KORPILAHDEN KUNTA TIKKALAN OSAYLEISKAAVA LAAJENNUSOSAN LUONTOSELVITYS

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORPILAHDEN KUNTA TIKKALAN OSAYLEISKAAVA LAAJENNUSOSAN LUONTOSELVITYS"

Transkriptio

1 luonnons KORPILAHDEN KUNTA TIKKALAN OSAYLEISKAAVA LAAJENNUSOSAN LUONTOSELVITYS

2 2 KORPILAHDEN KUNTA TIKKALAN OSAYLEISKAAVA LAAJENNUSOSAN LUONTOSELVITYS 1. Tausta ja tavoitteet Tämän Patajärven länsiosaan sijoittuva suunnittelualue muodostaa laajennusalueen Tikkalan osayleiskaava-alueeseen. Luontoselvityksen tavoitteena on ollut hankkia tietoja kaavoitettavan alueen luonnonympäristöstä ja maisemasta. Tietojen perusteella on määritelty luonnonarvoltaan ja tai maisemaltaan merkittävät alueet ja esitetty suosituksia alueiden käytölle. Laajennusalueen luontoselvitys noudattaa vuonna 2003 toteutetun luontoselvityksen (Ihantola 2003) työ- ja tulostapoja. Laajennusalueen luontoselvityksen on laatinut FL Jari Hietaranta. 2. Menetelmät Selvitystyötä varten käytiin lävitse alueen ympäristöä ja lajistoa käsittelevä aineisto. Varsinainen maastotyö toteutettiin kahden päivän aikana heinäkuussa Maastotöiden aikana otettiin valokuvia ja tarkemmin inventoitujen kohteiden lajistoa talletettiin kenttämuistiin. Arvokkaat ja muuten ranta-alueiden kaavoituksessa huomioon otettavat elinympäristöt rajattiin kartalle. Lajisto on merkittäviksi arvioiduilla selvitetty pääpiirteittäin. Vesikasvien, heinien ja sarojen kohdalla saattaa esiintyä puutteita. Maastossa ei mitenkään systemaattisesti havainnoitu nilviäis-, hyönteis-, sieni tai jäkälälajistoa. Uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi luokitelluista lajeista on ilmaistu tekstissä myös vuoden 2000 uhanalaistarkastelun mukainen luokitus: CR = äärimmäisen uhanalaiset EN= erittäin uhanalaiset VU= vaarantuneet NT= silmälläpidettävät Lajiston puutteellisesti kartoituksesta johtuen on mahdollista, että tutkituilta merkittäviltä alueilta on löydettävissä lisääkin mielenkiintoista lajistoa. Kartoituksessa kaavoittavalta alueelta pyrittiin kiinnittämään erityistä huomiota: Luonnonsuojelulain 29 mukaiset suojellut luontotyypit Metsälain 10 nimeämät erityisen tärkeät elinympäristöt Uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien kasvilajien (LSL 46 ja 47 ) esiintymät Vesilain 15a ja 17a tarkoittamat elinympäristöt Uhanalaisten- ja erityisesti suojeltavien eliölajien (LSL 46 ja 47 ) esiintymät Luontodirektiivin IV (a) tarkoittaminen eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikat Lisäksi huomiota kiinnitettiin metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta huomionarvoisiin kohteisiin.

3 3 Kartoitusalueesta on laadittu kohdekuvaukset Turkulainen & Vuorinen (2000) ja Ihantolan (2003) periaatteiden mukaan. Kustakin valitusta kohteesta on laadittu yleiskuvaus, jota on tarkennettu oleellisimmilla lajistotiedoilla. On huomattava, että monilla laajoilla kohteilla on syytä käyttää tarkentavia suppeamman alueen kuvauksia, koska luontoarvot laaja-alaisilla alueilla ovat hyvin vaihtelevia. Kohteet on luokiteltu em. tekijöiden käyttämän luokituksen mukaan: luokka 0: maisemavaurioalueet, ei luonnonarvoja luokka 1: alueet, joilla ei ole todettu erityisiä luonto- eikä maisema-arvoja luokka 2: alueet, joilla on kohtalaisia luonto- ja maisema-arvoja luokka 3: alueet, joilla on melko merkittäviä luonto- tai maisema-arvoja luokka4: alueet, joilla on merkittäviä luonto- tai maisema-arvoja 2. Patalahden länsiosan laajennusalue Suunnittelualueella ei ole taajama-asutusta. Ranta-alueilla on harvakseltaan loma-asutusta etenkin suunnittelualueen pohjoisrannalla. Myös pysyvää asutusta on ranta-alueilla. Ranta-alueet ovat pääosin metsäisiä. Avoimia peltoalueita on oikeastaan vain aivan Patajärven pohjukassa. Pohjukassa on myös yleinen uimaranta. Pohjoisrannalla paikallistie kulkee paikoin aivan rannan läheisyydessä. Uudisrakentaminen ranta-alueille on melkoisen aktiivista, etenkin etelärannalla rakennetaan parhaillaan (kesä 2005) uusia loma-asuntoja. Alueella on yksi Natura 2000-verkostuun kuuluva alue. Alueella ei ole luonnonsuojelualueita eikä suojeluohjelmiin sisältyviä alueita. Alueelta ei aikaisemmin ole löydetty arvokkaita perinnebiotooppeja tai arvokkaita pienvesiä tai kalliokohteita. 3. Suunnittelualueen maa- ja kallioperä ja topografia Suunnittelualueen kallioperä koostuu pääosin porfyyrisistä graniiteista ja granodioriiteistä. Paikoin suunnittelualueella esiintyy juonteina myös gabroja ja dioriittejä. Kallioperä on näkyvissä vain hyvin harvakseltaan. Vallitseva maalaji on moreeni, josta on löydettävissä ainakin kaksi erillistä kerrostumaa. Varsinaisia moreenimuodostumia ei suunnittelualueella ole. Suunnittelualueen länsiosassa on myös soraa ja hiekkaa, mutta varsinaisia hiekka- tai soramuodostumia ei esiinny. Moreenin päällä on paikoin ohuelti eloperäisiä aineksia mm suunnittelualueen länsipohjukassa ja etelärannalla. 3. Patajärven vedenlaatu Keski-Suomen ympäristökeskuksen mukaan (2001) Patajärven vedenlaatu on hyvä. Tämä tarkoittaa, että hyväksi luokiteltava vesialue on lähes luonnontilainen, mutta lievästi rehevöitynyt tai selvästi humuspitoinen. Vesistössä voi esiintyä paikallisesti rajoittuneita leväesiintymiä satunnaisesti. Patajärvessä on havaittavissa rehevöitymiskehitystä ja tästä syystä rantarakentamisen vesistökuormitukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 4. Patajärven eliöstöstä Aikaisempaa lajistotietoa Patajärveltä on vain vähän. Patajärvessä esiintyy aikaisempien havaintojen mukaan alueellisesti silmälläpidettävää suomenlummetta ( Rousi 1958, Saari ym. 1984, Välivaara ym ). Patalahden pohjukkaan laskevassa Hangasojassa esiintyy ilmeisesti silmälläpidettävää saukkoa (Turkulainen & Vuorinen 2000). Ihantolan (2003) mukaan Tikkalan alueen hirvikantaa voidaan pitää verraten runsaana. Myös kesällä 2005 oli nähtävissä runsaasti merkkejä hirvien oleskelusta Patajärven pohjoisrannalla

4 4 Myllyvuoren rinnealueilla. Myllyvuoressa on myös metson soidinalue (Paavola 2003, Ihantola 2003). Metso on silmälläpidettävä laji (NT, lintudirektiivin liite I). 5. Maisema Suunnittelualueen pohjoisrannan maisemallinen kokonaiskuvaa voidaan pitää suljettuna Patalahden pohjukkaa lukuun ottamatta, jossa järvelle avautuu rannalta paikoin kaunis maisema. Erityisesti uimarannalta avautuu kaunis kaukomaisema kaakkoon. Patalahden pohjukassa myös tieltä avautuu kauniita viljelymaisemia tien molemmille puolille. Myllyvuoren aluetta voidaan kuitenkin pitää maisemakuvan kannalta verraten vähämerkityksellisenä. Patalahden etelärannalta avautuu paikoin kauniita näkymiä järvelle. Erityisesti on mainittava pienten saarten muodostama kaunis maisemakuva. Suunnittelualueella ei ole arvokkaita vanhoja rakennuskokonaisuuksia tai pihapiirejä. Alueella ei ole myöskään rakennushistoriallisesti arvokkaita kohteita eikä Keski-Suomen museon ( ) maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaita kohteita. Tässä inventoinnissa rajattiin kyllä yksi maisemallisesti huomionarvoinen ja myös ekologisesti melko huomattava alue Leponiemessä. 6. Muinaisjäännökset En tiedä onko 7. Merkittävät luontokohteet, luokittelu ja suositukset Tässä täydentävässä selvityksessä on noudatettu Ihantolan (2003) käyttämää tapaa. Kartoituksessa on pyritty osoittamaan selvitysalueelta luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kohteet ja aluekokonaisuudet. Tarkastelussa on pyritty huomioimaan merkittävät kohteet, jotka lisäävät luonnon monimuotoisuutta tai vaikuttavat maisemakuvaan. Kohteita on pyritty huomioimaan myös paikallisella tasolla. Merkittävimmät luonto- ja maisemakohteet on kuvattu tekstissä ja rajattu oheiselle kartalle. Merkittävien kohteiden valinnassa on käytetty apuna LSL 29 mukaisia luontotyyppejä ja niiden määritelmiä (ks. edellä) sekä ML 10 mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä (ks. edellä). On kuitenkin huomattava, että luonnonsuojelu tai metsälakikohteiksi esitetyt kohteet eivät sitä välttämättä aina ole riippuen tulkinnasta, ja siksi kohteet on esitetty todennäköisinä tai mahdollisina lakikohteina. Kohteiden valinnassa on pyritty huomioimaan myös em. laeissa mainitsemattomat muut metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt, joita Meriluoto ja Soininen (1998) ovat kuvanneet. Näitä ovat: vanhat havu- ja sekametsiköt vanhat lehtimetsiköt paisterinteet supat ruohoiset suot metsäniityt hakamaat

5 5 Lisäksi valintaan ovat vaikuttaneet kohteiden maisemalliset arvot, lajiston tai luontotyypin harvinaisuus tai uhanalaisuus sekä EU:n luontodirektiivin liitteen IV lajien esiintyminen. 8. Merkittävimmät luontokohteet Seuraavassa on esitelty arvokkaimmat luontokohteet. Kohteiden nimen perässä oleva numerointi viittaa kartan numeroon. Suunnittelualueella on Natura 2000 luetteloon kuuluva alue Särkijärven metsän alue 8.1 Särkijärven metsä - Myllyvuori Alueen koodi: FI Pinta-ala: 142 ha Kunta: Korpilahti Aluetyyppi: SCI Korpilahdella sijaitsevat Särkijärven ja Myllyvuoren vanhojen metsien kohteet muodostavat Särkijärven alueen. Alueelle ovat tyypillisiä jyrkähköt mäet ja niiden väliin jäävät notkelmat, jotka usein ovat soistuneita ja joiden pohjalla virtaa puro. Särkijärven ympäristössä on useita pienehköjä lampia ja järviä, tummavetisiä ja osittain suorantaisia. Alueen metsät ovat havupuuvaltaisia, kuivemmilla paikoilla puolukkatyyppiä, alavammilla kohdilla mustikkatyyppiä, osittain lehtomaista kangasta. Paikoin puustossa on myös vanhoja lehtipuita, haapaa ja koivua. Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot: Suojeluohjelmat: - Alue käsittää Särkijärven vanhojen metsien suojelualueen, Keski-Suomessa arvokkaiksi luokiteltuja pienvesikohteita sekä Myllyvuoren alueen (kuuluu vanhojen metsien suojelun täydennysesityksen asetuksella perustettavaksi esitettyihin kohteisiin). Suojelun toteutuskeinot: - Luonnonsuojelulaki Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta): Humuspitoiset lammet ja järvet 10 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja 1 Vaihettumissuot ja rantasuot 3 *Boreaaliset luonnonmetsät 68 *Puustoiset suot 12 Lajit Luontodirektiivin liitteen II lajit:

6 6 *liito-orava Lintudirektiivin liitteen I linnut: kaakkuri mehiläishaukka metso palokärki pyy varpuspöllö viirupöllö Muuta lajistoa: haapariippusammal lähdetähtimö 8.2 Pohjoisrannan varttunut kuusivaltainen sekakangas Vanhan metsitetyn pellon ja tien välisellä alueella (kiviaidan rajaamana) on verraten iäkästä kuusivaltaista sekametsää. Alueella on jokunen maapuu ja pystypökkelö. Lajistossa lisäksi vanamoa, metsäkurjenpolvea, särmäkuismaa, lillukkaa, metsätähteä, rätvänää, metsäalvejuurta, oravanmarjaa ja vanamoa ja karhunputkea. Muut metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt 8.3 Leponiemen niitty ja maisema-alue Maisemallisesti erittäin huomionarvoinen kokonaisuus. Verraten monimuotoinen kasvillisuus. ketoalue, komeita maisemapuita rannassa. Maisemallisesti ja ekologisesti huomionarvoinen kokonaisuus Kuva 1. Leponiemen maisemallisesti ja ekologisesti huomionarvoinen kokonaisuus.

7 7 8.3 Pohjoisrannan Myllyvuoren alue Natura-aluetta, mutta arvokas alue ulottuu rannan läheisyydessä hieman laajemmalle. Vaateliasta lehtolajistoa. Vanhaa metsää 8.4 Etelärannan lehtipuusto Muu huomionarvoinen metsäelinympäristö 8.5 Etelärannan vanhan talon pihapiiri Muu huomionarvoinen elinympäristö 9. Kohdekuvaukset 1. Patajärven pohjoisranta, Leponiemestä suunnittelualueen rajalle Kuvaus: Maantien pohjoispuolinen rinnealue on tyypillistä harvennettua mäntyvaltaista kangasta. Puustoa on harvennettu ja maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny. Jonkin verran männyn ohella esiintyy nuorta haapaa ja katajaa. Kenttäkerroksen lajisto on kuivahkolle kankaalle tyypillistä: metsälauha, kangasmaitikka, metsätähti, puolukka, mustikka, kanerva, nurmirölli. Tien yläpuolinen alue on hyvin samanlaista aina Myllyvuorelle asti. Hieman ennen Leponiemen taloa sen itäpuolella on pieni heinittynyt peltoalue, jossa runsaasti erilaisia heiniä kuten timoteitä, hietakastikkaa, hiirenvirnaa, nurmilauhaa, valkoapilaa, nurmirölliä, ketokelttoa, punanataa, koiranheinää, hietakastikkaa jne. sekä mm niittyleinikkiä ja lupiinia. Kuva 2. Kuusivaltaista sekakangasta maantien pohjoispuolella. Tien ja rannan välisellä alueella lähellä suunnittelualueen rajaa on varttunutta kuusivaltaista sekakangasta, jossa kuusen ohella esiintyy mäntyä ja koivua. Puolukkaa, lillukkaa, mustikkaa,

8 8 vanamoa, metsäkurjenpolvea, särmäkuismaa, metsätähteä, metsäalvejuurta, oravanmarjaa ja vanamoa ja karhunputkea. Lähempänä rantaa on nuorta kuusta kasvatusmetsää. Alue lienee vanhaa peltoa. Kenttäkerroksessa esiintyy runsaasti vadelmaa ja metsälauhaa. Tämän vanhan metsitetyn pellon ja tien välisellä alueella (kiviaidan rajaamana) on verraten iäkästä kuusivaltaista sekametsää. Alueella on jokunen maapuu ja pystypökkelö. Lajistossa lisäksi vanamoa, metsäkurjenpolvea, särmäkuismaa, lillukkaa, metsätähteä, rätvänää, metsäalvejuurta, oravanmarjaa ja vanamoa ja karhunputkea. Leponiemen peltoalueen ympäristössä on toteutettu hakkuita ja pystyyn on jätetty vain siemenpuut. Puusto on aukkoinen. Kenttäkerroksessa esiintyy mm kieloa, kangasmaitikkaa, metsätähteä, sananjalkaa jne. Rantaan viettävä rinne on verraten jyrkkä. Aivan rannassa on myös kurjenjalkaa, metsäkurjenpolvea, korpi-imarretta, keltamataraa, aho-orvokkia, jokapaikansaraa, vadelmaa peltovalvattia, poimulehti (sp.). Arvot: Alueella ei ole kovinkaan erityisiä luonnonarvoja. Mainitsemisen arvoinen osa-alue on metsitetyn peltoalueen tien puoleinen verraten vanhaa puuta kasvava kuusikko, jossa sekapuuna haapaa ja pihlajaa ja koivua ja jokunen maapuu. Muu arvokas metsäluonnon kohde. Suositus ja luokitus: Edellä mainittu osa-alue tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle. 2 Kuva 3. Kuusikkoa tien ja rannan välisellä alueella. 2. Leponiemen maisema-alue Kuvaus: Vanha peltoalue, jolla kasvaa runsaasti eri apilalajeja, kissankelloa, timoteitä, ketokelttoa, peltovalvattia, särmäkuismaa, punanataa, hiirenvirnaa, koiranheinää, niittynurmikkaa, hietakastikkaa, hevonhierakkaa, poimuhteä, vadelmaa, mesiangervoa, puna-ailakkia, peltokortetta, metsäkurjenpolvea, siankärsämöä, kyläkarhiaista, aitovirnaa, niittynätkelmää, niittyhumalaa, peltolemmikkiä, ketoneilikkaa, niittysuolaheinää, kuminaa ja kirjopillikettä,

9 9 Arvot: Maisemallisesti erittäin huomionarvoinen aluekokonaisuus ja myös lajistollisesti melko huomionarvoinen. Suositus ja luokitus: Alue tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle, 3 Kuva 4. Leponiemen niittyaluetta. 4. Myllyvuoren alue Leponiemestä länteen Kuvaus: Leponiemen länsipuolella on kaksi olemassa olevaa loma-asuntoa ja niiden ja Leponiemen välinen ranta-alue on kuusivaltaista sekakangasta. Tien yläpuolella (pohjoispuolella) on puolestaan mäntyvaltaista kangasta, joka on hyvin samantyyppistä kuin edellä on kuvattu tien pohjoispuolisten alueiden kasvillisuudesta. Paikoin tien pohjoispuolella on myös nuorta istutusmännikköä. Kenttäkerroksen lajistossa mm metsäalvejuuri, metsäimarre, mustikka ja oravanmarja. Puustossa on etenkin loma-asuntojen länsipuolella rannan lähellä myös lahopuuta ja pystypökkelöitä. Rannassa on harmaaleppää ja raitaa ja jopa tuomea ja jokunen komea haapa. Kenttäkerroksessa esiintyy myös lillukkaa, mustikkaa, kieloa, metsäkurjenpolvea, kuusamaa, ketunliekoa, metsäalvejuurta, särmakuismaa, hiirenporrasta, mesiangervoa, sudenmarjaa, suoorvokkia, kultapiiskua, suo-ohdaketta ja korpi-imarretta. Rannassa aika leveä rantaluhta. Alueen linnustosta voidaan mainita punakylkirastas, metsäkirvinen ja pajulintu. Puustossa myös jokunen tuore tikankolo.

10 10 Kuva 5. Kuva otettu Leponiemen länsipuolelta tien pohjoispuolelta. Kuva 6. Kuva otettu Leponiemestä länteen. Leveä ruovikko reunustaa rantaa. taustalla uimaranta patalahden pohjukassa.

11 11 Kuva 7. Kuva otettu Myllyvuoren Natura-rajauksen eteläpuolelta tien ja rannan väliseltä alueelta loma-asuntojen pohjoispuolelta. Kasvillisuus on lehtomaisen rehevää. Arvot: Myllyvuoren Natura-alue ulottuu rantaan asti ja edellä oleva kuvaus soveltuu hyvin koskemaan koko rannan läheisen Natura-alueen kuvausta mutta etenkin rannan läheisyydessä on arvokasta lehtomaista. Alue saattaa olla liito-oravan kannalta potentiaalista aluetta. Suositus ja luokitus: Lehtomainen rinnealue, jolla vaateliasta lajistoa. Ei rakentamista; SL merkintää tulisi harkita tai luo-rajausta, Patalahden pohjukka ja Hangasoja Kuvaus: Patalahden pohjukassa on uimaranta. Pohjukkaan laskee Hangasoja pohjoisesta Hangasjärvestä. Lähellä suuosa on Hangasojan molemmilla puolilla rehevä pajuvyöhyke, jossa pajujen ohella koivua ja raitaa. Pajukon alla on rehevää ja luhtaista, mm hiirenporras, metsäalvejuuri, leinikki (sp.), korpikastikka, pihatähtimö, rantamatara, luhtamatara, kurjenjalka, korpikastikka ja suo-ohdake. Aivan suunnittelualueen rajalta on ojan läheisyydessä toteutettu hakkuita. Hangasojassa elelee saukko (Turkulainen & Vuorinen 2000).

12 12 Arvot: Hangasoja ei ole luonnontilainen. Se on kuitenkin suunnittelualueella kasvillisuudeltaan rehevä ja lehtipuuvaltainen vyöhyke, jonka lajisto on verraten monimuotoinen. Suositus ja luokitus: Tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle, 2 Kuva 8. Kuva Patalahden pohjukkaan laskevasta Hangasojasta. 6. Patalahden pohjukan peltoalue ja metsäsaarekkeet Kuvaus: peltoalueen pohjoisreunassa on nuorta mäntyvaltaista kangasta. Ei maapuita tai pystypökkelöitä. Peltoalueen keskellä on Heinäjoen tila. Tilakeskuksen ympärillä oleva puusto on pääosin tuoretta kuusikangasta, jossa kuusen ohella esiintyy mäntyä ja koivua. Maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny. Kenttäkerroksen lajisto vaikutti hyvin tavanomaiselta; puolukka, mustikka, metsätähti, oravanmarja, karhunputki, kultapiisku, niittyhumala, metsäkastikka, peltoalueen halki kulkevalta tieltä avautuu kauniita näkymiä ympäröiville peltoalueille, mutta ei Patajärvelle. Arvot: Ei ekologista merkitystä. Peltoalue muodostaa maisemallisesti kauniin kokonaisuuden Suositus ja luokitus: Mahdollinen lisärakentaminen tulisi sijoittaa metsäsaarekkeille tai peltoalueiden reunoille. Ei edellytä erityistä kaavallista merkintää. 7. Patalahden eteläranta peltoalueen eteläpuolinen alue Kuvaus: Peltoalueen eteläpuolella on kasvillisuus pääosin tuoretta kuusikangasta. Sekä rannan läheisyydessä että etäämpänä rannasta on toteutettu harvennushakkuita. Metsäalueet ovat selvästi aktiivisessa talousmetsäkäytössä: maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny ja puustossa ei juuri esiinny erirakenteisuutta. Pensaskerros on niukka. Kenttäkerroksen lajistossa esiintyy mm metsäalvejuuri, korpi-imarre, metsäkurjenpolvi, kielo, metsätähti, vanamo, mustikka, metsäimarre, kangasmaitikka, metsäkastikka, kevätpiippo jne. Lähellä peltoalueen reunaa on loma-

13 13 asunto ja sen ja peltoalueen välissä kasvillisuus pääosin tuoretta kuusikangasta, paikoin rannan tuntumassa on pienialainen koivikko. Polun ympäristössä on runsaasti metsäkortetta, luhtalemmikkiä, poimulehteä (sp.), metsäkastikka, lillukka, oravanmarja, kultapiisku, mesiangervo jne. Loma-asunnon kohdalta etelää ulottuu erittäin laaja kortteikko. Se ulottuu aina lähialueen saariin asti lähes yhtenäisenä vyöhykkeenä. Lisäksi on saraikkoa ja korteikoa. Pienet saaret ja luodot ovat koivuvaltaisia. Niillä ei maastokäyntien yhteydessä käyty. lajistosta mainittakoon vehka, kurjenjalka, lumme ulpukka, kurjenmiekka, ratamosarpio, rantakukka, luhtavuohennokka, jokapaikansara, jouhivihvilä (?), pullosara, luhtasara, keltasara ja harmaasara. Kuva 9. Patalahden etelärantaa, länsiosan peltoalueen eteläpuoli. Rannalta näkyy edellä jo kuvattu pohjoisrannan Leponiemen niittyalue erinomaisen kauniisti saarten välitse (ks. kuva 10). Alueella 7 on lisäksi autiotalo, jonka ympärillä on komeaa niittyä. Lajistossa on mm aitovirnaa, hiirenvirnaa, niittyhumalaa, nokkosta, mesiangervoa, poimulehteä (sp.), karhunputkea, eri apilalajeja, harakankello, niittyleinikki, koiranputki, timotei, nurmipuntarpää, metsäkurjenpolvi, heinätähtimö ja nurmipiippo, Autiotalon ja rannan välisellä alueella on toteutettu laajasti avohakkuita. Sen sijaan autiotalon eteläpuolella, hakkkuualueen ja pihapiirin välissä, on verraten monimuotoinen kuusisekakangasta kasvava alue. Arvot: Niittyalue tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle mahdollisuuksien mukaan, sillä kasvillisuus melko monimuotoista ja rikasta. Suositus ja luokitus: Paikallisesti merkittävä ketoalue, 2

14 14 Kuva 10. Näkymä Patalahden pohjukasta kohti saaria ja niiden välistä pilkottavaa Leponiemeä. Saarten ja rannan välissä on laaja yhtenäinen ruovikko. Kuva 11. Autiotalon vanhaa pihapiiriä. 8. Rivitalojen ja rannan välinen alue suunnittelualueen itärajalla Kuvaus: rivitalojen pohjoispuolella on laaja rakentamaton metsäalue, jossa topografian vaihtelua seuraten on joko mänty tai kuusi valtapuuna. Metsäalue on selvästi talousmetsäkäytössä ja puusto

15 15 on tasarakenteista kuusta tai mäntyä. maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny. Lehtipuustoa on laikuttain; paikoin se uupuu kokonaan ja paikoin sitä on verraten runsaasti. Kenttäkerroksessa on paikoin runsaasti metsäkortetta, lillukka, metsäkastikka, kangasmaitikkaa, metsäalvejuurta, karhunputkea, metsätähteä, kevätpiippoa jne. Metsäalue ulottuu aina suunnittelualueen itäreunan reunaan asti, jossa avautuu laaja peltoalue. Peltoalueen reunalta avautuu kauniita näkymä Patajärvelle. Kattilamaisen lahden ympäristössä ja sen lounas- ja eteläpuolella sijaitsevan peltoalueen ympärillä on metsäkasvillisuus edellä kuvatun kaltaista tuoretta kuusikangasta. Peltoalueen eteläpuolella on toteutettu laaja aukkohakkuu. Kun peltoalueelta siirrytään kohti kattilamaista lahtea, on puusto edelleen hyvin samantyyppistä kuin edellä on kuvattu. ranta-alue on Kattilalahdella tavanomaista. Kuva 11. Tyypillinen näkymä metsäkasvillisuudesta autiotalon itäpuolisella alueella. Kuvassa verraten rehevää kuusivaltaista painannetta. Ekologisesti kaikkein arvokkain alue tällä osa-alueella sijaitsee em. lahden kaakkoisrannalla sijaitsevan loma-asunnon ja aivan suunnittelualueen rajalla olevan loma-asunnon välisellä rantaalueella: Rantavyöhykkeen kasvillisuus on lehtomaisen rehevää: maapuita ja pystypökkelöitä on runsaasti. Lehtipuusto dominoi; hieskoivu, haapa, paatsama, harmaaleppä, pajut, raita esiintyvät kaikki rannan läheisyydessä. Etäämpänä rannasta kuusi on vallitseva puulaji. Maapuita ja pystypökkelöitä esiintyy runsaasti, tosin laikuttain. Puusto on selvästi erirakenteista ja verraten nuoret lehtipuut ovat valta-asemassa. Lajistossa esiintyy mm hiirenporras, metsäkorte, kielo, vadelmaa, lillukkaa, mesiangervoa, suo-orvokkia, kurjenjalkaa, näsiää, sudenmarjaa, metsäkurjenpolvea, suohorsmaa, käenkaalia, metsälauhaa, harmaasaraa, ahonmansikkaa, kieloa, siniheinää, kangasmaitikkaa, valkolehdokkia, metsätähteä, ojakellukka, niittyhumalaa, tesmaa, nuokkuhelmikkää Arvot: Luonnontilaisuuteen viittaavia piirteitä rantavyöhykkeen kasvillisuuden rakenteessa, lehtomainen, runsaasti lehtipuuta ja maapuita.

16 16 Suositus ja luokitus: Alueen luonnontilaisuutta ei tulisi muuttaa. Alueella on selviä luontoarvoja (muu metsäluonnon arvokas elinympäristö), 3 Kuva 11. Rannan tuntumassa on rehevää lehtipuuvaltainen vyöhyke. Kuva 12. Paikoin vyöhykkeellä on runsaasti maapuita ja pystypökkelöitä. Tikkojen syönnösjälkiä oli melko runsaasti.

17 syyskuuta 2005 FL Jari Hietaranta

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven kaupungin Räisälän kylässä. Suunnitelma koskee Kotikangas nimistä tilaa (75:0). Luontoselvityksen

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI Pekka Routasuo 6.2.2012 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 19.1.2010 16.1T-1-1 VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.9.2012 KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS KIIMASSUON TUULIPUISTO TÄYDENTÄVÄ LUONTOSELVITYS Tarkastus Päivämäärä 07/09/2012

Lisätiedot

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee 25.05.2016 Luontoselvitys, Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee kiinteistön 635 432-3-108 Kalliomäki muinaisjäännösinventointi

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola )

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola ) Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu 635-417-3-28, Kataja 635-417-3-34 ja Ainola 935-417-3-26) Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net

Lisätiedot

TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA

TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 liite alkuperäiseen selvitykseen TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA 1. LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENTÄMINEN LISÄALUEIDEN OSALTA Lisäysalueet käsittävät kaksi pienialaista aluetta. Toinen alueista sijaitsee Pienen

Lisätiedot

NIIRASENLAHDEN ASEMAKAAVA-ALUE LUONTOSELVITYS 2012

NIIRASENLAHDEN ASEMAKAAVA-ALUE LUONTOSELVITYS 2012 NIIRASENLAHDEN ASEMAKAAVA-ALUE LUONTOSELVITYS 2012 Markku Nironen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 12.12.2012 1 JOHDANTO Kangasniemen kirkonkylän pohjoispuolella sijaitsevalle Niirasenlahden ja Salmelantien

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 PARAINEN. KIRJAIS RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 205 Maanmittari Oy Öhman/Mikko Siitonen 205 JOHDANTO Selvitysalue sijaitsee Paraisten saaristossa, Nauvon Kirjaisissa. Selvitysalueeseen kuuluu

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys 1. Tausta Myllyniemen suunnittelutyön

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 1 SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Juha Saajoranta 2 Sisällysluettelo 1. Luontoselvityksen toteutus 3 2. Asemakaava-alueen luonnon yleispiirteet..3 3. Kasvillisuus- ja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net TYÖN TAUSTAA JA ALUEEN YLEISKUVAUSTA Selvityksen kohteena oleva lomakodin

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI Oivanginjärvi

KUUSAMON KAUPUNKI Oivanginjärvi liite: laajennusalue KUUSAMON KAUPUNKI Oivanginjärvi JOKOSLAHDEN RANTA_ASEMAKAAVA LAAJENNUSALUE Rantalahden alue Nuorta männikköä suunnittelualueen länsirajalla. KIMMOKAAVA EKOTONI KY JOKOSLAHDEN RANTA-ASEMAKAAVA

Lisätiedot

SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS

SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS Vastaanottaja Soinin kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 28.6.2016 Viite 1510023251-001 SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS 1 Päivämäärä 28.6.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen

Lisätiedot

Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Teernijärvi (Nokia) rantakaava RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUSLIITTEET 2.12.2015 Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky LIITE 3 Karrakuja 6, 66400 LAIHIA gsm 0405145359 jari.venetvaara@svk.fi www.venetvaara.fi Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI HAKOJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONTOSELVITYS

KUUSAMON KAUPUNKI HAKOJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONTOSELVITYS KUUSAMON KAUPUNKI HAKOJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONTOSELVITYS Yhteystiedot: Jari Hietaranta, Ekotoni Ky LY tunnus 1016290-0 Vitikkalantie 4, 21570 SAUVO 0400-479740 jari.hietaranta@pp.inet.fi

Lisätiedot

SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 15.12.2008 SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 3 TULOKSET...

Lisätiedot

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 98 MYRSKYLÄN SEPÄNMÄKI- PALOSTENMÄKI LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kuvio 1. Kalliokumpare alueen pohjoisosassa (Kuvio 1). ClT-tyypin kalliometsaa. 1. JOHDANTO Selvitysalue

Lisätiedot

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Pälkäneen kunta Keskustie 1 36600 PÄLKÄNE EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net SISÄLLYS TYÖN TAUSTAA 2 ALUEEN

Lisätiedot

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS 2.7.2014 Outi Tuomivaara, hortonomi ylempi AMK Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Riihivainiolle on käynnistynyt asemakaavan laajennus, jonka pohjaksi on

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos RAPORTTI LIITE 3 20.10.2011 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot

Lisätiedot

RAPORTTI 16X185375 2.9.2013. KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys

RAPORTTI 16X185375 2.9.2013. KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys RAPORTTI 16X185375 2.9.2013 KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys Sisältö 1 1 AINEISTO JA MENETELMÄT 1 2 ALUEEN YLEISKUVAUS 1 2.1 Suojelualueet ja uhanalaiset lajit 1 3 LUONTOSELVITYS

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

HARTOLAN PURNUVUO- REN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

HARTOLAN PURNUVUO- REN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Purnuvuoren ranta-asemakaava selostus 8.1.2014, liite 10 Vastaanottaja Ilmatar Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 30.7.2012 Viite 82142499-05 HARTOLAN PURNUVUO- REN LIITO-ORAVA-

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

Akaan kaupungin Toijalan SAVIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVA- JA LUONTOSELVITYS 2008

Akaan kaupungin Toijalan SAVIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVA- JA LUONTOSELVITYS 2008 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin Toijalan SAVIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVA- JA LUONTOSELVITYS 2008 Tmi Mira Ranta Karkunkyläntie 179 38140 KÄRPPÄLÄ

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA:

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: 743-416-5-146 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla tilalla 743-416-5-146

Lisätiedot

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Raportti 67080546.ABT 5.11.2008 Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä ympäristöselvitys on tehty Korpilahden kunnassa sijaitsevalle Lapinjärven alueelle ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

ILVESVUORI POHJOINEN ASEMAKAAVA: LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS. Pekka Routasuo

ILVESVUORI POHJOINEN ASEMAKAAVA: LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS. Pekka Routasuo ILVESVUORI POHJOINEN ASEMAKAAVA: LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Pekka Routasuo 15.12.2015 ILVESVUORI POHJOINEN ASEMAKAAVA: LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

SUOMUSJÄRVEN KUNTA KIANTAJÄRVEN LEIRINTÄALUE. Luontoselvitys

SUOMUSJÄRVEN KUNTA KIANTAJÄRVEN LEIRINTÄALUE. Luontoselvitys 1 SUOMUSJÄRVEN KUNTA KIANTAJÄRVEN LEIRINTÄALUE Luontoselvitys 2 SUOMUSJÄRVEN KUNTA 10.4 2008 KIANTAJÄRVEN LEIRINTÄALUE Luontoselvitys 1. TAUSTA JA TAVOITTEET Leirintäalue on puustoltaan ja muulta kasvillisuudeltaan

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 Pekka Routasuo 17.9.2009 Sipoon Boxin suunnitellun maa-aineisten ottoalueen luontoselvitys 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset.

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. Voimala 1 Alueella kasvaa nuorta ja varttuvaa kalliomännikköä. Sekapuuna kasvaa hieman kuusta

Lisätiedot

SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO

SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO Vastaanottaja Senaatti Asiakirjatyyppi Luontoarvio Päivämäärä 30.11.2017 Viite 1510033076 SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO Päivämäärä 30.11.2017 Laatija

Lisätiedot

Koodi FI 130 0908. Kunta. Sodankylä. Pelkosenniemi, Kemijärvi. Pinta-ala. 14 325 ha. Aluetyyppi. SPA (sisältää SCI:n)

Koodi FI 130 0908. Kunta. Sodankylä. Pelkosenniemi, Kemijärvi. Pinta-ala. 14 325 ha. Aluetyyppi. SPA (sisältää SCI:n) Pyhä-Luosto Koodi FI 130 0908 Kunta Sodankylä. Pelkosenniemi, Kemijärvi Pinta-ala 14 325 ha Aluetyyppi SPA (sisältää SCI:n) Pelkosenniemen Natura 2000 -kohteet 3 / Pyhätunturin kansallispuisto 9 / Pyhä-Luosto

Lisätiedot

Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio

Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio 1 Sami Mäkikyrö 10.10.2013 Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio Luontoselvitys, Natura-tarveharkinta 2 SISÄLLYS 1. Johdanto....3 2. Suojelualueet ja -ohjelmat..3 2.1.Luonnonsuojeluohjelmat....3

Lisätiedot

Tikkalan päiväkoti-koulun itäisen metsikön luontoselvitys

Tikkalan päiväkoti-koulun itäisen metsikön luontoselvitys Tikkalan päiväkoti-koulun itäisen metsikön luontoselvitys Anni Mäkelä Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 25.7.2018 1. Selvitysalue Selvitysalue (1,6 ha) sijaitsee Tikkalassa päiväkoti-koulun

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... TYÖNUMERO: E27125.00 KITTILÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS YLÄ-KITTILÄN NIITTY SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys Liite 5 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAUHAVAN KAUPUNKI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.2.2015 P24345P002 1 (11) Tuomo Pihlaja 4.2.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Menetelmät...

Lisätiedot

Luontokohteiden tarkistus

Luontokohteiden tarkistus LAUKAAN KUNTA Luontokohteiden tarkistus Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29017 Raportti 1 (11) Pihlaja Tuomo Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Menetelmät... 1 3 Selvitysalueiden sijainti... 1

Lisätiedot

Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004

Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004 LIITE 4 Vammalan kaupunki Kukkurin kaavaselostus liite 1 Yhdyskuntasuunnittelu PL 23 38201 VAMMALA Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004 Tmi Mira Ranta Karkunkyläntie 179 38140 KÄRPPÄLÄ

Lisätiedot

Äkäslompolon asemakaavan laajennus, Röhkömukanmaa, Kolari. Luontoselvitys

Äkäslompolon asemakaavan laajennus, Röhkömukanmaa, Kolari. Luontoselvitys Sami Mäkikyrö 13.8.2013 Äkäslompolon asemakaavan laajennus, Röhkömukanmaa, Kolari Luontoselvitys 2 SISÄLLYS 1. Johdanto.. 3 2. Suojelualueet ja -ohjelmat 3 2.1. Luonnonsuojeluohjelmat.. 3 2.2. Luonnonsuojelu-,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Lehdot ja korvet. 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde,

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Lehdot ja korvet. 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde, Lehdot ja korvet 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status: Metso soveltuvuus: 3,5 ha Perälä Yksityinen Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde, Kyllä Vanha

Lisätiedot

SALMENKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS 2009

SALMENKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 SALMENKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 Markku Nironen 30.09.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 LUONNON YLEISPIIRTEET... 2 4. ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA SUOJELTAVIEN

Lisätiedot

Rauman kaupungin. Fere-Centerin, Papinpellon, Jussoilan, Unajantien ja Nikulanmäen. asemakaava-alueiden. luontoselvitys

Rauman kaupungin. Fere-Centerin, Papinpellon, Jussoilan, Unajantien ja Nikulanmäen. asemakaava-alueiden. luontoselvitys Rauman kaupungin Fere-Centerin, Papinpellon, Jussoilan, Unajantien ja Nikulanmäen asemakaava-alueiden luontoselvitys 2006 2 1. JOHDANTO Luontoselvitykset on tehty Rauman kaupungin kaavoitusosaston toimeksiantona

Lisätiedot

Lausunto Espoon Ylämyllyntie 7 luontoarvoista

Lausunto Espoon Ylämyllyntie 7 luontoarvoista Nurmijärvi 23.5.2018 Lausunto Mika Selin rakennuttamissuunnittelija mika.selin@nuorisosaatio.fi gsm 0400 416 695 NUORISOSÄÄTIÖ I NUORISOASUNTOJEN ISÄNNÖINTI OY Lausunto Espoon Ylämyllyntie 7 luontoarvoista

Lisätiedot

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 1.4.2014 Sipoon Nevas Gårdin luontoselvityksen täydennys. SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS 1 JOHDANTO Sipoon

Lisätiedot

HEPOLUHDAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 488- C8206

HEPOLUHDAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 488- C8206 Luhangan kunta HEPOLUHDAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 488- C8206 11.1.2007 SUUNNITTELUKESKUS OY Luhangan kunta 1 11.1.2007 Luontoselvitys 488- C8206 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KÄYTETYT

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA LAHELA LUONTOARVOTARKISTUKSET

TUUSULAN KUNTA LAHELA LUONTOARVOTARKISTUKSET TUUSULAN KUNTA LAHELA LUONTOARVOTARKISTUKSET Lahela 2 1 JOHDANTO Tämän työn luontoarvotarkistustyöt on tehty Tuusulan kunnalla, Lahelan yleissuunnittelun pohjaksi. Työn tarkoituksena oli tarkistaa Lahelan

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN LUONTOSELVITYS

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN LUONTOSELVITYS RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo 9.6.2016 RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Aineisto ja menetelmät... 3 2.1 Maastotyöt... 3 3 Tulokset... 4 3.1 Luonnonolot

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

Liitteet: Liitekartta nro 1: Lehmihaantien määräalueen luontotyypit

Liitteet: Liitekartta nro 1: Lehmihaantien määräalueen luontotyypit Johdanto Liito- Sisällys 1 3 Liito- liito-!"#$%& %(!$ %!&' 2 3 2.1 Yleistä 3 2.2 3 *+,"!-./01!(%##))"!"# 2.3 3 3 Kasvillisuus- ja 4 3.1 Kasvillisuus- ja luontot##))"!"#$ & %!&' luontotyypi2(3%!" 7:140!2"

Lisätiedot

KYYNIJÄRVEN ALUEEN KASVILLISUUSSELVITYS 2016

KYYNIJÄRVEN ALUEEN KASVILLISUUSSELVITYS 2016 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KYYNIJÄRVEN ALUEEN KASVILLISUUSSELVITYS 2016 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN

K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN Vastaanottaja Senaatti Asiakirjatyyppi Luontoarvio Päivämäärä 14.11.2017 Viite 1510033076 SENAATTI K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN ALUEIDEN LUONTOARVIO SENAATTI K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN ALUEIDEN LUONTOARVIO

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Pinta-ala: 4,7 ha Kylä: Kuokkala Omistaja: Yksityinen, Lempäälän kunta Status: Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde Metso soveltuvuus: -

Lisätiedot

TAIPALSAARI. ILKONSAARTEN (Itäinen) JA MYHKIÖN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari

TAIPALSAARI. ILKONSAARTEN (Itäinen) JA MYHKIÖN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari TAIPALSAARI ILKONSAARTEN (Itäinen) JA MYHKIÖN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 MENETELMÄT 3 YLEISKUVAUS 4 TULOKSET... 4 1. Myhkiö. 4 2. Ilkonsaaret (itäinen)..

Lisätiedot

Aliketolan tilan luontoarvoselvitys Kokemäki Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Aliketolan tilan luontoarvoselvitys Kokemäki Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Aliketolan tilan luontoarvoselvitys Kokemäki 27.10.2015 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Yleistä selvitysalueesta... 3 2.1 Ranta-alue... 3 2.2 Piha-alue... 4

Lisätiedot

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 INVENTOITU ALUE... 3 1. Repolahden perukka. 3 LIITTEET Kansikuva: Repolahden perukan rantaa

Lisätiedot

Nokian kaupungin KOHMALAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013

Nokian kaupungin KOHMALAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Nokian kaupunki Tekninen keskus Harjukatu 21 37100 NOKIA Nokian kaupungin KOHMALAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Luontoselvitys M. Ranta Talaskuja 14 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 miraranta@hotmail.fi TAUSTATIETOJA

Lisätiedot

Putkilahden luonto- ja liitooravaselvitys

Putkilahden luonto- ja liitooravaselvitys 2016 Putkilahden luonto- ja liitooravaselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 15.6.2016 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Työmenetelmät... 5 2.1 Esiselvitys... 5 2.2 Maastotyöskentely...

Lisätiedot

PERTUNMAA, HARTOLA, HOLLONPÄÄ

PERTUNMAA, HARTOLA, HOLLONPÄÄ PERTUNMAA, HARTOLA, HOLLONPÄÄ LUONTOSELVITYS RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOSTA VARTEN Marko Vauhkonen 26.10.2018 PERTUNMAA, HARTOLA, HOLLONPÄÄ LUONTOSELVITYS RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOSTA VARTEN Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

KOLMENKULMAN ALUEEN LUONTOSELVITYS

KOLMENKULMAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Liite 5 KOLMENKULMAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Kolmenkulman alueen ympäristö on melko tasaista moreenimaastoa. Kaavoitettava alue on metsäistä ja alue on ollut talousmetsäkäytössä lähes kokonaisuudessaan.

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014

LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014 LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014 RAAHEN KAUPUNKI Tokolanperän kaavarungon ja asemakaavan luontoselvitys v. 2013-2014 1 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 KASVILLISUUS 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Uhanalaiset

Lisätiedot

TAIPALSAAREN PÖNNIÄLÄ

TAIPALSAAREN PÖNNIÄLÄ TAIPALSAAREN PÖNNIÄLÄ POHJAHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI Jouko Sipari 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO. 2 TUTKIMUSMENETELMÄT.. 2 YLEISKUVAUS... 3 TULOKSET... 3 1. Paikallistien eteläpuoli... 3

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KUUSIMÄEN LUONTOSELVITYS

NURMIJÄRVEN KUNTA KUUSIMÄEN LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 20.8.2014 Viite 1510014465 NURMIJÄRVEN KUNTA KUUSIMÄEN LUONTOSELVITYS Päivämäärä 20.8.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heli Lehvola

Lisätiedot

Tikkalan osayleiskaava-alueen luontoarvoista Taru Heikkinen Kaavoitus Jyväskylän kaupunki

Tikkalan osayleiskaava-alueen luontoarvoista Taru Heikkinen Kaavoitus Jyväskylän kaupunki Tikkalan osayleiskaava-alueen luontoarvoista 18.6.2009 Tämän työn tarkoituksena oli tarkentaa Korpilahden Tikkalan kylän alueella vuonna 2003 tehdyssä luontoselvityksessä (Anna-Riikka Ihantola) havaittujen

Lisätiedot

KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ SUOMEN ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2010

KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ SUOMEN ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2010 KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ SUOMEN ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2010 11.9.2010 Liite 1 Kuva 1. Selvitysalueen keskiosia (kuvio 1) kumpareelta (kuvio 2) nähtynä. Kuva 2. Vanha teollisuusrakennus ja Järveläntien

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

SULKAVA PUTKIJÄRVI, KANKUNLAMPI LIITO-ORAVAINVENTOINTI. Jouko Sipari

SULKAVA PUTKIJÄRVI, KANKUNLAMPI LIITO-ORAVAINVENTOINTI. Jouko Sipari SULKAVA PUTKIJÄRVI, KANKUNLAMPI LIITO-ORAVAINVENTOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 MENETELMÄT 3 TULOKSET... 3 1. PUTKIJÄRVI, KORHOLAN RANTA... 3 2. KANKUNLAMPI 5 LIITTEET Kansikuva: Putkijärven

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Kalliojärven Pitkäjärven alue sijaitsee Ylöjärven Kurussa. Alue

Lisätiedot

Päivölän alueen esiselvitys

Päivölän alueen esiselvitys LUONTOPALVELU KRAAKKU Päivölän alueen esiselvitys Eura Marika Vahekoski 18.9.2017 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Liito-orava... 4 3. Kasvillisuus ja luontotyypit... 5 3.1 Kuvio 1... 5 3.2 Kuvio 2...

Lisätiedot

Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys

Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys Raportti 67030416 8.7.2003 Kuva: Pasi Halme Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 SUUNNITTELUALUE 2 3 MENETELMÄT JA AINEISTO 2 3.1 Suunnittelutyön vaiheet 2 3.2 Suunnitteluaineisto

Lisätiedot

Matalan ranta-asemakaava Luontoselvitys 2014, täydennys 2015 Antti Karlin Yleistä Luontoselvitys on tehty käymällä Matalan ranta-asemakaavassa oleva venevalkaman alue maastossa läpi kesällä syksyllä 2014

Lisätiedot

RIIHIMÄKI AROLAMPI 1 JA HERAJOKI ETELÄINEN LIITO-ORAVASELVITYS 2017

RIIHIMÄKI AROLAMPI 1 JA HERAJOKI ETELÄINEN LIITO-ORAVASELVITYS 2017 TUTKIMUSRAPORTTI 5.4.2017 RIIHIMÄKI AROLAMPI 1 JA HERAJOKI ETELÄINEN LIITO-ORAVASELVITYS 2017 Riihimäen kaupunki Tekijä: Laura Ahopelto SISÄLLYS 1 Johdanto... 4 2 Menetelmä... 5 3 Tulokset... 5 4 Muita

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Tekninen virasto Savonlinnan kaupungin kaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2009

Savonlinnan kaupunki Tekninen virasto Savonlinnan kaupungin kaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2009 Savonlinnan kaupunki Tekninen virasto Savonlinnan kaupungin kaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2009 Asemanjatke, Vääräsaari, Nätkin teollisuusalue ja Nojanmaan tontti 17 Petri Parkko 8.7.2009 Sisällys

Lisätiedot

Luontoselvitys. Lempäälän Pitkäkalliolla

Luontoselvitys. Lempäälän Pitkäkalliolla Luontoselvitys Lempäälän Pitkäkalliolla Ympäristönsuunnittelu Oy 2013 Luontoselvitys Lempäälän Pitkäkalliolla Luontoselvitys Tarve luontoselvitykselle on syntynyt alustavasta suunnitelmasta ottaa maa-ainesta

Lisätiedot

LEMI KUHASENSAARI. Ranta-asemakaavan muutos LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari

LEMI KUHASENSAARI. Ranta-asemakaavan muutos LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari LEMI KUHASENSAARI Ranta-asemakaavan muutos LUONTOINVENTOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 MENETELMÄT 3 TULOKSET... 3 1. Paikallistien itäpuoli.. 4 2. Paikallistien länsipuoli.. 6 YHTEENVETO.

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys LIITO-ORAVASELVITYS 23.6.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 LIITO-ORAVASELVITYS 2 3 TULOKSET 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 5 VIITTEET 5 Kannen

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS 1 1. Selvityksen taustoja Destia Oy tilasi tämän selvityksen Luontoselvitys Kotkansiiveltä 29.2.2008. Selvitys

Lisätiedot

PETÄJÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PALTAMON KUNTA LUONTOSELVITYS

PETÄJÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PALTAMON KUNTA LUONTOSELVITYS PETÄJÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PALTAMON KUNTA LUONTOSELVITYS Ranta-aluetta suunnittelualueen eteläosasta KIMMOKAAVA EKOTONI KY 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3.

Lisätiedot

SENAATTI JOKELAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO

SENAATTI JOKELAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO Vastaanottaja Senaatti Asiakirjatyyppi Luontoarvio Päivämäärä 14.11.2017 Viite 1510033076 SENAATTI JOKELAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO SENAATTI Päivämäärä 14.11.2017 Laatija Tarkastaja Kuvaus Satu Laitinen

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Keskustan osayleiskaava kantatien varren alueella ja kirkkoseudun asemakaavan laajennus kantatien pohjoispuolelle

TEUVAN KUNTA Keskustan osayleiskaava kantatien varren alueella ja kirkkoseudun asemakaavan laajennus kantatien pohjoispuolelle LUONTOSELVITYS 2013 16X160803 21.11.2013 TEUVAN KUNTA Keskustan osayleiskaava kantatien varren alueella ja kirkkoseudun asemakaavan laajennus kantatien pohjoispuolelle Luontoselvitys Teuvan kunta Luontoselvitys

Lisätiedot

Ramoninkadun luontoselvitys

Ramoninkadun luontoselvitys Ramoninkadun luontoselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 7.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työmenetelmät... 3 2.1 Esiselvitys... 3 2.2 Maastotyöskentely... 3 2.3

Lisätiedot

MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS

MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmonen Urho Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 30.8.2011 Viite 82137444 MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS Päivämäärä 30.8.2011

Lisätiedot

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012:

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Savonlinnan kaupunki Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Riihisaari, Naistenlahdentie ja Rajalahti Petri Parkko 24.9.2012 1. Selvityksen taustoja Savonlinnan kaupunki tarvitsee

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Haukkalan pohjoisosan luontoselvitys

Jyväskylän kaupunki Haukkalan pohjoisosan luontoselvitys Jyväskylän kaupunki Haukkalan pohjoisosan luontoselvitys 1. Johdanto Tämän selvityksen tavoitteena on laatia Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelutoimistolle kaavoitustarkoituksia palveleva luontoselvitys.

Lisätiedot

Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016. Lakeuden luontokartoitus

Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016. Lakeuden luontokartoitus Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Lakeuden luontokartoitus Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KAPULIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS 2005

MÄNTSÄLÄN KAPULIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS 2005 MÄNTSÄLÄN KAPULIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS 2005 Mäntsälän kunta Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2005 1 JOHDANTO Mäntsälän kunnan Kapulin asemakaavan laajennusalue sijaitsee Kapulin työpaikka-alueen

Lisätiedot

UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS

UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS 29.4 2012 Eräitä tarkistuksia Maastotarkistukset Syksyllä 2011 (19.9) ja keväällä 2012 suoritettiin

Lisätiedot

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys 18.8.2013 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Maastotarkastuksen tulokset

Lisätiedot