FSD2334. Koulun hyvinvointiprofiili : alaluokat 4-6. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2334. Koulun hyvinvointiprofiili : alaluokat 4-6. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2334 Koulun hyvinvointiprofiili : alaluokat 4-6 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili : alaluokat 4-6 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :50: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2334. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Konu, Anne: Koulun hyvinvointiprofiili : alaluokat 4-6 [elektroninen aineisto]. FSD2334, versio 1.0 ( ). Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake 53 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Koulun hyvinvointiprofiili : alaluokat 4-6 Aineiston nimi englanniksi: School Well-being Profile : Primary School, Grades 4-6 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi Koulun hyvinvointiprofiili -verkkosivusto 1 Tekijät Konu, Anne (Tampereen yliopisto. Terveystieteen laitos) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Konu, Anne (Tampereen yliopisto. Terveystieteen laitos) 1 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat alakoulu; arvostus; hyvinvointi; ilmapiiri; koettu terveys; koulukiusaaminen; koulun olosuhteet; koulut; koulutyö; luokkayhteisö; opettaja-oppilassuhde; oppilaat; sosiaaliset suhteet; terveydentila; tyytyväisyys; vanhempien tuki Tieteenala / Aihealue FSDn sanaston mukainen luokittelu: hyvinvointitutkimus; koulutustutkimus; terveystiede CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: esi- ja peruskoulu; sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet; yleinen terveydentila Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Koulun hyvinvointiprofiili Koulun hyvinvointiprofiili -sarjassa tarkastellaan hyvinvointia koulussa. Tutkimuksen kohteena on neljä ryhmää: peruskoulun alaluokat (4-6-luokat), yläluokat (7-9-luokat), toisen asteen oppilaitokset ja henkilökunta. Aineisto kerätään kouluilta lukuvuosittain niin, että koulu saa valita, mihin aikaan vuodesta se vastaa kyselyyn. Sarjan ensimmäiset tietoarkistoon arkistoidut aineistot ovat lukuvuodelta Koulun hyvinvointiprofiili perustuu Anne Konun väitöskirjatutkimuksessaan kehittelemään koulun hyvinvointimalliin. Hyvinvointimallissa hyvinvointi koulussa jaetaan neljään osa-alueeseen: olosuhteet, sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttamisen mahdollisuudet ja terveydentila. Koulun hyvinvointiprofiili -sarjaan kuuluvissa kvantitatiivisissa aineistoissa tarkastellaan näitä osa-alueita väittämien ja monivalintakysymysten avulla. Kyselyn teemat ovat samat kaikilla vastaajaryhmillä, mutta kysymysten sanamuodot on sovitettu eri kouluasteille ja henkilökunnalle. Aineisto kerätään internet-kyselynä Opetushallituksen verkkosivuilla. Sisällön kuvaus Tässä aineistossa tarkastellaan 4-6-luokkalaisten, peruskoulua käyvien oppilaiden hyvinvointia koulussa. Kyselyn teemat ovat koulun olosuhteet, sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttamisen mahdollisuudet ja terveydentila. Kysymykset on esitetty väittäminä ja monivalintakysymyksinä. Väittämiä arvioidaan kolmeportaisella asteikolla "samaa mieltä", "ei samaa eikä eri mieltä" ja "eri mieltä". 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Koulun olosuhteita kartoittavat kysymykset liittyvät koulun tiloihin ja toimintaan. Oppilailta kysytään esimerkiksi luokkahuoneen koosta, lämpötilasta, wc-tiloista sekä pihan ja koulurakennuksen viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. He arvioivat myös oppituntien työrauhaa, lukujärjestystä ja onko terveydenhoitajan luo helppo päästä käymään. Sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä väittämissä tarkastellaan luokkakavereiden keskinäisiä suhteita, opettaja-oppilassuhdetta ja vanhempien suhtautumista koulunkäyntiin. Vastaajilta kysytään esimerkiksi ryhmissä työskentelyn onnistumisesta luokassa, luokkakaverien tarjoamasta avusta, opettajien ystävällisyydestä ja vanhempien osallistumisesta koulun vanhempainiltoihin. Lisäksi kartoitetaan, onko vastaajaa kiusattu koulussa kuluvan lukukauden aikana ja onko hän itse osallistunut kiusaamiseen. Itsensä toteuttamisen mahdollisuuksiin liittyvät väittämät koskevat koulutyötä. Esimerkiksi kokeeko vastaaja, että opettaja kuuntelee hänen mielipiteitään, huomioidaanko oppilaiden mielipiteitä koulun asioissa, huolehtiiko vastaaja kouluasioistaan, pitääkö hän koulutyötä tärkeänä ja saako hän tarvitessaan tukiopetusta. Terveydentilaa koskevissa kysymyksissä vastaaja arvioi onko hänellä ollut erilaisia oireita ja sairauksia (mm. vatsakipu, vaikeudet päästä uneen tai heräileminen öisin, päänsärky, alakuloisuus ja pelko) kuluvan lukukauden aikana. Taustakysymykset ovat sukupuoli, ikä, luokka-aste ja luokkatunnus. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: 4-6-luokkalaiset koululaiset Aineistonkeruun ajankohta: lokakuu 2004 toukokuu 2005 Kerääjät: Konu, Anne (Tampereen yliopisto. Terveystieteen laitos); Lintonen, Tomi (Tampereen yliopisto. Terveystieteen laitos); Kainulainen, Lauri (Tampereen yliopisto. Tietojenkäsittelytieteiden laitos); Kivimäki, Hannu (Tampereen yliopisto. Tietojenkäsittelytieteiden laitos); Opetushallitus Aineiston tuottajat: Opetushallitus; Pirkanmaan sairaanhoitopiiri; Sosiaali- ja terveysministeriö; Tampereen yliopisto. Terveystieteen laitos; Juho Vainion säätiö Keruumenetelmä: Internet-kysely Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: elokuu 2004 toukokuu 2005 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 68 muuttujaa ja 2381 havaintoa. Otantamenetelmä: Aineistonkeruussa ei käytetty varsinaista otantamenetelmää, vaan vastaajiksi valikoitui aktiivisten vapaaehtoiskoulujen oppilaat. Koulun hyvinvointiprofiilia ei ole markkinoitu laajasti kouluille, vaan ne ovat kuulleet siitä esimerkiksi alan seminaareissa. Hyvinvointiprofiili on tarkoitettu koulujen omaksi työkaluksi, muun muassa kehittämistyön ja itsearvioinnin välineeksi. Samalla on kuitenkin sitouduttu luovuttamaan aineisto tutkimuskäyttöön. Tutkimuslomake sijaitsee Opetushallituksen ylläpitämällä verkkosivuilla ja siihen vastaamiseen 3

10 1. Aineiston kuvailu tarvitaan tunnusluku. Koulu voi rekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja saada sitä kautta koulutunnuksen ja tehdä oppilailleen tunnusluvut. Oppilas täyttää lomakkeen ja kirjaa siihen myös saamansa tunnusluvun. Vain tunnusluvulliset vastaukset tallennetaan, joten kukin oppilas voi vastata vain kerran. Tietoteknisin ratkaisuin on varmistettu myös se, että ikää lukuun ottamatta kaikkiin taustakysymyksiin vastataan ja että kunkin aihealueen tutkimuskysymyksistä vastataan vähintään 2/3. Vastaamismahdollisuuksia rajoittaa koulun aktiivisuuden lisäksi pääsy internetiin ja koulun halukkuus käyttää verkkotyökalua koulun kehittämistoiminnassa. Koulujen välillä on eroja esimerkiksi internet-yhteyden nopeuksissa, laitteissa ja niiden käyttämistavoissa. Kyselyyn osallistui 33 koulua. Vastaukset antoi 2381 peruskoulun 4-6-luokkalaista. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Koulujen nimet, paikkakunnat, yhteyshenkilöt ja avokysymykset eivät ole mukana tutkimusaineistossa. Julkaisut Konu Anne (2005). Hyvinvointiprofiili koulun kehittämisen välineenä [The Well-being Profile as a Tool for School Development]. Teoksessa Peltonen Heidi (toim.) Opiskelun tuki esi- ja perusopetuksessa Opetushallitus, Konu Anne (2010). Koululaisten hyvinvoinnin arviointi ja alakoulujen hyvinvointi 2000-luvulla. [The Evaluation of the Well-being of Schoolchildren, and the Well-being of Elementary Schools during 21st Century] In Joronen K and Koski A: Tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen kouluyhteisössä. Tampere: Tampere University Press, Konu, Anne & Joronen, Katja & Lintonen, Tomi (2015). Seasonality in School Well-being. The Case of Finland. Child Indicators Research 8, DOI: /s Konu Anne & Koivisto Anna-Maija (2011). The School Well-being Profile. A valid instrument for evaluation. In LG Chova, M Belenguer, AL Martinez: EDULEARN11 Publications. Barcelona 4th-6th of July 2011, pp , IATED. Konu Anne & Lintonen Tomi (2006). School well-being in Grades Health Education Research 2006;21(5): Konu Anne & Lintonen Tomi (2006). Theory-based survey analysis of well-being in secondary schools in Finland. Health Promotion International 2006; 21(1): Konu Anne & Viitanen Elina & Lintonen Tomi (2010). Teachers well-being and perceptions on leadership practices. Journal of Workplace Health Management, Vol. 3 Iss: 1, pp Konu A, Rimpelä M Well-being in Schools - a conceptual model. Health Promot Int 17(1): Kyllliäinen, Saija (2015). Sosiaaliset suhteet koulun työyhteisön hyvinvoinnin voimavaroina. Tampere: Tampereen yliopisto. Terveystieteiden yksikön pro gradu -tutkielma. 4

11 1.4. Aineiston käyttö URN:NBN:fi:uta Lintonen Tomi & Konu Anne (2006). The Well-being Profile: An Internet tool for school health promotion. Promot & Educ 2006; 8(4): Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Konu, Anne & Rimpelä, Matti (2002). Well-being in schools: a conceptual model. Health Promotion International, vol. 17, no 1, Konu, Anne I. & Lintonen, T. P. (2006). School well-being in grades Health Education Research, vol. 21 no. 5, Lintonen Tomi & Konu, A. I. (2006). The Well-being Profile - an Internet tool for school health promotion. IUHPE - Promotion & Education, vol. XIII, no. 4, Koulun hyvinvointiprofiili [verkkodokumentti]. [viitattu ]. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Erityisehdot Jatkokäyttäjien tulee lähettää aineiston tekijälle yksi kappale julkaisuista (sähköisenä tai painettuna), joissa ovat käyttäneet tätä aineistoa. Julkaisujen postitusosoite on: Anne Konu, anne.konu@uta.fi, Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2381 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2381 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2381 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [ID] Henkilönumero Henkilönumero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2381 minimi 8.00 maksimi keskiarvo (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskihajonta [Q1] Sukupuoli Kysymyksen esiteksti PERUSTIETOA Olen Tyttö Poika [Q2] Ikä Ikäni on 9 v v v v v tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3] Luokka-aste Luokka-aste 9

16 2. Muuttujat Neljäs Viides Kuudes [Q4] Luokkatunnus Luokkatunnus A B C D E F G H I J [Q5_1] Mitä mieltä olet näistä koulurakennusta ja pihaa koskevista väitteistä?: Luokkahuone on riittävän tilava Mitä mieltä sinä olet näistä koulurakennusta ja koulun pihaa koskevista väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Kysymyksen esiteksti KOULUN TILAT JA TOIMINTA Luokkahuone on riittävän tilava 10

17 Q5_3 Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_2] Mitä mieltä olet näistä koulurakennusta ja pihaa koskevista väitteistä?: Luokassa on sopiva lämpötila Mitä mieltä sinä olet näistä koulurakennusta ja koulun pihaa koskevista väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Luokassa on sopiva lämpötila Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_3] Mitä mieltä olet näistä koulurakennusta ja pihaa koskevista väitteistä?: Koulun wc:t ovat hyvät Mitä mieltä sinä olet näistä koulurakennusta ja koulun pihaa koskevista väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Koulun wc:t ovat hyvät 11

18 2. Muuttujat Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_4] Mitä mieltä olet näistä koulurakennusta ja pihaa koskevista väitteistä?: Koulun tilat ovat siistejä Mitä mieltä sinä olet näistä koulurakennusta ja koulun pihaa koskevista väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Koulun tilat ovat siistejä Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_5] Mitä mieltä olet näistä koulurakennusta ja pihaa koskevista väitteistä?: Koulun pihalla voi pelata ja leikkiä Mitä mieltä sinä olet näistä koulurakennusta ja koulun pihaa koskevista väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Koulun pihalla voi pelata ja leikkiä 12

19 Q5_7 Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_6] Mitä mieltä olet näistä koulurakennusta ja pihaa koskevista väitteistä?: Koulurakennus on viihtyisä Mitä mieltä sinä olet näistä koulurakennusta ja koulun pihaa koskevista väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Koulurakennus on viihtyisä Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_7] Mitä mieltä olet näistä koulurakennusta ja pihaa koskevista väitteistä?: Koulurakennus on turvallinen Mitä mieltä sinä olet näistä koulurakennusta ja koulun pihaa koskevista väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Koulurakennus on turvallinen 13

20 2. Muuttujat Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_8] Mitä mieltä olet näistä koulurakennusta ja pihaa koskevista väitteistä?: Koulun piha on viihtyisä Mitä mieltä sinä olet näistä koulurakennusta ja koulun pihaa koskevista väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Koulun piha on viihtyisä Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_9] Mitä mieltä olet näistä koulurakennusta ja pihaa koskevista väitteistä?: Koulun piha on turvallinen Mitä mieltä sinä olet näistä koulurakennusta ja koulun pihaa koskevista väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Koulun piha on turvallinen 14

21 Q6_2 Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_1] Mitä mieltä olet näistä koulua koskevista väitteistä?: Ruokailutila on viihtyisä Mitä mieltä olet näistä koulua koskevista väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Ruokailutila on viihtyisä Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_2] Mitä mieltä olet näistä koulua koskevista väitteistä?: Koulutyötä on sopivasti Mitä mieltä olet näistä koulua koskevista väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Koulutyötä on sopivasti 15

22 2. Muuttujat Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_3] Mitä mieltä olet näistä koulua koskevista väitteistä?: Lukujärjestys on hyvä Mitä mieltä olet näistä koulua koskevista väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Lukujärjestys on hyvä Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_4] Mitä mieltä olet näistä koulua koskevista väitteistä?: Oppitunneilla on hyvä työrauha Mitä mieltä olet näistä koulua koskevista väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Oppitunneilla on hyvä työrauha 16

23 Q6_6 Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_5] Mitä mieltä olet näistä koulua koskevista väitteistä?: Koulun säännöt ovat selvät Mitä mieltä olet näistä koulua koskevista väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Koulun säännöt ovat selvät Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_6] Mitä mieltä olet näistä koulua koskevista väitteistä?: Terveydenhoitajan luo on helppo päästä käymään Mitä mieltä olet näistä koulua koskevista väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Terveydenhoitajan luo on helppo päästä käymään 17

24 2. Muuttujat Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_1] Mitä mieltä olet näistä väitteistä luokastasi ja opettajastasi?: Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä Mitä mieltä olet näistä väitteistä luokastasi ja opettajastasi? Valitse sopivin vaihtoehto. Kysymyksen esiteksti KOULUN IHMISSUHTEET Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_2] Mitä mieltä olet näistä väitteistä luokastasi ja opettajastasi?: Ryhmissä työskentely sujuu hyvin luokassani Mitä mieltä olet näistä väitteistä luokastasi ja opettajastasi? Valitse sopivin vaihtoehto. Ryhmissä työskentely sujuu hyvin luokassani 18

25 Q7_4 Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_3] Mitä mieltä olet näistä väitteistä luokastasi ja opettajastasi?: Luokkakaverit auttavat toisiaan koulutehtävissä Mitä mieltä olet näistä väitteistä luokastasi ja opettajastasi? Valitse sopivin vaihtoehto. Luokkakaverit auttavat toisiaan koulutehtävissä Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_4] Mitä mieltä olet näistä väitteistä luokastasi ja opettajastasi?: Luokkakaverit auttavat toisiaan pulmatilanteissa Mitä mieltä olet näistä väitteistä luokastasi ja opettajastasi? Valitse sopivin vaihtoehto. Luokkakaverit auttavat toisiaan pulmatilanteissa 19

26 2. Muuttujat Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_5] Mitä mieltä olet näistä väitteistä luokastasi ja opettajastasi?: Luokkakaverit tulevat väliin, jos jotain oppilasta kiusataan Mitä mieltä olet näistä väitteistä luokastasi ja opettajastasi? Valitse sopivin vaihtoehto. Luokkakaverit tulevat väliin, jos jotain oppilasta kiusataan Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_6] Mitä mieltä olet näistä väitteistä luokastasi ja opettajastasi?: Minulla on ystäviä tässä oppilaitoksessa Mitä mieltä olet näistä väitteistä luokastasi ja opettajastasi? Valitse sopivin vaihtoehto. Minulla on ystäviä tässä oppilaitoksessa 20

27 Q7_8 Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_7] Mitä mieltä olet näistä väitteistä luokastasi ja opettajastasi?: Opettaja kohtelee meitä oppilaita oikeudenmukaisesti Mitä mieltä olet näistä väitteistä luokastasi ja opettajastasi? Valitse sopivin vaihtoehto. Opettaja kohtelee meitä oppilaita oikeudenmukaisesti Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_8] Mitä mieltä olet näistä väitteistä luokastasi ja opettajastasi?: Opettajien kanssa on helppo tulla toimeen Mitä mieltä olet näistä väitteistä luokastasi ja opettajastasi? Valitse sopivin vaihtoehto. Opettajien kanssa on helppo tulla toimeen 21

28 2. Muuttujat Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_9] Mitä mieltä olet näistä väitteistä luokastasi ja opettajastasi?: Meidän koulun opettajat ovat ystävällisiä Mitä mieltä olet näistä väitteistä luokastasi ja opettajastasi? Valitse sopivin vaihtoehto. Meidän koulun opettajat ovat ystävällisiä Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8] Kuinka usein sinua on kiusattu koulussa tämän lukukauden aikana? Kysymyksen esiteksti Koulukiusaaminen. Koulukiusaamisella tarkoitetaan tässä sitä, kun toinen oppilas tai ryhmä oppilaita sanoo tai tekee epämiellyttäviä asioita jollekin oppilaalle. Kiusaamista on myös se, kun oppilasta kiusoitellaan toistuvasti tavalla, josta hän ei pidä. Kiusaamista ei ole se, kun kaksi suunnilleen samanvahvuista oppilasta riitelee. Kuinka usein sinua on kiusattu koulussa tämän LUKUKAUDEN aikana? 22

29 Q10_1 Monta kertaa Kerran tai kaksi tämän lukukauden aikana Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9] Kuinka usein sinä olet osallistunut muiden oppilaiden kiusaamiseen tämän lukukauden aikana? Kuinka usein sinä olet osallistunut muiden oppilaiden kiusaamiseen tämän LUKUKAUDEN aikana? Monta kertaa Kerran tai kaksi tämän lukukauden aikana Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_1] Väitteitä vanhempiesi suhtautumisesta koulunkäyntiisi: Minun vanhempani pitävät koulutyötäni tärkeänä Alla on väitteitä VANHEMPIESI suhtautumisesta koulunkäyntiisi. Valitse sopivin vaihtoehto. Minun vanhempani pitävät koulutyötäni tärkeänä Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 23

30 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q10_2] Väitteitä vanhempiesi suhtautumisesta koulunkäyntiisi: Vanhempani kannustavat minua onnistumaan kouluasioissa Alla on väitteitä VANHEMPIESI suhtautumisesta koulunkäyntiisi. Valitse sopivin vaihtoehto. Vanhempani kannustavat minua onnistumaan kouluasioissa Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_3] Väitteitä vanhempiesi suhtautumisesta koulunkäyntiisi: Vanhempani auttavat läksyjen tekemisessä, jos tarvitsen apua Alla on väitteitä VANHEMPIESI suhtautumisesta koulunkäyntiisi. Valitse sopivin vaihtoehto. Vanhempani auttavat läksyjen tekemisessä, jos tarvitsen apua Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 24

31 Q11_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_4] Väitteitä vanhempiesi suhtautumisesta koulunkäyntiisi: Vanhempani käyvät koulun vanhempainilloissa Alla on väitteitä VANHEMPIESI suhtautumisesta koulunkäyntiisi. Valitse sopivin vaihtoehto. Vanhempani käyvät koulun vanhempainilloissa Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_1] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Koulussa minun työtäni pidetään tärkeänä Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Kysymyksen esiteksti KOULUTYÖ Koulussa minun työtäni pidetään tärkeänä 25

32 2. Muuttujat Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_2] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Opettaja kuuntelee minun mielipiteitäni asioista Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Opettaja kuuntelee minun mielipiteitäni asioista Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_3] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Oppilaiden mielipiteet otetaan huomioon koulun asioissa Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Oppilaiden mielipiteet otetaan huomioon koulun asioissa 26

33 Q11_5 Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_4] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Koulussamme oppilaat osallistuvat sääntöjen tekemiseen Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Koulussamme oppilaat osallistuvat sääntöjen tekemiseen Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_5] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Minusta koulutyö on tärkeää Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Minusta koulutyö on tärkeää 27

34 2. Muuttujat Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_6] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Huolehdin kouluasioistani Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Huolehdin kouluasioistani Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_7] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Pystyn seuraamaan oppituntien opetusta Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Pystyn seuraamaan oppituntien opetusta 28

35 Q11_9 Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_8] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Suoriudun läksyistäni Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Suoriudun läksyistäni Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_9] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Saan apua opettajalta, jos tarvitsen sitä Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Saan apua opettajalta, jos tarvitsen sitä 29

36 2. Muuttujat Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_10] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Saan tukiopetusta, jos tarvitsen sitä Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Saan tukiopetusta, jos tarvitsen sitä Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_11] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Saan erityisopetusta, jos tarvitsen sitä Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Saan erityisopetusta, jos tarvitsen sitä 30

37 Q11_13 Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_12] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Opettaja kannustaa minua opiskelussa Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Opettaja kannustaa minua opiskelussa Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_13] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Saan kiitosta, jos olen suoriutunut hyvin tehtävissäni Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Saan kiitosta, jos olen suoriutunut hyvin tehtävissäni 31

38 2. Muuttujat Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_14] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Opiskelu on minusta helppoa Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Opiskelu on minusta helppoa Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_15] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Useimpien oppiaineiden etenemisvauhti on minulle sopiva Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Useimpien oppiaineiden etenemisvauhti on minulle sopiva 32

39 Q11_17 Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_16] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Koulussa on minua kiinnostavia oppiaineita Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Koulussa on minua kiinnostavia oppiaineita Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_17] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Koulussa on minua kiinnostavia kerhoja Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä? Valitse sopivin vaihtoehto. Koulussa on minua kiinnostavia kerhoja 33

40 2. Muuttujat Eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12] Mitä mieltä olet terveydestäsi? Onko se: Kysymyksen esiteksti TERVEYDENTILA Mitä mieltä olet terveydestäsi? Onko se: Huono Keskinkertainen Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_1] Onko sinulla tämän lukukauden aikana ollut seuraavia oireita tai sairauksia? Kuinka usein?: Selkä- tai niskakipuja Onko sinulla tämän LUKUKAUDEN aikana ollut alla lueteltuja oireita tai sairauksia? Jos on, niin kuinka usein? Vastaa jokaiseen kysymykseen. Selkä- tai niskakipuja (taulukko jatkuu seur. sivulla) 34

41 Q13_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Monta kertaa Vain harvoin oireita Ei ole ollut tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_2] Onko sinulla tämän lukukauden aikana ollut seuraavia oireita tai sairauksia? Kuinka usein?: Vatsakipuja Onko sinulla tämän LUKUKAUDEN aikana ollut alla lueteltuja oireita tai sairauksia? Jos on, niin kuinka usein? Vastaa jokaiseen kysymykseen. Vatsakipuja Monta kertaa Vain harvoin oireita Ei ole ollut tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_3] Onko sinulla tämän lukukauden aikana ollut seuraavia oireita tai sairauksia? Kuinka usein?: Jännittyneisyyttä tai hermostuneisuutta Onko sinulla tämän LUKUKAUDEN aikana ollut alla lueteltuja oireita tai sairauksia? Jos on, niin kuinka usein? Vastaa jokaiseen kysymykseen. Jännittyneisyyttä tai hermostuneisuutta 35

42 2. Muuttujat Monta kertaa Vain harvoin oireita Ei ole ollut tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_4] Onko sinulla tämän lukukauden aikana ollut seuraavia oireita tai sairauksia? Kuinka usein?: Vaikeuksia päästä uneen tai heräilemistä öisin Onko sinulla tämän LUKUKAUDEN aikana ollut alla lueteltuja oireita tai sairauksia? Jos on, niin kuinka usein? Vastaa jokaiseen kysymykseen. Vaikeuksia päästä uneen tai heräilemistä öisin Monta kertaa Vain harvoin oireita Ei ole ollut tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_5] Onko sinulla tämän lukukauden aikana ollut seuraavia oireita tai sairauksia? Kuinka usein?: Päänsärkyä Onko sinulla tämän LUKUKAUDEN aikana ollut alla lueteltuja oireita tai sairauksia? Jos on, niin kuinka usein? Vastaa jokaiseen kysymykseen. Päänsärkyä 36

43 Q13_7 Monta kertaa Vain harvoin oireita Ei ole ollut tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_6] Onko sinulla tämän lukukauden aikana ollut seuraavia oireita tai sairauksia? Kuinka usein?: Väsymystä tai heikotusta Onko sinulla tämän LUKUKAUDEN aikana ollut alla lueteltuja oireita tai sairauksia? Jos on, niin kuinka usein? Vastaa jokaiseen kysymykseen. Väsymystä tai heikotusta Monta kertaa Vain harvoin oireita Ei ole ollut tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_7] Onko sinulla tämän lukukauden aikana ollut seuraavia oireita tai sairauksia? Kuinka usein?: Alakuloisuutta Onko sinulla tämän LUKUKAUDEN aikana ollut alla lueteltuja oireita tai sairauksia? Jos on, niin kuinka usein? Vastaa jokaiseen kysymykseen. Alakuloisuutta 37

44 2. Muuttujat Monta kertaa Vain harvoin oireita Ei ole ollut tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_8] Onko sinulla tämän lukukauden aikana ollut seuraavia oireita tai sairauksia? Kuinka usein?: Pelkoa Onko sinulla tämän LUKUKAUDEN aikana ollut alla lueteltuja oireita tai sairauksia? Jos on, niin kuinka usein? Vastaa jokaiseen kysymykseen. Pelkoa Monta kertaa Vain harvoin oireita Ei ole ollut tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_9] Onko sinulla tämän lukukauden aikana ollut seuraavia oireita tai sairauksia? Kuinka usein?: Nuhakuumetta, yskää tai kurkkukipua Onko sinulla tämän LUKUKAUDEN aikana ollut alla lueteltuja oireita tai sairauksia? Jos on, niin kuinka usein? Vastaa jokaiseen kysymykseen. Nuhakuumetta, yskää tai kurkkukipua 38

45 BV2 Monta kertaa Vain harvoin oireita Ei ole ollut tieto puuttuu (SYSMIS) [BV1] Koulunumero Koulunumero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2381 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [BV2] Tallennusaika Tallennusaika Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2381 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta

46

47 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Henkilönumero [ID] Sukupuoli [Q1] Ikä [Q2] Luokka-aste [Q3] Luokkatunnus [Q4] Mitä mieltä olet näistä koulurakennusta ja pihaa koskevista väitteistä?: Luokkahuone on riittävän tilava [Q5_1] Mitä mieltä olet näistä koulurakennusta ja pihaa koskevista väitteistä?: Luokassa on sopiva lämpötila [Q5_2] Mitä mieltä olet näistä koulurakennusta ja pihaa koskevista väitteistä?: Koulun wc:t ovat hyvät [Q5_3] Mitä mieltä olet näistä koulurakennusta ja pihaa koskevista väitteistä?: Koulun tilat ovat siistejä [Q5_4] Mitä mieltä olet näistä koulurakennusta ja pihaa koskevista väitteistä?: Koulun pihalla voi pelata ja leikkiä [Q5_5] Mitä mieltä olet näistä koulurakennusta ja pihaa koskevista väitteistä?: Koulurakennus on viihtyisä [Q5_6] Mitä mieltä olet näistä koulurakennusta ja pihaa koskevista väitteistä?: Koulurakennus on turvallinen [Q5_7] Mitä mieltä olet näistä koulurakennusta ja pihaa koskevista väitteistä?: Koulun piha on viihtyisä [Q5_8]

48 3. Hakemistot Mitä mieltä olet näistä koulurakennusta ja pihaa koskevista väitteistä?: Koulun piha on turvallinen [Q5_9] Mitä mieltä olet näistä koulua koskevista väitteistä?: Ruokailutila on viihtyisä [Q6_1] Mitä mieltä olet näistä koulua koskevista väitteistä?: Koulutyötä on sopivasti [Q6_2] Mitä mieltä olet näistä koulua koskevista väitteistä?: Lukujärjestys on hyvä [Q6_3] Mitä mieltä olet näistä koulua koskevista väitteistä?: Oppitunneilla on hyvä työrauha [Q6_4] 16 Mitä mieltä olet näistä koulua koskevista väitteistä?: Koulun säännöt ovat selvät [Q6_5] Mitä mieltä olet näistä koulua koskevista väitteistä?: Terveydenhoitajan luo on helppo päästä käymään [Q6_6] Mitä mieltä olet näistä väitteistä luokastasi ja opettajastasi?: Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä [Q7_1] Mitä mieltä olet näistä väitteistä luokastasi ja opettajastasi?: Ryhmissä työskentely sujuu hyvin luokassani [Q7_2] Mitä mieltä olet näistä väitteistä luokastasi ja opettajastasi?: Luokkakaverit auttavat toisiaan koulutehtävissä [Q7_3] Mitä mieltä olet näistä väitteistä luokastasi ja opettajastasi?: Luokkakaverit auttavat toisiaan pulmatilanteissa [Q7_4] Mitä mieltä olet näistä väitteistä luokastasi ja opettajastasi?: Luokkakaverit tulevat väliin, jos jotain oppilasta kiusataan [Q7_5] Mitä mieltä olet näistä väitteistä luokastasi ja opettajastasi?: Minulla on ystäviä tässä oppilaitoksessa [Q7_6] Mitä mieltä olet näistä väitteistä luokastasi ja opettajastasi?: Opettaja kohtelee meitä oppilaita oikeudenmukaisesti [Q7_7] Mitä mieltä olet näistä väitteistä luokastasi ja opettajastasi?: Opettajien kanssa on helppo tulla toimeen [Q7_8] Mitä mieltä olet näistä väitteistä luokastasi ja opettajastasi?: Meidän koulun opettajat ovat ystävällisiä [Q7_9] Kuinka usein sinua on kiusattu koulussa tämän lukukauden aikana? [Q8] Kuinka usein sinä olet osallistunut muiden oppilaiden kiusaamiseen tämän lukukauden aikana? [Q9] Väitteitä vanhempiesi suhtautumisesta koulunkäyntiisi: Minun vanhempani pitävät koulutyötäni tärkeänä [Q10_1] Väitteitä vanhempiesi suhtautumisesta koulunkäyntiisi: Vanhempani kannustavat minua onnistumaan kouluasioissa [Q10_2] Väitteitä vanhempiesi suhtautumisesta koulunkäyntiisi: Vanhempani auttavat läksyjen tekemisessä, jos tarvitsen apua [Q10_3] Väitteitä vanhempiesi suhtautumisesta koulunkäyntiisi: Vanhempani käyvät koulun vanhempainilloissa [Q10_4] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Koulussa minun työtäni pidetään tär- 42

49 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä keänä [Q11_1] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Opettaja kuuntelee minun mielipiteitäni asioista [Q11_2] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Oppilaiden mielipiteet otetaan huomioon koulun asioissa [Q11_3] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Koulussamme oppilaat osallistuvat sääntöjen tekemiseen [Q11_4] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Minusta koulutyö on tärkeää [Q11_5] 27 Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Huolehdin kouluasioistani [Q11_6] 28 Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Pystyn seuraamaan oppituntien opetusta [Q11_7] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Suoriudun läksyistäni [Q11_8].. 29 Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Saan apua opettajalta, jos tarvitsen sitä [Q11_9] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Saan tukiopetusta, jos tarvitsen sitä [Q11_10] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Saan erityisopetusta, jos tarvitsen sitä [Q11_11] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Opettaja kannustaa minua opiskelussa [Q11_12] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Saan kiitosta, jos olen suoriutunut hyvin tehtävissäni [Q11_13] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Opiskelu on minusta helppoa [Q11_14] 32 Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Useimpien oppiaineiden etenemisvauhti on minulle sopiva [Q11_15] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Koulussa on minua kiinnostavia oppiaineita [Q11_16] Mitä mieltä olet näistä koulutyöhön liittyvistä väitteistä?: Koulussa on minua kiinnostavia kerhoja [Q11_17] Mitä mieltä olet terveydestäsi? Onko se: [Q12] Onko sinulla tämän lukukauden aikana ollut seuraavia oireita tai sairauksia? Kuinka usein?: Selkä- tai niskakipuja [Q13_1] Onko sinulla tämän lukukauden aikana ollut seuraavia oireita tai sairauksia? Kuinka usein?: Vatsakipuja [Q13_2] Onko sinulla tämän lukukauden aikana ollut seuraavia oireita tai sairauksia? Kuinka usein?: Jännittyneisyyttä tai hermostuneisuutta [Q13_3]

50 3. Hakemistot Onko sinulla tämän lukukauden aikana ollut seuraavia oireita tai sairauksia? Kuinka usein?: Vaikeuksia päästä uneen tai heräilemistä öisin [Q13_4] Onko sinulla tämän lukukauden aikana ollut seuraavia oireita tai sairauksia? Kuinka usein?: Päänsärkyä [Q13_5] Onko sinulla tämän lukukauden aikana ollut seuraavia oireita tai sairauksia? Kuinka usein?: Väsymystä tai heikotusta [Q13_6] Onko sinulla tämän lukukauden aikana ollut seuraavia oireita tai sairauksia? Kuinka usein?: Alakuloisuutta [Q13_7] Onko sinulla tämän lukukauden aikana ollut seuraavia oireita tai sairauksia? Kuinka usein?: Pelkoa [Q13_8] Onko sinulla tämän lukukauden aikana ollut seuraavia oireita tai sairauksia? Kuinka usein?: Nuhakuumetta, yskää tai kurkkukipua [Q13_9] Koulunumero [BV1] Tallennusaika [BV2]

51 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Henkilönumero Ikä Koulunumero Kuinka usein sinua on kiusattu koulussa tämän lukukauden aikana? Kuinka usein sinä olet osallistunut muiden oppilaiden kiusaamiseen tämän lukukauden aikana? 23 Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Luokka-aste Luokkatunnus Mitä mieltä olet näistä koulua koskevista väitteistä?: Koulun säännöt ovat selvät Mitä mieltä olet näistä koulua koskevista väitteistä?: Koulutyötä on sopivasti Mitä mieltä olet näistä koulua koskevista väitteistä?: Lukujärjestys on hyvä Mitä mieltä olet näistä koulua koskevista väitteistä?: Oppitunneilla on hyvä työrauha Mitä mieltä olet näistä koulua koskevista väitteistä?: Ruokailutila on viihtyisä Mitä mieltä olet näistä koulua koskevista väitteistä?: Terveydenhoitajan luo on helppo päästä käymään Mitä mieltä olet näistä koulurakennusta ja pihaa koskevista väitteistä?: Koulun piha on turvallinen Mitä mieltä olet näistä koulurakennusta ja pihaa koskevista väitteistä?: Koulun piha on viihtyisä 14 Mitä mieltä olet näistä koulurakennusta ja pihaa koskevista väitteistä?: Koulun pihalla voi pelata ja leikkiä Mitä mieltä olet näistä koulurakennusta ja pihaa koskevista väitteistä?: Koulun tilat ovat siistejä 12 Mitä mieltä olet näistä koulurakennusta ja pihaa koskevista väitteistä?: Koulun wc:t ovat hyvät 11 Mitä mieltä olet näistä koulurakennusta ja pihaa koskevista väitteistä?: Koulurakennus on turvallinen Mitä mieltä olet näistä koulurakennusta ja pihaa koskevista väitteistä?: Koulurakennus on viihtyisä Mitä mieltä olet näistä koulurakennusta ja pihaa koskevista väitteistä?: Luokassa on sopiva lämpötila Mitä mieltä olet näistä koulurakennusta ja pihaa koskevista väitteistä?: Luokkahuone on riittä- 45

FSD3116. Koulun hyvinvointiprofiili : alaluokat 4-6. Koodikirja

FSD3116. Koulun hyvinvointiprofiili : alaluokat 4-6. Koodikirja FSD3116 Koulun hyvinvointiprofiili 2015-2016: alaluokat 4-6 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili 2015-2016: alaluokat 4-6 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

(8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2014 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa 2014 Lappeenranta 2014, 2013 ja 2012 KOULUN TILAT JA TOIMINTA

(8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2014 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa 2014 Lappeenranta 2014, 2013 ja 2012 KOULUN TILAT JA TOIMINTA 16.6.2014 1 (8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2014 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa 2014 Lappeenranta 2014, 2013 ja 2012 KOULUN TILAT JA TOIMINTA Samaa mieltä koko maa 2014 Samaa mieltä Lpr 2014 Samaa

Lisätiedot

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu)

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu) Sivu 1/5 Auranlaakson koulu tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 64 vastaajaa 32 (50 %) 32 (50 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän tilava

Lisätiedot

Kuusiston koulu (Kaarina)

Kuusiston koulu (Kaarina) Sivu 1/5 Kuusiston koulu (Kaarina) tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 101 vastaajaa 59 (58 %) 42 (42 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILIT 2015 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Lappeenranta 2015, 2014, 2013 koko maa 2015 KOULUN TILAT JA TOIMINTA

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILIT 2015 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Lappeenranta 2015, 2014, 2013 koko maa 2015 KOULUN TILAT JA TOIMINTA 1 (8) 5.5.2015 KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILIT 2015 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Lappeenranta 2015, 2014, 2013 koko maa 2015 KOULUN TILAT JA TOIMINTA Samaa mieltä koko maa 2015 Samaa mieltä Lpr 2015 Samaa mieltä

Lisätiedot

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILIT 2016 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Lappeenranta 2016, 2015, 2014 koko maa 2016 KOULUN TILAT JA TOIMINTA

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILIT 2016 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Lappeenranta 2016, 2015, 2014 koko maa 2016 KOULUN TILAT JA TOIMINTA 1 (8) 29.4.2016 KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILIT 2016 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Lappeenranta 2016, 2015, 2014 koko maa 2016 KOULUN TILAT JA TOIMINTA Samaa mieltä koko maa 2016 Samaa mieltä Lpr 2016 Samaa mieltä

Lisätiedot

FSD2335. Koulun hyvinvointiprofiili : yläluokat 7-9. Koodikirja

FSD2335. Koulun hyvinvointiprofiili : yläluokat 7-9. Koodikirja FSD2335 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005: yläluokat 7-9 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005: yläluokat 7-9 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2423. Koulun hyvinvointiprofiili : yläluokat 7-9. Koodikirja

FSD2423. Koulun hyvinvointiprofiili : yläluokat 7-9. Koodikirja FSD2423 Koulun hyvinvointiprofiili 2008-2009: yläluokat 7-9 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili 2008-2009: yläluokat 7-9 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3117. Koulun hyvinvointiprofiili : yläluokat 7-9. Koodikirja

FSD3117. Koulun hyvinvointiprofiili : yläluokat 7-9. Koodikirja FSD3117 Koulun hyvinvointiprofiili 2015-2016: yläluokat 7-9 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili 2015-2016: yläluokat 7-9 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3034. Koulun hyvinvointiprofiili : yläluokat 7-9. Koodikirja

FSD3034. Koulun hyvinvointiprofiili : yläluokat 7-9. Koodikirja FSD3034 Koulun hyvinvointiprofiili 2014-2015: yläluokat 7-9 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili 2014-2015: yläluokat 7-9 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3117. Koulun hyvinvointiprofiili : yläluokat 7-9. Koodikirja

FSD3117. Koulun hyvinvointiprofiili : yläluokat 7-9. Koodikirja FSD3117 Koulun hyvinvointiprofiili 2015-2016: yläluokat 7-9 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili 2015-2016: yläluokat 7-9 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3177. Koulun hyvinvointiprofiili : yläluokat 7-9. Koodikirja

FSD3177. Koulun hyvinvointiprofiili : yläluokat 7-9. Koodikirja FSD3177 Koulun hyvinvointiprofiili 2016-2017: yläluokat 7-9 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili 2016-2017: yläluokat 7-9 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2644. Koulun hyvinvointiprofiili : toisen asteen oppilaitokset. Koodikirja

FSD2644. Koulun hyvinvointiprofiili : toisen asteen oppilaitokset. Koodikirja FSD2644 Koulun hyvinvointiprofiili 2010-2011: toisen asteen oppilaitokset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili 2010-2011: toisen asteen oppilaitokset [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3273. Koulun hyvinvointiprofiili : yläluokat 7-9. Koodikirja

FSD3273. Koulun hyvinvointiprofiili : yläluokat 7-9. Koodikirja FSD3273 Koulun hyvinvointiprofiili 2017-2018: yläluokat 7-9 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili 2017-2018: yläluokat 7-9 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3177. Koulun hyvinvointiprofiili : yläluokat 7-9. Koodikirja

FSD3177. Koulun hyvinvointiprofiili : yläluokat 7-9. Koodikirja FSD3177 Koulun hyvinvointiprofiili 2016-2017: yläluokat 7-9 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili 2016-2017: yläluokat 7-9 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2560. Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta. Koodikirja

FSD2560. Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta. Koodikirja FSD2560 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: henkilökunta Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: henkilökunta [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2951. Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta. Koodikirja

FSD2951. Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta. Koodikirja FSD2951 Koulun hyvinvointiprofiili 2013-2014: henkilökunta Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili 2013-2014: henkilökunta [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili - (alakoulu) tulostusohje. Tytöt: 46% 38% 17% 24. Pojat: 61% 30% 9% 33. Tytöt: 63% 33% 4% 24

Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili - (alakoulu) tulostusohje. Tytöt: 46% 38% 17% 24. Pojat: 61% 30% 9% 33. Tytöt: 63% 33% 4% 24 Page 1 of 8 Auranlaakson koulu tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 57 vastaajaa 24 (42 %) 33 (58 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän

Lisätiedot

FSD2337. Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta. Koodikirja

FSD2337. Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta. Koodikirja FSD2337 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005: henkilökunta Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005: henkilökunta [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3178. Koulun hyvinvointiprofiili : toisen asteen oppilaitokset. Koodikirja

FSD3178. Koulun hyvinvointiprofiili : toisen asteen oppilaitokset. Koodikirja FSD3178 Koulun hyvinvointiprofiili 2016-2017: toisen asteen oppilaitokset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili 2016-2017: toisen asteen oppilaitokset [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2858. Koulun hyvinvointiprofiili : toisen asteen oppilaitokset. Koodikirja

FSD2858. Koulun hyvinvointiprofiili : toisen asteen oppilaitokset. Koodikirja FSD2858 Koulun hyvinvointiprofiili 2012-2013: toisen asteen oppilaitokset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili 2012-2013: toisen asteen oppilaitokset [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3274. Koulun hyvinvointiprofiili : toisen asteen oppilaitokset. Koodikirja

FSD3274. Koulun hyvinvointiprofiili : toisen asteen oppilaitokset. Koodikirja FSD3274 Koulun hyvinvointiprofiili 2017-2018: toisen asteen oppilaitokset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili 2017-2018: toisen asteen oppilaitokset [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3275. Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta. Koodikirja

FSD3275. Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta. Koodikirja FSD3275 Koulun hyvinvointiprofiili 2017-2018: henkilökunta Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili 2017-2018: henkilökunta [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2015 YLÄKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa Lappeenranta 2015, 2014 ja 2013 KOULUN OLOSUHTEET 1 1 (12)

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2015 YLÄKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa Lappeenranta 2015, 2014 ja 2013 KOULUN OLOSUHTEET 1 1 (12) 20.4.2015 KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2015 YLÄKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa 2015 - Lappeenranta 2015, 2014 ja 2013 KOULUN OLOSUHTEET 1 1 (12) -60 % -40 % -20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Luokat ovat

Lisätiedot

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2016 YLÄKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa Lappeenranta 2016, 2015 ja 2014 KOULUN OLOSUHTEET 1 1 (12)

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2016 YLÄKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa Lappeenranta 2016, 2015 ja 2014 KOULUN OLOSUHTEET 1 1 (12) 20.4.2016 KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2016 YLÄKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa 2016 - Lappeenranta 2016, 2015 ja 2014 KOULUN OLOSUHTEET 1 1 (12) -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Luokat ovat riittävän

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2363 Koulun hyvinvointiprofiili 2006-2007 : alaluokat 4-6

FSD2363 Koulun hyvinvointiprofiili 2006-2007 : alaluokat 4-6 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2363 Koulun hyvinvointiprofiili 2006-2007 : alaluokat 4-6 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

(12) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2014 YLÄKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa 2014 Lappeenranta 2014, 2014 ja 2012 KOULUN OLOSUHTEET 1

(12) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2014 YLÄKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa 2014 Lappeenranta 2014, 2014 ja 2012 KOULUN OLOSUHTEET 1 13.6.2014 1 (12) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2014 YLÄKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa 2014 Lappeenranta 2014, 2014 ja 2012 KOULUN OLOSUHTEET 1-40 % -20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Luokat ovat riittävän

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2771 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2011-2012: YLÄLUOKAT 7-9 QUESTIONNAIRE: FSD2771 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2011-2012: LOWER SECON- DARY SCHOOL, GRADES 7-9 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2015 LUKIOT KYSYMYKSITTÄIN LAPPEENRANTA 2015, 2014, (8) OPPILAITOKSEN OLOSUHTEET 1

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2015 LUKIOT KYSYMYKSITTÄIN LAPPEENRANTA 2015, 2014, (8) OPPILAITOKSEN OLOSUHTEET 1 15.4.2015 KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2015 LUKIOT KYSYMYKSITTÄIN LAPPEENRANTA 2015, 2014, 2013 1 (8) OPPILAITOKSEN OLOSUHTEET 1 Samaa tai täysin samaa mieltä Lpr 2013 Eri tai täysin eri mieltä Lpr 2015-150

Lisätiedot

FSD2336 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005 : toisen asteen oppilaitokset

FSD2336 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005 : toisen asteen oppilaitokset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2336 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005 : toisen asteen oppilaitokset Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

(8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2014 LUKIOT KYSYMYKSITTÄIN LAPPEENRANTA 2014, 2013, 2012 OPPILAITOKSEN OLOSUHTEET 1

(8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2014 LUKIOT KYSYMYKSITTÄIN LAPPEENRANTA 2014, 2013, 2012 OPPILAITOKSEN OLOSUHTEET 1 5.6.2014 1 (8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2014 LUKIOT KYSYMYKSITTÄIN LAPPEENRANTA 2014, 2013, 2012 OPPILAITOKSEN OLOSUHTEET 1-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Luokat ovat riittävän tilavia Luokkien

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

(8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2013 LUKIOT KYSYMYKSITTÄIN LAPPEENRANTA 2013, 2012, 2011 OPPILAITOKSEN OLOSUHTEET 1

(8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2013 LUKIOT KYSYMYKSITTÄIN LAPPEENRANTA 2013, 2012, 2011 OPPILAITOKSEN OLOSUHTEET 1 18.6.2013 1 (8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2013 LUKIOT KYSYMYKSITTÄIN LAPPEENRANTA 2013, 2012, 2011 OPPILAITOKSEN OLOSUHTEET 1-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Luokat ovat riittävän tilavia

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Kuusiston koulu (Kaarina)

Kuusiston koulu (Kaarina) Page 1 of 8 Kuusiston koulu (Kaarina) tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 101 vastaajaa 60 (59 %) 41 (41 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2366 Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta

FSD2366 Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2366 Koulun hyvinvointiprofiili 2006-2007 : henkilökunta Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2948 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2013-2014: ALALUOKAT 4-6 QUESTIONNAIRE: FSD2948 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2013-2014: PRIMARY SCHOOL, GRADES 4-6 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot