Ilmaisohjelmia seismisten heijastusluotausten tuloskäsittelyä varten Erkki Lanne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmaisohjelmia seismisten heijastusluotausten tuloskäsittelyä varten Erkki Lanne"

Transkriptio

1 Pohjois-Suomen yksikkö Q16.2/2009/ Rovaniemi Ilmaisohjelmia seismisten heijastusluotausten tuloskäsittelyä varten Erkki Lanne

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro Tekijät Lanne, Erkki Raportin laji arkisto Raportin nimi Ilmaisohjelmia seismisten heijastusluotausten tuloskäsittelyä varten Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Tiivistelmä Tässä työssä tarkastellaan eräiden heijastusseismisten havaintojen katseluun ja tuloskäsittelyyn tarkoitettujen PCpohjaisten ilmaisohjelmien ominaisuuksia. Seuraavia SEG-dataformaattiin perustuvia ilmaisohjelmia on kokeiltu: GSEGYView, SeisVU, SeiSee, Reflex2DQuick ja Kogeo. Testatuista ohjelmista käyttökelpoisimmiksi osoittautuivat Reflex2DQuick, Kogeo ja SeiSee. Ohjelmissa on havaintojen skaalaus- ja zoomaus-mahdollisuudet, väripalettien muokkaus ja Kogeo:ta lukuunottamatta sekä rasteriettä rekisteröintikäyrien vektorimuotoiset esitystavat. Ohjelmissa on usein myös havaintojen export-mahdollisuus esimerkiksi osajoukon poimimiseksi isosta havaintotiedostosta. Havaintojen katseluominaisuuksien ohella Reflex2DQuick:ssa on myös tulkintamahdollisuuksia kun taas Kogeo:ssa on monipuolisimmat signaalinkäsittelyominaisuudet Työ liittyy vuosina suoritettujen FIRE4-heijastusseismisten luotausten tulkintaan. Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) Seismiset menetelmät, atk-ohjelmat Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) Karttalehdet Muut tiedot Arkistosarjan nimi Q16.2 Arkistotunnus Q16.2/2009/3 Kokonaissivumäärä 10 Kieli suomi Hinta Julkisuus julkinen Yksikkö ja vastuualue Pohjois-Suomen yksikkö/kallioperä ja raaka-aineet Allekirjoitus/nimen selvennys Hanketunnus Allekirjoitus/nimen selvennys Erkki Lanne

3 GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND DOCUMENTATION PAGE Date / Rec. no Authors Lanne, Erkki Type of report archives Commissioned by Geological Survey of Finland Title of report Freeware computer programs for the processing of reflection seismic data Abstract In this report the properties of some PC-based freeware programs are reviewed which are meant for looking and processing of reflection seismic data. Following programs, which use SEG-format data, are reviewed: GSEGY- View, SeisVU, SeiSee, Reflex2DQuick and Kogeo. Most useful seem to be Reflex2DQuick, Kogeo and SeiSee, which have versatile zooming, panning and scaling properties as well as editing colour palettes. There are opportunities to extract subsets from large datasets and export them to further processing. Except Kogeo the data can be presented either in raster or vector format. On the other hand Kogeo has most versatile signal processing opportunities. Reflex2DQuick has several interpretation alternatives. This report is associated with the reinterpretation of reflection seismic data of FIRE4 project ( ). Keywords Seismic methods, computer programs Geographical area Map sheet Other information Report serial Q16.2 Total pages 10 Language Finnish Unit and section Northern Finland Office/ Bedrock Geology and Resources Signature/name Archive code Q16.2/2009/3 Price Project code Signature/name Confidentiality public Erkki Lanne

4 Sisällysluettelo Kuvailulehti Documentation page 1 JOHDANTO 1 2 OHJELMAT KOGEO SeiSee Reflex_2DQuick GSEGYView SeisVU OpendTect 10 3 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 10

5 1 1 JOHDANTO Öljyn ja maakaasun etsinnässä pääasiallisin geofysikaalinen menetelmä on seisminen heijastusluotaus. Heijastusluotausta on sovellettu myös kiteisen, vanhan kallioperän rakenteiden tutkimuksessa. Merkittävimpiä Suomen alueeseen liittyviä hankkeita ovat BABEL-, FIRE- ja HIREhankkeet. Koska luotauksessa syntyvät havaintomäärät ovat erittäin suuria ja tuloskäsittely on usein suuritöistä, varsinaiset tuloskäsittelyohjelmistot vaativat esim. UNIX-pohjaisia työasemia. Sekä työasemien että ohjelmistojen kustannukset rajoittavat osaltaan havaintojen laaja-alaista hyödyntämistä maankamaran tutkimuksessa. Pääosa suomalaisista tulkinnoista lienee perustunut tietyillä standardimenetelmillä käsiteltyjen havaintojen joko paperi- tai tietokoneen kuvaruutupohjaiseen kuvatulkintaan. Kuten monet muutkin geofysikaaliset havainnot seismiset havainnot sisältävät runsaasti tietoa maankamaran yksityiskohdista, joka ei välttämättä tule esille havaintojen rutiiniesitysmuodoissa. Visuaalista tulkintaa voi vääristää ns. prosessointihaamut, joiden tarkistamiseksi havaintoja joudutaan muokkaamaan uudestaan virhepäätelmien välttämiseksi. Siten on tarvetta muokata havaintoja myös varsinaisten menetelmäkorjausten ym. peruskäsittelyn jälkeen. Kuvassa 1 on esimerkkinä suurennos migroidun heijastuskuvioinnin yleiskuvasta. Kuvassa 2 on likimain vastaava kohta NMO-pinotusta SEG-tiedostosta. Jälkimmäisestä kuvasta voidaan päätellä yksityiskohtaisemmin heijastavan vyöhykkeen hienorakennetta kuten vaiheen ts. akustisen impedanssin merkkiä, yksittäisten heijasteiden jatkuvuutta, siirroksia jne. PC-tyyppisten koneiden tehokkuuksien kasvaessa myös niille on kehitetty ohjelmistoja, joilla voi tarkastella havaintojen laatua ja tehdä rajoitettuja käsittely- ja tulkintaoperaatioita. Osa ohjelmista on ns. ilmaisohjelmia, jotka ovat joko tutkijoiden omaan käyttöön kehittämiä tai kaupallisten ohjelmien rajoitettuja käyttöversioita. Vaikka tuloskäsittely- ja tulkintaohjelmistot on kehi-tetty ensisijaisesti nuorten sedimenttikivien rakenteiden analysointia varten, niitä voi soveltuvin osin käyttää myös kiteisen kallioperän alueilla suoritettujen luotausten tulkintaan. Tässä työssä tarkastellaan eräiden v Internetistä löydettyjä PC-pohjaisten ilmaisohjelmien ominaisuuksia. Työ liittyy vuosina suoritettujen FIRE-luotausten tulkintaan ja erityisesti Kittilän vihreäkivivyöhykkeen rakennetutkimuksiin.

6 2 Kuva 1. Yleiskuva migroidusta heijastuskuvioinnista. Kuvan ala n. 2.5 km x 1 km. Fig 1. General view of a migrated reflection pattern. Area of the Kuva 2.5 km x 1 km. Kuva 2. NMO-pinottu data. Kuvan ala n. 2.5 km x 1 km. Fig. 2. NMO-stacked data. Area of the fiiuge 2.5 km x 1 km. 2 OHJELMAT Seuraavia ilmaisohjelmia on kokeiltu: GSEGYView, SeisVU, SeiSee, Reflex2DQuick, Kogeo. Edullisesta Reflex2DQuick-ohjelmasta on hankittu maksullinen versio, koska ilmaisversiosta puuttuu esim. tulostusmahdollisuuksia. Lisäksi OpendTect-ohjelmasta lienee ilmaisversio, mutta sitä ei ole kokeiltu. On myös ohjelmien kokeiluversioita, jotka toimivat ainoastaan määräajan, joten niillä ei ole käytännön merkitystä työkäytössä. Kaikki ohjelmat perustuvat SEG:n (SEG= The Society of Exploration Geophysicists) standardien mukaisten dataformaattien (.SEG,.SGY,.SEGY) mukaisiin havaintoihin. Toisaalta, koska standardeissa on eri versioita, kaikki ohjelmat eivät hyväksy kaikkia dataformaatteja. Kaikissa ohjelmissa on havaintojen skaalaus- ja zoomaus-mahdollisuudet, väripalettien muokkaus ja Kogeota lukuunottamatta sekä rasteri- että rekisteröintikäyrien vektorimuotoiset esitystavat.

7 3 Ohjelmissa on usein myös havaintojen export-mahdollisuus esimerkiksi osajoukon poimimiseksi isosta havaintotiedostosta. Vaikka tässä yhteydessä ei testattu ohjelmien 3D-ominaisuuksia, useat ohjelmat näyttävät sisältävän myös 3D-käsittely-mahdollisuuksia. Seuraavassa tarkastellaan esimerkinomaisesti ohjelmien erityispiirteitä lähinnä prosessointi- ja tulkintamahdollisuuksien osalta. Tärkeimpiä ominaisuuksia on poimittu ohjelmien esitteistä ja käyttöohjeista. 2.1 KOGEO Kotisivu: Kogeo on ns. GNU-pohjainen ohjelma, jonka erityisominaisuutena on rasterimuotoisten kuvien digitointi SEG-formaattiin. Ohjelmassa monipuoliset signaalin muokkausmahdollisuudet. Kuvissa 3 ja 4 on yleiskuvat prosessointivalikoista. Yksityiskohtaisempia kuvauksia löytyy kotisivuilla olevasta käyttöohjeesta Ominaisuuksia: - Time shift - Fixed gain, AGC - Time domain frequency filter - Predictive deconvolution - Coherency, dip/azimuth transform - SO-EP multitrace alpha-trim filter - Spectral decomposition - Attribute crossplot classifier - Neural network classifier - Resample

8 Kuva 3. Kogeon havaintojen muokkausvalikko. Fig. 3. Kogeo s data editing menu. 4

9 5 Kuva 4. Kogeon signaalinmuokkausvaihtoehtot. Fig. 4. Kogeo s signal transformation alternatives. 2.2 SeiSee Kotisivu: SeiSee on ehkä tunnetuimpia heijastusseismisten havaintojen katseluohjelmia. Ohjelmasta puuttuu oikeastaan vain varsinaiset tulkintaoperaatiot. Kaikki testiaineistot eivät avautuneet oikein. Todennäköisin syy avautumisongelmiin oli testiaineiston paikannustiedoissa olevat epätäydelliset parametritiedot. Yleiskuva havaintojen prosessointisivusta on kuvassa 5. Ominaisuuksia: - supports standard integer (2,4 bytes) and IBM float (4 bytes) sample formats - nonstandard integer(1 byte), float IEEE (4 bytes) sample formats - CGG Geovecteur disk SEG-Y format - shows seismic in various modes (wiggle, variable area, variable density, color) - scaling seismic image, gain control, axes labeling setup - plots seismic to printer (plotter) - exports the image in Windows Bitmap (.bmp) and PostScript formats. - SEG-Y trace headers display (formats Integer*1,*2,*4, IEEE Float*4,*8, IBM Float*4 are supported) - trace searching by header item value - data samples browsing - text header and binary editor - band pass filter - automatic gain control (AGC) - headers consistency check

10 6 - write whole SEG-Y file or part of it to disk in SEG-Y (IBM-32) format with ability to select data on base of trace index or trace header value and given time interval; reversal trace order is also supported, processing parameters can be applied to recorded data (filter, AGC etc). - export trace(s) sample and header values to text file - import trace headers values from text file - trace shift according with Delay Recording Time trace header value - selection of traces to be displayed by trace index or header value and by expression - trace headers change by means expressions - single trace header value editing - open and fix files containing wrong data in binary header (Recovery Mode) - fast disc directory browsing Kuva 5. Esimerkki SeiSeen prosessointivalikkosivusta. Fig. 5. An example of the SeiSee s processing menu page. 2.3 Reflex_2DQuick Kotisivu: Kyseessä on tulkintaohjelma, joka tarkoitettu heijastusseismisten, maatutkahavaintojen VSPhavaintojen ja rajoitetusti reflektioseismisten havaintojen pienimuotoiseen muokkaamiseen ja tulkintaan. Demo-versio toimii melko monipuolisesti, mutta kaupallisenkin version hankinta on

11 7 hyvin edullinen verrattuna moniin muihin tulkintaohjelmiin. Samalta valmistajalta on myös laaja-alaisempia modulipohjaisia tulkinta- ja tuloskäsittelyohjelmia. Ominaisuuksia: - Direct import from different formats (SEGY, SEG2, Mala, Gssi, PulseEkko, Utsi, Ids - Easy change of the distance scaling and the geometry - Standard processing with predefined default parameters which can be manually changed - Different display possibilities like point or wiggle mode, scaling and zooming functions - Printing the profiles with free scaling - Interactive velocity adaptation for zero-offset, single shot (reflection and refraction) or VSP data - Picking the onsets and combine the picked phases to a layer model - Export the data to other formats like SEGY, SEG2 The program is useful for the following applications: - GPR or seismic reflection constant (zero) offset data - GPR or seismic single shot data (e.g. refraction seismics or single CMP s) Käyttöohjeen sisällysluettelo 1. load and display the data 1.1 File MenuItem 1.2 Global MenuItem Global settings 1.3 View MenuItem 2. Geometry and processing menu 2.1 processing steps 2.2 Traceheader Edit traceheader tabella 3. PlotOptions 3.1 Plotsettings 3.2 Pointmodeattributes 3.3 Wiggleattributes 3.4 Manual scaling and incrementation 3.5 PlotGain/Filter 3.6 Plotsuboptions 4. Print Menu 4.1 Print preview 5. Velocity adaptation 6. Pick Menu 6.1 Auto-Pick MenuItem 6.2 Pick save MenuItem 6.3 LayerShow Create LayerShow Create LayerShow report guide for the layershow use pick distinct reflector combine the different picked reflectors into one layer model (open layershow panel generate an output report of the layer-show (open layershow panel ) 7. Export data 8. Application guide 8.1 seismic refraction single shot data 8.2 GPR constant (zero) offset data

12 Kuva 6. Esimerkki Reflex2DQuick:lla poimituista heijasteista (amplitudimaksimit). Fig. 6. An example of a Reflex2DQuick interpretation of reflections (amplitude maxima). 8

13 9 Kuva 7. Reflex2DQuick:lla tulkittu mahdollinen diffraktio. Fig 7. Potential diffraction interpreted by Reflex2DQuick. 2.4 GSEGYView Kotisivu: gsegyview.sourceforge.net GSEGYView on pelkkä katseluohjelma. On yleisilmeeltään vanhahtava, vaikka viimeisin päivitys melko uusi. Ongelmia oli havaintojen luvussa, eivätkä luvatut väripalettien muokkaukset onnistuneet. Ohjelmasta ei löytynyt ominaisuuksia, joita ei olisi muissa ohjelmissa. Syynä voi olla myös kokeiluissa käytetyn tietokoneen yksilölliset ominaisuudet.

14 SeisVU Kotisivu: Kaupallinen ohjelma, jolle eivät kelvanneet kokeilussa käytetyt testihavainnot. Sitävastoin kanadalaisen LITHOPROBE-hankkeen julkinen SGY-muotoinen tiedosto avautui vaivatta. Varsinainen ohjelma on monipuolinen havaintojen käsittelyohjelma, mutta ilmaisversion ominaisuudet eivät juuri poikkea esim SeiSeen ominaisuuksista. Lainaus web-sivulta: "...Most of the functionality contained in the full version has been disabled, but it still comprises a complete SEG-Y viewing tool for Windows - incorporating the ability to view the seismic data, both as a colour display and as conventional black and white traces. In addition, the user can view all the file header information.... It even has audio-out so you can listen to your seismic! Individual sample values can also be obtained, as well as histograms of sample value distribution - for an individual trace, the section as a whole, or for an area of interest. The effect of amplitude clipping can be visually tested by means of an interactive colour coded display linked to the sample value histogram." 2.6 OpendTect Base Kotisivu: Modulipohjaista ohjelmaa ei kokeiltu, mutta se lienee monipuolisimpia ei-kaupalliseen käyttöön soveltuvia ilmaisohjelmia. Ilmaiskäyttö on sallittu ainoastaan opetus- ja tutkimuskäytössä ja jonka ilmaisversio sisältää ainoastaan osan ohjelmamoduleista. Vastaavia perusominaisuuksista löytyy myös Reflex2DQuick:sta. Kaupallinen käyttö edellyttää ohjelmamodulien hankintaa ja melko isoja vuotuisia käyttömaksuja. Ominaisuuksiin voi tutustua ohjelman kotisivuilta löytyvän 268-sivuisen PDF-muotoisen käyttöoppaan avulla. ja ftp://ftp.opendtect.org/pub/rel/doc/user.pdf Lainaus web-sivulta: OpendTect Base is the open source part of OpendTect, a seismic interpretation system and R&D environment that supports a/o data IO, visualization, interactive attribute analysis, spectral decomposition, horizon tracking, fault interpretation and multi-platform distributed computing. 3 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Testatuista ohjelmista käyttökelpoisimmiksi osoittautuivat Reflex2DQuick, kogeo ja SeiSee. Kaikissa ohjelmissa on vähintään kohtuulliset tulostusmahdollisuudet, jotka mahdollistavat jatkokäytön joko perinteisenä kuvatulkintana tai raportointiliitteinä. Kogeosta puuttuu vektorimuotoinen (wiggle-mode) esitystapa, mutta toisaalta siinä on migraatiota lukuun ottamatta monipuolisimmat signaalinkäsittelymahdollisuudet. Reflex2DQuick sisältää monipuolisia tulkintamahdollisuuksia, mutta ilmaisversion tulostusmahdollisuudet ovat rajoitetumpia. SeiSee on ehkä helppokäyttöisin, jolla voi esimerkiksi tarkistaa nopeasti suurista havaintoaineistoista mielenkiintoisia yksityiskohtia. Käytännön sovelluksista riippuen kannattaa myös perehtyä SeisVU- ja OpendTect-ohjelmien erityisominaisuuksiin.

ArjunGUI Aika-alueen sähkömagneettisten mittausten 2D-mallinnus- ja tulkintaohjelma

ArjunGUI Aika-alueen sähkömagneettisten mittausten 2D-mallinnus- ja tulkintaohjelma GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi Arkistoraportti 17.12.2014 115/2014 ArjunGUI Aika-alueen sähkömagneettisten mittausten 2D-mallinnus- ja tulkintaohjelma Markku Pirttijärvi 1 ja

Lisätiedot

POHJOIS KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma

POHJOIS KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma POHJOIS KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Markus Törrönen SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNTIJÄRJESTELMÄN TUTKIMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO SEKÄ SOVELTUVUUS OPETUSKÄYTTÖÖN Opinnäytetyö Kesäkuu 2009

Lisätiedot

XXIII GEOFYSIIKAN PÄIVÄT

XXIII GEOFYSIIKAN PÄIVÄT GEOFYSIIKAN SEURA GEOPHYSICAL SOCIETY OF FINLAND XXIII GEOFYSIIKAN PÄIVÄT Oulussa 23.-24.05.2007 Toimittaneet Kari Kaila ja Toivo Korja OULU 2007 Oulun yliopistopaino Oulu 2007 ISSN 0358-2981 2 ALKUSANAT

Lisätiedot

Debian GNU/Linux 2.1 asennusohje SPARC

Debian GNU/Linux 2.1 asennusohje SPARC Debian GNU/Linux 2.1 asennusohje SPARC Bruce Perens Sven Rudolph Igor Grobman James Treacy Adam Di Carlo Suomentanut Tapio Lehtonen Suomentanut Antti-Juhani Kaijanaho

Lisätiedot

TeleWell TW-EA510. ADSL-modeemi & palomuuri & WLAN-tukiasema (802.11b+g) Ohjekirja

TeleWell TW-EA510. ADSL-modeemi & palomuuri & WLAN-tukiasema (802.11b+g) Ohjekirja TeleWell TW-EA510 ADSL-modeemi & palomuuri & WLAN-tukiasema (802.11b+g) Ohjekirja English user s Manual from page 32 CE TW-EA510 Elisa ADSL Premium...26 IP-osoitteet...25 Kuinka muutan laitteen asetuksia...21

Lisätiedot

JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ

JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ Turo Virkki JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 24.5.2007 Tekijä(t) Turo Virkki Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos R KIELEN PERUSTEET Lukijalle Tavoitteet Tämä kirja esittelee R-kielen perusteet ja muutamia ohjelmointiin liittyviä

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 12/2002. Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut

FITS-julkaisuja 12/2002. Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut FITS-julkaisuja 12/2002 Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut FITS-julkaisuja 12/2002 Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut ISBN 951-723-772-3 FITS-julkaisuja Helsinki 2002 Julkaisija

Lisätiedot

Debian GNU/Linux 2.2 asennusohje PowerPC

Debian GNU/Linux 2.2 asennusohje PowerPC Debian GNU/Linux 2.2 asennusohje PowerPC Bruce Perens Sven Rudolph Igor Grobman James Treacy Adam Di Carlo Suomentanut Tapio Lehtonen Suomentanut Antti Juhani Kaijanaho

Lisätiedot

TeleWell TW-EA210 ADSL-modeemi & Kytkin & Palomuuri & VoIP Ohjekirja

TeleWell TW-EA210 ADSL-modeemi & Kytkin & Palomuuri & VoIP Ohjekirja TeleWell TW-EA210 ADSL-modeemi & Kytkin & Palomuuri & VoIP Ohjekirja English user s Manual from page 61 CE Elisa ADSL Premium...28 IP-osoitteet...27 ISP...22 Kuinka muutan laitteen asetuksia...23 Laitteen

Lisätiedot

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Pekka Wikström Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Insinöörityö 13.4.2010 Ohjaaja: yrittäjä Pertti

Lisätiedot

Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön

Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön OULUN YLIOPISTON MAANTIETEEN LAITOKSEN OPETUSMONISTE NO. 42 Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön Harri Antikainen & Piia Kortsalo Oulu 2012 2 Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön Tekijät ja taitto:

Lisätiedot

Tuomas-Matti Soikkeli. NoSQL-tietokannat: perusominaisuudet ja luokittelu

Tuomas-Matti Soikkeli. NoSQL-tietokannat: perusominaisuudet ja luokittelu Tuomas-Matti Soikkeli NoSQL-tietokannat: perusominaisuudet ja luokittelu JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITITTELYTIETEIDEN LAITOS 2015 TIIVISTELMÄ Soikkeli, Tuomas-Matti Kandidaatintutkielma Jyväskylä:

Lisätiedot

SUOMALAISIA SOVELLUKSIA Pikaopas Getting started SD InnoWorks www.innoworks.fi tuki@innoworks.fi Kimmo Liukkonen Software Specialist p. +358 40 933 2510 Sisällysluettelo Table of contents Uuden profiilin

Lisätiedot

Tavarakuljetusten seuranta TASKU

Tavarakuljetusten seuranta TASKU ESPOO 2002 TUTKIMUSRAPORTTI RTE 4059/02 Tavarakuljetusten seuranta TASKU Jani Granqvist, VTT/RTE Antti Permala, VTT/RTE Johan Scholliers, VTT/TUO Harri Rauhamäki, TTKK/LIKU Juha Laakso, SCC Viatek Mika

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FIN. Code: 566005fin

KÄYTTÖOPAS FIN. Code: 566005fin KÄYTTÖOPAS d-copia3500mf/4500mf/5500mf FIN Code: 566005fin JULKAISIJA: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Published : 2011-03-11 License : None. Johdanto 1. Stellarium

Published : 2011-03-11 License : None. Johdanto 1. Stellarium STELLARIUM 1 Published : 2011-03-11 License : None Johdanto 1. Stellarium 2 1. STELLARIUM Stellarium on ilmainen avoimen lähdekoodin planetaario-ohjelma. Se on saatavilla Windowsiin, Linuxiin ja Mac OS

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D KÄYTTÖOPAS TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Johdanto Kiitos TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on

Lisätiedot

INFORS 1/2000. - Virkaanastujaisia - Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti

INFORS 1/2000. - Virkaanastujaisia - Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti INFORS Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti 1/2000 - Virkaanastujaisia - 2 F S R FORS Suomen Operaatiotutkimusseura ry Finnish Operations Research Society Suomen Operaatiotutkimusseura ry:n jäsenlehti

Lisätiedot

Nokia Oyj, valvojana DI Hannu Vuolle

Nokia Oyj, valvojana DI Hannu Vuolle TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Ohjelmistotekniikka Tutkintotyö M-TEST-JÄRJESTELMÄ MATKAPUHELIMEN MULTIMEDIAN KÄYTTÖTAPAUSTESTAUKSESSA Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2006

Lisätiedot

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and accessories

Lisätiedot

Katsaus äänen pakkaus- ja siirtotapoihin radioohjelmien tuotannossa ja jakelussa

Katsaus äänen pakkaus- ja siirtotapoihin radioohjelmien tuotannossa ja jakelussa Yleisradio Oy Radio Suomi - Advanced Multimedia Center Kalevi Virtanen Katsaus äänen pakkaus- ja siirtotapoihin radioohjelmien tuotannossa ja jakelussa Raportti on syntynyt kouluttautumisloman turvin Porissa

Lisätiedot

Erilaisten avoimen lähdekoodin (open source) ja hyviksi havaittujen ilmaisten ohjelmien esittely

Erilaisten avoimen lähdekoodin (open source) ja hyviksi havaittujen ilmaisten ohjelmien esittely 01 Erilaisten avoimen lähdekoodin (open source) ja hyviksi havaittujen ilmaisten ohjelmien esittely Ja hieman eri ohjelmiin liittyvästä nettiturvallisuudesta. Jottet joudu vaarallisille haittaohjelmasivustoille:

Lisätiedot

Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi

Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi Etelä-Suomen yksikkö 12/2011 30.3.2011 Espoo Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 30.3.2011 Tekijät

Lisätiedot

32FLTR160V. colour television betjeningsvejledning väri - tv. owner s manual lcd tv med fjernbetjening käyttöohje

32FLTR160V. colour television betjeningsvejledning väri - tv. owner s manual lcd tv med fjernbetjening käyttöohje 32FLTR160V colour television betjeningsvejledning väri - tv owner s manual lcd tv med fjernbetjening käyttöohje Contents Safety Precautions... 1 Accessories included... 3 Environmental Information... 3

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 ANNUAL REPORT 2009

VUOSIKERTOMUS 2009 ANNUAL REPORT 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 GEODEETTINEN LAITOS GEODETISKA INSTITUTET ANNUAL REPORT 2009 Sisällysluettelo Geodeettinen laitos on geodesian ja paikkatietoalan asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Se tekee paikkatietoalan

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 22/2003. Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi

FITS-julkaisuja 22/2003. Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi FITS-julkaisuja 22/2003 Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi FITS-julkaisuja 22/2003 Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja

Lisätiedot

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence ja sen tuomat uudistukset

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence ja sen tuomat uudistukset Lauri Luoma Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence ja sen tuomat uudistukset Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietoverkot Insinöörityö 16.12.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOSEURAN VUOSIKIRJA 2013 2014 ÅRSBOK FÖR STATISTISKA SAMFUNDET I FINLAND 2013 2014

SUOMEN TILASTOSEURAN VUOSIKIRJA 2013 2014 ÅRSBOK FÖR STATISTISKA SAMFUNDET I FINLAND 2013 2014 SUOMEN TILASTOSEURAN VUOSIKIRJA 2013 2014 ÅRSBOK FÖR STATISTISKA SAMFUNDET I FINLAND 2013 2014 THE YEARBOOK OF THE FINNISH STATISTICAL SOCIETY 2013 2014 2014 SISÄLLYSLUETTELO ESIMIEHEN PALSTA.... 3 SIHTEERIN

Lisätiedot