MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS"

Transkriptio

1 MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Teija Mäkelä Opinnäytetyö Toukokuu 2004

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) MÄKELÄ, Teija Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 56 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli SUOMI Työn nimi Salainen saakka MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Koulutusohjelma Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Työn ohjaaja NIKMO, Auli Toimeksiantaja(t) Noormarkun kerho Tiivistelmä Työn tavoitteena on ollut rakentaa toimiva uusi tuote yksityisen palveluyrityksen käyttöön. Monien ideoiden joukosta toteutettiin meksikolainen illanvietto, koska sille oli selkeää tarvetta asiakaskunnassa. Tuotteistuksen tarkoituksena on kehittää yrityksen liiketoimintaa entistä laadukkaammaksi ja yhdenmukaisemmaksi sen olemassa olevien vahvuuksien pohjalta. Apuna tässä selvitystyössä olen hyödyntänyt SWOT-analyysin pohjalta tehtyä kyselyä. SWOT-analyysiä menetelmänä hyödynnetään yleisesti erilaisten suunnittelu- ja kehittämisohjelmien alkuvaiheessa. Meksikolaisen illanvieton suunnittelu toteutettiin yhteistyössä asiakkaan kanssa. Laadittujen selkeiden työohjeiden ja vahvan tiimityön avulla illanvietto onnistui menestyksellisesti. Meksikolainen illanvietto on esimerkki huolella suunnitellusta palvelutuotteesta. Suunnitteluvaiheen aikana syntyneiden dokumenttien avulla tuote on toteutettavissa yhä uudelleen. Tällä tavoin rakennetuista palvelutuotteista on mahdollista rakentaa yritykseen omaperäinen, ei kopioitavissa oleva palvelutuotteisto, joka tulevaisuudessa voi olla yrityksen eräs menestystekijöistä. Avainsanat (asiasanat) Tuote markkinoinnin kilpailukeinona, palvelujen tuottaminen, ihmisten johtaminen, SWOT analyysi Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) MÄKELÄ, Teija Type of Publication Bachelor s thesis Pages 56 Confidential Language Finnish Title Until PLANNING AND IMPLEMENTING THE EVENT MEXICAN EVENING Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutor NIKMO, Auli Assigned by Noormarkku Club House Abstract The purpose of this thesis was to create a new functional service product for a private catering service. From among many ideas the event Mexican evening was chosen as there was the need among customers at the moment. The purpose of the product development is to develop the quality and congruence of the business on a basis of the company s own strengths. In this project the SWOT analysis was first used. This analysis is commonly used at the early stages of different kinds of design and development programs. The event Mexican evening was designed together with the client. By the help of well-planned directions and strong teamworking the event was carried out successfully. The event Mexican evening is a good example of a well-planned product. Whit the documents made in the planning phase the product can carried out again. These kind of service products can offer a unique range of the service products which can be one of the success factors of the company in the future. Keywords Product as a competitive weapon, serviceproduction, leadership, SWOT analysis Miscellaneou

4 0 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO SWOT ANALYYSI ARVIOINTIMENETELMÄNÄ STRATEGIAN LAADINTA JOHTAMISMALLIT APUNA YRITYKSEN TUOTANTOA KEHITETTÄESSÄ MARKKINOINTI Mielikuvat ja markkinointi Tarinat ja markkinointi Brandi TUOTTEISTUS Trendikkäät te lat houkuttelevat asiakkaita Meksikolainen tapa- ja ruokakulttuuri Te lan suunnittelu ja toteutus Oppiva asiakassuhde pidentää asiakkuuden elinkaarta POHDINTA...28 LÄHTEET...31 LIITTEET...34 Liite 1. Meksikolaisen illan ruokalista Liite 2. Illan ruokaohjeet Liite 3. Illanvietosta saatua palautetta paikallislehdessä Liite 4. Kuvia illanvietosta Liite 5. Kirje Jonkan kartanosta Liite 6. Esimerkki palvelutuotesuunnitelman kokoamisesta Liite 7. Esimerkki palvelutuotesuunnitelman kokoamisesta Liite 8. Esimerkki palvelutuotesuunnitelman kokoamisesta Liite 10. Esimerkki palvelutuotteen kokoamisesta Liite 11. Koosteet kartanon vanhoista menuista Liite 12. Laskentaa katekertoimen avulla Liite 13. Esimerkki Aterix- ohjelman tarjoamista laskennallisista mahdollisuuksista Liite 14. Esimerkki ruokalistasuunnittelusta kevät ja kesäkauteen... 51

5 1 KUVIOT Kuvio 1. Prosessijohtamisen perusajatus..12 Kuvio 2. Laatujohtamisen perusajatus 12

6 2 1 JOHDANTO Menestyvät yritykset ovat joka solullaan sitoutuneet tekemään aina vain paremmin ja joskus jopa aivan uusilla tavoilla. Yrityksen sisältä täytyy löytyä se intohimo, jolla kyseenalaistetaan nykyiset toiminnot, siitäkin huolimatta, että kaikki menisi hyvin. (Aaltonen, Wilenius, 2002, 77.) Palveluyrityksen tulevaisuuden haasteena ovat entistä valveutuneemmat asiakkaat. Alan kilpailun kovetessa on asiakkaiden kasvaneisiin tarpeisiin ja toiveisiin vastaaminen yhä haastavampaa. Kannattavalta palveluyritykseltä vaaditaan enemmän joustavuutta ja nopeutta muuntautua kysynnän mukaan. Alan muoti-ilmiöiden seuraaminen, jatkuva asiakaspalautteen kerääminen sekä kilpailevien yritysten toiminnan seuraaminen ovat tärkeää informaatiota oman liiketoiminnan kehittämistä varten. Menestyvä liiketoiminta on omien vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkakuvien tiedostamista ja niiden hyödyntämistä liiketoimintaa suunniteltaessa. Tämän toteutukseen tarvitaan yrityksen sisällä vahvaa yhteistyötä, avointa viestintäkulttuuria ja todellista halua innovatiivisuuden hyödyntämiseen. Tämän opinnäytetyön aikana toteutetaan elämyksellinen asiakastilaisuus, meksikolainen illanvietto. Tapahtumapaikkana on Noormarkun kerho, joka edustaa vuosisadan alun perinteisiä klubirakennuksia. Toimipisteen ydinliiketoiminnot koostuvat henkilöstölounaasta ja tilauksesta toteutettavasta juhlapalvelusta. Asiakaspaikkoja kerholla on 150 ja vuositasolla talo palvelee lähes 8000 asiakasta. Toimitilan palvelut palasivat takaisin yrityksen oman henkilökunnan hoidettavaksi silloiselta Amica -

7 3 ketjuravintolalta syksyllä Noormarkun kerho on oma työpaikkani, jossa työskentelen ainoana vakituisena, keittiön emäntänä, vastaten ruokatuotannon toteutuksesta sekä asiakastilojen siisteydestä. Tilojen myynnistä ja markkinoinnista vastaa esimieheni, pääemäntä. Erityiseksi toimipisteen tekee sen sijainti osana yksityistä, historiallisestikin huomattavaa ruukki- ja kartanomiljöötä. Kartanoalueella on viisi eri tyylistä rakennusta, jotka palvelevat vain rajoitettua yksityistä asiakaskuntaa. Taloissa työskentelee kuusi vakituista talousalan moniosaajaa, jotka asiakastilaisuuksien mukaan kiertävät taloissa, myös kerholla, huolehtien sekä tilaisuuksien toteutuksesta että talojen siisteydestä. Meksikolaisen illanvieton järjestäminen on esimerkki uuden palvelutuotteen rakentamisesta yritykseen. Tuotteistuksen tarve on syntynyt tarpeesta tasoittaa kausiluonteista toimintaa sekä paineesta tehostaa ja uudistaa nykyistä toimintatapaa. Tällä hetkellä jokainen tilauspalvelutuote suunnitellaan ja hinnoitellaan erikseen asiakkaan toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Tilauksesta rakennetaan pääasiassa suuria perhejuhlia kesän ollessa yritykselle luon-teista sesonkiaikaa. Tapa toimia on hyvin asiakaslähtöistä, mutta ei kovinkaan tuloksellista. Sesongin aikana työt kerääntyvät, työntekijät kuormittuvat ja johdonmukaisten toimintatapojen puuttuessa työnhallinta on vaikeaa. Tilannetta vaikeuttaa osaltaan työnkuvien ja vastuiden epäselvyydet sekä byrokraattinen johtamismalli. Yrityksessä menestystä voidaan saavuttaa vain, jos toiminnan perustuksen kulmakivet ovat kohdallaan. Näitä ovat asiakkaat, tuotteet ja palvelut, niiden saatavuus, hinta, tapa toimia sekä yrityskuva eli imago. Kasvava liiketoiminta tarvitsee taakseen selkeää markkinointityötä ja oman tuotteiston, jonka mukaan tuotanto voi toteuttaa tasalaatuista ja laadukasta palvelu. Tämä toiminnansuunnittelu ja -toteutus vaatii sekä ihmisten, laadun että liiketoiminnan johtamista. Näitä liiketoiminnan perusasioita hyödyntäen olen toteuttanut myös meksikolaisen illanvieton suunnittelun ja toteutuksen.

8 4 Tuottavuuden kasvu tulevaisuudessa perustuu monipuoliseen informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttöön yhdistettynä älykkäämpiin työ- ja johtamistapoihin. Se tarkoittaa sellaisen koko henkilöstön läpäisevän organisaation rakentamista, joka pystyy tuottamaan jatkuvasti uusia näkemyksiä tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. ( Aaltonen, Wilenius 2002, 55.) Tavoitteeseeni pyrin määrittelemällä SWOT-analyysin avulla nykytilannetta. Nykyisiä vahvuuksia hyödyntäen ja heikkouksia eliminoiden on mahdollista rakentaa kannattava palvelutuotteisto, jota tukee niin yrityksen tapa toimia kuin sen imagotavoitekin. Toteutettavan asiakastilaisuuden avulla syntyy uusi, yhä uudelleen koettavissa oleva palvelutuote rationaalisesti, taloudellisesti ja hyvää laatua unohtamatta. Työlleni oli selkeä tarve asiakaskunnassa. Tilaustiedustelua tehdyt asiakasryhmä halusi uusia ideoita illanviettonsa toteutukseen, joten ehdotin heille illanviettoa meksikolaisittain. Teemajuhlaksi rakennettu ilta on uusi tapa hyödyntää olemassa olevia tiloja. 2 SWOT ANALYYSI ARVIOINTIMENETELMÄNÄ SWOT-analyysi (S = strenghts, W = weaknesses, O = opportunities, T = threats) on menetelmä, jonka tuloksia hyödynnetään jonkin asian, yleensä suunnittelualueen tai suunnittelutehtävän, ongelmien tunnistamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Analyysin avulla kootaan paperille nykyisiä vahvuuksia, heikkouksia sekä tulevaisuuden uhkia ja mahdollisuuksia. Lopputuloksista voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, mitä asioita on parannettava ja mitkä asiat toimivat sellaisenaan. Varsinaisen analyysin toteutin lähestymällä kirjeitse seitsemää yrityksen asiantuntijaa, joilla katsoin olevan riittävää tietoa tai näkemystä asioiden nykyisestä tilasta. Ryhmä koostui sekä johtoryhmästä, että työntekijöistä. Analyysiin vastaaminen oli täysin vapaaehtoista ja ehdottoman luotta-muksellista. Tiedustelut lähetettiin kirjeitse sisäisessä postissa. Jokaiseen kirjeeseen liitin

9 5 kyselylomakkeen lisäksi maksetun palautuskirjekuoren vastaamisen helpottamiseksi. Palautetta oli lisäksi mahdollisuus lähettää sähköisesti. Tuloksena tiedusteluuni sain vastaukseksi kolme hyvin kattavaa palautetta, sekä myöhemmin yhden henkilökohtaisen yhteydenoton, jossa kommentoitiin asioita analyysin pohjalta. Tulos oli mielestäni keskinkertainen, sillä vaikka yrityksessä on keskusteluissa yleisesti ollut esillä toiminnan uudistaminen ja kehittäminen, ei niiden pohjalta vielä käytännön tasolla toimita. Saadut neljä vastausta vahvistivat omaa analyysiäni nykyisestä toiminnasta ja niiden pohjalta olen laatinut seuraavan yhteenvedon toiminnan vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista. Esille nousseiden tulosten avulla on mahdollista selvittää tulevia kehitystarpeita ja toiminnan suuntaa. Analyysissä esille nousseet yrityksen nykyiset vahvuudet: upea kartanokokonaisuus välittömässä läheisyydessä tilat ja luonto ympärillä sitoutunut henkilökunta kartanon oma ruokaperinne oma tarinahistoria olemassa yrityksen arvostettu asema yhteiskunnassa, vahvat perinteet hyvä perustuote eli hyvä ruoka klassinen palvelutyyli salaperäisyys Vahvuuksien hyödyntäminen vaatii johdonmukaista strategista johtamista. Vahvuuksiin pohjautuva tuotteistus on tapa, josta tulevaa liike-toimintaa on hyvä lähteä kehittämään. Esille nousseet asiat antavat arvokasta informaatiota liiketoiminnan johtamiselle. Olemassa olevat vahvuudet pitää markkinointiprosessin avulla kehittää kannattaviksi tuotteiksi ja niille on luotava tehokkaat tuotantoprosessit. On määriteltävä mitä myydään, kenelle ja miten. Miten asiakas yrityksen tuotteen saavuttaa ja mitä imagoa yrityksen tuotteilla halutaan viestittää asiakkaille.

10 6 Analyysissä esille nousseet yrityksen nykyiset heikkoudet: liian suppea nykyinen asiakaskunta tilojen korkeat käyttökustannukset toiminnan kannattamattomuus työn kausiluonteisuus vanhat työtavat työn organisointi ja suunnittelu puutteellista sisäinen viestintä heikkoa henkilöstön kehittäminen heikkoa tai puuttuu kokonaan Yrityksen heikkoudet määrittelevät yrityksen liiketoiminnan kehittämisen kohteita. Tulevien tuotteiden pitää olla asiakkaan kokemina ylivertaisia, jotta asiakas valitsisi ne kilpailevien tuotteiden tai palvelujen joukosta. Liiketoiminnan kannattavuuden ratkaisevat tapa tuottaa palveluja ja niiden markkinointi. Tähän päästäkseen pitää yritykseen rakentaa tehokas tapa toimia ja tuottaa palveluja. Yrityksen joka tasolla pitää olla selkeää se, millä tavoin tehdään, kenelle tehdään ja mitä kustannuksia palveluprosessista syntyy. Se, mitä yritys haluaa olla jatkossa ja mitkä ovat yrityksen pitkän aikavälin tavoitteet, linjaavat suunnan pidemmälle tulevaisuuteen. Nykyisellään toimintaa ohjaa asiakas, joka sanelee ehdot tilatessaan yrityksen palveluita. Hänen toiveensa ja tarpeensa säätelevät sekä yrityksen toimintaa, että myös sesonkien vaihtelua. Jokainen haluaa palveluilta oman yksilöllisen leimansa. Tämä vaikeuttaa niin työnorganisointia kuin suunnitelmallista toimintaa, sillä jokainen tilaus hoidetaan yksilöllisesti. Työ on pitkälti sidottu perinteisiin toimintamalleihin, sillä 150 vuotta kartanokulttuuria painaa osittain leimansa toimipisteen toimintaan vielä tänäkin päivänä. Oma historia mainitaan tuloksissa sekä vahvuutena että heikkoutena. Liiketoimintaa kehitettäessä ja tuotteistusta suunniteltaessa on määriteltävä, ne asiat mitkä yritys haluaa säilyttää tuotannon osana. Yrityksen haasteena on työn-organisointi ja - suunnittelu. Tavoitetta on myös sellaisen sisäisen avoimen yrityskulttuurin

11 7 luomisessa, joka luo otolliset olosuhteet henkilöstön omakohtaiselle motivoitumiselle. Analyysissä esille nousseet tulevaisuuden mahdollisuudet: asiakaspalvelu- ja laatujärjestelmän rakentaminen omien vahvuuksien mukaan, heikkoudet eliminoiden (liiketoimintaketjun uudistaminen) markkinointi (uusi ydinprosessi) tuotteistaminen asiakassegmenttien määrittely ja siirtyminen ulkoisille markkinoille keskittyminen ydinosaamiseen verkottuminen historian ja perinteiden tuotteistaminen osaksi palveluja sisäisen ja ulkoisen viestinnän tehostaminen Kuvatut mahdollisuudet viestivät halusta kehittää liiketoimintaa. Sisäisiä ideoita löytyy, mutta niitä pitää myös osata lukea ja kuunnella. Ne ovat samalla välineitä, joilla eliminoida heikkouksia. Yritys ei pysty luomaan ja ylläpitämään voittoisaa imagoa, jos sen tuotteet tai toiminta eivät käytännössä vastaa mielikuvaviestintää. Siirtyminen ulkoisille markkinoille vaatii asiakaspalveluprosessin uudistamista ja tuotannon tehostamista, sillä onhan yrityksen liiketaloudellisena päämääränä kannattavuus. Kokonaisvaltaisen markkinoinnin työvälineet löytyvät vanhasta tarinahistoriasta, henkilökunnan ja asiakkaiden mukana kulkevasta hiljaisesta tiedosta ja ainutlaatuisesta kartanomiljööstä. On yrityksen arvojen mukaista, että laadusta ei tingitä missään vaiheessa, onhan se osa imagoa. Laatu on kuitenkin monitahoinen käsite ja hyvä laatu voidaan saavuttaa monella tavoin. Tärkeää on, että siihen sitoutuu aidosti koko organisaatio. Analyysissä esille nousseet tulevaisuuden uhkakuvat: keskitytään epäolennaisiin tehtäviin ydinpalvelujen sijaan unohdetaan, että kehitys on jatkuva prosessi kilpailijat toimitilojen rakenteiden herkkyys

12 8 edetään markkinoille puolivalmiilla tuotteella tai palveluprosessilla henkilöstön ammattitaitoa ei kehitetä työn vaatimusten mukaan ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoiminen vaikeaa tilapäisiin töihin toiminnanorganisointi liian kallis projekti yritykselle Tulevaisuuden uhat voidaan ennakoida keskittymällä ydinosaamisen suunnitteluun. Yrityksen pitää löytää liiketoiminnalleen omat erikois-vahvuutensa, jotka eivät ole kopioitavissa. Tunteet ja elämykset esittävät yhä suurempaa roolia palveluissa. Tilalle on nousemassa elämysten tuotantoon perustuva tarinayhteiskunta, joka uudella tavalla puhuttelee asiakasta. (Aaltonen, Wilenius 2002,57.) Ilari Tapio määrittelee Satakunnan Kansan artikkelissaan, että alueen matkailuhankkeissa on katteettomia odotuksia. Hänen mielestään Sata-kunnasta ei ole merkittäväksi matkailumaakunnaksi. Pori Jazzin, Yyterin ja vanhan Rauman lisäksi Tampereen ja meren välissä ei ole yhtään sellaista vetonaulaa, joka imuroisi kohteisiin massoiksi luokiteltavia kävijämääriä (Tapio 2003.) Tämän mukaan kysyntää uudelle omaperäiselle tuotekokonaisuudelle on. Kyseessä olevalla yrityksellä saattaisi olla mahdollisuuksia täydentää osaltaan tätä tyhjiötä ja luoda kartanoromantiikallaan uusi matkakohde alueelle. Vaikka tarkoituksena ei olisikaan tavoitella kovin suurta kävijämäärää voisi vanhan ruukkialueen vetovoimaisuutta ja kartanoromantiikkaa hyödyntää raottamalla salaperäisyyden kulissia tarjoamalla opastettuja kierroksia kartanoalueella, tarinoita arkeen, juhlaan ja vapaa-aikaan. 3 STRATEGIAN LAADINTA Ylivertaisuuden löytämiseksi on yrityksessä löydettävä ja kehitettävä sellainen tuoteperhe, jota muilla ei ole, mutta jota asiakaskenttä kipeästi tarvitsee. (Lipiäinen 2000, 42).

13 9 Tuotekehityksen käynnistäminen on yrityksen menestyksen ja kannattavuuden kannalta hyvin oleellista. On huomattava milloin on tarvetta tehdä muutoksia ja sopeutua muuttuvaan toimintaympäristöön. (Aaltonen, Wilenius 2002, 74.) Tuotekehityksen pitää olla jatkuvaa, jotta yritys säilyttäisi kilpailuetunsa. Tämän kehityksen rinnalle tulee luoda innovatiivisuutta ja avointa viestintää, sekä koulutusta tukeva yrityskulttuuri, joka osaltaan auttaa ihmisiä kehittymään työn tuomien uusien vaatimusten mukana. Näiden asioiden toteutuminen on mahdollista vain, jos koko asiakaspalveluprosessi sitoutuu kehitykseen. Muutos tuo esiin kysymyksiä. Mitä yrityksen juhlapalvelutyöllä on tarkoitus tavoitella? Mitä yritys on muutaman vuoden päästä? Miten ja kuka kehitystä vie eteenpäin? Mitä ammatillista osaamista tarvitaan, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa? Näihin strategisiin kysymyksiin pitää johdon tehdä selkeät linjaukset, jotta tuotteistuksesta ja toiminnan kehittämisestä voidaan tai kannattaa ylipäätään edes aidosti puhua. Ilman yhteistä selkeää kuvaa yrityksen tulevasta toiminnasta on vaikea kuvitella, että asiakaspalveluprosessin kaikki osa-alueet pystyisivät täy-delliseen yhteistyöhön tai että toiminta näyttäsi johdonmukaiselta myös asiakkaan silmissä. Yhteisten pelisääntöjen luominen helpottaa myös liiketoiminnan muutosvaiheen raskaita päätöksiä. On selvää, että perinteisistä, paljon kustannuksia aiheuttavista työtavoista on päästävä eroon. Siirtyminen yksityisasiakkaan palvelusta kannattavaan tulospainotteiseen liiketoimintaan vaatii tottumista bisnesajatteluun sekä työnjohdolta että työntekijöiltä. Noormarkun kerholla on hyvä maine palvelujentuottajana. Liiketoiminta tarvitsee kuitenkin tuekseen uudet, selkeät toimintamallit ollakseen tehokasta ja kannattavaa. Nykyinen henkilökohtainen asiakaspalvelu on yksinkertaisesti liian kallista, vie liikaa aikaa ja kuluttaa henkilöstöä. Markkinointiin pitää saada lisää ammattitaitoa ja työntekijöiden osaamisesta pitää löytää erikoisalueet, jotka keskitetään oikeisiin ja tehokkaisiin katteellisiin työtehtäviin. Henkilöstön monitaitoisuudesta on hyötynsä pienessä yrityksessä, mutta se johtaa helposti myös laadun epätasaisuuteen, jos toimintaa ei ohjata yhtenäisillä toi-

14 10 mintatavoilla ja ohjeistuksilla. Jo kannattavuuden vuoksi ei ole loogista kierrättää kokkia tai tarjoilijaa siivoustehtävissä niin, että hänen pääasialliseen työhönsä ei enää riitä voimavaroja. Tällaisiin ongelmiin tulee etsiä ratkaisuja työajanhallinnan avulla, tarkennetuilla työnkuvilla ja mahdollisesti ulkois-tamalla osa työtehtävistä. Liiketoiminnansuuntaa kehiteltäessä on hyväksi verrata omaa toimintatapaa kilpaileviin yrityksiin. Tämän avulla voidaan määritellä mitä lisäosaamista yritys tarvitsee menestyäkseen alan kilpailussa. (Karlöf, Lundgren & Edenfelt-Froment 2003, ) Yrityksen tuotantoprosessin pitää olla joustava ja kyetä uusiutumaan. Asiakkaat määräävät viimekädessä yrityksen menestymisen. Työntehostaminen ei saisi tarkoittaa, että jotain palvelusta jäisi pois. Asiat on vain tehtävä uudella tehokkaammalla tavalla ja tarjota ne asiakkaalle entistä parempina. Tähän tarvitaan uutta ammatillista osaamista että uutta tapaa ajatella niin johdolta kuin henkilökunnaltakin. Kilpailuedun säilymiseksi on otettava uudella tavalla huomioon. (Jylhä, Paasio & Strömmer 1997, 80.) 1. Tuotteen ja kohderyhmän mieltymysten yhteensovittaminen 2. Kustannustehokkuus takaa tulorahoituksen 3. Jakeluketjun ja logistiikan hallinta 4. Kohderyhmän kielen ja mielen hallinta markkinointiviestinnässä Uusiutuminen on avainsana muutoksenjohtamisessa. Ammatillisen osaamisen lisääminen lisää joustavuutta pienessä yrityksessä. Yhdessä oppiminen voi olla tie avoimempaan sisäiseen yrityskulttuuriin. Kyky tunnistaa ympäristönsä keskeiset muutostekijät ja vastata niihin nopeasti on tulevaisuuden ratkaiseva tekijä. Kun ydintehtävät on yrityksessä suunniteltu ja toteutettu huolella, lisää se myös yrityksen joustavuutta ja kykyä muuntautua asiakkaan tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Joustavaan toimintaan kuuluu osaltaan hierarkkisten organisaatioiden madaltaminen, yrityksen, henkilöstön, tuotteiden ja prosessien jatkuva kehittäminen. Mitä nopeammin yritys kykenee reagoimaan markkinoihin sen paremmat mahdollisuudet sillä on hyödyntää osaamistaan. (Jylhä, Paasio & Strömmer 1997, 85.)

15 11 Ennen tuotteistuksen aloittamista on tärkeää selvittää asiakaspiirin tarpeet ja toiveet, tutustua alueen mahdollisiin kilpaileviin yrityksiin niiden tuotteisiin ja toimintatapoihin. Tuotteiden kustannukset pitää minimoida ja tuotanto suunnitella niin, että hinta pystytään säilyttämään kilpailukykyisenä. On löydettävä sopivat tavarantoimittajat ja mahdollisesti verkotuttava yrityksen omia voimavaroja lisäävien yhteistyökumppaneiden kanssa. Markkinoinnin keskeisimmäksi teemaksi nousee, kuinka tuottaa asiakkaalle sellaista lisäarvoa, josta asiakas on valmis maksamaan yhä uudelleen. 4 JOHTAMISMALLIT APUNA YRITYKSEN TUOTANTOA KEHITETTÄESSÄ Jokainen yritys tarvitsee sekä tavoitteita että selkeät toimintatavat, joilla tavoitteiseen pyritään. Noormarkun kerhon kohdalla tämä tarkoittaa myynnin ja markkinoinnin kehittämistä. Meksikolaisen illanvieton toteutuksen yhteydessä olen joutunut vastaamaan tuotteistuksen peruskysymyksiin eli siihen mitä suunnitellaan, miten, kenelle ja millä tavoin palvelu toteutetaan. Keskeisimmäksi asiaksi tämänkin työn aikana nousee ihmisten johtaminen. Tuotannonjohtaminen on esimiestyötä, jossa vuorovaikutuksella on oleellinen osansa. Yhteistyön ollessa avointa ja työilmapiirin vuorovaikutukseen kannustavaa on yhteistyötä tiimissä helpompaa rakentaa ja työntekijät saada sitoutumaan yhdessä asetettuihin laatutavoitteisiin. Organisaation keskeinen tehtävä on huolehtia siitä, että sen ydinosaamisalue on riittävän kirkas ja samalla siitä, että sen osaaminen on parempaa, kuin muilla organisaatioilla. (Juuti, Vuorela 2002, 57.) Muutos määrittelee esimiestyön ihmisten valmentamiseksi. Johtami nen osoittaa toiminnalle suunnan ja mielen, esimies auttaa ihmisten voimavarojen esiin saamisessa. Jokainen tuntee työnsä paremmin, kuin muut, siksi kaikki olisi saatava mukaan työyhteisön kehittämiseen. Hyvä ilmapiiri näkyy myös työyhteisön tuloksissa. Uutta suunnitellessa on tärkeää saada mukaan eri osapuolten ajatuksia ja ideoita, jotta kaikki näkökulmat ja kriittiset pisteet saataisiin

16 12 kartoitetuksi Tämä takaa myös ihmisten kiinnostumisen ja sitou-tumisen uusiin toimintatapoihin. Samalla saadaan hyödynnettyä ihmisillä olemassa oleva tietotaito. Hiljaisen tiedon kartoittaminen on vahvinta sisäistä pääomaa yritykselle. Koulutuksen avulla on mahdollista kanavoida tämä tietotaito uuteen muotoonsa tukemaan uusia palveluja ja tuotteita. Hyvinvointi työssä lisää organisaation luovuutta ja hyvä ilmapiiri näkyy myös tuloksissa. Ihmisten johtamiseen ja kehittämiseen kannattaa siis panostaa. Jokainen haluaa menestyä työssään, myös esimies. Yhteinen selkeä tavoite ja avoin kommunikointi edistävät työyhteisön kehittymistä yhdessä. (emt. 2002, ) Käytännössä esimerkkiyrityksessä pitkät työsuhteet ovat sekä rasite, että rikkaus. Uudet asiat koetaan uhkana, vaikka toisaalta jokainen haluaisikin muutosta ja kehitystä työhönsä. Ihmiset pelkäävät jäävänsä nopean muu-toksen jalkoihin, koska eivät hallitse uusia asioita tai niitä tulee liian paljon kerralla opittavaksi. Toisaalta nämä pitkäaikaiset työntekijät pitävät sisällään hiljaisena tietona juuri sen kirjoittamattoman palvelunlaadun, jonka vuoksi asiakkaat yhä uudelleen saapuvat vuosittain. Työyhteisön sopimukset ja niistä kiinni pitäminen kasvattavat luottamuksen ilmapiiriä. Sopimukset ja niistä kiinnipitäminen auttavat hallitsemaan niin aikaa, kuin kustannuksiakin. Selkeät, dokumentoidut pelisäännöt viestivät vahvasta sisäisestä imagosta. Ne helpottavat työn organisointia ja toimintatapoja eri tilanteissa kuten rekrytoinnissa ja uusien työntekijöiden perehdyttämisessä tai mahdollisten reklamaatioiden käsittelyssä. Sopimukset luovat myös pohjan tasaiselle laadulle. On helpompaa toimia, jos yrityksessä on luotu viestintäkulttuuri, jossa ihmiset kykenevät sopimaan asioista ja jossa tehtyjä sopimuksia kunnioitetaan ja niiden mukaan toimitaan. Jos sovittuja asioita ei kyetä noudattamaan pitää niitä voida joustavasti päivittää. Sopimusrikkoja ei tarvitse sietää vaan ne otettava välittömästi avoimesti käsiteltäväksi. (Oikarinen, Kauppinen 2002, 57.) Palvelutuotanto on prosessienhallintaa. Prosessijohtaminen on tapa hahmottaa ja hallita yritystoimintaa. Kaikki tulokset syntyvät prosesseissa. Pro-

17 13 sessi on juuri niin kestävä tai laadukas, kuin on sen heikoin lenkki. Prosessijohtaminen keskittää huomion liiketoimintaprosessien tarkasteluun, analysointiin, laadun kustannusten ja läpimenoaikojen näkökulmasta. Kuvio 1. tiivistää toimintatavan perusluonteen. (Prosessijohtamisen perusajatus 2003.) KUVIO 1. Prosessijohtamisen perusajatus Prosessijohtaminen on nykyaikaisen laadunhallinnan keskeisin työkalu. Operatiivisella tasolla kyse on prosessien hallinnasta PDCA- vaiheiden, plan, do, select, act mukaisesti. Laatu vaatii johtamista. Laatujohtamisen määrittelemä kehittämiskaava määritä - analysoi - korjaa ehkäise, pakottaa tarkastelemaan kriittisesti askel askeleelta omaa toimintaa ja sen nykytilannetta. Laatujärjestelmä luo dokumentaatioiden muodossa toiminnan pelisäännöt, minimi tavoitteet. (Laatujohtamisen perusajatus 2003.)

18 14 KUVIO 2. Laatujärjestelmän perusajatus Johtamisstrategioiden rinnalle pitää yhtä keskeisenä tekijänä liittää strategisen markkinointiprosessin rakentaminen. Markkinoinnin strategista ydinprosessia voidaan kutsua myös uuden tuotteen markkinoinnin rakentamiseksi. Prosessi pitää sisällään ratkaisut siitä, mitä myydään, kenelle ja miten, millä markkinoilla yritys haluaa palvelujaan tarjota ja mitä mielikuvaa se tavoittelee. Tältä pohjalta määritellään tuotteet tai palvelut, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä.(äyväri 2000, ) Markkinointi voidaankin nähdä yhteensovittamisprosessina, jossa yrityksen voimavarat ja kyvykkyydet yhdistetään asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin siten, että molemmat saavuttavat tavoitteensa. (Äyväri 2000, 13.) Syntyneet dokumentit kuten ruokalistat, hinnastot, yhteistyöverkostot ja tuotekokonaisuudet toimivat myynnin tärkeinä perustyövälineinä. 5 MARKKINOINTI Markkinointi on liiketoimintaa, jossa pyritään kuluttajan tarpeiden tyydyttämiseen ja luomaan pysyviä asiakassuhteita. Markkinointiosaamiseen kuuluu strateginen suunnittelu, markkina- ja kuluttajatutkimus sekä keskeisten markkinointikeinojen käyttö ja niiden yhteen sovittaminen (tuote ja muotoilu, brandi, hinta, jakelu, markkinointiviestintä ja palvelu). Markkinointi käsittää asioita ja toimenpiteitä liikeidean suunnittelusta ja testauksesta aina asiakkaan jälkihoitoon. Markkinointi on sopeutettava yleiseen kysyntään, kilpailutilanteeseen, jakeluteihin ja tuotannontekijämarkkinoihin (työvoima, raakaaineet, puolivalmisteet ja komponentit, koneet ja laitteet). Suhtautuminen markkinointiin vaihtelee yrityksittäin.

19 15 Markkinointiin voidaan suhtautua tuotantosuuntaisesti, jolloin markkinoinnin tehtävänä on lähinnä tiedottaa asiakkaille mistä ja milloin tuotteita on saatavilla. Myyntisuuntaisesti, jolloin pyritään mahdollisimman suureen myyntiin markkinoinnin keskittyessä aggressiiviseen viestintään mainonnassa ja myyntityössä. Kysyntäsuuntaisesti, jolloin tuotteiden tai palvelujen kysyntä on tuotannon perusta. Asiakassuuntaisesti, jolloin palvelut ja tuotteet suunnitellaan erilaisten asiakasryhmien tarpeiden pohjalta. (Korkeamäki, Pulkkinen& Selinheimo 2000, ) Asiakassuhdemarkkinoinnilla pyritään tavoittelemaan pysyvää asiakassuhdetta, joissa kaikista osapuolista tulee yhteistyökumppaneita, joilla on yhteiset tavoitteet. Yhteistyön pohjana on ehdoton luottamus, täytetyt lupaukset, sekä asiakkaan että myyjän yhteiset edut. (emt.2000, ) Suhtautumistavasta riippumatta onnistuneen markkinoinnin, viestinnän ja tuloksellisen toiminnan perustana on aina ihmismielen ymmärtäminen. Rahat nimittäin eivät tule tuotteesta, vaan asiakkailta. (Rope1999, 21.) Opinnäytetyössäni keskityn rakentamaan tuotetta asiakkaan tarpeeseen. Asiakas voi olla mukana vaikuttamassa tuotteen lopputulokseen ja näin molempien osapuolten sitoutuminen asian työstämiseen on todennäköisesti korkealla. Ammattilaisena voimme ohjata asiakasta tarjoamalla hänelle informaatiota eri vaihtoehdoista koskien illan ohjelmajärjestelyjä, tarjoilun laadukkuutta ja laajuutta. Näiden asioiden hallinnalla on tarkoitus pitää syntyvät kustannukset kurissa. Tarjotessa vaihtoehtoja, jotka pystymme toteuttamaan hallitsemme niin työvoima kuin raaka-ainekulutkin. Samalla toteutamme asiakkaalle hinta-laatu -suhteeltaan tasapainoisen tuotteen. Näin molemmat osapuolet niin yritys kuin asiakaskin saavuttavat tavoitteensa. Arjen toimintatavat, luottamus, aito välittäminen ja asiakkaan todellisten tarpeiden tiedostaminen ovat myös pohja brandin rakentamiselle. Tämä siksi, et-

20 16 tä hienoimmatkaan visiot tai missiot eivät puhuttele asiakasta jos niiden pohjalla olevat arvot eivät toteudu asiakaspalvelussa. 5.1 Mielikuvat ja markkinointi Markkinoinnissa ja viestinnässä on aina kyse ihmismielen ymmärtämisestä ja ihmiseen vaikuttamisesta. Markkinoilla pärjäävätkin ne, jotka parhaiten tuntevat asiakasryhmänsä käyttäytymiseen ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät. (Pulkkinen 2003, 91.) Mielikuvilla pyritään vaikuttamaan asiakkaiden ostokäyttäytymiseen tietotasolla, jolloin yleensä vedotaan järkiperäisiin syihin ja faktoihin. Toisaalta kuluttajaan voidaan pyrkiä vaikuttamaan hänen arvomaailmansa tai asenteiden kautta, mikä hänelle on elämässä tärkeää, mitä hän arvostaa. Pulkkinen toteaa kirjassaan, että, kun arvot ohjaavat toimintaa, yrityksen persoonallisuudesta tulee vahva, mikä puolestaan rakentaa yhdenmukaista mielikuvaa ja hyvää mainetta. Asia voidaan hänen mielestään myös ilmaista päinvastoin: jos yrityksen kulttuuria tai arvoja ei johdeta yrityksestä välittyy asiakkaille hyvin sekainen mielikuva (emt 64.) Tunteet ovat kuitenkin se lopullinen voima, joka saa ihmisen toimimaan. Aikaisemmat kokemukset, ennakkoluulot, tavat ja tottumukset määrittelevät pitkälti tavan, mitä asiakas on valmis vastaanottamaan. Hyvä mielikuva vetoaa ja tarjoaa usein lisäarvoa olemassa olevalle perustalle ja vaikuttaa tulevaan ostopäätökseen. Toteutettava illanvietto eroaa niistä perinteisistä perhejuhlista tai kokoustilaisuuksista, joita yrityksessä pääosin tarjotaan. Sen tarkoituksena onkin välittää mielikuvaa siitä, että perinteisen palvelun lisäksi yrityksestä löytyy myös uutta ja yllätyksellistä osaamista. Asiakaskohderyhmänä ovat rohkeat henkilöt, joilla on uskallusta ottaa vastaan hieman rohkeampiakin ideoita, kyky kohdata tuntematonta ja toisaalta intohimo olla luomassa jotain uutta. Meksikolainen illanvietto järjestettiin paikkakun-

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Taustaa Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002 Laatutyön toteuttaminen koulutus Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet maa- ja metsätalousministeriö, marraskuu 2007 Visio Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa suomalaisen elintarvikeketjun

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria

Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria Kjy, ravintolapalveluverkoston tapaaminen 27.11.2008 tj. Tarja Alatalo Esityksen sisältö

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Elämänmittaisia muistoja ja ripaus taikaa. Arts & Crafts Restaurants Oy luo unelmiesi juhlan suunnittelusta toteutukseen vahvalla ammattitaidolla.

Elämänmittaisia muistoja ja ripaus taikaa. Arts & Crafts Restaurants Oy luo unelmiesi juhlan suunnittelusta toteutukseen vahvalla ammattitaidolla. Elämänmittaisia muistoja ja ripaus taikaa. Arts & Crafts Restaurants Oy luo unelmiesi juhlan suunnittelusta toteutukseen vahvalla ammattitaidolla. Häät, syntymäpäiväjuhlat, teemajuhlat, karonkat kerro

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Henna Nurminen Hankkeen esittely

Henna Nurminen Hankkeen esittely Henna Nurminen 1.4.2016 Hankkeen esittely Perustiedot Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten yhdessä toteuttama ESR-hanke Tiimi (paikkakunta): Projektipäällikkö Henna Nurminen (Rovaniemi) Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Varma olo omasta voinnista ja terveydestä, tietää minne hakeutua ja mitä tehdä jos ongelmia ilmenee

Varma olo omasta voinnista ja terveydestä, tietää minne hakeutua ja mitä tehdä jos ongelmia ilmenee DIGILOIKKA-YÖRUKKASN HDOUS DIGILOIKKA-RYHMÄN YÖOHJLMAKSI 29.1.2016 yörukkanen on kokoontunut 4 kertaa. yöskentelyyn ovat osallistuneet: Kari Nuuttila (kokoonkutsuja), Paula Luoma, Maria-Liisa Nurmi ja

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset

Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset Popinniemen Iskun historia Popinniemen Isku RY on perustettu vuonna 16.02.1960 Popinniemen Ponnistus erosi 1960 TUL:sta, jolloin ne jäsenet, jotka halusivat

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus 4Muskettisoturia-palvelut Sales Flow koulutus 4M-koulutus Koulutuksemme kehittää osanottajien ja heidän organisaatioittensa valmiuksia johtaa ja organisoida menestyksellisesti alansa toimintoja sekä hyödyntää

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00.

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00. Tuotantotalouden laitos HARJOITUSTYÖ Tuotantotalous 1 kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tutustua yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla

Lisätiedot

Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi

Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi Investoi EBW johtajuustaitoihin EBW työelämän tunneäly järjestelmä antaa johtajuuden voiman sinun käsiisi! Sinä tiedät, millaista johtajuustyyppiä

Lisätiedot