MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS"

Transkriptio

1 MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Teija Mäkelä Opinnäytetyö Toukokuu 2004

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) MÄKELÄ, Teija Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 56 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli SUOMI Työn nimi Salainen saakka MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Koulutusohjelma Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Työn ohjaaja NIKMO, Auli Toimeksiantaja(t) Noormarkun kerho Tiivistelmä Työn tavoitteena on ollut rakentaa toimiva uusi tuote yksityisen palveluyrityksen käyttöön. Monien ideoiden joukosta toteutettiin meksikolainen illanvietto, koska sille oli selkeää tarvetta asiakaskunnassa. Tuotteistuksen tarkoituksena on kehittää yrityksen liiketoimintaa entistä laadukkaammaksi ja yhdenmukaisemmaksi sen olemassa olevien vahvuuksien pohjalta. Apuna tässä selvitystyössä olen hyödyntänyt SWOT-analyysin pohjalta tehtyä kyselyä. SWOT-analyysiä menetelmänä hyödynnetään yleisesti erilaisten suunnittelu- ja kehittämisohjelmien alkuvaiheessa. Meksikolaisen illanvieton suunnittelu toteutettiin yhteistyössä asiakkaan kanssa. Laadittujen selkeiden työohjeiden ja vahvan tiimityön avulla illanvietto onnistui menestyksellisesti. Meksikolainen illanvietto on esimerkki huolella suunnitellusta palvelutuotteesta. Suunnitteluvaiheen aikana syntyneiden dokumenttien avulla tuote on toteutettavissa yhä uudelleen. Tällä tavoin rakennetuista palvelutuotteista on mahdollista rakentaa yritykseen omaperäinen, ei kopioitavissa oleva palvelutuotteisto, joka tulevaisuudessa voi olla yrityksen eräs menestystekijöistä. Avainsanat (asiasanat) Tuote markkinoinnin kilpailukeinona, palvelujen tuottaminen, ihmisten johtaminen, SWOT analyysi Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) MÄKELÄ, Teija Type of Publication Bachelor s thesis Pages 56 Confidential Language Finnish Title Until PLANNING AND IMPLEMENTING THE EVENT MEXICAN EVENING Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutor NIKMO, Auli Assigned by Noormarkku Club House Abstract The purpose of this thesis was to create a new functional service product for a private catering service. From among many ideas the event Mexican evening was chosen as there was the need among customers at the moment. The purpose of the product development is to develop the quality and congruence of the business on a basis of the company s own strengths. In this project the SWOT analysis was first used. This analysis is commonly used at the early stages of different kinds of design and development programs. The event Mexican evening was designed together with the client. By the help of well-planned directions and strong teamworking the event was carried out successfully. The event Mexican evening is a good example of a well-planned product. Whit the documents made in the planning phase the product can carried out again. These kind of service products can offer a unique range of the service products which can be one of the success factors of the company in the future. Keywords Product as a competitive weapon, serviceproduction, leadership, SWOT analysis Miscellaneou

4 0 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO SWOT ANALYYSI ARVIOINTIMENETELMÄNÄ STRATEGIAN LAADINTA JOHTAMISMALLIT APUNA YRITYKSEN TUOTANTOA KEHITETTÄESSÄ MARKKINOINTI Mielikuvat ja markkinointi Tarinat ja markkinointi Brandi TUOTTEISTUS Trendikkäät te lat houkuttelevat asiakkaita Meksikolainen tapa- ja ruokakulttuuri Te lan suunnittelu ja toteutus Oppiva asiakassuhde pidentää asiakkuuden elinkaarta POHDINTA...28 LÄHTEET...31 LIITTEET...34 Liite 1. Meksikolaisen illan ruokalista Liite 2. Illan ruokaohjeet Liite 3. Illanvietosta saatua palautetta paikallislehdessä Liite 4. Kuvia illanvietosta Liite 5. Kirje Jonkan kartanosta Liite 6. Esimerkki palvelutuotesuunnitelman kokoamisesta Liite 7. Esimerkki palvelutuotesuunnitelman kokoamisesta Liite 8. Esimerkki palvelutuotesuunnitelman kokoamisesta Liite 10. Esimerkki palvelutuotteen kokoamisesta Liite 11. Koosteet kartanon vanhoista menuista Liite 12. Laskentaa katekertoimen avulla Liite 13. Esimerkki Aterix- ohjelman tarjoamista laskennallisista mahdollisuuksista Liite 14. Esimerkki ruokalistasuunnittelusta kevät ja kesäkauteen... 51

5 1 KUVIOT Kuvio 1. Prosessijohtamisen perusajatus..12 Kuvio 2. Laatujohtamisen perusajatus 12

6 2 1 JOHDANTO Menestyvät yritykset ovat joka solullaan sitoutuneet tekemään aina vain paremmin ja joskus jopa aivan uusilla tavoilla. Yrityksen sisältä täytyy löytyä se intohimo, jolla kyseenalaistetaan nykyiset toiminnot, siitäkin huolimatta, että kaikki menisi hyvin. (Aaltonen, Wilenius, 2002, 77.) Palveluyrityksen tulevaisuuden haasteena ovat entistä valveutuneemmat asiakkaat. Alan kilpailun kovetessa on asiakkaiden kasvaneisiin tarpeisiin ja toiveisiin vastaaminen yhä haastavampaa. Kannattavalta palveluyritykseltä vaaditaan enemmän joustavuutta ja nopeutta muuntautua kysynnän mukaan. Alan muoti-ilmiöiden seuraaminen, jatkuva asiakaspalautteen kerääminen sekä kilpailevien yritysten toiminnan seuraaminen ovat tärkeää informaatiota oman liiketoiminnan kehittämistä varten. Menestyvä liiketoiminta on omien vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkakuvien tiedostamista ja niiden hyödyntämistä liiketoimintaa suunniteltaessa. Tämän toteutukseen tarvitaan yrityksen sisällä vahvaa yhteistyötä, avointa viestintäkulttuuria ja todellista halua innovatiivisuuden hyödyntämiseen. Tämän opinnäytetyön aikana toteutetaan elämyksellinen asiakastilaisuus, meksikolainen illanvietto. Tapahtumapaikkana on Noormarkun kerho, joka edustaa vuosisadan alun perinteisiä klubirakennuksia. Toimipisteen ydinliiketoiminnot koostuvat henkilöstölounaasta ja tilauksesta toteutettavasta juhlapalvelusta. Asiakaspaikkoja kerholla on 150 ja vuositasolla talo palvelee lähes 8000 asiakasta. Toimitilan palvelut palasivat takaisin yrityksen oman henkilökunnan hoidettavaksi silloiselta Amica -

7 3 ketjuravintolalta syksyllä Noormarkun kerho on oma työpaikkani, jossa työskentelen ainoana vakituisena, keittiön emäntänä, vastaten ruokatuotannon toteutuksesta sekä asiakastilojen siisteydestä. Tilojen myynnistä ja markkinoinnista vastaa esimieheni, pääemäntä. Erityiseksi toimipisteen tekee sen sijainti osana yksityistä, historiallisestikin huomattavaa ruukki- ja kartanomiljöötä. Kartanoalueella on viisi eri tyylistä rakennusta, jotka palvelevat vain rajoitettua yksityistä asiakaskuntaa. Taloissa työskentelee kuusi vakituista talousalan moniosaajaa, jotka asiakastilaisuuksien mukaan kiertävät taloissa, myös kerholla, huolehtien sekä tilaisuuksien toteutuksesta että talojen siisteydestä. Meksikolaisen illanvieton järjestäminen on esimerkki uuden palvelutuotteen rakentamisesta yritykseen. Tuotteistuksen tarve on syntynyt tarpeesta tasoittaa kausiluonteista toimintaa sekä paineesta tehostaa ja uudistaa nykyistä toimintatapaa. Tällä hetkellä jokainen tilauspalvelutuote suunnitellaan ja hinnoitellaan erikseen asiakkaan toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Tilauksesta rakennetaan pääasiassa suuria perhejuhlia kesän ollessa yritykselle luon-teista sesonkiaikaa. Tapa toimia on hyvin asiakaslähtöistä, mutta ei kovinkaan tuloksellista. Sesongin aikana työt kerääntyvät, työntekijät kuormittuvat ja johdonmukaisten toimintatapojen puuttuessa työnhallinta on vaikeaa. Tilannetta vaikeuttaa osaltaan työnkuvien ja vastuiden epäselvyydet sekä byrokraattinen johtamismalli. Yrityksessä menestystä voidaan saavuttaa vain, jos toiminnan perustuksen kulmakivet ovat kohdallaan. Näitä ovat asiakkaat, tuotteet ja palvelut, niiden saatavuus, hinta, tapa toimia sekä yrityskuva eli imago. Kasvava liiketoiminta tarvitsee taakseen selkeää markkinointityötä ja oman tuotteiston, jonka mukaan tuotanto voi toteuttaa tasalaatuista ja laadukasta palvelu. Tämä toiminnansuunnittelu ja -toteutus vaatii sekä ihmisten, laadun että liiketoiminnan johtamista. Näitä liiketoiminnan perusasioita hyödyntäen olen toteuttanut myös meksikolaisen illanvieton suunnittelun ja toteutuksen.

8 4 Tuottavuuden kasvu tulevaisuudessa perustuu monipuoliseen informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttöön yhdistettynä älykkäämpiin työ- ja johtamistapoihin. Se tarkoittaa sellaisen koko henkilöstön läpäisevän organisaation rakentamista, joka pystyy tuottamaan jatkuvasti uusia näkemyksiä tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. ( Aaltonen, Wilenius 2002, 55.) Tavoitteeseeni pyrin määrittelemällä SWOT-analyysin avulla nykytilannetta. Nykyisiä vahvuuksia hyödyntäen ja heikkouksia eliminoiden on mahdollista rakentaa kannattava palvelutuotteisto, jota tukee niin yrityksen tapa toimia kuin sen imagotavoitekin. Toteutettavan asiakastilaisuuden avulla syntyy uusi, yhä uudelleen koettavissa oleva palvelutuote rationaalisesti, taloudellisesti ja hyvää laatua unohtamatta. Työlleni oli selkeä tarve asiakaskunnassa. Tilaustiedustelua tehdyt asiakasryhmä halusi uusia ideoita illanviettonsa toteutukseen, joten ehdotin heille illanviettoa meksikolaisittain. Teemajuhlaksi rakennettu ilta on uusi tapa hyödyntää olemassa olevia tiloja. 2 SWOT ANALYYSI ARVIOINTIMENETELMÄNÄ SWOT-analyysi (S = strenghts, W = weaknesses, O = opportunities, T = threats) on menetelmä, jonka tuloksia hyödynnetään jonkin asian, yleensä suunnittelualueen tai suunnittelutehtävän, ongelmien tunnistamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Analyysin avulla kootaan paperille nykyisiä vahvuuksia, heikkouksia sekä tulevaisuuden uhkia ja mahdollisuuksia. Lopputuloksista voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, mitä asioita on parannettava ja mitkä asiat toimivat sellaisenaan. Varsinaisen analyysin toteutin lähestymällä kirjeitse seitsemää yrityksen asiantuntijaa, joilla katsoin olevan riittävää tietoa tai näkemystä asioiden nykyisestä tilasta. Ryhmä koostui sekä johtoryhmästä, että työntekijöistä. Analyysiin vastaaminen oli täysin vapaaehtoista ja ehdottoman luotta-muksellista. Tiedustelut lähetettiin kirjeitse sisäisessä postissa. Jokaiseen kirjeeseen liitin

9 5 kyselylomakkeen lisäksi maksetun palautuskirjekuoren vastaamisen helpottamiseksi. Palautetta oli lisäksi mahdollisuus lähettää sähköisesti. Tuloksena tiedusteluuni sain vastaukseksi kolme hyvin kattavaa palautetta, sekä myöhemmin yhden henkilökohtaisen yhteydenoton, jossa kommentoitiin asioita analyysin pohjalta. Tulos oli mielestäni keskinkertainen, sillä vaikka yrityksessä on keskusteluissa yleisesti ollut esillä toiminnan uudistaminen ja kehittäminen, ei niiden pohjalta vielä käytännön tasolla toimita. Saadut neljä vastausta vahvistivat omaa analyysiäni nykyisestä toiminnasta ja niiden pohjalta olen laatinut seuraavan yhteenvedon toiminnan vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista. Esille nousseiden tulosten avulla on mahdollista selvittää tulevia kehitystarpeita ja toiminnan suuntaa. Analyysissä esille nousseet yrityksen nykyiset vahvuudet: upea kartanokokonaisuus välittömässä läheisyydessä tilat ja luonto ympärillä sitoutunut henkilökunta kartanon oma ruokaperinne oma tarinahistoria olemassa yrityksen arvostettu asema yhteiskunnassa, vahvat perinteet hyvä perustuote eli hyvä ruoka klassinen palvelutyyli salaperäisyys Vahvuuksien hyödyntäminen vaatii johdonmukaista strategista johtamista. Vahvuuksiin pohjautuva tuotteistus on tapa, josta tulevaa liike-toimintaa on hyvä lähteä kehittämään. Esille nousseet asiat antavat arvokasta informaatiota liiketoiminnan johtamiselle. Olemassa olevat vahvuudet pitää markkinointiprosessin avulla kehittää kannattaviksi tuotteiksi ja niille on luotava tehokkaat tuotantoprosessit. On määriteltävä mitä myydään, kenelle ja miten. Miten asiakas yrityksen tuotteen saavuttaa ja mitä imagoa yrityksen tuotteilla halutaan viestittää asiakkaille.

10 6 Analyysissä esille nousseet yrityksen nykyiset heikkoudet: liian suppea nykyinen asiakaskunta tilojen korkeat käyttökustannukset toiminnan kannattamattomuus työn kausiluonteisuus vanhat työtavat työn organisointi ja suunnittelu puutteellista sisäinen viestintä heikkoa henkilöstön kehittäminen heikkoa tai puuttuu kokonaan Yrityksen heikkoudet määrittelevät yrityksen liiketoiminnan kehittämisen kohteita. Tulevien tuotteiden pitää olla asiakkaan kokemina ylivertaisia, jotta asiakas valitsisi ne kilpailevien tuotteiden tai palvelujen joukosta. Liiketoiminnan kannattavuuden ratkaisevat tapa tuottaa palveluja ja niiden markkinointi. Tähän päästäkseen pitää yritykseen rakentaa tehokas tapa toimia ja tuottaa palveluja. Yrityksen joka tasolla pitää olla selkeää se, millä tavoin tehdään, kenelle tehdään ja mitä kustannuksia palveluprosessista syntyy. Se, mitä yritys haluaa olla jatkossa ja mitkä ovat yrityksen pitkän aikavälin tavoitteet, linjaavat suunnan pidemmälle tulevaisuuteen. Nykyisellään toimintaa ohjaa asiakas, joka sanelee ehdot tilatessaan yrityksen palveluita. Hänen toiveensa ja tarpeensa säätelevät sekä yrityksen toimintaa, että myös sesonkien vaihtelua. Jokainen haluaa palveluilta oman yksilöllisen leimansa. Tämä vaikeuttaa niin työnorganisointia kuin suunnitelmallista toimintaa, sillä jokainen tilaus hoidetaan yksilöllisesti. Työ on pitkälti sidottu perinteisiin toimintamalleihin, sillä 150 vuotta kartanokulttuuria painaa osittain leimansa toimipisteen toimintaan vielä tänäkin päivänä. Oma historia mainitaan tuloksissa sekä vahvuutena että heikkoutena. Liiketoimintaa kehitettäessä ja tuotteistusta suunniteltaessa on määriteltävä, ne asiat mitkä yritys haluaa säilyttää tuotannon osana. Yrityksen haasteena on työn-organisointi ja - suunnittelu. Tavoitetta on myös sellaisen sisäisen avoimen yrityskulttuurin

11 7 luomisessa, joka luo otolliset olosuhteet henkilöstön omakohtaiselle motivoitumiselle. Analyysissä esille nousseet tulevaisuuden mahdollisuudet: asiakaspalvelu- ja laatujärjestelmän rakentaminen omien vahvuuksien mukaan, heikkoudet eliminoiden (liiketoimintaketjun uudistaminen) markkinointi (uusi ydinprosessi) tuotteistaminen asiakassegmenttien määrittely ja siirtyminen ulkoisille markkinoille keskittyminen ydinosaamiseen verkottuminen historian ja perinteiden tuotteistaminen osaksi palveluja sisäisen ja ulkoisen viestinnän tehostaminen Kuvatut mahdollisuudet viestivät halusta kehittää liiketoimintaa. Sisäisiä ideoita löytyy, mutta niitä pitää myös osata lukea ja kuunnella. Ne ovat samalla välineitä, joilla eliminoida heikkouksia. Yritys ei pysty luomaan ja ylläpitämään voittoisaa imagoa, jos sen tuotteet tai toiminta eivät käytännössä vastaa mielikuvaviestintää. Siirtyminen ulkoisille markkinoille vaatii asiakaspalveluprosessin uudistamista ja tuotannon tehostamista, sillä onhan yrityksen liiketaloudellisena päämääränä kannattavuus. Kokonaisvaltaisen markkinoinnin työvälineet löytyvät vanhasta tarinahistoriasta, henkilökunnan ja asiakkaiden mukana kulkevasta hiljaisesta tiedosta ja ainutlaatuisesta kartanomiljööstä. On yrityksen arvojen mukaista, että laadusta ei tingitä missään vaiheessa, onhan se osa imagoa. Laatu on kuitenkin monitahoinen käsite ja hyvä laatu voidaan saavuttaa monella tavoin. Tärkeää on, että siihen sitoutuu aidosti koko organisaatio. Analyysissä esille nousseet tulevaisuuden uhkakuvat: keskitytään epäolennaisiin tehtäviin ydinpalvelujen sijaan unohdetaan, että kehitys on jatkuva prosessi kilpailijat toimitilojen rakenteiden herkkyys

12 8 edetään markkinoille puolivalmiilla tuotteella tai palveluprosessilla henkilöstön ammattitaitoa ei kehitetä työn vaatimusten mukaan ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoiminen vaikeaa tilapäisiin töihin toiminnanorganisointi liian kallis projekti yritykselle Tulevaisuuden uhat voidaan ennakoida keskittymällä ydinosaamisen suunnitteluun. Yrityksen pitää löytää liiketoiminnalleen omat erikois-vahvuutensa, jotka eivät ole kopioitavissa. Tunteet ja elämykset esittävät yhä suurempaa roolia palveluissa. Tilalle on nousemassa elämysten tuotantoon perustuva tarinayhteiskunta, joka uudella tavalla puhuttelee asiakasta. (Aaltonen, Wilenius 2002,57.) Ilari Tapio määrittelee Satakunnan Kansan artikkelissaan, että alueen matkailuhankkeissa on katteettomia odotuksia. Hänen mielestään Sata-kunnasta ei ole merkittäväksi matkailumaakunnaksi. Pori Jazzin, Yyterin ja vanhan Rauman lisäksi Tampereen ja meren välissä ei ole yhtään sellaista vetonaulaa, joka imuroisi kohteisiin massoiksi luokiteltavia kävijämääriä (Tapio 2003.) Tämän mukaan kysyntää uudelle omaperäiselle tuotekokonaisuudelle on. Kyseessä olevalla yrityksellä saattaisi olla mahdollisuuksia täydentää osaltaan tätä tyhjiötä ja luoda kartanoromantiikallaan uusi matkakohde alueelle. Vaikka tarkoituksena ei olisikaan tavoitella kovin suurta kävijämäärää voisi vanhan ruukkialueen vetovoimaisuutta ja kartanoromantiikkaa hyödyntää raottamalla salaperäisyyden kulissia tarjoamalla opastettuja kierroksia kartanoalueella, tarinoita arkeen, juhlaan ja vapaa-aikaan. 3 STRATEGIAN LAADINTA Ylivertaisuuden löytämiseksi on yrityksessä löydettävä ja kehitettävä sellainen tuoteperhe, jota muilla ei ole, mutta jota asiakaskenttä kipeästi tarvitsee. (Lipiäinen 2000, 42).

13 9 Tuotekehityksen käynnistäminen on yrityksen menestyksen ja kannattavuuden kannalta hyvin oleellista. On huomattava milloin on tarvetta tehdä muutoksia ja sopeutua muuttuvaan toimintaympäristöön. (Aaltonen, Wilenius 2002, 74.) Tuotekehityksen pitää olla jatkuvaa, jotta yritys säilyttäisi kilpailuetunsa. Tämän kehityksen rinnalle tulee luoda innovatiivisuutta ja avointa viestintää, sekä koulutusta tukeva yrityskulttuuri, joka osaltaan auttaa ihmisiä kehittymään työn tuomien uusien vaatimusten mukana. Näiden asioiden toteutuminen on mahdollista vain, jos koko asiakaspalveluprosessi sitoutuu kehitykseen. Muutos tuo esiin kysymyksiä. Mitä yrityksen juhlapalvelutyöllä on tarkoitus tavoitella? Mitä yritys on muutaman vuoden päästä? Miten ja kuka kehitystä vie eteenpäin? Mitä ammatillista osaamista tarvitaan, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa? Näihin strategisiin kysymyksiin pitää johdon tehdä selkeät linjaukset, jotta tuotteistuksesta ja toiminnan kehittämisestä voidaan tai kannattaa ylipäätään edes aidosti puhua. Ilman yhteistä selkeää kuvaa yrityksen tulevasta toiminnasta on vaikea kuvitella, että asiakaspalveluprosessin kaikki osa-alueet pystyisivät täy-delliseen yhteistyöhön tai että toiminta näyttäsi johdonmukaiselta myös asiakkaan silmissä. Yhteisten pelisääntöjen luominen helpottaa myös liiketoiminnan muutosvaiheen raskaita päätöksiä. On selvää, että perinteisistä, paljon kustannuksia aiheuttavista työtavoista on päästävä eroon. Siirtyminen yksityisasiakkaan palvelusta kannattavaan tulospainotteiseen liiketoimintaan vaatii tottumista bisnesajatteluun sekä työnjohdolta että työntekijöiltä. Noormarkun kerholla on hyvä maine palvelujentuottajana. Liiketoiminta tarvitsee kuitenkin tuekseen uudet, selkeät toimintamallit ollakseen tehokasta ja kannattavaa. Nykyinen henkilökohtainen asiakaspalvelu on yksinkertaisesti liian kallista, vie liikaa aikaa ja kuluttaa henkilöstöä. Markkinointiin pitää saada lisää ammattitaitoa ja työntekijöiden osaamisesta pitää löytää erikoisalueet, jotka keskitetään oikeisiin ja tehokkaisiin katteellisiin työtehtäviin. Henkilöstön monitaitoisuudesta on hyötynsä pienessä yrityksessä, mutta se johtaa helposti myös laadun epätasaisuuteen, jos toimintaa ei ohjata yhtenäisillä toi-

14 10 mintatavoilla ja ohjeistuksilla. Jo kannattavuuden vuoksi ei ole loogista kierrättää kokkia tai tarjoilijaa siivoustehtävissä niin, että hänen pääasialliseen työhönsä ei enää riitä voimavaroja. Tällaisiin ongelmiin tulee etsiä ratkaisuja työajanhallinnan avulla, tarkennetuilla työnkuvilla ja mahdollisesti ulkois-tamalla osa työtehtävistä. Liiketoiminnansuuntaa kehiteltäessä on hyväksi verrata omaa toimintatapaa kilpaileviin yrityksiin. Tämän avulla voidaan määritellä mitä lisäosaamista yritys tarvitsee menestyäkseen alan kilpailussa. (Karlöf, Lundgren & Edenfelt-Froment 2003, ) Yrityksen tuotantoprosessin pitää olla joustava ja kyetä uusiutumaan. Asiakkaat määräävät viimekädessä yrityksen menestymisen. Työntehostaminen ei saisi tarkoittaa, että jotain palvelusta jäisi pois. Asiat on vain tehtävä uudella tehokkaammalla tavalla ja tarjota ne asiakkaalle entistä parempina. Tähän tarvitaan uutta ammatillista osaamista että uutta tapaa ajatella niin johdolta kuin henkilökunnaltakin. Kilpailuedun säilymiseksi on otettava uudella tavalla huomioon. (Jylhä, Paasio & Strömmer 1997, 80.) 1. Tuotteen ja kohderyhmän mieltymysten yhteensovittaminen 2. Kustannustehokkuus takaa tulorahoituksen 3. Jakeluketjun ja logistiikan hallinta 4. Kohderyhmän kielen ja mielen hallinta markkinointiviestinnässä Uusiutuminen on avainsana muutoksenjohtamisessa. Ammatillisen osaamisen lisääminen lisää joustavuutta pienessä yrityksessä. Yhdessä oppiminen voi olla tie avoimempaan sisäiseen yrityskulttuuriin. Kyky tunnistaa ympäristönsä keskeiset muutostekijät ja vastata niihin nopeasti on tulevaisuuden ratkaiseva tekijä. Kun ydintehtävät on yrityksessä suunniteltu ja toteutettu huolella, lisää se myös yrityksen joustavuutta ja kykyä muuntautua asiakkaan tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Joustavaan toimintaan kuuluu osaltaan hierarkkisten organisaatioiden madaltaminen, yrityksen, henkilöstön, tuotteiden ja prosessien jatkuva kehittäminen. Mitä nopeammin yritys kykenee reagoimaan markkinoihin sen paremmat mahdollisuudet sillä on hyödyntää osaamistaan. (Jylhä, Paasio & Strömmer 1997, 85.)

15 11 Ennen tuotteistuksen aloittamista on tärkeää selvittää asiakaspiirin tarpeet ja toiveet, tutustua alueen mahdollisiin kilpaileviin yrityksiin niiden tuotteisiin ja toimintatapoihin. Tuotteiden kustannukset pitää minimoida ja tuotanto suunnitella niin, että hinta pystytään säilyttämään kilpailukykyisenä. On löydettävä sopivat tavarantoimittajat ja mahdollisesti verkotuttava yrityksen omia voimavaroja lisäävien yhteistyökumppaneiden kanssa. Markkinoinnin keskeisimmäksi teemaksi nousee, kuinka tuottaa asiakkaalle sellaista lisäarvoa, josta asiakas on valmis maksamaan yhä uudelleen. 4 JOHTAMISMALLIT APUNA YRITYKSEN TUOTANTOA KEHITETTÄESSÄ Jokainen yritys tarvitsee sekä tavoitteita että selkeät toimintatavat, joilla tavoitteiseen pyritään. Noormarkun kerhon kohdalla tämä tarkoittaa myynnin ja markkinoinnin kehittämistä. Meksikolaisen illanvieton toteutuksen yhteydessä olen joutunut vastaamaan tuotteistuksen peruskysymyksiin eli siihen mitä suunnitellaan, miten, kenelle ja millä tavoin palvelu toteutetaan. Keskeisimmäksi asiaksi tämänkin työn aikana nousee ihmisten johtaminen. Tuotannonjohtaminen on esimiestyötä, jossa vuorovaikutuksella on oleellinen osansa. Yhteistyön ollessa avointa ja työilmapiirin vuorovaikutukseen kannustavaa on yhteistyötä tiimissä helpompaa rakentaa ja työntekijät saada sitoutumaan yhdessä asetettuihin laatutavoitteisiin. Organisaation keskeinen tehtävä on huolehtia siitä, että sen ydinosaamisalue on riittävän kirkas ja samalla siitä, että sen osaaminen on parempaa, kuin muilla organisaatioilla. (Juuti, Vuorela 2002, 57.) Muutos määrittelee esimiestyön ihmisten valmentamiseksi. Johtami nen osoittaa toiminnalle suunnan ja mielen, esimies auttaa ihmisten voimavarojen esiin saamisessa. Jokainen tuntee työnsä paremmin, kuin muut, siksi kaikki olisi saatava mukaan työyhteisön kehittämiseen. Hyvä ilmapiiri näkyy myös työyhteisön tuloksissa. Uutta suunnitellessa on tärkeää saada mukaan eri osapuolten ajatuksia ja ideoita, jotta kaikki näkökulmat ja kriittiset pisteet saataisiin

16 12 kartoitetuksi Tämä takaa myös ihmisten kiinnostumisen ja sitou-tumisen uusiin toimintatapoihin. Samalla saadaan hyödynnettyä ihmisillä olemassa oleva tietotaito. Hiljaisen tiedon kartoittaminen on vahvinta sisäistä pääomaa yritykselle. Koulutuksen avulla on mahdollista kanavoida tämä tietotaito uuteen muotoonsa tukemaan uusia palveluja ja tuotteita. Hyvinvointi työssä lisää organisaation luovuutta ja hyvä ilmapiiri näkyy myös tuloksissa. Ihmisten johtamiseen ja kehittämiseen kannattaa siis panostaa. Jokainen haluaa menestyä työssään, myös esimies. Yhteinen selkeä tavoite ja avoin kommunikointi edistävät työyhteisön kehittymistä yhdessä. (emt. 2002, ) Käytännössä esimerkkiyrityksessä pitkät työsuhteet ovat sekä rasite, että rikkaus. Uudet asiat koetaan uhkana, vaikka toisaalta jokainen haluaisikin muutosta ja kehitystä työhönsä. Ihmiset pelkäävät jäävänsä nopean muu-toksen jalkoihin, koska eivät hallitse uusia asioita tai niitä tulee liian paljon kerralla opittavaksi. Toisaalta nämä pitkäaikaiset työntekijät pitävät sisällään hiljaisena tietona juuri sen kirjoittamattoman palvelunlaadun, jonka vuoksi asiakkaat yhä uudelleen saapuvat vuosittain. Työyhteisön sopimukset ja niistä kiinni pitäminen kasvattavat luottamuksen ilmapiiriä. Sopimukset ja niistä kiinnipitäminen auttavat hallitsemaan niin aikaa, kuin kustannuksiakin. Selkeät, dokumentoidut pelisäännöt viestivät vahvasta sisäisestä imagosta. Ne helpottavat työn organisointia ja toimintatapoja eri tilanteissa kuten rekrytoinnissa ja uusien työntekijöiden perehdyttämisessä tai mahdollisten reklamaatioiden käsittelyssä. Sopimukset luovat myös pohjan tasaiselle laadulle. On helpompaa toimia, jos yrityksessä on luotu viestintäkulttuuri, jossa ihmiset kykenevät sopimaan asioista ja jossa tehtyjä sopimuksia kunnioitetaan ja niiden mukaan toimitaan. Jos sovittuja asioita ei kyetä noudattamaan pitää niitä voida joustavasti päivittää. Sopimusrikkoja ei tarvitse sietää vaan ne otettava välittömästi avoimesti käsiteltäväksi. (Oikarinen, Kauppinen 2002, 57.) Palvelutuotanto on prosessienhallintaa. Prosessijohtaminen on tapa hahmottaa ja hallita yritystoimintaa. Kaikki tulokset syntyvät prosesseissa. Pro-

17 13 sessi on juuri niin kestävä tai laadukas, kuin on sen heikoin lenkki. Prosessijohtaminen keskittää huomion liiketoimintaprosessien tarkasteluun, analysointiin, laadun kustannusten ja läpimenoaikojen näkökulmasta. Kuvio 1. tiivistää toimintatavan perusluonteen. (Prosessijohtamisen perusajatus 2003.) KUVIO 1. Prosessijohtamisen perusajatus Prosessijohtaminen on nykyaikaisen laadunhallinnan keskeisin työkalu. Operatiivisella tasolla kyse on prosessien hallinnasta PDCA- vaiheiden, plan, do, select, act mukaisesti. Laatu vaatii johtamista. Laatujohtamisen määrittelemä kehittämiskaava määritä - analysoi - korjaa ehkäise, pakottaa tarkastelemaan kriittisesti askel askeleelta omaa toimintaa ja sen nykytilannetta. Laatujärjestelmä luo dokumentaatioiden muodossa toiminnan pelisäännöt, minimi tavoitteet. (Laatujohtamisen perusajatus 2003.)

18 14 KUVIO 2. Laatujärjestelmän perusajatus Johtamisstrategioiden rinnalle pitää yhtä keskeisenä tekijänä liittää strategisen markkinointiprosessin rakentaminen. Markkinoinnin strategista ydinprosessia voidaan kutsua myös uuden tuotteen markkinoinnin rakentamiseksi. Prosessi pitää sisällään ratkaisut siitä, mitä myydään, kenelle ja miten, millä markkinoilla yritys haluaa palvelujaan tarjota ja mitä mielikuvaa se tavoittelee. Tältä pohjalta määritellään tuotteet tai palvelut, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä.(äyväri 2000, ) Markkinointi voidaankin nähdä yhteensovittamisprosessina, jossa yrityksen voimavarat ja kyvykkyydet yhdistetään asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin siten, että molemmat saavuttavat tavoitteensa. (Äyväri 2000, 13.) Syntyneet dokumentit kuten ruokalistat, hinnastot, yhteistyöverkostot ja tuotekokonaisuudet toimivat myynnin tärkeinä perustyövälineinä. 5 MARKKINOINTI Markkinointi on liiketoimintaa, jossa pyritään kuluttajan tarpeiden tyydyttämiseen ja luomaan pysyviä asiakassuhteita. Markkinointiosaamiseen kuuluu strateginen suunnittelu, markkina- ja kuluttajatutkimus sekä keskeisten markkinointikeinojen käyttö ja niiden yhteen sovittaminen (tuote ja muotoilu, brandi, hinta, jakelu, markkinointiviestintä ja palvelu). Markkinointi käsittää asioita ja toimenpiteitä liikeidean suunnittelusta ja testauksesta aina asiakkaan jälkihoitoon. Markkinointi on sopeutettava yleiseen kysyntään, kilpailutilanteeseen, jakeluteihin ja tuotannontekijämarkkinoihin (työvoima, raakaaineet, puolivalmisteet ja komponentit, koneet ja laitteet). Suhtautuminen markkinointiin vaihtelee yrityksittäin.

19 15 Markkinointiin voidaan suhtautua tuotantosuuntaisesti, jolloin markkinoinnin tehtävänä on lähinnä tiedottaa asiakkaille mistä ja milloin tuotteita on saatavilla. Myyntisuuntaisesti, jolloin pyritään mahdollisimman suureen myyntiin markkinoinnin keskittyessä aggressiiviseen viestintään mainonnassa ja myyntityössä. Kysyntäsuuntaisesti, jolloin tuotteiden tai palvelujen kysyntä on tuotannon perusta. Asiakassuuntaisesti, jolloin palvelut ja tuotteet suunnitellaan erilaisten asiakasryhmien tarpeiden pohjalta. (Korkeamäki, Pulkkinen& Selinheimo 2000, ) Asiakassuhdemarkkinoinnilla pyritään tavoittelemaan pysyvää asiakassuhdetta, joissa kaikista osapuolista tulee yhteistyökumppaneita, joilla on yhteiset tavoitteet. Yhteistyön pohjana on ehdoton luottamus, täytetyt lupaukset, sekä asiakkaan että myyjän yhteiset edut. (emt.2000, ) Suhtautumistavasta riippumatta onnistuneen markkinoinnin, viestinnän ja tuloksellisen toiminnan perustana on aina ihmismielen ymmärtäminen. Rahat nimittäin eivät tule tuotteesta, vaan asiakkailta. (Rope1999, 21.) Opinnäytetyössäni keskityn rakentamaan tuotetta asiakkaan tarpeeseen. Asiakas voi olla mukana vaikuttamassa tuotteen lopputulokseen ja näin molempien osapuolten sitoutuminen asian työstämiseen on todennäköisesti korkealla. Ammattilaisena voimme ohjata asiakasta tarjoamalla hänelle informaatiota eri vaihtoehdoista koskien illan ohjelmajärjestelyjä, tarjoilun laadukkuutta ja laajuutta. Näiden asioiden hallinnalla on tarkoitus pitää syntyvät kustannukset kurissa. Tarjotessa vaihtoehtoja, jotka pystymme toteuttamaan hallitsemme niin työvoima kuin raaka-ainekulutkin. Samalla toteutamme asiakkaalle hinta-laatu -suhteeltaan tasapainoisen tuotteen. Näin molemmat osapuolet niin yritys kuin asiakaskin saavuttavat tavoitteensa. Arjen toimintatavat, luottamus, aito välittäminen ja asiakkaan todellisten tarpeiden tiedostaminen ovat myös pohja brandin rakentamiselle. Tämä siksi, et-

20 16 tä hienoimmatkaan visiot tai missiot eivät puhuttele asiakasta jos niiden pohjalla olevat arvot eivät toteudu asiakaspalvelussa. 5.1 Mielikuvat ja markkinointi Markkinoinnissa ja viestinnässä on aina kyse ihmismielen ymmärtämisestä ja ihmiseen vaikuttamisesta. Markkinoilla pärjäävätkin ne, jotka parhaiten tuntevat asiakasryhmänsä käyttäytymiseen ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät. (Pulkkinen 2003, 91.) Mielikuvilla pyritään vaikuttamaan asiakkaiden ostokäyttäytymiseen tietotasolla, jolloin yleensä vedotaan järkiperäisiin syihin ja faktoihin. Toisaalta kuluttajaan voidaan pyrkiä vaikuttamaan hänen arvomaailmansa tai asenteiden kautta, mikä hänelle on elämässä tärkeää, mitä hän arvostaa. Pulkkinen toteaa kirjassaan, että, kun arvot ohjaavat toimintaa, yrityksen persoonallisuudesta tulee vahva, mikä puolestaan rakentaa yhdenmukaista mielikuvaa ja hyvää mainetta. Asia voidaan hänen mielestään myös ilmaista päinvastoin: jos yrityksen kulttuuria tai arvoja ei johdeta yrityksestä välittyy asiakkaille hyvin sekainen mielikuva (emt 64.) Tunteet ovat kuitenkin se lopullinen voima, joka saa ihmisen toimimaan. Aikaisemmat kokemukset, ennakkoluulot, tavat ja tottumukset määrittelevät pitkälti tavan, mitä asiakas on valmis vastaanottamaan. Hyvä mielikuva vetoaa ja tarjoaa usein lisäarvoa olemassa olevalle perustalle ja vaikuttaa tulevaan ostopäätökseen. Toteutettava illanvietto eroaa niistä perinteisistä perhejuhlista tai kokoustilaisuuksista, joita yrityksessä pääosin tarjotaan. Sen tarkoituksena onkin välittää mielikuvaa siitä, että perinteisen palvelun lisäksi yrityksestä löytyy myös uutta ja yllätyksellistä osaamista. Asiakaskohderyhmänä ovat rohkeat henkilöt, joilla on uskallusta ottaa vastaan hieman rohkeampiakin ideoita, kyky kohdata tuntematonta ja toisaalta intohimo olla luomassa jotain uutta. Meksikolainen illanvietto järjestettiin paikkakun-

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Hankkeen tausta Kaupalla on valmiudet toimia kaiken kokoisten tavarantoimittajien kanssa Mikroyritysten pienemmät

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007 TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN Vuokko Tuononen 24.11.2007 Tuotekehitys "Tuotekehitys on toimintaa, jonka tarkoituksena on etsiä, synnyttää, valita ja kehittää yritykselle uusia tuotteita sekä

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU. Markkinointi näkökulmakysymyksenä:

MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU. Markkinointi näkökulmakysymyksenä: ! " 1 MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU Markkinointi näkökulmakysymyksenä: 1. Myydä tuotteet / palvelut 2. Saada kohdeasiakkaat ostamaan Ensin

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Seuratoiminnan. Tämä on seuroille tarkoitettu työkirja urheiluseuran tulevaisuuden pohtimiseen. Kokoa tiimi omasta seurasta.

Seuratoiminnan. Tämä on seuroille tarkoitettu työkirja urheiluseuran tulevaisuuden pohtimiseen. Kokoa tiimi omasta seurasta. Seuratoiminnan Tulevaisuus Miten meidän urheiluseuramme menestyy muuttuvassa maailmassa? 1 Kokoa tiimi omasta seurasta. Tämä on seuroille tarkoitettu työkirja urheiluseuran tulevaisuuden pohtimiseen. 2

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 PÄIVÄN TAVOITE ON RAKENTAA VENÄLÄISILLE MATKAILIJOILLE SUUNNATTU TUOTTEISTETTU PALVELU. TUOTTEISTAMISEN LÄHTÖKOHTA UUDENMAAN MATKAILUUN Suomi on

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto TEM/EIO nostaa keskusteluun yrityksille tärkeitä pullonkauloja ja luo edellytyksiä toimivalle toimintaympäristölle jossa yritykset voivat uudistua ja kasvaa. Tunnistamme

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus Oy Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Yritysilmeen luominen ja tuotemerkin kehittäminen Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

Palvelupolun rakentaminen Hinnoittelu ja tuotekortti

Palvelupolun rakentaminen Hinnoittelu ja tuotekortti Palvelupolun rakentaminen Hinnoittelu ja tuotekortti Työpaja 3. Palvelutuotteen kokoaminen tuotekortiksi Tavoite: Oman palvelun paketointi Jutta Ahro/ ProAgria Etelä-Suomi, MKN Maisemapalvelut Palvelupolku

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen ParTy Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen Parempi työyhteisö ilmapiirikysely Työyhteisön tilaa voi arvioida ja kehittää rakentavasti

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Mitä markkinointi on?

Mitä markkinointi on? Mitä markkinointi on? ASIAKAS Markkinoinnin tehtävä on luoda tarvittava yritystunnettuus, hyvä maine, rakentaa asiakasta houkutteleva tarjonta, varmistaa saatavuus ja pohjustaa siten myyntityötä Tavoitteena

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

ORIENTAATIO TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISEEN Hämeenlinna 6.2.2015

ORIENTAATIO TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISEEN Hämeenlinna 6.2.2015 ORIENTAATIO TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISEEN Hämeenlinna 6.2.2015 PÄIVÄN TEEMOJA o Tapahtumatuotannon osa-alueet o Tapahtumatuottajan työnkuva, osaaminen ja rooli o Ryhmäkeskustelu o Millaisia tapahtumia Kantolan

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ

10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ 10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ Ideoi, inspiroidu, innovoi pienessä tai suuressa ryhmässä AE Partners Oy MIKÄ ON IDEA WALL? Idea Wall on verkkopalvelu, jossa osallistujat jakavat avoimesti ja anonyymisti ideoita

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 10.11.2014 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Yrittäjästä johtajaksi

Yrittäjästä johtajaksi Yrittäjästä johtajaksi Valmennusohjelma yrittäjille, jotka haluavat kehittää omia johtamisen valmiuksia uusien oppien ja ideoiden avulla. Kun yrittäjä mietti omaa ja yrityksensä tulevaisuutta, joudutaan

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia Kajaanin Mamsellin toimintastrategia 2017 2018 Missio Kajaanin Mamselli tuottaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä ateria- ja puhtaanapitopalveluja sekä muita asiakkaan prosesseja tukevia palveluja. Palveluiden

Lisätiedot

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7 Olemme erittäin kiitollisia, jos osallistut tähän kyselyyn. Kysely koskee maaseutumatkailun, käsityön ja elintarviketuotannon alalla jo työskentelevien naisyrittäjien ja näillä aloilla liiketoimintaa suunnittelevien

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot