusisältöön kuuluvasta ohjelmistosta on kohdistettu julkiseen palveluun televisiossa ja radiossa. Viestintäviraston näkemyksen mukaan internetin ja matkaviestinpalveluiden esityskorvauskuluiksi tulee aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kohdentaa myös muita esityskorvauksia kuin sopimuksissa ilmoitettujen erillishintojen osuus. Esityskorvauskuluissa ovat mukana myös SVT Worldin edelleenlähettämisestä SVT:lle Kopioston kautta maksettu korvaus. Liiketoiminnan muut kulut on jaettu muiden kustannusten suhteessa toiminnoille. Näissä kuluissa on mukana myös SVT Worldin jakelusta ym. aiheutuneet kustannukset. Viestintävirasto toteaa, että Yleisradion harjoittama SVT World -kanavan edelleenlähettäminen perustuu valtioneuvoston Yleisradiolle myöntämään toimilupaan. Yleisradion omien tv-kanavien lähettäminen perustuu puolestaan televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 a :ään, jonka mukaan Yleisradio Oy saa harjoittaa Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 :ssä tarkoitettua julkisen palvelun televisio- ja radiotoimintaa ilman toimilupaa." SVT World -kanavan edelleenlähet-

11 Lausunto 11 (16) täminen ei näin ollen ole yleisradiolain 7 :n mukaista julkisen palvelun tvtoimintaa, koska sen harjoittamisen on katsottu edellyttävän valtioneuvoston myöntämää toimilupaa. Yleisradiolain 8 :ssä säädetään Yleisradion muusta toiminnasta kuin 7 :n tarkoittamasta julkisesta palvelusta. Säännöksen mukaan tällainen muu toiminta on eriytettävä kirjanpidossa julkisen palvelun toiminnasta. Viestintävirasto toteaa, että Yleisradio ei ole täyttänyt yleisradiolain 8 :n mukaista eriyttämisvelvoitettaan, kun yhtiö on edellä kerrotulla tavalla kohdistanut julkisen palvelun kustannuksiin SVT Worldin jakelusta ym. aiheutuneet kustannukset sekä SVT Worldin edelleenlähettämisestä SVT:lle Kopioston kautta maksetun korvauksen. Yleisradion on eriytettävä SVT World -kanavan edelleenlähettämiseen liittyvät tuotot ja kulut yleisradiolain 8 :n edellyttämällä tavalla julkisen palvelun toiminnasta. Viestintävirasto selvittää myöhemmin erikseen sisältyykö SVT World -kanavan edelleenlähettämisestä aiheutuvien kulujen kohdentamiseen julkisen palvelun kuluihin myös yleisradiolain 12 a :ssä tarkoitettua kiellettyä ristikkäistukea. Arvio kaupallisen toiminnan kulujen eriyttämisestä Kaupallisen toiminnan tuloslaskelmasta Yleisradio on laatinut taulukon 4 (salassa pidettävä). Kaupallisen toiminnan tuloslaskelma on eriytetty viiteen alatoimintoon (Tallenteiden ja oikeuksien myynti, Lähetystoiminta, Tuotantopalvelut, Urheilun erillishankkeet sekä Tilojen vuokraus). Kullekin alatoiminnolle on kohdistettu aiheuttamisperiaatteen mukaiset suorat kulut edellisessä kappaleessa kuvatuilla jakoperusteilla. Liiketoiminnan muissa kuluissa oleva osuus yhteisistä hallinto- ja tukipalvelukuluista on kohdistettu suorien kulujen suhteessa. Viestintävirasto toteaa kaupallisen toiminnan eriytetystä tuloslaskelmasta seuraavaa: laskelma on laadittu johdonmukaisesti käyttäen aiheuttamisperiaatteen mukaisia kohdistusperiaatteita. Laskelmien erittelytarkkuutta on myös parannettu Viestintäviraston ehdotusten mukaisesti viime vuoden laskelmista. Viestintävirasto kiinnittää kuitenkin huomiota Toimitilavuokraus-toimintoon, joka tuottaa tappiota Yleisradiolle. Toiminto sisältää vuokrasopimuksia, joiden osalta ei ole ilmeistä, että neliöhinnat vastaisivat markkinahintatasoa. Viestintävirasto tulee seuraamaan ulkopuolisille vuokrattavien tilojen markkinaehtoisuutta. Yleisradiolla on velvollisuus pitää huolta siitä, etteivät julkisomisteisen yhtiön vuokralle tarjoamat ylimääräiset tilat aiheuta markkinahäiriöitä toimitilamarkkinoilla. Yleisradion laatimassa eriytetyssä taseessa pysyvät vastaavat on jaettu julkisen palvelun tv- ja radiotoiminnan, julkisen palvelun internet- ja matkaviestintoiminnan ja kaupallisen toiminnan kesken. Taseen vaihtuvat vastaavat ovat rahoitusarvopapereita ja pankkisaamisia lukuun ottamatta kohdennettu kaikille eriytettäville toiminnoille. Eriytetyn taseen rakenne noudattaa yhtiön virallisen tilinpäätöksen erittelytarkkuutta. Viestintävirastolla ei ole huomautettavaa (lukuunottamatta Toimitilavuokraus -toimintoa) eriytetyn taseen laatimistavasta. Eriytetty tuloslaskelma ja tase eivät yksinään mahdollista lain 7 a :n ja sen perustelujen edellyttämää palvelujen myynnin tasapuolisten ehtojen toteutumisen arviointia. Ne antavat kuitenkin lähtökohdan alustavalle arviolle Yleisradion julkisen palvelun toimintoja ja muuta toimintaa koskien. Laskelmien perusteella voidaan todeta, että Yleisradion tuotot muusta kuin yleisradiolain 7 :n tarkoittamasta julkisesta palvelusta kattavat kokonaisuudessaan niiden kulut. Lisäksi voidaan todeta,

12 Lausunto 12 (16) että eriyttämisvelvollisuuden piiriin kuuluva muu toiminta on julkisen palveluun verrattuna vähäistä. 3.3 Muut televisio- ja radiotoiminnan valvontaan liittyvät tiedot Mainonta- ja sponsorointikielto Yleisradiolain 12 :n mukaan Yleisradio ei saa lähettää mainontaa televisio- tai radio-ohjelmistojensa eikä muiden eri televerkoissa tarjoamiensa julkisen palvelun tehtävään kuuluvien sisältöpalveluiden yhteydessä. Yleisradio ei lain mukaan saa tuottaa sponsoroitua ohjelmaa. Yleisradion kertomuksen mukaan sen ohjelmatoimintaa koskevan lainsäädännön ml. mainonta- ja sponsorointikieltojen ja Yleisradion eettisten ohjeiden noudattamisen valvonnasta sekä hyvän toimitustavan ylläpitämisestä huolehtivat Yleisradion omavalvontajärjestelmässä sananvapauslain mukaiset vastaavat toimittajat. Merkittävimpien vastuualueiden vastaavat toimittajat ovat yhtiön johtoryhmän jäseninä toimivia johtajia. Yleisradion kertomuksen kappaleessa 2.6 kuvataan yhtiön omavalvontajärjestelmän toimintaa ja yhtiön sisäistä itsesääntelyä, jonka perustana ovat Yleisradion ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet. Kertomuksessa kuvaillaan myös Yleisradon hallituksen päättämät sponsorointiin ja ulkopuoliseen rahoitukseen liittyvät toimintaperiaatteet. Yleisradio toteaa kertomuksessaan, että Viestintävirasto katsoi päätöksessään Yleisradion rikkoneen Yleisradio Oy:stä annetun lain sponsoroitujen ohjelmien tuottamisen kieltoa siltä osin kun yhtiö tuotti Veikkauksen rahoituksella rahapeliarvontoja ja lähetti niitä kanavillaan. Viestintävirasto katsoi, että Yleisradion tulee tarkistaa omavalvontajärjestelmänsä toimivuutta ja korjata havaitsemansa viat ja puutteet, joiden johdosta sponsorointikiellon rikkominen on tullut mahdolliseksi. Yleisradion yhteistyö Veikkauksen kanssa rahapeliarvontojen lähettämisestä päättyi Yleisradio kertoo kappaleen lopuksi raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla koskevasta Viestintäviraston selvityspyynnöstä Yleisradio antoi selvityksensä asiasta Viestintävirastolle. Viestintävirasto antoi asiassa päätöksen, jossa Viestintävirasto totesi Yleisradion rikkoneen yleisradiolain 12 :ssä asetettua sponsoroitujen ohjelmien tuottamisen kieltoa. Viestintävirasto velvoitti Yleisradion lopettamaan päätöksessä lainvastaiseksi todettuna sponsorointiyhteistyönä tuotettujen raviohjelmien lähettämisen Yleisradion televisio- ja radiokanavilla mennessä, sekä huolehtimaan jatkossa, että Yleisradio noudattaa toiminnassaan yleisradiolain 12 :ssä asetettua sponsoroidun ohjelman tuottamisen kieltoa Viestintäviraston arvio Viestintävirasto totesi päätöksessään Yleisradion rikkoneen yleisradiolain 12 :ssä asetettua sponsoroitujen ohjelmien tuottamisen kieltoa yhteistyössään Fintoton ja Story of Sports Oy:n kanssa siltä osin, kuin Yleisradio on Fintoton rahoituksella alihankkijaa käyttäen tuottanut raviohjelmia ja lähettänyt niitä omilla televisio- ja radiokanavillaan. Viestintävirasto velvoitti Yleisradion lopettamaan päätöksessä lainvastaiseksi todettuna sponsorointiyhteistyönä tuotettujen raviohjelmien

13 Lausunto 13 (16) lähettämisen Yleisradion kanavilla mennessä. Viestintävirasto velvoitti Yleisradion jatkossa huolehtimaan sponsorointikiellon noudattamisesta. Viestintävirasto toteaa Yleisradiolle annetun lainvoiman saaneen päätöksen osoittavan, että Yleisradion omavalvontajärjestelmä ohjelmatoiminnan itsesääntelyineen ei näyttäisi mainonta- ja sponsorointikiellon noudattamisen osalta vieläkään toimineen tyydyttävällä tavalla. Viestintävirasto katsoo päätöksen antavan Yleisradiolle aiheen edelleen tarkistaa ja parantaa omavalvontajärjestelmänsä toimivuutta ja korjata mahdollisesti havaittavat viat ja puutteet, joiden johdosta päätöksessä todettu sponsorointikiellon rikkominen on tullut mahdolliseksi. Viestintävirasto ottaa arviossaan huomioon, että Yleisradion kertomuksessa kuvaillut Yleisradion hallituksen päättämät sponsorointiin ja ulkopuoliseen rahoitukseen liittyvät toimintaperiaatteet annettiin vain muutamaa päivää ennen em. kappaleessa mainittua Viestintäviraston selvityspyyntöä. Yleisradion hallituksen antamat toimintaperiaatteet eivät näin ollen liene ehtineet vaikuttamaan siten, että Yleisradion omavalvontajärjestelmä olisi poistanut Viestintäviraston päätöksessään kieltämän sponsorointiyhteistyön Ohjelmiston eurooppalaisuus ja riippumaton tuotanto Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 16 :n 1 momentin mukaan (744/1998) televisiotoiminnan harjoittajan on varattava eurooppalaisille ohjelmille suurin osa vuosittaisesta lähetysajastaan 2. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 16 :n 3 momentin mukaan tilausohjelmapalvelujen tarjoajien on edistettävä eurooppalaisten teosten saatavuutta palveluissaan. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 17 :n mukaan televisiotoiminnan harjoittajan on varattava riippumattomien tuottajien tuottamille ohjelmille 15 % lähetysajastaan, johon ei lueta uutisille, urheilutapahtumille, kilpailunomaisille viihdeohjelmille, mainoksille, teleostoslähetyksille ja tekstitelevisiolähetyksille varattua aikaa, tai vaihtoehtoisesti 15 prosenttia ohjelmistobudjetistaan. Mainittuun riippumattomien tuottajien osuuteen laskettavista ohjelmista puolet on oltava viimeisen viiden vuoden aikana tuotettuja. Yleisradion kertomuksen mukaan televisiolähetysten eurooppalaisuusaste oli kokonaisuudessaan 85,5 % (kertomuksen liite 5, taulukko). Eurooppalaisuusasteet olivat: YLE TV1:llä 93,1 %, YLE TV2:lla 75,2 %, YLE Teemalla 77,9 % ja YLE FEM:lla 98,2 %. Riippumattomien eurooppalaisten tuottajien osuus ohjelmatuotannosta oli Yleisradion televisiokanavilla 32,9 % (kertomuksen liite 5, taulukko). YLE TV1:llä osuus oli 26,7 % ja YLE TV2:lla 29,6 %, YLE Teemalla 42,3 % ja YLE FEM:lla 42,0 %. Yleisradion vastauksen 3 mukaan riippumattomasta eurooppalaisesta tuotannosta oli viimeisten viiden vuoden aikana tuotettua YLE TV1:llä 52 %, YLE TV2:lla 75 %, YLE Teemalla 60 % ja YLE FEM:lla 83 %. Tilausohjelmapalvelujen osalta Yleisradio toteaa edistäneensä eurooppalaisten teosten saatavuutta siten, että Yle Areenaan hankittiin catch-up oikeudet kaikkiin televisiossa esitettäviin eurooppalaisiin ohjel- 2 Vuosittaiseen lähetysaikaan ei lueta uutisille, urheilutapahtumille, kilpailunomaisille viihdeohjelmille, mainoksille, tekstitelevisiolähetyksille tai teleostoslähetyksille varattua aikaa. 3 Eurooppalainen ja riippumaton tuotanto, kysely televisiotoiminnasta ja tilausohjelmapalveluista koskien vuotta 2013 (asia 558/930/2014). Yleisradion vastaus

14 Lausunto 14 (16) miin. Oikeuksien saaminen onnistui lähes aina, muutamissa tapauksissa esitysoikeussyistä niitä ei saatu. Vuonna 2013 Yle Areenassa oli vastauksen mukaan tarjolla kaikkiaan kansainvälistä ohjelmanimikettä (sarjojen erilliset jaksot lasketaan omiksi nimikkeikseen), joista eurooppalaisia oli nimikettä. Areena uniikkeja näistä oli 552 kpl, joista eurooppalaisia 385 kpl. (näihin lukuihin ei sisälly kotimaiset ohjelmat) Viestintäviraston arvio Viestintävirasto toteaa, että Yleisradion televisiokanavat ovat täyttäneet ohjelmiston eurooppalaisuutta ja riippumatonta tuotantoa koskevat vaatimukset. Tilausohjelmapalvelun puolella Yleisradion toimet eurooppalaisten teosten saatavuuden edistämiseksi palvelussa ovat Viestintäviraston arvion mukaan tässä vaiheessa riittäviä Ohjelmistojen saattaminen näkö- ja kuulorajoitteisten saataville Tv- ja radiotoimintalain 19 a :ssä asetetaan Yleisradiolle kaksi velvollisuutta, joita täsmennetään televisio-ohjelmiin liitettävästä ääni- ja tekstityspalvelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (292/2011) ja sen liitteessä. Asetuksen 1 :n mukaan ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä televisiotoiminnassa lähetettäviin ohjelmiin asetuksen liitteen mukaisesti. Liitteessä tarkoitettuihin ohjelmatunteihin lasketaan tekstityksen osalta suomen- ja ruotsinkieliset ohjelmat lukuun ottamatta musiikkiesityksiä sekä urheilu- ja lastenohjelmia sekä äänipalvelun osalta muut kuin suomen- ja ruotsinkieliset ohjelmat. Liitteessä tarkoitetuista ääni- ja tekstityspalvelun osuuksista yksi kolmasosa ohjelmatunneista voidaan toteuttaa televisiotoiminnan harjoittajan tilausohjelmapalvelussa. Tv- ja radiotoimintalain 19 a :n 2 momentin mukaan ääni- ja tekstityspalvelua ei kuitenkaan tarvitse liittää musiikkiesityksiin eikä urheilu- tai lastenohjelmiin. Tekstityspalvelu (ns. ohjelmatekstitys) Tekstityspalvelun eli ns. ohjelmatekstityksen osuus Yleisradion kaikissa tvpalveluissa (tv-kanavat ja Yle Areenan tv-sisällöt) vuonna 2013 oli Yleisradion kertomuksen mukaan 86 % (asetuksen mukainen vaatimus vuodelle 2013 oli 70 %). Yleisradion tv-kanavilla tekstityspalvelun osuus oli kertomuksen mukaan 57 %. Asetus velvoittaa Yleisradiota lisäämään ohjelmatekstitysten määrää asteittain sataan prosenttiin vuoteen 2016 mennessä. Äänipalvelu (ns. äänitekstitys) Televisio-ohjelmiin liitettävän äänipalvelun (ns. äänitekstityksen) määrä Yleisradion tv-ohjelmissa vuonna 2013 oli 99,1 % asetuksen vaatiman 100 % sijaan 4. 4 Kysely ääni- ja tekstityspalveluista 2013 (1459/932/2013). Yleisradion vastaus

15 Lausunto 15 (16) Viestintäviraston arvio Viestintävirasto toteaa, että Yleisradio täytti vuonna 2013 ohjelmatekstitysten osalta säädetyt vaatimukset. Tekstitettyjen ohjelmatuntien osuus tekstitysvelvoitteen alaisten ohjelmatuntien kokonaismäärästä oli 86 %. Tekstitetyissä ohjelmatunneissa on otettu huomioon 1/3 ohjelmatunneista toteutettuna Yleisradion tilausohjelmapalvelussa (Yle Areenassa). Tekstityspalvelun osalta Yleisradio täytti velvoitteensa vuonna 2013, koska valtioneuvoston asetuksen mukaan prosenttiosuuden tuli olla 70 %. Viestintävirasto on selvittänyt äänipalveluasiaa Yleisradion kanssa vuoden 2014 aikana useaan otteeseen (asiassa 1459/932/2013). Yleisradiolta saadun sähköpostiviestin mukaan äänipalveluvelvoitteen alaisten ohjelmatuntien määrä vuonna 2013 oli Äänipalvelun sisältävien ohjelmatuntien kokonaismäärä oli Näin ollen äänipalvelun sisältävien ohjelmatuntien prosenttiosuus vuonna 2013 oli 99,1 %. Yleisradio ei siten ole täysin täyttänyt velvoitetta liittää äänipalvelu 100 %:iin vaadituista ohjelmista SVT Worldin ohjelmistotoimilupa Valtioneuvosto myönsi jatkoa Yleisradion ohjelmistotoimiluvalle SVT World kanavan lähettämiseen Digitan UHF A-kanavanipussa. Toimilupa on voimassa ja sen mukaan SVT World -lähetykset on voitava ottaa vastaan alueella, jolla asuu 65 prosenttia manner-suomen väestöstä. Ohjelmiston tulee koostua monipuolisesti SVT World -kanavan ruotsinkielisistä ohjelmista. Toimiluvan mukaan Yleisradion tulee toimittaa Viestintävirastolle vuosittain selvitys toteutuneesta ohjelmatoiminnasta. Yleisradio on sisällyttänyt kertomuksensa viimeiseen kappaleeseen toimiluvassa edellytetyn selvityksen. Yleisradion kertomuksen mukaan Yle Fem ja SVT World jakavat kanavapaikan 5, jossa SVT Worldin ohjelmistoa tarjotaan aamupäivin, myöhäisillassa ja öisin. Yleisradion julkaisemat Yle Fem -ohjelmat lähetetään kanavapaikalla aamuisin ja iltaisin parhaaseen katseluaikaan suomeksi tekstitettyinä. SVT Worldin ohjelmisto on Ruotsin julkisen palvelun tv-yhtiön Sveriges Television AB:n julkaiseman kanavan osien edelleen lähettämistä, joten ohjelmasisällön määrittää täysin SVT. SVT Worldin näkyvyysalue Digitan UHF A-kanavanipussa kattoi Yleisradion kertomuksen mukaan asti Etelä-Suomen sekä Pohjanlahden rannikon noin Kokkolan korkeudelle asti. Näkyvyysalue määräytyy Yleisradion, Sveriges Television AB:n, Sveriges Utbildningsradio AB:n sekä suomalaisten tekijänoikeusjärjestöjen Kopiosto ry:n ja Teosto ry:n välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti. Alueella asuu noin 3,5 miljoonaa katsojaa 1,7 miljoonassa kotitaloudessa (koko Suomessa noin 2,5 miljoonaa kotitaloutta). Kanava näkyi siten noin 80 %:ssa kotitalouksista lähtien SVT World kanava on näkynyt koko maassa Yle Fem kanavapaikalla 5 Digitan A-kanavanipun koko peittoalueella, joka kattaa yli 99,9 % kotitalouksista. SVT World kanavan ohjelmistot ovat Digitan UHF A-kanavanipussa vapaasti vastaanotettavia. SVT Worldin lähetysten tuntimäärä vuonna 2013 oli yhteensä tuntia Viestintäviraston arvio Viestintävirasto toteaa, että Yleisradio on täyttänyt SVT Worldin ohjelmistotoimiluvan lupaehdot.

16 Lausunto 16 (16) 4 VIESTINTÄVIRASTON LAUSUNTO Lisätietoja Viestintävirasto on edellä tässä lausunnossa arvioinut Yleisradion kertomusta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta suhteessa palvelua koskeviin lainsäädännön asettamiin velvoitteisiin. Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 a :ään viitaten Viestintävirasto katsoo kertomuksessa annettujen tietojen perusteella, että Yleisradion vuonna 2013 tarjoaman palvelun voidaan katsoa kappaleessa käsiteltyä eriyttämisvelvoitteen noudattamatta jättämistä (SVT World -kanavan edelleenlähettämisen ja toimitilavuokraus -toiminnon tuottojen ja kulujen eriyttäminen), kappaleessa käsiteltyä sponsorointikiellon rikkomista ja kappaleessa käsiteltyä äänipalvelujen toteuttamisvelvoitetta lukuun ottamatta täyttävän sille viraston valvottaviin kuuluvien säännösten suhteen lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Viestintävirasto toteaa, että virasto on jo antamassaan lainvoiman saaneessa päätöksessä velvoittanut Yleisradion korjaamaan sponsorointikiellon rikkomiseen johtaneet toimintatapansa. Tässä lausunnossa Viestintävirasto lisäksi kehottaa Yleisradio Oy:tä kappaleessa selvitetyllä tavalla tarkistamaan omavalvontaansa sekä itsesääntelyohjeitaan ja muita asiaan liittyviä menettelytapojaan laissa säädettyjen vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi. Viestintävirasto velvoitti antamassaan lainvoiman saaneessa päätöksessä Yleisradion korjaamaan äänitekstityspalveluun liittyvät puutteet. Yleisradio Oy:ltä saadun selvityksen perusteella Viestintävirasto toteaa, että Yleisradio ei ole onnistunut täyttämään velvoitetta, koska äänipalvelu on liitetty 99,1 %:iin velvoitteen alaisista ohjelmista. Viestintävirasto valmistelee päätöstä asian johdosta. Lisätietoja lausunnosta Viestintävirastossa antavat viestintämarkkina-asiantuntija Mari Rosenström p ja lakimies Sirpa Sillstén p Sähköpostiosoitteet ovat muotoa Pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka Johtaja Johanna Juusela Liite: Yleisradio Oy:n kertomus Viestintävirastolle vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta liitteineen, julkinen

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2014 aikana tarjotusta palvelusta

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2014 aikana tarjotusta palvelusta 1 Viestintäviraston lausunto Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2014 aikana tarjotusta palvelusta 2 Sisältö 1 TAUSTAA... 3 2 VIESTINTÄVIRASTOLLE ANNETTAVAN KERTOMUKSEN TARKOITUS... 3 3 KERTOMUKSEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

TELEVISIO-OHJELMISTON EUROOPPALAISUUS 2011 maksuttomilla kanavilla

TELEVISIO-OHJELMISTON EUROOPPALAISUUS 2011 maksuttomilla kanavilla OHJELMISTON EUROOPPALAISUUS Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 16 :n mukaan televisiotoiminnan harjoittajan on varattava eurooppalaisille ohjelmille suurin osa vuosittaisesta lähetysajastaan,

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2015 aikana tarjotusta palvelusta

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2015 aikana tarjotusta palvelusta 1 Viestintäviraston lausunto Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2015 aikana tarjotusta palvelusta 2 Sisältö 1 TAUSTAA... 3 2 VIESTINTÄVIRASTOLLE ANNETTAVAN KERTOMUKSEN TARKOITUS... 3 3 KERTOMUKSEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv palvelujen valvonnan ajankohtaisista

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Päätös ääni- ja tekstityspalvelun toteuttamisesta Yleisradio Oy:n televisio-ohjelmissa vuonna 2015

Päätös ääni- ja tekstityspalvelun toteuttamisesta Yleisradio Oy:n televisio-ohjelmissa vuonna 2015 Päätös 1 (7) Dnro: 9.9.2016 95/932/2016 Yleisradio Oy PL 100 00024 YLEISRADIO Päätös ääni- ja tekstityspalvelun toteuttamisesta Yleisradio Oy:n televisio-ohjelmissa vuonna 2015 Yritys, jota päätös koskee

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Muistio 18.3.2016. YLE TV1, YLE TV2, YLE Fem ja YLE Teema sekä vapaasti vastaanotettavat yleisen edun kanavat MTV3 ja Nelonen.

Muistio 18.3.2016. YLE TV1, YLE TV2, YLE Fem ja YLE Teema sekä vapaasti vastaanotettavat yleisen edun kanavat MTV3 ja Nelonen. Muistio 1(6) 18.3.2016 LVM/571/03/2016 Televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoite 1 Yleistä Televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoite eli niin kutsuttu must carry -velvoite tarkoittaa sitä, että verkkopalvelua

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset 1. Vaihtoehtoisia polkuja teräväpiirtoon 2. Laajakaista kaikkien ulottuville Neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt Mirka.jarnefelt@mintc.fi 1 Lähtökohtia teräväpiirtokeskusteluun

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2014

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2014 Kertomus 1 (6) Dnro: 19.12.2014 556/912/2014 Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2014 1 Yhteenveto Viestintäviraston tekemästä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Sääntelyelimen painopisteet Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti

Sääntelyelimen painopisteet Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti Sääntelyelimen painopisteet 2016 Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti 25.11.2015 Aiheet Verkkoselostus Palvelupaikat ja niiden hinnoittelu Rataverkon hinnoittelu Kirjanpidollinen eriyttäminen Lisää

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY PÄÄTÖS 19.3.2009 YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY OHJEET YLEISAVUSTUKSEN HAKEMISESTA, KÄYTTÄMISESTÄ JA

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta Muistio 1 (5) Dnro: 31.5.2016 1248/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 24.2.2016 1282/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012 Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012 Katseet tulevaisuuteen: Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Televisio on katsojilleen tärkeä osa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Kuulemistilaisuus 23.5.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaan hallitus laatii sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman. Suomi on pitkään ollut edelläkävijä

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin.

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin. Päätös LSAVI / 1847 / 05.11.05 / 2014 Lounais-Suomi 3.10.2014 ASIA ASIASELOSTUS Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto on ryhtynyt 6.6.2014 xxxxxxxxxxxx:tä

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös mainonnan kiellon noudattamisesta Ylen uutislähetyksessä

Viestintäviraston päätös mainonnan kiellon noudattamisesta Ylen uutislähetyksessä Päätös 1 (7) Dnro: 22.6.2016 42/931/2016 Yleisradio Oy PL 100 00024 YLEISRADIO Viestintäviraston päätös mainonnan kiellon noudattamisesta Ylen uutislähetyksessä Yritys, jota päätös koskee Asian tausta

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Päivämäärä/Datum/Date

Päivämäärä/Datum/Date Päivämäärä/Datum/Date Nro/Nr/No. 29.12.2011 1646/9210/2011 Itella Posti Oy PL 7 / Itella Oyj 00011 ITELLA Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ITELLA POSTI OY:N NIMEÄMISESTÄ YLEISPALVELUYRITYKSEKSI

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet Palkkiot 1.11.2012 1.5.2010 1(8) Sopijapuolet 1 Soveltamisala 2 Oikeudet Yleisradio Oy, jäljempänä Yleisradio ja Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry, jäljempänä Säveltäjät Sopimus koskee Säveltäjien jäsenten

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös Viaplayn mainonnasta Yleisradion internet -sivuilla

Viestintäviraston päätös Viaplayn mainonnasta Yleisradion internet -sivuilla Päätös 1 (12) Dnro: 26.11.2015 123/931/2015 Yleisradio Oy PL 100 00024 YLEISRADIO Viestintäviraston päätös Viaplayn mainonnasta Yleisradion internet -sivuilla Yritys, jota päätös koskee Asian tausta ja

Lisätiedot

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 12.6.2015 Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 15,5 miljoonaa euroa Kesäkuun tilityksessä Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaille maksetaan Kotimaasta vuonna 2014 kerättyjä esityskorvauksia

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 486. Laki. uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 486. Laki. uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002 N:o 486 495 SISÄLLYS N:o Sivu 486 Laki uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta...

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017

Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017 Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017 Maaret Suomi, viestintämarkkinat-yksikkö, viestintäpolitiikan osasto Taustaa maanpäällisen televisiotoiminnan toimilupamallista

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 353 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN STRATEGISTEN INVESTOINTIEN RAHASTON TAKUURAHASTON

Lisätiedot

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen.

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen. Työ- ja elinkeinoministeriö LAUSUNTO 95 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.5.2010 1(6) Lausunto poistosuunnitelman tarkistamisesta 1 Lausuntopyyntö X:n hallinto-oikeus pyytää kuntajaoston lausuntoa A:n

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Lausunto Yleisradio-uudistuksesta

Lausunto Yleisradio-uudistuksesta Helsinki 12.4.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Viite: HE 28/2012 vp ja HE 29/2012 vp Lausunto Yleisradio-uudistuksesta Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Päätös 1 (8) Dnro: 11.7.2014 157/932/2014 Sanoma Media Finland Oy PL 30 00089 Sanoma Mainosaikatutkimus 9/2013 Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Asian taustaa Viestintävirasto

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

Selvityspyyntö kuntalain yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisesta

Selvityspyyntö kuntalain yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisesta SAVONLINNAN KAUPUNKI 1(6) Savonlinnan kaupunginhallitus Olavinkatu 27 57130 SAVONLINNA Kuluttaja- ja kilpailuvirasto Viite: Selvityspyyntö Dnro 140/14.0040/2015 Asia: Selvityspyyntö kuntalain yhtiöittämisvelvollisuuden

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN Valtionavustukseen oikeutetut uudet liikuntaa edistävät järjestöt. Liikuntalain 10 :ssä säädetään, että liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen

Lisätiedot