Wellness. heating blanket // bed warmer instant heat // Type Nine temperature settings // Fast heating technology // Timer 12h/ 75 minutes //

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Wellness. heating blanket // bed warmer instant heat // Type Nine temperature settings // Fast heating technology // Timer 12h/ 75 minutes //"

Transkriptio

1 Wellness heating blanket // bed warmer instant heat // 9 Nine temperature settings // Fast heating technology // Timer 12h/ 75 minutes // 150 X 80 cm, upper side 100% combed cotton // Washable (40 C) // Type _AE_0308.indd :59:30

2 Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instruction manual - english... page _AE_0308.indd :59:30

3 OBH Nordica Varmetæppe Før brug Vigtig information Før varmetæppet tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Varmetæppet er udstyret med et sikkerhedssystem, der indenfor millisekunder afbryder strømmen ved kortslutning eller unormalt højt effektforbrug. Såfremt dette skulle ske, vil det af sikkerhedsmæssige årsager ikke længere være muligt at anvende varmetæppet. Varmetæppet bør herefter bortskaffes, se yderligere information under Bortskaffelse af apparatet. Sådan bruges varmetæppet Kontrollér at strømafbryderen er slukket (0) og at strømafbryderen og ledningen er koblet til tilslutningen på varmetæppets underside. Varmetæppet må kun bruges sammen med medfølgende strømafbryder C98A1. Af hygiejniske årsager skal varmetæppet lægges mellem lagen og madras. Varmetæppet placeres således, at det ligger ovenpå madrassen i fodenden og ikke under hovedpuden. Hver gang der redes seng eller skiftes sengetøj, anbefales det at kontrollere, at varmetæppet ikke er skubbet sammen eller har dannet folder. For at opnå optimal udnyttelse af varmetæppet anbefales det, at det tilsluttes mindst 10 minutter før brug. Timerfunktion Dette varmetæppe er forsynet med en timerfunktion, der automatisk slukker varmetæppet efter 75 minutter (± 7,5 min.) eller 12 timer (± 54 min.). Sæt stikket i kontakten. Indstil den ønskede tid. Vælg derefter den ønskede temperatur 1-9 ved at stille temperatur-regulatoren på den ønskede position, temperaturdisplayet vil nu lyse. Det anbefales at begynde på fuld varme (trin 9) og derefter sænke temperaturen efter behov. Hvis man skal bruge varmetæppet om natten, bør man stille regulatoren på trin 1. Når den valgte timerindstilling er nået, slukkes varmetæppet og signallampen ved siden af regulatoren blinker. Hvis varmetæppet skal slukkes, inden den valgte timerindstilling er nået, sættes regulatoren på 0 og stikket tages ud af kontakten. Hvis timerindstillingen skal ændres, sættes regulatoren på 0, vent derefter et par sekunder, inden tiden ændres. Regulatoren bør altid sættes på 0 og stikket tages ud af kontakten, når varmetæppet ikke bruges. Indstilling: 0 = Slukket 1 = 30 C (±5 C) 2 3 = 35 C (±5 C) 4 5 = 40 C (±5 C) 6 7 = 45 C (±5 C) 8 9 = 50 C (±5 C) _AE_0308.indd :59:30

4 Advarsel! Varmetæppet må ikke anvendes af små børn, medmindre regulatoren er indstillet af en voksen person eller barnet er blevet grundigt instrueret i brug af regulatoren. Lad aldrig børn anvende varmetæppet uden opsyn. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn ansvarsbevidst omgang med varmetæppet. VIGTIGT! Eftersom regulatoren bliver varm, når varmetæppet er i brug, er det vigtigt, at regulatoren ikke overdækkes af f.eks. en pude eller lægges på eller under varmetæppet, mens det er i brug. Rengøring og vedligeholdelse Inden rengøring skal den aftagelige regulator samt ledning altid fjernes. Dette gøres ved at trykke clipsen ind på begge sider af tilslutningen på varmetæppets underside og samtidig trække kontakten ud. Varmetæppet kan herefter vaskes i hånden eller maskinvaskes (finvask) ved max. 40 C. Varmetæppet bør kun vaskes, hvis det er meget beskidt og max. 2-3 gange pr. år, eftersom al vask slider på produktet. Mindre pletter og snavs kan fjernes med en fugtig klud eller svamp tilsat en smule mildt rengøringsmiddel. Vær opmærksom på, at varmetæppet ikke må kemisk renses. VIGTIGT! Ledningssættet må under ingen omstændigheder komme i kontakt med vand eller andre væsker. Hvis varmetæppet vaskes i hånden. Læg forsigtigt varmetæppet ned i vandet med mildt vaskemiddel, så alle pletter fjernes. Derefter skylles varmetæppet i rent vand, så alle rester af vaskemiddel skylles ud. Hæng varmetæppet til tørring efter vask. Varmetæppet må ikke vrides eller centrifugeres, ligesom det heller ikke må stryges eller strygerulles. Varmetæppet må under ingen omstændigheder tændes under tørring. Varmetæppet lægges til tørring over f.eks. flere vasketøjssnore uden brug af klemmer eller lignende. Varmetæppet skal være fuldstændig tørt, før det igen er klar til brug, idet det indbyggede sikkerhedssystem ellers aktiveres og varmetæppet slås fra. Efter rengøring og før næste brug skal varmetæppet altid kontrolleres for synlige skader/ slidtage. Sikkerhed og el-apparater VIGTIGE OPLYSNINGER SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG BRUG Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug og gem den til senere brug. Tilslut kun varmetæppet til 230 volt vekselstrøm og brug det kun til det formål, det er beregnet til _AE_0308.indd :59:31

5 3. Tag altid stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug. 4. Ledningssættet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Produktet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer, der ikke har kendskab til/erfaring med apparatet, med mindre brugen sker under opsyn eller efter instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn ansvarsbevidst omgang med elektriske apparater. 7. Varmetæppet bør kun anvendes under opsyn. 8. Varmetæppet må ikke bruges til små børn, hjælpeløse eller varmefølsomme personer. 9. Længere tids brug ved for høj varmeindstilling, kan medføre risiko for forbrændinger på huden, som man først bliver opmærksom på senere. 10. Når varmetæppet ikke er i brug, bør det opbevares i den originale emballage på et tørt sted. Lad varmetæppet afkøle helt, inden det lægges sammen. 11. Træk eller bær aldrig varmetæppet i ledningen. 12. Rul ikke ledningen sammen og læg den ikke hen over varmetæppet. 13. Varmetæppet må ikke anvendes på en justerbar seng. 14. Stik ikke varmetæppet ned mellem f.eks. madras og sengekant. 15. Brug ikke varmetæppet i sammenkrøllet, ombukket eller foldet tilstand. 16. Varmetæppet må ikke omsvøbes brugeren. Direkte hudkontakt kan give hudirritationer. 17. Undgå at lave skarpe folder i varmetæppet ved at placere noget ovenpå det under opbevaring, da dette kan ødelægge varmetæppets sikkerhedssystem. 18. Der må ikke isættes nåle eller lignende i varmetæppet. 19. Efterse varmetæppet hyppigt for eventuelle tegn på slidtage, skader eller mørke pletter. Hvis slidtage, skader eller mørke pletter konstateres, bør varmetæppet ikke længere benyttes, men bortskaffes eller returneres til forhandleren for kontroleftersyn. 20. Varmetæppet må ikke bruges i vådrum. 21. Varmetæppet skal rengøres i henhold til brugsanvisningen. 22. Varmetæppet må ikke benyttes i fugtig eller våd tilstand vent til varmetæppet er helt tørt. 23. Træk straks stikket ud af kontakten, hvis Varmetæppet bliver ubehageligt varmt, selvom man har valgt et lavt temperatur-trin. Varmetæppet bliver så varmt, at visse områder misfarves. Der høres knitren fra kontakten eller hvis der er synlige skader på kontakten, varmepladen, netstikket eller ledningen. Hvis tæppet ikke er blevet varmt/varmere efter 10 min. brug ved maksimum-temperatur. Check dog først ved en anden stikkontakt. 24. Apparatet må kun benyttes som varmetæppe. 25. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 26. Varmetæppet er ikke beregnet til brug indenfor medicinproduktlovens anvendelsesområde; altså ikke til behandling, lindring eller forebyggelse af sygdomme, kvæstelser, handikap, herunder især Medicinsk behandling på hospitaler, plejehjem eller andre institutioner Medicinsk behandling indenfor professionel eller erhvervsmæssig pleje 27. På grund af de dermed forbundne risici må man under ingen omstændigheder forsøge at foretage reparation på egen hånd. Uden specialværktøj er det ikke muligt at genskabe delenes sikkerhed _AE_0308.indd :59:31

6 28. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 29. Det anbefales, at el-installationen ekstrabeskyttes i henhold til stærkstrømsreglementet med fejlstrømsafbryder (HFI-relæ-brydestrøm max 30 ma). Kontakt evt. en autoriseret el-installatør herom. 30. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamationsret Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica V vekselstrøm 150 watt 9-trins regulering Timerfunktion 75 minutter eller 12 timer Yderside i 100% bomuld Beskyttelse mod overophedning Aftageligt ledningssæt C98A1 150 x 80 cm Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes _AE_0308.indd :59:32

7 OBH Nordica Bäddvärmare Innan användning Viktig information Innan bäddvärmaren tas i bruk, bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och därefter sparas för framtida användning. Denna produkt är försedd med ett säkerhetssystem som inom millisekunder bryter strömtillförseln vid kortslutning eller onormalt hög effektförbrukning. Om detta skulle ske är det av säkerhetsskäl inte möjligt att använda bäddvärmaren. Bäddvärmaren ska därför kasseras, se vidare under Kassering av förbrukad apparatur. Användning Kontrollera att strömbrytaren är avstängd (0) och att strömbrytaren och dess sladd är kopplad till anslutningen på bäddvärmarens undersida. Bäddvärmaren får endast användas med medföljande strömbrytare C98A1. Av hygieniska skäl ska bäddvärmaren läggas mellan lakanet och madrassen. Bäddvärmaren placeras så att den ligger ovanpå madrassen i fotändan och inte under huvudkudden. Varje gång man bäddar sängen eller byter sängkläder bör man kontrollera att bäddvärmaren inte är vikt eller skrynklig. För att uppnå optimalt resultat rekommenderar vi att man ansluter apparaten minst 10 minuter innan användning. Timerfunktion Denna bäddvärmare har en timerfunktion som automatiskt stänger av produkten efter 75 minuter (± 7,5 min) eller 12 timmar (± 54 min). Sätt i kontakten i vägguttaget. Ställ in strömbrytaren på önskad tid. Därefter ställer du in önskad temperatur 1-9 genom att vrida temperaturregleringen till önskad position, temperaturdisplayen lyser. Vi rekommenderar att man börjar på full värme (steg 9) och sänker vid behov. Om man ska använda bäddvärmaren hela natten bör man ställa in strömbrytaren på steg 1. När vald timerinställning har uppnåtts stängs bäddvärmaren av vilket signaleras genom att signallampan brevid strömbrytaren blinkar. Vill du stänga av bäddvärmaren innan vald timerinställning har uppnåtts, skjut strömbrytaren till 0 och dra ur kontakten. Om du önskar ändra timerinställning, skjut strömbrytaren till 0 och vänta några sekunder innan du ändrar till annan tid. Notera att strömbrytaren bör ställas på 0 och kontakten dras ur när bäddväraren inte används. Inställning: 0 = Avstängd 1 = 30ºC (±5ºC) 2 3 = 35ºC (±5ºC) 4 5 = 40ºC (±5ºC) 6 7 = 45ºC (±5ºC) 8 9 = 50ºC (±5ºC) _AE_0308.indd :59:32

8 Varning! Bäddvärmaren får inte användas av små barn om inte strömbrytaren är inställd av en vuxen person eller barnet har blivit grundligt instruerad hur man använder strömbrytaren. Låt aldrig barn använda bäddvärmaren utan tillsyn. Barn uppfattar inte alltid möjliga risker. Lär barnet ansvarsfull hantering och användning av bäddvärmaren. VIKTIGT! Eftersom strömbrytaren blir varm under användning är det viktigt att strömbrytaren inte täcks över med t ex en kudde eller läggs på eller under bäddvärmaren under användning. Rengöring och underhåll Ta alltid bort den löstagbara strömbrytaren och dess sladd innan rengöring. Detta görs genom att trycka in clipsen på båda sidor om anslutningen på bäddvärmarens undersida och samtidigt dra ur kontakten. Bäddvärmaren kan sedan handtvättas eller maskintvättas (skontvätt) i 40 C. Bäddvärmaren bör endast tvättas om den är hårt nedsmutsad och max 2-3 ggr per år eftersom all tvätt sliter på produkten. Lättare fläckar och smuts kan tas bort med en fuktad svamp och lite milt rengöringsmedel. Observera att bäddvärmaren inte får kemtvättas. VIKTIGT! Strömbrytaren och sladden får inte komma i kontakt med vatten eller andra vätskor. Om du handtvättar bäddvärmaren. Tryck försiktigt ner bäddvärmaren i vattnet med milt tvättmedel så att fläckarna kan tvättas bort. Därefter sköljs bäddvärmaren i rent vatten så att alla rester av tvättmedel försvinner. Låt bäddvärmaren dropptorka efter tvätt. Bäddvärmaren får inte vridas ur eller maskintorkas. Den får heller inte manglas eller strykas. Starta under inga omständigheter apparaten för att den ska torka. Lägg bäddvärmaren på en stabil tvättlina för torkning. Fäst den inte med klädnypor eller dylikt. Bäddvärmaren får tas i bruk först när den är helt torr, annars aktiveras säkerhetssystemet och bäddvärmaren stängs av. Efter rengöring och innan nästa användning ska bäddvärmaren alltid kontrolleras för att upptäcka eventuella skador/slitage. Säkerhetsanvisningar VIKTIGA UPPLYSNINGAR! - SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK. 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till 230 volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten efter användning. 4. Strömbrytaren och dess sladd får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor _AE_0308.indd :59:32

9 5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 6. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 7. Apparaten bör användas under uppsyn. 8. Bäddvärmaren får inte användas till små barn, hjälplösa eller värmekänsliga personer. 9. Längre tids användning med för hög värmeinställning kan medföra risk för brännskador på huden som man först märker senare. 10. När bäddvärmaren inte är i bruk, bör den läggas i originalemballaget och förvaras på ett torrt ställe. Låt bäddvärmaren svalna helt innan den viks ihop. 11. Ryck aldrig i sladden och bär inte produkten i sladden. 12. Rulla inte ihop sladden och lägg den inte på bäddvärmaren. 13. Bäddvärmaren bör inte användas i justerbara sängar. 14. Stick inte ner bäddvärmaren mellan t ex madrass och sängkant. 15. Använd inte bäddvärmaren i hoprullat, skrynkligt eller vikt tillstånd. 16. Bäddvärmaren får inte svepas runt användaren. Direkt hudkontakt kan ge hudirritationer. 17. Undvik att göra skarpa veck i bäddvärmaren genom att placera något ovanpå den under förvaring, då det kan förstöra bäddvärmarens säkerhetssystem. 18. Nålar eller andra vassa föremål får ej stickas in i bäddvärmaren. 19. Kontrollera regelbundet bäddvärmarens yta för eventuella tecken på slitage, skador eller mörka fläckar. Om slitage, skador eller fläckar konstateras bör bäddvärmaren inte användas utan kasseras eller lämnas in till en serviceverkstad för kontroll. 20. Bäddvärmaren får inte användas i badrum. 21. Bäddvärmaren ska rengöras enligt anvisningarna i bruksanvisningen. 22. Bäddvärmaren får inte användas i fuktigt eller vått tillstånd, vänta tills bäddvärmaren är helt torr. 23. Dra genast ur kontakten om: - bäddvärmaren blir obehagligt varm, trots att man valt en låg värmeinställning. - bäddvärmaren blir så varm att vissa områden missfärgas. - det hörs knaster från strömbrytaren eller om det är synliga skador på kontakten, bäddvärmaren eller sladden. - om bäddvärmaren inte har blivit varm efter 10 minuter på maxinställning. Prova först att ansluta kontakten till ett annat eluttag. 24. Apparaten får endast användas som bäddvärmare. 25. Apparaten är endast för privat bruk. 26. Apparaten är inte avsedd för användning för medicinskt professionellt bruk eller annan typ av hälsoverksamhet, dvs inte till behandling, lindring eller förebyggande av sjukdomar, syndrom och andra handikapp inkluderat: - medicinsk behandling på sjukhus, vårdhem eller andra institutioner. - medicinsk behandling inom professionell och kommersiell vård _AE_0308.indd :59:33

10 27. På grund av medförande risk för personskada, är det absolut förbjudet att under några som helst omständigheter försöka att ta isär eller reparera apparaten på egen hand. Utan specialverktyg är det inte möjligt att garantera produktens säkerhet vid användning. 28. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt efter användning. Om anslutningssladden skadas får den endast bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 29. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 30. Om produkten används till annat än det den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Tekniska data OBH Nordica V växelström 150 watt 9 temperaturinställningar. Timerfunktion 75 minuter eller 12 timmar. Översida i 100% bomull. Överhettningsskydd Löstagbar strömbrytare C98A x 80 cm. Rätt till löpande ändringar förbehålles _AE_0308.indd :59:33

11 OBH Nordica Varmeteppe Før bruk Viktig informasjon Før varmeteppet tas i bruk bør bruksanvisningen leses og deretter spares til senere bruk. Dette produktet er utstyrt med et sikkerhetssystem som innen noen sekunder bryter strømtilførselen ved kortslutning eller unormal høy effektforbruk. Hvis dette skulle skje er det for sikkerhetsskyld ikke mulig å bruke varmeteppet. Varmeteppet skal derfor avleveres, se avsnitt under Avlevering av apparatet. Ved bruk Kontroller at strømbryteren er slått av (0) og at strømbryteren og ledningen er koblet til tilknyttingen på undersiden av varmeteppet. Varmeteppet skal kun brukes med medfølgende strømbryter C98A1. Av hygieniske grunner skal varmeteppet legges mellom lakenet og madrassen. Varmeteppet plasseres slik at det ligger oppå madrassen i fotenden og ikke under hodeputen. Hver gang man rer sengen eller bytter sengetøy bør man kontrollere at varmeteppet ikke er krøllet eller bretter i. For å oppnå optimalt resultat anbefaler vi at man tilkobler apparatet minst 10 minutter før bruk. Timerfunksjon Dette varmeteppe har en timerfunksjon som automatisk slår av produktet etter 75 minutter (± 7,5 min) eller 12 timer (± 54 min). Sett støpslet i kontakten og still inn bryteren på ønsket tid. Deretter stiller du inn ønsket temperatur 1 9 ved å vri temperaturreguleringen til ønsket posisjon og temperaturdisplayet lyser. Vi anbefaler at man starter med full varme (trinn 9) og senker etter behov. Hvis man skal bruke varmeteppet hele natten bør man stille inn bryteren på trinn 1. Når valgt temperatur er oppnådd slå av varmeteppet av, dette signaliseres ved at signallampen på bryteren blinker. Vil du slå av varmeteppet før valgt temperatur er oppnådd, skyves bryteren til 0 og ta ut støpslet. Hvis du ønsker å endre timerinnstilling, skyves bryteren til 0 og vent i noen sekunder før du endrer til annen tid. Husk at bryteren skal stå på 0 og støpslet tas ut når varmeteppet ikke er i bruk. Innstilling: 0 = Avslått 1 = 30 C (±5 C) 2 3 = 35 C (±5 C) 4 5 = 40 C (±5 C) 6 7 = 45 C (±5 C) 8 9 = 50 C (±5 C) _AE_0308.indd :59:33

12 Advarsel! Varmeteppet skal ikke brukes av små barn hvis ikke strømbryteren er innstilt av en voksen person eller barnet ikke er blitt instruert i hvordan man bruker strømbryteren. La aldri barn bruke varmeteppet uten tilsyn. Barn skjønner ikke alltid faren rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold til varmeteppet. VIKTIG! Ettersom strømbryteren blir varm under bruk er det viktig at strømbryteren ikke tildekkes med f.eks pute eller legges på eller under varmeteppet under bruk. Rengjøring og vedlikehold Ta alltid bort den løse strømbryteren og ledningen før rengjøring. Dette gjøres ved å trykke inn klipsen på begge sider på tilkoblingen på undersiden av varmeteppet og samtidig dra ut kontakten. Varmeteppet kan håndvaskes eller maskinvaskes (skånsom) i 40 C. Varmeteppet bør kun vaskes hvis det er skittent og maks 2-3 ganger i året ettersom vask sliter på produktet. Lettere flekker og smuss kan tas bort med en fuktig svamp og litt mildt rengjøringsmiddel. Husk at varmeteppet ikke skal kjemisk renses. VIKTIG! Strømbryteren og ledningen må ikke komme i kontakt med vann eller andre væsker. Hvis du håndvasker varmeteppet. Trykk forsiktig varmeteppet ned i vannet som er tilsatt mild vaskemiddel, slik at flekkene kan vaskes bort. Deretter skylles varmeteppet i rent vann slik at rester av vaskemiddelet forsvinner. La varmeteppet drypptørke etter vask. Varmeteppet skal ikke vries eller maskintørkes. Den skal heller ikke presses eller strykes. Start ikke apparatet under noen omstendigheter før den er helt tørr. Legg varmeteppet på et stabilt tørkestativ til tørking. Må ikke festes med verken klesklyper eller lignende. Varmeteppet får ikke tas i bruk før det er skikkelig tørt ellers aktiviseres sikkerhetssystemet og varmeteppet slås av. Etter rengjøring og før neste gangs bruk skal varmeteppet alltid kontrolleres for å sjekke om det er eventuelle skader/slitasje på teppet. Sikkerhetsforskrifter VIKTIGE OPPLYSNINGER - MÅ OPPBEVARES FOR SENERE BRUK Les nøye gjennom bruksanvisningen før bruk og ta vare på den til senere bruk. Koble apparatet kun til 230 V vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet for. Ta alltid støpslet ut av kontakten etter bruk. Strømbryteren og ledningen må ikke dyppes i vann eller andre væsker. Dette apparat er ikke beregnet til å brukes av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 4538_AE_0308.indd :59:34

13 Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere mulige fare rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med el- apparater. Elektriske apparater er ikke leketøy, og bør holdes utenfor små barns rekkevidde. Barn er ikke alltid i stand til å oppfatte og vurdere mulig risiko. Lær barn ansvarsbevisst omgang med elektriske apparater. Apparatet bør brukes under tilsyn. Lengre tids bruk ved for høy varmeinnstilling kan medføre forbrenningskader på huden som først merkes senere. Når varmeteppet ikke er i bruk, bør den legges i originalemballasjen og oppbevares på et tørt sted. La varmeteppet avkjøle før den brettes sammen. Dra aldri i ledningen og bær aldri apparatet i ledningen. Rull ikke ledningen sammen å legg den ikke på varmeteppet. Varmeteppet bør ikke brukes i justerbare senger. Stikk ikke varmeteppet mellom madrass og sengekanten. Bruk ikke varmeteppet sammenrullet, krøllet eller brettet tilstand. Varmeteppet må ikke tulles rundt brukeren. Direkte kontakt kan gi hud irritasjoner. Unngå å få skarpe bretter på varmeteppet ved å plassere noe oppå den under oppbevaring, da det kan forringe varmeteppets sikkerhetssystem. Nåler eller andre spisse ting må ikke stikkes i varmeteppet. Kontroller regelmessig utsiden av varmeteppet for eventuelle skader, slitasje eller mørke flekker. Hvis skader, slitasje eller mørke flekker oppdages, skal ikke varmeteppet brukes, men avleveres eller sendes serviceverksted for kontroll. Varmeteppet skal ikke brukes i baderom. Varmeteppet skal rengjøres etter henvisning i bruksanvisningen. Varmeteppet skal ikke brukes i fuktig eller våt tilstand men vente til varmeteppet er helt tørt. Dra ut støpslet hvis: varmeteppet blir ubehagelig varmt tiltross for at man har valgt lav temperatur. varmeteppet blir så varmt at noen områder blir missfarget. det høres knitring fra kontakten eller om der er synlig skader på kontakten, varmeteppet eller ledningen. vist varmeteppet ikke er blitt varmt etter 10 minutter på maks. innstilling. Prøv da først å tilkoble støpslet en annen kontakt. Apparatet skal kun brukes som varmeteppe. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. Apparatet er ikke beregnet til medisinsk profesjonelt bruk eller annen type av helbredelse, dvs. ikke til behandling, lindring eller forebyggende sykdommer, syndrom eller annen handicap inkludert: - medisinsk behandling på sykehus, eldresenter eller annen institusjon. - medisinsk behandling innen profesjonell og kommersiell pleie. På grunn av medførende fare for personskade er det absolutt forbudt å prøve under noen omstendigheter å reparerer apparatet på egen hånd. Uten spesialverktøy er det ikke mulig å garantere sikkerheten på produktet ved bruk. Kontroller alltid apparatet, ledningen og kontakten etter bruk. Hvis ledningen er skadet, skal den byttes av fabrikken, serviceverksted eller en annen autorisert person for å unngå noen skader _AE_0308.indd :59:34

14 Ekstra beskyttelse anbefales ved installasjon av en jordfeilbryter med merkestrøm på 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. Hvis produktet brukes til annet formål en det egentlig er beregnet til eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet som nevnt dekkes ikke av reklamasjonsretten. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske innsamles og deler av apparatet gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjenvinningsstasjon. Reklamasjonsrett Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering medbringes i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innlevers til butikken der det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Tekniske data OBH Nordica V vekselstrøm 150 watt 9 temperaturinnstillinger Timerfunksjon 75 minutter eller 12 timer Oversiden i 100% bomull Overopphetingssikring Avtagbar strømbryter C98A1 150 x 80 cm Rett til løpende endringer forbeholdes _AE_0308.indd :59:34

15 OBH Nordica -vuoteenlämmitin Ennen käyttöä Tärkeää Ennen kuin otat käyttöön vuoteenlämmittimen, lue käyttöohjeet huolellisesti ja säästä ne myöhempää tarvetta varten. Tämä vuoteenlämmitin on varustettu turvajärjestelmällä, joka sammuttaa laitteen millisekunneissa, jos siinä tapahtuu oikosulku tai sen ottama sähköteho kasvaa odottamattomasti. Mikäli näin tapahtuu, ei vuoteenlämmitintä voi turvallisuussyistä enää käyttää. Vuoteenlämmitin tulee tämän jälkeen hävittää, katso kohtaa Laitteen hävittäminen. Vuoteenlämmittimen käyttö Varmistu, että lämmitin on sammutettu, säätökytkin on 0-asennossa ja liitosjohto on kiinni vuoteenlämmittimen alapuolen liittimessä. Vuoteenlämmitintä saa käyttää ainoastaan sen mukana toimitettavan säätökytkimen C98A1 yhteydessä. Hygieenisistä syistä vuoteenlämmitin tulee sijoittaa lakanan ja patjan väliin. Vuoteenlämmitin sijataan patjan päälle jalkopäästä lähtien niin, että se ei ulotu tyynyn alle. Aina vuodetta sijattaessa ja lakanoita vaihdettaessa tulee tarkistaa, että vuoteenlämmitin ei ole joutunut laskoksille tai taittunut. Parasta olisi kytkeä vuoteenlämmitin käyttöön vähintään 10 minuuttia ennen nukkumaanmenoa. Ajastintoiminto Vuoteenlämmittimessä on ajastin, joka sammuttaa lämmittimen automaattisesti 75 (± 7,5 min) minuutin tai 12 (± 54 min) tunnin kuluttua. Liitä pistotulppa pistorasiaan. Valitse haluttu aika säätökytkimellä. Valitse sen jälkeen haluttu lämpötila kiertämällä lämpötilanvalitsin haluttuun asentoon (1-9), jonka jälkeen lämpötilanäyttöön syttyy merkkivalo. Suosittelemme, että säätökytkimellä valitaan ensin korkein lämpötila (asento 9) ja sen jälkeen lämpöä vähennetään tarpeen mukaan. Jos vuoteenlämmitintä käytetään koko yö, niin on suositettavaa käyttää asentoa 1. Kun valittu ajanjakso on kulunut, kytkeytyy laite pois päältä ja sen merkkinä vilkkuu säätökytkimen vieressä oleva merkkivalo. Jos vuoteenlämmitin halutaan sammuttaa ennen kuin ajastimeen asetettu aika on kulunut loppuun, se tapahtuu kääntämällä säätökytkin 0-asentoon ja irrottamalla pistotulppa pistorasiasta. Mikäli ajastimen asetusta halutaan vaihtaa, se tapahtuu asettamalla valintakytkin 0-asentoon sekä odottamalla muutaman sekunnin ajan ennen ajastimen asennon muutosta. Kun vuoteenlämmitintä ei käytetä, on säätökytkin asetettava 0-asentoon ja pistotulppa irrotettava pistorasiasta. Säätö: 0 = Pois päältä 1 = 30 C (±5 C) 2 3 = 35 C (±5 C) 4 5 = 40 C (±5 C) _AE_0308.indd :59:34

16 6 7 = 45 C (±5 C) 8 9 = 50 C (±5 C) Varoitus! Lapset eivät saa käyttää vuoteenlämmitintä, ellei aikuinen ole säätänyt lämpöä tai antanut lapselle perusteelliset ohjeet säätökytkimen käytöstä. Älä koskaan anna lasten käyttää vuoteenlämmitintä ilman valvontaa. Lapset eivät aina kykene ymmärtämään ja arvioimaan mahdollisia riskejä. Opeta lapsille laitteen vastuullinen käyttö. TÄRKEÄÄ! Koska säätökytkin lämpiää vuoteenlämmitintä käytettäessä on tärkeää, että säätökytkintä ei peitetä esimerkiksi tyynyllä tai että säätökytkintä ei laiteta vuoteenlämmittimen päälle tai alle laitteen ollessa käytössä. Puhdistus ja hoito Ennen puhdistusta on laitteesta aina otettava pois irrotettava säätökytkin ja liitosjohto. Säätökytkin irtoaa painamalla vuoteenlämmittimen alapuolella olevan liittimen molemmin puolin olevia hakasia sekä vetämällä samanaikaisesti pistoketta ulospäin. Tarpeen vaatiessa vuoteenlämmitin voidaan pestä käsin tai koneessa (hienopesu) 40 C lämpötilassa. Vuoteenlämmitin tulee pestä ainoastaan, kun se on todella likainen ja pesu tulee suorittaa enintään 2 tai 3 kertaa vuodessa, koska pesu kuluttaa tuotetta. Pienehköt tahrat ja lika voidaan poistaa nihkeällä liinalla tai sienellä, jossa on hieman mietoa pesuainetta. Huomaa, että vuoteenlämmitintä ei saa puhdistaa kemiallisesti. TÄRKEÄÄ! Säätökytkin ja liitosjohto ei missään olosuhteissa saa joutua kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa. Jos peset vuoteenlämmittimen käsipesuna, niin painele sitä miedossa pesuainevedessä varovasti käsin niin, että tahrat liukenevat pois. Huuhtele vuoteenlämmitin useita kertoja puhtaalla vedellä, jotta pesuainejäämät huuhtoutuvat pois. Anna vuoteenlämmittimen valua kuivaksi pesun jälkeen. Vuoteenlämmitintä ei saa vääntää kuivaksi, kuivata kuivausrummussa, mankeloida tai silittää. Älä missään tapauksessa yritä kuivata lämmitintä kytkemällä se päälle. Aseta vuoteenlämmitin kuivumaan esimerkiksi useamman pyykkinarun päälle kiinnittämättä sitä pyykkipojilla tai vastaavilla. Vuoteenlämmittimen tulee olla täysin kuiva, ennen kuin se otetaan jälleen käyttöön, sillä muuten sisäänrakennettu turvajärjestelmä kytkee laitteen pois päältä. Puhdistuksen jälkeen ja ennen seuraavaa käyttökertaa tulee vuoteenlämmitin tarkistaa mahdollisten vaurioiden ja kulumisen varalta _AE_0308.indd :59:34

17 Turvallisuusohjeet TÄRKEITÄ TIEDOTUKSIA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN! 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 voltin vaihtojännitteeseen, ja käytä sitä vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. 3. Irrota aina pistotulppa pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä. 4. Säätökytkintä ja liitosjohtoa ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset ominaisuudet, henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää laitetta turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. 6. Valvo etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät aina pysty ymmärtämään ja arvioimaan mahdollisia vaaroja. Opeta lasta käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 7. Vuoteenlämmitintä saa käyttää ainoastaan valvotusti. 8. Vuoteenlämmitintä eivät saa käyttää sellaiset henkilöt, jotka eivät kykene huolehtimaan itsestään, lapset tai lämpöä aistimattomat henkilöt. 9. Vuoteenlämmittimen pitkäaikainen käyttö säädettynä liian korkealle lämpötilalle saattaa johtaa palovammaan, jonka käyttäjä havaitsee vasta myöhemmin. 10. Kun vuoteenlämmitin ei ole käytössä, se tulee säilyttää alkuperäisessä pakkauksessa kuivassa tilassa. Vuoteenlämmittimen tulee antaa jäähtyä ennen kuin se taitetaan kokoon. 11. Älä koskaan vedä tai kanna vuoteenlämmitintä liitosjohdosta. 12. Älä kierrä liitosjohtoa rullalle äläkä aseta liitosjohtoa vuoteenlämmittimen päälle. 13. Vuoteenlämmitintä ei saa käyttää säädettävässä vuoteessa. 14. Älä työnnä vuoteenlämmitintä esimerkiksi patjan ja vuoteenreunan väliin. 15. Vuoteenlämmitintä ei saa käyttää kokoontaitettuna tai rypistettynä. 16. Vuoteenlämmitintä ei saa kääriä henkilön ympärille. Suora ihokosketus saattaa ärsyttää ihoa. 17. Älä taita vuoteenlämmitintä jyrkästi säilyttämällä jotain sen päällä, koska sellainen saattaa rikkoa laitteen turvajärjestelmän. 18. Älä pistä vuoteenlämmittimeen neuloja tai muita teräviä esineitä. 19. Tarkista säännöllisesti näkyykö vuoteenlämmittimessä ja liitosjohdossa merkkejä kulumisesta, vaurioista tai tummia läikkiä. Mikäli toteat kulumia, vaurioita tai tummia läikkiä, älä käytä laitetta enempää vaan hävitä se tai toimita se huoltoon tarkistettavaksi. 20. Vuoteenlämmitintä ei saa käyttää märkätiloissa. 21. Vuoteenlämmittimen pesun suhteen tulee seurata annettuja ohjeita. 22. Vuoteenlämmitintä ei saa käyttää kosteana tai märkänä odota kunnes laite on täysin kuiva _AE_0308.indd :59:35

18 23. Irrota pistotulppa pistorasiasta heti kun: Vuoteenlämmitin muuttuu epämiellyttävän kuumaksi, vaikka on valittu matala lämpötila. Vuoteenlämmitin tulee niin kuumaksi, että joidenkin alueiden väri muuttuu. Jos kuulet sirinää säätökytkimestä tai havaitset siinä, vuoteenlämmittimessä, pistotulpassa tai liitosjohdossa vaurioita. Vuoteenlämmitin ei lämpene 10 minuutissa, vaikka siihen on valittu korkea lämpötila. Kokeile kuitenkin ensin toisen huoneen pistorasiaa. 24. Laitetta saa käyttää ainoastaan vuoteenlämmittimenä. 25. Laite on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön. 26. Vuoteenlämmitintä ei saa käyttää ammattimaisessa tai muussa lääkinnällisessä käytössä. Ei siis sairauksien, vammojen tai haittojen hoitoon, lievitykseen tai ehkäisyyn, mukaanlukien: Lääkinnällinen käsittely sairaalassa, hoitokodissa tai vastaavassa laitoksessa. Lääkinnällinen käsittely ammatillisessa ja kaupallisessa tarkoituksessa. 27. Vakavan vaaran välttämiseksi ei missään tilanteessa saa itse yrittää korjata laitetta tai purkaa sitä osiin. Ilman erikoistyökaluja on mahdotonta taata tuotteen käyttöturvallisuutta. 28. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto tai pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, se täytyy vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa valmistajan tai koulutetun huoltomiehen toimesta tai valtuutetussa huoltopisteessä. 29. Pistorasiaan suositellaan asennettavaksi lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys sähköasennusliikkeeseen. 30. Mikäli laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu, tai vastoin käyttöohjeita, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteeseen tai muuhun kohteeseen tulevia mahdollisia vaurioita. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava paikallisesti järjestettyyn keräyspisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen ja toimita laite liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C VANTAA Puh. (09) _AE_0308.indd :59:35

19 Tekniset tiedot OBH Nordica V vaihtojännite, teho 150 W Yhdeksän lämpötila-asetusta Ajastintoiminto 75 minuuttia tai 12 tuntia Pinta 100 % puuvillaa Ylikuumenemissuoja Irrotettava säätökytkin C98A1 Koko 150 x 80 cm Oikeus muutoksiin pidätetään _AE_0308.indd :59:35

20 OBH Nordica Bed warmer Before use Before you use the appliance for the first time, read the instruction manual carefully, and save it for future use. This product is equipped with a safety system that within milliseconds cuts the current if there is short circuit or exceptional high power consumption. If the safety system is activated it is not possible to use the product due to safety reasons. The heating pad should then be disposed according to section Disposal of the appliance. Use Check that the switch is in off position (0) and that the switch and it s socket is connected to the plug on the underside of the bed warmer. The bed warmer can only be used with switch supplied (C98A1). Due to hygienic reasons the bed warmer should only be placed between the sheet and the mattress. Place the bed warmer on top of the mattress at the foot-end and not underneath the pillow. Check that the bed warmer is not folded or creased every time you make the bed or switch bedding. To reach optimal temperature we recommend that you start the appliance at least 10 minutes before use. Timer This bed warmer has a timer function that automatically switches off the unit after 75 minutes (± 7,5 min) or 12 hours (± 54 min). Connect the plug to the outlet. Set the switch at desired time. Choose temperature 1-9 by turning the temperature regulator, the temperature display illuminates. We recommend that you start at the highest setting (9) and lower if necessary. If you shall use the bed warmer during night you should set the temperature regulator at setting 1. When the chosen timer setting has passed the unit switches off and the pilot lamp next to the switch twinkles. If you want to switch off the appliance before the times has passed, set the switch to 0 and unplug the appliance. If you want to change timer setting, set the switch to 0 and wait a few seconds before you change setting. Note that the switch always should be set to 0 and the appliance should be unplugged when it s not in use. Settings: 0 = Off 1 = 30ºC (±5ºC) 2 3 = 35ºC (±5ºC) 4 5 = 40ºC (±5ºC) 6 7 = 45ºC (±5ºC) 8 9 = 50ºC (±5ºC) _AE_0308.indd :59:35

21 Warning! The bed warmer may not be used by children if the switch is not set by an adult or the child has been thoroughly instructed how you use the switch. Never let children use the bed warmer without supervision. Children are not always able to understand potential risks. Teach children responsible handling of the bed warmer. Important! Since the switch gets warm during use it is important that the switch is not covered or placed under the bed warmer during use. Cleaning and maintenance Always remove the switch and cord before cleaning. Remove the socket from the bed warmer by pressing the clips on either side of the plug. The bed warmer can be hand washed or machine washed (delicate wash) in 40ºC. The bed warmer should only be washed if it is particularly dirty and max 2-3 times a year since too many washes can wear out the product. Small stains and dirt can be washed off with a damp cloth and some mild detergent. Note that the bed warmer may not be dry cleaned. IMPORTANT! The switch and cord may not come in contact with water or any other liquids. If you hand wash the product. Carefully soak the bed warmer into the water with mild detergent. Rinse the bed warmer in clean water afterwards so that all remaining detergent rinses off. Let the bed warmer drip-dry without wringing or squeezing. Do not tumble dry or iron the bed warmer. Do not start the appliance to make it dry. Place the bed warmer flat and leave it to dry. Do not fasten it with clothespins or similar. The bed warmer may not be used until it s completely dry, otherwise the safety system will automatically shut the bed warmer off. After cleaning and before each use, check the appliance and it s cord for damage. Safety instructions IMPORTANT INFORMATION RETAIN FOR FUTURE USE 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when not in use. 4. The switch and cord must not be immersed into water or other liquids. 5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. 6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances _AE_0308.indd :59:36

22 7. The heating blanket should only be used under supervision. 8. Do not use with infants, a helpless person or persons insensitive to heat. 9. To use the appliance continuously during a long time can cause burns on the skin that can appear long after. 10. When not in use, store in the original package in a dry place. When storing the appliance, allow it to cool down before folding. 11. Never pull or carry the heating blanket in the cord. 12. Do not roll up the cord, and do not place the cord over the blanket. 13. Do not use on an adjustable bed. 14. Do not put the heating blanket in between the mattress and the edge of the bed. 15. Do not use crumpled, folded or rucked. 16. Do not wrap the heating blanket around the user. Direct skin contact can result in skin irritations. 17. Avoid creasing the heating blanket by placing items on top of it during storage as this can destroy the safety system. 18. Do not insert pins or the like in the heating blanket. 19. Examine the blanket frequently/when changing the linen for signs of wear, damage or dark spots. If such signs are found, the heating blanket should no longer be used, but must be removed or returned to the supplier for check. 20. The heating blanket must not be used in sanitary areas. 21. When washing the heating blanket the instruction manual should be observed. 22. Do not use when humid or wet wait until the heating blanket is completely dry. 23. The plug on the supply cord must be unplugged immediately if - the heating blanket becomes extremely warm although a low temperature level has been selected. - the heating blanket becomes so warm that certain areas become discoloured. - crackling is heard from the switch, or in the case of visible damages to the switch, the heating blanket, the plug or the cord. - the blanket has not become warm/warmer after 10 minutes at maximum temperature. However, first check at another outlet. 24. The heating blanket must only be used as under blanket. 25. The appliance is for domestic use only. 26. The heating blanket is not intended for use within the field of application of the pharmaceutical product law; i.e. not for treatment, palliation or prevention of illness, injuries, handicaps, including especially - medical treatment in hospitals, nursing homes or other institutions - medical treatment within professional or commercial nursing 27. Under no circumstances should attempts be made to repair the blanket since it involves high safety risk. Without special tools it is not possible to restore the safety of the parts. 28. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 29. The electrical installation must comply with the present legislation concerning additional protection in the form of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma). Check with your installer. 30. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty _AE_0308.indd :59:36

23 Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Claims according to current law. Cash receipt with purchase date shall be enclosed with any claims. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Technical data OBH Nordica V AC 150 watt 9 temperature settings Timer function 75 minutes or 12 hours. Upper side of 100% cotton. Electro-block safety system. Removable switch C98A x 80 cm With reservation for running changes _AE_0308.indd :59:36

24 SE/AE/4538/ _AE_0308.indd :59:48

Wellness. heating plaid // warm & cosy mid size // Type Nine temperature settings // Washable (40ºC) // Soft micro plush //

Wellness. heating plaid // warm & cosy mid size // Type Nine temperature settings // Washable (40ºC) // Soft micro plush // Wellness heating plaid // warm & cosy mid size // Nine temperature settings // Soft micro plush // Washable (40ºC) // Fast heating technology // Timer 3h // 150 x 90cm // Type 4080 Brugsanvisning - dansk...

Lisätiedot

Wellness. Type massage-on-the-go // mini massager // massage //

Wellness. Type massage-on-the-go // mini massager // massage // Wellness massage-on-the-go // mini massager // Comfortable massage // 3 batteries // Easy to use // Type 6022-6023 Brugsanvisning - dansk side 3-4 Bruksanvisning - svensk side 5-6 Bruksanvisning - norsk

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36

2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36 2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36 Brugsanvisning dansk... side 3-4 Bruksanvisning svenska...sida 5-6 Bruksanvisning norsk... side 7-8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9-10 Instruction manual english...page

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

curling iron professional

curling iron professional 60 sec. quick heat-up ceramic coating extra long power cord curling iron professional 1 5834_5835_ES_UVN_290413.indd 1 4/29/2013 10:30:23 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

Classic Toaster. Light indicator. indication. 700 watt Large toast rack. Adjustable setting. On/off function

Classic Toaster. Light indicator. indication. 700 watt Large toast rack. Adjustable setting. On/off function Classic Toaster Light indicator Crumb tray End signal indication 700 watt Large toast rack Adjustable setting On/off function 2632_KK_UVN_081113.indd 1 11/8/2013 11:38:21 AM Bruksanvisning - svenska...

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Kitchen. airline tower // tower fan 85 cm // Type Remote control // timer 7.5 hours // 3 speeds // oscillating 90 //

Kitchen. airline tower // tower fan 85 cm // Type Remote control // timer 7.5 hours // 3 speeds // oscillating 90 // Kitchen airline tower // tower fan 85 cm // timer 7.5 hours // oscillating 90 // Remote control // 3 speeds // 65 65 W // Type 1383 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

29" Pelarfläkt. 29" Tornituuletin. 29" Tower Fan

29 Pelarfläkt. 29 Tornituuletin. 29 Tower Fan 99 940 93 SE BRUKSANVISNING 29" Pelarfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 29" Tornituuletin EN INSTRUCTION MANUAL 29" Tower Fan SE OBS! Läs igenom manualen noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida

Lisätiedot

CRIMPER 3010_AE_0808.indd :50:59

CRIMPER 3010_AE_0808.indd :50:59 CRIMPER 3010_AE_0808.indd 1 2008-11-03 09:50:59 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-11 Instructions

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion 1 2 Dansk Recirkulering Luften renses ved hjælp at aktive kulfiltre hvorefter den returneres til rummet. Kulfiltre bestilles separat. El-tilslutning Emhætten skal tilsluttes 230 V i henhold til stærkstrømsreglementet.

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

12" Bordsfläkt. 12 Pöytätuuletin. 12" Desk Fan

12 Bordsfläkt. 12 Pöytätuuletin. 12 Desk Fan 94 310 37 SE BRUKSANVISNING 12" Bordsfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 12 Pöytätuuletin EN INSTRUCTION MANUAL 12" Desk Fan Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5 FI...sivu 6-8 EN...page 9-11 SE OBS! Läs igenom

Lisätiedot

Wellness. foot spa infra heat // foot bath // Type 6063. Heat function // Bubbles // Massage rollers // Vibration massage //

Wellness. foot spa infra heat // foot bath // Type 6063. Heat function // Bubbles // Massage rollers // Vibration massage // Wellness foot spa infra heat // foot bath // Heat function // Vibration massage // Bubbles // Massage rollers // Type 6063 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Kitchen. mini quick // mini chopper // Type 6720. Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // mini chopper // Type 6720. Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 6720_IDV_UVN_020913.indd 1 9/4/2013 10:54:52 AM Bruksanvisning - svenska... sida

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Café Inox Chilli Coffee maker with auto-off function

Café Inox Chilli Coffee maker with auto-off function Café Inox Chilli Coffee maker with auto-off function 1100 watt heating element Equivalent to 12 large cups Auto-off after 2 hours Anti-drip function Detachable filter holder Bruksanvisning - svenska...sida

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22

Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22 Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22 SE BRUKSANVISNING Terassvärmare 900W FI KÄYTTÖOHJEET Terassilämmitin 900W EN INSTRUCTION MANUAL Carbon Heater 900W SE Säkerhetsanvisningar 1. Läs dessa instruktioner

Lisätiedot

HI-TECH TOWER FAN. Model 1385

HI-TECH TOWER FAN. Model 1385 HI-TECH TOWER FAN Model 1385 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-7 8-12 13-17

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator

Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator KÄYTTÖOHJE Alkuperäisten ohjeiden käännös INSTRUCTIONS MANUAL Original instructions MALLI/MODEL: Holly 1500: ERC2-1507 Holly 2000: ERC2-2009 DT Istr (ERC

Lisätiedot

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, ,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator //

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, ,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator // Kitchen percolator // coffee maker 1,2 litres // 1,2L // 8 cups // Water level indicator // Coffee ready indicator light // Type 2399, 2436, 2437 2436_2437_2399_KL_UVN_100813.indd 1 8/26/2013 9:25:52 PM

Lisätiedot

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Lisätiedot

Kitchen. king size waffle // waffle iron // Type 6972. Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning //

Kitchen. king size waffle // waffle iron // Type 6972. Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning // Kitchen king size waffle // waffle iron // Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy cleaning // Type 6972 6972_UL_UVN_041113.indd 1 11/4/2013

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

GB F FIN USA. Wollmeisenbad. Detergent for wool and fine laundry Instruction for Use Lessive pour laine et linge délicat Mode d emploi

GB F FIN USA. Wollmeisenbad. Detergent for wool and fine laundry Instruction for Use Lessive pour laine et linge délicat Mode d emploi Wollmeisenbad GB F N S FIN USA CDN AUS Detergent for wool and fine laundry Instruction for Use Lessive pour laine et linge délicat Mode d emploi FIN Hienopesuun Tämän hienopesuaineen tutkittu koostumus

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Konvektorelement. Konvektorilämmitin. Convector Heater

Konvektorelement. Konvektorilämmitin. Convector Heater Modell / Malli / Model: DL03A TURBO 99 870 07-08 SE BRUKSANVISNING Konvektorelement FI KÄYTTÖOHJEET Konvektorilämmitin EN INSTRUCTION MANUAL Convector Heater Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

NL UK F D E I S DK N SF GR. Gebruiksaanwijzing... 4. Instructions for use... 5. Mode d emploi... 7. Anleitung... 8. Instrucciones de Uso...

NL UK F D E I S DK N SF GR. Gebruiksaanwijzing... 4. Instructions for use... 5. Mode d emploi... 7. Anleitung... 8. Instrucciones de Uso... Gebruiksaanwijzing Instructions for use Mode d emploi Anleitung Instrucciones de Uso Istruzioni d uso Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje TYPE 525008 (BLACK) / 525009 (WHITE) CRYSTAL

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Art.no. Model 38-3313 TR6000B English 3 Svenska 4 Norsk 5 Suomi 6 Ver. 200906 Car Tweeters Art.no. 38-3313 Model TR6000B ENGLISH Please

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

WK7920 / WK7922 EL-KEDEL VATTENKOKARE VEDENKEITIN

WK7920 / WK7922 EL-KEDEL VATTENKOKARE VEDENKEITIN WK7920 / WK7922 EL-KEDEL VATTENKOKARE VEDENKEITIN 1 D A N S K EL-KEDLENS DELE 1 Vandbeholder 2 Vandstandsmåler 3 Låg 4 Kontakt til åbning af låg 5 Tændt/slukket indikator 6 Tænd/sluk kontakt 7 Håndtag

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Shiatsu Tunes A genuine massage experience for tired and tense muscles

Shiatsu Tunes A genuine massage experience for tired and tense muscles Shiatsu Tunes A genuine massage experience for tired and tense muscles Shiatsu back and shoulder massage Adjustable power 3D function (massage, heat and vibration) Relaxing music and audio connection 5

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Shiatsu Deluxe Air inflate Air inflation and Shiatsu massage combined for the ultimate massage experience

Shiatsu Deluxe Air inflate Air inflation and Shiatsu massage combined for the ultimate massage experience Shiatsu Deluxe Air inflate Air inflation and Shiatsu massage combined for the ultimate massage experience Air inflation Massage Cushion Shiatsu massage for neck and back shoulders Kneading massage in 2

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG ,

WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG , WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Instruction manual TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Table if Contents 1. Important safety instructions...3 2. Unpacking

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

Tasty Duo Ice Cream Maker

Tasty Duo Ice Cream Maker Tasty Duo Ice Cream Maker 2 x 0,4 liter ready ice cream Ready ice cream in 20 minutes Recipes included Pre-freezing bowls Bruksanvisning - svenska...sida 3-12 Brugsanvisning - dansk...side 13-23 Bruksanvisning

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign. Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4200 pendant natural birch, black or white laminate, walnut

Lisätiedot

LINC 17. sanka.fi 130624A

LINC 17. sanka.fi 130624A LINC 17 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. 6mm 3mm

Lisätiedot

Wellness. shiatsu // back massager with heat // WITH HEAT. Type 6076. Shiatsu massage // With heat // Touch pad control // With light //

Wellness. shiatsu // back massager with heat // WITH HEAT. Type 6076. Shiatsu massage // With heat // Touch pad control // With light // Wellness WITH HEAT shiatsu // back massager with heat // Shiatsu massage // With heat // 6 With light // 6 different programs // Touch pad control // Type 6076 6076_PC_0308.indd 1 2009-02-23 10:25:32 Brugsanvisning

Lisätiedot

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr A400-64176 Sähköpöydät 1/4 Resetointi ja vianmääritys Pöydän resetointi tehdään aina ennen käyttöönottoa ja tarvittaessa häiriötilanteessa. Määritä pöydän tyyppi käyttökytkimen ja jalustan mukaan ja tee

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Vela arbetsbelysning med nödljus. Vela työvalaisin turvavalolla

Vela arbetsbelysning med nödljus. Vela työvalaisin turvavalolla Modell / Malli / Model: E-CY57G(S) 75 707 78 SE BRUKSANVISNING Vela arbetsbelysning med nödljus FI KÄYTTÖOHJEET Vela työvalaisin turvavalolla EN INSTRUCTION MANUAL Vela Work Light with Emergency Light

Lisätiedot

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades Indigo Stick Mixer 4 exchangeable blades Smart storage of blades Storage and beaker in one Tool for change of blades 6712_IDV_UVN_310713.indd 1 8/14/2013 10:43:35 PM Bruksanvisning - svenska...sida 3-7

Lisätiedot

HOT DOG-HÖYRYSTIN HOT DOG VÄRMARE HOT DOG STEAMER

HOT DOG-HÖYRYSTIN HOT DOG VÄRMARE HOT DOG STEAMER HOT DOG-HÖYRYSTIN HOT DOG VÄRMRE HOT DOG STEMER DOGGER HD-WS, DOGGER HD-TW sennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista Installations- och användarmanual Översättning av tillverkarens

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Lisätiedot

Industridammsugare. Teollisuuspölynimuri

Industridammsugare. Teollisuuspölynimuri Modell / Malli / Model: EC808SNP-1250 99 940 30 SE BRUKSANVISNING Industridammsugare FI KÄYTTÖOHJEET Teollisuuspölynimuri EN INSTRUCTION MANUAL Industrial Vacuum Cleaner SE Säkerhetsanvisningar VARNING!

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Espresso Prego. Espresso maker 6 cups

Espresso Prego. Espresso maker 6 cups Espresso Prego Espresso maker 6 cups Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 4-6

Lisätiedot

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Käyttöopas

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 FI Käyttöopas e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen!

Lisätiedot

Wellness. futura light // personal scale // LCD. 150 kgs. Type 6272/ mm. Capacity 150 kgs // Super slim only 20 mm // Instant on function //

Wellness. futura light // personal scale // LCD. 150 kgs. Type 6272/ mm. Capacity 150 kgs // Super slim only 20 mm // Instant on function // Wellness futura light // personal scale // 20 mm Super slim only 20 mm // LCD Extra large LCD 76x40 mm with blue backlight // Instant on function // Low battery and overload indicator // 150 kgs Capacity

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

Mini-Cross Travel Steam Iron

Mini-Cross Travel Steam Iron Mini-Cross Travel Steam Iron Easy ironing on the go 2 Dual voltage Power cord Ceramic sole plate Steam shot Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-14 Bruksanvisning - norsk...side

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot