Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, ,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator //

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, ,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator //"

Transkriptio

1 Kitchen percolator // coffee maker 1,2 litres // 1,2L // 8 cups // Water level indicator // Coffee ready indicator light // Type 2399, 2436, _2437_2399_KL_UVN_ indd 1 8/26/2013 9:25:52 PM

2 Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instruction manual - english... page _2437_2399_KL_UVN_ indd 2 8/26/2013 9:25:52 PM

3 OBH Nordica Percolatorbryggare Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till 230V växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Sänk inte ner apparaten eller dess kontaktplatta i vatten eller andra vätskor. 5. Dra alltid ur kontakten innan apparaten fylls med vatten. 6. Lyft alltid bort apparaten från kontaktplattan innan den fylls med vatten. 7. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker. 8. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater. 9. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning. 10. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 11. Ställ aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 12. Innan apparatens kontakt ansluts, kontrollera att apparatens lock är stängt. 13. Ta aldrig bort locket under användning. 14. För att stänga av apparaten måste kontaktplattans kontakt dras ur från vägguttaget _2437_2399_KL_UVN_ indd 3 8/26/2013 9:25:52 PM

4 15. Apparaten är utrustad med ett säkring som gör att apparaten slår av automatiskt om den startas utan vatten. Om detta händer, dra ur kontakten och låt apparaten svalna innan du fyller på med vatten igen. 16. Noteras maxnivån på vattennivåmätaren, fyll alltid på med vatten under denna nivå. 17. VARNING! Om apparaten överfyllts med vatten, kan kokande vatten spruta ut. 18. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 19. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 20. Apparaten är endast för privat bruk. 21. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller andra ting täcks därav inte av reklamationsrätten. Innan användning Innan percolatorbryggare tas i bruk för första gången bör bruksanvisningen läsas igenom noggrant och sparas för framtida bruk. Innan bryggaren används för första gången, skall insidan av bryggaren, kaffebehållaren, silen och stigarröret rengöras i varmt vatten. Skölj noga och låt delarna torka. OBS! Sänk aldrig ner bryggaren eller sladden i vatten! _2437_2399_KL_UVN_ indd 4 8/26/2013 9:25:52 PM

5 Apparatens delar Plastknopp 2. Lock 3. Sil 4. Kaffebehållare 5. Stigarrör 6. Bryggare 7. Nivåmätare 8. Signallampa Användning 1. Se till att kontakten inte sitter i vägguttaget. Ta bort lock, stigarrör och kaffebehållare. Fyll bryggaren med önskad mängd kallt vatten. Fyll aldrig över MAX markeringen (12 dl). Anslut inte bryggaren än. 2. Skölj kaffebehållaren med kallt vatten för att förhindra att kaffesump faller ned i bryggaren. Mät upp kaffet (1 mått per kopp) i kaffebehållaren, fyll ej på ända upp till kanten. Fördela kaffet jämnt. Sätt på silen på kaffebehållaren och stick upp stigarröret genom kaffebehållaren och silen. Placera stigarröret tillsammans med kaffebehållaren med silen i percolatorn, kontrollera att stigarröret är korrekt placerat i botten genom att lätt vrida på det. Placera locket på bryggaren. 3. Sätt i sladden i bryggaren och därefter kontakten i ett vägguttag. När bryggningen är klar tänds signallampan som signalerar att den har slagit om till värmehållning. Kaffets temperatur bibehålls tills du drar ur sladden ur apparaten. Kom även ihåg att dra ur kontakten ur vägguttaget. Viktigt! Var alltid noga med att det finns vatten i bryggaren innan den kopplas på. Starta aldrig bryggaren utan vatten! Använd aldrig varmt vatten då detta resulterar i svagt kaffe! _2437_2399_KL_UVN_ indd 5 8/26/2013 9:25:52 PM

6 När nivån i bryggaren är under 0,5 dl bör du dra ur sladden för att undvika att kaffet bränns vid. OBS! Du måste dra ur sladden från vägguttaget för att stänga av percolatorbryggaren. Rengöring och skötsel Dra alltid ur kontakten innan rengöring. Sänk aldrig ner bryggaren, sladden eller kontakten i vatten. Det är viktigt att bryggaren rengörs ordentligt efter användning. T o m en liten mängd gammal kaffesump kan förorsaka dålig och bitter smak vid nästa bryggning. Var särskilt noga med att rengöra fördjupningen och muttern i behållaren. All form av bottensats (avlagring) i fördjupningen kan resultera i att den automatiska av- och påslagningen sker för snabbt och kan därmed påverka styrkan och temperaturen på kaffet. Delarna bör inte diskas i diskmaskin. Utsidan av bryggaren rengörs med en lätt fuktad trasa och eftertorkas noga. Använd aldrig kemiska rengöringsmedel eller andra medel med repande effekt. Om bryggaren inte skall användas under en längre period, förvara då kaffebehållaren, silen, stigarröret och locket separat. Detta förhindrar att någon form av bismak uppstår under förvaringen. Avkalkning Om du har extremt hårt vatten kan det bli nödvändigt att kalka av percolatorbryggaren med jämna mellanrum för att undvika att elementet täcks av kalkavlagringar. Använd inte kemikalier i bryggaren utan använd vinäger eller citron. Citron Fyll percolatorn med 1 liter vatten och saft från 1 citron. Starta bryggaren och låt stå i 30 minuter. Låt svalna innan du ur sköljer bryggaren noggrannt. Vinäger Fyll percolatorn med 1 liter vinäger och låt stå i 1 timme utan att starta bryggaren. Upprepa om det behövs. Skölj noga efteråt. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation _2437_2399_KL_UVN_ indd 6 8/26/2013 9:25:52 PM

7 Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: Tekniska data OBH Nordica 2399, 2436, V växelström, 800 W Rätt till löpande ändringar förbehålles _2437_2399_KL_UVN_ indd 7 8/26/2013 9:26:00 PM

8 OBH Nordica Percolator Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Percolatoren må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Tag altid stikket ud af stikkontakten, før der hældes vand på apparatet. 6. Dette apparat kan anvendes af personer (heriblandt børn fra 8 år og opefter) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 7. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med elapparater. 8. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er 8 år og opefter og er under opsyn. 9. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 10. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 11. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 12. Før percolatoren tændes, skal det sikres, at låget sidder korrekt. 13. Fjern aldrig låget under brygning. 14. Stikket skal tages ud af stikkontakten for at slukke for percolatoren. 15. Apparatet er forsynet med et sikkerhedssystem, der sikrer, at percolatoren slukker, såfremt den anvendes uden _2437_2399_KL_UVN_ indd 8 8/26/2013 9:26:01 PM

9 vand. I fald dette sker, tages stikket ud ad stikkontakten, hvorefter apparatet skal køle af, inden der atter fyldes vand i percolatoren. 16. Overskrid ikke MAX-markeringerne på percolatorens eller kaffebeholderens vandstandsmål. 17. ADVARSEL: Hvis percolatoren fyldes med en vandmængde, der overstiger MAX-markeringen, kan percolatoren koge over, og kogende vand kan komme op af tuden. 18. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 19. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 20. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 21. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Før brug Før percolatoren tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Før percolatoren tages i brug første gang, skal indersiden af percolatoren, kaffebeholderen, sien og stigrøret rengøres i varmt vand. Skyl delene grundigt, og lad dem tørre. OBS! Nedsænk aldrig percolatoren eller ledningen i vand! _2437_2399_KL_UVN_ indd 9 8/26/2013 9:26:01 PM

10 Apparatet består af følgende dele 1. Plastknop 2. Låg 3. Si 4. Kaffebeholder 5. Stigrør 6. Percolator 7. Vandstandsmåler 8. Kontrollampe Sådan bruges percolatoren 1. Sørg for at stikket ikke er sat i stikkontakten. Fjern låg, stigrør og kaffebeholder. Fyld den ønskede mængde koldt vand i percolatoren. Fyld aldrig så meget vand i beholderen, at MAX markeringen (12 dl) overstiges. Tilslut ikke percolatoren endnu. 2. For at undgå kaffegrums i percolatoren, skylles kaffebeholderen med koldt vand. Afmål den ønskede mængde kaffe i kaffebeholderen (1 mål per kop). Undlad at fylde kaffe helt op til kanten. Fordel kaffen jævnt. Monter sien på kaffebeholderen, og stik stigrøret gennem kaffebeholderen og sien. Placer stigrøret sammen med kaffebeholderen med sien i percolatoren. Ved at dreje let på stigrøret kontrolleres det, at det er korrekt placeret i bunden. Placer låget på percolatoren. 3. Sæt ledningen i percolatoren, og sæt derefter stikket i stikkontakten. Når brygningen er færdig, tændes kontrollampen som tegn på, at percolatoren er slået over på holde-varm funktion. Kaffens temperatur bibeholdes til ledningen tages ud af apparatet. Sørg for forinden at have taget stikket ud af stikkontakten. Vigtigt! Vær opmærksom på, at der er vand i percolatoren inden den kobles til. Start aldrig percolatoren uden vand! Brug aldrig varmt vand, da dette vil resultere i tynd kaffe! Når kaffeniveauet i percolatoren er under 0,5 dl, bør stikket tages ud af stikkontakten for at undgå at kaffen brænder på. 2436_2437_2399_KL_UVN_ indd 10 8/26/2013 9:26:01 PM

11 OBS! Stikket skal tages ud af stikkontakten for at slukke percolatoren. Rengøring og vedligeholdelse Tag altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring. Nedsænk aldrig percolatoren, ledningen eller stikket i vand. Det er vigtigt at percolatoren rengøres omhyggeligt efter brug. Selv en lille smule kaffegrums kan resultere i dårlig og bitter smag ved næste brygning. Vær specielt omhyggelig med at rengøre fordybningen og møtrikken i kaffebeholderen. Enhver form for bundfald (aflejring) kan resultere i at den automatiske tændog-sluk funktion aktiveres for hurtigt, hvilket kan påvirke kaffens styrke og temperatur. De enkelte dele bør ikke vaskes i opvaskemaskine. Ydersiden af percolatoren rengøres med en fugtig klud og eftertørres grundigt. Anvend aldrig kemiske rengøringsmidler eller andre midler, der kan ridse overfladen. Hvis percolatoren ikke anvendes over længere tid, skal kaffebeholderen, sien, stigrøret og låget opbevares separat. Derved forhindres evt. bismag, som kan opstå under opbevaringen. Afkalkning På grund af det hårde danske vand er det nødvendigt at afkalke percolatoren med jævne mellemrum for at undgå, at varmeelementet kalker til. Anvend ikke kemikalier i percolatoren, men udelukkende vineddike eller citron. Citron Fyld percolatoren med 1 liter vand og saften af 1 citron. Start percolatoren og lad den stå i 30 minutter. Lad den køle af, inden percolatoren skylles grundigt. Vineddike Fyld percolatoren med 1 liter vineddike og lad det stå 1 time uden at starte percolatoren. Gentag proceduren om nødvendigt. Skyl percolatoren grundigt. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads _2437_2399_KL_UVN_ indd 11 8/26/2013 9:26:01 PM

12 Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica 2399, 2436, V vekselstrøm, 800 W Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes _2437_2399_KL_UVN_ indd 12 8/26/2013 9:26:05 PM

13 OBH Nordica Perculator Sikkerhet og el-apparater 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke brukes, når dman setter på eller tar av deler og før rengjøring og vedlikehold. 4. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Ta alltid støpslet ut av kontakten når det fylles på med vann. 6. Dette apparatet kan brukes av personer (inkl. barn fra 8 år og eldre) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 7. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å forstå og vurdere spesielle farer rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med elektriske apparater. 8. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år og som ikke er under tilsyn. 9. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 10. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 11. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 12. Pass på at lokket er ordentlig lukket før apparatet tilkobles. 13. Åpne aldri lokket under bruk. 14. For å slå av apparatet må støpslet tas ut av kontakten. 15. Apparatet er utstyrt med en sikring som slår ut hvis apparatet startes uten vann. Hvis dette skjer, ta støpslet ut av kontakten å la apparatet avkjøle før det fylles på vann igjen. 16. Fyll alltid vann til under maks. nivå som vist på vannivåmåler. 17. ADVARSEL! Hvis vanntanken fylles over maks. nivå kan kokende vann sprute ut _2437_2399_KL_UVN_ indd 13 8/26/2013 9:26:05 PM

14 18. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 19. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 20. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 21. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk Før perculatoren tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses grundig og deretter spares til senere bruk. Før perculatoren tas i bruk for første gang, skal innsiden av beholderen, kaffebeholderen, silen og stigerøret vaskes i varmt vann. Skyll nøye og la delene tørke. OBS! Senk aldri bryggeren, ledningen eller pluggen i vann eller andre væsker! Apparatets deler 1. Plast knapp 2. Lokk 3. Sil 4. Kaffebeholder 5. Stigerør 6. Beholder 7. Nivåmåler 8. Signallampe _2437_2399_KL_UVN_ indd 14 8/26/2013 9:26:05 PM

15 Bruk 1. Påse at pluggen ikke sitter i kontakten. Ta av lokk, stigerør og kaffebeholder. Fyll beholderen med ønsket mengde kaldt vann. Fyll aldri over MAX-markeringen (12 dl). Vent med å sette i pluggen. 2. Skyll kaffebeholderen med kaldt vann for å forhindre at kaffegrut faller ned i den. Mål opp kaffen (1 mål pr. kopp) i kaffebeholderen, men ikke helt opp til kanten. Fordel kaffen jevnt. Sett silen på kaffebeholderen og stikk stigerøret opp gjennom kaffebeholderen og silen. Sett stigerøret sammen med kaffebeholderen med silen i perculatoren, kontroller at stigerøret er korrekt plassert i bunnen ved å vri lett på det. Sett lokket på beholderen. 3. Sett ledningen i perculatoren og deretter pluggen i kontakten. Når traktingen er klar, tenner signallampen som viser at perculatoren har slått over til holde varm funksjonen. Kaffens temperatur beholdes til du løfter beholderen bort fra kontaktplaten eller trekker ut pluggen. Husk å ta pluggen at av kontakten i veggen. Viktig! Vær alltid nøye med at det er fylt vann i beholderen før du kopler til strøm. Sett aldri på perculatoren uten vann! Bruk aldri varmt vann, da dette resulterer i svak kaffe! Når nivået i beholderen er under 0,5 dl bør man ta pluggen ut av kontakten for å hindre at kaffen blir svidd. OBS! Du må trekke pluggen ut av kontakten for å slå av perculatoren. Rengjøring og vedlikehold Trekk alltid ut pluggen før rengjøring. Dypp aldri beholderen, ledningen eller pluggen ned i vann eller andre væsker. Det er viktig at beholderen rengjøres ordentlig etter hver gangs bruk. Selv en liten mengde gammel kaffegrut kan forårsake dårlig og bitter smak ved neste trakting. Vær spesielt nøye med å rengjøre fordypningen og mutteren i beholderen. Alle gamle rester (avleiringer) i fordypningen kan resultere i at den automatiske av- og på mekanismen skjer for raskt og kan derved påvirke styrken og temperaturen på kaffen. Delene bør ikke vaskes i oppvaskmaskin. Utsiden av beholderen tørkes av med en lett fuktet klut og ettertørkes nøye. Bruk aldri kjemiske rengjøringsmidler eller andre midler med ripende effekt _2437_2399_KL_UVN_ indd 15 8/26/2013 9:26:05 PM

16 Hvis perculatoren ikke skal brukes over en lengre periode, oppbevar da filteret, silen og lokket separat. Dette forhindrer at det kan bli en bismak under oppbevaringen. Avkalkning Dersom man har ekstremt hardt vann kan det bli nødvendig å avkalke perculatoren med jevne mellomrom for å hindre at elementet dekkes av kalkavleiringer. Bruk eddik eller sitron og ikke kjemikalier i beholderen. Sitron Fyll perculatoren med 1 liter vann og saften fra 1 sitron. Start apparatet og la det stå i 30 minutter. La perculatoren bli kald før den skylles nøye. Eddik Fyll perculatoren med 1 liter eddik 7% og la det stå 1 time uten å starte apparatet. Gjenta dersom det er nødvendig. Skyll nøye etterpå. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjennvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjennvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Faks: Tekniske data OBH Nordica 2399, 2436, V Vekselstrøm, 800W Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes _2437_2399_KL_UVN_ indd 16 8/26/2013 9:26:09 PM

17 OBH Nordica -perkolaattorikeitin Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina laitteen käytön jälkeen, osia kiinnitettäessä ja irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja huoltoa. 4. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. 5. Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin lisäät keittimeen vettä. 6. Kahdeksanvuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai tämä henkilö on opettanut heitä käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja tiedostamaan käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 7. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lapsia käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 8. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa. 9. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli. 10. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 11. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 12. Tarkista ennen laitteen kytkemistä päälle, että sen kansi on asianmukaisesti paikallaan. 13. Älä milloinkaan irrota kantta valmistuksen aikana. 14. Irrota pistotulppa pistorasiasta keittimen kytkemiseksi pois päältä. 15. Laitteessa oleva turvajärjestelmä kytkee laitteen automaattisesti pois päältä, jos sitä käytetään ilman vettä. Mikäli näin tapahtuu, irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä, ennen kuin lisäät siihen vettä. Käytä laitetta sen jälkeen normaaliin tapaan _2437_2399_KL_UVN_ indd 17 8/26/2013 9:26:09 PM

18 16. Älä koskaan ylitä enimmäistäyttömäärää lisätessäsi vettä. 17. VAROITUS! Jos keittimeen lisätään vettä yli enimmäistäyttömäärän, siitä saattaa roiskua kiehuvaa vettä. 18. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 19. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 20. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 21. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Ennen käyttöä Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Puhdista keittimen sisäpinnat, kestosuodatin, sihti sekä nousuputki lämpimällä vedellä ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa. Huuhtele huolellisesti ja anna osien kuivua. HUOM! Älä upota laitetta tai liitosjohtoa veteen! _2437_2399_KL_UVN_ indd 18 8/26/2013 9:26:09 PM

19 Laitteen osat 1. Muovinuppi 2. Kansi 3. Sihti 4. Kestosuodatin 5. Nousuputki 6. Keitin 7. Vesimäärän osoitin 8. Merkkivalo Käyttö 1. Varmista, että pistotulppa ei ole liitetty pistorasiaan. Irrota kansi, nousuputki ja kestosuodatin paikaltaan. Kaada haluttu määrä kylmää vettä keittimeen. Älä ylitä MAX-merkintää (12 dl). Älä vielä kytke laitetta päälle. 2. Huuhtele kestosuodatin kylmällä vedellä, jotta kahvijauhetta ei joudu keittimeen. Lisää kahvijauhe (1 mitallinen kuppia kohden) kestosuodattimeen, mutta älä kuitenkaan täytä reunaan asti. Tasoita kahvijauhe. Aseta sihti kestosuodattimen päälle ja työnnä nousuputki kestosuodattimen ja sihdin läpi. Aseta nousuputki kestosuodattimen ja sihdin kanssa keittimeen. Käännä nousuputkea kevyesti tarkistaaksesi, että se on asettunut oikein paikalleen keittimen pohjalle. Kiinnitä kansi keittimeen. 3. Liitä liitosjohto laitteeseen ja sen jälkeen pistotulppa pistorasiaan. Kun kahvi on valmista, syttyy merkkivalo. Tämä on merkkinä siitä, että laite on vaihtanut lämpimänäpitoon. Keitin ylläpitää kahvin oikeaa lämpötilaa niin kauan kunnes irrotat liitosjohdon laitteesta. Muista myös irrottaa pistotulppa pistorasiasta. Tärkeää! Varmista aina, että keittimessä on vettä ennen kuin kytket laitteen päälle. Älä milloinkaan käynnistä laitetta tyhjänä! Älä laita keittimeen lämmintä vettä, jotta kahvista ei tulisi laihaa! _2437_2399_KL_UVN_ indd 19 8/26/2013 9:26:09 PM

20 Kun kahvia on jäljellä enää alle 0,5 dl, tulee liitosjohto irrottaa laitteesta, jottei kahvi pala kiinni. HUOM! Pistotulppa tulee irrottaa pistorasiasta keittimen kytkemiseksi pois päältä. Puhdistus ja hoito Irrota aina pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistusta. Älä upota keitintä, liitosjohtoa tai pistotulppaa veteen. Keittimen huolellinen puhdistus käytön jälkeen on erittäin tärkeää. Jopa pienikin määrä vanhaa kahvijauhetta voi saada aikaan pahan ja kitkerän maun seuraavalla suodatuskerralla. Puhdista huolellisesti keittimen pohjalla oleva syvennys ja mutteri. Kaikenlainen syvennykseen jäänyt pohjasakka (kerrostumat) saattaa aiheuttaa sen, että laitteen automaattinen kytkeytyminen päälle ja pois päältä tapahtuu liian nopeasti. Tämä vaikuttaa kahvin vahvuuteen ja lämpötilaan. Osia ei saa pestä astianpesukoneessa. Laitteen ulkopinnat puhdistetaan kostealla liinalla ja kuivataan sen jälkeen huolellisesti. Älä käytä kemiallisia tai muunlaisia hankaavia puhdistusaineita. Mikäli laite on pois käytöstä pidemmän aikaa, säilytä kestosuodatinta, sihtiä, nousuputkea ja kantta toisistaan erillään. Näin ei pääse syntymään minkäänlaista sivumakua säilytyksen aikana. Kalkinpoisto Mikäli alueellasi on erittäin kalkkipitoista vettä, on tarpeellista suorittaa kalkinpoisto säännöllisin väliajoin, jottei vastukseen pääse muodostumaan kalkkia. Käytä kalkinpoistoon väkiviinaetikkaa tai sitruunaa, älä kemiallisia kalkinpoistoaineita. Sitruuna Kaada keittimeen 1 l vettä ja lisää 1 sitruunan mehu. Käynnistä laite ja anna vaikuttaa 30 minuutin ajan. Anna laitteen jäähtyä ennen sen huolellista huuhtelemista. Väkiviinaetikka Kaada keittimeen 1 l väkiviinaetikkaa ja anna vaikuttaa tunnin ajan käynnistämättä keitintä. Toista käsittely tarpeen vaatiessa. Huuhtele lopuksi huolellisesti. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä on kerättävä erikseen ja toimitettava paikallisesti järjestettyyn keräyspisteeseen _2437_2399_KL_UVN_ indd 20 8/26/2013 9:26:09 PM

21 Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 2399, 2436, V verkkovirta, 800 W Oikeus muutoksiin pidätetään _2437_2399_KL_UVN_ indd 21 8/26/2013 9:26:13 PM

22 22 OBH Nordica Percolator Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when not in use, after use and when assembling and disassembling, and before cleaning and maintenance. 4. Do not immerse the percolator in water or any other liquid. 5. Before the percolator is filled with water, always unplug the appliance 6. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way by a person responsible for their safety and they understand the hazards involved. 7. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 8. Cleaning and user maintenance shall not be made by children, unless they are over the age of 8 and supervised. 9. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 10. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 11. The appliance should only be used under supervision. 12. Before plugging in the appliance, check that the lid is correctly placed on the appliance. 13. Never remove the lid during operation. 14. To switch off the appliance, it must be unplugged from the power supply. 15. The automatic coffee percolator has an automatic safety device and will switch off should the percolator be used without water. If this occurs, disconnect the power supply and allow the appliance to cool off before filling with water and then operate as normal. 2436_2437_2399_KL_UVN_ indd 22 8/26/2013 9:26:13 PM

23 16. Please observe the maximum markings on the percolator. Always fill water within this range. 17. WARNING! If water has been filled above the maximum level, boiling water may be ejected. 18. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 19. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice. 20. The appliance is for domestic use only. 21. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Before use Please read the instructions carefully and safe them for future use before using for the perculator for the first time. Before the percolator is used for the first time, clean and rinse out the inside of the percolator, the coffee basket, lid and percolating tube with warm water. Rinse carefully and allow to dry. Note! Never immerse the appliance or it s cord in water or any other liquid _2437_2399_KL_UVN_ indd 23 8/26/2013 9:26:13 PM

24 Parts of the appliance 1. Plastic knob 2. Lid 3. Strainer 4. Coffee basket 5. Tube 6. Body 7. Water level indicator 8. Pilot light Using the percolator 1. Check that the appliance is not plugged in. Remove the lid, coffee basket and tube from the percolator body. Fill the percolator with the desired amount of water. Never fill above the MAX marking (12 dl). Do not plug the appliance yet. 2. Rinse the basked to prevent coffee grind to come into the appliance. Measure the coffee grains out into the basket one heaped spoon per cup. Do not fill the basket up to the edge with coffee. Distribute the coffee evenly in the basket. Place the strainer on the basket and place the basket/strainer over the tube. Place the tube and the basket into the central hole at the bottom of the percolator body. Check that the tube is correctly placed in the bottom by turning it. Place the lid on the percolator. 3. Place the cord in the percolator body and after that, plug it to a wallsocket. When the percolating process is complete, the indicator light will switch ON, indicating that the appliance is in keep warm mode. The temperature of the coffee will remain constant until you pull the plug. Note! Be careful to fill enough water in the unit before switching it on. Never use the appliance without water. Never use warm water though it may result in tasteless coffee! 2436_2437_2399_KL_UVN_ indd 24 8/26/2013 9:26:14 PM

25 When the coffee level is less than 0,5 dl, unplug the unit from the power supply to avoid it to boil dry. Remember! You must unplug the appliance to switch off the percolator. Cleaning and maintenence Always disconnect from the power supply before cleaning. Never immerse the unit or cord in water or any other liquid. It is important to clean the unit after each use. Even a small amount of coffee grain can cause bad and bitter taste at the next brewing. Be careful to clean the hollow and nut in the container. Any form of coffee grounds in the hollow of the container can make the automatic on/off function to activate to early which can effect the temperature and taste of the coffee. Do not wash the parts in the dishwasher. Clean the outside of the percolator body with a damp cloth and dry. Do not use abrasive cleaning or scouring agents, as this will damage the external finish. If the appliance will not be used for a longer period, store the unit, tube, strainer and basket separately. This will prevent any form of bad flavour during the storage. Descaling If you have an extremely hard water supply, it may be necessary to descale the percolator occasionally to prevent the build up of calcium on the heating element. Do not use chemicals to remove the calcium. Lemon or vinegar provide simple, safe and gentle alternative approaches. Lemon Fill percolator with 1 litre of water and add the juice of 1 fresh lemon. Switch on percolator and leave for 30 minutes. Allow to cool down and rinse thoroughly. Vinegar Fill the percolator with 1 litres of vinegar and allow to stand for 1 hour keeping the percolator switched OFF. Thoroughly rinse afterwards. Repeat the procedure if the calcium scale is severe. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point _2437_2399_KL_UVN_ indd 25 8/26/2013 9:26:14 PM

26 Warranty Claims according to current law. Cash receipt with purchase date shall be enclosed with any claims. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. OBH Nordica AB Löfströms Allé 5 SE Sundbyberg Tel: Technical data OBH Nordica 2399, 2436, V, 800 W With reservation for running changes _2437_2399_KL_UVN_ indd 26 8/26/2013 9:26:17 PM

27 2436_2437_2399_KL_UVN_ indd 27 8/26/2013 9:26:17 PM

28 SE/KL/2399/2436/2437/UVN_ _2437_2399_KL_UVN_ indd 28 8/26/2013 9:30:16 PM

Wellness. Type massage-on-the-go // mini massager // massage //

Wellness. Type massage-on-the-go // mini massager // massage // Wellness massage-on-the-go // mini massager // Comfortable massage // 3 batteries // Easy to use // Type 6022-6023 Brugsanvisning - dansk side 3-4 Bruksanvisning - svensk side 5-6 Bruksanvisning - norsk

Lisätiedot

2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36

2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36 2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36 Brugsanvisning dansk... side 3-4 Bruksanvisning svenska...sida 5-6 Bruksanvisning norsk... side 7-8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9-10 Instruction manual english...page

Lisätiedot

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Perkolator. Perkolatortrakter Perkolaattori 34-6410. Svenska 3 Norsk 6 Suomi 9. Art. No. Ver. 201101

Perkolator. Perkolatortrakter Perkolaattori 34-6410. Svenska 3 Norsk 6 Suomi 9. Art. No. Ver. 201101 Perkolator Perkolatortrakter Perkolaattori Art. No 34-6410 Svenska 3 Norsk 6 Suomi 9 Ver. 201101 2 Perkolator 6-koppar Artikelnummer: 34-6410 SVENSKA Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och

Lisätiedot

Café Inox Chilli Coffee maker with auto-off function

Café Inox Chilli Coffee maker with auto-off function Café Inox Chilli Coffee maker with auto-off function 1100 watt heating element Equivalent to 12 large cups Auto-off after 2 hours Anti-drip function Detachable filter holder Bruksanvisning - svenska...sida

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Classic Toaster. Light indicator. indication. 700 watt Large toast rack. Adjustable setting. On/off function

Classic Toaster. Light indicator. indication. 700 watt Large toast rack. Adjustable setting. On/off function Classic Toaster Light indicator Crumb tray End signal indication 700 watt Large toast rack Adjustable setting On/off function 2632_KK_UVN_081113.indd 1 11/8/2013 11:38:21 AM Bruksanvisning - svenska...

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

Espresso Prego. Espresso maker 6 cups

Espresso Prego. Espresso maker 6 cups Espresso Prego Espresso maker 6 cups Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 4-6

Lisätiedot

curling iron professional

curling iron professional 60 sec. quick heat-up ceramic coating extra long power cord curling iron professional 1 5834_5835_ES_UVN_290413.indd 1 4/29/2013 10:30:23 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Lisätiedot

Coffee Percolator. Perkolator Perkolatortrakter Perkolaattori 18-4141, 34-6411 ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI. Art. No

Coffee Percolator. Perkolator Perkolatortrakter Perkolaattori 18-4141, 34-6411 ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI. Art. No Coffee Percolator Perkolator Perkolatortrakter Perkolaattori ENGLISH SVENSKA SUOMI NORSK Art. No 18-4141, 34-6411 English 3 Svenska 6 Norsk 9 Suomi 12 Ver. 201101 2 Coffee Percolator Article number: 18-4141,

Lisätiedot

Kitchen. mini quick // mini chopper // Type 6720. Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // mini chopper // Type 6720. Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 6720_IDV_UVN_020913.indd 1 9/4/2013 10:54:52 AM Bruksanvisning - svenska... sida

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Lisätiedot

29" Pelarfläkt. 29" Tornituuletin. 29" Tower Fan

29 Pelarfläkt. 29 Tornituuletin. 29 Tower Fan 99 940 93 SE BRUKSANVISNING 29" Pelarfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 29" Tornituuletin EN INSTRUCTION MANUAL 29" Tower Fan SE OBS! Läs igenom manualen noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

WK7920 / WK7922 EL-KEDEL VATTENKOKARE VEDENKEITIN

WK7920 / WK7922 EL-KEDEL VATTENKOKARE VEDENKEITIN WK7920 / WK7922 EL-KEDEL VATTENKOKARE VEDENKEITIN 1 D A N S K EL-KEDLENS DELE 1 Vandbeholder 2 Vandstandsmåler 3 Låg 4 Kontakt til åbning af låg 5 Tændt/slukket indikator 6 Tænd/sluk kontakt 7 Håndtag

Lisätiedot

Kitchen. king size waffle // waffle iron // Type 6972. Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning //

Kitchen. king size waffle // waffle iron // Type 6972. Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning // Kitchen king size waffle // waffle iron // Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy cleaning // Type 6972 6972_UL_UVN_041113.indd 1 11/4/2013

Lisätiedot

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element //

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element // Kitchen fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6471, 6480 6471_6480_KL_UVN_300913.indd

Lisätiedot

Wellness. foot spa infra heat // foot bath // Type 6063. Heat function // Bubbles // Massage rollers // Vibration massage //

Wellness. foot spa infra heat // foot bath // Type 6063. Heat function // Bubbles // Massage rollers // Vibration massage // Wellness foot spa infra heat // foot bath // Heat function // Vibration massage // Bubbles // Massage rollers // Type 6063 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

Spirit Coffee Maker. For a tasteful cup of coffee. Anti-drip function. Auto-off after 2 hours watt Equivalent to 12 cups

Spirit Coffee Maker. For a tasteful cup of coffee. Anti-drip function. Auto-off after 2 hours watt Equivalent to 12 cups Spirit Coffee Maker For a tasteful cup of coffee 1000 watt Equivalent to 12 cups Auto-off after 2 hours Anti-drip function Detachable filter holder Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning -

Lisätiedot

Sladdlös vattenkokare. Johdoton vedenkeitin. Cordless Jug Kettle

Sladdlös vattenkokare. Johdoton vedenkeitin. Cordless Jug Kettle Modell / Malli / Model: KT6/, CW-KT09 99 90 9- SE BRUKSANVISNING Sladdlös vattenkokare FI KÄYTTÖOHJEET Johdoton vedenkeitin EN INSTRUCTION MANUAL Cordless Jug Kettle Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida

Lisätiedot

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Lisätiedot

Inox Kettle Stainless Steel Capacity 1.2 L

Inox Kettle Stainless Steel Capacity 1.2 L Inox Kettle Stainless Steel Capacity 1.2 L 1.2 L Concealed Water level heating element indicator 360 placement on base Auto-stop 6461_KL_0313.indd 1 2013-04-10 14:29:02 Bruksanvisning - svenska... sida

Lisätiedot

Vela arbetsbelysning med nödljus. Vela työvalaisin turvavalolla

Vela arbetsbelysning med nödljus. Vela työvalaisin turvavalolla Modell / Malli / Model: E-CY57G(S) 75 707 78 SE BRUKSANVISNING Vela arbetsbelysning med nödljus FI KÄYTTÖOHJEET Vela työvalaisin turvavalolla EN INSTRUCTION MANUAL Vela Work Light with Emergency Light

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

CRIMPER 3010_AE_0808.indd :50:59

CRIMPER 3010_AE_0808.indd :50:59 CRIMPER 3010_AE_0808.indd 1 2008-11-03 09:50:59 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-11 Instructions

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Kaffebryggare med glaskanna. Kahvinkeitin lasikannulla. Coffee Maker with Glass Jug

Kaffebryggare med glaskanna. Kahvinkeitin lasikannulla. Coffee Maker with Glass Jug Modell / Malli / Model: CM6639M 99 940 51 SE BRUKSANVISNING Kaffebryggare med glaskanna FI KÄYTTÖOHJEET Kahvinkeitin lasikannulla EN INSTRUCTION MANUAL Coffee Maker with Glass Jug Innehåll / Sisältö /

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

n q u f s Brugsanvisning...10 SWK 770/780 PAGE Instruction book...4 Bruksanvisning Käyttöohje Èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè...

n q u f s Brugsanvisning...10 SWK 770/780 PAGE Instruction book...4 Bruksanvisning Käyttöohje Èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè... SWK 770/780 PAGE Instruction book...4 g Mode d emploi...7 f k s Brugsanvisning...10 Bruksanvisning...13 n q u Bruksanvisning... 16 Käyttöohje... 19 Èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè... 22 1 B L A G C D E F H

Lisätiedot

Kitchen. airline tower // tower fan 85 cm // Type Remote control // timer 7.5 hours // 3 speeds // oscillating 90 //

Kitchen. airline tower // tower fan 85 cm // Type Remote control // timer 7.5 hours // 3 speeds // oscillating 90 // Kitchen airline tower // tower fan 85 cm // timer 7.5 hours // oscillating 90 // Remote control // 3 speeds // 65 65 W // Type 1383 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Wellness. heating blanket // bed warmer instant heat // Type Nine temperature settings // Fast heating technology // Timer 12h/ 75 minutes //

Wellness. heating blanket // bed warmer instant heat // Type Nine temperature settings // Fast heating technology // Timer 12h/ 75 minutes // Wellness heating blanket // bed warmer instant heat // 9 Nine temperature settings // Fast heating technology // Timer 12h/ 75 minutes // 150 X 80 cm, upper side 100% combed cotton // Washable (40 C) //

Lisätiedot

Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator

Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator KÄYTTÖOHJE Alkuperäisten ohjeiden käännös INSTRUCTIONS MANUAL Original instructions MALLI/MODEL: Holly 1500: ERC2-1507 Holly 2000: ERC2-2009 DT Istr (ERC

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

Tasty Duo Ice Cream Maker

Tasty Duo Ice Cream Maker Tasty Duo Ice Cream Maker 2 x 0,4 liter ready ice cream Ready ice cream in 20 minutes Recipes included Pre-freezing bowls Bruksanvisning - svenska...sida 3-12 Brugsanvisning - dansk...side 13-23 Bruksanvisning

Lisätiedot

12" Bordsfläkt. 12 Pöytätuuletin. 12" Desk Fan

12 Bordsfläkt. 12 Pöytätuuletin. 12 Desk Fan 94 310 37 SE BRUKSANVISNING 12" Bordsfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 12 Pöytätuuletin EN INSTRUCTION MANUAL 12" Desk Fan Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5 FI...sivu 6-8 EN...page 9-11 SE OBS! Läs igenom

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin KÄYTTÖOHJE Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin Onnittelut uuden kahvinkeittimen valinnasta. Ennen käyttöä huomioitavaa: 1. Tarkista laitteen pakkaus ulkoisesti, että se on ehjä. 2. Tarkista keitin ulkoisesti,

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion 1 2 Dansk Recirkulering Luften renses ved hjælp at aktive kulfiltre hvorefter den returneres til rummet. Kulfiltre bestilles separat. El-tilslutning Emhætten skal tilsluttes 230 V i henhold til stærkstrømsreglementet.

Lisätiedot

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Lisätiedot

Smörgåsgrill. Voileipägrilli. Sandwich Toaster

Smörgåsgrill. Voileipägrilli. Sandwich Toaster Modell / Malli / Model: ST3318 99 940 37 SE BRUKSANVISNING Smörgåsgrill FI KÄYTTÖOHJEET Voileipägrilli EN INSTRUCTION MANUAL Sandwich Toaster Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5 FI...sivu 6-8 EN...page

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Master Blender High power blender

Master Blender High power blender Master Blender High power blender ICE & SMOOTHIE 1250 W Ice crush 6 knives Step-less speed Smoothie and ice crush 1,5 L glass jar 6639_IDV_0413.indd 1 2013-06-27 10:05:15 Bruksanvisning - svenska...sida

Lisätiedot

EL-LUX EL-LUX EL-LUX ELECTRIC KETTLE EL-LUX. Instruction manual. DK Elkedel 2 Brugsanvisning. NO Vannkoker 6 Bruksanvisning EL-LUX

EL-LUX EL-LUX EL-LUX ELECTRIC KETTLE EL-LUX. Instruction manual. DK Elkedel 2 Brugsanvisning. NO Vannkoker 6 Bruksanvisning EL-LUX MODEL L 70128 ELECTRIC KETTLE Instruction manual DK Elkedel 2 Brugsanvisning NO Vannkoker 6 Bruksanvisning SE Elektrisk vattenkokare 10 Bruksanvisning SF Vedenkeitin 14 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C.

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Wellness. heating plaid // warm & cosy mid size // Type Nine temperature settings // Washable (40ºC) // Soft micro plush //

Wellness. heating plaid // warm & cosy mid size // Type Nine temperature settings // Washable (40ºC) // Soft micro plush // Wellness heating plaid // warm & cosy mid size // Nine temperature settings // Soft micro plush // Washable (40ºC) // Fast heating technology // Timer 3h // 150 x 90cm // Type 4080 Brugsanvisning - dansk...

Lisätiedot

Citrus Press Citruspress Sitruspresse Sitruspuristin

Citrus Press Citruspress Sitruspresse Sitruspuristin Citrus Press Citruspress Sitruspresse Sitruspuristin ENGLISH SVENSKA SUOMI NORSK Art. No Model. No 18-4083 NT-0311-UK 34-7803 NT-0311 English 3 Svenska 6 Norsk 9 Suomi 12 Ver. 201101 Citrus Press Art.

Lisätiedot

HOT DOG-HÖYRYSTIN HOT DOG VÄRMARE HOT DOG STEAMER

HOT DOG-HÖYRYSTIN HOT DOG VÄRMARE HOT DOG STEAMER HOT DOG-HÖYRYSTIN HOT DOG VÄRMRE HOT DOG STEMER DOGGER HD-WS, DOGGER HD-TW sennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista Installations- och användarmanual Översättning av tillverkarens

Lisätiedot

HI-TECH TOWER FAN. Model 1385

HI-TECH TOWER FAN. Model 1385 HI-TECH TOWER FAN Model 1385 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-7 8-12 13-17

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Coffee Maker with Glass Jug/Vacuum Jug

Coffee Maker with Glass Jug/Vacuum Jug Modell / Malli / Model: CM6616(V) 99 940 43-44 SE BRUKSANVISNING Kaffebryggare med glaskanna/termoskanna FI KÄYTTÖOHJEET Kahvinkeitin lasikannulla/termoskannulla EN INSTRUCTION MANUAL Coffee Maker with

Lisätiedot

Kitchen. piano white // quickblend// Type litre // 2 speed settings //

Kitchen. piano white // quickblend// Type litre // 2 speed settings // Kitchen quickblend// piano white // blender compact // blender // 2 speed settings // 0.8 litre // Ice Ice crush crush // // Pulse // // Easy Easy to to clean clean // // Type 7750 7750_IDV_UVN_050813.indd

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

Blender Accessory for Zeus Kitchen machine

Blender Accessory for Zeus Kitchen machine Blender Accessory for Zeus Kitchen machine 1,4 L Glass jar Knives in stainless steel 7610_UL_0613.indd 1 2015-09-11 10:21:48 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 11 Bruksanvisning

Lisätiedot

Industridammsugare. Teollisuuspölynimuri

Industridammsugare. Teollisuuspölynimuri Modell / Malli / Model: EC808SNP-1250 99 940 30 SE BRUKSANVISNING Industridammsugare FI KÄYTTÖOHJEET Teollisuuspölynimuri EN INSTRUCTION MANUAL Industrial Vacuum Cleaner SE Säkerhetsanvisningar VARNING!

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

HD7448, HD7446 Art nr: 34-4759

HD7448, HD7446 Art nr: 34-4759 HD7448, HD7446 Art nr: 34-4759 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ENGLISH 6 DEUTSCH 13 FRANÇAIS 20 NEDERLANDS 27 ESPAÑOL 34 ITALIANO 41 PORTUGUÊS 48 NORSK 55 SVENSKA 61 SUOMI 67 DANSK 73 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 79 TÜRKÇE 87 HD7448,

Lisätiedot

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin.

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin. VAROITUKSET Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoihin. Noudata kaikkia tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita ja käytä laitetta oikein. Älä koskaan seiso laitteen alapuolella. Älä pura laitetta

Lisätiedot

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Non-stick coating Variable temperature Power on indicator Conical plates Easy cleaning 6950_IDV_UVN_0413.indd 1 2013-07-03 09:18:58 Bruksanvisning

Lisätiedot

Deep Fryer Fritös Frityrkoker Friteerauskeitin

Deep Fryer Fritös Frityrkoker Friteerauskeitin Deep Fryer Fritös Frityrkoker Friteerauskeitin Art. No: Model. No: 18-4046 153801-UK 34-2017 153801 English 3 Svenska 9 Norsk 15 Suomi 21 Ver. 200802 Deep Fryer, 1.5 litres Art.no: 18-4046 Model: ZG01A-UK

Lisätiedot

Kitchen. quickmix // stick mixer // Type Detachable shaft // 2 speeds // 400 watt // Soft touch switch //

Kitchen. quickmix // stick mixer // Type Detachable shaft // 2 speeds // 400 watt // Soft touch switch // Kitchen quickmix // stick mixer // Detachable shaft // Soft touch switch // 2 speeds // 400 watt // Type 6705 6705 IDV_UVN_050813.indd 1 8/26/2013 3:35:38 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Kitchen. compact smart // waffle iron // Type Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // 5 crispy waffels //

Kitchen. compact smart // waffle iron // Type Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // 5 crispy waffels // Kitchen compact smart // waffle iron // Non-stick coating // 5 crispy waffels // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6959 6959_UL_UVN_041113.indd 1 11/5/2013 10:25:28 PM Bruksanvisning - svenska... sida

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

Electric Kettle Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin

Electric Kettle Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin Electric Kettle Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin Art. No: Model. No: 18-4012 F-208A-UK 34-7245 F-208A English 3 Svenska 6 Norsk 9 Suomi 12 Ver. 200808 Electric Kettle Art.no: 18-4012 Model: F-208A-UK

Lisätiedot

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 1 Vær opmærksom på at alle dele medfølger. 2 x håndtag (nr. 1) 1 x justering (nr. 2) 6 x bolt 55 mm (nr. 3) 4 x møtrik (nr. 4) 2 x afstandsbøs (nr.5) 4 x spændeskive

Lisätiedot

Kettle Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin

Kettle Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin Kettle Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin ENGLISH SVENSKA SUOMI NORSK Art. No Model. No 18-4411-1, -2, -3, -4 KE7078-UK 34-1529-1, -2, -3, -4 KE7078 English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15 Ver. 201210 Kettle

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22

Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22 Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22 SE BRUKSANVISNING Terassvärmare 900W FI KÄYTTÖOHJEET Terassilämmitin 900W EN INSTRUCTION MANUAL Carbon Heater 900W SE Säkerhetsanvisningar 1. Läs dessa instruktioner

Lisätiedot

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades Indigo Stick Mixer 4 exchangeable blades Smart storage of blades Storage and beaker in one Tool for change of blades 6712_IDV_UVN_310713.indd 1 8/14/2013 10:43:35 PM Bruksanvisning - svenska...sida 3-7

Lisätiedot

Shiatsu Deluxe Air inflate Air inflation and Shiatsu massage combined for the ultimate massage experience

Shiatsu Deluxe Air inflate Air inflation and Shiatsu massage combined for the ultimate massage experience Shiatsu Deluxe Air inflate Air inflation and Shiatsu massage combined for the ultimate massage experience Air inflation Massage Cushion Shiatsu massage for neck and back shoulders Kneading massage in 2

Lisätiedot

Stand for Log Splitter , ,

Stand for Log Splitter , , Stand for Log Splitter 18-3570, 40-9122, 40-9511 rt.no. 40-9363 1. lose the bleed screw. 2. Turn the log splitter upside down, detach the wheels and remove the plugs from the ends of the legs. 3. First

Lisätiedot

CHCF100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHCF100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHCF100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use SAFETY INSTRUCTIONS EN By ignoring the safety instructions the manufacturer cannot

Lisätiedot

C100 Användarmanual Käyttöohje

C100 Användarmanual Käyttöohje C100 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! Kaffepip Kahvisuukappale

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

NL UK F D E I S DK N SF GR. Gebruiksaanwijzing... 4. Instructions for use... 5. Mode d emploi... 7. Anleitung... 8. Instrucciones de Uso...

NL UK F D E I S DK N SF GR. Gebruiksaanwijzing... 4. Instructions for use... 5. Mode d emploi... 7. Anleitung... 8. Instrucciones de Uso... Gebruiksaanwijzing Instructions for use Mode d emploi Anleitung Instrucciones de Uso Istruzioni d uso Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje TYPE 525008 (BLACK) / 525009 (WHITE) CRYSTAL

Lisätiedot

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin Ver. 001-00605 Modell/Malli: MK-1010PA Nr/Nro: 34-6588 SVENSKA Vattenkokare Art.nr: 34-6588, modell: MK-1010PA Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

Shiatsu Tunes A genuine massage experience for tired and tense muscles

Shiatsu Tunes A genuine massage experience for tired and tense muscles Shiatsu Tunes A genuine massage experience for tired and tense muscles Shiatsu back and shoulder massage Adjustable power 3D function (massage, heat and vibration) Relaxing music and audio connection 5

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS M * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS luminaire should be positioned so that prolonged staring into the

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Ångstrykjärn. Höyrysilitysrauta. Steam Iron

Ångstrykjärn. Höyrysilitysrauta. Steam Iron Modell / Malli / Model: CW-SI18 99 940 38 SE BRUKSANVISNING Ångstrykjärn FI KÄYTTÖOHJEET Höyrysilitysrauta EN INSTRUCTION MANUAL Steam Iron SE Beskrivning av delar 5 6 1. Spraymunstycke 2. Vattenpåfyllningslucka

Lisätiedot

Electric Kettle Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin

Electric Kettle Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin Electric Kettle Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin Art. No: Model. No: 18-4013 HB-3069-UK 34-7246 HB-3069 English 3 Svenska 6 Norsk 9 Suomi 12 Ver. 200801 Electric Kettle Art.no: 18-4013 Model: HB-3069-UK

Lisätiedot

pots and pans // inspires to greater culinary heights// Type 8119, 8120, 8121, 8122, 8123, 8221, 8222, 8319, 8320, 8321

pots and pans // inspires to greater culinary heights// Type 8119, 8120, 8121, 8122, 8123, 8221, 8222, 8319, 8320, 8321 pots and pans // inspires to greater culinary heights// Type 8119, 8120, 8121, 8122, 8123, 8221, 8222, 8319, 8320, 8321 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Lisätiedot