OMISTAJANVAIHDOSTEN JURIDIIKKAA TAX

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMISTAJANVAIHDOSTEN JURIDIIKKAA TAX"

Transkriptio

1 OMISTAJANVAIHDOSTEN JURIDIIKKAA TAX Juho Wallenberg VT, KTM KPMG, Jyväskylä

2 Agenda Mitä on kaupan kohteena? Osakkeita vai liiketoimintaa Kauppamuodon valinta Yritysjärjestelyt Arvonmääritys 2

3 Mitä on kaupan kohteena? 3

4 Yrityskauppa Yrityskauppa on järjestely, jossa kohdeyrityksen liikeomaisuus (=substanssikauppa) taikka sen osuudet tai osakkeet (=omistuskauppa) vaihtavat omistajaa 4

5 Omistuskauppa Hankitaan kohdeyhtiön koko osakekanta tai osa osakkeista taikka henkilöyhtiön (Ky tai Ay) yhtiöosuus Yhtiön kaikki vastuut ja velvoitteet tulevat yhtiön mukana (yhtiö tulee kiluineen ja kaluineen) Varat Velat Vastuut 5

6 Liiketoimintakauppa (substanssikauppa) Myyjä myy yksilöidyt omaisuuserät Tietty liiketoiminta, siihen kuuluva käyttö- ja vaihtoomaisuus, sopimukset, henkilöstö Usein varat (raha ym) ja velat jäävät myyjälle Lisäksi maksetaan liikearvosta eli tulevan toiminnan tulonodotuksista 6

7 Liiketoimintakauppa Liiketoiminnan vastuut siirtyvät toiselle yhtiölle Sopimusten siirto saattaa edellyttää sopimuskumppanin suostumukset Henkilöstön osalta kyseessä usein työsopimuslain mukainen liikkeen luovutus, jolloin työntekijät siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen 7

8 Kaupan osapuolet Osakekaupassa myyjänä osakkeenomistaja Liiketoimintakaupassa (substanssikauppa) myyjänä on liiketoimintaa harjoittava yritys eli yksityinen elinkeinonharjoittaja, henkilöyhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta Molemmissa ostajana yritys tai yksityishenkilö 8

9 Kaupan kohde Yksityisen elinkeinonharjoittajan liikeomaisuus Vain substanssikauppa (k&k, varasto ym.) mahdollista Ei erillistä taloudellista kokonaisuutta 9

10 Kaupan kohde Henkilöyhtiön liikeomaisuus tai yhtiöosuus Yhtiömies myy osuutensa Vaaditaan muiden yhtiömiesten suostumus, jollei yhtiösopimuksessa toisin sovittu Suojataan epämieluisat yhtiömiehet Tavallisesti kaikki yhtiömiehet myyvät osuutensa kerralla Vastuunalainen yhtiömies ei vapaudu vastaamasta yhtiölle ennen kauppaa syntyneestä velasta, vaikka hän luovuttaa yhtiöosuutensa Kauppakirjassa yleensä vastuun siirtävä ehto, mutta ehto sitoo vain kaupan osapuolia 10

11 Kaupan kohde Osakeyhtiön liikeomaisuus tai osakekannasta enemmistö- tai vähemmistöosuus Pääsääntö osakkeiden vaihdannan vapaus Osakekaupassa on juridisesti olennaista yhtiön vastuiden ja velvoitteiden sisältö Yhtiö saattaa sisältää varallisuutta, liiketoimintaa tms. mistä ostaja ei ole kiinnostunut Kauppaa edeltävät toimet: taseen keventäminen, turhan varallisuuden eriyttäminen (jakautuminen, kauppa omistajan toisen yhtiön kanssa tms.) 11

12 Kauppamuodon valinta Verotus Vastuukysymykset Rahoituksen saatavuus (ostajan voi olla helpompi saada rahoitus liiketoiminnan ostoon) Myyjä voi haluta eroon koko yrityksestä Jne. 12

13 Verotus liiketoimintakauppa (Oy) Veronäkökulmia Liiketoiminnasta maksettava alv, ellei se täytä arvonlisäverolain 19 a :n ehtoja Jos kaupan kohde sisältää arvopapereita tai kiinteistöjä, niistä on suoritettava varainsiirtovero Kauppahinta maksetaan yhtiölle, kuinka omistaja saa sen (palkka, osinko, purku) 13

14 Verotus liiketoimintakauppa (Oy) Myytäessä liiketoimintaa: Luovutushinta myyjän veronalaista tuloa ja siitä vähennetään omaisuuden verotuksessa poistamatta oleva hankintameno, menojäännös Ostettaessa liiketoiminta: Maksettu kauppahinta muodostaa verotuksessa vähennyskelpoisen hankintamenon (EVL:n säännösten mukaan) 14

15 Verotus - osakekauppa Verotuksellisia näkökulmia Kauppahinta maksetaan osakkeiden myyjille Osakkeiden luovutusvoittoverotus Omistuksen vaihdos Tappiot saatetaan menettää verotuksessa Varainsiirtoverosta vastaa ostaja 1,6 % kauppahinnasta 15

16 Hankintameno-olettama Osakkeet omistettu alle 10 vuotta ennen myyntiä Osakkeet omistettu vähintään 10 vuotta jako-osuus olettama voitto jako-osuus olettama voitto 16

17 Suunnattu osakeanti 17

18 Suunnattu osakeanti Vaihtoehto sille, että osakkeenomistajat myisivät osakkeitaan uusille osakkaille Yhtiö lisää osakkeiden lukumäärää (merkintähinta osakepääomaan tai svop) Johtaa valtasuhteiden muuttumiseen yhtiössä 18

19 Suunnattu osakeanti Oy:lle ei tuloverovaikutusta, oman pääoman lisäys Rahat saa yhtiö, ei merkitystä osakkaille Uusmerkintä on oman pääoman ehtoinen sijoitus, ei arvopaperin kauppa => ei varainsiirtoveroa Alihinnoittelun veroriskit Lahjaverotus Ansiotulon verotus työsuhdeanneissa (TVL 66 ) 19

20 Sulautuminen 20

21 Sulautuminen Harvemmin käytetty varsinaisissa yrityskaupoissa Käyttökelpoisuutta rajoittaa etenkin formaalisuus ja kesto Usein osakekaupan jälkeinen toimenpide konsernirakenteen muokkaamiseksi 21

22 Sulautumistyypit Absorptiosulautuminen yksi tai useampi sulautuva yhtiö sulautuu vastaanottavaan yhtiöön Tytäryhtiösulautuminen vastaanottava yhtiö omistaa sulautuvan yhtiön koko osakekannan Kombinaatiosulautuminen sulautuvat yhtiöt perustavat yhdessä uuden yhtiön Kolmikantasulautuminen muu taho kuin vastaanottava yhtiö maksaa sulautumisvastikkeen 22

23 A Oy vastaanottava yhtiö uudet osakkeet varat ja velat B Oy sulautuva yhtiö B Oy:n osakkeenomistajat 23

24 A Oy:n osakkeenomistajia A Oy sulautuva yhtiö C Oy B Oy vastaanottava yhtiö sulautuva yhtiö B Oy:n osakkeenomistajia 24

25 Jakautuminen 25

26 Jakautuminen Sulautumisen peilikuva Käytetään usein yrityskaupan valmistelussa Ostaja kiinnostunut osasta yhtiötä Kohdeyhtiön tasetta muokataan eriyttämällä esim. kiinteistö, liiketoiminta tai muuta varallisuutta Usein myyjä haluaa jättää esim. yhtiön varoihin kuuluvan kiinteistön myymättä => jakautuminen liiketoimintayhtiö myydään kiinteistöyhtiö jätetään itselle 26

27 A Oy jakautuva yhtiö uudet osakkeet A1 Oy uusi/vanha yhtiö A2 Oy uusi/vanha yhtiö uudet osakkeet A Oy:n osakkeenomistajat 27

28 Osakkeenomistajan verotus Jakautuminen mahdollinen ilman välittömiä veroseuraamuksia Kaikille osakkaille vastaanottavien yhtiöiden osakkeita vanhan osakeomistuksen suhteessa Ei veroteta luovutuksena paitsi rahavastikkeen osalta Hankinta-aika = alkuperäisten osakkeiden hankintaaika Hankintameno = alkuperäisten, jaetaan uusille yhtiöille siirtyneiden nettovarojen suhteessa 28

29 Yrityksen arvo 29

30 Yrityksen arvo Käsite monitahoinen Yritykset uniikkeja ja yhtä oikeaa arvoa ei ole olemassa Hinta, mikä markkinoilla saatavissa Usein hinta näyttää ostajan ja myyjän näkökulmasta erilaiselta: Myyjälle arvo rahallista arvoa ja pitkäaikaiselle omistajalle usein myös tunnearvoa. Ostajan ei kannata maksaa tunnearvosta 30

31 Yrityksen arvo Vaikuttaa monet pelkästään arvion varassa olevat enemmän tai vähemmän varmat oletukset, esim. tulevat tuotot Keskeistä aineistoa tilinpäätökset ja tulevaisuuden ennusteet Hintaan vaikuttaa myös mm. veroseuraamukset, vastuukysymykset, osapuolten tarpeet, neuvottelukyky jne. 31

32 Yrityksen arvonmääritys Arvonmääritysmallit voidaan jakaa substanssiarvo- ja tuottoarvomenetelmiin Substanssiarvo saadaan, kun yrityksen tuotannontekijät myydään käyvällä arvolla ja velat maksetaan pois Tuottoarvo on tulevien vuotuisten tuottojen nykyarvojen summa Pääsääntöisesti substanssiarvo perustuu historiallisiin arvoihin, kun taas tuottoarvo ennusteisiin 32

33 Yrityksen arvonmääritys Markkinaperusteiset vertailukaupat Vertailuyhtiöanalyysi Yrityksen arvo määräytyy valitun vertailuyritysjoukon arvostustason perusteella Tunnusluvut Yrityksen arvoa suhteutetaan yrityksen taloutta kuvaavaan muuttujaan. Tunnusluvut on vain suuntaa-antavia. Esimerkit: Käyttökate x 4-7 (normi 4-5 ja isommissa 6-7) P/E OPO:n markkina-arvo = P/E x Nettotulos Pk-yrityksissä kerroin usein

34 Yrityksen arvonmääritys Tilinpäätösperusteinen tuottoarvo Diskontattavana yrityksen tilinpäätöksen perusteella laskettava tunnusluku, esimerkiksi yrityksen viimeisten (esimerkiksi 3 4) tilikausien nettotuloksien keskiarvo Esimerkiksi keskimääräisen vuotuisen tuoton ollessa euroa ja tuottovaatimuksen 15 %, saadaan tuottoarvoksi: / 0,15 = euroa 34

35 Yrityksen arvonmääritys Malleja on runsaasti, kuten lisäarvomalli, osinkoperusteinen arvonmääritys ym. Näistä malleista kassavirtaperusteista arvonmääritystä pidetään usein teoreettisista parhaana. Vapaan kassavirran menetelmä, jossa diskontataan tulevat kassavirrat nykyhetkeen 35

36 Huomio! 36

37 Voiko kauppahinta olla palkkaa? Lähtökohta: Kauppahinta verotetaan myyntivoittoa koskevin säännöksin => pääomatuloa Jos kauppaan liittyy myyjän työntekovelvoite eikä kaupan jälkeiseltä ajalta makseta palkkaa, saatetaan tulkita, että osa kauppahinnasta käsittää myöhemmästä työsuorituksesta maksettavan palkan => veronkiertosäännöksellä ansiotuloksi 37

38 Yhtiöoikeus vs. vero-oikeus Yhtiöoikeus luo puitteet tekniikoille Verosäännökset usein suppeampia eli rajoittavat järjestelyiden muotoa Verotukselliset tavoitteet: Estää osakeyhtiön purkautuminen verotuksellisesti Varmistaa, ettei järjestelyitä katsota veronkierroksi Varmistaa, ettei järjestelyistä synny peiteltyä osinkoa 38

39 Sovi kirjallisesti! Kirjallinen sopimus on riskienhallintaa Pätee kaikkiin sopimuksiin Dokumentaatio 39

40 KIITOS! Juho Wallenberg varatuomari, KTM KPMG Oy Ab The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. 40

Näkökohtia lyhyesti yrityskaupoista ja niihin liittyvistä asioista

Näkökohtia lyhyesti yrityskaupoista ja niihin liittyvistä asioista Näkökohtia lyhyesti yrityskaupoista ja niihin liittyvistä asioista 28.2.2012 Rotarykokous Vaasa Hans Bertell, KHT Yritystoiminnan myynti Osakekauppa (yhtiöosuuksien kauppa) Osakekaupassa kaupan kohteena

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Asiantuntijan rooli omistajanvaihdoksessa 15.04.2013 / Kokkola Risto Walden, kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Esi-isien temppeleissä

Lisätiedot

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Yrittäjäpolvenvaihdos hanke Katja Ehrola Konsultti, KTM Talenom Kompassi Yrityskauppojen neuvonantaja Omistusjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset Rahoitusjärjestelyt, lainaneuvotteluista

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36 Helsinki 28.11.2000 Nro 3311/345/2000 Viite Verovirastot Asia YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUSKÄYTÄNNÖSSÄ Tämän yritysverotustiedotteen on tarkoitus selventää yritysjärjestelyihin liittyviä verokysymyksiä oikeuskäytännön

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014.

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014. TAX & LEGAL VIEW KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014 Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? Tässä numerossa: Suojaa designisi, pidä huolta brändistäsi Kannustinjärjestelmien

Lisätiedot

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Petriina Avelin-Liiri Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Opinnäytetyö

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E

O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Maatalousekonomia Pro Gradu

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus TAX & LEGAL Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Lääke harmaan talouden torjuntaan vai lisävelvoite? kpmg.fi SISÄLLYS Johdanto 4 Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen toteutus Mitä tiedonantovelvollisuus tarkoittaa?

Lisätiedot

Yrittäjän verotuksen ABC

Yrittäjän verotuksen ABC Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalous Opinnäytetyö 20.10.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC

Lisätiedot

Vero-oikeus. 1. Yleistä vero-oikeutta. Tietolähteet. www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi. Oikeustiede:

Vero-oikeus. 1. Yleistä vero-oikeutta. Tietolähteet. www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi. Oikeustiede: Vero-oikeus 1. Yleistä vero-oikeutta Tietolähteet www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi Oikeustiede: Käsitteet samat, eroja eri oikeuksissa n. 1 % - keskusverolautakunta, KVL:n päätökset (lain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa Laskentatoimen Pro gradu- tutkielma Syyskuu 2008 Laatija: Samuli Laakso Ohjaaja: Professori Aila Virtanen

Lisätiedot

Ajankohtaiset taloushallinnon lakimuutokset

Ajankohtaiset taloushallinnon lakimuutokset GLOBAL SERVICE/ INDUSTRY Ajankohtaiset taloushallinnon lakimuutokset Kansanopistojen talouspäivät 17.11.2010 Heidi Vierros, KHT AUDIT / TAX / ADVISORY / LINE OF BUSINESS Taloushallinnon lakimuutokset Yhdistyslaki

Lisätiedot

RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA

RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA KURSSIN OPETUSALUEET FINANCIAL ACCOUNTING Rahoittajan tuloslaskenta Tilinpäätös- ja verosuunnittelu FINANCIAL MARKETS Rahoitusmarkkinat

Lisätiedot

Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa

Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 3/2010 Herttoniemen LVI-huolto Oy Sukupolvenvaihdos isältä pojalle Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa Yrityskauppoja

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

HETKY seminaari. Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012

HETKY seminaari. Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012 HETKY seminaari Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012 Eri yritysmuodot Yritystoiminnan muodon valintaan vaikuttaa monesti verotukselliset syyt Eri yritysmuotoja ovat Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys Yrityksen arvonmääritys Perinteisesti yrityksen arvo lasketaan yrityskaupan, osakeannin tai vähemmistöosuuden lunastamisen yhteydessä. Ostajan kannalta arvon laskeminen on hyvin tärkeää, koska pitkällä

Lisätiedot

TULOVEROTUS JA TOIMINTAMUODON VALINTA: EMPIIRINEN TUTKIMUS PARTURI- JA KAMPAAMOALALTA

TULOVEROTUS JA TOIMINTAMUODON VALINTA: EMPIIRINEN TUTKIMUS PARTURI- JA KAMPAAMOALALTA TULOVEROTUS JA TOIMINTAMUODON VALINTA: EMPIIRINEN TUTKIMUS PARTURI- JA KAMPAAMOALALTA Pro gradu Valtiotieteellinen tiedekunta Taloustiede Milka Suomalainen Ohjaaja: Roope Uusitalo Kevät 2013 2 Sisällys

Lisätiedot