Kemin kaivoksen rikastushiekka-altaan 7 korotuksen stabiliteettilaskelmat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemin kaivoksen rikastushiekka-altaan 7 korotuksen stabiliteettilaskelmat"

Transkriptio

1 Outokumpu Chrome Oy Työ n:o Kemin kaivos 2.4. PL Kemi Outokumpu Chrome Oy Kemin kaivoksen rikastushiekka-altaan 7 korotuksen stabiliteettilaskelmat Kemi GEOBOTNIA OY Koulukatu 28 p. (08) Y Oulu f. (08)

2 Työ n:o Outokumpu Chrome Oy Kemin kaivoksen rikastushiekka-altaan 7 korotuksen stabiliteettilaskelmat, Kemi SISÄLTÖ 1 TEHTÄVÄ RAKENNUSKOHDE LASKELMAT Suotovirtauslaskelmat Laskentatapaukset Laskentamenetelmä Maakerrosten hydrauliset ominaisuudet Laskelmien tulokset Stabiliteettilaskelmat Laskentatapaukset Laskentamenetelmä Laskelmissa käytettyjen maamateriaalien geotekniset ominaisuudet Laskelmien tulokset TULOSTEN TARKASTELU... 4

3 Työ n:o Outokumpu Chrome Oy 1 Kemin kaivoksen rikastushiekka-altaan 7 korotuksen stabiliteettilaskelmat, Kemi 1 TEHTÄVÄ Outokumpu Chrome Oy:n toimeksiannosta on Geobotnia Oy tehnyt geoteknisiä laskelmia Kemin kaivoksen rikastushiekka-altaan 7 korotukseen liittyen. Geoteknisillä laskelmilla on selvitetty padon stabiliteetti pitkäaikaiseksi tilanteessa, jossa vesi on altaassa korkeimmassa sallitussa tasossa ja tilanteessa, jossa vesipinta altaassa laskee nopeasti korkeimmalta sallitulta 2,0 metriä. 2 RAKENNUSKOHDE Rikastushiekka-allas 7 sijoittuu Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivoksen itäpuolelle, noin 0,5-1,0 km etäisyydelle kaivoksesta. Allas rajoittuu etelässä selkeytysaltaaseen 4 ja lounaassa altaaseen 2-3. Altaan 7 luoteispuolella on raakkuläjityskasa. Pohjois- ja itäpuoli ovat rakentamatonta aluetta. Altaan reunapenkereet ovat pääosin vyöhykepatoja, joiden runkona on louhepenger ja altaan puolella on moreenista rakennettu tiiviste. Altaiden 2-3 ja 7 välipenger / -pato on rakennettu homogeenisena moreenipatona. Raakkuläjitystä vasten on rakennettu moreenitiiviste. Nykyinen harjan taso on lukuun ottamatta raakkuläjityksen kohtaa, missä penkereen harja on tasolla +32,0. Rikastushiekka-altaan 7 harja tullaan korottamaan tasoon +,0. 3 LASKELMAT 3.1 Suotovirtauslaskelmat 3.11 Laskentatapaukset Suotovirtauslaskelmilla on selvitetty huokospaineen jakautuma tarkastellussa poikkileikkauksessa. Laskentapoikkileikkaus valittu stabiliteetin kannalta määräävältä kohdalta, jossa Iso-Ruonaojan uusi uoma kulkee padon kuivan luiskan juuressa. Laskentapoikkileikkaus edusta myös rakenteeltaan suurinta osaa rikastushiekka-altaan reunapenkereestä. Laskelmat on tehty kahdessa tilanteessa: A. Altaan vesipinta on ylävesitasossa WH = +33, B. Altaan vesipinta laskee nopeasti (1 kuukauden aikana) ylävesipinnasta +33, tasoon +31, Laskentamenetelmä Suotovirtauslaskelmat on tehty elementtimenetelmään (Finite-Element-Method, FEM) perustuvalla tietokoneohjelmalla, Seep/W. Ohjelmassa maa kuvataan suorakaiteen ja / tai kolmion muotoisina elementteinä, joille annetaan kutakin maakerrosta vastaavat hydrauliset ominaisuudet. Elementtien määrän tihentäminen parantaa laskentatarkkuutta. Reunaehdot (vedenpinta, kuivatus jne.) annetaan elementtien solmupisteisiin.

4 Työ n:o Outokumpu Chrome Oy 2 Kemin kaivoksen rikastushiekka-altaan 7 korotuksen stabiliteettilaskelmat, Kemi Ohjelma ratkaisee suotovirtauksen kussakin elementissä ja solmupisteessä iteraationa, jossa haetaan koko mallin vesitaseelle tasapaino. Ohjelman tuloksena saadaan pohjavedenpinnan sijainti eli nk. märkäviiva, huokospaineet, suotovirtauksen suunta ja nopeus sekä suotovesimäärät Maakerrosten hydrauliset ominaisuudet Laskelmissa käytetyt maarakenteiden ja pohjamaan vedenläpäisevyydet on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Laskelmissa käytetyt maakerrosten vedenläpäisevyyden (k) arvot. Materiaali Vedenläpäisevyys kyllästyneessä tilassa (m/s) Murske 1,0* -2 Louhe 1,0* -1 tiiviste 3,0* -8 Salaojituskerros 2,0* -5 Pohjamoreeni 1,0* -7 Rikastushiekka 2,0* Laskelmien tulokset Vakiosuotovirtaustilanteessa, jolloin vesipinta on altaassa pitkäaikaisesti HW-tasossa +33,5, suotovirtauksen suuruus padon ja pohjamaan kautta on yhteensä 0,002 l/s/patom eli 0,3 m 3 /vrk/pato-m. Vesipinnan laskiessa altaassa yhdessä kuukaudessa tasosta +33,5 tasoon +31,5, padon moreenitiivisteeseen syntyy lievä ylipaine vakiosuotovirtaustilanteeseen nähden. Tämä johtuu siitä, että moreenin pienen vedenläpäisevyyden takia huokosveden paine ei alene moreenissa aivan vedenpinnan laskun mukaisessa tahdissa. Ylipaineen suuruus on enimmillään noin 5 kpa. Laskelmien tulokset on esitetty liitteenä olevissa laskentatulosteissa. Tulosteissa on esitetty pohjaveden painekorkeus (total head), virtausvektorit sekä suotovirtauksen suuruus vakiosuotovirtaustilanteessa. Johtopäätökset laskemista on esitetty kohdassa Stabiliteettilaskelmat 3.21 Laskentatapaukset Stabiliteettitarkastelu on tehty kohdassa laskettujen suotovirtaustilanteiden (A ja B) mukaisesti. Varmuus liukusortumaa vastaan on laskettu sekä padon kuivalle että märälle puolelle. Tarkastellut laskentatapaukset ovat: 1) Suotovirtaustilanne A, märkä luiska, moreenitiivisteeseen ulottuvan liukupinnan pienin kokonaisvarmuus 2) Suotovirtaustilanne A, märkä luiska, pienin kokonaisvarmuus

5 Työ n:o Outokumpu Chrome Oy 3 Kemin kaivoksen rikastushiekka-altaan 7 korotuksen stabiliteettilaskelmat, Kemi 3) Suotovirtaustilanne A, märkä luiska, safety map tulostus 4) Suotovirtaustilanne A, kuiva luiska, pienin kokonaisvarmuus 5) Suotovirtaustilanne A, kuiva luiska, moreenitiivisteeseen ulottuvan liukupinnan pienin kokonaisvarmuus 6) Suotovirtaustilanne A, kuiva luiska, safety map tulostus 7) Suotovirtaustilanne B, märkä luiska, pienin kokonaisvarmuus 8) Suotovirtaustilanne B, märkä luiska, moreenitiivisteeseen ulottuvan liukupinnan pienin kokonaisvarmuus Laskentamenetelmä Stabiliteettilaskelmat on laadittu tietokoneohjelmalla, Slope/W, ympyräliukupintoja käyttäen. Leikkauslujuus on määritetty cϕ-menetelmällä. Varmuuskertoimet on laskettu Morgenstern-Pricen esittämällä lamellimenetelmällä, mikä huomioi sekä voima- että momenttitasapainoyhtälöt. Varmuudet on laskettu kokonaisvarmuuksina. Käytetyt parametrit ovat ominaisarvoja. Huokosveden paine maakerroksissa on laskettu kohdassa esitetyllä menetelmällä. Koska suotovirtaus- ja stabiliteettilaskentaohjelmat keskenään yhteensopivia, on huokosveden paine voitu tuoda suoraan lähtötietona stabiliteettilaskelmiin. Tietokoneohjelmassa on käytetty usean eri maakerroksen muodostamaa maastomallia. Maastomalli on muodostettu suunnitellun patorakenteen tyyppipoikkileikkauksen mukaan. Lasketuissa poikkileikkauksissa liukuympyrän keskipisteelle on annettu vaihtelualue vaaka- ja pystysuunnassa sekä liukupinnan alimman pisteen korkeusasemalle vaihtelualue. Vaihtelualueet on valittu kunkin poikkileikkauksen mukaan siten, ettei määrääviä liukupintoja ole jäänyt laskelmien ulkopuolelle Laskelmissa käytettyjen maamateriaalien geotekniset ominaisuudet Maakerrosten geotekniset parametrit on valittu keskimääräisten ominaisuuksien mukaan laboratoriotulosten sekä yleisesti käytettyjen kirjallisuustietojen pohjalta. Taulukko 2. Stabiliteettilaskelmissa käytetyt parametrit. Maakerros Tilavuuspaino γ [kn/m 3 ] Kitkakulma φ' [ ] Koheesio c' [kn/m 2 ] Murske 18,0 - Louhe 19, tiiviste,0 33 2,0 Salaojituskerros 18,0 - Pohjamoreeni 16,0 36 5,0 Rikastushiekka 13,0 -

6 Työ n:o Outokumpu Chrome Oy 4 Kemin kaivoksen rikastushiekka-altaan 7 korotuksen stabiliteettilaskelmat, Kemi 3.24 Laskelmien tulokset Yhteenveto lasketuista kokonaisvarmuuskertoimista on taulukossa 3. Laskelmien tulokset on esitetty liitteenä olevissa graafisissa tulosteissa. Taulukko 3. Yhteenveto lasketuista kokonaisvarmuuskertoimista. Laskentatapaus, numero Laskelman kuvaus Suotovirtaustilanne A, märkä luiska, moreenitiivisteeseen ulottuvan liukupinnan pienin kokonaisvarmuus Suotovirtaustilanne A, märkä luiska, pienin kokonaisvarmuus Suotovirtaustilanne A, märkä luiska, safety map tulostus Suotovirtaustilanne A, kuiva luiska, pienin kokonaisvarmuus Suotovirtaustilanne A, kuiva luiska, moreenitiivisteeseen ulottuvan liukupinnan pienin kokonaisvarmuus Suotovirtaustilanne A, kuiva luiska, safety map tulostus Suotovirtaustilanne B, märkä luiska, pienin kokonaisvarmuus Suovirtaustilanne B, märkä luiska, moreenitiivisteeseen ulottuvan liukupinnan pienin kokonaisvarmuus Pienin kokonaisvarmuuskerroin 1,81 1,59-1, 1,71-1,59 1,61 4 TULOSTEN TARKASTELU Patoturvallisuusohjeen mukaisesti kokonaisvarmuudet on oltava pitkäaikaisessa tilanteessa F 1, ja lyhytaikaisessa tilanteessa F 1,. Pitkäaikaisessa tilanteessa merkittävien liukupintojen varmuuskerroin on F 1,71. Pitkäaikaisessa tilanteessa pienimmät varmuuskertoimet ovat F = 1, 1,59 liukupinnoilla, jotka kulkevat aivan patorakenteen pinnassa. Näillä pinnassa kulkevilla liukupinnoilla ei ole patorakenteen turvallisuuden kannalta merkitystä. Nopea vedenpinnan lasku alentaa hieman moreenitiivisteeseen ulottuvien liukupintojen varmuuskerrointa, mikä johtuu moreenikerrokseen jäävästä huokosveden ylipaineesta. Lyhytaikaisessa tilanteessa kokonaisvarmuuskertoimet ovat kuitenkin yli F 1,59. Stabiliteettilaskelmien perusteella rikastushiekka-altaan 7 korotuksen varmuuskertoimet eri laskentatapauksissa ovat riittävät. Geobotnia Oy Olli Nuutilainen, DI Janne Herva, DI

7 Työ n:o Outokumpu Chrome Oy 5 Kemin kaivoksen rikastushiekka-altaan 7 korotuksen stabiliteettilaskelmat, Kemi Liitteet: Suotovirtaus- ja stabiliteettilaskelmat, s.

8 70 Suotovirtauslaskelma, pitkäaikainen tilanne e-006 (m³/sec) Hyd K Fn: 8 Vol WC Fn: 0 Virtaama patorakenteen ja pohjamaan kautta Q = 0,002 l/s/pato-m = 0,2 m3/vrk/pato-m Hyd K Fn: 9 Vol WC Fn: Hyd K Fn: 7 Vol WC Fn: 0 Hyd K Fn: 11 Vol WC Fn: 0 24 Description: tiiviste Hyd K Fn: Vol WC Fn: 0 26 HW 3 +33, 28 Hyd K Fn: 0 Vol WC Fn: 0 32 Hyd K Fn: 12 Vol WC Fn: stabiliteettimallinnus steady.gsz

9 28 70 Suotovesimalli: Lyhytaikainen tilanne - vesipinta altaassa laskee 1 kuukaudessa +33,5 => +31,5 Huokosvedenpainekorkeus (total head), kun vesipinta tasolla +31,5 Hyd K Fn: 8 Vol WC Fn: 3 Hyd K Fn: 9 Vol WC Fn: Hyd K Fn: 7 Vol WC Fn: 3 Hyd K Fn: 11 Vol WC Fn: 2 HW 3 +33, Description: tiiviste Hyd K Fn: Vol WC Fn: 2 Hyd K Fn: 0 Vol WC Fn: 0 Hyd K Fn: 12 Vol WC Fn: stabiliteettimallinnus trans.gsz

10 70 Suotovesimalli: Pitkäaikainen tilanne Sortumissuunta: Altaaseen päin Pienin moreenitiivisteeseen ulottuvan liukupinnan kokonaisvarmuuskerroin Phi: HW 3 +33, Phi: Wt: 19 Phi: 42 Description: tiiviste Wt: Cohesion: 2 Phi: 33 Wt: Wt: 13 Phi: Wt: 16 Cohesion: 5 Phi: stabiliteettimallinnus steady.gsz

11 70 Suotovesimalli: Pitkäaikainen tilanne Sortumissuunta: Altaaseen päin Pienin kokonaisvarmuuskerroin Phi: HW 3 +33, Phi: Wt: 19 Phi: 42 Description: tiiviste Wt: Cohesion: 2 Phi: 33 Wt: Wt: 13 Phi: Wt: 16 Cohesion: 5 Phi: stabiliteettimallinnus steady.gsz

12 70 Suotovesimalli: Pitkäaikainen tilanne Sortumissuunta: Altaaseen päin Laskelma: "Safety map" Punainen = Kokonaisvarmuuskerroin liukupinnoilla F = 1,5...1,7 Vaalena vihreä= Kokonaisvarmuuskerroin liukupinnoilla F = 1,7...1,9 Tumman vihreä= Kokonaisvarmuuskerroin liukupinnoilla F = 1,9...2, Phi: HW 3 +33, Phi: Wt: 19 Phi: 42 Description: tiiviste Wt: Cohesion: 2 Phi: 33 Wt: Wt: 13 Phi: Wt: 16 Cohesion: 5 Phi: stabiliteettimallinnus steady.gsz

13 Suotovesimalli: Pitkäaikainen tilanne Sortumissuunta: Altaasta poispäin Pienin kokonaisvarmuuskerroin 1. Phi: HW 3 +33, Phi: Wt: 19 Phi: 42 Description: tiiviste Wt: Cohesion: 2 Phi: 33 Wt: Wt: 13 Phi: Wt: 16 Cohesion: 5 Phi: stabiliteettimallinnus steady.gsz

14 1. 70 Suotovesimalli: Pitkäaikainen tilanne Sortumissuunta: Altaasta poispäin Pienin tiivisteeseen ulottuvan liukupinnan kokonaisvarmuuskerroin Phi: HW 3 +33, Phi: Wt: 19 Phi: 42 Description: tiiviste Wt: Cohesion: 2 Phi: 33 Wt: Wt: 13 Phi: Wt: 16 Cohesion: 5 Phi: stabiliteettimallinnus steady.gsz

15 Suotovesimalli: Pitkäaikainen tilanne Sortumissuunta: Altaasta poispäin Laskelma: "Safety map" Punainen = Kokonaisvarmuuskerroin F = 1,5-1,7 Vaalean vihreä = Kokonaisvarmuuskerroin F = 1,7-1,9 Tumman vihreä = Kokonaisvarmuuskerroin F = 1,9-2,1 1. Phi: HW 3 +33, Phi: Wt: 19 Phi: 42 Description: tiiviste Wt: Cohesion: 2 Phi: 33 Wt: Wt: 13 Phi: Wt: 16 Cohesion: 5 Phi: stabiliteettimallinnus steady.gsz

16 53 70 Suotovesimalli: Lyhytaikainen tilanne - vesipinta altaassa laskee 1 kuukaudessa +33,5 => +31,5 Sortumissuunta: Altaaseen päin Liukupinta: Pienin kokonaisvarmuuskerroin Phi: HW 3 +33, Phi: Wt: 19 Phi: Wt: 16 Cohesion: 5 Phi: Description: tiiviste Wt: Cohesion: 2 Phi: Wt: Wt: 13 Phi: stabiliteettimallinnus trans.gsz

17 53 70 Suotovesimalli: Lyhytaikainen tilanne - vesipinta altaassa laskee 1 kuukaudessa +33,5 => +31,5 Sortumissuunta: Altaaseen päin Liukupinta: Pienin moreenitiivisteeseen ulottuvan liukupinnan kokonaisvarmuus Phi: HW 3 +33, Phi: Wt: 19 Phi: Wt: 16 Cohesion: 5 Phi: Description: tiiviste Wt: Cohesion: 2 Phi: Wt: Wt: 13 Phi: stabiliteettimallinnus trans.gsz

Täydennyspyyntö, kohta 112)

Täydennyspyyntö, kohta 112) Täydennyspyyntö, kohta 112) Alustavat stabiliteettilaskelmat padoista ALUSTAVAT PATOJEN SUOTO- JA STABILITEETTILASKELMAT Patojen alustavat suoto- ja stabiliteettilaskelmat on tehty vuonna 2013, joiden

Lisätiedot

TERRAFAME OY:N KAIVOSHANKE. Geosuunnitelma Primary heap, lohkot 5 ja 6. Primary heap, lohkot 5 ja 6

TERRAFAME OY:N KAIVOSHANKE. Geosuunnitelma Primary heap, lohkot 5 ja 6. Primary heap, lohkot 5 ja 6 TERRAFAME OY:N KAIVOSHANKE Geosuunnitelma Primary heap, lohkot 5 ja 6 Primary heap, lohkot 5 ja 6 2 (4) TERRAFAME OY KAIVOSHANKE Geosuunnitelma; Primary heap, lohkot 5 ja 6 Yleistä Tämä geosuunnitelma

Lisätiedot

Venkaan maapadon pohjavesivaikutusten arviointi sekä padon sijainnin ja teknisten ratkaisujen tarkastelu

Venkaan maapadon pohjavesivaikutusten arviointi sekä padon sijainnin ja teknisten ratkaisujen tarkastelu PVO-Vesivoima Oy Työ nro 10886 Virkkulantie 207 20.1.2011 91100 Ii PVO-Vesivoima Oy Kollaja-hanke Venkaan maapadon pohjavesivaikutusten arviointi sekä padon sijainnin ja teknisten ratkaisujen tarkastelu

Lisätiedot

Kalajärven maapadon suotovirtauksen mallinnus

Kalajärven maapadon suotovirtauksen mallinnus Kalajärven maapadon suotovirtauksen mallinnus Johanna Martio, Pekka Vuola Suomen ympäristökeskus 27.8.2007 Kalajärven maapadon suotovirtauksen mallinnus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KALAJÄRVEN

Lisätiedot

RUNSASRIKKISEN RIKASTUSHIEKKA-ALUEEN PATO 1:350 Varastoallas 1 ja 2 Padon tyyppipoikkileikkaus 1

RUNSASRIKKISEN RIKASTUSHIEKKA-ALUEEN PATO 1:350 Varastoallas 1 ja 2 Padon tyyppipoikkileikkaus 1 1 : 100 arja tasoitetaan moreenilla ennen padon korotusta 4.0 1.0 LIMS-RIKASTUSIEKAN LÄJITYSALUE / MUU ALUE Jos lopullisessa vaiheessa käytetään louhetta, eroosiosuojaus ja suodatinkerrokset jätetään pois

Lisätiedot

Gallträskin rantojen stabiliteettilaskelmat Kauniaisten kaupunki

Gallträskin rantojen stabiliteettilaskelmat Kauniaisten kaupunki Gallträskin rantojen stabiliteettilaskelmat Kauniaisten kaupunki 15.9.2004 19385 Gallträskin rantojen stabiliteettitarkastelu Laskelmat Järven rantojen stabiliteettitarkastelu suoritettiin liukupintalaskelmina

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE STABILITEETTI- JA EROOSIOSELVITYS RAMB LL. Liite 4. Vastaanottaja Eriia Laru Ylivieskan kaupunki. Asiakirjatyyppi Selvitys

OLMALAN KAAVA-ALUE STABILITEETTI- JA EROOSIOSELVITYS RAMB LL. Liite 4. Vastaanottaja Eriia Laru Ylivieskan kaupunki. Asiakirjatyyppi Selvitys Liite 4 Vastaanottaja Eriia Laru Ylivieskan kaupunki -. Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 19.10.2012 Viite 1510000472 Tilausnumero 20110555-1 OLMALAN KAAVA-ALUE STABILITEETTI- JA EROOSIOSELVITYS RAMB

Lisätiedot

Kemin kaivoksen rikastushiekka-altaan 7 korotuksen suunnitelmaselostus

Kemin kaivoksen rikastushiekka-altaan 7 korotuksen suunnitelmaselostus Outokumpu Chrome Oy Työ n:o 11480 Kemin kaivos 4.5.2015 PL 172 94101 Kemi Outokumpu Chrome Oy Kemin kaivoksen rikastushiekka-altaan 7 korotuksen suunnitelmaselostus Keminmaa GEOBOTNIA OY Koulukatu 28 p.

Lisätiedot

RAK Computational Geotechnics

RAK Computational Geotechnics Janne Iho Student number 263061 / janne.iho@student.tut.fi Tampere University of Technology Department of Civil Engineering RAK-23526 Computational Geotechnics Year 2017 Course work 3: Retaining wall Given

Lisätiedot

YLEISTÄ EUROKOODI MITOITUKSESTA

YLEISTÄ EUROKOODI MITOITUKSESTA YLEISTÄ EUROKOODI MITOITUKSESTA MITÄ KOSKEE 1. Rakenne- ja geosuunnittelua 2. Lähinnä varmuuskerroin menettely uudistuu. Itse laskenta menetelmät, kaavat ja teoriat pysyvät ennallaan (joitain esimerkkitapoja

Lisätiedot

RAK Computational Geotechnics

RAK Computational Geotechnics Janne Iho Student number 263061 / janne.iho@student.tut.fi Tampere University of Technology Department of Civil Engineering RAK-23526 Computational Geotechnics Year 2017 Course work 2: Settlements Given

Lisätiedot

+77.75 +77.91 +77.97 +77.70 +77.93 +78.03 +77.95 +81.03 56.25 76.25 +77.82 +77.79 +78.27 +77.78. Op+76.60 +77.95 +77.63 +77.77 +77.

+77.75 +77.91 +77.97 +77.70 +77.93 +78.03 +77.95 +81.03 56.25 76.25 +77.82 +77.79 +78.27 +77.78. Op+76.60 +77.95 +77.63 +77.77 +77. +77.93 +77.94 Rummunharja+78.42 78.73 +78.49Op+76.57 +78.7 +77.82 +77.85 +77.93 6 1 Uoma 6a+77.75 +78.17 +77.91 +78.12 7 2 1 8 3 2 9 +77.57 Eristysoja +81.3 +78.3 Op+76.3 +77.95 +77.65 +77.68 +77.66 +77.82

Lisätiedot

Luiskatun kaivannon suunnittelu

Luiskatun kaivannon suunnittelu RIL263-2014 Kaivanto-ohjeen koulutustilaisuus 5.2.2015, Helsinki Luiskatun kaivannon suunnittelu Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi ohjeita tarvitaan? 2. Yleistä 3. Laskentamenetelmät 4. Eurokoodin

Lisätiedot

PATOJEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET YHTEENVETO. Prosessivesiallas PVM

PATOJEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET YHTEENVETO. Prosessivesiallas PVM Prosessivesialtaan padon yhteenveto PATOJEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET YHTEENVETO KOHDE: Prosessivesiallas PVM 10.6.2016 Prosessivesialtaan padon yhteenveto 1 KOHTEEN YLEISTIEDOT 1 1.1 Padon mitat 1 1.2 Patoluokitus

Lisätiedot

GeoCalc Stabiliteetti käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio 2.1 3.9.2010

GeoCalc Stabiliteetti käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio 2.1 3.9.2010 GeoCalc Stabiliteetti käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio 2.1 3.9.2010 2(11) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleistä... 3 2. Laskennan tiedot (General)... 3 3. Näyttöasetukset (View)...

Lisätiedot

VANTAA. Vesiuomien stabiliteettilaskenta. Ohje

VANTAA. Vesiuomien stabiliteettilaskenta. Ohje VANTAA Vesiuomien stabiliteettilaskenta Ohje 05/2013 Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö Kuntatekniikan keskus Geotekniikka ALKUSANAT Vantaan kaupungin alueella kulkee kaksi merkittävää vesiuomaa, Vantaanjoki

Lisätiedot

4 LABORATORIOKOERAPORTTI. 4.1 Johdanto

4 LABORATORIOKOERAPORTTI. 4.1 Johdanto 156 4 LABORATORIOKOERAPORTTI 4.1 Johdanto Projektin Ratapenkereiden vakavuuden laskenta tehokkailla parametreilla tavoitteena on ollut selvittää, mistä eroavaisuudet tehokkaiden jännitysten ja suljetun

Lisätiedot

Kemin kaivoksen rikastushiekka-altaan 7 korottaminen sekä asfaltti- ja betonijätteen varastointi, Keminmaa

Kemin kaivoksen rikastushiekka-altaan 7 korottaminen sekä asfaltti- ja betonijätteen varastointi, Keminmaa 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 26/2016/1 Dnro PSAVI/1253/2015 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2016 ASIA Kemin kaivoksen rikastushiekka-altaan 7 korottaminen sekä asfaltti- ja betonijätteen varastointi, Keminmaa LUVAN

Lisätiedot

Terrafame Oy Patojen määräaikaistarkastukset Raffinaattialtaan padon yhteenveto PATOJEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET YHTEENVETO KOHDE: PVM 10.6.

Terrafame Oy Patojen määräaikaistarkastukset Raffinaattialtaan padon yhteenveto PATOJEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET YHTEENVETO KOHDE: PVM 10.6. Raffinaattialtaan padon yhteenveto PATOJEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET YHTEENVETO KOHDE: PVM 10.6.2016 Raffinaattialtaan padon yhteenveto 1 KOHTEEN YLEISTIEDOT 1 1.1 Padon mitat 1 1.2 Patoluokitus 1 2 TARKKAILU-

Lisätiedot

MAANVARAINEN PERUSTUS

MAANVARAINEN PERUSTUS MAANVARAINEN PERUSTUS 3.12.2009 Siltaeurokoodien koulutus Heikki Lilja Tiehallinto VARMUUSKERTOIMET / KUORMITUSYHDISTELMÄT: EUROKOODI: DA2* NYKYKÄYTÄNTÖ: - KÄYTETÄÄN KÄYTTÖRAJATILAN OMINAISYHDISTELMÄÄ

Lisätiedot

Patoturvallisuuden toteutuminen Suomen jäte- ja kaivospadoilla

Patoturvallisuuden toteutuminen Suomen jäte- ja kaivospadoilla Suomen ympäristö 462 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Mikko Sivonen ja Reetta Frilander Patoturvallisuuden toteutuminen Suomen jäte- ja kaivospadoilla SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Suomen ympäristö 462 Mikko Sivonen ja Reetta

Lisätiedot

RISTO KETONEN PORIN TULVASUOJELUHANKKEEN VAKAVUUSTARKASTELU Diplomityö

RISTO KETONEN PORIN TULVASUOJELUHANKKEEN VAKAVUUSTARKASTELU Diplomityö RISTO KETONEN PORIN TULVASUOJELUHANKKEEN VAKAVUUSTARKASTELU Diplomityö Tarkastajat: professori Tim Länsivaara ja TkL Pekka Vuola Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi

KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi Yleissuunnitelma Sisällysluettelo 1. Suunnitelman tavoitteet ja taustatiedot... 3 1.1 Sijainti... 3 1.2 Maastotutkimukset... 4 1.3 Hankkeen tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Terrafame Oy Patojen määräaikaistarkastukset PLS -tasausaltaan padon yhteenveto PATOJEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET YHTEENVETO KOHDE: PVM 10.6.

Terrafame Oy Patojen määräaikaistarkastukset PLS -tasausaltaan padon yhteenveto PATOJEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET YHTEENVETO KOHDE: PVM 10.6. PLS -tasausaltaan padon yhteenveto PATOJEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET YHTEENVETO KOHDE: PVM 10.6.2016 PLS -tasausaltaan padon yhteenveto 1 KOHTEEN YLEISTIEDOT 1 1.1 Padon mitat 1 1.2 Patoluokitus 1 2 TARKKAILU-

Lisätiedot

Terrafame Oy:n kaivoshanke. Secondary heap lohkot 5-8. SLS-, SEM- ja DP-altaat

Terrafame Oy:n kaivoshanke. Secondary heap lohkot 5-8. SLS-, SEM- ja DP-altaat A3 TYÖSELOSTUS 29.12.2017 1 Terrafame Oy:n kaivoshanke A3 Työselostus Secondary heap lohkot 5-8 SLS-, SEM- ja DP-altaat A3 TYÖSELOSTUS 29.12.2017 2 Sisältö YLEISTÄ 3 Pohjatutkimukset 3 Tekniset vaatimukset

Lisätiedot

RUNSASRIKKISEN RIKASTUSHIEKKA-ALUEEN PATO 1:350 Varastoallas 1 ja 2 Padon tyyppipoikkileikkaus 1

RUNSASRIKKISEN RIKASTUSHIEKKA-ALUEEN PATO 1:350 Varastoallas 1 ja 2 Padon tyyppipoikkileikkaus 1 1 : 100 Harja tasoitetaan moreenilla ennen padon korotusta 4.0 1.0 LIMS-RIKASTUSHIEKAN LÄJITYSALUE / MUU ALUE Jos lopullisessa vaiheessa käytetään louhetta, eroosiosuojaus ja suodatinkerrokset jätetään

Lisätiedot

Pornaisten kunta LASKELMASELOSTUS. Mt 1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla PROJEKTINRO 5293

Pornaisten kunta LASKELMASELOSTUS. Mt 1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla PROJEKTINRO 5293 Pornaisten kunta Mt 1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla LASKELMASELOSTUS Geotekniset laskelmat ja päällysrakenteen mitoitus 22.2.2016 PROJEKTINRO 5293 Sipti Infra Oy Latokartanontie 7A, 00700 Helsinki

Lisätiedot

Kaivospatorakenteet patoturvallisuusviranomaisen näkökulmasta

Kaivospatorakenteet patoturvallisuusviranomaisen näkökulmasta Kaivospatorakenteet patoturvallisuusviranomaisen näkökulmasta 29.11.2012 Patoviranomaisen rooli kaivos/jätepadon eri vaiheissa: - Hanke- ja yleissuunnittelu - Ympäristölupa - Rakennussuunnittelu - Rakentaminen

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS MULTISILLAN PÄIVÄKOTI TERÄVÄNKATU MULTISILTA, TAMPERE

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS MULTISILLAN PÄIVÄKOTI TERÄVÄNKATU MULTISILTA, TAMPERE Työ nro 11271 3.9.215 RAKENNETTAVUUSSELVITYS MULTISILLAN PÄIVÄKOTI TERÄVÄNKATU MULTISILTA, TAMPERE TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 3396 PIRKKALA PUH 3-368 33 22 * Pohjatutkimukset FAX 3-368 33

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 18.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 1 Rakennushankkeen kuvaus:... 1 Suunnittelijat, asiantuntijat:... 1 2.

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy MP1b-allas Riippumattoman valvojan yhteenveto LIITE 16. Suunnitelmapiirustukset

Talvivaara Sotkamo Oy MP1b-allas Riippumattoman valvojan yhteenveto LIITE 16. Suunnitelmapiirustukset Talvivaara Sotkamo Oy MP1b-allas Riippumattoman valvojan yhteenveto LIITE 16 Suunnitelmapiirustukset 22.09.2010 TALVIVAARA SOTKAMO OY MAANRAKENNUSURAKKA 71 (MRU71) MP1b Allas RAKENNUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ajankohta havainto huomautus on tehnyt laiturin kohtaan toukokuu padon harjalla routavaurioita

ajankohta havainto huomautus on tehnyt laiturin kohtaan toukokuu padon harjalla routavaurioita 1/7 Liite 2: Esimerkkejä padon tarkkailutietojen esityksestä Pato: LINJA C TAPAHTUMAPÄIVÄKIRJA Paalu: Pl 00+00 05+00 Vauriot ja havainnot: ajankohta havainto huomautus 1972 heinäkuu viereinen maanomistaja

Lisätiedot

Harjoitus 3: Hydrauliikka + veden laatu

Harjoitus 3: Hydrauliikka + veden laatu Harjoitus 3: Hydrauliikka + veden laatu 14.10.015 Harjoitusten aikataulu Aika Paikka Teema Ke 16.9. klo 1-14 R00/R1 1) Globaalit vesikysymykset Ke 3.9 klo 1-14 R00/R1 1. harjoitus: laskutupa Ke 30.9 klo

Lisätiedot

OULUN SUISTO SUURTULVALLA HQ 1/250, 2D-MALLINNUS

OULUN SUISTO SUURTULVALLA HQ 1/250, 2D-MALLINNUS OULUN SUISTO SUURTULVALLA HQ 1/250, 2D-MALLINNUS Marko Talvensaari 11.5.2004 1. Yleistä Merikosken voimalaitoksen vahingonvaaraselvityksen päivittämisen yhteydessä Oulun kaupunki halusi myös tutkia vedenkorkeuksia

Lisätiedot

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Janne Ruokolainen Raportti nro 6/2015 Sisällys 1 Kohteen yleiskuvaus ja hankkeen tavoitteet... 2 2 Toimenpiteet... 2 2.1 Joutsiniementien

Lisätiedot

Kuusankosken kaupungin toimeksiannosta olemme tehneet maaperätutkimuksia Kuusankosken Länsikeskustan perustamisolosuhteiden selvittämiseksi.

Kuusankosken kaupungin toimeksiannosta olemme tehneet maaperätutkimuksia Kuusankosken Länsikeskustan perustamisolosuhteiden selvittämiseksi. RAKENNETTAVUUSSELVITYS Kuusankosken länsikeskusta LIITE 14 Tutkimuskohde Kuusankosken kaupungin toimeksiannosta olemme tehneet maaperätutkimuksia Kuusankosken Länsikeskustan perustamisolosuhteiden selvittämiseksi.

Lisätiedot

Kuva 7.1 Instrumentointi poikkileikkauksessa , Nuortikon, Gällivare (Banverket 1996a).

Kuva 7.1 Instrumentointi poikkileikkauksessa , Nuortikon, Gällivare (Banverket 1996a). 138 LIITE 5 KENTTÄMITTAUSTEN TULOKSIA 1. Yleistä Malmiradan poikkileikkauksen 1280+360 kohdalla on tehty pysty- ja vaakasuoria muodonmuutosmittauksia sekä huokospainemittauksia joulukuussa 1995, tammikuussa

Lisätiedot

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 2 5 6 5 7 7 1. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si 3 3.a Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 1. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö paaluperustus 5-12m kadut, pihat mahd. kalkkipilarointi

Lisätiedot

PATOJEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET YHTEENVETO. SEM3- ja SLS2-altaat PVM SEM 3 SLS 2

PATOJEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET YHTEENVETO. SEM3- ja SLS2-altaat PVM SEM 3 SLS 2 Patojen määräaikaistarkastukset SEM3- ja SLS2- altaiden yhteenveto PATOJEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET YHTEENVETO KOHDE: SEM3- ja SLS2-altaat PVM 10.6.2015 SEM 3 SLS 2 www.infrasuunnittelu.fi Patojen määräaikaistarkastukset

Lisätiedot

juha jaakkonen Osavarmuus- ja kokonaisvarmuusmenettelyn vaikutus vanhojen kriittisten ratapenkereiden laskennalliseen varmuustasoon

juha jaakkonen Osavarmuus- ja kokonaisvarmuusmenettelyn vaikutus vanhojen kriittisten ratapenkereiden laskennalliseen varmuustasoon 51 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä juha jaakkonen Osavarmuus- ja kokonaisvarmuusmenettelyn vaikutus vanhojen kriittisten ratapenkereiden laskennalliseen varmuustasoon Juha Jaakkonen Osavarmuus-

Lisätiedot

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11294 SKOL jäsen LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS Lepsämäntie 01800 KLAUKKALA POHJATUTKIMUSRAPORTTI 15.12.2011 Liitteenä 4 kpl pohjatutkimuspiirustuksia: - 001 pohjatutkimusasemapiirros 1:1000-002

Lisätiedot

HYDROMETALLURGISEN PROSESSIN RIKASTUSHIEKAN (HTSF) SIJOITUSVAIHTOEHDOT JA POHJARAKENNE

HYDROMETALLURGISEN PROSESSIN RIKASTUSHIEKAN (HTSF) SIJOITUSVAIHTOEHDOT JA POHJARAKENNE SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YVA 14.10.2013 HYDROMETALLURGISEN PROSESSIN RIKASTUSHIEKAN (HTSF) SIJOITUSVAIHTOEHDOT JA POHJARAKENNE ALUSTAVA TEKNINEN TARKASTELU Sisältö 1 1 YLEISTÄ 2 2 HYDROMETALLISEN

Lisätiedot

Luk enne vira sto. Osavarmuus- ja kokonaisvarmuusmenettelyn vaikutus vanhojen kriittisten ratapenkereiden laskennalliseen varmuustasoon

Luk enne vira sto. Osavarmuus- ja kokonaisvarmuusmenettelyn vaikutus vanhojen kriittisten ratapenkereiden laskennalliseen varmuustasoon Luk enne vira sto 51 2013 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHAJAAKKONEN Osavarmuus- ja kokonaisvarmuusmenettelyn vaikutus vanhojen kriittisten ratapenkereiden laskennalliseen varmuustasoon

Lisätiedot

Päätös Nro 144/2011/1 Dnro ESAVI/273/04.08/2011

Päätös Nro 144/2011/1 Dnro ESAVI/273/04.08/2011 Päätös Nro 144/2011/1 Dnro ESAVI/273/04.08/2011 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus koskien Kemiön maasälpälaitoksen 2020-rikastushiekka-altaan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD PIRTTIRANTA MAAPOHJAN KOKONAISVAKAVUUS TULVAPENKEREEN RAKENNETTAVUUS Kuntek/geotekniikka, H.

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD PIRTTIRANTA MAAPOHJAN KOKONAISVAKAVUUS TULVAPENKEREEN RAKENNETTAVUUS Kuntek/geotekniikka, H. PIRTTIRANTA MAAPOHJAN KOKONAISVAKAVUUS TULVAPENKEREEN RAKENNETTAVUUS 21.6.2010 Pirttirannan maaperä Kuivakuorisaven paksuus on noin 1,5-4 m, paksuimmillaan jokipenkereessä Siipikairaustulosten perusteella

Lisätiedot

Anisotrooppisuuden ja epähomogeenisuuden vaikutukset maapadon suotovirtaukseen

Anisotrooppisuuden ja epähomogeenisuuden vaikutukset maapadon suotovirtaukseen Anne Leivo, Pekka Vuola Anisotrooppisuuden ja 30.5.2006 Anisotrooppisuuden ja 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 TIIVISTESYDÄMEN VEDENLÄPÄISEVYYSOMINAISUUDET... 3 2.1 Anisotrooppisuus... 3 2.2 Vedenläpäisevyyskerroin...

Lisätiedot

Juha Laasonen 26.8.2013

Juha Laasonen 26.8.2013 1 (6) LOHIJÄRVEN MAAPADON MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS V.. PTL 19.2 MUKAINEN YHTEENVETO EDELLISEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSEN JÄLKEEN TEHDYISTÄ TÖISTÄ, TARKASTUKSISTA JA MITTAUKSISTA SEKÄ ALUSTAVA ARVIO PADON KUNNOSTA

Lisätiedot

Salajärven ja Ruuhijärven vedenkorkeuksien muuttamismahdollisuudet Vedenkorkeuksien muutokset erilaisissa vaihtoehdoissa.

Salajärven ja Ruuhijärven vedenkorkeuksien muuttamismahdollisuudet Vedenkorkeuksien muutokset erilaisissa vaihtoehdoissa. 26.6.2018 Salajärven ja Ruuhijärven vedenkorkeuksien muuttamismahdollisuudet Vedenkorkeuksien muutokset erilaisissa vaihtoehdoissa Lahti, Nastola Lahden kaupunki Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami

Lisätiedot

Salonpään koulun B-osan pohjatutkimus ja perustamistapaesitys

Salonpään koulun B-osan pohjatutkimus ja perustamistapaesitys Liikelaitos Oulun Tilakeskus Kiilakiventie 1 1.2.2016 90250 OULU Liikelaitos Oulun Tilakeskus Salonpään koulun B-osan pohjatutkimus ja perustamistapaesitys Oulunsalo Liikelaitos Oulun Tilakeskus SISÄLLYS

Lisätiedot

GeoCalc Stabiliteetti Vianova Systems Finland Oy Versio 2.3 27.1.2012

GeoCalc Stabiliteetti Vianova Systems Finland Oy Versio 2.3 27.1.2012 GeoCalc Stabiliteetti Vianova Systems Finland Oy Versio 2.3 27.1.2012 2(41) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleistä... 3 2. Geometrian käsittely... 3 3. Perustoiminnallisuus... 7 3.1 Laskennan

Lisätiedot

VILLIÖNSUVANNON ASEMAKAAVA-ALUE (ETELÄOSA) RAKENNETTAVUUSSELVITYS

VILLIÖNSUVANNON ASEMAKAAVA-ALUE (ETELÄOSA) RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO Severi Anttonen Ky e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie, 0070 Helsinki p. 000 6586 RAUMAN GEOTIIMI OY Kasvitarhankatu 0 6660 RAUMA p. 0-85 070 gsm 0500 88 9 57 KOKEMÄEN KAUPUNKI

Lisätiedot

PSAVI/12/04.08/2013. Täydennys lupahakemukseen, kokouksessa sovitut tarkennukset. Talvivaarantie Tuhkakylä

PSAVI/12/04.08/2013. Täydennys lupahakemukseen, kokouksessa sovitut tarkennukset. Talvivaarantie Tuhkakylä Asia: Dnro: Viite: Hakija: Ympäristöluvan muuttaminen koskien kaivosalueella olevien ylimääräisten prosessi-, kuivatus- ja valumavesien puhdistamista ja johtamista Oulujoen ja Vuoksen vesistöihin, Kajaani

Lisätiedot

Kittilän kaivoksen rikastushiekka-altaan NP3 patosortuman vahingonvaaraselvitys

Kittilän kaivoksen rikastushiekka-altaan NP3 patosortuman vahingonvaaraselvitys Agnico Eagle Finland Oy Työ n:o 11233 Pokantie 541 8.11.2016 99250 Kiistala Agnico Eagle Finland Oy Kittilän kaivoksen rikastushiekka-altaan NP3 patosortuman vahingonvaaraselvitys Kittilä GEOBOTNIA OY

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS TOURU MATTILANMÄKI JUVELA, TAMPERE

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS TOURU MATTILANMÄKI JUVELA, TAMPERE Työ nro 670 2.11.2011 RAKENNETTAVUUSSELVITYS TOURU MATTILANMÄKI JUVELA, TAMPERE TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKALA PUH 03-36 33 22 * Pohjatutkimukset FAX 03-36 33 17 * Pohjarakennussuunnittelu

Lisätiedot

Lahti JHG\Hämeenkoski\20339\Piirustukset\20339_1.dwg / 20339_1.ctb (2133 09) TUTKIMUSKOHDE Tampere Hämeenlinna 1 KOKO ALUEELLA: Maanvaraiset anturaperustukset, anturoiden alla vähintään 0.3m paksu anturanalustäyttö

Lisätiedot

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11113 SKOL jäsen ROUTION ALUETUTKIMUS Ratsutilantie 08350 LOHJA LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA 30.06.2011 Liitteenä 6 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pohjatutkimusasemapiirros

Lisätiedot

Kuivatus. Jännitys [kpa] Maakerrosrajat ,27 0, , , maakerros 1

Kuivatus. Jännitys [kpa] Maakerrosrajat ,27 0, , , maakerros 1 P6 Painuma 1.5.xls 1/4 Maakerrosten lkm. 8.5.14 ' cv määritys Piste 6 Vehnäpellontie PL 7/ Ruispellontie PL Maaparametrit Pilarin moduuli pvp. etäisyys Maan muodonmuutosparametrit Pilarit ' cv Maaker z

Lisätiedot

+90. F=1.6 km2 HQ=0.50 m3/s. v= 0.33 m/s HQ=0.33 m3/s t=0.91 m A=2.0 m2 +85. ljhs +80. ljhs ljhs. i=0.001. i=0.0005 lk=1:2. kaivu uuteen paikkaan

+90. F=1.6 km2 HQ=0.50 m3/s. v= 0.33 m/s HQ=0.33 m3/s t=0.91 m A=2.0 m2 +85. ljhs +80. ljhs ljhs. i=0.001. i=0.0005 lk=1:2. kaivu uuteen paikkaan Uoma 3 Rumpukoko 600 mm F=0.30 km2 HQ=0.12 m3/s v=0.37m/s t=0.32 m A=0.4 Rumpukoko 800 mm F=0.8 km2 HQ=0.24 m3/s v=0.33 m/s t=0.48 m/s 0.75 m2 1+25 yl tien runpu ei toim enpiteitä 3+25 silta vesijuoksu

Lisätiedot

RADAN STABILITEETIN LASKENTA, OLEMASSA OLEVAT PENKEREET

RADAN STABILITEETIN LASKENTA, OLEMASSA OLEVAT PENKEREET RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen B 15 julkaisuja RADAN STABILITEETIN LASKENTA, OLEMASSA OLEVAT PENKEREET Helsinki 2005 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen

Lisätiedot

Käytettäessä Leca -kevytsoraa painumien vähentämiseksi tulee ottaa huomioon seuraavat asiat:

Käytettäessä Leca -kevytsoraa painumien vähentämiseksi tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: 20/12/2018 PAINUMAT Leca -kevytsora tarjoaa suuria etuja, kun täytyy ratkaista painumiin liittyviä ongelmia. Se tarjoaa tehokkaat ratkaisut tehokkaalla ja nopealla rakentamisella ja matalilla kustannuksilla.

Lisätiedot

Suvi Saljola MAALUISKIEN STABILITEETTITARKASTELUT ELEMENTTIMENETELMÄLLÄ EUROKOODIN MUKAAN

Suvi Saljola MAALUISKIEN STABILITEETTITARKASTELUT ELEMENTTIMENETELMÄLLÄ EUROKOODIN MUKAAN AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos Georakentaminen Pohjarakennus ja maamekaniikka Suvi Saljola MAALUISKIEN STABILITEETTITARKASTELUT ELEMENTTIMENETELMÄLLÄ

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Tilanvaraussuunnitelma Päivämäärä 7.12.2016 Viite 1510030125 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Päivämäärä 7.12.2016 Laatija

Lisätiedot

SAMULI TIKKANEN KANKAAN ALUEEN STABILITEETTILASKELMAT JA LASKENTA- PARAMETRIEN MÄÄRITYS

SAMULI TIKKANEN KANKAAN ALUEEN STABILITEETTILASKELMAT JA LASKENTA- PARAMETRIEN MÄÄRITYS SAMULI TIKKANEN KANKAAN ALUEEN STABILITEETTILASKELMAT JA LASKENTA- PARAMETRIEN MÄÄRITYS Tarkastaja: professori Tim Länsivaara Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

GEOCALC-STABILITEETTILASKENTAOHJELMAN MAANNAULAUSOMINAISUUDEN KÄYTTÖ. Ohjelmaversio 2.0

GEOCALC-STABILITEETTILASKENTAOHJELMAN MAANNAULAUSOMINAISUUDEN KÄYTTÖ. Ohjelmaversio 2.0 GEOCALC-STABILITEETTILASKENTAOHJELMAN MAANNAULAUSOMINAISUUDEN KÄYTTÖ Ohjelmaversio 2.0 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. MAAN NAULAUS 3 1.1. MAAN NAULAUS YLEISESTI 3 1.2. MAAN NAULAUS GEOCALC STABILITY-OHJELMASSA

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI TYÖLÄJÄRVI-METSÄKYLÄ METSÄKYLÄ, YLÖJÄRVI

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI TYÖLÄJÄRVI-METSÄKYLÄ METSÄKYLÄ, YLÖJÄRVI Työ nro 11505 01.02.2016 RAKENNETTAVUUSSEVITYS YÖJÄRVEN KAUPUNKI TYÖÄJÄRVI-METSÄKYÄ METSÄKYÄ, YÖJÄRVI TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKAA PUH 03-368 33 22 * Pohjatutkimukset FAX 03-368

Lisätiedot

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: HAMK, Tuomas Salonen Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 4013 12.2.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 13110 HÄMEENLINNA Hämeen Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kittilän kaivoksen rikastushiekka-altaan NP3 patosortuman vahingonvaaraselvitys

Kittilän kaivoksen rikastushiekka-altaan NP3 patosortuman vahingonvaaraselvitys Agnico-Eagle Finland Oy Työ n:o 11233 Pokantie 541 29.10.2014 99250 Kiistala Agnico-Eagle Finland Oy Kittilän kaivoksen rikastushiekka-altaan NP3 patosortuman vahingonvaaraselvitys Kittilä GEOBOTNIA OY

Lisätiedot

1 Kevennyksen suunnittelun ja mitoituksen periaatteet

1 Kevennyksen suunnittelun ja mitoituksen periaatteet LIITE 1 1 Kevennyksen suunnittelun ja mitoituksen periaatteet 1.1 Suunnittelussa ja mitoituksessa huomioitavaa Kevennyksen suunnittelu edellyttää kohteen kokonaisuuden arviointia. Ennen mitoitusta kartoitetaan

Lisätiedot

Näihin harjoitustehtäviin liittyvä teoria löytyy Adamsista: Ad6, Ad5, 4: 12.8, ; Ad3: 13.8,

Näihin harjoitustehtäviin liittyvä teoria löytyy Adamsista: Ad6, Ad5, 4: 12.8, ; Ad3: 13.8, TKK, Matematiikan laitos Gripenberg/Harhanen Mat-1.432 Matematiikan peruskurssi K2 Harjoitus 4, (A=alku-, L=loppuviikko, T= taulutehtävä, P= palautettava tehtävä, W= verkkotehtävä ) 12 16.2.2007, viikko

Lisätiedot

A 9/2009 Olemassa olevien ratapenkereiden stabiliteetin laskenta elementtimenetelmällä

A 9/2009 Olemassa olevien ratapenkereiden stabiliteetin laskenta elementtimenetelmällä A 9/2009 Olemassa olevien ratapenkereiden stabiliteetin laskenta elementtimenetelmällä Juho Mansikkamäki Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 9/2009 Olemassa olevien ratapenkereiden stabiliteetin laskenta

Lisätiedot

Kerrostaloalueen maaperän yleispiirteinen pohjatutkimus, Hallikuja

Kerrostaloalueen maaperän yleispiirteinen pohjatutkimus, Hallikuja Kempeleen kunta Takatie 6 12.8.2013 90440 KEMPELE Kempeleen kunta Kerrostaloalueen maaperän yleispiirteinen pohjatutkimus, Hallikuja Kempele Kempeleen kunta SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ... 1 2 TUTKIMUKSET... 1 3

Lisätiedot

LOHIJÄRVEN RANTAPALSTOJEN OMISTAJAT LOHIJÄRVEN PADON TURVALLISUUSSUUNNITELMA

LOHIJÄRVEN RANTAPALSTOJEN OMISTAJAT LOHIJÄRVEN PADON TURVALLISUUSSUUNNITELMA Raportti 1 (6) LOHIJÄRVEN RANTAPALSTOJEN OMISTAJAT LOHIJÄRVEN PADON TURVALLISUUSSUUNNITELMA Raportti 2 (6) 1 JOHDANTO Lohijärven rantapalstojen omistajien yhteisesti omistama Lohijärven maapato sijaitsee

Lisätiedot

VAHVISTETTU MAAVALLI, KEHÄ 1:N JA KIVIKONTIEN ERITASOLIITTYMÄ SUUNNITTELU JA MITOITUS

VAHVISTETTU MAAVALLI, KEHÄ 1:N JA KIVIKONTIEN ERITASOLIITTYMÄ SUUNNITTELU JA MITOITUS VAHVISTETTU MAAVALLI, KEHÄ 1:N JA KIVIKONTIEN ERITASOLIITTYMÄ SUUNNITTELU JA MITOITUS Pohjanvahvistuspäivä 21.8.2014 Kirsi Koivisto, Ramboll Finland Oy SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI JA MELUN LEVIÄMINEN Kivikko

Lisätiedot

PKTO-14 PUTKIKAIVANTOJEN TUENTAOHJE

PKTO-14 PUTKIKAIVANTOJEN TUENTAOHJE TEKNINEN KESKUS / GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ PKTO-14 PUTKIKAIVANTOJEN TUENTAOHJE 30.9.2014 1401/GT 2 SISÄTÖ: 1 YEISTÄ 2 OHJEEN KÄYTTÖAUE 3 MITOITUKSEN ÄHTÖKOHAT 4 MITOITUS 5 TYÖTEKNIIKKA IITTEET iite 1 Saven

Lisätiedot

Penkereiden stabiliteetin laskentaohje. Liikenneviraston ohjeita 14/2018

Penkereiden stabiliteetin laskentaohje. Liikenneviraston ohjeita 14/2018 Penkereiden stabiliteetin laskentaohje Liikenneviraston ohjeita 14/2018 Liikennevirasto Helsinki 2018 Kannen kuva: Ramboll Finland Oy Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta

Differentiaali- ja integraalilaskenta Differentiaali- ja integraalilaskenta Opiskelijan nimi: DIFFERENTIAALILASKENTA 1. Raja-arvon käsite, derivaatta raja-arvona 1.1 Raja-arvo pisteessä 1.2 Derivaatan määritelmä 1.3 Derivaatta raja-arvona

Lisätiedot

Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys

Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys Raahen kaupunki Tekninen palvelukeskus 23.3.2012 Ruskatie 1 92140 PATTIJOKI Raahen kaupunki Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys Raahe Raahen kaupunki SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI Työ nro 10675-3 04.11.2014 RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKALA PUH 03-368 33 22 * Pohjatutkimukset

Lisätiedot

Talvivaaran/Terrafamen louhoksen web-kamera. Kevät Kuvatallennukset. Heikki Simola, Joensuu

Talvivaaran/Terrafamen louhoksen web-kamera. Kevät Kuvatallennukset. Heikki Simola, Joensuu Talvivaaran/Terrafamen louhoksen web-kamera Kevät 2014- Kuvatallennukset. Heikki Simola, Joensuu Talvivaaran/Terrafamen avolouhos ja web-kameran kuvakulma (

Lisätiedot

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys SAARIJÄRVEN KAUPUNKI P17623 21.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 ALUEEN RAKENNETTAVUUS... 4 4.1 Yleistä... 4 4.2 Rakennukset... 4 4.3 Kunnallistekniikka...

Lisätiedot

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 Laatija Tarkastaja Iikka Hyvönen Jari Hirvonen SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Teräsrunkoisen. perustaminen,

Teräsrunkoisen. perustaminen, Teräsrunkoisen kangaskatteisen hallin perustaminen, kun perustaminen tehdään ankkuroimalla pilarin pohjalevy terästangoilla maahan asfaltin päältä. FISE-PÄIVÄ 1.11.2006 Pentti Äystö 1 Luvanvaraiset rakennustoimenpiteet:

Lisätiedot

Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus

Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PORVOON KAUPUNKI Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus Perustamistapaohjeistus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23323 Perustamistapaohjeistus

Lisätiedot

13TT-2 GEOTEKNINEN SUUNNITTELU- RAPORTTI

13TT-2 GEOTEKNINEN SUUNNITTELU- RAPORTTI Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivämäärä 25.8.2017 TIESUUNNITELMAN LAATIMINEN MT 8155 POIKKIMAANTIE PARANTAMINEN OULUN SATAMA VT22 13TT-2 GEOTEKNINEN SUUNNITTELU- RAPORTTI MT 8155 POIKKIMAANTIE PARANTAMINEN

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 3697 SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 1 2. TUTKIMUSTULOKSET 1 2.1 Rakennuspaikka

Lisätiedot

Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden mitoitustarkastelu

Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden mitoitustarkastelu Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 26600 www.poyry.fi Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden LUONNOS

Lisätiedot

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet 18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet Määrämittausohje 1814. 18145.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja -rakenteen materiaalit 18145.1.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja rakenteen materiaali, yleistä Tuotteen

Lisätiedot

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m 101, +118.62 2.00 3.00 373 L 4.00 5.00 +113.20 / 5.42 333 L kn 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m Number101 Method PAKL X 6989356.742 3 Y 28485661.384 3 Date 13.5.2013 2.00 102, +118.56 +116.31 / 2.25 286 L

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 28/05/1 Dnro PSY-2004-Y-148 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 28/05/1 Dnro PSY-2004-Y-148 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 28/05/1 Dnro PSY-2004-Y-148 Annettu julkipanon jälkeen 13.4.2005 1 ASIA HAKIJA Kemin kromiittimalmikaivoksen ja rikastamon ympäristö- ja vesitalousluvan rikastushiekka-altaiden peittämistä koskevan

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

Pohjapatojen suunnittelussa huomioitavaa. Varsinais-Suomen ELY- Keskus, Veijo Heikkilä

Pohjapatojen suunnittelussa huomioitavaa. Varsinais-Suomen ELY- Keskus, Veijo Heikkilä Pohjapatojen suunnittelussa huomioitavaa Varsinais-Suomen ELY- Keskus, Veijo Heikkilä 25.11.2013 Vesiasetus 11 Työkohteista sekä rakennelmista ja laitteista laadittavat piirustukset Alueesta, jolle vesitaloushankkeen

Lisätiedot

Iso-Lamujärven alustava pohjapatolaskelma

Iso-Lamujärven alustava pohjapatolaskelma Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Iso-Lamujärven alustava pohjapatolaskelma 28.9.2015 Insinööritoimisto Pekka Leiviskä www.leiviska.fi 2 Sisällysluettelo 1 ASETETTU TAVOITE... 3 2 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA AINEISTO...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS

KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS 9757 KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS 31.3.2003 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09)

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 156/2012/1 Dnro ESAVI/142/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 156/2012/1 Dnro ESAVI/142/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 156/2012/1 Dnro ESAVI/142/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Kemiön maasälpälaitoksen ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

MARJALAN ISOSAAREN ALUEEN TONTTIEN VARAAJILLE Joensuun kaupunki esirakensi Marjalan isosaaren alueen pientalotontit marraskuun 2010 helmikuun 2011 aikana. Esirakentamistoimenpiteenä tehtiin tonttien rakennusalueen

Lisätiedot

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09 VIHDIN KUNTA Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3392/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3392/09/1 1:2000 Leikkaus

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot