Espresso Prego. Espresso maker 6 cups

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espresso Prego. Espresso maker 6 cups"

Transkriptio

1 Espresso Prego Espresso maker 6 cups

2

3 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page

4 Før brug OBH Nordica Espresso Prego Før apparatet tages i brug første gang, bør De læse denne brugsanvisning grundigt igennem og dernæst gemme den til evt. senere brug. Obs! Apparatet bør koges igennem kun med vand de første par gange, hvorefter vandet hældes bort. Dette for at fjerne evt. urenheder fra kanden. Beskrivelse a. Låg b. Låg åbner c. Håndtag d. Kande e. Filter f. Forsegling g. Kaffebeholder med filter h. Sikkerhedsventil i. Vandbeholder j. Start knap med signallampe k. Fod med ledningsopvikling Sådan anvendes espressomaskinen Anvend kun den medfølgende fod. 1. Skru vandbeholderen og kanden fra hinanden, se billede Tag kaffefilteret ud (billede 2) og fyld vandbeholderen med vand (billede 3) op til sikkerhedsventilen som er max grænsen. Vigtigt: Fyld ikke vand over max grænsen! 3. Sæt kaffebeholderen tillbage (billede 4) og fyld espresso pulver i (billede 5) til lige under kanten. Pres ikke pulveret ned. 4. Rengør kanten på kaffebeholderen for at fjerne overflødigt espresso pulver og skru kanden og vandbeholderen sammen (billede 6). Brug ikke håndtaget til at holde i, når delene skrues sammen, da dette kan skade apparatet. 5. Sæt espressokanden på foden (billede 7). 6. Tænd for apparatet ved at trykke på startknappen. Signallampen begynder at lyse for at indikere, at apparatet er tændt. 7. Espressoen er færdig, når signallampen slukker. Apparatet slukker automatisk. 8. Fjern apparatet fra foden. 4.

5 ADVARSEL! Varm damp kan komme fra sikkerhedsventilen, når apparatet er tændt. Stil derfor altid håndtaget på modsatte side, når kanden og vandbeholderen skrues sammen. Åbn aldrig låget, når apparatet er tændt. Rengøring og vedligeholdelse 1. Tag altid stikket ud af kontakten før rengøring 2. Fjern apparatet fra foden. 3. Apparatet er meget varmt efter brug - lad det køle af før rengøring påbegyndes. 4. Nedsænk aldrig foden, ledningen eller beholderne i vand. 5. Undlad at bruge skurepulver eller andre skrappe rengøringsmidler, der kan ridse eller mattere apparatets overflade. 6. Tør delene af med en fugtig klud. 7. Skyl indersiden af kanden, vandbeholderen og kaffefilteret med vand. 8. Kaffebeholderen tømmes ved at vende den med bunden opad. Bank forsigtigt kaffegrumset ud. Hvis der er noget tilbage i beholderen kan dette vaskes væk under rindende vand. 9. Hvis kaffebeholderen er tilstoppet kan man anvende en blød børste (ikke metal) til at rengøre denne. 10. Advarsel: Hvis forseglingen ikke er ren, kan det medføre at delene ikke presses tilstrækkeligt tæt sammen og varm espresso kan sprøjte ud under brug. 11. Når apparaten ikke er i brug skal delene bare skrues løst sammen. Afkalkning Apparatet skal afkalkes regelmæssigt (hver 2-6 måned afhængig af vandets hårdhed). Obs! Brug aldrig eddike eller afkalkningsmiddel som er baseret på eddike. Eddike ødelægger forseglingen på apparatet. Følg instruktionerne på brugsanvisningen til afkalkningsmidlet. Fyld vand over sikkerhedsventilen. Lad afkalkningsmidlet virke i mindst 30 minutter. Skyll derefter apparatet flere gange and kog det dernæst igennem kun med vand for at fjerne evt. afkalkningsrester og/eller lugt. Gentag efter behov. Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 5.

6 4. Kanden og foden må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. El-apparater er ikke legetøj og bør derfor altid anbringes uden for børns rækkevidde. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 6. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 7. Sæt aldrig kogekanden på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 8. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 9. OBS! Overfladen bliver meget varm under brug. Hold derfor altid kun i håndtaget, når vandet hældes ud. 10. Advarsel! Risiko for brandskader! Varm damp fra apparatet kan forårsage brandskader. Åbn aldrig låget, når kanden er tændt. 11. Espressokanden må kun anvendes med den tilhørende fod. 12. Start ikke apparatet uden vand. 13. Fjern altid apparatet fra foden inden der påfyldes vand. 14. ADVARSEL! Hvis vandbeholderen er fyldt over maxniveau, kan kogende vand sprøjte ud. 15. VIGTIGT: Vær sikker på at apparatet er automatisk frakoblet, eller sluk den manuelt, før den fjernes fra foden. 16. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 17. Det anbefales, at el-installationen ekstrabeskyttes i henhold til stærkstrømsreglementet med fejlstrømsafbryder (HFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma). Kontakt evt. en autoriseret el-installatør herom. 18. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 19. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Reklamationsret Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveret, hvor der er købt. OBH Nordica Denmark A/S Dybendalsvænget Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tlf.: Tekniska data OBH NORDICA V 400 W Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 6.

7 OBH Nordica Espresso Prego Innan användning Innan apparaten tas i bruk för första gången bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och därefter sparas för senare användning. Obs! Apparaten bör kokas upp två gånger med enbart vatten som sedan hälls bort. Detta görs för att avlägsna ev. smuts från kannan. Beskrivning a. Lock b. Lock öppnare c. Handtag d. Kanna e. Filter f. Försegling g. Kaffebehållare med sil h. Säkerhetsvalv i. Vattenbehållare j. Startknapp med signallampa k. Kontaktplatta med sladdvinda Användning Använd endast kontaktplattan som medföljer. 1. Skruva isär vattenbehållaren och kannan, se bild Ta ur kaffefiltret (bild 2) och fyll vattenbehållaren med vatten (bild 3) upp till säkerhetsvalvet som är max gränsen. Viktigt! Fyll inte vatten över max gränsen! 3. Sätt tillbaka kaffebehållaren (bild 4) och fyll med espresso pulver (bild 5) till strax under kanten. Pressa inte ner pulvret. 4. Rengör kanten på kaffebehållaren för att ta bort överflödigt espressopulver och skruva ihop kannan och vattenbehållaren (bild 6). Använd inte handtaget för att skruva ihop delarna eftersom detta kan skada apparaten. 5. Placera espressobryggaren på kontaktplattan (bild 7). 6. Starta apparaten genom att trycka på startknappen. Signallampan börjar lysa för att indikera att apparaten är på. 7. Espresson är klar när signallampan har slocknat. Apparaten stänger automatiskt av sig själv. 8. Ta bort apparaten från kontaktplattan. 7.

8 Varning! Varm ånga kan komma från säkerhetsvalvet när apparaten är påslagen. Placera därför alltid handtaget på motsatt sida när kannan och vattenbehållaren skruvas ihop. Öppna aldrig locket när apparaten är påslagen. Rengöring och underhåll 1. Dra alltid ur kontakten från vägguttaget innan rengöring. 2. Ta bort apparaten från kontaktplattan. 3. Apparaten är väldigt varm efter användning - låt den svalna innan den skruvas isär. 4. Sänk aldrig ner kontaktplattan, sladden eller vattenbehållaren i vatten. 5. Använd aldrig kemiska rengöringsmedel eller andra medel med repande effekt. 6. Torka av delarna med en fuktig trasa. 7. Skölj av insidan på kannan, vattenbehållaren och kaffebehållaren med vatten. 8. Kaffebehållaren töms genom att sätta den upp och ner. Knacka försiktigt ut pulvret. Om det finns pulver kvar i behållaren kan detta tvättas bort under rinnande vatten. 9. Om kaffebehållaren är tilltäppt kan man använda en mjuk borste (ej metall) för att göra rent den. 10. Varning: Om förseglingen inte är ren kan det leda till att delarna inte pressas ihop tillräckligt och varm espresso kan spruta ut under användning. 11. När apparaten inte används skall delarna bara skruvas ihop löst. Avkalkning Apparaten skall avkalkas regelbundet (varje 2-6 månad beroende på vattnets hårdhet). Obs! Använd aldrig vinäger eller avkalkningsmedel som är baserade på vinäger. Vinäger förstör förseglingen på apparaten. Följ instruktionerna på förpackningen till avkalkningsmedlet. Fyll upp med vatten över säkerhetsvalvet. Låt avkalkningsmedlet verka i minst 30 minuter. Skölj ur apparaten flera gånger och använd den sedan med endast vatten för att få bort allt medel. Upprepa vid behov. Säkerhetsföreskrifter 1. Läs noga igenom bruksanvisningen innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut denna apparat endast till 230 volt växelström och använd den endast till dess avsedda syfte. 3. Dra alltid ur sladden vid uppehåll i användandet, efter användning, när delar tas av eller på, samt vid rengöring och underhåll. 8.

9 4. Kannan och kontaktplattan får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Elektriska apparater är inga leksaker och bör därför placeras utom räckhåll för barn. Barn kan inte alltid förstå och värdera möjliga risker, därför är det bra att lära dom ansvar runt elektriska apparater. 6. Se till att sladden inte hänger ner från bordskanten. 7. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 8. Lämna inte apparaten obevakad under användning. 9. Obs! Höljet blir mycket varmt under användning. Ta därför alltid bara i handtaget när espresson hälls upp. 10. Varning! Risk för brännskador! Het ånga från apparaten kan orsaka brännskador. Öppna aldrig locket när apparaten är påslagen. 11. Espressobryggaren får endast användas tillsammans med den tillhörande kontaktplattan. 12. Starta aldrig apparaten utan vatten. 13. Tag alltid bort apparaten från kontaktplattan innan vattnet fylls på. 14. VARNING! Om vattenbehållaren är fylld över maxnivå kan kokande vatten spruta ut. 15. VIKTIGT: Kontrollera att apparaten är automatiskt frånslagen eller stäng av den manuellt innan den tas bort från kontaktplattan. 16. Innan användning ska alltid apparat, sladd, och kontakt kontrolleras för skada. Om anslutningssladden skadas får den endast bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 17. Extra skydd kan erhållas genom installation av en jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 18. Apparaten är endast för privat bruk. 19. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Tekniska data OBH NORDICA V 400 W Rätt till ändringar och löpande förbättringar förbehålls. 9.

10 Før bruk OBH Nordica Espresso Prego Før apparatet tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses nøye gjennom og deretter gjemmes til senere bruk. Obs! ApparateT bør kokes opp to ganger med rent vann, som siden helles ut. Dette gjøres for å fjerne evnt. smuss fra kannen Beskrivelse a. Lokk b. Lokk åpner c. Håndtak d. Kanne e. Filter f. Forsegling g. Kaffebeholder med sil h. Sikkerhetsventil i. Vannbeholder j. Startknapp med signallampe k. Kontaktplatte med ledning Bruk Bruk kun kontaktplaten som følger med. 1. Skru sammen vannbeholderen og kannen, se bilde Ta av kafffilteret (bilde 2) og fyll vannbeholderen med vann (bilde 3) opp til sikkerhetsmerket som er max grensen. Viktig! Fyll ikke vann over max grensen! 3. Sett tillbake kaffebeholderen (bilde 4) og fyll den med espresso pulver (bilde 5) til like under kanten. Press ikke ned pulveret. 4. Rengjør kanten på kaffebeholderen for å ta bort overflødig espressopulver og skru igjen kannen og vannbeholderen (bilde 6). Bruk ikke håndtaket for å skru sammmen delene, dette kan skade apparatet. 5. Sett espresso bryggeren på kontaktplaten (bilde 7). 6. Start apparatet med å trykke på startknappen. Signallampen lyser for å indikere at apparatet er satt på. 7. Espresson er klar når signallampan har slukket. Apparatet slår seg automatisk av da. 8. Ta bort apparatet fra kontaktplaten. 10.

11 Forsiktig! Varm damp kan komme fra sikkerhetsventilen når apparatet er slått på. Plasser derfor alltid håndtaket på motsatt side når kannen og vannbeholderen skrues sammen. Åpne aldri apparatet når den er slått på. Rengjøring og vedlikehold 1. Dra alltid ut kontakten fra veggen før rengjøring. 2. Ta bort apparatet fra kontaktplatten. 3. Apparatet er veldig varm etter bruk la den bli kjølig før den skrues fra hverandre. 4. Senk aldri kontaktplatten, ledningen eller vannbeholderen i vann. 5. Bruk aldri kjemiske rengjøringsmidler eller andre midler som kan skade apparatet. 6. Tørk av delene med en fuktig klut 7. Skyll kannen, vannbeholderen og kaffebeholderen med vann. 8. Kaffebeholderen tømmes ved og snu den opp ned. Tøm forsiktig ut pulveret. Hvis det er pulver igjen i beholderen kan dette vaskes bort under rennende vann. 9. Hvis kaffebeholderen er tilsmusset kan man benytte en myk børste (ikke metall) for å gjøre denne ren 10. Forsiktig: Hvis pakkningen ikke er ren, kan det skje at delene ikke presses helt sammen, og varm espresso kan sprute ut under bruk. 11. Når apparatet ikke er i bruk skal delene skrues helt løst sammen. Avkalking Apparatet skal avkalkes regelmessig (hver 2-6 måned ettersom hardheten på vannet). Obs! Bruk aldri edikk eller avkalkingsmiddel som er basert på edikk. Edikk tærer på pakkningen i apparatet. Følg instruksjon på pakkningen til avkalkingsmiddlet. Fyll opp med vann over sikkerhetsmerket. La avkalkingsmiddlet virke minst 30 minutter. Skyll apparatet flere ganger og bruk kun rent vann for å få bort alt middlet. Gjenta gjerne hvis behov. Sikkerhetsforskrifter 1. Les gjennom bruksanvisningen før første gangs bruk, og gjem den til senere. 2. Kobles kun til 230 volt vekselstrøm og brukses kun til det den er beregnet for. 3. Dra alltid ut kontakten etter bruk, når deler tas fra hverandre og ved rengjøring og vedlikehold. 11.

12 4. Legg aldri kontaktplaten og kannen i vann eller andre væsker. 5. Elektriske apparater er ikke leketøy og bør derfor plasseres utenfor barns rekkevidde. Barn kan ikke alltid forstå risikoen, derfor er det en fordel og lære barn ansvar med elektriske apparater. l 6. Se till at ledningen ikke henger over bordkanten. 7. Sett aldri appatatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild e.l. 8. La ikke apparatet stå ubevoktet under bruk. 9. Obs! Kannen blir veldig varm under bruk. Ta derfor alltid i håndtaket når espresso kannen tas av. 10. Forsiktig! Risiko for brannskader! Varm damp fra apparatet kan gi brannskader. Lokket må aldri åpnes når apparatet er slått på. 11. Espressomaskin skal kun brukes sammen med kontaktplaten som følger med. 12. Sett aldri appatet på uten vann. 13. Ta alltid apparatet bort fra kontaktplaten når det skal fylles med vann. 14. FORSIKTIG! Hvis vannbeholderen er fylt over max nivå, kan kokende vann sprute ut. 15. VIKTIGT: Kontroller at apparatet er automatisk avslått, eller koblet fra før den tas bort fra kontaktplaten. 16. Før bruk skal alltid apparatet, ledningen og kantaktplaten sjekkes for skader. Hvis ledningen er skadet, skal den byttes av et autorisert service verksted for å unngå fare. 17. Ekstra beskyttelse kan oppnås ved instalasjon av en jordfeilbryter med 30mA. Kontakt en autorisert elektriker. 18. Apparatet er kun til privat bruk. 19. Hvist produktet brukes til annet en det den er ment for eller man ikke følger bruksanvisningen står brukeren helt ansvarlig for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet dekkes ikke av reklamasjonsretten. Reklamasjonsrett Reklamasjonsrett gjelder i henhold til Kjøpsloven. Kjøpskvitterinegen skal medbrunges ved eventuell reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet tas med til butikken der den er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 4185 Gulskogen 3005 Drammen Tlf: Tekniska data OBH NORDICA V 400 W Rett til løpende forbedringer forbeholdes. 12.

13 OBH Nordica Espresso Prego Ennen käyttöa Ennen ensimmäisen espressokupillisen keittämistä tutustu näihin käyttöohjeisiin perusteellisesti ja säästä ne myöhempää tarvetta varten. Huom! Puhdistat keittimen parhaiten antamalla sen käydä kaksi kertaa ilman kahvia (heitä keittovesi pois). Osat a. Kansi b. Kannen aukaisin c. Kahva d. Kannu e. Suodatin f. Tiiviste g. Kestosuodatin ja sihti h. Turvaventtiili i. Vesisäiliö j. Käynnistyskytkin ja merkkivalo k. Virta-alusta, jossa liitosjohdon säilytystila Käyttö Käytä ainoastaan keittimeen kuuluvaa virta-alustaa. 1. Irrota kannu vesisäiliöstä, kuva Ota kestosuodatin vesisäiliöstä (kuva 2) ja täytä vesisäiliö raikkaalla kylmällä vedellä (kuva 3) korkeintaan turvaventtiilin tasolle, joka on veden enimmäistäyttömäärä. Tärkeää! Älä täytä vettä yli turvaventtiilin tasoa! 3. Aseta kestosuodatin takaisin paikalleen (kuva 4) ja täytä se espressojauheella (kuva 5) hieman reunan alapuolelle. Älä paina jauhetta tiiviiksi. 4. Puhdista kestosuodattimen yläreuna ylimääräisestä espressojauheesta ja kiinnitä kannu vesisäiliöön (kuva 6). Älä kuitenkaan käytä apuna kannun kahvaa kiinnittäessäsi osia toisiinsa, koska laite voi vahingoittua siitä. 5. Aseta espressokeitin virta-alustalle (kuva 7). 6. Käynnistä laite käynnistyskytkimestä. Merkkivalo syttyy sen osoitukseksi, että laite on käynnissä. 7. Espresso on valmista kun merkkivalo sammuu. Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä. 8. Poista laite virta-alustalta. 13.

14 Varoitus! Turvaventtiilistä voi tulla kuumaa höyryä kun keitin on käynnissä. Tämän takia muista asettaa kannun kahva turvaventtiilin vastakkaiselle puolelle kun kiinnität kannun ja vesisäiliön toisiinsa. Älä milloinkaan avaa kantta, kun laite on käynnissä. Puhdistus ja hoito 1. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistusta. 2. Ota keitin pois virta-alustalta. 3. Keitin tulee käytettäessä hyvin kuumaksi anna sen jäähtyä ennen käsittelyä. 4. Älä koskaan upota virta-alustaa, johtoa tai vesisäiliötä veteen. 5. Älä koskaan käytä kemiallisia tai muita voimakkaita ja hankaavia puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa keittimen pintoja. 6. Kuivaa osat nihkeällä pyyhkeellä. 7. Huuhtele kannu, vesisäiliö ja kestosuodatin vedellä. 8. Kestosuodatin tyhjennetään kääntämällä se ylösalaisin. Naputtele varovasti kahvinporot ulos. Jos säiliöön jää poroja ne voidaan pestä juoksevalla vedellä. 9. Jos kestosuodatin tukkeutuu, voi sen puhdistaa pehmeällä harjalla (jossa ei ole metallisia osia). 10. Varoitus: Jos tiiviste ei ole puhdas saattaa se olla syynä siihen, että osat eivät puristu yhteen riittävästi ja kuumaa espressoa voi suihkuta ulos laitetta käytettäessä. 11. Osat liitetään kevyesti yhteen, kun keitin ei ole käytössä. Kalkinpoisto Keittimestä on syytä poistaa kalkki säännöllisesti (joka 2-6 kuukausi veden kovuudesta riippuen). Huom! Älä koskaan käytä etikkaa tai siihen pohjautuvia kalkinpoistoaineita. Etikka tekee laitteesta epätiiviin. Seuraa tarkoin kalkinpoistoaineen pakkauksen käyttöohjeita. Täytä vesisäiliö vedellä yli turvaventtiilin tason. Anna kalkinpoistoaineen vaikuttaa ainakin 30 minuuttia. Huuhdo laite sen jälkeen useita kertoja ja käytä sitä pelkällä vedellä jotta se puhdistuu täysin kalkinpoistoaineesta. Toista tämä tarpeen ja harkintasi mukaan. Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säästä ne myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite vain 230 V verkkovirtaan ja käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen mihin se on valmistettu. 14.

15 3. Irrota aina pistotulppa pistorasiasta jos laitteessa ilmenee vikaa käytön aikana tai sen jälkeen, irrottaessasi tai kiinnittäessäsi osia, sekä ennen puhdistusta ja huoltotoimenpiteitä. 4. Virta-alustaa, liitosjohtoa tai vesisäiliötä ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Sähkölaitteet eivät ole leikkikaluja ja siksi ne on sijoitettava lasten ulottumattomiin. Opeta lapsille sähkölaitteiden turvallinen käyttö. 6. Varmista, ettei liitosjohto pääse riippumaan pöydältä. 7. Älä sijoita laitetta lämpimien pintojen päälle tai läheisyyteen (uuni, liesi, avotuli). 8. Valvo laitetta sitä käytettäessä. 9. Huom! Keittimen pinta tulee hyvin kuumaksi laitteen ollessa käynnissä. Tartu vain kannun kahvaan kun kaadat espressoa! 10. Varoitus! Palovammavaara! Laitteesta tuleva kuuma höyry voi aiheuttaa palovammoja. Älä koskaan avaa kantta kun laite on käynnissä. 11. Espressokeitintä saa käyttää vain yhdessä siihen kuuluvan virta-alustan kanssa. 12. Älä koskaan kytke laitetta päälle ennen kuin olet täyttänyt vesisäiliön. 13. Ota aina laite pois virta-alustalta ennen kuin täytät sen vedellä. 14. Varoitus! Jos vesisäiliössä on vettä yli enimmäistäyttömäärän (turvaventtiilin tasoa enemmän) voi laitteesta suihkuta kiehuvaa vettä ulos. 15. Tärkeää: tarkista, että laite on kytkeytynyt automaattisesti pois päältä tai sammuta se ennen kuin otat sen pois virta-alustalta. 16. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, ettei laite, liitosjohto tai pistotulppa ole vaurioitunut. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, täytyy se vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa ainoastaan valmistajan tai koulutetun huoltomiehen toimesta tai valtuutetussa huoltopisteessä. 17. Asennuksessa käytettävä vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma antaa lisäsuojan. Ota yhteys sähköasentajaan. 18. Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. 19. Jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on tarkoitettu tai vastoin käyttöohjeita, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Takuu ei kata tämän seurauksena tuotteeseen tai muuhun kohteeseen tulevia mahdollisia vaurioita. 15.

16 Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C VANTAA Puh. (09) Sähköposti: Tekniset tiedot OBH Nordica V verkkovirta 400 W Oikeus muutoksiin pidätetään. 16.

17 OBH Nordica Espresso Prego Before use Before using the appliance the first time, read the instruction manual carefully and save it. Note! Boil up only water two times which shall be disposed. This is done to remove dirt and/or dust from the jug. Parts of the appliance a. Lid b. Lid opener c. Handle d. Jug e. Filter f. Sealing g. Coffee container with strainer h. Safety valve i. Water container j. Start button with pilot lamp k. Contact plate with cord storage Use Only use the enclosed contact plate. 1. Unscrew the water container and the jug, see fig Remove the coffee filter (fig. 2) and fill the water container with water (fig. 3) up to the safety valve which is the max level. Important! Do not fill water above the max level! 3. Put back the coffee container (fig. 4) and fill with espresso powder (fig. 5) to just under the edge. Do not press down the powder. 4. Clean the edge of the coffee container to remove redundant espresso powder and screw the jug and water container together (fig. 6). Do not use the handle to screw the parts together since this can damage the unit. 5. Place the espresso maker on the contact plate (fig. 7). 6. Start the appliance by pushing the start button. The pilot lamp goes on to indicate the power supply. 7. The espresso is ready when the pilot lamp goes off. The appliance will automatically be switched off. 8. Lift the appliance off the contact plate. 17.

18 Warning! Hot steam can appear from the safety valve when the appliance is in use. For this reason, always position the handle on the opposite side when then jug and water container is screwed together. Never open the lid when the appliance is switched on. Cleaning and maintenance 1. Always unplug from wall socket before cleaning. 2. Lift off the unit from the contact plate. 3. The appliance is very hot after use allow cooling down before disassembling. 4. Never immerse the contact plate, the cord or the water container in water. 5. Never use chemical cleaning agents or other agents with scoring result. 6. Wipe off the parts with a damp cloth. 7. Rinse the inside of the jug, water container and coffee container with water. 8. The coffee container is emptied by turning up side down. Tap carefully the powder out. If there is powder left in the container, it can be washed out under running water. 9. If the coffee container is choked up a soft brush can be used (not metal). 10. Warning: If the sealing not is clean it may result in the parts not being pressed together enough and hot espresso can splash out during use. 11. When the appliance is not in use the parts shall only be screwed together loosely. Descaling Descale the unit regularly (every 2-6 months depending on the hardness of the water being used). NB! Never use vinegar or descaling agents based on vinegar. Vinegar will destroy the sealing of the unit. Follow the instructions given on the packaging to the descaling agent. Fill up water above the safety valve. Let the agent effect at least for 30 minutes. Rinse the appliance several times with fresh water and the boil up with only water 2 times to make sure all agents are removed. Repeat when necessary. Safety instructions 1. Read carefully the instruction manual before every use and save it. 2. Connect this appliance only to 230V A.C. 3. Always unplug when the appliance is not in use, after use and when assembling or disassembling parts + when cleaning. 18.

19 4. The jug, plug and contact plate must not be immersed into water or other liquids. Electrical appliances are not toys and should therefore be placed out or reach for children. Children cannot always understand and appreciate the risks. 5. Make sure the cord is not hanging down from the table edge. 6. Never place the appliance on or near cooking plates, open fire or other sources of heat. 7. Never leave the appliance unattended during use. 8. NOTE! The housing will be very hot during use. Only touch the handle when the espresso shall be served. 9. Warning! Risk of burns! Hot steam from the appliance might cause burns. Never open the lid when the unit is in use. 10. The espresso maker must only be used together with the enclosed contact plate. 11. Never start the unit without water. 12. Always lift the appliance from the contact plate before water is filled. 13. WARNING! If the water container is filled above the max level, boiling water might splash out. 14. IMPORTANT: Check that the unit is automatically switched off or switch off manually before it is lifted off the contact plate. 15. Always check the unit, cord, plug and contact base before use for signs of damage. If the cord is damaged it must only be replaced by the manufacturer, authorized service station or other professionals to avoid danger. 16. The appliance is only for personal use. 17. If the unit is used for other purpose than intended for, or used without following the instruction manual, the user is responsible for the consequences. Damages because of this are not covered by the warranty and guarantee service. Warranty Claim according to valid law. Machine stamped receipt shall be enclosed if you wish to make a complaint. The appliance shall be returned to the store where it s purchased. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Phone: Technical data OBH Nordica volt 400 watt With reservation for running changes. 19.

20 SV/PC/2425/0104

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, ,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator //

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, ,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator // Kitchen percolator // coffee maker 1,2 litres // 1,2L // 8 cups // Water level indicator // Coffee ready indicator light // Type 2399, 2436, 2437 2436_2437_2399_KL_UVN_100813.indd 1 8/26/2013 9:25:52 PM

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Sladdlös vattenkokare. Johdoton vedenkeitin. Cordless Jug Kettle

Sladdlös vattenkokare. Johdoton vedenkeitin. Cordless Jug Kettle Modell / Malli / Model: KT6/, CW-KT09 99 90 9- SE BRUKSANVISNING Sladdlös vattenkokare FI KÄYTTÖOHJEET Johdoton vedenkeitin EN INSTRUCTION MANUAL Cordless Jug Kettle Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Café Inox Chilli Coffee maker with auto-off function

Café Inox Chilli Coffee maker with auto-off function Café Inox Chilli Coffee maker with auto-off function 1100 watt heating element Equivalent to 12 large cups Auto-off after 2 hours Anti-drip function Detachable filter holder Bruksanvisning - svenska...sida

Lisätiedot

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Lisätiedot

Inox Kettle Stainless Steel Capacity 1.2 L

Inox Kettle Stainless Steel Capacity 1.2 L Inox Kettle Stainless Steel Capacity 1.2 L 1.2 L Concealed Water level heating element indicator 360 placement on base Auto-stop 6461_KL_0313.indd 1 2013-04-10 14:29:02 Bruksanvisning - svenska... sida

Lisätiedot

Wellness. Type massage-on-the-go // mini massager // massage //

Wellness. Type massage-on-the-go // mini massager // massage // Wellness massage-on-the-go // mini massager // Comfortable massage // 3 batteries // Easy to use // Type 6022-6023 Brugsanvisning - dansk side 3-4 Bruksanvisning - svensk side 5-6 Bruksanvisning - norsk

Lisätiedot

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element //

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element // Kitchen fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6471, 6480 6471_6480_KL_UVN_300913.indd

Lisätiedot

2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36

2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36 2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36 Brugsanvisning dansk... side 3-4 Bruksanvisning svenska...sida 5-6 Bruksanvisning norsk... side 7-8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9-10 Instruction manual english...page

Lisätiedot

WK7920 / WK7922 EL-KEDEL VATTENKOKARE VEDENKEITIN

WK7920 / WK7922 EL-KEDEL VATTENKOKARE VEDENKEITIN WK7920 / WK7922 EL-KEDEL VATTENKOKARE VEDENKEITIN 1 D A N S K EL-KEDLENS DELE 1 Vandbeholder 2 Vandstandsmåler 3 Låg 4 Kontakt til åbning af låg 5 Tændt/slukket indikator 6 Tænd/sluk kontakt 7 Håndtag

Lisätiedot

curling iron professional

curling iron professional 60 sec. quick heat-up ceramic coating extra long power cord curling iron professional 1 5834_5835_ES_UVN_290413.indd 1 4/29/2013 10:30:23 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Lisätiedot

Classic Toaster. Light indicator. indication. 700 watt Large toast rack. Adjustable setting. On/off function

Classic Toaster. Light indicator. indication. 700 watt Large toast rack. Adjustable setting. On/off function Classic Toaster Light indicator Crumb tray End signal indication 700 watt Large toast rack Adjustable setting On/off function 2632_KK_UVN_081113.indd 1 11/8/2013 11:38:21 AM Bruksanvisning - svenska...

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

Kaffebryggare med glaskanna. Kahvinkeitin lasikannulla. Coffee Maker with Glass Jug

Kaffebryggare med glaskanna. Kahvinkeitin lasikannulla. Coffee Maker with Glass Jug Modell / Malli / Model: CM6639M 99 940 51 SE BRUKSANVISNING Kaffebryggare med glaskanna FI KÄYTTÖOHJEET Kahvinkeitin lasikannulla EN INSTRUCTION MANUAL Coffee Maker with Glass Jug Innehåll / Sisältö /

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Kitchen. mini quick // mini chopper // Type 6720. Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // mini chopper // Type 6720. Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 6720_IDV_UVN_020913.indd 1 9/4/2013 10:54:52 AM Bruksanvisning - svenska... sida

Lisätiedot

n q u f s Brugsanvisning...10 SWK 770/780 PAGE Instruction book...4 Bruksanvisning Käyttöohje Èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè...

n q u f s Brugsanvisning...10 SWK 770/780 PAGE Instruction book...4 Bruksanvisning Käyttöohje Èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè... SWK 770/780 PAGE Instruction book...4 g Mode d emploi...7 f k s Brugsanvisning...10 Bruksanvisning...13 n q u Bruksanvisning... 16 Käyttöohje... 19 Èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè... 22 1 B L A G C D E F H

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Lisätiedot

29" Pelarfläkt. 29" Tornituuletin. 29" Tower Fan

29 Pelarfläkt. 29 Tornituuletin. 29 Tower Fan 99 940 93 SE BRUKSANVISNING 29" Pelarfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 29" Tornituuletin EN INSTRUCTION MANUAL 29" Tower Fan SE OBS! Läs igenom manualen noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Tasty Duo Ice Cream Maker

Tasty Duo Ice Cream Maker Tasty Duo Ice Cream Maker 2 x 0,4 liter ready ice cream Ready ice cream in 20 minutes Recipes included Pre-freezing bowls Bruksanvisning - svenska...sida 3-12 Brugsanvisning - dansk...side 13-23 Bruksanvisning

Lisätiedot

CRIMPER 3010_AE_0808.indd :50:59

CRIMPER 3010_AE_0808.indd :50:59 CRIMPER 3010_AE_0808.indd 1 2008-11-03 09:50:59 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-11 Instructions

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

12" Bordsfläkt. 12 Pöytätuuletin. 12" Desk Fan

12 Bordsfläkt. 12 Pöytätuuletin. 12 Desk Fan 94 310 37 SE BRUKSANVISNING 12" Bordsfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 12 Pöytätuuletin EN INSTRUCTION MANUAL 12" Desk Fan Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5 FI...sivu 6-8 EN...page 9-11 SE OBS! Läs igenom

Lisätiedot

Spirit Coffee Maker. For a tasteful cup of coffee. Anti-drip function. Auto-off after 2 hours watt Equivalent to 12 cups

Spirit Coffee Maker. For a tasteful cup of coffee. Anti-drip function. Auto-off after 2 hours watt Equivalent to 12 cups Spirit Coffee Maker For a tasteful cup of coffee 1000 watt Equivalent to 12 cups Auto-off after 2 hours Anti-drip function Detachable filter holder Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning -

Lisätiedot

Coffee Maker with Glass Jug/Vacuum Jug

Coffee Maker with Glass Jug/Vacuum Jug Modell / Malli / Model: CM6616(V) 99 940 43-44 SE BRUKSANVISNING Kaffebryggare med glaskanna/termoskanna FI KÄYTTÖOHJEET Kahvinkeitin lasikannulla/termoskannulla EN INSTRUCTION MANUAL Coffee Maker with

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Kitchen. king size waffle // waffle iron // Type 6972. Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning //

Kitchen. king size waffle // waffle iron // Type 6972. Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning // Kitchen king size waffle // waffle iron // Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy cleaning // Type 6972 6972_UL_UVN_041113.indd 1 11/4/2013

Lisätiedot

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin KÄYTTÖOHJE Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin Onnittelut uuden kahvinkeittimen valinnasta. Ennen käyttöä huomioitavaa: 1. Tarkista laitteen pakkaus ulkoisesti, että se on ehjä. 2. Tarkista keitin ulkoisesti,

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

Ångmopp. Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st.

Ångmopp. Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st. Ångmopp Handtag Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st. Kabelkrok Teleskoprör Knapp för låst/rörligt läge för teleskoprör ÅNGA VAKUUM Knapp för höjdinställning Lock

Lisätiedot

Perkolator. Perkolatortrakter Perkolaattori 34-6410. Svenska 3 Norsk 6 Suomi 9. Art. No. Ver. 201101

Perkolator. Perkolatortrakter Perkolaattori 34-6410. Svenska 3 Norsk 6 Suomi 9. Art. No. Ver. 201101 Perkolator Perkolatortrakter Perkolaattori Art. No 34-6410 Svenska 3 Norsk 6 Suomi 9 Ver. 201101 2 Perkolator 6-koppar Artikelnummer: 34-6410 SVENSKA Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och

Lisätiedot

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion 1 2 Dansk Recirkulering Luften renses ved hjælp at aktive kulfiltre hvorefter den returneres til rummet. Kulfiltre bestilles separat. El-tilslutning Emhætten skal tilsluttes 230 V i henhold til stærkstrømsreglementet.

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

Wellness. foot spa infra heat // foot bath // Type 6063. Heat function // Bubbles // Massage rollers // Vibration massage //

Wellness. foot spa infra heat // foot bath // Type 6063. Heat function // Bubbles // Massage rollers // Vibration massage // Wellness foot spa infra heat // foot bath // Heat function // Vibration massage // Bubbles // Massage rollers // Type 6063 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Lisätiedot

Master Blender High power blender

Master Blender High power blender Master Blender High power blender ICE & SMOOTHIE 1250 W Ice crush 6 knives Step-less speed Smoothie and ice crush 1,5 L glass jar 6639_IDV_0413.indd 1 2013-06-27 10:05:15 Bruksanvisning - svenska...sida

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Ångstrykjärn. Höyrysilitysrauta. Steam Iron

Ångstrykjärn. Höyrysilitysrauta. Steam Iron Modell / Malli / Model: CW-SI18 99 940 38 SE BRUKSANVISNING Ångstrykjärn FI KÄYTTÖOHJEET Höyrysilitysrauta EN INSTRUCTION MANUAL Steam Iron SE Beskrivning av delar 5 6 1. Spraymunstycke 2. Vattenpåfyllningslucka

Lisätiedot

Kitchen. airline tower // tower fan 85 cm // Type Remote control // timer 7.5 hours // 3 speeds // oscillating 90 //

Kitchen. airline tower // tower fan 85 cm // Type Remote control // timer 7.5 hours // 3 speeds // oscillating 90 // Kitchen airline tower // tower fan 85 cm // timer 7.5 hours // oscillating 90 // Remote control // 3 speeds // 65 65 W // Type 1383 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning

Lisätiedot

C100 Användarmanual Käyttöohje

C100 Användarmanual Käyttöohje C100 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! Kaffepip Kahvisuukappale

Lisätiedot

Kettle Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin

Kettle Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin Kettle Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin ENGLISH SVENSKA SUOMI NORSK Art. No Model. No 18-4411-1, -2, -3, -4 KE7078-UK 34-1529-1, -2, -3, -4 KE7078 English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15 Ver. 201210 Kettle

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Kitchen. piano white // quickblend// Type litre // 2 speed settings //

Kitchen. piano white // quickblend// Type litre // 2 speed settings // Kitchen quickblend// piano white // blender compact // blender // 2 speed settings // 0.8 litre // Ice Ice crush crush // // Pulse // // Easy Easy to to clean clean // // Type 7750 7750_IDV_UVN_050813.indd

Lisätiedot

Wellness. heating blanket // bed warmer instant heat // Type Nine temperature settings // Fast heating technology // Timer 12h/ 75 minutes //

Wellness. heating blanket // bed warmer instant heat // Type Nine temperature settings // Fast heating technology // Timer 12h/ 75 minutes // Wellness heating blanket // bed warmer instant heat // 9 Nine temperature settings // Fast heating technology // Timer 12h/ 75 minutes // 150 X 80 cm, upper side 100% combed cotton // Washable (40 C) //

Lisätiedot

Smörgåsgrill. Voileipägrilli. Sandwich Toaster

Smörgåsgrill. Voileipägrilli. Sandwich Toaster Modell / Malli / Model: ST3318 99 940 37 SE BRUKSANVISNING Smörgåsgrill FI KÄYTTÖOHJEET Voileipägrilli EN INSTRUCTION MANUAL Sandwich Toaster Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5 FI...sivu 6-8 EN...page

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades Indigo Stick Mixer 4 exchangeable blades Smart storage of blades Storage and beaker in one Tool for change of blades 6712_IDV_UVN_310713.indd 1 8/14/2013 10:43:35 PM Bruksanvisning - svenska...sida 3-7

Lisätiedot

Kitchen. quickmix // stick mixer // Type Detachable shaft // 2 speeds // 400 watt // Soft touch switch //

Kitchen. quickmix // stick mixer // Type Detachable shaft // 2 speeds // 400 watt // Soft touch switch // Kitchen quickmix // stick mixer // Detachable shaft // Soft touch switch // 2 speeds // 400 watt // Type 6705 6705 IDV_UVN_050813.indd 1 8/26/2013 3:35:38 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

EL-LUX EL-LUX EL-LUX ELECTRIC KETTLE EL-LUX. Instruction manual. DK Elkedel 2 Brugsanvisning. NO Vannkoker 6 Bruksanvisning EL-LUX

EL-LUX EL-LUX EL-LUX ELECTRIC KETTLE EL-LUX. Instruction manual. DK Elkedel 2 Brugsanvisning. NO Vannkoker 6 Bruksanvisning EL-LUX MODEL L 70128 ELECTRIC KETTLE Instruction manual DK Elkedel 2 Brugsanvisning NO Vannkoker 6 Bruksanvisning SE Elektrisk vattenkokare 10 Bruksanvisning SF Vedenkeitin 14 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C.

Lisätiedot

Electric Kettle Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin

Electric Kettle Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin Electric Kettle Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin Art. No: Model. No: 18-4013 HB-3069-UK 34-7246 HB-3069 English 3 Svenska 6 Norsk 9 Suomi 12 Ver. 200801 Electric Kettle Art.no: 18-4013 Model: HB-3069-UK

Lisätiedot

Citrus Press Citruspress Sitruspresse Sitruspuristin

Citrus Press Citruspress Sitruspresse Sitruspuristin Citrus Press Citruspress Sitruspresse Sitruspuristin ENGLISH SVENSKA SUOMI NORSK Art. No Model. No 18-4083 NT-0311-UK 34-7803 NT-0311 English 3 Svenska 6 Norsk 9 Suomi 12 Ver. 201101 Citrus Press Art.

Lisätiedot

Register your product and get support at HD

Register your product and get support at  HD Register your product and get support at www.philips.com/welcome 1 2 3 4 5 4222.001.9735.7 Suomi Johdanto Onnittelumme uuden Philips-vedenkeittimen hankinnasta! Näiden ohjeiden mukaisesti käytettynä vedenkeitin

Lisätiedot

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin Ver. 001-00605 Modell/Malli: MK-1010PA Nr/Nro: 34-6588 SVENSKA Vattenkokare Art.nr: 34-6588, modell: MK-1010PA Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Stand for Log Splitter , ,

Stand for Log Splitter , , Stand for Log Splitter 18-3570, 40-9122, 40-9511 rt.no. 40-9363 1. lose the bleed screw. 2. Turn the log splitter upside down, detach the wheels and remove the plugs from the ends of the legs. 3. First

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

HD7448, HD7446 Art nr: 34-4759

HD7448, HD7446 Art nr: 34-4759 HD7448, HD7446 Art nr: 34-4759 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ENGLISH 6 DEUTSCH 13 FRANÇAIS 20 NEDERLANDS 27 ESPAÑOL 34 ITALIANO 41 PORTUGUÊS 48 NORSK 55 SVENSKA 61 SUOMI 67 DANSK 73 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 79 TÜRKÇE 87 HD7448,

Lisätiedot

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

Coffee Maker Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin

Coffee Maker Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Coffee Maker Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Art. No: Model. No: 18-4004 CM922B-UK 34-4675 CM922B English 2 Svenska 6 Norsk 9 Suomi 12 Ver. 200801 Product description Produktbeskrivning Produktbeskrivelse

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

HI-TECH TOWER FAN. Model 1385

HI-TECH TOWER FAN. Model 1385 HI-TECH TOWER FAN Model 1385 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-7 8-12 13-17

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Blender Accessory for Zeus Kitchen machine

Blender Accessory for Zeus Kitchen machine Blender Accessory for Zeus Kitchen machine 1,4 L Glass jar Knives in stainless steel 7610_UL_0613.indd 1 2015-09-11 10:21:48 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 11 Bruksanvisning

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Mini-Cross Travel Steam Iron

Mini-Cross Travel Steam Iron Mini-Cross Travel Steam Iron Easy ironing on the go 2 Dual voltage Power cord Ceramic sole plate Steam shot Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-14 Bruksanvisning - norsk...side

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22

Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22 Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22 SE BRUKSANVISNING Terassvärmare 900W FI KÄYTTÖOHJEET Terassilämmitin 900W EN INSTRUCTION MANUAL Carbon Heater 900W SE Säkerhetsanvisningar 1. Läs dessa instruktioner

Lisätiedot

Shiatsu Deluxe Air inflate Air inflation and Shiatsu massage combined for the ultimate massage experience

Shiatsu Deluxe Air inflate Air inflation and Shiatsu massage combined for the ultimate massage experience Shiatsu Deluxe Air inflate Air inflation and Shiatsu massage combined for the ultimate massage experience Air inflation Massage Cushion Shiatsu massage for neck and back shoulders Kneading massage in 2

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

Kitchen. power blend // blender // speed // 1.3 litres // 500 W (P) Pulse // Powerful // Ice crush // Type 6647

Kitchen. power blend // blender // speed // 1.3 litres // 500 W (P) Pulse // Powerful // Ice crush // Type 6647 Kitchen power blend // blender // 2 2 speed // Ice crush // 0.3 0.2 0.1 1.3 litres // (P) Pulse // 500 W Powerful // Type 6647 6647_IDV_UVN_100813.indd 1 8/29/2013 9:08:00 AM Bruksanvisning - svenska...sida

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

XP52 SERIE F I E P D GB NL DK N S FIN

XP52 SERIE F I E P D GB NL DK N S FIN IFU Krups XP52 SERIE (EO) 0828143:0828143 23/02/09 16:57 Page C1 www.krups.com XP52 SERIE www.krups.com Français................. p. 1 Italiano.................. p. 13 Español................. p. 25 Português...............

Lisätiedot

LINC 17. sanka.fi 130624A

LINC 17. sanka.fi 130624A LINC 17 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. 6mm 3mm

Lisätiedot

Wellness. heating plaid // warm & cosy mid size // Type Nine temperature settings // Washable (40ºC) // Soft micro plush //

Wellness. heating plaid // warm & cosy mid size // Type Nine temperature settings // Washable (40ºC) // Soft micro plush // Wellness heating plaid // warm & cosy mid size // Nine temperature settings // Soft micro plush // Washable (40ºC) // Fast heating technology // Timer 3h // 150 x 90cm // Type 4080 Brugsanvisning - dansk...

Lisätiedot

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin.

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin. VAROITUKSET Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoihin. Noudata kaikkia tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita ja käytä laitetta oikein. Älä koskaan seiso laitteen alapuolella. Älä pura laitetta

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti.

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. BRIC 3 130619A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. sanka.fi 2,5 & 4mm 1 2 3 4 x 2 x 2 5a 6 7 5b 5c 5d 5e x 1 x 1 x 1 x 1 2 1 x 1 x 1 x 4 x 1 x 3 x 4 ~20mm Keskituen

Lisätiedot